ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 168

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
28. června 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 615/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, a nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 616/2008 ze dne 27. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 618/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se pro dodací období 2007/08 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 620/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 386/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

27

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

31

 

*

Směrnice Komise 2008/65/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech

36

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/489/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2008 o prozatímních ochranných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. v Portugalsku (oznámeno pod číslem K(2008) 3312)

38

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2008/490/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUSEC/2/2008 ze dne 24. června 2008 o jmenování vedoucího poradní a pomocné mise Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo (EUSEC RD Congo)

41

 

*

Společná akce Rady 2008/491/SZBP ze dne 26. června 2008, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2007/406/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo)

42

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 615/2008

ze dne 23. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, a nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (2) stanoví oblast působnosti uvedeného nařízení a vymezuje pojem „menší ostrovy“. Zkušenost s uplatňováním uvedeného nařízení ukazuje, že by jeho oblast působnosti měla být upravena.

(2)

Článek 3 nařízení (ES) č. 1405/2006 zřizuje zvláštní režim zásobování s cílem usnadnit problémy vyplývající z mimořádné zeměpisné polohy některých ostrovů v Egejském moři, která působí zvýšení přepravních nákladů při zásobování produkty, jež mají zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro zpracování nebo jako zemědělské vstupy. Tyto základní produkty jsou uvedeny v příloze I Smlouvy. Proto by měl být článek 3 nařízení (ES) č. 1405/2006 změněn tak, aby obsahoval odkaz na dotyčnou přílohu I, a tím omezil oblast své působnosti pouze na tyto produkty.

(3)

Článek 6 nařízení (ES) č. 1405/2006 stanoví postup pro přijetí prováděcích pravidel ke kapitole II uvedeného nařízení. Vzhledem k tomu, že podobné ustanovení je obsaženo ve článku 14 nařízení (ES) č. 1405/2006, které se týká provádění celého uvedeného nařízení, měl by být uvedený článek 6 zrušen.

(4)

Článek 7 nařízení (ES) č. 1405/2006 zavádí opatření na podporu místní zemědělské produkce všeobecně, čímž má širší oblast působnosti než článek 3. Proto by měl být článek 7 uvedeného nařízení změněn tak, aby zahrnoval odkaz na část třetí hlavu II Smlouvy, čímž by se vztahoval na produkty rostlinné a živočišné výroby a rybolovu, jakož i výrobky po prvotním zpracování, které mají s těmito produkty přímou souvislost.

(5)

V čl. 9 písm. e) nařízení (ES) č. 1405/2006 se mezi jinými otázkami, které mají být zahrnuty do podpůrného programu, uvádějí ustanovení o kontrolách a správních sankcích. Vnitrostátní předpisy o kontrolách a správních sankcích ovšem nemohou být předmětem schvalování v rámci podpůrného programu Společenství pro menší ostrovy v Egejském moři, mohou být pouze sděleny Komisi podle článku 16 uvedeného nařízení. Proto by čl. 9 písm. e) uvedeného nařízení měl být změněn tak, aby vyloučil ustanovení o kontrolách a správních sankcích ze zahrnování do programu předloženého příslušnými řeckými orgány.

(6)

Nařízení (ES) č. 1405/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Většina opatření, na která se odkazuje v kapitole III nařízení (ES) č. 1405/2006, představuje přímé platby a mělo by na ně jako taková být odkázáno v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (3). Položka týkající se ostrovů v Egejském moři byla nedopatřením odstraněna z přílohy I nařízení (ES) č. 1782/2003 čl. 20 bodem 3 nařízení (ES) č. 1405/2006. Příloha I nařízení (ES) č. 1782/2003 by tudíž měla být opravena s účinkem ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 1405/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1405/2006 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství k nápravě obtíží způsobených odlehlostí a ostrovní povahou menších ostrovů v Egejském moři (dále jen „menší ostrovy“).“

2)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zřizuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými produkty uvedenými v příloze I Smlouvy (dále jen „zemědělské produkty“), jež mají na menších ostrovech zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro výrobu jiných produktů nebo jako zemědělské vstupy.“

3)

Článek 6 se zrušuje.

4)

V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Podpůrný program Společenství zahrnuje opatření nezbytná k zajištění trvání a rozvoje místní zemědělské produkce na menších ostrovech v oblasti působnosti části třetí hlavy II Smlouvy.“

5)

V článku 9 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

opatření přijatá k zajištění účinného a náležitého provádění podpůrného programu, včetně opatření pro propagaci, sledování a hodnocení;“.

Článek 2

V příloze I nařízení (ES) č. 1782/2003 se za POSEI vkládá nová položka, která zní:

„Ostrovy v Egejském moři

Kapitola III nařízení (ES) č. 1405/2006 (4)

Přímé platby ve smyslu článku 2, v rámci opatření stanovených v programech

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se však použije ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Stanovisko ze dne 5. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 479/2008 (Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 3.“


28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 616/2008

ze dne 27. června 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje paušální dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit paušální dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 27. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 617/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh (2) se nařízením (ES) č. 1234/2007 zrušuje s účinkem od 1. července 2008.

(2)

Některá ustanovení a některé povinnosti uvedené v nařízení (EHS) č. 2782/75 nebyly do nařízení (ES) č. 1234/2007 začleněny.

(3)

V rámci nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, mají být proto přijata určitá vhodná ustanovení a povinnosti, aby tak byly zajištěny kontinuita a řádné fungování společné organizace trhů, a zejména obchodních norem.

(4)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví základní požadavky, které musí splňovat násadová vejce a kuřata chovné drůbeže, aby mohla být uvedena na trh ve Společenství. V zájmu jasnosti je třeba v souvislosti s těmito požadavky stanovit nová prováděcí pravidla. Nařízení Komise (EHS) č. 1868/77 (3), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2782/75, by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(5)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví určitá pravidla pro produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh. V zájmu provádění těchto pravidel je třeba stanovit prováděcí pravidla, která mimo jiné zamezí tomu, aby vejce vyjmutá z líhní mohla být uváděna na trh bez zvláštního označení, a stanoví údaje, které je nutné uvádět na vejcích a na baleních obsahujících vejce a drůbeží mláďata, a nezbytná sdělení.

(6)

Je zřejmé, že je nezbytné, aby každému zařízení bylo přiděleno rozlišovací registrační číslo založené na kódu, který každý členský stát stanoví tak, aby vypovídal o činnosti, kterou se dané zařízení zabývá.

(7)

Je třeba co nejpřesněji zachovávat systém shromažďování údajů o obchodu s drůbežími mláďaty a násadovými vejci uvnitř Společenství i o jejich produkci, aby bylo možné stanovovat krátkodobé produkční odhady. Každý členský stát musí stanovit sankce za porušení těchto ustanovení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„násadovými vejci“ vejce chovné drůbeže podpoložek 0407 00 11 a 0407 00 19 kombinované nomenklatury, která jsou určena k produkci drůbežích mláďat, roztříděna podle druhu, kategorie a typu a označena v souladu s tímto nařízením a jsou produkována ve Společenství nebo dovážena ze třetích zemí;

2)

„drůbežími mláďaty“ živá chovná drůbež o hmotnosti nejvýše 185 g podpoložek 0105 11 a 0105 19 kombinované nomenklatury, která je produkována ve Společenství nebo dovážena ze třetích zemí a je zařazena do jedné z následujících kategorií:

a)

užitková drůbeží mláďata: drůbeží mláďata některého z níže uvedených typů:

i)

drůbeží mláďata pro spotřebu: drůbeží mláďata určená pro výkrm k porážce dříve, než dosáhnou pohlavní dospělosti,

ii)

drůbeží mláďata ke snášení vajec: drůbeží mláďata určená ke snášení konzumních vajec,

iii)

drůbeží mláďata dvojího užití: drůbeží mláďata určená buď ke snášení vajec, nebo pro spotřebu;

b)

drůbeží mláďata rodičovského chovu: drůbeží mláďata určená k produkci užitkových drůbežích mláďat;

c)

drůbeží mláďata prarodičovského chovu: drůbeží mláďata určená k produkci drůbežích mláďat rodičovského chovu;

3)

„zařízením“ zařízení nebo část zařízení provozované jako:

a)

chovné zařízení pro čistokrevný chov: zařízení pro produkci násadových vajec určených k produkci drůbežích mláďat prarodičovského nebo rodičovského chovu nebo užitkových drůbežích mláďat;

b)

chovné zařízení: zařízení pro produkci násadových vajec určených k produkci užitkových drůbežích mláďat;

c)

líheň: zařízení pro inkubaci násadových vajec, líhnutí násadových vajec a produkci drůbežích mláďat;

4)

„kapacitou“ nejvyšší počet násadových vajec, která mohou být současně umístěna v líhních, s výjimkou prostorů pro dolíhnutí.

Článek 2

Registrace zařízení

1.   Příslušný subjekt pověřený daným členským státem zaregistruje každé zařízení, které o to požádá, a přidělí mu rozlišovací číslo.

Zařízením, která nedodržují ustanovení tohoto nařízení, může být toto rozlišovací číslo odebráno.

2.   Všechny žádosti o registraci některého ze zařízení uvedených v odstavci 1 se zasílají příslušnému subjektu členského státu, na jehož území se dané zařízení nachází. Tento subjekt přidělí registrovanému zařízení rozlišovací číslo, které obsahuje jeden z kódů uvedených v příloze I a identifikační číslo, které umožňuje určit druh činnosti, jíž se příslušné zařízení zabývá.

3.   Členské státy neprodleně oznámí Komisi veškeré změny kódu používaného při přidělování rozlišovacích čísel, která slouží k určení druhu činnosti, jíž se příslušné zařízení zabývá.

Článek 3

Označování násadových vajec a jejich balení

1.   Násadová vejce používaná k produkci drůbežích mláďat se označují jednotlivě.

2.   Jednotlivé označování násadových vajec používaných k produkci drůbežích mláďat se provádí v příslušných produkčních zařízeních, která na vejce otisknou své rozlišovací číslo. Písmena a číslice se značí nesmazatelným černým inkoustem; jsou nejméně 2 mm vysoká a 1 mm široká.

3.   Členské státy mohou odchylně povolit označování násadových vajec podle jiných pravidel, než jak je uvedeno v odstavci 2, a to za předpokladu, že označení je provedeno v černé barvě, je nesmazatelné, jasně viditelné a pokrývá plochu nejméně 10 mm2. Toto označování se musí provést před vložením do líhní, buď v produkčním zařízení, nebo v líhni. Členský stát, který tuto možnost využije, sdělí tuto skutečnost ostatním členským státům a Komisi a informuje je o opatřeních, jež za tímto účelem přijal.

4.   Násadová vejce se přepravují v dokonale čistém balení, které obsahuje pouze násadová vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže, pocházející z jednoho zařízení, a na kterém je vyznačen jeden z údajů uvedených v příloze II.

5.   Za účelem dodržování předpisů v určitých dovozních třetích zemích mohou násadová vejce určená pro vývoz a jejich balení obsahovat údaje, které toto nařízení nestanoví, pokud nehrozí, že budou zaměňovány s údaji stanovenými v tomto nařízení, v čl. 121 písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 a v jeho prováděcích předpisech.

6.   Na balení nebo jakýchkoliv jiných schránkách, v nichž jsou tato vejce přepravována, musí být uvedeno rozlišovací číslo produkčního zařízení.

7.   Mezi členskými státy mohou být přepravována nebo uváděna na trh pouze násadová vejce označená podle tohoto článku.

8.   Násadová vejce ze třetích zemí mohou být dovážena pouze tehdy, pokud je na nich uvedeno písmem o výšce nejméně 3 mm název země původu a slova: „à couver“, „broedei“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“, „hatching“, „cova“, „para incubação“, „haudottavaksi“, „för kläckning“, „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“, „liahnutie“, „за люпене“ nebo „incubare“. Jejich balení musí obsahovat pouze násadová vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže ze stejné země původu a od stejného odesílatele a musí na nich být uvedeny alespoň tyto údaje:

a)

údaje uvedené na vejcích;

b)

druh drůbeže, od kterého vejce pocházejí;

c)

jméno nebo obchodní firma a adresa odesílatele.

Článek 4

Označování balení obsahujících drůbeží mláďata

1.   Drůbeží mláďata se balí podle druhu, typu a kategorie drůbeže.

2.   Krabice musí obsahovat pouze drůbeží mláďata ze stejné líhně a musí být označeny alespoň rozlišovacím číslem líhně.

3.   Drůbeží mláďata ze třetích zemí mohou být dovážena pouze tehdy, pokud jsou roztříděna podle odstavce 1. Krabice musí obsahovat pouze drůbeží mláďata ze stejné země původu a od stejného odesílatele a musí na nich být uvedeny alespoň tyto údaje:

a)

název země původu;

b)

druh drůbeže, ke kterému drůbeží mláďata náleží;

c)

jméno nebo obchodní firma a adresa odesílatele.

Povinné nápisy na baleních se vyznačí nesmazatelným černým inkoustem, přičemž písmena a číslice musí být nejméně 20 mm vysoké a 10 mm široké, vrstva inkoustu musí být nejméně 1 mm silná.

Článek 5

Průvodní dokumenty

1.   Ke každé šarži odesílaných násadových vajec nebo drůbežích mláďat se přiloží průvodní dokument, ve kterém se uvedou alespoň tyto údaje:

a)

jméno nebo obchodní firma a adresa zařízení i jeho rozlišovací číslo;

b)

počet násadových vajec nebo drůbežích mláďat podle druhu, kategorie a typu drůbeže;

c)

datum odeslání;

d)

jméno a adresa příjemce.

2.   U šarží násadových vajec a drůbežích mláďat dovezených ze třetích zemí musí být rozlišovací číslo zařízení nahrazeno názvem země původu.

Článek 6

Evidence

Každá líheň vede evidenci, ve které jsou pod jednotlivými druhy, kategoriemi (drůbeží mláďata prarodičovského chovu, drůbeží mláďata rodičovského chovu nebo užitková drůbeží mláďata) a typy (drůbeží mláďata pro spotřebu, ke snášení vajec nebo dvojího užití) uvedeny následující údaje:

a)

datum vložení násadových vajec do líhní, počet násadových vajec v líhních a rozlišovací číslo zařízení, ve kterém byla násadová vejce vyprodukována;

b)

datum vylíhnutí a počet vylíhnutých drůbežích mláďat určených ke skutečnému užití;

c)

počet násadových vajec vyjmutých z líhní a totožnost odběratele.

Článek 7

Použití vajec vyjmutých z líhně

Násadová vejce vyjmutá z líhní musí být použita k jiným účelům než k lidské spotřebě. Mohou se použít jako průmyslová vejce ve smyslu čl. 1 druhého pododstavce písm. h) nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (4).

Článek 8

Sdělování

1.   Každá líheň sděluje jednou měsíčně příslušnému subjektu členského státu počet násadových vajec vložených do líhně, počet vylíhnutých drůbežích mláďat a počet drůbežích mláďat určených ke skutečnému užití, a to vždy podle jednotlivých druhů, kategorií a typů.

2.   V případě potřeby se vyžadují statistické údaje o stavech drůbeže prarodičovského a rodičovského chovu od zařízení jiných, než jsou zařízení uvedená v odstavci 1, podle pravidel a podmínek přijatých postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   Každý měsíc, bezprostředně po obdržení a vyhodnocení údajů uvedených v článku 1 a 2, zašlou členské státy Komisi přehled vypracovaný na základě těchto údajů za předchozí měsíc.

V přehledu předkládaném členskými státy se dále uvede i počet drůbežích mláďat dovezených a vyvezených ve stejném měsíci, podle druhu, kategorie a typu drůbeže.

4.   Standardní formulář pro přehled uvedený v odstavci 3 se nachází v příloze III. Tento přehled zasílají členské státy Komisi za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do čtyř týdnů po skončení měsíce, kterého se údaje týkají.

5.   Členské státy mohou standardní formulář pro přehled (část I) uvedený v příloze III použít ke shromažďování údajů od líhní podle odstavce 1 a 2.

6.   Členské státy mohou stanovit, aby průvodní dokumenty uvedené v článku 5 byly u drůbežích mláďat vyhotovovány v několika exemplářích. V takovém případě se jeden exemplář průvodního dokumentu zašle příslušnému subjektu uvedenému v článku 9, a to jak při dovozu, tak při vývozu a rovněž při obchodování v rámci Společenství.

7.   Členské státy, které používají postup podle odstavce 6, informují o této skutečnosti ostatní členské státy a Komisi.

Článek 9

Kontrolní subjekty

Subjekty určené každým členským státem kontrolují, zda jsou ustanovení tohoto nařízení dodržována. Seznam těchto subjektů se předá ostatním členským státům a Komisi nejpozději jeden měsíc před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost. Veškeré změny provedené v tomto seznamu se sdělí ostatním členským státům a Komisi nejpozději do jednoho měsíce ode dne provedení změny.

Článek 10

Sankce

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření pro ukládání sankcí za porušení nařízení o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh.

Článek 11

Zprávy

Do 30. ledna každého roku zašlou členské státy Komisi statistické údaje o struktuře a činnosti líhní podle vzoru uvedeného v příloze IV.

Článek 12

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 1868/77 se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2008.

Odkazy na zrušené nařízení a na nařízení (EHS) č. 2782/75 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 100. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 209, 17.8.1977, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6.


PŘÍLOHA I

Kódy uvedené v čl. 2 odst. 2

BE

pro Belgii

BG

pro Bulharsko

CZ

pro Českou republiku

DK

pro Dánsko

DE

pro Spolkovou republiku Německo

EE

pro Estonsko

IE

pro Irsko

EL

pro Řecko

ES

pro Španělsko

FR

pro Francii

IT

pro Itálii

CY

pro Kypr

LV

pro Lotyšsko

LT

pro Litvu

LU

pro Lucembursko

HU

pro Maďarsko

MT

pro Maltu

NL

pro Nizozemsko

AT

pro Rakousko

PL

pro Polsko

PT

pro Portugalsko

RO

pro Rumunsko

SI

pro Slovinsko

SK

pro Slovensko

FI

pro Finsko

SE

pro Švédsko

UK

pro Spojené království


PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 4

:

v bulharštině

:

яйца за люпене

:

ve španělštině

:

huevos para incubar

:

v češtině

:

násadová vejce

:

v dánštině

:

Rugeæg

:

v němčině

:

Bruteier

:

v estonštině

:

Haudemunad

:

v řečtině

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

v angličtině

:

eggs for hatching

:

ve francouzštině

:

œufs à couver

:

v italštině

:

uova da cova

:

v lotyštině

:

inkubējamas olas

:

v litevštině

:

kiaušiniai perinimui

:

v maďarštině

:

Keltetőtojás

:

v maltštině

:

bajd tat-tifqis

:

v nizozemštině

:

Broedeieren

:

v polštině

:

jaja wylęgowe

:

v portugalštině

:

ovos para incubação

:

v rumunštině

:

ouă puse la incubat

:

ve slovenštině

:

násadové vajcia

:

ve slovinštině

:

valilna jajca

:

ve finštině

:

munia haudottavaksi

:

ve švédštině

:

Kläckägg


PŘÍLOHA III

MĚSÍČNÍ PŘEHLED O PRODUKCI NÁSADOVÝCH VAJEC A KUŘAT CHOVNÉ DRŮBEŽE A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH

ČÁST I

Země:

Rok:

1 000 kusů


Popis

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

A.

Násadová vejce vložená do líhní

Kuřátka, slepice, kuřata

Prarodiče a rodiče

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užití

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prarodiče a rodiče

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užití

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojího užití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kachny

Užití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krůty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Užití drůbežích mláďat

Kuřátka, slepice, kuřata

Prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samice ke snášení vajec

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samci a samice k výkrmu

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojího užití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kachny

Samci a samice k výkrmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krůty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuřátka, slepice, kuřata

Chovní kohoutci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD S KUŘATY CHOVNÉ DRŮBEŽE

ČÁST II

Země:

Rok:

1 000 kusů


Obchod v rámci Společenství

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

DOVOZ

Kuřátka, slepice, kuřata

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: určení

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: určení

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojího užití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kachny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krůty

Drůbeží mláďata: určení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVOZ

Kuřátka, slepice, kuřata

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: určení

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: určení

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojího užití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kachny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krůty

Drůbeží mláďata: určení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dovoz z … a vývoz do třetích zemí

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

DOVOZ

Kuřátka, slepice, kuřata

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: určení

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: určení

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojího užití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kachny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krůty

Drůbeží mláďata: určení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVOZ

Kuřátka, slepice, kuřata

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: určení

ke snášení vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbeží mláďata: určení

pro spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojího užití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kachny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krůty

Drůbeží mláďata: určení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemci

:

1.

Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.


PŘÍLOHA IV

STRUKTURA A VYUŽITÍ LÍHNÍ

Image

Image


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 2782/75

Nařízení (EHS) č. 1868/77

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 3

Čl. 2 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 a příloha I

Čl. 1 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 5 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 6

Čl. 2 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 3 odst. 4 a příloha II

Čl. 5 odst. 3

Čl. 3 odst. 5

Článek 6

Čl. 3 odst. 8

Čl. 2 odst. 3

Čl. 3 odst. 7

Článek 11

Čl. 4 odst. 1 a 2

Článek 12

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Článek 3

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

Článek 13

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Čl. 8 odst. 1 a 2

Čl. 10 odst. 1

Čl. 8 odst. 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 8 odst. 4

Čl. 4 odst. 2

Čl. 8 odst. 5

Čl. 4 odst. 3

Čl. 8 odst. 6

Čl. 4 odst. 4

Čl. 8 odst. 7

Článek 16

Článek 9

Článek 5

Článek 10

Článek 6

Článek 11

Článek 7

Čl. 12 první pododstavec

Článek 8

Článek 13

Příloha I

Příloha III

Příloha II

Příloha IV


28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 618/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se pro dodací období 2007/08 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (2), stanoví pravidla pro určování povinných dodávek osvobozených od cla pro produkty kódu KN 1701, vyjádřené jako ekvivalent bílého cukru, pro dovozy pocházející ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií.

(2)

Množství pro dodací období 2007/08 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 77/2008 ze dne 28. ledna 2008, kterým se pro dodací období 2007/08 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií (3).

(3)

V čl. 7 odst. 1 a 2 protokolu AKT se stanoví pravidla týkající se nedodání dohodnutého množství některým státem AKT.

(4)

Příslušné orgány Barbadosu, Konga, Keni, Madagaskaru a Trinidadu a Tobaga informovaly Komisi, že nebudou schopny dodat dohodnutá množství v plné výši a že si nepřejí mít dodatečné dodací období.

(5)

Po konzultacích s dotčenými státy AKT je proto třeba provést přerozdělení schodku pro dodávky během dodacího období 2007/08.

(6)

Je proto třeba zrušit nařízení (ES) č. 77/2006 a v souladu s čl. 12 odst. 1 a 2 písm. c) nařízení (ES) č. 950/2006 je třeba upravit množství povinných dodávek pro období 2007/08.

(7)

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 950/2006 se odstavec 1 uvedeného článku nepoužije na množství přerozdělená v souladu s čl. 7 odst. 1 nebo 2 protokolu AKT. Množství přerozdělená podle tohoto nařízení by proto měla být dovezena do 30. června 2008. Z důvodu pozdního rozhodnutí o přerozdělení a s ohledem na dobu poskytnutou pro používání dovozních licencí nebude možné dodržet tento termín. Ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006 by se proto měla použít na množství přerozdělené podle tohoto nařízení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství povinných dodávek pro dovoz produktů kódu KN 1701 pocházejících ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií, vyjádřená jako ekvivalent bílého cukru, jsou pro dodací období 2007/08 a pro každou dotyčnou vyvážející zemi stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylně od čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 950/2006 se čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení použije na množství přerozdělená podle tohoto nařízení a dovezená do 30. června 2008.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 77/2008 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 371/2007 (Úř. věst. L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 6.


PŘÍLOHA

Množství povinných dodávek pro dovoz preferenčního cukru pocházejícího ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií, vyjádřená v tunách ekvivalentu bílého cukru, pro dodací období 2007/08

Země, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií

Povinné dodávky 2007/08

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongo

0,00

Pobřeží slonoviny

10 123,12

Fidži

162 656,25

Guyana

191 368,87

Indie

9 999,83

Jamajka

148 003,16

Keňa

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauricius

476 789,70

Mosambik

5 965,92

Uganda

0,00

Svatý Kryštof a Nevis

0,00

Surinam

0,00

Svazijsko

126 027,92

Tanzanie

9 672,60

Trinidad a Tobago

0,00

Zambie

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

CELKEM

1 319 875,62


28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 619/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 161 odst. 3, čl. 164 odst. 2 písm. b) a článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozdíl mezi cenami na světovém trhu a ve Společenství u některých mléčných výrobků pokryt vývozními náhradami v rozsahu nezbytném k tomu, aby umožnil vývoz těchto výrobků v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 580/2004 (2) stanovilo pravidla pro nabídkové řízení týkající se vývozních náhrad pro sušené odstředěné mléko bývalého kódu ex ex 0402 10 19 9000, přírodní máslo v blocích bývalého kódu ex ex 0405 10 19 9700 a máselný olej v nádobách bývalého kódu ex ex 0405 90 10 9000. Nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů (3), zrušuje ode dne 1. července 2008 nařízení (ES) č. 580/2004.

(3)

V souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1454/2007 by se stálé nabídkové řízení mělo zahájit pro produkty, na které se vztahuje čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení. Jelikož nařízení (ES) č. 1454/2007 neobsahuje všechna zvláštní pravidla pro odvětví mléka a mléčných výrobků, které jsou dosud včleněny do nařízení (ES) č. 580/2004, je třeba tato pravidla stanovit ode dne zrušení uvedeného nařízení. Z praktických důvodů a v zájmu srozumitelnosti a zjednodušení je vhodné stanovit jediné jednotné nařízení obsahující také zvláštní ustanovení nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla (4), a nařízení Komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka (5).

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (6), platí pro všechny vývozní licence a vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků. Licence vydané v souvislosti s nabídkovým řízením, které se má zahájit tímto nařízením, se týkají zvláštních výrobků, je proto vhodné stanovit zvláštní pravidla odchylující se od obecných pravidel týkajících se vývozních licencí stanovených nařízením (ES) č. 1282/2006. Článek 7 nařízení (ES) č. 1454/2007 stanoví, že nejpozději pátý pracovní den poté, co vstoupí v platnost rozhodnutí Komise, kterým se stanoví maximální náhrada, příslušný orgán členského státu vydá licence, a stanoví, že licence je platná ode dne jejího skutečného vydání. Je proto vhodné stanovit dobu platnosti odlišně od doby stanovené článkem 8 nařízení (ES) č. 1282/2006, aby se zajistilo, že doba pro všechny vydané licence bude stejná.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Zahajuje se stálé nabídkové řízení na určení vývozní náhrady pro následující mléčné výrobky uvedené v oddíle 9 přílohy I nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (7) zaručující rovný přístup všem osobám usazeným ve Společenství:

a)

přírodní máslo v blocích o čisté hmotnosti nejméně 20 kilogramů bývalého kódu produktu ex ex 0405 10 19 9700;

b)

máselný olej v nádobách o čisté hmotnosti nejméně 20 kilogramů bývalého kódu produktu ex ex 0405 90 10 9000;

c)

sušené odstředěné mléko v pytlích o čisté hmotnosti nejméně 25 kilogramů, jehož obsah nemléčných přísad bývalého kódu produktu ex ex 0402 10 19 9000 nepřesahuje 0,5 % hmotnosti.

Článek 2

Místo určení

Výrobky uvedené v článku 1 jsou určeny k vývozu do všech míst určení kromě:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Spojených států amerických a Svatého stolce (Vatikánského městského státu);

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru.

Článek 3

Použitelná pravidla

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (8), (ES) č. 1282/2006 a (ES) č. 1454/2007 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 4

Předkládání nabídek

1.   Nabídky se mohou podávat pouze během období nabídkového řízení a jsou platné pouze pro období nabídkového řízení, ve kterém jsou podány.

2.   Každé období nabídkového řízení začíná druhé úterý v měsíci ve 13.00 hodin (bruselského času), s výjimkou:

a)

v srpnu začíná třetí úterý ve 13.00 hodin (bruselského času);

b)

v prosinci začíná první úterý ve 13.00 hodin (bruselského času).

Pokud na úterý připadne svátek, začne období následující pracovní den ve 13.00 hodin (bruselského času).

Každé období nabídkového řízení končí třetí úterý v měsíci ve 13.00 hodin (bruselského času), s výjimkou:

a)

v srpnu končí čvrté úterý ve 13.00 hodin (bruselského času);

b)

v prosinci končí druhé úterý ve 13.00 hodin (bruselského času).

Pokud na úterý připadne svátek, končí období předcházející pracovní den ve 13.00 hodin (bruselského času).

3.   Každé období nabídkového řízení se čísluje pořadovým číslem počínaje prvním stanoveným obdobím.

4.   Nabídky se podávají u příslušných orgánů členských států uvedených v příloze II.

5.   Nabídky se podávají zvlášť pro každé místo určení a jeden z kódů produktů uvedených v článku 1.

6.   Kromě požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 5 písm. c) nařízení (ES) č. 1454/2007 nabídka uvádí v kolonce 16 žádosti o licenci kód produktu vývozní náhrady s předcházejícím označením „ex“, jak je uvedeno v článku 1 tohoto nařízení.

Článek 5

Množství uvedená v žádosti

Pro produkty uvedené v článku 1 se každá nabídka vztahuje na minimální množství alespoň 10 tun.

Článek 6

Jistoty

Nabídková jistota činí 15 % z nejnovější maximální částky náhrady v nabídkovém řízení stanovené pro stejný kód produktu a stejné místo určení. Nabídková jistota však nesmí být nižší než 5 EUR na 100 kg.

Článek 7

Oznámení nabídek Komisi

Pro účely použití čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1454/2007 sdělují členské státy Komisi všechny platné nabídky zvlášť způsobem uvedeným v příloze I tohoto nařízení během tří hodin po uplynutí každého období nabídkového řízení podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 8

Vývozní licence

1.   Ustanovení čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1282/2006 se nepoužijí.

2.   Odchylně od článku 8 nařízení (ES) č. 1282/2006 začíná doba platnosti vývozní licence dnem jejího skutečného vydání a končí na konci čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém končí období nabídkového řízení, v souladu s čl. 4 odst. 2 třetím pododstavcem tohoto nařízení.

Článek 9

Zrušení

Zrušují se nařízení (ES) č. 581/2004 a nařízení (ES) č. 582/2004.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 128/2007 (Úř. věst. L 41, 13.2.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.

(4)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1543/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 62).

(5)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1543/2007.

(6)  Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 532/2007 (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 7).

(7)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČLENSKÝ STÁT:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Fax:

E-mail:

A.   82 % máslo

Členský stát:

Udělení náhrady na 82% máslo bývalého kódu produktu ex ex 0405 10 19 9700 na vývoz do některých třetích zemí (nařízení (ES) č. 619/2008). Číslo nabídky: …/R/200. Uzávěrka období nabídkového řízení:


1

2

3

4

5

Nabídka č.

Účastník nabídkového řízení č. (1)

Množství (v tunách)

Místo určení

Sazba vývozní náhrady (EUR/100 kg)

(ve vzestupném pořadí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Máselný olej

Členský stát:

Udělení náhrady na máselný olej bývalého kódu produktu ex ex 0405 90 10 9000 na vývoz do některých třetích zemí (nařízení (ES) č. 619/2008). Číslo nabídky: …/R/200. Uzávěrka období nabídkového řízení:


1

2

3

4

5

Nabídka č.

Účastník nabídkového řízení č. (2)

Množství (v tunách)

Místo určení

Sazba vývozní náhrady (EUR/100 kg)

(ve vzestupném pořadí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Sušené odstředěné mléko

Členský stát:

Udělení náhrady na sušené odstředěné mléko bývalého kódu produktu ex ex 0402 10 19 9000 na vývoz do některých třetích zemí (nařízení (ES) č. 619/2008). Číslo nabídky: …/R/200. Uzávěrka období nabídkového řízení:


1

2

3

4

5

Nabídka č.

Účastník nabídkového řízení č. (3)

Množství (v tunách)

Místo určení

Sazba vývozní náhrady (EUR/100 kg)

(ve vzestupném pořadí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Každému účastníkovi nabídkového řízení se přidělí číslo pro každé období nabídkového řízení.

(2)  Každému účastníkovi nabídkového řízení se přidělí číslo pro každé období nabídkového řízení.

(3)  Každému účastníkovi nabídkového řízení se přidělí číslo pro každé období nabídkového řízení.


PŘÍLOHA II

Příslušné orgány členských států uvedené v nařízení (ES) č. 1454/2007 a v tomto nařízení, kterým se předkládají nabídky:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 620/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 386/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 386/2008 (2) stanovilo vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky.

(2)

V úvahu musí být vzaty změny v nomenklatuře zemědělských produktů pro vývozní náhrady týkající se mléka a mléčných výrobků, stanovené nařízením Komise (ES) č. 1499/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87 (3). V důsledku toho je třeba v tomto smyslu opravit přílohu nařízení (ES) č. 386/2008. V zájmu jasnosti by uvedené opravy měly být používány ode dne, kdy vstoupí v platnost nařízení (ES) č. 386/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 386/2008 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu nařízení (ES) č. 386/2008 v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3). Nařízení (ES) č. 1255/1999 bude od 1. července 2008 nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 116, 30.4.2008, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 333, 19.12.2007, s. 10.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky použitelné od 27. června 2008

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Místa určení jsou vymezena takto:

L20

:

Všechna místa určení s výjimkou:

a)

třetích zemí: Andorry, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska a Spojených států amerických

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru.

L04

:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

L40

:

Všechna místa určení s výjimkou:

a)

třetích zemí: L04, Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických, Chorvatska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a Jižní Afriky;

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru.


(1)  Pokud jde o příslušné produkty určené k vývozu do Dominikánské republiky v rámci kvóty 2008/2009 uvedené v rozhodnutí 98/486/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole III oddílu 3 nařízení (ES) č. 1282/2006, měly by se použít tyto sazby:

a)

produkty kódů KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produkty kódů KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Místa určení jsou vymezena takto:

L20

:

Všechna místa určení s výjimkou:

a)

třetích zemí: Andorry, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska a Spojených států amerických

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru.

L04

:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

L40

:

Všechna místa určení s výjimkou:

a)

třetích zemí: L04, Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických, Chorvatska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a Jižní Afriky;

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru.

(2)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


SMĚRNICE

28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/31


SMĚRNICE KOMISE 2008/64/ES

ze dne 27. června 2008,

kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 14 druhý pododstavec písm. c) a d) uvedené směrnice,

po konzultaci s dotčenými členskými státy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2000/29/ES stanoví určitá opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států z jiných členských států nebo ze třetích zemí. Rovněž stanoví, že by určité zóny měly být uznány za chráněné zóny.

(2)

Na základě údajů, které poskytly členské státy, bylo zjištěno, že pouze určité rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. a Solanaceae určené k výsadbě představují riziko šíření Heliothis armigera Hübner. Protože je riziko šíření tohoto organismu omezeno na uvedené rostliny, měl by být tento organismus odstraněn z přílohy I směrnice 2000/29/ES, která stanoví všeobecný zákaz, a místo toho zařazen do přílohy II uvedené směrnice, která stanoví zákaz pouze pro určité rostliny, jež představují riziko. Kromě toho by měl být v souladu s nedávno revidovanými vědeckými označeními název Heliothis armigera Hübner změněn na Helicoverpa armigera (Hübner).

(3)

Na základě informací, které poskytly členské státy, se ukázalo, že druh Colletotrichum acutatum Simmonds je velmi rozšířen ve Společenství. Proto by již tento organismus neměl být uveden v seznamu jako škodlivý organismus podle směrnice 2000/29/ES a neměla by být prováděna žádná další ochranná opatření proti tomuto organismu podle uvedené směrnice. Příloha II směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Z informací, které poskytlo Portugalsko, vyplývá, že Citrus tristeza virus (neevropské kmeny) je v současné době usídlen na Madeiře. Tato část portugalského území by proto s ohledem na tento škodlivý organismus již neměla být uznávána za chráněnou zónu a přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Z informací, které poskytlo Španělsko, vyplývá, že Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) je v současné době usídlen na Ibize. Tato část španělského území by proto s ohledem na tento škodlivý organismus již neměla být uznávána za chráněnou zónu a přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Z informací, které poskytlo Slovinsko, vyplývá, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. je v současné době usídlen v regionech Koroška a Notranjska. Tyto regiony by proto s ohledem na Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. již neměly být uznávány za chráněné zóny a přílohy II, III a IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Informace, které poskytla Itálie, prokazují, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. je v současné době usídlen v některých částech regionů Emilia-Romagna, Lombardie a Benátsko. Tyto části italského území by proto s ohledem na Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. již neměly být uznávány za chráněné zóny a přílohy II, III a IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Ze švýcarských právních předpisů týkajících se ochrany rostlin vyplývá, že kantony Bern a Grisons již nejsou ve Švýcarsku s ohledem na Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. uznávány za chráněné zóny. Výjimka, která umožňuje dovoz určitých komodit z těchto oblastí do určitých chráněných zón podle zvláštních požadavků by proto měla být zrušena a část B přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Přílohy I až IV směrnice 2000/29/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I až IV směrnice 2000/29/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. srpna 2008. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. září 2008.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/41/ES (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 51).


PŘÍLOHA

Přílohy I až IV směrnice 2000/29/ES se mění takto:

1)

V příloze I části A kapitole II se v písmenu a) zrušuje bod 3.

2)

Příloha II se mění takto:

a)

v části A se kapitola II mění takto:

i)

v písmenu a) se za bod 6.1 doplňuje nový bod 6.2, který zní:

„6.2

Helicoverpa armigera (Hübner)

Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. a rostliny čeledi Solanaceae, určené k výsadbě, kromě semen“

ii)

v písmenu c) se zrušuje bod 2;

b)

část B se mění takto:

i)

v písmenu a) se zrušuje bod 10,

ii)

v písm. b) bodě 2 se text ve třetím sloupci s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (kraje Parma a Piacenza); Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě kraje Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě kraje Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v kraji Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v kraji Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko a Vídeň), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“,

iii)

v písm. d) bodě 1 se text ve třetím sloupci s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„EL, F (Korsika), M, P (kromě Madeiry)“.

3)

V příloze III se část B se mění takto:

a)

v bodě 1 se text ve druhém sloupci s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (kraje Parma a Piacenza), Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě kraje Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě kraje Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v kraji Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v kraji Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko a Vídeň), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“;

b)

v bodě 2 se text ve druhém sloupci s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (kraje Parma a Piacenza), Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě kraje Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě kraje Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v kraji Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v kraji Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko a Vídeň), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

4)

Příloha IV se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

v kapitole I bodě 27.1 ve druhém sloupci s názvem Zvláštní požadavky se slova „Heliothis armigera Hübner“ nahrazují slovy: „Helicoverpa armigera (Hübner)“,

ii)

v kapitole II bodě 20 ve druhém sloupci s názvem Zvláštní požadavky se slova „Heliothis armigera Hübner“ nahrazují slovy: „Helicoverpa armigera (Hübner)“;

b)

část B se mění takto:

i)

bod 17 se zrušuje,

ii)

bod 21 se mění takto:

ve druhém sloupci s názvem Zvláštní požadavky se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

pocházejí z některého z následujících kantonů ve Švýcarsku: Fribourg, Vaud, Valais nebo“,

text ve třetím sloupci s názvem Chráněné zóny se nahrazuje tímto:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (kraje Parma a Piacenza), Friulsko Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě kraje Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě kraje Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v kraji Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v kraji Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko a Vídeň), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“

iii)

bod 21.3 se mění takto:

ve druhém sloupci s názvem Zvláštní požadavky se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pocházejí z některého z následujících kantonů ve Švýcarsku: Fribourg, Vaud, Valais nebo“,

text ve třetím sloupci s názvem Chráněné zóny se nahrazuje tímto:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (kraje Parma a Piacenza), Friulsko Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě kraje Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě kraje Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v kraji Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v kraji Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko a Vídeň), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“,

iv)

bod 31 se mění takto:

text ve třetím sloupci s názvem Chráněné zóny se nahrazuje tímto:

„EL, F (Korsika), M, P (kromě Madeiry)“.


28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/36


SMĚRNICE KOMISE 2008/65/ES

ze dne 27. června 2008,

kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech (1), a zejména na čl. 7a odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam kódů uvedený v přílohách I a Ia směrnice 91/439/EHS je třeba přizpůsobit.

(2)

Kód Společenství 78, kterým se omezuje oprávnění řídit vozidla v rámci skupiny pouze na řízení vozidel s automatickou převodovkou, by měl být doplněn vzhledem k vědeckému a technickému pokroku v této oblasti.

(3)

Minimální požadavky na vozidla používaná ke zkouškám k získání řidičského oprávnění stanovené v příloze II směrnice 91/439/EHS musí být harmonizovány se změnou definice kódu Společenství 78.

(4)

Minimální požadavky na teoretické a praktické zkoušky stanovené v příloze II směrnice 91/439/EHS by měly být za účelem uvedení zkušebních požadavků do souladu s požadavky denního provozu, pokud jde o využití tunelů, přezkoumány tak, aby se zlepšila úroveň bezpečnosti silničního provozu této zvláštní části silniční infrastruktury.

(5)

Období stanovená v bodech 5.2 a 6.2.5 přílohy II směrnice 91/439/EHS se ukázala jako nedostatečná pro uspokojivé provedení nezbytných opatření. Mělo by se poskytnout dodatečné období.

(6)

Směrnice 91/439/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro řidičské průkazy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/439/EHS se mění takto:

1)

V příloze I bodu 2 týkajícím se strany 4 průkazu a v příloze Ia bodu 2 týkajícím se strany 2 průkazu písm. a) bodu 12 se znění kódu Společenství 10.02 nahrazuje tímto:

„10.02.

Vozidla bez pedálu spojky (nebo ruční páky u skupin A nebo A1)“.

2)

V příloze I bodu 2 týkajícím se strany 4 průkazu a v příloze Ia bodu 2 týkajícím se strany 2 průkazu písm. a) bodu 12 se znění kódu Společenství 78 nahrazuje tímto:

78.   Platí pouze pro vozidla bez pedálu spojky (nebo ruční páky u skupin A nebo A1)“;

3)

Příloha II se mění takto:

a)

V bodě 2.1.3 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

bezpečné řízení v silničních tunelech“.

b)

V bodě 5.1 se druhý a třetí odstavec nahrazují těmito:

„Pokud zkoušku dovedností a chování vykoná žadatel ve vozidle bez pedálu spojky (nebo ruční páky u skupin A nebo A1), tato skutečnost se uvede v každém řidičském průkazu vydaném na základě složení této zkoušky. Řidičské průkazy s tímto označením platí pouze k řízení vozidel bez pedálu spojky (nebo ruční páky u skupin A nebo A1).

‚Vozidlem s automatickou převodovkou‘ se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky (nebo ruční páka u skupin A nebo A1).“

c)

V bodu 5.2 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Zkušební vozidla pro skupiny B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 a D1 + E, která nejsou v souladu s minimálními výše uvedenými kritérii, ale která se užívala v okamžiku nebo před datem uvedeným v článku 3 směrnice Komise 2008/65/ES (2), mohou být ještě používána do dne 30. září 2013. Požadavky týkající se nákladu přepravovaného těmito vozidly mohou členské státy provést nejpozději do dne 30. září 2013.

d)

V bodu 6.2.5 ve druhém odstavci se slova „pět let od vstupu této směrnice v platnost“ nahrazují slovy „do dne 30. září 2008“.

e)

V bodech 6.3.8, 7.4.8 a 8.3.8 se do seznamu zvláštních vlastností pozemních komunikací doplní slovo „tunely“.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 30. září 2008. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/103/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 344).

(2)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 36.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/38


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. června 2008

o prozatímních ochranných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. v Portugalsku

(oznámeno pod číslem K(2008) 3312)

(2008/489/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Komise 2006/133/ES ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (2), provádí Portugalsko eradikační plán proti šíření háďátka.

(2)

Portugalsko přijalo ministerskou vyhlášku (Portaria č. 358/2008 ze dne 12. května 2008), kterou se zakazuje převoz náchylného dřeva a náchylných rostlin z kontinentálního Portugalska, pokud dřevo nebylo tepelně ošetřeno a rostliny nebyly řádně prověřeny.

(3)

Portugalsko předložilo Komisi návrh plánu průzkumu, jak stanoví článek 4 druhý pododstavec rozhodnutí 2006/133/ES, pro celé území Portugalska. Návrh byl projednán na zasedání Stálého rostlinolékařského výboru ve dnech 26. – 27. května 2008. Komise však na základě závěrů výboru plán z důvodu nedostatečné intenzity dohledu neschválila.

(4)

Dne 5. června 2008 informovalo Portugalsko Komisi o nových ohniscích výskytu háďátka, jež byla zjištěna na základě zvláštního šetření, které spolu s každoročním průzkumem provedly portugalské orgány, v části Portugalska, v níž dosud byla potvrzena nepřítomnost háďátka.

(5)

Během kontrolní mise Potravinového a veterinárního úřadu, která proběhla ve dnech 2. – 6. června 2008, bylo zjištěno, že dostupné údaje nejsou dostačující k tomu, aby bylo možné potvrdit, že v Portugalsku jsou oblasti prosté háďátka. Opatření Společenství a vnitrostátní opatření navíc nejsou plně prováděna.

(6)

Proto jsou dosud přijatá opatření považována za nedostatečná a bezprostřední riziko šíření háďátka z Portugalska převozem náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin již nelze vyloučit. Navíc by členským státům kromě Portugalska mělo být co nejdříve umožněno provádět dohled nad převozy náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin pocházejících ze všech částí Portugalska na jejich území.

(7)

V důsledku nedávného nárůstu ohnisek výskytu háďátka v Portugalsku by měla být co nejdříve přijata opatření za účelem ochrany území ostatních členských států před háďátkem a za účelem ochrany zájmů trhu Společenství, pokud jde o třetí země. Převozy náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin z Portugalska do jiných členských států a třetích zemí by měly být zakázány, pokud tento materiál nebyl odpovídajícím způsobem ošetřen nebo, v případě rostlin, odpovídajícím způsobem prověřen. Požadavky na převozy náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin z vymezených oblastí do jiných oblastí v Portugalsku, než jsou vymezené oblasti, nebo do jiných členských států by proto měly být rozšířeny na veškeré převozy z Portugalska do jiných členských států a třetích zemí. Měla by být zajištěna možnost zpětného vysledování tím, že ke každé jednotce v zásilce bude připojen rostlinolékařský pas nebo označení. Rozsah kontrolních činností prováděných členskými státy by měl být rozšířen tak, aby byl umožněn dohled nad náchylným dřevem, kůrou a náchylnými rostlinami, které jsou převáženy z Portugalska na jejich území.

(8)

Do zasedání Stálého rostlinolékařského výboru by měla být přijata přechodná ochranná opatření, aby se zabránilo šíření háďátka z Portugalska do jiných členských států a třetích zemí.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím budou přezkoumána Stálým rostlinolékařským výborem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Portugalsko zajistí, aby byly splněny podmínky stanovené v příloze, pokud jde o náchylné dřevo, kůru a náchylné rostliny, které mají být převezeny z jeho území do jiných členských států nebo třetích zemí.

2.   Členské státy určení kromě Portugalska mohou zásilky náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin přivážené na jejich území z Portugalska podrobit testům na přítomnost háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

3.   Tímto rozhodnutím není dotčeno rozhodnutí 2006/133/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/41/ES (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 34. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2008/378/ES (Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 22).


PŘÍLOHA

V případě převozů z Portugalska do jiných členských států a třetích zemí:

a)

náchylné rostliny musí být opatřeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS (1) poté, co:

rostliny byly úředně prověřeny a nebyly nalezeny žádné známky ani příznaky napadení háďátkem a

v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu háďátka;

b)

náchylné dřevo a samostatná kůra, kromě dřeva ve formě:

třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

obalových beden, klecí nebo sudů,

palet, skříňových palet nebo jiných nakládacích plošinek,

prokladů, nosníků a vzpěr,

ale včetně dřeva, které si neuchovalo přirozený oblý povrch, musí být opatřeny rostlinolékařským pasem uvedeným v písmeni a) poté, co dřevo nebo samostatná kůra byly odpovídajícím způsobem tepelně ošetřeny při minimální teplotě jádra dřeva 56 °C po dobu 30 minut za účelem odstranění živých háďátek;

c)

náchylné dřevo ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva a dřevního odpadu, získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů, musí být opatřeno rostlinolékařským pasem uvedeným v písmeni a) poté, co prošlo příslušným fumigačním ošetřením za účelem odstranění živých háďátek;

d)

náchylné dřevo ve formě prokladů, nosníků a vzpěr, včetně dřeva, které si neuchovalo svůj přirozený oblý povrch, a rovněž ve formě obalových beden, krabic, klecí, sudů nebo podobných obalů, palet, skříňových palet a jiných nakládacích desek anebo paletových věnců, používaných pro dopravu předmětů všeho druhu, či nikoli, podléhá jednomu ze schválených opatření uvedených v příloze I Mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu). Musí nést označení, z něhož je patrné, kde a kým bylo ošetření provedeno, nebo musí být opatřeno rostlinolékařským pasem uvedeným v písmeni a) osvědčujícím provedená opatření.

Portugalsko zajistí, aby ke každé převážené jednotce náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin byl připojen rostlinolékařský pas uvedený v písmeni a) nebo označení v souladu s Mezinárodní normou FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15.


(1)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/41


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU EUSEC/2/2008

ze dne 24. června 2008

o jmenování vedoucího poradní a pomocné mise Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo (EUSEC RD Congo)

(2008/490/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 25 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2007/406/SZBP ze dne 12. června 2007 o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo) (1), a zejména na článek 8 uvedené společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. března 2008 byl vedoucím poradní a pomocné mise Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo (EUSEC RD Congo) jmenován pan Michel SIDO.

(2)

Pan Michel SIDO dne 23. června 2008 z funkce vedoucího mise odstoupil.

(3)

Generální tajemník, vysoký představitel navrhl jmenovat novým vedoucím EUSEC RD Congo pana Jeana-Paula MICHELA,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Pan Jean-Paul MICHEL je jmenován vedoucím EUSEC RD Congo.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. července 2008.

V Bruselu dne 24. června 2008.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

M. IPAVIC


(1)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 52.


28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/42


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/491/SZBP

ze dne 26. června 2008,

kterou se mění a prodlužuje společná akce 2007/406/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ode dne 2. května 2005 provádí Evropská unie poradní a pomocnou misi pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo). Současný mandát mise je vymezen společnou akcí 2007/406/SZBP (1) a končí dnem 30. června 2008.

(2)

Mandát mise by se měl prodloužit o 12 měsíců počínaje dnem 1. července 2008.

(3)

Podpora Evropské unie konžským orgánům v oblasti reformy bezpečnostního sektoru v KDR by se mohla nadále rovněž zaměřit zejména na vypracování způsobů organizace budoucí jednotky rychlé reakce definované vládou KDR v rámci celkového generálního plánu reformy armády. Zvláštní důraz by měl být kladen na funkci „lidských zdrojů“.

(4)

Závazná prohlášení, podepsaná v Gomě dne 23. ledna 2008 mezi vládou KDR a ozbrojenými skupinami operujícími v provinciích Kivu zahájily proces obnovení míru v těchto provinciích. Tento proces je podporován mezinárodním společenstvím včetně Evropské unie prostřednictvím zvláštního zástupce EU pro oblast afrických Velkých jezer. Mise EUSEC RD Congo by měla přispět k úsilí zvláštního zástupce EU vyvíjenému v rámci práce na provedení závazných prohlášení pro provincie Kivu.

(5)

Nová finanční referenční částka by měla pokrýt výdaje související s misí na období od 1. července 2008 do 30. června 2009.

(6)

Současná bezpečnostní situace v KDR by se mohla zhoršit, což by mohlo mít vážný vliv na proces posilování demokracie, právního státu a mezinárodní i regionální bezpečnosti. Pokračující úsilí EU v politické oblasti a na úrovni zdrojů přispěje k upevnění stability dané oblasti.

(7)

Společná akce 2007/406/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2007/406/SZBP se mění takto:

1)

v článku 2 se písmena a) až e) nahrazují tímto:

„a)

poskytování poradenství a pomoci konžským orgánům v jejich práci za účelem integrace, restrukturalizace a rekonstrukce konžské armády, zejména tím, že:

přispěje k rozvoji jednotlivých vnitrostátních koncepcí a politik, včetně prací na horizontálních aspektech týkajících se všech oblastí souvisejících s reformou bezpečnostního sektoru v KDR;

poskytne podporu výborům a orgánům, které se účastní těchto prací, a přispěje k vymezení priorit a konkrétních potřeb konžských obyvatel;

přispěje, a to včetně poskytnutí posudku ohledně výběru, odborné přípravy a výcviku personálu, jakož i posouzení potřeb pokud jde o infrastrukturu a materiál, k vymezení způsobů organizace jednotky rychlé reakce a jejího postupného zřízení v rámci celkového hlavního plánu reformy armády při dodržování zásad týkajících se lidských práv, mezinárodního humanitárního práva, rovnosti žen a mužů, jakož i dětí postižených ozbrojenými konflikty;

b)

vedení a dokončení projektu technické pomoci týkajícího se modernizace série plateb ministerstva obrany v KDR (dále jen ‚projekt série plateb‘) za účelem splnění úkolů stanovených v obecné koncepci tohoto projektu;

c)

na základě projektu série plateb poskytování podpory funkci lidských zdrojů a rozvoji obecné politiky v oblasti lidských zdrojů;

d)

určení a přispění k vypracování projektů a možností, o jejichž podpoře v oblasti reformy bezpečnostního sektoru může rozhodnout EU nebo její členské státy;

e)

dohledu a zajištění provedení konkrétních projektů financovaných nebo zahájených členskými státy v rámci cílů mise ve spolupráci s Komisí;

f)

v případě nutnosti poskytování podpory zvláštnímu zástupci EU v rámci práce výborů procesu obnovy míru v provinciích Kivu;

a

g)

přispění k zajištění soudržnosti úsilí vynaloženého v oblasti reformy bezpečnostního sektoru.“;

2)

v čl. 3 písm. a) se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

podpůrné buňky a “;

3)

v čl. 3 písm. c) druhé odrážce se slova „mobilní skupiny“ nahrazují slovy „mobilních skupin“;

4)

článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Vedoucí mise zajišťuje každodenní řízení mise a je odpovědný za personál a disciplinární záležitosti.“;

b)

v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:

„2.   V rámci mandátu podle čl. 2 písm. e) je vedoucí mise oprávněn použít finanční příspěvky členských států.“;

5)

v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů mise na období od 1. července 2007 do 30. června 2008 činí 9 700 000 EUR.

Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů mise na období od 1. července 2008 do 30. června 2009 činí 8 450 000 EUR.“;

6)

článek 15 se zrušuje;

7)

v článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do dne 30. června 2009.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem 1. července 2008.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. června 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 52.