ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 206

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
2. srpna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 769/2008 ze dne 1. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 770/2008 ze dne 1. srpna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky ( 1 )

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 772/2008 ze dne 1. srpna 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

14

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Konference zástupců vlád členských států

 

 

2008/634/ES

 

*

Rozhodnutí přijaté na základě vzájemné dohody mezi zástupci vlád členských států ze dne 18. června 2008 o umístění sídla Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)

16

 

 

Komise

 

 

2008/635/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2008 týkající se dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Společenství, pokud jde o seznamy třetích zemí, inseminačních stanic a týmů pro odběr embryí a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení (oznámeno pod číslem K(2008) 3625)  ( 1 )

17

 

 

2008/636/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz vajíček a embryí prasat (oznámeno pod číslem K(2008) 3671)  ( 1 )

32

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 717/2008 ze dne 17. července 2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót (Úř. věst. L 198 ze dne 26.7.2008)

34

 

*

Oprava směrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu (Úř. věst. L 178 ze dne 12.7.1994, s. 66) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 03, svazek 16, s. 238)

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 769/2008

ze dne 1. srpna 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 590/2008 (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 24).


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 770/2008

ze dne 1. srpna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na čl. 42 bod 8a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (2) stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na programy pro eradikaci chorob zvířat.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (3) se vztahuje na finanční příspěvky Společenství, které obdrží členské státy na způsobilé výdaje týkající se některých opatření pro eradikaci chorob zvířat.

(3)

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (4) stanoví další opatření pro tlumení této nákazy, dokonce i v případě nízkopatogenního viru.

(4)

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS ve znění rozhodnutí 2006/53/ES (5) stanoví možnost finančního příspěvku Společenství na některá opatření pro eradikaci prováděná členskými státy za účelem tlumení influenzy ptáků. Článek 3a tohoto rozhodnutí podmiňuje finanční příspěvek Společenství na eradikaci influenzy ptáků provedením minimálních opatření pro tlumení stanovených směrnicí 2005/94/ES.

(5)

Z důvodů zohlednění této změny je třeba aktualizovat nařízení (ES) č. 349/2005.

(6)

Nařízení (ES) č. 349/2005 stanoví, že finanční příspěvek Společenství se vyplácí především na základě žádosti o náhradu a k ní připojené finanční zprávy, která se skládá z části „přiměřené odškodnění“ a z části „provozní náklady“. Předložení části „provozní náklady“ uvedené finanční zprávy by bylo vhodné spojit s oznámením zvláštního rozhodnutí o zřízení finančního příspěvku, jak je tomu již v případě předložení části „přiměřené odškodnění“.

(7)

Nařízení (ES) č. 349/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 349/2005 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení se vztahuje na finanční příspěvky Společenství, které obdrží členské státy na způsobilé výdaje uvedené v článcích 3, 4 a 5 tohoto nařízení, týkající se opatření pro eradikaci chorob, a v situacích uvedených:

a)

v čl. 3 odst. 1 a v čl. 3a odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS, s výjimkou chorob, které postihují koňovité;

b)

v čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 uvedeného rozhodnutí.“

2)

V čl. 2 prvním pododstavci se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

„nutnými výdaji“: výdaje vynaložené na nákup vybavení nebo služeb uvedených v čl. 3 odst. 2 první, druhé a třetí odrážce, v čl. 3a odst. 3 druhé odrážce a v čl. 11 odst. 4 písm. a) bodech i) až iv) a písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS, jejichž povaha a přímá souvislost se způsobilými výdaji vymezenými v článku 3 tohoto nařízení byly prokázány;“

3)

V článku 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

rychlé a přiměřené odškodnění vlastníků, kteří museli povinně usmrtit svá zvířata nebo popřípadě povinně zničit vejce podle čl. 3 odst. 2 první a sedmé odrážky, čl. 3a odst. 3 první odrážky a čl. 11 odst. 4 písm. a) bodu i) rozhodnutí 90/424/EHS;

b)

zaplacené provozní výdaje spojené s usmrcením zvířat a povinným zničením kontaminovaných produktů, s očistou a dezinfekcí prostor a s očistou a dezinfekcí, nebo v případě nutnosti zničením kontaminovaného vybavení podle čl. 3 odst. 2 první, druhé a třetí odrážky, čl. 3a odst. 3 druhé odrážky a čl. 11 odst. 4 písm. a) bodů i) až iv) a písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS;“

4)

V čl. 7 odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Část „provozní náklady“ finanční zprávy uvedené v odst. 1 písm. a) se předloží ve formě elektronického souboru podle přílohy IV ve lhůtě 60 kalendářních dnů od data oznámení zvláštního rozhodnutí o zřízení finančního příspěvku.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 479/2008 (Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 37.


2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 771/2008

ze dne 1. srpna 2008,

kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 93 odst. 4 a článek 132 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 opravňuje Evropskou agenturu pro chemické látky (dále jen „agentura“) k přijímání individuálních rozhodnutí o registraci a hodnocení chemických látek a zřizuje odvolací senát, který rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutím uvedeným v čl. 91 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Poněvadž nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví pouze základní pravidla, pokud jde o odvolací postupy, je nezbytné stanovit podrobný organizační řád odvolacího senátu a rovněž podrobná pravidla postupů při odvolání k tomuto senátu.

(3)

V zájmu zajištění vyváženého hodnocení odvolání z právního i odborného hlediska by se měli projednávání každého odvolání účastnit jak členové odvolacího senátu s právnickou kvalifikací, tak členové s odbornou kvalifikací podle nařízení Komise (ES) č. 1238/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (2).

(4)

Podle článku 89 nařízení (ES) č. 1907/2006 se má odvolací senát skládat z předsedy a dvou dalších členů, přičemž každý z nich má mít náhradníky. Je nezbytné, aby předseda zajistil kvalitu a jednotnost rozhodnutí odvolacího senátu.

(5)

Aby se zjednodušilo projednávání odvolání, měl by být pro každý případ jmenován zpravodaj a měly by být určeny jeho úkoly.

(6)

Pro zajištění hladkého a účinného fungování odvolacího senátu by měla být pod jeho záštitou zřízena spisovna.

(7)

Ze stejných důvodů by měl být odvolací senát zmocněn stanovit si pravidla pro vlastní fungování a postupy.

(8)

Aby byl odvolací senát schopen přijímat konečná rozhodnutí v přiměřených lhůtách, může správní rada agentury zvýšit počet jeho členů v souladu s čl. 89 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1907/2006. Odvolací senát by pak měl být zmocněn stanovit kritéria rozdělování případů mezi své členy.

(9)

K odvolání by měl být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání, který je požadován při každém odvolání podle nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (3), a tento doklad by měl být podmínkou přípustnosti odvolání.

(10)

V případě potřeby a na základě zkušeností z uplatňování tohoto nařízení by Komise měla posoudit účinnost jeho ustanovení a jejich fungování v praxi a případně je změnit.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Organizace odvolacího senátu

Oddíl 1

Odvolací senát

Článek 1

Složení

1.   O každém odvolání rozhodují tři členové odvolacího senátu agentury (dále jen „odvolací senát“).

Alespoň jeden z členů musí mít právnickou kvalifikaci a alespoň jeden z členů musí mít odbornou kvalifikaci v souladu s nařízením (ES) č. 1238/2007.

2.   Projednávání všech odvolání předsedá předseda odvolacího senátu nebo jeden z jeho náhradníků.

3.   Předseda zajišťuje kvalitu a jednotnost rozhodnutí odvolacího senátu.

Článek 2

Vyloučení členů

Při použití postupu podle čl. 90 odst. 7 nařízení (ES) č. 1907/2006 je před přijetím rozhodnutí dotčený člen odvolacího senátu vyzván k předložení připomínek, pokud jde o odůvodnění jakékoli námitky vznesené podle čl. 90 odst. 6 uvedeného nařízení.

Do doby, než bude přijato rozhodnutí podle čl. 90 odst. 7 uvedeného nařízení, se řízení pozastaví.

Článek 3

Nahrazování členů

1.   Odvolací senát nahradí svého člena náhradníkem v případě, že se rozhodne jej vyloučit z řízení v souladu s čl. 90 odst. 7 nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.   Předseda může nahradit jakéhokoli člena odvolacího senátu náhradníkem na žádost uvedeného člena v případě dovolené, nemoci nebo nevyhnutelných závazků uvedeného člena nebo pokud uvedenému členovi jakékoli jiné důvody brání v účasti na řízení. Kritéria pro výběr náhradníka se určí v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

Pokud není člen senátu schopen požádat o nahrazení, může ho předseda nahradit z vlastního podnětu.

Předseda může odmítnout žádost o nahrazení pouze odůvodněným rozhodnutím.

Pokud se předseda nemůže účastnit řízení, určí svého náhradníka. Pokud tak předseda není schopen učinit, určí náhradníka ten z ostatních členů rozhodujících ve věci příslušného odvolání, který je služebně starší, nebo, pokud oba ostatní členové působí v odvolacím senátu stejně dlouhou dobu, určí náhradníka starší z těchto členů.

3.   Pokud je některý z členů nahrazen před uskutečněním jednání, řízení se nepozastaví a uvedeným nahrazením nejsou dotčeny žádné již učiněné procesní kroky.

Pokud je některý z členů nahrazen poté, co proběhlo jednání, uskuteční se jednání znovu, pokud se účastníci řízení, náhradník a ostatní dva členové rozhodující ve věci příslušného odvolání nedohodnou jinak.

4.   Pokud je některý z členů nahrazen, je dotčený náhradník vázán jakýmkoli rozhodnutím přijatým před tímto nahrazením.

5.   Nepřítomnost některého z členů poté, co odvolací senát přijal konečné rozhodnutí, nebrání tomu, aby odvolací senát uskutečnil zbývající procesní kroky.

Pokud předseda není schopen podepsat rozhodnutí nebo uskutečnit další zbývající procesní kroky, provede tyto kroky jménem předsedy ten z dalších členů rozhodujících ve věci příslušného odvolání, který je služebně starší, nebo, pokud oba ostatní členové působí v odvolacím senátu stejně dlouhou dobu, provede tyto kroky starší z těchto členů.

Článek 4

Zpravodaj

1.   Předseda jmenuje jednoho z dalších členů, kteří rozhodují ve věci příslušného odvolání, zpravodajem v uvedené věci nebo tuto funkci plní sám, přičemž bere v potaz potřebu zajistit vyvážené rozdělení práce mezi všemi členy.

2.   Zpravodaj předběžně prostuduje odvolání.

3.   Odvolací senát může na základě návrhu zpravodaje nařídit jakékoli procesní opatření uvedené v článku 15.

Prováděním uvedených opatření může být pověřen zpravodaj.

4.   Zpravodaj vypracuje návrh rozhodnutí.

Oddíl 2

Spisovna

Článek 5

Spisovna a tajemník

1.   Tímto se v rámci agentury pod záštitou odvolacího senátu zřizuje spisovna. V čele spisovny stojí osoba jmenovaná jako tajemník podle odstavce 5.

2.   Úkolem spisovny je přijímání, předávání a úschova dokumentů a poskytování dalších služeb podle tohoto nařízení.

3.   Ve spisovně je veden rejstřík odvolání, do nějž se vkládají odkazy na veškerá odvolání a související dokumenty.

4.   Pracovníci spisovny včetně tajemníka se nesmí účastnit žádných řízení agentury vztahujících se k rozhodnutím, která mohou být předmětem odvolání podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006.

5.   Odvolacímu senátu je při výkonu povinností nápomocný tajemník, kterého jmenuje výkonný ředitel na návrh předsedy.

Předseda je oprávněn dávat tajemníkovi konkrétní pokyny, pokud jde o záležitosti související s plněním funkcí odvolacího senátu.

6.   Tajemník ověřuje, zda jsou splněny lhůty a další formální podmínky spojené s podáním odvolání.

7.   Obecné pokyny tajemníkovi se přijmou v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

KAPITOLA II

Řízení

Článek 6

Odvolání

1.   Odvolání musí obsahovat:

a)

jméno a adresu odvolatele;

b)

pokud odvolatel určil zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;

c)

adresu pro účely doručování, pokud je jiná než adresy uvedené podle písmen a) a b);

d)

odkaz na rozhodnutí, proti kterému je odvolání podáno, a odvolací návrh;

e)

odvolací důvody a příslušné skutkové a právní argumenty;

f)

popřípadě povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů a vysvětlující sdělení o skutečnostech, na jejichž podporu jsou uvedené důkazy předkládány;

g)

popřípadě označení, které informace v odvolání mají být pokládány za důvěrné;

h)

informaci, zda odvolatel souhlasí s tím, aby odvolateli, případně jeho zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

2.   K odvolání musí být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání podle článku 10 nařízení (ES) č. 340/2008.

Pokud je odvolatelem právnická osoba, přiloží svoji zakládací smlouvu nebo listinu a stanovy nebo výpis z poslední doby z obchodního rejstříku nebo z rejstříku sdružení nebo jakýkoli jiný důkaz o své právní subjektivitě.

3.   Pokud odvolání nesplňuje požadavky stanovené v odst. 1 písm. a) až d) a v odstavci 2, určí tajemník přiměřenou lhůtu, v níž musí odvolatel tyto požadavky splnit. Tajemník může takovou lhůtu určit pouze jednou.

Během této lhůty se staví běh lhůty podle čl. 93 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006.

4.   Pokud je zjištěna jakákoli nesrovnalost, která by mohla odvolání činit nepřípustným, tajemník neprodleně zašle předsedovi odůvodněné stanovisko.

Pokud tajemník určí lhůtu podle odstavce 3 a pokud nesrovnalosti nebyly odstraněny, zašle toto stanovisko po jejím uplynutí.

5.   Tajemník neprodleně doručí odvolání agentuře.

6.   Na internetové stránce agentury se zveřejní oznámení, ve kterém je uvedeno datum registrace odvolání, kterým se zahajuje řízení, jména a adresy účastníků řízení, předmět řízení, odvolací návrh a souhrn odvolacích důvodů a hlavních podpůrných argumentů.

Předseda rozhodne, zda se informace označené odvolatelem podle odst. 1 písm. g) mají pokládat za důvěrné, a zajistí, aby jakékoli informace, které jsou pokládány za důvěrné, nebyly v oznámení zveřejněny. Praktické podrobnosti zveřejnění se určí v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

Článek 7

Odpověď na odvolání

1.   Agentura předloží odpověď na odvolání do dvou měsíců od doručení odvolání.

Předseda může za výjimečných okolností na základě odůvodněné žádosti agentury tuto lhůtu prodloužit.

2.   Odpověď na odvolání musí obsahovat:

a)

pokud agentura určila zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;

b)

odvolací protidůvody a příslušné skutkové a právní argumenty;

c)

popřípadě povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů a vysvětlující sdělení o skutečnostech, na jejichž podporu jsou uvedené důkazy předkládány;

d)

popřípadě označení, které informace v odpovědi na odvolání mají být pokládány za důvěrné;

e)

informaci, zda agentura souhlasí s tím, aby jí, případně jejímu zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

3.   Pokud agentura nepředloží odpověď na odvolání, přestože byla řádně vyrozuměna, pokračuje řízení bez této odpovědi.

Článek 8

Vstup vedlejšího účastníka do řízení

1.   Kdokoli, kdo prokáže oprávněný zájem na výsledku odvolání podaném odvolacímu senátu, může vstoupit do řízení před odvolacím senátem.

2.   Žádost, v níž se uvedou okolnosti, které zakládají právo vstoupit do řízení, musí být předložena do dvou týdnů od zveřejnění oznámení podle čl. 6 odst. 6.

3.   Vstup do řízení se omezí na podporu nebo odmítnutí odvolacího návrhu jednoho z účastníků řízení.

4.   Žádost o vstup do řízení musí obsahovat:

a)

jméno a adresu vedlejšího účastníka;

b)

pokud vedlejší účastník určil zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;

c)

adresu pro účely doručování, pokud je jiná než adresy uvedené podle písmen a) a b);

d)

uvedení odvolacího návrhu vedlejšího účastníka směřujícího k podpoře odvolacího návrhu jednoho z účastníků řízení jako celku nebo jeho části, nebo proti odvolacímu návrhu jednoho z účastníků řízení jako celku nebo jeho části;

e)

odvolací důvody a příslušné skutkové a právní argumenty;

f)

případně povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů na podporu žádosti;

g)

popřípadě označení, které informace v žádosti o vstup do řízení mají být pokládány za důvěrné;

h)

informace, zda vedlejší účastník souhlasí s tím, aby vedlejšímu účastníkovi, případně jeho zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

5.   Odvolací senát rozhodne, zda vyhoví žádosti o vstup do řízení.

6.   Vedlejší účastníci nesou své náklady.

Článek 9

Zastupování

Pokud účastník řízení nebo vedlejší účastník určil zástupce, musí tento zástupce předložit procesní plnou moc.

Článek 10

Předkládání procesních dokumentů

1.   Veškerá písemná podání musí být podepsána a opatřena datem.

2.   Pro účely výpočtu lhůt se dokument nepovažuje za podaný, dokud nebyl doručen spisovně.

3.   Účastník řízení nebo vedlejší účastník doručí spisovně dokumenty osobně nebo poštou. Odvolací senát však může povolit, aby dokumenty účastníka řízení nebo vedlejšího účastníka byly podány faxem, e-mailem nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného technického komunikačního prostředku.

Pravidla pro používání technických komunikačních prostředků, včetně používání elektronického podpisu, se přijmou v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

Článek 11

Přípustnost odvolání

1.   Důvody, na základě kterých může být odvolání prohlášeno nepřípustným, zahrnují tyto důvody:

a)

odvolání nesplňuje požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) až d) a odstavci 2 a v článku 9 tohoto nařízení;

b)

odvolatel překročil lhůtu pro podání odvolání stanovenou v čl. 92 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006;

c)

odvolání není podáno proti rozhodnutí uvedenému v čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006;

d)

odvolatel není ani adresátem rozhodnutí napadeného podávaným odvoláním, ani není schopen prokázat, že se jej bezprostředně a osobně dotýká, podle čl. 92 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.   Pokud předseda nerozhodne o přípustnosti odvolání ve lhůtě stanovené v čl. 93 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006, postoupí se odvolání odvolacímu senátu k posouzení jeho odvolacích důvodů a přípustnosti. Rozhodnutí o přípustnosti tvoří součást konečného rozhodnutí.

Článek 12

Posouzení odvolání

1.   Po první výměně písemných podání nelze předkládat žádné další důkazy, pokud odvolací senát nerozhodne, že je prodlení při předkládání příslušných důkazů řádně odůvodněno.

2.   Po první výměně podání nelze předkládat žádné nové odvolací důvody, pokud odvolací senát nerozhodne, že vycházejí z nových právních nebo skutkových důvodů, které vyšly najevo v průběhu řízení.

3.   V odpovídajících případech vyzve odvolací senát účastníky řízení, aby předložili připomínky k oznámením vydaným odvolacím senátem nebo ke sdělením druhého účastníka řízení nebo vedlejších účastníků.

Odvolací senát stanoví přiměřenou lhůtu pro předložení připomínek.

4.   Odvolací senát účastníkům řízení oznámí, že písemná část řízení byla ukončena.

Článek 13

Jednání

1.   Považuje-li to odvolací senát za nutné nebo požádá-li o to některý z účastníků řízení, nařídí odvolací senát jednání.

Žádost musí být podána do dvou týdnů ode dne, kdy bylo účastníkům řízení oznámeno ukončení písemné části řízení. Předseda může tuto lhůtu prodloužit.

2.   Předvolání k jednání zašle účastníkům řízení spisovna.

3.   Pokud se účastník řízení, přestože byl řádně předvolán, nedostaví k jednání tak, jak byl předvolán, může řízení pokračovat bez tohoto účastníka.

4.   Jednání před odvolacím senátem jsou veřejná, pokud se ze závažných důvodů odvolací senát z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení nerozhodne jinak.

5.   Jednání zahajuje a řídí předseda, který je také odpovědný za jeho řádný průběh.

Předseda a ostatní členové mohou účastníkům řízení nebo jejich zástupcům klást otázky.

6.   Tajemník je odpovědný za pořízení protokolu o každém jednání.

Protokol podepisují předseda a tajemník a je veřejnou listinou.

Před podepsáním protokolu musí být svědkům nebo znalcům umožněno zkontrolovat a potvrdit obsah té části protokolu, kde je zaznamenána jejich výpověď.

7.   Jednání se může uskutečnit prostřednictvím videokonference nebo za použití jiných komunikačních technologií, jsou-li k dispozici příslušné technické prostředky.

Článek 14

Jazykový režim

1.   Jazykem odvolání je jazyk, v němž bylo příslušné odvolání podáno.

Je-li odvolatel adresátem rozhodnutí, proti němuž je odvolání podáváno, musí být odvolání podáno v jazyce uvedeného rozhodnutí nebo v jednom z úředních jazyků Společenství, které se objevují v podání, které vedlo k danému rozhodnutí, včetně jazyků, které se objevují v informacích předkládaných podle čl. 10 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.   Jazyk odvolání se použije při písemném i ústním řízení a rovněž v protokolech a rozhodnutích odvolacího senátu.

K jakýmkoli podpůrným dokumentům v jiném jazyce se přiloží překlad do jazyka odvolání.

U dlouhých dokumentů se mohou překlady omezit na výňatky. Odvolací senát však může z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení kdykoli požádat o rozsáhlejší nebo o úplný překlad.

3.   Na základě žádosti jednoho z účastníků řízení a poté, co byl vyslechnut druhý účastník řízení, může odvolací senát povolit pro celé řízení nebo pro jeho část použití úředního jazyka Společenství jiného, než je jazyk odvolání.

4.   Na základě žádosti některého z vedlejších účastníků řízení a poté, co byli vyslechnuti oba účastníci řízení, může odvolací senát povolit tomuto vedlejšímu účastníkovi používat úřední jazyk Společenství jiný, než je jazyk odvolání.

5.   Pokud některý ze svědků nebo znalců uvede, že není schopen se náležitě vyjadřovat v jazyce odvolání, může mu odvolací senát povolit použít jiný jazyk Společenství.

6.   Pokud odvolací senát povolí užití jiného jazyka, než je jazyk odvolání, spisovna zajistí překlad nebo tlumočení.

Článek 15

Procesní opatření

1.   Odvolací senát může kdykoli v průběhu řízení nařídit procesní opatření.

2.   Účelem procesních opatření je zejména:

a)

zajistit řádný průběh řízení a usnadnit provádění důkazů;

b)

určit body, ke kterým musí účastníci řízení doplnit své argumenty;

c)

upřesnit odvolací návrhy předložené účastníky řízení, jejich odvolací důvody a argumenty a vyjasnit otázky, jež jsou mezi nimi sporné.

3.   Procesní opatření mohou spočívat zejména:

a)

v kladení otázek účastníkům řízení;

b)

ve výzvách účastníkům řízení, aby předložili svá písemná nebo ústní stanoviska k určitým aspektům řízení;

c)

ve vyžádání informací od účastníků řízení nebo třetích stran;

d)

v žádostech o předložení dokumentů týkajících se dané věci;

e)

v předvolávání účastníků řízení nebo jejich zástupců ke schůzkám;

f)

v upozorňování na otázky, které se zdají být zvláště důležité, nebo na skutečnost, že některé otázky již zřejmě přestaly být sporné;

g)

v připomínkách, které mohou pomoci soustředit se během řízení na podstatné otázky.

Článek 16

Důkazy

1.   Při řízení před odvolacím senátem mohou způsoby provádění důkazů zahrnovat:

a)

žádosti o informace;

b)

předkládání písemných či věcných důkazních materiálů;

c)

slyšení účastníků řízení nebo svědků;

d)

znalecké posudky.

Podrobná pravidla provádění důkazů se stanoví v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

2.   Pokládá-li odvolací senát za nezbytné, aby účastník řízení, svědek nebo znalec vypovídal ústně, předvolá příslušnou osobu, aby se k němu dostavila.

3.   Účastníci řízení jsou o slyšení svědka nebo znalce před odvolacím senátem informováni. Mají právo se výslechu účastnit a klást svědkovi či znalci otázky.

Účastníci řízení mohou vznést námitku proti znalci nebo svědkovi z důvodů jeho nedostatečné způsobilosti, pokud jde o příslušné odvolání. O takovéto námitce pak rozhoduje odvolací senát.

4.   Před výpovědí každý znalec nebo svědek uvede, zda má na věci jakýkoli osobní zájem nebo zda byl dříve zástupcem některého z účastníků řízení nebo se účastnil přijímání rozhodnutí, jež je předmětem odvolání.

Pokud znalec nebo svědek tyto skutečnosti neuvede sám, mohou účastníci řízení odvolací senát na tuto skutečnost upozornit.

5.   Námitka vůči svědkovi nebo znalci musí být vznesena do dvou týdnů od okamžiku, kdy bylo účastníkům řízení oznámeno předvolání svědka nebo určení znalce. Účastník řízení uvede důvody své námitky a povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů na její podporu.

6.   Výpovědi svědků nebo znalců se zaznamenají do protokolu.

Článek 17

Náklady spojené se zajištěním důkazů

1.   Svědci a znalci, kteří jsou předvoláni a kteří se dostaví před odvolací senát, mají nárok na odpovídající náhradu cestovních nákladů a diet.

Svědci, kteří jsou předvoláni a kteří se dostaví před odvolací senát, mají rovněž nárok na odpovídající náhradu ušlého zisku.

Znalci, kteří nejsou zaměstnanci agentury, mají nárok na odměnu za svoji práci.

2.   Platby se provádí svědkům poté, co poskytli výpověď, a znalcům poté, co splnili své povinnosti a úkoly. Je však možné vyplatit zálohu.

3.   Správní rada agentury stanoví pravidla pro výpočet částek a záloh k vyplacení.

4.   V souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3 a ve shodě se správní radou se stanoví podrobná pravidla, pokud jde o:

a)

určení toho, kdo nese náklady související s prováděním důkazů;

b)

pravidla výplaty náhrad a odměn svědkům a znalcům.

5.   Pravidla uvedená v odstavcích 3 a 4 patřičně zohlední srovnatelná pravidla v jiných oblastech práva Společenství.

Článek 18

Příslušnost

Pokud odvolací senát postoupí věc příslušnému orgánu agentury v souladu s čl. 93 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006, je tento orgán vázán odůvodněním rozhodnutí odvolacího senátu, pokud se mezitím okolnosti nezměnily.

Článek 19

Porady

1.   Pouze ti tři členové odvolacího senátu rozhodující ve věci příslušného odvolání se účastní porad o tomto odvolání. Porady jsou a zůstávají tajné.

2.   Během porad každý z členů sdělí své stanovisko a jeho důvody.

Nejprve se vyslechne stanovisko zpravodaje a nakonec, pokud zpravodajem není předseda, stanovisko předsedy.

Článek 20

Hlasování

Je-li zapotřebí hlasovat, hlasuje se v pořadí stanoveném v čl. 19 odst. 2 druhém pododstavci. Pokud je však předseda zároveň zpravodajem, hlasuje poslední.

Rozhodnutí se přijímají většinou hlasů.

Zdržet se hlasování není dovoleno.

Článek 21

Rozhodnutí

1.   Rozhodnutí obsahuje:

a)

uvedení skutečnosti, že rozhodnutí přijímá odvolací senát;

b)

den vydání rozhodnutí;

c)

jména členů odvolacího senátu, kteří se zúčastnili řízení;

d)

jména účastníků a vedlejších účastníků odvolacího řízení a jejich zástupců v řízení;

e)

odvolací návrhy předložené účastníky řízení;

f)

shrnutí skutkového stavu;

g)

důvody, na nichž je rozhodnutí založeno;

h)

usnesení odvolacího senátu a, je-li to nutné, uložení náhrady nákladů na provedení důkazů a rozhodnutí o navrácení poplatků podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 340/2008.

2.   Rozhodnutí podepíše předseda a tajemník. Podpisy mohou být elektronické.

Prvopis rozhodnutí se uloží ve spisovně.

3.   Rozhodnutí se účastníkům řízení doručí v souladu s článkem 22.

4.   K rozhodnutí se připojí sdělení, že je možné proti němu podat žalobu podle článku 230 Smlouvy a čl. 94 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006. Součástí sdělení je lhůta pro podání uvedené žaloby.

Nepřipojení uvedeného sdělení nemá za následek neplatnost rozhodnutí.

5.   Konečná rozhodnutí odvolacího senátu se zveřejní vhodnou formou v plném znění, pokud předseda na základě odůvodněné žádosti jednoho z účastníků řízení nerozhodne jinak.

Článek 22

Doručování písemností

Tajemník zajistí, aby rozhodnutí a sdělení odvolacího senátu byla doručena účastníkům řízení a vedlejším účastníkům.

Doručení se provede jedním z těchto způsobů:

1)

doporučenou zásilkou s doručenkou;

2)

osobně proti potvrzení o převzetí;

3)

jakýmkoli technickým komunikačním prostředkem, který má odvolací senát k dispozici a s jehož použitím pro tyto účely účastník řízení nebo jeho zástupce souhlasil.

Článek 23

Lhůty

1.   Lhůty stanovené podle nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo podle tohoto nařízení pro účely odvolacího řízení se vypočtou v souladu s odstavci 2 až 6 tohoto článku.

2.   Je-li lhůta vyjádřená ve dnech, týdnech, měsících nebo letech počítána od okamžiku, kdy nastala určitá událost nebo se uskutečnilo určité jednání, nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy skutečnost nastala nebo se uskutečnilo jednání.

3.   Lhůta vyjádřená v týdnech, měsících či letech končí uplynutím dne, který se v posledním týdnu, měsíci či roce svým označením nebo číslem shoduje se dnem, kdy nastala skutečnost nebo se uskutečnilo jednání, od nějž se lhůta počítá.

Není-li v případě lhůty vyjádřené v měsících nebo letech v posledním měsíci den, který je pro uplynutí lhůty rozhodný, končí lhůta uplynutím posledního dne uvedeného měsíce.

4.   Je-li lhůta vyjádřena v měsících a ve dnech, počítají se nejprve celé měsíce, poté dny.

5.   Lhůty zahrnují úřední svátky agentury, soboty a neděle.

6.   Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo úřední svátek agentury, končí lhůta uplynutím nejblíže následujícího pracovního dne.

Článek 24

Prodloužení a překročení lhůty

1.   Lhůty stanovené na základě tohoto nařízení může prodloužit ten, kdo je stanovil.

2.   Překročením lhůty nejsou dotčena žádná práva účastníka řízení, pokud dotčený účastník odvolacímu senátu prokáže působení nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci.

Článek 25

Přerušení řízení

Odvolací senát může na žádost jednoho z účastníků řízení nebo z vlastního podnětu po vyslechnutí účastníků řízení přerušit.

Pokud některý z účastníků řízení vznese proti tomuto přerušení námitku, přijme se rozhodnutí odůvodněným rozhodnutím.

Článek 26

Opravy

Odvolací senát může, po vyslechnutí účastníků řízení, opravit z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení podanou do měsíce po doručení rozhodnutí chyby v psaní a počtech či zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí.

KAPITOLA III

Závěrečná ustanovení

Článek 27

Prováděcí opatření

1.   V souladu s postupem podle odstavce 3 mohou být stanovena dodatečná pravidla procesní povahy nutná pro efektivní vyřizování odvolání a pravidla nutná pro organizaci práce odvolacího senátu včetně pravidel rozdělování případů mezi své členy.

2.   V souladu s postupem podle odstavce 3 mohou být přijímány praktické pokyny pro účastníky řízení a vedlejší účastníky a pokyny týkající se přípravy a provádění jednání před odvolacím senátem a podávání a doručování písemných podání a vyjádření.

3.   Předseda a další dva členové jmenovaní v souladu s čl. 89 odst. 3 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1907/2006 přijímají pravidla a opatření stanovená v tomto nařízení většinou hlasů.

Článek 28

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1, opravené znění v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1354/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 280, 24.10.2007, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6.


2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 772/2008

ze dne 1. srpna 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 757/2008 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 514/2008 (Úř. věst. L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 205, 1.8.2008, s. 16.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 použitelné ode dne 2. srpna 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Konference zástupců vlád členských států

2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/16


ROZHODNUTÍ PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNÉ DOHODY MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ

ze dne 18. června 2008

o umístění sídla Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)

(2008/634/ES)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ,

s ohledem na článek 289 Smlouvy o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

O zřízení Evropského inovačního a technologického institutu bylo rozhodnuto nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (1);

(2)

Je třeba rozhodnout o umístění sídla tohoto institutu,

ROZHODLI TAKTO:

Článek 1

Evropský inovační a technologický institut (EIT) má sídlo v Budapešti.

Článek 2

Toto rozhodnutí, které bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, nabývá účinku dnem zveřejnění.

V Bruselu dne 18. června 2008.

předsedkyně

M. KUCLER DOLINAR


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.


Komise

2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. července 2008

týkající se dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Společenství, pokud jde o seznamy třetích zemí, inseminačních stanic a týmů pro odběr embryí a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení

(oznámeno pod číslem K(2008) 3625)

(Text s významem pro EHP)

(2008/635/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 3, čl. 18 odst. 1 první odrážku a čl. 19 úvodní větu a písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství zmíněné v téže směrnici. Rovněž stanoví vytvoření seznamu třetích zemí nebo částí třetích zemí, které mohou poskytnout záruky rovnocenné zárukám stanoveným v kapitole II uvedené směrnice, z nichž členské státy mohou dovážet sperma, vajíčka a embrya ovcí a koz.

(2)

Směrnice 92/65/EHS rovněž stanoví vytvoření seznamu inseminačních stanic a středisek pro odběr embryí ve třetích zemích, za která mohou příslušné třetí země poskytnout záruky podle článku 11 uvedené směrnice.

(3)

Pokud však jde o střediska pro odběr vajíček a embryí ovcí a koz, je v zájmu jednotnosti právních předpisů Společenství a s ohledem na mezinárodní nomenklaturu vhodnější používat termín „týmy pro odběr embryí“ místo „střediska pro odběr“.

(4)

Směrnice 92/65/EHS stanoví, že sperma, vajíčka a embrya ovcí a koz dovážená do Společenství musí být doprovázena veterinárním osvědčením, jehož vzory mají být vytvořeny v souladu s uvedenou směrnicí.

(5)

Směrnice 92/65/EHS rovněž ukládá stanovení zvláštních veterinárních požadavků nebo záruk rovnocenných zárukám stanoveným v uvedené směrnici pro dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Společenství.

(6)

Rozhodnutí Komise 94/63/ES ze dne 31. ledna 1994, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz a vajíček a embryí prasat (2) stanoví, že členské státy povolí dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz ze třetích zemí uvedených v seznamu v příloze rozhodnutí Rady 79/542/EHS (3), z nichž je povolen dovoz živých ovcí a koz.

(7)

Rozhodnutí 94/63/ES bylo nyní zrušeno rozhodnutím Komise 2008/636/ES (4).

(8)

Proto by měl být seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolí dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz, stanoven tímto rozhodnutím.

(9)

Seznam inseminačních stanic a týmů pro odběr embryí, od nichž členské státy povolí dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz pocházejících ze třetích zemí, by měl být rovněž stanoven tímto rozhodnutím.

(10)

Čl. 17 odst. 3 směrnice 92/65/EHS stanoví postup při změnách seznamu inseminačních stanic a seznamu týmů pro odběr embryí, od nichž členské státy povolí dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz. Změněné seznamy se zveřejní na internetové stránce Komise (5).

(11)

V zájmu jednotnosti právních předpisů Společenství by měl vzor veterinárního osvědčení pro dovoz spermatu ovcí a koz stanovený v tomto rozhodnutí zohledňovat předpisy pro obchod s plemennými ovcemi a kozami uvnitř Společenství a zvláštní testovací režim pro tato zvířata stanovený ve směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (6).

(12)

Veterinární podmínky pro dovoz ovcí a koz určených k chovu do Společenství jsou stanoveny v rozhodnutí Rady 79/542/EHS. Tyto požadavky by rovněž měly být zohledněny ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz spermatu ovcí a koz stanoveném v tomto rozhodnutí.

(13)

Některé infekční choroby ovcí a koz jsou přenosné spermatem. Proto musí být v souladu se zvláštními testovacími programy, které sledují přesuny dárcovských zvířat před obdobím odběru spermatu a během tohoto období, provedeny zvláštní veterinární testy pro zjištění těchto chorob. Tyto testy a testovací programy by měly být v souladu s mezinárodními standardy a měly by být proto uvedeny ve vzorovém veterinárním osvědčení pro dovoz spermatu ovcí a koz stanoveném v tomto rozhodnutí.

(14)

Zohledněna by měla být rovněž ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (7) a nařízení Komise (ES) č. 546/2006 ze dne 31. března 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o národní programy tlumení klusavky a o doplňkové záruky, přiznávají odchylky od některých požadavků rozhodnutí 2003/100/ES a zrušuje nařízení (ES) č. 1874/2003 (8).

(15)

Hygienické podmínky pro odběr, ošetření, skladování a přepravu vajíček a embryí a veterinární podmínky pro dárkyně jsou stanoveny v kapitolách III a IV přílohy D směrnice 92/65/EHS. Je však nezbytné stanovit doplňkové záruky, zejména pokud jde o úřední veterinární dohled nad týmy pro odběr embryí, v tomto rozhodnutí.

(16)

V zájmu přehlednosti právních předpisů Společenství je vhodné stanovit v tomto rozhodnutí seznam třetích zemí a schválených inseminačních stanic, od nichž členské státy povolují dovoz spermatu ovcí a koz do Společenství, seznam třetích zemí a schválených týmů pro odběr embryí, od nichž členské státy povolují dovoz vajíček a embryí zmíněných druhů do Společenství, a požadavky na veterinární osvědčení v souvislosti s těmito dovozy, tak aby všechny zmíněné požadavky byly shrnuty v jednom aktu.

(17)

Při provádění tohoto rozhodnutí by měly být zohledněny zvláštní požadavky na veterinární osvědčení stanovené v dodatku 2 kapitole IX oddíle B bodě 7 písm. b) přílohy 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (9) schválené rozhodnutím 2002/309/ES, Euratom Rady a Komise týkajícím se dohody o vědeckotechnické spolupráci ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (10). Proto by se na zásilky spermatu, vajíček nebo embryí ovcí nebo koz ze Švýcarska do Společenství měla vztahovat osvědčení stanovená v rozhodnutí Komise 95/388/ES ze dne 19. září 1995, kterým se stanoví vzor osvědčení pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz uvnitř Společenství (11), přijatá v souladu s uvedeným rozhodnutím.

(18)

Při provádění tohoto rozhodnutí by se měly zohlednit zvláštní požadavky na veterinární osvědčení a vzorová osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které mohou být stanoveny v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (12), schválenou rozhodnutím Rady 1999/201/ES (13).

(19)

Při provádění tohoto rozhodnutí by se rovněž měly zohlednit zvláštní požadavky na veterinární osvědčení a vzorová osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které mohou být stanoveny v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (14) schválenou rozhodnutím Rady 97/132/ES (15).

(20)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dovoz spermatu

Členské státy povolí dovoz spermatu ovcí a koz odebraného ve třetí zemi ve schválené inseminační stanici uvedených v příloze I a v souladu s veterinárními požadavky uvedenými ve vzorovém veterinárním osvědčení v příloze II.

Článek 2

Dovoz vajíček a embryí

Členské státy povolí dovoz vajíček a embryí ovcí a koz odebraných ve třetí zemi schváleným týmem pro odběr embryí uvedených v příloze III a v souladu s veterinárními požadavky uvedenými ve vzorovém veterinárním osvědčení v příloze IV.

Článek 3

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2008.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/265/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 28, 2.2.1994, s. 47. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/211/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2008/61/ES (Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 33).

(4)  Viz strana 32 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(7)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 571/2008 (Úř. věst. L 161, 20.6.2008, s. 4).

(8)  Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28.

(9)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(10)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 234, 3.10.1995, s. 30. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/43/ES (Úř. věst. L 20, 22.1.2005, s. 34).

(12)  Úř. věst. L 71, 18.3.1999, s. 3.

(13)  Úř. věst. L 71, 18.3.1999, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 57, 26.2.1997, s. 5.

(15)  Úř. věst. L 57, 26.2.1997, s. 4. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 1999/837/ES (Úř. věst. L 332, 23.12.1999, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí a schválených inseminačních stanic, od nichž členské státy povolí dovoz spermatu ovcí a koz

Kód ISO

Jméno třetí země

Schvalovací číslo stanice

Název stanice

Adresa stanice

Datum schválení stanice

Poznámky

Popis území

(v příslušných případech)

Doplňkové záruky

AU

Austrálie

 

 

 

 

 

Doplňkové záruky, pokud jde o testování stanovené v bodech II.4.8 a II.4.9 osvědčení v příloze II, jsou povinné.

CA

Kanada

 

 

 

 

Území popsané v příloze I části 1 rozhodnutí 79/542/EHS (ve znění pozdějších předpisů).

Doplňková záruka, pokud jde o testování stanovené v bodě II.4.8 osvědčení v příloze II, je povinná.

CH

Švýcarsko

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

 

 

 

 

 

HR

Chorvatsko

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

USA

 

 

 

 

 

Doplňková záruka, pokud jde o testování stanovené v bodě II.4.8 osvědčení v příloze II, je povinná.

a)

Veterinární osvědčení vystaví vyvážející země podle vzoru v příloze II. Musí obsahovat, v číselném pořadí uvedeném ve vzoru, potvrzení požadovaná pro všechny třetí země, případně doplňkové záruky požadované pro příslušnou vyvážející třetí zemi podle přílohy I.

Pokud tak požaduje členský stát EU určení, do originálního formuláře veterinárního osvědčení se rovněž začlení doplňkové podmínky pro udělení osvědčení.

b)

Originál každého osvědčení tvoří jeden oboustranný list, nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu, kdy všechny nezbytné stránky tvoří neoddělitelnou součást jediného celku.

c)

Osvědčení je vyhotoveno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU, v němž se provádí kontrola na stanovišti hraniční kontroly, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU určení. Tyto členské státy však mohou povolit místo vlastního jazyka jiný jazyk Společenství, k němuž se v případě potřeby přiloží úřední překlad.

d)

Pokud jsou k osvědčení připojeny další stránky z důvodů identifikace různých položek zásilky (soupis v kolonce I.28 vzoru osvědčení), tyto stránky se rovněž považují za součást originálu osvědčení, pokud je každá stránka podepsána a orazítkována úředním veterinárním lékařem.

e)

Pokud osvědčení, včetně dodatečných soupisů podle písmene d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky) z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede kód osvědčení, přiděleného příslušným orgánem.

f)

Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař poslední pracovní den před naložením zásilky určené k vývozu do Společenství. Přitom se příslušné orgány vyvážející země postarají o to, aby byly dodrženy zásady pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici Rady 96/93/ES.

Podpis musí být v jiné barvě než je barva tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

g)

Originál osvědčení musí doprovázet zásilku, dokud není doručena na stanoviště hraniční kontroly EU.

h)

Osvědčení platí 10 dnů ode dne vydání. V případě přepravy lodí se doba platnosti prodlouží o dobu cesty lodí.

i)

Sperma a vajíčka/embrya se nepřepravuje/-í ve stejné nádobě s jiným spermatem a vajíčky/embryi, které/-á buď není určeno/nejsou určena do Evropského společenství, nebo má/mají nižší nákazový status.

j)

Během přepravy do Evropského společenství musí nádoba zůstat uzavřená a pečeť neporušená.

k)

Referenční číslo osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí být vydáno příslušným orgánem.


PŘÍLOHA II

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz spermatu ovcí a koz

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

Seznam třetích zemí a schválených týmů pro odběr embryí, od nichž členské státy povolí dovoz vajíček a embryí ovcí a koz

Kód ISO

Jméno třetí země

Schvalovací číslo týmu

Název týmu

Adresa týmu

Datum schválení týmu

Poznámky

Popis území

(v příslušných případech)

Doplňkové záruky

AU

Austrálie

 

 

 

 

 

Doplňkové záruky, pokud jde o testování stanovené v bodech II.5.1 a II.5.2 osvědčení v příloze IV, jsou povinné.

CA

Kanada

 

 

 

 

Území popsané v příloze I části 1 rozhodnutí 79/542/EHS

Doplňková záruka, pokud jde o testování stanovené v bodě II.5.2 osvědčení v příloze IV, je povinná.

CH

Švýcarsko

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

 

 

 

 

 

HR

Chorvatsko

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

USA

 

 

 

 

 

Doplňková záruka, pokud jde o testování stanovené v bodě II.5.2 osvědčení v příloze IV, je povinná.

a)

Veterinární osvědčení vystaví vyvážející země podle vzoru v příloze IV. Musí obsahovat, v číselném pořadí uvedeném ve vzoru, potvrzení požadovaná pro všechny třetí země, případně doplňkové záruky požadované pro příslušnou vyvážející třetí zemi podle přílohy III.

Pokud tak požaduje členský stát EU určení, do originálního formuláře veterinárního osvědčení se rovněž začlení doplňkové podmínky pro udělení osvědčení.

b)

Originál každého osvědčení tvoří jeden oboustranný list, nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu, kdy všechny nezbytné stránky tvoří neoddělitelnou součást jediného celku.

c)

Osvědčení je vyhotoveno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU, v němž se provádí kontrola na stanovišti hraniční kontroly, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU určení. Tyto členské státy však mohou povolit místo vlastního jazyka jiný jazyk Společenství, k němuž se v případě potřeby přiloží úřední překlad.

d)

Pokud jsou k osvědčení připojeny další stránky z důvodů identifikace různých položek zásilky (soupis v kolonce I.28 vzoru osvědčení), tyto stránky se rovněž považují za součást originálu osvědčení, pokud je každá stránka podepsána a orazítkována úředním veterinárním lékařem.

e)

Pokud osvědčení, včetně dodatečných soupisů podle písmene d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky) z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede kód osvědčení přiděleného příslušným orgánem.

f)

Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař poslední pracovní den před naložením zásilky určené k vývozu do Společenství. Přitom se příslušné orgány vyvážející země postarají o to, aby byly dodrženy zásady pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici Rady 96/93/ES.

Podpis musí být v jiné barvě než je barva tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

g)

Originál osvědčení musí doprovázet zásilku, dokud není doručena na stanoviště hraniční kontroly EU.

h)

Osvědčení platí 10 dnů ode dne vydání. V případě přepravy lodí se doba platnosti prodlouží o dobu cesty lodí.

i)

Vajíčka/embrya a sperma se nepřepravují/-e ve stejné nádobě s jinými vajíčky/embryi/jiným spermatem, která/-é buď nejsou určena/není určeno do Evropského společenství, nebo mají/má nižší nákazový status.

j)

Během přepravy do Evropského společenství musí nádoba zůstat uzavřená a pečeť neporušená.

k)

Referenční číslo osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí být vydáno příslušným orgánem.


PŘÍLOHA IV

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz vajíček a embryí ovcí a koz

Image

Image

Image

Image


2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. července 2008,

kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz vajíček a embryí prasat

(oznámeno pod číslem K(2008) 3671)

(Text s významem pro EHP)

(2008/636/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na úvodní větu a čl. 17 odst. 3 písm. a) a čl. 28 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární požadavky pro obchod uvnitř Společenství se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi a pro jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují veterinární požadavky stanovené ve zvláštních předpisech Společenství, uvedených ve směrnici. Směrnice rovněž stanoví seznam těch třetích zemí nebo jejich částí, které mohou poskytnout záruky rovnocenné těm, které jsou v ní uvedeny, a z nichž členské státy mohou dovážet sperma, vajíčka a embrya prasat.

(2)

Část III přílohy rozhodnutí Komise 94/63/ES ze dne 31. ledna 1994, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz a vajíček a embryí prasat (2), stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz vajíček a embryí prasat, a třetích zemí, z nichž je povolen dovoz spermatu prasat v souladu s rozhodnutím Komise 2002/613/ES ze dne 19. července 2002, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu domácích prasat (3).

(3)

Rozhodnutí 94/63/ES bylo několikrát pozměněno, aby bralo v úvahu vědecký a technický pokrok. V současné době se vztahuje na sperma, vajíčka a embrya ovcí a koz a na vajíčka a embrya prasat.

(4)

Komise hodlá stanovit veterinární podmínky pro dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Společenství, včetně seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolí dovoz těchto komodit, v samostatném právním předpisu.

(5)

Rozhodnutí 2002/613/ES stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolí dovoz spermatu prasat. Tento seznam byl sestaven na základě nákazového statusu ve třetích zemích, ze kterých členské státy povolí dovoz živých prasat. Protože neexistuje žádný vědecký důkaz, který by naznačoval, že v případě závažných exotických nakažlivých chorob mohou být rizika vyplývající z nákazového statusu samičích a samčích dárců prasat zmírněna přeléčením embrya, je vhodné a zároveň v zájmu soudržnosti a jednotnosti právních předpisů Společenství na uvedený seznam v tomto rozhodnutí odkazovat při sestavení seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolí dovoz vajíček a embryí uvedeného živočišného druhu.

(6)

V zájmu srozumitelnosti právních předpisů Společenství je vhodné, aby bylo rozhodnutí 94/63/ES zrušeno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy povolí dovoz vajíček a embryí prasat ze třetích zemí, z nichž je povolen dovoz spermatu prasat v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2002/613/ES.

Článek 2

Rozhodnutí 94/63/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2008.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/265/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 28, 2.2.1994, s. 47. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/211/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 45. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/14/ES (Úř. věst. L 7, 12.1.2007, s. 28).


Tiskové opravy

2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/34


Oprava nařízení Rady (ES) č. 717/2008 ze dne 17. července 2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót

( Úřední věstník Evropské unie L 198 ze dne 26. července 2008 )

Na obálce v obsahu, na straně 1 v názvu nařízení a na straně 6 v řádku, v kterém se uvádí místo a datum jeho přijetí:

místo:

„17. července 2008“,

má být:

„15. července 2008“.


2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/34


Oprava směrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu

( Úřední věstník Evropské unie L 178 ze dne 12. července 1994, s. 66 )

(Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 03, svazek 16, s. 238)

Strana 239 zvláštního vydání,

čl. 2 odst. 1,

čl. 3 odst. 1,

čl. 3 odst. 2 návětí,

čl. 3 odst. 2 písm. b),

čl. 3 odst. 2 písm. d),

čl. 4 první odrážka,

čl. 5 první odrážka a

a strana 240

čl. 6 první odrážka a

čl. 7 první odrážka

místo:

slova „orgán“ v příslušném mluvnickém tvaru

má být:

slovo „subjekt“ v příslušném mluvnickém tvaru.