ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 223

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
21. srpna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 825/2008 ze dne 20. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 827/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

23

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/683/ES

 

*

Rozhodnutí č. 208 ze dne 11. března 2008 týkající se vytvoření společného rámce pro sběr údajů o vyřizování žádostí o důchod ( 1 )

25

 

 

IV   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Smíšený výbor EHP

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

28

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

31

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

33

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

36

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

37

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

38

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

40

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

42

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

43

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

45

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání odborných kvalifikací) Dohody o EHP

47

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

49

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

50

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP

51

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

52

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

53

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

54

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

56

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP

58

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP

60

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 825/2008

ze dne 20. srpna 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. srpna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 590/2008 (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 24).


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

25,6

XS

23,8

ZZ

24,7

0707 00 05

MK

23,5

TR

95,1

ZZ

59,3

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

64,5

UY

56,8

ZA

81,9

ZZ

67,7

0806 10 10

EG

180,5

IL

87,5

MK

56,1

TR

116,4

ZZ

110,1

0808 10 80

AR

83,8

BR

87,5

CL

90,3

CN

63,7

NZ

98,0

US

94,5

ZA

87,6

ZZ

86,5

0808 20 50

AR

48,3

CL

75,8

TR

155,0

ZA

98,6

ZZ

94,4

0809 30

MK

34,9

TR

148,4

ZZ

91,7

0809 40 05

IL

129,2

MK

66,2

TR

106,0

XS

70,3

ZZ

92,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 826/2008

ze dne 20. srpna 2008,

kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. a), d) a j) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 28 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že se podpora soukromého skladování poskytuje na máslo a na sýry Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Provolone.

(2)

Článek 31 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že podpora soukromého skladování se poskytuje na bílý cukr, olivový olej, čerstvé nebo chlazené maso dospělého skotu, dlouhozrající sýry a sýry, které jsou vyrobeny z ovčího nebo kozího mléka nebo z obou, vepřové maso, skopové a kozí maso.

(3)

Měla by být stanovena prováděcí pravidla k použití nařízení (ES) č. 1234/2007, aby byl režim podpory proveden včas.

(4)

V současné době stanoví možnosti poskytnout podporu soukromého skladování nařízení Rady o společné organizaci trhů s některými produkty. Tato nařízení byla nahrazena nařízením (ES) č. 1234/2007.

(5)

Za účelem zjednodušení a zefektivnění řídících a kontrolních mechanismů by měla být stanovena společná pravidla pro provádění režimu podpory soukromého skladování.

(6)

Podpora pro soukromé skladování produktů uvedených v článcích 28 a 31 nařízení (ES) č. 1234/2007 by měla být buď stanovena předem, nebo prostřednictvím nabídkového řízení.

(7)

Režim podpory pro soukromé skladování produktů uvedených v článku 28 nařízení (ES) č. 1234/2007 by měl být proveden po splnění podmínek stanovených uvedeným nařízením.

(8)

Režim podpory pro soukromé skladování produktů uvedených v článku 31 nařízení (ES) č. 1234/2007 by měl být proveden po splnění podmínek stanovených uvedeným nařízením.

(9)

Proces restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství vedl k rozdílům mezi regiony – některé regiony mají přebytky cukru (ať už kvůli místní produkci, nebo kvůli dovozům) a některé regiony mají nedostatek. V regionech s přebytky se očekává, že ceny na úrovni producentů budou více tlačeny dolů, protože místní dodávky převažují nad místní nabídkou. V regionech s nedostatkem cukru se očekává, že ceny na úrovni producentů budou stálejší, protože místní dodávky nedosahují místní nabídky. Pokles cen v některých členských státech se neodrazí na průměrné ceně ve Společenství, a proto je třeba stanovit, že zahájení nabídkového řízení bude omezeno na ty členské státy, kde průměrné vnitrostátní ceny klesnou pod 80 % referenční ceny.

(10)

Aby se usnadnilo řízení a kontrola, měla by být podpora soukromého skladování v zásadě poskytována pouze hospodářským subjektům usazeným a registrovaným pro účely DPH ve Společenství.

(11)

Aby byla zajištěna účinná kontrola produkce olivového oleje a cukru, měly by hospodářské subjekty způsobilé pro podporu soukromého skladování splňovat další podmínky.

(12)

Aby byla zajištěna řádná kontrola režimu, mělo by toto nařízení specifikovat informace nutné pro uzavření smlouvy o skladování, jakož i povinnosti smluvních stran.

(13)

Za účelem zvýšení účinnosti režimu podpory by se smlouvy měly uzavírat na určité minimální množství, v případě potřeby diferencované podle produktů, a měly by v nich být přesně stanoveny povinnosti smluvní strany, zejména ty, které umožní příslušnému orgánu odpovědnému za kontrolu skladování provádět účinnou kontrolu skladovacích podmínek.

(14)

Pokud je podpora stanovena nabídkovým řízením, měly by nabídky obsahovat všechny informace nezbytné pro jejich vyhodnocení a měl by být stanoven mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí.

(15)

Na základě obdržených nabídek může být stanovena maximální výše podpory. Na trhu však může dojít k situacím, kdy bude z hospodářských nebo jiných důvodů nezbytné zamítnout všechny obdržené nabídky.

(16)

Skladování smluvního množství na sjednanou dobu je jednou ze zásadních požadavků pro poskytování podpory soukromého skladování. S ohledem na obchodní praxi a z praktických důvodů by měla být přípustná povolená odchylka od množství, na něž se vztahuje podpora.

(17)

Vzhledem k mimořádnému charakteru některých opatření v oblasti soukromého skladování vyplývajících z hospodářské situace by mohlo být třeba v případě podpory stanovené předem složit jistotu, která by dodala váhy žádosti a zajistila, že opatření bude mít žádoucí účinek na trh. Jistota týkající se nabídkového řízení by měla zaručit, že nabídnuté a případně přijaté množství se skladuje v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení. Proto by měla být přijata ustanovení pro uvolnění a propadnutí jistoty složené v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (2).

(18)

Aby byla zajištěna řádná správa skladování, je třeba přijmout opatření na snížení výše podpory vyplácené v případě, že množství skladované během smluvní doby skladování bude nižší než smluvní množství a že nebude plně dodržena doba skladování.

(19)

Podle situace na trhu a jejího vývoje může být vhodné vyzvat smluvní stranu, aby určila své zásoby pro vývoz již od počátku jejich uskladnění.

(20)

Pokud je výše podpory pro soukromé skladování některých masných výrobků určena předem, stanoví současná pravidla lhůtu na rozmyšlenou, která umožňuje posoudit situaci na trhu před oznámením rozhodnutí o podaných žádostech. Kromě toho by případně měla být stanovena zvláštní opatření, která se použijí zejména pro dosud nevyřízené žádosti. Tato zvláštní opatření mají zabránit zneužívání nebo spekulativnímu využívání režimu soukromého skladování. Uvedená opatření vyžadují rychlou akci a Komise by měla mít pravomoc jednat bez zapojení řídícího výboru a neprodleně přijmout veškerá nezbytná opatření. Uvedená zvláštní opatření jsou v platnosti pro hovězí maso, vepřové maso, skopové a kozí maso. Aby se zajistilo řádné fungování režimu soukromého skladování u těchto produktů, je třeba zachovat stávající postupy přijímání opatření bez výrazných změn tak, jak byly stanoveny.

(21)

Je zapotřebí stanovit podmínky pro poskytnutí zálohové platby, podmínky pro úpravu podpory v případech, kdy není plně dodrženo smluvní množství, podmínky pro kontroly dodržování způsobilosti pro podporu, možné sankce a informace, které mají členské státy oznamovat Komisi.

(22)

Rovněž by se měla stanovit prováděcí pravidla týkající se dokumentace, účetnictví, jakož i četnosti a povahy kontrol.

(23)

Je třeba přijmout vhodné kroky, aby se zabránilo porušování předpisů a podvodům a případně je penalizovat. Za tím účelem by měly být smluvní strany, u nichž bude zjištěno, že předložily nepravdivá prohlášení, vyloučeny na jeden rok z režimu podpory soukromého skladování.

(24)

Toto nařízení přejímá některá ustanovení týkající se soukromého skladování obsažená v nařízeních Komise (ES) č. 562/2005 ze dne 5. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků (3), nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (4), a nařízení Komise (ES) č. 105/2008 ze dne 5. února 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem (5). Uvedená ustanovení by měla být zrušena a uvedená nařízení by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(25)

Toto nařízení navíc přejímá ustanovení týkající se soukromého skladování z těchto nařízení, která by měla být zrušena a nahrazena novým nařízením:

nařízení Komise (EHS) č. 3444/90 ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa (6),

nařízení Komise (ES) č. 2659/94 ze dne 31. října 1994 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Provolone (7),

nařízení Komise (ES) č. 907/2000 ze dne 2. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o podporu soukromého skladování v odvětví hovězího a telecího masa (8),

nařízení Komise (ES) č. 2153/2005 ze dne 23. prosince 2005 o režimu podpor soukromého skladování olivového oleje (9),

nařízení Komise (ES) č. 6/2008 ze dne 4. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (10),

nařízení Komise (ES) č. 85/2008 ze dne 30. ledna 2008 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (11),

nařízení Komise (ES) č. 414/2008 ze dne 8. května 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2008/09 (12).

(26)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Úvodní ustanovení

Oddíl 1

Oblast působnosti a obecná pravidla poskytování podpory soukromého skladování

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Toto nařízení stanoví společná pravidla poskytování podpory soukromého skladování produktů uvedených v článcích 28 a 31 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Použije se, aniž by byla dotčena zvláštní ustanovení stanovená nařízeními o zahájení nabídkového řízení nebo nařízeními o stanovení podpory soukromého skladování předem.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „příslušnými orgány členských států“ rozumí úřady nebo subjekty akreditované členskými státy jako platební agentury, které splňují podmínky stanovené článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (13).

Článek 2

Způsobilost produktů

1.   Produkty musí kromě požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 1234/2007 splňovat požadavky uvedené v příloze I tohoto nařízení, aby se na ně mohla vztahovat podpora soukromého skladování.

2.   Máslo skladované v jiném členském státě než v členském státě výroby musí rovněž splňovat další požadavky uvedené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Podmínky poskytování podpory pro bílý cukr

1.   Rozhodnutí o poskytnutí podpory soukromého skladování bílého cukru může být přijato, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

průměrná cena bílého cukru ve Společenství uvedená v systému zaznamenávání cen je pod úrovní 85 % referenční ceny;

b)

na základě situace na trhu a s ohledem na očekávané účinky mechanismů řízení trhu, a zejména na stažení, je pravděpodobné, že zaznamenané průměrné ceny bílého cukru zůstanou na této úrovni nebo pod ní po dobu dvou měsíců.

S výhradou kritérií stanovených v prvním pododstavci může být poskytování podpory soukromého skladování omezeno na členské státy, v nichž je průměrná cena bílého cukru zaznamenaná v rámci systému zaznamenávání cen pod úrovní 80 % referenční ceny. Podpora se poskytuje pro cukr, který je nebo bude skladovaný výrobci cukru schválenými v těchto členských státech.

2.   Soukromé skladování bílého cukru může být prováděno v období od 1. listopadu do 30. června hospodářského roku, v němž je podpora poskytnuta.

Článek 4

Podmínky poskytování podpory pro olivový olej

Pro účely použití článku 33 nařízení (ES) č. 1234/2007 se průměrná cena na trhu zaznamenává nejméně po dobu dvou týdnů.

Prováděcí pravidla pro oznamování údajů členskými státy Komisi stanoví příloha III část A tohoto nařízení.

Článek 5

Podmínky poskytování podpory pro hovězí maso

Podpora soukromého skladování může být poskytnuta, pokud průměrná cena jatečně upravených těl dospělých kusů skotu samčího pohlaví třídy R3 ve Společenství, vypočítaná podle přílohy III části B, činí nejvýše 2 291 EUR/tunu.

Oddíl 2

Obecná pravidla pro stanovení podpory soukromého skladování

Článek 6

Postup stanovení podpory

Pro účely stanovení výše podpory soukromého skladování produktů uvedených v článcích 28 a 31 nařízení (ES) č. 1234/2007 Komise buď v souladu s článkem 9 tohoto nařízení zahájí časově omezené nabídkové řízení, nebo stanoví podporu předem v souladu s článkem 16 tohoto nařízení.

Článek 7

Nabídková řízení a žádosti o podporu soukromého skladování

1.   Hospodářský subjekt, který žádá o podporu, buď předloží příslušným orgánům členských států, v nichž jsou produkty skladovány nebo v nichž budou skladovány, nabídku v souladu s čl. 9 odst. 1, nebo žádost v souladu s čl. 16 odst. 1.

2.   V odvětvích, kde je režim skladování zahájen pouze pro jeden nebo několik regionů či členských států, mohou být nabídky a žádosti předkládány pouze v uvedených regionech nebo členských státech.

3.   Nabídky nebo žádosti o podporu soukromého skladování soleného a nesoleného másla a sýrů se vztahují rovněž na produkty, které již byly zcela uskladněny.

4.   Nabídky a žádosti o podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného hovězího masa, vepřového masa, skopového masa, kozího masa a olivového oleje se vztahují na množství uvedených produktů, které dosud nebylo uskladněno.

5.   Nabídky nebo žádosti o podporu soukromého skladování cukru se vztahují na cukr, který již byl nebo bude uskladněn.

Článek 8

Podmínky týkající se způsobilosti hospodářských subjektů

1.   Hospodářské subjekty, které žádají o podporu soukromého skladování nebo které předkládají nabídku, musí být usazeny a registrovány pro účely DPH ve Společenství.

2.   V případě olivového oleje musí hospodářské subjekty, které žádají o podporu soukromého skladování nebo předkládají nabídky, splňovat podmínky uvedené v odstavci 1 a další požadavky uvedené v příloze IV.

3.   V případě cukru musí hospodářské subjekty, které žádají o podporu soukromého skladování nebo předkládají nabídky, splňovat podmínky uvedené v odstavci 1 a musí se jednat o výrobce cukru ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 952/2006.

KAPITOLA II

Podpora poskytovaná prostřednictvím nabídkového řízení

Článek 9

Zahájení nabídkového řízení

1.   Nabídkové řízení se zahajuje postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 prostřednictvím nařízení (dále jen „nařízení o zahájení nabídkového řízení“).

2.   Nařízení o zahájení nabídkového řízení může obsahovat tyto informace:

a)

příslušné produkty, ve stanovených případech s odpovídajícími kódy KN;

b)

měrná jednotka množství (partie, šarže, obaly/sila);

c)

období, na které se nabídkové řízení vztahuje („období nabídkového řízení“), a různá podobdobí, kdy lze nabídky podávat;

d)

datum zahájení a datum ukončení, mezi kterými mohou být nabídky podávány;

e)

minimální a maximální doba skladování;

f)

případně celkové množství, na které se nabídkové řízení vztahuje;

g)

minimální množství, které každá nabídka musí splňovat;

h)

výši jistoty na jednotku;

i)

období uskladnění a vyskladnění;

j)

specifikace, které musí být uvedeny na obalech.

3.   Mezi vstupem nařízení o zahájení nabídkového řízení v platnost a prvním dnem pro podávání nabídek musí uplynout nejméně šest dní.

Článek 10

Předkládání nabídek

1.   Nabídky lze podávat využitím postupu, který hospodářským subjektům dal k dispozici příslušný členský stát.

Příslušné orgány členských států mohou vyžadovat, aby elektronické nabídky byly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (14) nebo elektronickým podpisem, který poskytuje rovnocennou záruku, pokud jde o požadovanou funkčnost podpisu, použitím týchž pravidel a podmínek, které jsou vymezeny v ustanoveních Komise o elektronických a digitálních dokumentech, uvedených v rozhodnutí Komise 2004/563/ES, Euratom (15), a v jejich prováděcích pravidlech.

2.   Nabídka je platná jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

uvádí odkaz na nařízení zahajující nabídkové řízení a den ukončení podobdobí pro podávání nabídek;

b)

uvádí identifikační údaje účastníka nabídkového řízení: název (jméno), adresu a identifikační číslo DPH;

c)

v žádosti je uveden produkt, ve stanovených případech rozlišený příslušným kódem KN;

d)

v případě potřeby uvádí dobu skladování;

e)

uvádí množství produktů, na něž se nabídka vztahuje;

f)

pokud jsou již produkty uskladněny, uvádí název a adresu místa uskladnění, číslo skladované partie/šarže/obalu/sila a případně číslo schválení, které umožňuje určit výrobní závod;

g)

uvádí výši podpory nabízené za jednu jednotku a den v eurech a centech bez DPH;

h)

účastník nabídkového řízení složil jistotu před koncem podobdobí pro podávání nabídek v souladu s hlavou III nařízení (EHS) č. 2220/85 a v témže období toto složení prokázal;

i)

nabídka neobsahuje žádné další podmínky stanovené účastníkem nabídkového řízení než ty, které jsou uvedeny v tomto nařízení a v nařízení o zahájení nabídkového řízení;

j)

nabídka je předložena v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se nabídka podává.

3.   Nabídky se po svém podání nestahují ani nemění.

Článek 11

Posouzení nabídek

1.   Příslušné orgány členského státu rozhodnou o platnosti nabídek na základě podmínek stanovených v čl. 10 odst. 2.

2.   Osoby oprávněné přijímat a posuzovat nabídky o nich nesmí prozradit žádné podrobnosti neoprávněné osobě.

3.   Pokud příslušné orgány členských států rozhodnou, že nabídka je neplatná, informují o tom účastníka nabídkového řízení.

Článek 12

Oznámení nabídek Komisi

1.   Příslušné orgány členských států oznámí všechny platné nabídky Komisi.

2.   Oznámení neobsahují údaje uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. b).

3.   Oznámení se učiní elektronickými prostředky, s využitím postupu sděleného členským státům Komisí, během konkrétní lhůty stanovené nařízením o zahájení dotyčného nabídkového řízení.

4.   Forma a obsah oznámení jsou vymezeny na základě vzorů, které členským státům dá k dispozici Komise.

5.   Příslušné orgány členských států oznámí Komisi, že nebyly podány žádné nabídky, ve lhůtě uvedené v odstavci 3.

Článek 13

Rozhodnutí na základě nabídek

1.   Na základě nabídek oznámených v souladu s čl. 12 odst. 1 rozhodne Komise postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, že:

a)

nestanoví maximální výši podpory nebo

b)

stanoví maximální výši podpory.

2.   Pokud se použije čl. 9 odst. 2 písm. f), Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví koeficient použitelný na nabídky, které byly podány na úrovni maximální podpory, jestliže by udělení celkově nabídnutého množství vedlo k překročení celkového množství produktu.

Odchylně od čl. 10 odst. 3 se může účastník nabídkového řízení, na nějž se takový koeficient vztahuje, do deseti dnů od vyhlášení výše uvedeného nařízení stanovujícího koeficient, rozhodnout, že svou nabídku stáhne.

3.   Rozhodnutí o podpoře soukromého skladování uvedená v odstavcích 1 a 2 se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Individuální rozhodnutí o nabídkách

1.   Pokud byla v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. b) stanovena maximální výše podpory, příslušné orgány členských států přijmou nabídky, které se rovnají maximální výši podpory nebo jsou nižší, aniž jsou tím dotčena ustanovení čl. 13 odst. 2. Všechny ostatní nabídky jsou odmítnuty.

2.   Pokud není určena maximální výše podpory, jsou všechny nabídky odmítnuty.

Příslušné orgány členských států nepřijmou nabídky, které nebyly oznámeny podle čl. 12 odst. 1.

3.   Příslušné orgány členských států přijmou rozhodnutí uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku po zveřejnění rozhodnutí Komise o podpoře uvedeného v čl. 13 odst. 1 a oznámí účastníkům nabídkového řízení výsledek jejich účasti do tří pracovních dnů po zveřejnění.

4.   Práva a povinnosti vybraného účastníka nabídkového řízení jsou nepřenosné.

Článek 15

Zásadní požadavky a jistoty

1.   Zásadními požadavky ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85 jsou:

a)

nestažení nabídky;

b)

uskladnění a skladování nejméně 99 % smluvního množství, v případě masných výrobků 90 %, olivového oleje 98 % a sýrů 95 % smluvního množství, po smluvní dobu skladování na vlastní nebezpečí smluvní strany ve smyslu článku 19 tohoto nařízení a za podmínek stanovených v čl. 22 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení;

c)

pokud se použije čl. 28 odst. 3, vývoz produktů v souladu s jednou ze tří v něm uvedených možností.

2.   Jistoty se uvolní okamžitě, pokud:

a)

je nabídka neplatná nebo byla odmítnuta nebo stažena v případě použití čl. 13 odst. 2 druhého pododstavce;

b)

v případě použití čl. 13 odst. 2 prvního pododstavce odpovídá výše uvolněné jistoty množství, které nebylo přijato.

3.   Uvolní se jistoty odpovídající množství, pro které byly splněny smluvní závazky.

4.   Pokud dojde k překročení lhůty k uskladnění stanovené v čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení, jistota propadá podle článku 23 nařízení (EHS) č. 2220/85.

KAPITOLA III

Podpora stanovená předem

Článek 16

Stanovení výše podpory předem

1.   Výše podpory soukromého skladování se stanoví předem postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 prostřednictvím nařízení (dále jen „nařízení o stanovení výše podpory předem“).

2.   Nařízení o stanovení výše podpory předem může obsahovat tyto údaje:

a)

příslušné produkty, ve stanovených případech rozlišené odpovídajícími kódy KN;

b)

výši podpory soukromého skladování na jednotku hmotnosti pro příslušné produkty;

c)

měrná jednotka množství (partie, šarže, obaly, sila);

d)

minimální množství na jednu žádost;

e)

období, během kterého může být žádáno o podporu soukromého skladování;

f)

období uskladnění a vyskladnění;

g)

minimální a maximální doba skladování;

h)

specifikace, které musí být uvedeny na obalech;

i)

ve stanovených případech výše jistoty na jednotku.

Článek 17

Žádosti o podporu

1.   Žádosti se podávají využitím postupu, který hospodářským subjektům dal k dispozici příslušný členský stát.

Příslušné orgány členských států mohou vyžadovat, aby elektronické žádosti byly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 1999/93/ES nebo elektronickým podpisem, který poskytuje rovnocennou záruku, pokud jde o požadovanou funkčnost podpisu, použitím týchž pravidel a podmínek, které jsou vymezeny v ustanoveních Komise o elektronických a digitálních dokumentech, uvedených v rozhodnutí Komise č. 2004/563/ES, Euratom, a v jejich prováděcích pravidlech.

2.   Žádosti jsou platné, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

v žádosti je uveden odkaz na nařízení o stanovení výše podpory předem;

b)

v žádosti jsou uvedeny identifikační údaje žadatele, jako jméno, adresa a identifikační číslo DPH;

c)

v žádosti je uveden produkt, ve stanovených případech rozlišený příslušným kódem KN;

d)

v žádosti je uvedeno množství produktů;

e)

v žádosti je ve stanovených případech uvedena doba skladování;

f)

pokud jsou již produkty uskladněny, uvádí název a adresu místa uskladnění, číslo skladované partie/šarže/obalu/sila a případně číslo schválení, které umožňuje určit výrobní závod;

g)

žádost neobsahuje žádné další podmínky stanovené žadatelem než ty, které jsou uvedeny v tomto nařízení a v nařízení o stanovení výše podpory předem;

h)

žádost je předložena v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se žádost podává;

i)

žadatel ve stanovených případech složil jistotu v souladu s ustanoveními hlavy III nařízení (EHS) č. 2220/85 a toto složení prokázal.

3.   Obsah žádostí se po jejich podání nemění.

Článek 18

Zásadní požadavky a jistoty

1.   Pokud se použije čl. 17 odst. 2 písm. i), jsou zásadní požadavky ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/1985 tyto:

a)

nestažení návrhu na uzavření smlouvy;

b)

uskladnění a skladování nejméně 99 % smluvního množství, v případě masných výrobků 90 %, olivového oleje 98 % a sýrů 95 % smluvního množství, po smluvní dobu skladování na vlastní nebezpečí smluvní strany ve smyslu článku 19 tohoto nařízení a za podmínek stanovených v čl. 22 odst. 1 písm. a);

c)

pokud se použije čl. 28 odst. 3, vývoz produktů v souladu s jednou ze tří v něm uvedených možností.

2.   Jistoty se neprodleně uvolňují, pokud návrhy na uzavření smlouvy nejsou přijaty.

3.   Uvolní se jistoty odpovídající množství, pro které byly splněny smluvní závazky.

4.   Pokud dojde k překročení lhůty k uskladnění stanovené v čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení, propadá jistota podle článku 23 nařízení (EHS) č. 2220/1985.

KAPITOLA IV

Smlouvy

Článek 19

Uzavírání smluv

Smlouvy se uzavírají mezi příslušným orgánem členského státu, na jehož území jsou nebo budou produkty skladovány, a vybraným účastníkem nabídkového řízení či žadatelem, který splní požadavky stanovené článkem 8 (dále jen „smluvní strana“).

Článek 20

Informace týkající se místa skladování

Po přijetí oznámení od členských států uvedeného v čl. 14 odst. 3 nebo po uzavření smlouvy podle čl. 23 odst. 1 nebo po oznámení o uveřejnění rozhodnutí podle čl. 23 odst. 2 zašle vybraný účastník nabídkového řízení či žadatel příslušnému orgánu členského státu:

a)

název a adresu místa nebo míst skladování a u každého místa skladování uvede přesné umístění sil, partií, šarží, obalových jednotek s odpovídajícím množstvím produktu;

b)

oznámení o datu uskladnění jednotlivých partií/šarží, které dosud nejsou na místě, a nezbytnou časovou lhůtu pro uskladnění smluvního množství; pro každou partii/šarži, která bude uskladněna, je třeba uvést množství a přesné umístění.

Příslušný orgán může požadovat, aby údaje uvedené výše byly oznámeny nejméně dva pracovní dny před uskladněním každé partie/šarže.

Článek 21

Prvky smlouvy

Smlouva obsahuje prvky uvedené v článku 22 tohoto nařízení a buď prvky uvedené v příslušných ustanoveních nařízení o zahájení nabídkového řízení a v nabídce, nebo prvky uvedené v příslušných ustanoveních nařízení o stanovení výše podpory předem a v žádosti.

Článek 22

Povinnosti smluvní strany

1.   Smlouvy ukládají smluvní straně minimálně tyto povinnosti:

a)

na vlastní riziko a náklady uložit ke skladování a po smluvní dobu skladování skladovat smluvní množství za podmínek, které zajistí, že budou zachovány vlastnosti produktů podle přílohy I, aniž by skladované produkty byly nahrazeny nebo přemístěny na jiné místo skladování. U sýrů však může příslušný orgán na řádně odůvodněnou žádost smluvní strany povolit přemístění skladovaných produktů. U jiných produktů může příslušný orgán na řádně odůvodněnou žádost smluvní strany povolit přemístění skladovaných produktů pouze ve výjimečných případech;

b)

uchovávat doklady o hmotnosti pořízené při umístění produktu na místo skladování;

c)

zaslat příslušnému orgánu doklady o uskladnění nejpozději do jednoho měsíce po datu uskladnění uvedeném v čl. 25 odst. 1;

d)

umožnit příslušnému orgánu, aby kdykoli zkontroloval, zda jsou dodržovány všechny povinnosti stanovené ve smlouvě;

e)

zajistit, aby byly skladované produkty snadno přístupné a jednotlivě identifikovatelné: každá individuálně skladovaná jednotka je označena datem uskladnění, číslem smlouvy, názvem produktu a hmotností.

2.   Smluvní strana dává orgánu odpovědnému za kontrolu k dispozici veškerou dokumentaci ke každé smlouvě, která umožňuje ověřit zejména tyto informace o produktech umístěných v soukromém skladu:

a)

číslo schválení, které umožňuje určit výrobní závod, a případně členský stát výroby;

b)

původ a datum výroby produktů nebo u cukru hospodářský rok výroby a případně datum porážky;

c)

datum uskladnění;

d)

hmotnost a počet zabalených kusů;

e)

fyzickou přítomnost ve skladu a adresu skladu;

f)

datum očekávaného ukončení smluvní doby skladování doplněné datem skutečného vyskladnění.

Pokud jde o první pododstavec písm. d), může být v případě, že se maso uskladňuje po bourání, částečném vykostění nebo vykostění, prováděno vážení skutečně uskladněných produktů v místě, kde dochází k bourání, částečnému vykostění nebo vykostění. Stanovení hmotnosti produktů určených k uskladnění se neprovádí před uzavřením smlouvy.

3.   Smluvní strana, nebo případně provozovatel skladu, vede skladovou účetní evidenci, která musí být k dispozici ve skladu a která musí pod každým číslem smlouvy obsahovat tyto údaje:

a)

identifikaci produktů uložených v soukromém skladu podle partie/šarže/obalu/sila;

b)

data uskladnění a vyskladnění;

c)

množství udané na skladovanou partii/šarži/obal/silo;

d)

umístění produktů ve skladu.

Článek 23

Uzavírání smluv o podpoře stanovené předem

1.   Na produkty, které jsou již uskladněny, se smlouvy uzavírají do 30 dnů od data přijetí informací uvedených v čl. 17 odst. 2 písm. f), případně s výhradou potvrzení způsobilosti produktů podle čl. 36 odst. 2 druhého pododstavce. Pokud není způsobilost potvrzena, je dotyčná smlouva považována za neplatnou.

2.   U produktů, které nejsou dosud uskladněny, oznamuje příslušný orgán jednotlivým žadatelům pátý pracovní den po datu předložení návrhu na uzavření smlouvy rozhodnutí Komise za předpokladu, že Komise mezitím nepřijme zvláštní opatření podle odstavce 3; smlouva se považuje za uzavřenou dnem odeslání oznámení o rozhodnutí podle tohoto odstavce.

3.   Pokud při přezkoumání situace vyjde v případě podpory stanovené předem pro hovězí, vepřové, skopové a kozí maso najevo, že režim podpory zavedený tímto nařízením je využíván nadměrně nebo existuje riziko, že k tomu dojde, může Komise:

a)

pozastavit používání tohoto režimu na dobu nejvýše pěti pracovních dní; návrhy na uzavření smlouvy podané v tomto období se nepřijímají;

b)

stanovit jednotnou procentní sazbu, o kterou se množství v návrzích na uzavření smlouvy snižuje, při respektování případného minimálního množství stanoveného ve smlouvě;

c)

zamítnout návrhy na uzavření smlouvy podané před dočasným zastavením, o nichž se mělo v době dočasného zastavení rozhodnout.

Článek 24

Uzavírání smluv o podpoře poskytované prostřednictvím nabídkového řízení

Po úplném předání informací uvedených v článku 20 informuje příslušný orgán členského státu vybraného uchazeče, že byly všechny potřebné informace poskytnuty a že se od toho okamžiku smlouva považuje za uzavřenou.

Dnem uzavření smlouvy je den, kdy příslušný orgán členského státu informuje smluvní stranu.

Článek 25

Uskladnění produktů dosud neuskladněných

1.   V případě produktů, u nichž dojde k uskladnění po uzavření smlouvy, se smluvní množství uskladní do 28 dnů následujících po datu uzavření smlouvy.

2.   Produkty se uskladňují v jednotlivých partiích/šaržích/obalech/silech, z nichž každá představuje množství uskladněné v určitý den v příslušném skladě a podle příslušné smlouvy.

3.   Uskladnění končí dnem, kdy je do skladu uložena poslední partie/šarže/obal/silo smluvního množství.

Článek 26

Další ustanovení týkající se uskladnění masných výrobků

1.   V případě hovězího masa mohou smluvní strany během uskladňování pod stálým dohledem příslušného orgánu dělit, částečně vykosťovat nebo vykosťovat všechny nebo část produktů za předpokladu, že k tomuto účelu použijí dostatečné množství jatečně upravených těl, aby byl skladován příslušný objem v tunách, na který byla uzavřena smlouva, a že se všechno maso takto upravené uskladní. Smluvní strany musí svůj záměr využít této možnosti oznámit příslušnému orgánu nejpozději v den, kdy začíná uskladnění.

Příslušný orgán však může požadovat, aby jí informace uvedená v prvním pododstavci byla poskytnuta nejméně dva pracovní dny před uskladněním každé jednotlivé partie/šarže.

Velké šlachy, chrupavky, kosti, kusy tuku a ostatní odpady vzniklé při bourání a vykosťování jatečně upravených těl nesmějí být skladovány.

2.   V případě masných výrobků začíná uskladnění každé jednotlivé partie/šarže z celkového smluvního množství dnem, kdy příslušná partie/šarže přechází pod kontrolu příslušného orgánu. Tímto dnem je den, kdy je stanovena čistá hmotnost čerstvého nebo chlazeného produktu:

a)

v místě uskladnění v případě, že je produkt zmrazen na místě;

b)

v místě zmrazení v případě, že produkt je zmrazen ve vhodných zařízeních mimo místo skladování;

c)

v místě vykosťování nebo bourání v případě, že maso je uskladněno po vykostění nebo bourání.

Článek 27

Smluvní doba skladování

1.   Pokud jsou produkty uskladňovány po uzavření smlouvy, začíná smluvní doba skladování dnem následujícím pod dni, kdy byla uskladněna poslední partie/šarže/obal/silo.

2.   V případě produktů, které jsou již uskladněny, začíná smluvní doba skladování dnem následujícím po dni, kdy příslušné orgány obdrží informace uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. f) a v čl. 17 odst. 2 písm. f).

3.   U olivového oleje začíná smluvní doba skladování až poté, co jsou obaly po odebrání vzorků zapečetěny.

4.   Poslední den doby skladování může stanovit nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo nařízení o stanovení výše podpory předem podle čl. 9 odst. 2 písm. i) a čl. 16 odst. 2 písm. f).

Článek 28

Vyskladnění

1.   Vyskladnění může začít dnem následujícím po posledním dni smluvní doby skladování nebo případně dnem uvedeným v nařízení o stanovení výše podpory předem nebo v nařízení o zahájení nabídkového řízení.

2.   Vyskladňuje se celá skladovaná partie/šarže nebo i menší množství, pokud to povolí příslušný orgán.

V případě uvedeném v čl. 27 odst. 3 a v čl. 36 odst. 5 písm. a) však může být vyskladněno pouze zapečetěné množství.

3.   Může být stanoveno, že po uplynutí dvou měsíců skladování může smluvní strana vyskladnit všechny produkty, kterých se smlouva týká, nebo jejich část, ovšem alespoň 5 tun na smluvní stranu a sklad, nebo, je-li k dispozici méně než 5 tun, celé zbývající množství, jež bylo skladováno podle smlouvy, za podmínky, že do 60 dnů po vyskladnění bude splněna jedna z těchto podmínek:

a)

produkty opustí celní území Společenství v nezměněném stavu;

b)

produkty dosáhnou místa určení v nezměněném stavu v případech uvedených v čl. 36 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (16) nebo

c)

produkty budou umístěny v nezměněném stavu do schváleného zásobovacího skladu podle čl. 40 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999.

Smluvní doba skladování končí u každé jednotlivé partie/šarže určené na vývoz den před:

a)

dnem vyskladnění nebo

b)

dnem přijetí vývozního prohlášení, pokud se produkt nepřemísťoval.

Výše podpory se snižuje poměrně ke zkrácení doby skladování podle denních částek stanovených Komisí postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Pro účely tohoto odstavce se v případě produktů, u nichž vzniká nárok na poskytnutí náhrady, prokazuje vývoz v souladu s články 7 a 8 nařízení (ES) č. 800/1999.

V případě produktů, které nemají nárok na výplatu náhrad, se vývoz prokazuje v případech stanovených v článku 8 nařízení (ES) č. 800/1999 předložením originálu kontrolního výtisku T5 v souladu s články 912a, 912b, 912c, 912e a 912g nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (17). Do kolonky 107 kontrolního výtisku se uvede číslo tohoto nařízení.

Článek 29

Oznámení o vyskladnění

V souladu s ustanoveními čl. 36 odst. 6 oznámí smluvní strana příslušnému orgánu předem, že hodlá začít vyskladňovat produkty ze skladu.

Pokud není splněn požadavek prvního odstavce, ale příslušnému orgánu je do 30 dnů po vyskladnění z místa skladování předložen dostatečný důkaz o datu vyskladnění a dotčeném množství, snižuje se podpora o 15 % a vyplácí se pouze za období, pro které poskytla smluvní strana příslušnému orgánu dostatečný důkaz o tom, že produkt byl uskladněn na základě smlouvy.

Pokud není splněn požadavek prvního odstavce a příslušnému orgánu není do 30 dnů po vyskladnění z místa skladování předložen dostatečný důkaz o datu vyskladnění a dotčeném množství, nevyplácí se na základě dotyčné smlouvy žádná podpora a ve stanovených případech propadne celá jistota týkající se dotčené smlouvy.

KAPITOLA V

Vyplácení podpory

Článek 30

Žádosti o vyplacení podpory

1.   Podpora nebo, pokud byla poskytnuta zálohová platba podle článku 31, zůstatek podpory se vyplácí na základě žádosti o vyplacení podané smluvní stranou do tří měsíců po ukončení období smluvního skladování.

2.   Pokud nemohla smluvní strana předložit příslušné doklady ve lhůtě tří měsíců, ačkoli učinila vše pro jejich včasné získání, mohou jí být poskytnuty další lhůty v celkovém trvání maximálně tří měsíců.

3.   Pokud se použije čl. 28 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení, předkládá se nezbytný důkaz ve lhůtách stanovených v čl. 49 odst. 2, 4 a 6 nařízení (ES) č. 800/1999.

Článek 31

Vyplácení zálohy na podporu

1.   Po uplynutí 60 dnů skladování lze na žádost smluvní strany vyplatit jedinou zálohu na podporu za předpokladu, že smluvní strana složí jistotu odpovídající záloze navýšené o 10 %.

2.   Výše zálohy nesmí překročit částku podpory odpovídající době skladování v délce 90 dnů, případně tří měsíců. Jistota uvedená v odstavci 1 se uvolní, jakmile bude vyplacen zůstatek podpory.

Článek 32

Vyplácení podpory

Podpora nebo zůstatek podpory se vyplácí do 120 dnů pod dni, kdy byla podána žádost o vyplacení podpory, za předpokladu, že byly splněny smluvní závazky a že byla provedena závěrečná kontrola. Pokud však probíhá správní šetření, bude platba provedena až po uznání nároku na podporu.

Článek 33

Vyplácení podpory v případě vykosťování v odvětví hovězího masa

1.   V případě vykostění se podpora nevyplácí, pokud není skutečně skladované množství vyšší než 67 kilogramů vykostěného masa na 100 kilogramů použitého nevykostěného masa.

2.   Výše podpory se úměrně sníží, pokud je skutečně skladované množství větší než 67 kilogramů, avšak menší než 75 kilogramů vykostěného masa na 100 kilogramů použitého nevykostěného masa.

3.   Žádné snížení ani zvýšení částky podpory se nepoužije, pokud není skutečně skladované množství nižší než 75 kilogramů vykostěného masa na 100 kilogramů použitého nevykostěného masa.

Článek 34

Snížení částky nebo vyloučení z platby

1.   Pokud je skutečně skladované množství během smluvní doby skladování menší než smluvní množství a pokud představuje 99 % nebo více procent tohoto množství, podpora se s výjimkou případů vyšší moci poskytne na skutečně skladované množství. Pokud však příslušný orgán zjistí, že smluvní strana jednala úmyslně nebo z nedbalosti, může rozhodnout o dalším snížení podpory nebo o jejím nevyplacení.

U vepřového, hovězího, skopového a kozího masa se podpora vyplácí na skutečně skladované množství, pokud toto množství představuje alespoň 90 % smluvního množství.

U olivového oleje se podpora vyplácí na skutečně skladované množství, pokud toto množství představuje alespoň 98 % smluvního množství.

U sýrů se podpora vyplácí na skutečně skladované množství, pokud toto množství představuje alespoň 95 % smluvního množství.

2.   Jestliže je množství skutečně skladované po smluvní dobu skladování nižší než procentní sazby uvedené v odstavci 1, ale není nižší než 80 % smluvního množství, sníží se podpora pro skutečně skladované množství o polovinu, s výjimkou případů vyšší moci. Pokud však příslušný orgán zjistí, že smluvní strana jednala úmyslně nebo z nedbalosti, může rozhodnout o dalším snížení podpory nebo o jejím nevyplacení.

3.   Jestliže je množství skutečně skladované po smluvní dobu skladování nižší než 80 % smluvního množství, nevyplatí se žádná podpora, s výjimkou případů vyšší moci.

4.   Pokud je lhůta stanovená v čl. 25 odst. 1 překročena o více než 10 dní, podpora se neposkytne.

5.   Pokud kontroly během skladování nebo při vyskladnění zjistí vadné produkty, nevyplatí se na toto množství žádná podpora. Zůstatek skladované partie/šarže, který je stále způsobilý pro podporu, nesmí být menší než minimální množství uvedené v nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo v nařízení o stanovení výše podpory předem. Stejné pravidlo se použije, pokud je z uvedeného důvodu vyskladněna část skladované partie/šarže před uplynutím minimální doby skladování, nebo – před prvním dnem, kdy je povoleno vyskladnění – pokud je toto datum uvedeno v nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo v nařízení o stanovení výše podpory předem.

Vadné produkty se do výpočtu skutečně skladovaného množství podle odstavců 1, 2 a 3 nezapočítávají.

6.   Pokud, s výjimkou případů vyšší moci, smluvní strana nedodrží konec smluvní doby skladování, pokud byl stanoven podle čl. 27 odst. 4, nebo dvouměsíční lhůty uvedené v čl. 28 odst. 3 pro celé skladované množství, snižuje se za každý kalendářní den neplnění částka podpory u dotyčné smlouvy o 10 %. Toto snížení však nepřesáhne 100 % částky podpory.

KAPITOLA VI

Sdělení

Článek 35

Povinnosti týkající se sdělování údajů členskými státy Komisi

1.   Členské státy oznámí Komisi:

a)

alespoň jednou týdně produkty a množství, na něž byly uzavřeny smlouvy během předešlého týdne, rozdělené podle doby skladování a ve stanovených případech množství produktů, pro které byly předloženy návrhy na uzavření smlouvy;

b)

nejpozději do konce měsíce za předcházející měsíc:

i)

množství produktů uskladněných a vyskladněných během dotyčného měsíce, ve stanovených případech rozdělené podle kategorií,

ii)

množství produktů skladovaných na konci dotyčného měsíce, ve stanovených případech rozdělené podle kategorií,

iii)

množství produktů, u nichž skončila doba smluvního skladování,

iv)

pokud došlo ke zkrácení nebo prodloužení doby skladování podle čl. 43 písm. d) bodu ii) a iii) nařízení (ES) č. 1234/2007, produkty a množství, u nichž byla doba skladování změněna, jakož i původně a nově stanovená data vyskladnění.

2.   Vzory všech oznámení poskytne členským státům Komise.

3.   Podrobnější údaje o oznámeních stanoví nařízení o stanovení výše podpory předem nebo nařízení o zahájení nabídkového řízení.

KAPITOLA VII

Kontrolní a sankční opatření

Článek 36

Kontroly

1.   Členské státy učiní veškerá nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto nařízením. Uvedená opatření zahrnují důslednou správní kontrolu žádostí o podporu doplněnou kontrolami na místě stanovenými v odstavcích 2 až 8.

2.   Orgán odpovědný za kontrolu provádí kontroly produktů, které budou uskladněny:

a)

u masných výrobků v době uskladňování;

b)

u olivového oleje před zapečetěním obalů;

c)

u jiných produktů do 30 dnů od data uskladnění nebo od data doručení informací uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. b) nebo v čl. 17 odst. 2 písm. f) u produktů již uskladněných.

Bez dotčení článku 26, čl. 27 odst. 3 a odst. 5 písm. a) prvního pododstavce tohoto článku se za účelem zajištění způsobilosti skladovaných produktů pro podporu provádí fyzická kontrola reprezentativního vzorku nejméně 5 % množství uskladněných produktů, aby bylo zajištěno, že skladované partie/šarže odpovídají údajům uvedeným v návrhu na uzavření smlouvy, mimo jiné pokud jde o hmotnost, identifikaci, povahu a složení produktů.

3.   Pokud členský stát uvede řádné důvody, může být třicetidenní lhůta stanovená v odstavci 2 prodloužena o 15 dnů.

4.   Pokud kontroly ukáží, že skladované produkty neodpovídají požadavkům na jakost uvedeným v příloze I, propadá jistota podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a čl. 16 odst. 2 písm. i), pokud byla složena.

5.   Orgán odpovědný za kontrolu:

a)

zapečetí během kontroly uvedené v odstavci 2 produkty podle smluv, skladovaných partií/šarží nebo menších množství nebo

b)

provede neohlášenou kontrolu, aby se zajistilo, že se smluvní množství nachází v místě skladování.

Kontrola podle písm. b) prvního pododstavce musí odpovídat alespoň 10 % celkového množství uvedeného ve smlouvě a musí být reprezentativní. Kontroly zahrnují kontrolu skladové evidence podle čl. 22 odst. 3 a příslušných dokladů, jako např. potvrzení o hmotnosti a dokladu o uskladnění, a ověření hmotnosti, druhu a identifikace produktů vztahující se minimálně na 5 % množství, které je předmětem neohlášené kontroly.

6.   Na konci smluvní doby skladování ověří orgán odpovědný za kontrolu u každé smlouvy hmotnost a identifikaci skladovaných produktů prostřednictvím odebrání vzorků. Za účelem této kontroly informuje smluvní strana příslušný orgán a uvede dotyčné skladované partie/šarže/obaly/sila nejméně pět pracovních dnů před:

a)

koncem maximální smluvní doby skladování nebo

b)

zahájením vyskladnění, pokud k vyskladnění produktů dochází před uplynutím maximální smluvní doby skladování.

Členský stát může souhlasit s kratší lhůtou, než je pět pracovních dnů.

7.   Pokud se využije možnost uvedená v odst. 5 písm. a), ověří se na konci smluvní doby skladování fyzická přítomnost a neporušenost pečetí. Náklady na zapečetění nebo manipulaci při kontrole nese smluvní strana.

8.   Veškeré vzorky odebrané za účelem ověření jakosti a složení produktů odebírají pracovníci orgánu odpovědného za kontrolu nebo jsou tyto vzorky odebírány v jejich přítomnosti.

Fyzická kontrola nebo ověření hmotnosti se provádí v přítomnosti uvedených pracovníků při vážení.

Pro účely kontrol musí být všechny skladové a finanční záznamy a doklady kontrolované uvedenými pracovníky opatřeny při kontrole razítkem nebo podpisem. Pokud jsou kontrolovány elektronické záznamy, vytiskne se jedna kopie a uloží do kontrolního spisu.

Článek 37

Podávání zpráv

1.   Kontrolní orgán odpovědný za kontrolu vypracuje kontrolní zprávu o každé kontrole provedené na místě. Zpráva přesně popíše jednotlivé kontrolované položky.

Zpráva zahrnuje:

a)

datum a čas zahájení kontroly;

b)

podrobné informace o předběžném oznámení kontroly;

c)

dobu trvání kontroly;

d)

přítomné odpovědné osoby;

e)

charakter a rozsah provedených kontrol, a zejména podrobné údaje o prověřených dokladech a produktech;

f)

zjištění a závěry;

g)

zda je vyžadována další kontrola.

Kontrolní zpráva musí být podepsána odpovědným pracovníkem a spolupodepsána smluvní stranou, ve stanovených případech provozovatelem skladu, a musí být zahrnuta do platební dokumentace.

2.   V případě významných nesrovnalostí týkajících se nejméně 5 % množství produktů v rámci jedné smlouvy podléhajících kontrole se ověření rozšíří na větší vzorek, který bude stanoven orgánem odpovědným za provádění kontrol.

3.   Na základě kritérií závažnosti, rozsahu, doby trvání a opakování zaznamená orgán odpovědný za kontrolu všechny případy porušení předpisů, které mohou vést k vyloučení z podpory podle čl. 38 odst. 1 a/nebo k vrácení neoprávněně vyplacené podpory, ve stanovených případech včetně úroků, v souladu s odstavcem 4 uvedeného článku.

Článek 38

Sankce

1.   Pokud příslušný orgán členského státu zjistí, že doklad předložený účastníkem nabídkového řízení nebo žadatelem o udělení práv vyplývajících z tohoto nařízení obsahuje nesprávné informace, a pokud je tato nesprávná informace rozhodující pro udělení uvedeného práva, vyloučí příslušný orgán účastníka nabídkového řízení nebo žadatele z řízení na poskytování podpory soukromého skladování téhož produktu, u nějž byla nesprávná informace uvedena, na období jednoho roku od okamžiku přijetí konečného správního rozhodnutí konstatujícího nesrovnalost.

2.   Vyloučení podle odstavce 1 se nepoužije, pokud účastník nabídkového řízení nebo žadatel před příslušným orgánem uspokojivě prokáže, že situace uvedená v daném odstavci byla způsobena vyšší mocí nebo že je důsledkem zřejmého omylu.

3.   Neoprávněně vyplacenou podporu vrátí dotyčné hospodářské subjekty s úrokem. V přiměřené úpravě se použijí pravidla stanovená v článku 73 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (18).

4.   Prováděním správních sankcí a vymáháním neoprávněně vyplacených částek podle tohoto článku není dotčeno sdělování nesrovnalostí Komisi podle nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 (19).

KAPITOLA VIII

Změny, zrušení a závěrečná ustanovení

Článek 39

Změna nařízení (ES) č. 562/2005

Ustanovení čl. 1 odst. 2 a článku 3 nařízení (ES) č. 562/2005 se zrušují.

Článek 40

Změna nařízení (ES) č. 952/2006

Kapitola VIa nařízení (ES) č. 952/2006 se zrušuje.

Použije se však nadále pro smlouvy uzavřené v roce 2008 podle zrušené kapitoly.

Článek 41

Změna nařízení (ES) č. 105/2008

Kapitola III nařízení (ES) č. 105/2008 se zrušuje.

Použije se však nadále pro smlouvy uzavřené v roce 2008 podle zrušené kapitoly.

Článek 42

Zrušení

Zrušují se nařízení (EHS) č. 3444/90, (ES) č. 907/2000, (ES) č. 2153/2005, (ES) č. 6/2008 a (ES) č. 85/2008. Nadále se však použijí pro smlouvy uzavřené podle zrušených nařízení před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Nařízení (ES) č. 2659/94 se zrušuje. Použije se však nadále pro smlouvy uzavřené podle uvedeného zrušeného nařízení před 1. březnem 2009.

Nařízení (ES) č. 414/2008 se zrušuje. Použije se však nadále pro smlouvy uzavřené podle uvedeného zrušeného nařízení v hospodářském roce 2008/09.

Článek 43

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. srpna 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(3)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 707/2008 (Úř. věst. L 197, 25.7.2008, s. 4).

(5)  Úř. věst. L 32, 6.2.2008, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006.

(7)  Úř. věst. L 284, 1.11.1994, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 588/2007 (Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 16).

(8)  Úř. věst. L 105, 3.5.2000, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1913/2006.

(9)  Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 39.

(10)  Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 13.

(11)  Úř. věst. L 27, 31.1.2008, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 17. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 750/2008 (Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 44).

(13)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

(15)  Úř. věst. L 251, 27.7.2004, s. 9.

(16)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.

(17)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(18)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(19)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 56.


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA JAKOST

Podpora by se měla poskytovat pouze na skladování produktů řádné a uspokojivé obchodní jakosti pocházející ze Společenství, pro které musí být stanoveny požadavky na jakost.

Úroveň radioaktivity v produktech způsobilých k soukromému skladování nesmí překračovat nejvyšší přípustné úrovně případně stanovené právními předpisy Společenství. Úroveň radioaktivní kontaminace produktů se kontroluje pouze tehdy, pokud to situace vyžaduje a pouze po dobu nezbytně nutnou. Trvání a rozsah kontrolních opatření se v případě potřeby stanoví postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

I.   Maso

Podpora soukromého skladování se poskytuje pouze pro maso, které splňuje tato kritéria:

a)

hovězí maso tříděné v souladu s klasifikační stupnicí Společenství pro jatečně upravená těla uvedenou v nařízení Rady (ES) č. 1183/2006 (1) a označené v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1669/2006 (2);

b)

jatečně upravená těla jehňat mladších dvanácti měsíců a jejich části pocházející ze zvířat označených v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004 (3);

c)

pochází ze zvířat chovaných ve Společenství po dobu nejméně posledních tří měsíců v případě hovězího masa, dvou měsíců v případě vepřového, skopového a kozího masa, která byla poražena maximálně deset dní před datem, kdy byly produkty uskladněny;

d)

pochází ze zvířat chovaných v souladu s platnými veterinárními požadavky;

e)

získalo označení zdravotní nezávadnosti uvedené v oddíle I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (4);

f)

nevykazuje vlastnosti, které by je činily nevhodnými pro skladování nebo pozdější použití;

g)

nepochází ze zvířat poražených v důsledku mimořádných opatření;

h)

je uskladněno v čerstvém stavu a skladováno ve zmrazeném stavu.

II.   Sýry

1.   Sýry grana padano, parmigiano-reggiano a provolone

Podpora soukromého skladování se poskytuje pouze pro sýry:

a)

minimálního stáří podle čl. 28 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 v den zahájení smluvního skladování, které nebyly předmětem dřívější smlouvy o skladování;

b)

u nichž je každá partie/šarže tvořena minimálně dvěma tunami;

c)

které jsou nesmazatelně označeny:

i)

značkou agentury určené členským státem,

ii)

číslem podniku, v kterém byly vyrobeny,

iii)

měsícem výroby, vyjádřeným případně ve formě kódu,

iv)

zvláštní skladovací značkou, kterou jsou sýry opatřeny při uskladnění, aby bylo možno odlišit je od sýrů, na které se smlouva o skladování nevztahuje.

2.   Dlouhozrající sýry, sýry pecorino romano, kefalotyri a kasseri

Podpora soukromého skladování se poskytuje pouze pro:

a)

celé sýry;

b)

sýry vyrobené ve Společenství:

i)

na nichž je nesmazatelným písmem uveden výrobní podnik a den a měsíc výroby; tyto údaje mohou být vyjádřeny formou kódu,

ii)

které prošly kontrolou jakosti, která prokázala, že mohou být po uzrání zařazeny do příslušných kategorií.

III.   Máslo

Podpora soukromého skladování se poskytuje pouze pro máslo, které bylo vyrobeno v podniku schváleném v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 105/2008 během 28 dní, které předcházejí dni podání žádosti nebo dni podání nabídky.

Na obalech másla jsou uvedeny alespoň tyto údaje, případně ve formě kódů:

a)

číslo umožňující určit výrobní závod a členský stát výroby;

b)

datum výroby;

c)

datum uskladnění;

d)

výrobní číslo šarže;

e)

slovo „solené“ v případě másla podle čl. 28 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1234/2007;

f)

čistá hmotnost.

Členské státy mohou stanovit, že není nutné splnit povinnost označit obaly datem uskladnění, pokud se osoba odpovědná za sklad zaváže, že povede evidenci a bude do ní zapisovat v den uskladnění údaje uvedené v prvním pododstavci.

IV.   Cukr

Cukr, pro nějž se předkládají nabídky nebo žádosti o podporu:

a)

je bílý cukr ve formě krystalů, volně ložený nebo ve velkých pytlích (800 kg nebo více) a/nebo v 50kg pytlích;

b)

byl vyroben v rámci kvóty hospodářského roku, v němž nabídkové řízení probíhá nebo v němž je podána žádost, s výjimkou bílého cukru staženého, převedeného nebo nabídnutého ke skladování v rámci veřejné intervence;

c)

je dobré, ryzí jakosti s vyhovujícími tržními parametry, sypký, o vlhkosti nejvýše 0,06 %.


(1)  Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znění v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22.


PŘÍLOHA II

MÁSLO SKLADOVANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČLENSKÉM STÁTĚ VÝROBY

Pokud je máslo skladováno v jiném členském státě než v členském státě výroby, podléhá uzavření smlouvy o skladování předložení osvědčení.

Osvědčení musí obsahovat číslo umožňující určit výrobní závod a členský stát výroby, datum výroby a výrobní číslo šarže a musí potvrzovat, že máslo bylo vyrobeno ve schváleném podniku, který podléhá kontrolám ověřujícím, že máslo je vyrobeno ze smetany nebo mléka ve smyslu čl. 6 odst. 2 písm. b) a d) nařízení (ES) č. 1234/2007.

Osvědčení předkládá příslušný orgán členského státu výroby do 50 dnů od data uskladnění másla.

Pokud je máslo skladováno v jiném členském státě než v členském státě výroby, uzavírají se smlouvy o skladování do 60 dnů od data přijetí návrhu, případně s výhradou následného potvrzení způsobilosti másla podle čl. 36 odst. 2 druhého pododstavce. Pokud není způsobilost potvrzena, je dotyčná smlouva považována za od počátku neplatnou.

Pokud členský stát výroby provedl kontroly povahy a složení másla, obsahuje osvědčení výsledky uvedených kontrol a potvrzení, že jde o máslo ve smyslu čl. 28 prvního pododstavce písm. a) bodu i) a ii) nařízení (ES) č. 1234/2007. V takovém případě musí být obal přelepen očíslovaným štítkem příslušného orgánu členského státu výroby. V osvědčení musí být uvedeno číslo tohoto štítku.


PŘÍLOHA III

OZNAMOVÁNÍ ÚDAJŮ

A.   Olivový olej

a)

Nejpozději každou středu sdělí členské státy Komisi průměrné ceny zjištěné předcházející týden pro různé kategorie oleje uvedené v příloze XVI nařízení (ES) č. 1234/2007 na jejich hlavních reprezentativních trzích.

b)

Do 31. srpna zašlou členské státy Komisi odhad celkové produkce olivového oleje a stolních oliv pro probíhající hospodářský rok a konečný odhad celkové produkce olivového oleje a stolních oliv za předcházející hospodářský rok.

c)

Od září do května každého hospodářského roku sdělí členské státy Komisi nejpozději do patnáctého dne každého měsíce odhad množství olivového oleje a stolních oliv vyprodukované od začátku daného hospodářského roku v jednotlivých měsících a rovněž aktualizují odhady uvedené v písmenu b).

d)

Členské státy vytvoří systém sběru údajů, který považují za nejvhodnější pro získání a vypracování sdělení stanovených v písmenech b) a c), a stanoví popřípadě povinnosti týkající se sdělování údajů, pokud jde o dané hospodářské subjekty v odvětví oliv.

e)

Údaje uvedené v písmenech a), b) a c) se zasílají na formulářích, které poskytne Komise.

f)

Komise může použít jiné zdroje informací.

B.   Hovězí maso

Výpočet průměrné ceny na trhu Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu samčího pohlaví třídy R3

a)

Průměrná cena na vnitrostátním trhu pro jatečně upravená těla kategorie A ve třídě R3 vypočítaná podle čl. 3 písm. a) třetí odrážky nařízení (ES) č. 1669/2006.

b)

Průměrná cena na vnitrostátním trhu pro jatečně upravená těla kategorie C ve třídě R3 vypočítaná podle čl. 3 písm. a) třetí odrážky nařízení (ES) č. 1669/2006.

c)

Průměrná cena na vnitrostátním trhu pro jatečně upravená těla kategorie A/C = vážený průměr stanovený v a) a b), vážení je založeno na poměru porážek v každé kategorii a celkového počtu vnitrostátních porážek v kategorii A/C.

d)

Průměrná cena na trhu Společenství pro jatečně upravená těla v kategorii A/C = vážený průměr stanovený v c), vážení je založeno na poměru celkového počtu porážek v kategorii A/C na každý členský stát a celkového počtu porážek v kategorii A/C ve Společenství.


PŘÍLOHA IV

PODMÍNKY PLATNÉ PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY V ODVĚTVÍ OLIVOVÉHO OLEJE

Hospodářské subjekty v odvětví olivového oleje spadají do jedné z těchto kategorií:

a)

organizace producentů, kterou tvoří nejméně 700 pěstitelů oliv, pokud jedná jako organizace pro produkci a uvádění oliv a olivového oleje na trh;

b)

organizace producentů, která zastupuje nejméně 25 % pěstitelů oliv nebo produkce olivového oleje v regionu, v němž se nachází;

c)

sdružení organizací producentů z více hospodářských regionů, kterou tvoří nejméně deset organizací producentů uvedených v písmenech a) a b) nebo počet organizací, který představuje nejméně 5 % produkce olivového oleje daného členského státu;

d)

lisovny, které umožňují extrakci nejméně 2 tun olivového oleje během osmihodinového pracovního dne a které vyprodukovaly během dvou předcházejících hospodářských roků celkově nejméně 500 tun panenského olivového oleje;

e)

stáčírny na území jednoho členského státu o stáčecí kapacitě nejméně 6 tun oleje během osmihodinového pracovního dne, které stočily během dvou předcházejících hospodářských roků celkově nejméně 500 tun olivového oleje.

Pokud jedna nebo více organizací pro produkci nebo uvádění oliv a olivového oleje na trh jsou členy organizace uvedené ve prvním pododstavci písm. a), jsou takto seskupení pěstitelé oliv bráni v úvahu jednotlivě pro výpočet minimálního počtu 700 pěstitelů oliv.

Hospodářské subjekty v odvětví olivového oleje nejsou způsobilé k podpoře, pokud:

a)

je proti nim příslušnými orgány vedeno řízení kvůli porušení nařízení (ES) č. 865/2004 a (ES) č. 1234/2007;

b)

byly penalizovány kvůli porušení režimu podpor produkce stanoveného nařízením Rady č. 136/66/EHS (1) během hospodářských roků 2002/03, 2003/04 a 2004/05;

c)

byly penalizovány kvůli porušení systému financování programů činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv stanoveného nařízením Rady (ES) č. 1638/98 (2) během hospodářských roků 2002/03, 2003/04 a 2004/05.


(1)  Úř. věst. L 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2)  Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 32.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 827/2008

ze dne 20. srpna 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 816/2008 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. srpna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 514/2008 (Úř. věst. L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 220, 15.8.2008, s. 14.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 použitelné ode dne 21. srpna 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/25


SPRÁVNÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ

ROZHODNUTÍ č. 208

ze dne 11. března 2008

týkající se vytvoření společného rámce pro sběr údajů o vyřizování žádostí o důchod

(Text s významem pro EHP)

(2008/683/ES)

SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ,

s ohledem na čl. 81 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 (1), podle kterého správní komise podporuje a rozvíjí spolupráci mezi členskými státy prostřednictvím modernizace postupů pro výměnu informací, zejména přizpůsobením toku informací mezi institucemi pro účely telematické výměny, s přihlédnutím k rozvoji zpracování údajů v každém členském státě, přičemž hlavním cílem této modernizace je zrychlit přiznávání dávek,

s ohledem na článek 117 nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (2), podle kterého správní komise na základě zkoumání a návrhů technické komise uvedené v článku 117c prováděcího nařízení přizpůsobí vzory dokladů, směrování přenosových cest a postupy při přenosu dat nezbytné pro uplatňování nařízení a prováděcího nařízení novým postupům zpracování údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem pomoci správní komisi při posouzení míry, do jaké práce technické komise přispívá ke zrychlení přiznávání dávek, je třeba poskytovat určité základní kvantifikované i kvalitativní informace.

(2)

Rozdíly mezi informacemi, jež jsou dostupné v jednotlivých členských státech, znesnadňují jejich srovnání, přičemž sběr statistických údajů by neměl pro členské státy představovat významnou a zbytečnou zátěž.

(3)

Záměrem je proto provádět sběr klíčových základních údajů o zpracování a vyřizování žádostí o starobní důchod s cílem zvýšit informovanost o situaci v každém členském státě, zejména pokud jde o hlavní nedostatky v systému a postupech každého členského státu; sdílet informace o osvědčených postupech a hledat způsoby, jak by bylo možné zkrátit dobu zpracování, a dále stanovit jasné referenční body, s nimiž by každý členský stát mohl porovnat své vlastní výsledky.

(4)

Proto je vhodné vytvořit všeobecný společný rámec pro sběr údajů o vyřizování žádostí o důchod a stanovit pro tento účel pokyny, jež by měly příslušné orgány poskytnout vnitrostátním institucím.

(5)

Příslušné instituce by měly při vytváření a provádění vlastních vnitrostátních systémů pro získávání a sběr údajů o zpracování a vyřizování žádostí o důchod přihlížet k rozvoji a brzkému zavedení elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI, Electronic Exchange of Social Security Information).

(6)

Platnost rozhodnutí č. 182, které stanovilo vytvoření tohoto společného rámce, skončila dnem 1. ledna 2006,

ROZHODLA TAKTO:

1)   Příslušné instituce členských států (nebo určené příslušné instituce, pokud je jich v členském státě několik) by měly přijmout opatření nezbytná k zajištění sběru a poskytování údajů uvedených v bodě 5.

2)   Tyto údaje za předcházející rok by měly být každý rok v lednu předloženy technické komisi uvedené v článku 117c nařízení (EHS) č. 574/72.

3)   Sekretariát technické komise bude pověřen koordinací sběru těchto údajů a na základě souhlasu technické komise přípravou každoročního shrnutí pro správní komisi.

4)   Sbírané údaje by se měly týkat pouze starobních důchodů, o něž požádaly osoby s bydlištěm v jiném členském státě, a měly by z nich vyplývat následující skutečnosti:

a)

doba, během níž instituce provádějící zpracování žádosti v členském státě bydliště reagovala na žádost (tj. doba, kterou instituce provádějící zpracování žádosti potřebovala k tomu, aby uvědomila příslušnou instituci, že jí byla předložena žádost o důchod). Pro účely tohoto rozhodnutí se „institucí provádějící zpracování žádosti“ rozumí organizace v členském státě bydliště žadatele, která je odpovědná za vyplnění formuláře E 202, zatímco „příslušnou institucí“ se rozumí organizace v členském státě, která obdrží vyplněný formulář E 202 a je odpovědná za náležité zpracování žádosti;

b)

doba, kterou příslušná instituce potřebovala ke zpracování žádosti (tj. doba, kterou příslušná instituce potřebovala k vydání konečného rozhodnutí);

c)

celková doba, kterou pro zpracování potřebovaly oba dotčené členské státy (tj. doba, během níž musel žadatel čekat na vydání konečného rozhodnutí, počínaje dnem, kdy byla žádost poprvé předložena instituci provádějící zpracování žádosti).

Poznámka: Odkaz na „formulář E 202“ platí obdobně pro příslušný strukturovaný elektronický dokument (SED) poté, co bude zahájena elektronická výměna informací v rámci projektu EESSI.

5)   Sbírané údaje by měly zahrnovat tyto informace:

a)

průměrnou, nejkratší a nejdelší dobu, kterou v předchozích dvanácti měsících instituce provádějící zpracování žádosti potřebovala pro zaslání žádostí o starobní důchod příslušné instituci;

b)

průměrnou, nejkratší a nejdelší dobu, kterou v předchozích dvanácti měsících příslušná instituce potřebovala pro vydání konečného rozhodnutí ohledně starobního důchodu v případě, že žadatel žije v jiném členském státě;

c)

stručný komentář příslušné instituce, jehož účelem je uvést údaje do souvislosti a objasnit, jaké činitele měly vliv na nejkratší a nejdelší dobu vyřízení žádostí;

d)

stručné vysvětlení příslušné instituce týkající se použité metodiky s uvedením, zda byl či nebyl vybrán vzorek, velikosti vzorku, období, jež bylo bráno v úvahu, celkového počtu zkoumaných spisů atd.

6)   Bude-li to možné, sběr údajů začne v lednu 2008 a výsledky budou poprvé předloženy technické komisi v lednu 2009.

7)   Každý členský stát předkládá své údaje technické komisi s cílem podporovat výměnu zkušeností a šíření osvědčených postupů.

8)   Systém sběru a využití údajů bude přezkoumán na konci každého roku a v případě potřeby budou vydána doporučení týkající se jeho zlepšení.

9)   Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

předsedkyně správní komise

Jana LOVŠIN


(1)  Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 (Úř. věst. L 392, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 101/2008 (Úř. věst. L 31, 5.2.2008, s. 15).


IV Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Smíšený výbor EHP

21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/28


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 40/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 1/2008 ze dne 1. února 2008 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2007/399/ES ze dne 11. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení Rumunska za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Slovinska za úředně prosté brucelózy skotu (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2007/522/ES ze dne 18. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/802/ES, pokud jde o vepřové maso pocházející z prasat očkovaných běžnou živou oslabenou očkovací látkou v Rumunsku (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise 2007/559/ES ze dne 2. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní regiony Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2007/584/ES ze dne 21. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Rozhodnutí Komise 2007/590/ES ze dne 27. srpna 2007 o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku (6) by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Rozhodnutí Komise 2007/598/ES ze dne 28. srpna 2007 o opatřeních na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků u jiného ptactva chovaného v zajetí v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech (7) by mělo být začleněno do Dohody.

(8)

Rozhodnutí Komise 2007/603/ES ze dne 7. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES s cílem zahrnout Slovensko do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby a oblasti ve Španělsku do seznamu oblastí, ve kterých jsou zavedeny schválené programy tlumení Aujeszkyho choroby (8), má být začleněno do Dohody.

(9)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Lichtenštejnsko a Island,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V příloze I Dohody o EHP se kapitola I mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění rozhodnutí 2007/399/ES, 2007/522/ES, 2007/559/ES, 2007/584/ES, 2007/590/ES, 2007/598/ES a 2007/603/ES v norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (9).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 154, 12.6.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 150, 12.6.2007, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 212, 14.8.2007, s. 20.

(5)  Úř. věst. L 219, 24.8.2007, s. 37.

(6)  Úř. věst. L 222, 28.8.2007, s. 16.

(7)  Úř. věst. L 230, 1.9.2007, s. 20.

(8)  Úř. věst. L 236, 8.9.2007, s. 7.

(9)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

V příloze I Dohody se kapitola I mění takto:

1.

V části 3.2 se za bod 38 (rozhodnutí Komise 2007/268/ES) vkládá nový bod, který zní:

„39.

32007 D 0598: rozhodnutí Komise 2007/598/ES ze dne 28. srpna 2007 o opatřeních na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků u jiného ptactva chovaného v zajetí v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech (Úř. věst. L 230, 1.9.2007, s. 20).

Tento akt se nevztahuje na Island.“

2.

V nadpisu „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se v bodě 37 (rozhodnutí Komise 2006/802/ES) v části 3.2 doplňuje nový bod, který zní:

„ve znění:

32007 D 0522: rozhodnutí Komise 2007/522/ES ze dne 18. července 2007 (Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 23).“

3.

Pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se v části 3.2 za bod 40 (rozhodnutí Komise 2007/24/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„41.

32007 D 0590: rozhodnutí Komise 2007/590/ES ze dne 27. srpna 2007 o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku (Úř. věst. L 222, 28.8.2007, s. 16).

Tento akt se nevztahuje na Island.“

4.

V bodě 14 (rozhodnutí Komise 93/52/EHS) části 4.2 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32007 D 0399: rozhodnutí Komise 2007/399/ES ze dne 11. června 2007 (Úř. věst. L 150, 12.6.2007, s. 11).“

5.

Do bodu 64 (rozhodnutí Komise 2001/618/ES) se v části 4.2 doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32007 D 0603: rozhodnutí Komise 2007/603/ES ze dne 7. září 2007 (Úř. věst. L 236, 8.9.2007, s. 7).“

6.

V bodě 70 (rozhodnutí Komise 2003/467/ES) části 4.2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32007 D 0399: rozhodnutí Komise 2007/399/ES ze dne 11. června 2007 (Úř. věst. L 150, 12.6.2007, s. 11),

32007 D 0559: rozhodnutí Komise 2007/559/ES ze dne 2. srpna 2007 (Úř. věst. L 212, 14.8.2007, s. 20).“

7.

V bodě 80 (rozhodnutí Komise 2004/558/ES) části 4.2 se doplňují slova a nová odrážka, která znějí:

„ve znění:

32007 D 0584: rozhodnutí Komise 2007/584/ES ze dne 21. srpna 2007 (Úř. věst. L 219, 24.8.2007, s. 37).“


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/31


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 41/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 1/2008 ze dne 1. února 2008 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (2).

(3)

Nařízením (ES) č. 1266/2007 se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/393/ES (3), které je do Dohody začleněno, a které by proto mělo být v Dohodě zrušeno.

(4)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Island a Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze I Dohody se kapitola I mění takto:

1)

V části 3.2 se za bod 39 (rozhodnutí Komise 2007/598/ES) vkládá nový bod, který zní:

„40.

32007 R 1266: nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37).

Tento akt se nevztahuje na Island.“

2)

V části 3.2 se zrušuje bod 33 (rozhodnutí Komise 2005/393/ES).

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1266/2007 v norském jazyce, které má být zveřejněno v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, je platné.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že jsou Smíšenému výboru EHP učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 154, 12.6.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 130, 24.5.2005, s. 22.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/33


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 42/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 1/2008 ze dne 1. února 2008 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1091/2005 (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2007/407/ES ze dne 12. června 2007 o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat (3) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise 2007/411/ES ze dne 14. června 2007, kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a kterým se ruší rozhodnutí 2005/598/ES (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Rozhodnutí Komise 2007/570/ES ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Nařízením (ES) č. 646/2007 se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1091/2005 (7), které je začleněno do Dohody a které je proto třeba v Dohodě zrušit.

(8)

Rozhodnutím 2007/411/ES se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/598/ES (8), které je začleněno do Dohody a které je proto třeba v Dohodě zrušit.

(9)

Na základě rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2007 ze dne 26. října 2007 Island převzal právní akty uvedené v kapitole I přílohy I s výjimkou právních aktů, které se týkají živých zvířat, kromě ryb a živočichů pocházejících z akvakultury a živočišných produktů jako vajíček, embryí a spermatu.

(10)

Právní akty uvedené v kapitole I přílohy I se vztahují na Island vždy, pokud u daného právního aktu není uvedeno, že se na Island nevztahuje. Ve vztahu k několika aktům začleněným do Dohody tudíž musí být uvedeno, že se na Island nevztahují.

(11)

Toto rozhodnutí se vztahuje na Island při uplatnění přechodného období uvedeného v odstavci 2 úvodní části kapitoly I přílohy I, a to v oblastech, které se před úpravou uvedené kapitoly rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 133/2007 ze dne 26. října 2007 na Island nevztahovaly.

(12)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze I Dohody se kapitola I mění takto:

1)

V nadpisu „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se v bodě 55 v části 4.2 (rozhodnutí Komise 2003/634/ES) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32007 D 0570: rozhodnutí Komise 2007/570/ES ze dne 20. srpna 2007 (Úř. věst. L 217, 22.8.2007, s. 36).“

2)

Za bod 46 (rozhodnutí Komise 2007/182/ES) se v části 7.2 doplňují nové body, které zní:

„47.

32007 R 0646: nařízení Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1091/2005 (Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 21).

48.

32007 D 0407: rozhodnutí Komise 2007/407/ES ze dne 12. června 2007 o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat (Úř. věst. L 153, 14.6.2007, s. 26).

49.

32007 D 0453: rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).“

3)

Znění bodu 26 (nařízení Komise (ES) č. 1091/2005) v části 7.2 se zrušuje.

4)

V nadpisu „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se text v bodě 41 (rozhodnutí Komise 2005/598/ES) v části 7.2 nahrazuje tímto:

32007 D 0411: rozhodnutí Komise 2007/411/ES ze dne 14. června 2007, kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a kterým se ruší rozhodnutí 2005/598/ES (Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 74)“.

5)

V bodě 133 (rozhodnutí Komise 2007/16/ES) v části 1.2 se vkládá věta „Tento akt se nevztahuje na Island“.

6)

V nadpisu „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se v bodě 35 (rozhodnutí Komise 2007/123/ES), bodě 36 (rozhodnutí Komise 2006/800/ES), bodě 37 (rozhodnutí Komise 2006/802/ES), bodě 38 (rozhodnutí Komise 2007/18/ES), bodě 39 (rozhodnutí Komise 2007/19/ES) a bodě 40 (rozhodnutí Komise 2007/24/ES) v části 3.2 vkládá věta „Tento akt se nevztahuje na Island.“

7)

V nadpisu „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se v bodě 58 (rozhodnutí Komise 2007/17/ES) v části 4.2 vkládá věta „Tento akt se nevztahuje na Island.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 646/2007 a rozhodnutí 2007/407/ES, 2007/411/ES, 2007/453/ES a 2007/570/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (9).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 154, 12.6.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 153, 14.6.2007, s. 26.

(4)  Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 74.

(5)  Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84.

(6)  Úř. věst. L 217, 22.8.2007, s. 36.

(7)  Úř. věst. L 182, 13.7.2005, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 204, 5.8.2005, s. 22.

(9)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/36


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 43/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 21/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1380/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky (2), opraveno v Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 22, by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 1zzzzd (nařízení Komise (ES) č. 1142/2007) kapitoly II přílohy I Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„1zzzze.

32007 R 1380: nařízení Komise (ES) č. 1380/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 21), opraveno v Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 22.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1380/2007, opraveno v Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 22, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 21.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/37


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 44/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 2/2008 ze dne 1. února 2008 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit směrnici Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam (2).

(3)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V části 1 kapitoly III přílohy I se v bodě 2 (směrnice Rady 66/401/EHS) Dohody doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32007 L 0072: směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007 (Úř. věst. L 329, 14.12.2007, s. 37).“

Článek 2

Znění směrnice 2007/72/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že jsou Smíšenému výboru EHP učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 154, 12.6.2008, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 329, 14.12.2007, s. 37.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/38


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 45/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 23/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 807/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1319/2007 ze dne 9. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o používání krmiv z pozemků v prvním roce jejich přechodu na ekologické zemědělství (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 54b (nařízení Rady (EHS) č. 2092/91) kapitoly XII přílohy II Dohody se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32007 R 0807: nařízení Komise (ES) č. 807/2007 ze dne 10. července 2007 (Úř. věst. L 181, 11.7.2007, s. 10),

32007 R 1319: nařízení Komise (ES) č. 1319/2007 ze dne 9. listopadu 2007 (Úř. věst. L 293, 10.11.2007, s. 3).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 807/2007 a (ES) č. 1319/2007 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 181, 11.7.2007, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 293, 10.11.2007, s. 3.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/40


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 46/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 23/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví (2), opraveno v Úř. věst. L 12, 18.1.2007, s. 3, by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (3) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Směrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (4), by měla být začleněna do Dohody.

(5)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Lichtenštejnsko,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody se mění takto:

1)

V bodě 54zs (směrnice Rady 2001/114/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32007 L 0061: směrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 27).“

2)

Za bod 54zzzs (směrnice Komise 2007/42/ES) se vkládají nové body, které znějí:

„54zzzt.

32006 R 1924: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9), opraveno v Úř. věst. L 12, 18.1.2007, s. 3.

54zzzu.

32006 R 1925: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1924/2006, opraveno v Úř. věst. L 12, 18.1.2007, s. 3, a (ES) č. 1925/2006 a směrnice 2007/61/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(4)  Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 27.

(5)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/42


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 47/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 155/2007 ze dne 7. prosince 2007 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1064/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o avilamycin (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 14 (nařízení Rady (EHS) č. 2377/90) kapitoly XIII přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32007 R 1064: nařízení Komise (ES) č. 1064/2007 ze dne 17. září 2007 (Úř. věst. L 243, 18.9.2007, s. 3).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1064/2007 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 124, 8.5.2008, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 243, 18.9.2007, s. 3.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/43


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 48/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 25/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Směrnice Komise 2007/69/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difethialon do přílohy I uvedené směrnice (2), by měla být začleněna do Dohody,

(3)

Směrnice Komise 2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy IA uvedené směrnice (3), by měla být začleněna do Dohody,

(4)

Rozhodnutí Komise 2007/794/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (4), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola XV přílohy II Dohody se mění takto:

1)

V bodě 12n (směrnice 98/8/ES Evropského parlamentu a Rady) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32007 L 0069: směrnice Komise 2007/69/ES ze dne 29. listopadu 2007 (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 23),

32007 L 0070: směrnice Komise 2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007 (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 26).“

2)

Za bod 12zc (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) se vkládá nový bod, který zní:

„12zd.

32007 D 0794: rozhodnutí Komise 2007/794/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 35).“

Článek 2

Znění směrnic 2007/69/ES, 2007/70/ES a rozhodnutí 2007/794/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 26.

(4)  Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 35.

(5)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/45


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 49/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 157/2007 ze dne 7. prosince 2007 (1).

(2)

Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (2), opraveno v Úř. věst. L 22, 25.1.2008, s. 21, by měla být začleněna do Dohody.

(3)

Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku (3), opraveno v Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 44, by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 1 (směrnice Rady 76/768/EHS) kapitoly XVI přílohy II Dohody se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32007 L 0053: směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007 (Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 19), opraveno v Úř. věst. L 22, 25.1.2008, s. 21,

32007 L 0054: směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007 (Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 21), opraveno v Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 44.“

Článek 2

Znění směrnic 2007/53/ES a 2007/54/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 124, 8.5.2008, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 21.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/47


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 50/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání odborných kvalifikací) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 142/2007 ze dne 26. října 2007 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1430/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění přílohy II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Titul „Master of Science in Architecture (MScArch)“, jenž podle sdělení č. 2008/C 27/09 Kontrolního úřadu ESVO (3) splňuje kritéria stanovená ve směrnici Rady 85/384/EHS (4), by měl být začleněn do úprav směrnice 2005/36/ES týkajících se Lichtenštejnska.

(4)

Na Islandu byl pověřen udělováním licence zdravotnickým pracovníkům nový orgán „Landlæknir“ (lékařský ředitel pro zdraví).

(5)

Příloha VII Dohody se zjednoduší odstraněním prázdných nadpisů a bodů a přečíslováním bodů zbývajících,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha VII Dohody se mění takto:

1)

Bod 1 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES) se mění následovně:

i)

Vkládá se nová odrážka, která zní:

„—

32007 R 1430: nařízení Komise (ES) č. 1430/2007 ze dne 5. prosince 2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3).“

ii)

Oprava D) se mění takto:

a)

Do tabulky pod písmenem g) bodem i) se v souvislosti s Lichtenštejnskem doplní následující položky:

 

„—

Master of Science in Architecture (MScArch)

Hochschule Liechtenstein

 

2002/2003“

b)

Slova „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu“ v tabulce pod písmenem a) bodem i) se u Islandu nahradí slovem „Landlækni“.

c)

Slova „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti“ v tabulce pod písmenem a) bodem ii) se u Islandu nahradí slovem „Landlæknir“.

2)

Nadpisy C (Lékařské a nelékařské obory), D (Architektura) a K (Ostatní) včetně souvisejících podnadpisů a bodů se odstraní.

3)

Body 59–65 a 67–74 včetně souvisejících nadpisů se odstraní.

4)

Body 1a–1c, 20–26, 29 a 31–57 se odstraní.

5)

Body 1d, 27, 28, 30 a 66 se přečíslují na body 1a, 3, 4, 5 a 6.

6)

Nadpis E (Obchodní a zprostředkovatelská činnost) se přečísluje na nadpis C.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1430/2007 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 100, 10.4.2008, s. 70.

(2)  Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3.

(3)  Úř. věst. C 27, 31.1.2008, s. 30.

(4)  Úř. věst. L 223, 21.8.1985, s. 15.

(5)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/49


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 51/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 10/2008 ze dne 1. února 2008 (1).

(2)

Doporučení Komise 2007/657/ES ze dne 11. října 2007 o elektronické síti úředně určených mechanismů centrálního ukládání regulovaných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (2) 2004/109/ES by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 42 (doporučení Komise 2004/384/ES) přílohy IX Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„43.

32007 H 0657: doporučení Komise 2007/657/ES ze dne 11. října 2007 o elektronické síti úředně určených mechanismů centrálního ukládání regulovaných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (Úř. věst. L 267, 12.10.2007, s. 16).“

Článek 2

Znění doporučení 2007/657/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 154, 12.6.2008, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 267, 12.10.2007, s. 16.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/50


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 52/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 31/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Do dohody je třeba začlenit rozhodnutí Komise 2006/920/ES ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (2),

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze XIII Dohody se za bod 37j (rozhodnutí Komise 2006/860/ES) vkládá nový bod, který zní:

„37k.

32006 D 0920: rozhodnutí Komise 2006/920/ES ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (Úř. věst. L 359, 18.12.2006, s. 1).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2006/920/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že jsou Smíšenému výboru EHP učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 359, 18.12.2006, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/51


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 53/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XVI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 32/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/24/ES ze dne 23. května 2007, kterou se zrušuje směrnice Rady 71/304/EHS o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček (2), zrušuje směrnici Rady 71/304/EHS (3), která je začleněna do Dohody, a která by proto měla být v Dohodě zrušena,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze XVI Dohody se zrušuje bod 1 (směrnice Rady 71/304/EHS).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 154, 14.6.2007, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 1.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/52


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 54/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 35/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2007/531/ES ze dne 26. července 2007 ohledně dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010 (2) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze XX Dohody se za bod 21abc (rozhodnutí Komise 2006/534/ES) vkládá nový bod, který zní:

„21abd.

32007 D 0531: rozhodnutí Komise 2007/531/ES ze dne 26. července 2007 ohledně dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010 (Úř. věst. L 195, 27.7.2007, s. 47).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2007/531/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 195, 27.7.2007, s. 47.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/53


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 55/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 35/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V příloze XX Dohody se bod 21am (rozhodnutí Komise 2004/156/ES) nahrazuje tímto:

32007 D 0589: rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 229, 31.8.2007, s. 1).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2007/589/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 229, 31.8.2007, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/54


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 56/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 35/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 916/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (3) nebylo začleněno do Dohody, a proto se specifické požadavky na předkládání zpráv uvedené v tomto rozhodnutí nevztahují na státy ESVO,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V bodě 21an (nařízení Komise (ES) č. 2216/2004) přílohy XX Dohody se doplňuje tento text:

„, ve znění:

32007 R 0916: nařízení Komise (ES) č. 916/2007 ze dne 31. července 2007 (Úř. věst. L 200, 1.8.2007, s. 5).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 916/2007 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 200, 1.8.2007, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 1.

(4)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/56


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 57/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 38/2008 ze dne 14. března 2008 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování (2) by se mělo začlenit do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 19x přílohy XXI Dohody (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007) se vkládá nový bod, který zní:

„19y.

32007 R 1445: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování (Úř. věst. L 336, 20.12.2007, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1445/2007 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 40.

(2)  Úř. věst. L 336, 20.12.2007, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/58


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 58/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 171/2007 ze dne 7. prosince 2007 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení akciových společností (2), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XXII Dohody se mění takto:

1)

V bodě 3 (třetí směrnice Rady 78/855/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32007 L 0063: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES ze dne 13. listopadu 2007 (Úř. věst. L 300, 17.11.2007, s. 47).“

2)

V bodě 5 (směrnice Rady 82/891/EHS) se doplňují slova:

„, ve znění:

32007 L 0063: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES ze dne 13. listopadu 2007 (Úř. věst. L 300, 17.11.2007, s. 47).“

Článek 2

Znění směrnice 2007/63/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 124, 8.5.2008, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 300, 17.11.2007, s. 47.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/60


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 59/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 171/2007 ze dne 7. prosince 2007 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kotovanými akciemi (2) by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Za bod 10f (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES) přílohy XXII Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„10g.

32007 L 0036: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kotovanými akciemi (Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 17).“

Článek 2

Znění směrnice 2007/36/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 124, 8.5.2008, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 17.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.