ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 141

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
31. května 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 480/2008 ze dne 26. května 2008 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 481/2008 ze dne 30. května 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 483/2008 ze dne 30. května 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (CHOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (CHZO), Chodské pivo (CHZO))

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 484/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2008

13

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/404/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2008, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určité správní oblasti Itálie za úředně prostou tuberkulózy skotu a určitých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 1876)  ( 1 )

16

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2008/405/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 28. května 2008 o opatřeních na snižování rizik pro látky 2-nitrotoluen a 2,4-dinitrotoluen (oznámeno pod číslem K(2008) 2233)  ( 1 )

20

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396 ze dne 30.12.2006, s. 1; opravené znění v Úř. věst. L 136 ze dne 29.5.2007, s. 3)

22

 

*

Oprava směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268 ze dne 24.9.1991, s. 56) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 12, s. 58)

22

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 480/2008

ze dne 26. května 2008

o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel, byl přijat nařízením Rady (ES) č. 115/2006 (2) dne 23. ledna 2006.

(2)

V souladu s článkem 9 dohody Evropské společenství a Seychely uspořádaly zasedání smíšeného výboru.

(3)

V návaznosti na toto zasedání smíšeného výboru se provedly změny protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu parafované dne 23. září 2004 a přijaté nařízením (ES) č. 115/2006.

(4)

V zájmu Společenství je uvedené změny protokolu schválit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů o změnách protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel, se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto nařízení (3).

Článek 2

Rybolovná práva, která stanoví protokol a jsou předmětem nařízení Rady (ES) č. 115/2006 se nemění a potvrzují se podle tohoto rozdělení:

Kategorie rybolovu

Členský stát

Rybolovná práva

Plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí

Francie

17 plavidel

Španělsko

22 plavidel

Itálie

1 plavidlo

Plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci

Španělsko

2 plavidla

Francie

5 plavidel

Portugalsko

5 plavidel

Pokud žádosti o licence z těchto členských států nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zohlednit žádosti o licence z ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov podle této dohody, oznámí Komisi množství úlovků jednotlivých populací v rybolovné oblasti Seychel v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (4).

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. C 286 E, 23.11.2006, s. 481.

(2)  Úř. věst. L 21, 25.1.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 48, 22.2.2008, s. 33.

(4)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 481/2008

ze dne 30. května 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje paušální dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit paušální dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 30. května 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

53,6

MK

44,3

TN

105,3

TR

69,5

ZZ

68,2

0707 00 05

MK

30,3

TR

109,7

ZZ

70,0

0709 90 70

TR

103,1

ZZ

103,1

0805 10 20

EG

67,0

IL

65,9

MA

54,5

TN

91,4

TR

71,2

US

60,7

ZA

97,5

ZZ

72,6

0805 50 10

AR

154,7

IL

134,6

TR

149,9

US

152,9

UY

61,8

ZA

110,6

ZZ

127,4

0808 10 80

AR

126,8

BR

88,0

CA

61,8

CL

91,2

CN

85,5

MK

65,0

NZ

112,5

TR

85,9

US

120,1

UY

94,7

ZA

83,5

ZZ

92,3

0809 20 95

TR

465,8

US

508,1

ZZ

487,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 482/2008

ze dne 30. května 2008,

kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 550/2004 Komise určí a přijme bezpečnostní předpisy Eurocontrolu (ESARR), přičemž vezme v úvahu stávající právní úpravu Společenství. ESARR 6 nazvaný „Software v systémech ATM“ stanoví soubor bezpečnostních předpisů pro zavedení systému zajištění bezpečnosti softwaru.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2096/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (2), stanoví v poslední větě dvanáctého bodu odůvodnění, že „Příslušná ustanovení požadavků ESARR 1 pro bezpečnostní dohled při ATM a požadavků ESARR 6 pro software v systémech ATM by měla být určena a přijata formou oddělených právních aktů Společenství.“

(3)

Příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 požaduje, aby poskytovatelé letových provozních služeb používali systém řízení bezpečnosti a rovněž bezpečnostní požadavky pro posuzování a zmírňování rizika s ohledem na změny. V rámci systému řízení bezpečnosti a jako součást činností týkajících se posuzování a zmírňování rizika s ohledem na změny by poskytovatelé letových provozních služeb měli určit a zavést systém zajištění bezpečnosti softwaru, který by se výslovně zabýval aspekty týkajícími se softwaru.

(4)

Hlavním cílem v oblasti bezpečnosti softwaru, který by měly splnit funkční systémy obsahující software, je snížení rizik spojených s používáním softwaru v systémech evropské sítě pro řízení letového provozu („software EATMN“) na přijatelnou úroveň.

(5)

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na vojenské činnosti a výcvik podle čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (3).

(6)

Příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 by tudíž měla být změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na určení a zavedení systému zajištění bezpečnosti softwaru poskytovateli letových provozních služeb (ATS), subjekty zajišťujícími uspořádání toku letového provozu (ATFM) a uspořádání vzdušného prostoru (ASM) pro všeobecný letový provoz a poskytovateli komunikačních, navigačních a pozorovacích služeb (CNS).

Nařízení určuje a schvaluje povinná ustanovení bezpečnostních regulačních požadavků organizace Eurocontrol – ESARR 6, nazvaná „Software v systémech ATM“, vydaných dne 6. listopadu 2003.

2.   Toto nařízení se použije na nový software a veškeré změny softwaru v systémech ATS, ASM, ATFM a CNS.

Nepoužije se na software palubních prvků ani na zařízení v kosmickém prostoru.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 549/2004.

Rovněž se použijí tyto definice:

1)

„softwarem“ se rozumí počítačové programy a odpovídající konfigurační data, včetně nevyvíjeného softwaru, s výjimkou elektronických prvků, jako jsou aplikace určitých integrovaných obvodů, programovatelných logických obvodů nebo logické přepínače v ustáleném stavu;

2)

„konfiguračními daty“ se rozumí data, která konfigurují druhový softwarový systém v jednotlivých případech použití;

3)

„nevyvíjeným softwarem“ se rozumí software, který nebyl vyvinut pro stávající smlouvu;

4)

„zajištěním bezpečnosti“ se rozumí veškeré plánované a systematické činnosti nezbytné k poskytování přiměřené jistoty, že výrobek, služba, organizace nebo funkční systém dosahuje přijatelné nebo přípustné bezpečnosti;

5)

„organizací“ se rozumí poskytovatel ATS, poskytovatel CNS nebo subjekt zajišťující ATFM nebo ASM;

6)

„funkčním systémem“ se rozumí kombinace systémů, postupů a lidských zdrojů, které jsou uspořádány tak, aby plnily určitou funkci v rámci ATM;

7)

„rizikem“ se rozumí kombinace celkové pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu škodlivého účinku vyvolaného nebezpečím a závažnosti tohoto účinku;

8)

„nebezpečím“ se rozumí jakýkoliv stav, událost nebo okolnost, která by mohla vyvolat nehodu;

9)

„novým softwarem“ se rozumí software, který byl objednán nebo na který byly podepsány závazné smlouvy po vstupu tohoto nařízení v platnost;

10)

„bezpečnostním cílem“ se rozumí kvalitativní nebo kvantitativní výrok, který určuje nejvyšší četnost nebo pravděpodobnost, s níž se podle očekávání může vyskytnout nebezpečí;

11)

„bezpečnostním požadavkem“ se rozumí prostředek pro zmírnění rizika, určený strategií zmírňování rizik, který splňuje určitý bezpečnostní cíl a zahrnuje organizační, provozní, procedurální, funkční a výkonnostní požadavky, požadavky interoperability nebo charakteristiku prostředí;

12)

„přepnutím nebo výměnou za provozu“ se rozumí způsob výměny prvků systému evropské sítě pro řízení letového provozu (EATMN) nebo softwaru za provozu systému;

13)

„bezpečnostním požadavkem na software“ se rozumí popis toho, co má software vytvářet při daných vstupech a omezeních a co v případě splnění zajistí, že software EATMN pracuje bezpečně a v souladu s provozními potřebami;

14)

„softwarem EATMN“ se rozumí software používaný v EATM podle článku 1;

15)

„platností požadavků“ se rozumí potvrzení na základě zkoumání a poskytnutí objektivního důkazu, že jsou splněny konkrétní požadavky zamýšleného použití;

16)

„nezávislým dosažením“ se v případě činností v rámci procesu ověřování softwaru rozumí, že činnosti v rámci procesu ověřování provádí jiná osoba (jiné osoby) než osoba, která ověřovaný prvek vyvinula;

17)

„poruchou softwaru“ se rozumí neschopnost programu správně vykonávat požadovanou funkci;

18)

„selháním softwaru“ se rozumí neschopnost programu vykonávat požadovanou funkci;

19)

„aplikací COTS“ (Commercial Off-The-Shelf) se rozumí komerčně dostupná aplikace, kterou prodávají obchodníci prostřednictvím veřejně dostupných katalogů a která není určena pro úpravu podle požadavků zákazníka nebo zdokonalování;

20)

„složkami softwaru“ se rozumí moduly, které lze instalovat nebo kombinovat s jinými opakovaně využitelnými softwarovými moduly k vytvoření softwarové aplikace podle požadavků zákazníka;

21)

„nezávislými prvky softwaru“ se rozumí prvky softwaru, které nevyřadí z provozu stejné selhání, jímž je způsobeno nebezpečí;

22)

„reakční dobou softwaru“ se rozumí čas, během něhož má software reagovat na dané vstupy nebo periodické události a/nebo výkon softwaru z hlediska transakcí nebo zpráv zpracovaných za jednotku času;

23)

„kapacitou softwaru“ se rozumí schopnost softwaru zpracovat daný objem toku dat;

24)

„přesností“ se rozumí požadovaná přesnost vypočtených výsledků;

25)

„využitím zdrojů“ se rozumí objem zdrojů výpočetního systému, které může aplikační software využívat;

26)

„odolností softwaru“ se rozumí chování softwaru v případě neočekávaných vstupů, poruch hardwaru a přerušení dodávky elektřiny buď přímo do výpočetního systému, nebo do připojených zařízení;

27)

„tolerancí přetížení“ se rozumí chování systému, a zejména jeho tolerance v případě výskytu většího objemu vstupů, než je objem očekávaný při běžném provozu systému;

28)

„správným a úplným ověřením softwaru EATMN“ se rozumí všechny požadavky na bezpečnost softwaru, které správně stanoví, co vyžaduje postup pro posuzování a zmírňování rizika od prvků softwaru, a jejich zavedení prokazatelně dosahuje požadované úrovně bezpečnosti softwaru;

29)

„daty životního cyklu softwaru“ se rozumí data vytvořená během životního cyklu softwaru, která slouží plánování, řízení, vysvětlování, určování, zaznamenávání nebo poskytování důkazů o činnostech; tato data umožňují schvalování procesů životního cyklu softwaru, systémů nebo zařízení a modifikaci softwarového produktu po schválení;

30)

„životním cyklem“ se rozumí:

a)

objednaný soubor postupů určených organizací jako dostačující a přiměřené pro vytvoření softwarového produktu;

b)

časový úsek, který začíná rozhodnutím vytvořit nebo upravit softwarový produkt a končí vyřazením produktu z provozu;

31)

„požadavkem na bezpečnost systému“ se rozumí bezpečnostní požadavek odvozený pro funkční systém.

Článek 3

Všeobecné bezpečnostní požadavky

1.   Kdykoli má organizace zavést postup pro posuzování a zmírňování rizika v souladu s platnými právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, určí a zavede systém zajištění bezpečnosti softwaru, který se bude zabývat konkrétními aspekty týkajícími se softwaru EATMN, včetně všech provozních změn softwaru on-line, jako je přepnutí nebo výměna za provozu.

2.   Organizace zajistí, aby její systém zajištění bezpečnosti softwaru poskytoval alespoň důkazy a argumenty, které svědčí o tom, že:

a)

požadavky na bezpečnost softwaru správně stanoví, co se požaduje od softwaru ke splnění bezpečnostních cílů a požadavků stanovených v rámci postupu pro posuzování a zmírňování rizika;

b)

je zajištěna sledovatelnost všech požadavků na bezpečnost softwaru;

c)

zavedení softwaru neobsahuje žádné funkce, které mají nepříznivý vliv na bezpečnost;

d)

software EATMN splňuje na něj kladené požadavky na úrovni jistoty, která je v souladu s kritičností softwaru;

e)

je zajištěno splnění všeobecných bezpečnostních požadavků stanovených v písmenech a) až d) a argumenty, jimiž lze toto zajištění prokázat, lze kdykoli odvodit:

i)

ze známé spustitelné verze softwaru,

ii)

ze známého rozsahu konfiguračních dat,

iii)

ze známého souboru softwarových produktů a popisů, včetně specifikací, které byly použity při vytvoření dané verze.

3.   Organizace poskytne vnitrostátnímu dozorovému orgánu potřebné záruky, prokazující, že požadavky stanovené v odstavci 2 byly splněny.

Článek 4

Požadavky na systém zajištění bezpečnosti softwaru

Organizace zajistí, aby systém zajištění bezpečnosti softwaru splňoval alespoň tato kritéria:

1)

systém je zdokumentovaný výslovně jako součást všeobecné dokumentace posuzování a zmírňování rizika;

2)

každému provozovanému softwaru EATMN přiřadí systém úroveň zajištění softwaru v souladu s požadavky stanovenými v příloze I;

3)

systém zahrnuje zajištění týkající se:

a)

platnosti požadavků na bezpečnost softwaru v souladu s požadavky stanovenými v příloze II části A;

b)

ověření softwaru v souladu s požadavky stanovenými v příloze II části B;

c)

řízení konfigurace softwaru v souladu s požadavky stanovenými v příloze II části C;

d)

sledovatelnosti požadavků na bezpečnost softwaru v souladu s požadavky stanovenými v příloze II části D;

4)

systém určuje nároky na úroveň zajištění; nároky musí být stanoveny pro každou úroveň zajištění softwaru a zvyšovány s rostoucí kritičností softwaru; za tím účelem:

a)

rozdílné nároky odpovídající jednotlivým úrovním zajištění softwaru musí zahrnovat kritéria:

i)

která se musí splnit nezávisle,

ii)

která se musí splnit,

iii)

která se nemusí splnit;

b)

zajištění odpovídající každé úrovni zajištění softwaru musí poskytovat dostatečnou jistotu, že software EATMN lze provozovat s přípustnou mírou bezpečnosti;

5)

systém využívá zkušenosti se softwarem EATMN jako zpětnou vazbu pro potvrzení, že systém zajištění bezpečnosti softwaru a přiřazení jednotlivých úrovní zajištění jsou přiměřené. Za tímto účelem se musí účinky poruchy nebo selhání softwaru, vykázané podle příslušných požadavků na vykazování a posuzování bezpečnostních incidentů, posuzovat ve srovnání s účinky stanovenými pro příslušný systém podle schématu klasifikace závažnosti stanoveného v oddílu 3.2.4 přílohy II nařízení (ES) č. 2096/2005.

Článek 5

Požadavky na změny softwaru a na určitý software

1.   V případě jakýchkoli změn softwaru nebo určitých druhů softwaru, např. COTS, nevývojového softwaru nebo dříve používaného softwaru, na nějž nelze použít některé z požadavků čl. 3 odst. 2 písm. d) nebo e) nebo čl. 4 odst. 2, 3, 4 nebo 5, organizace zajistí, aby systém zajištění bezpečnosti softwaru poskytoval pomocí jiných prostředků vybraných a odsouhlasených vnitrostátním dozorovým orgánem stejnou úroveň jistoty jako příslušná úroveň zajištění softwaru v případě, že je definovaná.

Tyto prostředky musí poskytovat dostatečnou jistotu, že software splňuje bezpečnostní cíle a požadavky stanovené v rámci postupu pro posuzování a zmírňování rizika.

2.   Pro posouzení prostředků uvedených v odstavci 1 může vnitrostátní dozorový orgán použít uznávanou organizaci nebo oznámený subjekt.

Článek 6

Změna nařízení (ES) č. 2096/2005

V příloze II nařízení (ES) č. 2096/2005 se doplňuje nový text, který zní:

„3.2.5   Oddíl 5

Systém zajištění bezpečnosti softwaru

V rámci systému řízení bezpečnosti zavede poskytovatel letových provozních služeb systém zajištění bezpečnosti softwaru v souladu s nařízením Komise (ES) č. 482/2008 (ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2096/2005 (4).

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009 na nový software systémů EATMN uvedený v čl. 1 odst. 2.

Použije se ode dne 1. července 2010 na jakékoli změny softwaru systémů EATMN uvedených v čl. 1 odst. 2, které budou k uvedenému dni v provozu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2008.

Za Komisi

Antonio TAJANI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 335, 21.12.2005, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1315/2007 (Úř. věst. L 291, 9.11.2007, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 141, 31.5.2008, s. 5.“


PŘÍLOHA I

Požadavky na úroveň zajištění softwaru podle čl. 4 odst. 2

1.

Úroveň zajištění softwaru musí odpovídat nárokům na zajištění softwaru podle kritičnosti softwaru EATMN v souladu se schématem pro klasifikaci závažnosti stanoveným v příloze II oddílu 4 bodu 3.2.4 nařízení (ES) č. 2096/2005, v kombinaci s pravděpodobností výskytu určitého nepříznivého účinku. Určí se alespoň čtyři úrovně zajištění softwaru, přičemž úroveň zajištění softwaru 1 označuje nejkritičtější úroveň.

2.

Přiřazená úroveň zajištění softwaru musí být podle přílohy II oddílu 4 bodu 3.2.4 nařízení (ES) č. 2096/2005 přiměřená nejnepříznivějšímu účinku, jaký mohou poruchy nebo selhání softwaru způsobit. Zohlední se zejména rizika spojená s poruchami nebo selháními softwaru a příslušné ochranné mechanismy na úrovni architektury a/nebo postupů.

3.

Prvkům softwaru EATMN, jejichž vzájemnou nezávislost nelze prokázat, se přiřadí úroveň zajištění softwaru odpovídající nejkritičtějším závislým prvkům.


PŘÍLOHA II

Část A:   Požadavky na zajištění platnosti požadavků na bezpečnost softwaru podle čl. 4 odst. 3 písm. a)

1.

Požadavky na bezpečnost softwaru podle potřeby upřesní funkční chování softwaru EATMN v normálním a zhoršeném režimu, reakční doby, kapacitu, přesnost, využití zdrojů cílového hardwaru, odolnost vůči neobvyklým provozním podmínkám a toleranci přetížení.

2.

Požadavky na bezpečnost softwaru musí být úplné a správné a musí být v souladu s požadavky na bezpečnost systému.

Část B:   Požadavky na zajištění ověření softwaru uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. b)

1.

Funkční chování softwaru EATMN, reakční doby, kapacita, přesnost, využití zdrojů cílového hardwaru, odolnost vůči neobvyklým provozním podmínkám a tolerance přetížení musí být v souladu s požadavky na software.

2.

Software EATMN musí být přiměřeně ověřen na základě analýzy a/nebo testování a/nebo obdobných prostředků odsouhlasených vnitrostátním dozorovým orgánem.

3.

Ověření softwaru EATMN musí být správné a úplné.

Část C:   Požadavky na zajištění řízení konfigurace softwaru uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. c)

1.

Musí existovat takový systém identifikace, sledovatelnosti a evidence konfigurace, který umožní prokázat, že údaje o životním cyklu softwaru podléhají řízení konfigurace po celou dobu trvání životního cyklu softwaru EATMN.

2.

Musí existovat takový systém hlášení problémů, sledování a nápravných opatření, který umožní prokázat, že bezpečnostní problémy spojené se softwarem byly zmírněny.

3.

Musí existovat takové postupy pro vyhledávání a vydávání dat, které umožní obnovovat a získávat data týkající se životního cyklu softwaru po dobu celého životního cyklu softwaru EATMN.

Část D:   Požadavky na zajištění sledovatelnosti požadavků na bezpečnost softwaru podle čl. 4 odst. 3 písm. d)

1.

Každý požadavek na bezpečnost softwaru musí být možno sledovat až na úroveň návrhu, kde lze prokázat jeho splnění.

2.

Každý požadavek na bezpečnost softwaru na každé úrovni návrhu, na které se prokáže jeho splnění, musí být možno sledovat ve vztahu k požadavkům na bezpečnost systému.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 483/2008

ze dne 30. května 2008

o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (CHOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (CHZO), Chodské pivo (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie  (2) zveřejněna žádost Polska o zapsání názvu „Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich“, žádost Řecka o zapsání názvu „Σταφίδα Ζακύνθου“ (Stafida Zakynthou) a žádost České republiky o zapsání názvu „Chodské pivo“.

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedené názvy zapsány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisují do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 417/2008 (Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 27).

(2)  Úř. věst. C 179, 1.8.2007, s. 15 (Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich), Úř. věst. C 179, 1.8.2007, s. 19 (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou)), Úř. věst. C 184, 7.8.2007, s. 19 (Chodské pivo).


PŘÍLOHA

1.

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy

Třída 1.4   Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

POLSKO

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (CHZO)

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ŘECKO

Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (CHOP)

2.

Potraviny uvedené v příloze I nařízení

Třída 2.1   Pivo

ČESKÁ REPUBLIKA

Chodské pivo (CHZO)


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 484/2008

ze dne 30. května 2008,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. června 2008 až do vstupu v platnost nového stanovení.

(5)

Avšak v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1/2008 ze dne 20. prosince 2007 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2007/08 (3) se pozastavuje použití určitých práv stanovených v tomto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. června 2008 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6). Nařízení (ES) č. 1784/2003 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 1, 4.1.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 1. června 2008

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00 (3)

střední jakosti

0,00 (3)

nízké jakosti

0,00 (3)

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00 (3)

1002 00 00

ŽITO

0,00 (3)

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00 (3)

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00 (3)


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.

(3)  V souladu s nařízením (ES) č. 1/2008 se použití tohoto práva pozastavuje.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

15.5.2008-29.5.2008

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

256,08

149,57

Cena FOB USA

325,14

315,14

295,14

156,80

Prémie – Záliv

4,24

Prémie – Velká jezera

28,69

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

51,23 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

58,10 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/16


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. května 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určité správní oblasti Itálie za úředně prostou tuberkulózy skotu a určitých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu

(oznámeno pod číslem K(2008) 1876)

(Text s významem pro EHP)

(2008/404/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu A kapitolu I odst. 4 a přílohu D kapitolu I část E uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS stanoví, že členský stát nebo část členského státu mohou být prohlášeny za úředně prosté tuberkulózy skotu a enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu, jsou-li splněny určité podmínky stanovené v uvedené směrnici.

(2)

Seznamy oblastí členských států prohlášených za prosté tuberkulózy skotu a enzootické leukózy skotu jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (2).

(3)

Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o všechny provincie oblasti Veneto, aby uvedená oblast mohla být považována za oblast Itálie úředně prostou tuberkulózy skotu.

(4)

Na základě hodnocení uvedené dokumentace by tato oblast Itálie měla být uznána za oblast tohoto členského státu úředně prostou tuberkulózy skotu.

(5)

Polsko rovněž předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o dvě správní oblasti (powiaty) v rámci nadřazené správní jednotky (vojvodství) Małopolskie, aby tyto správní oblasti mohly být považovány za oblasti Polska úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(6)

Na základě hodnocení uvedené dokumentace by tyto oblasti (powiaty) Polska měly být uznány za oblasti tohoto členského státu úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(7)

Rozhodnutí 2003/467/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. května 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/729/ES (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2008/234/ES (Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 58).


PŘÍLOHA

Přílohy I a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:

1)

V příloze I se kapitola 2 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 2

Oblasti členských států úředně prosté tuberkulózy

V Itálii:

Oblast Abruzzo: provincie Pescara,

Oblast Emilia-Romagna,

Oblast Friuli-Venezia Giulia,

Oblast Lombardia: provincie Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,

Oblast Marche: provincie Ascoli Piceno,

Oblast Piemonte: provincie Novara, Verbania, Vercelli,

Oblast Toscana: provincie Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,

Oblast Trentino-Alto Aldige: provincie Bolzano, Trento,

Oblast Veneto.“

2)

V příloze III kapitole 2 se druhý odstavec týkající se Polska nahrazuje tímto:

„V Polsku:

Vojvodství Dolnośląskie

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Vojvodství Lubelskie

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Vojvodství Kujawsko-Pomorskie

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Vojvodství Łódzkie

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Vojvodství Małopolskie

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Suski Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wadowicki, Wielicki.

Vojvodství Opolskie

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Vojvodství Podkarpackie

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Vojvodství Śląskie

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Vojvodství Świętokrzyskie

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Vojvodství Wielkopolskie

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“


DOPORUČENÍ

Komise

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/20


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 28. května 2008

o opatřeních na snižování rizik pro látky 2-nitrotoluen a 2,4-dinitrotoluen

(oznámeno pod číslem K(2008) 2233)

(Text s významem pro EHP)

(2008/405/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci nařízení (EHS) č. 793/93 byly jako prioritní látky pro hodnocení v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2364/2000 ze dne 25. října 2000, které se týká čtvrtého seznamu prioritních látek podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 (2), určeny následující látky:

2-nitrotoluen,

2,4-dinitrotoluen.

(2)

Členský stát zpravodaj určený v souladu s uvedenými nařízeními dokončil pro tyto látky hodnocení rizik s ohledem na člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1488/94 ze dne 28. června 1994, kterým se stanoví zásady hodnocení rizik existujících látek pro člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 (3), a navrhl strategii omezování těchto rizik.

(3)

Proběhly konzultace s Vědeckým výborem pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER), který vydal stanoviska, pokud se jedná o hodnocení rizik provedená zpravodajem. Stanoviska byla zveřejněna na internetových stránkách uvedeného vědeckého výboru.

(4)

Výsledky hodnocení rizik a další výsledky strategií omezování těchto rizik jsou uvedeny v odpovídajícím sdělení Komise (4).

(5)

Na základě uvedeného hodnocení je vhodné doporučit pro některé látky určitá opatření na snižování rizik. Pro látky, které nejsou výslovně uvedeny, nejsou adresátům tohoto doporučení vydána žádná doporučení.

(6)

Opatření na snižování rizik doporučená pro pracovníky by měla být zohledněna v rámci právních předpisů na ochranu pracovníků, u nichž se má za to, že poskytují odpovídající rámec pro omezení rizik příslušných látek v potřebném rozsahu.

(7)

Opatření na snižování rizik stanovená tímto doporučením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EHS) č. 793/93,

DOPORUČUJE:

ODDÍL 1

2,4-DINITROTOLUEN

(č. CAS 121-14-2; č. EINECS 204-450-0)

Opatření na snižování rizik pro životní prostředí (1, 2, 3)

1)

Příslušné orgány v dotyčných členských státech by měly v povoleních vydávaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (5) stanovit podmínky, mezní hodnoty emisí či rovnocenné parametry nebo technická opatření týkající se 2,4-dinitrotoluenu, aby byla dotyčná zařízení provozována v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (dále jen „BAT“) se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčných zařízení, k jejich zeměpisné poloze a k podmínkám životního prostředí v místě, kde se zařízení nacházejí.

2)

Členské státy by měly pečlivě sledovat zavádění BAT, pokud jde o 2,4-dinitrotoluen, a oznámit veškerý důležitý vývoj Komisi v rámci výměny informací o BAT.

3)

Místní emise 2,4-dinitrotoluenu do vodního prostředí a prostřednictvím emisí této látky do ovzduší by se v případě potřeby měly řídit vnitrostátními pravidly, aby se zajistilo, že nevznikne žádné riziko pro životní prostředí.

ODDÍL 2

URČENÍ

4)

Toto doporučení je určeno všem odvětvím, která uvedené látky dovážejí, vyrábějí, přepravují, skladují, formulují do podoby přípravků či jinak zpracovávají, používají, likvidují či regenerují, a členským státům.

V Bruselu dne 28. května 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 273, 26.10.2000, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 161, 29.6.1994, s. 3.

(4)  Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 4.

(5)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.


Tiskové opravy

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/22


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

( Úřední věstník Evropské unie L 396 ze dne 30. prosince 2006, s. 1 ; opravené znění v Úředním věstníku Evropské unie L 136 ze dne 29. května 2007, s. 3 )

Následující odkazy se vztahují k textu zveřejněnému v Úř. věst. L 136 ze dne 29.5.2007 ve znění nařízení (ES) č. 1354/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 1):

Strana 21, článek 3, bod 20 písm. c):

místo:

„c)

byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, před vstupem tohoto nařízení v platnost výrobcem nebo dovozcem a byla považována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 první odrážkou směrnice 67/548/EHS, nesplňuje však definici polymeru stanovenou v tomto nařízení, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit;“

má být:

„c)

byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995 nebo dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, výrobcem nebo dovozcem kdykoli mezi 18. zářím 1981 a 31. říjnem 1993 včetně a před vstupem tohoto nařízení v platnost a byla považována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 první odrážkou směrnice 67/548/EHS ve znění uvedeného odstavce vyplývajícím ze změny provedené směrnicí 79/831/EHS, nesplňuje však definici polymeru stanovenou v tomto nařízení, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit;“.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/22


Oprava směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS

( Úřední věstník Evropských společenství L 268 ze dne 24. září 1991, s. 56 )

(Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 12, s. 58)

Strana 62, čl. 7 odst. 3 druhý pododstavec návětí

místo:

„Informace, které příslušný orgán místa určení poskytuje …“

má být:

„Informace, které jsou příslušnému orgánu místa určení poskytovány …“.