ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 163

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
24. června 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 587/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o pravidla týkající se zboží, služeb a osob překračujících demarkační linii na Kypru

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 588/2008 ze dne 23. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 590/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 591/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

28

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/475/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2008, kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

29

 

 

Komise

 

 

2008/476/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, aby se departementy Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2008) 2387)  ( 1 )

34

 

 

2008/477/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 2500–2690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 2625)  ( 1 )

37

 

 

2008/478/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (oznámeno pod číslem K(2008) 2336)  ( 1 )

42

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2008/479/SZBP ze dne 23. června 2008, kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

43

 

*

Společná akce Rady 2008/480/SZBP ze dne 23. června 2008, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX

50

 

*

Společná akce Rady 2008/481/SZBP ze dne 23. června 2008, kterou se mění společná akce 2008/131/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

51

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/482/SZBP ze dne 23. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 2008/134/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území

52

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2008/269/ES ze dne 19. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES, aby se departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby (Úř. věst. L 85 ze dne 27.3.2008)

53

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 587/2008

ze dne 16. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o pravidla týkající se zboží, služeb a osob překračujících demarkační linii na Kypru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na protokol č. 10 o Kypru (1) připojený k aktu o přistoupení z roku 2003, a zejména na článek 2 tohoto protokolu,

s ohledem na protokol č. 3 o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru (2) připojený k aktu o přistoupení z roku 2003, a zejména na článek 6 tohoto protokolu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 866/2004 (3) stanoví zvláštní pravidla týkající se zboží, služeb a osob překračujících demarkační linii rozdělující ta území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, a ta území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává.

(2)

Vzhledem ke zkušenostem získaným poté, co nařízení (ES) č. 866/2004 i jeho poslední změna vstoupily v platnost, je třeba podpořit obchodní a hospodářské vztahy na Kypru.

(3)

Z tohoto důvodu by měla být plošně zrušena cla uvalená na zemědělské produkty pocházející z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu. Aby to bylo možné, je třeba posílit ochrannou doložku v nařízení (ES) č. 866/2004.

(4)

Dočasný dovoz zboží z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává, by měl být regulován, aby se podpořilo poskytování služeb společnostmi usazenými na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, i na druhé straně demarkační linie a aby se umožnila účast těchto společností na veletrzích nebo podobných akcích na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává. Rovněž by měla být umožněna přeprava přes demarkační linii u zboží, jež má být opraveno na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu.

(5)

Mělo by být vhodným způsobem doloženo, že toto zboží je na druhou stranu demarkační linie dováženo pouze dočasně. Celní orgány Kyperské republiky nebo orgány Východní výsostné oblasti mohou požádat o záruku na krytí jakýchkoliv případných celních nebo fiskálních dluhů, pokud by některé dočasně dovezené zboží nebylo navráceno na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

(6)

V případě osob překračujících linii z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává, by mělo být upřesněno, že jejich osobní majetek se považuje za proclený k dočasnému dovozu. Totéž by mělo platit pro dopravní prostředky.

(7)

Limit pro celkovou hodnotu zboží obsaženého v osobních zavazadlech osob překračujících demarkační linii z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává, je třeba podstatně zvýšit, aby se podpořil hospodářský rozvoj na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

(8)

Nařízení (ES) č. 866/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 866/2004 se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro zboží uvedené v odstavci 1 se nepodává celní prohlášení. Nepodléhá clu ani poplatkům s rovnocenným účinkem. K zajištění účinných kontrol je množství zboží překračujícího demarkační linii evidováno.“;

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Dočasný dovoz zboží

1.   S výjimkou zboží, na které se vztahují veterinární a rostlinolékařské požadavky, lze následující zboží dočasně dovézt z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává:

a)

přiměřené množství osobního majetku osob překračujících demarkační linii, které potřebují na cestu, a zboží používané pro sportovní účely;

b)

dopravní prostředky;

c)

vybavení potřebné k výkonu povolání;

d)

zboží určené k opravě;

e)

zboží, jež má být vystaveno nebo použito na veřejné akci.

2.   Zboží uvedené v odstavci 1 lze dovézt na dobu nejvýše šesti měsíců.

3.   Zboží uvedené v odstavci 1 nemusí splňovat podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1.

4.   Pokud po skončení doby pro dočasný dovoz podle odstavce 2 není zboží uvedené v odstavci 1 navráceno na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, bude zabaveno celními orgány Kyperské republiky.

5.   Pro dočasný dovoz zboží uvedeného v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku se s nezbytnými změnami použijí články 229, 232, 579 a 581 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (4).

Pro dočasný dovoz zboží uvedeného v odst. 1 písm. c), d) a e) tohoto článku se použije tento postup:

a)

ke zboží musí být přiloženo prohlášení osoby, která je dováží, v němž je uveden účel dočasného dovozu a k němuž je případně přiložena dokumentace, jež přiměřeným způsobem dokládá, že dané zboží spadá do jedné ze tří kategorií uvedených v odst. 1 písm. c), d) a e) tohoto článku;

b)

zboží je celními orgány Kyperské republiky nebo orgány Východní výsostné oblasti při vstupu na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, či do Východní výsostné oblasti nebo při opuštění těchto území evidováno;

c)

celní orgány Kyperské republiky a orgány Východní výsostné oblasti mohou dočasný dovoz zboží podmínit poskytnutím záruky, která zajistí uhrazení případného celního nebo fiskálního dluhu, který by v souvislosti s tímto zbožím mohl vzniknout.

6.   Komise může přijmout zvláštní pravidla postupem podle čl. 4 odst. 12.

3)

V článku 6 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Směrnice Rady 69/169/EHS ze dne 28. května 1969 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (5) a nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (6) se nepoužijí, ale zboží obsažené v osobních zavazadlech osob překračujících demarkační linii je osvobozeno od daně z obratu, spotřební daně a dalších cel za podmínky, že nemá obchodní charakter a jeho celková hodnota nepřesahuje 260 EUR na osobu.

2.   Množstevní limity pro osvobození od daně z obratu, spotřební daně a dalších cel činí 40 cigaret a 1 litr lihovin pro osobní spotřebu.

4)

V čl. 11 odst. 4 se druhá věta nahrazuje tímto:

„V případě jiných mimořádných událostí, především událostí způsobených nesrovnalostmi, narušením obchodních vztahů nebo podvodným jednáním, nebo vzniknou-li jiné výjimečné okolnosti vyžadující okamžitá opatření, může Komise po konzultaci s vládou Kyperské republiky okamžitě přijmout taková opatření, která jsou nezbytně nutná k nápravě situace.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 16. června 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 940.

(3)  Úř. věst L 161, 30.4.2004, s. 128. Opravené znění v Úředním věstníku L 206, 9.6.2004, s. 51. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1283/2005 (Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 8).

(4)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).“;

(5)  Úř. věst. L 133, 4.6.1969, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/74/ES (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6).

(6)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 274/2008 (Úř. věst. L 85, 27.3.2008, s. 1).“;


24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 588/2008

ze dne 23. června 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje paušální dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit paušální dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 589/2008

ze dne 23. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce (2) se zrušuje nařízením (ES) č. 1234/2007 s účinkem od 1. července 2008.

(2)

Některá ustanovení a některé povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 1028/2006 nebyly do nařízení (ES) č. 1234/2007 začleněny.

(3)

V rámci nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, musí být proto přijata určitá vhodná ustanovení a určité vhodné povinnosti, aby tak byly umožněny kontinuita a řádné fungování společné organizace trhu a zejména obchodních norem.

(4)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví minimální požadavky, které musí splňovat vejce, aby mohla být uvedena na trh ve Společenství. V zájmu jasnosti je třeba v souvislosti s těmito požadavky stanovit nová prováděcí pravidla. Nařízení Komise (ES) č. 557/2007 (3), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1028/2006, by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(5)

Na vejce se vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (5). Na tato horizontální nařízení by tedy mělo být v co nejvyšší míře odkazováno.

(6)

V zájmu zajištění vysoké jakosti vajec dodávaných přímo konečnému spotřebiteli a stanovení kritérií pro kontroly, které provádějí inspekční orgány, je třeba stanovit jakostní znaky pro vejce třídy A. Tyto jakostní znaky by měly být v souladu s normou č. 42 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), která se týká uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti vajec ve skořápce v mezinárodním obchodu mezi členskými státy EHK OSN a určených pro tyto státy.

(7)

Ponechají-li se chlazená vejce v pokojové teplotě, může na jejich povrchu dojít ke kondenzaci umožňující množení bakterií na skořápce a jejich pravděpodobné proniknutí dovnitř vejce. Vejce je proto třeba skladovat a přepravovat pokud možno při stálé teplotě a obecně by před prodejem konečnému spotřebiteli neměla být dochlazována.

(8)

V zásadě platí, že vejce by se neměla mýt nebo čistit, protože takové postupy mohou poškodit skořápku, jež pro vejce představuje účinnou ochranu před možným proniknutím bakterií a má celou řadu antimikrobiálních vlastností. Některé postupy, jako například ošetření ultrafialovým zářením, však nelze považovat za čištění. Vejce třídy A by neměla být čištěna také proto, že v průběhu čištění nebo po něm by mohlo dojít k poškození fyzických překážek, jako je blána. Takové poškození může vytvořit příznivé podmínky pro bakteriální kontaminaci vnitřního obsahu vejce nebo unikání vlhkosti přes skořápku, což by způsobilo nárůst rizika pro spotřebitele, a to především v případě, že následné podmínky sušení a skladování nejsou optimální.

(9)

Některé členské státy však používají pod důslednou kontrolou schválené postupy mytí vajec s dobrými výsledky. Podle stanoviska vydaného dne 7. září 2005 Vědeckou komisí pro biologická nebezpečí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, která se na žádost Komise zabývala mikrobiologickým nebezpečím plynoucím z mytí konzumních vajec (6), nepředstavují způsoby mytí vajec, jež se používají v některých balírnách/třídírnách, z hygienického hlediska žádný problém a mohou se zachovat za předpokladu, že bude mimo jiné vypracován soubor pravidel pro režimy mytí vajec.

(10)

Je třeba, aby vejce třídy A byla tříděna podle hmotnosti. Z těchto důvodů by měl být stanoven omezený počet hmotnostních skupin a jasná pravidla, pokud jde o minimální požadavky na označování, což nevylučuje další nepovinné označování, pokud jsou dodrženy požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (7).

(11)

Je třeba, aby povolení třídit a označovat vejce podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny jakožto balírny/třídírny, mohly získat pouze podniky, jejichž prostory a technické vybavení odpovídají druhu a rozsahu jejich činnosti, a umožňují tudíž zacházení s vejci za vyhovujících podmínek.

(12)

Je nezbytné stanovit maximální lhůty pro třídění, označování a balení vajec a rovněž pro označování balení.

(13)

Kromě obecné povinnosti zajistit ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce vysledovatelnost potravin, krmiv, hospodářských zvířat nebo látek, které jsou určeny k přimísení do potravin či krmiv, nebo u nichž se očekává, že přimíseny budou, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (8), je třeba pro účely kontroly stanovit některé informace, které budou uvedeny na přepravních obalech obsahujících vejce i na jejich průvodních dokladech.

(14)

Pokud jsou vejce dodávána do jiného členského státu, je nutné, aby se na ně v produkčním místě vyznačil kód producenta. Obzvláště v případě vajec třídy B by mělo být přesně stanoveno, že neumožňuje-li samotný kód producenta jasné rozlišení třídy jakosti, měla by být vejce třídy B označena jiným údajem.

(15)

Je třeba stanovit složení kódu producenta, který je uveden v části A bodě III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007. Mimo to je třeba jasně uvést, že je možné učinit výjimku z požadavků na označování kódem producenta, jestliže technické vybavení na označování vajec neumožňuje označovat prasklá nebo znečištěná vejce.

(16)

V souladu s částí A bodem III odst. 1 druhým pododstavcem přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 je třeba určit ostatní údaje, kterými mohou být označena vejce třídy B.

(17)

Pokud jsou vejce určená ke zpracování dodávána přímo podnikům potravinářského průmyslu a existují dostatečné záruky týkající se konečného místa určení, členské státy mohou provozovatelům zemědělských podniků, kteří podají žádost, udělit výjimky z požadavku na označování.

(18)

Směrnice 2000/13/ES stanoví pravidla obecné povahy vztahující se na všechny potraviny uváděné na trh. Pro balení je však třeba stanovit některé specifické požadavky na označování.

(19)

Článek 9 směrnice 2000/13/ES stanoví datum minimální trvanlivosti potraviny jako datum, do kterého si potravina uchovává své specifické vlastnosti při správném způsobu skladování. V zájmu jasnosti by toto datum mělo být stanoveno nejdéle na 28 dnů po snášce.

(20)

Vejce se mohou prodávat s označením údajů, které poukazují na obzvláštní čerstvost vejce. Proto je třeba stanovit maximální lhůtu, během které mohou být tyto údaje použity.

(21)

Vejce se mohou prodávat s označením údajů, které uvádějí specifické složení krmiva pro nosnice. Je třeba stanovit minimální požadavky na použití takového označení.

(22)

Jsou-li vejce prodávána bez obalu, měl by mít spotřebitel k dispozici některé údaje, které se na obalu běžně uvádějí.

(23)

Kromě všeobecných hygienických požadavků na obaly a balení potravin je třeba stanovit některé další požadavky, aby se maximálně snížilo riziko zhoršení jakosti nebo kontaminace vajec v průběhu skladování nebo přepravy. Tyto normy by měly být založeny na normě EHK OSN č. 42.

(24)

Průmyslová vejce jsou nevhodná k lidské spotřebě. Je proto třeba stanovit použití pásek nebo štítků pro snadnou identifikaci balení obsahujících tato vejce.

(25)

Na opětovné zabalení vajec mají vhodné prostory a technické vybavení pouze balírny/třídírny. Je proto třeba omezit každé opětovné zabalení na balírny/třídírny.

(26)

Provozovatelé potravinářských podniků jsou v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002 povinni zajistit vysledovatelnost. Pro producenty, sběrná zařízení a balírny/třídírny je třeba stanovit povinnost vést další zvláštní záznamy, které by umožnily inspekčním orgánům kontrolovat dodržování obchodních norem.

(27)

Je třeba stanovit postupy a kritéria pro provádění kontrol.

(28)

Je vhodné kontrolovat dodržování obchodních norem u celých šarží, a pokud nebude možné dodržení norem prokázat, mělo by být uvedení celé šarže nesplňující normy na trh zakázáno.

(29)

Při kontrole dodržování obchodních norem by měly být povoleny určité odchylky. Tyto odchylky by se měly lišit podle různých požadavků a fází uvádění na trh.

(30)

Požadavky, které uplatňují třetí země, mohou být odlišné od požadavků stanovených ve Společenství pro uvádění vajec na trh. S ohledem na vývoz je vhodné zajistit, aby vejce určená k vývozu a za tímto účelem zabalená tyto požadavky splňovala.

(31)

Je třeba stanovit podrobnosti, pokud jde o posouzení rovnocennosti obchodních norem třetích zemí s právními předpisy Společenství, které provede Komise na žádost třetí země. Je třeba stanovit některé požadavky na označování pro vejce dovážená z třetích zemí.

(32)

Komise by měla mít k dispozici údaje o počtu registrovaných zařízení, v nichž se chovají nosnice.

(33)

Je nutné, aby členské státy informovaly o každém závažném porušení obchodních norem tak, aby ostatní členské státy, kterých by se toto porušení mohlo týkat, mohly být vhodným způsobem varovány.

(34)

Dodávky vajec pro maloobchod ve francouzských zámořských departementech závisí částečně na dodávání vajec z evropského kontinentu. S ohledem na dobu trvání přepravy a klimatické podmínky vyžaduje uchovávání vajec dopravovaných do francouzských zámořských departementů dodržování zvláštního režimu zásobování, včetně možnosti přepravovat vejce chlazená. Tento zvláštní režim je možné odůvodnit současnou nedostatečností místních kapacit produkce. Tento výjimečný režim je třeba na přiměřenou dobu zachovat, dokud nevzniknou dostatečné místní kapacity produkce.

(35)

Ustanovení části A bodu I odst. 2 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 povoluje členským státům stanovit výjimku z požadavků stanovených v uvedeném nařízení pro vejce, která producent přímo dodává konečnému spotřebiteli. Za účelem zohlednění zvláštních podmínek uvádění vajec na trh v určitých oblastech Finska je třeba pro prodej od producentů do maloobchodních prodejen v těchto oblastech stanovit výjimku z požadavků tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 1234/2007.

(36)

V souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (9), je třeba, aby členské státy zajistily zákaz chovu nosnic v neobohacených klecích ode dne 1. ledna 2012. Komise by proto měla posoudit provádění ustanovení o nepovinném označování zvažované v souvislosti s obohacenými klecemi před tímto dnem, aby mohla prověřit potřebu prohlásit toto označování za povinné.

(37)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Definice uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 852/2004 a bodech 5 a 7.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 se použijí odpovídajícím způsobem.

Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí:

a)

„balením“ obal, který obsahuje vejce třídy A nebo B, s výjimkou přepravních obalů a kontejnerů s průmyslovými vejci;

b)

„prodejem bez obalu“ nabídka vajec k maloobchodnímu prodeji konečnému spotřebiteli jiným způsobem než v obalu;

c)

„sběrným zařízením“ každé zařízení registrované v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 852/2004 s oprávněním ke sběru vajec od producenta za účelem dodávání do balírny/třídírny, na trh určený výhradně pro velkoobchodní podnik, jejichž podniky jsou schválené jako balírny/třídírny, či potravinářskému nebo jinému průmyslu;

d)

„doporučeným datem prodeje“ maximální lhůta pro dodání vajec konečnému spotřebiteli podle bodu 3 kapitoly I oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

e)

„potravinářským průmyslem“ všechna zařízení vyrábějící výrobky z vajec určené k lidské spotřebě, s výjimkou zařízení společného stravování;

f)

„jiným průmyslem“ všechny podniky vyrábějící výrobky obsahující vejce, které nejsou určené k lidské spotřebě;

g)

„zařízením společného stravování“ subjekty uvedené v čl. 1 odst. 2 směrnice 2000/13/ES;

h)

„průmyslovými vejci“ vejce, která nejsou určena k lidské spotřebě;

i)

„šarží“ vejce balená i bez obalu, která pocházejí z jednoho produkčního místa nebo z jedné balírny/třídírny nacházejících se na témže místě a která jsou ve stejném balení nebo bez obalu ve stejném kontejneru, s totožným datem snášky, datem minimální trvanlivosti nebo datem balení, ze stejného způsobu chovu a v případě tříděných vajec ve stejné třídě jakosti a hmotnostní skupině;

j)

„opětovným zabalením“ fyzické přemístění vajec do jiného obalu nebo nové označení balení, obsahujícího vejce;

k)

„vejci“ vejce ve skořápce – s výjimkou vajec rozbitých, násadových či vařených – snesená slepicemi kura domácího (Gallus gallus) a vhodná k lidské spotřebě nebo k přípravě výrobků z vajec;

l)

„rozbitými vejci“ vejce s poškozenou skořápkou a blánami, v důsledku čehož je vnitřek vejce odhalený;

m)

„násadovými vejci“ vejce od okamžiku vložení do líhně;

n)

„uvedením na trh“ držení vajec za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji, skladování, balení, označování, dodávání nebo jakéhokoli jiného druhu předání, zdarma či nikoli;

o)

„hospodářským subjektem“ producent nebo jakákoli jiná fyzická či právnická osoba působící v oblasti uvádění vajec na trh;

p)

„produkčním místem“ zařízení, ve kterém se chovají nosnice a které je registrováno v souladu se směrnicí Komise 2002/4/ES (10);

q)

„balírnou/třídírnou“ balírna/třídírna ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004, která je povolená podle čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení a ve které jsou vejce tříděna podle jakosti a hmotnosti;

r)

„konečným spotřebitelem“ poslední nabyvatel potraviny, který tuto potravinu použije pouze v rámci úkonů a činností v potravinářském odvětví;

s)

„kódem producenta“ rozlišovací číslo produkčního místa podle bodu 2 přílohy směrnice 2002/4/ES.

Článek 2

Jakostní znaky vajec

1.   Vejce třídy A musí mít tyto jakostní znaky:

a)

skořápka a blána: čisté, nepoškozené, normálního tvaru;

b)

vzduchová bublina: nepohyblivá, výška maximálně 6 mm; u vajec označených „extra“ však nesmí přesahovat 4 mm;

c)

žloutek: při prosvětlení viditelný pouze jako stín, bez zřetelně rozeznatelných obrysů, při otáčení se zlehka pohybuje a vrací se ke středu;

d)

bílek: čirý, průhledný;

e)

zárodek: nepostřehnutelný vývoj;

f)

cizí látky: nepřípustné;

g)

cizí pach: nepřípustný.

2.   Vejce třídy A se před tříděním ani po třídění nesmějí ani mýt ani čistit, s výhradou článku 3.

3.   Vejce třídy A nesmějí být žádným způsobem konzervována nebo chlazena v prostorách nebo zařízeních, kde je teplota uměle udržována pod 5 °C. Vejce, která byla v průběhu přepravy uchovávána při teplotě nižší než 5 °C po dobu kratší než 24 hodin nebo v maloobchodní prodejně po dobu kratší než 72 hodin, se však nepovažují za chlazená.

4.   Vejce třídy B jsou vejce, která nemají jakostní znaky uvedené v odstavci 1. Vejce třídy A, která již nemají tyto znaky, mohou být přeřazena do třídy B.

Článek 3

Mytá vejce

1.   Členské státy, které k 1. červnu 2003 povolily balírnám/třídírnám mýt vejce, mohou toto povolení pro balírny/třídírny zachovat, pokud se tyto balírny/třídírny řídí vnitrostátními pokyny pro režimy mytí vajec. Mytá vejce smějí být uváděna na trh pouze v členských státech, v nichž byla tato povolení vydána.

2.   Členské státy uvedené v odstavci 1 by měly v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 852/2004 povzbuzovat provozovatele potravinářských podniků k vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou praxi pro režimy mytí vajec.

Článek 4

Třídění vajec třídy A podle hmotnosti

1.   Vejce třídy A se třídí podle hmotnosti takto:

a)

XL – velmi velká: hmotnost 73 g a více;

b)

L – velká: hmotnost alespoň 63 g a méně než 73 g;

c)

M – střední: hmotnost alespoň 53 g a méně než 63 g;

d)

S – malá: hmotnost méně než 53 g.

2.   Hmotnostní skupina se vyznačí příslušnými písmeny nebo výrazy podle odstavce 1 nebo pomocí kombinace písmen a výrazů, případně se doplní příslušné hmotnostní rozpětí. Lze použít i jiná dodatečná označení, za podmínky, že nemohou být zaměněna s písmeny a výrazy stanovenými v odstavci 1 a jsou v souladu se směrnicí 2000/13/ES.

3.   Odchylně od odstavce 1, jestliže jedno balení obsahuje vejce třídy A různých velikostí, uvede se minimální čistá hmotnost vajec v gramech a na vnější straně obalu se uvede označení „Vejce různých velikostí“ nebo podobný výraz.

Článek 5

Balírny/třídírny

1.   Vejce třídí a balí a balení vajec označují výhradně balírny/třídírny.

Jako balírna/třídírna mohou být schváleny výhradně podniky, které splňují podmínky stanovené v tomto článku.

2.   Příslušný orgán povoluje balírnám/třídírnám třídění vajec a přiděluje číslo balírny/třídírny každému hospodářskému subjektu, který disponuje vhodnými prostorami a vhodným technickým vybavením, jež umožňuje třídění vajec podle třídy jakosti a podle hmotnosti. Balírny/třídírny, které pracují výhradně pro potravinářský průmysl a jiný průmysl, nejsou povinny disponovat technickým vybavením pro třídění vajec podle hmotnosti.

Příslušný orgán přidělí balírně/třídírně číslo balírny/třídírny, které začíná kódem pro dotyčný členský stát, jak je uvedeno v bodě 2.2 přílohy směrnice 2002/4/ES.

3.   Balírny/třídírny musí disponovat nezbytným technickým vybavením, které zajistí řádné zacházení s vejci. Toto vybavení by mělo podle potřeby zahrnovat:

a)

vhodné zařízení na prosvěcování vajec, automatické nebo takové, u kterého je po celou dobu provozu nepřetržitá obsluha a které umožňuje provést u každého vejce zvlášť kontrolu jakosti, nebo jiné vhodné zařízení;

b)

přístroj na měření výšky vzduchové bubliny;

c)

zařízení na třídění vajec podle hmotnosti;

d)

jednu nebo více vah schválených pro vážení vajec;

e)

zařízení na označování vajec.

4.   Povolení podle odstavců 1 a 2 může být kdykoliv odebráno, pokud nejsou dodržovány podmínky stanovené v tomto článku.

Článek 6

Lhůta pro třídění, označování a balení vajec a označování obalů

1.   Vejce musí být roztříděna, označena a zabalena do deseti dnů po snášce.

2.   Vejce uváděná na trh podle článku 14 musí být roztříděna, označena a zabalena do čtyř dnů po snášce.

3.   Datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) musí být podle čl. 9 odst. 2 směrnice 2000/13/ES vyznačeno při balení.

Článek 7

Informace uvedené na přepravním obalu

1.   Aniž je dotčen článek 18 nařízení (ES) č. 178/2002, vyznačí producent v produkčním místě na každý přepravní obal obsahující vejce:

a)

jméno a adresu producenta;

b)

kód producenta;

c)

počet vajec a/nebo jejich hmotnost;

d)

datum nebo dobu snášky;

e)

datum odeslání.

V případě balíren/třídíren, kterým vejce bez obalu dodávají jejich vlastní produkční jednotky nacházející se ve stejném areálu, mohou být informace na přepravních obalech vyznačeny v balírně/třídírně.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se vyznačí na přepravní obaly a musí být obsaženy v průvodních dokladech. Kopii těchto dokladů uchovává každý hospodářský subjekt, jemuž jsou vejce dodána. Originály průvodních dokladů uchovává balírna/třídírna, která vejce třídí.

Jestliže jsou šarže dodané sběrnému zařízení rozděleny k dodání více než jednomu subjektu, mohou být průvodní doklady nahrazeny vhodnými štítky na přepravních kontejnerech, pokud tyto štítky obsahují informace uvedené v odstavci 1.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 vyznačené na přepravním obalu nesmí být měněny a musí zůstat na přepravním obalu, dokud z něj vejce nebudou vyjmuta za účelem okamžitého třídění, označování a balení nebo k pozdějšímu zpracování.

Článek 8

Označování vajec k dodávkám do zahraničí

1.   Vejce dodávaná produkčním místem sběrnému zařízení, balírně/třídírně nebo jinému než potravinářskému průmyslu v jiném členském státě musí být před tím, než opustí produkční místo, označena kódem producenta.

2.   Členský stát, na jehož území se produkční místo nachází, může z požadavku uvedeného v odstavci 1 udělit výjimku, jestliže producent podepsal dodací smlouvu s balírnou/třídírnou v jiném členském státě, který takové označení v souladu s tímto nařízením požaduje. Taková výjimka může být udělena pouze na požádání obou dotčených subjektů a po předchozím písemném souhlasu členského státu, v němž se balírna/třídírna nachází. V tomto případě se k zásilce přikládá kopie dodací smlouvy.

3.   Minimální doba trvání dodací smlouvy uvedené v odstavci 2 nesmí být kratší než jeden měsíc.

4.   Před udělením výjimky podle odstavce 2 tohoto článku musí být informovány inspekční orgány dotyčného členského státu a všech tranzitních členských států uvedené v článku 24.

5.   Vejce třídy B uváděná na trh v jiném členském státě musí být označena podle části A bodu III odst. 1 druhého pododstavce přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, a v případě potřeby nést údaje podle článku 10 tohoto nařízení, aby byla snadno rozeznatelná od vajec třídy A.

Článek 9

Kód producenta

1.   Kód producenta se skládá z číslice a písmen stanovených v bodě 2 přílohy směrnice 2002/4/ES. Musí být zřetelně a čitelně vyznačen a nejméně 2 mm vysoký.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení části A bodu III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, jestliže nelze z technických důvodů označit vejce prasklá nebo znečištěná, není vyznačení kódu producenta povinné.

Článek 10

Označení na vejcích třídy B

Označení uvedené v části A bodě III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 má mít podobu kruhu o průměru minimálně 12 mm, v němž je vepsáno písmeno „B“ o minimální výšce 5 mm, nebo podobu zřetelně viditelného barevného bodu o průměru minimálně 5 mm.

Článek 11

Označování vajec dodávaných přímo potravinářskému průmyslu

Členské státy mohou pro hospodářské subjekty na jejich žádost stanovit výjimku z povinnosti označovat vejce podle části A bodu III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, jestliže jsou vejce dodávána potravinářskému průmyslu přímo z produkčního místa.

Článek 12

Označování balení

1.   Na baleních obsahujících vejce třídy A musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a)

číslo balírny/třídírny;

b)

třída jakosti; obaly mohou být označeny slovy „třída A“ nebo písmenem „A“, a to buď samostatně, nebo v kombinaci se slovem „čerstvá“;

c)

hmotnostní skupina podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení;

d)

datum minimální trvanlivosti podle článku 13 tohoto nařízení;

e)

výraz „mytá vejce“ u mytých vajec podle článku 3 tohoto nařízení;

f)

údaj o zvláštních podmínkách skladování podle čl. 3 odst. 1 bodu 6 směrnice 2000/13/ES, který doporučuje spotřebitelům uchovávat vejce po zakoupení v chladu.

2.   Kromě požadavků stanovených v odstavci 1 musí být na baleních obsahujících vejce třídy A na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny údaje o způsobu chovu.

K označení způsobu chovu se použijí pouze následující výrazy:

a)

pro tradiční chov výrazy stanovené v části A přílohy I, a to pouze tehdy, jestliže jsou splněny příslušné podmínky stanovené v příloze II;

b)

pro ekologickou produkci se použijí výrazy stanovené v článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (11).

Význam kódu producenta se vysvětlí na vnější nebo vnitřní straně obalu.

Jestliže jsou nosnice chovány v systémech chovu podle požadavků stanovených v kapitole III směrnice 1999/74/ES, lze označení způsobu chovu doplnit jedním z údajů uvedených v části B přílohy I tohoto nařízení.

3.   Ustanovení odstavce 2 se použijí, aniž jsou dotčena vnitrostátní technická opatření, která stanoví požadavky nad rámec minimálních požadavků uvedených v příloze II a která se vztahují pouze na producenty dotyčného členského státu, pokud jsou slučitelná s právními předpisy Společenství.

4.   Na baleních obsahujících vejce třídy B musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a)

číslo balírny/třídírny;

b)

třída jakosti; označení slovy „třída B“ nebo písmenem „B“;

c)

datum balení.

5.   Členské státy mohou požadovat, aby balení vajec pocházejících z jejich území byla označena tak, aby při jejich otevření došlo k roztržení štítku.

Článek 13

Označení data minimální trvanlivosti

Datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 3 odst. 1 bodu 5) směrnice 2000/13/ES se stanoví nejdéle na 28 dnů po snášce. Pokud je udána doba snášky, datum minimální trvanlivosti se určí podle prvního dne uvedeného období.

Článek 14

Balení s označením „extra“

1.   Označení „extra“ nebo „extra čerstvá“ může být použito jako doplňující údaj o jakosti na baleních obsahujících vejce třídy A do devátého dne po snášce.

2.   Pokud se použijí označení uvedená v odstavci 1, vyznačí se na obalu datum snášky a lhůta devíti dnů zřetelným a čitelným způsobem.

Článek 15

Označení způsobu krmení nosnic

Jestliže se uvádí způsob krmení nosnic, uplatňují se tyto minimální požadavky:

a)

obsah obilovin jako přísady ve složení krmiva může být uveden pouze za předpokladu, že obiloviny tvoří minimálně 60 % hmotnosti použité krmné směsi, která může obsahovat nejvýše 15 % vedlejších produktů z obilovin;

b)

aniž je dotčen minimální podíl 60 % uvedený v písmenu a), pokud je v označení uvedena konkrétní obilovina, musí tvořit minimálně 30 % použité krmné směsi. Pokud je v označení jmenovitě uvedeno více obilovin, musí každá tvořit minimálně 5 % použité krmné směsi.

Článek 16

Informace uváděné při prodeji vajec bez obalu

Při prodeji vajec bez obalu se uvedou pro spotřebitele zřetelným a čitelným způsobem informace, které se týkají:

a)

třídy jakosti;

b)

hmotnostní skupiny podle článku 4;

c)

údajů o způsobu chovu v souladu s údaji uvedenými v čl. 12 odst. 2;

d)

vysvětlení významu kódu producenta;

e)

data minimální trvanlivosti.

Článek 17

Kvalita balení

Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v kapitole X přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004, obaly musí být odolné proti nárazu, suché, čisté a v dobrém stavu a vyrobené z materiálů, které chrání vejce před vnějšími pachy a vlivy negativně působícími na jejich jakost.

Článek 18

Průmyslová vejce

Průmyslová vejce se uvádějí na trh v baleních opatřených červenou páskou nebo štítkem.

Na páskách a štítcích se musí vyznačit:

a)

název a adresa hospodářského subjektu, jemuž jsou vejce určena;

b)

název a adresa hospodářského subjektu, který vejce odeslal;

c)

slova „průmyslová vejce“ velkými písmeny o výšce 2 cm a slova „nevhodná k lidské spotřebě“ písmeny o výšce minimálně 8 mm.

Článek 19

Opětovné zabalení

Vejce třídy A, která byla zabalena, mohou být opětovně zabalena pouze v balírnách/třídírnách. Každé balení obsahuje vejce pouze jedné šarže.

Článek 20

Záznamy, které vedou producenti

1.   Producenti zaznamenávají údaje o způsobu chovu, přičemž u všech používaných způsobů chovu uvedou:

a)

datum naskladnění, věk nosnic při naskladnění a počet nosnic;

b)

datum vyřazení a počet vyřazených nosnic;

c)

denní produkci vajec;

d)

počet a/nebo hmotnost vajec denně prodaných nebo denně dodaných jiným způsobem;

e)

jména a adresy odběratelů.

2.   Jestliže je podle článku 15 tohoto nařízení uveden způsob krmení, aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v části A oddílu III přílohy I nařízení (ES) č. 852/2004, zaznamenávají producenti následující údaje, přičemž u všech používaných způsobů krmení uvedou:

a)

množství a druh krmiva dodaného nebo připraveného v podobě směsí přímo v podniku;

b)

datum dodání krmiva.

3.   Pokud producent používá v jednom produkčním místě různé způsoby chovu, údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se rozepíší podle jednotlivých hal.

4.   Pro účely tohoto článku však mohou producenti místo vedení záznamů o prodeji a dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 21

Záznamy, které vedou sběrná zařízení

1.   Sběrná zařízení zaznamenávají zvlášť podle způsobu chovu a po dnech:

a)

množství vajec, která převzala, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy a kódu producenta a data nebo doby snášky;

b)

množství netříděných vajec dodaných do příslušných balíren/třídíren, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy, čísla balírny/třídírny a data nebo doby snášky.

2.   Pro účely tohoto článku však mohou sběrná zařízení místo vedení záznamů o prodeji nebo dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavci 1.

Článek 22

Záznamy, které vedou balírny/třídírny

1.   Balírny/třídírny zaznamenávají zvlášť podle způsobu chovu a po dnech:

a)

množství obdržených netříděných vajec, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy a kódu producenta a data nebo doby snášky;

b)

množství vajec po jejich roztřídění, rozepsaném podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny;

c)

množství tříděných vajec dodaných z jiných balíren/třídíren s uvedením čísla těchto balíren/třídíren a data minimální trvanlivosti;

d)

množství netříděných vajec dodaných do jiných balíren/třídíren, rozepsané podle producenta s uvedením čísla těchto balíren/třídíren a data nebo doby snášky;

e)

počet a/nebo hmotnost dodaných vajec, podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny, data balení v případě vajec třídy B nebo data minimální trvanlivosti v případě vajec třídy A a podle odběratelů, u kterých jsou uvedena jejich jména a adresy.

Balírny/třídírny musí své záznamy o fyzických zásobách aktualizovat každý týden.

2.   Pokud jsou vejce třídy A a jejich obaly označeny údaji o způsobu krmení nosnic podle článku 15, balírny/třídírny, které taková označení používají, je zaznamenávají zvlášť podle odstavce 1.

3.   Pro účely tohoto článku však mohou sběrná zařízení místo vedení záznamů o prodeji nebo dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 23

Lhůty pro uchovávání záznamů

Záznamy a složky uvedené v čl. 7 odst. 2 a článcích 20, 21 a 22 se uchovávají po dobu nejméně dvanácti měsíců ode dne, kdy začaly být vedeny či byly založeny.

Článek 24

Kontroly

1.   Členské státy určí inspekční orgány, jejichž úkolem je kontrolovat dodržování tohoto nařízení.

2.   Inspekční orgány uvedené v odstavci 1 kontrolují produkty, na které se vztahuje toto nařízení, a to během všech fází uvádění na trh. Vedle náhodného odběru vzorků se kontroly provádějí na základě analýzy rizik, přičemž se zohlední druh a kapacita dotyčného zařízení a dřívější záznamy o hospodářském subjektu, pokud jde o dodržování obchodních norem pro vejce.

3.   Pokud jde o vejce třídy A, která jsou dovážena ze třetích zemí, provádějí se kontroly uvedené v odstavci 2 při celním odbavení a před jejich propuštěním do volného oběhu.

Vejce třídy B dovezená ze třetích zemí se propustí do volného oběhu až poté, co se při celním odbavení ověří, že jejich konečné místo určení je ve zpracovatelském průmyslu.

4.   Vedle náhodného odběru vzorků se provádějí kontroly hospodářských subjektů, jejichž četnost určí inspekční orgány na základě analýzy rizik uvedené v odstavci 2, přičemž se zohlední minimálně:

a)

výsledky předchozích kontrol;

b)

složitost obchodních tras, po nichž se vejce přemísťují;

c)

stupeň segmentace ve výrobním nebo balírenském zařízení;

d)

množství produkovaných nebo balených vajec;

e)

všechny podstatné změny, k nimž došlo ve srovnání s předchozími roky, pokud jde o druh produkovaných nebo zpracovávaných vajec nebo o způsob uvádění na trh.

5.   Kontroly se provádějí pravidelně a předem se neohlašují. Záznamy uvedené v článcích 20, 21 a 22 se inspekčním orgánům předkládají, jakmile o ně požádají.

Článek 25

Rozhodnutí v případě nedodržení předpisů

1.   V případě, že inspekční orgány při provádění kontrol podle článku 24 zjistí, že ustanovení tohoto nařízení nejsou dodržována, budou se jejich rozhodnutí vztahovat pouze na celou kontrolovanou šarži.

2.   Zjistí-li se, že kontrolovaná šarže není v souladu s tímto nařízením, příslušný inspekční orgán zakáže její uvedení na trh nebo její dovoz, pokud šarže pochází ze třetí země, a to až do doby, než se prokáže, že již požadavky tohoto nařízení splňuje.

3.   Inspekční orgán, který provedl kontrolu, ověří, zda odmítnutá šarže již je v souladu s tímto nařízením nebo zda jsou přijímána opatření pro zajištění tohoto souladu.

Článek 26

Přípustné odchylky v případě vad jakosti

1.   Při kontrolách šarží vajec třídy A se považují za přípustné tyto odchylky:

a)

těsně před expedicí z balírny/třídírny: 5 % vajec s vadami jakosti;

b)

v ostatních fázích uvádění na trh: 7 % vajec s vadami jakosti.

2.   U vajec uváděných na trh jako „extra“ nebo „extra čerstvá“ však není přípustná žádná odchylka pro výšku vzduchové bubliny při kontrole v okamžiku balení nebo při dovozu.

3.   Pokud kontrolovaná šarže obsahuje méně než 180 vajec, procentní podíly stanovené v odstavci 1 se zdvojnásobí.

Článek 27

Přípustné odchylky u hmotnosti vajec

1.   Kromě případu stanoveného v čl. 4 odst. 3 se při kontrole šarže vajec třídy A připouští odchylka u hmotnosti jednotlivých vajec. Takové šarže mohou obsahovat nejvýše 10 % vajec hmotnostní skupiny, jež předchází hmotnostní skupinu vyznačenou na obalu nebo po ní následuje, avšak nanejvýš 5 % vajec z bezprostředně nižší hmotnostní skupiny.

2.   Pokud kontrolovaná šarže obsahuje méně než 180 vajec, procentní podíly stanovené v odstavci 1 se zdvojnásobí.

Článek 28

Přípustné odchylky pro označování vajec

Při kontrolách šarží a balení vajec se připouští odchylka 20 % vajec s nečitelným označením.

Článek 29

Vejce určená pro vývoz do třetích zemí

Vejce zabalená a určená pro vývoz mohou splňovat jiné požadavky než ty, které stanoví příloha XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 a toto nařízení, pokud jde o jakost a označování nebo některé další požadavky.

Článek 30

Dovážená vejce

1.   Každé hodnocení rovnocennosti pravidel podle části A bodu IV odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 zahrnuje hodnocení, zda hospodářské subjekty v dotčené třetí zemi splňují požadavky stanovené v tomto nařízení. Toto hodnocení se pravidelně aktualizuje.

Komise výsledky hodnocení zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Vejce dovážená z třetích zemí musí být v zemi původu jasně a čitelně označena kódem země ISO 3166.

3.   Na obalech obsahujících vejce dovezená ze zemí, které neposkytují dostatečné záruky rovnocennosti pravidel podle části A bodu IV odst. 3 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a)

země původu;

b)

způsob chovu („normy ne ES“).

Článek 31

Předkládání informací

Před 1. dubnem každého roku všechny členské státy oznámí Komisi elektronickou cestou počet produkčních míst rozepsaných podle způsobů chovu, včetně maximální kapacity zařízení (počet nosnic, které je zařízení schopno naráz pojmout).

Článek 32

Oznámení o porušení předpisů

Členské státy oznámí Komisi elektronickou cestou do pěti pracovních dnů všechna porušení předpisů zjištěná inspekčními orgány, nebo jakékoli vážné podezření na taková porušení, která by mohla narušit obchod s vejci uvnitř Společenství. Obchod uvnitř Společenství je považován za narušený zejména v případě závažného porušení předpisů hospodářskými subjekty, které produkují nebo uvádějí na trh vejce určená k prodeji v jiném členském státě.

Článek 33

Výjimky pro francouzské zámořské departementy

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 3 mohou být vejce určená pro maloobchodní prodej ve francouzských zámořských departementech odesílána do těchto departementů chlazená. V tomto případě může být doporučené datum prodeje prodlouženo na 33 dnů.

2.   V případě uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se na vnější straně obalu kromě požadavků stanovených v článcích 12 a 16 uvedou slova „chlazená vejce“ a údaje o chlazení.

Rozlišovací znak „chlazená vejce“ má podobu rovnostranného trojúhelníku o straně minimálně 10 mm.

Článek 34

Výjimky pro některé oblasti ve Finsku

Pro vejce přímo prodávaná producenty do maloobchodních prodejen v oblastech uvedených v příloze III se stanoví výjimka z požadavků přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 a tohoto nařízení. V souladu s čl. 12 odst. 2 a čl. 16 písm. c) tohoto nařízení však musí být řádně vyznačen způsob chovu.

Článek 35

Hodnocení postupů týkajících se nepovinného označování

Komise nejpozději do 31. prosince 2009 vyhodnotí používání nepovinného označování v souladu s čl. 12 odst. 2 posledním pododstavcem s ohledem na možnost prohlásit je případně za povinné.

Článek 36

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 37

Předávání informací

Členské státy a Komise si navzájem předávají informace nezbytné pro provádění tohoto nařízení.

Článek 38

Zrušení

Nařízení (ES) č. 557/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2008.

Odkazy na zrušené nařízení a na nařízení (ES) č. 1028/2006 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 39

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Článek 33 se použije do dne 30. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 132, 24.5.2007, s. 5. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1336/2007 (Úř. věst. L 298, 16.11.2007, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(6)  The EFSA Journal (2005) č. 269, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/68/ES (Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 11).

(8)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízemím Komise (ES) č. 202/2008 (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 17).

(9)  Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 44.

(11)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Výrazy uvedené v čl. 12 odst. 2 druhém pododstavci písm. a)

Kód jazyka

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„Яйца от кокошки – подово отглеждане“

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas criadas en el suelo“

„Huevos de gallinas criadas en jaula“

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Buræg“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„Eier aus Käfighaltung“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Puuris peetavate kanade munad“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αυγά κλωβοστοιχίας“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Eggs from caged hens“

FR

„Œufs de poules élevées en plein air“

„Œufs de poules élevées au sol“

„Œufs de poules élevées en cage“

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobóil“

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí“

IT

„Uova da allevamento all'aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Uova da allevamento in gabbie“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Sprostos dētas olas“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Ketreces tartásból származó tojás“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Kooieieren“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Jaja z chowu klatkowego“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Ouă de găini crescute în baterii“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podostieľkového chovu“

„Vajcia z klietkového chovu“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Jajca iz baterijske reje“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Häkkikanojen munia“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Ägg från burhöns“


ČÁST B

Výrazy uvedené v čl. 12 odst. 2 čtvrtém pododstavci

Kód jazyka

 

BG

„Уголемени клетки“

ES

„Jaulas acondicionadas“

CS

„Obohacené klece“

DA

„Stimulusberigede bure“

DE

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Täiustatud puurid“

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Enriched cages“

FR

„Cages aménagées“

GA

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Gabbie attrezzate“

LV

„Uzlaboti būri“

LT

„Pagerinti narveliai“

HU

„Feljavított ketrecek“

MT

„Gaġeg arrikkiti“

NL

„Aangepaste kooi“ of „Verrijkte kooi“

PL

„Klatki ulepszone“

PT

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Obohatené klietky“

SL

„Obogatene kletke“

FI

„Varustellut häkit“

SV

„Inredd bur“


PŘÍLOHA II

Minimální požadavky na systémy chovu pro různé způsoby chovu nosnic

1.

„Vejce od nosnic ve volném výběhu“ musí pocházet ze zemědělských podniků, které splňují minimálně podmínky stanovené v článku 4 směrnice 1999/74/ES.

Zejména musí být splněny tyto podmínky:

a)

nosnice musí mít během dne neomezený přístup k venkovnímu volnému výběhu; tento požadavek však nebrání producentovi, aby omezil přístup k těmto výběhům na omezenou dobu v dopoledních hodinách v souladu se správnými zemědělskými postupy, včetně správných chovatelských postupů.

V případě jiných omezení, včetně veterinárních omezení přijatých podle právních předpisů Společenství na ochranu zdraví lidí a zvířat, na jejichž základě je nutno omezit přístup nosnic k venkovnímu volnému výběhu, lze vejce v průběhu omezení dále označovat jako „vejce od nosnic ve volném výběhu“, za žádných okolností však ne déle než dvanáct týdnů;

b)

volné výběhy, do kterých mají nosnice přístup, musí být převážně pokryty vegetací a nesmí se používat k jiným účelům, s výjimkou použití jako sadu, zalesněné plochy či pastviny, pokud toto použití povolí příslušné orgány;

c)

hustota chovu ve volných výbězích nesmí být v žádném okamžiku vyšší než 2 500 nosnic na hektar rozlohy určené pro nosnice, neboli jedna nosnice na 4 m2; pokud však na jednu nosnici připadá alespoň 10 m2, pokud se používá rotace a nosnice mají během celého života hejna volný přístup na celou plochu, musí být v každém používaném výběhu neustále k dispozici nejméně 2,5 m2 na každou nosnici;

d)

hranice volného výběhu nesmí být od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy vzdálena více než 150 m. Tuto vzdálenost však lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy za předpokladu, že na ploše celého venkovního výběhu je podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 písm. b) podbodu ii) směrnice 1999/74/ES rovnoměrně rozmístěn dostatečný počet přístřešků, a to nejméně čtyři přístřešky na hektar.

2.

„Vejce od nosnic v halách“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují minimálně podmínky stanovené v článku 4 směrnice 1999/74/ES.

3.

„Vejce od nosnic v klecích“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují minimálně:

a)

podmínky stanovené v článku 5 směrnice 1999/74/ES, a to do 31. prosince 2011, nebo

b)

podmínky stanovené v článku 6 směrnice 1999/74/ES.

4.

Členské státy mohou u bodů 1 a 2 této přílohy povolit odchylky u chovů drůbeže s počtem nosnic menším než 350 nebo u plemenných chovů nosnic, pokud jde o povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. d) druhé větě a písm. e), v čl. 4 odst. 1 bodě 2, v čl. 4 odst. 1 bodě 3 písm. a) podbodě i) a písm. b) podbodě i) směrnice 1999/74/ES.


PŘÍLOHA III

Oblasti Finska podle článku 34

Provincie:

Laponsko,

Oulu,

oblasti Severní Karélie a Severní Savo v provincii Východní Finsko,

Ålandy.


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka uvedená v článku 38

Nařízení (ES) č. 1028/2006

Nařízení (ES) č. 557/2007

Toto nařízení

Čl. 1 první pododstavec

Čl. 1 první pododstavec

Čl. 1 druhý pododstavec úvodní věta

Čl. 1 druhý pododstavec úvodní věta

Čl. 1 druhý pododstavec písm. a) až j)

Čl. 1 druhý pododstavec písm. a) až j)

Čl. 2 body 1 až 9

Čl. 1 druhý pododstavec písm. k) až s)

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2 první pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 4

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Čl. 11 odst. 2

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 20

Článek 21

Článek 21

Článek 22

Článek 22

Článek 23

Článek 23

Článek 7

Čl. 24 odst. 1, 2 a 3

Článek 24

Čl. 24 odst. 4 a 5

Článek 25

Článek 25

Článek 26

Článek 26

Článek 27

Článek 27

Článek 28

Článek 28

Článek 29

Článek 29

Článek 30

Článek 30

Článek 31

Článek 31

Článek 32

Článek 32

Článek 33

Článek 33

Článek 34

Článek 34

Článek 35

Článek 35

Článek 8

Článek 36

Článek 9

Článek 37

Článek 36

Článek 38

Článek 37

Článek 39

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA V


24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 590/2008

ze dne 23. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96 (1), a zejména na čl. 42 písm. b), f) a j) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 11 nařízení (ES) č. 1182/2007 stanoví, že vnitrostátní finanční podporu lze poskytnout v regionech, kde je stupeň organizovanosti producentů obzvláště nízký. Tato podpora by měla doplňovat provozní fond. Aby bylo organizaci producentů povoleno zahrnout do operačního programu dodatečnou podporu, měl by být operační program podle potřeby změněn. V tom případě je nutné, aby členské státy mohly zvýšit procentní limit stanovený v čl. 67 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 (2), o který lze zvýšit původně schválenou částku provozního fondu.

(2)

V čl. 82 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví, že uhradit náklady na přepravu pro bezplatné rozdělení lze pouze po předložení podpůrných dokladů o skutečně vzniklých nákladech na přepravu. Jelikož se však náklady na přepravu vztahující se k bezplatnému rozdělení financují na základě paušálních částek stanovených v příloze XI uvedeného nařízení, je tato informace zbytečná, zato by se měla vyžadovat informace o vzdálenosti, která tvoří základ pro výpočet takové paušální částky.

(3)

Je vhodné změnit datum stanovené v čl. 94 odst. 1 nařízení (ES) č. 1580/2007, do kterého členské státy předkládají Komisi žádost o schválení výplaty vnitrostátní finanční podpory organizacím producentů, na 31. ledna, aby bylo zohledněno, že členské státy mají možnost odložit schválení provozních fondů a operačních programů do 20. ledna.

(4)

Podle čl. 97 odst. 1 nařízení (ES) č. 1580/2007 žádají členské státy Společenství o uhrazení schválené vnitrostátní finanční podpory skutečně vyplacené organizacím producentů nejpozději do 1. března roku následujícího po roce provádění operačních programů. Jelikož členské státy podpory organizacím producentů vyplácejí do dne 15. října roku následujícího po roce provádění programu, měla by být lhůta, v níž členské státy žádají Komisi o proplacení, prodloužena do 1. ledna druhého roku následujícího po roce provádění programu.

(5)

V čl. 116 odst. 2 čtvrtém pododstavci nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví, že členské státy mohou provádět platby po uplynutí lhůty stanovené v článku 71 uvedeného nařízení, je-li toho zapotřebí. Pro tyto platby by však měla být z důvodů řádného finančního řízení stanovena konečná lhůta. Z týchž důvodů by měl být obdobný soubor ustanovení doplněn i do čl. 116 odst. 3 uvedeného nařízení.

(6)

Ustanovení čl. 122 prvního pododstavce písm. b) nařízení (ES) č. 1580/2007 požaduje, aby organizace producentů nahradily příspěvek Společenství v případě, že jsou příjemci produktů stažených z trhu v důsledku nesrovnalostí povinni nahradit hodnotu přijatých produktů a související částky přijaté na krytí nákladů na třídění, balení a přepravu. Organizace producentů by se však neměly činit odpovědnými za nesrovnalosti způsobené příjemci stažených produktů, a proto by tento požadavek měl být vypuštěn.

(7)

V zájmu zajištění právní jistoty a rovnosti mezi členskými státy by mělo být vyjasněno, že se v případě operačních programů prováděných v roce 2007 nadále uplatňují ustanovení shodná s těmi, která obsahuje nařízení Komise (ES) č. 544/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se dodatečného finančního příspěvku na provozní prostředky (3).

(8)

V čl. 47 odst. 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví, že žádosti o podpory na pololetní období mohou být předkládány pouze tehdy, je-li plán uznání členěn do pololetních období. Tyto žádosti lze však podat, pokud jde o plány schválené před rokem 2008 podle nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (4). V tomto případě je v zájmu těchto žádostí vhodné stanovit přechodné opatření.

(9)

V zájmu zajištění právní jistoty a bezproblémového přechodu mezi režimem podle nařízení (ES) č. 2200/96 a režimem podle nařízení (ES) č. 1182/2007 je důležité vyjasnit, že výše podpory by měly zůstat beze změn pro plány uznání přijaté podle nařízení (ES) č. 2200/96, které nadále využívají výhod spojených s přijetím podle čl. 55 odst. 4 nařízení (ES) č. 1182/2007 pro seskupení producentů mimo členské státy, které ke Společenství přistoupily dne 1. května 2004 nebo později, a mimo nejvzdálenější regiony Společenství podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy nebo menší ostrovy v Egejském moři podle čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a mění nařízení (ES) č. 1782/2003 (5), a pro seskupení producentů, která využívala výhod plynoucích z čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 2200/96.

(10)

V zájmu zajištění právní jistoty a ochrany nabytých práv je důležité vyjasnit, že vyplacení vyrovnávací platby Společenství za stažení produktů z trhu a související kontroly, které se týkají stažení v roce 2007, ale k nimž do dne 31. prosince 2007 nedošlo, lze nicméně provést po tomto dni v souladu s pravidly platnými k tomuto dni.

(11)

V zájmu zajištění právní jistoty a ochrany oprávněných očekávání by se mělo vyjasnit, že by se neměly uplatňovat sankce na žádosti o podporu na operační programy prováděné v roce 2007 za jednání nebo opomenutí v dotčeném období, které by byly přísnější než sankce použitelné podle právních předpisů platných v té době.

(12)

Nařízení (ES) č. 1580/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Vzhledem k tomu, že přizpůsobit se novým pravidlům vnitrostátní finanční podpory v nařízení (ES) č. 1580/2007 činí členským státům v případě operačních programů prováděných v letech 2007 a 2008 potíže, je vhodné přijmout přechodná pravidla umožňující odchylky od lhůt stanovených v článku 94 uvedeného nařízení.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1580/2007 se mění takto:

1)

V čl. 67 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

zvýšily výši provozního fondu maximálně o 25 % původně schválené částky a tuto výši snížily o procentní podíl, jejž určí členské státy, pokud zůstanou zachovány všeobecné cíle operačního programu. Členské státy mohou tento procentní podíl zvýšit v případě spojení organizací producentů podle čl. 31 odst. 1 a v případě použití článku 94a.“

2)

V čl. 82 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

vzdálenost mezi místem stažení z trhu a místem dodávky.“

3)

V čl. 94 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy předkládají Komisi žádost o schválení poskytnutí vnitrostátní finanční podpory podle čl. 11 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1182/2007 pro operační programy, které mají být provedeny ve kterémkoli příslušném kalendářním roce, do 31. ledna daného roku.“

4)

Za článek 94 se vkládá nový článek 94a, který zní:

„Článek 94a

Úpravy operačního programu

Organizace producentů, která chce žádat o vnitrostátní finanční podporu, upraví podle potřeby svůj operační program podle článku 67.“

5)

V článku 97 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy žádají Společenství o uhrazení schválené vnitrostátní finanční podpory skutečně vyplacené organizacím producentů nejpozději do 1. ledna druhého roku následujícího po roce provádění programu.

Žádost je doprovázena dokladem prokazujícím, že ve třech ze čtyř předchozích let byly splněny podmínky uvedené v čl. 11 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1182/2007, a dále údaji o dotčených organizacích producentů, výši skutečně vyplacené podpory a popisem provozního fondu rozděleným na celkovou výši, příspěvky od Společenství, členského státu (vnitrostátní podpora) a organizací producentů a členů.“

6)

Článek 116 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou provádět platby po uplynutí lhůty stanovené v článku 71, je-li toho zapotřebí k použití tohoto odstavce. Tyto pozdější platby však v žádném případě nelze provést po dni 15. října druhého roku následujícího po roce provádění programu.“

b)

Za první pododstavec odstavce 3 se vkládá tento pododstavec:

„Členské státy mohou provádět platby po uplynutí lhůty stanovené v článku 71, je-li toho zapotřebí k použití tohoto odstavce. Tyto pozdější platby však v žádném případě nelze provést po dni 15. října druhého roku následujícího po roce provádění programu.“

7)

V čl. 122 prvním pododstavci písm. b) se zrušuje druhá věta.

8)

V článku 152 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.   Odchylně od čl. 47 odst. 2 tohoto nařízení smějí seskupení producentů provádějící plán uznání, na nějž se vztahuje čl. 55 odst. 4 nařízení (ES) č. 1182/2007 a jenž není členěn do pololetních období, předkládat žádosti o podpory na pololetní období. Tyto žádosti se smějí vztahovat pouze na pololetní období odpovídající obdobím roku, která začala před rokem 2008.

5.   Odchylně od článku 96 je v případě operačních programů prováděných v roce 2007 dodatečný finanční příspěvek k provoznímu fondu financován záruční sekcí EZZF ve výši 50 % z celkové finanční pomoci poskytnuté organizaci producentů.

6.   Plány uznání přijaté podle nařízení (ES) č. 2200/96, které nadále využívají výhod spojených s přijetím podle čl. 55 odst. 4 nařízení (ES) č. 1182/2007, pro seskupení producentů mimo členské státy, které ke Společenství přistoupily dne 1. května 2004 nebo později, a mimo nejvzdálenější regiony Společenství podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy nebo menší ostrovy v Egejském moři podle čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 jsou financovány ve výších stanovených v čl. 7 odst. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007.

Plány uznání přijaté podle nařízení (ES) č. 2200/96, které využívaly výhod čl. 14 odst. 7 uvedeného nařízení a nadále využívají výhod spojených s přijetím podle čl. 55 odst. 4 nařízení (ES) č. 1182/2007 jsou financovány ve výších stanovených v čl. 7 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1182/2007.

7.   Vyplacení vyrovnávacích plateb Společenství za stažení produktů z trhu a související kontroly, které se týkají stažení v roce 2007, ale k nimž do dne 31. prosince 2007 nedošlo, lze provést po tomto dni v souladu s hlavou IV nařízení (ES) č. 2200/96 podle tehdy platného znění.

8.   Pokud by se ve vztahu k žádostem o podporu podaným na operační programy prováděné v roce 2007 nebo dříve a v souvislosti s jednáním nebo opomenutími, k nimž v uvedeném období došlo, uplatnila sankce podle oddílu 3 kapitoly V hlavy III, avšak podle právních předpisů platných v uvedené době by se byla uplatnila méně přísná sankce nebo by se nebyla uplatnila sankce žádná, použije se uvedená méně přísná sankce, nebo se případně žádná sankce nepoužije.“

Článek 2

Odchylně od článku 94 nařízení (ES) č. 1580/2007 v případě operačních programů prováděných v letech 2007 a 2008 členské státy podávají Komisi žádost o schválení výplaty vnitrostátní finanční podpory podle čl. 11 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1182/2007 do dne 1. července 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 498/2008 (Úř. věst. L 146, 5.6.2008, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1, nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1.


24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 591/2008

ze dne 23. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (1), a zejména na článek 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 712/2007 (2) byla zahájena stálá nabídková řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství. Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 25. června 2008.

(2)

S cílem zajistit pro chovatele, jakož i pro průmysl s krmivy pro začátek hospodářského roku 2008/09 zásobování za konkurenceschopné ceny je třeba i nadále zpřístupňovat na trhu s obilovinami intervenční zásoby maďarské intervenční agentury, která jako jediná k dnešnímu dni stále disponuje zásobami, a upřesnit dny a data, kdy hospodářské subjekty mohou předložit nabídky, a to v závislosti na plánovaných jednáních Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů.

(3)

Nařízení (ES) č. 712/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 712/2007 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Ode dne 1. července 2008 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro dílčí nabídková řízení každou středu ve 13 hodin (bruselského času) dne 9. července 2008, 23. července 2008, 6. srpna 2008, 27. srpna 2008 a 10. září 2008.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 58/2008 (Úř. věst. L 22, 25.1.2008, s. 3).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/29


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. června 2008,

kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

(2008/475/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. dubna 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu. Podle čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení Rada stanoví, přezkoumává a mění seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 7 odst. 2 zmíněného nařízení.

(2)

Rada rozhodla, že některé další osoby, subjekty a orgány splňují podmínky stanovené v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 a že by proto měly být uvedeny v příloze V zmíněného nařízení, a to z uvedených individuálních a konkrétních důvodů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 423/2007 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění.

V Lucemburku dne 23. června 2008.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 103, 20.4.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 219/2008 (Úř. věst. L 68, 12.3.2008, s. 5).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

A.   Fyzické osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Reza AGHAZADEH

Datum narození: 15.3.1949, pas č.: S4409483, s platností 26.4.2000 – 27.4.2010, místo vydání: Teherán, diplomatický pas č. D9001950, vydán dne 22. ledna 2008, platný do 21. ledna 2013, místo narození: Choj

Vedoucí Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Brigádní generál Islámských revolučních gard (IRGC) Džavád DARVIŠ-VAND

 

Náměstek ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) pro inspekci. Odpovídá za veškeré vybavení a zařízení ministerstva

24.6.2008

3.

Brigádní generál IRGC Sejjed Mahdí FARÁHÍ

 

Generální ředitel Organizace obranného průmyslu (DIO), která je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr. Hosejn FAKIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Írán

Zástupce a generální ředitel Společnosti pro výrobu a získávání jaderného paliva (NFPC), která je součástí AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). NFPC se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit.

24.4.2007

5.

Inženýr Modžtaba HAERI

 

Náměstek MODAFL pro průmysl Vykonává dohled nad Organizací pro letectví a kosmonautiku (AIO) a DIO

24.6.2008

6.

Brigádní generál IRGC Alí HOSEJNITAŠ

 

Vedoucí hlavního úseku nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernou otázkou

24.6.2008

7.

Mohammad Alí DŽAFARÍ, IRGC

 

Vykonává velitelskou pozici v rámci IRGC.

24.6.2008

8.

Mahmúd DŽANNATIAN

 

Zástupce vedoucího Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

24.6.2008

9.

Saíd Esmail CHALILIPÚR

Datum narození: 24. listopadu 1945, místo narození: Langroud

Zástupce vedoucího AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Alí Reza CHANŠÍ

Adresa střediska pro jaderný výzkum (NRC): AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teherán, Írán Fax: (+9821) 8021412

Vedoucí střediska organizace AEOI pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC). MAAE stále požaduje od Íránu vysvětlení pokusů se štěpením plutonia prováděných TNRC a vysvětlení výskytu částic vysoce obohaceného uranu ve vzorcích odebraných z okolního prostředí v místě pro ukládání odpadů v Karadži, kde jsou skladovány kontejnery s ochuzeným uranem použitým při těchto pokusech. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Generální ředitel Iran Electronic Industries

24.6.2008

12.

Brigádní generál Beik MOHAMMADLU

 

Náměstek MODAFL pro zásobování a logistiku

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Správce Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; tato společnost se pokusila získat citlivé zboží ve prospěch subjektů uvedených na seznamu podle rezoluce 1737

24.6.2008

14.

Brigádní generál Mohammad NADERI

 

Vedoucí AIO; tato organizace se účastnila citlivých íránských programů

24.6.2008

15.

Brigádní generál IRGC Mostafa Mohammad NADŽAR

 

Ministr MODAFL, odpovídá za všechny vojenské programy, mezi než patří i programy týkající se balistických raket.

24.6.2008

16.

Dr. Džavád RAHÍKÍ

Datum narození: 21. dubna 1954, místo narození: Mashad

Vedoucí střediska AEOI pro jadernou technologii v Esfahánu. Toto středisko dohlíží na závod na přeměnu uranu v Esfahánu. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. To se vztahuje i na všechny práce související s přeměnou uranu. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Kontraadmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Náměstek MODAFL pro koordinaci

24.6.2008

18.

Brigádní generál IRGC Alí ŠAMŠÍRÍ

 

Náměstek MODAFL pro kontrašpionáž, odpovědný za bezpečnost zaměstnanců a budov MODAFL

24.6.2008

19.

Abdolláh SOLAT SANA

 

Generální ředitel závodu na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahánu. Toto zařízení vyrábí vstupní materiál (UF6) pro obohacovací zařízení v Natanzu. Dne 27. srpna 2006 Solat Sana obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu.

24.4.2007

20.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHÍDÍ

 

Náměstek ministra MODAFL

24.6.2008


B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Organizace pro letectví a kosmonautiku (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán

AIO dohlíží na íránskou výrobu raket, včetně společností Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group a Fajr Industrial Group, které byly označeny podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). Vedoucí AIO a dva další vysocí představitelé byly rovněž označeni podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries (Zbrojařský závod)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO (Organizace obranného průmyslu).

24.4.2007

3.

Útvar ozbrojených sil pro geografii

 

Pravděpodobně poskytuje geoprostorové údaje pro program týkající se balistických raket

24.6.2008

4.

Banka Melli, Melli Bank Iran a všechny pobočky a dceřinné podniky včetně

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán

Poskytuje, či se pokouší poskytovat finanční podporu společnostem, které se podílejí na íránském jaderném a raketovém programu nebo které je zásobují (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Banka Melli napomáhá citlivým činnostem Íránu. Napomohla řadě nákupů citlivých materiálů pro íránský jaderný a raketový program. Poskytla řadu finančních služeb ve prospěch subjektů napojených na íránský jaderný a raketový průmysl, včetně vystavení akreditivů a vedení účtů. Řada z výše uvedených společností byla označena podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737 a 1747.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11. poschodí, Londýn EC2Y 5EA, Spojené království

b)

Bank Melli Iran Zao

Č. 9/1, ulica Maškova, Moskva, 130064, Rusko

5.

Středisko obranné technologie a vědeckého výzkumu (DTSRC) - rovněž známé pod názvem Vzdělávací výzkumný ústav / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Zabývá se výzkumem a vývojem. Jedna z poboček DIO. DTSRC významně přispívá k činnostem DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teherán, Írán

Dceřinná společnost plně vlastněná MODAFL (a tedy sesterská organizace AIO, AvIO a DIO). Úkolem společnosti je vyrábět elektronické součástky pro íránské zbraňové systémy.

24.6.2008

7.

Vzdušné síly IRGC

 

Odpovídá za íránský arzenál balistických raket krátkého a středního doletu. Velitel vzdušných sil IRGC byl označen podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.

24.6.2008

8.

Stavební organizace Khatem-ol Anbiya

Č. 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teherán 14678, Írán

Skupina společností vlastněná IRGC. Využívá technické zdroje IRGC pro stavebnictví a vystupuje jako hlavní dodavatel významných projektů včetně ražby tunelů; pravděpodobně podporuje íránský program balistických raket a jaderný program.

24.6.2008

9.

Univerzita Maleka Aštara

 

Napojená na ministerstvo obrany; v roce 2003 zavedla v úzké spolupráci s AIO vzdělávání v oblasti raket

24.6.2008

10.

Marine Industries (Závod námořního průmyslu)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group (Skupina strojního průmyslu)

 

Podílela se na výrobě součástek pro balistický program

24.6.2008

12.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán

Odpovídá za íránský výzkumný, vývojový a výrobní program v oblasti obrany, podporuje rovněž raketový a jaderný program.

24.6.2008

13.

Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teherán, Írán

Vývozní sekce MODAFL a agentura používaná pro vývoz hotových zbraní v mezistátních transakcích. Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007) by MODLEX neměl obchodovat.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Krycí společnost AIO, jež se podílí na akvizicích v oblasti balistiky.

24.6.2008

15.

Společnost pro výrobu a získávání jaderného paliva (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Írán

Divize výroby jaderného paliva (NFPD) je součástí AEOI a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně: průzkumu, těžby, drcení a obohacování uranu a nakládání s jaderným odpadem. NFPC je nástupcem NFDP, tj. přidružené společnosti v rámci AEOI, zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně přeměny a obohacování.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Podílí se na vývoji pohonných technik pro íránský balistický program

24.6.2008

17.

Special Industries Group (Skupina speciálního průmyslu)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (Státní nákupní organizace, SPO)

 

SPO pravděpodobně podporuje dovoz kompletních zbraní. Je pravděpodobně jednou z poboček MODAFL.

24.6.2008“


Komise

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. června 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, aby se departementy Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby

(oznámeno pod číslem K(2008) 2387)

(Text s významem pro EHP)

(2008/476/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/ES stanoví pravidla použitelná pro obchod s určitými zvířaty uvnitř Společenství. Článek 9 uvedené směrnice stanoví povinné vnitrostátní programy pro určité nakažlivé choroby, včetně Aujeszkyho choroby, které mají být předloženy Komisi ke schválení. Článek 10 směrnice 64/432/EHS navíc stanoví, že členské státy mají předložit Komisi dokumentaci týkající se statusu těchto chorob na svém území.

(2)

Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (2) obsahuje v příloze I seznam členských států nebo jejich oblastí prostých Aujeszkyho choroby, ve kterých je zakázáno očkování. Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES obsahuje seznam členských států nebo jejich oblastí, ve kterých byly zavedeny programy na tlumení této nákazy.

(3)

Ve Francii se provádí programy eradikace Aujeszkyho choroby už několik let a departementy Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord jsou na seznamu jako oblasti, ve kterých je zaveden schválený program eradikace Aujeszkyho choroby.

(4)

Francie předložila, pokud jde o status departementů Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord, jakožto prostých Aujeszkyho choroby, Komisi podpůrnou dokumentaci, a prokázala, že tato nákaza byla z těchto departementů eradikována.

(5)

Komise dokumentaci předloženou Francií přezkoumala a zjistila, že je v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 64/432/EHS. Uvedené departementy by proto měly být zahrnuty do seznamu v příloze I rozhodnutí 2008/185/ES.

(6)

Rozhodnutí 2008/185/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES se nahrazují zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. června 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/729/ES (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, ve kterých je zakázáno očkování

Kód ISO

Členský stát

Oblasti

CZ

Česká republika

všechny oblasti

DK

Dánsko

všechny oblasti

DE

Německo

všechny oblasti

FR

Francie

departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Kypr

celé území

LU

Lucembursko

všechny oblasti

AT

Rakousko

celé území

SK

Slovensko

všechny oblasti

FI

Finsko

všechny oblasti

SE

Švédsko

všechny oblasti

UK

Spojené království

všechny oblasti v Anglii, Skotsku a Walesu

PŘÍLOHA II

Členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené programy na tlumení Aujeszkyho choroby

Kód ISO

Členský stát

Oblasti

BE

Belgie

celé území

ES

Španělsko

území autonomních oblastí Galície, País Vasco, Asturie, Kantábrie, Navarra, La Rioja

území provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonomní oblasti Castilla y León

území provincie Las Palmas na Kanárských ostrovech

IT

Itálie

provincie Bolzano

NL

Nizozemsko

celé území


24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. června 2008

o harmonizaci kmitočtového pásma 2 500–2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2008) 2625)

(Text s významem pro EHP)

(2008/477/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise podpořila pružnější využívání spektra ve svém sdělení nazvaném „Rychlý přístup služeb bezdrátové elektronické komunikace ke spektru prostřednictvím větší pružnosti“ (2), které se mimo jiné zabývá pásmem 2 500–2 690 MHz. Členské státy ve stanovisku Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG) k politice bezdrátového přístupu pro služby elektronických komunikací (WAPECS) ze dne 23. listopadu 2005 zdůraznily, že technologická neutralita a neutralita vůči službám jsou důležitými politickými cíli na cestě k dosažení pružnějšího využívání spektra. Podle uvedeného stanoviska by navíc tyto politické cíle neměly být zavedeny příliš rychle, ale postupně, aby se předešlo narušení trhu.

(2)

Určení pásma 2 500–2 690 MHz pro systémy k poskytování služeb elektronických komunikací představuje důležitý prvek procesu sbližování radiokomunikační služby pohyblivé se službou pevnou a službou rozhlasovou a odráží technickou inovaci. Služby poskytované v tomto kmitočtovém pásmu by se měly zaměřit především na přístup koncových uživatelů k širokopásmovým komunikacím.

(3)

Očekává se, že služby bezdrátových širokopásmových elektronických komunikací, pro které má být pásmo 2 500–2 690 MHz určeno, budou do značné míry celoevropské v tom smyslu, že uživatelé, kteří budou tyto služby elektronických komunikací využívat v jednom členském státě, by měli získat přístup k rovnocenným službám v kterémkoli jiném členském státě.

(4)

Podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí č. 676/2002/ES Komise dne 5. července 2006 udělila pověření Evropské konferenci správ pošt a telekomunikací (dále jen „CEPT“) k vytvoření nejméně omezujících technických podmínek pro kmitočtová pásma, kterým je v rámci WAPECS věnována pozornost.

(5)

V reakci na toto pověření CEPT vydala zprávu (zpráva CEPT č. 19) o nejméně omezujících technických podmínkách pro kmitočtová pásma, kterým je v rámci WAPECS věnována pozornost. Tato zpráva obsahuje technické podmínky a pokyny pro uplatnění nejméně omezujících podmínek na základnové stanice a terminály provozované v pásmu 2 500–2 690 MHz, které jsou vhodné k minimalizaci rizik škodlivého rušení na území jednotlivých států i mimo něj, aniž by se k tomu předepisoval konkrétní typ technologie, a které se zakládají na optimalizovaných parametrech pro nejpravděpodobnější využívání pásma.

(6)

V souladu se zprávou CEPT č. 19 toto rozhodnutí zavádí koncepci spektrální masky hran bloku (BEM), což jsou technické parametry, které platí pro celý blok spektra určitého uživatele, bez ohledu na počet kanálů obsazených technologií, již uživatel zvolil. Tyto masky mají být součástí povolovacích podmínek pro využívání spektra. Zahrnují jak vyzařování v rámci bloku spektra (tj. uvnitř bloku), tak vyzařování mimo blok spektra (tj. vně bloku). Cílem těchto regulačních požadavků je minimalizovat rizika škodlivého rušení mezi sousedními sítěmi, aniž by jimi byly dotčeny mezní hodnoty stanovené v normách týkajících se zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních“) (3).

(7)

Určení a zpřístupnění pásma 2 500–2 690 MHz v souladu s výsledky pověření uděleného CEPT zohledňuje skutečnost, že zde existují i jiné aplikace. Ve zprávě č. 45 Výboru pro elektronické komunikace (ECC) byla vypracována vhodná kritéria pro sdílení mezi některými systémy. U jiných systémů a služeb se mohou vhodná kritéria pro sdílení zakládat na zvážení jednotlivých států.

(8)

K dosažení kompatibility je zapotřebí kmitočtové separace 5 MHz mezi hranami bloků spektra používaných pro nelimitovaný provoz TDD (duplex s časovým dělením) a FDD (duplex s kmitočtovým dělením) nebo pro případ dvou nesynchronizovaných sítí provozovaných v režimu TDD. Takové separace by mělo být dosaženo buď ponecháním těchto bloků šířky 5 MHz bez využívání jako ochranných úseků, nebo tím, že využívání bude vyhovovat parametrům limitované BEM, pokud tento úsek bude přilehlý k bloku FDD (uplink) nebo bude mezi dvěma bloky TDD nebo tím, že využívání bude vyhovovat parametrům buď limitované, nebo nelimitované BEM, pokud tento úsek bude přilehlý k bloku FDD (downlink). Jakékoliv využívání ochranných úseků 5 MHz je spojeno se zvýšeným rizikem rušení.

(9)

Vzhledem k rostoucí náročnosti požadavků na zemské služby elektronických komunikací umožňujících širokopásmový přístup, které byly zjištěny ze studií provedených na evropské a globální úrovni, by měly být výsledky pověření uděleného CEPT neprodleně uplatněny ve Společenství a provedeny členskými státy.

(10)

Harmonizace podle tohoto rozhodnutí by neměla vylučovat možnost, aby členský stát v odůvodněných případech uplatnil podle čl. 4 odst. 5 rozhodnutí o rádiovém spektru přechodná období, jež by mohla zahrnout dohody o sdílení rádiového spektra.

(11)

Pro zajištění účinného využívání pásma 2 500–2 690 MHz také z dlouhodobého hlediska by správní orgány měly pokračovat ve studiích, jež mohou zvýšit účinnost a inovační využití. Takové studie by se měly vzít v úvahu při přezkumu tohoto rozhodnutí.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat podmínky pro dostupnost a účinné využívání pásma 2 500–2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství.

Článek 2

1.   Nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost členské státy určí a následně zpřístupní pásmo 2 500–2 690 MHz pro nevýhradní využívání zemskými systémy k poskytování elektronických komunikací v souladu s parametry stanovenými v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy podle čl. 4 odst. 5 rozhodnutí č. 676/2002/ES požádat o přechodná období, jež mohou zahrnovat dohody o sdílení rádiového spektra.

3.   Členské státy zajistí, aby systémy uvedené odstavci 1 poskytovaly vhodnou ochranu systémům v přilehlých pásmech.

Článek 3

Členské státy sledují využívání kmitočtového pásma 2 500–2 690 MHz a o svých zjištěních podávají zprávu Komisi, aby umožnily pravidelný a včasný přezkum tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. června 2008.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  KOM(2007) 50.

(3)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

PARAMETRY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

Následující technické parametry, zvané spektrální maska hran bloku (BEM), se uplatní jako jedna z hlavních podmínek nezbytných k dosažení souběžné existence, pokud mezi sousedními sítěmi neexistují dvoustranné nebo vícestranné dohody, aniž by se tím bránilo použití méně přísných technických parametrů, na kterých se operátoři těchto sítí případně dohodnou. Členské státy by měly zajistit, aby operátoři sítí mohli uzavírat dvoustranné nebo vícestranné dohody za účelem vytvoření méně přísných technických parametrů a aby tyto méně přísně technické parametry bylo možno používat v případě, že se na tom všechny dotčené strany dohodnou.

Zařízení provozovaná v tomto pásmu mohou také využívat jiné mezní hodnoty ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (e.i.r.p.), než jaké jsou stanoveny níže, za předpokladu, že se použijí vhodné techniky zmírňující rušení, které jsou v souladu se směrnicí 1999/5/ES a které nabízejí úroveň ochrany odpovídající alespoň úrovni zajištěné těmito technickými parametry.

A)   OBECNÉ PARAMETRY:

1)

Přidělené bloky musí být násobky 5,0 MHz.

2)

V pásmu 2 500–2 690 MHz jsou duplexní odstupy v režimu FDD 120 MHz, přičemž terminál vysílá směrem k základnové stanici (uplink) v dolní části pásma, ohraničené kmitočty 2 500 MHz a shora nejvýše 2 570 MHz, zatímco základnová stanice vysílá (downlink) v horní části pásma, které začíná kmitočtem 2 620 MHz.

3)

Dílčí pásmo 2 570–2 620 MHz lze využívat v režimu TDD nebo jiném provozním režimu, který odpovídá parametrům BEM v této příloze. Vně dílčího pásma 2 570–2 620 MHz lze o takovém využití rozhodnout na vnitrostátní úrovni, přičemž musí zabírat odpovídající bloky horní části pásma, začínající na 2 690 MHz (bloky jsou obsazovány směrem dolů), a dolní části pásma, začínající na 2 570 MHz (obsazuje se směrem dolů).

B)   NELIMITOVANÁ BEM PRO ZÁKLADNOVÉ STANICE:

Nelimitovaná BEM bloku je tvořena kombinací parametrů z tabulek 1, 2 a 3 tak, že mezní hodnota u každého kmitočtu je dána tou hodnotou z tabulek se základními požadavky a se specifickými požadavky, která je vyšší.

Tabulka 1

Základní požadavky – BEM u základnové stanice vně bloku

Rozsah kmitočtů, ve kterém dochází k vyzařování vně bloku

Maximální střední spektrální hustota e.i.r.p.

(integrovaná přes 1 MHz)

Kmitočty přidělené pro vysílání základnových stanic (downlink) v režimu FDD a +/- 5 MHz vně tohoto rozsahu.

+ 4 dBm/MHz

Kmitočty v pásmu 2 500– 2 690 MHz, na které se výše uvedená definice nevztahuje.

– 45 dBm/MHz


Tabulka 2

Specifické požadavky – BEM u základnové stanice v rámci bloku

Maximální spektrální hustota e.i.r.p. v rámci přiděleného bloku

+ 61 dBm/5 MHz

Poznámka: Členské státy mohou v některých případech tuto mezní hodnotu zmírnit na 68 dBm/5 MHz, např. v oblastech s nízkou hustotou obyvatel, za předpokladu, že se významně nezvýší riziko zahlcení přijímače terminálu.


Tabulka 3

Specifické požadavky – BEM u základnové stanice vně bloku

Odstup kmitočtu od příslušného okraje bloku

Maximální střední spektrální hustota e.i.r.p.

Začátek pásma (2 500 MHz) až -5 MHz (od dolního okraje bloku)

Úroveň základních požadavků

-5,0 až -1,0 MHz (od dolního okraje bloku)

+ 4 dBm/MHz

- 1,0 až -0,2 MHz (od dolního okraje bloku)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

- 0,2 až 0,0 MHz (od dolního okraje bloku)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 až +0,2 MHz (od horního okraje bloku)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 až + 1,0 MHz (od horního okraje bloku)

+ 3-15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 až + 5,0 MHz (od horního okraje bloku)

+ 4 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (od horního okraje bloku) až na konec pásma (2 690 MHz)

Úroveň základních požadavků

kde: ΔF je odstup kmitočtu od příslušného okraje bloku (v MHz).

C)   LIMITOVANÁ BEM PRO ZÁKLADNOVÉ STANICE:

Limitovaná BEM bloku spektra je tvořena kombinací parametrů z tabulek 1 a 4 tak, že mezní hodnota u každého kmitočtu je dána tou hodnotou z tabulek se základními požadavky a se specifickými požadavky, která je vyšší.

Tabulka 4

Specifické požadavky – BEM u základnové stanice v rámci limitovaného bloku

Maximální spektrální hustota e.i.r.p. v rámci bloku

+ 25 dBm/5 MHz

D)   LIMITOVANÁ BEM PRO ZÁKLADNOVÉ STANICE S OMEZENÍMI NA UMÍSTĚNÍ ANTÉNY:

V případech, kdy jsou antény umístěny uvnitř budov nebo kdy výška antény nedosahuje určité výšky, může členský stát použít alternativní parametry v souladu s tabulkou 5 za předpokladu, že na zeměpisných hranicích s jinými členskými státy platí tabulka 1 a že tabulka 4 je platná na celém jeho území.

Tabulka 5

Specifické požadavky – BEM u základnové stanice vně přiděleného bloku v případě limitovaného bloku s dalšími omezeními na umístění antény

Odstup kmitočtu od příslušného okraje bloku

Maximální střední spektrální hustota e.i.r.p.

Začátek pásma (2 500 MHz) až -5 MHz (od dolního okraje bloku)

– 22 dBm/MHz

- 5,0 až -1,0 MHz (od dolního okraje bloku)

– 18 dBm/MHz

- 1,0 až -0,2 MHz (od dolního okraje bloku)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

- 0,2 až 0,0 MHz (od dolního okraje bloku)

– 19 dBm/30 kHz

0,0 až + 0,2 MHz (od horního okraje bloku)

– 19 dBm/30 kHz

+ 0,2 až + 1,0 MHz (od horního okraje bloku)

– 19-15(ΔF - 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 až + 5,0 MHz (od horního okraje bloku)

– 18 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (od horního okraje bloku) až na konec pásma (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

kde: ΔF je odstup kmitočtu od příslušného okraje bloku (v MHz).

E)   MEZNÍ HODNOTY PRO TERMINÁLY:

Tabulka 6

Mezní hodnoty výkonu terminálů v rámci bloku

 

Maximální střední výkon

(včetně rozsahu automatické regulace výkonu (ATPC))

Celkový vyzářený výkon (TRP)

31 dBm/5 MHz

E.i.r.p.

35 dBm/5 MHz

Poznámka:: U pevných nebo zabudovaných terminálů by se měl použít e.i.r.p. a u mobilních nebo nomádických terminálů by se měl použít TRP. TRP je hodnota vyjadřující výkon skutečně vyzařovaný anténou. TRP je stanoven integrálem vyzařovaného výkonu přes kulovou plochu zahrnující oblast vyzařování.


24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/42


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. června 2008,

kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu

(oznámeno pod číslem K(2008) 2336)

(Text s významem pro EHP)

(2008/478/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2232/96 stanoví postup pro vytváření pravidel týkajících se látek určených k aromatizaci, které jsou používány nebo určeny k použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Uvedené nařízení upravuje přijetí seznamu látek určených k aromatizaci (dále jen „seznam“) po oznámení členských států seznamu látek určených k aromatizaci, které lze používat v potravinách nebo na jejich povrchu uváděných na trh na jejich území, a na základě přezkoumání uvedeného oznámení Komisí. Uvedený seznam byl přijat rozhodnutím Komise 1999/217/ES (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 2232/96 navíc stanoví program pro hodnocení látek určených k aromatizaci, aby bylo ověřováno, zda uvedené látky splňují obecná kritéria pro používání látek určených k aromatizaci stanovená v příloze uvedeného nařízení.

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin došel ve svém stanovisku ze dne 29. listopadu 2007 o alifatických a aromatických uhlovodících k závěru, že 2-methylbuta-1,3-dien (číslo FL 01 049) vykazuje u pokusných zvířat potenciál genotoxicity in vivo a rovněž karcinogenní účinky. V souladu s tím není jeho použití jako látky určené k aromatizaci v potravinách přijatelné, protože nesplňuje obecná kritéria pro používání látek určených k aromatizaci, která jsou stanovena v příloze nařízení (ES) č. 2232/96. V důsledku toho je nutno 2-methylbuta-1,3-dien z uvedeného seznamu odstranit.

(4)

Rozhodnutí 1999/217/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze rozhodnutí 1999/217/ES v části A se odstraní řádek tabulky pro látku s číslem FL 01 049 (2-methylbuta-1,3-dien).

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. června 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 84, 27.3.1999, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/252/ES(Úř. věst. L 91, 29.3.2006, s. 48).


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/43


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/479/SZBP

ze dne 23. června 2008,

kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada Evropské unie přijala dne 27. února 2007 v návaznosti na přijetí rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1737 (2006) společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (1).

(2)

Zákaz zpřístupnit prostředky nebo hospodářské zdroje osobám a subjektům, na které se vztahují omezující opatření, by neměl bránit platbám na zmrazené účty splatným podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, ke kterému se na tyto účty začala vztahovat omezující opatření, za předpokladu, že tyto platby zůstanou rovněž zmrazeny.

(3)

Rada určila další osoby a subjekty, které splňují kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) společného postoje 2007/140/SZBP. Tyto osoby a subjekty by proto měly být zaneseny na seznam v příloze II zmíněného společného postoje,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Společný postoj 2007/140/SZBP se mění takto:

1)

V čl. 5 odst. 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

plateb na zmrazené účty splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, ke kterému se na tyto účty začala vztahovat omezující opatření,“.

2)

Příloha II se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 49. Společný postoj ve znění společného postoje 2007/246/SZBP (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 67).


PŘÍLOHA

A.   Fyzické osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Reza AGHAZADEH

Datum narození: 15.3.1949, pas č.: S4409483, s platností 26.4.2000 - 27.4.2010, místo vydání: Teherán, diplomatický pas č. D9001950, vydán dne 22. ledna 2008, platný do 21. ledna 2013, místo narození: Choj

Vedoucí Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moajjed ALÁJ

 

Podílí se na řízení montáže a konstrukce odstředivek. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. To se vztahuje i na všechny práce související s odstředivkami. Dne 27. srpna 2006 Aláj obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při řízení montáže a konstrukce odstředivek.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedáj AŠIANÍ

 

Podílí se na výrobě uhličitanu amonno-uranylu (AUC) a na řízení komplexu na obohacování uranu v Natanzu. Po Íránu se požaduje, aby zastavil všechny činnosti související s obohacováním. Dne 27. srpna 2006 Ašianí obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při výrobě AUC a při řízení a projektování komplexu na obohacování v Natanzu (Kašan).

23.4.2007

4.

Haleh BACHTIAR

 

Podílí se na výrobě 99,9 % hořčíku. Dne 27. srpna 2006 Bachtiar obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při výrobě 99,9 % hořčíku. Takto čistý hořčík se používá k výrobě kovového uranu, z něhož lze odlít materiál pro jaderné zbraně. Írán odmítá umožnit MAAE přístup k dokumentu o výrobě polokoulí kovového uranu, které lze použít pouze pro výrobu jaderných zbraní.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Podílí se na výrobě součástek pro odstředivky. Po Íránu se požaduje, aby zastavil všechny činnosti související s obohacováním. To se vztahuje i na všechny práce související s odstředivkami. Dne 27. srpna 2006 Behzad obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při výrobě složitých a citlivých součástek pro odstředivky.

23.4.2007

6.

Brigádní generál Islámských revolučních gard (IRGC) Džavád DARVIŠ-VAND

 

Náměstek ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) pro inspekci. Odpovídá za veškeré vybavení a zařízení ministerstva

23.6.2008

7.

Dr. Mohammad ISLÁMÍ

 

Vedoucí Ústavu pro vzdělávání a výzkum v odvětví obrany

23.6.2008

8.

Brigádní generál IRGC Sejjed Mahdí FARÁHÍ

 

Generální ředitel Organizace obranného průmyslu (DIO), která je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006)

23.6.2008

9.

Dr. Hosejn FAKIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Írán

Zástupce a generální ředitel Společnosti pro výrobu a získávání jaderného paliva (NFPC), která je součástí AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). NFPC se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit.

23.4.2007

10.

Inženýr Modžtaba HAERI

 

Náměstek MODAFL pro průmysl Vykonává dohled nad Organizací pro letectví a kosmonautiku (AIO) a DIO

23.6.2008

11.

Brigádní generál IRGC Alí HOSEJNITAŠ

 

Vedoucí hlavního úseku nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernou otázkou

23.6.2008

12.

Sejjed Husejn (Hosejn) HUSEJNÍ (HOSEJNÍ)

Datum narození: 27. července 1973, pas č. K8196482, vydán dne 8. dubna 2006, platný do 8. dubna 2011

Pracovník AEOI, podílející se na projektu výzkumného reaktoru využívajícího těžké vody (IR40) v Araku. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) požaduje, aby Írán zastavil veškerou práci na projektech souvisejících s těžkou vodou.

23.4.2007

13.

Mohammad Alí DŽAFARÍ, IRGC

 

Vykonává velitelskou pozici v rámci IRGC.

23.6.2008

14.

Mahmúd DŽANNATIAN

 

Zástupce vedoucího Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

23.6.2008

15.

M. Džavád KARÍMÍ SABET

 

Ředitel Novin Energy Company. Karímí Sabet byl v srpnu roku 2006 oceněn prezidentem Ahmadínežádem za svoji úlohu při vývoji, výrobě, zavádění a objednávání jaderných zařízení v závodě v Natanzu.

23.4.2007

16.

Saíd Esmail CHALILIPÚR

Datum narození: 24. listopadu 1945, místo narození: Langroud

Zástupce vedoucího AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Alí Reza CHANŠÍ

Adresa střediska pro jaderný výzkum (NRC): AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teherán, Írán Fax: (+9821) 8021412

Vedoucí střediska organizace AEOI pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC). MAAE stále požaduje od Íránu vysvětlení pokusů se štěpením plutonia prováděných TNRC a vysvětlení výskytu částic vysoce obohaceného uranu ve vzorcích odebraných z okolního prostředí v místě pro ukládání odpadů v Karadži, kde jsou skladovány kontejnery s ochuzeným uranem použitým při těchto pokusech. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Generální ředitel Iran Electronic Industries

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHADŽERANÍ

 

Podílí se na řízení výroby v zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility - UCF) v Esfahánu. Dne 27. srpna 2006 Mohadžeraní obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu v řízení výroby v UCF a při plánování, výstavbě a instalaci jednotky pro UF6 (UF6 je vstupním materiálem pro obohacování).

23.4.2007

20.

Brigádní generál Beik MOHAMMADLU

 

Náměstek MODAFL pro zásobování a logistiku

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Správce Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; tato společnost se pokusila získat citlivé zboží ve prospěch subjektů uvedených na seznamu podle rezoluce 1737

23.6.2008

22.

Brigádní generál Mohammad NADERI

 

Vedoucí AIO; tato organizace se účastnila citlivých íránských programů

23.6.2008

23.

Brigádní generál IRGC Mostafa Mohammad NADŽAR

 

Ministr MODAFL, odpovídá za všechny vojenské programy, mezi než patří i programy týkající se balistických raket.

23.6.2008

24.

Húšang NOBARÍ

 

Podílí se na řízení komplexu pro obohacování v Natanzu. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. To se vztahuje i na činnosti v komplexu pro obohacování v Natanzu (Kašan). Dne 27. srpna 2006 Nobarí obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při úspěšném řízení a provádění plánu závodu v Natanzu (Kašan).

23.4.2007

25.

Dr. Džavád RAHÍKÍ

Datum narození: 21. dubna 1954, místo narození: Mashad

Vedoucí střediska AEOI pro jadernou technologii v Esfahánu. Toto středisko dohlíží na závod na přeměnu uranu v Esfahánu. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. To se vztahuje i na všechny práce související s přeměnou uranu. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbás RAŠÍDÍ

 

Podílí se na činnostech spojených s obohacováním v Natanzu. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. Dne 27. srpna 2006 Rašídí obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za řízení a významný podíl na úspěšném provozu obohacovací kaskády se 164 odstředivkami v Natanzu.

23.4.2007

27.

Kontraadmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Náměstek MODAFL pro koordinaci

23.6.2008

28.

Brigádní generál IRGC Alí ŠAMŠÍRÍ

 

Náměstek MODAFL pro kontrašpionáž, odpovědný za bezpečnost zaměstnanců a budov MODAFL

23.6.2008

29.

Abdolláh SOLAT SANA

 

Generální ředitel závodu na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahánu. Toto zařízení vyrábí vstupní materiál (UF6) pro obohacovací zařízení v Natanzu. Dne 27. srpna 2006 Solat Sana obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu.

23.4.2007

30.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHÍDÍ

 

Náměstek ministra MODAFL

23.6.2008


B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Podílí se na výrobě součástek pro odstředivky.

23.6.2008

2.

Organizace pro letectví a kosmonautiku (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán

AIO dohlíží na íránskou výrobu raket, včetně společností Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group a Fajr Industrial Group, které byly označeny podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). Vedoucí AIO a dva další vysocí představitelé byly rovněž označeni podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries (Zbrojařský závod)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO (Organizace obranného průmyslu).

23.4.2007

4.

Útvar ozbrojených sil pro geografii

 

Pravděpodobně poskytuje geoprostorové údaje pro program týkající se balistických raket

23.6.2008

5.

Banka Melli, Melli Bank Iran a všechny pobočky a dceřinné podniky včetně

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán

Poskytuje, či se pokouší poskytovat finanční podporu společnostem, které se podílejí na íránském jaderném a raketovém programu nebo které je zásobují (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Banka Melli napomáhá citlivým činnostem Íránu. Napomohla řadě nákupů citlivých materiálů pro íránský jaderný a raketový program. Poskytla řadu finančních služeb ve prospěch subjektů napojených na íránský jaderný a raketový průmysl, včetně vystavení akreditivů a vedení účtů. Řada z výše uvedených společností byla označena podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737 a 1747.

23.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11. poschodí, Londýn EC2Y 5EA, Spojené království

b)

Bank Melli Iran Zao

Č. 9/1, ulica Maškova, Moskva, 130064, Rusko

6.

Středisko obranné technologie a vědeckého výzkumu (DTSRC) - rovněž známé pod názvem Vzdělávací výzkumný ústav/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Zabývá se výzkumem a vývojem. Jedna z poboček DIO. DTSRC významně přispívá k činnostem DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Krycí společnost AIO, jež se podílí na akvizicích v oblasti balistiky.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Krycí společnost AIO, jež se podílí na akvizicích v oblasti balistiky.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (Průmyslový podnik na výrobu přesných obráběcích strojů, IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Podniky využívané AIO k akvizicím.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teherán, Írán

Dceřinná společnost plně vlastněná MODAFL (a tedy sesterská organizace AIO, AvIO a DIO). Úkolem společnosti je vyrábět elektronické součástky pro íránské zbraňové systémy.

23.6.2008

11.

Vzdušné síly IRGC

 

Odpovídá za íránský arzenál balistických raket krátkého a středního doletu. Velitel vzdušných sil IRGC byl označen podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.

23.6.2008

12.

Džabir ibn Hajján

AEOI-JIHRD P.O. Box: 11365-8486; Teherán, 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teherán

Džábir Ibn Hajján je laboratoř Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) podílející se na činnostech v souvislosti s palivovým cyklem. Je umístěna ve středisku pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC) a Írán ji neohlásil podle dohody o zárukách před rokem 2003, třebaže v ní docházelo k činnostem souvisejícím s přeměnou uranu.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Krycí společnost AIO podílející se na balistickém programu.

23.6.2008

14.

Stavební organizace Khatem-ol Anbiya

Č. 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teherán 14678, Írán

Skupina společností vlastněná IRGC. Využívá technické zdroje IRGC pro stavebnictví a vystupuje jako hlavní dodavatel významných projektů včetně ražby tunelů; pravděpodobně podporuje íránský program balistických raket a jaderný program.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Pobočka Ammunition Industries Group (Skupina výrobního odvětví střeliva), spadající pod DIO, podílející se na výrobě součástek pro odstředivky.

23.6.2008

16.

Univerzita Maleka Aštara

 

Napojená na ministerstvo obrany; v roce 2003 zavedla v úzké spolupráci s AIO vzdělávání v oblasti raket

23.6.2008

17.

Marine Indrustries (Závod námořního průmyslu)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group (Skupina strojního průmyslu)

 

Podílela se na výrobě součástek pro balistický program

23.6.2008

19.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán

Odpovídá za íránský výzkumný, vývojový a výrobní program v oblasti obrany, podporuje rovněž raketový a jaderný program.

23.6.2008

20.

Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teherán, Írán

Vývozní sekce MODAFL a agentura používaná pro vývoz hotových zbraní v mezistátních transakcích. Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007) by MODLEX neměl obchodovat.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Krycí společnost AIO, jež se podílí na akvizicích v oblasti balistiky.

23.6.2008

22.

Společnost pro výrobu a získávání jaderného paliva (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Írán

Divize výroby jaderného paliva (NFPD) je součástí AEOI a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně: průzkumu, těžby, drcení a obohacování uranu a nakládání s jaderným odpadem. NFPC je nástupcem NFDP, tj. přidružené společnosti v rámci AEOI, zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně přeměny a obohacování.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Podílí se na vývoji pohonných technik pro íránský balistický program

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Podílí se na výstavbě zařízení na obohacování uranu v Isfahánu

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement (Nákup bezpečnostního vybavení)

 

Krycí společnost AIO podílející se na balistickém programu.

23.6.2008

26.

Special Industries Group (Skupina speciálního průmyslu)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (Státní nákupní organizace, SPO)

 

SPO pravděpodobně podporuje dovoz kompletních zbraní. Je pravděpodobně jednou z poboček MODAFL.

23.6.2008

28.

Společnost TAMAS

 

TAMAS se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku Rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit. TAMAS je hlavním subjektem, pod nějž spadají čtyři dceřinné společnosti, z nichž jedna provádí extrakci uranu za účelem získání náležité koncentrace a další se zabývá zpracováním, obohacováním uranu a nakládáním s jeho odpadem.

23.4.2007


24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/50


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/480/SZBP

ze dne 23. června 2008,

kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. března 2005 přijala Rada společnou akci 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX (1).

(2)

Dne 14. dubna 2008 přijala Rada společnou akci 2008/304/SZBP, kterou se mění a do 30. června 2008 prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP.

(3)

Společná akce 2005/190/SZBP by měla být dále prodloužena do 30. června 2009.

(4)

Měla by být stanovena nová finanční referenční částka na pokrytí výdajů týkajících se mise na období od 1. července 2008 do 30. června 2009.

(5)

Mandát mise je vykonáván za bezpečnostní situace, která se může zhoršit a která může ohrozit cíle společné bezpečnostní a zahraniční politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2005/190/SZBP se mění takto:

1)

V čl. 11 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise na období od 1. července 2008 do 30. června 2009 činí 7,2 milionu EUR.“

2)

V článku 14 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Její použitelnost končí dnem 30. června 2009.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 37. Společná akce naposledy pozměněná společnou akcí 200/304/SZBP (Úř. věst. L 105, 15.4.2008, s. 10).


24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/51


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/481/SZBP

ze dne 23. června 2008,

kterou se mění společná akce 2008/131/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/131/SZBP (1) o prodloužení mandátu pana Francesca Vendrella jako zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán do 31. května 2008 a dne 26. května 2008 přijala společnou akci 2008/391/SZBP (2) o prodloužení jeho mandátu do 30. června 2008.

(2)

Pan Francesc Vendrell informoval generálního tajemníka, vysokého představitele, že bude moci pokračovat ve výkonu své funkce zvláštního zástupce EU do 31. srpna 2008. Jeho mandát jako zvláštního zástupce EU by měl být dále prodloužen do tohoto data. Rada má v úmyslu jmenovat nového zvláštního zástupce EU na následující období do 28. února 2009.

(3)

V čl. 5 odst. 1 společné akce 2008/131/SZBP ve znění společné akce 2008/391/SZBP se stanoví finanční referenční částka ve výši 975 000 EUR na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU do 30. června 2008. Tato finanční referenční částka by měla být zvýšena o 678 000 EUR za účelem pokrytí výdajů souvisejících se zbývajícím obdobím mandátu zvláštního zástupce EU,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Pozměňující ustanovení

Společná akce 2008/131/SZBP se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Francesca Vendrella jako zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán se prodlužuje do 31. srpna 2008.“;

2)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2008 do 31. srpna 2008 činí 1 653 000 EUR.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 137, 27.5.2008, s. 52.


24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/52


ROZHODNUTÍ RADY 2008/482/SZBP

ze dne 23. června 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2008/134/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na společnou akci Rady 2005/797/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o policejní misi Evropské unie pro palestinská území (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedené společné akce, ve spojení s čl. 23 odst. 2 druhou odrážkou Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. listopadu 2005 přijala Rada společnou akci 2005/797/SZBP, kterou se na období tří let zřizuje policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS). Operační fáze EUPOL COPPS byla zahájena dne 1. ledna 2006.

(2)

Dne 18. února 2008 Rada přijala rozhodnutí Rady 2008/134/SZBP, kterým se provádí společná akce 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území (2), a stanovila jím finanční referenční částku určenou na pokrytí výdajů souvisejících s EUPOL COPPS pro období od 1. března 2008 do 31. prosince 2008.

(3)

Finanční referenční částka určená pro EUPOL COPPS by měla být zvýšena, aby bylo možné posílit její činnosti,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Článek 1 rozhodnutí 2008/134/SZBP se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s policejní misí Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) pro období od 1. března 2008 do 31. prosince 2008 činí 6 000 000 EUR.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 65. Společná akce ve znění Společné akce 2007/806/CFSP (Úř. věst. L 323, 8.12.2007, s. 50).

(2)  Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 38.


Tiskové opravy

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/53


Oprava rozhodnutí Komise 2008/269/ES ze dne 19. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES, aby se departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby

( Úřední věstník Evropské unie L 85 ze dne 27. března 2008 )

Znění rozhodnutí Komise 2008/269/ES je třeba považovat za neplatné.