ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 220

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
15. srpna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 812/2008 ze dne 11. srpna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 954/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 813/2008 ze dne 11. srpna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 814/2008 ze dne 14. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 815/2008 ze dne 14. srpna 2008 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverdských ostrovů v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Společenství

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 816/2008 ze dne 14. srpna 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 817/2008 ze dne 14. srpna 2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2008

16

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/670/SVV

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2008, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí (SISNET)

19

 

 

Komise

 

 

2008/671/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5875–5905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností (oznámeno pod číslem K(2008) 4145)  ( 1 )

24

 

 

2008/672/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. srpna 2008, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 4269)  ( 1 )

27

 

 

2008/673/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4–169,8125 MHz ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 4311)  ( 1 )

29

 

 

2008/674/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2007/683/ES, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v některých oblastech Maďarska (oznámeno pod číslem K(2008) 4321)

30

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení

32

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Úř. věst. L 148 ze dne 6.6.2008)

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 812/2008

ze dne 11. srpna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 954/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 a čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 954/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska (2),

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Stávající opatření

(1)

Na základě šetření (dále jen „původní šetření“) uložila nařízením (ES) č. 954/2006 konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska.

2.   Zvláštní monitorování

(2)

Po vstupu nařízení (ES) č. 954/2006 v platnost a poté, co informovala poradní výbor, Komise se zvláštní pozorností sledovala vývoj dovozu bezešvých trubek a dutých profilů ze všech zemí, kterých se opatření týkala. Toto sledování ukázalo, že vývoz ruské skupiny vyvážejících výrobců OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO SinarSKY Pipe Plant OAO Seversky Tube Works a společnosti ve spojení s nimi) (dále jen „TMK“, „společnost“ nebo „skupina“) do Společenství během prvních šesti měsíců po uložení opatření výrazně poklesl. Rovněž z něj vyplynulo, že pokud jde o TMK, měla by být přezkoumána výše cla. Informace týkající se nákladů a cen, které TMK poskytla v monitorovacím dotazníku, skutečně ukazovaly na nižší dumpingové rozpětí skupiny, než je současných 35,8 %.

3.   Zahájení prozatímního přezkumu

(3)

Z podnětu Komise byl zahájen částečný prozatímní přezkum výše uvedeného nařízení u TKM, a to na základě důkazů, jež Komise od tohoto vývozce obdržela. Společnost uvedla, že se okolnosti, jež vedly k přijetí platného opatření, změnily a že tyto změny jsou trvalé povahy. Je třeba připomenout, že TMK v původním šetření plně nespolupracovala, a dumpingové rozpětí bylo proto vypočítáno na základě dostupných údajů, tj. na základě běžné hodnoty jiné skupiny výrobců v Rusku, která při šetření spolupracovala, a údajů Eurostatu. TMK tvrdí, že důvodem její nedostatečné spolupráce během původního šetření byly především významné interní změny v rámci skupiny, které začaly probíhat již během období původního šetření. Kvůli těmto výjimečným okolnostem, které měly vliv na podnikové řízení ve skupině a rovněž na její účetní a auditorské postupy, nemohla TMK poskytnout přiměřené důkazy o svých cenách a nákladech během původního šetření. Podle společnosti vedly změny, kterými její organizace od původního šetření prošla, k jednodušší podnikové struktuře, zlepšenému podnikovému řízení a přechodu na účetnictví podle IFRS, což jí umožní spolupracovat. Společnost také poskytla přímé důkazy k prokázání toho, že srovnání běžné hodnoty založené na jejích vlastních domácích cenách nebo nákladech a cen vývozu do Společenství by vedlo k podstatnému snížení dumpingu pod úroveň současného opatření. Proto se domnívá, že pokračující uplatňování opatření na stávající úrovni, založené na dříve stanovené úrovni dumpingu, již není pro vyrovnání účinků dumpingu zapotřebí.

(4)

Po konzultaci s poradním výborem Komise uznala, že existují dostatečné důkazy pro zahájení částečného prozatímního přezkumu, a rozhodla se z vlastního podnětu zahájit v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení částečný prozatímní přezkum omezený rozsahem na úroveň dumpingu, pokud jde o vyvážející výrobce/členy skupiny TMK. Oznámení o zahájení přezkumu Komise zveřejnila dne 22. června 2007 v Úředním věstníku Evropské unie  (3) a zahájila šetření.

(5)

Komise oficiálně informovala o zahájení prozatímního přezkumu TMK a společnosti ve spojení a rovněž zástupce vyvážející země. Zúčastněné strany dostaly příležitost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení.

(6)

Komise rovněž zaslala TMK a společnostem ve spojení dotazníky a obdržela odpovědi ve lhůtách stanovených k tomuto účelu. Komise si vyžádala a ověřila všechny informace, které považovala pro stanovení dumpingu za nezbytné a provedla kontrolní návštěvy v provozovnách těchto společností:

OAO Volzhsky Pipe Plant, Rusko,

OAO Taganrog Metallurgical Works, Rusko,

OAO Sinarsky Pipe Plant, Rusko,

OAO Seversky Tube Works, Rusko,

ZAO TMK Trade House, Rusko,

TMK Europe GmbH, Německo,

TMK Global AG, Švýcarsko,

TMK Italia s.r.l., Itálie.

4.   Období přezkumného šetření

(7)

Šetření dumpingu se týkalo období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007 (dále jen „období přezkumného šetření“ nebo „OPŠ“).

B.   PŘEZKUMNÉ ŠETŘENÍ

1.   Dotčený výrobek

(8)

Předmětem současného přezkumu je stejný výrobek jako v původním šetření, tj. určité bezešvé trubky a duté profily ze železa nebo oceli, kruhového průřezu, s vnějším průměrem nejvýše 406,4 mm, s hodnotou uhlíkového ekvivalentu (CEV) nejvýše 0,86 podle vzorce a chemického rozboru Světového svářečského institutu (IIW) (4), pocházející z Ruska (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódů KN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 a ex 7304 59 93 (5).

2.   Obdobný výrobek

(9)

Dotčený výrobek vyráběný a prodávaný na ruském domácím trhu a výrobek vyvážený do Společenství mají stejné základní fyzikální, technické a chemické vlastnosti a stejné použití, a proto se ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení považují za obdobné.

C.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Běžná hodnota

(10)

Prodej na domácím trhu se uskutečňuje přes společnost ve spojení, ZAO TMK Trade House, která dotčený výrobek následně dále prodává nezávislým odběratelům v Rusku.

(11)

Podle čl. 2 odst. 2 základního nařízení bylo nejdříve přezkoumáno, zda byl prodej obdobného výrobku nezávislým odběratelům na domácím trhu uskutečněný čtyřmi spolupracujícími vyvážejícími výrobci skupiny reprezentativní, tj. zda celkový objem tohoto prodeje činil alespoň 5 % celkového objemu odpovídajícího vývozního prodeje do Společenství. Bylo zjištěno, že celkový objem domácího prodeje obdobného výrobku byl reprezentativní. Útvary Komise následně identifikovaly ty typy obdobného výrobku prodávané na domácím trhu, které byly totožné nebo přímo srovnatelné s typy vyváženými do Společenství.

(12)

Pro každý typ, který prodávají vyvážející výrobci na svém domácím trhu a u kterého bylo zjištěno, že je přímo srovnatelný s typem dotčeného výrobku, jenž se vyváží do Společenství, se stanovilo, zda je pro účely čl. 2 odst. 2 základního nařízení domácí prodej dostatečně reprezentativní. Domácí prodej konkrétního typu byl považován za dostatečně reprezentativní, pokud celkový objem domácího prodeje tohoto typu během období šetření představoval alespoň 5 % celkového objemu prodeje srovnatelného typu dotčeného výrobku vyváženého do Společenství.

(13)

Následně bylo přezkoumáno, zda domácí prodej každého typu dotčeného výrobku v reprezentativním množství lze považovat za prodej v rámci běžného obchodního styku podle čl. 2 odst. 4 základního nařízení, a to na základě stanovení podílu ziskového prodeje dotčeného typu výrobku nezávislým odběratelům na domácím trhu.

(14)

V případě, kdy objem prodeje příslušného typu výrobku prodávaného za čistou prodejní cenu rovnou vypočteným výrobním nákladům nebo vyšší představoval více než 80 % celkového objemu prodeje daného typu a zároveň vážená průměrná cena daného typu byla rovna výrobním nákladům nebo vyšší, byla běžná hodnota založena na skutečné ceně na domácím trhu, vypočtené jako vážený průměr cen všech prodejů na domácím trhu uskutečněných v průběhu období šetření, bez ohledu na to, zda byly tyto prodeje ziskové, či nikoliv. V případě, kdy objem ziskového prodeje typu výrobku představoval 80 % celkového objemu prodeje daného typu nebo méně nebo vážená průměrná cena daného typu výrobku nedosahovala výrobních nákladů, byla běžná hodnota založena na skutečné ceně na domácím trhu, vypočtené jako vážený průměr pouze ziskového prodeje daného typu, pokud tento prodej představoval alespoň 10 % celkového objemu prodeje daného typu. V případech, kdy objem rentabilních prodejů některého typu výrobku představoval méně než 10 % celkového objemu prodeje, mělo se za to, že prodané množství tohoto konkrétního typu nebylo dostatečné k tomu, aby domácí cena byla vhodným základem pro stanovení běžné hodnoty.

(15)

V případech, kdy nebylo možné použít pro stanovení běžné hodnoty u konkrétního typu výrobku prodávaného vyvážejícím výrobcem ceny na domácím trhu, bylo nutné použít jinou metodu. V tomto případě použila Komise metodu početně zjištěné běžné hodnoty. V souladu s čl. 2 odst. 3 základního nařízení byla běžná hodnota početně zjištěna jako součet výrobních nákladů vyvážejícího výrobce vztahujících se k vyváženým typům, podle potřeby upravených, přiměřeného procentního podílu prodejních, správních a režijních nákladů a přiměřeného ziskového rozpětí. Podle čl. 2 odst. 6 základního nařízení se procentní podíl pro prodejní, správní a režijní náklady a ziskové rozpětí stanovil na základě průměrných prodejních, správních a režijních nákladů a ziskového rozpětí zaznamenaných při prodeji obdobného výrobku v běžném obchodním styku.

(16)

Pokud jde o výrobní náklady, a zejména o náklady na energii, bylo přezkoumáno, zda ceny plynu placené vyvážejícími výrobci přiměřeně odrážejí náklady spojené s výrobou a distribucí plynu.

(17)

Bylo zjištěno, že domácí cena plynu placená vyvážejícími výrobci tvořila zhruba čtvrtinu vývozní ceny zemního plynu z Ruska. V tomto ohledu nasvědčují všechny dostupné údaje tomu, že domácí ceny plynu v Rusku jsou regulované a jsou výrazně nižší než tržní ceny zemního plynu na neregulovaných trzích. Vzhledem k tomu, že náklady na plyn nebyly podle čl. 2 odst. 5 základního nařízení v záznamech vyvážejících výrobců přiměřeně podchyceny, musely být odpovídajícím způsobem upraveny. Jelikož nebyly k dispozici žádné dostatečně reprezentativní nezkreslené ceny plynu týkající se ruského domácího trhu, bylo uznáno za vhodné, aby se při úpravě vycházelo v souladu s čl. 2 odst. 5 z informací z jiných reprezentativních trhů. Upravená cena byla založena na průměrné ceně ruského plynu při prodeji na vývoz na německo-české hranici (Waidhaus), upravené s přihlédnutím k místním distribučním nákladům. Waidhaus, hlavní centrum prodeje ruského plynu do EU, která je největším trhem pro ruský plyn a zároveň má ceny přiměřeně odrážející náklady, lze považovat za reprezentativní trh ve smyslu čl. 2 odst. 5 základního nařízení.

(18)

V případě typů výrobku, u nichž se početně zjišťovala běžná hodnota, jak je popsáno výše, se pro tyto účely vycházelo z výrobních nákladů vyvážených typů po úpravě s přihlédnutím k nákladům na plyn.

2.   Vývozní cena

(19)

Veškerý vývoz TMK se uskutečňuje prostřednictvím společností ve spojení, které mají sídlo buď ve Společenství nebo ve Švýcarsku. Vývozní cena tedy byla stanovena na základě čl. 2 odst. 9 základního nařízení, tj. za použití cen při dalším prodeji, které byly skutečně uhrazeny nebo jsou splatné společnosti ve spojení prvním nezávislým kupcem ve Společenství během období přezkumného šetření, upravených s přihlédnutím ke všem nákladům vzniklým mezi dovozem a dalším prodejem a k zisku.

(20)

Pokud jde o ceny účtované odběratelům ve Společenství společností ve spojení se sídlem ve Švýcarsku, TMK Global AG, skupina TMK uvedla, že by bylo neoprávněné odečíst od vývozní ceny zisk, prodejní, správní a režijní náklady a provize nebo poplatky agentuře, neboť společnost TMK Global funguje jako plně integrované vývozní oddělení mimo Společenství. Podle TMK by takové odečtení bylo oprávněné pouze v případě společností se sídlem ve Společenství, které jsou součástí dovozní sítě skupiny, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 9 základního nařízení.

(21)

Výše uvedené tvrzení bylo přijato, jelikož bylo zjištěno, že společnost TMK Global plní po organizačních změnách uvnitř skupiny úlohu vývozního oddělení odpovědného za vývoz mimo Společenství a rovněž za prodej na vývoz do Společenství, třebaže jejich objem před obdobím přezkumného šetření a během něj klesl na nízkou úroveň. TMK Global funguje jako centrum prodeje, které usnadňuje procesy nákupu a dokumentace pro prodejní místa nacházející se přímo na nejdůležitějších trzích, tj. TMK North America a TMK Middle-East. Pokud jde o vývoz na klíčové trhy a rovněž do Společenství plní kromě toho i jiné funkce vývozního oddělení, jako provozní účetnictví a prosazování standardů v oblasti sledování zboží. V minulosti plnily tyto funkce místní vývozní oddělení jednotlivých závodů, avšak nyní je z důvodu centralizace a v zájmu zajištění konzistentnosti provádí TMK Global.

3.   Srovnání

(22)

Srovnání vážené běžné hodnoty a vážené vývozní ceny bylo provedeno na základě ceny ze závodu na stejné obchodní úrovni. Pro účely spravedlivého srovnání byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení zohledněny rozdíly u činitelů, které prokazatelně ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Na základě toho byly v oprávněných a doložených případech zohledněny rozdíly ve fyzických vlastnostech, přepravních nákladech, v nákladech na pojištění a manipulaci, v úvěrových nákladech a dovozních clech.

4.   Dumpingové rozpětí

(23)

V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo provedeno srovnání váženého průměru běžné hodnoty podle typu výrobku a váženého průměru vývozní ceny odpovídajícího typu dotčeného výrobku. Toto srovnání ukázalo existenci dumpingu.

(24)

Bylo zjištěno, že dumpingové rozpětí skupiny TMK, vyjádřené jako procentní podíl čisté ceny s dodáním na hranici Společenství před proclením, činí 27,2 %.

D.   TRVALÁ POVAHA ZMĚNĚNÝCH OKOLNOSTÍ

(25)

Podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení se také posuzovalo, zda změněné okolnosti lze přiměřeně označit jako okolnosti trvalé povahy.

(26)

V tomto ohledu je třeba připomenout, že TMK během původního šetření řádně nespolupracovala. Proto bylo její dumpingové rozpětí, které je základem nyní uplatňovaného cla ve výši 35,8 %, určeno na základě dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení. Pokud jde o dostupné údaje, použila Komise běžnou hodnotu stanovenou pro jinou, spolupracující, ruskou skupinu výrobců a údaje Eurostatu.

(27)

Nedostatečná spolupráce, která vedla k použití údajů dostupných, byla zapříčiněna hlavně významnými interními změnami v rámci skupiny, které začaly probíhat již během období původního šetření. Kvůli těmto výjimečným okolnostem, které měly vliv na podnikové řízení ve skupině a rovněž na její účetní a auditorské postupy, nemohla TMK poskytnout přiměřené důkazy o svých cenách a nákladech během původního šetření.

(28)

Při současném šetření TMK plně spolupracovala. Na rozdíl od původního šetření, kdy skupina procházela změnami, bylo možné údaje poskytnuté v odpovědích na dotazník v rámci současného šetření uspokojivým způsobem ověřit. Jelikož tedy skupina poskytla spolehlivé údaje ohledně běžné hodnoty a vývozní ceny, mohlo být dumpingové rozpětí vypočteno na základě jejích vlastních údajů.

(29)

Důkazy nabyté během šetření ukázaly, že změny podnikové struktury TMK a jejích auditorských postupů, jež vedly ke spolupráci skupiny při současném šetření, je třeba považovat za trvalé, jelikož se vztahují k dlouhodobé struktuře skupiny.

(30)

Proto se má za to, že okolnosti, kvůli nimž byl tento přezkum zahájen, se pravděpodobně v dohledné době nezmění způsobem, který by měl vliv na zjištění současného přezkumu. Změny se proto považují za trvalé.

E.   ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

(31)

S ohledem na výsledky šetření se považuje za vhodné změnit antidumpingové clo platné pro dovoz dotčeného výrobku skupiny TMK na 27,2 %. Změněné antidumpingové clo by mělo být uloženo na úrovni zjištěného dumpingového rozpětí, jelikož je nižší než rozpětí újmy stanovené v původním šetření.

(32)

Zúčastněné strany byly informovány o hlavních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se zamýšlí doporučit změnu nařízení (EC) č. 954/2006, a bylo jim umožněno vyjádřit připomínky.

F.   ZÁVAZEK

(33)

Po zveřejnění hlavních skutečností a úvah, na jejichž základě bylo zamýšleno doporučit změnu konečného antidumpingového cla platného pro dovoz dotčeného výrobku od skupiny TMK, nabídla skupina cenový závazek v souladu s čl. 8 odst. 1 základního nařízení. Závazek nabídnutý skupinou TMK nezměnil původní závěr Komise, že dotčený výrobek není vhodný pro závazek, jak je stanoveno v 248. až 250. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 954/2006. Komise se domnívá, že současný závazek nabídnutý skupinou TMK neřeší technické problémy související s dotčeným výrobkem, jak jsou uvedeny v 248. bodě odůvodnění výše zmíněného nařízení, tak, aby byl nabízený cenový závazek možný,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce v čl. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 954/2006 se doplňuje nová položka, která zní:

Země

Společnost

Antidumpingové clo

Doplňkový kód TARIC

„Rusko

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant a OAO Seversky Tube Works

27,2 %

A859“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 4.

(3)  Úř. věst. C 138, 22.6.2007, s. 37.

(4)  Hodnota CEV se stanoví v souladu s technickou zprávou, 1967, IIW do. IX-535-67, vydanou Světovým svářečským institutem (IIW).

(5)  Podle současné definice v nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 ze dne 20. září 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 286, 31.10.2007, s. 1). Vymezení výrobku se určuje kombinací popisu výrobku v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 954/2006 a popisu výrobku podle příslušných kódů KN.


15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/6


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 813/2008

ze dne 11. srpna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského Společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1),

s ohledem na článek 2 nařízení Rady (ES) č. 74/2004 ze dne 13. ledna 2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie (2),

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

Rada uvalila nařízením Rady (ES) č. 74/2004 (dále jen „původní nařízení“) konečné vyrovnávací clo z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie, kódů KN ex 6302 21 00 (kódy TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (kód TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (kód TARIC 6302310090) a ex 6302 32 90 (kód TARIC 6302329019), do Společenství. Vzhledem k velkému počtu spolupracujících vyvážejících výrobců dotčeného výrobku v Indii se v souladu s článkem 27 nařízení Rady (ES) č. 2026/97 (dále jen „základní nařízení“) vybral vzorek indických vyvážejících výrobců a na společnosti, které byly součástí tohoto vzorku, byly uvaleny individuální celní sazby v rozpětí od 4,4 % do 10,4 %, zatímco na ostatní spolupracující společnosti, které nebyly součástí vzorku, byla uvalena celní sazba ve výši 7,6 %. Na veškeré ostatní společnosti byla uvalena zbytková celní sazba ve výši 10,4 %.

(2)

Článek 2 původního nařízení stanoví, že pokud nový vyvážející výrobce z Indie předloží Komisi dostatečné důkazy o tom, že nevyvážel v období šetření (od 1. října 2001 do 30. září 2002) do Společenství výrobky popsané v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení (první kritérium), že není ve spojení s žádným vývozcem nebo výrobcem v Indii, který podléhá antisubvenčním opatřením uloženým uvedeným nařízením (druhé kritérium) a že skutečně vyvezl do Společenství dotčené výrobky po období šetření, od kterého jsou opatření odvozena, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství do Společenství (třetí kritérium), lze čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení změnit tak, že novým vyvážejícím výrobcům bude poskytnuta celní sazba použitelná pro všechny spolupracující společnosti, které nejsou zahrnuty do vzorku, tj. 7,6 %.

(3)

Původní nařízení bylo třikrát změněno nařízením Rady (ES) č. 2134/2004 (3), nařízením Rady (ES) č. 122/2006 (4) a nařízením Rady (ES) č. 1840/2006. Všechna tři nařízení do přílohy doplnila názvy společností vyvážejících dotčený výrobek, který splňoval kritéria stanovená v původním nařízení.

B.   ŽÁDOSTI NOVÝCH VÝVOZCŮ/VÝROBCŮ

(4)

Od zveřejnění předchozího pozměňujícího nařízení předložilo dvacet indických společností žádost o udělení stejného statusu, jež mají společnosti, které spolupracovaly při původním šetření, ale nebyly zařazeny do vzorku (dále jen „status nového subjektu trhu“).

(5)

Jde o těchto 20 žadatelů:

Žadatelská společnost

Město

K.K.P. Textiles Limited

Tamil Nadu

Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD

Amritsar

Premier Polyweaves Private Limited

Coimbatore

Home Fashions International

Kerala

Y.J. Enterprises

Bombaj

KaLaM Designs

Ahmedabád

Himatsingka Linens

Bangalore

S.K.T. Textile Mills

Coimbatore

Shetty Garments Private Ltd

Bombaj

TAVOY Workwear

Bombaj

Orient Craft Limited

Haryana

GHCL Limited

Gujarat

Indo Count Industries Limited

Bombaj

Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nest Exim

Bombaj

Prakash Textiles

Coimbatore

Prakash Woven Private Limited.

Coimbatore

Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd

Coimbatore

BKS Textiles Pvt. Ltd

Coimbatore

JDA Textiles

Chennai

(6)

Jedenáct společností neposkytlo odpověď na dotazník, jehož cílem bylo ověřit, zda společnosti splňují podmínky stanovené v článku 2 původního nařízení, a jejich žádost musela být proto zamítnuta.

(7)

Zbývajících devět společností předložilo zcela vyplněné dotazníky, a jejich žádosti o status nového subjektu trhu se proto zvážily.

(8)

Důkazy poskytnuté dvěma výše uvedenými indickými vyvážejícími výrobci jsou považovány za dostatečné pro to, aby prokázaly, že dotčení výrobci splňují kritéria stanovená v původním nařízení, a aby těmto společnostem mohla být poskytnuta celní sazba použitelná pro spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku (tj. 7,6 %), a aby tudíž mohly být doplněny do seznamu vyvážejících výrobců v příloze původního nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2143/2004, nařízení (ES) č. 122/2006 a nařízení č. 1840/2006.

(9)

Žádosti zbývajících sedmi společností o status nového vyvážejícího výrobce se zamítly z následujících důvodů.

(10)

Dvě společnosti neposkytly důkazy, že dotčený výrobek do Společenství vyvážely po období šetření nebo že uzavřely neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství do Společenství. Proto nesplnily třetí kritérium.

(11)

Jedna společnost nepředložila evidenci odbytu za posuzované období a neprokázala tedy, že dotčený výrobek nevyvážela v období šetření. U další společnosti se zjistilo, že dotčený výrobek v období šetření vyvážela. Tyto společnosti proto nesplnily první kritérium.

(12)

Jedna společnost zaslala odpověď na dotazník po stanovené lhůtě a v žádosti chyběly klíčové dokumenty. Jiná společnost nereagovala na písemné upozornění požadující více informací. Tyto dvě společnosti tedy neposkytly dostatečné důkazy o tom, že splňují kritéria stanovená v původním nařízení.

(13)

Nakonec se u jedné společnosti zjistilo, že je ve spojení s jinou společností uvedenou v původním nařízení a její žádost o status nového subjektu na trhu byla proto zamítnuta, neboť nesplňovala druhé kritérium.

(14)

Společnosti, jimž nebyl přiznán status nového subjektu trhu, byly o důvodech tohoto rozhodnutí informovány a byla jim dána možnost vyjádřit svá stanoviska písemně.

(15)

Veškerá tvrzení a podání učiněná zúčastněnými stranami byla přezkoumána a řádně vzata v úvahu, pokud byla oprávněná,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do seznamu výrobců z Indie uvedených v příloze nařízení (ES) č. 74/2004 se doplňují tyto společnosti:

Společnost

Město

Home Fashions International

Kerala

GHCL Ltd

Gujarat

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 12, 17.1.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1840/2006 (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 4).

(3)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 22, 26.1.2006, s. 3.


15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 814/2008

ze dne 14. srpna 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 590/2008 (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 24).


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

28,3

XS

27,8

ZZ

28,1

0707 00 05

MK

27,4

TR

72,3

ZZ

49,9

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

69,5

UY

59,6

ZA

86,6

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

82,1

EG

128,8

MK

68,7

TR

122,9

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

66,9

BR

93,0

CL

96,5

CN

88,3

NZ

100,2

US

94,8

ZA

81,5

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

126,0

CL

83,0

TR

148,5

ZA

87,1

ZZ

111,2

0809 30

TR

151,2

ZZ

151,2

0809 40 05

IL

138,3

MK

59,0

TR

90,9

ZZ

96,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 815/2008

ze dne 14. srpna 2008

o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverdských ostrovů v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), a zejména na článek 76 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (3) poskytlo Společenství Kapverdským ostrovům všeobecné celní preference.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví definici pojmu „původní produkty“ určenou k použití pro účely systému všeobecných celních preferencí (SVP). V článku 76 uvedeného nařízení se stanoví odchylky od této definice ve prospěch nejméně rozvinutých zemí zvýhodněných systémem všeobecných celních preferencí, jestliže tyto země podají Společenství patřičnou žádost.

(3)

Od 1. března 2005 byly Kapverdské ostrovy zvýhodněny rozhodnutím Výboru pro celní spolupráci AKT-ES č. 2/2005 ze dne 1. března 2005 o odchylce od pojmu „původní produkty“ s ohledem na zvláštní situaci států AKT, pokud jde o výrobu konzerv z tuňáka a hřbetů z tuňáka (číslo HS ex 1604) (4).

(4)

Tato ustanovení však po 31. prosinci 2007 přestala platit a Kapverdské ostrovy zatím se Společenstvím neuzavřely dohodu o hospodářském partnerství. Jediným preferenčním obchodním režimem je pro Kapverdské ostrovy tudíž od 1. ledna 2008 systém všeobecných celních preferencí.

(5)

Dopisem ze dne 27. listopadu 2007 podaly Kapverdské ostrovy žádost o odchylku od pravidel původu SVP v souladu s článkem 76 nařízení (EHS) č. 2454/93. Dopisem ze dne 27. února 2008 podložily Kapverdské ostrovy svou žádost doplňujícími informacemi.

(6)

Žádost o odchylku se týká celkového ročního množství ve výši 1 561 tun tří druhů ryb určených na přípravky či konzervy, přičemž odchylka udělená rozhodnutím č. 2/2005 se nevztahovala na dva druhy: tuňáka nepravého či tuňáka makrelovitého, makrelu a tuňáka.

(7)

Komise posoudila žádost o odchylku a konstatovala, že je úplná a řádně odůvodněná.

(8)

Odchylka je nutná pro zajištění nepřetržité dodávky po celý rok, a tudíž pro zabezpečení významných investic ze strany společnosti, která již prokázala odhodlání podporovat rozvoj dotčené činnosti na Kapverdských ostrovech.

(9)

Tyto investice by měly nejen přímý dopad na rybolov Kapverdských ostrovů u druhů, pro které se o odchylku žádá, ale i značný nepřímý a pozitivní účinek na všeobecné oživení rybářské flotily Kapverdských ostrovů. Díky provozuschopnosti vyššího počtu plavidel Kapverdských ostrovů by se postupně zvyšovala schopnost dodávat původní ryby.

(10)

Odchylka by měla platit po dostatečně dlouhou dobu, aby byly zajištěny investice a pro hospodářské subjekty všeobecná předvídatelnost, avšak v žádném případě nesmí trvat déle než do 31. prosince 2010, kdy Kapverdské ostrovy už nebudou využívat zvláštního ujednání pro nejméně rozvinuté země zvýhodněné systémem všeobecných celních preferencí. Poté by existence konzervárenského průmyslu Kapverdských ostrovů měla být zajištěna v rámci dohody o hospodářském partnerství.

(11)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví pravidla pro správu celních kvót. Pro zajištění účinné správy prováděné za úzké spolupráce orgánů Kapverdských ostrovů, celních orgánů Společenství a Komise by se tato pravidla měla obdobně použít na množství dovážená v rámci odchylky udělené tímto nařízením.

(12)

V zájmu účinnější kontroly využívání dané odchylky by měly orgány Kapverdských ostrovů pravidelně sdělovat Komisi podrobnosti o vydávaných osvědčeních o původu.

(13)

Ve své žádosti orgány Kapverdských ostrovů naznačily, že dotčená společnost by v prvním roce provozu následujícím po provedení investic pravděpodobně neměla výrobní kapacitu k využití celkového množství požadovaných kvót. Ačkoliv by požadovaná množství měla být pro roky 2009 a 2010 udělena v plném rozsahu, měly by být kvóty na období, ve kterém bude platit odchylka v roce 2008, tudíž úměrně sníženy.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od článků 67 až 97 nařízení (EHS) č. 2454/93 se přípravky a konzervy z makrel, tuňáka nepravého a tuňáka makrelovitého a tuňáka kódů KN ex 1604 15, ex 1604 19 a ex 1604 14 produkované na Kapverdských ostrovech z nepůvodních ryb považují za přípravky a konzervy pocházející z Kapverdských ostrovů v souladu s ustanoveními článků 2, 3 a 4.

Článek 2

Odchylka uvedená v článku 1 se uplatní v případě produktů dopravených přímo z Kapverdských ostrovů a dovezených do Společenství v období od 1. září 2008 do 31. prosince 2010 až do výše ročních množství uvedených v příloze u každého produktu.

Článek 3

Množství stanovená v příloze jsou spravována v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

1.   Celní orgány Kapverdských ostrovů přijmou opatření nezbytná k provádění množstevních kontrol vývozu výrobků uvedených v článku 1.

2.   Do kolonky 4 osvědčení o původu na tiskopise A, které vydaly příslušné orgány Kapverdských ostrovů podle tohoto nařízení, se uvede: „Derogation - Regulation (EC) No 815/2008“.

3.   Příslušné orgány Kapverdských ostrovů předají Komisi každé čtvrtletí přehled množství, pro která byla vydána osvědčení o původu na tiskopise A podle tohoto nařízení a pořadová čísla těchto osvědčení.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. září 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 55/2008 (Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 48.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Období

Množství (v tunách)

09.1647

ex 1604 15 11

ex 1604 19 98

Makrely (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus) filé, přípravky či konzervy

1.9.2008 až 31.12.2008

333

1.1.2009 až 31.12.2009

1 000

1.1.2010 až 31.12.2010

1 000

09.1648

ex 1604 19 98

Tuňák nepravý, tuňák makrelovitý (Auxis thazard, Auxis Rochei) filé, přípravky či konzervy

1.9.2008 až 31.12.2008

116

1.1.2009 až 31.12.2009

350

1.1.2010 až 31.12.2010

350

09.1649

ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

Tuňák žlutoploutvý, skipjack (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis) filé, přípravky či konzervy

1.9.2008 až 31.12.2008

70

1.1.2009 až 31.12.2009

211

1.1.2010 až 31.12.2010

211


15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 816/2008

ze dne 14. srpna 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 801/2008 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 514/2008 (Úř. věst. L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 48.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 použitelné ode dne 15. srpna 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 817/2008

ze dne 14. srpna 2008,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [vysoce jakostní pšenice obecná], 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. srpna 2008 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost.

(5)

Nicméně v souladu s nařízením Komise (ES) č. 608/2008 ze dne 26. června 2008 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/2009 (3), se platnost některých cel stanovených tímto nařízením pozastavuje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. srpna 2008 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 166, 27.6.2008, s. 19.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 16. srpna 2008

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00 (2)

střední jakosti

0,00 (2)

nízké jakosti

0,00 (2)

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00 (2)

1002 00 00

ŽITO

0,59 (2)

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (3)

0,00 (2)

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

5,58 (2)


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  V souladu s nařízením (ES) č. 608/2008 se použití tohoto práva pozastavuje.

(3)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

31.7.2008-13.8.2008

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

224,74

135,95

Cena FOB USA

296,57

286,57

266,57

116,20

Prémie – Záliv

11,96

Prémie – Velká jezera

12,94

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

39,58 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

40,23 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. července 2008,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí („SISNET“)

(2008/670/SVV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec první větu tohoto protokolu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Náměstek generálního tajemníka Rady byl rozhodnutím 1999/870/ES (1) a rozhodnutím 2007/149/ES (2) v souvislosti se začleněním schengenského acquis do rámce Evropské unie zmocněn k zastupování některých členských států při uzavírání a správě smluv týkajících se zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí („SISNET“) do doby jejího přenesení na komunikační infrastrukturu spravovanou Evropskou unií.

(2)

Finanční závazky vyplývající z těchto smluv jsou hrazeny ze zvláštního rozpočtu (dále jen „rozpočet pro SISNET“), který financuje komunikační infrastrukturu uvedenou v těchto rozhodnutích Rady.

(3)

Rozpočet pro SISNET se řídí zvláštním finančním nařízením stanoveným rozhodnutím 2000/265/ES (3) (dále jen „finanční nařízení pro SISNET“), které stanoví odlišné postupy než finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství uvedené v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4).

(4)

Je vhodné sladit finanční nařízení pro SISNET s finančním nařízením o souhrnném rozpočtu Společenství a současně zjednodušit vnitřní postupy v rámci sekretariátu Rady, zejména zrušením funkce finančního kontrolora a případně nahrazením jeho činnosti činností interního auditora, jehož funkce byla zavedena podle článku 85 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(5)

Je rovněž vhodné upravit stávající postupy tak, aby byly plynulejší a více odpovídaly skutečné praxi, například přizpůsobením lhůt týkajících se žádostí o finanční prostředky a výzev k zaplacení a aktualizací některých ustanovení ve stávajícím procesním nebo legislativním rámci.

(6)

Rozhodnutím Rady 2007/155/ES (5) a rozhodnutím Rady 2008/319/ES bylo finanční nařízení pro SISNET pozměněno tak, aby se Švýcarsko mohlo podílet na rozpočtu pro SISNET. Švýcarsku by rovněž mělo být umožněno účastnit se případných budoucích činností poradního výboru.

(7)

Navržené změny nemají žádný finanční dopad na příspěvky členských států do rozpočtu pro SISNET,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 2000/265/ES se mění takto:

1)

v článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Výdaje za rozpočtový rok se zaznamenávají v účetnictví pro tento rok na základě výdajů, jež byly schváleny nejpozději 31. prosince a u nichž účetní uskutečnil platby před následujícím 15. lednem.“;

2)

článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se

i)

první pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od odstavce 1 může náměstek generálního tajemníka Rady zaslat zástupcům států uvedených v článku 25 zasedajícím v rámci Pracovní skupiny pro SIS/SIRENE (smíšený výbor) (dále jen ‚pracovní skupina pro SIS/SIRENE‘) do 31. ledna řádně odůvodněné požadavky na přenesení prostředků dosud nepřidělených k 15. prosinci do dalšího rozpočtového roku, pokud prostředky zanesené do rozpočtu pro následující rozpočtový rok v příslušném okruhu nepokrývají potřeby.“,

ii)

čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pracovní skupina pro SIS/SIRENE rozhodne o těchto požadavcích na přenesení nejpozději do 1. března.“;

b)

odstavec 4 se zrušuje;

3)

v článku 8 se odstavce 2 až 4 nahrazují tímto:

„2.   Náměstek generálního tajemníka předloží pracovní skupině pro SIS/SIRENE do 15. října předběžný návrh rozpočtu, ke kterému připojí odůvodnění.

3.   Pracovní skupina pro SIS/SIRENE vydá k tomuto předběžnému návrhu stanovisko.

4.   Náměstek generálního tajemníka sestaví návrh rozpočtu a předá jej do 15. listopadu státům uvedeným v článku 25.“;

4)

v článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Opravný rozpočet je předkládán každý rok během třech měsíců následujících po účetní závěrce stanovené v čl. 46 odst. 1 a jeho cílem je zaznamenat zůstatek z plnění rozpočtu v předchozím rozpočtovém roce jako příjem v případě přebytku nebo jako výdaj v případě schodku.“;

5)

článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Rozpočet je plněn podle zásady oddělení funkcí schvalující osoby a účetního. Funkce schvalující osoby, účetního a interního auditora jsou vzájemně neslučitelné.“;

6)

v článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Schvalující osoba může rozhodovat o převodech mezi články v rámci každé kapitoly. Se souhlasem pracovní skupiny pro SIS/SIRENE může rozhodnout o převodech mezi kapitolami v rámci jedné hlavy. Pracovní skupina pro SIS/SIRENE uděluje souhlas za stejných podmínek, za jakých vydává stanovisko k rozpočtu.“;

7)

článek 14 se zrušuje;

8)

článek 16 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro vybrání jakékoli dlužné částky podle článku 25 nebo jakékoli částky dlužné třetí osobou dotčeným státům v rámci uzavření smluv nebo zavedení a fungování SISNET musí schvalující osoba vydat inkasní příkaz. Inkasní příkazy se postupují účetnímu.“;

b)

odstavec 2 se zrušuje;

9)

v článku 18 se zrušuje odst. 1 poslední věta a odstavec 2, v článku 20 se zrušuje odst. 2 písm. g) a odstavce 4 a 5 a zrušuje se článek 22;

10)

článek 23 se nahrazuje tímto:

„Článek 23

Schvalující osoba a účetní nesou při nedodržení tohoto finančního nařízení disciplinární odpovědnost stanovenou ve služebním řádu úředníků Evropských společenství.“;

11)

Vkládá se nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA IIIa

Interní auditor

Článek 24a

Interní auditor ověří řádné fungování systémů a postupů rozpočtového plnění stanovených v tomto nařízení. Interní auditor má obdobně všechny pravomoci, plní všechny úkoly a podléhá všem pravidlům stanoveným v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6), zejména v části I hlavě IV kapitole 8 uvedeného nařízení.

12)

článek 28 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Do 31. prosince 2008 jsou státy uvedené v článku 25 vyzývány k zaplacení 25 % svých příspěvků nejpozději do 15. února, 1. dubna, 1. července a 1. října.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Od 1. ledna 2009 jsou státy uvedené v článku 25 vyzývány k zaplacení 70 % svých příspěvků nejpozději do 1. dubna a 30 % svých příspěvků nejpozději do 1. října.“;

13)

v čl.29 odst. 6 se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

zákazu jakéhokoli styku týkajícího se otázek souvisejících s dotčenými výzvami k podávání nabídek mezi náměstkem generálního tajemníka, jeho zaměstnanci, zástupci vlád členských států uvedených v článku 25, zástupci vlád Islandu, Norska a Švýcarska na jedné straně a uchazeči na straně druhé, kromě výjimečně za těchto podmínek:

před uplynutím lhůty pro podávání nabídek:

i)

z podnětu uchazečů:

doplňující informace výhradně za účelem ujasnění povahy výzvy k podávání nabídek lze sdělit všem uchazečům,

ii)

z podnětu náměstka generálního tajemníka:

zjistí-li členské státy uvedené v článku 25 nebo Island, Norsko a Švýcarsko nebo generální sekretariát Rady chybu, nepřesnost, opomenutí nebo jakýkoli druh administrativní chyby ve výzvě k podávání nabídek, může o tom generální sekretariát za stejných podmínek jako u výzvy k podávání nabídek informovat zúčastněné osoby,

iii)

po otevření nabídek a z podnětu členských států uvedených v článku 25, Islandu, Norska nebo Švýcarska nebo generálního sekretariátu Rady může být z podnětu generálního sekretariátu Rady kontaktován uchazeč, pokud nabídka vyvolala žádosti o vysvětlení nebo pokud mají být opraveny zřejmé administrativní chyby obsažené v nabídce.“;

14)

článek 31 se nahrazuje tímto:

„Článek 31

U smluv uzavíraných jménem členských států uvedených v článku 25 náměstkem generálního tajemníka nesmí docházet k žádné diskriminaci mezi státními příslušníky členských států a Islandu, Norska a Švýcarska na základě jejich státní příslušnosti.“;

15)

v článku 34 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Nabídky otevírá společně komise jmenovaná za tímto účelem náměstkem generálního tajemníka. Tato komise se skládá ze tří vyšších úředníků z různých ředitelství generálního sekretariátu Rady.“;

16)

v článku 35 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Každou nabídku hodnotí členské státy uvedené v článku 25 a Island, Norsko a Švýcarsko. Zprávu jednomyslně schválenou těmito státy předloží příslušný úředník jmenovaný v rámci generálního sekretariátu Rady schvalující osobou nebo náhradník rovněž jmenovaný schvalující osobou poradnímu výboru uvedenému v článku 36.“;

17)

článek 36 se nahrazuje tímto:

„Článek 36

Smlouvy, které má uzavřít náměstek generálního tajemníka jménem členských států uvedených v článku 25 a příslušní zástupci Islandu, Norska a Švýcarska na základě výzvy k podávání nabídek, jsou nejprve předloženy k vyjádření stanoviska Poradnímu výboru pro veřejné zakázky.“;

18)

v článku 37 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Poradní výbor uvedený v článku 36 zahrnuje jednoho zástupce z každého členského státu uvedeného v článku 25 a po jednom zástupci z Islandu, Norska a Švýcarska. Členské státy uvedené v článku 25, Island, Norsko a Švýcarsko zajistí, aby vybraní zástupci měli odpovídající znalosti v oblasti výpočetní techniky nebo ve finanční nebo právní oblasti. Zástupci se nesmějí účastnit hodnocení spisů předložených poradnímu výboru. Zástupce interního auditora se účastní jako pozorovatel.“;

19)

v článku 39 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

navrhovaných smluv obsahujících částku nižší než meze uvedené v písmenu a) na žádost některého členského státu uvedeného v článku 25, Islandu, Norska nebo Švýcarska, člena poradního výboru nebo náměstka generálního tajemníka, pokud jsou toho názoru, že tyto smlouvy obsahují zásadní otázky nebo mají zvláštní povahu.“;

20)

článek 40 se nahrazuje tímto:

„Článek 40

Spisy předložené poradnímu výboru k vyjádření stanoviska podle čl. 39 písm. b) až e) rovněž doprovází zpráva jednomyslně schválená členskými státy uvedenými v článku 25, Islandem, Norskem a Švýcarskem.“;

21)

článek 41 se nahrazuje tímto:

„Článek 41

Stanoviska poradního výboru podepisuje jeho předseda. Aby se zabránilo zpoždění v důsledku zapojení poradního výboru, mohou členské státy uvedené v článku 25, Island, Norsko a Švýcarsko, považují-li to za nezbytné, stanovit přiměřenou lhůtu, v níž musí být stanovisko vydáno. Stanoviska se sdělují náměstku generálního tajemníka a členským států uvedeným v článku 25, Islandu, Norsku a Švýcarsku. Poté, co řádně přihlédnou k vydanému stanovisku, přijmou členské státy uvedené v článku 25, Island, Norsko a Švýcarsko jednomyslně konečné rozhodnutí ve věci. Je-li rozhodnutí přijato, uzavře danou smlouvu nebo smlouvy v předmětné věci náměstek generálního tajemníka jménem členských států uvedených v článku 25 a příslušní zástupci Islandu, Norska a Švýcarska.“;

22)

v článku 43 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Nebyla-li smlouva splněna nebo došlo-li k prodlení při jejím plnění, nahradí náměstek generálního tajemníka přiměřeným způsobem členským státům uvedeným v článku 25, Islandu, Norsku a Švýcarsku všechny škody, úroky a výdaje jejich odečtením od výše jistoty bez ohledu na to, zda byla složena přímo dodavatelem nebo zhotovitelem nebo třetí osobou.“;

23)

v článku 46 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Náměstek generálního tajemníka vypracuje do tří měsíců od skončení období plnění rozpočtu závěrečný účet a rozvahu a předá je pracovní skupině pro SIS/SIRENE.“;

24)

v článku 50 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od článku 8 a pro účely rozpočtu uvedeného v odstavci 1 předloží náměstek generálního tajemníka Rady pracovní skupině pro SIS/SIRENE předběžný návrh rozpočtu co nejdříve po přijetí tohoto finančního nařízení. Po obdržení stanoviska pracovní skupiny pro SIS/SIRENE a sestavení návrhu rozpočtu přijmou členské státy uvedené v článku 25, zasedající v Radě, neprodleně rozpočet.“

Článek 2

1.   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

2.   Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. července 2008.

Za Radu

předseda

B. HORTEFEUX


(1)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 41.

(2)  Úř. věst. L 66, 6.3.2007, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 85, 6.4.2000, s. 12. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2008/319/ES (Úř. věst. L 109, 19.4.2008. s. 30).

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

(5)  Úř. věst. L 68, 8.3.2007, s. 5.

(6)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).“;


Komise

15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/24


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. srpna 2008

o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875–5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností

(oznámeno pod číslem K(2008) 4145)

(Text s významem pro EHP)

(2008/671/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada (2) a Evropský parlament (3) zdůraznily význam zvyšování silniční bezpečnosti v Evropě. Inteligentní dopravní systémy (dále jen „ITS“) jsou páteří integrovaného přístupu k bezpečnosti silničního provozu (4), neboť zapojují do dopravní infrastruktury a vozidel informační a komunikační technologie v zájmu předcházení případným nebezpečným dopravním situacím a snížení počtu dopravních nehod.

(2)

Využívání rádiového spektra účelně a stejným způsobem je zásadní pro rozvoj nových bezdrátových technologií ve Společenství (5).

(3)

ITS zahrnují kooperativní systémy k přenosu informací v reálném čase založené na komunikaci mezi vozidly navzájem, mezi vozidlem a infrastrukturou a naopak. Tyto systémy mají potenciál nabídnout významná zlepšení v účinnosti dopravních systémů, bezpečnosti všech účastníků provozu na pozemních komunikacích a v komfortu dopravy. K dosažení těchto cílů je třeba, aby byla komunikace mezi vozidly a silniční infrastrukturou spolehlivá a rychlá.

(4)

Vzhledem k mobilitě vozidel a potřebě zajistit dosažení vnitřního trhu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v celé Evropě by mělo být spektrum, které využívají kooperativní systémy ITS, zpřístupněno harmonizovaným způsobem v celé Evropské unii.

(5)

Podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí č. 676/2002/ES vydala Komise dne 5. července 2006 pověření pro Evropskou konferenci správ pošt a telekomunikací (CEPT), aby ověřila požadavky na spektrum pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti v souvislosti s ITS a kooperativními systémy a provedla studie technické slučitelnosti aplikací ITS kritických z hlediska bezpečnosti s případně dotčenými rádiovými službami v příslušných kmitočtových pásmech. CEPT byla rovněž požádána, aby vypracovala plány kanálového uspořádání pro pásma určená pro ITS.

(6)

Výsledky práce CEPT tvoří technický základ tohoto rozhodnutí.

(7)

CEPT ve své zprávě ze dne 21. prosince 2007 (zpráva CEPT č. 20) uvedla, že pásmo 5 GHz, zejména rozmezí 5 875–5 905 MHz, je vhodné pro aplikace ITS související s bezpečností, které zvyšují bezpečnost silničního provozu zlepšováním informovanosti řidičů a vozidel o situaci, ostatních vozidlech a ostatních účastnících provozu na pozemních komunikacích. Systémy ITS jsou navíc slučitelné se všemi službami, které byly v tomto pásmu zkoumány, a se všemi ostatními stávajícími službami zkoumanými v pásmech do 5 850 MHz a nad 5 925 MHz, pokud tyto služby splňují určité limity pro vyzařování stanovené ve zprávě CEPT. Volba tohoto pásma je tedy v souladu s využíváním spektra v jiných částech světa a vede tak k celosvětové harmonizaci. Kromě uvedeného ITS nemohou požadovat ochranu před pozemskými stanicemi v družicové pevné službě (FSS) a v zájmu ochrany FSS musí být omezeno nežádoucí vyzařování zařízeními ITS

(8)

Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) dokončuje v souladu se studiemi slučitelnosti, které provedla CEPT, harmonizovanou normu EN 302 571, aby se vytvořil předpoklad shody s čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (6), čímž bude zajištěno, že normě vyhovující zařízení ITS nebude způsobovat škodlivé rušení. Očekává se, že normě vyhovující zařízení ITS využijí spektra v nejvyšší míře a že regulace jejich vysílacího výkonu na minimální úroveň potřebnou k užití spektra přiděleného pro ITS bude natolik účinné, že zabrání vzniku škodlivého rušení.

(9)

Z uvedených důvodů norma předpokládá, že vzhledem k nejvyššímu celkovému vysílacímu výkonu 33 dBm středního e.i.r.p. bude zavedena regulace výkonu (TPC) v rozsahu alespoň 30 dB. Pokud se někteří výrobci rozhodnou nepoužívat techniky stanovené v normě, jakékoli alternativní metody musí zajistit potlačení rušení alespoň na úrovni, jaké se dosáhne při postupu podle této normy.

(10)

Harmonizace podle tohoto rozhodnutí nevylučuje možnost, aby členské státy v oprávněných případech uplatnily přechodné období nebo dohody o sdílení rádiového spektra.

(11)

Očekává se, že členské státy zpřístupní spektrum pro komunikaci ITS mezi vozidly navzájem během období šesti měsíců, během něhož v souladu s tímto rozhodnutím vymezí kmitočtové pásmo 5 875–5 905 MHz. V případě komunikace ITS mezi infrastrukturou a vozidlem a naopak by však mohly mít některé členské státy potíže při dokončování vhodného licenčního rámce nebo koordinačního mechanismu pro instalaci silniční infrastruktury jednotlivých provozovatelů ITS v daném časovém rámci. Zpoždění zpřístupnění spektra po uplynutí tohoto období by mohlo mít nepříznivý dopad na zavádění aplikací ITS souvisejících s bezpečností v Evropské unii, a mělo by k němu tedy docházet jen v omezených, řádně zdůvodněných případech.

(12)

Vzhledem k vývoji trhu a technologií může být potřebné přezkoumat v budoucnosti rozsah a použití tohoto rozhodnutí, zejména na základě informací členských států o takovém vývoji.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat podmínky pro dostupnost a účinné využívání kmitočtového pásma 5 875–5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností ve Společenství.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

1)

„inteligentními dopravními systémy“ rozumí škála systémů a služeb založených na informačních a komunikačních technologiích, včetně zpracování, řízení, lokalizace, komunikace a elektroniky, které se používají v systému silniční dopravy;

2)

„středním ekvivalentním izotropicky vyzářeným výkonem (e.i.r.p.) (equivalent isotropic radiated power – e.i.r.p.)“ rozumí ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon, který při použití regulace výkonu odpovídá maximálnímu výkonu v době, kdy zařízení vysílá.

Článek 3

1.   Členské státy nejpozději šest měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost vymezí kmitočtové pásmo 5 875–5 905 MHz pro inteligentní dopravní systémy a v nejkratší přiměřené době po vymezení zpřístupní toto kmitočtové pásmo pro nevýhradní využívání.

Vymezení pásma bude v souladu s parametry stanovenými v příloze.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy požádat o přechodná období a/nebo dohody o sdílení rádiového spektra podle čl. 4 odst. 5 rozhodnutí o rádiovém spektru.

Článek 4

Členské státy sledují využívání pásma 5 875–5 905 MHz a podávají zprávu o svých zjištěních Komisi za účelem případného přezkumu tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. srpna 2008.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Závěry Rady 15101/03 ze dne 5. prosince 2003 a závěry z Verony 2 ze dne 26. října 2004.

(3)  Úř. věst. C 244 E, 18.10.2007, s. 220.

(4)  KOM(2006) 314.

(5)  Závěry Rady 15530/04 a 15533/04 ze dne 3. prosince 2004.

(6)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Technické parametry pro inteligentní dopravní systémy související s bezpečností v pásmu 5 875–5 905 MHz

Parametr

Hodnota

Maximální spektrální hustota výkonu (střední e.i.r.p.)

23 dBm/MHz

Maximální celkový vysílací výkon (střední e.i.r.p.)

33 dBm

Pravidla pro přístup ke kanálům a jejich obsazování

Musí být použity techniky k potlačení rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES. Ty vyžadují automatickou regulaci výkonu (TPC) v rozsahu nejméně 30 dB.


15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. srpna 2008,

kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku

(oznámeno pod číslem K(2008) 4269)

(Text s významem pro EHP)

(2008/672/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na přílohu VI kapitolu 4 oddíl B písm. f) první pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharsku byla aktem o přistoupení Bulharska a Rumunska poskytnuta přechodná období pro splnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), ze strany některých zařízení na zpracování mléka.

(2)

Dodatek k příloze VI aktu o přistoupení byl změněn rozhodnutími Komise 2007/26/ES (2), 2007/689/ES (3), 2008/209/ES (4), 2008/331/ES (5) a 2008/547/ES (6). Bulharsko poskytlo záruky, že pět zařízení na zpracování mléka dokončilo proces modernizace a jsou nyní zcela v souladu s právními předpisy Společenství. Tato zařízení mohou přijímat a zpracovávat syrové mléko, které není v souladu s podmínkami EU. Proto by měla být doplněna na seznam v kapitole I dodatku k příloze VI.

(3)

Jedno zařízení na zpracování mléka, které je v současné době uvedeno na seznamu jako zařízení splňující požadavky právních předpisů, bude v rámci dvou oddělených výrobních linek přijímat a zpracovávat mléko, které je v souladu s podmínkami EU, i mléko, které v souladu s podmínkami EU není. Proto by mělo být toto zařízení doplněno na seznam v kapitole II. Další zařízení na zpracování mléka, které je v současné době uvedeno na seznamu v kapitole II, bude přijímat a zpracovávat pouze mléko, které je v souladu s podmínkami EU. Toto zařízení by proto mělo být vyškrtnuto z kapitoly II dodatku k příloze VI.

(4)

Dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. srpna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 282, 26.10.2007, s. 60.

(4)  Úř. věst. L 65, 8.3.2008, s. 18.

(5)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 97.

(6)  Úř. věst. L 176, 4.7.2008, s. 11.


PŘÍLOHA

Dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska se mění takto:

1)

V kapitole I se doplňují nové položky, které znějí:

„Č.

Vet. č.

Název zařízení

Umístění dotyčné provozovny

2.

BG 2012022

‚Bratja Zafirovi‘ OOD

gr. Sliven

Promišlena zona Zapad

3.

0112014

ET ‚Veles-Kostadin Velev‘

gr. Razlog

ul. ‚Golak‘ 14

4.

1512003

‚Mandra-1‘ OOD

s. Trančovica,

obšt. Levski

5.

2312041

‚Danim-D. Stojanov‘ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

6.

2712010

‚Kamadžiev-milk‘ EOOD

s. Kriva reka

obšt. N. Kozlevo“

2)

Kapitola II se mění takto:

a)

zrušuje se tato položka:

„6.

BG 1612011

‚Em Džej Deriz‘ EOOD

gr. Karlovo

bul. ‚Osvoboždenie‘ 69“

b)

doplňuje se nová položka, která zní:

„14.

BG 1212001

‚S i S – 7‘ EOOD

gr. Montana

‚Vračansko šose‘ 1“


15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. srpna 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4–169,8125 MHz ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2008) 4311)

(Text s významem pro EHP)

(2008/673/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/928/ES (2) harmonizuje frekvenční pásmo 169,4–169,8125 MHz ve Společenství.

(2)

Plán přidělení kmitočtů uvedený v příloze rozhodnutí 2005/928/ES popisuje kanálový rastr, který by měl být dodržován různými aplikacemi provozovanými podle podmínek stanovených v uvedeném rozhodnutí. To umožní kompatibilitu a usnadní společnou existenci aplikací povolených v těchto pásmech.

(3)

Plán přidělení kmitočtů zavádí v pásmu 169,4000–169,4750 MHz kanálový rastr 12,5 kHz a v pásmu 169,4875–169,5875 MHz kanálový rastr 50 kHz.

(4)

Po přijetí rozhodnutí 2005/928/ES se dalším šetřením technických parametrů definovaných v uvedeném rozhodnutí zjistilo, že uspořádání kanálových rastrů v pásmech 169,4000–169,4750 MHz a 169,4875–169,5875 MHz se vzhledem k vývoji technologií považuje za příliš restriktivní. Povolení několika možností kanálových rastrů zvýší flexibilitu pro uživatele, kteří si budou moci vybrat optimální šířku pásma až do 50 kHz podle kvalitativních požadavků konkrétních aplikací.

(5)

Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT) potvrdila, že rozšíření možností volby kanálových rastrů v těchto pásmech může a mělo by být povoleno.

(6)

Rozhodnutí 2005/928/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Po změně uvedeného rozhodnutí budou možné v pásmech 169,4000–169,4750 MHz a 169,4875–169,5875 MHz kanály až do 50 kHz.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/928/ES se mění takto:

1)

Ve čtvrtém řádku plánu přidělení kmitočtů v příloze se pro kanály 1a, 1b, 2a, 2b, 3a a 3b údaj o kanálovém rastru (v kHz) „12,5“ nahrazuje údajem „max 50 kHz“.

2)

Ve čtvrtém řádku plánu přidělení kmitočtů v příloze se pro kanály 4b+5+6a a 6b+7+8a údaj o kanálovém rastru (v kHz) „50“ nahrazuje údajem „max 50 kHz“.

Článek 2

Článek 1 se použije od 31. října 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. srpna 2008.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 47.


15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. srpna 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2007/683/ES, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v některých oblastech Maďarska

(oznámeno pod číslem K(2008) 4321)

(Pouze maďarské znění je závazné)

(2008/674/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2007/683/ES (2) byl schválen plán předložený Maďarskem dne 11. července 2007 týkající se eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v oblastech tohoto členského státu stanovených v příloze uvedeného rozhodnutí.

(2)

Maďarsko informovalo Komisi o aktuálním vývoji klasického moru prasat u divokých prasat v tomto členském státě. Na základě dostupných epizootologických informací je zapotřebí rozšířit opatření plánu eradikace klasického moru prasat u divokých prasat na některé oblasti župy Heves a na župu Borsod-Abaúj-Zemplén.

(3)

V zájmu transparentnosti právních předpisů Společenství by měla být příloha rozhodnutí 2007/683/ES nahrazena zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

(4)

Rozhodnutí 2007/683/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2007/683/ES se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Maďarské republice.

V Bruselu dne 13. srpna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/729/ES (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 27. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2008/159/ES (Úř. věst. L 51, 26.2.2008, s. 21).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Oblasti, kde má být prováděn plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat

Území župy Nógrád a území župy Pest nacházející se severně a východně od Dunaje, jižně od hranice se Slovenskem, západně od hranice se župou Nógrád a severně od dálnice E 71, území župy Heves nacházející se východně od hranice župy Nógrád, jižně a západně od hranice se župou Borsod-Abaúj-Zemplén a severně od dálnice E 71 a území župy Borsod-Abaúj-Zemplén nacházející se jižně od hranice se Slovenskem, východně od hranice se župou Heves, severně a západně od dálnice E 71, jižně od hlavní silnice č. 37 (část mezi dálnicí E 71 a hlavní silnicí č. 26) a západně od hlavní silnice č. 26.“


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/32


RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2008/675/SVV

ze dne 24. července 2008

o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie si klade za cíl zachovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva. Tento cíl vyžaduje, aby informace týkající se odsouzení vydaných v členských státech bylo možné zohlednit mimo členský stát, v němž bylo odsouzení vydáno, a to jak za účelem předcházení dalším trestným činům, tak při novém trestním řízení.

(2)

V souladu se závěry Evropské rady z Tampere přijala Rada dne 29. listopadu 2000 program opatření určených k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech (2), který vyžaduje „přijetí jednoho nebo více nástrojů, kterým(i) se stanoví zásada, podle níž soud v jednom členském státě musí být schopen zohlednit pravomocné trestní rozsudky vydané soudy v jiných členských státech, aby mohl při stanovení druhu trestu a způsobu výkonu trestu posoudit pachatelovu trestní minulost a zjistit, zda se pachatel dopustil trestné činnosti opakovaně“.

(3)

Účelem tohoto rámcového rozhodnutí je stanovit pro členské státy povinnost přinejmenším zohledňovat odsouzení vydaná v jiných členských státech. Toto rámcové rozhodnutí by tedy nemělo bránit členským státům, aby v souladu se svým právem a pokud mají odpovídající informace k dispozici, zohlednily např. pravomocná rozhodnutí správních orgánů, proti jejichž rozhodnutí je možné se odvolat u trestních soudů, které určují vinu ohledně trestného činu nebo skutku, za který lze podle vnitrostátního práva uložit trest, protože představuje porušení právních norem.

(4)

Některé členské státy přiznávají účinky odsouzením vydaným v jiných členských státech, zatímco jiné členské státy zohledňují pouze odsouzení vydaná jejich vlastními soudy.

(5)

Měla by být potvrzena zásada, podle níž by odsouzení vydaná v jiných členských státech měla mít v určitém členském státě stejné účinky jako odsouzení vydaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy jeho vlastními soudy bez ohledu na to, zda vnitrostátní právo považuje tyto účinky za skutkové nebo spadající do oblasti procesního nebo hmotného práva. Toto rámcové rozhodnutí však neusiluje o sjednocení účinků, které různé vnitrostátní právní předpisy přisuzují existenci předchozích odsouzení, a povinnost zohlednit předchozí odsouzení vydaná v jiných členských státech existuje pouze tehdy, pokud se předchozí vnitrostátní odsouzení zohledňují podle vnitrostátních právních předpisů.

(6)

Na rozdíl od jiných nástrojů není cílem tohoto rámcového rozhodnutí vykonávat v jednom členském státě soudní rozhodnutí vydaná v jiném členském státě, nýbrž umožnit, aby byly předchozím odsouzením vydaným v jednom členském státě přisouzeny účinky v rámci nového trestního řízení v jiném členském státě stejně, jako se takové účinky přisuzují předchozím vnitrostátním odsouzením podle právních předpisů tohoto jiného členského státu.

Toto rámcové rozhodnutí proto neobsahuje povinnost zohlednit taková předchozí odsouzení např. v případech, kdy informace získané v rámci použitelného nástroje nejsou dostatečné, nebo v případech, kdy by nebylo možné vydat vnitrostátní odsouzení za skutek, který již byl předmětem předchozího odsouzení, nebo kdy v minulosti uložená sankce v dotyčném vnitrostátním právním systému neexistuje.

(7)

Účinky odsouzení vydaného v jiném členském státě by měly být stejné jako účinky vnitrostátního rozhodnutí, ať se jedná o fázi před zahájením řízení, v průběhu řízení, anebo výkonu rozhodnutí.

(8)

Je-li v průběhu trestního řízení v členském státě k dispozici informace o předchozím odsouzení jiného členského státu, mělo by se v co největší možné míře zabránit tomu, aby se s dotyčnou osobou zacházelo méně příznivě, než kdyby se jednalo o vnitrostátní odsouzení.

(9)

Článek 3 odst. 5 by měl být vykládán mezi jinými v souladu s 8. bodem odůvodnění tak, že pokud se vnitrostátní soud v novém trestním řízení při zohledňování dříve uloženého trestu v jiném členském státě domnívá, že stanovení určité výměry trestu v rámci omezení daných vnitrostátním právem by bylo pro pachatele vzhledem k okolnostem nepřiměřeně tvrdé, a pokud účelu trestu lze dosáhnout nižším trestem, může vnitrostátní soud odpovídajícím způsobem snížit výši trestu, bylo-li by to možné v čistě vnitrostátních případech.

(10)

Toto rámcové rozhodnutí má nahradit ustanovení článku 56 Evropské úmluvy ze dne 28. května 1970 o mezinárodní platnosti trestních rozsudků týkající se zohlednění rozsudků v trestních věcech, a to ve vztazích mezi členskými státy, které jsou stranami této úmluvy.

(11)

Toto rámcové rozhodnutí ctí zásadu subsidiarity stanovenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství do té míry, do jaké je jeho cílem sblížení právních a správních předpisů členských států, jehož nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států jednajících jednostranně, a vyžaduje společnou činnost na úrovni Evropské unie. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství toto rámcové rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

(12)

Toto rámcové rozhodnutí ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané článkem 6 Smlouvy o Evropské unii a vyjádřené v Listině základních práv Evropské unie.

(13)

Toto rámcové rozhodnutí ctí rozmanitost vnitrostátních řešení a postupů potřebných pro zohlednění předchozích odsouzení vydaných v jiném členském státě. Vyloučení možnosti přezkoumat předchozí odsouzení by nemělo bránit členskému státu vydat v případě nutnosti rozhodnutí za účelem přiznání stejných právních účinků tomuto předchozímu odsouzení. Postupy pro vydávání takového rozhodnutí by však neměly s ohledem na požadovaný čas, postupy či formality znemožnit přiznání stejných účinků dřívějšímu odsouzení v jiném členském státě.

(14)

Zásah do rozhodnutí nebo jeho výkonu pokrývá mimo jiné situace, v nichž v souladu s vnitrostátním právem druhého členského státu trest uložený v předchozím rozhodnutí je nutno promítnout nebo zahrnout do jiného trestu, jenž má být následně účinně vykonán v rozsahu, v jakém dosud nebyl vykonán první trest nebo pokud nebyl jeho výkon předán do druhého členského státu,

PŘIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je stanovit podmínky, na jejichž základě jsou v členském státě při trestním řízení vůči určité osobě zohledněny předchozí odsouzení, která byla vydána v jiných členských státech proti této osobě za jiné skutky.

2.   Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčena povinnost ctít základní práva a zachovávat základní právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:

„odsouzením“ jakékoli pravomocné rozhodnutí trestního soudu, kterým se osoba uznává vinnou ze spáchání trestného činu.

Článek 3

Zohlednění odsouzení, které bylo vydáno v jiném členském státě, v novém trestním řízení

1.   Každý členský stát zajistí, že se v průběhu trestního řízení proti určité osobě zohlední předchozí odsouzení vydaná v jiných členských státech proti stejné osobě za jiné skutky, o nichž byly získány informace na základě příslušných nástrojů vzájemné právní pomoci nebo na základě výměny informací získaných z trestních rejstříků, stejně jako jsou vnitrostátním právem zohledněny předchozí vnitrostátní odsouzení, a se stejnými účinky, které vnitrostátní právo přisuzuje vnitrostátním odsouzením.

2.   Odstavec 1 se použije ve fázi před zahájením řízení, v průběhu řízení a při výkonu odsouzení, zejména pokud jde o použitelná procesní pravidla, včetně pravidel týkajících se zajišťovací vazby, kvalifikace trestného činu, druhu a výměry uloženého trestu nebo pravidel, kterými se řídí výkon rozhodnutí.

3.   Zohlednění předchozích odsouzení vydaných v jiných členských státech podle odstavce 1 nesmí mít za následek zasahování do předchozích odsouzení nebo jakéhokoli jiného rozhodnutí spojeného s jejich výkonem ze strany členského státu, v němž se koná nové trestní řízení, nebo jejich rušení či přezkoumávání.

4.   V souladu s odstavcem 3 se odstavec 1 nepoužije, jestliže v případě, kdy by se bývalo jednalo o předchozí vnitrostátní odsouzení členského státu, který vede nové trestní řízení, by zohlednění předchozího odsouzení mělo podle vnitrostátního práva tohoto členského státu za následek zasahování do předchozího odsouzení nebo jakéhokoli jiného rozhodnutí spojeného s jeho výkonem, nebo jeho rušení či přezkoumávání.

5.   Pokud byl trestný čin, pro který je vedeno nové řízení, spáchán dříve, než bylo vydáno nebo zcela vykonáno předchozí odsouzení, nezakládají odstavce 1 a 2 povinnost členských států uplatnit své vnitrostátní právní předpisy týkající se ukládání trestů, jejichž použití na cizozemská odsouzení by omezilo soudce při ukládání trestu v rámci nového řízení.

Členské státy však zajistí, aby jejich soudy mohly v těchto případech jinak přihlížet k předchozím odsouzením vydaným v jiných členských státech.

Článek 4

Vztahy k jiným právním nástrojům

Toto rámcové rozhodnutí nahrazuje článek 56 Evropské úmluvy ze dne 28. května 1970 o mezinárodní platnosti trestních rozsudků, a to ve vztazích mezi členskými státy, které jsou stranami této úmluvy, aniž je dotčeno používání uvedeného článku ve vztazích mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Článek 5

Provádění

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 15. srpna 2010.

2.   Členské státy sdělí generálnímu sekretariátu Rady a Komisi znění předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového rozhodnutí.

3.   Na základě těchto informací Komise předloží do 15. srpna 2011 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto rámcového rozhodnutí, společně s případnými legislativními návrhy.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. července 2008.

Za Radu

předseda

B. HORTEFEUX


(1)  Stanovisko ze dne 27. září 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 12, 15.1.2001, s. 10.


Tiskové opravy

15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/35


Oprava nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999

( Úřední věstník Evropské unie L 148 ze dne 6. června 2008 )

1)

Strana 34, čl. 102 odst. 5 písm. b) bod ii):

místo:

„ii)

druhou prioritu pro členské státy představují žadatelé ve věku nejméně 55 let, pokud tak členské státy stanoví.“,

má být:

„ii)

druhou prioritu pro členské státy představují žadatelé ve věku nejméně 55 let nebo, pokud tak členské státy stanoví, vyšším věku.“

2)

Strana 40, čl. 128 odst. 2:

místo:

„2.   Nařízení (ES) č. 2392/86 a kapitoly I a II hlavy V, hlava VI, články 24 a 80 …“,

má být:

„2.   Nařízení (EHS) č. 2392/86 a kapitoly I a II hlavy V, hlava VI, články 18 a 70 …“.