ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 211

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
6. srpna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

6.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 732/2008

ze dne 22. července 2008

o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od roku 1971 poskytuje Společenství obchodní preference rozvojovým zemím v rámci svého systému všeobecných celních preferencí.

(2)

Je třeba, aby společná obchodní politika Společenství byla v souladu s cíli rozvojové politiky a tyto cíle upevňovala, zejména pokud jde o vymýcení chudoby, podporu udržitelného rozvoje a řádnou správu věcí veřejných v rozvojových zemích. Je třeba, aby splňovala požadavky Světové obchodní organizace (WTO), a zejména „zmocňovací ustanovení“ dohody GATT z roku 1979, podle které mohou členové WTO vůči rozvojovým zemím zvolit diferencovaný a zvýhodňující přístup.

(3)

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 7. července 2004 nazvané „Rozvojové země, mezinárodní obchod a udržitelný rozvoj: funkce systému všeobecných celních preferencí Společenství na období deseti let 2006 až 2015“ stanoví pokyny pro uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období 2006 až 2015.

(4)

Nařízením Rady (ES) č. 980/2005 (2) se uplatňuje systém všeobecných celních preferencí do 31. prosince 2008. Poté se má v souladu s příslušnými pokyny systém všeobecných celních preferencí nadále uplatňovat až do 31. prosince 2011.

(5)

Systém všeobecných celních preferencí (dále jen „systém“) by měl sestávat z obecného režimu poskytovaného všem zvýhodněným zemím a územím a ze dvou zvláštních režimů, které zohledňují různé rozvojové potřeby zemí, jejichž hospodářství se nacházejí v podobné situaci.

(6)

Obecný režim by se měl vztahovat na všechny zvýhodněné země, které nejsou Světovou bankou klasifikovány jako země s vysokými příjmy a které nemají dostatečně diverzifikovaný vývoz.

(7)

Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných je založen na jednotném pojetí udržitelného rozvoje, jak je uznáváno mezinárodními úmluvami a nástroji, jako jsou Deklarace OSN o právu na rozvoj z roku 1986, Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji z roku 1992, Deklarace MOP o základních principech a právech v práci z roku 1998, Deklarace tisíciletí OSN z roku 2000 a Deklarace z Johannesburgu o udržitelném rozvoji z roku 2002.

(8)

Dodatečné celní preference by proto měly být poskytnuty těm rozvojovým zemím, které jsou v důsledku nedostatečné diverzifikace a nedostatečného zapojení do mezinárodního obchodního systému zranitelné a které současně přijaly zvláštní úkoly a odpovědnosti vyplývající z ratifikace a účinného provádění základních mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, ochraně životního prostředí a řádné správě věcí veřejných.

(9)

Účelem těchto preferencí je posílit další hospodářský růst a tím kladně reagovat na potřebu udržitelného rozvoje. Na základě tohoto režimu by měla být pro zvýhodněné země pozastavena valorická cla i specifická cla, nejsou-li kombinována se cly valorickými.

(10)

Rozvojovým zemím, které splňují kritéria způsobilosti pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, by mělo být umožněno využít dodatečných celních preferencí, pokud Komise po podání jejich žádosti potvrdí jejich způsobilost do 15. prosince 2008. Země, které již zvláštního režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných využívají, by měly podat novou žádost.

(11)

Komise by měla sledovat účinné provádění mezinárodních úmluv v souladu s příslušnými mechanismy těchto úmluv a vyhodnocovat vztah mezi dodatečnými celními preferencemi a podporou udržitelného rozvoje.

(12)

Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země by měl i nadále umožňovat bezcelní přístup na trh Společenství pro produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí, jak jsou uznány a klasifikovány OSN. Pro zemi, která již není OSN klasifikována jako nejméně rozvinutá, by mělo být zavedeno přechodné období s cílem zmírnit veškeré nepříznivé dopady způsobené odejmutím celních preferencí poskytnutých v rámci tohoto režimu.

(13)

Aby byla zajištěna soudržnost s ustanoveními pro přístup na trh ve vztahu k cukru obsaženými v dohodách o hospodářském partnerství, měl by od 1. října 2009 platit bezcelní přístup pro cukr a celní kvóta pro výrobky podpoložky 1701 11 10 otevřená v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země by měla být prodloužena do 30. září 2009 s poměrným navýšením objemu. Dále by se dovozci výrobků čísla 1701 celního sazebníku měli zavázat v období od 1. října 2009 do 30. září 2012 nakupovat takové výrobky za cenu, která nebude nižší než minimální cena.

(14)

V obecném režimu by se mělo nadále rozlišovat mezi preferencemi pro „necitlivé“ a „citlivé“ produkty s cílem zohlednit postavení odvětví, která ve Společenství vyrábějí tytéž produkty.

(15)

Cla stanovená pro necitlivé produkty by měla být i nadále pozastavena, zatímco na cla na citlivé produkty by mělo být uplatňováno sazební snížení, aby se zajistila uspokojivá míra využití a současně zohlednila situace příslušných výrobních odvětví ve Společenství.

(16)

Takové sazební snížení by mělo být dostatečně přitažlivé, aby obchodníky motivovalo k využívání příležitostí, které systém nabízí. Pokud jde o valorická cla, obecné snížení by mělo být paušální ve výši 3,5 procentního bodu celní sazby podle „doložky nejvyšších výhod“, přičemž taková cla na textil a textilní zboží by měla být snížena o 20 %. Specifická cla by měla být snížena o 30 %. Pokud je stanoveno minimální clo, toto minimální clo by se nemělo použít.

(17)

Pokud preferenční celní sazby vypočítané podle nařízení (ES) č. 980/2005 umožňují vyšší sazební snížení, použijí se i nadále uvedené sazby.

(18)

Cla by měla být zcela pozastavena, pokud preferenční zacházení u jednotlivých dovozního prohlášení vede k valorickým clům dosahujícím nejvýše 1 % nebo ke specifickým clům nejvýše 2 EUR, neboť náklady na výběr takového cla mohou být vyšší než příjmy z nich.

(19)

V zájmu soudržnosti obchodní politiky Společenství by se na zvýhodněnou zemi neměly vztahovat současně výhody ze systému a z preferenční obchodní dohody, jestliže taková dohoda zahrnuje všechny preference poskytované dané zemi na základě stávajícího systému.

(20)

Odstupňování by mělo být založeno na kritériích vycházejících z tříd společného celního sazebníku. Odstupňování v rámci určité třídy pro zvýhodněnou zemi by mělo být použito v případě, že daná třída splňuje kritéria pro odstupňování po dobu tři po sobě jdoucích let, aby se zvýšila předvídatelnost a spravedlivost odstupňování odstraněním účinku významného a výjimečného kolísání dovozních statistik.

(21)

Pravidla původu týkající se definice pojmu „původní produkty“ a související postupy a metody správní spolupráce stanovené v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), by se měly použít na celní preference stanovené v tomto nařízení, aby se zajistilo, že z tohoto systému mají výhody pouze ty zvýhodněné země, kterým je tento systém určen.

(22)

Důvody pro dočasné odnětí by měly zahrnovat závažné a systematické porušování zásad stanovených danými mezinárodními úmluvami o základních lidských a pracovních právech, životním prostředí nebo řádné správě věcí veřejných, aby byly prosazovány cíle těchto úmluv a aby se zajistilo, že žádná zvýhodněná země nezíská trvalým porušování těchto úmluv nespravedlivou výhodu.

(23)

Vzhledem k politické situaci v Myanmaru a v Bělorusku by mělo být zachováno dočasné odnětí všech celních preferencí pro dovoz produktů pocházejících z Myanmaru nebo z Běloruska.

(24)

Dle potřeby by odkazy v jiných právních předpisech Společenství měly být aktualizovány tak, aby odkazovaly na toto nařízení. Nařízení Rady (ES) č. 552/97 ze dne 24. března 1997, kterým se Myanmarskému svazu dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím (4), nařízení Rady č. 1933/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se Běloruské republice dočasně odnímá přístup ke všeobecným celním preferencím (5), nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro otevírání a správu celních kvót, v hospodářských letech 2006/07, 2007/08 a 2008/09, pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí, a prováděcí pravidla pro dovoz výrobků čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z nejméně rozvinutých zemí (6) a nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09 (7), by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(25)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.   Systém všeobecných celních preferencí (dále jen „systém“) se použije v souladu s tímto nařízením.

2.   Toto nařízení stanoví tyto celní preference:

a)

obecný režim;

b)

zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných a

c)

zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„cly společného celního sazebníku“ cla uvedená v části 2 přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (9), s výjimkou cel stanovených v rámci celních kvót;

b)

„třídou“ kterákoli třída společného celního sazebníku stanoveného nařízením (EHS) č. 2658/87. Třída XI se považuje za dvě samostatné třídy, přičemž třída XI a) zahrnuje kapitoly 50 až 60 společného celního sazebníku a třída XI b) zahrnuje kapitoly 61 až 63 společného celního sazebníku;

c)

„zvýhodněnými zeměmi a územími“ země a území uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

1.   Zvýhodněná země bude z tohoto systému vyňata, pokud je Světovou bankou během tří po sobě jdoucích let klasifikována jako země s vysokými příjmy a pokud hodnota dovozu pěti největších tříd jejího dovozu do Společenství zařazeného do systému všeobecných celních preferencí představuje méně než 75 % celkové hodnoty dovozu zařazeného do systému z dané zvýhodněné země do Společenství.

2.   Pokud se na zvýhodněnou zemi vztahuje preferenční obchodní dohoda se Společenstvím, která zahrnuje všechny preference stanovené pro danou zemi v tomto systému, země bude ze seznamu zvýhodněných zemí vyňata.

Komise informuje výbor uvedený v článku 27 o preferencích poskytovaných na základě preferenční obchodní dohody uvedené v prvním pododstavci.

3.   Komise oznámí dotčené zvýhodněné zemi její vynětí ze seznamu zvýhodněných zemí.

Článek 4

Produkty, na něž se vztahují režimy podle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) jsou uvedeny v příloze II.

Článek 5

1.   Stanovené celní preference se uplatňují na dovoz produktů, na něž se vztahuje režim poskytovaný zvýhodněné zemi, z níž tyto produkty pocházejí.

2.   Pro účely režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 jsou pravidla původu týkající se definice pojmu „původní produkty“ a související postupy a metody správní spolupráce stanoveny v nařízení (EHS) č. 2454/93.

3.   Regionální kumulace ve smyslu a podle ustanovení nařízení (EHS) č. 2454/93 se rovněž použije, pokud produkt použitý při další výrobě v zemi patřící do regionálního sdružení pochází z jiné země téhož sdružení, na kterou se nevztahují režimy uplatňované na konečný produkt, za podmínky, že se na obě země vztahuje regionální kumulace pro dané sdružení.

KAPITOLA II

REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE

ODDÍL I

Obecný režim

Článek 6

1.   Cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze II jako produkty necitlivé se s výjimkou zemědělských komponentů zcela pozastavuje.

2.   Valorická cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze II jako produkty citlivé se snižují o 3,5 procentního bodu. Pro produkty v třídách XI a) a XI b) činí toto snížení 20 %.

3.   Pokud sazby preferenčního cla vypočteného podle článku 7 nařízení (ES) č. 980/2005 o valorických clech společného celního sazebníku použitelné ke dni 25. srpna 2008 umožňují pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto článku sazební snížení o více než 3,5 procentního bodu, použijí se uvedené sazby preferenčního cla.

4.   Specifická cla společného celního sazebníku jiná než minimální nebo maximální cla pro produkty uvedené v příloze II jako citlivé produkty se snižují o 30 %.

5.   Pokud cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze II jako citlivé produkty obsahují valorická cla a specifická cla, specifická cla se nesnižují.

6.   Pokud cla snížená podle odstavců 2 a 4 určují maximální clo, toto maximální clo se nesnižuje. Pokud je u těchto cel určeno minimální clo, toto minimální clo se neuplatní.

7.   Celní preference uvedené v odstavcích 1, 2, 3 a 4 se nevztahují na produkty ze tříd, pro které byly tyto celní preference ve vztahu k dané zemi původu zrušeny podle článku 13 a čl. 20 odst. 8, jak je uvedeno ve sloupci C přílohy I.

ODDÍL 2

Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných

Článek 7

1.   Valorická cla společného celního sazebníku pro všechny produkty uvedené v příloze II, které pocházejí z některé ze zemí zahrnutých do zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, se pozastavují.

2.   Specifická cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v odstavci 1 se zcela pozastavují, kromě produktů, pro které cla společného celního sazebníku zahrnují rovněž valorická cla. U výrobků kódu KN 1704 10 90 se specifické clo omezuje na 16 % celní hodnoty.

3.   Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných se pro určitou zvýhodněnou zemi nevztahuje na produkty ze tříd, u kterých byly tyto celní preference odňaty podle sloupce C přílohy I.

Článek 8

1.   Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných lze poskytnout zemi, která:

a)

ratifikovala a účinně provedla všechny úmluvy uvedené v příloze III;

b)

se zaváže, že zachová ratifikaci úmluv a jejich prováděcí předpisy a opatření, a souhlasí s pravidelným monitorováním a přezkumem svých zpráv o provádění v souladu s prováděcími ustanovení úmluv, které ratifikovala, a

c)

je považována za zranitelnou zemi podle definice v odstavci 2.

2.   Pro účely tohoto oddílu se zranitelnou zemí rozumí země,

a)

která není Světovou bankou během tří po sobě jdoucích let klasifikována jako země s vysokými příjmy a jejíchž pět největších tříd dovozu do Společenství zařazeného do systému všeobecných celních preferencí představuje více než 75 % hodnoty jejího celkového dovozu zařazeného do systému všeobecných celních preferencí, a

b)

jejíž dovoz do Společenství zařazený do systému všeobecných celních preferencí představuje méně než 1 % hodnoty celkového dovozu do Společenství zařazeného do systému.

Použijí se tyto údaje:

a)

pro účely čl. 9 písm. a) bodu i) údaje dostupné k 1. září 2007, a to jako roční průměr za tři po sobě jdoucí roky;

b)

pro účely čl. 9 písm. a) bodu ii) údaje dostupné k 1. září 2009, a to jako roční průměr za tři po sobě jdoucí roky.

3.   Komise sleduje stav ratifikace a účinného provádění úmluv uvedených v příloze III tím, že posuzuje dostupné informace od příslušných subjektů provádějících monitoring. Komise informuje Radu, pokud tyto informace naznačují, že se některá zvýhodněná země odchýlila od účinného provádění kterékoli úmluvy.

V dostatečném předstihu před projednáváním příštího nařízení předloží Komise Radě souhrnnou zprávu o stavu ratifikace a doporučení příslušných subjektů provádějících monitoring, která jsou k dispozici.

Článek 9

1.   Aniž je dotčen odstavec 3, poskytne se zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

země nebo území uvedené v příloze I podaly za tímto účelem žádost buď:

i)

do 31. října 2008, aby jim byl zvláštní pobídkový režim přiznán od 1. ledna 2009,

nebo

ii)

do 30. dubna 2010, aby jim byl zvláštní pobídkový režim přiznán od 1. července 2010,

a

b)

z posouzení žádosti vyplývá, že žádající země nebo území splňuje podmínky stanovené v čl. 8 odst. 1 a 2.

2.   Žádající země podá písemnou žádost Komisi a poskytne úplné informace o ratifikaci úmluv uvedených v příloze III, právních a správních předpisech pro účinné provedení těchto úmluv a o svém závazku, že přijme mechanismus monitorování a přezkumu podle příslušných úmluv a souvisejících nástrojů a bude jej plně dodržovat.

3.   Ty země, kterým byl zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných poskytován podle nařízení (ES) č. 980/2005, rovněž podají žádost v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku. Země, kterým byl zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných poskytován na základě žádosti podle odst. 1 písm. a) bodu i) nemusejí podávat žádost podle odst. 1 písm. a) bodu ii).

Článek 10

1.   Komise posoudí žádost, k níž jsou přiloženy informace uvedené v čl. 9 odst. 2. Při posuzování žádosti Komise vezme v úvahu zjištění příslušných mezinárodních organizací a agentur. Komise může žádající zemi položit jakékoli otázky, které považuje za důležité, a může ověřit obdržené informace u žádající země nebo u jakýchkoli jiných významných zdrojů.

2.   Po posouzení žádosti Komise postupem podle čl. 27 odst. 4 rozhodne, zda žádající zemi poskytne zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.

3.   Komise oznámí žádající zemi rozhodnutí učiněné podle odstavce 2. Pokud je zemi zvláštní pobídkový režim poskytnut, je tato země informována o dni vstupu takového rozhodnutí v platnost. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení uvádějící seznam zemí, jež budou zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných využívat:

a)

do 15. prosince 2008 v případě žádosti podle čl. 9 odst. 1 písm. a) bodu i), nebo

b)

do 15. června 2010 v případě žádosti podle čl. 9 odst. 1 písm. a) bodu ii).

4.   Pokud není žádající zemi zvláštní pobídkový režim poskytnut, vysvětlí Komise důvody, pokud o to dotyčná země požádá.

5.   Komise vede veškeré vztahy s žádající zemí ohledně její žádosti postupem podle čl. 27 odst. 4.

6.   Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle nařízení Rady (ES) č. 980/2005 bude nadále poskytován od 1. ledna 2009 jakékoli zemi, které se stále týká šetření zahájené podle čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení, až do dne ukončení takového šetření podle tohoto nařízení.

ODDÍL 3

Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země

Článek 11

1.   Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, cla společného celního sazebníku pro všechny produkty kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, s výjimkou výrobků kapitoly 93 pocházející ze země, jež v souladu s přílohou I využívá zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země, se zcela pozastavují.

2.   Cla společného celního sazebníku pro produkty čísla 1006 celního sazebníku se do 31. srpna 2009 snižují o 80 % a s účinkem od 1. září 2009 se zcela pozastavují.

3.   Cla společného celního sazebníku pro produkty čísla 1701 celního sazebníku se do 30. září 2009 snižují o 80 % a s účinkem od 1. října 2009 se zcela pozastavují.

4.   Dovozce výrobků čísla 1701 celního sazebníku se zavazuje nakupovat v období od 1. října 2009 do 30. září 2012 tyto produkty za minimální cenu ve výši odpovídající nejméně 90 % referenční ceny (na základě CIF) stanovené v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 318/2006ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (10) pro příslušný hospodářský rok.

5.   Až do úplného pozastavení cel společného celního sazebníku pro produkty čísel 1006 a 1701 celního sazebníku podle odstavců 2 a 3 je pro produkty čísla 1006 a podpoložky 1701 11 00 celního sazebníku pocházející ze zemí, na něž se vztahuje uvedený zvláštní režim, otevřena každý hospodářský rok souhrnná celní kvóta s nulovou celní sazbou. Celní kvóty pro hospodářský rok 2008/2009 jsou stanoveny na 6 694 tun vyjádřených ekvivalentem loupané rýže pro produkty čísla 1006 celního sazebníku a na 204 735 tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru pro produkty podpoložky 1701 11 00 celního sazebníku.

6.   V období od 1. října 2009 do 30. září 2015 bude u dovozu produktů čísla 1701 celního sazebníku vyžadována dovozní licence.

7.   Komise přijme prováděcí pravidla k ustanovením odstavce 4, 5 a 6 tohoto článku postupem podle článku 195 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (11).

8.   Pokud OSN vyřadí určitou zemi ze seznamu nejméně rozvinutých zemí, bude tato země vyňata i ze seznamu zemí využívajících tento režim. O vynětí země z režimu a o stanovení přechodného období v délce nejméně tří let rozhodne Komise postupem podle čl. 27 odst. 4.

Článek 12

Ustanovení čl. 11 odst. 3 a odst. 5, která se vztahují na produkty podpoložky 1701 11 10 celního sazebníku, se nepoužijí na produkty pocházející ze zemí, které využívají preferencí uvedených v tomto oddíle, a propuštěné do volného oběhu ve francouzských zámořských departementech.

ODDÍL 4

Společná ustanovení

Článek 13

1.   Celní preference uvedené v článcích 6 a 7 se ruší ve vztahu k produktům pocházejícím ze zvýhodněné země a patřícím do třídy, u níž průměrná hodnota dovozu produktů do Společenství z této země spadajících do příslušné třídy, zařazeného do režimu, který daná země využívá, na základě nejaktuálnějších údajů dostupných k 1. září 2007 překročí 15 % hodnoty dovozu týchž produktů ze všech zvýhodněných zemí a území do Společenství během tři po sobě jdoucích let. Pro třídy XI a) a XI b) se hranice stanoví na 12,5 %.

2.   Třídy zrušené podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze I sloupci C. Takto zrušené třídy zůstávají zrušené po dobu uplatňování tohoto nařízení, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 2.

3.   Komise oznámí zvýhodněné zemi zrušení třídy.

4.   Odstavec 1 se u zvýhodněné země nepoužije v případě třídy, která představuje více než 50 % hodnoty veškerého dovozu do Společenství zařazeného do systému všeobecných celních preferencí, který pochází z dotyčné země.

5.   Statistickým zdrojem pro účely tohoto článku jsou statistiky zahraničního obchodu Eurostatu.

Článek 14

1.   Pokud sazba valorického cla u jednotlivých dovozních prohlášení snížená podle této kapitoly činí 1 % nebo méně, toto clo se zcela pozastavuje.

2.   Pokud sazba specifického cla u jednotlivých dovozních prohlášení snížená podle této kapitoly činí 2 EUR a méně pro každou částku vypočítanou v eurech, toto clo se zcela pozastavuje.

3.   S výhradou odstavců 1 a 2 se konečná sazba preferenčního cla vypočtená podle tohoto nařízení zaokrouhluje dolů na jedno desetinné místo.

KAPITOLA III

DOČASNÉ ODNĚTÍ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

ODDÍL 1

Dočasné odnětí

Článek 15

1.   Preferenční režimy stanovené tímto nařízením mohou být dočasně odňaty pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země, a to z kteréhokoli z těchto důvodů:

a)

závažné a systematické porušování zásad stanovených v úmluvách uvedených v části A přílohy III, na základě závěrů příslušných monitorovacích subjektů;

b)

vývoz zboží vyrobeného odsouzenými ve věznicích;

c)

závažné nedostatky v oblasti celní kontroly při vývozu nebo tranzitu drog (nepovolených látek nebo prekurzorů) nebo nedodržování mezinárodních úmluv v oblasti praní peněz;

d)

závažné a systematické nekalé obchodní praktiky, které mají nepříznivý vliv na určité odvětví Společenství a které zvýhodněná země neřeší. Jde-li o nekalé obchodní praktiky, které jsou zakázané nebo postihnutelné podle dohod Světové obchodní organizace (WTO), uplatňuje se tento článek na základě předchozího rozhodnutí příslušného orgánu WTO v tomto smyslu;

e)

závažné a systematické narušování cílů regionálních rybářských organizací nebo režimů, jichž je Společenství členem a která se týkají zachování a řízení rybolovných zdrojů.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, zvláštní pobídkový režim uvedený v oddílu 2 kapitoly II může být dočasně odňat pro všechny nebo některé produkty zahrnuté do tohoto režimu a pocházející ze zvýhodněné země, především pokud vnitrostátní právní předpisy této země přestanou provádět úmluvy uvedené v příloze III, které byly ratifikovány při plnění požadavků čl. 8 odst. 1 a 2, nebo pokud nejsou tyto předpisy účinně prováděny.

3.   Preferenční režimy stanovené tímto nařízením nebudou odňaty podle odst. 1 písm. d) pro produkty, na něž se vztahují antidumpingová nebo vyrovnávací opatření podle nařízení (ES) č. 384/96 (12) nebo č. 2026/97 (13) z důvodů, které tato opatření ospravedlňují.

Článek 16

1.   Preferenční režimy stanovené tímto nařízením mohou být pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země dočasně odňaty v případě podvodu, nesrovnalostí nebo systematických nedostatků při plnění nebo zajišťování plnění pravidel o prokazování původu produktů a souvisejících postupů nebo při poskytování správní spolupráce požadované pro účely provádění a kontroly dodržování režimů uvedených v čl. 1 odst. 2.

2.   Správní spolupráce uvedená v odstavci 1 vyžaduje mimo jiné, aby zvýhodněná země:

a)

sdělila Komisi informace nezbytné k provádění pravidel původu a ke kontrole jejich dodržování a aktualizovala je;

b)

na žádost celních orgánů členských států byla Společenství nápomocna tím, že bude provádět následnou kontrolu původu zboží, a včas sdělovala její výsledky;

c)

byla Společenství nápomocna tím, že umožní Komisi v koordinaci a v úzké spolupráci s příslušnými orgány členských států, aby v dané zemi uskutečňovala mise Společenství pro správní a vyšetřovací spolupráci za účelem ověření pravosti dokladů nebo přesnosti informací rozhodných pro poskytnutí výhod režimů uvedených v čl. 1 odst. 2;

d)

prováděla vhodná šetření pro zjišťování a předcházení porušování pravidel původu nebo provádění těchto opatření zajistila;

e)

dodržovala pravidla původu nebo zajišťovala jejich dodržování, pokud jde o regionální kumulaci ve smyslu nařízení (EHS) č. 2454/93, vztahuje-li se na danou zemi;

f)

byla nápomocna Společenství při ověřování činnosti, pokud existuje podezření na podvod vztahující se k původu produktu. Existenci podvodu lze předpokládat, pokud dovoz produktů zahrnutých do preferenčních režimů poskytnutých tímto nařízením překročí významně obvyklou úroveň vývozu ze zvýhodněné země.

3.   Komise může pozastavit preferenční režimy stanovené tímto nařízením pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země, jestliže se domnívá, že existují dostatečné důkazy o tom, že dočasné odnětí by bylo opodstatněné na základě důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, pokud nejprve:

a)

informuje výbor uvedený v článku 27;

b)

vyzve členské státy k přijetí preventivních opatření, která jsou nezbytná pro zajištění finančních zájmů Společenství nebo pro zabezpečení plnění závazků zvýhodněné země, a

c)

zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o příčinách důvodných pochybností o uplatňování preferenčních režimů nebo dodržování závazků zvýhodněné země, jež mohou zpochybnit její právo na další přijímání výhod poskytnutých tímto nařízením.

Komise informuje zvýhodněnou zemi o veškerých rozhodnutích přijatých v souladu s tímto odstavcem, než tato rozhodnutí nabudou účinku. Komise je rovněž oznámí výboru uvedenému v článku 27.

4.   Každý členský stát může rozhodnutí přijaté v souladu s odstavcem 3 do jednoho měsíce předložit Radě. Rada může kvalifikovanou většinou do jednoho měsíce přijmout jiné rozhodnutí.

5.   Dočasné odnětí nesmí překročit šest měsíců. Na konci této lhůty Komise rozhodne, zda dočasné odnětí po informování výboru uvedeného v článku 27 ukončí, nebo lhůtu odnětí postupem podle odstavce 3 tohoto článku prodlouží.

6.   Členské státy sdělí Komisi všechny náležité informace, které odůvodňují dočasné odnětí preferencí nebo jeho prodloužení.

Článek 17

1.   Pokud Komise nebo členský stát obdrží informace, které mohou odůvodnit dočasné odnětí, a pokud Komise nebo členský stát usoudí, že existují dostatečné důvody pro šetření, informuje o tom výbor uvedený v článku 27 a požádá o konzultaci. Konzultace se uskuteční během jednoho měsíce.

2.   Po konzultaci může Komise postupem podle čl. 27 odst. 5 do jednoho měsíce rozhodnout o zahájení šetření.

Článek 18

1.   Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření a oznámí to dotčené zvýhodněné zemi. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací a uvádět, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit.

2.   Komise umožní zvýhodněné zemi, aby při šetření spolupracovala všemi možnými způsoby.

3.   Komise si vyžádá veškeré informace, které považuje za nezbytné, včetně dostupných posouzení, komentářů, rozhodnutí, doporučení a závěrů příslušných dozorčích orgánů OSN, MOP a dalších příslušných mezinárodních organizací. Tyto informace slouží jako východiska pro šetření, zda je dočasné odnětí ospravedlněné z některého z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a). Komise může získané informace ověřovat u hospodářských subjektů a dotčené zvýhodněné země.

4.   Komisi mohou být nápomocni úředníci členského státu, na jehož území může ověřování probíhat, pokud o to tento členský stát požádá.

5.   Pokud informace požadované Komisí nejsou poskytnuty ve lhůtě stanovené v oznámení o šetření nebo pokud je šetření významně zdržováno, lze zjištění učinit na základě dostupných skutečností.

6.   Šetření musí být skončeno do jednoho roku. Komise může tuto lhůtu prodloužit postupem podle čl. 27 odst. 5.

Článek 19

1.   Komise předloží zprávu o svých zjištěních výboru uvedenému v článku 27.

2.   Pokud Komise usoudí, že zjištění neospravedlňují dočasné odnětí, rozhodne postupem podle čl. 27 odst. 5 o ukončení šetření. V tom případě Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o ukončení šetření a uvede hlavní učiněné závěry.

3.   Pokud Komise usoudí, že zjištění ospravedlňují dočasné odnětí na základě některého z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a), rozhodne postupem podle čl. 27 odst. 5 o sledování a vyhodnocování situace ve zvýhodněné zemi po dobu šesti měsíců. Komise oznámí své rozhodnutí dotčené zvýhodněné zemi a zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o svém úmyslu předložit Radě návrh na dočasné odnětí režimu, pokud se do uplynutí této doby dotčená zvýhodněná země nezaváže přijmout opatření nezbytná pro zajištění souladu s úmluvami uvedenými v části A přílohy III v přiměřené lhůtě.

4.   Pokud Komise usoudí, že je dočasné odnětí nezbytné, předloží odpovídající návrh Radě, která o něm rozhodne kvalifikovanou většinou do dvou měsíců. V případě uvedeném v odstavci 3 předloží Komise svůj návrh na konci období uvedeného ve zmíněném odstavci.

5.   Pokud se Rada rozhodne pro dočasné odnětí, vstoupí toto rozhodnutí v platnost šest měsíců po dni jeho přijetí, pokud Rada na základě příslušného návrhu Komise dříve nerozhodla, že důvody, které je ospravedlňovaly, již pominuly.

ODDÍL 2

Ochranná doložka

Článek 20

1.   Je-li produkt pocházející ze zvýhodněné země dovážen za podmínek, které působí nebo by mohly způsobit závažné potíže výrobci přímo nebo nepřímo konkurujících produktů ze Společenství, mohou být běžná cla společného celního sazebníku pro tento produkt kdykoli znovu zavedena na žádost členského státu nebo z podnětu Komise.

2.   Komise přijme formální rozhodnutí o zahájení šetření v přiměřené časové lhůtě. Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací s uvedením, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu nepřekračující čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit.

3.   Komise si vyžádá veškeré informace, které považuje za nezbytné, a může je ověřit u dotčené zvýhodněné země a u jakýchkoli jiných významných zdrojů. Mohou jí být nápomocni úředníci členského státu, na jehož území ověřování může probíhat, pokud o to tento členský stát požádá.

4.   Při zkoumání, zda existují závažné potíže, přihlíží Komise mimo jiné k těmto faktorům týkajícím se výrobců Společenství, pokud jsou takové informace k dispozici:

a)

podíl na trhu;

b)

produkce;

c)

zásoby;

d)

výrobní kapacita;

e)

úpadky;

f)

ziskovost;

g)

využití kapacit;

h)

zaměstnanost;

i)

dovoz;

j)

ceny.

5.   Šetření se ukončí do šesti měsíců od data zveřejnění oznámení uvedeného v odstavci 2. Komise může tuto lhůtu v případě mimořádných okolností a po konzultaci s výborem uvedeným v článku 27 prodloužit postupem podle čl. 27 odst. 5.

6.   Komise přijme rozhodnutí do jednoho měsíce postupem podle čl. 27 odst. 5. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost do jednoho měsíce ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

7.   Pokud mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožní šetření, může Komise poté, co informuje výbor uvedený v článku 27, přijmout jakákoli nezbytně nutná preventivní opatření.

8.   Komise k 1. lednu každého roku, kdy je toto nařízení použitelné, z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu a poté, co je informován výbor uvedený v článku 27, zruší preference uvedené v článcích 6 a 7 týkající se produktů spadajících do třídy XI b), pokud dovoz produktů uvedené třídy podle čl. 13 odst. 1 pocházejících ze zvýhodněné země:

a)

vzrostou o nejméně 20 % množstevních (objemových) ve srovnání s předchozím kalendářním rokem nebo

b)

překročí 12,5 % hodnoty dovozu produktů třídy XI b) do Společenství ze všech zemí a území uvedených v příloze I během kteréhokoli období dvanácti měsíců.

Toto ustanovení se nepoužije na země využívající zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země uvedený v článku 11 a na země, jejichž podíl na dovozu do Společenství ve smyslu čl. 13 odst. 1 nepřekračuje 8 %. Zrušení preferencí nabývá účinku dva měsíce po dni zveřejnění rozhodnutí Komise v tomto smyslu v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 21

Pokud dovoz produktů uvedených v příloze I Smlouvy působí nebo by mohl způsobit závažné narušení trhů Společenství, zejména v jednom nebo více nejvzdálenějších regionech, nebo regulačních mechanismů těchto trhů, může Komise z vlastního podnětu nebo na základě žádosti členského státu pozastavit preferenční režimy pro dotčené produkty po konzultaci s řídícím výborem pro dotyčnou společnou organizaci trhu.

Článek 22

1.   Komise dotčenou zvýhodněnou zemi co nejdříve informuje o všech rozhodnutích přijatých v souladu s článkem 20 nebo 21 před nabytím účinku. Komise o tom rovněž uvědomí Radu a členské státy.

2.   Každý členský stát může rozhodnutí přijaté v souladu s článkem 20 nebo 21 do jednoho měsíce předložit Radě. Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě jednoho měsíce přijmout jiné rozhodnutí.

ODDÍL 3

Kontrolní opatření v zemědělství

Článek 23

1.   Aniž je dotčen článek 20, mohou být produkty kapitol 1 až 24 společného celního sazebníku pocházející ze zvýhodněných zemí předmětem zvláštních kontrolních mechanismů za účelem zamezení narušení trhu Společenství. Komise rozhodne z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu o tom, na které produkty se tento kontrolní mechanizmus bude vztahovat.

2.   Při uplatňování článku 20 na produkty kapitol 1 až 24 společného celního sazebníku pocházející ze zvýhodněných zemí se lhůty uvedené v čl. 20 odst. 2 a 5 zkracují na dva měsíce,

a)

pokud dotčená zvýhodněná země nezajišťuje dodržování pravidel původu nebo neposkytuje správní spolupráci podle článku 16 nebo

b)

pokud dovoz produktů kapitol 1 až 24 v rámci preferenčních režimů udělených podle tohoto nařízení významně překročí obvyklou úroveň vývozu z dotčené zvýhodněné země.

ODDÍL 4

Společná ustanovení

Článek 24

Touto kapitolou není dotčeno používání ochranných ustanovení přijatých jako součást společné zemědělské politiky podle článku 37 Smlouvy nebo jako součást společné obchodní politiky podle článku 133 Smlouvy nebo jiných ochranných ustanovení, která lze použít.

KAPITOLA IV

PROCEDURÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 25

Komise přijme postupem podle čl. 27 odst. 5 změny příloh tohoto nařízení, které jsou nezbytné z těchto důvodů:

a)

změny kombinované nomenklatury;

b)

změny mezinárodního statusu nebo klasifikace zemí nebo území;

c)

uplatňování čl. 3 odst. 2;

d)

pokud země dosáhla prahových hodnot uvedených v čl. 3 odst. 1;

e)

pro sestavení seznamu zvýhodněných zemí v souladu s článkem 10.

Článek 26

1.   Do šesti týdnů od konce každého čtvrtletí zašlou členské státy Eurostatu statistické údaje o produktech propuštěných do celního režimu volného oběhu během uvedeného čtvrtletí v rámci celních preferencí stanovených tímto nařízením podle nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (14) a nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 (15). Tyto údaje s odkazy na kódy kombinované nomenklatury a případně na kódy TARIC, uspořádané podle země původu, musí uvádět hodnoty, množství a doplňkové jednotky požadované v souladu s definicemi obsaženými v nařízení Rady (ES) č. 1172/95 a nařízení Komise (ES) č. 1917/2000.

2.   V souladu s článkem 308d nařízení (EHS) č. 2454/93 poskytnou členské státy Komisi na její žádost podrobné údaje o množstvích produktů propuštěných během předchozích měsíců do volného oběhu v rámci celních preferencí stanovených tímto nařízením. Tyto údaje se týkají i produktů uvedených v odstavci 3.

3.   Komise v úzké spolupráci s členskými státy sleduje dovoz produktů čísel, položek a podpoložek celního sazebníku (kódů KN) 0603, 0803 00 19, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98 a 6403 za účelem určení, zda jsou splněny podmínky uvedené v článcích 20 a 21.

Článek 27

1.   Aniž je dotčen čl. 11 odst. 7, je Komisi nápomocen Výbor pro všeobecné celní preference (dále jen „výbor“).

2.   Výbor může zkoumat všechny záležitosti týkající se uplatňování tohoto nařízení, které mu předloží Komise nebo pokud o to požádá členský stát.

3.   Výbor zkoumá účinky systému na základě zprávy Komise za období počínající 1. lednem 2006. Tato zpráva zahrnuje všechny preferenční režimy uvedené v čl. 1 odst. 2 a bude předložena v dostatečném předstihu před projednáváním příštího nařízení.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

KAPITOLA V

ZMĚNY NAŘÍZENÍ (ES) č. 552/97, č. 1933/2006, č. 1100/2006 a č. 964/2007

Článek 28

Nařízení (ES) č. 552/97 se mění takto:

1.

v článku 1 se slova: „nařízení (ES) č. 3281/94 a nařízení (ES) č. 1256/96“ nahrazují slovy „nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (16).

2.

v článku 2 se slova: „čl. 9 odst. 1 první odrážce nařízení (ES) č. 3281/94 a čl. 9 odst. 1 první odrážce nařízení (ES) č. 1256/96“ nahrazují slovy: „čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 732/2008“.

Článek 29

V nařízení (ES) č. 1933/2006 v článku 1 se slova „nařízení (ES) č. 980/2005“ nahrazují slovy „nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (17)

Článek 30

Nařízení (ES) č. 1100/2006 se mění takto:

1.

v čl. 1 první odrážce se slova „čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 980/2005“ nahrazují slovy „čl. 11 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 732/2008 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (18);

2.

v čl. 1 druhé odrážce se slova: „čl. 12 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 980/2005“ nahrazují slovy: „čl. 11 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 732/2008“;

3.

v čl. 3 odst. 1 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto: „Pro dovoz surového třtinového cukru určeného k rafinaci kódu KN 1701 11 10 a pocházejícího ze země, která podle přílohy I nařízení (ES) č. 732/2008 využívá zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země, se otevírají následující souhrnné celní kvóty s nulovým clem vyjádřené ekvivalentem bílého cukru:

178 030,75 tun na hospodářský rok od 1. října 2007 do 30. září 2008,

204 735 tun na hospodářský rok od 1. října 2008 do 30. září 2009.

Těmto kvótám jsou přidělena pořadová čísla 09.4361 a 09.4362“;

4.

ustanovení čl. 3 odst. 2 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„2.   Pro jiné dovozy, než jsou dovozy uvedené v odstavci 1, produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z nejméně rozvinutých zemí, se cla společného celního sazebníku, jakož i dodatečná cla uvedená v článku 27 nařízení (ES) č. 318/2006 a s výhradou článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 snižují v souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 732/2008 o 50 % k 1. červenci 2007, o 80 % k 1. červenci 2008; a s účinkem od 1. října 2009 se zcela pozastavují.“

b)

ve třetím pododstavci písm. c) se slovo „června“ nahrazuje slovem „září“;

c)

ve třetím pododstavci se písmeno d) se zrušuje;

5.

v čl. 5 odst. 7 písm. d) se slova „závazek schváleného hospodářského subjektu“ nahrazují slovy „závazek žadatele“;

6.

v čl. 5 odst. 8 písm. a) se slova „přílohy I nařízení (ES) č. 980/2005“ nahrazují slovy „přílohy I nařízení (ES) č. 732/2008“;

7.

v první odrážce čl. 5 odst. 8 písm. c) se slova „čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 980/2005“ nahrazují slovy „čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 732/2008“;

8.

v čl. 5 odst. 8 písm. c) druhé odrážce se slova „čl. 12 odst. 4 nařízení (ES) č. 980/2005“ nahrazují slovy „čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 732/2008“;

9.

v čl. 10 odst. 2 se slova „čl. 12 odst. 4 nařízení (ES) č. 980/2005“ nahrazují slovy „čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 732/2008“.

Článek 31

Nařízení Komise (ES) č. 964/2007 se mění takto:

1.

v čl. 1 odst. 1 se slova „čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 980/2005“ nahrazují slovy „čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (19)

2.

v čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci se slova „přílohy I nařízení (ES) č. 980/2005“ nahrazují slovy „přílohy I nařízení (ES) č. 732/2008“.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. ledna 2009 a jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2011. Den ukončení použitelnosti nařízení se však nevztahuje na zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, ani na žádná jiná ustanovení tohoto nařízení, pokud se uplatňují ve spojení s uvedeným režimem.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Stanovisko vydané dne 5. června 2008 po nepovinné konzultaci (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 55/2008 (Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 85, 27.3.1997, s. 8.

(5)  Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 35.

(6)  Úř. věst. L 196, 18.7.2006, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 213, 15.8.2007, s. 26.

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí Rady 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 360/2008 (Úř. věst. L 111, 23.4.2008, s. 9).

(10)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(11)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č.510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(12)  Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2007 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(13)  Nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(14)  Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a jeho členských států s třetími zeměmi(Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu. (Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1949/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 10).

(16)  Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.“

(17)  Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.“.

(18)  Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.“

(19)  Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1“;


PŘÍLOHA I

Zvýhodněné země (1) a území, na něž se vztahuje systém všeobecných celních preferencí Společenství

Sloupec A:

abecední kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství

Sloupec B:

název země nebo území

Sloupec C:

třída/třídy, pro které byly celní preference ve vztahu k dané zvýhodněné zemi zrušeny (článek 13)

Sloupec D:

země zahrnutá do zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země (článek 11)

Sloupec E:

země zahrnutá do zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (článek 7)


A

B

C

D

E

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

AF

Afghánistán

 

X

 

AG

Antigua a Barbuda

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

AN

Nizozemské Antily

 

 

 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarktida

 

 

 

AR

Argentina

 

 

 

AS

Americká Samoa

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

AZ

Ázerbájdžán

 

 

 

BB

Barbados

 

 

 

BD

Bangladéš

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahrajn

 

 

 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermudy

 

 

 

BN

Brunej Darussalam

 

 

 

BO

Bolívie

 

 

 

BR

Brazílie

Třída IV

Produkty potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky

 

 

Třída IX

Dřevo a dřevěné produkty; dřevěné uhlí; korek a korkové produkty; produkty ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné produkty

BS

Bahamy

 

 

 

BT

Bhútán

 

X

 

BV

Bouvetův ostrov

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

BY

Bělorusko

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

CC

Kokosové ostrovy (nebo Keelingovy ostrovy)

 

 

 

CD

Demokratická republika Kongo

 

X

 

CF

Středoafrická republika

 

X

 

CG

Kongo

 

 

 

CI

Pobřeží slonoviny

 

 

 

CK

Cookovy ostrovy

 

 

 

CM

Kamerun

 

 

 

CN

Čínská lidová republika

Třída VI

Produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví:

 

 

Třída VII

Plasty a produkty z nich; kaučuk a produkty z něj

Třída VIII

Surové kůže a kožky, usně, kožešiny a produkty z nich; sedlářské a řemenářské produkty; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; produkty ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Třída IX

Dřevo a dřevěné produkty; dřevěné uhlí; korek a korkové produkty; produkty ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné produkty

Třída XI a)

Textilie; třída XI b) Textilní produkty

Třída XII

Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a produkty z nich; umělé květiny; produkty z vlasů

Třída XIII

Produkty z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické produkty; sklo a skleněné produkty

Třída XIV

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a produkty z nich; bižuterie; mince

Třída XV

Obecné kovy a produkty z obecných kovů

Třída XVI

Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

Třída XVII

Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

Třída XVIII

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství

Třída XX

Různé produkty

CO

Kolumbie

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

CV

Kapverdy

 

X

 

CX

Vánoční ostrov

 

 

 

DJ

Džibutsko

 

X

 

DM

Dominika

 

 

 

DO

Dominikánská republika

 

 

 

DZ

Alžírsko

 

 

 

EC

Ekvádor

 

 

 

EG

Egypt

 

 

 

ER

Eritrea

 

X

 

ET

Etiopie

 

X

 

FJ

Fidži

 

 

 

FK

Falklandy

 

 

 

FM

Federativní státy Mikronésie

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

GD

Grenada

 

 

 

GE

Gruzie

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

GI

Gibraltar

 

 

 

GL

Grónsko

 

 

 

GM

Gambie

 

X

 

GN

Guinea

 

X

 

GQ

Rovníková Guinea

 

X

 

GS

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

GU

Guam

 

 

 

GW

Guinea-Bissau

 

X

 

GY

Guyana

 

 

 

HM

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonésie

Třída III

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a produkty vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

 

 

IN

Indie

Třída XI a)

Textilie

 

 

IO

Britské indickooceánské území

 

 

 

IQ

Irák

 

 

 

IR

Írán

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

JO

Jordánsko

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

KG

Kyrgyzstán

 

 

 

KH

Kambodža

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Komory

 

X

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

 

 

 

KW

Kuvajt

 

 

 

KY

Kajmanské ostrovy

 

 

 

KZ

Kazachstán

 

 

 

LA

Laoská lidově demokratická republika

 

X

 

LB

Libanon

 

 

 

LC

Sv. Lucie

 

 

 

LK

Srí Lanka

 

 

 

LR

Libérie

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Libyjská arabská džamáhírije

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

MG

Madagaskar

 

X

 

MH

Marshallovy ostrovy

 

 

 

ML

Mali

 

X

 

MM

Myanmar

 

X

 

MN

Mongolsko

 

 

 

MO

Macao

 

 

 

MP

Severní Mariany

 

 

 

MR

Mauritánie

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

MU

Mauricius

 

 

 

MV

Maledivy

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Mexiko

 

 

 

MY

Malajsie

Třída III

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a produkty vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

 

 

MZ

Mosambik

 

X

 

NA

Namibie

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

 

 

 

NE

Niger

 

X

 

NF

Norfolk

 

 

 

NG

Nigérie

 

 

 

NI

Nikaragua

 

 

 

NP

Nepál

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

OM

Omán

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

PF

Francouzská Polynésie

 

 

 

PG

Papua-Nová Guinea

 

 

 

PH

Filipíny

 

 

 

PK

Pákistán

 

 

 

PM

St. Pierre a Miquelon

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

PY

Paraguay

 

 

 

QA

Katar

 

 

 

RU

Ruská federace

 

 

 

RW

Rwanda

 

X

 

SA

Saúdská Arábie

 

 

 

SB

Šalomounovy ostrovy

 

X

 

SC

Seychely

 

 

 

SD

Súdán

 

X

 

SH

Svatá Helena

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Senegal

 

X

 

SO

Somálsko

 

X

 

SR

Surinam

 

 

 

ST

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

X

 

SV

Salvador

 

 

 

SY

Syrská arabská republika

 

 

 

SZ

Svazijsko

 

 

 

TC

Turks a Caicos

 

 

 

TD

Čad

 

X

 

TF

Francouzská jižní území

 

 

 

TG

Togo

 

X

 

TH

Thajsko

Třída XIV

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a produkty z nich; bižuterie; mince

 

 

TJ

Tádžikistán

 

 

 

TK

Tokelau

 

 

 

TL

Východní Timor

 

X

 

TM

Turkmenistán

 

 

 

TN

Tunisko

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

TT

Trinidad a Tobago

 

 

 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzanie

 

X

 

UA

Ukrajina

 

 

 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Menší odlehlé ostrovy USA

 

 

 

UY

Uruguay

 

 

 

UZ

Uzbekistán

 

 

 

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

 

 

VI

Americké Panenské ostrovy

 

 

 

VN

Vietnam

Třída XII

Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a produkty z nich; umělé květiny; produkty z vlasů

 

 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis a Futuna

 

 

 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Jemen

 

X

 

YT

Mayotte

 

 

 

ZA

Jihoafrická republika

 

 

 

ZM

Zambie

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 

 

 


(1)  Seznam může zahrnovat země, které byly dočasně vyňaty ze systému všeobecných celních preferencí Společenství nebo nesplnily požadavky na správní spolupráci (předpoklad pro udělení celních preferencí pro zboží). Komise nebo příslušné orgány dané země budou moci poskytnout aktualizovaný seznam.


PŘÍLOHA II

Seznam produktů zahrnutých do režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b)

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury je třeba popis produktů považovat za orientační, přičemž celní preference jsou určeny kódy KN. Jsou-li uvedeny kódy KN „ex“, je třeba celní preference určovat podle kódu KN a popisu.

Pro vstup produktů s kódem KN označených hvězdičkou je třeba splnit podmínky stanovené v příslušných předpisech Společenství.

Sloupec „citlivost/necitlivost“ odkazuje na produkty, na které se vztahuje obecný režim (článek 6) a zvláštní režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (článek 7). Tyto produkty jsou v seznamu uvedeny buď jako N (necitlivé pro účely čl. 6 odst. 1) nebo C (citlivé pro účely čl. 6 odst. 2).

Pro zjednodušení jsou produkty seřazeny do skupin. Tyto skupiny mohou zahrnovat produkty, které jsou od cel společného celního sazebníku osvobozeny nebo pro něž jsou cla pozastavena.

Kód KN

Popis zboží

Citlivost/necitlivost

0101 10 90

Živí osli a ostatní, plemenná čistokrevná zvířata

C

0101 90 19

Živí koně, jiní než plemenná čistokrevná zvířata, jiní než koně k porážce

C

0101 90 30

Živí osli, jiní než plemenná čistokrevná zvířata

C

0101 90 90

Živé muly a mezci

C

0104 20 10 *

Kozy, plemenná čistokrevná zvířata

C

0106 19 10

Domácí králíci

C

0106 39 10

Holubi

C

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

C

0206 80 91

Jedlé droby koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé nebo chlazené, jiné než k výrobě farmaceutických produktů

C

0206 90 91

Jedlé droby koňské, oslí, z mul nebo mezků, zmrazené, jiné než k výrobě farmaceutických produktů

C

0207 14 91

Játra, zmrazená, z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus

C

0207 27 91

Játra, zmrazená, z krocanů a krůt

C

0207 36 89

Játra, zmrazená, z kachen, hus nebo perliček, jiná než tučná játra z hus nebo kachen

C

ex 0208 (1)

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, kromě produktů podpoložky 0208 90 55 (kromě produktů podpoložky 0208 90 70, na něž se nevztahuje poznámka pod čarou)

C

0208 90 70

Žabí stehýnka

N

0210 99 10

Koňské maso, solené, ve slaném nálevu nebo sušené

C

0210 99 59

Hovězí droby jiné než okruží a bránice, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

C

0210 99 60

Skopové nebo kozí droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

C

0210 99 80

Droby jiné než drůbeží játra, jiné než z domácích vepřů, jiné než hovězí nebo ovčí nebo kozí, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

C

ex Kapitola 3 (2)

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, kromě produktů podpoložky 0301 10 90

C

0301 10 90

Živé mořské okrasné ryby

N

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

C

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

C

0405 20 10

0405 20 30

Mléčné pomazánky, o obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

C

0407 00 90

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená, jiná než z domácí drůbeže

C

0409 00 00 (3)

Přírodní med

C

0410 00 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

0511 99 39

Přírodní houby živočišného původu, jiné než surové

C

ex Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň, kromě produktů podpoložky 0604 91 40

C

0604 91 40

Větve jehličnanů, čerstvé

N

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

C

0703 10

Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená

C

0703 90 00

Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

C

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené

C

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

C

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

C

ex 0707 00 05

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené, od 16. května do 31. října

C

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

C

0709 20 00

Chřest, čerstvý nebo chlazený

C

0709 30 00

Lilek, čerstvý nebo chlazený

C

0709 40 00

Celer, jiný než bulvový, čerstvý nebo chlazený

C

0709 51 00

0709 59

Houby, čerstvé nebo chlazené, kromě produktů podpoložky 0709 59 50

C

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá nebo chlazená

C

0709 60 99

Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, čerstvé nebo chlazené, jiné než sladká paprika, jiné než pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum a jiné než pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic

C

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, čerstvé nebo chlazené

C

0709 90 10

Saláty, čerstvé nebo chlazené, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)

C

0709 90 20

Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy), čerstvé nebo chlazené

C

0709 90 31 *

Olivy, čerstvé nebo chlazené, k jiným účelům než pro výrobu oleje

C

0709 90 40

Kapary, čerstvé nebo chlazené

C

0709 90 50

Fenykl, čerstvý nebo chlazený

C

0709 90 70

Cukety, čerstvé nebo chlazené

C

ex 0709 90 80

Artyčoky, čerstvé nebo chlazené, od 1. července do 31. října

C

0709 90 90

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

C

ex 0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená, kromě produktu podpoložky 0710 80 85

C

0710 80 85 (3)

Chřest (též vařený ve vodě nebo v páře), zmrazený

C

ex 0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání, kromě produktů podpoložky 0711 20 90

C

ex 0712

Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, kromě oliv a produktů podpoložky 0712 90 19

C

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené

C

0714 20 10 *

Batáty (sladké brambory), čerstvé, celé a určené k lidskému požívání

N

0714 20 90

Batáty (sladké brambory), čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, jiné než čerstvé a celé a určené k lidskému požívání

C

0714 90 90

Jeruzalémské artyčoky a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

N

0802 11 90

0802 12 90

Mandle, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky, jiné než hořké

C

0802 21 00

0802 22 00

Lískové ořechy (Corylus spp.), čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

C

0802 31 00

0802 32 00

Vlašské ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

C

0802 40 00

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

C

0802 50 00

Pistácie, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0802 60 00

Makadamia ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0802 90 50

Piniové oříšky, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0802 90 85

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0803 00 11

Banány plantejny, čerstvé

C

0803 00 90

Banány, včetně banánů plantejnů, sušené

C

0804 10 00

Datle, čerstvé nebo sušené

C

0804 20 10

0804 20 90

Fíky, čerstvé nebo sušené

C

0804 30 00

Ananas, čerstvý nebo sušený

C

0804 40 00

Avokáda, čerstvá nebo sušená

C

ex 0805 20

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma), klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené, od 1. března do 31. října

C

0805 40 00

Grapefruity, včetně pomel (šedoků), čerstvé nebo sušené

N

0805 50 90

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé nebo sušené

C

0805 90 00

Ostatní citrusové plody, čerstvé nebo sušené

C

ex 0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé, od 1. ledna do 20. července a od 21. listopadu do 31. prosince, kromě vinných hroznů odrůdy Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. prosince

C

0806 10 90

Ostatní vinné hrozny, čerstvé

C

ex 0806 20

Sušené vinné hrozny, kromě produktů podpoložky ex 0806 20 30 v bezprostředním balení o čisté hmotnosti vyšší než 2 kg

C

0807 11 00

0807 19 00

Melouny (včetně melounů vodních), čerstvé

C

0808 10 10

Jablka k výrobě moštu, čerstvá, volně ložená, od 16. září do 15. prosince

C

0808 20 10

Hrušky k výrobě moštu, čerstvé, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince

C

ex 0808 20 50

Ostatní hrušky, čerstvé, od 1. května do 30. června

C

0808 20 90

Kdoule, čerstvé

C

ex 0809 10 00

Meruňky, čerstvé, od 1. ledna do 31. května a od 1. srpna do 31. prosince

C

0809 20 05

Višně (Prunus cerasus), čerstvé

C

ex 0809 20 95

Třešně, čerstvé, od 1. ledna do 20. května a od 11. srpna do 31. prosince, jiné než višně (Prunus cerasus)

C

ex 0809 30

Broskve, včetně nektarinek, čerstvé, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

C

ex 0809 40 05

Švestky, čerstvé, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

C

0809 40 90

Trnky, čerstvé

C

ex 0810 10 00

Jahody, čerstvé, od 1. ledna do 30. dubna a od 1. srpna do 31. prosince

C

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny, čerstvé

C

0810 40 30

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus), čerstvé

C

0810 40 50

Plody druhů Vaccinium macrocarponVaccinium corymbosum, čerstvé

C

0810 40 90

Ostatní plody druhu Vaccinium, čerstvé

C

0810 50 00

Kiwi, čerstvé

C

0810 60 00

Duriany, čerstvé

C

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt, čerstvý

C

0810 90 95

Ostatní ovoce, čerstvé

C

ex 0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, kromě produktů položek 0811 10 a 0811 20

C

0811 10 (3)

0811 20 (3)

Jahody, maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt

C

ex 0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání, kromě produktů podpoložky 0812 90 30

C

0812 90 30

Papáje

N

0813 10 00

Meruňky, sušené

C

0813 20 00

Švestky

C

0813 30 00

Jablka, sušená

C

0813 40 10

Broskve, včetně nektarinek, sušené

C

0813 40 30

Hrušky, sušené

C

0813 40 50

Papáje, sušené

N

0813 40 95

Ostatní ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806

N

0813 50 12

Směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806) z papájí, tamarind (indických datlí), jablek kešú, liči (čínských švestek), jackfruit, sapot, mučenek (passiflora), karambol a pitahají, avšak bez švestek

C

0813 50 15

Ostatní směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806), bez švestek

C

0813 50 19

Směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806), se švestkami

C

0813 50 31

Směsi výhradně z tropických ořechů čísel 0801 a 0802

C

0813 50 39

Směsi výhradně z ořechů čísel 0801 a 0802, jiné než z tropických ořechů

C

0813 50 91

Ostatní směsi ořechů a sušeného ovoce kapitoly 8, bez švestek nebo fíků

C

0813 50 99

Ostatní směsi ořechů a sušeného ovoce kapitoly 8

C

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

N

ex Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření, kromě produktů podpoložek 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 a 0904 20 10, podpoložek 0905 00 00 a 0907 00 00 a podpoložek 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 a 0910 99 99

N

0901 12 00

Nepražená káva, dekofeinovaná

C

0901 21 00

Pražená káva, s kofeinem

C

0901 22 00

Pražená káva, dekofeinovaná

C

0901 90 90

Kávové náhražky obsahující kávu

C

0904 20 10

Sladká paprika, sušená, nedrcená ani nemletá

C

0905 00 00

Vanilka

C

0907 00 00

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

C

0910 91 90

Směsi dvou nebo více produktů patřících do různých podpoložek čísel 0904 až 0910, drcené nebo mleté

C

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Tymián; bobkový list

C

0910 99 99

Ostatní koření, drcené nebo mleté, jiné než směsi dvou nebo více produktů patřících do různých podpoložek čísel 0904 až 0910

C

ex 1008 90 90

Chinoa

C

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

C

1106 10 00

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713

C

1106 30

Mouka, krupice a prášek z produktů kapitoly 8

C

1108 20 00

Inulin

C

ex Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody, kromě produktů podpoložek 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 a 1209 99 91; průmyslové nebo léčivé rostliny, kromě produktů čísla 1210 a podpoložky 1211 90 30 a kromě produktů položky 1212 91 a podpoložky 1212 99 20; sláma a pícniny

C

1209 21 00

Semena vojtěšky (alfalfa) k setí

N

1209 23 80

Ostatní semena kostřavy k setí

N

1209 29 50

Semena vlčího bobu k setí

N

1209 29 80

Semena ostatních pícnin k setí

N

1209 30 00

Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy k setí

N

1209 91 10

1209 91 90

Ostatní semena zeleniny k setí

N

1209 99 91

Semena rostlin pěstovaných zejména pro jejich květy k setí, jiná než podpoložky 1209 30 00

N

1210 (1)

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin

C

1211 90 30

Tonková semena, čerstvá nebo sušená, též řezaná, drcená nebo v prášku

N

ex Kapitola 13

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky, kromě produktů podpoložky 1302 12 00

C

1302 12 00

Rostlinné šťávy a výtažky z lékořice

N

1501 00 90

Drůbeží tuk, jiný než čísla 0209 nebo 1503

C

1502 00 90

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiné než čísla 1503 a jiné než pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

C

1503 00 19

Stearin z vepřového sádla a oleostearin, jiné než pro průmyslové účely

C

1503 00 90

Olein z vepřového sádla, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené, jiné než olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

C

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1505 00 10

Tuk z ovčí vlny, surový

C

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

C

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

C

1511 10 90

Surový palmový olej, jiný než pro technické nebo průmyslové účely, jiný než pro výrobu potravin pro lidskou výživu

C

1511 90

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený, jiný než surový olej

C

1512

Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1513

Kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1514

Řepkový, nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1515

Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

ex 1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené, kromě produktů podpoložky 1516 20 10

C

1516 20 10

Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“

N

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

C

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

1521 90 99

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené, jiné než surové

C

1522 00 10

Degras

C

1522 00 91

Destilační zbytky a usazeniny olejů; mýdlové kaly jiné než obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje

C

1601 00 10

Uzenky, salámy a podobné produkty z jater a potravinové přípravky na bázi jater

C

1602 20 10

Přípravky nebo konzervy z husích nebo kachních jater

C

1602 41 90

Kýty a kusy z nich, přípravky nebo konzervy, z vepřů jiných než domácích

C

1602 42 90

Plece a kusy z nich, přípravky nebo konzervy, z vepřů jiných než domácích

C

1602 49 90

Ostatní přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů, včetně směsí, z vepřů jiných než domácích

C

1602 50 31 (3),

1602 50 95 (3)

Ostatní přípravky nebo konzervy z hovězího masa nebo drobů, tepelně upravených, též v hermeticky uzavřených obalech

C

1602 90 31

Ostatní přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů, ze zvěřiny nebo králíků

C

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 99

Ostatní přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů, z ovcí nebo koz nebo jiných zvířat, neobsahující tepelně neupravené hovězí maso nebo droby a neobsahující maso nebo droby z domácích vepřů

C

1603 00 10

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

C

1604

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

C

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

C

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

C

1702 90 10

Chemicky čistá maltóza

C

1704 (4)

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

C

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

C

ex Kapitola 19

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo, kromě produktů podpoložek 1901 20 00 a 1901 90 91

C

1901 20 00

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

N

1901 90 91

Ostatní, neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, vyjma potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404

N

ex Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin, kromě produktů čísla 2002 a podpoložek 2005 80 00, 2008 20 19 a 2008 20 39 a položek ex 2008 40 a ex 2008 70

C

2002 (1)

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

C

2005 80 00 (3)

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006

C

2008 20 19

2008 20 39

Ananasy, jinak upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

N

ex 2008 40 (3)

Hrušky, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté (kromě produktů podpoložek 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 a 2008 40 39, na které se poznámka pod čarou nevztahuje)

C

ex 2008 70 (3)

Broskve, včetně nektarinek, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté (kromě produktů podpoložek 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 a 2008 70 59, na které se poznámka pod čarou nevztahuje)

C

ex Kapitola 21

Různé jedlé přípravky, kromě produktů položky 2101 20 a podpoložky 2102 20 19 a kromě produktů položky 2106 10 a podpoložek 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 a 2106 90 59

C

2101 20

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

N

2102 20 19

Ostatní neaktivní droždí

N

ex Kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet, kromě produktů čísla 2207 a kromě produktů podpoložek 2204 10 11 až 2204 30 10 a položky 2208 40

C

2207 (1)

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a jiné destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

C

2302 50 00

Zbytky a odpady podobného druhu, též ve tvaru pelet, po mletí nebo jiném zpracování luštěnin

C

2307 00 19

Ostatní vinný kal

C

2308 00 19

Ostatní výlisky z hroznů (matoliny)

C

2308 00 90

Ostatní rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

N

2309 10 90

Ostatní výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej, jiná než obsahující škrob nebo glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 50 až 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné produkty

C

2309 90 10

Rozpustné produkty z ryb nebo z mořských savců, používané k výživě zvířat

N

2309 90 91

Řepné řízky s přídavkem melasy, používané k výživě zvířat

C

2309 90 95

2309 90 99

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat, též obsahující 49 % hmotnostních nebo více cholinchloridu v organickém nebo anorganickém základu

C

Kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

C

2519 90 10

Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

N

2522

Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825

N

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků

N

Kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

N

2801

Fluor, chlor, brom a jod

N

2802 00 00

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

N

ex 2804

Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy, kromě produktů podpoložky 2804 69 00

N

2806

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová

N

2807 00

Kyselina sírová; oleum

N

2808 00 00

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)

N

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované

N

2810 00 90

Oxidy boru, jiné než oxid boritý; kyseliny borité

N

2811

Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

N

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů

N

2813

Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý

N

2814

Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku

C

2815

Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); peroxidy sodíku nebo draslíku

C

2816

Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya

N

2817 00 00

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

C

2818 10

Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný

C

2819

Oxidy a hydroxidy chromu

C

2820

Oxidy manganu

C

2821

Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70 % hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3

N

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu

N

2823 00 00

Oxidy titanu

C

2824

Oxidy olova; suřík a oranžový suřík

N

ex 2825

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; ostatní anorganické zásady; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů, kromě produktů podpoložek 2825 10 00 a 2825 80 00

N

2825 10 00

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli

C

2825 80 00

Oxidy antimonu

C

2826

Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru

N

ex 2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy, kromě produktů podpoložek 2827 10 00 a 2827 32 00; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

N

2827 10 00

Chlorid amonný

C

2827 32 00

Chlorid hliníku

C

2828

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany

N

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

N

ex 2830

Sulfidy (sirníky), kromě produktů podpoložky 2830 10 00; polysulfidy, chemicky definované i nedefinované

N

2830 10 00

Sulfidy sodné

C

2831

Dithioničitany a sulfoxyláty

N

2832

Siřičitany; thiosírany

N

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)

N

2834 10 00

Dusitany

C

2834 21 00

2834 29

Dusičnany

N

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované

C

ex 2836

Uhličitany, kromě produktů podpoložek 2836 20 00, 2836 40 00 a 2836 60 00; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný

N

2836 20 00

Uhličitan sodný

C

2836 40 00

Uhličitany draselné

C

2836 60 00

Uhličitan barnatý

C

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy

N

2839

Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů

N

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

N

ex 2841

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin, kromě produktů podpoložky 2841 61 00

N

2841 61 00

Manganistan draselný

C

2842

Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných), kromě azidů

N

2843

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů

N

ex 2844 30 11

Cermety obsahující uran ochuzený o U 235 nebo sloučeniny tohoto produktu, jiné než netvářené (surové) cermety

N

ex 2844 30 51

Cermety obsahující thorium nebo sloučeniny tohoto produktu, jiné než netvářené (surové) cermety

N

2845 90 90

Izotopy, jiné než čísla 2844; jejich anorganické nebo organické sloučeniny, chemicky definované i nedefinované, jiné než deuterium a jeho sloučeniny, vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem nebo směsi a roztoky obsahující tyto produkty

N

2846

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů

N

2847 00 00

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

N

2848 00 00

Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu

N

ex 2849

Karbidy, chemicky definované i nedefinované, kromě produktů podpoložek 2849 20 00 a 2849 90 30

N

2849 20 00

Karbidy křemíku, chemicky definované i nedefinované

C

2849 90 30

Karbidy wolframu, chemicky definované i nedefinované

C

ex 2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou též karbidy čísla 2849, kromě produktů podpoložky 2850 00 70

N

2850 00 70

Silicidy, chemicky definované i nedefinované

C

2852 00 00

Sloučeniny rtuti, anorganické i organické, kromě amalgamů

N

2853 00

Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů

N

2903

Halogenderiváty uhlovodíků

C

ex 2904

Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované, kromě produktů podpoložky 2904 20 00

N

2904 20 00

Deriváty obsahující pouze nitro- nebo pouze nitrososkupiny

C

ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktu podpoložky 2905 45 00 a kromě produktů podpoložky 2905 43 00 a položky 2905 44

C

2905 45 00

Glycerol

N

2906

Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

ex 2907

Fenoly, kromě produktů podpoložek 2907 15 90 a ex 2907 22 00; fenolalkoholy

N

2907 15 90

Naftoly a jejich soli, jiné než 1-Naftol

C

ex 2907 22 00

Hydrochinon (chinol)

C

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů

N

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

C

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2911 00 00

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

ex 2912

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd, kromě produktu podpoložky 2912 41 00

N

2912 41 00

Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

C

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty produktů čísla 2912

N

ex 2914

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktů podpoložek 2914 11 00, 2914 21 00 a 2914 22 00

N

2914 11 00

Aceton

C

2914 21 00

Kafr

C

2914 22 00

Cyklohexanon a methylcyklohexanony

C

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

C

ex 2916

Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktů podpoložky ex 2916 11 00 a položek 2916 12 a 2916 14

N

ex 2916 11 00

Akrylová kyselina

C

2916 12

Estery kyseliny akrylové

C

2916 14

Estery kyseliny methakrylové

C

ex 2917

Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktů podpoložek 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 a 2917 36 00

N

2917 11 00

Kyselina šťavelová, její soli a estery

C

2917 12 10

Kyselina adipová, její soli

C

2917 14 00

Maleinanhydrid

C

2917 32 00

Dioktylorthoftaláty

C

2917 35 00

Ftalanhydrid

C

2917 36 00

Kyselina tereftalová a její soli

C

ex 2918

Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktů podpoložek 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 a 2918 29 10

N

2918 14 00

Kyselina citronová

C

2918 15 00

Soli a estery kyseliny citronové

C

2918 21 00

Kyselina salicylová a její soli

C

2918 22 00

Kyselina o-acetylsalicylová, její soli a estery

C

2918 29 10

Kyseliny sulfosalicylové, hydroxynaftoové kyseliny; jejich soli a estery

C

2919

Estery kyseliny fosforečné a jejich soli, včetně laktofosfátů; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2920

Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2921

Sloučeniny s aminovou funkcí

C

2922

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

C

2923

Kvarterní amoniové soli a hydroxidy; lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované

N

ex 2924

Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí a sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí, kromě produktů podpoložky 2924 23 00

C

2924 23 00

2-Acetamidobenzoová kyselina (N-acetylantranilová kyselina) a její soli

N

2925

Sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí

N

ex 2926

Sloučeniny s nitrilovou funkcí, kromě produktu podpoložky 2926 10 00

N

2926 10 00

Akrylonitril

C

2927 00 00

Diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny

C

2928 00 90

Ostatní organické deriváty hydrazinu nebo hydroxylaminu

N

2929 10

Isokyanáty

C

2929 90 00

Ostatní sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí

N

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Thiokarbamáty a dithiokarbamáty a thiurammonosulfidy, thiuramdisulfidy nebo thiuramtetrasulfidy; dithiouhličitany (xantháty)

N

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Methionin, kaptafol (ISO), methamidofos (ISO) a ostatní organické sloučeniny síry jiné než dithiouhličitany (xantháty)

C

2931 00

Ostatní organicko-anorganické sloučeniny

N

ex 2932

Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), kromě produktů podpoložek 2932 12 00, 2932 13 00 a 2932 21 00

N

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfural)

C

2932 13 00

Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol

C

2932 21 00

Kumarin, methylkumariny a ethylkumariny

C

ex 2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), kromě produktu podpoložky 2933 61 00

N

2933 61 00

Melamin

C

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

N

2935 00 90

Ostatní sulfonamidy

C

2938

Glykosidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty

N

ex 2940 00 00

Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza, a jiné než ramnóza, rafinóza a manóza; ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli, jiné než produkty čísel 2937, 2938 nebo 2939

C

ex 2940 00 00

Ramnóza, rafinóza a manóza

N

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, jeho soli, estery a hydráty

N

2942 00 00

Ostatní organické sloučeniny

N

3102 (1)

Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá

C

3103 10

Superfosfáty

C

3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; výrobky kapitoly 31 ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg

C

ex Kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty; kromě produktů čísel 3204 a 3206 a kromě produktů podpoložek 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (tříselné výtažky z eukalyptu), ex 3201 90 90 (tříselné výtažky získané z plodů gambier a myrobalan) a ex 3201 90 90 (další tříselné výtažky rostlinného původu)

NS

3204

Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 ke kapitole 32; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

C

3206

Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 ke kapitole 32, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické produkty používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

C

Kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

NS

Kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry

N

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

C

3502 90 90

Albumináty a ostatní deriváty albuminu

N

3503 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

N

3504 00 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

N

3505 10 50

Esterifikované a etherifikované škroby

N

3506

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

N

3507

Enzymy; připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

N

Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží

N

ex Kapitola 38

Různé chemické výrobky, kromě výrobků čísla 3802, položky 3817 00, podpoložek 3823 12 00 a 3823 70 00 a čísla 3825 a kromě výrobků položek 3809 10 a 3824 60

N

3802

Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné uhlí, včetně použitého živočišného uhlí

C

3817 00

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902

C

3823 12 00

Kyselina olejová

C

3823 70 00

Technické mastné alkoholy

C

3825

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad, splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 ke kapitole 38

C

ex Kapitola 39

Plasty a výrobky z nich, kromě výrobků čísel 3901, 3902, 3903 a 3904, podpoložek 3906 10 00 a 3907 10 00, položek 3907 60 a 3907 99, čísel 3908 a 3920 a podpoložek 3921 90 19 a 3923 21 00

N

3901

Polymery ethylenu, v primárních formách

C

3902

Polymery propylenu nebo ostatních olefínů, v primárních formách

C

3903

Polymery styrenu, v primárních formách

C

3904

Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách

C

3906 10 00

Poly(methylmetakrylát)

C

3907 10 00

Polyacetaly

C

3907 60

Poly(ethylentereftalát)

C

3907 99

Ostatní polyestery, jiné než nenasycené

C

3908

Polyamidy v primárních formách

C

3920

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály

C

3921 90 19

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z polyesterů, kromě lehčených výrobků a kromě vlnitých fólií a desek

C

3923 21 00

Pytle a sáčky (včetně kornoutů), z polymerů ethylenu

C

ex Kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj, kromě výrobků čísla 4010

N

4010

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku

C

ex 4104

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené, kromě výrobků podpoložek 4104 41 19 a 4104 49 19

C

ex 4106 31

4106 32

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky z vepřů, odchlupené, v mokrém stavu (včetně wet-blue), štípané, avšak dále neupravené, nebo v suchém stavu (poločiněné (crust)), též štípané, avšak dále neupravené, kromě výrobků podpoložky 4106 31 10

N

4107

Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

C

4112 00 00

Usně ovčí nebo jehněčí, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

C

ex 4113

Usně ostatních zvířat, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114, kromě výrobků podpoložky 4113 10 00

N

4113 10 00

Koz nebo kůzlat

C

4114

Zámiš (včetně kombinovaného zámiše); lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně

C

4115 10 00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů, též ve svitcích

C

ex Kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového); kromě produktů čísel 4202 a 4203

N

4202

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem

C

4203

Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně

C

Kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

N

ex Kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky, kromě výrobků čísel 4410, 4411 a 4412, položky 4418 10 a podpoložek 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 a 4420 90 91; dřevěné uhlí

N

4410

Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy

C

4411

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami

C

4412

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo

C

4418 10

Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně, ze dřeva

C

4418 20 10

Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 44

C

4418 71 00

Sestavené podlahové desky pro mozaikové podlahy, ze dřeva

C

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Sošky a jiné ozdobné předměty, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 44; marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, a dřevěný nábytek, který nepatří do kapitoly 94, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 44

C

ex Kapitola 45

Korek a korkové výrobky, kromě výrobků čísla 4503

N

4503

Výrobky z přírodního korku

C

Kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

C

Kapitola 50

Hedvábí

C

ex Kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, kromě výrobků 5105; žíněné nitě a tkaniny

C

Kapitola 52

Bavlna

C

Kapitola 53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

C

Kapitola 54

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů

C

Kapitola 55

Chemická střižová vlákna

C

Kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

C

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

C

Kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie: prýmkařské výrobky; výšivky

C

Kapitola 59

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití

C

Kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

C

Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

C

Kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

C

Kapitola 63

Ostatní zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

C

Kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

C

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

N

Kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

C

Kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

N

Kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

N

Kapitola 69

Keramické výrobky

C

Kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky

C

ex Kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; kromě výrobků čísla 7117

N

7117

Bižuterie

C

7202

Feroslitiny

C

Kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli

N

Kapitola 74

Měď a výrobky z ní

C

7505 12 00

Tyče, pruty a profily, ze slitin niklu

N

7505 22 00

Dráty, ze slitin niklu

N

7506 20 00

Desky, plechy, pásy a fólie, ze slitin niklu

N

7507 20 00

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z niklu

N

ex Kapitola 76

Hliník a výrobky z něho, kromě výrobků čísla 7601

C

ex Kapitola 78

Olovo a výrobky z něho, kromě výrobků čísla 7801

C

ex Kapitola 79

Zinek a výrobky z něho, kromě výrobků čísel 7901 a 7903

C

ex Kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich, kromě výrobků podpoložek 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 a 8113 00 20

C

Kapitola 82

Nástroje a nářadí, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

C

Kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů

C

ex Kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti, kromě výrobků podpoložek 8401 10 00 a 8407 21 10

N

8401 10 00

Jaderné reaktory

C

8407 21 10

Závěsné motory, s obsahem válců nepřesahujícím 325 cm3

C

ex Kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů, kromě výrobků podpoložek 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, položek 8519 20, 8519 30, podpoložek 8519 81 11 až 8519 81 45, 8519 81 85 a 8519 89 11 až 8519 89 19, čísel 8521, 8525 a 8527, položek 8528 49, 8528 59 a 8528 69 až 8528 72, čísla 8529 a položek 8540 11 a 8540 12

N

8516 50 00

Mikrovlnné trouby a pece

C

8517 69 39

Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii, jiné než přenosné přijímače pro volání, upozorňování nebo vyhledávání osob

C

8517 70 15

8517 70 19

Antény a parabolické antény všech druhů, jiné než antény pro radiotelegrafické nebo radiotelefonní přístroje; části a součásti vhodné pro použití s nimi

C

8519 20

8519 30

Přístroje spouštěné pomocí mincí, bankovek, bankomatových karet, žetonů nebo jiného způsobu placení; gramofonová chassis

C

8519 81 11 až

8519 81 45

Přístroje pro reprodukci zvuku (včetně kazetových přehrávačů), bez zařízení pro záznam zvuku

C

8519 81 85

Ostatní magnetofony se zvukovým reprodukčním zařízením, jiné než kazetové

C

8519 89 11 až

8519 89 19

Ostatní zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku

C

8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

C

8525

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

C

8527

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

C

8528 49

8528 59

8528 69

8528 72

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje, jiné než typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat čísla 8471; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

C

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528

C

8540 11

8540 12 00

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, barevné nebo černobílé nebo jiné monochromní

C

Kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

N

ex Kapitola 87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství, kromě výrobků čísel 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709 a 8711, položky 8712 00 a čísla 8714

N

8702

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

C

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

C

8704

Motorová vozidla pro přepravu nákladu

C

8705

Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruována především pro dopravu osob nebo nákladu (například vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)

C

8706 00

Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

C

8707

Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

C

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

C

8709

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

C

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky

C

8712 00

Jízdní a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru

C

8714

Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713

C

Kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

N

Kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

N

Kapitola 90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství

C

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

C

Kapitola 92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

N

ex Kapitola 94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená nebo nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby, kromě výrobků čísla 9405

N

9405

Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů, a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

ex Kapitola 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství; kromě produktů podpoložek 9503 00 30 až 9503 00 99

N

9503 00 30 až

9503 00 99

Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též s pohonem; skládanky všech druhů

C

Kapitola 96

Různé výrobky

N


(1)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na produkty tohoto čísla.

(2)  Pro produkty položky 0306 13 činí clo 3,6 % v rámci režimu uvedeného v oddílu 2 kapitoly II.

(3)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na produkty tohoto čísla.

(4)  U produktů podpoložky 1704 10 90 se specifické clo omezí na 16 % celní hodnoty, v rámci režimu uvedeného v oddílu 2 kapitoly II.


PŘÍLOHA III

ÚMLUVY UVEDENÉ V ČLÁNKU 8

ČÁST A

Základní úmluvy OSN a MOP o lidských a pracovních právech

1.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

2.

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

3.

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

4.

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

5.

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

6.

Úmluva o právech dítěte

7.

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy

8.

Úmluva o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání (č. 138)

9.

Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (č. 182)

10.

Úmluva o odstranění nucené práce (č. 105)

11.

Úmluva o nucené nebo povinné práci (č. 29)

12.

Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100)

13.

Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111)

14.

Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)

15.

Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98)

16.

Mezinárodní úmluva o potlačování a trestání zločinu apartheidu

ČÁST B

Úmluvy týkající se životního prostředí a zásad správy věcí veřejných

17.

Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

18.

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

19.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech

20.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

21.

Úmluva o biologické rozmanitosti

22.

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

23.

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

24.

Jednotná úmluva Organizace spojených národů o omamných látkách (1961)

25.

Úmluva Organizace spojených národů o psychotropních látkách (1971)

26.

Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (1988)

27.

Úmluva Organizace spojených národů o boji proti korupci (Mexiko)