ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 205

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
1. srpna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 752/2008 ze dne 31. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 753/2008, ze dne 31. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1299/2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 754/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 755/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací ( 1 )

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 756/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. srpna 2008

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 757/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 758/2008 ze dne 31. července 2008 o změně nařízení (ES) č. 711/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 759/2008 ze dne 31. července 2008 o změně nařízení (ES) č. 712/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 761/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

26

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (kodifikované znění) ( 1 )

28

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/628/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. února 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

40

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

42

 

 

Komise

 

 

2008/629/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2008 kterým se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2005/56/ES o zřízení Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu ke správě činnosti Společenství v oblasti vzdělávání, audiovize a kultury podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003

47

 

 

2008/630/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2008 o mimořádných opatřeních vztahujících se na korýše dovezené z Bangladéše a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2008) 3698)  ( 1 )

49

 

 

2008/631/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o některé regiony členských států uvedené v příloze a o prodloužení doby uplatňování uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2008) 3964)  ( 1 )

51

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2008/632/SZBP ze dne 31. července 2008, kterým se mění společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe

53

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 752/2008

ze dne 31. července 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 590/2008 (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 24).


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

29,6

TR

74,2

XS

27,8

ZZ

43,9

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

83,1

US

47,0

UY

69,9

ZA

87,7

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

60,6

EG

134,7

IL

145,6

MK

76,7

TR

157,0

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

100,7

BR

102,2

CL

107,2

CN

82,9

NZ

121,6

US

100,6

ZA

91,1

ZZ

100,9

0808 20 50

AR

70,7

CL

82,0

TR

155,9

ZA

99,6

ZZ

102,1

0809 20 95

CA

344,6

TR

417,9

US

570,5

ZZ

444,3

0809 30

TR

160,6

ZZ

160,6

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

91,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 753/2008,

ze dne 31. července 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1299/2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 (1), kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), a zejména na článek 127 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem (2) má být na základě čl. 201 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) od 1. července 2008 zrušeno.

(2)

Některá ustanovení týkající se seskupení producentů stanovených v nařízení (ES) č. 1952/2005 nebyla začleněna do jednotného nařízení o společné organizaci trhů. Aby mohlo odvětví chmele nadále řádně fungovat, je nezbytné uvedená ustanovení začlenit do nařízení Komise (ES) č. 1299/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (3).

(3)

Článek 122 jednotného nařízení o společné organizaci trhů stanoví všeobecné podmínky pro uznání organizací producentů členskými státy. Tyto podmínky by měly být upřesněny pro odvětví chmele. V zájmu soudržnosti by se pojem „seskupení producentů“ měl nadále používat v uvedeném odvětví.

(4)

K zabránění diskriminace mezi producenty a zajištění jednotnosti a účinnosti přijaté akce by měly být pro celé Společenství stanoveny podmínky, které musí seskupení producentů splňovat, aby byla uznána členskými státy. Pro dosažení účinného soustředění nabídky je zejména nezbytné, aby seskupení producentů prokázala dostatečnou hospodářskou sílu a aby byla celková produkce producentů uváděna na trh seskupením buď přímo, nebo prostřednictvím producentů podle společných pravidel.

(5)

Nařízení (ES) č. 1299/2007 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1299/2007 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Pro uznání organizací producentů podle článku 122 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4), dále jen ‚seskupení producentů‘, je příslušný členský stát, na jehož území má seskupení producentů sídlo.

2.   Členské státy uznají seskupení producentů, která o to požádají a splňují tyto obecné podmínky:

a)

mají právní subjektivitu nebo dostatečnou právní způsobilost, aby mohla být na základě vnitrostátních právních předpisů nositelem práv a povinností;

b)

používají společná pravidla pro produkci a první fázi uvádění na trh ve smyslu druhého pododstavce;

c)

mají ve svých stanovách zahrnutu povinnost producentů, kteří jsou členy seskupení producentů:

i)

dodržovat společná pravidla produkce a rozhodnutí o tom, které odrůdy mají být pěstovány,

ii)

veškerou produkci uvádět na trh prostřednictvím seskupení;

d)

poskytují důkaz dostatečné hospodářské činnosti;

e)

vylučují z celé oblasti své činnosti veškerou diskriminaci mezi producenty nebo seskupeními Společenství, zejména pokud jde o jejich státní příslušnost nebo místo usazení;

f)

zaručují bez diskriminace každému producentu, který se zaváže dodržovat stanovy, právo stát se členem seskupení;

g)

mají ve svých stanovách zahrnuta ustanovení, která zajišťují, že členové seskupení, kteří si přejí ukončit své členství, tak mohou učinit pouze po tříletém období členství v seskupení a za předpokladu, že o tom uvědomí seskupení nejméně jeden rok předem, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní nebo správní předpisy, které mají v určitých případech chránit seskupení nebo jeho věřitele před finančními důsledky, které by mohly vzniknout na základě odchodu člena, nebo zabránit členu v odchodu během rozpočtového roku;

h)

mají ve svých stanovách zahrnutu povinnost vést oddělené účetnictví pro činnosti, které jsou předmětem jejich uznání;

i)

nezaujímají ve Společenství dominantní postavení.

První fází uvádění na trh se rozumí prodej chmele vyprodukovaného samostatným producentem nebo, v případě prodeje prostřednictvím seskupení producentů, prodej chmele vyprodukovaného jeho členy za velkoobchodní ceny nebo zpracovatelskému průmyslu.

3.   Povinnost stanovená v odst. 2 písm. c) se nevztahuje na produkty, na které producenti uzavřeli prodejní smlouvy, než se stali členy seskupení producentů, pokud o tom byla uvedená seskupení informována a tyto smlouvy schválila.

4.   Odchylně od odst. 2 písm. c) bodu ii), pokud to schválí seskupení producentů za podmínek, které stanoví, mohou jeho členové:

a)

nahradit povinnost uvádět na trh veškerou produkci prostřednictvím seskupení producentů stanovenou v odst. 2 písm. c) bodě ii) povinností uvádět na trh podle společných pravidel uvedených ve stanovách, která zaručí seskupení producentů právo dohlížet na úroveň prodejních cen, jež podléhají schválení seskupením, přičemž v případě neschválení vykoupí seskupení dotyčný chmel za vyšší cenu;

b)

uvádět na trh prostřednictvím jiného seskupení producentů zvoleného jejich vlastním seskupením produkty, které pro své znaky nespadají do obchodních činností jejich vlastního seskupení.

5.   Společná pravidla podle odst. 2 písm. b) bodů c) a i) se stanoví písemně. Tato pravidla zahrnují alespoň:

a)

pokud jde o produkci:

i)

použití jedné nebo více určitých odrůd při obnově chmelnic nebo při zakládání nových chmelnic,

ii)

dodržování určitých pěstitelských postupů a opatření na ochranu rostlin,

iii)

sklízení, sušení a případně obalová úprava;

b)

pokud jde o uvádění na trh, zejména pokud jde o koncentraci a podmínky nabídky:

i)

obecná ustanovení o prodeji prostřednictvím seskupení,

ii)

ustanovení o množstvích, která mohou producenti prodat sami, a pravidlech pro tento prodej,

2)

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 je však členský stát na základě své žádosti oprávněn uznat seskupení, jehož zaregistrované pěstební plochy jsou menší než 60 hektarů, pokud se tyto pěstební plochy nacházejí v uznané pěstitelské oblasti, jejíž rozloha je menší než 100 hektarů.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 314, 30.11.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 289, 7.11.2007, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 754/2008

ze dne 31. července 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 10 odst. 4 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 1 čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 (3) stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků jiných než drůbeže do Společenství a karanténní podmínky, které se vztahují na tyto ptáky po dovozu.

(2)

V příloze V uvedeného nařízení je stanoven seznam karanténních zařízení a středisek schválených příslušnými orgány členských států pro dovoz některých ptáků jiných než drůbeže.

(3)

Kypr, Maďarsko, Itálie, Rakousko, Portugalsko a Spojené království přezkoumaly svá schválená karanténní zařízení a střediska a poslaly Komisi aktualizovaný seznam těchto karanténních zařízení a středisek. Seznam schválených karanténních zařízení a středisek uvedený v příloze V nařízení (ES) č. 318/2007 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Nařízení (ES) č. 318/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 318/2007 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/265/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 607/2008 (Úř. věst. L 166, 27.6.2008, s. 18).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZAŘÍZENÍ A STŘEDISEK PODLE ČL. 6 ODST. 1

Kód ISO země

Název země

Číslo schválení karanténního zařízení nebo střediska

AT

RAKOUSKO

AT OP Q1

AT

RAKOUSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-3-KO-Q2

AT

RAKOUSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-3-HO-Q-1

AT

RAKOUSKO

AT3-KR-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKOUSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIE

BE VQ 1003

BE

BELGIE

BE VQ 1010

BE

BELGIE

BE VQ 1011

BE

BELGIE

BE VQ 1012

BE

BELGIE

BE VQ 1013

BE

BELGIE

BE VQ 1016

BE

BELGIE

BE VQ 1017

BE

BELGIE

BE VQ 3001

BE

BELGIE

BE VQ 3008

BE

BELGIE

BE VQ 3014

BE

BELGIE

BE VQ 3015

BE

BELGIE

BE VQ 4009

BE

BELGIE

BE VQ 4017

BE

BELGIE

BE VQ 7015

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750050

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

DE

NĚMECKO

BB-1

DE

NĚMECKO

BW-1

DE

NĚMECKO

BY-1

DE

NĚMECKO

BY-2

DE

NĚMECKO

BY-3

DE

NĚMECKO

BY-4

DE

NĚMECKO

HE-1

DE

NĚMECKO

HE-2

DE

NĚMECKO

NI-1

DE

NĚMECKO

NI-2

DE

NĚMECKO

NI-3

DE

NĚMECKO

NW-1

DE

NĚMECKO

NW-2

DE

NĚMECKO

NW-3

DE

NĚMECKO

NW-4

DE

NĚMECKO

NW-5

DE

NĚMECKO

NW-6

DE

NĚMECKO

NW-7

DE

NĚMECKO

NW-8

DE

NĚMECKO

RP-1

DE

NĚMECKO

SN-1

DE

NĚMECKO

SN-2

DE

NĚMECKO

TH-1

DE

NĚMECKO

TH-2

ES

ŠPANĚLSKO

ES/01/02/05

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/02/12

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/03/13

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/02/10

ES

ŠPANĚLSKO

ES/17/02/07

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/11

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/14

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/03/15

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/06/18

ES

ŠPANĚLSKO

ES/10/07/20

FR

FRANCIE

38.193.01

GR

ŘECKO

GR.1

GR

ŘECKO

GR.2

IE

IRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITÁLIE

003AL707

IT

ITÁLIE

305/B/743

IT

ITÁLIE

132BG603

IT

ITÁLIE

170BG601

IT

ITÁLIE

233BG601

IT

ITÁLIE

068CR003

IT

ITÁLIE

006FR601

IT

ITÁLIE

054LCO22

IT

ITÁLIE

I – 19/ME/01

IT

ITÁLIE

119RM013

IT

ITÁLIE

006TS139

IT

ITÁLIE

133VA023

IT

ITÁLIE

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13000

NL

NIZOZEMSKO

NL-13001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13002

NL

NIZOZEMSKO

NL-13003

NL

NIZOZEMSKO

NL-13004

NL

NIZOZEMSKO

NL-13005

NL

NIZOZEMSKO

NL-13006

NL

NIZOZEMSKO

NL-13007

NL

NIZOZEMSKO

NL-13008

NL

NIZOZEMSKO

NL-13009

NL

NIZOZEMSKO

NL-13010

PL

POLSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05 01 CQA

PT

PORTUGALSKO

01 02 CQA

PT

PORTUGALSKO

03 01 CQAR

PT

PORTUGALSKO

05 07 CQAA

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/01

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/02

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

01/08/01

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/08/01“


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 755/2008

ze dne 31. července 2008,

kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (1), a zejména na čl. 11 písm. c) bod ii) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 3 směrnice 2005/36/ES stanoví, že pokud je pro dané regulované povolání stanovena jiná zvláštní úprava, která přímo souvisí s uznáváním odborných kvalifikací, neuplatňují se odpovídající ustanovení směrnice 2005/36/ES. V čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (2) se stanoví, že se automaticky uznávají průkazy způsobilosti námořníků vydané členskými státy v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků (3). Směrnice 2005/36/ES by se tedy neměla uplatňovat na uznávání průkazů způsobilosti námořníků sloužících na plavidlech spadajících do působnosti směrnice 2001/25/ES.

(2)

Česká republika, Dánsko, Německo, Itálie, Rumunsko a Nizozemsko podaly odůvodněné žádosti o odstranění námořnických povolání ve svých zemích spadajících do působnosti směrnice 2001/25/ES z bodu 3 písm. a) přílohy II směrnice 2005/36/ES.

(3)

Česká republika, Dánsko, Německo, Itálie a Rumunsko požádaly o vymazání všech povolání a souvisejících popisů vzdělání uvedených pro tyto země v bodu 3 písm. a) přílohy II směrnice 2005/36/ES. Nizozemsko požádalo o vymazání dvou povolání: „první palubní důstojník (loď pro pobřežní plavbu) (s doplňkovou přípravou) (‚stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)‘)“ a „diplomovaný strojník (‚diploma motordrijver‘)“, jakož i souvisejících popisů vzdělání z bodu 3 písm. a) přílohy II směrnice 2005/36/ES.

(4)

Spojené království podalo odůvodněnou žádost o odstranění námořnických povolání ve svých zemích spadajících do působnosti směrnice 2001/25/ES z bodu 5 přílohy II směrnice 2005/36/ES.

(5)

Směrnice 2005/36/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro uznávání odborných kvalifikací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II směrnice 2005/36/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1430/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 160.

(3)  Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/45/ES (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 160).


PŘÍLOHA

Příloha II směrnice 2005/36/ES se mění takto:

1.

Bod 3 písm. a) se nahrazuje tímto:

„a)

Námořní doprava

 

Odborná příprava pro povolání:

 

v Lotyšsku:

lodní elektrodůstojník (‚kuģu elektromehāniķis‘),

operátor chladicího systému (‚kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists‘);

 

v Nizozemsku:

úředník VTS (‚VTS-functionaris‘);

 

která odpovídá vzdělání:

v Lotyšsku:

i)

u lodního elektrodůstojníka (‚kuģu elektromehāniķis‘),

1.

osoba ve věku nejméně 18 let;

2.

odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let a 6 měsíců, zahrnujícímu nejméně 9 let základního vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně 6 měsíců jako lodní elektrotechnik nebo asistent lodního elektrodůstojníka na lodích s generátory o výkonu více než 750 kW. Odborné vzdělání se zakončuje zvláštní zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu s programem odborné přípravy schváleným ministerstvem dopravy;

ii)

u operátora chladicího systému (‚kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists‘),

1.

osoba ve věku nejméně 18 let;

2.

odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 9 let základního vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně 12 měsíců jako asistent operátora chladicího systému. Odborné vzdělání se zakončuje zvláštní zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu s programem odborné přípravy schváleným ministerstvem dopravy;

v Nizozemsku:

Vzdělání o celkové délce nejméně patnáct let, zahrnující alespoň tříleté vyšší odborné vzdělávání (‚HBO‘) nebo střední odborné vzdělávání (‚MBO‘) a doplněné vnitrostátními a regionálními vnitrostátními specializačními studii, každé v délce nejméně dvanácti týdnů teoretické přípravy a ukončené zkouškou.“

2.

Bod 5 se mění takto:

Desátá, jedenáctá, dvanáctá, třináctá a čtrnáctá odrážka se zrušuje.


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 756/2008

ze dne 31. července 2008,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. srpna 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [vysoce jakostní pšenice obecná], 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. srpna 2008 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost.

(5)

Nicméně v souladu s nařízením Komise (ES) č. 608/2008 ze dne 26. června 2008 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/2009 (3), se platnost některých cel stanovených tímto nařízením pozastavuje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. srpna 2008 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 166, 27.6.2008, s. 19.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 1. srpna 2008

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00 (2)

střední jakosti

0,00 (2)

nízké jakosti

0,00 (2)

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00 (2)

1002 00 00

ŽITO

0,00 (2)

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (3)

0,00 (2)

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00 (2)


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  V souladu s nařízením (ES) č. 608/2008 se použití tohoto práva pozastavuje.

(3)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

16.7.2008-30.7.2008

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

218,19

148,57

Cena FOB USA

272,91

262,91

242,91

130,27

Prémie – Záliv

8,62

Prémie – Velká jezera

15,65

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

42,42 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

42,44 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 757/2008

ze dne 31. července 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 688/2008 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 514/2008 (Úř. věst. L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 192, 19.7.2008, s. 49.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 použitelné ode dne 1. srpna 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 758/2008

ze dne 31. července 2008

o změně nařízení (ES) č. 711/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 318/2006 byly ode dne 25. července 2008 stanoveny nařízením Komise (ES) č. 711/2008 (2).

(2)

Vzhledem k dodatečným informacím dostupným Komisi, které se týkají zejména změny ve vztahu mezi cenami na vnitřním a světovém trhu, je nezbytné upravit v současnosti platné vývozní náhrady.

(3)

Nařízení (ES) č. 711/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 711/2008 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 197, 25.7.2008, s. 30.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu platné ode dne 1. srpna 2008

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1829

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1829

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

všechna místa určení kromě následujících:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního prostoru Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

Evropská území, ze jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost členský stát a která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltar.


(1)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10 června 1999.

(2)  Tato částka se vztahuje na surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, použitelná výše náhrady se v případě každé dotčené vývozní operace vynásobí přepočítacím koeficientem, který se získá vydělením výtěžnosti vyváženého cukru, vypočítané v souladu s přílohou I bodu III odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006, číslem 92.


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 759/2008

ze dne 31. července 2008

o změně nařízení (ES) č. 712/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c), d) a g) nařízení (ES) č. 318/2006 byly ode dne 25. července 2008 stanoveny nařízením Komise (ES) č. 712/2008 (2).

(2)

Vzhledem k dodatečným informacím dostupným Komisi, které se týkají zejména změny ve vztahu mezi cenami na vnitřním a světovém trhu, je nezbytné upravit v současnosti platné vývozní náhrady.

(3)

Nařízení (ES) č. 712/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 712/2008 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 197, 25.7.2008, s. 32.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu platné ode dne 1. srpna 2008

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1829

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

všechna místa určení kromě následujících:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního prostoru Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

Evropská území, ze jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost členský stát a která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltar.


(1)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10 června 1999.

(2)  Základní částka se nevztahuje na produkt definovaný v bodě 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 760/2008

ze dne 31. července 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. i) a články 192 a 194 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2204/90 ze dne 24. července 1990, kterým se stanoví doplňující obecná pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o sýry (2), se zrušuje nařízením (ES) č. 1234/2007 od 1. července 2008.

(2)

Ustanovení článku 3 nařízení (EHS) č. 2204/90 týkající se výměny informací a kontrolních a správních opatření nebyla začleněna do nařízení (ES) č. 1234/2007. Podle článků 192 a 194 nařízení (ES) č. 1234/2007 by uvedená ustanovení měla být začleněna do nařízení Komise (ES) č. 1547/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90 (3).

(3)

V zájmu jasnosti a účelnosti by se nařízení (ES) č. 1547/2006 mělo zrušit a nahradit novým nařízením.

(4)

Článek 119 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že používání kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů podléhá předchozímu povolení. Je nutné stanovit prováděcí pravidla pro udělování takových povolení s ohledem na požadavky týkající se kontroly podniků. Aby se usnadnilo provádění a sledování odchylek, měla by být dotyčná povolení udělována na konkrétní období.

(5)

Ustanovení čl. 121 písm. i) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že maximální procentní obsah kaseinu a kaseinátů v sýrech musí být stanoven na základě objektivních kritérií stanovených s ohledem na technologické požadavky. Je vhodné stanovit tyto procentní obsahy na základě dostupných poznatků na úrovni Společenství. S cílem usnadnit kontroly dodržování tohoto ustanovení je vhodné stanovit procentní obsahy celkově, a ne pro jednotlivé výrobky, aniž by byly dotčeny přísnější normy na vnitrostátní úrovni.

(6)

Při používání kaseinu nebo kaseinátů v sýrech by měly být dodržovány mezinárodní normy pro sýry, zejména pokud jde o poměr mezi bílkovinami syrovátky a kaseinem (4).

(7)

Je třeba stanovit prováděcí pravidla týkající se kontrol a sankcí se zřetelem na strukturu tohoto odvětví. Výše sankcí by se měla stanovit poté, až bude znovu zavedena podpora podle článku 100 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(8)

Aniž by byly dotčeny vnitrostátní sankce za použití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů bez povolení, je vhodné, pokud je výše podpory stanovena podle článku 100 nařízení (ES) č. 1234/2007, vyžadovat sankci stanovenou na jedné straně na základě hodnoty kaseinu a kaseinátů a na druhé straně na základě hodnoty odpovídajícího množství sušeného odstředěného mléka, aby se přinejmenším odstranily hospodářské výhody vyplývající z nepovoleného používání. Pokud je podpora produkce kaseinu a kaseinátů stanovena na nulu, je vhodné nestanovit výši sankcí.

(9)

Ustanovení čl. 204 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že nařízení se použije v odvětví mléka a mléčných výrobků, s výjimkou části II hlavy I kapitoly III, ode dne 1. července 2008. Od uvedeného dne se zrušuje nařízení (EHS) č. 2204/90. Toto nařízení by se proto mělo použít ode dne 1. července 2008.

(10)

Aby se mohlo odvětví přizpůsobit začlenění nových maximálních procentních obsahů a jejich rozšíření na další sýry, měla by mu být poskytnuta odchylka v délce šesti měsíců.

(11)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Povolení uvedená v článku 119 nařízení (ES) č. 1234/2007 se na žádost dotyčného podniku udělují na období 12 měsíců pod podmínkou, že se podnik předtím písemně zaváže přijmout a dodržovat ustanovení článku 3 tohoto nařízení.

2.   Povolení se vydávají s pořadovým číslem pro každý podnik nebo případně pro každou výrobní jednotku.

3.   Povolení se mohou s ohledem na žádost dotyčného podniku vztahovat na jeden nebo více druhů sýra.

Článek 2

1.   Maximální procentní obsah uvedený v čl. 121 písm. i) bodě i) nařízení (ES) č. 1234/2007, který má být obsažen v produktech kódu KN 0406, je 10 %. Vztahuje se na hmotnost sýrů, které vyrobil daný podnik nebo výrobní jednotka během období šesti měsíců.

Sýry s přidaným kaseinem nebo kaseináty nesmí překročit poměr mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinovými bílkovinami v mléce a musí být dodrženy vnitrostátní právní předpisy země výroby týkající se používání kaseinu a kaseinátů.

2.   Odchylně od odstavce 1 činí do 31. prosince 2008 maximální procentní obsah uvedený v prvním pododstavci uvedeného odstavce 5 % u:

a)

tavených sýrů kódu KN 0406 30;

b)

strouhaných tavených sýrů kódu KN ex 0406 20 vyrobených kontinuálním způsobem výroby bez přídavku již vyrobeného taveného sýra;

c)

práškových tavených sýrů kódu KN ex 0406 20 vyrobených kontinuálním způsobem výroby bez přídavku již vyrobeného taveného sýra.

Článek 3

1.   Podniky:

a)

nahlásí příslušnému orgánu množství a druhy vyrobených sýrů, jakož i množství kaseinu a kaseinátů obsažených v jednotlivých produktech;

b)

povedou skladové účetnictví, které umožňuje ověřit množství a druhy vyrobených sýrů, množství zakoupeného a/nebo vyrobeného kaseinu a kaseinátů, jakož i jejich místo určení a/nebo použití.

2.   Skladové účetnictví podle odst. 1 písm. b) zahrnuje údaje o původu, složení a množství surovin použitých při výrobě sýrů. Členské státy mohou požadovat odběr vzorků za účelem kontroly uvedených údajů. Členské státy dbají na to, aby bylo zaručeno důvěrné zacházení se získanými údaji.

Článek 4

1.   Členské státy zajistí dodržování tohoto nařízení prostřednictvím správních a fyzických kontrol, zejména:

a)

častých neohlášených kontrol na místě, jejichž cílem je zkontrolovat a porovnat skladové účetnictví na jedné straně a příslušné obchodní doklady a skutečně držené zásoby na straně druhé; tyto kontroly provádějí u reprezentativního počtu hlášení uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a);

b)

namátkových kontrol podniků, které vyrábějí sýry a jimž nebylo uděleno povolení.

2.   Každý podnik, kterému bylo uděleno povolení, je kontrolován nejméně jednou za rok.

Článek 5

Členské státy vedou záznamy o

a)

počtu udělených a/nebo odejmutých povolení;

b)

množství kaseinu a kaseinátů ohlášeného v rámci povolení a o množství vyrobených sýrů;

c)

případů, v nichž došlo k použití kaseinu a/nebo kaseinátů buďto bez povolení, nebo bez dodržení stanovených procentních obsahů, s uvedením nepovoleného množství použitého kaseinu nebo kaseinátů.

Článek 6

1.   Aniž by byly dotčeny sankce stanovené dotčenými členskými státy, podléhá použití kaseinu a kaseinátů bez povolení sankci. Sankce se stanoví poté, až bude pozměněna míra podpory podle článku 100 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Částky vybrané podle odstavce 1 se považují za účelově vázané příjmy v souladu s článkem 12 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (5) a vykazují se Komisi v souladu s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 7

1.   Nařízení (ES) č. 1547/2006 se zrušuje.

Povolení udělená v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 1547/2006 však zůstávají v platnosti až do doby, kdy jejich platnost skončí.

2.   Odkazy na zrušené nařízení a na článek 3 nařízení (EHS) č. 2204/90 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008. Ustanovení čl. 2 odst. 1 se však použije ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 201, 31.7.1990, s. 7. Nařízení ve znění nařízením (ES) č. 2583/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 286, 17.10.2006, s. 8.

(4)  Codex Alimentarius – obecná norma pro sýry (CODEX STAN A-6, pozměněná v roce 2006).

(5)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1547/2006

Nařízení (EHS) č. 2204/90

Toto nařízení

články 1 a 2

 

články 1 a 2

 

čl. 3 odst. 1 písm. a) a b)

čl. 3 odst. 1

 

čl. 3 odst. 1 písm. c)

čl. 4 odst. 1

čl. 3 odst. 1

 

čl. 3 odst. 2

čl. 3 odst. 2

 

čl. 4 odst. 2

čl. 3 odst. 3

 

čl. 5 písm. c)

čl. 4 odst. 1

 

článek 6

čl. 4 odst. 2

 

článek 5

 

čl. 5 písm. a) a b)

článek 6

 

 

článek 7

článek 7

 

článek 8

příloha I

 

příloha II

 

příloha III

 


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 761/2008

ze dne 31. července 2008,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 písm. a) a odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sazby náhrad použitelné od 25. července 2008 pro produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 716/2008 (2).

(2)

Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 716/2008 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad stanovené nařízením (ES) č. 716/2008 se pozměňují podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 197, 25.7.2008, s. 52.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 1. srpna 2008 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

18,29

18,29


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na vývozy:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, a na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního prostoru Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;.

c)

Evropská území, ze jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost členský stát a která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltar.

(2)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10. června 1999.


SMĚRNICE

1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/28


SMĚRNICE RADY 2008/72/ES

ze dne 15. července 2008

o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh

(Text s významem pro EHP)

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 92/33/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (2) byla několikrát podstatně změněna (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Produkce zeleniny zaujímá v zemědělství Společenství významné místo.

(3)

Uspokojivé výsledky při pěstování zeleniny závisejí ve značné míře na jakosti a rostlinolékařském stavu nejen osiva, na které se již vztahuje směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (4), ale i sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny.

(4)

Rozdílné zacházení poskytované sadbě a rozmnožovacímu materiálu zeleniny v různých členských státech by mohlo vytvářet překážky obchodu a bránit tak volnému pohybu tohoto zboží uvnitř Společenství.

(5)

Harmonizované podmínky na úrovni Společenství by měly zajistit, aby kupující na celém území Společenství získávali sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny dobré jakosti a v dobrém rostlinolékařském stavu.

(6)

Tyto harmonizované podmínky týkající se rostlinolékařského stavu rostlin musí být slučitelné se směrnicí Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (5).

(7)

Není vhodné, aniž jsou dotčena ustanovení o rostlinolékařském stavu rostlin podle směrnice 2000/29/ES, uplatňovat pravidla Společenství o uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, pokud se prokáže, že tyto produkty jsou určeny k vývozu do třetích zemí, přičemž platné předpisy třetí země mohou být odlišné od pravidel obsažených v této směrnici.

(8)

Vymezení rostlinolékařských norem a norem jakosti pro každý rod a druh zeleniny vyžaduje dlouhé a podrobné technické a vědecké zkoumání. Proto by měl být k tomuto účelu zaveden určitý postup.

(9)

Je v první řadě odpovědností dodavatelů sadby nebo rozmnožovacího materiálu zeleniny zajistit, aby jejich výrobky splňovaly podmínky stanovené touto směrnicí.

(10)

Příslušné orgány členských států by měly při provádění kontrol a inspekcí zajistit, aby dodavatelé splňovali tyto podmínky.

(11)

K zajištění jednotného používání norem stanovených touto směrnicí ve všech členských státech by měla být stanovena kontrolní opatření Společenství.

(12)

V zájmu kupujících sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny je, aby byly známy názvy odrůd a chráněna jejich pravost.

(13)

K tomuto účelu je třeba v možném rozsahu stanovit použití pravidel týkajících se odrůd, která již byla zavedena pro uvádění na trh osiva zeleniny.

(14)

Pro zajištění pravosti a řádného uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny by měla být stanovena pravidla Společenství týkající se oddělování partií a značení. Návěsky by měly poskytovat údaje vyžadované jak úřední kontrolou, tak pro informaci uživatele.

(15)

Měla by být zavedena pravidla umožňující v případě dočasných zásobovacích obtíží uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny vyhovující méně přísným požadavkům, než jaké stanoví tato směrnice.

(16)

Mělo by být členským státům zakázáno ukládat, pokud se jedná o rody a druhy uvedené v příloze II, pro které je sestavena průvodka, nové podmínky nebo omezení obchodu kromě těch, které jsou stanoveny touto směrnicí.

(17)

Mělo by být upraveno povolování uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vypěstovaných ve třetích zemí na vnitřní trh Společenství pod podmínkou, že poskytuje stejné záruky jako sadba a rozmnožovací materiál pěstovaný ve Společenství a že vyhovuje předpisům Společenství.

(18)

K harmonizaci technických metod kontrol používaných v členských státech a ke srovnání sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny pěstovaného ve Společenství se sadbou a rozmnožovacím materiálem pěstovaným ve třetích zemích by se měly provádět srovnávací zkoušky pro kontrolu souladu těchto produktů s požadavky této směrnice.

(19)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6).

(20)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v části B přílohy III,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Tato směrnice se vztahuje na uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo uvnitř Společenství.

2.   Články 2 až 20 a článek 23 se vztahují na rody a druhy uvedené v příloze II, jakož i na jejich hybridy.

Zmíněné články se vztahují rovněž na podnože a ostatní části rostlin jiných rodů nebo druhů nebo jejich hybridy, je-li nebo má-li na ně být naroubován materiál některého ze zmíněných rodů nebo druhů nebo jejich hybridů.

3.   Změny v seznamu rodů a druhů v příloze II se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 3.

Článek 2

Aniž jsou dotčeny zdravotní předpisy stanovené směrnicí 2000/29/ES, nevztahuje se tato směrnice na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny, který je prokazatelně určen k vývozu do třetích zemí, pokud je jako takový řádně označen a dostatečně oddělen.

Prováděcí opatření k prvnímu pododstavci, týkající se zejména značení a oddělování, budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 3

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„rozmnožovacím materiálem“ části rostlin a veškerý rostlinný materiál, včetně podnoží, určený k rozmnožování a produkci zeleniny;

b)

„sadbou“ celé rostliny, části rostlin a u roubovaných rostlin též podnože, určené k pěstování pro účely produkce zeleniny;

c)

„dodavatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která profesionálně vykonává přinejmenším jednu z následujících činností týkajících se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny: rozmnožování, pěstování, ochranu nebo zpracování a uvádění na trh;

d)

„uváděním na trh“ držení k volnému použití nebo ve skladu, vystavování nebo nabízení k prodeji, prodej nebo dodávání sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny v jakékoli formě jiné osobě;

e)

„příslušným úředním subjektem“:

i)

jediný ústřední orgán zřízený nebo pověřený členským státem nacházející se pod dohledem vlády členského státu a odpovědný za otázky týkající se jakosti,

ii)

jakýkoli veřejný orgán zřízený:

buď na úrovni členského státu,

nebo na regionální úrovni pod dohledem orgánů členského státu v mezích stanovených vnitrostátními právními předpisy daného členského státu.

Subjekty uvedené v bodech i) a ii) mohou v souladu s vnitrostátními předpisy přenést úkoly, které mají být podle této směrnice provedeny jimi nebo pod jejich dohledem, na jakoukoli veřejnoprávní či soukromoprávní právnickou osobu, která je na základě úředně schválených stanov pověřena výhradně zvláštními úkoly veřejného zájmu, pod podmínkou, že tato právnická osoba a její členové nemají žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Členské státy zajistí úzkou spolupráci mezi subjekty uvedenými v bodu i) a subjekty uvedenými v bodu ii).

Postupem podle čl. 21 odst. 2 lze dále schválit jakoukoli jinou právnickou osobu založenou subjektem uvedeným v bodech i) a ii) a jednající pod řízením a dohledem tohoto subjektu pod podmínkou, že tato osoba nemá žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Členské státy oznámí Komisi své příslušné úřední subjekty. Komise tuto informaci předá ostatním členským státům;

f)

„úředními opatřeními“ opatření přijatá příslušným úředním subjektem;

g)

„úřední inspekcí“ inspekce prováděná příslušným úředním subjektem;

h)

„úředním prohlášením“ prohlášení vydané příslušným úředním subjektem nebo na jeho odpovědnost;

i)

„partií“ určitý počet jednotek jednoho druhu zboží identifikovatelný na základě stejnorodosti složení a původu;

j)

„laboratoří“ subjekt veřejného nebo soukromého práva provádějící rozbory a stanovující správné diagnózy, které pěstiteli umožňují sledovat jakost produkce.

Článek 4

Postupem podle čl. 21 odst. 3 se v příloze I stanoví průvodka pro každý rod nebo druh uvedený v příloze II nebo pro podnože jiných rodů nebo druhů, je-li nebo má-li na ně být naroubován materiál některého ze zmíněných rodů nebo druhů; k průvodce se vztahují rostlinolékařské podmínky stanovené směrnicí 2000/29/ES, které se vztahují na dané rody nebo druhy, určující

a)

podmínky, které musí splňovat sadba, týkající se zejména jakosti a čistoty sklizně a případně odrůdových charakteristik. Tyto podmínky se připojí do části A přílohy I;

b)

podmínky, které musí splňovat rozmnožovací materiál, týkající se zejména použitého rozmnožovacího postupu, čistoty pěstebního porostu a případně odrůdových charakteristik. Tyto podmínky se uvedou v části B přílohy I.

Článek 5

1.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé učinili všechna opatření nezbytná k zajištění souladu s normami stanovenými touto směrnicí na všech stupních produkce a uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny.

2.   Pro účely odstavce 1 dodavatelé sami nebo prostřednictvím schválených dodavatelů nebo příslušného úředního subjektu provádějí kontroly založené na těchto zásadách:

určení kritických bodů pěstebního postupu na základě použitých produkčních metod,

vypracování a zavedení metod sledování a kontroly kritických bodů uvedených v první odrážce,

odběr vzorků k rozboru v laboratoři schválené příslušným úředním subjektem pro účely kontroly souladu s normami zavedenými touto směrnicí,

vedení písemných nebo jiných trvalých záznamů údajů uvedených v první, druhé a třetí odrážce a vedení záznamů o produkci a uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, které mají být volně přístupné příslušnému úřednímu subjektu. Tyto doklady a záznamy musí být uchovávány po dobu nejméně jednoho roku.

Dodavatelé, jejichž činnost se v této souvislosti omezuje pouze na šíření sadby a rozmnožovacího materiálu vypěstovaného a baleného mimo jejich vlastní zařízení, jsou však povinni vést pouze písemné nebo jiné trvalé záznamy o nákupu a prodeji nebo dodání těchto produktů.

Tento odstavec se nevztahuje na dodavatele, jejichž činnost se v této oblasti omezuje na dodání malého množství sadby a rozmnožovacího materiálu neprofesionálním konečným spotřebitelům.

3.   Jestliže výsledky vlastních kontrol nebo informace dostupné dodavatelům podle odstavce 1 odhalí přítomnost jednoho nebo více škodlivých organismů uvedených ve směrnici 2000/29/ES nebo přítomnost organismů vymezených odpovídající průvodkou podle článku 4 této směrnice v množství větším, než je běžně povoleno pro splnění norem, oznámí to dodavatel ihned příslušnému úřednímu subjektu a provede opatření uložená tímto orgánem nebo každé další opatření nezbytné pro snížení nebezpečí šíření těchto škodlivých organismů. Dodavatel vede záznamy o veškerých objevech škodlivých organismů ve svých provozovnách a o všech opatřeních přijatých v této souvislosti.

4.   Prováděcí pravidla k odst. 2 druhému pododstavci budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 6

1.   Příslušný úřední subjekt udělí dodavateli schválení, jakmile shledá, že jeho produkční metody a jeho zařízení splňují požadavky této směrnice týkající se povahy prováděných činností. Schválení musí být obnoveno, pokud se dodavatel rozhodne provádět jiné činnosti, než pro které mu bylo schválení uděleno.

2.   Příslušný úřední subjekt udělí schválení laboratořím, jakmile shledá, že tyto laboratoře, jejich metody a jejich zařízení splňují požadavky této směrnice, které budou upřesněny postupem podle čl. 21 odst. 2 s ohledem na prováděné činnosti. Schválení musí být obnoveno, pokud se laboratoř rozhodne provádět jiné činnosti, než pro které jí bylo schválení uděleno.

3.   Pokud nejsou plněny požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2, přijme příslušný úřední subjekt potřebná opatření. K tomuto účelu přihlédne zejména k závěrům kontrol provedených v souladu s článkem 7.

4.   Dohled nad dodavateli, zařízeními a laboratořemi a jejich kontrola jsou prováděny pravidelně příslušným úředním subjektem nebo na jeho odpovědnost, přičemž tento subjekt musí mít po celou dobu volný přístup do všech provozoven zařízení za účelem zajištění souladu s požadavky této směrnice. Prováděcí pravidla týkající se dohledu a sledování budou případně přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Jestliže tento dohled nebo sledování odhalí, že nejsou plněny požadavky této směrnice, učiní příslušný úřední subjekt vhodná opatření.

Článek 7

1.   Odborníci Komise mohou, případně za spolupráce s příslušnými úředními subjekty členských států, vykonávat kontroly na místě, pokud je to nezbytné k zajištění jednotného uplatňování této směrnice a zejména k ověření, zda dodavatelé skutečně plní požadavky této směrnice. Členský stát, na jehož území se kontrola provádí, poskytne odborníkům při plnění jejich povinností veškerou potřebnou pomoc. Komise uvědomí členské státy o výsledku provedených šetření.

2.   Prováděcí pravidla k odstavci 1 budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 8

1.   Sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mohou uvádět na trh pouze schválení dodavatelé, jestliže splňují požadavky stanovené v průvodce podle článku 4.

2.   Aniž je dotčena směrnice 2000/29/ES, nevztahuje se odstavec l na sadbu a rozmnožovací materiál určený:

a)

k pokusům nebo vědeckým účelům nebo

b)

ke šlechtění nebo

c)

k uchování genetické rozmanitosti.

3.   Prováděcí pravidla k písmenům a), b) a c) odstavce 2 budou případně přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 9

1.   Aniž je dotčen článek 2, lze ve Společenství uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny rodů nebo druhů vyjmenovaných v příloze II, na které se zároveň vztahuje směrnice 2002/55/ES, pouze v případě, že náležejí k odrůdě uznané podle zmíněné směrnice.

2.   Aniž jsou dotčeny článek 2 a odstavec 3 tohoto článku, nelze ve Společenství uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny rodů nebo druhů vyjmenovaných v příloze II, na které se nevztahuje směrnice 2002/55/ES, pokud nepatří k odrůdě úředně uznané alespoň v jednom členském státě.

Pokud jde o podmínky pro uznání odrůdy, použijí se články 4 a 5 a čl. 9 odst. 3 směrnice 2002/55/ES.

Postupy a pravidla vztahující se k uznávání a udržovacímu šlechtění se řídí přiměřeně čl. 3 odst. 2 a 4, články 6, 7 a 8, čl. 9 odst. 1, 2 a 4 a články 10 až 15 uvedené směrnice.

V každém případě mohou být vzaty v úvahu výsledky neúředních zkoušek i praktické informace získané během pěstování.

3.   Odrůdy úředně uznané podle odstavce 2 se zapisují do Společného katalogu odrůd druhů zeleniny, uvedeného v článku 17 směrnice 2002/55/ES. Ustanovení čl. 16 odst. 2 a článků 17, 18 a 19 uvedené směrnice se použijí přiměřeně.

Článek 10

1.   Během růstu a vytrhávání nebo odnímání z matečného materiálu se sadba a rozmnožovací materiál zeleniny uchovává v oddělených partiích.

2.   Jestliže je sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny různého původu dán dohromady nebo smíchán během balení, skladování, přepravy nebo při dodání, zaznamená dodavatel tyto údaje: složení partie a původ jejích jednotlivých složek.

3.   Členské státy zajistí soulad s požadavky uvedenými v odstavcích 1 a 2 prováděním úředních inspekcí.

Článek 11

1.   Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2, je sadba a rozmnožovací materiál zeleniny uváděn na trh výhradně v dostatečně stejnorodých partiích, pokud jsou uznány za splňující požadavky této směrnice a pokud jsou provázeny doklady vystavenými dodavatelem v souladu s podmínkami stanovenými v průvodce podle článku 4. Je-li na tomto dokladu úřední prohlášení, musí být zřetelně odděleno od všech dalších informací uvedených na dokladu.

Požadavky týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, pokud jde o značení nebo uzavírání a balení, budou uvedeny v průvodce podle článku 4.

2.   V případě maloobchodní dodávky sadby nebo rozmnožovacího materiálu zeleniny neprofesionálnímu konečnému spotřebiteli mohou být požadavky týkající se značení omezeny na vhodné informace o produktu.

Článek 12

1.   Členské státy mohou vyjmout

a)

z používání článku 11 malé producenty, jejichž veškerá produkce a prodej sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny jsou určeny ke konečnému užití osobami na místním trhu, které nejsou profesionálně zapojeny do rostlinné výroby („místní oběh“);

b)

z kontrol a úředních inspekcí podle článku 18 místní oběh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vypěstovaného osobami, u kterých je učiněna výjimka.

2.   Prováděcí pravidla vztahující se na ostatní požadavky, které se týkají výjimek uvedených v odstavci 1, zejména pokud jde o pojmy „malí producenti“ a „místní trh“ a příslušné postupy budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 13

Aniž jsou dotčena rostlinolékařská pravidla stanovená směrnicí 2000/29/ES, mohou být v případě přechodných zásobovacích obtíží u sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, který splňuje požadavky této směrnice, postupem podle čl. 21 odst. 2 přijata opatření, na jejichž základě bude uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny podrobeno méně přísným požadavkům.

Článek 14

1.   Kromě omezení stanovených touto směrnicí nepodléhá sadba a rozmnožovací materiál zeleniny, který splňuje požadavky a podmínky této směrnice, žádnému omezení uvádění na trh v souvislosti s dodavatelem, rostlinolékařským stavem rostlin, růstovým prostředím a režimem inspekcí.

2.   Uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny odrůd, které jsou zapsány ve Společném katalogu odrůd druhů zeleniny, nepodléhá žádnému omezení s ohledem na odrůdu kromě těch, která stanoví tato směrnice.

Článek 15

U produktů uvedených v příloze II se členské státy zdrží uložení přísnějších podmínek nebo omezení uvádění na trh jiných, než které jsou obsaženy v průvodce podle článku 4 nebo než které existují ke dni 28. dubna 1992.

Článek 16

1.   Postupem podle čl. 21 odst. 2 se rozhodne, zda jsou sadba a rozmnožovací materiál zeleniny jiný než osivo, vypěstovaný ve třetí zemi a poskytující stejné záruky, pokud se jedná o povinnosti dodavatele, pravost, vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové prostředí, balení, režim inspekcí, značení a uzavírání, ve všech těchto směrech rovnocenné sadbě a rozmnožovacímu materiálu zeleniny jinému než osivo pěstovanému ve Společenství, který splňuje požadavky a podmínky této směrnice.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2000/29/ES, mohou členské státy až do rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 do 31. prosince 2012 uplatňovat na dovoz sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny ze třetích zemí podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám stanoveným dočasně nebo trvale v průvodce podle článku 4 této směrnice. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny v průvodce, musí být dovozní podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám uplatňovaným na produkci v daném členském státě.

Postupem podle čl. 21 odst. 2 lze lhůtu uvedenou v prvním pododstavci tohoto odstavce před rozhodnutím podle odstavce 1 tohoto článku pro jednotlivé třetí země prodloužit.

Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny dovezený členským státem v souladu s rozhodnutím, které tento členský stát učinil na základě prvního pododstavce, nepodléhá žádnému omezení uvádění na trh v jiném členském státě založenému na vlastnostech uvedených v odstavci 1.

Článek 17

Členské státy zajistí, aby sadba a rozmnožovací materiál zeleniny byly během produkce a uvádění na trh podrobeny namátkové úřední inspekci, která prověří soulad s požadavky a podmínkami stanovenými v této směrnici.

Článek 18

Prováděcí pravidla týkající se kontrol podle článku 5 a úředních inspekcí podle článků 10 a 17, včetně metod odběru vzorků, budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 19

1.   Jestliže je během dohledu a kontroly podle čl. 6 odst. 4, během úředních inspekcí podle článku 17 nebo zkoušek podle článku 20 zjištěno, že sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny nesplňuje požadavky této směrnice, učiní příslušný úřední subjekt členského státu všechna vhodná opatření k zajištění jejich souladu s touto směrnicí, a není-li to možné, zakáže uvádění sadby nebo rozmnožovacího materiálu na trh ve Společenství.

2.   Jestliže se zjistí, že sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny prodávaný určitým dodavatelem nevyhovuje požadavkům a podmínkám této směrnice, zajistí daný členský stát, aby byla proti dodavateli učiněna vhodná opatření. Jestliže je dodavateli zakázáno uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny, uvědomí o tom členský stát Komisi a příslušné vnitrostátní orgány členských států.

3.   Opatření přijaté na základě odstavce 2 bude zrušeno, jakmile se s dostatečnou jistotou prokáže, že sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny určený k uvádění na trh dodavatelem bude v budoucnu splňovat požadavky a podmínky této směrnice.

Článek 20

1.   Zkoušky nebo případně testy se provádějí v členských státech na vzorcích s účelem ověřit, zda sadba a rozmnožovací materiál zeleniny vyhovují požadavkům a podmínkám této směrnice, včetně rostlinolékařských podmínek. Komise může organizovat kontrolu těchto zkoušek, kterou provádějí zástupci členských států a Komise.

2.   Ve Společenství mohou být prováděny srovnávací zkoušky a testy Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny uváděných na trh podle závazných i nezávazných ustanovení této směrnice, včetně ustanovení týkajících se ochrany rostlin. Srovnávací zkoušky a testy se mohou týkat:

sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vyprodukovaných ve třetích zemích,

sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vhodných pro ekologické zemědělství,

sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny uváděných na trh v souvislosti s opatřeními pro zachování genetické různorodosti.

3.   Tyto srovnávací zkoušky a testy se využívají k harmonizaci technických metod kontroly sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny a k ověření dodržování podmínek, které musí materiál splňovat.

4.   Komise vydá postupem podle čl. 21 odst. 2 opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek a testů. O přijatých technických opatřeních k provádění těchto zkoušek a testů a o jejich výsledcích Komise uvědomí výbor uvedený v čl. 21 odst. 1. Nastanou-li problémy ohledně zdraví rostlin, uvědomí Komise Stálý rostlinolékařský výbor.

5.   Společenství může poskytovat finanční příspěvky na provádění srovnávacích zkoušek a testů uvedených v odstavcích 2 a 3.

Finanční příspěvek se poskytuje v mezích ročního objemu finančních prostředků schválených rozpočtovým orgánem.

6.   Srovnávací zkoušky a testy, na které lze poskytnout finanční příspěvek Společenství, a pravidla pro poskytování těchto příspěvků se stanoví v souladu s postupem podle čl. 21 odst. 2.

7.   Srovnávací zkoušky a testy uvedené v odstavcích 2 a 3 mohou provádět pouze státní orgány nebo právnické osoby jednající jménem státu.

Článek 21

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 22

Změny průvodek podle článku 4 a podmínek a podrobných pravidel přijatých k provedení této směrnice se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 23

1.   Členské státy zajistí, aby sadba a rozmnožovací materiál zeleniny pěstovaný na jejich území a určený k uvedení na trh splňoval požadavky stanovené touto směrnicí.

2.   Pokud se během úřední inspekce zjistí, že sadbu nebo rozmnožovací materiál zeleniny nelze z důvodu nesplnění podmínek týkajících se rostlinolékařského stavu rostlin uvést na trh, přijme daný členský stát vhodná úřední opatření k odstranění veškerého rostlinolékařského nebezpečí, které z toho může vyplynout.

Článek 24

Pokud jde o články 5 až 11, 14, 15, 17, 19 a 23, stanoví se den jejich použitelnosti pro každý rod nebo druh uvedený v příloze II postupem podle čl. 21 odst. 2 při sestavování průvodky podle článku 4.

Článek 25

Směrnice 92/33/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy III se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v části B přílohy III.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IV.

Článek 26

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 27

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. července 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko ze dne 11. března 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/699/ES (Úř. věst. L 284, 30.10.2007, s. 33).

(3)  Viz příloha III část A.

(4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/124/ES (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 12).

(5)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2008/64/ES (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 31).

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


PŘÍLOHA I

Podmínky, které mají být stanoveny podle článku 4

ČÁST A

Podmínky, které musí splňovat sadba.

ČÁST B

Průvodky týkající se rodů a druhů neuvedených ve směrnici 2002/55/ES a obsahující podmínky, které musí splňovat rozmnožovací materiál zeleniny.


PŘÍLOHA II

Seznam rodů a druhů podle čl. 1 odst. 2

Allium cepa L.

skupina Cepa

Cibule

Echalion

skupina Aggregatum

Šalotka

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

Allium porrum L.

Pór

Allium sativum L.

Česnek

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Kerblík

Apium graveolens L.

Celer řapíkatý

Celer bulvový

Asparagus officinalis L.

Chřest

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“

Mangold

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

Květák

Brokolice

Kapusta růžičková

Kapusta hlávková

Zelí hlávkové bílé

Zelí hlávkové červené

Kedluben

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

Vodnice

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá

Eskariol

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

Čekanka hlávková

Čekanka průmyslová

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

Cucumis sativus L.

Okurka salátová

Okurka nakládačka

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

Cynara cardunculus L.

Artyčok

Karda

Daucus carota L.

Mrkev

Mrkev krmná

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

Lactuca sativa L.

Salát

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajče

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový

Fazol obecný pnoucí

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový

Hrách kulatosemenný

Hrách cukrový

Raphanus sativus L.

Ředkvička

Ředkev

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

Spinacia oleracea L.

Špenát

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová

Kukuřice pukancová


PŘÍLOHA III

ČÁST A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedených v článku 25)

Směrnice Rady 92/33/EHS

(Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1).

 

Rozhodnutí Komise 93/400/EHS

(Úř. věst. L 177, 21.7.1993, s. 27).

 

Rozhodnutí Komise 94/152/ES

(Úř. věst. L 66, 10.3.1994, s. 33).

 

Rozhodnutí Komise 95/25/ES

(Úř. věst. L 36, 16.2.1995, s. 34).

 

Rozhodnutí Komise 97/109/ES

(Úř. věst. L 39, 8.2.1997, s. 21).

 

Rozhodnutí Komise 1999/29/ES

(Úř. věst. L 8, 14.1.1999, s. 29).

 

Rozhodnutí Komise 2002/111/ES

(Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 43).

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

Pouze bod 6 přílohy II a bod 27 přílohy III

Směrnice Rady 2003/61/ES

(Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

Pouze čl. 1 bod 4

Rozhodnutí Komise 2005/55/ES

(Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 17).

 

Směrnice Komise 2006/124/ES

(Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 12).

Pouze článek 1 a příloha

Rozhodnutí Komise 2007/699/EHS

(Úř. věst. L 284, 30.10.2007, s. 33).

 

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 25)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

92/33/EHS

31. prosince 1992

2003/61/ES

10. října 2003

2006/124/ES

30. června 2007

1. července 2007 (1)


(1)  V souladu s druhým pododstavcem čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/124/ES: „Budou tyto předpisy používat ode dne 1. července 2007. Mohou však až do 31. prosince 2009 odložit uplatňování ustanovení pro úřední uznání odrůd Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. a Zea mays L.“


PŘÍLOHA IV

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 92/33/EHS

Tato směrnice

Články 1, 2 a 3

Články 1, 2 a 3

Článek 4 návětí

Článek 4 návětí

Čl. 4 body i) a ii)

Čl. 4 písm. a) a b)

Články 5, 6 a 7

Články 5, 6 a 7

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 3

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 3

Čl. 9 odst. 4 první pododstavec

Čl. 9 odst. 3

Čl. 9 odst. 4 druhý pododstavec

Články 10 a 11

Články 10 a 11

Čl. 12 první pododstavec návětí

Čl. 12 odst. 1 návětí

Čl. 12 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 12 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 12 druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 2

Články 13 až 20

Články 13 až 20

Čl. 21 odst. 1 a 2

Čl. 21 odst. 1 a 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 21 odst. 4

Čl. 22 odst. 1

Čl. 22 odst. 2

Čl. 21 odst. 3

Článek 23

Článek 22

Článek 24

Článek 23

Čl. 25 odst. 1

Čl. 25 odst. 2

Článek 24

Článek 25

Článek 26

Článek 26

Článek 27

Přílohy I a II

Přílohy I a II

Přílohy III a IV


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/40


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. února 2008

o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2008/628/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 třetí větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, články 93, 94, 133 a 181a ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou této smlouvy,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. října 2006 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Společenství a jeho členských států sjednala s Kyrgyzskou republikou Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Uvedený protokol by měl být podepsán jménem Evropského společenství a jeho členských států s výhradou možného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedený protokol by měl být uplatňován prozatímně ode dne 1. ledna 2007 až do dokončení příslušných postupů vedoucích k jeho formálnímu uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii jménem Evropského společenství a jeho členských států s výhradou jeho možného pozdějšího uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí (1).

Článek 2

Protokol se uplatňuje prozatímně ode dne 1. ledna 2007 do dne svého vstupu v platnost.

V Bruselu dne 25. února 2008.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK


(1)  Viz strana 42 v tomto čísle Úředního věstníku.


PROTOKOL

k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“, zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“, zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí

na jedné straně, a

KYRGYZSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

pro účely tohoto protokolu dále jen „strany“,

S OHLEDEM NA ustanovení Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, která byla podepsána v Lucemburku dne 25. dubna 2005 a uplatňuje se ode dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K nové situaci ve vztazích mezi Kyrgyzskou republikou a Evropskou unií vyplývající z přistoupení dvou nových členských států k EU, která otevírá možnosti a přináší výzvy pro spolupráci mezi Kyrgyzskou republikou a Evropskou unií,

BEROUCE V ÚVAHU přání smluvních stran zajistit dosažení a provádění cílů a zásad Dohody o partnerství a spolupráci,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 9. února 1995, která vstoupila v platnost dnem 1. července 1999, (dále jen „dohoda“) a přijímají a berou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy Společenství, znění dohody i společných prohlášení, výměn dopisů a prohlášení Kyrgyzské republiky připojených k závěrečnému aktu podepsanému ve stejný den a protokolu k dohodě ze dne 30. dubna 2004, který vstoupil v platnost dnem 1. června 2006.

Článek 2

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 3

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Kyrgyzská republika podle svých vlastních postupů.

2.   Strany si vzájemně oznámí dokončení příslušných postupů uvedených v předchozím odstavci. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 4

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce po dni uložení poslední listiny o schválení.

2.   Tento protokol se uplatňuje prozatímně ode dne 1. ledna 2007 do dne svého vstupu v platnost.

Článek 5

1.   Znění dohody, závěrečného aktu a všech dokumentů k němu připojených, jakož i protokolu k dohodě ze dne 30. dubna 2004 jsou vypracována v jazyce bulharském a rumunském.

2.   Uvedená znění se připojují k tomuto protokolu a mají stejnou platnost jako znění v ostatních jazycích, ve kterých byly sepsány dohoda, závěrečný akt a dokumenty k němu připojené, jakož i protokol k dohodě ze dne 30. dubna 2004.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a kyrgyzském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el once de junio de dosmile ocho.

V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte juni to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaotto.

Briselé, divtūkstoš astotā gada vienpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június tizenegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de elfde juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego czerwca dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Bruxelas, em onze de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la unsprezece iunie două mii opt.

V Bruseli dňa jedenásteho júna dvetisícosem.

V Bruslju, dne enajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den elfte juni tjugohundraåtta.

Image

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Государства-Члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Киргизката република

Por la República Kirguisa

Za Kyrgyzskou Republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République kirghize

Per la Repubblica del Kirghizistan

Kirgizijos Respublikos vardu

Kirgizstānas Republikas vārdā

A Kirgiz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Kirgιża

Voor de Republiek Kirgizstan

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela República do Quirguizistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú republiku

Za Kirgiško Republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


Komise

1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. června 2008

kterým se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2005/56/ES o zřízení Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu ke správě činnosti Společenství v oblasti vzdělávání, audiovize a kultury podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003

(2008/629/ES)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002 (1), kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství, a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 odst. 1 rozhodnutí Komise 2005/56/ES (2) byla Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (dále jen „Agentura“) pověřena správou některých částí programů Společenství v oblasti vzdělávání, audiovize a kultury, zejména programu na podporu evropského audiovizuálního odvětví MEDIA 2007 (2007–2013), zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 1718/2006/ES (3), programu na podporu přípravy a vývoje evropských audiovizuálních děl MEDIA Plus – Vývoj, Distribuce a Propagace (2001–2006), zřízeného rozhodnutím Rady 2000/821/ES (4), a vzdělávacího programu pro profesionály působící v evropském audiovizuálním odvětví MEDIA – Vzdělávání (2001–2006), zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 163/2001/ES (5).

(2)

Podle článku 4 odst. 3 rozhodnutí 2005/56/ES může Komise po obdržení stanoviska Výboru pro výkonné agentury pověřit Agenturu plněním dalších úkolů stejného druhu v rámci programů Společenství v oblasti vzdělávání, audiovize a kultury.

(3)

Mandát Agentury by měl zahrnovat také správu a uzavírání projektů v rámci programu dalšího vzdělávání profesionálů působících v evropském audiovizuálním odvětví MEDIA II – Vzdělávání (1996–2000), schváleného rozhodnutím Rady 95/564/ES (6), a programu na podporu vývoje a distribuce evropských audiovizuálních děl MEDIA II – Vývoj a Distribuce (1996–2000), schváleného rozhodnutím Rady 95/563/ES (7).

(4)

Následně by mělo být pozměněno a doplněno rozhodnutí 2005/56/ES.

(5)

Ustanovení obsažená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro výkonné agentury,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Rozhodnutí 2005/56/ES se mění a doplňuje takto:

K článku 4 odst. 1 budou připojeny následující body 29 a 30:

„29)

vzdělávací program pro profesionály působící v evropském audiovizuálním odvětví (MEDIA II – Vzdělávání) (1996–2000), zřízený rozhodnutím Rady 95/564/ES (8);

30)

program na podporu vývoje a distribuce evropských audiovizuálních děl (MEDIA II – Vývoj a Distribuce) (1996–2000), zřízený rozhodnutím Rady 95/563/ES (9).

V Bruselu dne 12. června 2008.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.01.2005, s. 35. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 2007/114/ES (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21).

(3)  Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 82. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 26, 27.01.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 845/2004.

(6)  Úř. věst. L 321, 30.12.1995, s. 33.

(7)  Úř. věst. L 321, 30.12.1995, s. 25.

(8)  Úř. věst. L 321, 30.12.1995, s. 33.

(9)  Úř. věst. L 321, 30.12.1995, s. 25.“


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. července 2008

o mimořádných opatřeních vztahujících se na korýše dovezené z Bangladéše a určené k lidské spotřebě

(oznámeno pod číslem K(2008) 3698)

(Text s významem pro EHP)

(2008/630/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni. Stanoví mimořádná opatření, pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmivo dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých dotyčným členským státem nebo státy.

(2)

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (2) stanoví, že musí být prováděn dozor nad odvětvím živočišné produkce a prvotních produktů živočišného původu za účelem zjištění přítomnosti některých reziduí a látek v živých zvířatech, jejich výkalech a biologických tekutinách, jakož i v živočišných tkáních a produktech, v krmivech a ve vodě určené k napájení zvířat.

(3)

V korýších dovezených z Bangladéše a určených k lidské spotřebě byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků a nepovolených látek. Přítomnost uvedených produktů a látek v potravinách představuje potenciální riziko pro lidské zdraví.

(4)

Poslední inspekce Společenství v Bangladéši odhalila závažné nedostatky, pokud jde o systém kontroly reziduí v živých zvířatech a v živočišných produktech, a shledala, že vhodná laboratorní kapacita pro provádění zkoušek na přítomnost určitých reziduí veterinárních léčivých přípravků v živých zvířatech a v živočišných produktech není dostatečná.

(5)

Bangladéš nedávno přijal opatření pro řešení uvedených nedostatků v oblasti manipulace s produkty rybolovu a jejich zkoušení.

(6)

Jelikož uvedená opatření nejsou dostačující, je vhodné přijmout na úrovni Společenství určitá mimořádná opatření vztahující se na dovoz korýšů z Bangladéše, aby byla zajištěna účinná a jednotná ochrana lidského zdraví ve všech členských státech.

(7)

Proto by členské státy měly povolit dovoz korýšů z Bangladéše pouze tehdy, pokud lze prokázat, že byli podrobeni analytické zkoušce v místě původu, aby bylo ověřeno, že neobsahují žádné nepovolené látky a že limity určitých reziduí veterinárních léčivých přípravků nepřekračují maximální limity reziduí stanovené v právních předpisech Společenství.

(8)

Je však vhodné povolit dovoz zásilek, k nimž nejsou přiloženy výsledky analytických zkoušek provedených v místě původu, pokud dovážející členský stát zajistí, že uvedené zásilky budou podrobeny příslušným kontrolám při dodání na hranice Společenství.

(9)

Toto rozhodnutí by mělo být přezkoumáno s ohledem na záruky poskytnuté Bangladéšem a na základě výsledků analytických zkoušek provedených členskými státy.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se použije na zásilky korýšů dovezených z Bangladéše a určených k lidské spotřebě (dále jen „produkty“).

Článek 2

Členské státy povolí dovoz těchto produktů do Společenství, pokud jsou k nim přiloženy výsledky analytické zkoušky provedené v místě původu, aby bylo zaručeno, že nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví (dále jen „analytická zkouška“).

Analytické zkoušky musí být prováděny zejména za účelem zjištění přítomnosti chloramfenikolu, metabolitů nitrofuranů, tetracyklinu, malachitové zeleně a krystalové violeti v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2377/90 (3) a rozhodnutím Komise 2002/657/ES (4).

Článek 3

Odchylně od článku 2 členské státy povolí dovoz produktů, k nimž nejsou přiloženy výsledky analytické zkoušky, pokud dovážející členský stát zajistí, že každá zásilka těchto produktů bude podrobena všem příslušným kontrolám při dodání na hranice Společenství, aby bylo zaručeno, že nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví.

Uvedené zásilky však musí být zadrženy na hranici Společenství tak dlouho, dokud laboratorní zkoušky neprokáží, že nejsou přítomny látky uvedené v článku 2, které nejsou na základě právních předpisů Společenství povolené, nebo že maximální limity reziduí stanovené v právních předpisech Společenství pro veterinární léčivé přípravky zmiňované v uvedeném článku nejsou překročeny.

Článek 4

1.   Členské státy neprodleně uvědomí Komisi v případě, že analytické zkoušky odhalí:

a)

přítomnost jakýchkoli látek, které nejsou na základě právních předpisů Společenství povolené, nebo

b)

rezidua veterinárních léčivých přípravků, jejichž množství překračuje maximální limity reziduí stanovené v právních předpisech Společenství.

Členské státy použijí pro předkládání všech těchto informací systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva zřízený nařízením (ES) č. 178/2002.

2.   Členské státy předloží Komisi každé tři měsíce zprávy o všech výsledcích analytických zkoušek.

Uvedené zprávy se předloží v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí (duben, červenec, říjen a leden).

Článek 5

Veškeré výdaje vzniklé při uplatňování tohoto rozhodnutí hradí odesílatel, příjemce nebo jejich zástupce.

Článek 6

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých k dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 7

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na základě záruk poskytnutých Bangladéšem a na základě výsledků analytických zkoušek provedených členskými státy.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 202/2008 (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 542/2008 (Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 43).

(4)  Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/25/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 38).


1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/51


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. července 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o některé regiony členských států uvedené v příloze a o prodloužení doby uplatňování uvedeného rozhodnutí

(oznámeno pod číslem K(2008) 3964)

(Text s významem pro EHP)

(2008/631/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V reakci na výskyt ohnisek klasického moru prasat v některých členských státech bylo přijato rozhodnutí Komise 2006/805/ES ze dne 24. listopadu 2006 o kontrolních opatřeních v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v některých členských státech (3). Uvedené rozhodnutí stanoví některá kontrolní opatření pro tlumení klasického moru prasat ve zmíněných členských státech.

(2)

Rozhodnutí 2006/805/ES se použije do dne 31. července 2008. S ohledem na situaci klasického moru prasat v některých oblastech Bulharska, Francie, Maďarska, Německa a Slovenska je vhodné dobu uplatňování uvedeného rozhodnutí prodloužit do 31. července 2009.

(3)

Bulharsko Komisi uvědomilo o nedávném vývoji klasického moru prasat v populaci divokých prasat a prasat chovaných v hospodářstvích na svém území. Podle těchto informací se nákazová situace v tomto členském státě v případě divokých prasat výrazně zlepšila. Navíc již není podezření, že je nákaza klasického moru prasat endemická v hospodářstvích s chovem prasat. Bulharsko rovněž Komisi uvědomilo o tom, že byla přijata další opatření s cílem vyloučit výskyt infekce virem klasického moru prasat v obchodních zemědělských podnicích s chovem prasat, která jsou odesílána na porážku. Zákaz odesílání čerstvého masa z prasat, masných polotovarů a výrobků z masa z prasat z Bulharska do jiných členských států stanovený rozhodnutím 2006/805/ES by proto již neměl být uplatňován.

(4)

Ačkoliv se nákazová situace u divokých prasat v Bulharsku zlepšila, riziko výskytu ohnisek této nákazy v uvedeném členském státě nadále existuje. Zákaz odesílání živých prasat do jiných členských států by se proto měl nadále vztahovat na celé území Bulharska. Celé toto území by mělo proto být zahrnuto do části II přílohy rozhodnutí 2006/805/ES.

(5)

Maďarsko a Slovensko rovněž uvědomily Komisi o nedávném vývoji klasického moru prasat u divokých prasat na jejich území. S ohledem na dostupné epizootologické informace je třeba oblasti v uvedených členských státech, na které se vztahují kontrolní opatření týkající se klasického moru prasat, rozšířit tak, aby byly zahrnuty rovněž některé oblasti žup Heves a Borsod-Abaúj-Zemplén v Maďarsku a celé okresy Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice a Komárno na Slovensku. Rozhodnutí 2006/805/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/805/ES se mění takto:

1)

V článku 14 se datum „31. července 2008“ nahrazuje datem „31. července 2009“.

2)

Části II a III přílohy se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 67. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2008/225/ES (Úř. věst. L 73, 15.3.2008, s. 32).


PŘÍLOHA

„ČÁST II

1.   Bulharsko

Celé území Bulharska.

2.   Maďarsko

Území župy Nógrád a území župy Pest severně a východně od Dunaje, jižně od hranice se Slovenskem, západně od hranice s župou Nógrád a severně od dálnice E71, území župy Heves východně od hranice s župou Nógrád, jižně a západně od hranice s župou Borsod-Abaúj-Zemplén a severně od dálnice E71, a území župy Borsod-Abaúj-Zemplén jižně od hranice se Slovenskem, východně od hranice s župou Heves, severně a západně od dálnice E71, jižně od silnice č. 37 (úsek mezi dálnicí E71 a silnicí č. 26) a západně od silnice č. 26.

3.   Slovensko

Území regionálních veterinárních a potravinových správ (RVPS) Žiar nad Hronom (zahrnující okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), Zvolen (zahrnující okresy Zvolen, Krupina a Detva), Lučenec (zahrnující okresy Lučenec a Poltár), Veľký Krtíš (zahrnující okres Veľký Krtíš), Komárno (zahrnující okres Komárno), Nové Zámky (zahrnující okres Nové Zámky), Levice (zahrnující okres Levice) a Rimavská Sobota (zahrnující okres Rimavská Sobota).

ČÁST III“


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/53


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/632/SZBP

ze dne 31. července 2008,

kterým se mění společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společným postojem 2004/161/SZBP (1) obnovila Rada omezující opatření vůči Zimbabwe, jejichž cílem je zejména přimět osoby, na něž se opatření vztahují, aby se vzdaly politik vedoucích k potlačování lidských práv, svobody projevu a řádné správy věcí veřejných.

(2)

Vzhledem k násilí, které organizovaly a páchaly zimbabwské orgány během kampaně před prezidentskými volbami v roce 2008 a v jehož důsledku byly těmito volbami popřeny zásady demokracie, přijala Rada dne 22. července 2008 rozhodnutí 2008/605/SZBP, a rozhodla tak o zařazení určitých osob a subjektů na seznam uvedený v příloze společného postoje 2004/161/SZBP.

(3)

Je třeba také posílit omezující opatření spočívající v zákazu vstupu na území členských států nebo průjezdu přes jejich území fyzickým osobám uvedeným v příloze společného postoje 2004/161/SZBP,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Společný postoj 2004/161/SZBP se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu na své území nebo průjezdu přes své území členům zimbabwské vlády a s nimi spojeným fyzickým osobám a dalším fyzickým osobám, jejichž činnost závažně narušuje demokracii, dodržování lidských práv a právní stát v Zimbabwe. Osoby, na které se vztahuje tento odstavec, jsou uvedeny v příloze.“

2)

V čl. 4 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

na základě konkordátu z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřeného mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.“

3)

V článku 4 se odstavce 5 a 6 nahrazují tímto:

„5.   Členské státy mohou udělit výjimku z opatření uvedených v odstavci 1, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna naléhavými a naprosto nezbytnými humanitárními potřebami nebo výjimečně účastí na mezivládních zasedáních včetně zasedání organizovaných Evropskou unií, na nichž je veden politický dialog, který přímo a významně podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Zimbabwe.

6.   Členský stát, který si přeje udělit výjimku podle odstavce 5, oznámí tuto skutečnost písemně Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do 48 hodin od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členských států vznese námitku, výjimka nebude udělena, ledaže by si členský stát přál udělení výjimky z naléhavých a naprosto nezbytných humanitárních důvodů. V takovém případě může Rada kvalifikovanou většinou rozhodnout, že navrhovanou výjimku udělí.“

4)

V článku 4 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Pokud členský stát na základě odstavců 3 až 6 povolí osobám uvedeným v příloze vstup na své území nebo průjezd přes své území, je toto povolení přísně omezeno na účel, pro který bylo poskytnuto, a na osoby, jichž se přímo týká.“

5)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Všechny finanční prostředky a hospodářské zdroje patřící jednotlivým členům zimbabwské vlády nebo všem s nimi spojeným fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům nebo jiným fyzickým či právnickým osobám, jejichž činnost závažně narušuje demokracii, dodržování lidských práv a právní stát v Zimbabwe, se zmrazují. Seznam osob a subjektů, na které se vztahuje tento odstavec, je uveden v příloze.“

Článek 2

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 66. Společný postoj naposledy pozměněný rozhodnutím 2008/605/SZBP (Úř. věst. L 194, 23.7.2008, s. 34).