ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 170

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
30. června 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

30.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 555/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (1), a zejména na články 22, 84, 89, 97, 107, 117 a čl. 121 písm. b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 479/2008 se mění předchozí režim pro odvětví vína stanovený v nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2) a zrušuje uvedené nařízení ke dni 1. srpna 2008.

(2)

Stávající prováděcí pravidla pro odvětví vína jsou obsažena v několika nařízeních, která byla často pozměňována. Tato prováděcí pravidla týkající se tržních mechanismů, obchodu se třetími zeměmi, produkčního potenciálu a kontrol v odvětví vína je třeba změnit v důsledku úprav provedených v režimu odvětví vína nařízením (ES) č. 479/2008 i z hlediska získaných zkušeností. Je třeba přijmout prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 479/2008.

(3)

Níže uvedená nařízení Komise by proto měla být zrušena a nahrazena novým nařízením:

(ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu (3);

(ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (4);

(ES) č. 2729/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína (5);

(ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s výrobky v odvětví vína (6).

(4)

Hlava II nařízení (ES) č. 479/2008 obsahuje ustanovení o novém programu podpory k financování zvláštních podpůrných opatření v odvětví vína, o němž se rozhoduje na úrovni členských států. Uvedený rámec je třeba doplnit ustanovením prováděcích pravidel.

(5)

Je třeba zavést postup pro první předložení programu podpory. Rovněž by měl být zaveden postup pro každoroční změny programů podpory na následující rok, aby mohly být upraveny s ohledem na jakékoli nové podmínky, které nebylo možné předvídat v době, kdy byly programy předkládány. Všechny tyto změny by měly podléhat určitým omezením a podmínkám, aby bylo zajištěno, že budou zachovány celkové cíle schválených programů.

(6)

Na základě čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 mohou členské státy rozhodnout, že vypracují programy podpory na územní úrovni, kterou pokládají za nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že členské státy odpovídají za schvalování těchto plánů, měly by v tomto případě stanovit pravidla pro předkládání a schvalování plánů, jakož i pro minimální údaje v těchto plánech.

(7)

Článek 10 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví nové podpůrné opatření pro propagaci na trzích třetích zemí. Je třeba určit podrobná pravidla týkající se zavedení tohoto nového opatření.

(8)

Je třeba vypracovat pravidla v oblasti odkazů na konkrétní původ výrobků, které jsou předmětem informačních a propagačních kampaní, aby se předešlo narušení hospodářské soutěže.

(9)

V zájmu právní jistoty je třeba, aby byly informace šířené v rámci propagační kampaně v souladu s právními předpisy třetích zemí, na které jsou zaměřeny.

(10)

Je třeba stanovit kritéria pro výběr žádostí a jejich přezkoumání členskými státy tak, aby se zajistilo dodržování pravidel Společenství a účinnost prováděných podpůrných opatření.

(11)

Pro zajištění účinnosti opatření Společenství musí členské státy zajistit, aby schválené propagační kampaně odpovídaly jejich celostátním a regionálním programům propagace a doplňovaly je. V zájmu dosažení synergického účinku mohou členské státy připravit kolektivní propagační kampaň, přičemž je třeba učinit opatření umožňující spolupráci mezi dotyčnými členskými státy. Přednost by měla být dána mikropodnikům a malým a středním podnikům, které potřebují podporu Společenství více než velké podniky.

(12)

Aby se zamezilo zdvojování plateb v souvislosti s propagačními opatřeními financovanými v rámci nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (7) nebo nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (8), je třeba stanovit vzájemné vyloučení těchto plateb.

(13)

Článek 11 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví podpůrné opatření pro restrukturalizaci a přeměnu vinic. Ustanovení čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce tohoto nařízení zejména stanoví, že se podpora pro restrukturalizaci a přeměnu vinic nevztahuje na běžnou obnovu starých vinic po skončení jejich přirozené životnosti.

(14)

Kromě toho mohou členské státy přijmout pravidla o minimální rozloze pozemku, aby byla zajištěna skutečná účinnost tohoto systému na produkční potenciál.

(15)

Při provádění článku 11 nařízení (ES) č. 479/2008 disponují členské státy širokým prostorem pro rozhodování ohledně rozsahu a výše podpory, včetně platby paušálních částek, stanovení nejvyšší částky podpory na hektar nebo rozlišení výše podpory na základě objektivních kritérií v rámci omezení podle hlavy II kapitoly I uvedeného nařízení a příslušných prováděcích ustanovení. Přesto by měla být stanovena společná pravidla. Je žádoucí určit opatření a stanovit lhůty pro jejich provedení a odpovídající kontrolu. Uvedená pravidla by se měla též týkat využití práv na opětovnou výsadbu, která vyplývají z vyklučení určité plochy, pokud je uvedeno v projektu, aby bylo možno poskytnout vyšší podporu z důvodu vyšších nákladů s tím spojených.

(16)

Pro účely ověření by měla výplata podpory proběhnout zpravidla až po provedení příslušného opatření nebo celého souboru opatření. Platbu lze však provést dříve, pokud je složena jistota na provedení příslušného opatření nebo celého souboru opatření.

(17)

Měla by být stanovena podrobná ustanovení pro účast na financování systému restrukturalizace a přeměny vinic. Je třeba přijmout opatření pro účinné vynakládání finančních prostředků vyhrazených pro uvedený systém, a zejména opatření týkající se vyplácení záloh.

(18)

Článek 12 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví nové podpůrné opatření pro zelenou sklizeň. Vzhledem k zásadě subsidiarity je třeba členským státům uložit odpovědnost za správní opatření týkající se postupu vyřizování žádostí o podporu na zelenou sklizeň. Členské státy by měly mít možnost určit datum, dokdy požadují od producentů, aby dokončili uvedené operace, aby byl vzhledem k časovým omezením a blížící se sklizni dostatek času pro provedení nezbytných kontrol před poskytnutím plateb.

(19)

S ohledem na prostředky vynakládané v režimu zelené sklizně je třeba stanovit systematické ověření dotyčných ploch na místě po provedení zelené sklizně. Toto ověření musí potvrdit, že bylo provedeno úplné zničení vinných hroznů. Zároveň by mělo potvrdit, že byly řádně dodrženy všechny rostlinolékařské požadavky a požadavky ochrany životního prostředí. Pro účely ověření by měla být prémie vyplacena až po kontrole provedení zelené sklizně.

(20)

Kromě toho by měla být stanovena maximální výše podpory s cílem zajistit, aby se tato podpora neujala jako stálá alternativa pro odbyt výrobků vedle jejich uvádění na trh.

(21)

Článek 13 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví nové podpůrné opatření pro vytvoření vzájemných fondů. Je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se tohoto nového opatření. Tato pravidla by měla v maximální možné míře umožňovat pružnost a rychlé používání v případě krizí, a proto by měla umožňovat přijímání rozhodnutí ze strany samotných členských států a organizací producentů. Zároveň by však měla zabránit zneužívání a měla by stanovit limity pro používání, a to i ve finanční rovině. Vzhledem k tomu, že úroveň organizace producentů v nových členských státech je obecně nižší než v ostatních členských státech, je třeba jim poskytnout vyšší strop podpory.

(22)

Článek 14 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví nové podpůrné opatření pro pojištění sklizně. Je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se zavedení tohoto nového opatření. Tato pravidla by měla v maximální možné míře umožňovat pružnost. Zároveň by však měla zabránit zneužívání a měla by stanovit limity pro používání, a to i ve finanční rovině.

(23)

Článek 15 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví nové podpůrné opatření pro hmotné a nehmotné investice do podniků. Je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se zavedení tohoto nového opatření v souladu se stejným opatřením zavedeným v oblasti rozvoje venkova. Je třeba stanovit způsobilé druhy investic, včetně investic do vývoje nových výrobků, postupů a technologií, a vymezit orientační způsobilé náklady.

(24)

Článek 16 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví podpůrné opatření pro destilaci vedlejších výrobků. Je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se zavedení tohoto nového opatření, a zejména podmínky odstranění vedlejších výrobků, jakož i účel a maximální výši podpory pro destilaci matolin, vína a vinných kalů.

(25)

Článek 17 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví přechodné podpůrné opatření pro destilaci na konzumní alkohol. Je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se zavedení tohoto nového opatření, a zejména účel a případné úpravy podpory.

(26)

Článek 18 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví přechodné podpůrné opatření pro nouzovou destilaci. Je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se zavedení tohoto opatření, a zejména postup a způsoby této podpory a kritéria, k nimž je třeba přihlédnout při stanovení její výše.

(27)

Článek 19 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví přechodné podpůrné opatření pro použití moštu k obohacení. Je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se zavedení tohoto opatření, a zejména účel a maximální výši podpory, jakož i specifické kontroly výrobku použitého pro zvýšení obsahu alkoholu.

(28)

Pro účely monitorování provádění hlavy II nařízení (ES) č. 479/2008 a náležité řízení trhu je mimořádně důležité, aby měla Komise k dispozici příslušné údaje o provádění programů podpory. V této souvislosti je také nezbytné upřesnit, jaké údaje musí obsahovat zprávy a hodnocení programů podpory, aby mohla být posouzena jejich efektivnost a účinnost.

(29)

Kromě specifických ustanovení tohoto nařízení by měla být uplatňována rovněž obecná pravidla týkající se rozpočtové kázně, zejména v případě neúplných nebo nesprávných prohlášení členských států.

(30)

Pravidla finanční správy systému by se měla řídit prováděcími předpisy k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (9).

(31)

Podle čl. 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 se u hroznových šťáv a moštů, u nichž je použití celní sazby závislé na dovozní ceně výrobku, ověřuje skutečná výše této ceny kontrolou každé zásilky nebo podle paušální dovozní hodnoty. Současná situace v dovozu hroznové šťávy a hroznového moštu do Společenství, zejména nepravidelnost těchto dovozů z hlediska objemu, frekvence a míst dovozu a původu těchto výrobků, neumožňuje stanovit reprezentativní paušální dovozní hodnoty odrážející skutečnou výši dovozní ceny. Za těchto okolností by měla být tato cena ověřována kontrolou jednotlivých zásilek.

(32)

Dovozní cena, na jejímž základě se dovážené výrobky zařazují do společného celního sazebníku, se musí rovnat ceně FOB těchto výrobků společně s náklady na pojištění a přepravu na místo vstupu na celní území Společenství.

(33)

Podle čl. 82 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 musí být k dováženým výrobkům uvedeným v daném článku přiloženo osvědčení a zpráva o výsledku rozboru vypracovaná subjektem nebo útvarem pověřenými třetí zemí, z níž jsou výrobky vyváženy. Je třeba stanovit požadavky pro sestavování zprávy o výsledku rozboru.

(34)

Pro zjednodušení kontrol by mělo být umožněno, aby byly výrobky dovážené ze třetích zemí, které se přepravují v omezeném množství a jsou baleny v malých nádobách, osvobozeny od předkládání osvědčení a zprávy o výsledku rozboru.

(35)

V zájmu co nejlepší harmonizace by mělo být osvobození od předkládání osvědčení a zprávy o výsledku rozboru pro vinařské výrobky dovážené do Společenství v souladu s celními pravidly o osvobození a předpisy pro průvodní doklady pro zásilky vinařských výrobků uvnitř Společenství.

(36)

Použití postupů elektronického zpracování dat v různých oblastech administrativní činnosti postupně nahrazuje ruční vkládání dat. Je proto žádoucí, aby bylo rovněž možné použít počítačové a elektronické postupy při vydávání a použití dokladů V I 1 a V I 2.

(37)

Některé třetí země s účinným systémem kontroly producentů vína, prováděným jejich subjekty nebo útvary uvedenými v čl. 82 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008, vyjádřily zájem oprávnit samotné producenty k vydávání osvědčení a zpráv o výsledku rozboru. S ohledem na zjednodušení obchodu s těmito třetími zeměmi a za předpokladu, že mají se Společenstvím dobré obchodní vztahy a mají se Společenstvím uzavřeny dohody, které obsahují ustanovení o posílení spolupráce při prevenci podvodného jednání, je vhodné umožnit, aby se doklady vydávané samotnými producenty považovaly za doklady vydávané uvedenými subjekty nebo útvary třetích zemí, podobně jako je to již možné u vína pocházejícího ze Společenství. V těchto případech by měly být poskytnuty dostatečné záruky a prováděny řádné kontroly vydávání těchto dokladů.

(38)

Měly by být zveřejněny seznamy jmen a adres subjektů a laboratoří oprávněných ve třetích zemích vydávat osvědčení a zprávy o výsledku rozboru, aby příslušné subjekty ve Společenství, které dohlížejí na dovoz vinařských výrobků, mohly v případě nutnosti provádět potřebné kontroly.

(39)

Měla by být stanovena forma a v případě potřeby obsah osvědčení a zprávy o výsledku rozboru a požadavky pro jejich použití, aby byla zjednodušena kontrola, kterou provádějí příslušné orgány členských států.

(40)

U každé zásilky dováženého výrobku by mělo být kontrolováno osvědčení a případně zpráva o výsledku rozboru, aby se zamezilo podvodnému jednání. Proto je třeba, aby tento doklad nebo doklady byly přiloženy ke každé zásilce do doby, než je převzata pod kontrolu Společenství.

(41)

Pro zohlednění obchodních zvyklostí by měly být příslušné orgány při rozdělení zásilky vína oprávněny nechat za vlastního dohledu pořídit výpisy z osvědčení a zprávy o výsledku rozboru, které se přikládají ke všem novým zásilkám vzniklým rozdělením.

(42)

Pro zajištění rychlé a účinné ochrany spotřebitelů je nezbytné stanovit možnost pozastavení nových opatření v případě podvodného jednání nebo ohrožení zdraví spotřebitelů.

(43)

Rovněž by měla být stanovena jednoduchá pravidla pro doklady předkládané při dovozu z jiné třetí země, než je země původu vinařského výrobku, neprošel-li tento výrobek podstatným zpracováním.

(44)

Vývozcům a orgánům by měla být usnadněna práce tím, že se skutečnost, že alkohol přidaný k likérovému vínu a alkoholizovanému vínu pro destilaci je vinného původu, uvede v dokladu V I 1 a nepožaduje se pro tento účel zvláštní doklad. Ze stejného důvodu by měl doklad V I 1 sloužit jako osvědčení pro označení původu, které se požaduje při dovozu vína se sníženou celní sazbou. U některého vína se však nepožaduje osvědčení ani zpráva o výsledku rozboru, je-li předloženo osvědčení označení původu. Mělo by být stanoveno, že doklad V I 1 lze používat pro osvědčování označení původu uvedeného likérového vína a že část zprávy o výsledku rozboru není třeba vyplňovat.

(45)

Pro dovozy vína v rámci koncesí stanovených v dohodách s některými třetími zeměmi je nutno předložit osvědčení, že dotyčné víno splňuje podmínky pro přístup ke koncesím, vydané úředním subjektem nebo subjektem úředně uznaným oběma smluvními stranami a uvedeným ve společně vypracovaném seznamu.

(46)

Je vhodné, aby členské státy zaslaly Komisi seznamy úředních nebo úředně uznaných subjektů, které navrhují k vydávání takových osvědčení, aby tak Komise mohla tyto seznamy vypracovat a vyměnit s dotyčnými třetími zeměmi. V zájmu usnadnění úkolů takových subjektů je vhodné, aby byly seznamy předkládány ve vhodné formě a na vhodném záznamovém nosiči.

(47)

Článek 85 a 86 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví postup pro řešení protiprávní výsadby. Je třeba stanovit podrobná pravidla pro sankce, které lze uložit producentům, kteří nesplnili novou povinnost legalizace nebo klučení týkající se vinic osázených bez příslušného práva na výsadbu před 1. zářím 1998, a pro zaslání příslušných sdělení členskými státy Komisi. Aniž jsou dotčeny předchozí sankce uložené členskými státy, sankce použitelná v případě nesplnění povinnosti vyklučit protiprávně osázenou plochu by měla být dostatečně vysoká, aby motivovala producenty ke splnění této povinnosti. Tato sankce by se tedy měla rovnat alespoň dvojnásobku průměrné hodnoty prémie za vyklučení.

(48)

Ustanovení čl. 87 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví, aby v případě, kdy mohou být výrobky z protiprávně osázených vinic uvedeny do oběhu pouze pro účely destilace, byly požadovány důkazy o neuvádění výrobků do oběhu. Pro zesílení kontroly by měly být možné způsoby neuvádění do oběhu omezeny na tři případy, a to na dodávku za účelem destilace, zelenou sklizeň na náklady dotyčného producenta nebo spotřebu domácnosti vinaře, pokud celková plocha vinice nepřesahuje 0,1 hektaru. Je vhodné stanovit termín pro předkládání smluv o destilaci uvedených ve zmíněném článku. V zájmu zajištění účinné organizace kontroly je třeba, aby producenti provádějící zelenou sklizeň informovali včas příslušné úřady o svém záměru. Pro zlepšení možnosti kontroly by měly mít členské státy možnost stanovit producentům povinnost zaslat předem oznámení, který ze tří způsobů neuvádění do oběhu hodlají použít, a rovněž dále omezit výběr producentů týkající se možných způsobů neuvádění do oběhu.

(49)

Pro zajištění spravedlivého a kontrolovatelného využívání rozpočtu Společenství by měly být v případě, že členské státy nesplní ohlašovací povinnost týkající se protiprávní výsadby, stanoveny sankce s finančními dopady.

(50)

Podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 mohou být práva na novou výsadbu udělena v rámci opatření ke scelování pozemků nebo k vyvlastnění ve veřejném zájmu. Aby bylo zamezeno obcházení zákazu výsadby v čl. 90 odst. 1 uvedeného nařízení, neměl by rozsah těchto práv na novou výsadbu překročit rozsah nezbytný k osázení plochy odpovídající 105 % plochy, o niž přišli producenti v důsledku uvedených opatření.

(51)

Podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 mohou být práva na novou výsadbu využita také pro pokusy a zakládání porostů za účelem produkce roubů. Plochy osázené v souladu s uvedeným udělením práv na novou výsadbu lze používat pouze pro stanovené účely a vinařské výrobky vyrobené z hroznů pocházejících z těchto ploch by neměly být uváděny na trh. Probíhající vinohradnické pokusy a zakládání porostů za účelem produkce roubů by měly pokračovat podle stávajících předpisů.

(52)

Podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 mohou být práva na novou výsadbu udělena také na plochy, z nichž získané víno nebo výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně ke spotřebě v rodině vinaře. Vzhledem k tomu, že je produkce pro samozásobení v některých členských státech značně rozšířena, může tato úprava vést v některých případech k nadměrnému administrativnímu zatížení. Proto je třeba členským státům umožnit připouštět takové plochy i bez udělení příslušného práva na výsadbu, jestliže se jedná o malé plochy, vinohradnictví není provozováno k obchodním účelům a není tím narušena rovnováha trhu. Příslušné plochy a producenti by měli být přiměřeně kontrolováni a nedodržení předpisů by mělo být potrestáno sankcemi, včetně vyklučení dotyčné plochy.

(53)

Práva na opětovnou výsadbu by neměla být udělena pro plochy, které byly povinně vyklučeny z důvodu porušení požadavků nařízení (ES) č. 479/2008. Ze stejného důvodu by neměla být udělena práva na opětovnou výsadbu na vyklučené plochy, na které byla udělena práva na novou výsadbu k jiným účelům než pro produkci vína k obchodním účelům.

(54)

Podle čl. 92 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 je producentům, kteří se zaváží do budoucna k vyklučení nějaké plochy vinic, uděleno právo na opětovnou výsadbu. Toto právo by mělo být uděleno pouze v případě, že dotyčný producent nemá dostatečná práva na osázení plochy odpovídající ploše, kterou hodlá vyklučit. Na každé právo na opětovnou výsadbu udělené na základě takového závazku by měla být složena jistota, aby bylo zajištěno splnění uvedeného závazku. Dokud souběžně existuje plocha určená k vyklučení a nově osázená plocha, může být uváděno na trh pouze víno z jedné z těchto ploch, aby se zabránilo narušení rovnováhy na trhu.

(55)

Podle článku 93 nařízení (ES) č. 479/2008 jsou za účelem zlepšení řízení produkčního potenciálu vytvářeny nebo zachovávány státní a/nebo regionální rezervy práv na výsadbu. Ve snaze zabránit narušení rovnováhy trhu by neměl převod práv prostřednictvím systému rezerv vést k celkovému nárůstu produkčního potenciálu na území členských států. Podobný zákaz zvyšování produkčního potenciálu již byl stanoven v případě převodu práv mezi podniky v čl. 92 odst. 5 uvedeného nařízení. Přitom mohou členské státy využít při převodu práv na výsadbu koeficientu krácení.

(56)

Podle čl. 93 odst. 5 nařízení (ES) č. 479/2008 členské státy nepoužijí systém rezerv, pokud mohou prokázat, že na svém území disponují účinným systémem pro správu práv na výsadbu. Přitom mají členské státy možnost na částech svého území použít systém rezerv a na jiných částech svého území použít jiný účinný systém. Členské státy, které chtějí využít možnosti podle uvedeného článku, by měly být schopny prokázat existenci takového systému a nezbytnost případných odchylek od hlavy V kapitoly I uvedeného nařízení.

(57)

Podle čl. 90 odst. 6 nařízení (ES) č. 479/2008 mohou členské státy rozhodnout, že ponechají zákaz výsadby révy moštových odrůd nejpozději do 31. prosince 2018. Je vhodné stanovit, aby členské státy, které zamýšlejí využít této možnosti, sdělily včas svůj záměr Komisi.

(58)

Článek 100 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví, že prémii za klučení lze udělit pouze na plochy, které jsou udržované. Aby mohly úřady ověřit mimo rámec povinných kontrol na místě, zda je nějaká plocha náležitě udržována, je třeba stanovit povinnost předložit důkaz o produkci dané vinice. To by mělo být zajištěno prostřednictvím prohlášení o sklizni z předchozích let nebo, není-li z dostatečně zdůvodněných příčin prohlášení o sklizni k dispozici, pomocí jiných prostředků stanovených členskými státy pro tento účel, jejichž důvěryhodnost musí členské státy důkladně ověřit.

(59)

Podle čl. 104 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008 mohou členské státy vyloučit horské oblasti a příkré svahy z režimu klučení. Tato výjimka by se měla týkat teras vybudovaných na příkrých svazích, bez nichž by bylo pěstování příliš obtížné nebo by vedlo k závažné erozi. Je vhodné stanovit na základě obecně přijatých odborných standardů kritéria pro oblasti, které mohou být předmětem těchto výjimek. Kromě toho podle čl. 104 odst. 5 a odst. 6 uvedeného nařízení mohou členské státy vyloučit také určité oblasti na základě požadavků ochrany životního prostředí a Řecko může vyloučit vinice na ostrovech v Egejském moři a na řeckých ostrovech v Jónském moři, s výjimkou ostrovů Kréta a Euboia. Tyto výjimky je třeba řádně doložit a pravidelně sdělovat Komisi.

(60)

Vzhledem ke zkušenostem získaným v rámci používání dřívějšího opatření na konečné vzdání se vinohradnictví by měl být systém rozsahu prémie zachován. Nový rozsah prémie za klučení vychází z rozsahu prémie platného v rámci režimu před vstupem nařízení (ES) č. 479/2008 v platnost, k němuž se doplní + 20 % v roce 2009, + 10 % v roce 2010 a 0 % v roce 2011.

(61)

Vzhledem k zásadě subsidiarity je třeba členským státům uložit odpovědnost za správní opatření týkající se postupu pro poskytování prémie za klučení. Členské státy by měly mít možnost určit datum, dokdy požadují od producentů, aby dokončili klučení, aby byl dostatek času na provedení nezbytných kontrol před poskytnutím plateb, které musí být provedeny do 15. října.

(62)

Pro zajištění efektivního využití prostředků vyhrazených na opatření na klučení je třeba, aby členské státy stanovily systém umožňující ověřit, zda jsou žádosti o prémii opodstatněné, včetně případného písemného závazku a povinnosti producenta nést náklady vzniklé v souvislosti s vyřizováním jeho žádosti pro případ, že bude žádost stažena bez náležitého zdůvodnění.

(63)

V zájmu ověření by měla být prémie vyplacena až po provedení vyklučení.

(64)

Podle čl. 104 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 mají členské státy možnost zamítnout všechny další žádosti o režim klučení na svém území nebo v dané oblasti, pokud celková plocha vyklučených vinic dosáhne na jejich území 8 % nebo v dané oblasti 10 %. Je vhodné požádat členské státy, aby takovéto rozhodnutí sdělily Komisi.

(65)

Pro účely monitorování provádění hlavy II a hlavy V nařízení (ES) č. 479/2008 a náležité řízení trhu je mimořádně důležité, aby byly Komisi poskytovány příslušné údaje o produkčním potenciálu. V této souvislosti je také nezbytné upřesnit, jaké údaje musí obsahovat soupis podle článku 109 uvedeného nařízení.

(66)

Pro vytvoření jednotnější základny pro výplatu podpory na opatření týkající se restrukturalizace a přeměny vinic, zelené sklizně a prémie za klučení je vhodné vymezit na úrovni Společenství pravidla pro měření ploch, neboli stanovit, jaká plocha odpovídá vinici.

(67)

Je třeba zavést opatření ke kontrolám nezbytným pro zajištění řádného uplatňování nařízení (ES) č. 479/2008 a tohoto nařízení, jakož i příslušné sankce platné v případě zjištěných nesrovnalostí. Uvedená opatření by měla zahrnovat jak konkrétní kontroly a sankce stanovené na úrovni Společenství, tak i dodatečné vnitrostátní kontroly a sankce. Tyto kontroly a sankce by měly být odrazující, účinné a přiměřené.

(68)

Všechny kontroly produkčního potenciálu by měly vycházet zejména z registru vinic.

(69)

S ohledem na důležitost kontrolování produkčního potenciálu a na prostředky vynakládané v režimu klučení je třeba stanovit systematické ověření dotyčných ploch na místě před klučením a po něm. Avšak v členských státech, které mají k dispozici spolehlivý grafický nástroj a aktualizované informace o dotyčné ploše, by mělo být možné provést kontrolu před klučením administrativně. Co se týká kontroly po klučení, lze použít pro ověření, zda byly vinice skutečně vyklučeny, dálkové snímání, a proto by mělo být jeho použití povoleno pro tuto fázi kontroly (ex post). Vzhledem k obtížím při výpočtu plochy pomocí dálkového snímání by měla být tato metoda povolena pouze v případě klučení celých vinic nebo je-li rozlišení dálkového snímání 1 m2 a vyšší. V každém případě je třeba provést skutečně na místě buď alespoň kontrolu před vyklučením, nebo kontrolu po něm.

(70)

V zájmu jednotného používání ustanovení v odvětví vína je žádoucí stanovit pravidla pro upřesnění již platných kontrolních postupů na úrovni jednotlivých členských států a Společenství a zajistit přímou spolupráci orgánů pověřených kontrolou v odvětví vína.

(71)

Za účelem řádného používání právní úpravy v odvětví vína je třeba stanovit pravidla, podle kterých si budou vnitrostátní orgány a Komise poskytovat vzájemnou úřední pomoc. Je žádoucí, aby tato pravidla nebránila uplatňování zvláštních ustanovení o výdajích Společenství, trestních věcech a správních sankcích v jednotlivých členských státech.

(72)

Je třeba, aby členské státy zajistily efektivnost činnosti orgánů pověřených kontrolou v odvětví vína. Za tímto účelem by měly jmenovat orgán, který bude zajišťovat kontakt s ostatními členskými státy a s Komisí. Velmi důležitá je také koordinace kontrolní činnosti mezi příslušnými orgány ve všech členských státech, kde kontroly v odvětví vína vykonává více orgánů.

(73)

Je třeba, aby členské státy přijaly nezbytná opatření, aby pracovníci příslušných orgánů měli přiměřené vyšetřovací pravomoci nezbytné pro zajištění dodržování pravidel a jejich jednotné používání v celém Společenství.

(74)

Na rozvoji obchodu mezi členskými státy, zejména trvale vzrůstajícím počtu mezinárodních podniků v tomto odvětví, a na tom, že pravidla řízení tohoto odvětví nabízejí možnost realizovat, ať s podporou nebo bez ní, činnosti v jiném místě než v místě původu výrobku nebo je na jiné místo přenášet, je zřetelná vzájemná závislost trhů s vínem. Proto je nezbytná větší harmonizace kontrolních postupů a užší spolupráce mezi různými kontrolními orgány.

(75)

V zájmu účinné spolupráce mezi členskými státy při provádění ustanovení v odvětví vína je žádoucí, aby příslušný orgán jednoho členského státu mohl na požádání spolupracovat s příslušnými orgány jiného členského státu. Pro tuto spolupráci a pomoc je třeba stanovit odpovídající pravidla.

(76)

Z důvodu složitosti některých záležitostí a naléhavosti jejich řešení je nezbytné, aby příslušný subjekt, který požaduje pomoc, mohl po dohodě s druhým subjektem mít při šetření pověřené zástupce, jež určí.

(77)

V případě vážného rizika podvodu nebo podvodu týkajícího se jednoho nebo několika členských států musí být různé dotčené subjekty schopny automaticky poskytnout úřední pomoc bez předchozího dožádání.

(78)

S ohledem na povahu informací vyměňovaných na základě tohoto nařízení je třeba chránit jejich důvěrnost služebním tajemstvím.

(79)

K harmonizaci kontrolních rozborů v celém Společenství byla nařízením (ES) č. 2729/2000 vytvořena databanka analytických hodnot při Společném výzkumném středisku (SVS), ve které jsou evidovány vzorky a zprávy členských států o výsledcích rozboru.

(80)

Použití referenčních metod izotopového rozboru zajistí účinnější kontrolu obohacení vinařských výrobků, prokázání přídavku vody do těchto výrobků nebo spolu s rozborem jiných vlastností izotopů lze prověřit pravdivost údajů o původu. Za účelem zjednodušení vyhodnocení výsledků těchto rozborů by tyto výsledky měly být porovnány s výsledky dřívějších rozborů provedených stejnou metodou u výrobků obdobných vlastností, jejichž původ a způsob produkce byly prokázány.

(81)

Izotopový rozbor vína nebo vinařských výrobků je třeba provádět podle referenčních analytických metod stanovených v článku 31 nařízení (ES) č. 479/2008.

(82)

Aby bylo zjednodušeno vyhodnocování výsledků rozborů prováděných ve Společenství v laboratořích k tomu vybavených a zaručena srovnatelnost výsledků rozborů, je třeba stanovit jednotná pravidla pro odběr vzorků hroznů a pro vinifikaci a uchovávání těchto vzorků.

(83)

Aby byla zaručena kvalita a srovnatelnost analytických údajů, je třeba, aby laboratoře, které jsou členskými státy pověřeny izotopovým rozborem vzorků pro databanku, vyhovovaly uznávaným kritériím kvality.

(84)

Izotopový rozbor je metoda rozboru používaná pro kontrolu a potírání podvodů v odvětví vína, která vyžaduje vysoce specializované vědecké znalosti a technické vybavení. Většina členských států, které vstoupily do Společenství v roce 2004 nebo 2007, nemá pro tuto metodu náležité vybavení. V zájmu zajištění jednotného používání kontrolních postupů je třeba, aby Společné výzkumné středisko provádělo rozbor pro tyto členské státy, dokud nebudou plně vybaveny a schopny provádět tento úkol.

(85)

Vzhledem k tomu, že izotopový rozbor vinařských výrobků a jeho vyhodnocení jsou technicky složité postupy, musí být při zaručení ochrany údajů databanka SVS přístupná pro úřední laboratoře používající tuto metodu rozboru a na žádost i pro jiné úřední orgány členských států, aby bylo harmonizováno vyhodnocení výsledků rozborů.

(86)

Nařízení (ES) č. 2729/2000 obsahuje pravidla pro odběr vzorků zasílaných do úřední laboratoře v jiném členském státě a společná pravidla pro odběr vzorků k izotopovému rozboru. Tato pravidla je třeba převzít a odběr vzorků pro databanku Společenství považovat za zvláštní případ odběru vzorků vinařských výrobků v rámci přímé spolupráce příslušných orgánů.

(87)

Aby byla zaručena objektivita kontrol, měli by pracovníci příslušného orgánu členského státu mít možnost požádat příslušný orgán jiného členského státu o odběr vzorků. Žádající pracovník by měl mít možnost disponovat odebranými vzorky a určit laboratoř pro rozbor.

(88)

Je třeba stanovit podrobná pravidla pro úřední odběr vzorků v rámci spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a pro použití těchto vzorků. Těmito pravidly se zajistí reprezentativnost a možnost ověření výsledků úředních rozborů v celém Společenství.

(89)

Aby bylo možné zjednodušit vyúčtování nákladů na odběr a zaslání vzorků, rozbor a organoleptické zkoušky a zajištění příslušného odborníka, je třeba přijmout zásadu, že tyto náklady jdou na vrub orgánu, který objednal odběr vzorků nebo služby odborníka.

(90)

Měla by být upřesněna průkaznost skutečností zjištěných při kontrolách v rámci tohoto nařízení.

(91)

Aby bylo zajištěno řádné provádění kontrol a odběrů vzorků hroznů na vinicích, je třeba stanovit, že zúčastněné osoby nebudou bránit kontrolám, které se jich týkají, a že jsou povinny usnadnit odběr vzorků a poskytnout informace vyžadované v rámci tohoto nařízení.

(92)

Měla by být přijata ustanovení, která se týkají druhu, formy a prostředků sdělení, jež jsou nezbytná k provádění tohoto nařízení. Tato sdělení by měla zahrnovat sdělení členských států zasílaných Komisi.

(93)

Pro zajištění spravedlivého a kontrolovatelného využívání rozpočtu Společenství je třeba v případě, že členské státy nesplní ohlašovací povinnosti, stanovit sankce s finančními dopady.

(94)

Členské státy by měly uchovávat informace potřebné ke kontrole a prověřování provádění ustanovení tohoto nařízení po přiměřenou dobu za účelem umožnění kontroly.

(95)

Platby uskutečněné podle hlavy II a hlavy V nařízení (ES) č. 479/2008 by měly být příjemcům vyplaceny v plné výši. Pro snížení administrativní zátěže by měly mít členské státy možnost vyplácet producentům podporu na pojištění prostřednictvím pojišťoven v souladu s určitými podmínkami.

(96)

Měla by být přijata ustanovení pro řešení případů zjevných chyb a případů vyšší moci, jakož i dalších výjimečných okolností, aby se zajistilo spravedlivé zacházení s producenty. Měla by být stanovena pravidla pro řešení uměle vytvořených situací, aby se vyloučila možnost těžit z nich jakékoli výhody.

(97)

Měla by být přijata ustanovení k zajištění plynulého přechodu z předchozího režimu na nový režim stanovený tímto nařízením a k provádění přechodných ustanovení stanovených v článku 128 nařízení (ES) č. 479/2008.

(98)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nedodal své stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti a používání pojmů

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla týkající se používání těchto ustanovení nařízení (ES) č. 479/2008:

a)

podpůrná opatření (hlava II),

b)

obchod se třetími zeměmi (hlava IV),

c)

produkční potenciál (hlava V),

d)

soupis stanovený v článku 109,

e)

kontroly v odvětví vína (článek 117) a

f)

měření ploch stanovené v čl. 121 písm. c).

Tímto nařízením není dotčeno používání:

a)

zvláštních ustanovení o vztazích mezi členskými státy při potírání podvodů v odvětví vína, pokud mohou usnadnit používání tohoto nařízení,

b)

pravidel pro:

i)

trestní řízení nebo vzájemnou soudní pomoc mezi členskými státy ve věcech trestních,

ii)

řízení o správních sankcích.

2.   Pojmy použité v nařízení (ES) č. 479/2008 mají v tomto nařízení stejný význam.

HLAVA II

PROGRAMY PODPORY

KAPITOLA I

Postup předkládání

Článek 2

První předložení programů podpory

1.   Předložení návrhu programu podpory uvedeného v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 se vztahuje na pět rozpočtových roků v období 2009 až 2013.

Členské státy předloží Komisi svůj návrh programu podpory v elektronické podobě s použitím formuláře uvedeného v příloze I tohoto nařízení.

Podobně předloží členské státy Komisi své finanční plánování pro návrh programu podpory uvedený v prvním pododstavci na formuláři v příloze II.

2.   Poté, co členské státy přijmou nebo přizpůsobí své právní předpisy týkající se návrhu programu podpory uvedeného v odstavci 1, oznámí je Komisi.

3.   Členské státy, které se rozhodnou převést celou částku svého národního finančního rámce od rozpočtového roku 2010 a na celé období uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 479/2008 do režimu jednotné platby, předloží formulář obsažený v příloze II tohoto nařízení, řádně vyplněný v příslušném řádku a v definitivní podobě do 30. června 2008.

4.   Členské státy, které se rozhodnou zavést své programy podpory včetně regionálních zvláštností, mohou předložit informace za jednotlivé regiony také na formuláři uvedeném v příloze III tohoto nařízení.

5.   Členské státy jsou odpovědné za výdaje mezi datem přijetí jejich programu podpory Komisí a datem jeho použitelnosti podle čl. 5 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 479/2008.

Článek 3

Změny programů podpory

1.   Upravené programy uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 se předloží Komisi na formuláři v příloze I tohoto nařízení, popřípadě včetně upraveného finančního plánování na formuláři v příloze IV tohoto nařízení.

Členské státy uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008 nemusí předkládat formulář v příloze IV.

Členské státy jsou odpovědné za výdaje mezi datem přijetí jejich upraveného programu podpory Komisí a datem jeho použitelnosti podle čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 479/2008.

2.   Kromě případů mimořádných opatření z důvodu přírodních pohrom se změny v programech podpory mohou předkládat pouze dvakrát za daný rozpočtový rok. Pokud členský stát potřebuje změnit svůj program podpory, předloží ho nejpozději do 1. března a do 30. června každého roku, případně spolu s:

a)

aktualizovaným zněním programu podpory na formuláři uvedeném v příloze I a finanční tabulky na formuláři uvedeném v příloze IV;

b)

důvody navrhovaných změn.

Veškeré převody týkající se opatření podle článku 9 nařízení (ES) č. 479/2008 se oznámí do 1. prosince roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude režim jednotné platby použitelný.

KAPITOLA II

Způsobilá opatření

Oddíl 1

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 4

Způsobilé akce a trhy

Vína uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 jsou způsobilá pro propagaci na trzích třetích zemí za předpokladu, že:

a)

výrobky jsou určeny pro přímou spotřebu, v cílových třetích zemích pro ně existují vývozní příležitosti nebo potenciální nová odbytiště a mají vysokou přidanou hodnotu;

b)

původ výrobku je uveden jako součást informační nebo propagační akce v případě vína se zeměpisným označením;

c)

operace, na niž byla podpora poskytnuta, je jednoznačně vymezena, včetně specifikace příslušných výrobků, způsobu uvedení na trh a odhadovaných nákladů;

d)

podpora propagačních a informačních opatření netrvá u daného příjemce v dané třetí zemi déle než tři roky;

e)

informační a/nebo propagační prostředky vycházejí z podstatných znaků vína a jsou v souladu s platnými právními předpisy v třetích zemích, na něž jsou zaměřeny;

f)

příjemci musí mít dostatečný potenciál k řešení zvláštních překážek v obchodu se třetími zeměmi a zdroje pro zajištění co nejúčinnějšího provedení opatření. Členské státy zejména kontrolují, zda je k dispozici dostatek výrobků z hlediska kvality a množství pro dlouhodobé uspokojení tržní poptávky po propagační akci.

Příjemci mohou být soukromé společnosti i profesní organizace, organizace producentů, mezioborové organizace, nebo rozhodne-li tak členský stát, veřejné orgány. V žádném případě neučiní členské státy veřejný orgán jediným příjemcem propagačního opatření.

Přednost se dává mikropodnikům, malým a středním podnikům ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES (10) a společným obchodním značkám.

Aby nedocházelo ke zneužívání režimu, nepovolují se obvykle po dobu trvání akcí, na něž byla poskytnuta podpora, změny prvků uvedených v písmenech a) a c), pokud se neprokáže, že tyto změny umožní lepší provedení.

Článek 5

Výběrové řízení

1.   Členské státy stanoví postup pro podání žádosti, který obsahuje především tato pravidla pro:

a)

ověření souladu s požadavky a kritérii stanovenými v článku 4;

b)

lhůty pro podání žádostí a pro prozkoumání vhodnosti každé navrhované akce;

c)

dotčené výrobky a jejich uvádění na trh v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, vnitrostátními předpisy a příslušnou specifikací;

d)

uzavírání smluv včetně případných vzorů smluv, poskytnutí jistot a opatření na výplatu záloh;

e)

hodnocení všech daných akcí, na něž byla poskytnuta podpora.

2.   Členské státy vyberou žádost především podle těchto kritérií:

a)

soulad mezi navrhovanými strategiemi a stanovenými cíli;

b)

kvalita navrhovaných opatření;

c)

jejich pravděpodobný dopad a úspěšnost při zvyšování poptávky po dotčených výrobcích;

d)

ujištění, že zúčastněné hospodářské subjekty pracují účinně a mají k dispozici požadované technické kapacity a že náklady na opatření, které provedou samy, nepřesahují běžné tržní sazby.

3.   Po prozkoumání žádostí vyberou členské státy ty žádosti, které nabízejí nejlepší nákladovou efektivnost, a sestaví v rámci dostupných finančních zdrojů seznam, který sdělí Komisi na formuláři uvedeném v příloze VIII, aby mohly být informovány ostatní členské státy a posílila se soudržnost opatření.

4.   Dva nebo více členských států se může rozhodnout pro společnou propagační akci. Zaváží se přispívat k financování a dohodnou se na postupech administrativní spolupráce pro usnadnění procesu monitorování, provádění a kontroly.

5.   Členské státy zajistí, aby byly všechny vnitrostátní nebo regionální kampaně, na něž je poskytnuta podpora, v souladu s opatřeními financovanými v rámci nařízení (ES) č. 3/2008 nebo nařízení (ES) č. 1698/2005 a s opatřeními financovanými v rámci vnitrostátních a regionálních kampaní.

6.   Podpora podle článku 10 nařízení (ES) č. 479/2008 se neposkytne na operaci podporovanou podle čl. 20 písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 3/2008.

7.   Členské státy mohou stanovit, že podpora bude poskytnuta před provedením jakékoli akce, pokud příjemce složil jistotu.

8.   V případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podporu na propagaci, uvedou ji v příslušné části příloh I, V, VII a VIII tohoto nařízení.

Oddíl 2

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 6

Definice

Pro účely čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 479/2008 se „běžnou obnovou starých vinic po skončení jejich přirozené životnosti“ rozumí opětovné osázení stejného pozemku stejnou odrůdou a při stejném způsobu pěstování révy. Členské státy mohou nahrazované vinice blíže specifikovat, zejména pokud jde o jejich stáří.

Článek 7

Postup a žádosti

1.   Členské státy stanoví:

a)

lhůty pro provádění restrukturalizací, které nepřekročí pět let;

b)

subjekty nebo fyzické osoby, které mohou předkládat návrhy žádostí;

c)

objektivní kritéria pro jejich upřednostnění, zejména v souladu s čl. 104 odst. 9 nařízení (ES) č. 479/2008;

d)

obsah žádosti, která zahrnuje podrobný popis navrhovaných opatření a lhůty pro jejich provedení;

e)

postup pro podání a schválení žádosti, přičemž se stanovují především lhůty pro předložení žádostí a objektivní kritéria pro jejich upřednostnění;

f)

požadavek, že ve všech žádostech jsou pro každý rozpočtový rok uvedena opatření, která mají být v uvedeném rozpočtovém roce provedena, plocha dotčená každým opatřením a postupy pro sledování provádění.

2.   Členské státy mohou stanovit minimální rozlohu plochy opravňující nárok na podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic, minimální rozlohu plochy po restrukturalizaci a přeměně a všechny odchylky od tohoto požadavku, které jsou řádně zdůvodněné a založené na objektivních kritériích.

Článek 8

Výše podpory

S výhradou ustanovení článku 11 nařízení (ES) č. 479/2008 a této kapitoly stanoví členské státy pravidla pro podrobný rozsah a výši podpory, která má být poskytnuta. Pravidla mohou zejména stanovit platbu paušálních částek, maximální výši podpory na hektar a úpravu podpory na základě objektivních kritérií. V případě, že použitá práva na výsadbu nevyplývají z restrukturalizace, a aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže, je podpora odpovídajícím způsobem snížena s přihlédnutím ke skutečnosti, že v důsledku použití práv na výsadbu nevznikly žádné náklady na klučení.

Podpora se vyplácí na osázené plochy vymezené v souladu s čl. 75 odst. 1.

Pravidla jsou stanovena tak, aby zajišťovala splnění cíle režimu.

Článek 9

Finanční řízení

1.   Podpora se vyplácí až poté, co je ověřeno, že jednotlivá akce nebo všechny akce, jichž se týká žádost o podporu, v souladu s výběrem, který provedl členský stát pro řízení opatření, byly provedeny a na místě zkontrolovány.

V případech, kdy je podpora běžně splatná až po provedení všech akcí, se nicméně podpora vyplatí pro jednotlivé provedené akce, pokud zbývající akce nebylo možno provést z důvodu vyšší moci nebo mimořádných okolností ve smyslu čl. 40 odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003 (11).

Pokud kontroly ukáží, že celková akce, jíž se žádost o podporu týká, nebyla provedena v celém rozsahu z jiných důvodů než vyšší moci nebo mimořádných okolností ve smyslu čl. 40 odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003, a v případě, že podpora byla vyplacena po jednotlivých akcích, které jsou součástí celkové akce, jíž se žádost o podporu týká, rozhodnou členské státy o zpětném získání vyplacené podpory.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy stanovit, že podpora pro danou akci nebo pro všechny akce, jichž se žádost o podporu týká, se vyplácí producentům před provedením uvedené akce, pokud provádění bylo zahájeno a příjemce složil jistotu. Pro účely nařízení (EHS) č. 2220/85 (12) je povinností provést dotčené akce do konce druhého hospodářského roku od vyplacení zálohy.

Uvedené období může členský stát upravit v případech, kdy:

a)

dotčené plochy jsou součástí oblasti postižené přírodní pohromou uznanou příslušnými orgány dotčeného členského státu;

b)

plánované akce nelze provést kvůli zdravotním problémům týkajícím se rostlinného materiálu, které byly potvrzeny subjektem uznaným dotčeným členským státem.

Pokud producent obdržel již dříve zálohu na podporu pro jinou akci týkající se téže plochy, může být podpora vyplacena předem pouze za předpokladu, že byla tato předchozí akce provedena v celém rozsahu.

Pokud kontroly ukáží, že opatření, jehož se žádost o podporu týká a na něž byla vyplacena záloha, nebylo provedeno v celém rozsahu, mohou členské státy rozhodnout o uložení sankce.

Článek 10

Přechodná opatření

Členské státy mohou povolit přeměnu žádosti o podporu na probíhající restrukturalizace již plánované v rámci článku 11 nařízení (ES) č. 1493/1999 na novou žádost podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008, pokud:

a)

je tato přeměna financována v rámci prostředků dostupných v programu podpory pro opatření uvedené v čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008;

b)

pokračování opatření splňuje po případných úpravách podmínky stanovené v tomto článku.

Oddíl 3

Zelená sklizeň

Článek 11

Definice zelené sklizně

Pro účely článku 12 nařízení (ES) č. 479/2008 a tohoto oddílu se ponechání vinných hroznů na révových keřích na konci běžného produkčního cyklu (neprovedení sklizně) nepovažuje za zelenou sklizeň.

Kromě toho se plocha pozemku, na niž byla poskytnuta podpora na zelenou sklizeň, nezahrne do výpočtu limitů výnosů uvedených v technické specifikaci vín se zeměpisným označením.

Článek 12

Podmínky pro provedení zelené sklizně

1.   Pokud jde o opatření pro zelenou sklizeň, členské státy:

a)

přijmou prováděcí ustanovení k tomuto opatření, včetně:

i)

předchozího oznámení zelené sklizně;

ii)

výše zaplacené náhrady;

iii)

pravidel, která zajistí, že dotčené plochy budou udržovány v dobrém vegetativním stavu a použité opatření nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí ani žádné negativní rostlinolékařské důsledky, a která umožní kontrolu správného provádění opatření; vzhledem k těmto cílům mohou členské státy použít omezení tohoto opatření na základě objektivních a nediskriminujících kritérií, včetně časového rozvrhu pro různé odrůdy, ekologických či rostlinolékařských rizik nebo metody;

b)

stanoví termín pro žádosti o zelenou sklizeň mezi 15. dubnem a 31. květnem každého roku;

c)

zjistí do 31. května předpokládanou situaci na trhu, která opodstatňuje provedení zelené sklizně za účelem obnovy rovnováhy na trhu a zabránění krizi;

d)

zajistí, že je dané opatření prováděno správně, prostřednictvím kontroly toho, zda je zelená sklizeň prováděna úspěšně; plochy, na něž byla poskytnuta podpora na zelenou sklizeň, jsou po jejím provedení systematicky ověřovány na místě; tato kontrola se vztahuje na pozemky, které jsou předmětem žádosti o podporu.

Kontrola podle prvního pododstavce písm. d) zahrnuje:

i)

ověření existence dotčené vinice a náležitého udržování uvedené plochy;

ii)

ověření, že všechny vinné hrozny byly zcela odstraněny nebo zničeny;

iii)

zjištění, jaká metoda byla použita; každý zemědělec žádající o podporu na zelenou sklizeň vede evidenci nákladů na tuto akci.

Aby bylo zajištěno, že na pozemku, na nějž byla poskytnuta podpora, nezůstaly žádné hrozny, které lze uvést na trh, probíhají všechny kontroly v období mezi 15. červnem a 31. červencem každého roku a v každém případě jsou na každé dané ploše dokončeny do obvyklého období zrání bobulí (stádium M podle Baggioliniho, BBCH 83).

2.   Zelená sklizeň se neuplatní na stejný pozemek dva roky za sebou.

3.   V případě úplného nebo částečného zničení úrody způsobeného zejména přírodní katastrofou ve smyslu čl. 2 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 (13) před datem zelené sklizně se podpora neposkytuje.

4.   V případě úplného nebo částečného zničení, k němuž dojde mezi výplatou podpory na zelenou sklizeň a obdobím sklizně, nelze poskytnout finanční náhradu z pojištění sklizně za ušlé příjmy u plochy, na kterou již byla poskytnuta podpora.

Článek 13

Postup pro podání žádosti

1.   Členské státy stanoví postup pro podání žádosti, který zejména stanoví prémii, již lze poskytnout dotčenému producentovi, a požadované informace, které musí být v žádosti obsaženy. Žádost obsahuje informace o ploše, průměrném výnosu, metodě, která bude použita, moštové odrůdě a druhu vína z ní vyrobeného.

2.   Členské státy ověří, zda jsou žádosti opodstatněné. Pro tento účel mohou od producenta požadovat při podání žádosti písemný závazek. V případě, že je žádost stažena bez náležitého zdůvodnění, mohou stanovit, že dotčený producent ponese náklady vzniklé v souvislosti s vyřizováním jeho žádosti.

Článek 14

Náhrady

1.   Každý rok vypočítají členské státy přímé náklady zelené sklizně podle různých manuálních, mechanických a chemických metod, které povolí v souvislosti s čl. 12 odst. 1 písm. a) bodem iii). V případě, že je na danou oblast použito více metod, vypočítá se náhrada na základě nejlevnější metody.

2.   Členské státy vymezí ztrátu příjmů způsobenou zelenou sklizní na základě objektivních a nediskriminujících kritérií.

S výhradou čl. 12 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví členské státy výši podpory uvedené v čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení na základě standardních nákladů a standardních předpokladů ztráty příjmů. Členské státy zajistí, aby výpočty:

a)

obsahovaly pouze ověřitelné údaje;

b)

byly založeny na hodnotách stanovených na základě náležitého odborného posouzení;

c)

jasně uváděly zdroj těchto hodnot;

d)

byly odlišeny tak, aby případně braly v úvahu regionální nebo místní podmínky.

Prémie se vyplácí na osázenou plochu vymezenou v souladu s čl. 75 odst. 1 tohoto nařízení.

Oddíl 4

Vzájemné fondy

Článek 15

Výše podpory

Opatření uvedené v článku 13 nařízení (ES) č. 479/2008 mohou členské státy do svých programů podpory zavést podle těchto pravidel:

a)

doba podpory nesmí přesáhnout tři roky;

b)

podpora na správní náklady na zřizování vzájemných fondů je v prvním, druhém a třetím roce provozu vzájemného fondu omezena na tento podíl z příspěvku producentů do vzájemného fondu za první, druhý a třetí rok jeho provozu:

i)

10 %, 8 % a 4 % v členských státech, které přistoupily ke Společenství dne 1. května 2004 nebo později;

ii)

5 %, 4 % a 2 % v ostatních členských státech;

c)

členské státy mohou stanovit strop pro částky správních nákladů, které lze získat za vytvoření vzájemných fondů;

d)

členské státy přijmou prováděcí pravidla k uvedenému opatření.

Oddíl 5

Pojištění sklizně

Článek 16

Podmínky způsobilosti

Opatření uvedené v článku 14 nařízení (ES) č. 479/2008 mohou členské státy do svých programů podpory zavést podle těchto pravidel:

a)

pokud jde o opatření k pojištění sklizně, členské státy přijmou podrobná ustanovení k provádění uvedených opatření, včetně ustanovení nezbytných k zajištění toho, aby opatření k pojištění sklizně nenarušila hospodářskou soutěž na pojistném trhu;

b)

producenti, kteří žádají o režim, předloží svoji pojistnou smlouvu vnitrostátním úřadům, aby mohly členské státy splnit podmínku uvedenou v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008;

c)

aby byly dodrženy podmínky uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008, stanoví členské státy strop částek, které lze získat na podporu. Členské státy mohou případně stanovit tuto výši na základě standardních nákladů a standardních předpokladů ztráty příjmů. Členské státy zajistí, aby výpočty:

i)

obsahovaly pouze ověřitelné údaje;

ii)

byly založeny na hodnotách stanovených na základě náležitého odborného posouzení;

iii)

jasně uváděly zdroj těchto hodnot;

iv)

byly odlišeny tak, aby případně braly v úvahu regionální nebo místní podmínky.

Pro účely článku 14 nařízení (ES) č. 479/2008 má spojení „nepříznivý klimatický jev srovnatelný s přírodní pohromou“ stejný význam jako v čl. 2 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006.

V případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podporu na pojištění sklizně, uvedou informace o této podpoře v příslušné části příloh I, V a VII tohoto nařízení.

Oddíl 6

Investice

Článek 17

Způsobilá opatření

Investice, na něž byla poskytnuta podpora, jsou v souladu s normami Společenství platnými pro dotčené investice.

Způsobilé výdaje jsou výdaje na:

a)

výstavbu, pořízení, včetně pořízení na leasing, nebo vylepšení nemovitého majetku;

b)

nákup, včetně nákupu na leasing, nových strojů a vybavení včetně počítačového softwaru až do tržní hodnoty aktiva; ostatní náklady spojené s leasingovou smlouvou, například marže pronajímatele, náklady na refinancování úroků, režijní náklady a náklady na pojištění, nejsou způsobilými výdaji;

c)

obecné náklady spojené s výdaji podle písmen a) a b), jako poplatky za architekty, inženýry a konzultace, studie proveditelnosti, získání patentových práv a licencí.

V náležitě zdůvodněných případech odchylně od písmene b) a pouze pro mikropodniky a malé a střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES (14) mohou členské státy stanovit podmínky, za nichž lze za způsobilé považovat výdaje na nákup použitého vybavení.

Jednoduché investice na obnovu nejsou způsobilým výdajem, aby bylo zajištěno, že cíl opatření, tj. lepší přizpůsobení tržní poptávce a zvýšení konkurenceschopnosti, je uvedenými investicemi v rámci zpracovatelského řetězce splněn.

Článek 18

Způsobilá opatření pro vývoj nových výrobků

Náklady na vývoj nových výrobků, postupů a technologií podle čl. 15 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 479/2008 se týkají přípravných operací, například navrhování, vývoje a zkoušek výrobků, procesů nebo technologií, jakož i hmotných nebo nehmotných investic s nimi souvisejících, před použitím nově vytvořených výrobků, procesů a technologií pro obchodní účely.

Jednoduché investice na obnovu nejsou způsobilým výdajem, aby bylo zajištěno, že cíl opatření, tj. lepší přizpůsobení tržní poptávce a zvýšení konkurenceschopnosti, je těmito podporami splněn.

Článek 19

Finanční řízení

S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností ve smyslu čl. 40 odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003, k nimž dojde v období, kdy musí být investice uskutečněna, se podpora vyplácí až poté, co je ověřeno, že všechny investice, jichž se týká žádost o podporu, byly provedeny a na místě zkontrolovány.

Příjemci podpory na investice mohou požádat příslušné platební agentury o výplatu zálohy, je-li tato možnost uvedena ve vnitrostátním programu podpory.

Částka zálohy nepřekročí 20 % veřejné podpory související s investicí a podmínkou jejího vyplacení je poskytnutí bankovní záruky nebo rovnocenné záruky ve výši 110 % částky zálohy.

Záruka je uvolněna, jakmile příslušná platební agentura zjistí, že částka skutečných výdajů odpovídajících veřejné podpoře na investici přesahuje částku zálohy.

Článek 20

Slučitelnost a soudržnost

Podpora se neposkytuje na akce v rámci uvádění výrobků na trh, na které byla poskytnuta podpora podle článku 10 nařízení (ES) č. 479/2008.

V případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podporu na investice, sdělí tuto skutečnost v příslušné části formulářů uvedených v přílohách I, V a VII tohoto nařízení.

Oddíl 7

Odstranění vedlejších výrobků

Článek 21

Stanovení minimálního procentního obsahu alkoholu

1.   S výhradou bodu 1 přílohy VI části D nařízení (ES) č. 479/2008 stanoví členské státy objem alkoholu, který musí obsahovat vedlejší výrobky, ve vztahu k objemu alkoholu obsaženému v získaném víně. Členské státy mohou přizpůsobit minimální procento alkoholu na základě objektivních a nediskriminujících kritérií.

2.   Nebude-li dosaženo procenta stanoveného členskými státy při uplatnění odstavce 1, musí příslušná osoba podléhající této povinnosti dodat odpovídající množství vína ze své vlastní produkce, aby se dosáhlo uvedeného procentního obsahu.

3.   K určení objemu alkoholu obsaženého ve vedlejších výrobcích ve vztahu k objemu alkoholu obsaženému v získaném víně se stanoví v různých vinařských zónách paušální přirozený obsah alkoholu v % objemových takto:

a)

8,0 % pro zónu A;

b)

8,5 % pro zónu B;

c)

9,0 % pro zónu C I;

d)

9,5 % pro zónu C II;

e)

10,0 % pro zónu C III.

Článek 22

Odstranění vedlejších výrobků

Producenti jsou povinni pod dozorem stáhnout vedlejší výrobky výroby vína nebo jiného zpracování hroznů za těchto podmínek:

a)

vedlejší výrobky jsou staženy neprodleně a nejpozději do konce hospodářského roku, kdy byly získány; členské státy mohou stanovit dřívější termín; stažení vedlejších výrobků se s údajem o odhadovaném množství zaznamená do evidence vedené podle čl. 112 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008, nebo jej potvrdí příslušný orgán;

b)

při stažení vedlejších výrobků jsou dodrženy platné právní předpisy Společenství, a zejména právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

Stažení vinného kalu je považováno za uskutečněné, pokud kaly byly denaturovány, aby se zamezilo jejich užití při vinifikaci, a pokud je dodání takto denaturovaných kalů třetím stranám zaznamenáno do evidence vedené v souladu s čl. 112 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění kontroly těchto transakcí. Mohou zavést systém předchozího uznání dotčených třetích stran.

Členské státy mohou rozhodnout, že producenti, kteří v průběhu dotyčného hospodářského roku nevyrobí sami více než 25 hektolitrů vína nebo moštu na svých pozemcích, nemusí své vedlejší výrobky stahovat.

Článek 23

Odstranění vedlejších výrobků destilací

1.   Producenti mohou splnit povinnost odstranit část nebo celé množství vedlejších výrobků vinifikace nebo jiného zpracování hroznů dodáním vedlejších výrobků k destilaci.

2.   Členské státy mohou požadovat, aby bylo dodání části nebo celého množství vedlejších výrobků vinifikace nebo jiného zpracování hroznů k destilaci povinné pro všechny nebo některé producenty na základě objektivních a nediskriminujících kritérií. Tuto povinnost lze též splnit dodáním vína pro výrobu octa.

3.   Příslušné členské státy mohou zavést systém certifikace palíren postupem, který stanoví.

Článek 24

Účel podpory

1.   Podpora uvedená v článku 16 nařízení (ES) č. 479/2008 se vyplácí pod podmínkou uvedenou v odstavci 3 a v rámci omezení odst. 1 druhého pododstavce téhož článku palírnám, které zpracovávají výrobky dodané k destilaci na surový alkohol s obsahem alkoholu nejméně 92 % objemových.

2.   Příslušná podpora zahrnuje jednorázovou částku určenou k náhradě nákladů na sběr těchto výrobků, která je z palírny převedena producentovi, pokud příslušné náklady nese producent.

3.   Členské státy mohou stanovit, že bude podpora poskytnuta předem, pokud příjemce složil jistotu.

4.   Členské státy přijmou prováděcí pravidla k opatření stanovenému v tomto článku.

Článek 25

Částka podpory

1.   Maximální částka podpory uvedené v článku 16 nařízení (ES) č. 479/2008 vyplácené palírnám se stanoví na procento objemové a na hektolitr takto:

a)

u surového alkoholu získaného z matolin: 1,1 EUR na % objemové a hektolitr;

b)

u surového alkoholu získaného z vína a vinného kalu: 0,5 EUR na % objemové a hektolitr.

2.   Členské státy stanoví v rámci omezení stanovených v odstavci 1 na základě objektivních a nediskriminujících kritérií částku podpory a výši jednorázové náhrady za náklady na sběr uvedené v čl. 24 odst. 2 a sdělí je Komisi v příslušné části formulářů v přílohách I, V a VII. Tyto částky lze na základě objektivních a nediskriminujících kritérií upravit podle různých typů produkce.

Oddíl 8

Destilace na konzumní alkohol

Článek 26

Účel podpory

1.   Podpora uvedená v článku 17 nařízení (ES) č. 479/2008 se poskytne za podmínek uvedených v uvedeném nařízení na základě objektivních a nediskriminujících kritérií producentům, jejichž produkce je určena ke konečnému užití pro produkci vinných destilátů pro odvětví konzumního alkoholu.

2.   Podporu lze vyplatit producentům vína, kteří sami nejsou producenty hroznů.

3.   Členské státy mohou stanovit, že bude podpora poskytnuta předem, pokud příjemce složil jistotu.

4.   Členské státy přijmou prováděcí pravidla k opatření stanovenému v tomto článku.

Článek 27

Částka podpory

Členské státy stanoví částku podpory na hektar a sdělí ji Komisi v příslušné části příloh I, V a VII. Tyto částky mohou být na základě objektivních a nediskriminujících kritérií upraveny, zejména podle oblasti produkce a podmínek produkce.

Oddíl 9

Nouzová destilace

Článek 28

Definice opatření

1.   S výhradou podmínky uvedené v čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 a v rámci dostupných prostředků rozpočtu uvedených v odstavcích 4 a 5 téhož článku členské státy, které zahájí nouzovou destilaci na celém svém území nebo na jeho částech u jedné nebo více kategorií vína na základě objektivních a nediskriminujících kritérií, informují o této skutečnosti Komisi prostřednictvím úpravy svých programů podpory.

2.   Členské státy mohou požadovat, aby byla tato destilace povinná pro všechny nebo některé jejich producenty na základě objektivních a nediskriminujících kritérií.

3.   Členské státy přijmou prováděcí pravidla k opatření stanovenému v tomto článku.

Článek 29

Způsoby podpory

1.   Podpora uvedená v článku 18 nařízení (ES) č. 479/2008 se vyplatí pod podmínkou uvedenou v odstavci 3 téhož článku palírnám, které zpracovávají víno na surový alkohol s obsahem alkoholu nejméně 92 % objemových.

2.   Podpora může zahrnovat minimální cenu, kterou palírny převedou producentům vína.

3.   Členské státy mohou stanovit, že bude podpora poskytnuta předem, pokud příjemce složil jistotu.

Článek 30

Částka podpory

1.   Členské státy stanoví částku podpory a případně minimální cenu pro producenty vína uvedenou v článku 29 tohoto nařízení a sdělí je Komisi v příslušné části formulářů v přílohách I, V a VII. Tyto částky lze upravit, zejména podle oblasti produkce a kategorie vína, na základě objektivních a nediskriminujících kritérií. V každém případě se podpora stanoví tak, aby cena zaplacená producentům vína nepřekročila tržní cenu v odpovídající oblasti produkce a kategorii vína.

2.   V případě potřeby sníží členské státy odpovídajícím způsobem minimální cenu producentům, jimž byla poskytnuta podpora uvedená v článku 19 nařízení (ES) č. 479/2008, u vín, jejichž obsah alkoholu byl zvýšen přidáním sacharózy nebo moštu.

Článek 31

Vnitrostátní podpora

V případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podporu na nouzovou destilaci, zaznamenají údaje o všech žádostech a jejich výsledcích. Tyto informace sdělí v příslušném řádku v přílohách II, III a IV.

Oddíl 10

Používání zahuštěného hroznového moštu

Článek 32

Účel podpory

1.   Podpora podle článku 19 nařízení (ES) č. 479/2008 se poskytuje výrobcům vína, kteří používají ve Společenství vyrobený zahuštěný hroznový mošt a rektifikovaný moštový koncentrát ke zvýšení přirozeného obsahu alkoholu ve výrobcích uvedených v příloze V části A nařízení (ES) č. 479/2008.

2.   Členské státy mohou stanovit, že bude podpora poskytnuta předem, pokud příjemce složil jistotu.

3.   Členské státy přijmou prováděcí pravidla k opatření stanovenému v tomto článku.

Článek 33

Částka podpory

1.   Maximální částka podpory uvedené v čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 se stanoví na % objemová možného obsahu alkoholu a hektolitr pro tyto kategorie výrobků takto:

a)

zahuštěný hroznový mošt: 1,699 EUR na % objemové a hektolitr,

b)

rektifikovaný moštový koncentrát z hroznů: 2,206 EUR na % objemové a hektolitr.

2.   Členské státy stanoví v rámci omezení stanovených v odstavci 1 na základě objektivních a nediskriminujících kritérií částku podpory pro každou kategorii výrobků a sdělí ji Komisi v příslušné části formulářů uvedených v přílohách I, V a VII. Tyto částky lze přizpůsobit podle regionů nebo vinařských oblastí na základě objektivních a nediskriminujících kritérií.

3.   Možný obsah alkoholu výrobků uvedených v odstavci 1 se stanoví tak, že se údaje z převodní tabulky v příloze I nařízení (ES) č. 1623/2000 použijí na hodnoty získané refraktometrickou metodou při 20° C podle metody stanovené v příloze nařízení Komise (ES) č. 558/93 (15). V kontrolách prováděných příslušnými orgány je přípustná odchylka 0,2 % objemového.

Článek 34

Kontroly

Příslušné orgány členských států učiní všechna nezbytná opatření k zajištění kontrol potřebných pro ověření zejména identity a objemu výrobku použitého pro zvýšení obsahu alkoholu a dodržení přílohy V částí A a B nařízení (ES) č. 479/2008.

KAPITOLA III

Podávání zpráv, hodnocení a obecná ustanovení

Článek 35

Podávání zpráv a hodnocení

1.   Zprávu uvedenou v čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 předloží členské státy Komisi prostřednictvím formuláře v příloze V a v příloze VI tohoto nařízení. Informace obsažené v příslušných tabulkách uvádějí údaje o opatřeních programu podpory pro každý rok:

a)

výkaz výdajů podle rozpočtových roků již vzniklých v programovém období, které nesmí v žádném případě překročit limit celkové finanční částky přidělené členskému státu podle přílohy II nařízení (ES) č. 479/2008;

b)

odhady podpory pro následné rozpočtové roky do konce plánovaného období provádění programu podpory až do limitu celkové finanční částky přidělené členskému státu podle přílohy II nařízení (ES) č. 479/2008 a v souladu s aktuálními předloženými podklady podle článku 3 tohoto nařízení.

2.   Ve stejném sdělení uvedou členské státy technické údaje týkající se provádění opatření v rámci programu podpory na formuláři uvedeném v příloze VII. Údaje o provádění propagačního opatření uvedou členské státy na formuláři v příloze VIII.

3.   Odkazy na určitý rozpočtový rok jsou považovány za odkazy na platby členského státu uskutečněné mezi 16. říjnem daného roku a 15. říjnem roku následujícího.

4.   Zprávy podle čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 podávají členské státy Komisi zprávy na tomtéž formuláři uvedeném v příloze V a v příloze VI tohoto nařízení. Kromě toho jsou v závěrech uvedeny tyto údaje:

C1: Hodnocení nákladů a přínosů programu podpory;

C2: Způsoby zvyšování účinnosti programu podpory.

5.   Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá pro zajištění souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 9 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 písm. d). Sdělení je zpracováno na formuláři v příloze VIIIa a VIIIb.

6.   Členské státy uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008 nemají povinnost předkládat formuláře uvedené v přílohách V, VI, VII, VIII, VIIIa a VIIIb tohoto nařízení.

7.   Členské státy vedou záznamy o všech programech podpory, včetně pozměněných, a o všech opatřeních prováděných v rámci programů.

Článek 36

Vyloučení

Finanční podpora z vnitrostátních programů podpory nesmí být poskytnuta producentům s protiprávně osázenými plochami uvedenými v článcích 85 a 86 nařízení (ES) č. 479/2008 a na plochy určené k založení porostů za účelem produkce roubů uvedené v čl. 60 odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 37

Odklad platby příjemcům

Pro každé opatření s výjimkou článku 9 nařízení (ES) č. 479/2008 členské státy:

a)

stanoví lhůtu pro podání žádosti;

b)

po datu podání platné a úplné žádosti vyplatí podporu příjemcům:

i)

do sedmi měsíců na opatření, která lze dokončit a zkontrolovat v rámci jednoho roku;

ii)

v přiměřené lhůtě, kterou stanoví členské státy a sdělí Komisi v příslušných částech přílohy I, na opatření, která nelze dokončit a zkontrolovat v rámci jednoho roku.

HLAVA III

OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMI

KAPITOLA I

Vstupní cena hroznové šťávy a hroznového moštu

Článek 38

Definice

Pro účely této hlavy se „zásilkou“ rozumí množství výrobku zaslané jedním odesílatelem jednomu příjemci v rámci jednoho celního prohlášení předloženého za účelem propuštění do volného oběhu. Každé prohlášení může zahrnovat pouze zboží téhož původu podle článků 23 a 24 nařízení (EHS) č. 2913/92 (16) a téhož kódu kombinované nomenklatury.

Článek 39

Prověřování jednotlivých zásilek

1.   U výrobků kódů KN 2009 61, 2009 69 a 2204 30 uvedených v příloze I části III oddílu I přílohy 2 společného celního sazebníku, které podléhají opatření pro vstupní cenu, se skutečná celní hodnota prověřuje kontrolou každé zásilky.

2.   Vstupní cena v příloze 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (17) pro výrobky uvedené v odstavci 1 se stanoví na základě celní hodnoty.

KAPITOLA II

Osvědčení a zpráva o rozboru pro víno, hroznovou šťávu a hroznový mošt při dovozu

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 40

Požadované doklady

Osvědčení a zpráva o výsledku rozboru podle čl. 82 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 479/2008 tvoří jediný doklad, jehož:

a)

část „osvědčení“ je vystavena subjektem třetí země, ze které výrobek pochází;

b)

část „zpráva o výsledku rozboru“ je vystavena úřední laboratoří uznanou třetí zemí, ze které výrobek pochází.

Článek 41

Obsah zprávy o výsledku rozboru

Zpráva o výsledku rozboru obsahuje tyto údaje:

a)

pro víno a částečně zkvašený hroznový mošt:

i)

celkový obsah alkoholu v % objemových;

ii)

skutečný obsah alkoholu v % objemových;

b)

pro hroznový mošt a hroznovou šťávu: hustotu;

c)

pro víno, hroznový mošt a hroznovou šťávu:

i)

celkový suchý extrakt;

ii)

celkový obsah kyselin;

iii)

obsah těkavých kyselin;

iv)

obsah kyseliny citronové;

v)

celkový obsah oxidu siřičitého;

vi)

přítomnost odrůd získaných mezidruhovým křížením (přímé pěstitelské hybridy nebo jiné odrůdy, které nepatří k druhu Vitis vinifera).

Článek 42

Výjimky

1.   Osvědčení ani zpráva o výsledku rozboru se nemusí předkládat u výrobků pocházejících a dovážených ze třetích zemí v nádobách o objemu nejvýše pět litrů, označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, jestliže celkové přepravované množství, které může být tvořeno vícero jednotlivými zásilkami, není větší než 100 litrů.

2.   V případě, že výrobky nesplňují podmínky stanovené v odstavci 1, nemusí se osvědčení a zpráva o výsledku rozboru předkládat pro:

a)

víno, hroznový mošt a hroznovou šťávu v množství nejvýše 30 litrů na cestujícího, přepravované v jeho osobních zavazadlech ve smyslu článku 45 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 (18);

b)

víno v množství nejvýše 30 litrů na zásilku odesílanou soukromou osobou jiné soukromé osobě ve smyslu článku 29 nařízení (EHS) č. 918/83;

c)

víno a hroznovou šťávu, které jsou součástí osobního majetku soukromých osob při přenesení jejich obvyklého místa pobytu z nějaké třetí země na území Společenství ve smyslu článku 2 nařízení (EHS) č. 918/83;

d)

víno a hroznovou šťávu pro veletrhy podle článku 95 nařízení (EHS) č. 918/83, pokud jsou příslušné výrobky přepravovány v nádobách o objemu nejvýše dva litry, označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem;

e)

víno, hroznový mošt a hroznovou šťávu v jiných nádobách dovážené pro účely vědeckotechnických pokusů v množství nejvýše 100 litrů;

f)

víno a hroznovou šťávu dovážené v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961, Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, jiných konzulárních úmluv nebo Newyorské úmluvy o zvláštních misích ze dne 16. prosince 1969;

g)

víno a hroznovou šťávu uskladněné na palubě lodí a letadel v mezinárodní přepravě;

h)

víno a hroznovou šťávu pocházející z Evropského společenství a plněné do lahví na jeho území, vyvezené do třetí země, vrácené na celní území Společenství a propuštěné do volného oběhu.

Oddíl 2

Požadavky a pravidla vyplňování a používání osvědčení a zprávy o výsledku rozboru při dovozu vína, hroznové šťávy a hroznového moštu

Článek 43

Doklad V I 1

1.   Osvědčení a zpráva o výsledku rozboru pro každou zásilku určenou pro dovoz do Společenství se vyplňují na samostatném dokladu V I 1.

Doklad uvedený v prvním pododstavci se vyplňuje na formuláři V I 1, který odpovídá vzoru z přílohy IX. Je podepsán odpovědným pracovníkem úředního subjektu a odpovědným pracovníkem uznané laboratoře podle článku 48.

2.   Není-li dotyčný výrobek určen k přímé lidské spotřebě, není nutné vyplňovat část zprávy o výsledku rozboru na formuláři V I 1.

Jestliže je víno přepravováno v nádobách o objemu nejvýše 60 litrů, označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, a pokud pochází ze země uvedené v příloze XII, která poskytla zvláštní záruky přijaté Společenstvím, musí být v části zprávy o výsledku rozboru na formuláři V I 1 vyplněny pouze tyto údaje:

a)

skutečný obsah alkoholu v % objemových,

b)

celkový obsah kyselin,

c)

celkový obsah oxidu siřičitého.

Článek 44

Popis dokladů

1.   Formuláře V I 1 se skládají z jednoho prvopisu a jednoho průpisu, které se vyplňují na stroji nebo ručně.

2.   Formulář V I 2 je výpisem vyhotoveným podle vzoru uvedeného v příloze X, obsahuje údaje z dokladu V I 1 nebo jiného výpisu V I 2 a je opatřen razítkem celního úřadu ve Společenství. Formuláře V I 2 sestávají z jednoho prvopisu a dvou průpisů.

3.   Doklady V I 1 a výpisy V I 2 musí splňovat technické podmínky podle přílohy XI.

4.   Prvopis i průpis se přikládají k výrobku. Formuláře V I 1 a V I 2 se vyplňují na stroji nebo ručně nebo podobnými technickými prostředky uznávanými úředním subjektem. Ručně vyplňované formuláře se vyplňují perem nebo propisovací tužkou a hůlkovým písmem. Není povoleno vymazávání nebo přepisování údajů. Případné změny je nutno provést přeškrtnutím chybných údajů a případně vložením nových údajů. Každá takto provedená změna musí být potvrzena osobou, která ji provedla, a opatřena razítkem úředního subjektu, laboratoře nebo celních orgánů.

5.   Doklady V I 1 a výpisy V I 2 mají pořadové číslo, které v případě dokladů V I 1 přiděluje úřední subjekt, jehož odpovědný pracovník podepisuje osvědčení, a v případě výpisů V I 2 celní úřad, který je opatří razítkem v souladu s čl. 47 odst. 2 a 3.

6.   Aniž jsou dotčeny odstavce 2, 3, 4 a 5, doklady V I 1 a V I 2 mohou být vydávány a používány za pomoci systémů elektronického zpracování dat v souladu s prováděcími pravidly stanovenými příslušnými orgány členských států. Obsah elektronické podoby dokladů V I 1 a V I 2 musí být stejný jako obsah dokladů v listinné podobě.

Článek 45

Zjednodušený postup

1.   Za osvědčení nebo zprávy o výsledku rozboru vydané subjekty a laboratořemi uvedenými na seznamu podle článku 48 se rovněž považují doklady V I 1 vyplněné producenty vína ve třetích zemích uvedených v příloze XII, které poskytly zvláštní záruky, jež Společenství přijalo, jestliže uvedení producenti obdrželi jednotlivě schválení od příslušných orgánů dotyčných třetích zemí a podléhají kontrole těchto orgánů.

2.   Schválení producenti uvedení v odstavci 1 použijí formulář V I 1, kde v bodě 9 uvádí název a adresu úředního subjektu třetí země, jenž jim schválení udělil. Producenti při vyplňování formuláře dále udávají:

a)

v bodě 1 svůj název, adresu a registrační číslo ve třetí zemi uvedené v příloze XII,

b)

v bodě 10 alespoň údaje uvedené v čl. 43 odst. 2.

Producenti se podepisují na určeném místě v bodě 9 a 10, přičemž se vyškrtnou slova „jméno a funkce odpovědného pracovníka“.

Razítko, název ani adresa laboratoře se nepožadují.

Článek 46

Odchylky

Ustanovení čl. 43 odst. 2 a článku 45 se nemusí použít v případě, že výrobky, na které se tato opatření vztahují, byly předmětem podvodného jednání, které může ohrozit zdraví spotřebitelů, nebo enologických postupů, které nejsou uvedeny v čl. 82 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008.

Článek 47

Používání

1.   Po dokončení celních formalit požadovaných pro propuštění zásilky, na niž se vztahují prvopis a průpis dokladu V I 1 nebo výpisu V I 2, do volného oběhu se tento prvopis a průpis předají příslušným orgánům členského státu, ve kterém byly vyřízeny celní formality.

Uvedené orgány v případě potřeby podepíší zadní stranu dokladu V I 1 nebo výpisu V I 2. Prvopis vrátí příslušné osobě a průpis tohoto dokladu uchovají nejméně po dobu pěti let.

2.   Jestliže je zásilka před propuštěním do volného oběhu v celku posílána dále, předá nový odesílatel celním orgánům, které na zásilku dohlížejí, doklad V I 1 nebo výpis V I 2 vztahující se k dané zásilce a případně také formulář V I 2 vyplněný následně.

Poté, co tyto orgány ověří, že údaje uvedené v dokladu V I 1 souhlasí s údaji uvedenými na formuláři V I 2 nebo že údaje uvedené ve výpisu V I 2 souhlasí s údaji uvedenými na formuláři V I 2 vyplněném následně, opatří formulář V I 2 razítkem, čímž se tento formulář stane rovnocenným s výpisem V I 2, a příslušně potvrdí tento doklad nebo předchozí výpis. Orgány vrátí výpis a prvopis dokladu V I 1 nebo předchozí výpis V I 2 novému odesílateli a uchovávají průpis dokladu nebo předchozího výpisu po dobu nejméně pěti let.

Formulář V I 2 není však nutné vyplňovat, vyváží-li se zásilka výrobku opětně do třetí země.

3.   Je-li zásilka před propuštěním do volného oběhu rozdělena, předá příslušná osoba celním orgánům, které na zásilku dohlížejí, prvopis a průpis dokladu V I 1 nebo výpisu V I 2 k této zásilce, která se rozděluje, společně s formulářem V I 2 a dvěma následně vyplněnými průpisy pro každou novou zásilku.

Poté, co tyto orgány ověří, že údaje uvedené v dokladu V I 1 nebo výpisu V I 2 souhlasí s údaji uvedenými ve formuláři V I 2 následně vyplněném pro každou novou zásilku, opatří tento formulář razítkem, čímž se stává rovnocenným s výpisem V I 2, a příslušně potvrdí zadní stranu dokladu V I 1 nebo výpisu V I 2, podle kterého byl vystaven. Příslušné osobě vrátí výpis V I 2 společně s dokladem V I 1 nebo následně vyplněným výpisem V I 2 a uchovávají průpisy všech těchto dokladů po dobu nejméně pěti let.

Článek 48

Seznam příslušných subjektů

1.   Komise na základě sdělení příslušných orgánů třetích zemí vypracuje a aktualizuje seznamy názvů a adres úředních subjektů, laboratoří a producentů vína, kteří jsou oprávněni k vystavení dokladu V I 1. Komise názvy a adresy těchto úředních subjektů a laboratoří zveřejňuje na internetu.

2.   Sdělení příslušných orgánů třetích zemí uvedené v odstavci 1 obsahuje:

a)

názvy a adresy úředních subjektů a laboratoří schválených nebo jmenovaných k vydávání dokladů V I 1,

b)

názvy, adresy a úřední registrační čísla producentů vína, kteří byli oprávněni k vydávání dokladů V I 1.

Seznamy uvedené v odstavci 1 obsahují pouze příslušné subjekty a laboratoře uvedené v tomto odstavci prvním pododstavci písm. a), které byly příslušnými orgány dotyčné třetí země oprávněny poskytovat Komisi a členským státům na žádost jakékoli údaje potřebné k posouzení údajů uvedených v dokladu.

3.   Seznamy se aktualizují, zejména v případě změny adresy a/nebo názvů subjektů nebo laboratoří.

Článek 49

Nepřímý dovoz

Vyváží-li se víno ze třetí země, na jejímž území bylo vyrobeno (dále jen „země původu“), do jiné třetí země (dále jen „vyvážející země“), ze které se následně vyváží do Společenství, mohou příslušné orgány vyvážející země vyplnit doklad V I 1 pro příslušné víno na základě dokladu V I 1 nebo rovnocenného dokladu vyplněného příslušnými orgány země původu, aniž musí provést další rozbor vína, je-li víno:

a)

již naplněno do lahví a označeno etiketami v zemi původu a zůstává v tomto stavu; nebo

b)

vyváženo hromadně ze země původu a plněno a označeno etiketami ve vyvážející zemi bez dalšího zpracování.

Příslušný orgán vyvážející země v dokladu V I 1 osvědčí, že jde o víno uvedené v prvním pododstavci a že splňuje podmínky uvedeného ustanovení.

Prvopis nebo ověřený opis dokladu V I 1 nebo rovnocenného dokladu země původu se připojuje k dokladu V I 1 vyvážející země.

Zeměmi původu jsou ve smyslu tohoto článku pouze země na seznamu subjektů a laboratoří oprávněných třetími zeměmi k vystavení průvodních dokladů k jednotlivým zásilkám dováženého vína, který byl zveřejněn podle čl. 48 odst. 1.

Článek 50

Zvláštní pravidla pro některá vína

1.   U likérového vína a alkoholizovaného vína pro destilaci se doklady V I 1 uznávají za platné pouze v případě, že úřední subjekt uvedený v článku 48 zapsal do bodu 14 toto:

„Osvědčuje se, že alkohol přidaný do tohoto vína je vinného původu“.

Tento záznam je doplněn těmito údaji:

a)

úplným názvem a adresou subjektu, který doklad vydal;

b)

podpisem odpovědného pracovníka tohoto subjektu;

c)

razítkem tohoto subjektu.

2.   Doklad V I 1 lze použít jako osvědčení, že dovezené víno má zeměpisné označení v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Světové obchodní organizace (WTO) nebo právními předpisy Společenství o zeměpisných označeních nebo s dohodou o uznání a ochraně zeměpisných označení mezi Evropským společenstvím a třetí zemí, z níž víno pochází.

V tomto případě se v bodě 14 uvede tento text:

„Osvědčuje se, že víno s tímto dokladem bylo vyrobeno ve vinařské oblasti … a bylo mu uděleno zeměpisné označení uvedené v bodě 6 v souladu s předpisy země původu“.

Tento záznam je doplněn údaji podle odst. 1 druhého pododstavce.

Článek 51

Shoda dovážených vín

Mají-li příslušné orgány členského státu podezření, že výrobek pocházející ze třetí země neodpovídá čl. 82 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 479/2008, uvědomí o tom neprodleně Komisi.

KAPITOLA III

Zvláštní ustanovení pro vývoz

Článek 52

Oznámení úředních subjektů

1.   Členské státy zašlou Komisi seznamy úředních nebo úředně uznaných subjektů, které navrhují k vydávání osvědčení potvrzujících, že dotyčné víno splňuje podmínky přístupu ke koncesím stanoveným v dohodách se třetími zeměmi.

2.   Komise jménem Společenství spolupracuje s dotyčnou třetí zemí na vypracování a výměně seznamu úředních subjektů oprávněných vydávat osvědčení uvedená v odstavci 1 a rovnocenné osvědčení vydané dotyčnou třetí zemí.

3.   Komise seznam uvedený v odstavci 2 zveřejní a pravidelně aktualizuje.

KAPITOLA IV

Přechodná ustanovení

Článek 53

Shoda dokladů V I 1 a V I 2

Doklady V I 1 a V I 2, které byly v době uvedení do oběhu ve shodě s platnými předpisy, ale v důsledku použitelnosti tohoto nařízení jim již neodpovídají, mohou být používány do 31. prosince 2008.

Článek 54

Uvolnění jistoty

Na žádost zúčastněných stran se jistoty složené na vydání dovozních nebo vývozních licencí uvolní počínaje 1. srpnem 2008, pokud platnost těchto licencí do tohoto data neuplynula.

HLAVA IV

PRODUKČNÍ POTENCIÁL

KAPITOLA I

Protiprávní výsadba

Článek 55

Sankce za nesplnění povinnosti klučení

1.   Sankce uvedené v čl. 85 odst. 3 a čl. 86 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 479/2008 se stanoví tak, aby zajišťovaly náležitý postih za porušení dotyčných ustanovení.

Aniž jsou dotčeny případné dřívější sankce uložené členskými státy, stanoví členské státy sankce uvedené v čl. 85 odst. 3 a čl. 86 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 479/2008 na základě těchto zásad:

a)

základní finanční sankce je uložena ve výši nejméně 12 000 EUR na hektar,

b)

členské státy mohou uvedenou sankci zvýšit na základě obchodní hodnoty vína produkovaného na dotčených vinicích.

2.   Členské státy uloží sankci uvedenou v čl. 85 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008:

a)

za protiprávní výsadbu existující v době vstoupení tohoto nařízení v platnost poprvé dne 1. ledna 2009;

b)

za protiprávní výsadbu provedenou po vstoupení tohoto nařízení v platnost poprvé s účinností od data této výsadby.

Sankce se znovu ukládá každých 12 měsíců počítáno od uvedených dat a v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1 tohoto článku až do splnění povinnosti klučení.

3.   Členské státy uloží sankci uvedenou v čl. 86 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 479/2008 za nesplnění povinnosti klučení poprvé dne 1. července 2010 a poté každých 12 měsíců až do jejího splnění v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1 tohoto článku.

4.   Sankce vybrané ve smyslu tohoto článku si ponechají dotyčné členské státy.

Článek 56

Sankce za nedodržení zákazu uvádění do oběhu

1.   Sankce uvedené v čl. 87 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 se stanoví tak, aby zajišťovaly náležitý postih ze porušení dotyčných ustanovení.

2.   Sankce uvedené v odstavci 1 se uloží dotyčnému producentovi, který má více než 0,1 hektaru plochy vinic, a buď:

a)

nepředloží smlouvu o destilaci ve lhůtě uvedené v čl. 57 odst. 1 druhém pododstavci nebo se tyto smlouvy nevztahují na celou dotyčnou produkci uvedenou v prohlášení o sklizni nebo produkci; nebo

b)

neinformuje příslušný orgán o zamýšlené zelené sklizni ve lhůtě uvedené v čl. 57 odst. 1 třetím pododstavci nebo neprovede zelenou sklizeň uspokojivě.

3.   Členské státy uloží sankce uvedené v odstavci 1:

a)

v případě nepředložení smlouvy o destilaci jeden měsíc po uplynutí lhůty stanovené v čl. 57 odst. 1 druhém pododstavci,

b)

v případě nedodržení pravidel týkajících se zelené sklizně dne 1. září dotyčného kalendářního roku.

4.   Sankce vybrané ve smyslu tohoto článku si ponechají dotyčné členské státy.

Článek 57

Neuvádění do oběhu nebo destilace

1.   V případě čl. 87 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 jsou hrozny nebo výrobky z nich určeny pouze pro:

a)

destilaci výhradně na náklady producenta;

b)

zelenou sklizeň v souladu s definicí v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 na náklady dotyčného producenta;

c)

spotřebu domácnosti vinaře; tato možnost je přijatelná, pouze nepřesahuje-li plocha vinic daného producenta 0,1 hektaru.

V případě destilace uvedené v prvním pododstavci písm. a):

předloží producenti smlouvu o destilaci uvedenou v čl. 87 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 do konce hospodářského roku, kdy byly výrobky vyprodukovány;

výrobky vyprodukované před legalizací vinice podle čl. 86 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 podléhají povinnosti destilace.

V případě zelené sklizně uvedené v prvním pododstavci písm. b) informují producenti příslušný orgán předem o svém záměru před datem stanoveným členskými státy podle čl. 12 odst. 1 písm. b). Členské státy kontrolují zelenou sklizeň podle čl. 12 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení.

2.   Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1, mohou členské státy pro usnadnění kontroly stanovit producentům povinnost oznámit příslušnému orgánu daného členského státu před datem stanoveným členskými státy podle čl. 12 odst. 1 písm. b), kterou z možností uvedených v tomto článku v odstavci 1 prvním pododstavci písm. a) až c) zvolí.

Členské státy mohou také omezit výběr producentů na jednu až dvě možnosti uvedené v odstavci 1 prvním pododstavci písm. a) až c).

3.   V případě, že má daný producent vinice, jejichž výrobky lze uvádět na trh, jsou příslušné orgány odpovědné zajistit, aby výrobky z protiprávní výsadby nebyly přidány k výrobkům z těchto ostatních vinic, které jsou uváděny na trh.

Článek 58

Sdělení

1.   Členské státy sdělí každoročně Komisi do 1. března plochy, za něž byla placena sankce, a výši sankce, která byla skutečně uložena, v tabulce 1 přílohy XIII. Dále sdělí Komisi své právní předpisy vztahující se na tyto sankce.

2.   Není-li v příslušných tabulkách přílohy XIII tohoto nařízení uvedeno jinak, jsou ve sdělení podle čl. 85 odst. 4, čl. 86 odst. 5 a čl. 87 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 uvedeny údaje za předchozí hospodářský rok.

Pokud jsou sdělení podle čl. 85 odst. 4 a čl. 86 odst. 5 nařízení (ES) č. 479/2008 předkládána poprvé, a to nejpozději do 1. března 2009, informace obsažené v příslušných tabulkách uvádějí:

a)

všechny protiprávní výsadby po 31. srpnu 1998 zjištěné od tohoto data do konce hospodářského roku 2007/2008 a stále nevyklučené do 31. července 2008, jsou-li tyto údaje k dispozici;

b)

všechny protiprávní výsadby provedené před 1. zářím 1998, u nichž byla žádost o legalizaci podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 přijata nebo zamítnuta daným členským státem v období mezi 1. srpnem 2007 a 31. červencem 2008.

Pro účely sdělení uvedeného v druhém pododstavci písm. a) se použije tabulka 2 přílohy XIII tohoto nařízení.

Pro účely sdělení uvedeného v druhém pododstavci písm. b) se použije tabulka 4 přílohy XIII tohoto nařízení.

Komise si vyhrazuje právo vyžádat si informace o dotyčné protiprávní výsadbě na základě dříve platných, avšak nesplněných ohlašovacích povinností na základě čl. 2 odst. 7 nařízení (ES) č. 1227/2000.

Pro pozdější každoroční sdělení se použijí tabulky 3, 5, 6 a 7 přílohy XIII tohoto nařízení.

3.   Členské státy mohou rozhodnout, zda do sdělení uvedených v odstavci 1 a 2 zahrnou informace týkající se jednotlivých regionů.

Článek 59

Omezení podpůrných opatření pro členské státy

V případě, že členské státy nesdělí v příslušné lhůtě některou z tabulek uvedených v článku 58, kromě tabulky 2, na formuláři uvedeném v příloze XIII tohoto nařízení, obsahující informace uvedené v čl. 85 odst. 4, čl. 86 odst. 5 a čl. 87 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 a náležitě vyplněnou, může být jejich příděl prostředků na podpůrná opatření uvedená v článku 7 nařízení (ES) č. 479/2008 snížen, jak je uvedeno v čl. 89 písm. a) nařízení (ES) č. 479/2008. Komise může rozhodnout, že podle rozsahu nesplnění uvedené povinnosti propadne za každý měsíc prodlení částka až do celkové výše 1 % přídělu na podpůrná opatření daného členského státu, počínaje hospodářským rokem následujícím po roce, kdy mělo být sdělení učiněno.

KAPITOLA II

Přechodný režim práv na výsadbu

Článek 60

Práva na novou výsadbu

1.   Pokud členské státy udělí práva na novou výsadbu pro plochy určené k novým výsadbám, které jsou prováděny v rámci scelování pozemků nebo v rámci vyvlastnění ve veřejném zájmu podle platných vnitrostátních právních předpisů, musí dohlédnout na to, aby tato práva nebyla poskytnuta na plochy, které jsou z hlediska čisté kultury větší než 105 % plochy vinic, které byly předmětem scelování pozemků nebo vyvlastnění ve veřejném zájmu.

2.   Pokud členské státy udělí práva na novou výsadbu pro plochy určené k pokusům, výrobky získané z vinných hroznů z těchto ploch nesmí být uváděny na trh během celého období provádění pokusů.

3.   Pokud členské státy udělí práva na novou výsadbu pro plochy určené k založení porostů za účelem produkce roubů, nesmí být vinné hrozny z těchto vinic sklízeny nebo musí být zničeny, pokud sklizeny byly, během celého období produkce těchto ploch určených k založení porostů za účelem produkce roubů.

4.   Práva na novou výsadbu udělená podle odstavce 2 a 3 jsou platná pouze během období provádění pokusů nebo během období produkce ploch určených k založení porostů za účelem produkce roubů.

Po uplynutí období uvedeného v prvním pododstavci:

a)

použije producent právo na opětovnou výsadbu nebo právo na výsadbu udělené z rezervy, aby mohlo být víno získané z této plochy uváděno na trh; nebo

b)

bude vinná réva na těchto plochách vyklučena. Náklady na toto klučení ponese příslušný producent. Až do vyklučení dotyčné plochy mohou být výrobky získané z vinných hroznů z této plochy uváděny do oběhu pouze za účelem destilace, a to na náklady producenta. Z těchto výrobků nesmí být vyroben alkohol, jehož skutečný obsah alkoholu v % objemových nepřesahuje 80 %.

5.   Práva na novou výsadbu udělená před 1. srpnem 2000 pro plochy určené k provádění pokusů nebo plochy určené k založení porostů za účelem produkce roubů a všechny podmínky užívání těchto práv nebo ploch osázených v rámci těchto práv zůstávají v platnosti po dobu provádění pokusů nebo období produkce ploch určených k založení porostů za účelem produkce roubů. Po skončení období provádění pokusů nebo období produkce ploch určených k založení porostů za účelem produkce roubů se na tyto plochy vztahují pravidla v odst. 4 druhém pododstavci.

6.   Aby se zamezilo nepřiměřenému administrativnímu zatížení v souvislosti s čl. 91 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 479/2008, může členský stát namísto udělení práv na novou výsadbu stanovit, že plochy, ze kterých jsou víno nebo výrobky z révy vinné určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti vinaře, nepodléhají ustanovením o klučení uvedeným v čl. 85 odst. 1 uvedeného nařízení. Členské státy takto mohou učinit pouze tehdy, jestliže:

a)

plocha připadající na jednotlivého vinaře nepřekračuje maximální plochu stanovenou příslušným členským státem, která však nesmí být v žádném případě větší než 0,1 hektaru; a

b)

příslušný vinař nevyrábí víno k obchodním účelům.

7.   Uvádění vína nebo výrobků z révy vinné z ploch stanovených v odstavci 6 na trh je zakázáno. Členské státy použijí vhodný systém k dohledu nad tímto zákazem. Jestliže bude zjištěno porušení tohoto zákazu, bude nezávisle na sankcích uložených členským státem použito ustanovení odst. 4 druhého pododstavce písm. b). Členské státy vedou záznamy o všech případech podle tohoto odstavce.

Článek 61

Evidenční a ohlašovací povinnost členských států týkající se práv na novou výsadbu

Členské státy vedou záznamy o všech případech, kdy byla udělena práva na novou výsadbu podle článku 60.

Členské státy sdělí Komisi za každý hospodářský rok tyto údaje:

a)

celková plocha, na kterou byla udělena práva na novou výsadbu podle čl. 60 odst. 1, 2 a 3 a

b)

celková plocha, na kterou byla udělena práva na novou výsadbu podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008; jestliže však členský stát využije výjimku podle čl. 60 odst. 6 tohoto nařízení, sděluje místo toho odhad příslušné celkové plochy, který je založen na výsledcích prováděného dohledu.

Pro zpracování tohoto sdělení se použije tabulka 8 přílohy XIII. Členské státy mohou rozhodnout, zda do sdělení zahrnou informace týkající se jednotlivých oblastí. Sdělení za předchozí hospodářský rok musí být předáno Komisi nejpozději do 1. března každého roku.

Článek 62

Vyklučení bez vzniku práva na opětovnou výsadbu

Jestliže se vyklučí plocha podle čl. 24 odst. 4, čl. 85 odst. 1 nebo čl. 86 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008 nebo čl. 60 odst. 4 druhého pododstavce písm. b) tohoto nařízení, práva na opětovnou výsadbu se neudělují. Práva na opětovnou výsadbu se neudělí rovněž při vyklučení následujících ploch:

a)

plochy vinic, které byly předmětem scelování pozemků nebo vyvlastnění ve veřejném zájmu, pokud byla za tyto plochy udělena práva na novou výsadbu podle čl. 60 odst. 1 tohoto nařízení;

b)

plochy určené k vinohradnickým pokusům během období provádění pokusů;

c)

plochy určené k založení porostů za účelem produkce roubů během produkčního období těchto ploch;

d)

plochy, jejichž produkce je určena výhradně ke spotřebě v rodině vinaře;

e)

plochy, na něž byla poskytnuta prémie za klučení podle čl. 92 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 479/2008.

Článek 63

Předem udělená práva na opětovnou výsadbu

1.   Podle čl. 92 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 mohou členské státy udělit práva na opětovnou výsadbu producentům, kteří se zaváží vyklučit plochu vinic před uplynutím třetího hospodářského roku od osázení nové plochy. To lze učinit pouze tehdy, jestliže daný producent může prokázat, že nevlastní žádná nebo dostatečná práva na výsadbu, která by mohla být použita k osázení celé dotčené plochy révou vinnou. Členský stát neudělí producentu práva ve větším rozsahu, než je třeba k osázení celé dotčené plochy révou vinnou, přičemž se přihlíží k právům, která již producent vlastní. Producent specifikuje příslušnou plochu, která má byt vyklučena.

2.   Producent přebírající na sebe závazek podle odstavce 1 složí jistotu. Závazek k vyklučení příslušné plochy je zásadním požadavkem ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85. Výši jistoty stanoví příslušný členský stát na základě objektivních kritérií. Jistota se stanoví v přiměřené a dostatečné výši, aby zamezila producentovi nesplnit svůj závazek.

3.   Až do splnění závazku klučení dbají členské státy na to, aby v žádném hospodářském roce nedošlo k souběžné produkci vína k obchodním účelům z ploch určených k vyklučení a z nově vysázených ploch, přičemž zajistí, aby výrobky z hroznů získaných z těchto ploch mohly být uvedeny do oběhu pouze za účelem destilace na náklady producenta. Z těchto výrobků nesmí být vyroben alkohol, jehož skutečný obsah alkoholu v % objemových nepřesahuje 80 %.

4.   Pokud nebude závazek klučení splněn během stanovené lhůty, bude s nevyklučenou plochou zacházeno, jako kdyby byla osázena v rozporu s omezením výsadby podle čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008.

5.   Členské státy kontrolují výsadbu a klučení příslušných ploch.

6.   Členské státy vedou záznamy o všech případech, které souvisejí s odstavcem 1 až 5.

Článek 64

Převod práv na opětovnou výsadbu

1.   Při uplatňování čl. 92 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 479/2008 mohou členské státy při převodu práv na opětovnou výsadbu mezi podniky použít odpovídající koeficient krácení.

2.   Členské státy vedou záznamy o všech převodech práv na opětovnou výsadbu mezi podniky.

Článek 65

Rezervy práv na výsadbu

1.   Členské státy dbají na to, aby převod práv přes státní rezervu a/nebo regionální rezervy nevedl na jejich území k všeobecnému nárůstu produkčního potenciálu. V případě potřeby mohou členské státy použít koeficient krácení.

2.   Členské státy sdělí Komisi vytvoření státní a/nebo regionální rezervy práv na výsadbu, případně že se rozhodly systém rezerv již nepoužívat.

3.   Jestliže se některý členský stát rozhodne nepoužít systém rezerv, musí Komisi prokázat, že na celém jeho území existuje efektivní systém pro správu práv na výsadbu.

4.   Členské státy vedou záznamy o všech případech, ve kterých byla udělena práva na výsadbu z rezervy, o všech případech převodu práv na výsadbu z jedné rezervy do jiné a o všech případech, ve kterých byla práva na výsadbu přidělena do rezerv. Zaznamenávají též všechny platby za přidělení práv na výsadbu do rezerv nebo za udělení práv na výsadbu z rezervy.

5.   S použitím tabulky 9 přílohy XIII sdělí členské státy Komisi za každý hospodářský rok

a)

práva na výsadbu přidělená do rezerv;

b)

práva na výsadbu udělená z rezervy za úhradu nebo bez úhrady.

Článek 66

Zachování systému práv na výsadbu

Členské státy, které chtějí zachovat zákaz výsadby na svém území nebo jeho části uvedený v čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 po 31. prosinci 2015 v souladu s možností stanovenou v čl. 90 odst. 6 uvedeného nařízení, sdělí svůj záměr Komisi do 1. března 2015.

KAPITOLA III

Režim klučení

Článek 67

Způsobilost

1.   Prémii za klučení lze poskytnout pouze tehdy, jsou-li k dispozici důkazy, že je dotyčná plocha vinic řádně udržována. Aniž je dotčeno ustanovení o kontrole v čl. 81 odst. 3 tohoto nařízení, požaduje se pro tento účel prohlášení o sklizni podle článku 2 nařízení Komise (ES) č. 1282/2001 (19) nejméně za dva hospodářské roky předcházející vstupu nařízení (ES) č. 479/2008 v platnost a tři hospodářské roky předcházející vyklučení.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy stanovit, že producenti, kteří jsou zproštěni povinnosti podávat prohlášení o sklizni podle čl. 2 odst. 2 písm. c) nebo čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1282/2001, mohou prokázat svoji produkci hroznů na základě prohlášení uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. c) nebo prohlášení o produkci uvedeného v čl. 4 odst. 1 zmíněného nařízení.

V případě, že z dostatečně zdůvodněných příčin není k dispozici prohlášení o sklizni ani prohlášení uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. c) nebo v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1282/2001, mohou členské státy stanovit alternativní prostředky, aby bylo zajištěno, že byla daná vinice řádně udržována. Členské státy jsou odpovědné za důkladnou kontrolu důvěryhodnosti těchto alternativních prostředků.

3.   Před schválením žádosti o platbu zajistí členské státy splnění kritérií způsobilosti podle čl. 100 písm. a), b), d), e) a f) nařízení (ES) č. 479/2008.

Článek 68

Zdůvodnění výjimek

1.   Plochy v horských oblastech a na příkrých svazích, které lze prohlásit za nezpůsobilé pro režim klučení podle čl. 104 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008, zahrnují:

a)

horské oblasti v nadmořské výšce alespoň 500 m, s výjimkou náhorních plošin,

b)

plochy se sklonem alespoň 25 %,

c)

plochy s terasami.

2.   Sdělení uvedené v čl. 104 odst. 8 nařízení (ES) č. 479/2008 obsahuje orientační údaje o velikosti těchto ploch a předkládá se ve formátu uvedeném v příloze XIV tohoto nařízení.

Článek 69

Výše prémie

1.   Aniž jsou dotčeny vnitrostátní podpory, které lze poskytnout podle článku 106 nařízení (ES) č. 479/2008, musí rozmezí prémie poskytnuté podle článku 101 uvedeného nařízení odpovídat rozmezí uvedenému v příloze XV tohoto nařízení.

2.   Historický výnos uvedený v čl. 101 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 se stanoví na základě průměrného výnosu daného podniku nebo, jsou-li k dispozici příslušné údaje, na základě průměrného výnosu pozemku nebo průměrného výnosu určité kategorie vína v rámci daného podniku, pro něž se žádá o prémii za klučení. Průměrný výnos se vypočítá na základě průměrného výnosu v pěti letech v období 2003/2004 až 2007/2008 s vyloučením roků s nejnižším a nejvyšším výnosem.

Odchylně od prvního pododstavce:

a)

členské státy, které vstoupily do Společenství v roce 2004 nebo 2007 a nemají systém prohlášení o sklizni za celé období 2003/2004 až 2007/2008, vypočítají historický výnos na základě průměrného výnosu v letech 2005/2006 až 2007/2008;

b)

producent, jehož produkce byla postižena v referenčním období po více než rok případem vyšší moci nebo mimořádnými událostmi, které se vyskytnou v referenčním období, je oprávněn požádat, aby byl historický výnos stanoven na základě průměrných výnosů hospodářských roků v období uvedeném v prvním pododstavci nebo případně v tomto pododstavci písm. a), které nebylo ovlivněno případem vyšší moci nebo mimořádnými okolnostmi.

3.   Průměrný výnos se stanoví na základě prohlášení o sklizni.

Bez ohledu na první pododstavec mohou členské státy stanovit, že producenti, kteří jsou zproštěni povinnosti podávat prohlášení o sklizni podle čl. 2 odst. 2 písm. c) nebo čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1282/2001, mohou prokázat svoji produkci vinných hroznů na základě prohlášení uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. c) nebo prohlášení o produkci uvedeného v čl. 4 odst. 1 zmíněného nařízení.

Členské státy mohou stanovit, že v případě členů družstva nebo jiných seskupení, k nimž patří nebo s nimiž jsou ve spojení, kteří nemají prohlášení uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1282/2001, lze přihlédnout k průměrnému výnosu daného družstva nebo seskupení, pokud dané družstvo nebo seskupení potvrdí, že jim daný producent v dotyčných letech vinné hrozny skutečně dodával. V tomto případě, je-li k dispozici příslušný údaj, se přihlédne k průměrnému výnosu u určité kategorie vína v rámci daného družstva nebo seskupení, která je předmětem žádosti o prémii za klučení.

Členské státy mohou stanovit, že v případě, že z dobře zdůvodněných příčin, které mohou členské státy ověřit, kromě těch, které jsou uvedeny v druhém a třetím pododstavci, není k dispozici ani prohlášení o sklizni ani prohlášení uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. c) nebo v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1282/2001, stanoví se historický výnos jako průměrný výnos dotyčné oblasti.

Členské státy odpovídají za důkladné ověření důvěryhodnosti prohlášení a alternativních zdrojů údajů použitých pro stanovení historického výnosu podle tohoto článku.

4.   Prémie se vyplácí na osázenou plochu vymezenou v souladu s článkem 75.

Článek 70

Postup pro podání a vyřizování žádosti

1.   Členské státy určí postup pro podání žádosti, který stanoví především:

a)

údaje, které je třeba k žádosti přiložit;

b)

následné oznámení dotyčnému producentu o uplatnitelné prémii;

c)

datum, k němuž musí být klučení provedeno.

2.   Členské státy ověří, zda jsou žádosti opodstatněné. Pro tento účel mohou stanovit, že dotyčný producent musí při podání žádosti předložit písemný závazek. V případě, že je žádost stažena bez náležitého zdůvodnění, mohou stanovit, že dotyčný producent ponese náklady vzniklé v souvislosti s vyřizováním jeho žádosti.

Článek 71

Postup v případě žádosti o jednotnou procentní sazbu pro schvalování

1.   Při uplatnění procentní sazby pro schvalování podle čl. 102 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008 postupují každoročně členské státy takto:

a)

pokud to dostupné rozpočtové prostředky přidělené členskému státu umožňují, schválí se všechny žádosti o vyklučení celé vinice určitého producenta, a to bez omezení. Nejsou-li dostupné rozpočtové prostředky přidělené členskému státu dostatečné pro schválení všech těchto žádostí, rozdělí členské státy dostupný rozpočet na základě objektivních a nediskriminujících kritérií stanovených v jejich vnitrostátních předpisech;

b)

po odečtení částek uvedených v písmenu a) tohoto odstavce z dostupných rozpočtových prostředků přidělených členskému státu, pokud to zbývající dostupné rozpočtové prostředky umožní, se schválí všechny žádosti žadatelů ve věku nejméně 55 let v případě, že tak členské státy stanovily podle čl. 102 odst. 5 písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 479/2008, a to bez omezení. Nejsou-li dostupné rozpočtové prostředky přidělené členskému státu dostatečné pro schválení všech těchto žádostí, rozdělí členské státy dostupný rozpočet na základě objektivních a nediskriminujících kritérií stanovených v jejich vnitrostátních předpisech;

c)

po odečtení částek uvedených v písmenech a) a b) z dostupných rozpočtových prostředků přidělených členskému státu rozdělí členské státy zbývající dostupný rozpočet na základě objektivních a nediskriminujících kritérií stanovených v jejich vnitrostátních předpisech.

2.   Členské státy stanoví objektivní a nediskriminující kritéria uvedená v čl. 102 odst. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 479/2008 tak, aby žádosti, které lze schválit, nebyly kráceny. Členské státy sdělí Komisi kritéria uvedená v odstavci 1 do 15. října každého roku pomocí tabulky 10 přílohy XIII tohoto nařízení.

Článek 72

Výplata prémie

Výplata prémie za klučení se provede po ověření, že klučení bylo provedeno, a nejpozději do 15. října roku, v němž byla žádost schválena členskými státy podle čl. 102 odst. 5 nařízení (ES) č. 479/2008.

Článek 73

Sdělení

1.   Sdělení uvedená v čl. 102 odst. 2, 5 a 6 nařízení (ES) č. 479/2008 se předkládají ve formátu tabulek 10 až 12 přílohy XIII tohoto nařízení. Členské státy mohou rozhodnout, zda do těchto tabulek zahrnou informace o jednotlivých regionech.

2.   V případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podporu na vyklučení, uvedou tuto informaci v tabulkách uvedených v odstavci 1.

3.   Pokud se členský stát rozhodne podle čl. 104 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 zamítnout další žádosti, sdělí své rozhodnutí Komisi.

4.   Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá pro zajištění souladu s ustanovením čl. 104 odst. 9 nařízení (ES) č. 479/2008. Sdělení se předkládá ve formátu tabulky 12 přílohy XIII tohoto nařízení.

5.   Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 1. prosince každého roku roční zprávu o výsledcích kontrol režimu klučení provedených v předchozím rozpočtovém roce. Sdělení se předkládá ve formátu tabulky 13 přílohy XIII tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

Soupis a měření osázených ploch

Článek 74

Soupis

Údaje v soupisu podle článku 109 nařízení (ES) č. 479/2008 jsou uvedeny k 31. červenci předchozího hospodářského roku.

Soupis obsahuje informace uvedené v tabulkách 14 až 16 přílohy XIII tohoto nařízení. Členské státy mohou rozhodnout, zda do těchto tabulek zahrnou informace o jednotlivých regionech.

Článek 75

Osázená plocha

1.   Pro účely opatření restrukturalizace a přeměny vinic, zelené sklizně a klučení uvedených v článku 11, 12 a 98 nařízení (ES) č. 479/2008 je vinice definována vnějším obvodem plochy osázené révovými keři, k níž je přidána nárazníková zóna o šířce odpovídající polovině vzdálenosti mezi řádky. Osázená plocha se stanoví podle čl. 30 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (20).

2.   V případě, že je historický výnos uvedený v čl. 101 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 stanoven na základě plochy, která neodpovídá definici uvedené v odstavci 1 tohoto článku, mohou členské státy provést přepočet výnosu tak, že vydělí produkci daného podniku nebo pozemku nebo kategorie vína plochou vinic, jak je definována v odstavci 1, kde byl daný objem vína vyprodukován.

HLAVA V

KONTROLY V ODVĚTVÍ VÍNA

KAPITOLA I

Zásady kontroly

Článek 76

Kontroly

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení nebo jiné právní předpisy Společenství, zavedou členské státy kontroly a opatření v míře nezbytné pro zajištění řádného používání nařízení (ES) č. 479/2008 a tohoto nařízení. Kontroly a opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující, aby poskytovaly odpovídající ochranu finančních zájmů Společenství.

Členské státy zajistí zejména, aby:

a)

bylo možno kontrolovat veškerá kritéria způsobilosti stanovená právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy nebo vnitrostátním rámcem;

b)

příslušné orgány odpovědné za provádění kontrol měly k dispozici dostatečný počet pracovníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro účinné provádění kontrol;

c)

byly stanoveny kontroly k zamezení neoprávněného dvojího financování opatření podle tohoto nařízení a z jiných režimů Společenství nebo vnitrostátních režimů;

d)

byly kontroly a opatření v souladu s povahou dotyčných podpůrných opatření. Členské státy stanoví metody a prostředky ověřování a určí, na které osoby se mají kontroly vztahovat;

e)

se kontroly prováděly systematicky nebo výběrem vzorku. V případě kontrol výběrem vzorku zajistí členské státy jejich počtem, druhem a četností, že jsou pro celé jejich území reprezentativní a že, pokud možno, odpovídají objemu vinařských výrobků uváděných na trh nebo držených za účelem prodeje;

f)

akce přijaté k financování Společenstvím odpovídaly skutečnosti a byly v souladu s právními předpisy Společenství.

Článek 77

Obecné zásady

1.   Ověřování se provádí prostřednictvím správních kontrol, případně prostřednictvím kontrol na místě.

2.   Správní kontroly jsou systematické a zahrnují mimo jiné křížové kontroly údajů z integrovaného administrativního a kontrolního systému uvedeného v kapitole 4 hlavy II nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

3.   Kromě případů, kdy systematické kontroly na místě stanoví nařízení (ES) č. 479/2008 nebo toto nařízení, provádějí příslušné orgány kontroly na místě výběrem přiměřeného procenta příjemců podpory / producentů na základě analýzy rizik podle článku 79 tohoto nařízení.

4.   U opatření stanovených v článku 16, 17, 18 a 19 nařízení (ES) č. 479/2008 je velikost výběrového souboru nejméně 5 % žádostí o podporu. Výběrový soubor musí zároveň představovat alespoň 5 % částek, na něž byla poskytnuta podpora.

5.   U opatření stanovených v článku 15 nařízení (ES) č. 479/2008 se použijí obdobně články 26, 27 a 28 nařízení (ES) č. 1975/2006 (21).

6.   Na kontroly na místě stanovené v tomto článku se použijí ustanovení čl. 26 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 796/2004.

7.   Ve všech vhodných případech členské státy použijí integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS).

Článek 78

Kontroly na místě

1.   Kontroly na místě se provádějí bez ohlášení. Lze však dát předběžné upozornění, které se omezuje jen na nejnutnější informace, aby nebyl ohrožen cíl kontroly. Toto předchozí ohlášení nelze provést dříve než 48 hodin před zahájením kontroly s výjimkou řádně odůvodněných případů nebo opatření, kdy jsou stanoveny systematické kontroly na místě.

2.   Kontroly na místě stanovené tímto nařízením se případně provádějí společně s ostatními kontrolami stanovenými právními předpisy Společenství.

3.   Dotyčná žádost nebo žádosti o podporu jsou zamítnuty, pokud příjemci nebo jejich zástupci brání provedení kontroly na místě.

Článek 79

Výběr kontrolního výběrového souboru

1.   Kontrolní výběrový soubor pro kontroly na místě podle tohoto nařízení vybere příslušný orgán na základě analýzy rizik a v případě, že se kontroly konkrétně týkají financování Společenstvím, na základě reprezentativnosti podaných žádostí o podporu. Účinnost analýzy rizik se každoročně hodnotí a aktualizuje:

a)

stanovením relevance každého rizikového faktoru;

b)

srovnáním výsledků vzorku uvedeného v druhém pododstavci vybraného na základě rizika a vzorku vybraného náhodně;

c)

zohledněním konkrétní situace v daném členském státě.

K zajištění reprezentativnosti vyberou členské státy náhodně 20 % až 25 % z minimálního počtu příjemců/producentů, u nichž má být provedena kontrola na místě.

2.   Příslušný orgán vede záznamy o důvodech, proč byli ke kontrole na místě vybráni konkrétní příjemci/producenti. Inspektor pověřený provedením kontroly na místě je o uvedených důvodech informován před začátkem kontroly.

Článek 80

Zpráva o kontrole

1.   O každé kontrole na místě se vyhotoví zpráva o kontrole, která umožní přezkoumání podrobností provedených kontrol.

Pokud jde o kontroly týkající se financování Společenstvím, zpráva uvádí zejména:

a)

kontrolované režimy podpor a žádosti;

b)

přítomné osoby;

c)

případně zkontrolované zemědělské plochy, změřené zemědělské plochy a výsledky měření na každé změřené ploše, jakož i použité metody měření;

d)

ověření, zda byla daná plocha řádně udržována, v případě režimu klučení;

e)

zkontrolovaná množství a výsledky kontrol;

f)

zda byl příjemce/producent zpraven o inspekci předem, a pokud ano, jaká byla lhůta pro předběžné upozornění;

g)

jakékoli další kontrolní opatření, které bylo provedeno.

2.   Jsou-li zjištěny rozpory mezi informacemi uvedenými v žádosti a skutečnou situací zjištěnou v průběhu kontroly na místě nebo dálkovým snímáním, obdrží pěstitel jedno vyhotovení zprávy o kontrole a má možnost ji podpisem potvrdit, dříve než příslušný orgán vyvodí závěry ze zjištění ohledně případného krácení podpory nebo vyloučení z ní.

Článek 81

Kontroly týkající se produkčního potenciálu

1.   Za účelem ověření dodržení ustanovení o produkčním potenciálu v hlavě V nařízení (ES) č. 479/2008, včetně dodržení zákazu nové výsadby uvedeném v čl. 90 odst. 1 uvedeného nařízení, využívají členské státy registr vinic.

2.   V případě udělování práv na opětovnou výsadbu podle článku 92 nařízení (ES) č. 479/2008 se plochy systematicky ověří před vyklučením a po jeho provedení. Kontrola se týká pozemků, na něž mají být udělena práva na opětovnou výsadbu.

Kontrola před vyklučením zahrnuje ověření existence dotyčné vinice.

Kontrola se provádí prostřednictvím klasické kontroly na místě. Pokud však má daný členský stát spolehlivý aktualizovaný elektronický registr vinic, lze kontrolu provést administrativně a povinná kontrola na místě před vyklučením může být omezena na 5 % žádostí (ročně) za účelem potvrzení spolehlivosti systému správních kontrol. Pokud kontroly na místě odhalí významné nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet kontrol na místě v průběhu daného roku a v roce následujícím.

3.   Plochy, na něž byla poskytnuta prémie za klučení, se systematicky kontrolují před vyklučením a po jeho provedení. Tato kontrola se vztahuje na pozemky, pro které byla žádána podpora.

Kontrola před vyklučením zahrnuje ověření existence dotyčné vinice, určení osázené plochy podle článku 75 a ověření, zda byla daná plocha náležitě udržována.

Kontrola se provádí prostřednictvím klasické kontroly na místě. Pokud však má daný členský stát k dispozici grafický nástroj umožňující změření pozemku podle článku 75 v elektronickém registru vinic a spolehlivé aktualizované informace o řádném udržování daného pozemku, lze kontrolu provést administrativně a povinná kontrola na místě před vyklučením může být omezena na 5 % žádostí za účelem potvrzení spolehlivosti systému správních kontrol. Pokud kontroly na místě odhalí významné nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet kontrol na místě v průběhu daného roku.

4.   Ověření, zda bylo vyklučení skutečně provedeno, se provádí klasickou kontrolou na místě nebo je lze v případě vyklučení celé vinice nebo za předpokladu, že rozlišení dálkového snímání je 1 m2 nebo vyšší, provést pomocí dálkového snímání.

5.   Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 3 třetího pododstavce a odstavce 4, v případě ploch, na něž byla poskytnuta prémie za klučení, se alespoň jedna ze dvou kontrol uvedených v odst. 3 prvním pododstavci provede klasicky na místě.

Článek 82

Kontrolní subjekty

1.   Pověří-li některý z členských států kontrolou dodržování předpisů v odvětví vína více příslušných subjektů, zajistí koordinaci jejich činnosti.

2.   Každý členský stát jmenuje jeden kontaktní subjekt, který je ve styku s kontaktními subjekty ostatních členských států a Komisí. Tento subjekt zejména dostává a předává žádosti o spolupráci při uplatňování této hlavy a zastupuje členský stát ve vztahu k ostatním členským státům nebo Komisi.

Článek 83

Pravomoci kontrolních pracovníků

Každý členský stát přijme všechna vhodná opatření, která usnadní práci pracovníkům příslušných subjektů. Zejména zajistí, aby tito pracovníci případně v součinnosti s pracovníky jiných útvarů, které k tomu pověří:

a)

měli přístup na vinice, do zařízení pro vinifikaci, skladování a zpracování vinařských výrobků a k dopravním prostředkům pro tyto výrobky;

b)

měli přístup do obchodních prostorů (nebo skladů) a k dopravním prostředkům kohokoli, kdo za účelem prodeje drží, uvádí na trh nebo přepravuje vinařské výrobky nebo výrobky, které mohou být určeny k použití v odvětví vína;

c)

mohli sestavovat soupis vinařských výrobků a látek nebo výrobků, které mohou být použity k jejich přípravě;

d)

mohli odebírat vzorky vinařských výrobků a látek nebo výrobků, které mohou být použity k jejich přípravě, jakož i výrobků držených za účelem prodeje, uvádění na trh nebo přepravy;

e)

se mohli seznámit s účetními údaji nebo jinými podklady potřebnými pro kontrolu a zhotovovat jejich opisy nebo výtahy z nich;

f)

mohli přijmout vhodná ochranná opatření pro přípravu, držení, přepravu, označování, obchodní úpravu a uvádění na trh vinařského výrobku nebo výrobku určeného k produkci vinařských výrobků, je-li odůvodněné podezření ze závažného porušení předpisů Společenství, zejména v případě podvodů nebo ohrožení zdraví.

KAPITOLA II

Úřední pomoc mezi kontrolními subjekty

Článek 84

Úřední pomoc na dožádání

1.   Provádí-li příslušný subjekt některého z členských států na svém území kontroly, může požádat o informace příslušný subjekt jiného členského státu, kterého by se kontroly mohly přímo nebo nepřímo týkat. Úřední pomoc na základě této žádosti bude poskytnuta bez prodlevy.

Komise je informována o všech případech, kdy se kontroly podle prvního pododstavce týkají výrobku pocházejícího ze třetí země a kdy jeho uvádění na trh může mít pro ostatní členské státy zvláštní význam.

Dožádaný subjekt sdělí všechny informace, které mohou žádajícímu subjektu umožnit splnění úkolu.

2.   Na odůvodněnou žádost žádajícího subjektu provádí dožádaný subjekt zvláštní dohled nebo kontroly zaměřené na dosažení stanovených cílů, případně činí kroky nezbytné k zajištění provádění tohoto dohledu nebo kontrol.

3.   Dožádaný subjekt postupuje stejným způsobem, jako by jednal ve vlastní věci.

4.   Ve shodě s dožádaným subjektem může žádající subjekt pověřit pracovníky:

a)

aby buď v prostorách správních orgánů členského státu, v němž je dožádaný subjekt usazen, shromažďovali informace o provádění předpisů v odvětví vína nebo o kontrolách, včetně pořizování opisů přepravních a jiných dokladů nebo výpisů z evidence,

b)

nebo aby byli přítomni při provádění činností požadovaných podle odstavce 2 poté, co v přiměřené době před jejich zahájením informují dožádaný subjekt.

Opisy uvedené v prvním pododstavci písm. a) mohou být zhotoveny jen se souhlasem dožádaného subjektu.

5.   Za provádění kontrol vždy odpovídají pracovníci dožádaného subjektu.

6.   Pracovníci žádajícího subjektu:

a)

předloží písemné pověření, v němž je uvedena jejich totožnost a funkce;

b)

disponují, aniž jsou dotčena omezení, která členský stát dožádaného subjektu ukládá svým vlastním pracovníkům při provádění příslušných kontrol:

i)

právem přístupu podle čl. 83 písm. a) a b);

ii)

právem na informace o výsledcích kontrol, které jsou prováděny pracovníky dožádaného subjektu na základě čl. 83 písm. c) a e).

c)

postupují při kontrole podle pravidel a profesních zvyklostí očekávaných od pracovníků v příslušném členském státu a jsou vázáni služebním tajemstvím.

7.   Žádosti ve smyslu tohoto článku jsou předávány dožádanému subjektu dotyčného členského státu přes kontaktní subjekt dotyčného členského státu. Tentýž postup se vztahuje na:

a)

odpovědi na tyto žádosti,

b)

sdělení o používání odstavců 2 a 4.

Nehledě na první pododstavec mohou členské státy v zájmu účinnější a rychlejší spolupráce povolit, aby některý příslušný subjekt:

a)

zaslal své žádosti nebo sdělení přímo na příslušný subjekt jiného členského státu;

b)

přímo odpověděl na žádosti nebo sdělení, které mu byly zaslány příslušným subjektem jiného členského státu.

Článek 85

Úřední pomoc bez předchozího dožádání

Příslušný subjekt členského státu uvědomí neprodleně prostřednictvím svého kontaktního subjektu kontaktní subjekt příslušného členského státu, pokud má odůvodněné podezření nebo zjistí, že:

a)

výrobek uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 neodpovídá předpisům v odvětví vína nebo že byl předmětem podvodného jednání za účelem získání tohoto výrobku nebo jeho uvedení na trh; a

b)

nedodržení těchto předpisů má zvláštní význam pro jeden nebo více členských států a může vést ke správním opatřením nebo právním krokům.

Článek 86

Společná ustanovení

1.   K informacím podle čl. 84 odst. 1 a článku 85 se co možná nejdříve připojují a doplňují podklady nebo jiné důkazy, jakož i údaje o správních opatřeních nebo právním řízení, které se vztahují zejména k:

a)

složení a organoleptickým vlastnostem dotyčného výrobku,

b)

označení a obchodní úpravě výrobku,

c)

dodržování nebo nedodržování pravidel pro produkci a uvádění výrobku na trh.

2.   Kontaktní subjekty, kterých se týká záležitost, pro niž byla zahájena úřední pomoc, se neprodleně vzájemně informují:

a)

o průběhu šetření,

b)

o správních nebo právních řízeních v důsledku dotyčných činností.

3.   Cestovní náklady vzniklé uplatňováním čl. 84 odst. 2 a 4 jdou:

a)

na vrub členského státu, který jmenoval pracovníka pro opatření uvedená v těchto odstavcích, nebo

b)

na žádost kontaktního subjektu tohoto členského státu na vrub rozpočtu Společenství, pokud Komise uznala formálně předem zájem Společenství na dané kontrolní činnosti.

KAPITOLA III

Databanka analytických hodnot

Článek 87

Účel databanky

1.   Databanku analytických hodnot vinařských výrobků vede Společné výzkumné středisko (SVS).

2.   V této databance jsou uložena data získaná z izotopového rozboru částic ethanolu a vody ve vinařských výrobcích v souladu s referenčními metodami rozboru uvedenými v článku 31 nařízení (ES) č. 479/2008.

3.   Databanka slouží ke sjednocení vyhodnocování výsledků rozborů získaných v úředních laboratořích členských států při použití referenčních metod rozboru uvedených v článku 31 nařízení (ES) č. 479/2008.

Článek 88

Vzorky

1.   Členské státy zajistí odběr, ošetření a zpracování vzorků čerstvých hroznů na víno pro založení databanky analytických hodnot v souladu s pokyny uvedenými v příloze XVI.

2.   Vzorky čerstvých hroznů se odebírají z vinic, které se nacházejí v pěstitelské oblasti s jasně určeným typem půdy, polohou, způsobem vedení révy, odrůdou, věkem a pěstitelskými metodami.

3.   Množství vzorků, které má být každý rok pro databanku odebráno, je stanoveno v příloze XVII. Výběr vzorků musí brát zřetel na zeměpisnou polohu vinic v členských státech uvedených v příloze XVII. Každý rok bude alespoň 25 % vzorků odebíráno ze stejných pozemků jako v předchozím roce.

4.   Vzorky projdou rozborem pomocí metod uvedených v článku 31 nařízení (ES) č. 479/2008 v laboratořích určených členskými státy. Určené laboratoře musí vyhovovat obecným kritériím provozu zkušebních laboratoří, která jsou stanovena normou ISO/IEC 17025, a zejména se musí účastnit systému zkoušení způsobilosti ve vztahu k metodám izotopových rozborů. Písemný důkaz splnění těchto kritérií bude předložen Společnému výzkumnému středisku pro účely kontroly kvality a validace poskytnutých údajů.

5.   Zpráva o výsledku rozboru se vypracuje v souladu s přílohou XIX. Pro každý vzorek se vypracuje popisný list v souladu s dotazníkem v příloze XVIII.

6.   Opis zprávy s výsledky a vyhodnocením rozborů spolu s opisem popisného listu se předávají Společnému výzkumnému středisku.

7.   Členské státy a Společné výzkumné středisko zajistí, aby:

a)

informace v databance analytických hodnot zůstaly uchovány,

b)

každý vzorek byl uchováván po dobu alespoň tří let od data, kdy je daný vzorek odebrán,

c)

se databanka používala pouze za účelem sledování uplatňování předpisů v odvětví vína na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni nebo ke statistickým či vědeckým účelům,

d)

byla učiněna opatření pro zajištění ochrany údajů, zejména proti odcizení a neoprávněnému zásahu do údajů,

f)

jednotlivé záznamy byly zpřístupněny bez zbytečného prodlení nebo zbytečných nákladů osobám, kterých se týkají, aby mohly být opraveny veškeré nepřesnosti.

Článek 89

Izotopový rozbor

Pro období do 31. července 2010 platí, že členské státy, které vyrábějí víno, vstoupily do Společenství v roce 2004 nebo 2007 a nejsou vybaveny k provádění izotopového rozboru, zasílají své vzorky vína k rozboru do Společného výzkumného střediska, dokud si odpovídající vybavení nepořídí.

V takovém případě mohou jmenovat příslušný subjekt, který bude disponovat údaji o vzorcích odebraných na jejich území.

Článek 90

Sdělování výsledků

1.   Informace obsažené v databance jsou na požádání zpřístupněny laboratořím určeným členskými státy.

2.   Společné výzkumné středisko vypracuje a aktualizuje každý rok seznam laboratoří členských států určených pro zpracování vzorků a měření pro databanku analytických hodnot.

3.   V řádně zdůvodněných případech mohou být informace uvedené v odstavci 1, budou-li reprezentativní, zpřístupněny na požádání také ostatním úředním orgánům členských států.

4.   Sdělování informací se týká pouze relevantních analytických údajů potřebných k vyhodnocení rozboru vzorku podobných vlastností a původu. Každé sdělení informací obsahuje upozornění na minimální požadavky pro používání databanky.

Článek 91

Dodržení postupů

Členské státy zajistí, aby byly výsledky izotopového rozboru v jejich vlastních databankách získávány rozborem vzorků odebraných a zpracovaných v souladu s ustanoveními této kapitoly.

KAPITOLA IV

Odběr vzorků ke kontrolním účelům

Článek 92

Žádost o odběr vzorku

1.   V rámci uplatňování kapitoly II mohou pracovníci příslušného subjektu členského státu požádat příslušný subjekt jiného členského státu o odběr vzorku podle příslušných ustanovení tohoto členského státu.

2.   Žádající subjekt disponuje odebranými vzorky a určuje především laboratoř, ve které bude proveden jejich rozbor.

3.   Odběr vzorků a nakládání se vzorky se řídí přílohou XX.

Článek 93

Náklady na odběr, odeslání a rozbor vzorků

1.   Náklady na odběr vzorků, nakládání s nimi a jejich odeslání a na analytické a organoleptické zkoušky jdou na vrub příslušného subjektu členského státu, který požádal o odběr vzorku. Tyto náklady se vypočítají podle sazeb platných v tom členském státě, na jehož území jsou činnosti prováděny.

2.   Náklady na odeslání vzorků podle článku 89 jdou na vrub Společenství.

KAPITOLA V

Obecná ustanovení

Článek 94

Průkaznost

Zjištění pracovníků příslušného subjektu členského státu při provádění této kapitoly se může dovolávat příslušný subjekt jiného členského státu. V takovém případě nemůže být těmto zjištěním přisuzována nižší hodnota jen proto, že nepocházejí z daného členského státu.

Článek 95

Osoby podléhající kontrole

1.   Fyzické nebo právnické osoby a seskupení těchto osob, na jejichž profesní činnost se mohou vztahovat kontroly uvedené v tomto nařízení, nesmí těmto kontrolám bránit a jsou povinny je v každé etapě usnadňovat.

2.   Pěstitelé révy na vinicích, ze kterých pracovníci příslušného subjektu odebírají vzorky:

a)

nesmí odběru vzorků nijak bránit a

b)

musí sdělit pracovníkům veškeré informace vyžadované na základě tohoto nařízení.

HLAVA VI

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 96

Platba příjemcům podpory

Platby podle hlavy II, s výjimkou článku 9, a podle hlavy V nařízení (ES) č. 479/2008 se vyplácejí příjemcům v plné výši.

Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy rozhodnout o platbě podpory uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 prostřednictvím pojišťoven jako zprostředkujících subjektů, pokud:

a)

jsou dodrženy podmínky uvedené v čl. 14 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008;

b)

je částka podpory převedena producentovi v plné výši;

c)

pojišťovna vyplatí podporu producentovi předem, nebo prostřednictvím bankovního převodu nebo převodu poštovní poukázkou do patnácti dní po obdržení platby od členského státu.

Využití těchto zprostředkujících subjektů pro výplatu podpory nesmí narušit podmínky hospodářské soutěže na pojistném trhu.

Platby podléhají předchozí kontrole stanovené v tomto nařízení, s výjimkou plateb předem, kdy byla složena jistota.

Článek 97

Zpětné získávání neoprávněně vyplacených plateb

Neoprávněně vyplacené platby včetně úroků se získají zpět od dotyčných příjemců. Pravidla stanovená v článku 73 nařízení (ES) č. 796/2004 se použijí obdobně.

Uplatňováním správních sankcí a zpětným získáváním neoprávněně vyplacených částek není dotčeno sdělování nesrovnalostí Komisi podle nařízení Komise č. 1848/2006 (22).

Článek 98

Vnitrostátní sankce

Aniž jsou dotčeny sankce uvedené v nařízení (ES) č. 479/2008 nebo v tomto nařízení, stanoví členské státy, pokud jde o nesrovnalosti způsobené ve vztahu k požadavkům uvedeným v nařízení (ES) č. 479/2008 a v tomto nařízení, uplatňování sankcí na vnitrostátní úrovni, které jsou účinné, přiměřené a odrazující, aby poskytovaly odpovídající ochranu finančních zájmů Společenství.

Článek 99

Uměle vytvořené situace

Aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní opatření stanovená v nařízení (ES) č. 479/2008 nebo v tomto nařízení, neprovádí se žádná platba ve prospěch příjemců, u nichž je zjištěno, že uměle vytvořili podmínky požadované pro poskytnutí takových plateb, aby tak získali výhodu, která je v rozporu s cíli dotyčného opatření.

Článek 100

Sdělení

1.   Aniž jsou dotčena jakákoli konkrétní ustanovení tohoto nařízení, jsou sdělení podle tohoto nařízení činěna ve formátu uvedeném v přílohách, ve formě souborů vytvořených v aplikaci tabulkového procesoru. Předávají se Komisi též v elektronické podobě. V případě, že nějaký členský stát shromažďuje údaje o jednotlivých regionech, zašle Komisi také tabulku shrnující údaje o těchto regionech.

Sdělení, která nebyla učiněna stanovenými prostředky a ve stanovené formě, mohou být pokládána za zcela neučiněná, aniž je dotčen odstavec 4.

2.   V případě určité tabulky, kde by členský stát musel vyplnit pouze nulové hodnoty, nemusí tuto tabulku vyplňovat a pouze oznámí Komisi, že daná tabulka pro něj není relevantní. Toto zjednodušené sdělení se učiní ve stejné lhůtě jako sdělení stanovené pro dotyčnou tabulku.

3.   Aniž jsou dotčena jakákoli konkrétní ustanovení tohoto nařízení, přijmou členské státy veškerá opatření, aby byly schopny dodržet lhůty pro sdělení stanovené v tomto nařízení.

4.   Jestliže členský stát nepředloží sdělení v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 479/2008 nebo tohoto nařízení nebo pokud se sdělení zdá být nesprávné s ohledem na objektivní skutečnosti známé Komisi, může Komise částečně nebo zcela pozastavit měsíční platby uvedené v článku 14 nařízení (ES) č. 1290/2005, pokud jde o odvětví vína, a to až do doby, kdy je sdělení učiněno správně.

5.   Členské státy uchovávají údaje zaznamenané podle tohoto nařízení nejméně deset hospodářských let následujících po roku jejich zaznamenání.

6.   Sděleními požadovanými v tomto nařízení nejsou dotčeny závazky členských států stanovené v nařízení Rady (EHS) č. 357/79 o statistických zjišťováních ploch vinic (23).

Článek 101

Zjevné chyby

Veškerá sdělení, žádosti a požadavky předložené členskému státu podle nařízení (ES) č. 479/2008 nebo tohoto nařízení, včetně žádostí o podpory, mohou být po svém podání kdykoli upraveny v případě, že v nich příslušný orgán zjistí zjevné chyby.

Článek 102

Vyšší moc a mimořádné události

Má-li být podle nařízení (ES) č. 479/2008 nebo tohoto nařízení udělena sankce, tato sankce se neudělí v případě vyšší moci nebo mimořádných okolností ve smyslu čl. 40 odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Článek 103

Zrušení a odkazy

1.   Nařízení (ES) č. 1227/2000, (ES) č. 1623/2000, (ES) č. 2729/2000 a (ES) č. 883/2001 se zrušují.

Avšak,

a)

příslušná pravidla stanovená v nařízeních (ES) č. 1227/2000 a (ES) č. 1623/2000 zůstávají v platnosti, pokud opatření způsobilá podle nařízení (ES) č. 1493/1999 byla zahájena nebo provedena před 1. srpnem 2008;

b)

tabulka 10 přílohy nařízení (ES) č. 1227/2000 zůstává v platnosti, nestanoví-li jinak prováděcí nařízení o etiketách a obchodní úpravě vín, které má být přijato na základě článku 63 nařízení (ES) č. 479/2008;

c)

příloha I nařízení (ES) č. 1623/2000 zůstává v platnosti do 31. července 2012.

2.   Odkazy na nařízení zrušená podle odstavce 1 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XXII.

Článek 104

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2008.

Avšak článek 2 a hlava IV kapitola III se použijí od 30. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1216/2005 (Úř. věst. L 199, 29.7.2005, s. 32).

(4)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1433/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 18).

(5)  Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2030/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 40).

(6)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1211/2007 (Úř. věst. L 274, 18.10.2007, s. 5).

(7)  Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 146/2008 (Úř. věst. L 46, 21.2.2008, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1437/2007 (Úř. věst. L 322, 7.12.2007, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

(11)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(13)  Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3.

(14)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

(15)  Úř. věst. L 58, 11.3.1993, s. 50.

(16)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 275/2008 (Úř. věst. L 85, 27.3.2008, s. 3).

(18)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 176, 29.6.2001, s. 14.

(20)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(21)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 74. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1396/2007 (Úř. věst. L 311, 29.11.2007, s. 3).

(22)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 56.

(23)  Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 124. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA I

Společná organizace trhu s vínem

Předkládání programů podpory

 

 

Členský stát:  (1): …

Období:  (2): …

Datum předložení:

Číslo revize:

Změnu požaduje Komise / změnu požaduje členský stát (3)

A.   Popis navrhovaných opatření, včetně jejich kvantifikovaných cílů

a)   Režim jednotné platby podle článku 9 (4)

Je součástí programu podpory: ano/ne:

b)   Propagace podle článku 10

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

c)   Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 11

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření (5):

Kvantifikované cíle:

d)   Zelená sklizeň podle článku 12

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

e)   Vzájemné fondy podle článku 13

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

f)   Pojištění sklizně podle článku 14

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

g)   Investice do podniků podle článku 15

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

h)   Destilace vedlejších výrobků podle článku 16

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

i)   Destilace na konzumní alkohol podle článku 17

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Délka přechodného období (hospodářské roky):

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

j)   Nouzová destilace podle článku 18

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Délka přechodného období (hospodářské roky):

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

k)   Používání zahuštěného hroznového moštu podle článku 19

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Délka přechodného období (hospodářské roky):

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

B.   Výsledky konzultací: …

C.   Posouzení očekávaných technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů  (6) :

D.   Harmonogram provádění jednotlivých opatření:

E.   Obecný finanční rozpis ve formátu v příloze II (uveďte číslo revize):

F.   Kritéria a kvantitativní ukazatele pro monitorování a hodnocení:

Opatření přijatá pro náležité a účinné provedení programů: …

G.   Určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu:


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(2)  Hospodářské roky.

(3)  Nehodící se škrtněte.

(4)  Všechny články uvedené v této příloze odkazují na nařízení (ES) č. 479/2008.

(5)  Včetně výsledku probíhajících akcí v rámci článku 10 tohoto nařízení.

(6)  Členské státy uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008 nemají povinnost vyplňovat body C a F.


PŘÍLOHA II

První předložení finančního rozpisu vnitrostátních programů podpory podle čl. 6 písm. e) nařízení (ES) č. 479/2008

(v tis. eur)

Členský stát (1):

Datum sdělení nejpozději do 30. června 2008:

 

Rozpočtový rok

Opatření

Nařízení (ES) č. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotné platby

Článek 9

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 10

 

 

 

 

 

 

3a-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 11

 

 

 

 

 

 

3b-

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 12

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 13

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 14

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 15

 

 

 

 

 

 

8-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 16

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 17

 

 

 

 

 

 

10-

Nouzová destilace

Čl. 18 odst. 1

 

 

 

 

 

 

11-

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 19

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

U opatření, která nejsou zavedena ve vnitrostátním programu podpory, uveďte „0“.

Případně dále:

10a-

Nouzová destilace – vnitrostátní podpora

Čl. 18 odst. 5

 

 

 

 

 

 


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.


PŘÍLOHA III

Volitelné první předložení finančního rozpisu vnitrostátních programů podpory podle čl. 6 písm. e) nařízení (ES) č. 479/2008 – informace na úrovni regionů

(v tis. eur)

Členský stát (1):

Region:

Datum sdělení nejpozději do 30. června 2008:

 

Rozpočtový rok

Opatření

Nařízení (ES) č. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotné platby

Článek 9

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 10

 

 

 

 

 

 

3a-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 11

 

 

 

 

 

 

3b-

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 12

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 13

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 14

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 15

 

 

 

 

 

 

8-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 16

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 17

 

 

 

 

 

 

10-

Nouzová destilace

Článek 18

 

 

 

 

 

 

11-

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 19

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

U opatření, která nejsou součástí vnitrostátního programu podpory, uveďte „0“ v kolonkách částek.

Případně dále:

10a-

Nouzová destilace – vnitrostátní podpora

Čl. 18 odst. 5

 

 

 

 

 

 


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.


PŘÍLOHA IV

Změny finančního rozpisu vnitrostátních programů podpory podle čl. 6 písm. e) nařízení (ES) č. 479/2008

(v tis. eur)

Členský stát (1):

Datum sdělení (2):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této změněné tabulky:

Důvod: Změnu požaduje Komise/změnu požaduje členský stát (3)

 

 

Rozpočtový rok

Nařízení (ES)

Nařízení (ES) č. 479/2008

 

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-

Režim jednotné platby

Článek 9

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 10

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

3a-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 11

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

3b-

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 12

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 13

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 14

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 15

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

8-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 16

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 17

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

10-

Nouzová destilace

Článek 18

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

11-

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 19

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

Celkem

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení:

Případně dále:

10a-

Nouzová destilace – vnitrostátní podpora

Čl. 18 odst. 5

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(2)  Termín sdělení: 30. května.

(3)  Nehodící se škrtněte.


PŘÍLOHA V

Společná organizace trhu s vínem

Podávání zpráv o programu podpory

 

 

Členský stát  (1): …

Období  (2): …

Datum předložení:

Číslo revize:

A.   Celkové hodnocení

B.   Podmínky a výsledky provedení navrhovaných opatření (3)

a)   Režim jednotné platby podle článku 9  (4)

b)   Propagace podle článku 10

Podmínky provedení:

Výsledky (5):

Státní podpora:

c)   Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 11

Podmínky provedení:

Výsledky:

d)   Zelená sklizeň podle článku 12

Podmínky provedení:

Výsledky:

e)   Vzájemné fondy podle článku 13

Podmínky provedení:

Výsledky:

f)   Pojištění sklizně podle článku 14

Pojištění sklizně:

Výsledky:

Státní podpora:

g)   Investice do podniků podle článku 15

Podmínky provedení:

Výsledky:

Státní podpora:

h)   Destilace vedlejších výrobků podle článku 16

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

i)   Destilace na konzumní alkohol podle článku 17

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

j)   Nouzová destilace podle článku 18

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

Státní podpora:

k)   Používání zahuštěného hroznového moštu podle článku 19

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

C.   Závěry (a případně plánované úpravy)


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(2)  Hospodářské roky.

(3)  Vyplněny musí být pouze odstavce týkající se opatření, která jsou součástí programu podpory.

(4)  Všechny články uvedené v této příloze odkazují na nařízení (ES) č. 479/2008.

(5)  Posouzení technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů na základě kritérií a kvantitativních ukazatelů definovaných pro účely monitorování a hodnocení v předloženém programu.


PŘÍLOHA VI

Finanční rozpis provedení vnitrostátních programů podpory podle článku 21 nařízení (ES) č. 479/2008

(v tis. eur)

Členský stát (1):

Datum sdělení (2):

Pozměněná tabulka: Ano/Ne (3)

Pokud ano, číslo:

 

Rozpočtový rok

Opatření

Nařízení (ES) č. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

 

 

Odhad/ Provedení (3)

Odhad/ Provedení (3)

Odhad/ Provedení (3)

Odhad/ Provedení (3)

Odhad/ Provedení (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotné platby

Článek 9

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 10

 

 

 

 

 

 

3a-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 11

 

 

 

 

 

 

3b-

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 12

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 13

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 14

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 15

 

 

 

 

 

 

8-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 16

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 17

 

 

 

 

 

 

10-

Nouzová destilace

Článek 18

 

 

 

 

 

 

11-

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 19

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

Případně dále:

10a-

Nouzová destilace

Čl. 18 odst. 5

 

 

 

 

 

 


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(2)  Termín sdělení: do 1. března a poprvé do 1. března 2010.

(3)  Nehodící se škrtněte.


PŘÍLOHA VII

Technické údaje týkající se vnitrostátních programů podpory podle čl. 6 písm. c) nařízení (ES) č. 479/2008

(finanční částky v tis. eur)

Členský stát (1):

Datum sdělení (2):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

 

 

Rozpočtový rok

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

Opatření

Nařízení (ES) č. 479/2008

 

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Provedení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Režim jednotné platby

Článek 9

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 10

Počet projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 11

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b-

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Pozměněná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 12

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 13

Počet nových fondů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 14

Počet producentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 15

Počet příjemců podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 15 odst. 4 písm. a)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.2

Investice do podniku v jiných regionech než regionech „konvergence“

Čl. 15 odst. 4 písm. b)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.3

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 15 odst. 4 písm. c)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.4

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 15 odst. 4 písm. d)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.5

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 15 odst. 4 písm. a)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.6

Investice do podniku v jiných regionech než regionech

Čl. 15 odst. 4 písm. b)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.7

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 15 odst. 4 písm. c)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.8

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 15 odst. 4 písm. d)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

8-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 16

Rozsah max. podpory

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 17

Rozsah podpory

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

Nouzová destilace

Článek 18

Rozsah podpory

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální cena producentů

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 19

Rozsah podpory

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(2)  Termín sdělení: 30. června u odhadů (poprvé v roce 2008) a 1. března u provedení (poprvé v roce 2010).

(3)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a dotčené plochy v této příloze.

(4)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených projektů v této příloze.

(5)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených fondů v této příloze.

(6)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených producentů v této příloze.

(7)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených podniků v této příloze.

(8)  Údaje uveďte v příloze I a V.

(9)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a příslušného počtu hektolitrů v této příloze.


PŘÍLOHA VIII

Sdělení (1) o propagačním opatření podle článku 10 nařízení (ES) č. 479/2008

Členský stát:

Odhady/provedení (2):

Datum sdělení (3):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:


Příjemci

Způsobilé opatření (čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008)

Popis (4)

Cílový trh

Období

Způsobilé výdaje (EUR)

Z toho příspěvek Společenství (EUR)

Z toho případná další veřejná podpora (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008.

(2)  Nehodící se škrtněte.

(3)  Termín sdělení: 30. června pro odhady (poprvé v roce 2008) a 1. března pro provedení (poprvé v roce 2010).

(4)  Včetně informace, zda je uvedené propagační opatření organizováno ve spolupráci s jedním nebo více členskými státy.

PŘÍLOHA VIIIa

Roční zpráva o kontrole na místě provedené v souvislosti s restrukturalizací a přeměnou vinic podle článku 11 nařízení (ES) č. 479/2008

Členský stát (1):

Rozpočtový rok:

Datum sdělení:


Region

Schválené akce v rámci restrukturalizace a přeměny vinic celkem

Akce v rámci restrukturalizace s předchozím vyklučením (2)

Kontrola před vyklučením (3)

Kontrola po restrukturalizaci a přeměně vinic

Plocha definitivně schválená po kontrole

(ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Zamítnuté požadované prémie (EUR)

Sankce (4)

Správní

Na místě

Počet žádostí

Plocha

(ha)

Počet

Plocha s předchozím vyklučením (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha

(ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. prosince každého roku, poprvé 1. prosince 2009.


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE

(2)  Částečně zahrnuto do sloupce 2 a 3.

(3)  Je-li relevantní.

(4)  Je-li relevantní.

PŘÍLOHA VIIIb

Roční zpráva o kontrole na místě provedené v souvislosti se zelenou sklizní podle článku 12 nařízení (ES) č. 479/2008

Členský stát (1):

Rozpočtový rok:

Datum sdělení:


Region

Žádosti schválené členským státem

Kontrola na místě

Plocha definitivně schválená po kontrole

(ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Zamítnuté požadované prémie (EUR)

Sankce (2)

Počet žádostí

Plocha (ha)

Počet žádostí

Kontrolovaná plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. prosince každého roku, poprvé 1. prosince 2009.


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(2)  Je-li relevantní.


PŘÍLOHA IX

Doklad V I 1 uvedený v čl. 43 odst. 1

Image

Image


PŘÍLOHA X

Doklad V I 2 uvedený v čl. 44 odst. 1

Image

Image


PŘÍLOHA XI

Technická pravidla pro vystavení dokladů V I 1 a V 1 2 uvedených v článcích 43 a 44

A.   Tisk formulářů

1.

Rozměr formulářů je přibližně 210 × 297 mm.

2.

Formuláře jsou tištěny v jednom z úředních jazyků Společenství; jazyk pro formuláře V I 2 určí příslušné orgány členského státu, v němž se formuláře opatřují razítkem.

B.   Pokyny pro vyplnění formulářů

Formuláře se vyplňují v jazyce, ve kterém jsou vytištěny.

Každý formulář je opatřen pořadovým číslem přiděleným:

v případě formulářů V I 1 úředním subjektem, který podepisuje část „osvědčení“,

v případě formulářů V I 2 celním úřadem, který opatřuje formulář razítkem.

1.

Vývozce:

úplný název a adresa v dotyčné třetí zemi.

2.

Příjemce:

úplný název a adresa ve Společenství.

4.

Způsob dopravy a údaje o dopravě:

uveďte pouze dopravu použitou pro dodávku do vstupního přístavu ES,

uveďte způsob dopravy (námořní, letecká atd.); uveďte jméno lodi atd.

6.

(5 pro V I 2) Popis dovezeného výrobku:

prodejní označení (např. jak je uvedeno na etiketě, tj. jméno producenta a vinařské oblasti, obchodní značka atd.),

jméno země původu (např. „Chile“),

název zeměpisného označení, pokud dané víno splňuje požadavky pro toto označení,

skutečný obsah alkoholu v % objemových,

barva výrobku (uveďte pouze „červené“, „rosé“, „růžové“ nebo „bílé“),

kód kombinované nomenklatury.


PŘÍLOHA XII

Seznam zemí uvedených v čl. 43 odst. 2 a článku 45

Austrálie


PŘÍLOHA XIII

Tabulka 1

Sankce uložené členskými státy podle čl. 85 odst. 3, čl. 86 odst. 4 a čl. 87 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008

Členský stát:

Hospodářský rok nebo období:

Datum sdělení:


Region

Sankce uložená v daném hospodářském roce (1)

Podle vnitrostátních právních předpisů (jak uvádí čl. 85 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008)

Zavedená podle čl. 85 odst.3 nařízení (ES) č. 479/2008 (sankce se ukládá od 31.12.2008)

Podle čl. 86 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008 (sankce se ukládá od 1.1.2010)

Podle čl. 87 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008

EUR

Dotčená plocha

(ha)

EUR

Dotčená plocha

(ha)

EUR

Dotčená plocha

(ha)

EUR

Dotčená plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. března.

Sdělení uvedené v čl. 58 odst. 1 tohoto nařízení.

Tabulka 2

Úvodní sdělení o plochách osázených bez příslušného práva na výsadbu po 31. srpnu 1998

Členský stát:

Datum sdělení:


Region

Plochy osázené bez příslušného práva na výsadbu po 31.8.1998

Zjištěné mezi 1.9.1998 a 31.7.2008 (ha)

Vyklučené mezi 1.9.1998 a 31.7.2008 (ha)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

Termín sdělení: 1. března 2009.

Sdělení uvedené v čl. 85 odst. 4 nařízení (ES) č. 479/2008 a v čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

Tabulka 3

Každoroční sdělení o plochách osázených bez příslušného práva na výsadbu po 31. srpnu 1998

Členský stát:

Hospodářský rok nebo období:

Datum sdělení:


Region

Plochy osázené bez příslušného práva na výsadbu po 31.8.1998

Zjištěné v daném hospodářském roce (2) (ha)

Vyklučené v daném hospodářském roce (2) (ha)

Plocha podléhající destilaci (ha)

Objem vína destilovaného v daném hospodářském roce (2) (hl)

Plocha podléhající zelené sklizni (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. března.

Sdělení uvedené v čl. 85 odst. 4 a čl. 87 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 a v čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

Tabulka 4

Úvodní sdělení o plochách osázených bez příslušného práva na výsadbu před 1. zářím 1998

Členský stát:

Hospodářský rok: 2007/2008

Datum sdělení:


Region

Plochy osázené bez příslušného práva na výsadbu před 1.9.1998

Legalizace požadovaná mezi 1.8.2007 a 31.7.2008 (ha)

Legalizováno mezi 1.8.2007 a 31.7.2008 podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 (ha)

Legalizace podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 zamítnuta členským státem mezi 1.8.2007 a 31.7.2008 (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

Termín sdělení: 1. března 2009.

Sdělení uvedené v čl. 86 odst. 5 nařízení (ES) č. 479/2008 a v čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

Tabulka 5

Sdělení o nové legalizaci ploch osázených bez příslušného práva na výsadbu před 1. zářím 1998 podle čl. 86 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008

Členský stát:

Období: 1.8.2008 až 31.12.2008

Datum sdělení:


Region

Plochy osázené bez příslušného práva na výsadbu před 1.9.1998

Legalizováno mezi 1.8.2008 a 31.12.2008 (ha)

Poplatky zaplacené mezi 1.8.2008 a 31.12.2008

(EUR)

Průměrná hodnota práva na výsadbu použitá pro výpočet poplatku (EUR/ha)

Plocha podléhající destilaci (ha)

Objem vína destilovaného mezi 1.8.2008 a 31.12.2008 (hl)

Plocha podléhající zelené sklizni (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. března 2009.

Sdělení uvedené v čl. 86 odst. 5 a čl. 87 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 a v čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

Tabulka 6

Sdělení o nové legalizaci ploch osázených bez příslušného práva na výsadbu před 1. zářím 1998 podle čl. 86 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008

Členský stát:

Období: 1.1.2009 až 31.12.2009

Datum sdělení:


Region

Plochy osázené bez příslušného práva na výsadbu před 1.9.1998

Legalizováno mezi 1.1.2009 a 31.12.2009 (ha)

Poplatky zaplacené mezi 1.1.2009 a 31.12.2009

(EUR)

Průměrná hodnota práva na výsadbu použitá pro výpočet poplatku (EUR/ha)

Plocha podléhající destilaci (ha)

Objem vína destilovaného mezi 1.1.2009 a 31.12.2009 (hl)

Plocha podléhající zelené sklizni (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. března 2010.

Sdělení uvedené v čl. 86 odst. 5 a čl. 87 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 a v čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

Tabulka 7

Každoroční sdělení o plochách osázených bez příslušného práva na výsadbu před 1. zářím 1998

Členský stát:

Hospodářský rok nebo období:

Datum sdělení:


Region

Plochy osázené bez příslušného práva na výsadbu před 1.9.1998

Nelegalizováno do 31.12.2009 (ha)

Vyklučeno v daném hospodářském roce (3) (nařízení (ES) č. 479/2008 čl. 86 odst. 4) (ha)

Plocha podléhající destilaci (ha)

Objem vína destilovaného v daném hospodářském roce (3) (hl)

Plocha podléhající zelené sklizni (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. březen, počínaje rokem 2011.

Sdělení uvedené v čl. 86 odst. 5 a v čl. 87 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 a v čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

Tabulka 8

Plocha s udělenými právy na novou výsadbu

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:


Region

Plocha (ha)

Vyvlastnění

Scelování pozemků

Pokusné účely

Založení porostů za účelem produkce roubů

Spotřeba domácnosti vinaře

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. březen, počínaje rokem 2009.

Sdělení uvedené v článku 61 tohoto nařízení.

Tabulka 9

Převod práv na výsadbu do rezerv a z rezerv

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:


Region

Práva na výsadbu přidělená do rezervy

Právo na výsadbu udělené z rezervy

Dotčená plocha (ha)

Částka zaplacená za práva na výsadbu (EUR)

Dotčená plocha (ha)

Částka zaplacená za práva na výsadbu (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. března, počínaje rokem 2009.

Sdělení uvedené v čl. 65 odst. 5 tohoto nařízení.

Tabulka 10

Způsobilé žádosti o prémii za klučení

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:

Kritéria uvedená v čl. 102 odst. 5 nařízení (ES) č. 479/2008:


Region

 

Rozsah výnosu (hl/ha)

≤ 20

> 20 a ≤ 30

> 30 a ≤ 40

> 40 a ≤ 50

> 50 a ≤ 90

> 90 a ≤ 130

> 130 a ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie

Rozpočet EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční prostředky

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie

Rozpočet EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční prostředky

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie

Rozpočet EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční prostředky

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: každoročně 15. října (v roce 2008, 2009 a 2010).

Sdělení uvedené v čl. 102 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 a v čl. 71 odst. 2 a čl. 73 odst. 1 tohoto nařízení.

Tabulka 11

Schválené žádosti o prémii za klučení

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:


Region

 

Rozsah výnosu (hl/ha)

≤ 20

> 20a ≤ 30

> 30 a ≤ 40

> 40 a ≤ 50

> 50 a ≤ 90

> 90 a ≤ 130

> 130 a ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie

Rozpočet EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční prostředky

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie

Rozpočet EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční prostředky

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie

Rozpočet EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční prostředky

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: každoročně 1. března (v roce 2009, 2010 a 2011).

Sdělení uvedené v čl. 102 odst. 5 nařízení (ES) č. 479/2008 a v čl. 73 odst. 1 tohoto nařízení.

Tabulka 12

Plochy vyklučené s prémií v předchozím hospodářském roce

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:

Popis stanovení priorit u producentů na plochách nezpůsobilých nebo prohlášených za nezpůsobilé podle čl. 104 odst. 9 nařízení (ES) č. 479/2008:


Region

 

Rozsah výnosu (hl/ha)

≤ 20

> 20 a ≤ 30

> 30 a ≤ 40

> 40 a ≤ 50

> 50 a ≤ 90

> 90 ad ≤ 130

> 130 a ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie

Rozpočet EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční prostředky

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie

Rozpočet EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční prostředky

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie

Rozpočet EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční prostředky

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: každoročně 1. prosince (v roce 2009, 2010 a 2011).

Sdělení uvedené v čl. 102 odst. 6 nařízení (ES) č. 479/2008 a čl. 68 odst. 2 a čl. 73 odst. 1 tohoto nařízení.

Tabulka 13

Roční zpráva o kontrole klučení

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:


Region

Počet producentů schválených pro klučení

Kontrola před klučením

Kontrola po klučení

Plocha definitivně schválená po kontrole (ha)

Plocha neschválená po kontrole

(ha)

Zamítnuté požadované prémie (EUR)

Správní

Na místě

Na místě

Dálkovým snímáním

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení: každoročně 1. prosince (v roce 2009, 2010 a 2011).

Sdělení uvedené v čl. 73 odst. 5 tohoto nařízení.

Tabulka 14

Soupis vinařských ploch

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:


Region

Skutečně osázená plocha (ha)

Víno s chráněným označením původu (4)

Víno s chráněným zeměpisným označením (4)

Mezisoučet pro vína s chráněným označením původu/zeměpisným označením (4)

Vína bez označení původu/zeměpisného označení (4)

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. března, počínaje rokem 2009.

Sdělení podle článku 109 nařízení (ES) č. 479/2008 a článku 74 tohoto nařízení.

Tabulka 15

Soupis práv na výsadbu

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:


 

Plocha (ha)

Víno s chráněným označením původu (5)

Víno s chráněným zeměpisným označením (5)

Mezisoučet pro vína s chráněným označením původu/zeměpisným označením (5)

Vína bez označení původu/zeměpisného označení (5)

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Skutečná plocha vinic

 

 

 

 

 

Práva na výsadbu přidělená producentům, ale ještě nevyužitá

 

 

 

 

 

Práva na opětovnou výsadbu držená producenty

 

 

 

 

 

Stávající práva na výsadbu v rezervě

 

 

 

 

 

Produkční potenciál celkem

 

 

 

 

 

Termín sdělení: 1. března, počínaje rokem 2009.

Sdělení podle článku 109 nařízení (ES) č. 479/2008 a článku 74 tohoto nařízení.

Tabulka 16

Soupis hlavních moštových odrůd

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:


Odrůda

Skutečně osázená plocha (ha)

Podíl (%)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Ostatní

 

 

Celkem

 

 

Termín sdělení: 1. března, počínaje rokem 2009.

Sdělení podle článku 109 nařízení (ES) č. 479/2008 a článku 74 tohoto nařízení.


(1)  V prvním sdělení, které se předkládá do 1. března 2009, se údaje vztahují k období mezi 1. srpnem 2008 a 31. prosincem 2008; ve všech dalších sděleních k hospodářskému roku předcházejícímu dané sdělení.

(2)  V prvním sdělení, které se předkládá do 1. března 2009, se údaje vztahují k období mezi 1. srpnem 2008 a 31. prosincem 2008; ve všech dalších sděleních k hospodářskému roku předcházejícímu dané sdělení.

(3)  V prvním sdělení, které se předkládá do 1. března 2011, se údaje vztahují k období mezi 1. lednem 2010 a 31. červencem 2010; ve všech dalších sděleních k hospodářskému roku předcházejícímu dané sdělení.

(4)  V prvním sdělení, které se předkládá do 1. března 2009, je třeba uvést v záhlaví sloupců toto: jakostní vína s. o./stolní vína se zeměpisným označením/mezisoučet pro jakostní vína s. o. a stolní vína se zeměpisným označením/stolní vína (bez zeměpisného označení). Členské státy, které v současné době nemohou rozlišit plochu vinic pro produkci stolních vín se zeměpisným označením a stolních vín bez zeměpisného označení, mohou uvést v prvním sdělení jediný číselný údaj pro všechna stolní vína pro hospodářský rok 2007/2008 a poté nejpozději do 31. prosince 2009 zašlou aktualizovanou tabulku s rozlišením těchto dvou kategorií stolních vín.

(5)  V prvním sdělení, které se předkládá do 1. března 2009, je třeba uvést v záhlaví sloupců toto: jakostní vína s. o./stolní vína se zeměpisným označením/mezisoučet pro jakostní vína s. o. a stolní vína se zeměpisným označením/stolní vína (bez zeměpisného označení). Členské státy, které v současné době nemohou rozlišit plochu vinic pro produkci stolních vín se zeměpisným označením a stolních vín bez zeměpisného označení, mohou uvést v prvním sdělení jediný číselný údaj pro všechna stolní vína pro hospodářský rok 2007/2008 a poté nejpozději do 31. prosince 2009 zašlou aktualizovanou tabulku s rozlišením těchto dvou kategorií stolních vín.


PŘÍLOHA XIV

Plochy prohlášené za nezpůsobilé pro režim klučení podle čl. 104 odst. 4 až odst. 6 nařízení (ES) č. 479/2008

Členský stát:

Hospodářský rok:

Datum sdělení:


 

Název nezpůsobilé oblasti

Informativní velikost dotyčné oblasti (ha)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

(4)

Horské oblasti

1

 

 

2

 

 

 

 

Příkré svahy

1

 

 

2

 

 

 

 

Rizikové oblasti z hlediska ochrany životního prostředí

1

 

 

2

 

 

 

 

Ostrovy v Egejském moři a řecké ostrovy v Jónském moři

1

 

 

2

 

 

 

 

Termín sdělení: každoročně 1. srpna (v roce 2008, 2009 a 2010).

Sdělení uvedené v čl. 104 odst. 8 nařízení (ES) č. 479/2008 a v čl. 68 odst. 2 tohoto nařízení.


PŘÍLOHA XV

Výše prémie stanovené v článku 98 nařízení (ES) č. 479/2008

Historický výnos na hektar (hl)

Prémie (EUR/ha)

Žádosti schválené v roce 2008/2009

Žádosti schválené v roce 2009/2010

Žádosti schválené v roce 2010/2011

(1)

(2)

(3)

(4)

≤20

1 740

1 595

1 450

>20 a ≤30

4 080

3 740

3 400

>30 a ≤40

5 040

4 620

4 200

>40 a ≤50

5 520

5 060

4 600

>50 a ≤90

7 560

6 930

6 300

>90 a ≤130

10 320

9 460

8 600

>130 a ≤160

13 320

12 210

11 100

>160

14 760

13 530

12 300


PŘÍLOHA XVI

Pokyny pro odběr vzorků čerstvých hroznů a jejich zpracování na víno pro účely rozboru izotopovými metodami podle čl. 88 odst. 1

I.   ODBĚR VZORKŮ HROZNŮ

A.

Každý vzorek musí sestávat z nejméně 10 kg zralých hroznů téže odrůdy. Je třeba je trhat ve stavu, v jakém jsou nalezeny. Odběr vzorků se musí provádět v době, kdy na daném pozemku probíhá sklizeň. Odebrané hrozny musí představovat reprezentativní vzorek z celého pozemku. Vzorky čerstvých hroznů nebo získaného vylisovaného moštu mohou být do dalšího použití zakonzervovány zmrazením. Pouze v případě, že je stanoveno měření vody v moštu pomocí kyslíku 18, lze zvlášť odebrat poměrné množství moštu a zakonzervovat je po vylisování celého vzorku hroznů.

B.

Po odebrání vzorků se vypracuje popisný list. Tento popisný list musí obsahovat první část týkající se odběru vzorků čerstvých hroznů a druhou část týkající se vinifikace. Popisný list musí být uchováván spolu se vzorkem a být ke vzorku přiložen při jakékoli přepravě. Popisný list musí být aktualizován prostřednictvím zápisů o každém ošetření, kterým vzorek prošel. Popisný list o odběru vzorků je nutno vypracovat podle části I dotazníku uvedeného v příloze XVIII.

II.   VINIFIKACE

A.

Vinifikaci musí provádět příslušný subjekt nebo útvar jím k tomu pověřený, a to pokud možno za podmínek srovnatelných s běžnými podmínkami pěstitelské oblasti, pro kterou je vzorek reprezentativní. Vinifikací by se měl veškerý cukr přeměnit na alkohol tak, aby množství zbytkového cukru nepřesahovalo 2 gramy na litr. Avšak v některých případech, například pro zajištění lepší reprezentativnosti, lze akceptovat vyšší množství zbytkového cukru. Po vyčiření a zastavení kvašení pomocí SO2 se víno musí naplnit do lahví o objemu 75 cl a označit etiketou.

B.

Popisný list o vinifikaci je nutno vypracovat podle části II dotazníku uvedeného v příloze XVIII.


PŘÍLOHA XVII

Počet vzorků, které musí členské státy každoročně odebrat pro databanku analytických hodnot uvedenou v čl. 88 odst. 3

30 vzorků v Bulharsku,

20 vzorků v České republice,

200 vzorků v Německu,

50 vzorků v Řecku,

200 vzorků ve Španělsku,

400 vzorků ve Francii,

400 vzorků v Itálii,

10 vzorků na Kypru,

4 vzorky v Lucembursku,

50 vzorků v Maďarsku,

4 vzorky na Maltě,

50 vzorků v Rakousku,

50 vzorků v Portugalsku,

70 vzorků v Rumunsku,

20 vzorků ve Slovinsku,

15 vzorků na Slovensku,

4 vzorky ve Spojeném království.


PŘÍLOHA XVIII

Dotazník o sběru a vinifikaci vzorků hroznů určených pro rozbor pomocí izotopových metod podle čl. 88 odst. 5

Použijí se metody rozboru a vyjádření výsledků (jednotky) uvedené v článku 31 nařízení (ES) č. 479/2008 (nebo takové, u nichž laboratoře zapojené do provádění rozborů prokázaly, že jsou rovnocenné).

ČÁST I

1.   Obecné informace

1.1

Číslo vzorku:

1.2

Jméno a funkce úředníka nebo pověřené osoby, která vzorek odebrala:

1.3

Název a adresa příslušného subjektu odpovědného za odběr vzorku:

1.4

Název a adresa příslušného subjektu odpovědného za vinifikaci a odeslání vzorku, pokud jde o jiný subjekt, než je uveden v bodu 1.3:

2.   Obecný popis vzorků

2.1

Původ (země, oblast):

2.2

Sklizňový rok:

2.3

Odrůda révy:

2.4

Barva hroznů:

3.   Popis vinice

3.1

Jméno a adresa osoby, která pozemek obdělává:

3.2

Umístění pozemku

vinařská obec:

název tratě:

číslo parcely:

stupeň zeměpisné délky a šířky:

3.3

Typ půdy (např. vápnitá, jílovitá, vápenato-jílovitá, písčitá):

3.4

Poloha (např. svah, rovina, oslunění):

3.5

Počet révových keřů na hektar:

3.6

Přibližné stáří vinice (méně než 10 let, mezi 10 a 25 lety, více než 25 let):

3.7

Nadmořská výška:

3.8

Způsob vedení a řezu:

3.9

Druh vína, který je z hroznů obvykle vyroben (viz definice nařízení (ES) č. 479/2008, příloha IV):

4.   Údaje o sklizni a moštu

4.1

Odhadovaný výnos z hektaru na dané parcele: (kg/ha):

4.2

Zdravotní stav hroznů (zdravé, nahnilé); uveďte, zda hrozny byly při odebrání vzorku suché nebo vlhké:

4.3

Datum odebrání vzorku:

5.   Povětrnostní podmínky před sklizní

5.1

Srážky v deseti dnech před sklizní: ano/ne. Pokud ano, případné doplňující informace:

6.   Zavlažované vinice:

Pokud jsou vinice zavlažovány, datum posledního zavlažování:

(Razítko příslušného subjektu odpovědného za odběr vzorků a podpis s uvedením jména a funkce pracovníka, který odběr provedl)

ČÁST II

1.   Mikrovinifikace

1.1

Hmotnost vzorku hroznů v kg:

1.2

Způsob lisování:

1.3

Množství získaného moštu:

1.4

Vlastnosti moštu:

obsah cukru v gramech na litr, stanovený refraktometricky:

celkový obsah kyselin v gramech kyseliny vinné na litr: (nepovinné):

1.5

Způsob ošetřování moštu (např. sedimentace, odstřeďování):

1.6

Přidání kvasinek (druh použitých kvasinek). Uveďte, zda došlo ke samovolnému kvašení:

1.7

Teplota během kvašení:

1.8

Způsob určení konce kvašení:

1.9

Způsob ošetřování vína (např. stáčení):

1.10

Přídavek oxidu siřičitého v miligramech na litr:

1.11

Rozbor získaného vína

skutečný obsah alkoholu v % objemových:

celkový suchý extrakt:

redukující cukry vyjádřené v gramech invertního cukru na litr:

2.   Časový průběh vinifikace vzorku

Datum:

odebrání vzorku: (shodné s datem sklizně uvedeným v části I bodu 4.3)

lisování:

počátku kvašení:

ukončení kvašení:

plnění do lahví:

Datum vyplnění části II:

(Razítko příslušného subjektu, který provedl vinifikaci, a podpis odpovědného pracovníka tohoto subjektu)


PŘÍLOHA XIX

ZPRÁVA O VÝSLEDKU ROZBORU

Vzorky vína a vinařských výrobků podrobených rozboru izotopovou metodou podle článku 31 nařízení (ES) č. 479/2008, určené pro izotopovou databanku Společného výzkumného střediska

I.   OBECNÉ INFORMACE

1.

Země:

2.

Číslo vzorku:

3.

Rok:

4.

Odrůda révy:

5.

Druh vína:

6.

Region/kraj:

7.

Název, adresa, telefon, fax a e-mail laboratoře odpovědné za výsledky:

8.

Vzorek pro kontrolní rozbor prováděný Společným výzkumným střediskem: ano/ne

II.   METODY A VÝSLEDKY

1.   Víno (údaje přenesené z přílohy XVIII)

1.1

Obsah alkoholu v % objemových

1.2

Celkový suchý extrakt: g/l

1.3

Obsah redukujících cukrů: g/l

1.4

Celkový obsah kyselin, vyjádřeno jako kyselina vinná: g/l

1.5

Celkový obsah oxidu siřičitého: mg/l

2.   Destilace vína pro SNIF-NMR

2.1

Popis destilačního přístroje:

2.2

Objem destilovaného vína / hmotnost získaného destilátu:

3.   Rozbor destilátu

3.1

Obsah alkoholu v destilátu % (m/m):

4.   Výsledek izotopické korelace deuteria v ethanolu získaný měřením prostřednictvím NMR

4.1

(D/H)I = ppm

4.2

(D/H)II = ppm

4.3

„R“ =

5.   NMR parametry

Pozorovaná frekvence:

6.   Výsledek korelace izotopů 18O/16O ve víně

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Výsledek korelace izotopů 18O/16O v moštu (je-li relevantní)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Výsledek korelace izotopů 13C/12C v ethanolu vinného původu

δ 13C [‰] = ‰ V–PDB.


PŘÍLOHA XX

Odběr vzorků v rámci úřední pomoci mezi kontrolními subjekty podle článku 92

1.

Při odběru vzorků vína, hroznového moštu nebo jiných tekutých vinařských výrobků v rámci úřední pomoci mezi kontrolními subjekty zajistí příslušný subjekt, aby:

v případě výrobků v obalech o objemu nejvýše 60 litrů v jedné dávce představovaly odebrané vzorky reprezentativní vzorek celé zásilky,

v případě výrobků v obalech o jmenovitém objemu větším než 60 litrů odebrané vzorky představovaly reprezentativní vzorek obsahu celého obalu, z něhož byly odebrány.

2.

Vzorky se odebírají tak, že se dotyčný výrobek nalije do nejméně pěti čistých nádob, z nichž každá má jmenovitý objem alespoň 75 cl. V případě výrobků podle bodu 1 první odrážky může odběr vzorků spočívat také v odebrání nejméně pěti nádob o jmenovitém objemu alespoň 75 cl z každé dávky, která má být podrobena rozboru.

Pokud má být proveden rozbor vzorků vinného destilátu měřením nukleární magnetické rezonance deuteria, vzorky se nalijí do obalů o jmenovitém objemu 25 cl či dokonce 5 cl v případě, že mají být zaslány z jedné úřední laboratoře do jiné.

Vzorky se odebírají, případně uzavírají a zapečeťují za přítomnosti zástupce podniku, kde je vzorek odebírán, či zástupce přepravce, jestliže je vzorek odebírán během přepravy. Pokud není žádný zástupce přítomen, uvede se tato skutečnost ve zprávě uvedené v odst. 4.

Každý vzorek se opatří inertním jednorázovým uzávěrem.

3.

Každý vzorek se označí etiketou podle přílohy XXI části A.

Pokud obal není dost velký, aby na něj mohla být připevněna předepsaná etiketa, označí se nádoba nesmazatelným číslem a požadované informace se uvedou na zvláštním listu.

Od zástupce podniku, kde je vzorek odebírán, nebo případně od zástupce přepravce se vyžaduje, aby tuto etiketu nebo případně list podepsali.

4.

Pracovník příslušného subjektu pověřený odběrem vzorků vypracuje písemnou zprávu, v níž uvede všechna zjištění, která považuje za důležitá pro hodnocení vzorků. V případě potřeby ve zprávě uvede jakákoli prohlášení zástupce přepravce nebo zástupce podniku, kde byl vzorek odebrán, a požádá dotyčného zástupce, aby zprávu podepsal. Uvede také množství výrobku, ze kterého byl vzorek odebrán. Jestliže zástupci uvedení výše a v odst. 3 třetím pododstavci odmítnou zprávu podepsat, je nutno tuto skutečnost ve zprávě uvést.

5.

Při každém odběru jeden ze vzorků zůstává jako kontrolní vzorek v podniku, kde byl odběr proveden, a další u příslušného subjektu, jehož pracovník odběr vzorků provedl. Tři vzorky se zašlou úřední laboratoři, která provede analytické a organoleptické zkoušky. Jeden ze vzorků je podroben rozboru. Další se ponechá jako kontrolní vzorek. Kontrolní vzorky se uchovávají po dobu nejméně tří let od data odebrání vzorku.

6.

Zásilky vzorků musí být na vnějším obalu opatřeny červenou etiketou odpovídající vzoru uvedenému v příloze XXI části B. Rozměry etikety jsou 50 mm × 25 mm.

Při zasílání vzorků příslušný subjekt členského státu, z něhož jsou vzorky odesílány, označí zásilku svým razítkem tak, aby otisk razítka byl částečně na vnějším obalu zásilky a částečně na červené etiketě.


PŘÍLOHA XXI

A.   Etiketa označující vzorek podle odstavce 3 přílohy XX

1.

Požadované informace:

a)

název, adresa, včetně členského státu, telefon, fax a e-mail příslušného subjektu, který vydal pokyn k odběru vzorků;

b)

pořadové číslo vzorku;

c)

datum odběru vzorku;

d)

jméno pracovníka příslušného subjektu pověřeného k odběru vzorku;

e)

název, adresa, telefon, fax, e-mail podniku, v němž byl vzorek odebrán;

f)

totožnost nádoby, z níž byl vzorek odebrán (například číslo nádoby, číslo zásilky lahví, atd.);

g)

popis výrobku, včetně produkční oblasti, roku sklizně, skutečného nebo možného obsahu alkoholu a pokud možno odrůdy vína;

h)

text: „Vyhrazený kontrolní vzorek smí přezkoumat pouze laboratoř pověřená kontrolními rozbory. Porušení pečetě se trestá.“

2.

Poznámky:

3.

Minimální velikost: 100 mm × 100 mm.

B.   Vzor červené etikety podle odstavce 6 přílohy XX

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ

Výrobky pro analytické a organoleptické zkoušky podle nařízení (ES) č. 555/2008


PŘÍLOHA XXII

Srovnávací tabulky podle čl. 103 odst. 2

1.   Nařízení (ES) č. 1227/2000

Nařízení (ES) č. 1227/2000

Toto nařízení

Článek 3

Články 60 a 61

Čl. 4(1)

Článek 62

Čl. 4 odst. 2–7

Článek 63

Čl. 4 odst. 8

Článek 64

Čl. 5 odst. 1

Čl. 65 odst. 1

Čl. 5 odst. 3

Článek 64

Čl. 5 odst. 4

Čl. 65 odst. 2

Čl. 5 odst. 5

Čl. 65 odst. 3

Čl. 5 odst. 6

Čl. 65 odst. 4

Čl. 8 odst. 1

Čl. 70 odst. 1


2.   Nařízení (ES) č. 1623/2000

Nařízení (ES) č. 1623/2000

Toto nařízení

Článek 12

Článek 32

Článek 13

Článek 33

Čl. 14a odst. 1

Článek 34

Čl. 46 odst. 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 50 odst. 2

Článek 22


3.   Nařízení (ES) č. 2729/2000

Nařízení (ES) č. 2729/2000

Toto nařízení

Čl. 2 odst. 3

Čl. 76 písm. d)

Čl. 2 odst. 4

Čl. 76 písm. e)

Čl. 3 odst. 1

Čl. 82 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 82 odst. 2

Článek 4

Článek 83

Článek 5

Článek 81

Článek 7

Článek 84

Článek 8

Článek 85

Článek 9

Článek 86

Článek 10

Článek 87

Článek 11

Článek 88

Článek 12

Článek 89

Článek 13

Článek 90

Článek 14

Článek 91

Článek 15

Článek 92

Článek 16

Článek 93

Článek 17

Článek 94

Článek 19

Článek 95


4.   Nařízení (ES) č. 883/2001

Nařízení (ES) č. 883/2001

Toto nařízení

Čl. 14 odst. 1

Čl. 39 odst. 1

Článek 20

Článek 40

Článek 21

Článek 41

Článek 22

Článek 42

Článek 24

Článek 43

Článek 25

Článek 44

Článek 26

Článek 45

Čl. 27 odst. 1

Článek 46

Článek 28

Článek 47

Článek 29

Článek 48

Článek 30

Článek 49

Čl. 31 odst. 2

Článek 51

Článek 32

Článek 50

Čl. 34 písm. a)

Článek 52