ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 171

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
1. července 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 621/2008 ze dne 30. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 622/2008 ze dne 30. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 773/2004 s ohledem na postup při narovnání v případech kartelů ( 1 )

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 623/2008 ze dne 30. června 2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. července 2008

6

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/66/ES ze dne 30. června 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bifenoxu, diflufenikanu, fenoxapropu-P, fenpropidinu a chinoklaminu ( 1 )

9

 

*

Směrnice Komise 2008/67/ES ze dne 30. června 2008, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení ( 1 )

16

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

Rady ministrů AKT-ES

 

 

2008/494/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2008 ze dne 13. června 2008 o revizi podmínek financování v případě krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu

63

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava nařízení (ES) č. 620/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 386/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. L 168 ze dne 28.6.2008)

65

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

1.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 621/2008

ze dne 30. června 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje paušální dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit paušální dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 30. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

39,1

MK

34,1

TR

47,7

ZZ

40,3

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

83,4

ZZ

83,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

97,2

ZZ

157,0

0805 50 10

AR

114,8

IL

116,0

US

72,2

ZA

111,2

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

79,6

BR

89,7

CL

99,6

CN

93,8

NZ

115,6

US

102,0

UY

88,5

ZA

86,8

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

198,9

ZZ

160,3

0809 20 95

TR

362,6

US

354,9

ZZ

358,8

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

ZZ

194,8

0809 40 05

IL

157,2

ZZ

157,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


1.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 622/2008

ze dne 30. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 773/2004 s ohledem na postup při narovnání v případech kartelů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (1), a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,

po zveřejnění předlohy tohoto nařízení (2),

po konzultaci s Poradním výborem pro restriktivní praktiky a dominantní postavení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (3) stanoví pravidla účasti dotčených stran na tomto řízení.

(2)

Strany řízení mohou být připraveny přiznat svou účast na kartelu, který porušuje článek 81 Smlouvy a přijmout odpovědnost za účast na něm, pokud budou moci důvodně předvídat a souhlasit se zamýšlenými závěry Komise ohledně jejich účasti na protiprávním jednání a výše možné pokuty. Komise by měla mít možnost seznámit případně tyto strany s vytýkanými námitkami, které zamýšlí proti nim vznést na základě důkazů, které má k dispozici ve spise, a s pokutami, které jim budou pravděpodobně uloženy. Takové včasné seznámení by umožnilo dotčeným stranám přednést svá stanoviska k námitkám, které Komise zamýšlí proti nim vznést, jakož i k jejich možné odpovědnosti.

(3)

V případě, že Komise zohlední návrhy na narovnání v prohlášení o námitkách, a strany řízení potvrdí, že prohlášení o námitkách odpovídá obsahu jejich návrhů na narovnání, měla by Komise mít možnost přistoupit k přijetí rozhodnutí podle článku 7 a článku 23 nařízení (ES) č. 1/2003 po konzultaci s Poradním výborem pro restriktivní praktiky a dominantní postavení podle článku 14 nařízení (ES) č. 1/2003.

(4)

Měl by proto být zaveden postup při narovnání, aby Komise mohla řešit kartelové případy rychleji a účinněji. Komise si zachová značnou diskreční pravomoc pro stanovení, které případy jsou vhodné k tomu, aby byl prozkoumán zájem stran vstoupit do jednání o narovnání, jakož i k určení, zda vstoupit do jednání nebo jej ukončit, případně uzavřít narovnání s konečnou platností. Komise proto může kdykoliv během řízení rozhodnout jednání o narovnání v dané věci ukončit buď zcela, anebo pouze ve vztahu k jedné či více stranám řízení. V tomto ohledu lze zohlednit pravděpodobnost dosažení společného porozumění se zúčastněnými stranami ohledně rozsahu možných námitek v rozumném časovém horizontu s přihlédnutím k takovým faktorům, jako jsou například: počet zúčastněných stran, předvídatelné sporné názory na rozdělení odpovědnosti, rozsah napadání skutkových okolností. Zohlední se vyhlídky na dosažení celkových procesních úspor s ohledem na celkový dosažený pokrok v postupu při narovnání, včetně jakýchkoliv nepřiměřených průtahů spojených se zdroji potřebnými k poskytování přístupu k nedůvěrným zněním dokumentů ve spisu. V úvahu je možné vzít další otázky, jako je například možnost přijetí precedentního rozhodnutí.

(5)

Stěžovatelé budou úzce spojeni s řízením při narovnání a budou řádně písemně informováni o druhu a předmětu řízení, aby měli možnost vyjádřit svá stanoviska k věci, a tím spolupracovat na vyšetřování Komise. Ve zvláštních souvislostech řízení při narovnání by však poskytování prohlášení o námitkách v nedůvěrném znění stěžovatelům nesloužilo účelu, kterým je umožnit stěžovatelům spolupracovat na vyšetřování Komise, a mohlo by odradit strany řízení od spolupráce s Komisí. Komise by proto neměla mít za povinnost poskytovat stěžovatelům nedůvěrné znění prohlášení o námitkách.

(6)

Nařízení (ES) č. 773/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 773/2004 se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise může kdykoli rozhodnout o zahájení řízení s cílem přijmout rozhodnutí podle hlavy III nařízení (ES) č. 1/2003; toto rozhodnutí však musí být vydáno nejpozději v den vydání předběžného posouzení podle čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení, prohlášení o námitkách nebo žádosti, aby strany vyjádřily zájem vstoupit do jednání o narovnání nebo přede dnem zveřejnění sdělení podle čl. 27 odst. 4 uvedeného nařízení podle toho, k čemu dojde nejdříve.“

2)

V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Jestliže Komise v případě, který je předmětem stížnosti, kterou obdržela, vydala prohlášení o námitkách, poskytne stěžovateli kopii nedůvěrného znění prohlášení o námitkách, vyjma případů, kdy se použije postup při narovnání, ve kterých informuje písemně stěžovatele o druhu a předmětu řízení. Komise rovněž stanoví lhůtu, ve které má možnost stěžovatel písemně vyjádřit své stanovisko.“

3)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise informuje dotčené strany o námitkách, které proti nim byly vzneseny. Prohlášení o námitkách je písemně oznámeno každé straně, proti které jsou vznášeny námitky.“

4)

Vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Postup při narovnání v případech kartelů

1.   Po zahájení řízení podle čl. 11 odst. 6 nařízení (ES) č. 1/2003 může Komise stanovit lhůtu, ve které mohou strany řízení písemně prohlásit, že jsou připraveny vstoupit do jednání o narovnání za účelem možného předložení návrhu na narovnání. Komise není povinna zohledňovat odpovědi doručené po uplynutí této lhůty.

Pokud dvě nebo více stran řízení v rámci stejného podniku, oznámí svou ochotu vstoupit do jednání o narovnání podle prvního pododstavce, jmenují tyto strany společného zástupce, který bude jednat s Komisí jejich jménem. Při stanovování lhůty podle prvního pododstavce oznámí Komise příslušným stranám, že je identifikuje v rámci stejného podniku za výlučným účelem umožnit jim vyhovět tomuto ustanovení.

2.   Strany řízení, jež se účastní na jednání o narovnání, může Komise informovat o:

a)

námitkách, které proti nim zamýšlí vznést;

b)

důkazech použitých pro stanovení zamýšlených námitek;

c)

nedůvěrném znění jakéhokoliv přístupného dokumentu uvedeného v daném okamžiku na seznamu dokumentů obsažených ve spisu, pokud je žádost strany odůvodněná tím, aby strana měla možnost zjistit své postavení ve vztahu k trvání nebo k jiným aspektům kartelu, a

d)

rozpětí možných pokut.

Tyto informace jsou důvěrné ve vztahu ke třetím osobám, vyjma případů, kde Komise udělila předchozí výslovné svolení k jejich dalšímu sdělování.

Pokud jednání o narovnání pokročí, může Komise stanovit lhůtu, ve které se mohou strany zavázat sledovat postup při narovnání učiněním návrhu na narovnání, který bude zachycovat výsledky jednání o narovnání a v němž budou strany doznávat svou účast na jednání v rozporu s článkem 81 Smlouvy, jakož i svou odpovědnost. Předtím než Komise stanoví lhůtu pro podání návrhu na narovnání, jsou dotčené strany řízení oprávněny na základě podané žádosti obdržet včasným způsobem informace uvedené v prvním pododstavci čl. 10a odst. 2. Komise není povinna zohledňovat návrhy na narovnání doručené po uplynutí lhůty.

3.   Jestliže je obsah návrhů na narovnání zohledněn v oznámeném prohlášení o námitkách, písemné odpovědi dotčených stran na tato prohlášení o námitkách ve lhůtě stanovené Komisí potvrdí, že prohlášení o námitkách, jež jim bylo určené, zohledňuje obsah jejich návrhů na narovnání. Komise může poté po konzultaci s Poradním výborem pro restriktivní praktiky a dominantní postavení podle článku 14 nařízení (ES) č. 1/2003 přistoupit k přijetí rozhodnutí podle článku 7 a článku 23 nařízení (ES) č. 1/2003.

4.   Komise může kdykoliv během řízení rozhodnout jednání o narovnání v dané věci ukončit buď zcela, anebo ve vztahu k jedné či více stranám řízení, má-li za to, že dosažení procesních úspor je nepravděpodobné.“

5)

V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise poskytne stranám, kterým určí prohlášení o námitkách, možnost být slyšeny dříve, než konzultuje poradní výbor uvedený v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003.“

6)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

1.   Komise poskytne stranám, kterým určí prohlášení o námitkách, možnost přednést ústně svá stanoviska při slyšení, pokud o to požádají ve svých písemných vyjádřeních.

2.   Strany při předkládání návrhů na narovnání potvrdí Komisi, že budou požadovat možnost rozvést svá stanoviska ústně při slyšení, pouze pokud prohlášení o námitkách nezohlední obsah jejich návrhů na narovnání.“

7)

V článku 15 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Po zahájení řízení podle čl. 11 odst. 6 nařízení (ES) č. 1/2003 a za účelem umožnění učinit návrh na narovnání stranám, jež o to mají zájem, zpřístupní Komise na základě žádosti důkazy a dokumenty uvedené v čl. 10a odst. 2 za podmínek stanovených v příslušných pododstavcích. Z tohoto důvodu strany při předložení návrhů na narovnání potvrdí Komisi, že budou požadovat přístup ke spisu po obdržení prohlášení o námitkách, pouze pokud prohlášení o námitkách nezohlední obsah jejich návrhů na narovnání.“

8)

Článek 17 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Při stanovení lhůt uvedených v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2, čl. 10a odst. 1, čl. 10a odst. 2, čl. 10a odst. 3 a čl. 16 odst. 3 Komise přihlíží k době potřebné k vypracování vyjádření a k naléhavosti případu.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Lhůty uvedené v čl. 4 odst. 3, čl. 10a odst. 1, čl. 10a odst. 2 a čl. 16 odst. 3 činí nejméně dva týdny. Lhůta uvedená v čl. 3 odst. 3 činí nejméně dva týdny, vyjma návrhů na narovnání, u kterých mají být opravy učiněny do jednoho týdne. Lhůta uvedená v čl. 10a odst. 3 činí nejméně dva týdny.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2008.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1419/2006 (Úř. věst. L 269, 28.9.2006, s. 1).

(2)  Úř. Věst. C 50, 27.10.2007, s. 48.

(3)  Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).


1.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 623/2008

ze dne 30. června 2008,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. července 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [vysoce jakostní pšenice obecná], 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. července 2008 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost.

(5)

Nicméně v souladu s nařízením Komise (ES) č. 608/2008 ze dne 26. června 2008 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/2009 (3), se platnost některých cel stanovených tímto nařízením pozastavuje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. července 2008 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 166, 27.6.2008, s. 19.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 1. července 2008

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00 (2)

střední jakosti

0,00 (2)

nízké jakosti

0,00 (2)

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00 (2)

1002 00 00

ŽITO

0,00 (2)

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (3)

0,00 (2)

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00 (2)


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  V souladu s nařízením (ES) č. 608/2008 se použití tohoto práva pozastavuje.

(3)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

16.6.2008-27.6.2008

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

259,01

187,53

Cena FOB USA

282,92

272,92

252,92

157,14

Prémie – Záliv

8,73

Prémie – Velká jezera

27,11

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

43,58 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

48,70 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


SMĚRNICE

1.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/9


SMĚRNICE KOMISE 2008/66/ES

ze dne 30. června 2008,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bifenoxu, diflufenikanu, fenoxapropu-P, fenpropidinu a chinoklaminu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin a chinoklamin.

(2)

Účinky těchto účinných látek na lidské zdraví a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 pro rozsah použití navrhovaných oznamovateli. Tato nařízení navíc určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1490/2002. Pro bifenox byla členským státem zpravodajem Belgie a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 4. července 2005. Pro diflufenikan bylo členským státem zpravodajem Spojené království a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 1. srpna 2005. Pro fenoxaprop-P bylo členským státem zpravodajem Rakousko a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 2. května 2005. Pro fenpropidin a chinoklamin bylo členským státem zpravodajem Švédsko a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 24. června 2005 a 15. června 2005.

(3)

Hodnotící zprávy byly přezkoumány členskými státy a EFSA a byly předloženy Komisi v podobě vědeckých zpráv EFSA (4), a to dne 14. listopadu 2007 o chinoklaminu, dne 29. listopadu 2007 o bifenoxu a fenoxapropu-P a dne 17. prosince 2007 o diflufenikanu a fenpropidinu. Tyto zprávy byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 14. března 2008 v podobě zpráv Komise o přezkoumání bifenoxu, diflufenikanu, fenoxapropu-P, fenpropidinu a chinoklaminu.

(4)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin a chinoklamin mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávách Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit tyto účinné látky do přílohy I a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky udělována podle uvedené směrnice.

(5)

Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých zvláštních aspektů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. Je proto vhodné požadovat, aby bifenox byl předmětem dalšího zkoušení s cílem potvrdit posouzení rizika pro spotřebitele a posouzení dlouhodobého rizika pro býložravé savce a aby fenpropidin byl předmětem dalšího zkoušení s cílem potvrdit posouzení dlouhodobého rizika pro býložravé a hmyzožravé ptactvo a aby tyto studie předložili oznamovatelé.

(6)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou.

(7)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin a chinoklamin, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby měnit, nahrazovat nebo odnímat stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(8)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 (5), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a které mění přílohu I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(9)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. července 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. června 2009 v případě nutnosti změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin a chinoklamin.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se bifenoxu, diflufenikanu, fenoxapropu-P, fenpropidinu a chinoklaminu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o těchto účinných látkách, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin a chinoklamin jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. prosince 2008 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají bifenoxu, diflufenikanu, fenoxapropu-P, fenpropidinu a chinoklaminu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

v případě, že přípravek obsahuje bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin a chinoklamin jako jedinou účinnou látku, povolení v případě nutnosti změní nebo odejmou nejpozději do 31. prosince 2012 nebo

b)

v případě, že přípravek obsahuje bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin a chinoklamin jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě nutnosti změní nebo odejmou do 31. prosince 2012 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přičemž určující je pozdější datum.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2009.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. června 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise (ES) 2008/45/ES (Úř. věst. L 94, 5.4.2008, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1095/2007 (Úř. věst. L 246, 21.9.2007, s. 19).

(4)  Vědecká zpráva EFSA (2007) 119, 1–84, Závěry týkající se přezkoumání účinné látky bifenoxu z hlediska posouzení rizika pesticidů (dokončeno 29. listopadu 2007).

Vědecká zpráva EFSA (2007) 122, 1–84, Závěry týkající se přezkoumání účinné látky diflufenikanu z hlediska posouzení rizika pesticidů (dokončeno 17. prosince 2007).

Vědecká zpráva EFSA (2007) 121, 1–76, Závěry týkající se přezkoumání účinné látky fenoxapropu-P z hlediska posouzení rizika pesticidů (dokončeno 29. listopadu 2007).

Vědecká zpráva EFSA (2007) 124, 1–84, Závěry týkající se přezkoumání účinné látky fenpropidinu z hlediska posouzení rizika pesticidů (dokončeno 17. prosince 2007, přepracováno 29. ledna 2008 za účelem opravy chybných propočtů v posouzení rizika pro vodní ekosystém).

Vědecká zpráva EFSA (2007) 117, 1–70, Závěry týkající se přezkoumání účinné látky chinoklaminu z hlediska posouzení rizika pesticidů (dokončeno 14. listopadu 2007).

(5)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 416/2008 (Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 25).


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„186

Bifenox

CAS 42576-02-3

CIPAC 413

methyl-5-(2,4-dichlorfenoxy)-2-nitrobenzoát

≥ 970 g/kg nečistot:

 

max. 3 g/kg 2,4-dichlorfenolu

 

max. 6 g/kg 2,4-dichloranisolu

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bifenoxu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných pomůcek,

věnovat zvláštní pozornost dietární expozici spotřebitelů reziduím bifenoxu v produktech živočišného původu a v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení:

informací o reziduích bifenoxu a jeho metabolit hydroxybifenox-kyseliny v potravinách živočišného původu a reziduích bifenoxu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu,

informací o dalším řešení dlouhodobého rizika vyplývajícího z používání bifenoxu pro býložravé savce.

Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto podpůrné údaje a informace poskytl do dvou let od vstupu této směrnice v platnost.

187

Diflufenikan

CAS 83164-33-4

CIPAC 462

2′,4′-difluor-2-[(3-(trifluormethyl)fenoxy]nikotinanilid

≥ 970 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diflufenikanu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny;

věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových rostlin. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například neošetřená ochranná pásma na poli.

188

Fenoxaprop-P

CAS 113158-40-0

CIPAC 484

(2R)-2-{4-[(6-chlorbenzoxazol-2-yl)oxy]-fenoxy}propanová kyselina

≥ 920 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenoxapropu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných pomůcek,

věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových rostlin,

věnovat zvláštní pozornost přítomnosti safeneru mefenpyr-diethylu ve formulovaných výrobcích, pokud jde o expozici obsluhy, pracovníků nebo okolních osob,

věnovat zvláštní pozornost perzistenci látky a některých jejích produktů rozkladu v chladnějších zónách a oblastech, kde mohou nastat anaerobní podmínky.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

189

Fenpropidin

CAS 67306-00-7

CIPAC 520

1-[(2RS)-3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]piperidin

≥ 960 g/kg (racemát)

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenpropidinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných pomůcek,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení:

informací o dalším řešení dlouhodobého rizika vyplývajícího z používání fenpropidinu pro býložravé a hmyzožravé ptactvo.

Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto podpůrné údaje a informace poskytl do dvou let od vstupu této směrnice v platnost.

190

Chinoklamin

CAS 2797-51-5

CIPAC 648

2-amino-3-chlor-1,4-naftochinon

≥ 965 g/kg nečistoty:

dichlon (2,3-dichlor-1,4-naftochinon) max. 15 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících chinoklamin pro jiná použití než na okrasné rostliny nebo rostliny pěstované ve školkách věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. b) a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chinoklaminu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy, pracovníků a okolních osob a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných pomůcek,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptactva a drobných savců.

Podmínky použití by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.“


1.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/16


SMĚRNICE KOMISE 2008/67/ES

ze dne 30. června 2008,

kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (1), a zejména na článek 17 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely směrnice 96/98/ES se použijí mezinárodní úmluvy a zkušební normy v platném znění.

(2)

Jelikož od 1. července 2002, kdy byla naposledy pozměněna směrnice 96/98/ES, vstoupily v platnost změny mezinárodních úmluv a použitelných zkušebních norem, měly by tyto změny být v zájmu jasnosti zapracovány do uvedené směrnice.

(3)

Mezinárodní námořní organizace a evropské organizace pro normalizaci přijaly normy, včetně podrobných zkušebních norem týkající se mnoha zařízení, která jsou vyjmenována v příloze A.2 směrnice 96/98/ES nebo která tam sice nejsou vyjmenována, ale jsou považována za významná z hlediska účelu uvedené směrnice. Proto by taková zařízení měla být zahrnuta do přílohy A.1, případně přesunuta z přílohy A.2 do přílohy A.1.

(4)

Směrnice 96/98/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru COSS zřízeného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha A směrnice 96/98/ES se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice.

Článek 2

V případě, že zařízení uvedené v příloze A.1 jako „nová položka“ pod záhlavím „označení položky“ nebo převedené z přílohy A.2 do přílohy A.1, které bylo vyrobeno před datem uvedeným v čl. 3 odst. 1 v souladu s postupy pro schvalování typu, které byly platné na území členského státu již před dnem přijetí této směrnice, může takové zařízení být během dvou let po uvedeném dni uvedeno na trh a instalováno na palubu lodi Společenství.

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 21. července 2009. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy se použijí od 21. července 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy mus obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. června 2008

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 53).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA A

Seznam použitých zkratek

 

oběž.: oběžník.

 

COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři.

 

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství.

 

EN: Evropská norma.

 

ETSI: Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích.

 

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti.

 

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek.

 

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla.

 

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií.

 

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

 

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise.

 

IMO: Mezinárodní námořní organizace.

 

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci.

 

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie.

 

LSA: záchranné prostředky.

 

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí.

 

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí.

 

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost.

 

SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři.

 

prav.: pravidlo.

 

rez.: rezoluce.

PŘÍLOHA A.1

ZAŘÍZENÍ, PRO KTERÁ JIŽ V MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH DOKUMENTECH EXISTUJÍ PODROBNÉ ZKUŠEBNÍ NORMY

Poznámky použitelné pro celou přílohu A.1

a)

Obecně: Kromě specificky uváděných zkušebních norem lze řadu ustanovení, která musí být přezkoušena během přezkoušení typu (schválení typu) podle modulů posuzování shody v příloze B, nalézt v příslušných požadavcích mezinárodních úmluv a v příslušných rezolucích a oběžnících Mezinárodní námořní organizace (dále jen ‚IMO‘).

b)

Sloupec 5: Jestliže jsou citovány rezoluce IMO, jsou použitelné pouze zkušební normy obsažené v příslušných částech příloh k uvedeným rezolucím s vyloučením ustanovení rezolucí samotných.

c)

Sloupec 5: Mezinárodní úmluvy a zkušební normy se použijí v platném znění. Za účelem správného zjištění příslušných norem se ve zkušebních zprávách, certifikátech shody a prohlášeních o shodě výslovně označuje použitá specifická zkušební norma a její verze.

d)

Sloupec 5: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem ‚nebo‘, pak každý soubor plní všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.

e)

Sloupec 6: Jestliže se ve sloupci objevuje modul H, rozumí se tím modul H plus certifikát o přezkoušení návrhu.

f)

Požadavky stanovenými v této příloze nejsou dotčeny požadavky na přepravu v mezinárodních úmluvách.

1.   Záchranné prostředky

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Záchranné kruhy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

záchranné prostředky s automaticky se rozsvěcujícími světly pro:

záchranná plavidla a záchranářské čluny,

záchranné kruhy,

záchranné vesty.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/26,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 885,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

(vyjma požadavků na akumulátory podle specifikace v EN 394 (1993), která platí pouze pro světla záchranných vest).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

záchranné vesty

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 922,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

(vyjma požadavků na akumulátory podle specifikace v EN 394 (1993), která platí pouze pro světla záchranných vest).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

záchranné potápěčské obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – nezařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

EN ISO 15027-3 (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

záchranné potápěčské obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – zařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70),

EN ISO 15027-3 (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

pomůcky tepelné ochrany

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/6,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

ruční světlice (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

zařízení pro vrhání lanek

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/18,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

nafukovací záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/13,

prav. III/21,

prav. III/26,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

pevné záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/26,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC 48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloha 10,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloha 11,

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/13,

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

záchranné čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

pevné záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

nafukovací záchranné čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

rychlé záchranářské čluny

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,V,

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 980,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/23,

prav. III/33,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

uvolňovací spouštěcí prostředky pro záchranná plavidla

přesunuto do A.2/1.3

A.1/1.23

prostředky pro vysazování záchranných člunů volným pádem

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/23,

prav. III/33,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

prostředky pro spouštění záchranných vorů

(člunové jeřáby)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/12,

prav. III/16,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů

(člunové jeřáby)

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

uvolňovací mechanismus pro

záchranné čluny a záchranářské čluny

záchranné vory

spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

námořní evakuační systémy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/15,

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

záchranné prostředky

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 810.

B + D

B + F

A.1/1.29

naloďovací žebříky

přesunuto do A.2/1.4

A.1/1.30

odrazky a reflexní materiály

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO A.653(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel

přesunuto do A.1/5.17 a A.1/5.18

A.1/1.32

odpovídač SAR 9 GHz (SART)

přesunuto do A.1/4.18

A.1/1.33

radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.164(78),

IMO MSC/oběž. 980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/4.23

A.1/1.35

přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/3.38

A.1/1.36

hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

přívěsný motor k pohonu záchranářských člunů

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

otevřené oboustranně použitelné záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloha 10,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloha 11,

IMO MSC/oběž. 980.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

lodivodský mechanický výtah

prav. V/23.

prav. V/23,

rez. IMO A.889(21),

IMO MSC/oběž. 773,

IMO MSC/oběž. 980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(nová položka)

navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/17,

prav. III/23,

prav. III/24,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA),

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(nová položka)

lodivodský žebřík

prav. V/23,

prav. X/3.

prav. V/23

rez. IMO A.889(21)

IMO MSC/oběž. 528/rev.1.

rez. IMO A.889(21).

B + D

B + E

B + F

G


2.   Zabránění znečišťování moří

Pol.

Označení položky

Pravidlo MARPOL 73/78 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla MARPOL 73/78, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

příloha I, prav. 16(4),

příloha I, prav. 16(5),

revidovaná příloha I, prav. 14.6,

revidovaná příloha I, prav. 14.7.

příloha I, prav. 16(1),

příloha I, prav. 16(2),

revidovaná příloha I, prav. 14.1,

revidovaná příloha I, prav. 14.2,

revidovaná příloha I, prav. 14.3.

rez. IMO MEPC.60(33),

rez. IMO MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

detektory rozhraní ropné látky/voda

příloha I, prav. 15(3)(b),

revidovaná příloha I, prav. 32.

příloha I, prav. 15(3)(b),

revidovaná příloha I, prav. 32.

rez. IMO MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

měřiče obsahu ropných látek

příloha I, prav. 16(5),

revidovaná příloha I, prav. 14.7,

revidovaná příloha I, prav. 14.7.

příloha I, prav. 16(1) a (2),

revidovaná příloha I, prav. 14.1 a 14.2.

rez. IMO MEPC.60(33),

rez. IMO MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

položka zrušena

A.1/2.5

systém sledování a kontroly vypouštění ropných látek u ropného tankeru

příloha I, prav. 15(3)(a),

revidovaná příloha I, prav. 31.2,

revidovaná příloha I, prav. 31.3.

příloha I, prav. 15(3),

revidovaná příloha I, prav. 31.2,

revidovaná příloha I, prav. 31.3,

revidovaná příloha I, prav. 31.4.

rez. IMO MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

čistírny odpadních vod

příloha IV, prav. 9.

revidovaná příloha IV, prav. 9.

rez. IMO MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

lodní spalovny odpadů

příloha VI, prav. 16(2)(a),

příloha VI, prav. 16.

příloha VI, prav. 16(2)(a),

příloha VI, prav. 16.

rez. IMO MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G


3.   Protipožární ochrana

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

kryt hlavní paluby

prav. II-2/4,

prav. II-2/6,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO A.653(16),

rez. IMO A.687(17),

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 916,

IMO MSC/oběž. 1004.

B + D

A.1/3.2

přenosná hasicí zařízení

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

prav. II-2/10,

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995), včetně A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem)

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996)

nebo:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

hasičská výzbroj a výstroj: obuv

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

hasičská výzbroj a výstroj: rukavice

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (pouze pro práci pod napětím).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

hasičská výzbroj a výstroj: přilba

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 443 (1997)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

dýchací přístroj s přívodem vzduchu užívaný s kouřovou přilbou nebo kouřovou maskou

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

prav. X/3.

Pozn.: Tato položka není obsažena v nové kapitole pravidel II-2 [rez. IMO MSC.99(73)] nebo předpisu FSS [rez. IMO MSC.98(73)].

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze proudnice a výkon).

prav. II-2/7,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

prav. II-2/7,

prav. II-2/9,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

rez. IMO A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny

přesunuto do A.2/3.11

A.1/3.11

požární mezistěny třídy ‚A‘ a ‚B‘

mezistěny třídy ‚A‘,

mezistěny třídy ‚B‘.

třídu ‚A‘:

prav. II-2/3.2.

třídu ‚B‘:

prav. II-2/3.4.

prav. II-2/9, a

třídu ‚A‘:

prav. II-2/3.2.

třídu ‚B‘:

prav. II-2/3.4.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech

prav. II-2/4,

prav. II-2/16.

prav. II-2/4,

prav. II-2/16,

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

IMO MSC/oběž. 677,

IMO MSC/oběž. 1006.

B + F

A.1/3.13

nehořlavé materiály

prav. II-2/3,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející mezistěnami tříd ‚A‘ a ‚B‘

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO A.754(18),

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo topný olej

potrubí a armatury,

ventily,

sestavy ohebného potrubí.

prav. II-2/4,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, 10.

rez. IMO A.753(18),

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

protipožární dveře

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

součásti systémů ovládání protipožárních dveří.

Pozn.: Je-li ve sloupci 2 použit termín ‚součásti systému‘, může to znamenat, že je v zájmu splnění mezinárodních požadavků třeba přezkoušet jedinou složku, skupinu složek nebo celý systém.

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

dekorativní obklady

nátěrové systémy

podlahové krytiny

izolační kryty potrubí

lepidla používaná v konstrukci mezistěn tříd ‚B‘ a ‚C‘

hořlavé potrubí.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/6,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/6,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 916,

IMO MSC/oběž. 1004,

IMO MSC/oběž. 1036,

IMO MSC/oběž. 1120,

ISO 1716 (2002).

Pozn.: Pokud se požadují maximální hodnoty hořlavosti povrchového materiálu, hořlavost se měří v souladu s ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a folie

(Označení je ve vztahu k požadavkům SOLAS).

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

čalouněný nábytek

(Označení je ve vztahu k požadavkům SOLAS).

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

prav. X/3,

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

lůžkoviny

(Označení je ve vztahu k požadavkům SOLAS).

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

protipožární clony

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

nehořlavé průchody potrubí přes mezistěny třídy ‚A‘

přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.24

průchody elektrických kabelů přes mezistěny třídy ‚A‘

přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.25

ohnivzdorná okna a kruhová lodní okna třídy ‚A‘ a ‚B‘

prav. II-2/9.

prav. II-2/9,

IMO MSC/oběž. 847,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 1004,

IMO MSC/oběž. 1036,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

průniky mezistěnami třídy ‚A‘

průchody elektrických kabelů,

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

průniky mezistěnami třídy ‚B‘

průchody elektrických kabelů,

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP):

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice)

prav. II-2/7,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

ISO 6182-1 (2004)

nebo

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

požární hadice

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

prav. II-2/4,

prav. VI/3.

prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

a příslušně pro:

a)

kategorii 1: (bezpečná oblast):

EN 50104 (2002), včetně AMD 2004 kyslík,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra):

EN 50104 (2002), včetně AMD 2004 kyslík,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

proudnice stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)

prav. X/3.

IMO MSC/oběž. 912,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

ohnivzdorné mezistěny vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

protipožární dveře vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO A.754(18),

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

protipožární clony vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO A.754(18),

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

průniky požárními mezistěnami vysokorychlostních plavidel

průchody elektrických kabelů,

průniky potrubí, šachet, dálkových vedení apod.

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO A.754(18),

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

proudnice pro rovnocenné vodní protipožární systémy pro použití ve strojovnách kategorie ‚A‘ a nákladních prostorách

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC/oběž. 1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součásti)

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

rez. IMO A.752 (18)

nebo

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD)

prav. II-2/13.

prav. II-2/13.3.4,

prav. II-2/13.4.3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

IMO MSC/oběž. 849.

EN 402 (2003),

EN 1146 (2005),

EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

součásti systémů inertních plynů

prav. II-2/4.

prav. II-2/4,

rez. IMO A.570(14),

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15,

IMO MSC/oběž. 450 oprava 1,

IMO MSC/oběž. 1120.

IMO MSC/oběž. 353,

IMO MSC/oběž. 450 rev.1,

IMO MSC/oběž. 485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

proudnice protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ).

prav. II-2/1,

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/1.2.2.3,

prav. II-2/10.6.4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP),

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů (hasicí médium, hlavní ventily a proudnice) ve strojovnách a nákladových prostorách

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

IMO MSC/oběž. 848.

IMO MSC/oběž. 848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů ve strojovnách (aerosolové systémy)

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

IMO MSC/oběž. 1007.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

IMO MSC/oběž. 1007.

IMO MSC/oběž. 1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a nákladových prostorách.

Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou pro strojovny a nákladové prostory je třeba ještě přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.

IMO MSC/oběž. 670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie ‚A‘

(Proudnice a zkoušky výkonu).

prav. II-2/1,

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/1,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

IMO MSC/oběž. 913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

proudnice hadic stabilních hasicích systémů sprch s tlakovou vodou pro prostory zvláštní kategorie, nákladové prostory lodí typu ro-ro a prostory pro vozidla

přesunuto do A.2/3.2

A.1/3.50

ochranný oblek odolný proti působení chemických látek

přesunuto do A.2/3.9

A.1/3.51

Ex A.2/3.5

Ex A.2/3.6

Ex A.2/3.7

Ex A.2/3.16

Ex A.2/3.17

součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, v prostorách strojovny a v neobsluhovaných prostorách strojovny

prav. II-2/7,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

prav. II-2/7.2.2,– prav. II-2/7.4,

prav. II-2/7.4.1,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích:

EN 54-2 (1997), včetně AC(1999) a A1(2006).

Zařízení elektrického napájení:

EN 54-4 (1997) včetně AC(1999), A1(2002) a A2(2006).

Detektory tepla – Bodové hlásiče:

EN 54-5 (2000), včetně A.1 (2002).

Detektory kouře – Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace:

EN 54-7 (2000), včetně AC(2002) a A1(2006).

Detektory plamene – Bodové hlásiče

EN 54-10 (2002), včetně A1(2005).

Ručně obsluhované hlásiče požáru:

EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005).

A příslušně, elektrická a elektronická instalace na lodích:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Ex A.2/3.1

nepřenosná a vyměnitelná hasicí zařízení

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

prav. II-2/4,

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

EN 1866 (1998)

nebo

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Ex A.2/3.18

poplachová zařízení

prav. II-2/7,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

prav. II-2/7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

Sirény:

EN 54-3 (2001), včetně A1(2002) a A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(nová položka)

stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

prav. VI/3.

prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

a příslušně pro:

a)

kategorii 4: (bezpečná oblast)

EN 50104 (2002), včetně AMD 2004 kyslík

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra)

EN 50104 (2002), včetně AMD 2004 kyslík,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Navigační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 4: Navigační zařízení.

Sloupec 5: Pokud je odkazováno na řadu EN 61162 nebo IEC 61162, musí být pro zjištění použitelné normy řady EN 61162 nebo IEC 61162 vzata v úvahu zamýšlená struktura položky.


Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

magnetický kompas

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.382(X),

rez. IMO A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002)

nebo

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

vysílací zařízení pro řízení kursu THD (magnetická metoda)

prav. V/18,

prav. V/19,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162;

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

gyroskopický kompas

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.424(XI),

rez. IMO A.694(17).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

řada EN 61162

nebo

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

radarové zařízení

přesunuto do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36

A.1/4.5

automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA)

přesunuto do A.1/4.34

A.1/4.6

ozvěnový hloubkoměr

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.524(VII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

řada EN 61162

nebo

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

zařízení k určení rychlosti a vzdálenosti (SDME)

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.824(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

řada EN 61162

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

řada IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

ukazatel úhlu kormidla, obrátek a náklonu

přesunuto do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22

A.1/4.9

měřič rychlosti obratu

přesunuto do A.2/4.26

A.1/4.10

zaměřovač

položka zrušena

A.1/4.11

zařízení Loran-C

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.818(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

řada EN 61162

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

řada IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

zařízení Chayka

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.818(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

řada EN 61162

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

řada IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

zařízení Decca navigátor

položka zrušena

A.1/4.14

zařízení GPS

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.819(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

rez. IMO MSC.112(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

řada EN 61162

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

řada IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

zařízení GLONASS

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.113(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-2 (1998),

řada EN 61162

nebo

IEC 60945 (2002),