ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 153

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
12. června 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík ( 1 )

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 522/2008 ze dne 11. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 523/2008 ze dne 11. června 2008, kterým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz krevních výrobků pro výrobu technických výrobků ( 1 )

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 524/2008 ze dne 11. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o lhůtu používání alkoholu vinného původu zařazeného do nabídkového řízení za účelem nového průmyslového užití

33

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/434/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. června 2008 o jmenování italského člena Výboru regionů

34

 

 

2008/435/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. června 2008 o jmenování dvou francouzských členů Výboru regionů

35

 

 

2008/436/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2008 o jmenování a nahrazení člena řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

36

 

 

Komise

 

 

2008/437/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/109/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

12.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 521/2008

ze dne 30. května 2008

o založení společného podniku pro palivové články a vodík

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 171 a 172 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (1) (dále jen „sedmý rámcový program“) upravuje příspěvek Společenství ke zřízení dlouhodobých partnerství veřejného a soukromého sektoru v podobě společných technologických iniciativ (dále jen „společné technologické iniciativy“), jež by mohly být prováděny prostřednictvím společných podniků ve smyslu článku 171 Smlouvy. Tyto společné technologické iniciativy jsou výsledkem činnosti evropských technologických platforem, založených již v rámci šestého rámcového programu, a zahrnují vybrané aspekty výzkumu v příslušných oblastech. Měly by spojovat investice soukromého sektoru a evropské veřejné financování, včetně financování ze sedmého rámcového programu.

(2)

Rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Spolupráce“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (2), zdůrazňuje potřebu ambiciózních celoevropských partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se urychlil rozvoj významných technologií a rozsáhlých výzkumných činností na úrovni celého Společenství, zahrnující zejména společné technologické iniciativy.

(3)

Lisabonská agenda pro růst a zaměstnanost zdůrazňuje nutnost vytvořit ve Společenství příznivé podmínky pro investice do znalostí a inovací s cílem posílit konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost.

(4)

Evropská rada dospěla v březnu roku 2007 k závěru, že „členské státy jsou odhodlány prosazovat ekologické inovace prostřednictvím ambiciózního přístupu s plným využitím hlavních trhů v oblastech, jako jsou udržitelné a bezpečné nízkouhlíkové technologie, obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost a účinnost zdrojů“ a uznala „nutnost posílit výzkum v oblasti energetiky, zejména za účelem urychlení konkurenceschopnosti udržitelných energií, zejména z obnovitelných zdrojů, a nízkouhlíkových technologií a dalšího rozvoje technologií v oblasti energetické účinnosti“.

(5)

Rada v závěrech ze dne 3. března 2003, ze dne 22. září 2003 a ze dne 24. září 2004 zdůraznila význam dalšího rozvoje po 3 % akčním plánu (akční plán vyčlenění 3 % HDP) pro výzkum a politiku inovace, včetně vypracování nových iniciativ zaměřených na posílení spolupráce mezi průmyslem a veřejným sektorem při financování výzkumu, aby se posílily nadnárodní vazby mezi veřejným a soukromým sektorem.

(6)

V listopadu roku 2003 přijala Evropská rada Evropskou iniciativu pro růst. V rámci programu rychlého rozběhu (Quick-start Programme) tato iniciativa zahrnuje projektovou oblast „vodíkové hospodářství“ s celkovou částkou 2 800 milionů EUR na období let 2004 až 2015 a s možností financování z rámcových programů pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a ze strukturálních fondů.

(7)

V květnu roku 2003 skupina na vysoké úrovni pro vodík a palivové články předložila zprávu o vizi „Vodíková energie a palivové články – vize naší budoucnosti“, v níž mimo jiné doporučuje založit partnerství pro technologie palivových článků a vodíku, podstatně zvýšit rozpočet na výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a vytvořit demonstrační a pilotní program, který by zkoušky technologií rozšířil na oblast rozvoje trhu.

(8)

V prosinci roku 2003 Komise přispěla k vytvoření Evropské technologické platformy pro vodík a palivové články, jež sdružuje všechny zúčastněné subjekty podílející se na společném úsilí na uskutečňování vize skupiny na vysoké úrovni. V březnu roku 2005 tato technologická platforma přijala strategický výzkumný program a strategii zavádění do praxe, které jsou zaměřeny na urychlení vývoje technologií palivových článků a vodíkových technologií a jejich uvádění na trh ve Společenství.

(9)

Technologické úkoly v oblasti palivových článků a vodíku jsou velmi složité a rozsáhlé a rozsah potřebných technických kvalifikací je velmi široký. V zájmu dosažení kritického objemu z hlediska rozsahu činností, excelence a inovačního potenciálu je proto nutné tyto úkoly řešit soustředěným a soudržným způsobem na úrovni EU. Tato skutečnost a možný přínos pro politiky Společenství, zejména v oblasti energetiky, životního prostředí, dopravy, udržitelného rozvoje a hospodářského růstu, vyžadují, aby byl v tomto odvětví zvolen přístup založený na společné technologické iniciativě.

(10)

Cílem společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík je provést v Evropě program výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací v oblasti palivových článků a vodíku. Činnosti programu by se měly provádět na základě Evropské technologické platformy pro vodík a palivové články ve spolupráci se zúčastněnými subjekty z průmyslu, včetně malých a středních podniků, a s výzkumnými středisky, vysokými školami a regiony a s jejich zapojením.

(11)

V řadě oborů je nutný zásadní pokrok, aby mohly být technologie palivových článků a vodíku účinně využity. Je třeba klást náležitý důraz na dlouhodobý výzkum a zohlednit přitom poradenství poradních orgánů společného podniku pro palivové články a vodík (dále jen „společný podnik FCH“).

(12)

S ohledem na partnerství veřejného a soukromého sektoru zahrnující významné zúčastněné subjekty a na jeho dlouhodobou činnost, na výsledné socio-ekonomické přínosy pro evropské občany, na sdružování finančních zdrojů a spolufinancování výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací v oblasti palivových článků a vodíku ze strany Komise a průmyslu, na potřebné rozsáhlé vědecké a technické znalosti a na vklad práv průmyslového vlastnictví je zásadně důležité, aby byl založen společný podnik FCH podle článku 171 Smlouvy. Tento právní subjekt by měl zajistit koordinované využívání a účinnou správu finančních prostředků přidělených na společnou technologickou iniciativu pro palivové články a vodík. Společný podnik FCH by měl být založen na období do 31. prosince 2017, aby bylo zajištěno odpovídající řízení činností zahájených během sedmého rámcového programu, jež ještě nebyly dokončeny.

(13)

Cíle společného podniku FCH by se měly uskutečňovat sdružováním zdrojů z veřejného a soukromého sektoru na podporu výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací s cílem zvýšit celkovou účinnost evropských výzkumných snah a urychlit vývoj technologií palivových článků a vodíkových technologií a jejich zavádění do praxe. Za tímto účelem by měl mít společný podnik FCH možnost vyhlašovat soutěž umožňující výzvy k předkládání návrhů na projekty týkající se provádění činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací. Výzkumné činnosti by měly dodržovat základní a etické zásady použitelné na sedmý rámcový program.

(14)

Zakládajícími členy společného podniku FCH by mělo být Společenství zastoupené Komisí jako veřejný zástupce a Evropské průmyslové uskupení pro společnou technologickou iniciativu pro palivové články a vodík (dále jen „průmyslové uskupení“), které zastupuje zájmy průmyslu a je otevřené soukromým společnostem. Členem společného podniku FCH se může rovněž stát výzkumné uskupení.

(15)

Provozní náklady společného podniku FCH by měly od počátku formou peněžního plnění rovným dílem financovat Společenství a průmyslové uskupení. Bude-li založeno výzkumné uskupení, rovněž by se mělo podílet na úhradě provozních nákladů.

(16)

Provozní náklady by měly být hrazeny Společenstvím, průmyslem a dalšími veřejnými a soukromými právními subjekty podílejícími se na činnosti. Lze využít dalších možností financování, mimo jiné ze strany Evropské investiční banky, zejména prostřednictvím finančního nástroje pro sdílení rizik vytvořeného společně s Evropskou investiční bankou a Komisí podle přílohy III rozhodnutí 2006/971/ES.

(17)

V souladu se sedmým rámcovým programem a rozhodnutím Rady 2006/975/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (3) se Společné výzkumné středisko může v případě potřeby účastnit společných výzkumných iniciativ. Společné výzkumné středisko má specifické odborné znalosti v oboru palivových článků a vodíku, je proto třeba upřesnit, že jeho možný příspěvek v rámci společných technologických iniciativ není zamýšlen jako součást příspěvku Společenství stanoveného v právních aktech o založení společných technologických iniciativ.

(18)

Společný podnik FCH by měl být subjektem zřízeným Společenstvím, jemuž by měl absolutorium za plnění rozpočtu udílet Evropský parlament na základě doporučení Rady. Měly by se však zohlednit zvláštnosti vyplývající z povahy společné technologické iniciativy jakožto partnerství veřejného a soukromého sektoru, a zejména ty, které vyplývají z příspěvku soukromého sektoru do rozpočtu.

(19)

Společný podnik FCH by měl přijmout, v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4) a po předchozím souhlasu Komise, zvláštní finanční předpisy, které zohlední jeho zvláštní provozní potřeby vyplývající zejména z nutnosti kombinovat financování ze strany Společenství a ze soukromých zdrojů za účelem účinné a včasné podpory činností v oblasti výzkumu, rozvoje a demonstrací. Aby se zajistil harmonizovaný přístup k účastníkům podílejícím se na výzkumné činnosti společného podniku FCH a k těm, kteří provádějí nepřímou činnost v rámci sedmého rámcového programu, je vhodné, aby daň z přidané hodnoty nebyla způsobilým výdajem pro financování Společenstvím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (5).

(20)

Organizační a provozní pravidla společného podniku FCH by měla být upravena ve stanovách společného podniku FCH, které jsou součástí tohoto nařízení.

(21)

Politika práv duševního vlastnictví uplatňovaná v rámci společného podniku FCH by měla účastníkům projektů jakožto majitelům průmyslového vlastnictví vytvořeného prostřednictvím společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík zajistit vlastnictví práv a umožňovat jejich řádné využívání.

(22)

Měla by být přijata vhodná opatření k zamezení nesrovnalostem a podvodům a měly by být učiněny nezbytné kroky ke zpětnému získání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků, a to v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (6), nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (7) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (8).

(23)

Jakožto právní subjekt by měl být společný podnik FCH odpovědný za svou činnost. V případě řešení sporů vyplývajících z činnosti společného podniku FCH by měl mít pravomoc rozhodovat Soudní dvůr Evropských společenství.

(24)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení společného podniku FCH, nemůže být z důvodu přeshraniční povahy a velikosti určeného výzkumného úkolu, který vyžaduje spojení doplňujících se znalostních a finančních zdrojů řady odvětví a zemí, uspokojivě dosaženo členskými státy, a může jej být proto lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Založení

1.   Za účelem provádění společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík se zakládá společný podnik ve smyslu článku 171 Smlouvy (dále jen „společný podnik FCH“), a to na období do 31. prosince 2017.

2.   Společný podnik FCH má sídlo v Bruselu v Belgii.

Článek 2

Cíle

1.   Společný podnik FCH přispívá k provádění sedmého rámcového programu, a zejména témat „Energetika“, „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie“, „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ a „Doprava (včetně letectví)“, která jsou součástí zvláštního programu „Spolupráce“.

2.   Zejména:

a)

se zaměří na prosazení Evropy do čela světového vývoje v oblasti palivových článků a vodíkových technologií a na umožnění průlomového proniknutí technologií palivových článků a vodíkových technologií na trh, což umožní obchodním tržním silám, aby se staly motorem při vytváření zásadních veřejných přínosů;

b)

koordinovaným způsobem podporuje výzkum, technologický rozvoj a demonstrace v členských státech a zemích přidružených k sedmému rámcovému programu (dále jen „přidružené země“) s cílem překonat selhání trhu a zaměřit se na vývoj tržních aplikací, a tím usnadňovat dodatečné úsilí průmyslu o rychlé zavedení palivových článků a vodíkových technologií do praxe;

c)

podporuje provádění priorit společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík v souvislosti s výzkumem, technologickým rozvojem a demonstracemi, zejména udělováním grantů na základě soutěž umožňujících výzev k předkládání návrhů;

d)

se zaměří na podporu vyšších veřejných a soukromých investic do výzkumu v oblasti technologií palivových článků a vodíkových technologií v členských státech a přidružených zemích.

Článek 3

Právní postavení

Společný podnik FCH je subjektem Společenství a má právní subjektivitu. Ve všech členských státech Evropského společenství má nejširší způsobilost k právním úkonům přiznávanou podle práva těchto států právnickým osobám. Může zejména nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

Článek 4

Stanovy

Přijímají se stanovy společného podniku FCH, které jsou obsaženy v příloze tohoto nařízení a tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 5

Příspěvek společenství

1.   Maximální příspěvek Společenství na provozní a operační výdaje společného podniku FCH činí 470 milionů EUR. Příspěvek je hrazen z rozpočtových prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie přidělených na témata „Energetika“, „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie“, „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ a „Doprava (včetně letectví)“, která jsou součástí zvláštního programu „Spolupráce“, kterým se provádí sedmý rámcový program, a to v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

2.   Ujednání o finančním příspěvku Společenství se stanoví v obecné finanční dohodě a v ročních finančních dohodách, které budou uzavřeny mezi Komisí jednající jménem Společenství a společným podnikem FCH.

3.   Příspěvek Společenství do společného podniku FCH použitý k financování projektů se přidělí na základě otevřených a soutěž umožňujících výzev k předkládání návrhů a posouzení za pomoci nezávislých odborníků.

4.   Jakýkoli případný finanční a věcný příspěvek Společného výzkumného střediska společnému podniku FCH není považován za součást příspěvku Společenství uvedeného v odstavci 1.

Článek 6

Finanční předpisy

1.   Společný podnik FCH přijme zvláštní finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. Pokud to vyžadují zvláštní provozní potřeby společného podniku FCH, mohou se finanční předpisy po předchozím souhlasu Komise odchýlit od pravidel stanovených nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 finančního nařízení (9).

2.   Společný podnik FCH má vlastní oddělení interního auditu.

Článek 7

Zaměstnanci

1.   Na zaměstnance společného podniku FCH a jeho výkonného ředitele se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství, pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a pravidla společně přijatá orgány Společenství za účelem uplatnění tohoto služebního řádu a pracovního řádu.

2.   Aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku a čl. 6 odst. 3 stanov, uplatňuje společný podnik FCH ve vztahu ke svým zaměstnancům pravomoci, které služební řád úředníků Evropských společenství svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství svěřuje orgánu oprávněnému k uzavírání smluv.

3.   Správní rada přijme po dohodě s Komisí nezbytná prováděcí opatření uvedená v článku 110 služebního řádu úředníků Evropských společenství a v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

4.   Personální zdroje se určí v plánu pracovních míst společného podniku FCH, který se stanoví v jeho ročním rozpočtu.

5.   Zaměstnanci společného podniku FCH jsou dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci zaměstnaní na dobu určitou, která může být prodloužena nejvýše jednou, a to opět na dobu určitou. Celková doba trvání pracovního poměru nepřekročí sedm let a v žádném případě nepřesáhne dobu trvání společného podniku.

6.   Veškeré výdaje na zaměstnance nese společný podnik FCH.

Článek 8

Výsady a imunity

Na společný podnik FCH a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 9

Odpovědnost

1.   Smluvní odpovědnost společného podniku FCH se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právem rozhodným pro danou dohodu nebo smlouvu.

2.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí společný podnik FCH v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škodu způsobenou zaměstnanci při výkonu jejich povinností.

3.   Veškeré platby společného podniku FCH týkající se odpovědnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 a výdaje a náklady vzniklé v souvislosti s touto odpovědností jsou považovány za výdaje společného podniku FCH a hrazeny ze zdrojů společného podniku FCH.

4.   Za plnění svých závazků odpovídá výhradně společný podnik FCH.

Článek 10

Pravomoc Soudního dvora a rozhodné právo

1.   Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat

a)

v jakémkoli sporu mezi členy, který se vztahuje k předmětu tohoto nařízení nebo stanov uvedených v článku 4;

b)

na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené v dohodách a smlouvách uzavíraných společným podnikem FCH;

c)

o žalobách podaných proti společnému podniku FCH, včetně rozhodnutí jeho orgánů, za podmínek stanovených v článcích 230 a 232 Smlouvy;

d)

ve sporech týkajících se náhrady škody způsobené zaměstnanci společného podniku FCH při výkonu jejich povinností.

2.   Pro záležitosti, na které se nevztahuje toto nařízení ani jiné právní akty Společenství, se použije právo státu, ve kterém má společný podnik FCH sídlo.

Článek 11

Zpráva, hodnocení a absolutorium

1.   Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o pokroku dosaženém společným podnikem FCH. Tato zpráva obsahuje podrobnosti o provádění, včetně počtu předložených návrhů, počtu návrhů vybraných pro financování, druhu účastníků, včetně malých a středních podniků, a statistických údajů pro jednotlivé země.

2.   Do 30. května 2011, avšak v každém případě nejpozději 30. června 2011, a dále do 31. prosince 2013 provede Komise s pomocí nezávislých odborníků průběžné hodnocení společného podniku FCH, a to na základě mandátu stanoveného po konzultaci se společným podnikem FCH. Tato hodnocení se týkají kvality a účinnosti společného podniku FCH a pokroku dosaženého při plnění stanovených cílů. Závěry těchto hodnocení spolu se svými připomínkami a případnými návrhy na změnu tohoto nařízení, včetně případného předčasného zrušení společného podniku FCH, sdělí Komise Evropskému parlamentu a Radě.

3.   Nejpozději šest měsíců od likvidace společného podniku provede Komise s pomocí nezávislých odborníků závěrečné hodnocení společného podniku FCH. Výsledky závěrečného hodnocení se předloží Evropskému parlamentu a Radě.

4.   Absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku FCH uděluje Evropský parlament na doporučení Rady a v souladu s postupem stanoveným finančními předpisy společného podniku FCH.

Článek 12

Ochrana finančních zájmů členů a opatření proti podvodům

1.   Společný podnik FCH zajistí prostřednictvím provádění nebo zadávání vhodných vnitřních a vnějších kontrol náležitou ochranu finančních zájmů svých členů.

2.   Pro případ nesrovnalostí ze strany společného podniku FCH nebo jeho zaměstnanců si členové společného podniku FCH vyhrazují právo získat zpět veškeré neoprávněně vynaložené částky, a to i snížením či pozastavením dalších příspěvků společnému podniku FCH.

3.   Pro účely boje proti podvodům, úplatkářství a jiným nedovoleným činnostem se použije nařízení (ES) č. 1073/1999.

4.   Společný podnik FCH provádí u příjemců finančních prostředků z veřejných zdrojů od společného podniku FCH kontroly na místě a finanční audity.

5.   V případě potřeby může kontroly na místě u příjemců finančních prostředků společného podniku FCH a u činitelů odpovědných za jejich přidělování provádět Komise nebo Účetní dvůr. Za tímto účelem společný podnik FCH zajistí, aby grantové dohody a smlouvy obsahovaly ustanovení o právu Komise nebo Účetního dvora provádět jménem společného podniku FCH příslušné kontroly a v případě zjištění nesrovnalostí uložit přiměřené a odrazující sankce.

6.   Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), zřízený rozhodnutím Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom (10), má ve vztahu ke společnému podniku FCH a jeho zaměstnancům stejné pravomoci jako ve vztahu k útvarům Komise. Co nejdříve po svém založení přistoupí společný podnik FCH k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (11). Společný podnik FCH přijme opatření nezbytná k usnadnění vnitřního vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům.

Článek 13

Důvěrnost

Aniž je dotčen článek 14, zajistí společný podnik FCH ochranu citlivých informací, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit zájmy členů nebo účastníků podílejících se na činnostech společného podniku FCH.

Článek 14

Transparentnost

1.   Na dokumenty společného podniku FCH se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (12).

2.   Společný podnik FCH přijme do 15. prosince 2008 prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.   Proti rozhodnutím přijatým společným podnikem FCH podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru za podmínek stanovených v článcích 195 a 230 Smlouvy.

Článek 15

Duševní vlastnictví

Společný podnik FCH přijme jasná pravidla pro ochranu, užívání a šíření výsledků výzkumu, vycházející ze zásad nařízení (ES) č. 1906/2006 (dále jen „pravidla pro účast na sedmém rámcovém programu“) uvedená v článku 25 stanov, která podle potřeby zajistí, že duševní vlastnictví vytvořené při činnostech v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací podle tohoto nařízení bude chráněno a že se výsledky výzkumu budou využívat a šířit.

Článek 16

Přípravná opatření

1.   Komise je odpovědná za založení a počáteční provoz společného podniku FCH až do doby, než bude mít společný podnik provozní kapacitu k provádění vlastního rozpočtu. Komise provádí v souladu s právními předpisy Společenství všechny nezbytné činnosti ve spolupráci se svými členy a se zapojením příslušných orgánů.

2.   Do doby, než se výkonný ředitel ujme svých povinností po jmenování správní radou v souladu s čl. 6 odst. 4 stanov, může tedy Komise pro tento účel dočasně přidělit omezený počet svých úředníků, včetně jednoho k plnění funkcí výkonného ředitele.

3.   Dočasný výkonný ředitel může schvalovat všechny platby pokryté prostředky stanovenými v rozpočtu společného podniku FCH, pokud je schválila správní rada, a může uzavírat smlouvy, včetně smluv se zaměstnanci, a to po přijetí plánu pracovních míst společného podniku FCH. Schvalující úředník Komise může schválit všechny platby pokryté prostředky stanovenými v souhrnném rozpočtu společného podniku FCH.

Článek 17

Podpora ze strany hostitelského státu

Společný podnik FCH a Belgie uzavřou hostitelskou dohodu o umístění kanceláří, výsadách a imunitách a další podpoře, jež Belgie společnému podniku FCH poskytne.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2008.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK


(1)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86. Opravené znění Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 367. Opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 126.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/207 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

(5)  Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1233/2007 (Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 10).

(7)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(8)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(10)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20.

(11)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(12)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.


PŘÍLOHA

STANOVY SPOLEČNÉHO PODNIKU FCH

Článek 1

Hlavní úkoly a činnosti

Hlavní úkoly a činnosti společného podniku FCH jsou:

a)

zajistit založení a účinnou správu společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík;

b)

dosáhnout kritického objemu výzkumného úsilí, aby průmysl, veřejní a soukromí investoři, činitelé s rozhodovacími pravomocemi a další zúčastněné subjekty získali jistotu, která jim umožní zahájit dlouhodobý program;

c)

co nejvíce využít dalších průmyslových, vnitrostátních a regionálních investic do výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací;

d)

propojit výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, zaměřit se na dosahování dlouhodobých cílů z hlediska udržitelnosti a průmyslové konkurenceschopnosti v oblasti nákladů, výkonnosti a trvanlivosti a překonat kritické technologické překážky;

e)

podnítit inovaci a vznik nových hodnotových řetězců zahrnujících malé a střední podniky;

f)

usnadnit interakci mezi průmyslem, vysokými školami a výzkumnými středisky, mimo jiné v oblasti základního výzkumu;

g)

podporovat účast malých a středních podniků na činnostech společného podniku v souladu s cíli sedmého rámcového programu;

h)

podpořit účast institucí ze všech členských států a přidružených zemí;

i)

provádět široce koncipovaný sociálně-technicko-ekonomický výzkum za účelem posuzování a monitorování technologického pokroku a jiných než technických překážek vstupu na trh;

j)

provádět výzkum na podporu vypracování nových předpisů a norem a pro přezkum stávajících předpisů a norem s cílem odstraňovat umělé překážky vstupu na trh a podporovat vzájemnou zaměnitelnost, interoperabilitu, přeshraniční obchod s vodíkem a vývozní trhy, a to při zajištění bezpečnosti provozu a aniž by se bránilo inovaci;

k)

komunikovat, šířit informace a poskytovat spolehlivé informace za účelem zlepšení povědomí veřejnosti o bezpečnosti vodíku a o přínosech nových technologií pro životní prostředí, bezpečnost zásobování, náklady na energii a pro zaměstnanost a s cílem zajistit přijetí těchto technologií veřejností;

l)

vypracovat a provést víceletý prováděcí plán;

m)

přidělovat finanční prostředky Společenství a mobilizovat zdroje soukromého sektoru a další zdroje veřejného sektoru potřebné k provádění činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací;

n)

zajistit řádné fungování činností v rámci výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací a řádné finanční řízení zdrojů;

o)

komunikovat a šířit informace o projektech, včetně názvů účastníků, výsledků činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací a výše finančního příspěvku společného podniku FCH;

p)

informovat právní subjekty, které se společným podnikem pro palivové články a vodík uzavřely grantovou dohodu, o případných možnostech půjček od Evropské investiční banky, zejména z finančního nástroje pro sdílení rizik, zřízeného sedmým rámcovým programem;

q)

zajistit vysokou míru transparentnosti a spravedlivou soutěž při rovných podmínkách přístupu k činnostem v oblasti výzkumu a demonstrací společného podniku FCH pro všechny žadatele (zvláště malé a střední podniky) bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou členy výzkumného uskupení či průmyslového uskupení;

r)

sledovat mezinárodní vývoj v dané oblasti a případně se zapojovat do mezinárodní spolupráce;

s)

rozvíjet úzkou spolupráci a zajistit koordinaci s rámcovým programem pro výzkum a s jinými evropskými, vnitrostátními a nadnárodními činnostmi, orgány a zúčastněnými subjekty;

t)

sledovat pokrok při dosahování cílů společného podniku FCH;

u)

provádět veškeré další činnosti nezbytné k dosažení cílů uvedených v článku 2 tohoto nařízení.

Článek 2

Členové

1.   Zakládajícími členy společného podniku FCH (dále jen „zakládající členové“) jsou:

a)

Společenství zastoupené Komisí a

b)

po přijetí těchto stanov Evropské průmyslové uskupení pro společnou technologickou iniciativu FCH, nezisková organizace zřízená podle belgických právních předpisů (registrační číslo: 890025478, se stálým sídlem v Bruselu, Belgii), jejímž cílem je přispět k dosažení cílů společného podniku FCH (dále jen „průmyslové uskupení“).

2.   Průmyslové uskupení:

zajistí, aby jeho příspěvek do zdrojů společného podniku FCH podle článku 12 těchto stanov byl poskytován předem ve formě peněžního plnění pokrývajícího 50 % provozních nákladů společného podniku FCH a byl do rozpočtu společného podniku FCH převeden vždy před začátkem rozpočtového roku,

zajistí, aby příspěvek průmyslu k provádění činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací financovaných společným podnikem FCH odpovídal alespoň příspěvku Společenství,

je za spravedlivých podmínek otevřeno členství každého soukromého právního subjektu (včetně malých a středních podniků), který byl založen podle právních předpisů členského státu nebo přidružené země a má sídlo, ústředí nebo hlavní místo podnikání na území uvedených států, za předpokladu, že působí v Evropě v oboru palivových článků a vodíku a je odhodlán podílet se na cílech a zdrojích společného podniku FCH.

3.   Po založení společného podniku FCH se jeho členem může stát výzkumné uskupení, pokud přijalo tyto stanovy.

Výzkumné uskupení:

je za spravedlivých podmínek otevřeno členství každé výzkumné organizace, včetně vysokých škol a výzkumných středisek zřízených v členském státě nebo přidružené zemi, vyjma těch, které zastupují zájmy průmyslu, nebo těch, jež byly založeny společností s jediným cílem provádět výzkum pro tuto společnost,

je neziskovou organizací, jejímž účelem je přispívat k dosahování cílů společného podniku FCH,

je právně zřízeno podle belgických právních předpisů a funguje podle svých registrovaných stanov, řádně přijatých tak, aby náleželo ke společné technologické iniciativě,

zajistí, aby jeho příspěvek do zdrojů společného podniku FCH byl poskytován předem ve formě peněžního plnění pokrývajícího 1/12 provozních nákladů společného podniku FCH a byl do rozpočtu společného podniku FCH převeden vždy před začátkem rozpočtového roku.

Článek 3

Přistoupení a změny členství

1.   Případné žádosti o členství výzkumného uskupení ve společném podniku FCH se zasílají ke schválení správní radě.

2.   Správní rada rozhodne o přistoupení výzkumného uskupení s ohledem na význam a potenciální přidanou hodnotu výzkumného uskupení z hlediska dosažení cílů společného podniku FCH. Komise včas poskytne Radě informace týkající se posouzení správní radou a případně jejího rozhodnutí.

3.   Členství ve společném podniku FCH nemůže být převedeno na třetí stranu bez předchozího souhlasu správní rady.

4.   Zakládající člen může své členství ve společném podniku FCH ukončit. V takovém případě se provede likvidace společného podniku FCH postupem uvedeným v článku 27.

5.   Výzkumné uskupení může ukončit své členství ve společném podniku FCH. Ukončení členství nabývá účinku a stane se neodvolatelným šest měsíců po oznámení zakládajícím členům a po této lhůtě je odcházející člen osvobozen od veškerých závazků kromě těch, které společný podnik FCH schválil před ukončením jeho členství.

6.   Zakládající členové a výzkumné uskupení, pokud se stane členem, jsou dále označováni jako „členové“.

Článek 4

Orgány

1.   Orgány společného podniku FCH jsou:

a)

správní rada;

b)

výkonný ředitel;

c)

vědecký výbor.

2.   Není-li konkrétním úkolem pověřen žádný z těchto orgánů, odpovídá za něj správní rada.

3.   Skupina zástupců států FCH a valné shromáždění zúčastněných subjektů jsou externími poradními orgány společného podniku FCH.

Článek 5

Správní rada

1.   Složení a rozhodovací proces

a)

Správní rada je složena ze šesti zástupců průmyslového uskupení a ze šesti zástupců Komise.

b)

Bude-li založeno výzkumné uskupení, Komise jeho zástupci postoupí jedno místo ve správní radě.

c)

Na každé místo ve správní radě připadá jeden hlas. Hlas Komise je nedělitelný. Členové vyvíjejí maximální úsilí k dosažení shody. Není-li dosaženo shody, správní rada rozhoduje většinou tří čtvrtin hlasů.

d)

Alespoň jeden ze zástupců jmenovaných průmyslovým uskupením zastupuje malé a střední podniky.

e)

Správní rada volí svého předsedu. Předseda se volí na dva roky.

f)

Předseda svolává valné shromáždění zúčastněných subjektů.

g)

Tajemníkem správní rady je výkonný ředitel. Výkonný ředitel se účastní jednání, ale nemá hlasovací právo.

h)

Zástupci členů nenesou osobní odpovědnost za jednání ve funkci zástupců ve správní radě.

i)

Správní rada přijme svůj jednací řád podle odstavce 3.

2.   Úlohy a úkoly

Správní rada má celkovou odpovědnost za činnost společného podniku FCH a dohlíží na provádění jeho činností.

Správní rada zejména:

a)

posuzuje žádosti a v souladu s článkem 3 rozhoduje o změnách v členství;

b)

rozhoduje o ukončení členství ve společném podniku FCH kteréhokoliv člena, jenž neplní své povinnosti;

c)

po konzultaci se skupinou zástupců států FCH a s vědeckým výborem schvaluje na základě návrhu výkonného ředitele roční a víceleté prováděcí plány a odhady příslušných výdajů;

d)

schvaluje roční rozpočet, včetně plánu pracovních míst;

e)

schvaluje výroční zprávu o činnosti, včetně příslušných výdajů;

f)

schvaluje roční účetní závěrku a rozvahu;

g)

zajistí zřízení útvaru interního auditu společného podniku FCH;

h)

v souladu s článkem 6 tohoto nařízení přijímá finanční předpisy společného podniku FCH;

i)

schvaluje podněty ke změně stanov v souladu s článkem 26;

j)

jmenuje, odvolává nebo nahrazuje výkonného ředitele, udílí mu obecné pokyny a sleduje jeho činnost;

k)

na základě návrhu výkonného ředitele schvaluje organizační strukturu programové kanceláře;

l)

schvaluje metodiku posuzování věcných příspěvků v souladu se zásadami uvedenými v článku 12;

m)

na základě návrhu výkonného ředitele schvaluje pokyny pro hodnocení a výběr návrhů projektů;

n)

schvaluje seznam návrhů projektů vybraných pro financování;

o)

schvaluje vzorovou grantovou dohodu;

p)

schvaluje smlouvy o poskytování služeb a dodávek;

q)

schvaluje každoroční nezávislé posouzení výše věcných příspěvků před předložením tohoto posouzení Komisi;

r)

přiděluje úkoly, které nejsou konkrétně přiděleny některému z orgánů společného podniku FCH;

s)

schvaluje postupy společného podniku FCH, včetně pravidel týkajících se práv duševního vlastnictví v souladu s článkem 25;

t)

přijímá praktická opatření k provádění nařízení (ES) č. 1049/2001, jak je stanoveno v článku 14 tohoto nařízení;

u)

schvaluje výzvy k předkládání návrhů;

v)

dohlíží na celkovou činnost společného podniku FCH.

3.   Jednací řád

a)

Řádné zasedání správní rady se koná dvakrát ročně. Na žádost Komise, většiny zástupců průmyslového uskupení nebo předsedy se může konat mimořádné zasedání. Zasedání se obvykle konají v sídle společného podniku FCH. Zasedání správní rady svolává její předseda.

b)

Předseda skupiny zástupců států FCH má právo účastnit se zasedání správní rady jako pozorovatel.

c)

Správní rada může na svá zasedání v jednotlivých případech přizvat pozorovatele bez hlasovacího práva, zejména zástupce regionů a regulačních orgánů.

Článek 6

Výkonný ředitel

1.   Výkonný ředitel je nejvyšším výkonným představitelem odpovědným za každodenní řízení společného podniku FCH v souladu s rozhodnutími správní rady. V tomto ohledu správní radu a vědecký výbor pravidelně informuje a reaguje na všechny jejich zvláštní ad hoc žádosti o informace.

2.   Výkonný ředitel je právním zástupcem společného podniku FCH. Své úkoly vykonává nezávisle a je odpovědný správní radě.

3.   Výkonný ředitel vykonává ve vztahu k zaměstnancům pravomoci stanovené v čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

4.   Výkonného ředitele jmenuje správní rada na dobu tří let po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a v jiných veřejně přístupných tiskovinách nebo na internetových stránkách. Na základě hodnocení činnosti výkonného ředitele může správní rada jeho mandát prodloužit, a to pouze jednou a nejvýše o čtyři roky.

5.   Výkonný ředitel zejména:

a)

předkládá správní radě roční a víceleté prováděcí plány a odhady příslušných výdajů;

b)

předkládá správní radě návrh ročního rozpočtu, včetně plánu pracovních míst;

c)

předkládá správní radě výroční zprávu o činnosti, včetně příslušných výdajů;

d)

předkládá správní radě roční účetní závěrku a rozvahu;

e)

předkládá správní radě ke schválení opatření a pokyny pro hodnocení a výběr návrhů projektů, včetně postupů pro šíření výsledků výzkumu;

f)

dohlíží na správu výzev k předkládání návrhů projektů;

g)

předkládá správní radě ke schválení seznam návrhů projektů, které byly vybrány pro financování;

h)

předkládá správní radě ke schválení seznam grantových dohod, které mají být uzavřeny;

i)

schvaluje a podepisuje jednotlivé grantové dohody vypracované podle vzorové grantové dohody. Grantové dohody, jejichž ustanovení zcela neodpovídají vzorové grantové dohodě, se předkládají ke schválení správní radě;

j)

předkládá správní radě ke schválení smlouvy o poskytování služeb a dodávek, které se mají uzavřít;

k)

předkládá správní radě své návrhy týkající se organizační struktury programové kanceláře, organizuje a řídí zaměstnance společného podniku FCH a dohlíží na ně;

l)

organizuje zasedání správní rady;

m)

zajišťuje fungování sekretariátu valného shromáždění zúčastněných subjektů;

n)

podle potřeby se účastní zasedání vědeckého výboru jako pozorovatel;

o)

na základě rozhodnutí správní rady případně zřizuje skupiny odborníků ad hoc s cílem získat poradenství od odborníků;

p)

sleduje veřejné a soukromé financování a je odpovědný za navrhování případných nápravných opatření nutných k zachování požadované vyváženosti správní radě;

q)

posuzuje výši věcného příspěvku v souladu se zásadami uvedenými v článku 12 (první posouzení na konci druhého rozpočtového roku po vzniku společného podniku FCH) a je odpovědný za výsledky posouzení schválené správní radou a předložené Komisi do čtyř měsíců po skončení každého rozpočtového roku;

r)

poskytuje správní radě veškeré další informace, které si vyžádá;

s)

poskytuje Komisi veškeré informace a služby nezbytné pro přezkum v polovině období a závěrečný přezkum;

t)

odpovídá za posouzení a řízení rizik;

u)

navrhuje správní radě uzavřít pojištění, která může společný podnik FCH potřebovat, aby mohl dostát svým závazkům;

v)

odpovídá za přípravu, sjednávání a uzavírání grantových dohod na provádění činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací, jakož i smluv o poskytování služeb a dodávek nezbytných pro fungování společného podniku FCH;

w)

odpovídá za přípravné práce nezbytné pro zajištění ročního absolutoria z Evropského parlamentu.

Článek 7

Programová kancelář

1.   Programová kancelář plní pod vedením výkonného ředitele všechny povinnosti společného podniku FCH.

2.   Programová kancelář zejména:

a)

řídí vydávání výzev k předkládání návrhů projektů podle ročního prováděcího plánu, hodnocení za pomoci nezávislých odborníků a výběr návrhů projektů, vyjednávání o vybraných návrzích projektů a sledování a správu grantových dohod, včetně jejich koordinace;

b)

odpovídá za vytvoření a správu vhodného účetního systému pro výpočet skutečných veřejných a soukromých příspěvků na projekty;

c)

poskytuje správní radě a všem dalším pomocným orgánům příslušnou dokumentaci a logistickou podporu;

d)

připravuje víceletý prováděcí plán a odpovídající odhady výdajů;

e)

připravuje návrh ročního rozpočtu, včetně plánu pracovních míst;

f)

připravuje výroční zprávu o činnosti, včetně příslušných výdajů;

g)

připravuje roční účetní závěrku a rozvahu;

h)

připravuje veškeré dokumenty nezbytné pro přezkum v polovině období a závěrečný přezkum;

i)

řídí výzvy k předkládání nabídek na zboží a služby v souladu s finančními předpisy společného podniku FCH;

j)

plní veškeré další úkoly, které jí správní rada svěřila nebo kterými ji pověřila.

Článek 8

Vědecký výbor

1.   Vědecký výbor je poradním orgánem správní rady. Vědecký výbor své činnosti provádí za podpory programové kanceláře.

2.   Vědecký výbor se skládá z nejvýše devíti členů.

3.   Tito členové odrážejí vyvážené zastoupení odborných znalostí na světové úrovni z akademické sféry, průmyslu a regulačních orgánů. Dohromady mají členové vědeckého výboru vědecké kompetence a odborné znalosti pokrývající celou technickou oblast, které jsou zapotřebí pro vytváření strategických doporučení na vědeckém základě týkajících se společného podniku FCH.

4.   Správní rada stanoví konkrétní kritéria pro složení vědeckého výboru a postup jejich výběru a jmenuje jejich členy. Správní rada zohlední případné kandidáty navrhované skupinou zástupců států FCH.

5.   Předseda je volen z členů vědeckého výboru na základě shody.

6.   Vědecký výbor má tyto úkoly:

a)

poskytuje poradenství ohledně vědeckých priorit pro návrh ročních a víceletých prováděcích plánů;

b)

poskytuje poradenství ohledně vědeckých pokroků popsaných ve výroční zprávě o činnosti;

c)

poskytuje poradenství ohledně složení výborů pro vzájemné hodnocení.

7.   Vědecký výbor zasedá alespoň jednou ročně a svolává jej předseda.

8.   Vědecký výbor může se souhlasem předsedy pozvat k účasti na zasedání osoby, které nejsou členy výboru.

Článek 9

Skupina zástupců států FCH

1.   Skupina zástupců států FCH má ve vztahu ke společnému podniku FCH poradní úlohu.

2.   Ve skupině zástupců států FCH je vždy jeden zástupce z každého členského státu a z každé přidružené země. Skupina si ze svých členů volí předsedu.

3.   Zejména přezkoumává informace a vydává stanoviska k těmto tématům:

a)

pokrok programu společného podniku FCH;

b)

plnění a dodržování cílů;

c)

aktualizace strategické orientace;

d)

vazby na společný výzkum rámcového programu;

e)

plánování a výsledky výzev k předkládání návrhů a nabídek;

f)

zapojení malých a středních podniků.

4.   Společnému podniku rovněž poskytuje informace o:

a)

stavu a návaznosti činností společného podniku a příslušných vnitrostátních výzkumných programů a stanovení možných oblastí spolupráce;

b)

konkrétních opatření přijatých na vnitrostátní úrovni, pokud jde o šíření poznatků, konkrétně zaměřené odborné semináře a komunikační činnosti.

5.   Skupina zástupců států FCH může z vlastního podnětu vydávat doporučení společnému podniku FCH v technických, řídících a finančních záležitostech, zejména pokud mají vliv na vnitrostátní zájmy. Společný podnik FCH informuje skupinu zástupců států FCH o činnostech navazujících na tato doporučení.

6.   Skupina zástupců států FCH se schází alespoň dvakrát ročně, přičemž ji svolává společný podnik. Je možné svolat zvláštní zasedání, na nichž se projednávají konkrétní otázky, které jsou pro činnosti společného podniku FCH velmi důležité. Tato zasedání svolá společný podnik buď ze své iniciativy, nebo na žádost skupiny zástupců států FCH.

7.   Zasedání se účastní výkonný ředitel a předseda správní rady nebo jejich zástupci a zástupce Komise.

8.   Skupina zástupců států FCH přijme svůj jednací řád.

Článek 10

Valné shromáždění zúčastněných subjektů

1.   Valné shromáždění zúčastněných subjektů má ve vztahu ke společnému podniku FCH poradní úlohu. Valné shromáždění je otevřeno všem zúčastněným subjektům z veřejného i soukromého sektoru a mezinárodním zájmovým skupinám z členských států, přidružených zemí i ze třetích zemí. Jeho zasedání se svolává jednou za rok.

2.   Valné shromáždění zúčastněných subjektů je informováno o činnostech společného podniku FCH a vyzýváno, aby se k nim vyjádřilo.

Článek 11

Funkce interního auditora

Funkce, jež jsou podle čl. 185 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 svěřeny internímu auditorovi Komise, jsou vykonávány v rámci pravomoci správní rady, která s ohledem na velikost a rozsah společného podniku FCH přijme příslušná ustanovení.

Článek 12

Zdroje financování

1.   Společný podnik FCH je financován společně členy z finančních příspěvků hrazených v dílčích splátkách a z věcných příspěvků od právních subjektů podílejících se na činnostech.

Rovněž je možno přijímat jakékoliv jiné příspěvky společnému podniku FCH. Správní rada rozhodne o jejich přijetí a využití.

2.   Provozní náklady společného podniku FCH od počátku rovným dílem hradí Společenství a průmyslové uskupení, a to ve formě peněžního plnění. Jakmile se výzkumné uskupení stane členem společného podniku FCH, přispěje na provozní náklady podílem 1/12. V tom případě příspěvek Společenství na provozní náklady odpovídajícím způsobem poklesne.

Celkový příspěvek Společenství na provozní náklady společného podniku FCH nepřekročí částku 20 milionů EUR. Pokud nebude část příspěvku Společenství využita, může být k dispozici pro činnosti společného podniku FCH.

3.   Operační náklady společného podniku FCH jsou hrazeny z finančního příspěvku Společenství a z věcných příspěvků od právních subjektů podílejících se na činnostech. Příspěvek průmyslu je alespoň ve stejné výši jako příspěvek Společenství. Jiné příspěvky na spolufinancování činností jsou považovány za příjmy v souladu s pravidly účasti na sedmém rámcovém programu.

4.   Všechny zdroje společného podniku FCH a jeho činnosti jsou určeny na dosažení cílů stanovených v článku 2 tohoto nařízení.

5.   Veškeré úroky z příspěvků, které společný podnik FCH již obdržel, se považují za jeho příjmy.

6.   Veškeré úroky ze zálohových plateb grantů vyplacených společným podnikem FCH se považují za příjem projektového konsorcia.

7.   Jednou ročně se posuzuje výše věcných příspěvků vypočtená na ročním základě. Metodiku oceňování věcných příspěvků stanoví společný podnik FCH v souladu se svými finančními předpisy a na základě pravidel účasti na sedmém rámcovém programu. První posouzení se zahájí na konci druhého rozpočtového roku po vzniku společného podniku FCH. Toto posouzení následně provádí v každém rozpočtovém roce nezávislý auditor. Výsledky posouzení se předkládají Komisi do čtyř měsíců od konce každého rozpočtového roku.

Nedosahuje-li příspěvek z průmyslu požadované výše, Komise následující rok svůj příspěvek sníží.

Jestliže se zjistí, že příspěvek z průmyslu nedosahuje požadované úrovně po dva po sobě následující roky, může Komise Radě navrhnout zrušení společného podniku FCH.

8.   Společný podnik FCH vlastní veškerá aktiva, která vytvoří nebo která jsou na něj převedena pro plnění jeho cílů stanovených v článku 2 tohoto nařízení.

Článek 13

Účast na činnostech

1.   Na projektech se mohou účastnit ostatní právní subjekty a mezinárodní organizace, pokud jsou splněny minimální podmínky.

2.   U projektů financovaných společným podnikem FCH musejí být splněny tyto minimální podmínky:

a)

musejí se jich účastnit alespoň tři právní subjekty, z nichž všechny musejí být usazeny v členském státě nebo přidružené zemi a každý z nich musí být usazen v jiném členském státě nebo přidružené zemi;

b)

všechny tři právní subjekty musejí být vzájemně nezávislé ve smyslu článku 6 pravidel účasti na sedmém rámcovém programu;

c)

alespoň jeden z těchto právních subjektů musí být členem průmyslového uskupení nebo výzkumného uskupení.

3.   Právní subjekty, které se chtějí účastnit projektu, vytvoří konsorcium a jmenují z řad svých členů jednoho koordinátora konsorcia.

Obecně by měl koordinátor pocházet z průmyslového uskupení nebo z výzkumného uskupení, stane-li se takové výzkumné uskupení členem společného podniku.

4.   U smluv o poskytování služeb nebo dodávek, podpůrných akcí, studií a vzdělávacích činností financovaných společným podnikem FCH je minimální podmínkou účast jednoho právního subjektu.

Článek 14

Provádění činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací

1.   Společný podnik FCH podporuje činnosti v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací na základě otevřených a soutěž umožňujících výzev k předkládání návrhů, nezávislého hodnocení a uzavření grantové dohody a dohody o založení konsorcia pro každý projekt.

2.   Ve výjimečných případech, kdy se to považuje za nezbytné pro účinné plnění výzkumných cílů, může společný podnik FCH vyhlašovat výzvy k předkládání nabídek.

3.   Společný podnik FCH vymezí postupy a mechanismy pro provádění grantových dohod a pro dohled a kontrolu nad nimi.

4.   Grantová dohoda:

obsahuje příslušná ujednání o provádění činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací,

obsahuje příslušná finanční ujednání a pravidla vztahující se na politiku v oblasti práv duševního vlastnictví uvedené v článku 25,

upravuje vztah mezi projektovým konsorciem a společným podnikem FCH.

5.   Dohoda o založení konsorcia je uzavřena účastníky projektu před uzavřením grantové dohody. Tato dohoda:

obsahuje příslušná ujednání o provádění grantové dohody,

upravuje vztah mezi účastníky projektu, zejména obsahuje ustanovení o právech duševního vlastnictví.

Článek 15

Financování činností

1.   Pro financování jsou způsobilé:

a)

právní subjekty usazené v členském státě nebo v přidružené zemi;

b)

mezinárodní organizace, které mají právní subjektivitu podle mezinárodního veřejného práva, a také specializované agentury zřízené těmito organizacemi;

c)

právní subjekty ze třetích zemí, pokud správní rada jejich účast považuje za zvláště přínosnou pro daný projekt.

2.   Aby byly uznány za způsobilé k financování z prostředků Společenství, jsou náklady vzniklé během provádění činností v oblasti výzkumu a vývoje osvobozeny od daně z přidané hodnoty.

3.   Horní hranice financování finančního příspěvku Společenství v projektech je upravena tak, aby odpovídala hranicím stanoveným v pravidlech účasti na sedmém rámcovém programu. Je-li nezbytná nižší míra financování k tomu, aby se vyhovělo splnění zásad stejné výše příspěvku podle čl. 12. odst. 3, snížení se provede spravedlivě a vyváženě poměrně podle výše uvedené horní hranice financování pravidel účasti na sedmém rámcovém programu pro všechny kategorie účastníků v každém jednotlivém projektu.

Článek 16

Finanční závazky

Finanční závazky společného podniku FCH nesmějí překročit částku dostupných finančních zdrojů nebo prostředků, k jejichž poskytnutí do rozpočtu se jeho členové zavázali.

Článek 17

Finanční příjmy

S výjimkou likvidace společného podniku FCH podle článku 27 se případný přebytek příjmů nad výdaji členům společného podniku FCH nevyplácí.

Článek 18

Rozpočtový rok

Rozpočtový rok odpovídá kalendářnímu roku.

Článek 19

Plnění rozpočtu

Rozpočet společného podniku FCH plní výkonný ředitel.

Článek 20

Finanční výkazy

1.   Výkonný ředitel každoročně předkládá správní radě předběžný návrh ročního rozpočtu zahrnující odhad ročních výdajů na nadcházející dva roky. V rámci tohoto předběžného návrhu se vypracují odhady příjmů a výdajů pro první z uvedených dvou rozpočtových let tak podrobně, jak je nezbytné pro vnitřní rozpočtový proces jednotlivých členů s ohledem na jejich finanční příspěvky do společného podniku FCH. Výkonný ředitel poskytne správní radě veškeré doplňující informace nezbytné pro tyto účely.

2.   Členové správní rady neprodleně sdělí výkonnému řediteli připomínky k předběžnému návrhu rozpočtu, a zejména k odhadu zdrojů a výdajů na následující rok.

3.   S ohledem na připomínky obdržené od členů správní rady připraví výkonný ředitel návrh rozpočtu na následující rok a předloží jej správní radě ke schválení.

4.   Roční rozpočtový plán a roční prováděcí plán pro daný rok přijímá správní rada společného podniku FCH do konce předchozího roku.

5.   Do dvou měsíců od uzavření každého rozpočtového roku předloží výkonný ředitel správní radě ke schválení roční účetní závěrku a rozvahu za předchozí rok. Roční účetní závěrka a rozvaha za předchozí rok je předkládána Účetnímu dvoru a Komisi.

Článek 21

Plánování a podávání zpráv

1.   Víceletý prováděcí plán popisuje klouzavý program činností společného podniku FCH v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací. Roční prováděcí plán zahrnuje podrobný plán činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací a odhady příslušných výdajů na nadcházející rok. Po schválení správní radou se vhodná verze ročního prováděcího plánu zveřejní.

2.   Výroční zpráva o činnosti informuje o pokroku, kterého společný podnik FCH dosáhl za každý kalendářní rok, zejména ve vztahu k ročnímu prováděcímu plánu pro daný rok. Obsahuje rovněž informace o prováděných činnostech v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací a o účasti malých a středních podniků, jakož i o jiných činnostech v průběhu předchozího roku a o odpovídajících výdajích. Výroční zprávu o činnosti předkládá výkonný ředitel společně s roční účetní závěrkou a rozvahou. Po schválení správní radou se výroční zpráva o činnosti zveřejní.

Článek 22

Smlouvy o poskytování služeb a dodávek

Společný podnik FCH stanoví v souladu se svými finančními předpisy všechny postupy a mechanismy pro plnění smluv o poskytování služeb a dodávek nezbytných pro fungování společného podniku FCH a pro dohled nad těmito smlouvami a jejich kontrolu.

Článek 23

Odpovědnost členů a pojištění

1.   Finanční odpovědnost členů za dluhy společného podniku FCH je omezena výší již učiněného příspěvku na provozní náklady.

2.   Společný podnik FCH uzavře příslušná pojištění a zachovává je.

Článek 24

Střet zájmů

1.   Společný podnik FCH a jeho orgány při provádění svých činností zamezí jakémukoli střetu zájmů.

2.   Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, kdy by ke střetu zájmů mohlo dojít u zástupců zasedajících ve správní radě.

Článek 25

Politika v oblasti práv duševního vlastnictví

1.   Společný podnik FCH přijme obecná pravidla upravující politiku práv v oblasti duševního vlastnictví společného podniku FCH podle článku 15 tohoto nařízení, která se zapracují do grantových dohod a do dohod o založení konsorcia.

2.   Cílem politiky práv duševního vlastnictví společného podniku FCH je vytvářet nové informace, podporovat jejich užívání, využití a šíření v zájmu rychlého vývoje směrem k obchodním výsledkům, dosáhnout spravedlivého rozdělení práv, odměňovat inovaci a dosáhnout širokého zapojení soukromých i veřejných subjektů do projektů.

3.   Politika práv duševního vlastnictví odráží tyto zásady:

každý účastník projektu zůstává vlastníkem dosavadních podkladů, které do projektu vkládá, a zůstává vlastníkem nových podkladů, které v projektu vytvoří, pokud se účastníci projektu písemně vzájemně nedohodnou jinak. Podmínky přístupových práv a licencí týkajících se dosavadních nebo nových podkladů se stanoví v grantové dohodě a v dohodě o založení konsorcia k dotyčnému projektu,

účastníci projektu se zaváží k šíření a umožnění využití nových podkladů za podmínek stanovených v grantové dohodě a v dohodě o založení konsorcia při současném zohlednění ochrany svých práv duševního vlastnictví, povinnosti zachovávat důvěrnost a zejména specifické povahy společného podniku FCH jakožto partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Článek 26

Změny stanov

1.   Kterýkoli člen společného podniku FCH může správní radě předložit podnět ke změně těchto stanov.

2.   Podněty uvedené v odstavci 1 v podobě schválené správní radou jsou předloženy jako návrh změn Komisi, která je případně přijme.

3.   Každá změna týkající se podstatných prvků těchto stanov, a zejména změny článků 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 26 a 27, je však přijímána v souladu s článkem 172 Smlouvy.

Článek 27

Likvidace

1.   Na konci období stanoveného v článku 1 tohoto nařízení nebo v návaznosti na změnu podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení se provede likvidace společného podniku FCH.

2.   Postup likvidace se zahájí automaticky v případě, že své členství ukončí jeden ze zakládajících členů, s výjimkou případů, kdy jeho žádost o ukončení členství doprovází návrh na převod členství na právní subjekt, který je přijatelný pro zbývajícího zakládajícího člena.

3.   Pro účely likvidačního řízení společného podniku FCH jmenuje správní rada jednoho nebo několik likvidátorů, kteří postupují podle rozhodnutí správní rady.

4.   Při likvidaci vrací společný podnik FCH hostitelskému státu veškerou hmotnou podporu, kterou mu hostitelský stát poskytl podle hostitelské smlouvy.

5.   Bylo-li s některým předmětem fyzické podpory naloženo podle odstavce 4, použije se další majetek k pokrytí závazků společného podniku FCH a výdajů spojených s jeho likvidací. Veškeré zbývající položky se při likvidaci rozdělí mezi členy existující v době likvidace v poměru ke skutečné výši jejich příspěvků do společného podniku FCH. Veškeré zbývající položky, které Společenství obdrží, se vrátí do rozpočtu Komise.

6.   Zbývající aktiva se rozdělí mezi členy existující v době likvidace v poměru ke skutečné výši jejich příspěvků společnému podniku FCH.

7.   Pro zajištění řádné správy všech grantových dohod a smluv o poskytování služeb a dodávek uzavřených společným podnikem FCH, jejichž doba trvání je delší než doba trvání společného podniku FCH, se stanoví postup ad hoc.


12.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 522/2008

ze dne 11. června 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje paušální dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit paušální dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. června 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 11. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

107,1

MK

36,7

TR

67,5

ZZ

70,4

0707 00 05

JO

162,5

MK

23,0

TR

144,2

ZZ

109,9

0709 90 70

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

115,1

EG

150,8

TR

129,5

US

132,0

ZA

119,2

ZZ

129,3

0808 10 80

AR

106,3

BR

82,5

CL

96,8

CN

83,9

MK

63,0

NZ

106,4

US

116,3

UY

85,6

ZA

81,3

ZZ

91,3

0809 10 00

TR

268,6

US

317,3

ZZ

293,0

0809 20 95

TR

488,1

US

380,0

ZZ

434,1

0809 30 10, 0809 30 90

EG

195,5

US

200,1

ZZ

197,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


12.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 523/2008

ze dne 11. června 2008,

kterým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz krevních výrobků pro výrobu technických výrobků

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1), a zejména na čl. 4 odst. 4, čl. 28 druhý pododstavec, čl. 29 odst. 3 první pododstavec a čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví veterinární a hygienické požadavky na dovoz krevních výrobků určených pro technické účely do Společenství a jejich tranzit přes území Společenství včetně vzorových veterinárních osvědčení a seznamu zemí, ze kterých je dovoz povolen.

(2)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví, že vedlejší produkty živočišného původu pocházející ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými podle směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (2), smí být dovezeny do Společenství pouze v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 nebo zvláštními pravidly, která budou stanovena.

(3)

Možnost dovozu těchto krevních výrobků je nezbytná pro biotechnologický průmysl pro výrobu různých technických výrobků využívaných zejména v rámci farmaceutické a výzkumné obce. Protože tyto výrobky nejsou určeny pro lidskou spotřebu ani ke krmení zvířat a protože skutečnost, že pochází ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými podle směrnice 96/22/ES, nepředstavuje při zpracování a technickém využití těchto výrobků riziko pro zdraví zvířat nebo lidí, je vhodné dovoz těchto krevních výrobků do Společenství povolit.

(4)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví, že krevní výrobky používané pro výrobu technických výrobků musí být speciálně ošetřeny nebo země nebo oblast původu výrobků musí být prosté určitých chorob bez očkování. Některé země nebo určité oblasti jsou však způsobilé dodávat čerstvé maso přežvýkavců do Společenství s ohledem na to, že jsou prosté slintavky a kulhavky s očkováním, jestliže je riziko případného výskytu viru zmírněno. Je rovněž vhodné povolit dovoz neošetřených krevních výrobků z přežvýkavců z těchto zemí nebo oblastí, jestliže tyto výrobky směřují do místa určení k dalšímu zpracování za bezpečných podmínek.

(5)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 rovněž stanoví, že v případě krevních výrobků z přežvýkavců musí být oblast původu způsobilá pro dovoz živých zvířat téhož druhu do Společenství. Podle mezinárodních norem je pravděpodobnost přenosu příslušných chorob u krevních výrobků menší než u živých zvířat. Je proto vhodné tuto podmínku z příslušných požadavků odstranit.

(6)

Část VI oddíl A přílohy XI nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví seznamy třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz krevních výrobků určených k technickým účelům. Tyto seznamy jsou v současné době omezeny na země, ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných druhů pro lidskou spotřebu.

(7)

Protože v rámci platných požadavků je povoleno ošetření krevních výrobků, měly by být tyto seznamy rozšířeny tak, aby zahrnovaly i země, které nemají povolení vyvážet čerstvé maso příslušných druhů do Společenství, ale jsou schopny splnit požadavky na ošetření. V zájmu přehlednosti by však měla být stanovena samostatná veterinární osvědčení pro ošetřené a neošetřené krevní výrobky.

(8)

Je vhodné aktualizovat požadavky vztahující se na dovoz krevních výrobků z drůbeže a jiných druhů ptáků odkazem na mezinárodní normy stanovené v Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

(9)

Přílohy VIII, X a XI nařízení (ES) č. 1774/2002 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Po vstupu tohoto nařízení v platnost by mělo být stanoveno přechodné období s cílem poskytnout zúčastněným stranám čas potřebný k zajištění souladu s novými pravidly a umožnit nadále dovážet do Společenství krevní výrobky, na něž se v současné době vztahuje nařízení (ES) č. 1774/2002.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy VIII, X a XI nařízení (ES) č. 1774/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Dovoz zásilek krevních výrobků, k nimž je připojeno veterinární osvědčení vyplněné a podepsané v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1774/2002 platnými před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, do Společenství se povoluje nejpozději do 12. prosince 2008.

Tyto zásilky se rovněž přijmou nejpozději do 12. února 2009, pokud byla připojená veterinární osvědčení vyplněna a podepsána nejpozději do 12. prosince 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se od téhož dne.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. června 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 437/2008 (Úř. věst. L 132, 22.5.2008, s. 7).

(2)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 17).


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 1774/2002 se mění takto:

1)

V příloze VIII se kapitola IV nahrazuje tímto:

„KAPITOLA IV

Požadavky na krev a krevní výrobky, kromě krve a krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu technických výrobků

A.   Dovoz

1.

Dovoz krve podléhá požadavkům stanoveným v kapitole XI.

2.

Členské státy musí dovoz krevních výrobků pro výrobu technických výrobků včetně materiálu pocházejícího ze zvířat, kterým byly podány látky zakázané podle směrnice 96/22/ES, povolit, pokud:

a)

pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na příslušném seznamu v části VI oddílu A přílohy XI;

b)

pocházejí z technického zařízení, které splňuje zvláštní podmínky stanovené v tomto nařízení, nebo ze zařízení odběru;

c)

jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 4 oddílu C přílohy X nebo případně v kapitole 4 oddílu D přílohy X.

3.

Krev, ze které jsou krevní výrobky pro výrobu technických výrobků vyráběny, musí být odebrána:

a)

na jatkách schválených v souladu s právními předpisy Společenství;

b)

na jatkách schválených a dozorovaných příslušným orgánem třetí země nebo

c)

od živých zvířat v zařízeních schválených a dozorovaných příslušným orgánem třetí země.

4.

Krevní výrobky pro výrobu technických výrobků, které byly získány ze zvířat řádů Artiodactyla, Perissodactyla a Proboscidea včetně jejich kříženců, musí splňovat buď podmínky uvedené pod písmenem a) nebo podmínky uvedené pod písmenem b):

a)

výrobky prošly jedním z následujících ošetření zaručujících nepřítomnost patogenních původců chorob uvedených pod písmenem b):

i)

tepelným ošetřením při teplotě 65 oC po dobu nejméně tří hodin s následnou kontrolou účinnosti,

ii)

ozářením paprsky gama s intenzitou 25 kGy s následnou kontrolou účinnosti,

iii)

tepelným ošetřením při teplotě nejméně 80 oC v celé hmotě s následnou kontrolou účinnosti,

iv)

pouze v případě zvířat jiných než čeledí Suidae a Tayassuidae: změnou pH na hodnotu pH 5 po dobu dvou hodin s následnou kontrolou účinnosti;

b)

v případě krevních výrobků neošetřených v souladu s písmenem a) pocházejí výrobky ze země nebo oblasti:

i)

ve které nebyl v období 12 měsíců zaznamenán žádný případ výskytu moru skotu, moru malých přežvýkavců a horečky Údolí Rift a ve které nebylo provedeno očkování proti těmto chorobám po dobu nejméně 12 měsíců,

ii)

ve které nebyl v období 12 měsíců zaznamenán žádný případ výskytu slintavky a kulhavky a ve které nebylo provedeno očkování proti této chorobě po dobu nejméně 12 měsíců nebo

ve které nebyl za období 12 měsíců zaznamenán žádný případ výskytu slintavky a kulhavky a ve které jsou u domácích přežvýkavců úředně prováděny a kontrolovány programy očkování proti slintavce a kulhavce po dobu nejméně 12 měsíců; v takovém případě musí být výrobky po provedení hraniční kontroly podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice přepraveny přímo do technického zařízení určení a musí být přijata veškerá preventivní opatření včetně bezpečné likvidace odpadu, nepoužitého nebo přebytečného materiálu, aby se předešlo rizikům rozšíření chorob na zvířata či lidi.

Kromě ustanovení bodů i) a ii) musí být v případě zvířat jiných než čeledí Suidae a Tayassuidae splněna jedna z těchto podmínek:

v zemi nebo oblasti původu nebyl za období 12 měsíců zaznamenán žádný případ výskytu vezikulární stomatitidy a katarální horečky ovcí (včetně výskytu séropozitivních zvířat) a u vnímavých druhů nebylo provedeno očkování proti těmto chorobám po dobu nejméně 12 měsíců,

po provedení hraniční kontroly podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být výrobky přepraveny přímo do technického zařízení určení a musí být přijata veškerá preventivní opatření včetně bezpečné likvidace odpadu, nepoužitého nebo přebytečného materiálu, aby se předešlo rizikům rozšíření chorob na zvířata či lidi.

Kromě ustanovení bodů i) a ii) nebyl v případě zvířat čeledí Suidae a Tayassuidae v zemi nebo oblasti původu za období nejméně 12 měsíců zaznamenán žádný případ výskytu vezikulární choroby prasat, klasického moru prasat a afrického moru prasat, nebylo provedeno očkování proti těmto chorobám po dobu nejméně 12 měsíců a je splněna jedna z těchto podmínek:

v zemi nebo oblasti původu nebyl za období 12 měsíců zaznamenán žádný případ výskytu vezikulární stomatitidy (včetně výskytu séropozitivních zvířat) a u vnímavých druhů nebylo provedeno očkování proti této chorobě po dobu nejméně 12 měsíců,

po provedení hraniční kontroly podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být výrobky přepraveny přímo do technického zařízení určení a musí být přijata veškerá preventivní opatření včetně bezpečné likvidace odpadu, nepoužitého nebo přebytečného materiálu, aby se předešlo rizikům rozšíření chorob na zvířata či lidi.

5.

Krevní výrobky pro výrobu technických výrobků, které byly získány z drůbeže a jiných druhů ptáků, musí splňovat buď podmínky uvedené pod písmenem a) nebo podmínky uvedené pod písmenem b):

a)

výrobky prošly jedním z následujících ošetření zaručujících nepřítomnost patogenních původců chorob uvedených pod písmenem b):

i)

tepelným ošetřením při teplotě 65 oC po dobu nejméně tří hodin s následnou kontrolou účinnosti,

ii)

ozářením paprsky gama s intenzitou 25 kGy s následnou kontrolou účinnosti,

iii)

tepelným ošetřením při teplotě nejméně 70 oC v celé hmotě s následnou kontrolou účinnosti;

b)

v případě krevních výrobků neošetřených v souladu s písmenem a) pocházejí výrobky ze země nebo oblasti:

i)

která byla prostá newcastleské choroby a vysoce patogenní influenzy ptáků podle definice v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE,

ii)

ve které nebylo během posledních 12 měsíců provedeno očkování proti influenze ptáků,

iii)

ve které drůbež nebo jiné druhy ptáků, z nichž výrobky pocházejí, nebyly očkovány proti newcastleské chorobě očkovacími látkami připravenými z matečného kmene newcastleské choroby vykazujícího vyšší patogenitu než lentogenní kmeny viru.“

2)

Příloha X se mění takto:

a)

Kapitola 4 (C) se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 4 (C)

Image

Image

Image

b)

Doplňuje se nová kapitola 4 (D), která zní:

„KAPITOLA 4 (D)

Image

Image

Image

3)

V příloze XI se část VI oddíl A nahrazuje tímto:

„A.

Krevní výrobky:

1.

Neošetřené krevní výrobky z kopytníků:

Třetí země nebo části třetích zemí uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz čerstvého masa jakýchkoli druhů domácích kopytníků, a to pouze pro období uvedené ve sloupcích 7 a 8 uvedené části,

Japonsko.

2.

Neošetřené krevní výrobky z drůbeže a jiných druhů ptáků:

Třetí země nebo části třetích zemí uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 2006/696/ES

Japonsko.

3.

Neošetřené krevní výrobky z jiných zvířat:

Třetí země uvedené buď v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, v části 1 přílohy II rozhodnutí Komise 2006/696/ES nebo v příloze I rozhodnutí Komise 2000/585/ES

Japonsko.

4.

Ošetřené krevní výrobky jakýchkoli druhů:

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, v části 1 přílohy II rozhodnutí 2006/696/ES nebo v příloze I rozhodnutí 2000/585/ES

Japonsko.“


12.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 524/2008

ze dne 11. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o lhůtu používání alkoholu vinného původu zařazeného do nabídkového řízení za účelem nového průmyslového užití

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (2), stanoví mimo jiné prováděcí pravidla pro odbyt alkoholu, který byl získán destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v držbě intervenčních agentur.

(2)

Podle článku 80 nařízení (ES) č. 1623/2000 se zahajuje nabídkové řízení týkající se alkoholu vinného původu za účelem nového průmyslového užití, s cílem snížit zásoby alkoholu vinného původu ve Společenství, umožnit v rámci Společenství průmyslové projekty malého rozsahu nebo umožnit zpracování na produkt určený na vývoz k průmyslovým účelům.

(3)

S ohledem na značné množství alkoholu prodaného v roce 2006 za účelem nového průmyslového užití je lhůta dvou let pro použití alkoholu účastníky nabídkového řízení stanovená v čl. 85 odst. 5 nařízení (ES) č. 1623/2000 zřejmě příliš krátká a je třeba ji prodloužit o jeden rok.

(4)

Nařízení (ES) č. 1623/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 85 nařízení (ES) č. 1623/2000 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Použití alkoholu zařazeného do nabídkového řízení musí být uzavřeno tři roky ode dne prvního převzetí.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1433/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 18).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

12.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/34


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. června 2008

o jmenování italského člena Výboru regionů

(2008/434/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem návrh italské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 Rada přijala rozhodnutí 2006/116/ES (1) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010.

(2)

Po skončení mandátu pana Giancarla GABBIANELLIHO se uvolnilo místo člena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pan Giuseppe MICARELLI, Sindaco del Comune di Capodimonte, je jmenován členem Výboru regionů na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 6. června 2008.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


12.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/35


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. června 2008

o jmenování dvou francouzských členů Výboru regionů

(2008/435/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh francouzské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 Rada přijala rozhodnutí 2006/116/ES (1) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010.

(2)

Po skončení mandátu pana Alfreda ALMONTA a pana Oliviera BERTRANDA se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou jmenováni na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010, tito členové:

pan Alfred ALMONT, Conseiller municipal de Schoelcher (změna mandátu),

pan Olivier BERTRAND, Conseiller municipal de Saint-Sylvain de Bellegarde (změna mandátu).

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 6. června 2008.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


12.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/36


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. června 2008

o jmenování a nahrazení člena řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

(2008/436/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, a zejména na článek 4 uvedeného nařízení (1),

s ohledem na seznam kandidátů za zástupce zaměstnanců, který Komise předložila Radě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutím ze dne 18. září 2006 (2) jmenovala členy řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na období od 18. září 2006 do 17. září 2009.

(2)

Po odstoupení pana Gregora MIKLICE se v řídící radě střediska v kategorii zástupců zaměstnanců uvolnilo místo člena.

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Na zbývající část funkčního období, tedy do 17. září 2009, je členem řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání jmenován:

I.

ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ

SLOVINSKO

Marjan URBANČ

Association of Free Trade Unions of Slovenia

V Lucemburku dne 9. června 2008.

Za Radu

předsedkyně

M. COTMAN


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2051/2004 (Úř. věst. L 355, 1.12.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 240, 5.10.2006, s. 1.


Komise

12.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. června 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2006/109/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky

(2008/437/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(1)

V červenci 2005 Rada nařízením (ES) č. 1212/2005 (2) uložila konečné antidumpingové clo z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

(2)

Komise přijala rozhodnutím 2006/109/ES (3) cenový závazek mimo jiné od skupiny Benito zahrnující Fundició Dúctil Benito, S.L. (Španělsko), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd a Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd (dále jen „skupina Benito“ nebo „společnosti“).

(3)

Společnosti, od nichž byl závazek přijat, jsou společně a nerozdílně odpovědné za jakékoli porušení závazku. To znamená, že pokud jeden z členů skupiny Bonito závazek poruší, měl by být závazek zrušen pro všechny členy skupiny.

B.   PORUŠENÍ ZÁVAZKU

1.   Povinnosti společností se závazkem

(4)

V rámci závazku, který společnosti nabídly, jsou tyto společnosti povinny výrobek, na který se vztahuje závazek, dále prodat prvnímu nezávislému odběrateli v Evropském společenství za cenu vyšší, než je minimální cena při dalším prodeji uvedená v závazku, jakož i v připojeném průvodním dopise.

(5)

V bodě 3.1 závazku se společnosti zavázaly, že zajistí, aby se dotčený výrobek po případných přímých nebo odložených slevách nebo rabatech, úvěrech či jiných poskytnutých výhodách, přímo či nepřímo spojených s prodejem, z ceny CIF neprodával za cenu nižší, než je minimální cena při dalším prodeji.

(6)

V bodě 3.10 závazku se společnosti zavázaly vypočítávat minimální cenu při dalším prodeji na základě platby „v hotovosti“ nebo rovnocenných platebních podmínek, tj. bez jakéhokoli úvěru poskytnutého odběrateli. Podle téhož bodu závazku je v případě, že se platební podmínky (uvedené na obchodní faktuře nebo na faktuře při dalším prodeji či jinak smluvně dohodnuté) liší od platby „v hotovosti“ či rovnocenných platebních podmínek, nutno snížit cenu, jež má být porovnána s minimální cenou při dalším prodeji, poměrně o 1 % za každý další měsíc poskytnutého úvěru.

(7)

Ze závazku pro společnosti rovněž vyplývá povinnost pravidelně Komisi poskytovat podrobné informace ve formě čtvrtletní zprávy o prodeji a dalším prodeji dotčeného výrobku, které uskutečnily do Evropského společenství. Tyto zprávy by měly zahrnovat další prodeje výrobků, na které se vztahuje závazek, jež byly nakoupeny u společností ve spojení v ČLR, jakož i další prodeje výrobku, na který se vztahuje závazek, pokud byl nakoupen u jiných čínských společností.

(8)

Jak se stanoví v závazku, společnosti se rovněž zavázaly konzultovat Evropskou komisi v případě jakýchkoli problémů, které se mohou objevit při provádění a následném uplatňování závazku.

(9)

Aby bylo zaručeno dodržování závazku, společnosti se rovněž zavázaly, že umožní inspekce na místě ve svých prostorách za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uváděných ve zmíněných čtvrtletních zprávách a že poskytnou veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné.

2.   Výsledky inspekce ve společnosti Fundició Dúctil Benito

(10)

Inspekce se uskutečnila v prostorách společnosti Fundició Dúctil Benito (dále jen „společnost“) ve Španělsku ve dnech 2. a 3. července 2007. Inspekce se týkala období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007.

(11)

Inspekce zjistila, že u 13 transakcí nebyla dodržena minimální cena při dalším prodeji, jelikož společnost v případě těchto transakcí vystavila dobropisy bez jakéhokoliv jiného hospodářského důvodu než snížit cenu při dalším prodeji uvedenou na faktuře. U těchto transakcí byla cena průměrně o 10 % nižší než minimální cena při dalším prodeji.

(12)

V průběhu inspekce společnost uvedla, že k tomu mohlo dojít, jelikož si zaměstnanci zabývající se prodejem nebyli vědomi toho, že je při dalším prodeji některých odlitků (konkrétně odlitků nakoupených u čínských výrobců ve spojení) třeba dodržet minimální cenu při dalším prodeji.

(13)

Minimální cena při dalším prodeji nebyla navíc dodržena u dalších 39 transakcí, protože společnost nezohlednila, že minimální cena při dalším prodeji se vypočítává na „základě platby v hotovosti či na rovnocenném základě“; tj. při sjednávání platebních podmínek pro konkrétní transakci nezvýšila příslušnou cenu při dalším prodeji v porovnání s minimální cenou při dalším prodeji o 1 % za každý další měsíc, který byl pro platbu poskytnut. Společnost tudíž nesplnila svou povinnost podle bodu 3.10 závazku. U těchto transakcí byla cena v průměru o 7 % nižší než minimální cena při dalším prodeji.

(14)

V průběhu inspekce společnost přiznala, že si není vědoma skutečnosti, že se „hotovostí nebo rovnocenným základem“ rozumí platební podmínky v délce nejvýše 10 dnů. Společnost se mylně domnívala, že platební podmínky mají být 30 dnů.

3.   Důvody ke zrušení přijatého závazku

(15)

Skutečnosti uvedené v 9. a 11. bodě odůvodnění vedly k závěru, že povinnost společnosti dodržovat minimální cenu při dalším prodeji u všech transakcí představujících další prodej výrobku, na který se vztahuje závazek, nebyla splněna.

(16)

U 13 transakcí společnost vystavila dobropisy bez jakéhokoliv jiného hospodářského důvodu než snížit cenu uvedenou na faktuře, čímž se cena při dalším prodeji oproti minimální ceně při dalším prodeji snížila v průměru o 10 %.

(17)

U dalších 39 transakcí nebyla minimální cena při dalším prodeji dodržena, neboť společnost nezohlednila výpočet minimální ceny při dalším prodeji na „základě hotovosti nebo rovnocenném základě“. Průměrná cena při dalším prodeji byla u těchto transakcí o 7 % nižší než minimální cena při dalším prodeji.

4.   Písemná podání a slyšení

a)   Složitost závazku

(18)

Společnost v průběhu inspekce na místě potvrdila, že neoznámila všechny transakce představující další prodej výrobku, na který se vztahuje závazek, nýbrž pouze transakce, kdy byly výrobky nakoupeny u společností ve spojení.

(19)

Ve svém písemném podání společnost uvedla, že k určitým porušením v souvislosti s předkládáním zpráv mohlo dojít z důvodu složitosti znění závazku a kvůli tomu, že od útvarů Komise neobdržela ke svým zprávám žádnou zpětnou vazbu.

(20)

Pokud jde o problémy s předkládáním zpráv, poukazuje se na to, že společnost obdržela k předkládání zpráv jasné pokyny.

(21)

Útvary Komise mimoto vždy včas odpověděly na dotazy společnosti týkající se provádění závazku.

(22)

Dále je nutno uvést, že není obvyklé, aby útvary Komise společnostem zasílaly ke čtvrtletním zprávám zpětnou vazbu, pokud při analýzách zpráv nejsou zjištěny určité problémy.

(23)

V tomto případě byly problémy související s minimální cenou při dalším prodeji poprvé zjištěny na základě čtvrtletní zprávy předložené dne 15. dubna 2007, ohledně které byla společnost konzultována dne 23. května 2007. Tyto záležitosti byly ověřovány v průběhu inspekce, která se uskutečnila ve dnech 2. a 3. července 2007. V průběhu této inspekce byly odhaleny rovněž další problémy s předkládáním zpráv, jež mohly být zjištěny pouze při inspekci na místě. Společnost byla o této záležitosti ihned informována.

b)   Proporcionalita

(24)

Pokud jde o nedodržení cen, společnost připustila, že k němu došlo v 52 případech, tvrdila však, že se jedná o menší část celkového počtu transakcí v posuzovaném období a že by závazek v souladu se zásadou proporcionality neměl být zrušen.

(25)

V reakci na tyto námitky je nutno zdůraznit, že v souladu se závazkem měla společnost zajistit, aby se cena při dalším prodeji u všech transakcí, na něž se vztahuje závazek, rovnala minimální ceně při dalším prodeji stanovené v závazku či aby byla vyšší.

(26)

Pokud jde o otázku proporcionality, základní nařízení neuvádí žádný přímý nebo nepřímý požadavek, že se porušení závazku musí týkat určitého minimálního procenta prodejů.

(27)

Tento přístup byl potvrzen rovněž judikaturou Soudu prvního stupně, který rozhodl, že jakékoli porušení závazku je dostatečným důvodem k zrušení přijatých závazků (4).

(28)

Námitky předložené společností, pokud jde o proporcionalitu, nemění stanovisko Komise, že došlo k porušení závazku a že by přijatý závazek měl být zrušen.

c)   Precedent, jehož se společnost dovolávala

(29)

Společnost rovněž poukázala na případ, kdy byl přijat nový nabídnutý závazek od společnosti, jejíž předchozí přijatý závazek byl zrušen kvůli nedodržení (5).

(30)

V případě, na nějž se společnost odvolávala jako na precedent, daná společnost porušila svůj původní závazek tím, že nepředložila včas zprávu o závazku. Později byl na žádost společnosti zahájen prozatímní přezkum a v průběhu přezkumu společnost mohla prokázat, že zavedla nová opatření, aby byla s to zajistit, že v souvislosti s předkládáním zpráv již nedojde k žádnému dalšímu porušení závazku.

(31)

V tomto ohledu je nutno uvést, že případ, na nějž společnost odkazuje jako na precedent, není přímo srovnatelný, jelikož i) porušení závazku bylo formální povahy (tj. pozdní předložení zprávy o závazku) a ii) Komise závazek zrušila a nový závazek přijala až později v rámci prozatímního přezkumu. Tvrzení společnosti se proto zamítá.

d)   Postupy společnosti v souvislosti se závazkem

(32)

Společnost tvrdila, že v průběhu inspekce úředníkům Komise dobrovolně oznámila, že existují určité transakce, u nichž nebyla dodržena minimální cena při dalším prodeji z důvodů vystavených dobropisů. Toto však za prvé nemění skutečnost, že došlo k porušení. Za druhé, k tomuto oznámení došlo až poté, co útvary Komise analyzovaly čtvrtletní zprávu poskytnutou dne 15. dubna 2007 a v důsledku analýzy si vyžádaly další informace, a tudíž společnost upozornily na tento problém. Byly to tudíž útvary Komise, které po analýze předložených čtvrtletních zpráv společnost upozornily na problém.

(33)

Společnost uvedla, že se v době, kdy předkládala pravidelné zprávy Komisi, domnívala, že zprávy jsou úplné, vyčerpávající a správné ve všech ohledech a že měla za to, že minimální cena při dalším prodeji byla dodržena.

(34)

Společnost rovněž zdůraznila, že vedení společnosti a zaměstnanci odpovědní za předkládání zpráv si nejsou vědomi skutečnosti, že zaměstnanci zabývající se prodejem vystavili dobropisy, v jejichž důsledku byly ceny při dalším prodeji nižší než minimální cena při dalším prodeji.

(35)

Během slyšení a v písemných podáních společnost Komisi informovala, že za toto jednání je odpovědný jeden prodejce a že tato osoba již pro společnost nepracuje.

(36)

Dále bylo uvedeno, že společnost provedla změny s cílem odstranit chyby: byla zavedena restriktivní politika týkající se vystavování dobropisů, zvýšily se ceny při dalším prodeji a společnost aktualizovala svůj počítačový systém. Zaměstnanci zabývající se prodejem byli též seznámeni s podrobnostmi závazku.

(37)

S odvoláním na výše uvedené body odůvodnění je nutno uvést, že skutečnost, že si vedení společnosti nebylo vědomo možného nedodržení cen a/nebo činností zaměstnanců zabývajících se prodejem v souvislosti se závazkem, společnost nezprošťuje od dodržování povinností stanovených v závazku. Opatření k nápravě situace byla zavedena až poté, co útvary Komise společnost na problémy upozornily. Na základě výše uvedených skutečností je opakovaný výskyt chyb a nedodržení cen způsobené těmito činnostmi důvodem ke zrušení závazku i přes opatření přijatá po inspekci na místě.

C.   ZMĚNA ROZHODNUTÍ 2006/109/ES

(38)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by přijetí závazku nabídnutého skupinou Benito zahrnující společnosti Fundició Dúctil Benito (Španělsko), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd a Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd mělo být zrušeno a článek 1 rozhodnutí 2006/109/ES by se měl změnit. Na výrobky vyrobené společnostmi Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd a Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd by se proto mělo vztahovat konečné antidumpingové clo uložené podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1212/2005 „všem ostatním společnostem“,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přijetí závazku týkajícího se dalšího prodeje některých odlitků, který nabídla skupina Benito zahrnující společnosti Fundició Dúctil Benito (Španělsko), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd a Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd, se zrušuje.

Článek 2

Tabulka v článku 1 rozhodnutí Komise 2006/109/ES se nahrazuje tímto:

„Společnost

Doplňkový kód Taric

Beijing Tongzhou Dadusche Foundry Factory, East of Dongtianyang Village, Dadushe, Tongzhou Beijing

A708

Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province

A681

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province

A709

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200

A683

Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan

A710

Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan

A711

Výrobky vyrobené a prodávané společností GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei nebo vyrobené společností GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei a prodávané jejím prodejcem ve spojení společností GB International Trading Shanghai Co. Ltd, B301-310 Yinhai Building, 250 Cao Xi Road, Sanghai

A712

Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou

A713

Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei

A714

Výrobky vyrobené a prodávané společností Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, ČLR nebo výrobky vyrobené společností Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, ČLR a prodávané jejím prodejcem ve spojení Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300

A715

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei

A716

Qingdao Qitao Casting Co., Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200

A718

Shandong Huijin Stock Co., Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114

A684

Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Hebei Province

A719

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002

A680

Tianjin Fu Xing Da Casting Co., Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin

A720

Weifang Jianhua Casting Co., Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province

A721

Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province

A722

Zibo Dehua Machinery Co., Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone

A723“

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. června 2008.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 199, 29.7.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 426/2008 (Úř. věst. L 129, 17.5.2008, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 59.

(4)  Viz v tomto smyslu věc T-51/96 Miwon v. Rada, (Sb. rozh. 2000, s. II-1841) bod 52; věc T-340/99 Arne Mathisen S v. Rada (Sb. rozh. 2002, s. II-2905) bod 80.

(5)  Gje-Vi AS; nařízení Rady (ES) č. 322/2002 (Úř. věst. L 51, 22.2.2002, s. 1).