ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 150

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
10. června 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 511/2008 ze dne 9. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 512/2008 ze dne 9. června 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 513/2008 ze dne 5. června 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Norska I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 514/2008 ze dne 9. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, jakož i nařízení (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1119/79

7

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2008/55/ES ze dne 26. května 2008 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření (kodifikované znění)

28

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/428/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. června 2008, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení newcastleské choroby ve Spojeném království v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2008) 2411)

39

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

10.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 511/2008

ze dne 9. června 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje paušální dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit paušální dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 9. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


10.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 512/2008

ze dne 9. června 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 462/2008 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1568/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 139, 29.5.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 použitelné ode dne 10. června 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


10.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 513/2008

ze dne 5. června 2008,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Norska I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2008.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2008.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2008 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. června 2008.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11), naposledy opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 19, 23.1.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

č.

07/T&Q

Členský stát

PRT

Populace

HAD/1N2AB

Druh

treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

Oblast

vody Norska I a II

Datum

14.5.2008


10.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 514/2008

ze dne 9. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, jakož i nařízení (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1119/79

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 59 odst. 3 a čl. 62 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (2), a zejména na článek 134 a čl. 161 odst. 3 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od 1. července 2008 se nařízení (ES) č. 1234/2007 vztahuje na hlavní odvětví společné organizace zemědělských trhů, jak je stanoveno v článku 204 uvedeného nařízení. Komise by proto měla přijmout nezbytná opatření zaměřená na změnu či zrušení dotčených odvětvových nařízení s cílem zabezpečit řádné provádění od uvedeného data.

(2)

Článek 130 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že aniž jsou dotčeny případy, v nichž jsou dovozní licence povinné podle tohoto nařízení, může Komise stanovit povinnost předložit dovozní licenci pro dovoz jednoho nebo více produktů, na které se vztahuje společná organizace zemědělských trhů. Nařízení (ES) č. 1234/2007 vyžaduje na jedné straně dovozní licence pro řízení režimu dovozu pro loupanou a omletou rýži, jež přihlíží k množství, která se mají dovézt, a na druhé straně pro řízení režimu dovozu pro cukr podle preferenčního režimu.

(3)

Pokud jde o vývozy, článek 167 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 162 odst. 1 uvedeného nařízení se poskytují pouze po předložení vývozní licence. V souladu s článkem 161 uvedeného nařízení může Komise stanovit povinnost předložit vývozní licenci pro vývoz jednoho nebo více produktů.

(4)

Za účelem řízení dovozu a vývozu byla Komisi udělena pravomoc stanovit produkty, jejichž dovoz a/nebo vývoz vyžaduje předložení licence. Při posuzování nezbytnosti režimu licencí by Komise měla přihlížet k příslušným nástrojům pro řízení trhů, a zejména pro sledování dovozu.

(5)

Tato situace nabízí příležitost podrobně přezkoumat stávající pravidla v různých odvětvích trhu a znovu uvážit současné postupy pro poskytování licencí za účelem zjednodušení a zmírnění administrativní zátěže členských států a hospodářských subjektů. Z důvodu jasnosti by pravidla měla být zahrnuta do nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (3).

(6)

Režim licencí je vhodný mechanismus pro řízení celních kvót pro dovoz a vývoz, které mají být spravovány jinou metodou, než je metoda založená na časovém pořadí podávaných žádostí, podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, a to vzhledem k omezenému objemu kvót a ohromnému požadovanému množství.

(7)

Režim licencí je považován za nejvhodnější mechanismus pro sledování některých zemědělských produktů dovezených podle preferenčních podmínek, vezmeme-li v úvahu podstatnou výhodu vyplývající ze snížené sazby platného cla a nevyhnutelné potřeby předvídat vývoj na trhu.

(8)

S ohledem na možnost výběru ze značného množství prováděcích pravidel a technických ustanovení prováděných v odvětvích trhu za účelem správy vývozu s výhodou náhrad se v této fázi považuje za vhodnější zachovat uvedená ustanovení v odvětvových nařízeních.

(9)

V odvětví obilovin je nutno považovat dovozní a vývozní licence za ukazatel střednědobých pohybů a předpokládaného vývoje na trhu. Licence představují základní nástroj pro sestavení rozvahy trhu, která se má použít při posuzování podmínek pro další prodej intervenčních zásob na vnitřním trhu nebo pro vývoz či pro stanovení toho, zda se musí použít vývozní daň. Z tohoto hlediska by dovoz měl podléhat předložení licence pro špaldu, obyčejnou pšenici a sourež, pro ječmen, kukuřici, čirok, pšenici tvrdou, mouku z pšenice obecné a špaldy a maniokové kořeny a vývoz by měl podléhat předložení licence pro špaldu, obyčejnou pšenici a sourež, pro ječmen, kukuřici, pšenici tvrdou, žito, oves a mouku z pšenice obecné a špaldy s ohledem na jejich přetrvávající význam u obchodních toků a na domácím trhu.

(10)

V odvětví rýže jsou informace o předpokládaném dovozu a vývozu poskytované licencemi základem pro dohled nad trhem, zejména z důvodu důležitého postavení rýže v domácí spotřebě. Rovněž se používají ke sledování dodržování celních položek pro obdobné produkty. Kromě toho je zapotřebí zohlednit vydané licence pro výpočet dovozních cel pro loupanou a omletou rýži v souladu s článkem 137 a 139 nařízení (ES) č. 1234/2007. Z těchto důvodů by dovozní licence měla být vyžadována pro loupanou, omletou, poloomletou a zlomkovou rýži a vývozní licence by měla být požadována pro loupanou, omletou a poloomletou rýži.

(11)

V odvětví cukru je velmi důležité sledování trhu a přesná znalost vývozů je nezbytná. Vývoz cukru by proto měl být sledován a měl by podléhat předložení licence. Co se týče dovozu, mělo by být předkládání licencí omezeno na dovoz, který využívá preferenční dovozní cla, aniž jsou dotčeny dovozy podléhající celním kvótám.

(12)

S cílem zabránit tomu, aby nedovolené pěstování konopí narušilo společnou organizaci trhu s konopím pěstovaným na vlákno, by se mělo vydat ustanovení na kontrolu dovozu konopí a semen konopí, aby se zajistilo, že tyto produkty nabízejí určité záruky, pokud jde o obsah tetrahydrokannabinolu. Pro takový dovoz by proto mělo být stanoveno vydávání licencí.

(13)

V odvětví ovoce a zeleniny by se informace získané z dovozních licencí měly používat pro sledování dodržování celních položek pro obdobné produkty, jako je například sušený nebo zmrazený česnek, nebo ke správě kvót s celní sazbou.

(14)

Producenti jablek ve Společenství se v poslední době ocitli v obtížné situaci způsobené mimo jiné značným zvýšením dovozů jablek z určitých třetích zemí jižní polokoule. Dohled nad dovozem jablek by se proto měl zlepšit. Příslušným nástrojem pro dosažení tohoto cíle je mechanismus založený na vydávání dovozních licencí, jak je uvedeno v nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (4). Co se týče banánů, jsou dovozní licence požadovány na základě nařízení Komise (ES) č. 2014/2005 ze dne 9. prosince 2005 o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku (5). S cílem poskytnout úplný přehled produktů podléhajících licencím by měly být příslušné požadavky rovněž zahrnuty do nařízení (ES) č. 376/2008.

(15)

U mléčných výrobků jsou informace o předpokládaných dovozech za snížená cla stanovená licencemi důležité pro dohled nad trhem. Pokud jde o dovoz za sníženou celní sazbu v odvětví hovězího masa, měl by být pro účely sledování objemu obchodu se třetími zeměmi zaveden režim licencí pro určité produkty.

(16)

Dovoz ethanolu zemědělského původu by měl podléhat předkládání licencí vzhledem k nezbytnosti sledování trhu v případě citlivého odvětví.

(17)

Za účelem poskytnutí jasného a úplného přehledu povinností, které se vztahují na licence pro obchodování se zemědělskými produkty, by měl být v nařízení Komise (ES) č. 376/2008 stanoven seznam dovozů a vývozů podléhající dotčeným požadavkům.

(18)

Pro použití čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 376/2008 je zapotřebí stanovit maximální množství produktů, do jehož výše se nemusí předkládat dovozní nebo vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem, pokud se dovoz nebo vývoz neuskutečňuje v rámci preferenčního režimu. Seznam dotčených produktů by měl být změněn na základě změn provedených v oblasti licenčních povinností.

(19)

Nařízení (ES) č. 376/2008 a následující nařízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna:

nařízení Komise (ES) č. 1439/95 ze dne 26. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa (6);

nařízení Komise (ES) č. 245/2001 ze dne 5. února 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (7);

nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (8);

nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (9);

nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (10);

nařízení Komise (ES) č. 1345/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje (11);

nařízení (ES) č. 2014/2005;

nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (12);

nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (13);

nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (14);

nařízení Komise (ES) č. 1002/2007 ze dne 29. srpna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2184/96 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství (15);

nařízení (ES) č. 1580/2007;

nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Přepracované znění) (16).

(20)

Nařízení Komise (EHS) č. 1119/79 ze dne 6. června 1979, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí pro osivo (17), by mělo být tudíž zrušeno.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 376/2008 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v předpisech Společenství pro některé produkty, zejména pro produkty uvedené v nařízení Rady (ES) č. 3448/93 (18) a jeho prováděcích pravidlech, stanoví toto nařízení společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem (dále jen „licence“ a „osvědčení“) stanovenému v části III kapitolách II a III nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (19) a v nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (20) nebo zřízenému v tomto nařízení.

2.   Licence nebo osvědčení se předkládají pro tyto produkty:

a)

v případě dovozu, jsou-li produkty propuštěny do volného oběhu:

i)

produkty uvedené v příloze II části I dovážené v rámci všech podmínek jiných než celní kvóty, není-li v příloze stanoveno jinak,

ii)

produkty dovážené v rámci celních kvót spravovaných jinými metodami, než je metoda založená na časovém pořadí podávaných žádostí v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (ES) č. 2454/93 (21), a to podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“,

iii)

produkty dovážené v rámci celních kvót spravovaných metodou založenou na časovém pořadí podávaných žádostí v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (ES) č. 2454/93, zejména uvedené v příloze II části I tohoto nařízení;

b)

v případě vývozu:

i)

produkty uvedené v příloze II části II,

ii)

produkty uvedené v čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007, pro které byla stanovena vývozní náhrada, včetně nulové sazby, nebo byla stanovena vývozní daň,

iii)

produkty vyvážené v rámci kvót nebo produkty, u nichž je třeba předložit vývozní licenci pro propuštění v rámci kvóty spravované třetí zemí a otevřené v uvedené zemi pro dovážené produkty Společenství.

3.   U produktů uvedených v odst. 2 písm. a) bodě i), odst. 2 písm. a) bodě iii) a odst. 2 písm. b) bodě i) se použije výše jistoty a doba platnosti stanovená v příloze II.

Pro produkty uvedené v odst. 2 písm. a) bodě ii), odst. 2 písm. b) bodě ii) a odst. 2 písm. b) iii) se použijí zvláštní prováděcí pravidla týkající se doby platnosti a výše jistoty stanovené v předpisech Společenství pro tyto produkty.

4.   Pro účely režimu vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem uvedených v odstavci 1, pokud byla náhrada stanovena pro produkty neuvedené v příloze II části II a pokud hospodářský subjekt nepožádal o náhradu, nebude uvedený hospodářský subjekt povinen předložit licenci nebo osvědčení pro vývoz dotčených produktů.

2)

V článku 7 se doplňuje odstavec, který zní:

„8.   Aniž je dotčen čl. 1 odst. 3, je doba platnosti dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem stanovena pro každý produkt v příloze II.“

3)

V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Aniž je dotčen čl. 1 odst. 3, je výše jistoty použitelná pro licence a osvědčení vydané pro dovozy a vývozy stanovena v příloze II. V případě stanovení vývozní daně se může použít dodatečná částka.

Žádost o licenci nebo osvědčení je zamítnuta, pokud není složena dostatečná jistota u příslušného subjektu v den podání žádosti nejpozději do 13.00 hodin.“

4)

Znění přílohy II se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení.

Článek 2

Skopové a kozí maso

Nařízení (ES) č. 1439/95 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Toto nařízení stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro režim dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem, stanovený nařízením Komise (ES) č. 376/2008 (22) pro produkty uvedené v části XVIII přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (23).

2.   Nařízení (ES) č. 376/2008 a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (24) se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

1.   Produkty, pro které se předkládá licence, jsou stanoveny v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008.

2.   Hlava II tohoto nařízení se vztahuje na dovozy jakýchkoliv produktů uvedených v části XVIII přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (25) dovážených v rámci celních kvót spravovaných jinými metodami, než je metoda založená na časovém pořadí podávaných žádostí v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (ES) č. 2454/93 (26).

3)

Články 4, 5 a 6 se zrušují.

Článek 3

Konopí a len

Nařízení (ES) č. 245/2001 se mění takto:

V čl. 17a odst. 1 se doplňuje tento pododstavec:

„Doba platnosti dovozní licence je pro produkty uvedené v části I oddílech D, F a L přílohy II nařízení (ES) č. 376/2008 (27) stanovena v uvedených oddílech.

Článek 4

Mléčné výrobky

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Produkty, pro které se předkládá dovozní licence, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (28). Doba platnosti dovozní licence a výše jistoty, která se má složit, jsou stanoveny v příloze II části I uvedeného nařízení, aniž je dotčen čl. 24 odst. 3 a 4 tohoto nařízení.

Nařízení (ES) č. 376/2008 a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (29) se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

2)

V článku 3 se zrušují odstavce 1 a 3.

3)

V článku 24 se doplňují tyto odstavce, které zní:

„3.   Žádost o licenci nebo osvědčení je zamítnuta, pokud není složena u příslušného subjektu jistota ve výši 10 EUR na 100 kilogramů čistého produktu v den podání žádosti nejpozději do 13.00 hodin.

4.   Licence je platná ode dne skutečného vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 do konce třetího měsíce následujícího po uvedeném dnu.“

Článek 5

Obiloviny a rýže

Nařízení (ES) č. 1342/2003 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Toto nařízení stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro režim dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem, stanovený nařízením Komise (ES) č. 376/2008 (30) pro produkty uvedené v části I a II přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (31).

2.   Nařízení (ES) č. 376/2008 a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (32) a (ES) č. 1454/2007 (33) se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

2)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Doba platnosti dovozních a vývozních licencí je:

a)

pro produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 376/2008, které jsou jiné než produkty uvedené v písmenech b) a c) tohoto odstavce: stanovena v uvedené příloze;

b)

pro produkty dovezené nebo vyvezené v rámci celních kvót spravovaných jinými metodami, než je metoda založená na časovém pořadí podaných žádostí v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení Komise (ES) č. 2454/93 (34) (zásada „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“): ode dne skutečného vydání licence v souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, není-li stanoveno jinak;

c)

pro vyvážené produkty, pro něž byla stanovena náhrada, a pro produkty, u kterých byla stanovena vývozní daň v den podání žádosti o licenci: ode dne vydání licence v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008 do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence.

2.   Odchylně od odstavce 1 skončí doba platnosti vývozních licencí pro produkty uvedené v části II oddílu A přílohy II nařízení (ES) č. 376/2008, pro něž nebyla stanovena žádná náhrada nebo pro než nebyla předem stanovena náhrada, šedesátý den následující po dni, ve kterém byla licence vydána, v souladu s čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení.

3.   Odchylně od odstavce 1 doba platnosti vývozních licencí, pro něž byla stanovena náhrada, pro produkty kódů KN 1702 30, 1702 40, 1702 90 a 2106 90 skončí nejpozději:

a)

30. června pro žádosti podané do 31. května každého hospodářského roku;

b)

30. září pro žádosti podané od 1. června hospodářského roku do 31. srpna následujícího hospodářského roku;

c)

30 dní ode dne vydání licence pro žádosti předložené od 1. září do 30. září stejného hospodářského roku.

4.   Odchylně od odstavce 1 skončí na žádost hospodářského subjektu platnost vývozních licencí, pro něž byla stanovena náhrada, pro produkty kódů KN 1107 10 19, 1107 10 99 a 1107 20 00 nejpozději:

a)

30. září probíhajícího kalendářního roku pro licence vydané v době od 1. ledna do 30. dubna;

b)

na konci jedenáctého měsíce následujícího po měsíci vydání licencí, jež byly vydány v době od 1. července do 31. října;

c)

30. září následujícího kalendářního roku pro licence vydané v době od 1. listopadu do 31. prosince.

5.   Kolonka 22 licencí vydaných podle odstavců 2, 3 a 4 obsahuje jednu z položek uvedených v příloze X.

6.   Pokud je stanovena zvláštní doba platnosti dovozních licencí pro dovoz z některých třetích zemí, uvede se v kolonkách 7 a 8 žádostí o licenci a v licencích samotných země odeslání a země původu. Licence obsahuje závazek dovážet z této země nebo z těchto zemí.

7.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008 nejsou práva vyplývající z licencí uvedených v odst. 1 písm. b) a odst. 4 tohoto článku převoditelná.

3)

Článek 7 se zrušuje.

4)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.   Vývozní licence pro produkty, pro které byla stanovena náhrada nebo daň, se vydávají třetí pracovní den po dni podání žádosti za předpokladu, že Komise mezitím nepřijala zvláštní opatření, jak je uvedeno v článku 9 tohoto nařízení, v článku 15 nařízení (ES) č. 1501/1995 nebo v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 1518/1995 (35), a za předpokladu, že množství, na které byly licence požadovány, bylo oznámeno v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.

První pododstavec se nepoužije pro licence vydané v souvislosti s nabídkovými řízeními ani pro licence uvedené v článku 15 nařízení (ES) č. 376/2008, které jsou vydány za účelem opatření potravinové pomoci ve smyslu čl. 10 odst. 4 Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (36). Tyto vývozní licence jsou vydány první pracovní den po dni přijetí nabídky.

2.   Vývozní licence pro produkty, pro které nebyla stanovena náhrada nebo daň, se vydávají v den podání této žádosti.

5)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

1.   Komise může provést tato opatření:

a)

stanoví procentní sazbu pro přijetí, pokud jde o množství, o které žadatelé požádali, avšak pro které dosud nebyly vydány licence;

b)

zamítne žádosti, na základě kterých dosud nebyly vydány vývozní licence;

c)

pozastaví příjem žádostí o licence na dobu maximálně pěti pracovních dní.

Pozastavení uvedené v písm. c) prvního pododstavce lze vyhlásit na delší období v souladu s postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Pokud dojde ke snížení nebo zamítnutí požadovaného množství, neprodleně se uvolní licenční jistota, a to pro množství, u kterých nebylo v žádosti vyhověno.

3.   Žadatelé mohou stáhnout své žádosti o licence ve lhůtě tří pracovních dnů od zveřejnění procentní sazby pro přijetí uvedené v odst. 1 písm. a) v Úředním věstníku Evropské unie, je-li tato sazba nižší než 80 %. Členské státy poté uvolní příslušnou jistotu.

4.   Opatření přijatá na základě odstavce 1 se nepoužijí na vývoz uskutečňovaný za účelem vnitrostátních opatření a opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci v rámci mezinárodních dohod nebo jiných doplňkových programů nebo v rámci ostatních opatření Společenství ve formě bezplatných dodávek.“

6)

Článek 11 se zrušuje.

7)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Jistota uvedená v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008, jež má být složena v souladu s hlavou III nařízení Komise (ES) č. 2220/85 (37), je:

a)

pro produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 376/2008, které jsou jiné než produkty uvedené v písmenech b) a c) tohoto odstavce: stanovena v uvedené příloze;

b)

pro produkty dovážené nebo vyvážené v rámci celních kvót, není-li uvedeno jinak:

i)

30 EUR za tunu dovážených produktů;

ii)

3 EUR za tunu produktů vyvážených bez náhrady;

c)

pro vyvážené produkty, pro které byla stanovena náhrada, nebo pro licence týkající se produktů, u kterých byla stanovena vývozní daň v den podání žádosti o licenci:

i)

20 EUR za tunu produktů s kódy KN 1102 20, 1103 13 a 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 a 2106;

ii)

10 EUR za tunu ostatních produktů.

8)

Přílohy I, II, III, XI, XII a XIII se zrušují.

9)

Příloha X se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 6

Ethanol zemědělského původu

Nařízení (ES) č. 2336/2003 se mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Produkty, pro které se předkládá dovozní licence, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (38). Doba platnosti dovozní licence a výše jistoty, která má být složena v souladu s hlavou III nařízení Komise (ES) č. 2220/85 (39), jsou stanoveny v příloze II části I nařízení (ES) č. 376/2008.

2)

Články 6 a 8 se zrušují.

Článek 7

Olivový olej

Nařízení (ES) č. 1345/2005 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Dovozy produktů spadajících pod kódy KN 0709 90 39, 0711 20 90 a 2306 90 19, pro které se předkládá dovozní licence, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (40). Doba platnosti dovozní licence a výše jistoty, která se má složit, jsou stanoveny v příloze II části I uvedeného nařízení.

2)

Článek 3 se zrušuje.

Článek 8

Banány

Nařízení (ES) č. 2014/2005 se mění takto:

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Dovozy banánů spadajících pod kód KN 0803 00 19, na něž se vztahuje celní sazba podle společného celního sazebníku a pro které se předkládá dovozní licence, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (41). Členské státy vydají licenci každému zájemci, který o ni požádá, bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství.

2.   Žádosti o dovozní licence lze podat ve všech členských státech.

3.   Doba platnosti dovozní licence a výše jistoty, která má být složena v souladu s hlavou III nařízení Komise (ES) č. 2220/85 (42), jsou stanoveny v příloze II části I nařízení (ES) č. 376/2008.

Žádná licence však nemůže být platná po 31. prosinci roku, během něhož byla vydána.

4.   S výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo zčásti propadne, jestliže se v uvedené lhůtě dovoz neuskuteční, nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

5.   Odchylně od čl. 34 odst. 4 nařízení (ES) č. 376/2008 se důkaz o použití dovozní licence podle čl. 32 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení předloží do 30 dnů následujících po uplynutí doby platnosti dovozní licence, s výjimkou případu vyšší moci.

Článek 9

Cukr

Nařízení (ES) č. 951/2006 se mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Produkty, pro které se předkládá vývozní licence, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (43).

Doba platnosti vývozní licence a výše jistoty, která má být složena, jsou stanoveny v příloze II části II uvedeného nařízení a platí pro všechny případy uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.

2)

V článku 8 se zrušují odstavce 1, 2 a 3.

3)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Produkty, pro které se předkládá dovozní licence, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 376/2008.

Doba platnosti dovozní licence a výše jistoty, která má být složena, jsou stanoveny v příloze II části I uvedeného nařízení a platí pro všechny případy uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení.“

4)

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud se žádost o licenci s ohledem na produkty, na které se vztahuje odstavec 1 první pododstavec, týká množství nepřesahujících 10 tun, nesmí dotčená strana ve stejný den a u stejného příslušného subjektu podat více než jednu žádost a pro vývoz se smí použít nejvýše jedna licence pro množství nepřesahující 10 tun.“

5)

V článku 12 se zrušuje odstavec 1.

Článek 10

Olivový olej z Tuniska

Nařízení (ES) č. 1918/2006 se mění takto:

V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Dovozní licence platí 60 dnů ode dne skutečného vydání v souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 (44) a výše jistoty je 15 EUR na 100 kg čisté hmotnosti.

Článek 11

Česnek

Nařízení (ES) č. 341/2007 se mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Produkty, pro které se předkládá dovozní licence, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (45). Doba platnosti dovozní licence a výše jistoty, která se má složit, jsou stanoveny v příloze II části I uvedeného nařízení.

2)

V článku 6 se zrušuje odstavec 2.

3)

Článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Na licence ‚B‘ se obdobně použije čl. 6 odst. 3 a 4.“

b)

odstavec 4 se zrušuje.

4)

Příloha II se zrušuje.

Článek 12

Rýže

Nařízení (ES) č. 1002/2007 se mění takto:

V čl. 3 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Jistota pro produkty kódů KN 1006 20 a 1006 30 však nesmí být nižší než jistota stanovená v čl. 12 písm. b) bodě i) nařízení (ES) č. 1342/2003.“

Článek 13

Jablka

Článek 134 nařízení (ES) č. 1580/2007 se mění takto:

1)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Dovozy jablek spadajících pod kódy KN 0808 10 80, pro které se předkládá dovozní licence, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (46).

2)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Při předložení své žádosti složí dovozci jistotu v souladu s hlavou III nařízení (EHS) č. 2220/85, která zaručí dodržení závazku uskutečnit dovoz během doby platnosti dovozní licence.

S výjimkou případů vyšší moci propadne jistota zcela nebo zčásti, jestliže se v době platnosti dovozní licence dovoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

Doba platnosti dovozní licence a výše jistoty jsou stanoveny v příloze II části I nařízení (ES) č. 376/2008.“

3)

Odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Dovozní licence platí pouze pro dovozy pocházející z uvedené země.“

Článek 14

Hovězí maso

Nařízení (ES) č. 382/2008 se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Produkty, pro které se předkládá dovozní licence, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (47). Doba platnosti dovozní licence a výše jistoty, která se má složit, jsou stanoveny v příloze II části I uvedeného nařízení.

2)

Články 3 a 4 se zrušují.

3)

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V případě dovozu v rámci dovozní celní kvóty se použijí tato ustanovení:

a)

žádost o licenci nebo osvědčení je zamítnuta, pokud není složena u příslušného subjektu jistota ve výši 5 EUR za kus u živých zvířat a 12 EUR na 100 kilogramů čisté hmotnosti u ostatních produktů v den podání žádosti nejpozději do 13.00 hodin;

b)

licence jsou platné ode dne skutečného vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 do konce třetího měsíce následujícího po uvedeném dnu;

c)

orgán, který vydává dovozní licenci, uvede pořadové číslo kvóty v integrovaném sazebníku Evropských společenství (TARIC) v kolonce 20 licence nebo ve výpisu z této licence.“

Článek 15

Přechodné ustanovení

1.   Toto nařízení nemá vliv na dobu platnosti licence a na výši jistoty licence použitelné v rámci celních kvótových období, které neskončily k datu použitelnosti tohoto nařízení, jak je stanoveno v článku 17.

2.   Na žádost zúčastněných stran se jistoty složené na vydání dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem uvolňují za těchto podmínek:

a)

doba platnosti licencí nebo osvědčení neskončila v den uvedený v odstavci 1;

b)

licence nebo osvědčení se již ode dne uvedeného v odstavci 1 pro dotčené produkty nevyžadují;

c)

licence nebo osvědčení byly ke dni uvedenému v odstavci 1 využity pouze částečně nebo nebyly využity vůbec.

Článek 16

Závěrečné ustanovení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 1119/79.

Článek 17

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se však:

a)

v odvětví obilovin, lnu a konopí, olivového oleje, čerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny, osiva, hovězího a telecího masa, skopového a kozího masa, vepřového masa, mléka a mléčných výrobků, vajec, drůbežího masa, ethanolu zemědělského původu a v odvětvích jiných produktů, než je odvětví rýže, cukru a vína, ode dne 1. července 2008;

b)

v odvětví vína ode dne 1. srpna 2008;

c)

v odvětví rýže ode dne 1. září 2008;

d)

v odvětví cukru ode dne 1. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2008

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 248/2007 (Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 292/2008 (Úř. věst. L 90, 2.4.2008, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 324, 10.12.2005, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 272/2001 (Úř. věst. L 41, 10.2.2001, s. 3).

(7)  Úř. věst. L 35, 6.2.2001, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(8)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1565/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 37).

(9)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 19.

(11)  Úř. věst. L 212, 17.8.2005, s. 13.

(12)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1568/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 62).

(13)  Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.

(15)  Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 15.

(16)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(17)  Úř. věst. L 139, 7.6.1979, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3886/86 (Úř. věst. L 361, 20.12.1986, s. 18).

(18)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

(19)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(21)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.“

(22)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(23)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(24)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(25)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(26)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.“

(27)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(28)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(29)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(30)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(31)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(32)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(33)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.“

(34)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.“

(35)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55.

(36)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.“

(37)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.“

(38)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(39)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.“

(40)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(41)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(42)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.“

(43)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(44)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(45)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(46)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(47)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

ČÁST I

LICENČNÍ POVINNOST – PRO DOVOZY

Seznam produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu i) a stropy použitelné v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d)

(uvedeno v pořadí příloh I a II nařízení (ES) č. 1234/2007)

A.   Obiloviny (Část I přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (1)

0714 jiné než podpoložka 0714 20 10

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

0714 20 10

Batáty (sladké brambory) k lidskému požívání

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

500 kg

1001 10

Pšenice tvrdá, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

1001 90 99

Špalda, obyčejná pšenice a sourež, jiná než k setí, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

1003 00

Ječmen

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

1005 90 00

Kukuřice, jiná než osivo

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy k setí

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

1101 00 15

Mouka z pšenice obecné a špaldy

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

2303 10

Škrobárenské a podobné zbytky

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

2303 30 00

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Zbytky citrusové dřeně

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

2309 90 20

Výrobky uvedené v doplňkové poznámce 5 kapitoly 23 kombinované nomenklatury

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


B.   Rýže (Část II přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (2)

1006 20

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže), včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

30 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

1006 30

Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

30 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

1006 40 00

Zlomková rýže, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


C.   Cukr (Část III přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (3)

1701

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 950/2006 a nařízení (ES) č. 1100/2006

ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 950/2006 a nařízení (ES) č. 1100/2006

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


D.   Semena (Část V přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (4)

ex 1207 99 15

Semena odrůd konopí určená k setí

 (5)

do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2, není-li stanoveno jinak členskými státy

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


E.   Olivový olej a stolní olivy (Část VII přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (6)

0709 90 39

Olivy, čerstvé, pro výrobu oleje

100 EUR/t

60 dnů ode dne skutečného vydání v souladu s čl. 22 odst. 2

100 kg

0711 20 90

Olivy prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro výrobu oleje, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

100 EUR/t

60 dnů ode dne skutečného vydání v souladu s čl. 22 odst. 2

100 kg

2306 90 19

Pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem převyšujícím 3 % hmotnostní olivového oleje

100 EUR/t

60 dnů ode dne skutečného vydání v souladu s čl. 22 odst. 2

100 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


F.   Len a konopí (Část VIII přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (7)

5302 10 00

Pravé konopí, surové nebo máčené

 (8)

do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2, není-li stanoveno jinak členskými státy

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


G.   Ovoce a zelenina (Část IX přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (9)

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0703 90 00

Jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0808 10 80

Jablka, jiná

15 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


H.   Výrobky z ovoce a zeleniny (Část X přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (10)

ex 0710 80 95

Česnek (11) a Allium ampeloprasum (též vařený ve vodě nebo v páře), zmrazený, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0710 90 00

Zeleninové směsi obsahující česnek (11) a/nebo Allium ampeloprasum (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0711 90 80

Česnek (11) a Allium ampeloprasum prozatímně konzervovaný (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilý k přímému požívání, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0711 90 90

Zeleninové směsi obsahující česnek (11) a/nebo Allium ampeloprasum, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0712 90 90

Sušený česnek (11) a Allium ampeloprasum a směsi sušené zeleniny obsahující česnek (11) a/nebo Allium ampeloprasum, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


I.   Banány (Část XI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (12)

0803 00 19

Banány, čerstvé, dovezené v rámci celní sazby podle společného celního sazebníku

15 EUR/t

do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


J.   Hovězí a telecí maso (Část XV přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (13)

0102 90 05 až 0102 90 79

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

5 EUR na kus

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0201 a 0202

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

12 EUR na 100 kg čisté hmotnosti

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0206 10 95 a 0206 29 91

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

12 EUR na 100 kg čisté hmotnosti

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 a 1602 50 95

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

12 EUR na 100 kg čisté hmotnosti

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

1602 90 61 a 1602 90 69

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

12 EUR na 100 kg čisté hmotnosti

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


K.   Mléko a mléčné výrobky (Část XVI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (14)

ex Kapitola 04, 17, 21 a 23

Veškeré mléko a všechny mléčné výrobky, dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty a s výjimkou sýru a tvarohu (kód KN 0406) pocházejícího ze Švýcarska, dovezeného bez licence, viz níže:

 

 

 

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0403 10 11 až 0403 10 39

0403 90 11 až 0403 90 69

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky o obsahu tuku více než 75 %, avšak méně než 80 %

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0406

Sýr a tvaroh, s výjimkou sýru a tvarohu pocházejícího ze Švýcarska, dovezeného bez licence.

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva, obsahující nejvýše 99 % hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

2106 90 51

Sirupy z laktózy, s přísadou aromatických látek nebo barviva

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 2309

Přípravky používané k výživě zvířat:

Přípravky a krmiva obsahující produkty, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1234/2007, přímo nebo na základě nařízení (ES) č. 1667/2006, vyjma přípravků a krmiv uvedených v části I přílohy I uvedeného nařízení

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


L.   Jiné produkty (Část XXI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (15)

1207 99 91

Konopná semena, jiná než k setí

 (16)

do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2, není-li stanoveno jinak členskými státy

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


M.   Ethanol zemědělského původu (Část I přílohy II nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (17)

ex 2207 10 00

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více, získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

1 EUR na hektolitr

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

100 hl

ex 2207 20 00

Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu, získané ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

1 EUR na hektolitr

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

100 hl

ex 2208 90 91

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

1 EUR na hektolitr

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

100 hl

ex 2208 90 99

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

1 EUR na hektolitr

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

100 hl

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

ČÁST II

LICENČNÍ POVINNOST – PRO VÝVOZY BEZ NÁHRADY A PRO PRODUKTY, PRO KTERÉ NEBYLA V DEN PODÁNÍ ŽÁDOSTI STANOVENA VÝVOZNÍ DAŇ

Seznam produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a stropy použitelné v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d)

(uvedeno v pořadí příloh I a II nařízení (ES) č. 1234/2007)

A.   Obiloviny (Část I přílohy nařízení (ES) č. 1234/2007)  (18)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (19)

1001 10

Pšenice tvrdá

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1001 90 99

Špalda, obyčejná pšenice a sourež, jiná než k setí

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1002 00 00

Žito

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1003 00

Ječmen

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1004 00

Oves

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1005 90 00

Kukuřice, jiná než osivo

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1101 00 15

Mouka z pšenice obecné a špaldy

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

500 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


B.   Rýže (Část II přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (20)

1006 20

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

500 kg

1006 30

Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

500 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


C.   Cukr (Část III přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis zboží

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (21)

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

11 EUR/100 kg

pro množství přesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence v souladu s čl. 22 odst. 2

pro množství nepřesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence v souladu s čl. 22 odst. 1 (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Ostatní cukry v pevném stavu a cukerné sirupy bez přídavku aromatických přípravků nebo

barviv, avšak kromě laktózy a glukózy, maltodextrinu a isoglukózy

4,2 EUR/100 kg

pro množství přesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence v souladu s čl. 22 odst. 2

pro množství nepřesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence v souladu s čl. 22 odst. 1 (22)

2 000 kg

2106 90 59

Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviva, jiné než sirupy z isoglukózy, laktózy, glukózy a maltodextrinu

4,2 EUR/100 kg

pro množství přesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence v souladu s čl. 22 odst. 2

pro množství nepřesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence v souladu s čl. 22 odst. 1(1) (22)

2 000 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

ČÁST III

STROPY PRO VÝVOZNÍ LICENCE S NÁHRADOU

Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat vývozní licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d).

Popis a kódy KN

Čistá množství (23)

A.   

OBILOVINY:

Pro každý produkt uvedený v příloze I části I nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,

5 000 kg

s výjimkou podpoložky

0714 20 10 a 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RÝŽE:

Pro každý produkt uvedený v příloze I části II nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

500 kg

C.   

CUKR:

Pro každý produkt uvedený v příloze I části III nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

2 000 kg

D.   

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Pro každý produkt uvedený v příloze I části XVI nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

150 kg

E.   

HOVĚZÍ A TELECÍ MASO

Pro živá zvířata uvedená v příloze I části XV nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Jedno zvíře

Pro maso uvedené v příloze I části XV nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

200 kg

G.   

VEPŘOVÉ MASO:

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

DRŮBEŽÍ MASO

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 kuřat

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 kuřat

0207

250 kg

I.   

VEJCE:

0407 00 11 9000

2 000 vajec

0407 00 19 9000

4 000 vajec

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.“


(1)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(2)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(3)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(4)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(5)  Jistota se nevyžaduje. Viz ostatní podmínky v čl. 17a odst. 1 nařízení (ES) č. 245/2001.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(6)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(7)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(8)  Jistota se nevyžaduje. Viz ostatní podmínky v čl. 17a odst. 1 nařízení (ES) č. 245/2001.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(9)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(10)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(11)  Včetně výrobků, kde slovo ‚česnek‘ tvoří pouze součást popisu. Takovými názvy mohou například být ‚česnek cibulový‘, ‚česnek obrovský‘, ‚česnek nedělený‘, ‚česnek orientální‘ a další.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(12)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(13)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(14)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(15)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(16)  Jistota se nevyžaduje. Viz ostatní podmínky v čl. 17a odst. 1 nařízení (ES) č. 245/2001.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(17)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(18)  Není-li stanoveno jinak v nařízení (ES) č. 1342/2003

(19)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na vývozy v rámci preferenčních podmínek, v rámci celní kvóty nebo v případě, kdy byla stanovena vývozní daň.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(20)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na vývozy v rámci preferenčních podmínek, v rámci celní kvóty nebo v případě, kdy byla stanovena vývozní daň.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(21)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na vývozy v rámci preferenčních podmínek, v rámci celní kvóty nebo v případě, kdy platí vývozní daň.

(22)  Pro množství nepřesahující 10 t nesmí dotyčná strana použít více než jednu licenci pro stejný vývoz.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(23)  Tato omezení se nevztahují na vývozy v rámci preferenčních podmínek, v rámci celní kvóty nebo v případě, kdy byla stanovena vývozní daň.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA X

Údaje uvedené v čl. 6 odst. 5

:

bulharsky

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

španělsky

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

česky

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

dánsky

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

německy

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

estonsky

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

řecky

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

anglicky

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

francouzsky

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

italsky

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

lotyšsky

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

litevsky

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

maďarsky

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

maltsky

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

nizozemsky

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

polsky

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

portugalsky

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

rumunsky

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

slovensky

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

slovinsky

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

finsky

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

švédsky

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003“


SMĚRNICE

10.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/28


SMĚRNICE RADY 2008/55/ES

ze dne 26. května 2008

o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 93 a 94 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Působnost vnitrostátních předpisů týkajících se vymáhání pohledávek je omezena na území daného státu, což je samo o sobě překážkou fungování vnitřního trhu. Tento stav neumožňuje úplně a spravedlivě uplatňovat předpisy Společenství, zejména v oblasti společné zemědělské politiky, což usnadňuje podvodné praktiky.

(3)

V souvislosti s vývojem podvodů je třeba lépe čelit ohrožení finančních zájmů Společenství a členských států a ohrožení vnitřního trhu tak, aby se zabezpečila co nejlépe hospodářská soutěž v rámci vnitřního trhu a daňová neutralita vnitřního trhu..

(4)

Je proto nezbytné přijmout společná pravidla o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek.

(5)

Tato pravidla by se měla vztahovat na vymáhání pohledávek vyplývajících z různých opatření, které jsou součástí systému úplného nebo částečného financování Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, z dávek a jiných poplatků a dovozních a vývozních cel, daně z přidané hodnoty, harmonizovaných spotřebních daní (tabákové výrobky, alkohol a alkoholické nápoje a minerální oleje), jakož i daní z příjmu a z majetku a daní z pojistného. Měla by se vztahovat též na vymáhání úroků, penále a správních pokut, s výjimkou jakékoli sankce trestní povahy, a poplatků vztahujících se k těmto pohledávkám.

(6)

Vzájemná pomoc by měla spočívat v tom, že dožádaný orgán jednak poskytne dožadujícímu orgánu informace, které dožadující orgán potřebuje k vymáhání pohledávek vzniklých v členském státě, v němž má sídlo dožádaný orgán, a doručí dlužníkovi veškeré akty vztahující se k těmto pohledávkám vydané v dotyčném členském státě, jednak na žádost dožadujícího orgánu vymáhá pohledávky vzniklé v členském státě, v němž má dožádaný orgán sídlo.

(7)

Tyto jednotlivé formy pomoci by měl dožádaný orgán poskytovat v souladu s právními a správními předpisy platnými v této oblasti v členském státě, v němž má sídlo.

(8)

Je nezbytné stanovit podmínky, jež musí dožadující orgán dodržet při podání žádosti o pomoc, a přesně vymezit zvláštní okolnosti, za kterých může dožádaný orgán v jednotlivých případech pomoc odmítnout.

(9)

Aby bylo možné lépe a účinněji vymáhat pohledávky, u kterých byla podána žádost o vymáhání, měl by být doklad o vymahatelnosti pohledávky v zásadě považován za doklad členského státu, ve kterém má dožádaný orgán sídlo.

(10)

Je-li dožádaný orgán požádán o vymáhání pohledávky na účet dožadujícího orgánu, měl by mít možnost, pokud to umožňují platné předpisy členského státu, ve kterém má sídlo a se souhlasem dožadujícího orgánu, poskytnout dlužníkovi lhůtu k zaplacení nebo povolit splácení ve splátkách. Případné úroky vyplývající z poskytnutí těchto platebních podmínek by měly být převedeny do členského státu, ve kterém má sídlo dožadující orgán.

(11)

Na odůvodněnou žádost dožadujícího orgánu by měl mít dožádaný orgán rovněž možnost, pokud to umožňují platné předpisy členského státu, ve kterém má sídlo, přijmout předběžná opatření k zajištění vymáhání pohledávek vzniklých v dožadujícím členském státě. Tyto pohledávky nejsou nezbytně předmětem přednostního zacházení jako obdobné pohledávky vzniklé v členském státě, v němž má sídlo dožádaný orgán.

(12)

Při vymáhání pohledávky v členském státě, ve kterém má sídlo dožádaný orgán, může dotyčná osoba napadnout pohledávku nebo doklad o její vymahatelnosti vystavený v členském státě, ve kterém má sídlo dožadující orgán. V těchto případech třeba stanovit, aby dotyčná osoba podala příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má sídlo dožadující orgán, žalobu popírající pohledávku a aby dožádaný orgán, pokud dožadující orgán nepožaduje něco jiného, přerušil řízení o vymáhání pohledávky do doby, než uvedený orgán vydá rozhodnutí.

(13)

Je třeba stanovit, že dokumenty a informace poskytnuté v rámci vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek nelze použít k jiným účelům.

(14)

Použití vzájemné pomoci při vymáhání se nemůže, s výhradou výjimečných okolností, zakládat na finančním prospěchu nebo na zájmu na dosažených výsledcích, avšak členské státy by měly být schopny se dohodnout na úpravě náhrad v případech, kdy je vymáhání zvlášť obtížné.

(15)

Tato směrnice by neměla omezovat vzájemnou pomoc, na které se některé členské státy dohodly na základě dvoustranných nebo vícestranných dohod a ujednání.

(16)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(17)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v části C přílohy I,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice stanoví pravidla, která musí obsahovat právní a správní předpisy členských států s cílem zajistit v každém členském státě vymáhání pohledávek uvedených v článku 2, které vzniknou v jiném členském státě.

Článek 2

Tato směrnice se vztahuje na všechny pohledávky týkající se:

a)

náhrad, intervencí a dalších opatření, které jsou součástí částečného nebo úplného financování Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), včetně částek, které mají být vybrány v souvislosti s těmito činnostmi;

b)

dávek a jiných poplatků stanovených v rámci společné organizace trhů v odvětví cukru;

c)

dovozních cel;

d)

vývozních cel;

e)

daně z přidané hodnoty;

f)

spotřebních daní z

i)

tabákových výrobků,

ii)

alkoholu a alkoholických nápojů,

iii)

minerálních olejů;

g)

daní z příjmu a z majetku;

h)

daní z pojistného;

i)

úroků, správních pokut, penále a nákladů souvisejících s pohledávkami uvedenými v písmenech a) až h), s výjimkou jakékoli sankce trestní povahy, stanovené platnými zákony členského státu, ve kterém má sídlo dožádaný orgán.

Vztahuje se také na pohledávky vyplývající z daní, které mají stejný nebo obdobný ráz jako daně z pojistného uvedené v čl. 3 bodě 6, které je doplní nebo nahradí. Příslušné orgány členských států sdělí sobě navzájem a Komisi data vstupu těchto daní v platnost.

Článek 3

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„dožadujícím orgánem“ příslušný orgán některého členského státu, který podává žádost o pomoc týkající se pohledávky podle článku 2;

2)

„dožádaným orgánem“ příslušný orgán některého členského státu, kterému je žádost o pomoc určena;

3)

„dovozními cly“ cla a poplatky s rovnocenným účinkem na dovoz a dovozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo podle zvláštních režimů, které se vztahují na některé zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů;

4)

„vývozními cly“ cla a poplatky s rovnocenným účinkem na vývoz a vývozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo podle zvláštních režimů, které se vztahují na některé zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů;

5)

„daněmi z příjmu a z majetku“ daně, které jsou vyjmenovány v čl. 1 odst. 3 směrnice Rady (77/799/EHS) ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného (6), ve spojení s čl. 1 odst. 4 uvedené směrnice;

6)

„daněmi z pojistného“

a)

:

v Belgii

:

i)

taxe annuelle sur les contrats d’assurance,

ii)

jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten;

b)

:

v Dánsku

:

i)

afgift af lystfartøjsforsikringer,

ii)

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.,

iii)

stempelafgift af forsikringspræmier;

c)

:

v Německu

:

i)

Versicherungssteuer,

ii)

Feuerschutzsteuer;

d)

:

v Řecku

:

i)

Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε),

ii)

Τέλη Χαρτοσήμου;

e)

:

ve Španělsku

:

Impuesto sobre las primas de seguros;

f)

:

ve Francii

:

taxe sur les conventions d’assurances;

g)

:

v Irsku

:

levy on insurance premiums;

h)

:

v Itálii

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 No 1216;

i)

:

v Lucembursku

:

i)

impôt sur les assurances,

ii)

impôt dans l’intérêt du service d’incendie;

j)

:

na Maltě

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;

k)

:

v Nizozemsku

:

assurantiebelasting;

l)

:

v Rakousku

:

i)

Versicherungssteuer,

ii)

Feuerschutzsteuer;

m)

:

v Portugalsku

:

imposto de selo sobre os prémios de seguros;

n)

:

ve Slovinsku

:

i)

davek od prometa zavarovalnih poslov,

ii)

požarna taksa;

o)

:

ve Finsku

:

i)

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier,

ii)

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;

p)

:

ve Spojeném království

:

insurance premium tax (IPT).

Článek 4

1.   Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán sdělí informace, které jsou pro něj užitečné pro vymáhání pohledávky.

Pro získání těchto informací vykonává dožádaný orgán pravomoci, které mu svěřují právní a správní předpisy vztahující se k vymáhání obdobných pohledávek vzniklých v členském státě, ve kterém má sídlo.

2.   V žádosti o poskytnutí informací je uvedeno jméno, adresa osoby, ke které se vztahuje informace, jež má být poskytnuta, a všechny ostatní informace využitelné k jeho identifikaci, ke kterým má dožadující orgán běžně přístup, a povaha a výše pohledávky, která je předmětem žádosti.

3.   Dožádaný orgán není povinen poskytnout informace:

a)

které by nebyl s to obdržet za účelem vymáhání obdobných pohledávek vzniklých v členském státě, ve kterém má sídlo;

b)

které by porušily ochranu obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství;

c)

jejichž sdělení by mohlo ohrozit bezpečnost nebo veřejný pořádek daného státu.

4.   Dožádaný orgán uvědomí dožadující orgán o důvodech odmítnutí žádosti o informace.

Článek 5

1.   Na žádost dožadujícího orgánu doručí dožádaný orgán veškeré akty a rozhodnutí včetně soudních vztahující se k pohledávce nebo k jejímu vymáhání, vydané v členském státě, ve kterém má sídlo dožadující orgán, osobě, které jsou tyto akty a rozhodnutí určeny, v souladu s právními předpisy platnými pro doručování obdobných aktů v členském státě, ve kterém má dožádaný orgán sídlo.

2.   V žádosti o doručení je uvedeno jméno, adresa příjemce a všechny ostatní informace využitelné k jeho identifikaci, ke kterým má dožadující orgán běžně přístup, povaha a předmět doručovaného aktu nebo rozhodnutí, případně jméno a adresa dlužníka a všechny ostatní informace využitelné k jeho identifikaci, ke kterým má dožadující orgán běžně přístup, a pohledávka uvedená v aktu nebo v rozhodnutí, jakož i ostatní využitelné informace.

3.   Dožádaný orgán neprodleně uvědomí dožadující orgán o úkonech učiněných k vyřízení žádosti o doručení, a zejména o dni předání aktu nebo rozhodnutí osobě, které je určen.

Článek 6

Na žádost dožadujícího orgánu vymáhá dožádaný orgán v souladu s právními a správními předpisy týkajícími se vymáhání obdobných pohledávek vzniklých v členském státě, ve kterém má dožádaný orgán sídlo, pohledávky, pro které byl vydán doklad o vymahatelnosti.

Za tímto účelem je s každou pohledávkou, která je předmětem žádosti o vymáhání, zacházeno jako s pohledávkou členského státu, ve kterém má sídlo dožádaný orgán, s výjimkou případů, kdy se použije článek 12.

Článek 7

1.   K žádosti o vymáhání pohledávky, kterou dožadující orgán zašle dožádanému orgánu, musí být přiloženo úřední vyhotovení nebo ověřená kopie dokladu o její vymahatelnosti vydaného v členském státě, ve kterém má sídlo dožadující orgán, a případně originální vyhotovení nebo ověřený opis jiných dokladů nezbytných k vymáhání pohledávky.

2.   Dožadující orgán může požádat o vymáhání pohledávky pouze pokud:

a)

pohledávka nebo doklad o její vymahatelnosti nebyly v členském státě, ve kterém má sídlo, napadeny s výjimkou případů, kde se použije čl. 12 odst. 2 druhý pododstavec;

b)

v členském státě, ve kterém má sídlo, využil vhodné postupy pro vymáhání, které lze uplatnit na základě dokladu uvedeného v odstavci 1, a přijatá opatření nevedla k úplnému uhrazení pohledávky.

3.   V žádosti o vymáhání jsou uvedeny:

a)

jméno, adresa a všechny ostatní informace využitelné k identifikaci dané osoby nebo třetí osoby, která drží její aktiva;

b)

jméno, adresa a všechny ostatní informace využitelné k identifikaci dožadujícího orgánu;

c)

odkaz na doklad o vymahatelnosti pohledávky vydaný v členském státě, ve kterém má dožadující orgán sídlo;

d)

povaha a výše pohledávky, včetně jistiny, úroku a všech ostatních dlužných penále, pokut a nákladů, uvedené v měnách členských států, ve kterých mají oba orgány sídlo;

e)

datum, kdy dožadující nebo dožádaný orgán oznámil doklad příjemci;

f)

počátek a délka lhůty, během které je vymáhání možné podle platných právních předpisů členského státu, ve kterém má dožadující orgán sídlo;

g)

veškeré ostatní užitečné informace.

Žádost o vymáhání rovněž obsahuje prohlášení dožadujícího orgánu potvrzující, že podmínky stanovené v odstavci 2 byly splněny.

4.   Dožadující orgán poskytne dožádanému orgánu veškeré užitečné informace vztahující se k záležitosti, v níž byla podána žádost o vymáhání pohledávky, jakmile se o nich dozví.

Článek 8

Doklad o vymahatelnosti pohledávky se přímo uzná a bez dalšího považuje za doklad o vymahatelnosti pohledávky členského státu, ve kterém má dožádaný orgán sídlo.

Odchylně od prvního pododstavce může být doklad o vymahatelnosti pohledávky případně v souladu s předpisy platnými v členském státě, ve kterém má sídlo dožádaný orgán, potvrzen, uznán, doplněn nebo nahrazen dokladem o vymahatelnosti platným na území tohoto členského státu.

Členské státy usilují o splnění formálních náležitostí týkajících se tohoto potvrzení, uznání, doplnění nebo nahrazení do tří měsíců ode dne obdržení žádosti o vymáhání, s výjimkou případů uvedených ve čtvrtém pododstavci. Nesmějí být odmítnuty, je-li doklad o vymahatelnosti řádně vyhotoven. Dožádaný orgán uvědomí dožadující orgán o důvodech případného překročení lhůty tří měsíců.

Pokud splnění některé formální náležitosti vyústí v napadení pohledávky nebo dokladu o její vymahatelnosti vydaného dožadujícím orgánem, použije se článek 12.

Článek 9

1.   Pohledávky se vymáhají v měně členského státu, ve kterém má sídlo dožádaný orgán. Dožádaný orgán poukáže dožadujícímu orgánu celou výši pohledávky, kterou vymůže.

2.   Dožádaný orgán může, umožňují-li to právní a správní předpisy platné v členském státě, ve kterém má sídlo, po poradě s dožadujícím orgánem poskytnout dlužníkovi lhůtu k zaplacení nebo mu povolit placení ve splátkách. Úroky, které dožádaný orgán vybere na základě odložení platby, rovněž poukáže členskému státu, ve kterém má sídlo dožadující orgán.

Ode dne, kdy je doklad o vymahatelnosti pohledávky přímo uznán podle prvního pododstavce článku 8 nebo potvrzen, uznán, doplněn nebo nahrazen podle čl. 8 druhého pododstavce, se účtuje úrok z prodlení podle právních a správních předpisů platných v členském státě, ve kterém má sídlo dožádaný orgán, a rovněž se poukáží členskému státu, ve kterém má sídlo dožadující orgán.

Článek 10

Odchylně od čl. 6 druhého pododstavce nejsou pohledávky, které mají být vymáhány, nezbytně předmětem přednostního zacházení jako obdobné pohledávky vzniklé v členském státě, ve kterém má sídlo dožádaný orgán.

Článek 11

Dožádaný orgán neprodleně uvědomí dožadující orgán o úkonech, které podnikl na žádost o vymáhání pohledávky.

Článek 12

1.   Napadne-li dotyčná osoba v řízení o vymáhání pohledávky pohledávku nebo doklad o vymahatelnosti vydaný v členském státě, ve kterém má sídlo dožadující orgán, podá žalobu k příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má sídlo dožadující orgán, v souladu s právními předpisy platnými v tomto státě. Tento úkon oznámí dožadující orgán dožádanému orgánu. Dožádanému orgánu jej může oznámit rovněž dotyčná osoba.

2.   Jakmile dožádaný orgán obdrží oznámení podle odstavce 1 od dožadujícího orgánu nebo od dotyčné osoby, přeruší řízení o vymáhání pohledávky až do rozhodnutí příslušného orgánu v této věci, pokud dožadující orgán nevyžaduje v souladu s druhým pododstavcem tohoto odstavce jinak. Považuje-li to dožádaný orgán za potřebné, a aniž je dotčen článek 13, může přijmout předběžná opatření k zajištění úhrady pohledávky, pokud to právní předpisy platné v daném členském státě, ve kterém má sídlo, u obdobných pohledávek umožňují.

Dožadující orgán může v souladu s správními a právními předpisy platnými v členském státě, ve kterém má sídlo, požádat dožádaný orgán, aby vymáhal napadenou pohledávku, pokud to dovolují právní a správní předpisy platné v členském státě, ve kterém má dožádaný orgán sídlo. Jestliže výsledek sporu poté vyzní ve prospěch dlužníka, je dožadující orgán povinen nahradit všechny vymožené částky a všechny případné náhrady, jež je nutno zaplatit podle právních předpisů platných v členském státě, ve kterém má dožádaný orgán sídlo.

3.   Jsou-li napadena opatření k vymáhání pohledávky přijatá v členském státě, ve kterém má sídlo dožádaný orgán, bude žaloba podána k příslušnému orgánu tohoto členského státu v souladu s jeho právními předpisy.

4.   Je-li příslušným orgánem, ke kterému byla podána žaloba podle odstavce 1, řádný nebo správní soud, je rozhodnutí tohoto soudu, je-li ve prospěch dožadujícího orgánu a povoluje vymáhání pohledávky v členském státě, ve kterém má sídlo dožadující orgán, dokladem o vymahatelnosti ve smyslu článků 6, 7 a 8 a vymáhání pohledávky se provede na základě uvedeného rozhodnutí.

Článek 13

Na odůvodněnou žádost dožadujícího orgánu přijme dožádaný orgán předběžná opatření potřebná k zajištění úhrady pohledávky, pokud to umožňují právní předpisy platné v členském státě, ve kterém má dožádaný orgán sídlo.

Pro použití odstavce 1 se použijí přiměřeně článek 6, čl. 7 odst. 1, 3 a 4 a články 8, 11, 12 a 14.

Článek 14

Dožádaný orgán není povinen:

a)

poskytnout pomoc uvedenou v článcích 6 až 13, jestliže by vymáhání pohledávky v důsledku situace dlužníka způsobilo vážné hospodářské nebo sociální obtíže v členském státě, ve kterém má dožádaný orgán sídlo, pokud to platné právní a správní předpisy v členském státě, ve kterém má dožádaný orgán sídlo, dovolují u obdobných vnitrostátních pohledávek;

b)

poskytnout pomoc podle článků 4 až 13, jestliže se původní žádost podle článku 4, 5 nebo 6 týká pohledávek starších pěti let, počítáno ode dne, kdy je podle právních a správních předpisů platných v členském státě, ve kterém má sídlo dožadující orgán, vydán doklad o vymahatelnosti, do dne podání žádosti. Byly-li však pohledávka nebo doklad o vymahatelnosti napadeny, počíná lhůta běžet okamžikem, kdy dožadující stát zjistí, že pohledávku nebo doklad o vymahatelnosti již nelze dále napadnout.

Dožádaný orgán uvědomí dožadující orgán o důvodech odmítnutí žádosti o pomoc. Toto odůvodněné odmítnutí sdělí rovněž Komisi.

Článek 15

1.   Otázky týkající se promlčecích lhůt se řídí výlučně právními předpisy platnými v členském státě, ve kterém má sídlo dožadující orgán.

2.   Úkony související s vymáháním pohledávky provedené dožádaným orgánem v souladu se žádostí o pomoc, které by v případě, že by byly provedeny dožadujícím orgánem, stavěly nebo přerušovaly promlčecí dobu podle právních předpisů platných v členském státě, ve kterém má sídlo dožadující orgán, se pro otázky tohoto účinku považují za provedené v uvedeném státě.

Článek 16

Doklady a informace předané dožádanému orgánu na základě této směrnice může dožádaný orgán předat pouze:

a)

osobě, která je uvedena v žádosti o pomoc;

b)

osobám a orgánům příslušným k vymáhání pohledávek a pouze k tomuto účelu;

c)

soudním orgánům jednajícím ve věcech, které se týkají vymáhání těchto pohledávek.

Článek 17

Žádosti o pomoc, doklad o vymahatelnosti a ostatní přiložené dokumenty jsou opatřeny překladem do úředního jazyka nebo do některého z úředních jazyků členského státu, ve kterém má sídlo dožádaný orgán, aniž je dotčena možnost dožádaného orgánu upustit od vyžadování takového překladu.

Článek 18

1.   Dožádaný orgán vymáhá od dotyčné osoby a ponechá si všechny náklady spojené s vymáháním, které mu byly způsobeny, podle právních předpisů členského státu, ve kterém má sídlo, které se vztahují na obdobné pohledávky.

2.   Členské státy se vzdávají všech vzájemných nároků na náhradu nákladů vzniklých při poskytování vzájemné pomoci na základě této směrnice.

3.   Je-li vymáhání zvlášť obtížné, způsobí velmi vysoké náklady nebo se týká boje proti organizovanému zločinu, mohou se dožadující a dožádaný orgán dohodnout na zvláštních možnostech úhrady.

4.   Členský stát, ve kterém má sídlo dožadující orgán, ručí členskému státu, ve kterém má sídlo dožádaný orgán, za všechny náklady a ztráty vzniklé z činnosti uznané za neodůvodněnou co do oprávněnosti pohledávky nebo platnosti dokladu vydaného dožadujícím orgánem.

Článek 19

Členské státy si navzájem poskytnou seznam orgánů příslušných k podávání žádostí o pomoc a jejich přijímání.

Článek 20

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro vymáhání pohledávek (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 21

Výbor se může zabývat jakoukoli otázkou týkající se používání této směrnice, kterou mu k posouzení předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Článek 22

Prováděcí pravidla k čl. 4 odst. 2 a 4, čl. 5 odst. 2 a 3, článkům 7, 8, 9, 11, čl. 12 odst. 1 a 2, článku 14, čl. 18 odst. 3 a článku 24 a pravidla pro určení prostředků, kterými lze předávat sdělení mezi orgány, pravidla pro přepočet, pro poukazování vymožených částek a pro určení minimální výše pohledávky, ohledně které lze požádat o pomoc, se stanoví postupem uvedeným v čl. 20 odst. 2.

Článek 23

Tato směrnice nevylučuje poskytování vzájemné pomoci v širším rozsahu, který si mezi sebou dohodly nebo dohodnou některé členské státy na základě dohod nebo ujednání, včetně těch, které se týkají oznamování soudních nebo mimosoudních aktů.

Článek 24

Každý členský stát uvědomí Komisi o opatřeních, která přijal k provedení této směrnice.

Komise sdělí tyto informace ostatním členským státům.

Každý členský stát informuje každoročně Komisi o počtu žádostí o informace, oznámení a vymáhání zaslaných a přijatých každý rok, o výši pohledávek, jichž se týkají, a o vymožených částkách.

Komise předkládá každé dva roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování těchto ustanovení a o dosažených výsledcích.

Článek 25

Směrnice 76/308/EHS ve znění aktů uvedených v částech A a B přílohy I se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v části C přílohy I.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze II.

Článek 26

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 27

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. května 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Stanovisko ze dne 19. června 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 93, 27.4.2007, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 73, 19.3.1976, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003. Původní název směrnice byl „Směrnice Rady ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel“. Byla naposledy pozměněná směrnicí 79/1071/EHS (Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 10), směrnicí 92/12/EHS (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1) a směrnicí 2001/44/ES (Úř. věst. L 175, 28.6.2001, s. 17).

(4)  Viz příloha I části A a B.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 25)

Směrnice 76/308/EHS

(Úř. věst. L 73, 19.3.1976, s. 18).

 

Směrnice 79/1071/EHS

(Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 10).

 

Směrnice 92/12/EHS

(Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1).

pouze článek 30a

Směrnice 92/108/EHS

(Úř. věst. L 390, 31.12.1992, s. 124).

pouze článek 1 bod 9

Směrnice 2001/44/ES

(Úř. věst. L 175, 28.6.2001, s. 17).

 

ČÁST B

Nezrušené pozměňovací akty

(uvedené v článku 25)

Akt o přistoupení z roku 1979

Akt o přistoupení z roku 1985

Akt o přistoupení z roku 1994

Akt o přistoupení z roku 2003

ČÁST C

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 25)

Směrnice

Lhůta pro provedení

76/308/EHS

1. ledna 1978

79/1071/EHS

1. ledna 1981

92/12/EHS

1. ledna 1993 (1)

92/108/EHS

31. prosince 1992

2001/44/ES

30. června 2002


(1)  Dánské království může nicméně s ohledem na čl. 9 odst. 3 přijmout právní a správní předpisy nezbytné k provedení tohoto ustanovení nejpozději do 1. ledna 1993.


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Směrnice 76/308/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 návětí a písm. a) až e)

Čl. 2 první pododstavec písm. a) až e)

Čl. 2 návětí a písm. f), první, druhá a třetí odrážka

Čl. 2 první pododstavec písm. f), body i), ii) a iii)

Čl. 2 návětí a písm. g) až i)

Čl. 2 první pododstavec písm. g) až i)

Čl. 3 první až pátá odrážka

Čl. 3 první pododstavec body 1 až 5

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec, první řádek

Čl. 3 bod 6 písm. l)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec, druhý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. a)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec třetí řádek

Čl. 3 bod 6 písm. c)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec čtvrtý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. b)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec pátý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. e)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec šestý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. d)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec sedmý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. f)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec osmý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. o)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec devátý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. h)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec desátý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. g)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec jedenáctý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. i)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec dvanáctý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. k)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec třináctý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. m)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec čtrnáctý řádek

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec patnáctý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. p)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec, šestnáctý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. j)

Čl. 3 šestá odrážka první pododstavec sedmnáctý řádek

Čl. 3 bod 6 písm. n)

Čl. 3 šestá odrážka druhý pododstavec

Čl. 2 druhý pododstavec

Články 4 a 5

Články 4 a 5

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 1 a 2

Čl. 7 odst. 1 a 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 3 první pododstavec

Čl. 7 odst. 4

Čl. 7 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 5

Čl. 7 odst. 4

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 8 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec

Články 9 až 19

Články 9 až 19

Čl. 20 odst. 1 a 2

Čl. 20 odst. 1 a 2

Čl. 20 odst. 3

Články 21, 22 a 23

Články 21, 22 a 23

Článek 24

Čl. 25 první pododstavec první a druhá věta

Čl. 24 první a druhý pododstavec

Čl. 25 druhý pododstavec první a druhá věta

Čl. 24 třetí a čtvrtý pododstavec

Článek 26

Článek 27

Příloha I

Příloha II


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

10.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. června 2008,

kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení newcastleské choroby ve Spojeném království v roce 2005

(oznámeno pod číslem K(2008) 2411)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2008/428/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2005 se ve Spojeném království vyskytla ohniska newcastleské choroby. Výskyt této nákazy představoval vážné riziko pro hospodářská zvířata ve Společenství.

(2)

S cílem předejít rozšíření nákazy a pomoci ji co nejrychleji eradikovat by mělo Společenství finančně přispět na způsobilé výdaje vzniklé členskému státu v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení této nákazy, jak stanoví rozhodnutí 90/424/EHS.

(3)

Rozhodnutí Komise 2006/602/ES ze dne 6. září 2006 týkající se finančního příspěvku Společenství v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení newcastleské choroby ve Spojeném království v roce 2005 (2) udělilo finanční příspěvek ve výši 50 % výdajů způsobilých pro financování Společenstvím na provádění opatření přijatých pro tlumení tohoto ohniska.

(4)

Podle uvedeného rozhodnutí má být finanční příspěvek Společenství vyplacen na základě žádosti, kterou Spojené království podalo dne 11. června 2007, a na základě dokladů uvedených v článku 7 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (3).

(5)

S ohledem na tato východiska by nyní měla být stanovena celková výše finančního příspěvku Společenství na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací newcastleské choroby ve Spojeném království v roce 2005.

(6)

Z výsledků kontrol provedených Komisí v souladu s veterinárními pravidly Společenství a podmínkami pro udělení finančního příspěvku Společenství vyplývá, že celou výši předložených výdajů nelze považovat za způsobilou.

(7)

Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Spojenému království sděleny dopisem ze dne 21. prosince 2007.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Celkový finanční příspěvek Společenství na výdaje související s eradikací newcastleské choroby ve Spojeném království v roce 2005 podle rozhodnutí 2006/602/ES se stanoví na 75 958,12 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 9. června 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 246, 8.9.2006, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.