ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 226

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
23. srpna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

23.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 226/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 798/2008

ze dne 8. srpna 2008,

kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 3, článek 23, čl. 24 odst. 2 a články 26 a 27a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na články 10 a 18 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (3), a zejména na čl. 29 odst. 1 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (4), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (5), a zejména na článek 8, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (6), a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (7), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (8), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 90/539/EHS vymezuje veterinární podmínky pro dovoz drůbeže a násadových vajec do Společenství ze třetích zemí. Stanoví, že drůbež a násadová vejce musí splňovat podmínky stanovené v uvedené směrnici a pocházet ze třetí země nebo její části zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s uvedenou směrnicí.

(2)

Směrnice 2002/99/ES stanoví předpisy pro dovoz produktů živočišného původu a výrobků z nich získaných, které jsou určeny k lidské spotřebě, ze třetích zemí. Stanoví, že takové produkty mají být dováženy do Společenství, pouze vyhovují-li požadavkům použitelným pro všechny fáze produkce, zpracování a distribuce těchto produktů to Společenství nebo pokud nabízejí rovnocenné veterinární záruky.

(3)

Rozhodnutí Komise 2006/696/ES ze dne 28. srpna 2006, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, maso drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vejce a vaječné výrobky a vejce prostá specifikovaných patogenních původců, a příslušné podmínky pro vydání veterinárního osvědčení (9), stanoví seznam třetích zemí, ze kterých lze dotčené komodity do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat, a stanoví podmínky pro vydání veterinárního osvědčení.

(4)

Rozhodnutí Komise 93/342/EHS ze dne 12. května 1993, kterým se stanoví kritéria pro klasifikaci třetích zemí při dovozu živé drůbeže a násadových vajec, pokud jde o influenzu ptáků a newcastleskou chorobu (10), a rozhodnutí Komise 94/438/ES ze dne 7. června 1994, kterým se stanoví kritéria pro klasifikaci třetích zemí nebo částí třetích zemí při dovozu čerstvého drůbežího masa, pokud jde o influenzu ptáků a newcastleskou chorobu (11), stanoví kritéria pro klasifikaci třetích zemí při dovozu živé drůbeže, násadových vajec a drůbežího masa, pokud jde o influenzu ptáků a newcastleskou chorobu.

(5)

Právní předpisy Společenství pro tlumení influenzy ptáků byly nedávno aktualizovány směrnicí Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (12), aby zohledňovaly nejnovější vědecké poznatky a vývoj v oblasti epizootologie influenzy ptáků ve Společenství a v celém světě. Rozsah opatření pro tlumení, která je třeba použít v případě ohniska, byl rozšířen tak, aby opatření kromě vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) potírala i ohniska nízkopatogenní influenzy ptáků (LPAI) a byl zaveden povinný aktivní dozor nad influenzou ptáků a širší využívání očkování proti této nákaze.

(6)

Dovoz ze třetích zemí by proto měl splňovat podmínky, jež jsou rovnocenné podmínkám uplatňovaným v rámci Společenství a které jsou v souladu s revidovanými požadavky na mezinárodní obchod s drůbeží a drůbežími produkty stanovenými normami Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (13) a Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata (14) Světové organizace pro zdraví zvířat.

(7)

Argentina a Izrael předložily Komisi ke zhodnocení své programy dozoru nad influenzou ptáků. Po prověření těchto programů Komise shledala, že jsou v souladu s příslušnými ustanoveními Společenství, a proto by ve sloupci 7 části 1 přílohy I tohoto nařízení mělo být uvedeno kladné hodnocení těchto programů.

(8)

Ustanovení čl. 21 odst. 2 směrnice 90/539/EHS stanoví určité aspekty, na které je nutné brát zřetel při rozhodování, zda třetí země nebo její část může být uvedena na seznamu třetích zemí, z nichž lze do Společenství dovážet drůbež a násadová vejce, jako je například zdravotní stav drůbeže, pravidelnost a rychlost informací poskytovaných třetí zemí o výskytu určitých nakažlivých chorob zvířat, včetně influenzy ptáků a newcastleské choroby, a předpisy týkající se prevence a tlumení chorob zvířat v dotyčné třetí zemi.

(9)

Článek 8 směrnice 2002/99/ES stanoví, že se při sestavování seznamů třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu do Společenství, mají zohlednit zejména určité aspekty, jako je např. nákazový status hospodářských zvířat, pravidelnost, rychlost a pružnost, s jakými třetí země poskytuje informace o výskytu určitých infekčních nebo nakažlivých chorob zvířat na svém území, zejména influenzy ptáků a newcastleské choroby, a celková veterinární situace v dotyčné zemi, pokud by mohla představovat nebezpečí pro veřejné zdraví nebo zdraví zvířat ve Společenství.

(10)

V zájmu zdraví zvířat by toto nařízení mělo stanovit, že by do Společenství měly být dováženy komodity pouze z těch třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, které zavedly programy dozoru nad influenzou ptáků a plány očkování proti influenze ptáků, pokud se tam takové očkování provádí.

(11)

Podle nařízení (ES) č. 2160/2003 uvedení nebo ponechání třetích zemí na seznamech třetích zemí stanovených právními předpisy Společenství, z nichž je členským státům povoleno dovážet určité drůbeží komodity spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení, je podmíněno tím, že daná třetí země předloží Komisi program rovnocenný národním programům pro tlumení salmonel, které mají zavést členské státy, a tím, že Komise tento program schválí. Kladné hodnocení těchto programů by mělo být uvedeno v části 1 přílohy I tohoto nařízení.

(12)

Společenství a určité třetí země chtějí povolit obchod s drůbeží a drůbežími produkty pocházejícími ze schválených jednotek, a proto by měla být v právních předpisech Společenství dále stanovena zásada rozčlenění na jednotky pro účely dovozu drůbeže a drůbežích produktů. Zásada rozčlenění na jednotky byla nedávno stanovena Světovou organizací pro zdraví zvířat za účelem usnadnění celosvětového obchodu s drůbeží a drůbežími produkty, a měla by být proto začleněna do právních předpisů Společenství.

(13)

V současné době právní předpisy Společenství nestanoví osvědčení pro dovoz do Společenství mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře z určitých veterinárních důvodů, zejména možnosti zpětného vysledování masa použitého pro jejich produkci. V souladu s tím by v tomto nařízení měla být po dalším vědeckém výzkumu pro tyto komodity stanovena vzorová veterinární osvědčení.

(14)

Pro zajištění větší pružnosti pro příslušné orgány v určitých situacích pro účely veterinárních osvědčení a na základě několika žádostí ze strany třetích států vyvážejících jednodenní kuřata drůbeže a ptáků nadřádu běžci do Společenství by toto nařízení mělo stanovit, že by tyto komodity měly být vyšetřeny v době odeslání zásilky namísto v době vystavení veterinárního osvědčení.

(15)

Aby nedošlo k žádnému přerušení obchodu, měl by být dovoz komodit do Společenství, jež byly vyprodukovány před zavedením veterinárních omezení, jak je stanoveno v části I přílohy I tohoto nařízení, nadále povolen po dobu 90 dnů od zavedení omezení dovozu dotyčné komodity.

(16)

Vzhledem k zeměpisné poloze Kaliningradu by měly být stanoveny zvláštní podmínky pro tranzit zásilek do Ruska a z Ruska přes území Společenství, což se týká pouze Lotyšska, Litvy a Polska.

(17)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (15), stanoví obecné hygienické předpisy Společenství týkající se dovozu dotyčných komodit, na které se vztahuje toto nařízení, do Společenství a přepravy přes jeho území.

(18)

Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty (16) kromě toho stanoví normy pro vydávání osvědčení, které jsou nezbytné pro zajištění platného osvědčení a předcházení podvodům. Proto je vhodné v rámci tohoto nařízení zajistit, aby tyto normy a zásady používané osvědčujícími úředníky třetí země poskytovaly záruky rovnocenné zárukám stanoveným v uvedené směrnici a aby vzorová veterinární osvědčení stanovená v tomto nařízení odrážela pouze takové skutečnosti, které mohou být k datu vystavení osvědčení potvrzeny.

(19)

V zájmu jasnosti a ucelenosti právních předpisů Společenství by rozhodnutí 93/342/EHS, 94/438/ES a 2006/696/ES měla být zrušena a nahrazena tímto nařízením.

(20)

Je vhodné stanovit přechodné období, aby členské státy a zpracovatelský průmysl mohly přijmout nezbytná opatření pro splnění příslušných požadavků na vydání veterinárního osvědčení stanovených v tomto nařízení.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz následujících komodit (dále jen „komodity“) do Společenství a tranzit přes jeho území, včetně skladování během tranzitu:

a)

drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata a vejce prostá specifikovaných patogenních původců;

b)

maso, mleté maso a strojně oddělené maso drůbeže, včetně ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vejce a vaječné výrobky.

Stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze tyto komodity dovážet do Společenství.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na drůbež určenou na výstavy, přehlídky nebo soutěže.

3.   Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny zvláštní požadavky na vydávání osvědčení stanovené v dohodách mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1)

„drůbeží“ rozumí kur domácí, krocani a krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a ptáci nadřádu běžci (ratitae) chovaní nebo držení v zajetí pro reprodukci, produkci masa či konzumních vajec nebo určení k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře;

2)

„násadovými vejci“ rozumí vejce pocházející od drůbeže, jež jsou určená k líhnutí;

3)

„jednodenními kuřaty“ rozumí všechna drůbež mladší 72 hodin, ještě nekrmená, a kachny pižmové (Cairina moschata) nebo jejich kříženci mladší 72 hodin, též krmení;

4)

„chovnou drůbeží“ rozumí drůbež stará 72 hodin nebo starší, určená pro produkci násadových vajec;

5)

„užitkovou drůbeží“ rozumí drůbež stará 72 hodin nebo starší, chovaná pro:

a)

produkci masa a/nebo konzumních vajec nebo

b)

určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře;

6)

„vejci prostými specifikovaných patogenních původců“ rozumí násadová vejce, která pocházejí z „hejn kuřat prostých specifikovaných patogenních původců“, jak je popsáno v Evropském lékopisu (17), a určená výlučně k diagnostickým, výzkumným nebo farmaceutickým účelům;

7)

„masem“ rozumí poživatelné části těchto zvířat:

a)

drůbeže, kterou se v souvislosti s masem rozumí farmoví ptáci, včetně ptáků chovaných jako domácí zvířata, ale nepovažovaných za taková, s výjimkou ptáků nadřádu běžci;

b)

volně žijící pernaté zvěře lovené k lidské spotřebě;

c)

ptáků nadřádu běžci;

8)

„strojně odděleným masem“ rozumí produkt získaný odebráním masa z masových kostí po vykostění nebo z jatečně upravených těl drůbeže mechanickými prostředky, což má za následek ztrátu nebo změnu struktury svalového vlákna;

9)

„mletým masem“ rozumí rozemleté vykostěné maso, které obsahuje méně než 1 % soli;

10)

„oblastí“ rozumí jasně definovaná část třetí země, v níž se nachází subpopulace zvířat s jednoznačným nákazovým statusem, pokud jde o konkrétní nákazu, kvůli níž byla pro účely dovozu podle tohoto nařízení učiněna požadovaná opatření pro dozor, tlumení nákazy a biologickou bezpečnost;

11)

„jednotkou“ rozumí jedno nebo více drůbežářských zařízení ve třetí zemi, jež spadají pod společný systém řízení biologické bezpečnosti a v nichž se nachází subpopulace drůbeže s jednoznačným nákazovým statusem, pokud jde o konkrétní nákazu nebo nákazy, kvůli nimž byla pro účely dovozu podle tohoto nařízení učiněna požadovaná opatření pro dozor, tlumení nákazy a biologickou bezpečnost;

12)

„zařízením“ rozumí zařízení nebo jeho část umístěné v jednom místě a určené pro některou nebo některé z těchto činností:

a)

zařízení pro čistokrevný chov: zařízení, jehož činnost spočívá v produkci násadových vajec určených k produkci chovné drůbeže;

b)

chovné zařízení: zařízení, jehož činnost spočívá v produkci násadových vajec určených k produkci užitkové drůbeže;

c)

odchovné zařízení, a to buď:

i)

zařízení, jehož činnost spočívá v odchovu chovné drůbeže před stadiem reprodukce, nebo

ii)

zařízení, jehož činnost spočívá v odchovu užitkové drůbeže před stadiem snášky;

d)

chování jiné užitkové drůbeže;

13)

„líhní“ rozumí zařízení, jehož činnost spočívá v uložení násadových vajec do inkubátoru, jejich líhnutí a dodávání jednodenních kuřat;

14)

„hejnem“ rozumí soubor drůbeže stejného nákazového statusu držený ve stejném zařízení nebo stejné ohradě a tvořící jednu epizootologickou jednotku; pokud jde o drůbež v klecových chovech, tato definice zahrnuje všechny kusy sdílející stejný prostor;

15)

„influenzou ptáků“ rozumí nákaza drůbeže způsobená jakýmkoli virem influenzy typu A:

a)

podtypu H5 nebo H7;

b)

vykazující u šestitýdenních kuřat index intravenózní patogenity (IVPI) vyšší než 1,2 nebo

c)

způsobující úmrtnost u intravenózně infikovaných čtyř- až osmitýdenních kuřat nejméně 75 %;

16)

„vysoce patogenní influenzou ptáků“ (HPAI) rozumí nákaza drůbeže způsobená:

a)

viry influenzy ptáků podtypu H5 nebo H7, u kterých analýza sekvencí nukleotidů prokázala přítomnost mnohočetných bazických aminokyselin v restrikčním místě hemaglutininu podobně jako u jiných virů vysoce patogenní influenzy ptáků, což značí, že hemaglutinin může být štěpen všudypřítomnou hostitelskou proteázou;

b)

influenzou ptáků podle definice v bodě 15 písm. b) a c);

17)

„nízkopatogenní influenzou ptáků“ (LPAI) rozumí nákaza drůbeže způsobená viry influenzy ptáků podtypu H5 nebo H7 jiná než vysoce patogenní influenza ptáků;

18)

„newcastleskou chorobou“ rozumí nákaza drůbeže:

a)

způsobená jakýmkoli ptačím kmenem paramyxoviru 1 vykazujícím u jednodenních kuřat index intracerebrální patogenity (ICPI) vyšší než 0,7 nebo

b)

u které byla ve viru prokázána (buď přímo, nebo odvozením) přítomnost mnohočetných bazických aminokyselin na C-konci bílkoviny F2 a fenylalaninu u rezidua 117, což je N-konec bílkoviny F1; výraz „mnohočetné bazické aminokyseliny“ odkazuje na nejméně tři rezidua argininu nebo lysinu mezi rezidui 113 a 116; v případě neprokázání charakteristického vzorce reziduí aminokyselin, jak je popsáno v tomto bodě, je třeba charakterizovat izolovaný vir pomocí testu ICPI; v rámci této definice jsou rezidua aminokyselin číslována od N-konce sekvence aminokyseliny odvozené ze sekvence nukleotidů genu F0, rezidua 113–116 odpovídají reziduům -4 až -1 od restrikčního místa;

19)

„úředním veterinárním lékařem“ rozumí veterinární lékař určený příslušným orgánem;

20)

„strategií odlišení nakaženého zvířete od očkovaného (strategií DIVA)“ rozumí strategie očkování, která umožňuje rozlišení, jež má být provedeno mezi očkovanými/nakaženými a očkovanými/nenakaženými zvířaty pomocí diagnostického testu určeného k detekci protilátek vyvolaných volně se vyskytujícím virem a využití neočkovaných ověřovacích ptáků.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO DOVOZ A TRANZIT

Článek 3

Seznamy třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek původu, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat komodity

Komodity se do Společenství dováží a přes jeho území přepravují pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I.

Článek 4

Veterinární osvědčení

1.   Ke komoditám dovezeným do Společenství musí být připojeno veterinární osvědčení, podle sloupce 4 tabulky v části 1 přílohy I, pro dotyčnou komoditu, vyplněné v souladu s poznámkami a vzorovými veterinárními osvědčeními uvedenými v části 2 uvedené přílohy (dále jen „osvědčení“).

2.   Prohlášení velitele lodi uvedené v příloze II se připojí k veterinárním osvědčením pro dovoz drůbeže a jednodenních kuřat, jestliže přeprava těchto komodit zahrnuje přepravu lidí, i když jen pro část cesty.

3.   K drůbeži, násadovým vejcím a jednodenním kuřatům převáženým přes území Společenství musí být připojeno:

a)

veterinární osvědčení uvedené v odstavci 1, v němž musí být uvedena slova „pro tranzit přes území Evropského společenství“, a

b)

osvědčení požadované třetí zemí určení.

4.   K vejcím prostým specifikovaných patogenních původců, masu, mletému masu a strojně oddělenému masu drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vejcím a vaječným výrobkům převáženým přes území Společenství musí být připojeno osvědčení vyhotovené podle vzorového osvědčení uvedeného v příloze XI a splňující podmínky stanovené v uvedené příloze.

5.   Pro účely tohoto nařízení může tranzit zahrnovat skladování během tranzitu v souladu s články 12 a 13 směrnice 97/78/ES.

6.   Lze použít elektronický způsob vydání osvědčení a další schválené metody harmonizované na úrovni Společenství.

Článek 5

Podmínky pro dovoz a tranzit komodit

1.   Komodity dovážené do Společenství a přepravované přes jeho území musí splňovat podmínky stanovené v kapitole III článcích 6 a 7.

2.   Odstavec 1 se nepoužije pro jednotlivé zásilky obsahující méně než 20 jednotek drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec nebo jednodenních kuřat drůbeže. Takové jednotlivé zásilky však smějí být dováženy jen ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, které jsou k takovým dovozům schváleny a splňují tyto podmínky:

a)

třetí země, území, oblast nebo jednotka jsou uvedeny ve sloupcích 1 a 3 tabulky obsažené v části 1 přílohy I a sloupec 4 této tabulky stanoví vzorové veterinární osvědčení pro dotyčnou komoditu;

b)

nevztahuje se na ně zákaz dovozu z veterinárních důvodů;

c)

podmínky dovozu zahrnují požadavek na izolaci po dovozu nebo na karanténu.

3.   Komodity podle odstavce 1 musí splňovat tyto podmínky:

a)

doplňkové záruky, jak je uvedeno ve sloupci 5 tabulky v části 1 přílohy I;

b)

zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6 a případně data ukončení uvedená ve sloupci 6A a data zahájení uvedená ve sloupci 6B tabulky v části 1 přílohy I;

c)

veterinární doplňkové záruky, vyžaduje-li je členský stát určení a jsou-li uvedeny v osvědčení;

d)

omezení týkající se schválení programu pro tlumení salmonel se použijí, pouze pokud jsou uvedena v příslušném sloupci tabulky v části 1 přílohy I.

Článek 6

Postupy vyšetření, odběru vzorků a testování

Je-li pro účely dovozu komodit do Společenství v souladu s osvědčeními vyžadováno vyšetření, odběr vzorků a testování na influenzu ptáků, mykoplasmózu, newcastleskou chorobu, salmonelu a další patogenní původce veterinárního a hygienického významu, smí být takové komodity dovezeny do Společenství, pouze pokud tato vyšetření, odběry vzorků a testování byly provedeny příslušným orgánem dotyčné třetí země nebo případně příslušným orgánem členského státu určení v souladu s přílohou III.

Článek 7

Požadavky na hlášení nákazy

Komodity smí být do Společenství dovezeny ze třetích zemí, území, oblasti nebo jednotek, jestliže dotyčná třetí země:

a)

podá Komisi zprávu o nákazové situaci do 24 hodin od potvrzení jakéhokoli primárního ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby;

b)

předloží bez zbytečného prodlení referenční laboratoři Společenství pro influenzu ptáků a newcastleskou chorobu (18) izoláty viru z primárních ohnisek těchto nákaz; tyto izoláty viru se však nevyžadují pro dovoz vajec, vaječných výrobků a vajec prostých specifikovaných patogenních původců ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je dovoz těchto komodit do Společenství povolen;

c)

předkládá Komisi pravidelně aktualizované zprávy o nákazové situaci.

KAPITOLA III

NÁKAZOVÝ STATUS TŘETÍCH ZEMÍ, ÚZEMÍ, OBLASTÍ NEBO JEDNOTEK PŮVODU, POKUD JDE O INFLUENZU PTÁKŮ A NEWCASTLESKOU CHOROBU

Článek 8

Třetí země, území, oblasti nebo jednotky prosté influenzy ptáků

1.   Pro účely tohoto nařízení se třetí země, území, oblast nebo jednotka, z nichž se dovážejí komodity do Společenství, považují za prosté influenzy ptáků, jestliže:

a)

se influenza ptáků v dané třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce nevyskytla po dobu nejméně 12 měsíců před vydáním osvědčení úředním veterinárním lékařem;

b)

byl program dozoru nad influenzou ptáků v souladu s článkem 10 prováděn po dobu nejméně šesti měsíců předcházejících vydání osvědčení podle písmene a) tohoto odstavce, je-li to v osvědčení požadováno.

2.   Vyskytne-li se ohnisko influenzy ptáků ve třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce, které byly předtím prosté této nákazy podle odstavce 1, považuje se tato třetí země, území, oblast nebo jednotka opět za prostou influenzy ptáků, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

v případě vysoce patogenní influenzy ptáků byla pro účely tlumení nákazy provedena politika depopulace;

b)

v případě nízkopatogenní influenzy ptáků byla pro účely tlumení nákazy buď provedena politika depopulace, nebo byla drůbež poražena;

c)

bylo provedeno náležité čištění a dezinfekce u všech zařízení, v nichž se předtím nákaza vyskytla;

d)

byl uskutečněn dozor na influenzou ptáků v souladu s částí II přílohy IV po dobu tří měsíců od dokončení čištění a dezinfekce podle písmene c) tohoto odstavce s negativními výsledky.

Článek 9

Třetí země, území, oblasti a jednotky prosté vysoce patogenní influenzy ptáků

1.   Pro účely tohoto nařízení se třetí země, území, oblast nebo jednotka, z nichž se dovážejí komodity do Společenství, považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků, jestliže se tato nákaza v dané třetí zemí, území, oblasti nebo jednotce nevyskytla po dobu nejméně 12 měsíců před vydáním osvědčení úředním veterinárním lékařem.

2.   Vyskytne-li se ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ve třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce, které byly předtím prosté této nákazy podle odstavce 1, považuje se tato třetí země, území, oblast nebo jednotka opět za prostou vysoce patogenní influenzy ptáků, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

pro účely tlumení nákazy byla provedena politika depopulace, včetně náležitého čištění a dezinfekce provedených u všech zařízení, v nichž se předtím nákaza vyskytla;

b)

byl uskutečněn dozor na influenzou ptáků v souladu s částí II přílohy IV po dobu tří měsíců od ukončení politiky depopulace a dokončení čištění a dezinfekce podle písmene a).

Článek 10

Programy dozoru nad influenzou ptáků

Je-li v osvědčení požadován program dozoru nad influenzou ptáků, smí být do Společenství dovezeny komodity ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, pouze pokud:

a)

třetí země, území, oblast nebo jednotka zavedly na dobu nejméně šesti měsíců program dozoru nad influenzou ptáků, jenž je uveden ve sloupci 7 tabulky v části 1 přílohy I, a pokud tento program splňuje:

i)

požadavky uvedené v části I přílohy IV nebo

ii)

požadavky Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (19);

b)

třetí země informuje Komisi o jakýchkoli změnách svého programu dozoru nad influenzou ptáků.

Článek 11

Očkování proti influenze ptáků

Provádí-li se ve třetích zemích, územích, oblastech nebo jednotkách očkování proti influenze ptáků, smí být drůbež nebo jiné komodity pocházející z očkované drůbeže dovezeny do Společenství, pouze pokud:

a)

třetí země provádí očkování proti influenze ptáků v souladu s plánem očkování uvedeným ve sloupci 8 tabulky v části 1 přílohy I a tento plán splňuje požadavky uvedené v příloze V;

b)

třetí země informuje Komisi o jakýchkoli změnách svého plánu očkování proti influenze ptáků.

Článek 12

Třetí země, území, oblasti a jednotky prosté newcastleské choroby

1.   Pro účely tohoto nařízení se třetí země, území, oblast nebo jednotka, z nichž se dovážejí komodity do Společenství, považují za prosté newcastleské choroby, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a)

v dané třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce se u drůbeže nevyskytla žádná ohniska newcastleské choroby po dobu nejméně 12 měsíců před vydáním osvědčení úředním veterinárním lékařem;

b)

nejméně po dobu uvedenou v písmeni a) tohoto odstavce nebylo provedeno žádné očkování proti newcastleské chorobě očkovacími látkami, jež nesplňují kritéria pro uznávané očkovací látky proti newcastleské chorobě uvedená v příloze VI.

2.   Vyskytne-li se ohnisko newcastleské choroby ve třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce, které byly předtím prosté této nákazy podle odstavce 1, považuje se tato třetí země, území, oblast nebo jednotka opět za prostou této nákazy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

pro účely tlumení nákazy byla provedena politika depopulace;

b)

bylo provedeno náležité čištění a dezinfekce u všech zařízení, v nichž se předtím nákaza vyskytla;

c)

po dobu nejméně tří měsíců od ukončení politiky depopulace a dokončení čištění a dezinfekce podle písmen a) a b):

i)

je příslušný orgán třetí země schopen prokázat nepřítomnost této nákazy v dané třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce pomocí zesíleného šetření včetně laboratorních vyšetření, pokud jde o ohnisko,

ii)

nebylo provedeno žádné očkování proti newcastleské chorobě očkovacími látkami, jež nesplňují kritéria pro uznávané očkovací látky proti newcastleské chorobě uvedená v příloze VI.

Článek 13

Odchylky týkající se použití očkovacích látek proti newcastleské chorobě

1.   U komodit uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a odchylně od čl. 12 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c) bodu ii) se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté newcastleské choroby, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

v třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce je povoleno použití očkovacích látek, jež splňují všeobecná kritéria stanovená v části I přílohy VI, ale nesplňují zvláštní kritéria stanovená v části II uvedené přílohy;

b)

jsou splněny doplňkové veterinární požadavky stanovené v části I přílohy VII.

2.   U komodit uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) a odchylně od čl. 12 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c) bodu ii) se třetí země, území, oblast nebo jednotka, z nichž je povolen dovoz drůbežího masa do Společenství, považují za prosté newcastleské choroby, jsou-li splněny doplňkové veterinární požadavky stanovené v části II přílohy VII.

KAPITOLA IV

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO DOVOZ

Článek 14

Zvláštní podmínky pro dovoz drůbeže, násadových vajec a jednodenních kuřat

1.   Kromě podmínek stanovených v kapitolách II a III se na dovoz:

a)

chovné a užitkové drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec a jednodenních kuřat jiných než ptáků nadřádu běžci vztahují požadavky stanovené v příloze VIII;

b)

chovných a užitkových ptáků nadřádu běžci, jejich násadových vajec a jednodenních kuřat vztahují požadavky stanovené v příloze IX.

2.   Podmínky stanovené v odstavci 1 se nepoužijí pro jednotlivé zásilky obsahující méně než 20 jednotek drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec nebo jednodenních kuřat drůbeže.

Článek 15

Zvláštní podmínky pro dovoz vajec prostých specifikovaných patogenních původců

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců dovezená do Společenství musí kromě požadavků stanovených v článcích 3 až 6 splňovat tyto požadavky:

a)

musí být označena razítkem s kódem ISO třetí země původu a číslem schválení zařízení původu;

b)

každé balení vajec prostých specifikovaných patogenních původců musí obsahovat pouze vejce ze stejné třetí země původu, stejného zařízení a stejného odesilatele a musí uvádět alespoň tyto údaje:

i)

údaje vyznačené na vejcích stanovené v písmeni a),

ii)

dobře viditelné a čitelné označení, že zásilka obsahuje vejce prostá specifikovaných patogenních původců,

iii)

jméno nebo název odesilatele a jeho adresa;

c)

vejce prostá specifikovaných patogenních původců dovezená do Společenství musí být po provedení dovozních kontrol, při nichž nebyly shledány žádné nesrovnalosti, přepravena přímo do konečného místa určení.

Článek 16

Zvláštní podmínky pro přepravu drůbeže a jednodenních kuřat

Drůbež a jednodenní kuřata dovezená do Společenství:

a)

se nesmí nakládat do dopravních prostředků přepravujících jinou drůbež a jednodenní kuřata nižšího nákazového statusu;

b)

nesmí být během přepravy do Společenství dopravována přes třetí zemi, území, oblast nebo jednotku, z nichž není dovoz takové drůbeže a jednodenních kuřat do Společenství povolen, ani v nich nesmí být vykládána.

Článek 17

Zvláštní podmínky pro dovoz masa ptáků nadřádu běžci

Do Společenství smí být dovezeno pouze maso pocházející z ptáků nadřádu běžci, kteří byli podrobeni ochranným opatřením proti Krymsko-Konžské hemoragické horečce stanoveným v části II přílohy X.

KAPITOLA V

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO TRANZIT

Článek 18

Odchylka pro tranzit přes území Lotyšska, Litvy a Polska

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 se silniční nebo železniční tranzit mezi stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v příloze rozhodnutí Komise 2001/881/ES (20) pro zásilky masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků a vajec prostých specifikovaných patogenních původců pocházejících z Ruska a směřujících do Ruska přímo nebo přes jinou třetí zemi povolí, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly vstupu zaplombována plombou s identifikačním číslem;

b)

doklady připojené k zásilce, jak je stanoveno v článku 7 směrnice 97/78/ES, jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly vstupu opatřeny na každé straně razítkem „Pouze pro tranzit do Ruska přes území Evropského společenství“;

c)

jsou dodržena prováděcí pravidla stanovená v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu vystaveném úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly vstupu osvědčena za přípustnou pro tranzit.

2.   Zásilky uvedené v odstavci 1 nesmí být na území Společenství vykládány nebo ukládány do skladu podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné revize, aby bylo zajištěno, že počet zásilek podle odstavce 1 a příslušné množství produktů opouštějících území Společenství odpovídá počtu a množství při vstupu na území Společenství.

KAPITOLA VI

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Zrušení

Rozhodnutí 93/342/EHS, 94/438/ES a 2006/696/ES se zrušují.

Odkazy na zrušená rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze XII.

Článek 20

Přechodná ustanovení

Komodity, pro které byla vydána příslušná veterinární osvědčení v souladu s rozhodnutími 93/342/EHC, 94/438/ES a 2006/696/ES, smí být dovezeny do Společenství nebo převezeny přes jeho území do 15. února 2009.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. srpna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/729/ES (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(4)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(5)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(6)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1237/2007 (Úř. věst. L 280, 24.10.2007, s. 5).

(7)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy poměněné nařízením Komise (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(8)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006.

(9)  Úř. věst. L 295, 25.10.2006, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1237/2007.

(10)  Úř. věst. L 137, 8.6.1993, s. 24. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/696/ES.

(11)  Úř. věst. L 181, 15.7.1994, s. 35; opravené znění v Úř. věst. L 187, 26.5.2004, s. 8.

(12)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (poslední vydání).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (poslední vydání).

(15)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(16)  Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (poslední vydání).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Spojené království.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

(20)  Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44.


PŘÍLOHA I

DRŮBEŽ, NÁSADOVÁ VEJCE, JEDNODENNÍ KUŘATA, VEJCE PROSTÁ SPECIFIKOVANÝCH PATOGENNÍCH PŮVODCŮ, MASO, MLETÉ MASO, STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO, VEJCE A VAJEČNÉ VÝROBKY

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení (1)

Datum zahájení (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albánie

AL-0

celá země

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

celá země

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU – Austrálie

AU-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR – Brazílie

BR-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Státy:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Státy:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Distrito Federal a státy:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW – Botswana

BW-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Švýcarsko

CH-0

celá země

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL – Chile

CL-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E,

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN – Čína (Čínská lidová republika)

CN-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

provincie Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

 

GL – Grónsko

GL-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

celé území Zvláštní administrativní oblasti Číny Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Chorvatsko

HR-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

celá země

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN – Indie

IN-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR – Korea (Korejská republika)

KR-0

celá země

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME – Černá Hora

ME-O

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY – Malajsie

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

západní poloostrov

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

 

MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

MK-0 (4)

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexiko

MX-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibie

NA-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC – Nová Kaledonie

NC-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM – Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Srbsko (5)

XS-0 (5)

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Ruská federace

RU-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thajsko

TH-0

celá země

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

 

TN – Tunisko

TN-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR – Turecko

TR-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US – USA

US-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA – Jihoafrická republika

ZA-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

celá země

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST 2

Vzorová veterinární osvědčení

Vzor/vzory:

„BPP“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro chovnou nebo užitkovou drůbež jinou než ptáci nadřádu běžci

„BPR“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro chovné nebo užitkové ptáky nadřádu běžci

„DOC“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci

„DOR“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

„HEP“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

„HER“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro násadová vejce ptáků nadřádu běžci

„SPF“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro vejce prostá specifikovaných patogenních původců

„SRP“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro jatečnou drůbež a drůbež určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře jinou než ptáci nadřádu běžci

„SRA“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro jatečné ptáky nadřádu běžci

„POU“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro maso drůbeže

„POU-MI/MSM“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro mleté maso a strojně oddělené maso drůbeže

„RAT“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro maso farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě

„RAT-MI/MSM“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro mleté maso a strojně oddělené maso farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě

„WGM“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro maso volně žijící pernaté zvěře

„WGM-MI/MSM“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro mleté maso a strojně oddělené maso volně žijící pernaté zvěře

„E“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro vejce

„EP“

:

Vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky

Doplňkové záruky:

„I“

:

Záruky pro chovné a užitkové ptáky nadřádu běžci pocházející ze třetí země, území nebo oblasti, jež nejsou prosté newcastleské choroby, osvědčené v souladu se vzorem BPR

„II“

:

Záruky pro jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci pocházející ze třetí země, území nebo oblasti, jež nejsou prosté newcastleské choroby, osvědčená v souladu se vzorem DOR

„III“

:

Záruky pro násadová vejce ptáků nadřádu běžci pocházející ze třetí země, území nebo oblasti, jež nejsou prosté newcastleské choroby, osvědčená v souladu se vzorem HER

„IV“

:

Příslušné záruky pro chovnou drůbež druhu Gallus gallus, jednodenní kuřata druhu Gallus gallus určená pro reprodukční účely a násadová vejce druhu Gallus gallus v souladu s předpisy EU o tlumení salmonel byly poskytnuty a budou osvědčeny v souladu se vzory BPP, DOC, resp. HEP

„V“

:

Záruky pro jatečné ptáky nadřádu běžci pocházející ze třetí země, území nebo oblasti, jež nejsou prosté newcastleské choroby, osvědčené v souladu se vzorem SRA

„VI“

:

Doplňkové záruky pro maso drůbeže osvědčené v souladu se vzorem POU

„VII“

:

Doplňkové záruky pro maso farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě osvědčené v souladu se vzorem RAT

„VIII“

:

Doplňkové záruky pro maso volně žijící pernaté zvěře osvědčené v souladu se vzorem WGM

Program pro tlumení salmonel:

„P1“

:

Zákaz dovozu do Společenství chovné drůbeže druhu Gallus gallus, jednodenních kuřat druhu Gallus gallus určených pro reprodukční účely a násadových vajec druhu Gallus gallus, jelikož program pro tlumení salmonel podle nařízení (ES) č. 2160/2003 nebyl předložen Komisi nebo nebyl Komisí schválen.

Zvláštní podmínky:

„P2“

:

Zákaz dovozu do Společenství nebo tranzitu přes jeho území v důsledku omezení v souvislosti s ohniskem vysoce patogenní influenzy ptáků

„P3“

:

Zákaz dovozu do Společenství nebo tranzitu přes jeho území v důsledku omezení v souvislosti s ohniskem newcastleské choroby

Program dozoru nad influenzou ptáků a plán očkování proti influenze ptáků:

„A“

:

Třetí země, území, oblast nebo jednotka provádí program dozoru nad influenzou ptáků v souladu s nařízením (ES) č. 798/2008

„B“

:

Třetí země, území, oblast nebo jednotka provádí očkování proti influenze ptáků v souladu s nařízením (ES) č. 798/2008

Poznámky

Obecné poznámky:

a)

Veterinární osvědčení založená na vzorech uvedených v části 2 této přílohy a dodržující strukturu vzoru příslušného pro dotyčnou komoditu musí být vystavena vyvážející třetí zemí, územím, oblastí nebo jednotkou. V pořadí uvedeném ve vzoru musí obsahovat potvrzení předepsaná pro každou třetí zemi a případně doplňkové veterinární požadavky stanovené pro vyvážející třetí zemi, území, oblast nebo jednotku.

Požaduje-li členský stát určení EU doplňkové záruky pro dotyčnou komoditu, musí být tyto záruky také zaneseny do originálu veterinárního osvědčení.

b)

Pro každou zásilku dotyčné komodity vyváženou do stejného místa určení z území uvedeného ve sloupcích 2 a 3 v části 1 této přílohy a přepravovanou ve stejném železničním vagónu, nákladním automobilu, letadle nebo lodi musí být předloženo jedno samostatné osvědčení.

c)

Originál osvědčení musí sestávat z jednoho listu tištěného po obou stranách nebo v případě delšího textu tak, aby všechny strany tvořily nedělitelný celek.

d)

Osvědčení musí být vyhotoveno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu EU, v němž se provádí hraniční kontrola, a v jednom úředním jazyce členského státu určení EU. Členské státy však mohou povolit jiný jazyk Společenství než jejich vlastní jazyk, ke kterému musí být v případě potřeby připojen úřední překlad.

e)

Pokud jsou z důvodu identifikace položek zásilky k osvědčení přiloženy dodatečné strany, považují se za součást originálu osvědčení a každá strana je označena podpisem a razítkem osvědčujícího úředního veterinárního lékaře.

f)

Pokud osvědčení, včetně všech dodatečných stran podle písmene e), obsahuje více než jednu stranu, každá strana se dole očísluje „–x (číslo strany) z y (celkového počtu stran) –“ a nahoře se uvede kód osvědčení, který mu byl přidělen příslušným orgánem.

g)

Originál osvědčení musí být vyplněn a podepsán úředním veterinárním lékařem nejvýše 24 hodin před nakládkou zásilky pro vývoz do Společenství, není-li uvedeno jinak. Příslušné orgány vyvážející země za tím účelem zajistí, aby byly dodrženy zásady pro vydání osvědčení rovnocenné zásadám stanoveným ve směrnici 96/93/ES.

Barva podpisu musí být odlišná od barvy tisku. Totéž pravidlo se vztahuje na razítka jiná než reliéfní razítka nebo vodoznaky.

h)

Originál osvědčení musí být k zásilce připojen až na stanoviště hraniční kontroly EU.

Doplňkové poznámky pro drůbež a jednodenní kuřata:

i)

Není-li uvedeno jinak, má osvědčení platnost 10 dní ode dne vystavení.

V případě přepravy lodí se doba platnosti prodlouží o dobu plavby. Za tím účelem se k veterinárnímu osvědčení připojí originál prohlášení velitele lodi vyhotoveného v souladu s přílohou II.

j)

Drůbež a jednodenní kuřata nesmí být přepravována s jinou drůbeží a jinými jednodenními kuřaty, která buď není/nejsou určena pro Evropské společenství, nebo má/mají nižší nákazový status.

k)

Drůbež a jednodenní kuřata nesmí být během přepravy do Společenství dopravována přes třetí zemi, území, oblast nebo jednotku, z nichž není dovoz takové drůbeže a jednodenních kuřat do Společenství povolen, ani v nich nesmí být vykládána.

Vzorové veterinární osvědčení pro chovnou nebo užitkovou drůbež jinou než ptáci nadřádu běžci (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro chovné nebo užitkové ptáky nadřádu běžci (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro násadová vejce ptáků nadřádu běžci (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro vejce prostá specifikovaných patogenních původců (SPF)

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro jatečnou drůbež a drůbež určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře jinou než ptáci nadřádu běžci (SRP)

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro jatečné ptáky nadřádu běžci (SRA)

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro maso drůbeže (POU)

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro mleté maso a strojně oddělené maso drůbeže (POU-MI/MSM)

(Dosud nestanoveno)

Vzorové veterinární osvědčení pro maso farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě (RAT)

Image

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro mleté maso a strojně oddělené maso farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě (RAT-MI/MSM)

(Dosud nestanoveno)

Vzorové veterinární osvědčení pro maso volně žijící pernaté zvěře (WGM)

Image

Image

Image

Vzorové veterinární osvědčení pro mleté maso a strojně oddělené maso volně žijící pernaté zvěře (WGM-MI/MSM)

(Dosud nestanoveno)

Vzorové hygienické osvědčení pro vejce (E)

Image

Image

Image

Vzorové hygienické osvědčení pro vaječné výrobky (EP)

Image

Image


(1)  Komodity, včetně komodit přepravovaných na otevřeném moři, vyprodukované před tímto datem smí být dováženy do Společenství po dobu 90 dnů od tohoto data.

(2)  Do Společenství smí být dovezeny pouze komodity vyprodukované po tomto datu.

(3)  Osvědčení v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132 v posledním znění).

(4)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; prozatímní kód, kterým není dotčeno konečné označení země, které bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v Organizaci spojených národů.

(5)  Nezahrnuje Kosovo, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.


PŘÍLOHA II

(podle článku 4)

(Vyplňte a připojte k veterinárnímu osvědčení, pokud přeprava drůbeže a jednodenních kuřat na hranice Evropského společenství zahrnuje přepravu lodí, i když jen pro část cesty.)

Image


PŘÍLOHA III

PRÁVNÍ PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ, MEZINÁRODNÍ NORMY A POSTUPY PRO VYŠETŘENÍ, ODBĚR VZORKŮ A TESTOVÁNÍ PODLE ČLÁNKU 6

I.   Před dovozem do Společenství

Metody normalizace podkladů a postupů pro vyšetření, odběr vzorků a testování na:

1.

Influenza ptáků

Diagnostická příručka pro influenzu ptáků stanovená v rozhodnutí Komise 2006/437/ES (1) nebo

Příručka norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (2).

2.

Newcastleská choroba

Příloha III směrnice Rady 92/66/EHS (3) nebo

Příručka norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE),

použije-li se článek 12 směrnice 90/539/EHS, musí metody odběru vzorků a testování odpovídat metodám popsaným v přílohách rozhodnutí Komise 92/340/EHS (4).

3.

Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum

Kapitola III přílohy II směrnice 90/539/EHS nebo

Příručka norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

4.

Salmonella arizonae

Sérologické vyšetření: musí být proveden odběr vzorků u 60 ptáků v místě snášky metodami popsanými v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

5.

Mycoplasma gallisepticum

Kapitola III přílohy II směrnice 90/539/EHS nebo

Příručka norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

6.

Mycoplasma meleagridis

Kapitola III přílohy II směrnice 90/539/EHS.

7.

Salmonela s významem pro veřejné zdraví

Použije se metoda detekce doporučená referenční laboratoří Společenství pro salmonely v Bilthovenu v Nizozemsku nebo rovnocenná metoda. Tato metoda je popsána v současném znění návrhu přílohy D normy ISO 6579:2002: „Průkaz bakterií rodu Salmonella v trusu zvířat a ve vzorcích ve stadiu prvovýroby“. V rámci této metody detekce se používá polotuhé médium (modifikované polotuhé médium Rappaport-Vassiladis, MSRV) jako jediné selektivní obohacovací médium.

Sérotypizace se provede podle systému Kauffmann-White nebo podle rovnocenné metody.

II.   Po dovozu do Společenství

Postupy odběru vzorků a testování na influenzu ptáků a newcastleskou chorobu:

V období stanoveném v bodě II.1 přílohy VIII musí úřední veterinární lékař odebrat vzorky od dovezené drůbeže k virologickému vyšetření, které je třeba testovat takto:

mezi sedmým a patnáctým dnem ode dne zahájení období izolace musí být odebrány kloakální výtěry u všech ptáků, jestliže zásilka obsahuje méně než 60 ptáků, a nejméně u 60 ptáků, obsahují-li zásilky více než 60 ptáků,

v úředních laboratořích určených příslušným orgánem musí být pomocí diagnostických metod provedeno testování vzorků na:

i)

influenzu ptáků, jak je stanoveno v diagnostické příručce v rozhodnutí Komise 2006/437/ES,

ii)

newcastleskou chorobu, jak je stanoveno v příloze III směrnice Rady 92/66/EHS.

III.   Obecné požadavky

Vzorky mohou být odebírány hromadně s tím, že pohromadě může být nejvýše pět vzorků od jednotlivých ptáků.

Izoláty viru musí být neprodleně odeslány do národní referenční laboratoře.


(1)  Úř. věst. L 237, 31.8.2006, s. 1.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm

(3)  Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 188, 8.7.1992, s. 34.


PŘÍLOHA IV

(podle čl. 8 odst. 2 písm. d), čl. 9 odst. 2 písm. b) a článku 10

POŽADAVKY NA PROGRAMY DOZORU NAD INFLUENZOU PTÁKŮ A INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘEDLOŽENY (1)

I.   Požadavky na dozor nad influenzou ptáků u drůbeže prováděný ve třetích zemích, územích, oblastech nebo jednotkách podle článku 10

A.   dozor nad influenzou ptáků u drůbeže:

1.

Popis cílů

2.

Třetí země, území, oblast nebo jednotka (uveďte podle potřeby):

3.

Typ dozoru:

sérologický dozor

virologický dozor

cílové podtypy influenzy ptáků

4.

Kritéria odběru vzorků:

cílové druhy (např. krocani a krůty, kuřata, koroptve)

cílové kategorie (např. chovná zvířata, nosnice)

cílové chovné systémy (např. obchodní zařízení, drobnochov)

5.

Statistický základ pro počet zařízení, v nichž se provádí odběr vzorků:

počet zařízení v oblasti

počet zařízení podle kategorie

počet zařízení, v nichž má být proveden odběr vzorků, podle kategorie drůbeže

6.

Četnost odběru vzorků

7.

Počet vzorků odebraných z každého zařízení/každé haly

8.

Doba odběru vzorků

9.

Typ odebraných vzorků (tkáň, trus, kloakální/orofaryngeální/tracheální výtěry)

10.

Použité laboratorní testy (např. AGID, PCR, HI, izolace viru)

11.

Uvedení laboratoří, které provádí testování na centrální, regionální nebo místní úrovni (uveďte podle potřeby)

Uvedení referenční laboratoře, která provádí potvrzující testování (národní referenční laboratoř pro influenzu ptáků, OIE nebo referenční laboratoř Společenství pro influenzu ptáků)

12.

Systém hlášení/protokol o hlášení používaný pro výsledky dozoru nad influenzou ptáků (jakož i výsledky, jsou-li k dispozici)

13.

Následná šetření výsledků pozitivních na podtypy H5 a H7.

B.   Informace o dozoru nad influenzou ptáků u volně žijícího ptactva za účelem odhadu faktorů rizika přenesení influenzy ptáků na drůbež, jsou-li takové informace k dispozici:

1.

Typ dozoru:

sérologický dozor

virologický dozor

cílové podtypy influenzy ptáků

2.

Kritéria odběru vzorků

3.

Zaměření volně žijících druhů ptactva (uveďte latinské názvy druhů)

4.

Zaměření vybraných oblastí

5.

Informace podle bodu 6 a bodů 8 až 12 části I oddílu A.

II.   Dozor nad influenzou ptáků, který se má provádět v případě výskytu ohniska této nákazy ve třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce, které byly předtím prosté této nákazy, podle čl. 8 odst. 2 písm. d) a čl. 9 odst. 2 písm. b)

K prokázání nepřítomnosti nákazy musí dozor nad influenzou ptáků zajistit alespoň spolehlivost na základě náhodně vybraného reprezentativního vzorku ohrožených populací s přihlédnutím ke specifickým epizootologickým okolnostem, pokud jde o dotčené ohnisko/dotčená ohniska.


(1)  Uveďte prosím podrobné informace v míře nezbytné pro řádné posouzení programu.


PŘÍLOHA V

(podle čl. 11 písm. a))

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘEDLOŽENY TŘETÍ ZEMÍ, V NÍŽ SE PROVÁDÍ OČKOVÁNÍ PROTI INFLUENZE PTÁKŮ (1)

I.   Požadavky na plány očkování prováděné ve třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce podle článku 11

1.

Země, území, oblast nebo jednotka (uveďte podle potřeby)

2.

Historie nákazy (předchozí ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) / nízkopatogenní influenzy ptáků (LPAI) u drůbeže nebo případy výskytu HPAI/LPAI u volně žijícího ptactva)

3.

Popis důvodů rozhodnutí o zavedení očkování

4.

Odhad rizika založený na:

ohnisku influenzy ptáků v dané třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce (uveďte podle potřeby)

ohnisku influenzy ptáků v sousední zemi

jiných faktorech rizika, jako jsou např. určité oblasti, typ chovu drůbeže nebo kategorie drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí

5.

Zeměpisná oblast, v níž se očkování provádí

6.

Počet zařízení v oblasti očkování

7.

Počet zařízení, v nichž se provádí očkování, liší-li se od počtu uvedeného v bodě 6

8.

Druhy a kategorie drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí na území, v oblasti nebo jednotce, v nichž se provádí očkování

9.

Přibližný počet kusů drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí v zařízeních podle bodu 7

10.

Souhrn vlastností očkovací látky

11.

Schválení očkovacích látek proti influenze ptáků, manipulace s nimi, jejich výroba, skladování, dodávání, distribuce a prodej na státním území

12.

Provedení strategie DIVA

13.

Předpokládaná doba trvání očkovací kampaně

14.

Ustanovení a omezení týkající se pohybu očkované drůbeže a drůbežích produktů, které pochází z očkované drůbeže nebo z jiných očkovaných ptáků chovaných v zajetí

15.

Klinické a laboratorní testy prováděné v zařízeních, v nichž bylo provedeno očkování a/nebo které se nachází v očkovací oblasti (např. testování účinnosti a testování před přemístěním atd.)

16.

Prostředky pro vedení záznamů (např. podrobných informací podle bodu 15) a registraci hospodářství, v nichž se provádí očkování.

II.   Dozor nad třetími zeměmi, územími, oblastmi nebo jednotkami, které provádí očkování proti influenze ptáků podle článku 11

Provádí-li se ve třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce očkování, musí být všechna obchodní zařízení, v nichž se provádí očkování proti influenze ptáků, požádána, aby se podrobila laboratornímu testování, a kromě informací podle části I oddílu A přílohy IV musí být předloženy tyto informace:

1.

Počet zařízení v oblasti, v nichž bylo provedeno očkování, podle kategorie

2.

Počet zařízení, v nichž bylo provedeno očkování a má být proveden odběr vzorků, podle kategorie drůbeže

3.

Využití ověřovacích ptáků (uveďte druh a počet ověřovacích ptáků využitých v každé hale)

4.

Počet vzorků odebraných z každého zařízení a/nebo z každé haly

5.

Údaje o účinnosti očkovací látky.


(1)  Uveďte prosím podrobné informace v míře nezbytné pro řádné posouzení programu.


PŘÍLOHA VI

(podle čl. 12 odst. 1 písm. b), čl. 12 odst. 2 písm. c) bodu ii) a čl. 13 odst. 1 písm. a))

KRITÉRIA PRO UZNÁVANÉ OČKOVACÍ LÁTKY PROTI NEWCASTLESKÉ CHOROBĚ

I.   Obecná kritéria

1.

Očkovací látky musí být zaregistrovány příslušnými orgány dotyčné třetí země dříve, než mohou být distribuovány nebo použity. Pro tuto registraci musí mít příslušné orgány k dispozici kompletní dokumentaci obsahující údaje o účinnosti a neškodnosti; u dovážených očkovacích látek mohou příslušné orgány vycházet z údajů kontrolovaných příslušnými orgány země, v níž byla očkovací látka vyrobena, pod podmínkou, že tyto kontroly byly provedeny v souladu s mezinárodně uznávanými normami.

2.

Dovoz nebo výroba a distribuce očkovacích látek musí být navíc kontrolovány příslušnými orgány dotyčné třetí země.

3.

Než se distribuce povolí, musí být každá šarže očkovacích látek jménem příslušných orgánů testována na neškodnost, zejména s ohledem na atenuaci nebo inaktivaci a nepřítomnost nežádoucích znečišťujících látek, jakož i na účinnost.

II.   Zvláštní kritéria

1.

Živé očkovací látky proti newcastleské chorobě musí být připraveny z kmene viru newcastleské choroby, jehož matečné inokulum bylo podrobeno testu, kterým byl zjištěn index intracerebrální patogenity (ICPI) buď:

i)

nižší než 0,4, jestliže bylo každému ptáku v rámci testu ICPI podáno minimálně 107 EID50, nebo

ii)

nižší než 0,5, jestliže bylo každému ptáku v rámci testu ICPI podáno minimálně 108 EID50.

2.

Inaktivované očkovací látky proti newcastleské chorobě musí být připraveny z kmene viru newcastleské choroby s indexem intracerebrální patogenity (ICPI) u jednodenních kuřat nižším než 0,7, jestliže bylo každému ptáku v rámci testu ICPI podáno minimálně 108 EID50.


PŘÍLOHA VII

(podle článku 13)

DOPLŇKOVÉ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY

I.   Na drůbež, jednodenní kuřata a násadová vejce pocházející ze třetí země, území, oblasti nebo jednotky, jestliže očkovací látky používané proti newcastleské chorobě nesplňují kritéria stanovená v příloze VI

1.

Není-li ve třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce zakázáno používání očkovacích látek proti newcastleské chorobě, které nesplňují zvláštní kritéria stanovená v příloze VI, platí tyto doplňkové veterinární požadavky:

a)

drůbež včetně jednodenních kuřat nebyla očkována takovými očkovacími látkami po dobu nejméně dvanácti měsíců před datem dovozu do Společenství;

b)

hejno nebo hejna byla podrobena testu izolace viru newcastleské choroby ne dříve než dva týdny před datem dovozu do Společenství nebo, v případě násadových vajec, ne dříve než dva týdny před datem sběru vajec:

i)

provedenému v úřední laboratoři,

ii)

na namátkovém vzorku kloakálních výtěrů nejméně u 60 ptáků z každého hejna,

iii)

při němž nebyly zjištěny ptačí paramyxoviry s indexem intracerebrální patogenity vyšším než 0,4;

c)

drůbež byla po dobu dvou týdnů stanovenou pod písmenem b) držena v izolaci v zařízení původu pod úředním dozorem;

d)

drůbež nebyla v kontaktu s drůbeží nesplňující požadavky stanovené pod písmeny a) a b) v období 60 dnů před datem dovozu do Společenství nebo, v případě násadových vajec, v období 60 dnů před datem sběru vajec.

2.

Jsou-li jednodenní kuřata dovážena ze třetí země, území, oblasti nebo jednotky podle bodu 1, nebyla jednodenní kuřata a násadová vejce, z nichž jednodenní kuřata pochází, v líhni nebo během přepravy v kontaktu s drůbeží nebo násadovými vejci nesplňujícími požadavky stanovené v bodě 1 písm. a) až d).

II.   Na maso drůbeže

Maso drůbeže musí pocházet z jatečné drůbeže, která:

a)

nebyla očkována očkovacími látkami připravenými z matečného inokula viru newcastleské choroby vykazujícího vyšší patogenitu než lentogenní kmeny viru v období třiceti dnů před porážkou;

b)

byla podrobena testu izolace viru newcastleské choroby provedenému v úřední laboratoři v době porážky na namátkovém vzorku kloakálních výtěrů nejméně u 60 ptáků z každého dotyčného hejna, při němž nebyly zjištěny ptačí paramyxoviry s indexem intracerebrální patogenity (ICPI) vyšším než 0,4;

c)

nebyla po dobu 30 dnů před datem porážky v kontaktu s drůbeží nesplňující podmínky stanovené pod písmeny a) a b).


PŘÍLOHA VIII

(podle čl. 14 odst. 1 písm. a))

CHOVNÁ A UŽITKOVÁ DRŮBEŽ JINÁ NEŽ PTÁCI NADŘÁDU BĚŽCI, NÁSADOVÁ VEJCE A JEDNODENNÍ KUŘATA JINÁ NEŽ PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI

I.   Požadavky platné před dovozem

1.

Chovná a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci, násadová vejce a jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci určená k dovozu do Společenství smí pocházet pouze ze zařízení schválených příslušným orgánem dotyčné třetí země v souladu s podmínkami, které jsou nejméně stejně přísné jako podmínky stanovené v příloze II směrnice 90/539/EHS, a jestliže toto schválení nebylo pozastaveno nebo odňato.

2.

Pokud chovná a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci, násadová vejce a jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci a/nebo jejich hejna původu mají být podrobena testování za účelem splnění požadavků příslušných veterinárních osvědčení stanovených v tomto nařízení, musí být odběr vzorků pro testování a vlastní testování provedeny v souladu s přílohou III.

3.

Násadová vejce určená k dovozu do Společenství musí být označena názvem třetí země původu a slovem „násadová“ o výšce písma větší než 3 mm v některém z úředních jazyků Společenství.

4.

Každé balení násadových vajec uvedených v bodě 3 musí obsahovat pouze vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže ze stejné třetí země, území, oblasti nebo jednotky původu a od stejného odesilatele a musí být označeno alespoň těmito údaji:

a)

údaje vyznačené na vejcích stanovené v bodě 3;

b)

druh drůbeže, od níž vejce pocházejí;

c)

jméno nebo název odesilatele a jeho adresa.

5.

Každá bedna dovezených jednodenních kuřat musí obsahovat pouze jeden druh, kategorii a typ drůbeže ze stejné třetí země, území, oblasti nebo jednotky původu, stejné líhně a od stejného odesilatele a musí být označena alespoň těmito údaji:

a)

název třetí země, území, oblasti nebo jednotky původu;

b)

druh drůbeže, ke kterému jednodenní kuřata náleží;

c)

rozlišovací číslo líhně;

d)

jméno nebo název odesilatele a jeho adresa.

II.   Požadavky platné po dovozu

1.

Dovezená chovná a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci musí být držena v zařízení/zařízeních určení ode dne jejich dovozu:

a)

po dobu nejméně šesti týdnů, nebo

b)

pokud jsou ptáci poraženi před vypršením doby stanovené pod písmenem a), do dne porážky.

Období stanovené pod písmenem a) se však může zkrátit na tři týdny, jestliže bylo dosaženo příznivých výsledků odběru vzorků a testování v souladu s přílohou III.

2.

Chovná a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci, která se vylíhla z dovezených násadových vajec, musí být po dobu nejméně tří týdnů ode dne vylíhnutí držena v líhni nebo po dobu nejméně tří týdnů v zařízení/zařízeních, kam byla po vylíhnutí odeslána.

Nejsou-li jednodenní kuřata odchována v členském státě, který násadová vejce dovezl, musí být přepravena přímo do konečného místa určení (jak je stanoveno v bodech 1.10 a 1.11 vzoru 2 veterinárního osvědčení uvedeného v příloze IV směrnice 90/539/EHS) a tam držena po dobu nejméně tří týdnů ode dne vylíhnutí.

3.

Dovezená chovná a užitková drůbež a jednodenní kuřata a chovná a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci, která se vylíhla z dovezených násadových vajec, musí být během příslušných období stanovených v bodech 1 a 2 držena v izolaci v halách na chov drůbeže, kde se nenachází žádná jiná hejna.

Mohou však být umístěna do hal na chov drůbeže, v nichž se chovná a užitková drůbež a jednodenní kuřata již nachází.

V takovém případě začnou příslušná období stanovená v bodech 1 a 2 běžet ode dne umístění posledního dovezeného kusu drůbeže a před vypršením těchto období nesmí být žádná přítomná drůbež z hal na chov drůbeže přemístěna.

4.

Líhnutí dovezených násadových vajec musí být zajištěno v oddělených inkubátorech a líhních.

Dovezená násadová vejce však mohou být uložena do inkubátorů a líhní, kde se již nachází jiná násadová vejce.

V takovém případě začnou období stanovená v bodech 1 a 2 běžet ode dne uložení posledního dovezeného násadového vejce.

5.

Nejpozději v den vypršení příslušných období stanovených v bodě 1 nebo 2 musí být chovná a užitková drůbež a jednodenní kuřata podrobena klinickému vyšetření úředním veterinárním lékařem a v případě potřeby se musí odebrat vzorky pro kontrolu jejich zdravotního stavu.


PŘÍLOHA IX

(podle čl. 14 odst. 1 písm. b))

CHOVNÍ A UŽITKOVÍ PTÁCI NADŘÁDU BĚŽCI, JEJICH NÁSADOVÁ VEJCE A JEDNODENNÍ KUŘATA

I.   Požadavky platné před dovozem

1.

Dovezení chovní a užitkoví ptáci nadřádu běžci (dále jen „ptáci nadřádu běžci“) musí být označeni značkami na krku a/nebo mikročipy s kódem ISO třetí země původu. Tyto mikročipy musí splňovat normy ISO.

2.

Dovezená násadová vejce ptáků nadřádu běžci musí být označena razítkem s kódem ISO třetí země původu a číslem schválení zařízení původu.

3.

Každé balení násadových vajec uvedených v bodě 2 musí obsahovat pouze vejce ptáků nadřádu běžci ze stejné třetí země, území, oblasti nebo jednotky původu a od stejného odesilatele a musí být označeno alespoň těmito údaji:

a)

údaje vyznačené na vejcích stanovené v bodě 2;

b)

dobře viditelné a čitelné označení, že zásilka obsahuje násadová vejce ptáků nadřádu běžci;

c)

jméno nebo název odesilatele a jeho adresa.

4.

Každá bedna dovezených jednodenních kuřat chovných a užitkových ptáků nadřádu běžci musí obsahovat pouze ptáky nadřádu běžci ze stejné třetí země, území, oblasti nebo jednotky původu, stejného zařízení a od stejného odesilatele a musí být označena alespoň těmito údaji:

a)

kód ISO třetí země původu a číslo schválení zařízení původu;

b)

dobře viditelné a čitelné označení, že zásilka obsahuje jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci;

c)

jméno nebo název odesilatele a jeho adresa.

II.   Požadavky platné po dovozu

1.

Po provedení dovozních kontrol v souladu se směrnicí 91/496/EHS musí být zásilky ptáků nadřádu běžci a jejich násadových vajec a jednodenních kuřat přepraveny přímo do konečného místa určení.

2.

Dovezení ptáci nadřádu běžci a jejich jednodenní kuřata musí být drženi v zařízení/zařízeních určení ode dne jejich dovozu:

a)

po dobu nejméně šesti týdnů, nebo

b)

pokud jsou ptáci poraženi před vypršením doby stanovené pod písmenem a), do dne porážky.

3.

Ptáci nadřádu běžci, kteří se vylíhli z dovezených násadových vajec, musí být po dobu nejméně tří týdnů ode dne vylíhnutí drženi v líhni nebo po dobu nejméně tří týdnů v zařízení/zařízeních, kam byli po vylíhnutí odesláni.

4.

Dovezení ptáci nadřádu běžci a ptáci nadřádu běžci, kteří se vylíhli z dovezených násadových vajec, musí být během příslušných období stanovených v bodech 2 a 3 drženi v izolaci v halách na chov drůbeže, kde se nenachází jiní ptáci nadřádu běžci nebo jiná drůbež.

Mohou však být umístěni do hal na chov drůbeže, kde se již nachází jiní ptáci nadřádu běžci nebo jiná drůbež. V takovém případě začnou období stanovená v bodech 2 a 3 běžet ode dne umístění posledního dovezeného ptáka nadřádu běžci a před vypršením těchto období nesmí být žádní přítomní ptáci nadřádu běžci nebo žádná přítomná drůbež z hal na chov drůbeže přemístěna.

5.

Líhnutí dovezených násadových vajec musí být zajištěno v oddělených inkubátorech a líhních.

Dovezená násadová vejce však mohou být uložena do inkubátorů a líhní, kde se již nachází jiná násadová vejce. V takovém případě začnou období stanovená v bodech 2 a 3 běžet ode dne uložení posledního dovezeného násadového vejce a použijí se opatření stanovená v uvedených bodech.

6.

Nejpozději v den vypršení příslušných období stanovených v bodě 2 nebo 3 musí být dovezení ptáci nadřádu běžci a jejich jednodenní kuřata podrobeni klinickému vyšetření úředním veterinárním lékařem a v případě potřeby se musí odebrat vzorky pro kontrolu jejich zdravotního stavu.

III.   Požadavky na chovné a užitkové ptáky nadřádu běžci a jejich jednodenní kuřata z Asie a Afriky vztahující se na jejich dovoz do Společenství

Pro chovné a užitkové ptáky nadřádu běžci a jejich jednodenní kuřata pocházející ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek v Asii a Africe se použijí ochranná opatření proti Krymsko-Konžské hemoragické horečce stanovená v části I přílohy X.

Všichni ptáci nadřádu běžci vykazující pozitivní výsledek kompetitivního testu ELISA na přítomnost protilátek proti Krymsko-Konžské hemoragické horečce stanoveného v uvedené příloze, musí být utraceni.

Všichni ptáci ze stejné zásilky musí být znovu testováni kompetitivním testem ELISA dvacet jedna dní od data původního odběru vzorků. Vykáže-li některý pták pozitivní výsledek, musí být utraceni všichni ptáci ze stejné zásilky.

IV.   Požadavky na chovné a užitkové ptáky nadřádu běžci ze třetí země, území nebo oblasti považovaných za postižené newcastleskou chorobou

Na ptáky nadřádu běžci a jejich násadová vejce pocházející ze třetí země, území nebo oblasti považovaných za postižené newcastleskou chorobou a na jednodenní kuřata, která se z takových vajec vylíhla, se vztahují tato pravidla:

a)

před datem zahájení období izolace zkontroluje příslušný orgán izolační zařízení uvedená v bodě 4 části II této přílohy, aby ověřil, že jsou vyhovující;

b)

během příslušných období stanovených v bodech 2 a 3 části II této přílohy se provede test izolace viru newcastleské choroby na vzorku kloakálního výtěru nebo vzorku trusu každého ptáka nadřádu běžci;

c)

mají-li být ptáci nadřádu běžci odesláni do členského státu, jehož status byl stanoven podle čl. 12 odst. 2 směrnice 90/539/EHS, musí být u každého ptáka nadřádu běžci kromě testu izolace viru stanoveného pod písmenem b) této části proveden i sérologický test;

d)

před propuštěním kteréhokoli ptáka z izolace musí být k dispozici negativní výsledky testů stanovených pod písmeny b) a c).


PŘÍLOHA X

(podle článku 17)

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI KRYMSKO-KONŽSKÉ HEMORAGICKÉ HOREČCE

I.   Pro ptáky nadřádu běžci

Příslušný orgán zajistí, aby byli ptáci nadřádu běžci izolováni v prostředí chráněném před hlodavci a prostém roztočů po dobu nejméně 21 dnů před datem dovozu do Společenství.

Před přemístěním do prostředí prostého roztočů musí být ptáci nadřádu běžci ošetřeni za účelem zahubení všech ektoparazitů, kterými jsou postiženi. Po 14 dnech pobytu v prostředí prostém roztočů musí být ptáci nadřádu běžci podrobeni kompetitivnímu testu ELISA na přítomnost protilátek proti Krymsko-Konžské hemoragické horečce. Každé zvíře umístěné do izolace musí vykázat negativní výsledky testu. Po dovozu ptáků nadřádu běžci do Společenství se musí ošetření proti ektoparazitům a sérologický test opakovat.

II.   Pro ptáky nadřádu běžci, z nichž pochází maso určené k dovozu

Příslušný orgán zajistí, aby byli ptáci nadřádu běžci izolováni v prostředí chráněném před hlodavci a prostém roztočů po dobu nejméně 14 dnů před datem porážky.

Před přemístěním do prostředí prostého roztočů musí být ptáci nadřádu běžci buď vyšetřeni za účelem ověření, zda nejsou postiženi roztoči, nebo ošetřeni za účelem zahubení všech roztočů, kterými jsou postiženi. Použitý způsob ošetření musí být specifikován v dovozním osvědčení. Žádné použité ošetření nesmí skončit s výsledkem zjistitelných reziduí v mase ptáků nadřádu běžci.

Každá šarže ptáků nadřádu běžci musí být před porážkou vyšetřena na postižení roztoči. V případě zjištění roztočů musí být celá šarže znovu umístěna do izolace před porážkou.


PŘÍLOHA XI

(podle čl. 18 odst. 2)

Vzorové veterinární osvědčení pro tranzit/skladování vajec prostých specifikovaných patogenních původců, masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků

Image

Image


PŘÍLOHA XII

(podle článku 20)

SROVNÁVACÍ TABULKA

Toto nařízení

Rozhodnutí 2006/696/ES

Rozhodnutí 94/438/ES

Rozhodnutí 93/342/EHS

Čl. 1 odst. 1 první pododstavec

Čl. 1 první pododstavec

 

 

Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec

Článek 5

 

 

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 druhý pododstavec

 

 

Čl. 1 odst. 3

Přílohy I a II (část 1)

 

 

Čl. 2 odst. 1 až 5

Čl. 2 písm. a) až e)

 

 

Čl. 2 odst. 6

Čl. 2 písm. m)

 

 

Čl. 2 odst. 7

Čl. 2 písm. j)

 

 

Čl. 2 odst. 8

Čl. 2 písm. k)

 

 

Čl. 2 odst. 9

Čl. 2 odst. 1

 

 

Čl. 2 odst. 10

 

 

 

Čl. 2 odst. 11

 

 

 

Čl. 2 odst. 12 písm. a) až c)

Čl. 2 písm. g)

 

 

Čl. 2 odst. 12 písm. d)

 

 

 

Čl. 2 odst. 13

Čl. 2 písm. h)

 

 

Čl. 2 odst. 14

Čl. 2 písm. f)

 

 

Čl. 2 odst. 15

 

 

 

Čl. 2 odst. 16

 

 

 

Čl. 2 odst. 17

 

 

 

Čl. 2 odst. 18

 

 

 

Čl. 2 odst. 19

 

 

 

Čl. 2 odst. 20

 

 

 

Článek 3

Článek 5

 

 

Čl. 4 první pododstavec

Články 5 a 3

 

 

Čl. 4 druhý pododstavec

Příloha I část 3

 

 

Čl. 4 třetí pododstavec

Čl. 3 druhý pododstavec

 

 

Článek 5

Článek 4

 

 

Článek 6

 

 

 

Čl. 7 písm. a)

 

 

Čl. 2 písm. h)

Čl. 7 písm. b)

 

 

Čl. 2 písm. g)

Čl. 7 písm. c)

 

 

Čl. 2 písm. i)

Článek 8

 

 

 

Článek 9

 

 

 

Článek 10

 

 

 

Článek 11

 

 

 

Článek 12

 

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 1 a 2

Článek 13

 

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Čl. 14 odst. 1 písm. a)

Článek 9

 

 

Čl. 14 odst. 1 písm. b)

Článek 11

 

 

Čl. 14 odst. 2

 

 

 

Článek 15

Článek 18

 

 

Článek 16

Článek 8

 

 

Článek 17

Čl. 16 odst. 2

 

 

Čl. 18 odst. 1

 

 

 

Čl. 18 odst. 2

Čl. 19 písm. b)

 

 

Čl. 18 odst. 3

Článek 19

 

 

Článek 19

Článek 20

 

 

Článek 20

 

 

 

Článek 21

 

 

 

Článek 22

 

 

 

Příloha I

Přílohy I a II

 

 

Příloha II

Příloha I část 3

 

 

Příloha III oddíl I body 1 až 6

Příloha I část 4 oddíl A

 

 

Příloha III oddíl I bod 7

 

 

 

Příloha III oddíly II a III

Příloha I část 4 oddíl B

 

 

Příloha IV

 

 

 

Příloha V

 

 

 

Příloha VI

 

 

Příloha B

Příloha VII oddíl I

Článek 7

 

 

Příloha VII oddíl II

 

Příloha

 

Příloha VIII oddíl I

Článek 9

 

 

Příloha VIII oddíl II

Článek 10

 

 

Příloha IX oddíl I

Článek 11

 

 

Příloha IX oddíl II

Článek 12

 

 

Příloha IX oddíl III

Článek 13

 

 

Příloha IX oddíl IV

Článek 14

 

 

Příloha X

Příloha V

 

 

Příloha XI

Příloha IV

 

 

Příloha XII