ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 157

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
17. června 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 538/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1386/2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 539/2008 ze dne 16. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 540/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství, pokud jde o vzor formulářů

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 541/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se upravují některé rybolovné kvóty na rok 2008 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 542/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o cyflutrin a lektin z fazolu obecného (Phaseolus vulgaris) ( 1 )

43

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 544/2008 ze dne 13. června 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí IIa a IV; ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

88

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 545/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

90

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 546/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska

92

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 547/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa

93

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 548/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty v odvětví vepřového masa otevřené nařízením (ES) č. 812/2007

94

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 549/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 979/2007 pro vepřové maso

95

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 550/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celních kvót v odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 806/2007

96

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/448/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2008 o vnitrostátních předpisech oznámených Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 2008/155/ES, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Austrálii, Kanadě a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2008) 2466)  ( 1 )

108

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2008/450/SZBP ze dne 16. června 2008 o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii

110

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

17.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 538/2008

ze dne 29. května 2008,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1386/2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 1386/2007 (1), a zejména na článek 70 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1386/2007 provádí některá ochranná a donucovací opatření přijatá Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku (dále jen „NAFO“).

(2)

Na svém dvacátém devátém výročním zasedání, které se konalo v září 2007, přijala NAFO několik změn ochranných a donucovacích opatření. Tyto změny se týkají ustanovení o velikosti ok, překládkách, uzavřených oblastech k zajištění ochrany korálů, zprávách o úlovcích, definici závažného porušení předpisů, kódech produktů, formuláři o inspekci v přístavu, jakož i o technických požadavcích pro naloďovací žebříky.

(3)

Kromě toho se v nařízení (ES) č. 1386/2007 objevily chyby, které je třeba opravit: je zde řada chyb v křížových odkazech a některé údaje v bodě 3 přílohy VII chybějí.

(4)

Nařízení (ES) č. 1386/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1386/2007 se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje nový bod, který zní:

„20)

‚překládkou‘ přemístění jakéhokoli množství rybolovných zdrojů nebo produktů rybolovu uchovávaných na palubě z jednoho rybářského plavidla na druhé.“

2)

V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Plavidla, která loví okouníka v divizi 3O a používají pelagické vlečné sítě, musí používat sítě o minimální velikosti ok 90 mm.“

3)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Oblasti s omezením rybolovu

1.   Rybolovné činnosti, při nichž se používají lovná zařízení pro lov při dně, se zakazují v těchto oblastech:

Oblast

Souřadnice 1

Souřadnice 2

Souřadnice 3

Souřadnice 4

Orphan Knoll

50.00.30 s. š.

45.00.30 z. d.

51.00.30 s. š.

45.00.30 z. d.

51.00.30 s. š.

47.00.30 z. d.

50.00.30 s. š.

45.00.30 z. d.

Cornerské podmořské hory

35.00.00 s. š.

48.00.00 z. d.

36.00.00 s. š.

48.00.00 z. d.

36.00.00 s. š.

52.00.00 z. d.

35.00.00 s. š.

52.00.00 z. d.

podmořské hory Nového Foundlandu

43.29.00 s. š.

43.20.00 z. d.

44.00.00 s. š.

43.20.00 z. d.

44.00.00 s. š.

46.40.00 z. d.

43.29.00 s. š.

46.40.00 z. d.

podmořské hory Nové Anglie

35.00.00 s. š.

57.00.00 z. d.

39.00.00 s. š.

57.00.00 z. d.

39.00.00 s. š.

64.00.00 z. d.

35.00.00 s. š.

64.00.00 z. d.

2.   V divizi 3O se níže vymezená oblast uzavírá všem rybolovným činnostem, při kterých se používá zařízení pro lov při dně. Uzavřená oblast je vymezena spojnicí těchto souřadnic (v číselném pořadí a zpět k souřadnici 1):

Bod č.

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

42°53′00″ s. š.

51°00′00″ z. d.

2

42°52′04″ s. š.

51°31′44″ z. d.

3

43°24′13″ s. š.

51°58′12″ z. d.

4

43°24′20″ s. š.

51°58′18″ z. d.

5

43°39′38″ s. š.

52°13′10″ z. d.

6

43°40′59″ s. š.

52°27′52″ z. d.

7

43°56′19″ s. š.

52°39′48″ z. d.

8

44°04′53″ s. š.

52°58′12″ z. d.

9

44°18′38″ s. š.

53°06′00″ z. d.

10

44°18′36″ s. š.

53°24′07″ z. d.

11

44°49′59″ s. š.

54°30′00″ z. d.

12

44°29′55″ s. š.

54°30′00″ z. d.

13

43°26′59″ s. š.

52°55′59″ z. d.

14

42°48′00″ s. š.

51°41′06″ z. d.

15

42°33′02″ s. š.

51°00′00″ z. d.“

4)

V článku 19 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy každé dva roky osvědčují správnost rozpisů kapacity všech plavidel, která mají podle článku 14 povolení k rybolovu. Velitel plavidla zajistí, aby jedno vyhotovení tohoto osvědčení bylo k dispozici na palubě a mohlo být na žádost předloženo inspektorovi.“

5)

V čl. 21 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)

úlovek před vstupem do divize 3L a výstupem z ní. Tyto zprávy jsou předkládány plavidly, která loví krevety v divizi 3L, a odesílají se jednu hodinu před překročením hranice uvedené divize. Zpráva uvádí úlovky převzaté na palubu od poslední zprávy o úlovcích podle divize a druhů (třímístný písmenný kód α-3) v kg, zaokrouhleno na celé stovky kg.“

6)

V článku 30 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Veliteli pozorovaného plavidla může být na jeho vlastní žádost poskytnuta kopie zprávy pozorovatele uvedené v čl. 28 odst. 1.“

7)

V článku 32 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány členských států, které obdrží zprávu pozorovatele v souladu s článkem 28, vyhodnotí její obsah a závěry.“

8)

Článek 47 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

poskytnou naloďovací žebřík zhotovený a používaný způsobem popsaným v ochranných a donucovacích opatření NAFO;“;

b)

vkládá se nové písmeno, které zní:

„ba)

pokud se poskytuje mechanický výtah, zajistí, aby jeho přídavné zařízení bylo typově schváleno vnitrostátními správními orgány. Musí být navržen a zhotoven způsobem, který zajistí, že se inspektor může nalodit a vylodit bezpečným způsobem, včetně bezpečného přístupu z výtahu na palubu a zpět. Na palubě v blízkosti výtahu musí být umístěn naloďovací žebřík, který musí být v souladu s písmenem b) a připraven k okamžitému použití;“.

9)

Příloha II se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení.

10)

Příloha VII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

11)

Příloha XII se nahrazuje zněním obsaženým v příloze III tohoto nařízení.

12)

Příloha XIII se zrušuje.

13)

Příloha XIV b) se nahrazuje zněním obsaženým v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2008.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK


(1)  Úř. věst. L 318, 5.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Níže uvedený seznam uvádí populace, které podléhají hlášení v souladu s článkem 22.

ANG/N3NO

Lophius americanus

Ďas americký

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Vlkouš obecný

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Huňáček severní

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Vlkouši rodu Anarhichas (blíže neurčení)

HAD/N3LNO

Melanogrammus aeglefinus

Treska jednoskvrnná

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Platýs obecný

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Platýs obecný

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Platýs obecný

HER/N3L

Clupea harengus

Sleď obecný

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Mníkovec červenavý

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Mníkovec červenavý

HKS/N3LMNO

Merlucius bilinearis

Štikozubec americký

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Mníkovec štíhlý

POK/N3O

Pollachius virens

Treska tmavá

PRA/N3M

Pandalus borealis

Krevetka severní

RHG/N23

Macrourus berglax

Hlavoun severní

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Hlavoun tuponosý

SKA/N2J3K

Raja spp.

Rejnoci rodu Raja

SKA/N3M

Raja spp.

Rejnoci rodu Raja

SQI/N56

Illex illecebrosus

Kalmar tryskový

VFF/N3LMN

Ryby nevytříděné, neidentifikované

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Platýs šedohnědý

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Platýs zlatý“


PŘÍLOHA II

V příloze VII nařízení (ES) č. 1386/2007 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zpráva o úlovku

Datový údaj

Kód pole

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Odesílatel

FR

P

Jméno předávající strany

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení v příslušném roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh hlášení, pro zprávu o úlovku „CAT“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu v příslušném roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Smluvní strana

Interní referenční číslo

IR

N

Údaj o registraci plavidla; jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO následovaného číslem

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla uvedené na boku

Příslušná oblast

RA

P

Divize NAFO, do které plavidlo vplulo

Zeměpisná šířka

LA

P (1)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

P (1)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Úlovky

CA

 

Údaj týkající se činnosti; celkový úlovek vyjádřený podle druhů uchovávaný na palubě uskutečněný od zahájení rybolovu v oblasti upravené předpisy, nebo od poslední zprávy o úlovku, případně ve dvojicích.

Druhy

P

Druhový kód FAO

Živá hmotnost

P

Živá hmotnost v kg zaokrouhlená na celé stovky kg

Počet dnů odlovu

DF

P

Údaj týkající se činnosti; počet dnů rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO od zahájení rybolovu, nebo od poslední zprávy o úlovku

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; čas přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


(1)  Pokud je plavidlo sledováno satelitně, jedná se o nepovinný záznam.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA XII

Zpráva o inspekci v přístavu

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA XIV b)

Kódy forem produktů

Kód

Forma produktu

A

Celý – zmrazený

B

Celý – zmrazený (vařený)

C

Vykuchaný s hlavou – zmrazený

D

Vykuchaný bez hlavy – zmrazený

E

Vykuchaný bez hlavy – ořezaný – zmrazený

F

Filety bez kůže – nevykostěné – zmrazené

G

Filety bez kůže – vykostěné – zmrazené

H

Filety s kůží – nevykostěné – zmrazené

I

Filety s kůží – vykostěné – zmrazené

J

Solené ryby

K

Nakládané ryby

L

Konzervované produkty

M

Olej

N

Maso z celých ryb

O

Maso z vnitřností

P

Jiné (uveďte jaké)“


17.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 539/2008

ze dne 16. června 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje paušální dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit paušální dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

44,6

MK

36,7

TR

59,3

ZZ

46,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

119,3

ZZ

135,3

0709 90 70

TR

103,9

ZZ

103,9

0805 50 10

AR

123,7

EG

150,8

US

132,6

ZA

121,6

ZZ

132,2

0808 10 80

AR

101,4

BR

84,3

CL

92,5

CN

92,5

MK

63,0

NZ

111,5

US

104,5

UY

84,0

ZA

82,9

ZZ

90,7

0809 10 00

IL

124,0

TR

230,0

ZZ

177,0

0809 20 95

TR

401,5

US

429,2

ZZ

415,4

0809 30 10, 0809 30 90

EG

182,1

US

239,8

ZZ

211,0

0809 40 05

IL

190,0

TR

223,9

ZZ

207,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


17.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 540/2008

ze dne 16. června 2008,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství, pokud jde o vzor formulářů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Předpis ISM změnila Mezinárodní námořní organizace (IMO) usnesením 179 (79) Výboru pro námořní bezpečnost, přijatým dne 10. prosince 2004, kterým se změnil vzor dokladu o shodě a osvědčení o řízení bezpečnosti s účinkem ode dne 1. července 2006.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 336/2006 definuje předpis ISM ve znění uvedeném v příloze I toho nařízení, v platném znění.

(3)

V zájmu jasnosti a čitelnosti by měly být aktualizovány rovněž příslušné vzory v příloze II nařízení (ES) č. 336/2006.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu mořského prostředí a zabránění znečišťování z lodí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část B oddíl 5 přílohy II nařízení (EHS) č. 336/2006 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2008.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

„5.   Formulář dokladu o shodě a osvědčení o řízení bezpečnosti

Jestliže jsou lodě provozovány pouze v členském státě, použijí členské státy formuláře připojené k předpisu ISM nebo dále uvedené formuláře dokladu o shodě, osvědčení o řízení bezpečnosti, prozatímního dokladu o shodě a prozatímního osvědčení o řízení bezpečnosti.

Jde-li o výjimku podle čl. 7 odst. 1, a připadá-li to v úvahu, podle čl. 7 odst. 2, liší se vydané osvědčení od osvědčení uvedeného výše a jasně stanoví, že výjimka podle čl. 7 odst. 1, a připadá-li to v úvahu, podle čl. 7 odst. 2, tohoto nařízení byla udělena a zahrnuje platná provozní omezení.

DOKLAD O SHODĚ

(úřední razítko (stát)

Osvědčení č.

vydané podle (MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O BEZPEČNOSTI LIDSKÉHO ŽIVOTA NA MOŘI z roku 1974 v platném znění a) (1) nařízení (ES) č. 336/2006 o provádění předpisu ISM ve Společenství

na základě pověření vlády …

(název státu)

kým …

(pověřená osoba nebo subjekt)

Jméno a adresa společnosti

(viz bod 1.1.2 části A přílohy I nařízení (ES) č. 336/2006)

POTVRZUJE SE, že systém řízení bezpečnosti ve společnosti byl podroben auditu a že vyhovuje požadavkům Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti lodí a pro zabránění znečištění (předpis ISM) pro typy lodí uvedené níže (nehodící se škrtněte):

 

osobní loď

 

vysokorychlostní osobní plavidlo

 

vysokorychlostní nákladní plavidlo

 

loď přepravující volně ložený náklad

 

ropný tanker

 

chemický tanker

 

loď přepravující plyn

 

mobilní vrtná jednotka na volném moři

 

jiná nákladní loď

 

osobní loď typu ro-ro

Tento doklad o shodě platí do …, s výhradou pravidelného ověřování

Den dokončení ověření, z kterého vychází toto osvědčení …

(dd/mm/rrrr)

Vydáno v …

(místo vydání dokladu)

Datum vydání: …

(podpis řádně pověřeného úředníka vydávajícího doklad)

(pečeť nebo razítko vydávajícího orgánu)

Osvědčení č.

POTVRZENÍ O ROČNÍM OVĚŘENÍ

POTVRZUJE SE, že při pravidelném ověření podle (pravidla IX/6.1 úmluvy a bodu 13.4 předpisu ISM a) (2) článku 6 nařízení (ES) č. 336/2006 o provádění předpisu ISM ve Společenství byl systém řízení bezpečnosti shledán jako vyhovující požadavkům předpisu ISM.

1. ROČNÍ OVĚŘENÍ

Podpis: …

(podpis pověřeného úředníka)

Místo: …

Datum: …

2. ROČNÍ OVĚŘENÍ

Podpis: …

(podpis pověřeného úředníka)

Místo: …

Datum: …

3. ROČNÍ OVĚŘENÍ

Podpis: …

(podpis pověřeného úředníka)

Místo: …

Datum: …

4. ROČNÍ OVĚŘENÍ

Podpis: …

(podpis pověřeného úředníka)

Místo: …

Datum: …

OSVĚDČENÍ O ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

(úřední razítko) (stát)

Osvědčení č.

vydané podle (MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O BEZPEČNOSTI LIDSKÉHO ŽIVOTA NA MOŘI z roku 1974 v platném znění a) (3) nařízení (ES) č. 336/2006 o provádění předpisu ISM ve Společenství

na základě pověření vlády …

(název státu)

kým …

(pověřená osoba nebo subjekt)

Jméno lodi: …

Rozlišovací číslo nebo písmena: …

Rejstříkový přístav: …

Typ lodi (4): …

Hrubá prostornost: …

Číslo podle IMO: …

Jméno a adresa společnosti: …

(viz bod 1.1.2 části A přílohy I nařízení (ES) č. 336/2006)

POTVRZUJE SE, že na základě ověření dokladu o shodě vydaného společnosti a jeho použitelnosti pro tento typ lodi byl systém pro řízení bezpečnosti lodi podroben auditu a že vyhovuje požadavkům Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti lodí a pro zabránění znečištění (předpis ISM).

Toto osvědčení o řízení bezpečnosti platí do … s výhradou pravidelného ověřování a za předpokladu, že doklad o shodě zůstane v platnosti.

Den dokončení ověření, z kterého vychází toto osvědčení …

(dd/mm/rrrr)

Vydáno v …

(místo vydání dokladu)

Datum vydání …

(podpis řádně pověřeného úředníka vydávajícího osvědčení)

(pečeť nebo razítko vydávajícího orgánu)

Osvědčení č.

POTVRZENÍ O PRŮBĚŽNÉM OVĚŘENÍ A DODATEČNÉM OVĚŘENÍ (JE-LI POŽADOVÁNO)

POTVRZUJE SE, že při pravidelném ověření podle (pravidla IX/6.1 úmluvy a bodu 13.8 předpisu ISM a) (5) článku 6 nařízení (ES) č. 336/2006 o provádění předpisu ISM ve Společenství byl systém řízení bezpečnosti shledán jako vyhovující požadavkům předpisu ISM.

PRŮBĚŽNÉ OVĚŘENÍ (provést mezi druhým a třetím výročním dnem)

PPRŮBĚŽNÉ OVĚŘENÍ (provést mezi druhým a třetím výročním dnem) Podpis: …

(podpis pověřeného úředníka)

Místo: …

Datum: …

DODATEČNÉ OVĚŘENÍ (6)

Podpis: …

(podpis pověřeného úředníka)

Místo: …

Datum: …

DODATEČNÉ OVĚŘENÍ (6)

Podpis: …

(podpis pověřeného úředníka)

Místo: …

Datum: …

DODATEČNÉ OVĚŘENÍ (6)

Podpis: …

(podpis pověřeného úředníka)

Místo: …

Datum: …

PROZATÍMNÍ DOKLAD O SHODĚ

(úřední razítko) (stát)

Osvědčení č.

vydané podle (MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O BEZPEČNOSTI LIDSKÉHO ŽIVOTA NA MOŘI z roku 1974 v platném znění a) (7) nařízení (ES) č. 336/2006 o provádění předpisu ISM ve Společenství

na základě pověření vlády …

(název státu)

kým …

(pověřená osoba nebo subjekt)

Jméno a adresa společnosti

(viz bod 1.1.2 části A přílohy I nařízení (ES) č. 336/2006)

POTVRZUJE SE, že systém řízení bezpečnosti ve společnosti byl uznán jako vyhovující cílům bodu 1.2.3 části A přílohy I nařízení (ES) č. 336/2006 pro typ (typy) lodí uvedený (uvedené) níže (nehodící se škrtněte):

 

osobní loď

 

vysokorychlostní osobní plavidlo

 

vysokorychlostní nákladní plavidlo

 

loď přepravující volně ložený náklad

 

ropný tanker

 

chemický tanker

 

loď přepravující plyn

 

mobilní vrtná jednotka na volném moři

 

jiná nákladní loď

 

osobní loď typu ro-ro

Tento prozatímní doklad o shodě platí do …

Vydáno v: …

(místo vydání dokladu)

Datum vydání: …

(podpis řádně pověřeného úředníka vydávajícího doklad)

(pečeť nebo razítko vydávajícího orgánu)

PROZATÍMNÍ OSVĚDČENÍ O ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

(úřední razítko) (stát)

Osvědčení č.

vydané podle (MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O BEZPEČNOSTI LIDSKÉHO ŽIVOTA NA MOŘI z roku 1974 v platném znění a) (8) nařízení (ES) č. 336/2006 o provádění předpisu ISM ve Společenství

na základě pověření vlády …

(název státu)

kým …

(pověřená osoba nebo subjekt)

Jméno lodi: …

Rozlišovací číslo nebo písmena: …

Rejstříkový přístav: …

Typ lodi (9): …

Hrubá prostornost: …

Číslo podle IMO: …

Jméno a adresa společnosti: …

(viz bod 1.1.2 části A přílohy I nařízení (ES) č. 336/2006)

POTVRZUJE SE, že požadavky bodu 14.4 části A přílohy I nařízení (ES) č. 336/2006 byly splněny a že doklad o shodě/prozatímní doklad o shodě (10) vydaný společnosti se týká této lodi.

Toto prozatímní osvědčení o řízení bezpečnosti platí do … za předpokladu, že doklad o shodě/prozatímní doklad o shodě (10) zůstane v platnosti.

Vydáno v: …

(místo vydání dokladu)

Datum vydání: …

(podpis řádně pověřeného úředníka vydávajícího osvědčení)

(pečeť nebo razítko vydávajícího orgánu)

Osvědčení č.

Platnost tohoto prozatímního osvědčení o řízení bezpečnosti se prodlužuje do:

Datum vydání: …

(podpis řádně pověřeného úředníka prodlužujícího platnost)

(pečeť nebo razítko vydávajícího orgánu)


(1)  Může být vynecháno u lodí provozovaných pouze na plavbách uvnitř jednoho členského státu.

(2)  Může být vynecháno u lodí provozovaných pouze na plavbách uvnitř jednoho členského státu.

(3)  Může být vynecháno u lodí provozovaných pouze na plavbách uvnitř jednoho členského státu.

(4)  Uveďte, o který z těchto typů lodí se jedná: osobní loď; vysokorychlostní osobní plavidlo; vysokorychlostní nákladní plavidlo; loď přepravující volně ložený náklad; ropný tanker; chemický tanker; loď přepravující plyn; mobilní vrtná jednotka na volném moři; jiná nákladní loď; osobní loď typu ro-ro.

(5)  Může být vynecháno u lodí provozovaných pouze na plavbách uvnitř jednoho členského státu.

(6)  Připadá-li v úvahu. Viz bod 13.8 předpisu ISM a bod 3.4.1 Pokynů pro provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti (ISM) správami (usnesení A.913 (22)).

(7)  Může být vynecháno u lodí provozovaných pouze na plavbách uvnitř jednoho členského státu.

(8)  Může být vynecháno u lodí provozovaných pouze na plavbách uvnitř jednoho členského státu.

(9)  Uveďte, o který z těchto typů lodí se jedná: osobní loď; vysokorychlostní osobní plavidlo; vysokorychlostní nákladní plavidlo; loď přepravující volně ložený náklad; ropný tanker; chemický tanker; loď přepravující plyn; mobilní vrtná jednotka na volném moři; jiná nákladní loď; osobní loď typu ro-ro.

(10)  Nehodící se škrtněte.“


17.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 541/2008

ze dne 16. června 2008,

kterým se upravují některé rybolovné kvóty na rok 2008 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (2), a zejména na čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb (3), nařízení Rady (ES) č. 1941/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (4), a nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (5), přesně stanoví, na které populace se vztahují opatření nařízení (ES) č. 847/96.

(2)

Nařízení (ES) č. 2015/2006, nařízení Rady (ES) č. 1404/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (6), nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (7), stanoví kvóty pro některé populace na rok 2008.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 147/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty v letech 2007 až 2012 podle čl. 23 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (8), snižuje některé rybolovné kvóty pro Spojené království a Irsko na roky 2007 až 2012.

(4)

Některé členské státy v souladu s nařízením (ES) č. 847/96 požádaly, aby byla část jejich kvót na rok 2007 převedena do příštího roku. V rámci omezení stanovených v uvedeném nařízení by měla být odložená množství připočtena ke kvótě pro rok 2008.

(5)

Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 847/96 by odpočty od kvót členských států na rok 2008 měly odpovídat překročenému odlovenému množství. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 by v případě překročení povolených vykládek v roce 2007 u některých populací uvedených v nařízení (ES) č. 41/2007, v nařízení (ES) č. 2015/2006 a v nařízení (ES) č. 1941/2006 měly být provedeny vážené odpočty od národních kvót pro rok 2008. Tyto odpočty se použijí s přihlédnutím ke specifickým ustanovením upravujícím populace v rámci působnosti regionálních rybářských organizací.

(6)

Některé členské státy v souladu s nařízením (ES) č. 847/96 požádaly o povolení k vykládce dodatečných množství ryb některých populací v roce 2007. Toto překročení povolených vykládek by však mělo být odečteno od jejich kvót pro rok 2008.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 147/2007, kvóty stanovené nařízením (ES) č. 40/2008, nařízením (ES) č. 1404/2007 a nařízením (ES) č. 2015/2006 se zvyšují podle přílohy I, nebo snižují podle přílohy II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2008.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1533/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 21).

(4)  Úř. věst. L 367, 22.12.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 754/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 26).

(5)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1533/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 21).

(6)  Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 19, 23.1.2008, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 46, 16.2.2007, s. 10.


PŘÍLOHA I

PŘEVODY NA KVÓTY NA ROK 2008

Kód země

Kód populace

Druh

Oblast

Upravená množství 2007

Rozpětí

Odlovy 2007

ZP odlovy 2007

Upravená množství v

%

Převedená množství

Původní množství 2008

Přepracovaná množství 2008

Nový kód 2008

BEL

ANF/07.

ďasovití

VII

2 255

 

928,7

121,9

46,6

225,50

2 595

2 821

 

BEL

ANF/8ABDE.

ďasovití

VIIIa, b, d, e

101

 

20,9

 

20,7

10,10

0

10

 

BEL

COD/07A.

treska obecná

VIIa

133

 

65,7

 

49,4

13,30

16

29

 

BEL

HAD/5BC6A.

treska jednoskvrnná

vody ES Vb a VIa

17

 

0,2

 

1,2

1,70

7

9

 

BEL

HAD/6B1214

treska jednoskvrnná

VIb, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

16

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

štikozubec obecný

vody ES oblastí IIa a IV

80

 

58,5

 

73,1

8,00

27

35

 

BEL

HKE/571214

štikozubec obecný

VI, VII; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

26

 

10,6

 

40,8

2,60

278

281

 

BEL

HKE/8ABDE.

štikozubec obecný

VIIIa, b, d, e

10

 

2,7

 

27,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/8ABDE.

pakambaly rodu Lepidorhombus

VIIIa, b, d, e

6

 

3,3

 

55,0

0,60

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

humr severský

vody ES oblastí IIa a IV

926

 

194,1

 

21,0

92,60

1 368

1 461

 

BEL

PLE/07A.

platýs velký

VIIa

788

 

179,8

 

22,8

78,80

47

126

 

BEL

PLE/7FG.

platýs velký

VIIf,g

232

 

174,9

 

75,4

23,20

77

100

 

BEL

SOL/07A.

jazyk obecný

VIIa

599

 

288,6

 

48,2

59,90

326

386

 

BEL

SOL/07D.

jazyk obecný

VIId

1 846

 

1 345,3

 

72,9

184,60

1 775

1 960

 

BEL

SOL/24.

jazyk obecný

vody ES oblastí II a IV

1 497

 

936,7

 

62,6

149,70

1 059

1 209

 

BEL

SOL/7FG.

jazyk obecný

VIIf, g

590

 

538,9

 

91,3

51,10

603

654

 

DEU

ANF/07.

ďasovití

VII

245

 

148,0

 

60,4

24,50

289

314

 

DEU

BLI/245-

mník modrý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí II, IV, V

7

 

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

BSF/1234-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

DEU

BSF/56712-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, XII

18

 

0,0

 

0,0

1,80

35

37

 

DEU

COD/3BC+24

treska obecná

subdivize 22–24 (vody ES)

8 341

 

7 626,6

 

91,4

714,40

4 102

4 816

 

DEU

DWS/56789-

hlubinné druhy žraloků

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, VIII, IX

7

 

0,1

 

1,4

0,70

39

40

 

DEU

GFB/1234-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GFB/567-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

HAD/5BC6A.

treska jednoskvrnná

vody ES Vb a VIa

20

 

0,0

 

0,0

2,00

9

11

 

DEU

HAD/6B1214

treska jednoskvrnná

VIb, XII, XIV

12

 

0,0

 

0,0

1,20

19

20

 

DEU

HER/3BC+24

sleď obecný

subdivize 22–24

26 749

 

22 903,0

 

85,6

2 674,90

24 579

27 254

 

DEU

HKE/2AC4-C

štikozubec obecný

vody ES oblastí IIa a IV

107

 

95,9

 

89,6

10,70

126

137

 

DEU

JAX/578/14

kranas obecný

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblasti XII a XIV

6 710

 

4 525,8

 

67,4

671,00

12 178

12 849

 

DEU

NEP/2AC4-C

humr severský

vody ES oblastí IIa a IV

676

 

580,2

 

85,8

67,60

20

88

 

DEU

PLE/3BCD-C

platýs velký

IIIb, c, d (vody ES)

330

 

242,0

 

73,3

33,00

255

288

 

DEU

RNG/3A/BCD

hlavoun tuponosý

oblast IIIa a vody ES oblastí IIIb, c, d

6

 

0,0

 

0,0

0,60

5

6

 

DEU

RNG/5B67-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI, VIII

9

 

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

RNG/8X14-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII, XIV

111

 

0,0

 

0,0

11,10

40

51

 

DEU

SOL/24.

jazyk obecný

vody ES oblastí II a IV

732

 

455,4

 

62,2

73,20

847

920

 

DEU

SOL/3A/BCD

jazyk obecný

IIIa; vody ES oblastí IIIb, c, d

45

 

41,0

 

91,1

4,00

46

50

 

DEU

SPR/3BCD-C

šprot obecný

IIIb, c, d (vody ES)

31 603

 

23 642,0

 

74,8

3 160,30

28 403

31 563

 

DEU

WHB/1X14

treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

37 819

 

33 978,8

744

91,8

3 096,20

10 416

13 512

 

DNK

BLI/03-

mník modrý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti III

9

 

0,4

 

4,4

0,90

6

7

 

DNK

BLI/245-

mník modrý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí II, IV, V

8

 

0,1

 

1,3

0,80

6

7

 

DNK

COD/3BC+24

treska obecná

subdivize 22–24 (vody ES)

13 713

 

12 105,0

 

88,3

1 371,30

8 390

9 761

 

DNK

HER/3BC+24

sleď obecný

subdivize 22–24

8 961

 

5 445,9

 

60,8

896,10

6 245

7 141

 

DNK

HKE/2AC4-C

štikozubec obecný

vody ES oblastí IIa a IV

1 153

 

389,8

 

33,8

115,30

1 096

1 211

 

DNK

HKE/3A/BCD

štikozubec obecný

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc and IIId

1 575

 

311,8

 

19,8

157,50

1 499

1 657

 

DNK

JAX/578/14

kranas obecný

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

13 384

 

7 971,7

 

59,6

1 338,40

15 236

16 574

 

DNK

NEP/2AC4-C

humr severský

vody ES oblastí IIa a IV

1 523

 

772,2

 

50,7

152,30

1 368

1 520

 

DNK

NEP/3A/BCD

humr severský

IIIa; vody ES oblastí IIIb, c, d

4 063

 

2 916,6

 

71,8

406,30

3 800

4 206

 

DNK

PLE/3BCD-C

platýs velký

IIIb, c, d (vody ES)

2 968

 

1 965,6

 

66,2

296,80

2 293

2 590

 

DNK

SOL/24.

jazyk obecný

vody ES oblastí II a IV

702

 

415,3

 

59,2

70,20

484

554

 

DNK

SOL/3A/BCD

jazyk obecný

IIIa; vody ES oblastí IIIb, c, d

837

 

568,6

 

67,9

83,70

788

872

 

DNK

SPR/3BCD-C

šprot obecný

IIIb, c, d (vody ES)

43 788

 

39 028,9

 

89,1

4 378,80

44 833

49 212

 

DNK

WHB/1X14

treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

43 257

 

40 643,8

176,1

94,4

2 437,10

26 789

29 226

 

ESP

ANF/07.

ďasovití

VII

2 150

 

2 043,9

 

95,1

106,10

1 031

1 137

 

ESP

ANF/8ABDE.

ďasovití

VIIIa, b, d, e

1 205

 

695,6

 

57,7

120,50

1 206

1 327

 

ESP

ANF/8C3411

ďasovití

VIIIc, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

1 541

 

1 539,9

 

99,9

1,10

1 629

1 630

 

ESP

BSF/8910-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X

13

 

5,0

 

38,5

1,30

13

14

 

ESP

DWS/12-

hlubinné druhy žraloků

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti XII

69

 

4,3

 

6,2

6,90

34

41

 

ESP

DWS/56789-

hlubinné druhy žraloků

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, VIII, IX

228

 

204,0

 

89,5

22,80

187

210

 

ESP

GFB/89-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX

225

 

220,0

 

97,8

5,00

242

247

 

ESP

HKE/571214

štikozubec obecný

VI, VII; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

10 871

 

9 342,3

10,9

86,0

1 087,10

8 926

10 013

 

ESP

HKE/8ABDE.

štikozubec obecný

VIIIa, b, d, e

6 784

 

4 491,0

 

66,2

678,40

6 214

6 892

 

ESP

HKE/8C3411

štikozubec obecný

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

3 819

 

3 816,8

 

99,9

2,20

4 510

4 512

 

ESP

JAX/578/14

kranas obecný

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 642

 

978,7

 

59,6

164,20

16 631

16 795

 

ESP

JAX/8C9.

kranas obecný

VIIIc, IX

29 622

 

29 597,6

 

99,9

24,40

31 069

31 093

 

ESP

LEZ/8ABDE.

pakambala

VIIIa, b, d, e

1 302

 

294,4

 

22,6

130,20

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

pakambala

VIIIc, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

1 310

 

960,7

 

73,3

131,00

1 320

1 451

 

ESP

NEP/07.

humr severský

VII

1 504

 

447,1

 

29,7

150,40

1 509

1 659

 

ESP

NEP/08C.

humr severský

VIIIc

115

 

84,3

 

73,3

11,50

119

131

 

ESP

NEP/5BC6.

humr severský

VI; vody ES oblasti Vb

43

 

2,0

 

4,7

4,30

40

44

 

ESP

NEP/8ABDE.

humr severský

VIIIa, b, d, e

55

 

0,4

 

0,7

5,50

259

265

 

ESP

NEP/9/3411

humr severský

IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

123

 

116,2

 

94,5

6,80

104

111

 

ESP

ORY/06-

červenice obecná

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

ESP

RNG/8X14-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII, XIV

5 765

 

5 753,1

 

99,8

11,90

4 391

4 403

 

ESP

SBR/09-

ružicha šedá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti IX

850

 

85,0

 

10,0

85,00

850

935

 

ESP

SBR/10-

ružicha šedá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

WHB/8C3411

treska modravá

VIIIc, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

43 707

 

26 953,3

 

61,7

4 370,70

25 686

30 057

 

EST

COD/3BC+24

treska obecná

subdivize 22–24 (vody ES)

174

 

73,3

 

42,1

17,40

186

203

 

EST

HER/03D.RG

sleď obecný

subdivize 28.1

19 164

 

12 763,8

 

66,6

1 916,40

16 668

18 584

 

FIN

HER/30/31.

sleď obecný

subdivize 30–31

82 809

 

71 089,7

 

85,8

8 280,90

71 344

79 625

 

FRA

ALF/3X14-

pilonoš (rod)

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

30

 

0,0

 

0,0

3,00

20

23

 

FRA

ANF/07.

ďasovití

VII

17 055

 

12 703,5

 

74,5

1 705,50

16 651

18 357

 

FRA

ANF/8ABDE.

ďasovití

VIIIa, b, d, e

7 333

 

5 835,3

 

79,6

733,30

6 714

7 447

 

FRA

ANF/8C3411

ďasovití

VIIIc, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

34

 

23,3

 

68,5

3,40

2

5

 

FRA

BLI/245-

mník modrý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí II, IV, V

55

 

41,8

 

76,0

5,50

34

40

 

FRA

BLI/67-

mník modrý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VI, VII

2 140

 

1 960,1

 

91,6

179,90

1 518

1 698

 

FRA

BSF/1234-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV

5

 

1,6

 

32,0

0,50

5

6

 

FRA

BSF/56712-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, XII

2 617

 

2 324,9

 

88,8

261,70

2 433

2 695

 

FRA

BSF/8910-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X

111

 

20,4

 

18,4

11,10

31

42

 

FRA

COD/07A.

treska obecná

VIIa

62

 

9,8

 

15,8

6,20

44

50

 

FRA

COD/561214

treska obecná

VI; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII, XIV

101

 

91,5

 

90,6

9,50

64

74

 

FRA

DWS/56789-

hlubinné druhy žraloků

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, VIII, IX

1 311

 

929,1

 

70,9

131,10

676

807

 

FRA

GFB/1012-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí X, XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/1234-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV

10

 

1,1

 

11,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/567-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII

677

 

609,5

 

90,0

67,50

356

424

 

FRA

GFB/89-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX

26

 

22,5

 

86,5

2,60

15

18

 

FRA

HAD/5BC6A.

treska jednoskvrnná

vody ES oblastí Vb a VIa

803

 

218,7

 

27,2

80,30

366

446

 

FRA

HAD/6B1214

treska jednoskvrnná

VIb, XII, XIV

515

 

0,6

 

0,1

51,50

763

815

 

FRA

HER/7G-K.

sleď obecný

VIIg, h, j, k

587

 

577,8

 

98,4

9,20

487

496

 

FRA

HKE/2AC4-C

štikozubec obecný

vody ES oblastí IIa a IV

257

 

246,1

 

95,8

10,90

243

254

 

FRA

HKE/571214

štikozubec obecný

VI, VII; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

12 370

 

6 787,2

0,2

54,9

1 237,00

13 785

15 022

 

FRA

HKE/8ABDE.

štikozubec obecný

VIIIa, b, d, e

14 349

 

4 708,0

 

32,8

1 434,90

13 955

15 390

 

FRA

HKE/8C3411

štikozubec obecný

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

251

 

179,0

 

71,3

25,10

433

458

 

FRA

JAX/578/14

kranas obecný

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

21 839

 

12 413,8

 

56,8

2 183,90

8 047

10 231

 

FRA

JAX/8C9.

kranas obecný

VIIIc, IX

415

 

12,2

 

2,9

41,50

393

435

 

FRA

LEZ/8ABDE.

pakambala

VIIIa, b, d, e

1 055

 

589,2

 

55,8

105,50

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

pakambala

VIIIc, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

72

 

12,8

 

17,8

7,20

66

73

 

FRA

NEP/07.

humr severský

VII

6 696

 

2 373,0

 

35,4

669,60

6 116

6 786

 

FRA

NEP/08C.

humr severský

VIIIc

32

 

14,5

 

45,3

3,20

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

humr severský

vody ES oblastí IIa a IV

44

 

0,0

 

0,0

4,40

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

humr severský

VI; vody ES oblasti Vb

176

 

0,8

 

0,5

17,60

161

179

 

FRA

NEP/8ABDE.

humr severský

VIIIa, b, d, e

4 444

 

3 093,5

 

69,6

444,40

4 061

4 505

 

FRA

ORY/06-

červenice obecná

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VI

33

 

11,0

 

33,3

3,30

22

25

06C-

FRA

ORY/07-

červenice obecná

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VII

147

 

136,9

 

93,1

10,10

98

108

07C-

FRA

ORY/1X14-

červenice obecná

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV

31

 

24,3

 

78,4

3,10

15

18

1CX14C

FRA

PLE/07A.

platýs velký

VIIa

23

 

2,2

 

9,6

2,30

21

23

 

FRA

PLE/7FG.

platýs velký

VIIf, g

105

 

101,2

 

96,4

3,80

139

143

 

FRA

RNG/1245A-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, IV, Va

14

 

4,5

 

32,1

1,40

14

15

 

FRA

RNG/5B67-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI, VIII

3 841

 

1 868,0

 

48,6

384,10

3 789

4 173

 

FRA

RNG/8X14-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VIII, IX, X, XII, XIV

202

 

30,5

 

15,1

20,20

202

222

 

FRA

SBR/678-

ružicha šedá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VI, VII, VIII

94,5

 

89,7

 

94,9

4,80

12

17

 

FRA

SOL/07A.

jazyk obecný

VIIa

6

 

0,6

 

10,0

0,60

4

5

 

FRA

SOL/07D.

jazyk obecný

VIId

3 691

 

1 821,4

 

49,3

369,10

3 550

3 919

 

FRA

SOL/24.

jazyk obecný

vody ES oblastí II a IV

629

 

447,2

 

71,1

62,90

212

275

 

FRA

SOL/7FG.

jazyk obecný

VIIf, g

100

 

85,5

 

85,5

10,00

60

70

 

FRA

SOL/8AB.

jazyk obecný

VIIIa, b

4 023

 

3 605,6

 

89,6

402,30

3 823

4 225

 

FRA

WHB/1X14

treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

28 445

 

14 378,8

 

50,5

2 844,50

18 643

21 488

 

GBR

ANF/07.

ďasovití

VII

5 468

 

4 470,1

82,9

83,3

546,80

5 050

5 597

 

GBR

COD/07A.

treska obecná

VIIa

724

 

425,6

 

58,8

72,40

345

417

 

GBR

COD/561214

treska obecná

VI; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII, XIV

360,8

 

303,3

 

84,1

36,08

241

277

 

GBR

COD/7X7A34

treska obecná

VIIb–k, VIII, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

601

 

569,5

 

94,8

31,50

328

360

 

GBR

HAD/5BC6A.

treska jednoskvrnná

vody ES oblastí Vb a VIa

6 080

 

2 761,7

 

45,4

608,00

4 743

5 351

 

GBR

HAD/6B1214

treska jednoskvrnná

VIb, XII, XIV

3 659

 

1 643,0

 

44,9

365,90

5 574

5 940

 

GBR

HER/07A/MM

sleď obecný

VIIa

4 699

 

4 629,7

 

98,5

69,30

3 550

3 619

 

GBR

HER/7G-K.

sleď obecný

VIIg, h, j, k

64

 

63,3

 

98,9

0,70

10

11

 

GBR

HKE/2AC4-C

štikozubec obecný

vody ES oblastí IIa a IV

398

 

360,4

 

90,6

37,60

341

379

 

GBR

HKE/571214

štikozubec obecný

VI, VII; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

5 775

 

3 322,7

0,3

57,5

577,50

5 442

6 020

 

GBR

JAX/578/14

kranas obecný

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

11 910

 

10 159,6

 

85,3

1 191,00

16 470

17 661

 

GBR

NEP/07.

humr severský

VII

9 119

 

7 044,7

 

77,3

911,90

8 251

9 163

 

GBR

NEP/2AC4-C

humr severský

vody ES oblastí IIa a IV

24 462

 

20 923,2

 

85,5

2 446,20

22 644

25 090

 

GBR

NEP/5BC6.

humr severský

VI; vody ES oblasti Vb

21 178

 

16 055,6

 

75,8

2 117,80

19 415

21 533

 

GBR

PLE/07A.

platýs velký

VIIa

708

 

415,1

 

58,6

70,80

558

629

 

GBR

PLE/7FG.

platýs velký

VIIf, g

72

 

60,9

 

84,6

7,20

73

80

 

GBR

SOL/07A.

jazyk obecný

VIIa

204

 

70,5

 

34,6

20,40

146

166

 

GBR

SOL/07D.

jazyk obecný

VIId

1 315

 

780,1

 

59,3

131,50

1 268

1 400

 

GBR

SOL/24.

jazyk obecný

vody ES oblastí II a IV

1 406

 

1 190,7

 

84,7

140,60

545

686

 

GBR

SOL/7FG.

jazyk obecný

VIIf, g

272

 

244,1

 

89,7

27,20

271

298

 

GBR

WHB/1X14

treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

55 565

 

53 666,7

 

96,6

1 898,30

34 759

36 657

 

GBR

ALF/3X14-

pilonoš (rod)

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10

 

0,6

 

6,0

1,00

10

11

 

GBR

BLI/245-

mník modrý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí II, IV, V

19

 

5,5

 

28,9

1,90

20

22

 

GBR

BLI/67-

mník modrý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VI, VII

222

 

174,2

 

78,5

22,20

386

408

 

GBR

BSF/1234-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

GBR

BSF/56712-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, XII

93

 

56,4

 

60,6

9,30

173

182

 

GBR

DWS/56789-

hlubinné druhy žraloků

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, VIII, IX

467

 

83,1

 

17,8

46,70

375

422

 

GBR

GFB/1234-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV

16

 

2,2

 

13,8

1,60

16

18

 

GBR

GFB/567-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII

709

 

343,5

 

48,4

70,90

814

885

 

GBR

GFB/1012-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí X, XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

GBR

ORY/06-

červenice obecná

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

GBR

RNG/5B67-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI, VIII

170

 

4,3

 

2,5

17,00

222

239

 

GBR

RNG/8X14-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VIII, IX, X, XII, XIV

18

 

0,0

 

0,0

1,80

18

20

 

GBR

SBR/10-

ružicha šedá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

ďasovití

VII

3 162

 

2 938,7

 

92,9

223,30

2 128

2 351

 

IRL

BSF/56712-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, XII

122

 

121,3

 

99,4

0,70

87

88

 

IRL

COD/07A.

treska obecná

VIIa

743

 

608,1

 

81,8

74,30

790

864

 

IRL

DWS/12-

hlubinné druhy žraloků

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti XII

5

 

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

IRL

DWS/56789-

hlubinné druhy žraloků

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, VIII, IX

9

 

7,3

 

81,1

0,90

109

110

 

IRL

HAD/5BC6A.

treska jednoskvrnná

vody ES oblastí Vb a VIa

1 105

 

759,4

 

68,7

110,50

995

1 106

 

IRL

HAD/6B1214

treska jednoskvrnná

VIb, XII, XIV

468

 

339,1

 

72,5

46,80

544

591

 

IRL

HER/07A/MM

sleď obecný

VIIa

587

 

0,0

 

0,0

58,70

1 250

1 309

 

IRL

HER/6AS7BC

sleď obecný

VIaS, VIIb, c

13 732

 

12 174,5

 

88,7

1 373,20

10 584

11 957

 

IRL

HER/7G-K.

sleď obecný

VIIg, h, j, k

9 109

 

8 267,6

 

90,8

841,40

6 818

7 659

 

IRL

HKE/571214

štikozubec obecný

VI, VII; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 765

 

1 427,6

 

80,9

176,50

1 670

1 847

 

IRL

JAX/578/14

kranas obecný

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

34 297

 

29 133,5

 

84,9

3 429,70

39 646

43 076

 

IRL

NEP/5BC6.

humr severský

VI; vody ES oblasti Vb

383

 

161,2

 

42,1

38,30

269

307

 

IRL

ORY/06-

červenice obecná

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VI

7

 

0,0

 

0,0

0,70

4

5

06C-

IRL

ORY/1X14-

červenice obecná

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

1CX14C

IRL

PLE/07A.

platýs velký

VIIa

507

 

192,9

 

38,0

50,70

1 209

1 260

 

IRL

PLE/7FG.

platýs velký

VIIf, g

59

 

57,6

 

97,6

1,40

202

203

 

IRL

POK/561214

treska tmavá

VI; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII, XIV

514

 

321,5

 

62,5

51,40

483

534

 

IRL

RNG/5B67-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI, VIII

323

 

29,7

 

9,2

32,30

299

331

 

IRL

RNG/8X14-

hlavoun tuponosý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VIII, IX, X, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

IRL

SAN/2A3A4.

smáčkoviti

IIIa; vody ES oblastí IIa a IV

148 972

 

 

 

0,0

14 897,20

0

14 897

 

IRL

WHB/1X14

treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

34 498

 

31 091,8

 

90,1

3 406,20

20 745

24 151

 

LTU

JAX/578/14

kranas obecný

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

6 437

 

3 466,7

 

53,9

643,70

0

644

 

LTU

SPR/3BCD-C

šprot obecný

IIIb, c, d (vody ES)

22 027

 

14 773,5

 

67,1

2 202,70

22 745

24 948

 

LTU

WHB/1X14

treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

9 974

 

9 812,0

 

98,4

162,00

0

162

 

NLD

ANF/07.

ďasovití

VII

112

 

13,6

 

12,1

11,20

336

347

 

NLD

COD/07A.

treska obecná

VIIa

5

 

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

NLD

COD/7X7A34

treska obecná

VIIb–k, VIII, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

51

 

46,6

 

91,4

4,40

25

29

 

NLD

HER/6AS7BC

sleď obecný

VIaS, VIIb, c

258

 

254,4

 

98,6

3,60

1 058

1 062

 

NLD

HER/7G-K.

sleď obecný

VIIg, h, j, k

473

 

461,8

 

97,6

11,20

487

498

 

NLD

HKE/2AC4-C

štikozubec obecný

vody ES oblastí IIa a IV

47

 

29,9

 

63,6

4,70

63

68

 

NLD

HKE/571214

štikozubec obecný

VI, VII; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

201

1

63,6

1

32,0

20,10

180

200

 

NLD

JAX/578/14

kranas obecný

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

52 731

 

40 530,0

 

76,9

5 273,10

58 102

63 375

 

NLD

NEP/2AC4-C

humr severský

vody ES oblastí IIa a IV

1 367

 

1 155,6

 

84,5

136,70

704

841

 

NLD

SOL/24.

jazyk obecný

vody ES oblastí II a IV

11 887

 

10 348,8

 

87,1

1 188,70

9 563

10 752

 

NLD

WHB/1X14

treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

88 561

 

79 699,6

69,9

90,1

8 791,50

32 666

41 458

 

POL

HER/3BC+24

sleď obecný

subdivize 22–24

6 441

 

2 935,8

 

45,6

644,10

5 797

6 441

 

POL

SPR/3BCD-C

šprot obecný

IIIb, c, d (vody ES)

121 135

 

57 801,8

 

47,7

12 113,50

133 435

145 549

 

PRT

BSF/8910-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti VIII, IX, X

3 876

 

3 466,6

 

89,4

387,60

3 956

4 344

 

PRT

BSF/C3412-

tkaničnice tmavá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti CECAF 34.1.2

4 285

 

3 086,9

 

72,0

428,50

4 285

4 714

 

PRT

DWS/10-

hlubinné druhy žraloků

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti X

20

 

10,5

 

52,5

2,00

20

22

 

PRT

GFB/1012-

tresky

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí X, XII

43

 

16,9

 

39,3

4,30

43

47

 

PRT

JAX/8C9.

kranas obecný

VIIIc, IX

25 036

 

14 498,8

 

57,9

2 503,60

26 288

28 792

 

PRT

NEP/9/3411

humr severský

IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

328

 

267,8

 

81,6

32,80

311

344

 

PRT

SBR/09-

ružicha šedá

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti IX

230

 

187,2

 

81,4

23,00

230

253

 

SWE

BLI/03-

mník modrý

vody ES a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblasti III

8

 

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

COD/3BC+24

treska obecná

subdivize 22–24 (vody ES)

3 602

 

2 960,2

 

82,2

360,20

2 989

3 349

 

SWE

HER/30/31.

sleď obecný

subdivize 30–31

16 501

 

3 626,1

 

22,0

1 650,10

15 676

17 326

 

SWE

HER/3BC+24

sleď obecný

subdivize 22–24

8 806

 

7 724,6

 

87,7

880,60

7 926

8 807

 

SWE

HKE/3A/BCD

štikozubec obecný

IIIa; vody ES oblasti IIIb, c, d

125

 

45,8

 

36,6

12,50

128

141

 

SWE

NEP/3A/BCD

humr severský

IIIa; vody ES oblastí IIIb, c, d

1 509

 

1 462,7

 

96,9

46,30

1 359

1 405

 

SWE

PLE/3BCD-C

platýs velký

IIIb, c, d (vody ES)

192

 

170,5

 

88,8

19,20

173

192

 

SWE

RNG/3A/BCD

hlavoun tuponosý

oblast IIIa a vody ES oblastí IIIb, c, d

52

 

0,0

 

0,0

5,20

49

54

 

SWE

SOL/3A/BCD

jazyk obecný

IIIa; vody ES oblastí IIIb, c, d

46

 

44,3

 

96,3

1,70

30

32

 

SWE

SPR/3BCD-C

šprot obecný

IIIb, c, d (vody ES)

94 970

 

86 272,2

 

90,8

8 697,80

86 670

95 368

 

SWE

WHB/1X14

treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

539

 

148,8

 

27,6

53,90

6 627

6 681

 


PŘÍLOHA II

ODPOČTY OD KVÓT NA ROK 2008

Země

Kód druhu

Kód oblasti 2007

Druhové jméno

Název oblasti

Sankce čl. 5 odst. 2 nař. 847/96

Upravená množství 2007

Rozpětí

Upravená množství 2007 celkem

ZP odlovy 2007

Odlovy 2007

Odlovy 2007 celkem

%

Odpočty

Původní množství 2008

Přepracovaná množství 2008

Kód oblasti 2008

BEL

treska obecná

2AC4.

treska obecná

IV, vody ES oblasti IIa

a

937,00

0,0

937,00

0,0

998,60

998,60

106,6

–61,60

654,00

592

2A3AX4

BEL

treska obecná

7X7A34

treska obecná

VII b–k, VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

a

172,00

0,0

172,00

0,0

180,40

180,40

104,9

–8,40

177,00

169

 

BEL

LEZ

2AC4-C

pakambala

vody ES oblastí IIa a IV

a

4,00

0,0

4,00

0,0

5,60

5,60

140,0

–1,60

5,00

3

 

BEL

SOL

8AB.

jazyk obecný

VIIIa a b

a

393,00

0,0

393,00

0,0

396,00

396,00

100,76

–3,00

52,00

49

 

DEU

ANF

561214

ďasovití

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (vody Norska)

a

213,00

0,0

213,00

0,0

227,80

227,80

106,9

–14,80

212,00

197

 

DEU

treska obecná

03AN.

treska obecná

Kattegat

a

53,00

0,0

53,00

0,0

63,40

63,40

119,6

–10,40

64,00

54

 

DEU

treska obecná

2AC4.

treska obecná

IV, vody ES oblasti IIa

a

1 828,00

0,0

1 828,00

0,0

1 922,60

1 922,60

105,2

–94,60

2 384,00

2 289

2A3AX4

DEU

LEZ

2AC4-C

pakambala

vody ES oblastí IIa a IV

a

4,00

0,0

4,00

0,0

12,90

12,90

322,5

–8,90

4,00

–5

 

DEU

LIN

4AB-N.

mník mořský

vody Norska oblasti IV

a

33,00

0,0

33,00

0,0

34,00

34,00

103,0

–1,00

21,00

20

 

DEU

HAL

514GRN

platýs obecný

oblast Grónska: V & XIV

a

 

 

0,00

 

3,40

3,40

0,0

–3,40

0,00

–3

 

DEU

HKE

571214

štikozubec obecný

Vb) (1), VI, VII, XII, XIV

a

 

 

0,00

 

4,00

4,00

0,0

–4,00

0,00

–4

 

DEU

PRA

03A.

krevetka severní

IIIa)

a

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

DEU

SPR

2AC4-C

šprot obecný

vody ES oblastí IIa) a IV

a

 

 

0,00

 

2,70

2,70

0,0

–2,70

2 018,00

2 015

 

DNK

COD

1N2AB.

treska obecná

I, II (vody Norska)

a

 

 

0,00

 

11,00

11,00

0,0

–11,00

0,00

–11

 

DNK

MAC

2CX14-

makrela obecná

VI, VII, VIIIa), b), d), e), vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV

a

 

 

0,00

 

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

–8

 

DNK

NOP

2A3A4.

treska norská

IIIa; vody ES oblastí IIa a IV

a

 

 

0,00

 

83,00

83,00

0,0

83,00

36 466,00

36 383

 

DNK

OTH

1N2AB.

ostatní druhy

I, II (vody Norska)

a

 

 

0,00

 

14,70

14,70

0,0

–14,70

0,00

–15

 

DNK

POK

1N2AB.

treska tmavá

I, II (vody Norska)

a

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

ESP

BLI

67-

mník modrý

VI, VII (vody Společenství a vody, které nespadají do svrchovanosti a jurisdikce třetích zemí)

n

72,00

0,0

72,00

0,0

211,00

211,00

293,1

– 139,00

67,00

–72

 

ESP

treska obecná

1/2B.

treska obecná

I a IIb

a

7 006,00

0,0

7 006,00

0,0

7 014,00

7 014,00

100,1

–8,00

7 349,00

7 341

 

ESP

HAD

1N2AB.

treska jednoskvrnná

vody Norska oblastí I a II

a

60,00

0,0

60,00

0,0

65,00

65,00

108,3

–5,00

0,00

–5

 

ESP

POK

1N2AB.

treska tmavá

vody Norska oblastí I a II

a

50,00

0,0

50,00

0,0

53,00

53,00

106,0

–3,00

0,00

–3

 

ESP

SBR

678-

ružicha šedá

VI, VII a VIII (vody Společenství a vody, které nespadají do svrchovanosti a jurisdikce třetích zemí)

a

188,00

23,8

211,80

0,0

204,50

204,50

96,6

7,30

238,00

222

(x)

(x) povolené rozpětí překročení odlovu do výše 10 % – nař. 847/96 čl. 3 odst. 3

EST

PLE

3BCD-C

platýs evropský

IIIb), c), d) (1) – s výjimkou MU3

 

 

 

0,0

 

0,80

0,80

0,0

–0,80

0,00

–1

 

FRA

treska obecná

7X7A34

treska obecná

VIIb–k; VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

a

3 736,00

0,0

3 736,00

0,0

4 079,60

4 079,60

109,2

– 343,60

3 033,00

2 689

 

GBR

LEZ

2AC4-C

pakambala

vody ES oblastí IIa a IV

a

1 424,00

0,0

1 424,00

0,0

1 430,40

1 430,40

100,4

–6,40

1 537,00

1 531

 

GBR

NOP

2A3A4.

treska norská

IIIa; vody ES oblastí IIa a IV

 

 

 

0,00

 

4,30

4,30

0,0

–4,30

0,00

–4

 

IRL

treska obecná

1/2B.

treska obecná

I, IIb

a

57,00

100,0

157,00

0,0

201,80

201,80

128,5

–44,80

0,00

–45

(xx)

IRL

treska obecná

561214

treska obecná

VI; vody ES oblasti Vb; vody ES a mezinárodní vody oblastí XII a XIV

a

93,00

0,0

93,00

0,0

94,20

94,20

101,3

–1,20

241,00

240

 

IRL

treska obecná

7X7A34

treska obecná

VIIb–k; VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

a

737,00

0,0

737,00

0,0

792,00

792,00

107,5

–55,00

753,00

698

 

IRL

ORY

07-

červenice obecná

VII (vody Společenství)

n

68,00

0,0

68,00

0,0

199,80

199,80

293,8

– 131,80

29,00

– 103

 

IRL

SOL

07A.

jazyk obecný

VIIa

a

111,00

0,0

111,00

0,0

115,20

115,20

103,8

–4,20

90,00

86

 

(xx) rozpětí naznačující, že kvóta AMS použita pouze IRL

NLD

HER

1/2.

sleď obecný

vody ES, vody Norska a mezinárodní vody oblastí I a II

a

27 651,00

0,0

27 651,00

0,0

28 125,70

28 125,70

101,7

– 474,70

12 117,00

11 642

 

POL

treska obecná

3BC+24

treska obecná

vody ES subdivizí 22–24

a

2 287,00

0,0

2 287,00

0,0

2 360,70

2 360,70

103,2

–73,70

2 245,00

2 171

 

POL

GHL

514GRN

platýs černý

vody Grónska oblastí V a XIV

a

1 217,00

0,0

1 217,00

0,0

1 228,40

1 228,40

100,9

–11,40

0,00

–11

 

POL

HER

1/2.

sleď obecný

vody ES, vody Norska a mezinárodní vody oblastí I a II

a

3 057,00

0,0

3 057,00

0,0

3 153,50

3 153,50

103,2

–96,50

1 714,00

1 618

 

POL

PRA

N3L.

krevetka severní

NAFO 3L

a

245,00

0,0

245,00

0,0

245,80

245,80

100,3

–0,80

278,00

277

 

POL

HAD

2AC4.

treska jednoskvrnná

IV; vody ES oblasti IIa

 

 

 

0,00

 

1,40

1,40

0,0

–1,40

0,00

–1

 

PRT

ALF

3X14-

pilonoš (rod)

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (vody Společenství a vody, které nespadají do svrchovanosti a jurisdikce třetích zemí)

n

214,00

0,0

214,00

0,0

224,40

224,40

104,9

–10,40

214,00

204

 

PRT

ANF

8C3411

ďasovití

VIIIc, IX, X (CECAF 34.1.1 (vody ES))

a

375,00

0,0

375,00

0,0

392,20

392,20

104,6

–17,20

324,00

307

 

PRT

treska obecná

1/2B.

treska obecná

I a IIb

a

1 479,00

0,0

1 479,00

0,0

1 490,30

1 490,30

100,8

–11,30

1 552,00

1 541

 

PRT

DWS

56789-

hlubinné druhy žraloků

V, VI, VII, VIII, IX (vody Společenství a vody, které nespadají do svrchovanosti a jurisdikce třetích zemí)

n

483,00

0,0

483,00

0,0

505,50

505,50

104,7

–22,50

254,00

232

 

PRT

HKE

8C3411

štikozubec obecný

VIIIc, IX, X (CECAF 34.1.1 (vody ES))

a

1 990,00

0,0

1 990,00

0,0

2 054,30

2 054,30

103,2

–64,30

2 104,00

2 040

 

PRT

treska obecná

7X7A34

treska obecná

VIIb), c), d), e), f), g), h), j), k), VIII, IX, X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

 

 

 

0,00

 

4,70

4,70

0,0

–4,70

0,00

–5

 

PRT

GHL

2A-C46

platýs černý

IIa (vody ES), IV, VI (vody Společenství a mezinárodní vody)

 

 

 

0,00

 

17,70

17,70

0,0

–17,70

0,00

–18

 

PRT

HAD

1N2AB.

treska jednoskvrnná

I, II (vody Norska)

 

 

 

0,00

 

369,20

369,20

0,0

– 369,20

0,00

– 369

 

PRT

POK

1N2AB.

treska tmavá

I, II (vody Norska)

 

 

 

0,00

 

391,40

391,40

0,0

– 391,40

0,00

– 391

 


17.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 542/2008

ze dne 16. června 2008,

kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o cyflutrin a lektin z fazolu obecného (Phaseolus vulgaris)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1), a zejména na články 2 a 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřené Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Všechny farmakologicky účinné látky používané ve Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích, které jsou určeny k podávání zvířatům určeným k produkci potravin, by měly být hodnoceny v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látka cyflutrin je v současné době zařazena do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90 u skotu pro svalovinu, tuk, játra a ledviny a u skotu pro mléko s podmínkou, že v případě mléka jsou dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES ze dne 23. června 1994, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS a 86/363/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (2). Na základě žádosti o rozšíření stávající položky týkající se cyflutrinu u skotu v příloze I na všechny přežvýkavce přezkoumal Výbor pro veterinární léčivé přípravky (dále jen „VVLP“) již stanovené maximální limity reziduí (dále jen „MLR“) pro látku cyflutrin a došel k závěru, že stávající MLR pro skot nemohou být rozšířeny na všechny přežvýkavce, neboť u ovcí nejsou k dispozici údaje o reziduích. VVLP došel k závěru, že rozšíření je možné pouze u koz. V důsledku toho se pokládá za vhodné rozšířit stávající položku v příloze I nařízení (EHS) č. 2377/90 týkající se cyflutrinu tak, aby zahrnovala kozy a obsahovala stejné MLR jako u skotu pro svalovinu, tuk, játra, ledviny a mléko, pokud budou u mléka dodržována další ustanovení směrnice 94/29/ES.

(3)

Lektin z fazolu obecného (Phaseolus vulgaris) v současné době není zařazen do přílohy nařízení (EHS) č. 2377/90. Po posouzení žádosti o stanovení MLR v případě lektinu z fazolu obecného (Phaseolus vulgaris) u prasat dospěl VVLP k závěru, že pro lektin z fazolu obecného (Phaseolus vulgaris) není třeba stanovit MLR, a doporučil zařadit tuto látku do přílohy II u prasat pouze pro perorální použití. V důsledku toho je vhodné zařadit tuto látku do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 u prasat pouze pro perorální použití.

(4)

Nařízení (EHS) č. 2377/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Před použitelností tohoto nařízení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta, aby mohly učinit veškeré úpravy, které mohou být nezbytné s ohledem na toto nařízení u rozhodnutí o registraci příslušných veterinárních léčivých přípravků vydaných v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (3), aby byla zohledněna ustanovení tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 203/2008 (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 18).

(2)  Úř. věst. L 189, 23.7.1994, s. 67.

(3)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).


PŘÍLOHA

A.

V bodě 2.2.3 přílohy I (Seznam farmakologicky účinných látek, pro které jsou stanoveny maximální limity reziduí) se položka týkající se cyflutrinu nahrazuje tímto:

2.2.3.   Pyrethroidy

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení

„cyflutrin

cyflutrin (suma izomerů)

skot, kozy

10 μg/kg

svalovina

 

50 μg/kg

tuk

10 μg/kg

játra

10 μg/kg

ledviny

20 μg/kg

mléko

musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES“

B.

V bodě 6 přílohy II (Seznam látek, na které se nevztahují maximální limity reziduí) se doplňuje tato látka:

6.   Látky rostlinného původu

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Druh zvířat

Další ustanovení

„lektin z fazolu obecného (Phaseolus vulgaris)

prasata

pouze pro perorální použití“


17.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 543/2008

ze dne 16. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 121 písm. e) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S účinností od 1. července 2008 se nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro drůbeží maso (2) zrušuje nařízením (ES) č. 1234/2007.

(2)

Některá ustanovení a některé povinnosti stanovené v nařízení (EHS) č. 1906/90 nebyly do nařízení (ES) č. 1234/2007 začleněny.

(3)

Je proto třeba v rámci nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, přijmout některá vhodná ustanovení a některé vhodné povinnosti s cílem umožnit kontinuitu a dobré fungování společné organizace trhu, a zejména obchodních norem.

(4)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 závazně stanovilo některé obchodní normy pro drůbež, pro jejichž provádění je nezbytné přijmout předpis, který by stanovil výčet jatečně upravených těl drůbeže, jejich částí a drobů, na které se zmíněné nařízení vztahuje, jakož i rozdělení drůbeže podle stavby těla, vzhledu a hmotnosti, různé druhy obchodní úpravy, označení názvem, pod kterým mají být předmětné produkty prodávány, nepovinné uvádění údajů o metodě chlazení a způsobu chovu, podmínky pro skladování a přepravu některých druhů drůbežího masa a kontrolu dodržování uvedeného předpisu, aby bylo zajištěno jeho jednotné provádění v rámci Společenství. Nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 (3), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90, by mělo být tedy zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(5)

Drůbež by měla být uváděna na trh v různých třídách podle stavby těla a vzhledu, a je proto nezbytné definovat živočišný druh, věk a obchodní úpravu u jatečně upravených těl a anatomickou stavbu a obsah u děleného drůbežího masa. V případě produktu známého pod názvem „foie gras“ je nezbytné stanovit obzvláště podrobné minimální obchodní normy s ohledem na vysoké náklady u tohoto produktu a s tím související riziko podvodných praktik.

(6)

Není nutné, aby se tyto normy vztahovaly na některé produkty a druhy obchodní úpravy lokálního nebo jinak omezeného významu. Nicméně názvy, pod kterými se tyto produkty prodávají, by neměly uvádět spotřebitele v omyl v tom smyslu, že by je považovali za produkty, které musí odpovídat zmíněným normám. Toto nařízení by se mělo vztahovat rovněž na dodatečné popisné výrazy doplňující názvy těchto produktů.

(7)

Je nutné zajistit jednotné používání tohoto nařízení, proto by v odvětví drůbežího masa měly být definovány pojmy „uvádění na trh“ a „šarže“.

(8)

Teplota produktů při skladování a manipulaci má klíčový význam pro udržení vysoké úrovně jakosti. Je proto nezbytné stanovit minimální teplotu pro skladování mražených produktů z drůbežího masa.

(9)

Ustanovení tohoto nařízení a zejména ustanovení o jeho kontrole a provádění by měla být v rámci Společenství používána jednotně. Prováděcí pravidla přijatá za tímto účelem by měla být rovněž jednotná. Je tudíž nezbytné stanovit společný postup pro odběr vzorků a přípustné odchylky.

(10)

Spotřebitelé musí dostávat dostatečné, jednoznačné a objektivní informace o uvedených produktech nabízených k prodeji a musí být zajištěn volný pohyb těchto produktů v rámci Společenství. Proto je nezbytné, aby obchodní normy pro drůbeží maso v co nejvyšší možné míře vycházely ze směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu (4).

(11)

K údajům nepovinně vyznačovaným na štítku patří údaje o způsobu chlazení a zejména o příslušném způsobu chovu. V zájmu ochrany spotřebitelů musí používání údajů o způsobu chovu splňovat jasně stanovené požadavky týkající se podmínek chovu, jakož i množstevních limitů pro uvádění některých údajů, jako je věk při porážce, délka výkrmu nebo obsah některých přísad v krmivu.

(12)

V případě označení chovu ve volném výběhu na obalu masa z kachen a hus určených k produkci „foie gras“ je nezbytné uvést na obal rovněž tento údaj, aby byl spotřebitel plně informován o charakteristice produktu.

(13)

Komise by měla neustále kontrolovat, zda všechny vnitrostátní předpisy přijaté k provádění tohoto nařízení jsou slučitelné s právem Společenství a s příslušnými obchodními normami. Rovněž by měla být přijata ustanovení o registraci a pravidelných kontrolách podniků oprávněných používat výrazy označující příslušný způsob chovu. Tyto podniky by měly z uvedeného důvodu vést pravidelné a podrobné záznamy.

(14)

Uvedené kontroly mají odborný charakter, a jejich prováděním mohou tudíž příslušné orgány jednotlivých členských států pověřit patřičně kvalifikované nezávislé subjekty s řádným oprávněním při zachování nutného dozoru a obezřetnosti.

(15)

Hospodářské subjekty ve třetích zemích mohou chtít vyznačovat nepovinné údaje o metodě chlazení a způsobu chovu. Jim by to mělo být umožněno přijetím odpovídajícího předpisu, avšak za předpokladu, že jim příslušný orgán dané třetí země vydá oprávnění a že tento orgán je na seznamu vypracovaném Komisí.

(16)

V důsledku hospodářského a technického rozvoje došlo ke změnám v oblasti úpravy drůbežího masa a jeho kontroly a při uvádění na trh zmrazených nebo hluboce zmrazených kuřat je významným faktorem obsah vody. Proto je nezbytné upravit příslušná ustanovení, tudíž by měl být stanoven maximální obsah vody ve zmrazených a hluboce zmrazených kuřatech a vypracován systém kontroly na jatkách a ve všech fázích uvádění na trh, aniž by byla porušena zásada volného pohybu zboží na jednotném trhu.

(17)

V produkčních zařízeních by mělo být kontrolováno množství absorbované vody a měly by být vypracovány spolehlivé metody pro stanovení obsahu vody přidané během úpravy jatečních těl zmrazených nebo hluboce zmrazených kuřat, aniž by se rozlišovalo mezi fyziologickou tekutinou a vodou uvolňující se při úpravě kuřat, neboť toto rozlišení by bylo v praxi obtížně proveditelné.

(18)

Mělo by být zakázáno uvádět na trh nevyhovující zmrazená nebo hluboce zmrazená kuřata, aniž by tato skutečnost byla uvedena na balení. V důsledku toho je nutné přijmout praktická pravidla týkající se údajů vyznačovaných na jednotlivých nebo skupinových baleních podle určení tak, aby byla usnadněna kontrola a aby bylo zajištěno, že produkty nejsou užívány k jiným účelům.

(19)

Je nutné stanovit postup pro řešení případů, kdy kontrola u zásilky zjistí nedostatky, neboť produkty nesplňují požadavky tohoto nařízení. Měl by být stanoven postup pro řešení sporů, které mohou vzniknout v souvislosti se zásilkami uvnitř Společenství.

(20)

V případě sporu by Komise měla být schopna jej řešit na místě a přijmout opatření odpovídající dané situaci.

(21)

Předpokladem harmonizace požadavků týkajících se obsahu vody je zřízení referenční laboratoře Společenství, jakož i vnitrostátních referenčních laboratoří.

(22)

Měla by být poskytována finanční pomoc Společenství.

(23)

Mezi Společenstvím a referenční laboratoří Společenství by měla být uzavřena smlouva, která stanoví podmínky pro vyplácení finanční pomoci.

(24)

Členským státům by mělo být umožněno, aby ke kontrole obsahu vody v zmrazených a hluboce zmrazených kuřatech používaly praktické metody. Měla by být přijata opatření, která stanoví povinnost členských států informovat o těchto metodách Komisi a ostatní členské státy, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Produkty uvedené v čl. 1 odst. 121 písm. e) bodě ii) nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou definovány takto:

1)

Jatečně upravená těla drůbeže

a)

KUR DOMÁCÍ (Gallus domesticus)

kuře, brojler: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

kohout, slepice (vhodné pro vývar): jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

kapoun: mladý kohout chirurgicky vykastrovaný před dosažením pohlavní dospělosti a poražený ve věku nejméně 140 dnů; po kastraci musí být kapouni vykrmováni nejméně po dobu 77 dnů,

kuřátko: kuře s hmotností jatečně upraveného těla nižší než 650 g (bez drobů, hlavy a běháků); kuře vážící od 650 g do 750 g může být nazýváno „kuřátko“, pokud při porážce není starší než 28 dní. Členské státy mohou pro kontrolu věku při porážce použít článek 12,

kohoutek: samec kuřete nosnicového typu s tuhým, ne však zcela zkostnatělým hřbetem hrudní kosti, který může být poražen nejdříve ve věku 90 dnů;

b)

KRŮTY (Meleagris gallopavo dom.)

mladá krůta: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

krůta: jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti;

c)

KACHNY (Anas platyrhynchos dom., Cairina muschata), KACHNY KŘÍŽENÉ MULARD (Cairina muschata x Anas platyrhynchos)

(mladá) kachna nebo kachňátko, (mladá) kachna pižmová, (mladá) kachna křížená mulard: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

kachna, kachna pižmová, kachna křížená mulard: jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti;

d)

HUSY (Anser anser dom.)

mladá husa nebo house: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti. Vrstva podkožního tuku, která pokrývá celé tělo, musí být středně tenká až tenká; tuk může vykazovat odchylky v barvě podle způsobu výživy,

husa: jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti; u hus středně silná až silná vrstva tuku pokrývá celé tělo;

e)

PERLIČKY (Numida meleagris domesticus)

mladá perlička: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

perlička: jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti.

Pro účely tohoto nařízení se varianty názvů drůbeže obsažené v písmenech a) až e) týkající se jedinců opačného pohlaví považují za rovnocenné.

2)

Dělené drůbeží maso

a)

půlka: půlka trupu získaná podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře;

b)

čtvrtka: přední nebo zadní čtvrtka vzniklá příčným řezem půlky;

c)

neoddělené zadní čtvrtky: obě zadní čtvrtky vcelku, spojené částí hřbetu s biskupem nebo bez něj;

d)

prsa: prsní kost a žebra nebo jejich část, nacházející se po obou stranách této kosti, včetně okolní svaloviny. Prsa mohou být celá nebo půlená;

e)

stehno: pánevní končetina zahrnující kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Řezy provedeny v kloubech;

f)

stehno kuřete s částí hřbetu: hmotnost hřbetu může dosáhnout nejvýše 25 % hmotnosti celého dílu;

g)

horní stehno: stehenní kost, obalená svalovinou. Řezy provedeny v kloubech;

h)

spodní stehno: holenní a lýtková kost, obalené svalovinou. Řezy provedeny v kloubech;

i)

křídlo: kosti pažní, vřetenní a loketní, obalené svalovinou. U křídel krůt mohou být pažní kosti včetně svaloviny nebo vřetenní a loketní kosti včetně svaloviny uváděny do oběhu odděleně. Hřebeny včetně zápěstních kůstek mohou nebo nemusí být odděleny. Řezy provedeny v kloubech;

j)

neoddělená křídla: obě křídla v jednom kuse, spojená částí hřbetu, která může dosáhnout podílu nejvýše 45 % hmotnosti celého dílu;

k)

prsní řízek: celá nebo půlená vykostěná prsní část, tj. bez hrudní kosti a žeber. Prsní řízek krůty může být pouze z vnitřního hrudního svalu;

l)

filety z prsou s klíční kostí: prsní filety bez kůže, pouze s klíční kostí a chrupavčitým hřbetem hrudní kosti; hmotnost klíční kosti a chrupavky může dosáhnout nejvýše 3 % z celkové hmotnosti tohoto dílu;

m)

magret, maigret: filety z prsou kachen a hus podle bodu 3 tohoto článku, s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního;

n)

u vykostěných krůtích stehen: horní stehna nebo spodní stehna, vykostěná, tj. bez stehenní, holenní a lýtkové kosti, celá, nakrájená na kostičky nebo na plátky.

U produktů uvedených v písmenech e), g) a h) se slovy „řezy provedeny v kloubech“ rozumí řezy provedené ve dvou přímkách ohraničujících klouby, jak je graficky znázorněno v příloze II.

Produkty uvedené v písm. d) až k) mohou být v úpravě s kůží nebo bez ní. Skutečnost, že produkty uvedené v písm. d) až j) nemají kůži nebo že produkty uvedené v písm. k) kůži mají, musí být uvedena na označení ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES (5).

3)

Foie gras

Játra hus nebo kachen druhu Cairina muschata nebo Cairina muschata x Anas platyrynchos, které byly krmeny tak, aby vznikla tuková buněčná hypertrofie jater.

Drůbež, z které se tato játra vyjímají, musí být zcela vykrvená. Játra musí být rovnoměrně zbarvená.

Játra musí mít tuto hmotnost:

kachní játra musí mít čistou hmotnost nejméně 300 g,

husí játra musí mít čistou hmotnost minimálně 400 g.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„jatečně upraveným tělem“ celé tělo ptáka živočišného druhu podle čl. 1 bodu 1 po vykrvení, oškubání a vykuchání; vynětí ledvin není však povinné; vykuchané tělo lze prodávat s droby nebo bez nich, přičemž droby se rozumí srdce, játra, žaludek a krk vložené do dutiny břišní;

b)

„částmi jatečně upravených těl“ drůbeží maso, u kterého lze na základě velikosti a charakteristických rysů souvislé svalové tkáně určit, z které části jatečně upraveného těla pochází;

c)

„hotově baleným drůbežím masem“ drůbeží maso v obchodní úpravě podle podmínek stanovených v čl. 1 odst. 3 písm. b) směrnice 2000/13/ES;

d)

„drůbežím masem nebaleným“ drůbeží maso, které je nabízeno k prodeji konečnému spotřebiteli bez hotového balení nebo je zabaleno v místě prodeje na žádost zákazníka;

e)

„uváděním na trh“ držení nebo vystavování za účelem prodeje, nabízení k prodeji, prodej, dodávání nebo jakákoliv jiná forma uvádění na trh;

f)

„šarží“ drůbeží maso stejného druhu a typu, stejné třídy jakosti, stejné výrobní série, ze stejných jatek nebo stejné bourárny, umístěných na témže místě, kde má být provedena kontrola. Pro účely článku 9 a příloh V a VI zahrnuje šarže pouze hotová balení stejné nominální hmotnostní kategorie.

Článek 3

1.   Jatečně upravená těla drůbeže musí být uváděna na trh v souladu s tímto nařízením, a proto jsou nabízena k prodeji v těchto úpravách:

částečně vykuchaná (bez střev, svázaná),

s droby,

bez drobů.

Lze dodat slovo „vykuchaná“.

2.   Částečně vykuchaná jatečně upravená těla jsou těla, z nichž nebylo vyjmuto srdce, játra, plíce, svalnatý žaludek, vole ani ledviny.

3.   Pokud není odstraněna hlava, může při obchodní úpravě zůstat v jatečně upravených tělech průdušnice, jícen a vole.

4.   Mezi droby se řadí pouze tyto orgány:

Srdce, krk, svalnatý žaludek a játra, jakož i ostatní části považované za jedlé na trhu, na kterém je příslušný produkt určen ke konečné spotřebě. Játra musí být bez žlučníku. Ze žaludku musí být odstraněna rohovitá membrána a obsah žaludku musí být vyprázdněn. Srdce může být s osrdečníkem nebo bez něj. Pokud krk zůstane součástí jatečně upraveného těla, není řazen mezi droby.

Pokud se jatečně upravená těla běžně prodávají bez některého z těchto čtyř orgánů, je nezbytné tuto skutečnost uvést na obalu.

5.   Kromě náležitostí, které závazně stanoví vnitrostátní právní předpisy přijaté v souladu se směrnicí 2000/13/ES, musí průvodní obchodní dokumentace ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice obsahovat tyto dodatečné údaje:

a)

třídu uvedenou v příloze XIV části B bodu III odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007;

b)

stav, ve kterém je drůbeží maso uváděno na trh, podle přílohy XIV části B bodu III čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 a doporučenou skladovací teplotu.

Článek 4

1.   Názvy, pod kterými se prodávají produkty podle tohoto nařízení, ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 směrnice 2000/13/ES, jsou názvy uvedené v článku 1 tohoto nařízení a odpovídající výrazy v ostatních jazycích Společenství uvedené v příloze I tohoto nařízení a doplněné:

v případě celých jatečně upravených těl odkazem na příslušnou obchodní úpravu podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení,

v případě děleného drůbežího masa odkazem na příslušný živočišný druh.

2.   Názvy definované v čl. 1 bodech 1 a 2 mohou být doplněny jinými výrazy za předpokladu, že neuvedou spotřebitele v omyl a zejména neumožní, aby byly zaměněny s jinými produkty uvedenými v čl. 1 bodech 1 a 2 nebo s údaji vyznačovanými podle článku 11.

Článek 5

1.   Produkty jiné než produkty definované v článku 1 mohou být uváděny na trh v rámci Společenství pouze pod názvy, které neuvádějí spotřebitele v omyl tím, že by je považoval za produkty podle článku 1 nebo za údaje uváděné podle článku 11.

2.   Kromě náležitostí, které závazně stanoví vnitrostátní právní předpisy přijaté v souladu se směrnicí 2000/13/ES, musí označení, obchodní úprava a reklama drůbežího masa určeného pro konečného spotřebitele splňovat další požadavky stanovené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.

3.   U čerstvého drůbežího masa se datum minimální trvanlivosti nahradí slovy „spotřebujte do“ s příslušným datem v souladu s čl. 10 směrnice 2000/13/ES.

4.   U hotově baleného drůbežího masa musí být na tomto balení nebo na nalepeném štítku uvedeny rovněž tyto údaje:

a)

třída uvedená v příloze XIV části B bodu III odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007;

b)

u čerstvého drůbežího masa celková cena a cena za hmotnostní jednotku v maloobchodním prodeji;

c)

stav, ve kterém je drůbeží maso uváděno na trh podle přílohy XIV části B bodu III odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 a doporučená skladovací teplota;

d)

registrační číslo jatek nebo bourárny přidělené v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (6) s výjimkou případů, kdy se porcování a vykosťování provádí v místě prodeje v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení;

e)

u drůbežího masa dováženého ze třetích zemí označení země původu.

5.   Pokud se drůbeží maso prodává bez hotového balení, s výjimkou případů, kdy k porcování a vykosťování dochází v místě prodeje podle čl. 4 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004, a za předpokladu, že toto porcování a vykosťování se provádí na žádost spotřebitele a v jeho přítomnosti, je nezbytné uvádět podle článku 14 směrnice 2000/13/ES údaje uvedené v článku 4.

6.   Odchylně od čl. 3, odst. 5 a odstavců 2 až 5 toho článku není nutné klasifikovat drůbeží maso nebo uvádět doplňkové údaje podle uvedených článků v případě, že se jedná o dodávky do závodů na porcování a zpracování.

Článek 6

Na zmrazené drůbeží maso se podle přílohy XIV části B čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 vztahují tato doplňková ustanovení.

Teplota zmrazeného drůbežího masa podle tohoto nařízení musí být stálá a ve všech bodech produktu musí být udržována na – 12 °C nebo méně, s možností krátkodobého výkyvu směrem nahoru nejvýše o 3 °C. K těmto přípustným odchylkám v teplotě produktu může docházet v podmínkách dobré úrovně skladování a distribuce v rámci lokální distribuční sítě a v maloobchodních prodejních boxech.

Článek 7

1.   Jatečně upravená těla drůbeže a dělené drůbeží maso podle tohoto nařízení musí splňovat následující minimální požadavky, aby mohly být zařazeny do třídy jakosti A nebo B:

a)

neporušená, berouce v úvahu obchodní úpravu;

b)

čistá, bez cizích látek, znečištění nebo krve;

c)

bez cizího zápachu;

d)

bez viditelných skvrn krve, s výjimkou skvrn malých a nenápadných;

e)

bez vyčnívajících zlomených kostí;

f)

bez viditelných pohmožděnin.

Čerstvá drůbež nesmí vykazovat žádné stopy po předchozím mražení.

2.   Pro zařazení jatečně upravených těl drůbeže a děleného drůbežího masa do třídy jakosti A musí být kromě toho splněny tyto požadavky:

a)

drůbež musí mít dobrou stavbu těla a musí být plně zmasilá. Prsa musí být dobře vyvinutá, široká, zaoblená a zmasilá, stehna musí být rovněž zmasilá. U kuřat, mladých kachen nebo káčhňátek a krůt musí být na prsou, hřbetu a horních stehnech tenká rovnoměrná vrstva podkožního tuku. U kohoutů, slepic, kachen a mladých hus je dovolena silnější vrstva tuku. U hus musí středně silná až silná vrstva tuku pokrývat celé tělo;

b)

na prsou, stehnech, biskupu, stehenních kloubech a špičkách křídel může být několik malých pírek, špiček brk a chloupků (filopeří). U drůbeže určené k přípravě vývaru, kachen, krůt a hus se mohou zbytky opeření vyskytovat i na jiných částech;

c)

slabé poškození, pohmožděniny a změna barvy jsou přípustné, pokud jsou v malém rozsahu a málo viditelné a nenacházejí se na prsou nebo stehnech. Konce křídel mohou být odstraněny. Přípustné je rovněž mírné zabarvení konců křídel a blan;

d)

zmrazená nebo hluboce zmrazená drůbež nesmí vykazovat žádné stopy po spálení mrazem (7) mimo těch, jež jsou nahodilé, malé a nenápadné a nejsou na prsou a stehnech.

Článek 8

1.   Rozhodnutí, která se přijímají v případě nedodržení článků 1, 3 a 7, se musí vztahovat pouze na celou šarži, která byla zkontrolována podle tohoto článku.

2.   Vzorek sestávající z následujícího počtu jednotlivých produktů vymezených v článku 1 je náhodně odebrán z každé šarže, která má být zkontrolována na jatkách, v bourárnách, velkoobchodních a maloobchodních skladech nebo v jakékoli jiné fázi uvádění na trh zahrnující rovněž dopravu nebo při celním odbavení v případě dovozu ze třetích zemí.

Velikost vzorku

Velikost vzorku

Přípustný počet nevyhovujících jednotek

Celkem

U čl. 1 bodů 1 (8) a 3 a čl. 7 odst. 1

1

2

3

4

100 až 500

30

5

2

501 až 3 200

50

7

3

> 3 200

80

10

4

3.   Při kontrole šarže drůbežího masa třídy jakosti A se uplatňuje celkový přípustný počet nevyhovujících jednotek uvedený ve sloupci 3 tabulky v odstavci 2. Tyto nevyhovující jednotky mohou v případě prsních řízků rovněž zahrnovat řízky obsahující až 2 % hmotnostní chrupavky (ohebný hřeben hrudní kosti).

Nicméně počet jednotek nevyhovujících ustanovením článku 1 bodů 1 a 3, jakož i článku 7 odst. 1 nesmí být vyšší než hodnoty uvedené ve sloupci 4 tabulky v odstavci 2.

Pokud jde o článek 1 bod 3, nelze považovat za přípustnou žádnou nevyhovující jednotku, pokud její hmotnost nedosahuje minimálně 240 g v případě kachních jater a minimálně 385 g v případě husích jater.

4.   Při kontrole šarže drůbežího masa třídy jakosti B se přípustný počet nevyhovujících jednotek zdvojnásobí.

5.   Pokud ze závěrů kontroly vyplyne, že určitá šarže nesplňuje stanovené požadavky, kontrolní orgán zakáže její uvedení na trh nebo dovoz, jestliže šarže pochází ze třetí země, a to do té doby, než bude řádně doloženo, že daná šarže již ustanovení článku 1 a 7 splňuje.

Článek 9

1.   Zmrazené nebo hluboce zmrazené drůbeží maso, v hotovém balení ve smyslu článku 2 směrnice 76/211/EHS, může být rozděleno do hmotnostních kategorií podle přílohy XIV části B bodu 3 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1234/2007. Hotová balení mohou být:

hotová balení obsahující jedno jatečně upravené tělo nebo

hotová balení obsahující jeden nebo více dílů děleného drůbežího masa téhož typu a téhož živočišného druhu, dle definice v článku 1.

2.   Na všech hotových baleních musí být podle odstavců 3 a 4 uvedena hmotnost produktu, kterou mají obsahovat a která se označuje jako „nominální hmotnost“.

3.   Hotová balení zmrazeného nebo hluboce zmrazeného drůbežího masa mohou být rozdělena do kategorií nominální hmotnosti takto:

a)

jatečně upravená těla:

do 1 100 g: hmotnostní kategorie po 50 g (1 050, 1 000, 950 atd.),

od 1 100 do 2 400 g: hmotnostní kategorie po 100 g (1 100, 1 200, 1 300 atd.),

od 2 400 g: hmotnostní kategorie po 200 g (2 400, 2 600, 2 800 atd.);

b)

dělené drůbeží maso:

do 1 100 g: hmotnostní kategorie po 50 g (1 050, 1 000, 950 atd.),

od 1 100 g: hmotnostní kategorie po 100 g (1 100, 1 200, 1 300 atd.).

4.   Hotová balení uvedená v odstavci 1 musí být zhotovena tak, aby splňovala tyto požadavky:

a)

skutečný obsah nesmí být v průměru nižší než nominální hmotnost;

b)

podíl hotových balení se zápornou odchylkou větší, než jsou přípustné záporné odchylky stanovené v odstavci 9, musí být dostatečně malý, aby šarže hotových balení splňovaly požadavky kontrol podle odstavce 10;

c)

žádné hotové balení se zápornou odchylkou dvojnásobně vyšší, než je odpovídající přípustná záporná odchylka uvedená v odstavci 9, nesmí být uvedeno na trh.

Na toto nařízení se vztahují definice nominální hmotnosti, skutečného obsahu a záporné odchylky stanovené v příloze I směrnice 76/211/EHS.

5.   Pokud jde o odpovědnost balíren nebo dovozců zmrazeného nebo hluboce zmrazeného drůbežího masa, jakož i kontroly prováděné příslušnými orgány, použijí se přiměřeně body 4, 5 a 6 přílohy I směrnice 76/211/EHS.

6.   Kontrola hotových balení je prováděna formou odběru vzorků a skládá se ze dvou částí:

z kontroly skutečného obsahu každého hotového balení ve vzorku,

z kontroly průměrného skutečného obsahu hotových balení ve vzorku.

Šarže hotových balení se považuje za přijatelnou, pokud výsledky obou zmíněných kontrol odpovídají kritériím pro schválení vymezeným v odstavcích 10 a 11.

7.   Šarži tvoří všechna hotová balení stejné nominální hmotnosti, stejného typu a stejné výrobní série, zabalená na stejném místě, kde má být šarže zkontrolována.

Velikost šarže je stanovena takto:

pokud jsou hotová balení kontrolována na konci balicí linky, jejich počet v každé šarži se musí rovnat maximálnímu hodinovému výkonu balicí linky, aniž by velikost šarže byla nějakým způsobem omezena,

v ostatních případech je velikost šarže nejvýše 10 000 hotových balení.

8.   Z každé šarže určené ke kontrole je namátkově odebrán vzorek sestávající z tohoto počtu hotových balení:

Velikost vzorku

Velikost vzorku

100–500

30

501–3 200

50

> 3 200

80

Pokud je u šarží obsahujících méně než 100 hotových balení provedena nedestruktivní zkouška ve smyslu přílohy II směrnice 76/211/EHS, musí být její výsledky stoprocentní.

9.   U hotových balení jednotlivých jatečně upravených těl drůbeže se připouštějí tyto záporné odchylky:

(v gramech)

Nominální hmotnost

Přípustná záporná odchylka (v gramech)

Jatečně upravená těla

Dělené drůbeží maso

do 1 100

25

25

1 100 – < 2 400

50

50

od 2 400

100

 

10.   Při kontrole skutečného obsahu každého hotového balení ve vzorku se přípustný minimální obsah vypočítá tak, že se od nominální hmotnosti hotového balení odečte záporná odchylka přípustná pro danou hmotnost.

Hotová balení ve vzorku, jejichž skutečný obsah je nižší než přípustný minimální obsah, musí být považována za vadná.

Kontrolovaná šarže hotových balení se považuje za přijatelnou, pokud počet zjištěných vadných jednotek ve vzorku je stejný jako počet stanovený v kritériích pro schválení nebo menší než tento počet v souladu s následující tabulkou; a naopak je zamítnuta, pokud počet vadných jednotek je stejný jako počet stanovený v kritériích pro zamítnutí nebo vyšší než tento počet.

Velikost vzorku

Počet vadných jednotek

Kritéria pro schválení

Kritéria pro zamítnutí

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11.   Při kontrole průměrného skutečného obsahu se šarže hotových balení považuje za přijatelnou, pokud je průměrný skutečný obsah hotových balení ve vzorku větší než obsah stanovený v kritériích pro schválení, která mají tyto hodnoty:

Velikost vzorku

Kritéria pro schválení u průměrného skutečného obsahu

30

x— ≥ Qn – 0,503 s

50

x— ≥ Qn – 0,379 s

80

x— ≥ Qn – 0,295 s

x

=

průměrný skutečný obsah hotových balení,

Qn

=

nominální hmotnost hotových balení,

s

=

směrodatná odchylka skutečného obsahu hotových balení v šarži.

Směrodatná odchylka je stanovena postupem podle bodu 2.3.2.2 přílohy II směrnice 76/211/EHS.

12.   Údaj o nominální hmotnosti na hotových baleních podle tohoto článku může být doplněn dalšími údaji, a to tak dlouho, dokud užití těchto údajů umožňuje směrnice Rady 80/181/EHS (9).

13.   Drůbeží maso dovážené do Spojeného království z jiných členských států se namátkově kontroluje; kontroly se neprovádějí na hranicích.

Článek 10

Údaje o jedné z níže uvedených metod chlazení a odpovídající výrazy v ostatních jazycích Společenství uvedené v příloze III mohou být uvedeny na označení ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice 2000/13/ES:

chlazení vzduchem: chlazení jatečně upravených těl drůbeže vychlazeným vzduchem,

chlazení vzduchem s postřikem: chlazení jatečně upravených těl drůbeže vychlazeným vzduchem obsahujícím vodní mlhu nebo s vodním postřikem,

chlazení ve vodní lázni ponořením: chlazení jatečně upravených těl drůbeže v nádržích s vodou nebo s vodou a ledem, s použitím protiproudové metody.

Článek 11

1.   K označení způsobu chovu, s výjimkou organického a biologického chovu, mohou být uvedeny na označení pouze níže uvedené výrazy a odpovídající výrazy v ostatních jazycích Společenství uvedené v příloze IV, a to ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice 2000/13/ES, pokud jsou splněny příslušné podmínky stanovené v příloze V tohoto nařízení:

a)

„Krmena (čím) … % (čeho) …“;

b)

„Extenzivní způsob – chov v drůbežárně“;

c)

„Volný výběh“;

d)

„Tradiční volný výběh“;

e)

„Volný výběh – plná svoboda“.

Tyto výrazy mohou být doplněny údaji o charakteristice příslušného způsobu chovu.

Pokud je na obalu masa z kachen a hus určených k produkci „foie gras“ vyznačen chov ve volném výběhu (písmena c), d) a e)), pak je nutné rovněž uvést výraz „pocházející z produkce foie gras“.

2.   Údaj o věku při porážce nebo o délce výkrmu lze uvést pouze tehdy, je-li vyjádřen jedním z výrazů uvedených v odstavci 1 a pouze v případě, že tento věk není nižší než věková hranice stanovená v příloze V písm. b), c) nebo d). Toto ustanovení se však nevztahuje na zvířata uvedená ve čtvrté odrážce čl. 1 bod 1 písm. a).

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí, aniž by byly dotčeny vnitrostátní technické normy, které stanoví náročnější požadavky než jsou minimální požadavky uvedené v příloze V a které se vztahují pouze na producenty příslušného členského státu, a to za předpokladu, že jsou slučitelné s právem Společenství a se společnými obchodními normami pro drůbeží maso.

4.   O vnitrostátních normách uvedených v odstavci 3 musí být informována Komise.

5.   Členské státy jsou povinny kdykoliv na žádost Komise poskytnout veškeré informace nezbytné pro posouzení slučitelnosti norem podle tohoto článku s právem Společenství a se společnými obchodními normami pro drůbeží maso.

Článek 12

1.   Jatka oprávněná používat výrazy podle článku 11 podléhají zvláštní registraci. Musí vést samostatné záznamy o jednotlivých způsobech chovu, v kterých je uvedeno:

a)

jméno a adresa producentů dané drůbeže, kteří jsou zaregistrováni po kontrole provedené příslušným orgánem členského státu;

b)

počet kusů drůbeže chovaných každým producentem v jednom výrobním cyklu, pokud o tuto informaci uvedený orgán požádá;

c)

počet a celková živá hmotnost nebo hmotnost jatečně upraveného těla dodané a zpracované drůbeže;

d)

podrobné údaje o prodeji včetně jména a adresy odběratelů po dobu nejméně šesti měsíců po odeslání.

2.   U producentů uvedených v odstavci 1 probíhá pravidelná kontrola. Nejméně po dobu šesti měsíců po odeslání musí uchovávat aktuální záznamy o počtu kusů drůbeže podle jednotlivých způsobů chovu, jakož i o počtu prodaných kusů a jménu a adrese odběratelů, o množství a zdroji dodaného krmiva.

Kromě toho musí producenti s produkcí ve volném výběhu vést rovněž záznamy o datu, kdy byl drůbeži poprvé umožněn vstup do volného výběhu.

3.   Výrobci a dodavatelé krmiv musí po dobu nejméně šesti měsíců od odeslání uchovávat záznamy, které prokáží, že složení krmiva dodaného producentům u způsobů chovu uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. a) odpovídá vyznačeným údajům o použitém krmivu.

4.   Líhně musí vést záznamy o drůbeži považované za pomalu rostoucí druh a dodávané producentům u způsobů chovu uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. d) a e), a to po dobu nejméně šesti měsíců po odeslání.

5.   Pravidelná kontrola týkající se provádění článku 11 a odstavců 1 až 4 tohoto článku se vykonává:

a)

na farmě: minimálně jednou během výrobního cyklu;

b)

u výrobců a dodavatelů krmiva: minimálně jednou za rok;

c)

na jatkách: minimálně čtyřikrát za rok;

d)

v líhni: minimálně jednou za rok u způsobů chovu uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. d) a e).

6.   Každý členský stát poskytne ostatním členským státům a Komisi seznam schválených jatek zaregistrovaných podle odstavce 1; v seznamu uvede jméno a adresu, jakož i číslo přidělené každým z nich. O všech změnách tohoto seznamu musí být na počátku každého čtvrtletí kalendářního roku informovány ostatní členské státy i Komise.

Článek 13

V případě kontroly vyznačování způsobu chovu podle čl. 121 písm. e) bodu v) nařízení (ES) č. 1234/2007 musí subjekty pověřené členskými státy splňovat požadavky stanovené v evropské normě č. EN/45011 ze dne 26. června 1989 a současně je musí schválit a kontrolovat příslušné orgány jednotlivých členských států.

Článek 14

Drůbeží maso dovážené ze třetích zemí může být označeno jedním nebo více nepovinnými údaji uvedenými v článcích 10 a 11, pokud je přiloženo osvědčení vystavené příslušným orgánem země původu jako doklad, že dotčené produkty splňují požadavky příslušných ustanovení tohoto nařízení.

Na žádost třetí země vypracuje Komise seznam těchto orgánů.

Článek 15

1.   Aniž je dotčen čl. 16 odst. 5 a čl. 17 odst. 3, zmrazená a hluboce zmrazená kuřata mohou být uváděna na trh ve Společenství za účelem výkonu povolání nebo k obchodním účelům pouze tehdy, pokud obsah vody není vyšší než technicky nevyhnutelné hodnoty stanovené analytickou metodou popsanou v příloze VI (odkapávací metoda) nebo metodou popsanou v příloze VII (chemická metoda).

2.   Příslušné orgány pověřené každým členským státem zajistí, aby jatka přijala všechna nezbytná opatření ke splnění požadavků odstavce 1 a zejména aby

byly odebírány vzorky pro sledování absorpce vody během chlazení a obsahu vody v zmrazených a hluboce zmrazených kuřatech,

výsledky kontrol byly zaznamenány a uchovány po dobu jednoho roku,

každá šarže byla označena tak, aby bylo možné zjistit datum její výroby; toto označení šarže musí být zapsané ve výrobních záznamech.

Článek 16

1.   Pravidelné kontroly absorbované vody podle přílohy IX nebo kontroly podle přílohy VI jsou prováděny na jatkách nejméně jednou za osmihodinový pracovní blok.

Pokud tyto kontroly zjistí, že množství absorbované vody je větší než povolený celkový obsah vody podle tohoto nařízení, přičemž se bere v úvahu voda absorbovaná jatečními těly během jednotlivých etap zpracování nepodléhajících kontrole, a pokud je množství absorbované vody větší než hodnoty uvedené v bodě 10 přílohy IX nebo v bodě 7 přílohy VI, musí jatka neprodleně provést nezbytné technické úpravy procesu zpracování.

2.   Ve všech případech uvedených ve druhém pododstavci odstavce 1 a v každém případě nejméně jednou za každé dva měsíce se provádí kontroly obsahu vody podle čl. 15 odst. 1 odběrem vzorků ze zmrazených a hluboce zmrazených kuřat z každých jatek podle přílohy VI nebo VII, podle rozhodnutí příslušného orgánu členského státu. Tyto kontroly se neprovádějí u jatečních těl, u kterých je příslušnému orgánu uspokojivě doloženo, že jsou určena výhradně pro vývoz.

3.   Za provádění kontrol uvedených v odstavcích 1 a 2 odpovídají příslušné orgány nebo orgány v jejich pravomoci. Příslušné orgány mohou ve zvláštních případech zvolit přísnější přístup při uplatňování odstavce 1, a zejména bodů 1 a 10 přílohy IX, jakož i odstavce 2 tohoto článku při kontrole určitých jatek, pokud bude nutné zajistit, aby celkový obsah vody odpovídal hodnotám stanoveným tímto nařízením.

Ve všech případech, kdy se zjistí, že určitá šarže zmrazených nebo hluboce zmrazených kuřat nevyhovuje tomuto nařízení, je možné znovu začít s prováděním kontrol v minimálních intervalech podle odstavce 2 teprve tehdy, až tři po sobě následující kontroly, provedené podle příloh VI nebo VII a zaměřené na vzorky odebrané během tří různých dnů produkce v období maximálně čtyř týdnů, prokáží negativní výsledky. Náklady na tyto kontroly hradí příslušná jatka.

4.   Pokud při chlazení vzduchem odpovídají výsledky kontroly podle odstavců 1 a 2 požadavkům stanoveným v přílohách VI až IX po dobu šesti měsíců, četnost kontrol podle odstavce 1 může být snížena na jednou za měsíc. Avšak neplnění požadavků stanovených v uvedených přílohách má za následek opětovné zavedení kontrol podle odstavce 1.

5.   Pokud výsledky kontroly podle odstavce 2 překračují přípustné hodnoty, příslušná šarže je považována za nevyhovující tomuto nařízení. V takovém případě však mohou příslušná jatka požádat, aby byla provedena druhá kontrolní analýza v referenční laboratoři daného členského státu s použitím metody, kterou zvolí příslušný orgán tohoto členského státu. Náklady na kontrolní analýzu hradí nabyvatel šarže.

6.   Pokud je po provedení uvedené kontrolní analýzy nezbytné považovat danou šarži za nevyhovující tomuto nařízení, přijmou příslušné orgány vhodná opatření, jejichž cílem je umožnit uvedení takové šarže na trh Společenství pouze pod podmínkou, že jednotlivá a skupinová balení jatečně upravených těl uvedou jatka na trh pod dohledem příslušného orgánu; tato balení musí být opatřena páskou nebo štítkem, na kterých je velkými červenými písmeny uveden nejméně jeden z údajů stanovených v příloze X.

Šarže uvedená v prvním pododstavci zůstává pod dohledem příslušného orgánu, dokud není označena podle tohoto odstavce nebo určena k jinému účelu. Šarže uvedená v prvním pododstavci zůstává pod dohledem příslušného orgánu, dokud není označena podle tohoto odstavce nebo určena k jinému účelu.

Pokud je příslušnému orgánu doloženo, že šarže uvedená v prvním pododstavci je určena k vývozu, přijme příslušný orgán všechna nezbytná opatření, aby uvedená šarže nemohla být uvedena na trh ve Společenství. Údaje uvedené v prvním pododstavci musí být vyznačeny na nápadném místě tak, aby byly snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné. Nesmí je žádným způsobem zakrývat, překrývat nebo přerušovat jiné nápisy nebo obrazové značení. Písmena musí být u jednotlivých balení nejméně 1 cm vysoká a u skupinových balení 2 cm.

Článek 17

1.   Pokud existuje vážné podezření, že by zásilka mohla být nevyhovující, může členský stát určení provést nediskriminační kontrolu zmrazených nebo hluboce zmrazených kuřat na základě odebraných vzorků, aby zjistil, zda zásilka splňuje požadavky stanovené v článcích 15 a 16.

2.   Kontrola podle odstavce 1 se provádí v místě určení zboží nebo na jiném vhodném místě za předpokladu, že toto místo se nenachází v prostoru hranic a co nejméně narušuje plynulost dodávky a že po odebrání vhodného vzorku může zboží normálně pokračovat do místa svého určení. Tyto produkty však nemohou být prodány konečnému spotřebiteli, dokud nejsou k dispozici výsledky kontroly.

Uvedené kontroly musí být prováděny co nejrychleji, aby nepatřičně neoddalovaly uvedení produktů na trh nebo nepůsobily zpoždění, která by mohla vést ke zhoršení jakosti.

Výsledky kontrol, všechna následná rozhodnutí, jakož i důvody přijetí těchto rozhodnutí musí být oznámeny odesílateli a příjemci nebo jejich zástupcům nejpozději do dvou pracovních dnů po odebrání vzorků. Rozhodnutí přijatá příslušným orgánem členského státu určení a zdůvodnění těchto rozhodnutí jsou oznámena příslušnému orgánu členského státu odeslání.

Pokud o to odesílatel nebo jeho zástupce požádá, jsou mu uvedená rozhodnutí a zdůvodnění sdělena písemně a zároveň je podrobně informován o právu na odvolání, kterého může využít v rámci platných právních předpisů členského státu určení, jakož i o příslušném postupu a příslušných lhůtách.

3.   Pokud výsledky kontroly podle odstavce 1 překračují přípustné hodnoty, může nabyvatel příslušné šarže požádat, aby byla provedena kontrolní analýza v jedné z referenčních laboratoří uvedených v příloze XI s použitím stejné metody jako při původním testu. Náklady spojené s kontrolní analýzou hradí nabyvatel šarže. Úkoly a pravomoci referenčních laboratoří jsou stanoveny v příloze XII.

4.   Pokud z výsledků kontroly provedené podle odstavců 1 a 2, případně rovněž z výsledků vyžádané kontrolní analýzy vyplyne, že zmrazená nebo hluboce zmrazená kuřata nesplňují požadavky stanovené v článcích 15 a 16, příslušný orgán členského státu určení uplatní postupy stanovené v čl. 16 odst. 6.

5.   V případech stanovených v odstavcích 3 a 4 se příslušný orgán členského státu určení neprodleně spojí s příslušnými orgány členského státu odeslání. Příslušné orgány členského státu odeslání přijmou všechna nezbytná opatření a informují příslušný orgán členského státu určení o zaměření provedených kontrol, o přijatých rozhodnutích, jakož i o důvodech, proč byla tato rozhodnutí přijata.

Pokud kontroly podle odstavců 1 a 3 prokáží opakované nedostatky nebo pokud podle názoru členského státu odeslání jsou tyto kontroly prováděny bez dostatečného zdůvodnění, příslušné orgány dotyčných členských států o tom uvědomí Komisi.

V míře nezbytné pro zajištění jednotného provádění tohoto nařízení nebo na žádost příslušného orgánu členského státu určení a podle charakteru zjištěných nedostatků Komise může

vyslat do dotyčného zařízení skupinu odborníků a spolu s příslušnými orgány daného státu provést kontroly na místě nebo

požádat příslušný orgán členského státu odeslání, aby vzorky produktů dotyčného podniku odebíral častěji a aby v případě nutnosti uplatnil sankce podle článku 194 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Komise uvědomí členské státy o svých závěrech. Členské státy, na jejichž území je kontrola prováděna, poskytnou odborníkům veškerou pomoc nezbytnou pro výkon jejich činnosti.

Dokud nejsou známy závěry Komise, musí členský stát odeslání, na žádost členského státu určení, zintenzivnit kontroly produktů pocházejících z dotyčného zařízení.

Pokud účelem těchto opatření je odstranit opakující se nedostatky zjištěné v určitém zařízení, Komise naúčtuje náklady vzniklé v souvislosti s použitím ustanovení odrážek třetího pododstavce dotyčnému podniku.

Článek 18

1.   Příslušné orgány členských států neprodleně informují příslušnou národní referenční laboratoř o výsledcích kontrol uvedených v článcích 15, 16 a 17, které provedly nebo které byly provedeny pod jejich dozorem.

Národní referenční laboratoře předají tyto údaje komisi odborníků uvedené v článku 19 k dalšímu vyhodnocení a k diskusi ostatním národním referenčním laboratořím do 1. července každého roku. Podle postupu uvedeného v článku 195 nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou výsledky předkládány řídícímu výboru k posouzení.

2.   Členské státy přijmou praktická opatření k provádění kontrol podle článků 15, 16 a 17 ve všech fázích uvádění produktů na trh, včetně kontrol dovozů ze třetích zemí prováděných při celním odbavení podle příloh VI a VII. O těchto opatřeních uvědomí ostatní členské státy a Komisi. Všechny důležité změny musí být okamžitě oznámeny ostatním členským státům a Komisi.

Článek 19

Komise odborníků pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase působí jako koordinační orgán pro posuzování činností národních referenčních laboratoří. Skládá se ze zástupců Komise a národních referenčních laboratoří. Úkoly komise a národních referenčních laboratoří, jakož i organizační struktura komise jsou uvedeny v příloze XII.

Finanční pomoc se referenční laboratoři vyplácí podle podmínek smlouvy uzavřené mezi Komisí zastupující Společenství a laboratoří.

Generální ředitel generálního ředitelství pro zemědělství bude pověřen, aby smlouvu jménem Komise podepsal.

Článek 20

1.   Čerstvé, zmrazené nebo hluboce zmrazené dělené drůbeží maso uvedené níže může být uváděno na trh Společenství za účelem výkonu povolání nebo k obchodním účelům pouze za předpokladu, že obsah vody nepřekračuje technicky nevyhnutelné hodnoty stanovené analytickou metodou uvedenou v příloze VIII (chemický test). Týká se to těchto skupin děleného drůbežího masa:

a)

kuřecí prsní řízek, s klíční kostí nebo bez ní, bez kůže;

b)

kuřecí prsa, s kůží;

c)

kuřecí horní stehna, spodní stehna, stehna, stehna spojená s částí hřbetu, zadní čtvrtky, s kůží;

d)

krůtí prsní řízek, bez kůže;

e)

krůtí prsa, s kůží;

f)

krůtí horní stehna, spodní stehna, stehna, s kůží;

g)

vykostěná krůtí stehna, bez kůže.

2.   Příslušné orgány pověřené členskými státy zajistí, aby jatka a porcovací závody, které mohou či nemusí být součástí jatek, přijaly veškerá opatření nezbytná pro splnění požadavků podle odstavce 1, a zejména aby:

a)

absorpce vody byla na jatkách pravidelně kontrolována podle čl. 16 odst. 1 rovněž u jatečně upravených těl kuřat a krůt určených k produkci čerstvého, zmrazeného a hluboce zmrazeného děleného drůbežího masa podle odstavce 1 tohoto článku. Tyto kontroly se provádějí minimálně jednou za osmihodinovou pracovní dobu. Nicméně absorpce vody nemusí být pravidelně kontrolována u jatečně upravených těl krůt chlazených vzduchem. Limitní hodnoty uvedené v příloze IX bodu 10 se vztahují rovněž na jatečně upravená těla krůt;

b)

výsledky kontrol byly zaznamenány a uchovány po dobu jednoho roku;

c)

každá šarže byla označena tak, aby bylo možné zjistit datum její výroby; toto označení šarže musí být zapsané ve výrobních záznamech.

Pokud při chlazení kuřat vzduchem odpovídají výsledky kontrol podle písmene a) a odstavce 3 požadavkům stanoveným v přílohách VI až IX po dobu šesti měsíců, četnost kontrol podle písmene a) může být snížena na jednou za měsíc. Neplnění požadavků stanovených v přílohách VI až IX má za následek opětovné zavedení kontrol podle písmene a).

3.   Minimálně jednou za tři měsíce se provádějí kontroly obsahu vody ve zmrazeném a hluboce zmrazeném děleném drůbežím mase podle odstavce 1 na základě vzorků odebraných v každém porcovacím závodě, který dělené drůbeží maso vyrábí, a to způsobem stanoveným v příloze VIII. Tyto kontroly se neprovádějí u děleného drůbežího masa, u nějž je příslušnému orgánu uspokojivě doloženo, že je určeno výhradně na vývoz.

Pokud určitý porcovací závod splňuje požadavky stanovené v příloze VIII po dobu jednoho roku, snižuje se četnost kontrol na jednou za šest měsíců. Avšak neplnění uvedených požadavků má za následek opětovné zavedení kontrol podle prvního pododstavce.

4.   Ustanovení čl. 16 odst. 3 až 6 a články 17 a 18 se použijí přiměřeně na dělené drůbeží maso podle odstavce 1 tohoto článku.

Článek 21

Nařízení (EHS) č. 1538/91 se zrušuje od 1. července 2008.

Odkazy na zrušené nařízení a na nařízení (EHS) č. 1906/90 se považují za odkazy na toto nařízení, v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XIII.

Článek 22

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 470/2008 (Úř. věst. L 140, 30.5.2008, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 173, 6.7.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1029/2006 (Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 143, 7.6.1991, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1474/2007 (Úř. věst. L 329, 14.12.2007, s. 14).

(4)  Úř. věst. L 46, 21.2.1976, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 17).

(5)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(7)  Spálení mrazem: (ve smyslu zhoršení jakosti) je trvalá, více či méně lokálně omezená dehydratace kůže a masa, která se může projevit změnou

původní barvy (většinou vyblednutím) nebo

chuti a vůně (ztrátou chuti nebo zatuchlostí) nebo

konzistence (vysušením, získáním houbovitého vzhledu).

(8)  Přípustná odchylka v rámci jednoho druhu, nikoliv mezi jednotlivými druhy

(9)  Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40.


PŘÍLOHA I

Čl. 1 bod 1 –   Názvy jatečně upravených těl drůbeže

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberiand

(Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente)

(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra

(Giovane) Anatra muta

(Giovane) Anatra ‘mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle

2.

Патица, мускусна патица, мюлар

Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

Avlsand

Avlsberberiand

Avlsmulardand

Ente, Barbarieente

Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec – brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk

(főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa

(tal-brodu)

Haan, hen soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kurčiatko

Mlad piščanec, mlad petelin

(kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, muškatna raca, mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsa

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Farghuna

(żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda)

perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

Čl. 1 bod 2 –   Názvy děleného drůbežího masa

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-)Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno

(palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с „ядеца“

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou

(Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret

(filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha

(„magret” või „maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa

n)

Oбезкостен пуешки бут

Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada

U vykostěných krůtích stehen

Udbenet kød af hele kalkunlår

Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln

Kalkuni konditustatud koivaliha

Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο

Deboned turkey leg meat

Cuisse désossée de dinde

Carne di coscia di tacchino disossata

Atkaulotai tītara kāju gaļai


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos da coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa

(drumstick)

Onderpoot, onderdij

(Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separati

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens

(magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

n)

Kalakuto kojų mėsa be kaulų

Kicsontozott pulykacomb

Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat

Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been

Pozbawione kości mięso z nogi indyka

Carne desossada da perna inteira de peru

Pulpă dezosată de curcan

Vykostené morčacie stehno

Puranje bedro brez kosti

Kalkkunan luuton koipi-reisiliha

Urbenat kalkonkött av klubba


PŘÍLOHA II

Řez oddělující horní stehno / stehno a hřbet

ohraničení kyčelního kloubu

Image

Řez oddělující horní stehno a dolní stehno

ohraničení kolenního kloubu

Image


PŘÍLOHA III

Článek 10 –   Metody chlazení

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Ōhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Ōhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje