ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 125

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
9. května 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 408/2008 ze dne 8. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 409/2008 ze dne 8. května 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 410/2008 ze dne 8. května 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 411/2008 ze dne 8. května 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 413/2008 ze dne 8. května 2008, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 27/2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódu KN 0714 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 414/2008 ze dne 8. května 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2008/09

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 415/2008 ze dne 8. května 2008 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2007/08 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a přímý prodej

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 416/2008 ze dne 8. května 2008, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3600/92, pokud jde o hodnocení účinné látky metalaxylu v rámci čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ( 1 )

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 417/2008 ze dne 8. května 2008, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 418/2008 ze dne 8. května 2008 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

28

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/363/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/321/ES o uzavření konzultací s Guinejskou republikou podle článku 96 dohody z Cotonou

29

 

 

Komise

 

 

2008/364/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2008, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Litvě (oznámeno pod číslem K(2008) 1595)

32

 

 

2008/365/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008, kterým se zřizuje skupina odborníků pro finanční vzdělávání

36

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informace o dni vstupu v platnost dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem

39

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 408/2008

ze dne 8. května 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 8. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 409/2008

ze dne 8. května 2008,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízení Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu platné ode dne 9. května 2008

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2739

Pozn. Místa určení jsou vymezena takto:

S00

všechna místa určení kromě následujících:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního prostoru Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

Evropská území, za jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost členský stát a která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltar.


(1)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(2)  Tato částka se vztahuje na surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, použitelná výše náhrady se v případě každé dotčené vývozní operace vynásobí přepočítacím koeficientem, který se získá vydělením výtěžnosti vyváženého cukru, vypočítané v souladu s přílohou I bodu III odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006, číslem 92.


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 410/2008

ze dne 8. května 2008,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 900/2007 ze dne 27. července 2007 o stálém nabídkovém řízení až do konce hospodářského roku 2007/2008 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru (2) požaduje vyhlášení dílčích nabídkových řízení.

(2)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 900/2007 a po přezkoumání nabídek podaných v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 8. května 2008, je vhodné stanovit maximální výši vývozních náhrad pro uvedené dílčí nabídkové řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro dílčí nabídkové řízení, které končí dne 8. května 2008, je maximální výše vývozních náhrad pro produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 900/2007 stanovena na 33,848 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 148/2008 (Úř. věst. L 46, 21.2.2008, s. 9).


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 411/2008

ze dne 8. května 2008,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1060/2007 ze dne 14. září 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska na vývoz (2) požaduje vyhlášení dílčích nabídkových řízení.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1060/2007 a po přezkoumání nabídek podaných v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 7. května 2008, je vhodné stanovit maximální výši vývozních náhrad pro uvedené dílčí nabídkové řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro dílčí nabídkové řízení, které končí dne 7. května 2008, je maximální výše vývozních náhrad pro produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1060/2007 stanovena na 414,08 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 242, 15.9.2007, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 148/2008 (Úř. věst. L 46, 21.2.2008, s. 9).


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 412/2008

ze dne 8. května 2008

o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam CXL Světové obchodní organizace vyžaduje, aby Společenství otevřelo roční dovozní celní kvótu pro 50 700 tun zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování. V návaznosti na jednání, která vedla k uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), schválené rozhodnutím Rady (ES) č. 2006/106/ES (3), se navíc Společenství zavázalo začlenit do svého seznamu pro všechny členské státy zvýšení uvedené dovozní celní kvóty o 4 003 tun od 1. července 2006.

(2)

Každoročně by se měla stanovit prováděcí pravidla pro otevření a správu této kvóty na období od 1. července do 30. června následujícího roku.

(3)

Na dovoz zmrazeného hovězího masa podle celní kvóty se vztahují dovozní cla a podmínky stanovené v pořadovém čísle 12 přílohy 7 třetí části přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (4).

(4)

Při dovozech do Společenství v rámci celní kvóty musí být v souladu s čl. 29 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1254/1999 předložena dovozní licence. Aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením, na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení by se měla vztahovat ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (5), a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (6),

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (7), stanoví zejména podrobná ustanovení týkající se žádostí o dovozní práva, právního postavení žadatelů a vydávání dovozních licencí. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla používat na dovozní licence vydané na základě uvedeného nařízení, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené uvedeným nařízením.

(6)

Tuto dovozní celní kvótu je vhodné spravovat nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1301/2006. Hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva, by tak měly možnost se během kvótového období s ohledem na své aktuální obchodní toky rozhodnout, kdy chtějí podat žádost o dovozní licence. Licence by mělo být možné vydávat po přidělení dovozních práv na základě žádostí podaných zpracovateli, kteří jsou oprávněni vyvážet. Nařízení (ES) č. 1301/2006 v každém případě omezuje dobu platnosti licencí do posledního dne dovozního celního kvótového období.

(7)

Aby se zabránilo spekulacím, měl by být přístup ke kvótě povolen pouze aktivním zpracovatelům provádějícím zpracování ve zpracovatelském zařízení schváleném v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (8).

(8)

Aby se zamezilo spekulacím, měly by se dovozní licence vydávat zpracovatelům výhradně pro množství, pro která jim byla přidělena dovozní práva. Z téhož důvodu by navíc měla být spolu s žádostí o dovozní práva složena jistota. Žádost o dovozní licence odpovídající přiděleným právům by měla tvořit hlavní požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (9).

(9)

Používání celní kvóty vyžaduje přísné sledování dovozů a účinné kontroly, pokud jde o využití a místo určení dovozů. Z toho důvodu by zpracování mělo být schváleno výhradně v zařízení, které je uvedeno v dovozní licenci.

(10)

Měla by být složena jistota, aby se zajistilo, že je dovezené maso využito v souladu s podmínkami celní kvóty. Částka této jistoty by měla být stanovena s ohledem na rozdíl mezi cly v rámci této kvóty a mimo ní.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní kvóta pro dovoz 54 703 tun přepočítaných na ekvivalent nevykostěného zmrazeného hovězího masa kódů KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 nebo 0206 29 91 a určeného ke zpracování ve Společenství (dále jen „kvóta“) se každoročně otevírá pro období od 1. července do 30. června následujícího roku (dále jen „dovozní celní kvótové období“) za podmínek stanovených tímto nařízením.

Článek 2

1.   Pro účely tohoto nařízení se výrobkem A rozumí zpracovaný výrobek kódů KN 1602 10, 1602 50 31 nebo 1602 50 95, neobsahující jiné maso než maso skotu s poměrem kolagen / bílkovina nepřesahujícím 0,45 a obsahující nejméně 20 % hmotnostních libového masa s vyloučením drobů a tuku, přičemž maso a rosol tvoří nejméně 85 % celkové čisté hmotnosti.

Za obsah kolagenu je považován obsah hydroxyprolinu vynásobený faktorem 8. Obsah hydroxyprolinu se stanoví metodou ISO 3496-1994.

Obsah libového hovězího masa s vyloučením tuku se určí postupem podle přílohy nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (10).

Droby zahrnují: hlavu a její části (včetně uší), nohy, ocas, srdce, vemeno, játra, ledviny, brzlík, slinivku, mozek, plíce, jícen, žaludeční sliznice, slezinu, jazyk, podkožní tuk, míchu, poživatelnou kůži, pohlavní orgány (tj. dělohu, vaječníky a varlata), štítnou žlázu, podvěsek mozkový.

Výrobek se musí podrobit dostatečnému tepelnému zpracování, aby se zajistilo srážení masných bílkovin v celém výrobku tak, že maso, jestliže se rozkrojí na nejsilnějším místě, nevykazuje na řezu žádné stopy načervenalé tekutiny.

2.   Pro účely tohoto nařízení se výrobkem B rozumí zpracovaný výrobek obsahující hovězí maso, jiný než:

a)

produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1254/1999; nebo

b)

výrobky podle odstavce 1 tohoto článku.

Zpracovaný výrobek kódu KN 0210 20 90, který byl usušen nebo vyuzen, takže barva a konzistence čerstvého masa úplně zmizela, s poměrem voda/bílkovina nepřesahujícím 3:2 se však považuje za výrobek B.

Článek 3

1.   Celkové množství uvedené v článku 1 se rozdělí na dvě části:

a)

43 000 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků A;

b)

11 703 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků B.

2.   Kvóta musí být označena těmito pořadovými čísly:

a)

09.4057 pro množství uvedená v odst. 1 písm. a);

b)

09.4058 pro množství uvedená v odst. 1 písm. b).

3.   Dovozní cla, která se vztahují na zmrazené hovězí maso v rámci kvóty, jsou stanovena v příloze I.

Článek 4

1.   Kvóta je spravována nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.

2.   Nařízení (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 382/2008 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 místo předložení dokladu o obchodu se třetími zeměmi žadatelé o dovozní práva doloží, že jsou schváleni jako zpracovatelské zařízení podle článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004, a dokáží, že vyvíjeli činnost ve výrobě zpracovaných výrobků obsahujících hovězí maso během každého ze dvou referenčních období podle článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006.

Žádost o dovozní práva nesmí přesáhnout 10 % každého množství uvedeného v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.

2.   Spolu s žádostí o dovozní práva se rovněž předloží důkaz o tom, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1.

Odchylně od čl. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 příslušný vnitrostátní orgán určí, jaké doklady se předkládají jako důkaz o splnění těchto podmínek.

Článek 6

1.   Každá žádost o dovozní práva pro výrobu výrobků A nebo výrobků B je vyjádřena jako ekvivalent nevykostěného masa.

Pro účely tohoto odstavce odpovídá 100 kilogramů nevykostěného hovězího masa 77 kilogramům vykostěného hovězího masa.

2.   Žádosti o dovozní práva pro výrobu výrobků A nebo výrobků B musí být podány nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 8. června před začátkem ročního dovozního celního kvótového období.

3.   Spolu s žádostí o dovozní práva musí být složena jistota ve výši 6 EUR na 100 kg.

4.   Nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času druhý pátek po skončení období pro podávání žádostí podle odstavce 2 oznámí členské státy Komisi celková množství, o která se u obou skupin výrobků žádá.

Článek 7

1.   Dovozní práva se udělí sedmý až nejpozději šestnáctý pracovní den po skončení oznamovací lhůty podle čl. 6 odst. 4.

2.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o které bylo požádáno, je jistota složená v souladu s čl. 6 odst. 3 v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

Článek 8

1.   Propuštění množství přidělených podle kvóty do volného oběhu podléhá předložení dovozní licence.

2.   Žádosti o dovozní licence zahrnují celé přidělené množství. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 9

1.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně ve členském státě, ve kterém žadatel podal žádost a získal dovozní práva v rámci kvóty.

Každé vystavení dovozní licence má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená v souladu s čl. 6 odst. 3 je v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

2.   Dovozní licence se vydávají na jméno hospodářského subjektu, který dovozní práva získal.

3.   Žádost o licenci a licence obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 8 zemi původu;

b)

v kolonce 16 jeden z příslušných kódů KN uvedených v článku 1;

c)

v kolonce 20 pořadové číslo kvóty, alespoň jednu z poznámek uvedených v příloze II a jméno a adresu zpracovatelského zařízení.

4.   Dovozní licence jsou platné po dobu 120 dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 10

Členské státy stanoví systém fyzických kontrol a kontrol dokladů, aby zajistily, že se veškeré maso nejpozději do tří měsíců ode dne dovozu zpracuje ve zpracovatelském zařízení a na skupinu výrobků, které jsou uvedeny v příslušné dovozní licenci.

Systém zahrnuje fyzické kontroly množství a jakosti na počátku zpracování, během zpracování a po dokončení zpracování. Za tím účelem musí být zpracovatelé kdykoli schopni doložit totožnost a využití dovezeného masa prostřednictvím náležitých výrobních záznamů.

Příslušný orgán může v rámci technického ověřování výrobní metody v nezbytném rozsahu přihlédnout ke ztrátám při odkapávání a úpravě masa.

Aby mohla být prověřena jakost hotového produktu a zjištěna jeho shoda s recepturou výrobce, pokud se jedná o složení produktu, členské státy odebírají reprezentativní vzorky a uvedené výrobky podrobují analýze. Náklady na takové činnosti nese příslušný zpracovatel.

Článek 11

1.   Jistota se složí u příslušného orgánu v době dovozu, čímž se zajistí, že zpracovatel, jemuž byla přidělena dovozní práva, zpracuje ve svém zařízení uvedeném v žádosti o licenci celé množství dovezeného masa na požadované hotové výrobky do tří měsíců ode dne dovozu.

Částky jistoty jsou stanoveny v příloze III.

2.   Jistota uvedená v článku 1 se uvolní v poměru k množství, o němž byl do sedmi měsíců od data dovozu a ke spokojenosti příslušných orgánů poskytnut důkaz, že veškeré dovezené maso nebo jeho část byly v určeném zařízení do tří měsíců od data dovozu zpracovány na příslušné výrobky.

Pokud však zpracování proběhlo po uplynutí tříměsíční lhůty uvedené v prvním pododstavci, jistota se uvolní, přičemž se od ní odečte 15 % a 2 % ze zbývající částky za každý den, o který byla lhůta překročena.

Je-li důkaz o zpracování vyhotoven ve lhůtě sedmi měsíců uvedené v prvním pododstavci a předložen do 18 měsíců po uvedených sedmi měsících, propadlá částka se sníží o 15 % částky jistoty a zpětně se vyplatí.

3.   Neuvolněná jistota uvedená v odstavci 1 propadne.

Článek 12

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi:

a)

nejpozději v desátý den každého měsíce množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím měsíci vydány dovozní licence;

b)

nejpozději do 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně množství „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly licence vydány.

2.   Nejpozději 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období členské státy oznámí Komisi množství produktů, která byla v předchozím dovozním celním kvótovém období skutečně propuštěna do volného oběhu.

3.   V oznámeních podle odstavců 1 a 2 tohoto článku se množství vyjádří jako hmotnost produktu v kilogramech podle kategorií produktů uvedených v příloze V nařízení Komise (ES) č. 382/2008.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 98/2008 (Úř. věst. L 29, 2.2.2008, s. 5). Nařízení (ES) č. 1254/1999 bude od 1. července 2008 nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 47, 17.02.2006, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 47, 17.02.2006, s. 52.

(4)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1352/2007 (Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 152, 24.06.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1423/2007 (Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 36).

(6)  Úř. věst. L 115, 29.04.2008, s. 10.

(7)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(9)  OJ L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(10)  Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39.


PŘÍLOHA I

DOVOZNÍ CLA

výrobek

(kód KN)

pro výrobu výrobků A

pro výrobu výrobků B

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/net

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net


PŘÍLOHA II

Poznámky uvedené v čl. 9 odst. 3 písm. c)

:

bulharsky

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

španělsky

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

česky

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

dánsky

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

německy

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

estonsky

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

řecky

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

anglicky

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

francouzsky

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

italsky

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

lotyšsky

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

litevsky

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

maďarsky

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

maltsky

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

nizozemsky

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

polsky

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

portugalsky

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

rumunsky

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

slovensky

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

slovinsky

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

finsky

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

švédsky

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


PŘÍLOHA III

ČÁSTKY JISTOTY (1)

(v EUR/1000 kg net)

výrobek

(kód KN)

pro výrobu výrobků A

pro výrobu výrobků B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Použije se směnný kurz ze dne předcházejícího složení jistoty.


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 413/2008

ze dne 8. května 2008,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 27/2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódu KN 0714 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Poznatky získané při provádění nařízení Komise (ES) č. 27/2008 ze dne 15. ledna 2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska (2) ukázaly, že pro řádnou správu kvót je nezbytné provést v uvedeném nařízení několik úprav.

(2)

V zájmu řádné správy uvedených kvót a vzhledem k poznatkům se zdá nezbytné zlepšit plynulost fungování trhu pro dotyčné produkty a zajistit lepší využívání kvót. Hospodářským subjektům by tedy mělo být umožněno podávat více než jednu žádost o licenci za kvótové období, a odchýlit se tak od čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).

(3)

Za účelem zajištění správy dotyčných kvót na základě dotyčného kvótového roku by mělo být upřesněno, že pokud jsou žádosti o licence podány v prosinci a uvedené žádosti se týkají kvóty na následující rok, zasílají členské státy Komisi žádosti, které jim byly dopředu předloženy v prosinci, až během prvního období následujícího roku.

(4)

S cílem racionalizovat a zjednodušit sledování žádostí ze strany Komise a omezit počet oznámení, která mají členské státy zasílat Komisi, by se mělo stanovit zasílání pouze jednoho oznámení Komisi týdně.

(5)

Při kodifikaci nařízení Komise (ES) č. 2449/96 ze dne 18. prosince 1996 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska (4) provedené nařízením (ES) č. 27/2008 byl převzat kód KN 0714 10 99, aniž se přihlédlo ke změně číslování kódů kombinované nomenklatury provedené nařízením Komise (ES) č. 1214/2007 (5), což mělo za následek nahrazení kódu KN 0714 10 99 kódem KN ex 0714 10 98. Bylo by tudíž vhodné upravit nařízení, a to včetně opravy názvu nařízení.

(6)

Přidělení vyhrazených množství členským státům WTO ve výši 1 320 590 tun a nečlenským státům WTO ve výši 32 000 tun nevyplývá z článku 1 nařízení (ES) č. 27/2008 jasně. Aby se předešlo vzniku nejasností, bylo by vhodné upravit znění tohoto ustanovení.

(7)

Je proto třeba změnit a opravit nařízení (ES) č. 27/2008.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 27/2008 se mění takto:

1)

V článku 1 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Pro použití tohoto nařízení jsou produkty kódu KN ex 0714 10 98 produkty jiné než pelety získané z muk a krupiček kódu KN 0714 10 98.“

2)

Článek 8 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může žadatel podat více než jednu žádost o licenci za kvótové období. Žadatel však může podat pouze jednu žádost o licenci za týden.“;

b)

Odstavce 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:

„2.   V případě produktů pocházejících z Indonésie nebo Číny se žádosti o licence podané v měsíci prosinci mohou týkat dovozů, jež mají být uskutečněny v následujícím roce, pokud jsou tyto žádosti podány na základě vývozní licence, kterou vydaly indonéské nebo čínské orgány k použití v daném roce.

3.   Členské státy po skončení období pro podávání žádostí podle odstavce 1 prvního pododstavce a nejpozději do čtvrtka do 13:00 hodin po skončení uvedeného období oznámí Komisi tyto údaje:

a)

celková množství, na která se vztahují žádosti o licence, a to podle zemí původu a kódu produktů;

b)

číslo předloženého osvědčení o původu a celkové množství uvedené na prvopise osvědčení nebo ve výpisu;

c)

údaje o vývozních licencích vydaných indonéskými nebo čínskými orgány a odpovídající množství, jakož i jméno lodi.

U žádostí podle odstavce 2 však členské státy oznámí tyto údaje spolu s oznámením za první týden následujícího roku.

4.   Dovozní licence se vydá čtvrtý pracovní den následující po skončení období pro oznámení uvedeného v odstavci 3.“

Článek 2

Nařízení (ES) č. 27/2008 se opravuje takto:

1)

V názvu se kód KN „0714 10 99“ nahrazuje kódem „ex 0714 10 98“.

2)

V článku 1 se první pododstavec opravuje takto:

a)

uvozovací věta se nahrazuje tímto:

„Ode dne 1. ledna 1997 se pro produkty kódů KN 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 a 0714 90 19 otevírají tyto roční celní kvóty s valorickou celní sazbou ve výši 6 %:“;

b)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

kvóta 145 590 tun pro dotyčné produkty pocházející z ostatních členských států Světové obchodní organizace (WTO) kromě Thajska, Číny a Indonésie;

d)

kvóta ve výši 32 000 tun pro dotyčné produkty pocházející z nečlenských států WTO, z toho 2 000 tun je vyhrazeno pro dovoz produktů kódů KN 0714 10 91 a 0714 90 11.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 13, 16.1.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 333, 21.12.1996, s. 14. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 27/2008.

(5)  Úř. věst. L 286, 31.10.2007, s. 1.


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 414/2008

ze dne 8. května 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2008/09

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že podpora soukromého skladování může být poskytnuta na dlouhozrající sýry a sýry, které jsou vyrobeny z ovčího a/nebo kozího mléka a které ke zrání potřebují alespoň dobu šesti měsíců, pokud vývoj cen a stav zásob těchto sýrů ukazuje na závažnou nerovnováhu trhu, která může být odstraněna nebo snížena prostřednictvím sezónního skladování.

(2)

Potíže vyplývající ze sezónního charakteru výroby některých dlouhozrajících sýrů a sýrů Pecorino Romano, Kefalotyri a Kasseri jsou ještě větší s ohledem na časově odlišnou sezónnost spotřeby. Roztříštěnost výroby těchto sýrů kromě toho ještě zhoršuje důsledky uvedené sezónnosti. Proto je třeba umožnit sezónní skladování takového množství, které odpovídá rozdílu mezi výrobou v letních měsících a výrobou v zimních měsících.

(3)

Je třeba určit druhy sýrů s nárokem na podporu a stanovit nejvyšší množství, na která může být podpora poskytnuta, jakož i dobu trvání smluv, a to na základě skutečných potřeb trhu a možností dotyčné sýry uchovávat.

(4)

Je nutné stanovit obsah smlouvy o skladování, jakož i základní opatření umožňující identifikaci a kontrolu sýrů, které jsou předmětem smlouvy. Částka podpory by měla být stanovena s přihlédnutím k nákladům na skladování a k rovnováze, kterou je třeba zachovat mezi sýry, na něž se poskytuje podpora, a ostatními sýry prodávanými na trhu. S ohledem na tyto faktory a na dostupné zdroje by celková částka podpory neměla být změněna.

(5)

Je nezbytné stanovit pravidla týkající se dokumentace, účetnictví, jakož i četnosti a povahy kontrol. Za tímto účelem je třeba stanovit, že členské státy mohou celkové náklady na kontrolu nebo jejich část předložit k úhradě smluvní straně.

(6)

Je třeba upřesnit, že pro podporu soukromého skladování jsou způsobilé pouze celé sýry.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů (dále jen „podpora“) podle článku 9 nařízení (ES) č. 1255/1999 v období skladování 2008/09.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„skladovanou šarží“ rozumí množství sýru o hmotnosti nejméně 2 tun, stejného druhu, uskladněné ve stejný den ve stejném skladu;

b)

„dnem zahájení smluvního skladování“ rozumí den následující po dni uskladnění;

c)

„posledním dnem smluvního skladování“ rozumí den předcházející dni vyskladnění;

d)

„obdobím skladování“ rozumí období, během kterého se může na sýr vztahovat režim soukromého skladování, jak je definováno v příloze pro každý druh sýra.

Článek 3

Sýry s nárokem na podporu

1.   Podpora se poskytuje na některé dlouhozrající sýry, na sýry Pecorino Romano, Kefalotyri a Kasseri za podmínek stanovených v příloze. Způsobilé jsou pouze celé sýry.

2.   Sýry musí být vyrobeny ve Společenství a musí splňovat tyto požadavky:

a)

musí na nich být nesmazatelným písmem uveden výrobní podnik a den a měsíc výroby; tyto údaje mohou být vyjádřeny formou kódu;

b)

musí projít kontrolou jakosti, která prokáže, že poskytují dostatečné záruky pro to, aby po uzrání mohly být zařazeny do kategorií definovaných v příloze.

Článek 4

Smlouva o skladování

1.   Smlouvy týkající se soukromého skladování sýrů se uzavírají mezi intervenční agenturou členského státu, na jehož území jsou sýry skladovány, a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „smluvní strany“).

2.   Smlouvy o skladování se vyhotovují písemně na základě žádosti o vyhotovení smlouvy.

Žádosti musí být doručeny intervenční agentuře nejdéle do 30 dnů od data uskladnění a mohou se týkat pouze šarží sýra, jejichž uskladnění je ukončeno. Intervenční agentura si den doručení žádosti zapíše.

Pokud intervenční agentura obdrží žádost ve lhůtě, která nepřekročí maximální lhůtu o více než deset pracovních dní, může být smlouva o skladování ještě uzavřena, avšak částka podpory se snižuje o 30 %.

3.   Smlouva o skladování se uzavírá na jednu nebo více skladovaných šarží a musí zejména obsahovat ustanovení týkající se:

a)

množství sýra, na něž se smlouva vztahuje;

b)

termínů plnění smlouvy;

c)

částky podpory;

d)

určení skladů.

4.   Smlouva o skladování se uzavírá nejdéle do 30 dnů od data zápisu žádosti o vyhotovení smlouvy.

5.   Kontrolní opatření a zejména opatření uvedená v článku 7 se provádějí podle specifikace vypracované intervenční agenturou. Smlouva o skladování odkazuje na tuto specifikaci.

Článek 5

Uskladnění a vyskladnění

1.   Doba, v níž probíhá uskladnění a vyskladnění, je uvedena v příloze.

2.   Musí být vyskladňovány celé skladované šarže.

3.   Pokud na konci prvních 60 dní smluvního skladování vykazuje sýr větší zhoršení jakosti, než je běžné při jeho uchování, může být smluvním stranám umožněno, aby jednou u každé skladované šarže a na vlastní náklady nahradily vadná množství.

Pokud kontrola prováděná během skladování nebo při vyskladnění zjistí vadná množství, podpora nemůže být na tato množství vyplacena. Kromě toho musí zbývající množství skladované šarže, u nějž lze uplatnit nárok na podporu, vážit nejméně dvě tuny.

Druhý pododstavec se použije v případě vyskladnění části šarže ještě před začátkem doby vyskladnění uvedené v odstavci 1 nebo před uplynutím minimálního období skladování podle čl. 8 odst. 2.

4.   V případě uvedeném v odst. 3 prvním pododstavci je pro účely výpočtu podpory za první den smluvního skladování považován den zahájení smluvního skladování.

Článek 6

Podmínky skladování

1.   Členský stát dbá na to, aby byly splněny všechny podmínky pro vznik nároku na výplatu podpory.

2.   Smluvní strana, nebo osoba odpovědná na základě žádosti nebo povolení členského státu za sklad zpřístupní příslušnému subjektu pověřenému prováděním kontroly veškerou dokumentaci, která zejména umožní ověřit u výrobků umístěných v soukromém skladu tyto údaje:

a)

vlastnictví v okamžiku uskladnění;

b)

původ a datum výroby sýrů;

c)

den uskladnění;

d)

fyzickou přítomnost ve skladu a adresu skladu;

e)

datum vyskladnění.

3.   Smluvní strana, případně osoba odpovědná za sklad, vede pro každou smlouvu skladovou evidenci, která je k dispozici ve skladu a v které jsou uvedeny tyto údaje:

a)

číslo skladované šarže umožňující určit výrobky umístěné v soukromém skladu;

b)

data uskladnění a vyskladnění;

c)

počet sýrů a jejich hmotnost udané pro každou skladovanou šarži;

d)

umístění produktů ve skladu.

4.   Uskladněné produkty musí být snadno identifikovatelné, snadno přístupné a rozlišitelné podle jednotlivých smluv. Skladované sýry se označí zvláštní značkou.

Článek 7

Kontroly

1.   Při uskladnění provádí příslušný subjekt kontrolu, zejména s cílem zajistit, že uskladněné výrobky mají na podporu nárok, a zabránit tomu, aby během smluvního skladování docházelo k jakékoli záměně výrobků.

2.   Příslušný subjekt provádí neohlášenou kontrolu na základě vzorků za účelem zjištění fyzické přítomnosti výrobků ve skladu. Odebraný vzorek musí být reprezentativní a musí představovat nejméně 10 % z celkového smluvního množství, na něž se vztahuje opatření na podporu soukromého skladování.

Součástí kontroly je kromě účetní dokumentace uvedené v čl. 6 odst. 3 také fyzická kontrola hmotnosti a povahy výrobků a jejich identifikace. Tato fyzická kontrola musí být provedena nejméně u 5 % z množství, u nějž je neohlášená kontrola prováděna.

3.   Po ukončení období smluvního skladování provede příslušný subjekt kontrolu fyzické přítomnosti výrobků. Pokud však výrobky zůstávají ve skladu po uplynutí maximálního období smluvního skladování, může být tato kontrola provedena v okamžiku vyskladnění.

O kontrole uvedené v prvním pododstavci informuje smluvní strana příslušný subjekt nejméně pět pracovních dní před uplynutím období smluvního skladování, popřípadě před zahájením vyskladnění, pokud k němu dochází během období smluvního skladování nebo po této době, a uvede dotyčné skladované šarže.

Členský stát může souhlasit s kratší lhůtou, než je pět pracovních dnů uvedených v druhém pododstavci.

4.   O kontrolách provedených podle odstavce 1, 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v které se uvádí:

a)

datum kontroly;

b)

její délka;

c)

popis kontrolní činnosti.

Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor a spolupodepsat smluvní strana, popřípadě osoba odpovědná za sklad, a zpráva musí být součástí platební dokumentace.

5.   V případě nesrovnalostí, které se týkají alespoň 5 % množství kontrolovaných výrobků, se kontrola rozšíří na větší vzorek, který určí příslušný subjekt.

Členské státy oznámí takové případy Komisi ve lhůtě čtyř týdnů.

6.   Členské státy mohou stanovit, že náklady na kontrolu plně nebo částečně uhradí smluvní strana.

Článek 8

Podpora skladování

1.   Částky podpory jsou stanoveny takto:

i)

0,38 EUR za tunu a den smluvního skladování dlouhozrajících sýrů;

ii)

0,45 EUR za tunu a den smluvního skladování sýru Pecorino Romano;

iii)

0,59 EUR za tunu a den smluvního skladování sýru Kefalotyri a Kasseri.

2.   Podpora se neposkytne, jestliže doba smluvního skladování činí méně než 60 dní. Nejvyšší částka podpory nemůže být vyšší než částka odpovídající 180 dnům smluvního skladování.

Pokud smluvní strana nedodrží lhůtu uvedenou v čl. 7 odst. 3 druhém nebo případně třetím pododstavci, podpora se sníží o 15 % a vyplatí se pouze za dobu, u níž smluvní strana uspokojivě doloží příslušnému subjektu, že sýr zůstal ve smluvním skladování.

3.   Podpora se vyplácí na žádost smluvní strany na konci období smluvního skladování, ve lhůtě 120 dní od obdržení žádosti, za předpokladu, že byly provedeny kontroly uvedené v čl. 7 odst. 3 a že byly splněny podmínky pro získání nároku na vyplacení podpory.

Pokud však probíhá správní šetření týkající se nároku na podporu, bude platba provedena až po uznání nároku na podporu.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

Kategorie sýra

Množství s nárokem na podporu

Minimální stáří sýra

Doba uskladnění

Doba vyskladnění

Francouzské dlouhozrající sýry:

chráněné označení původu u druhů Beaufort a Comté

„label rouge“ u Emmental grand cru

třída A nebo B u druhů Emmental a Gruyère

16 000 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Německé dlouhozrající sýry:

„Markenkäse“ nebo „Klasse fein“ Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Irské dlouhozrající sýry:

 

Irish long-keeping cheese:

 

Emmental, special grade

900 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Rakouské dlouhozrající sýry:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Finské dlouhozrající sýry:

„I luokka“

1 700 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Švédské dlouhozrající sýry:

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé“

1 700 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Polské dlouhozrající sýry:

 

„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski“

3 000 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Slovinské dlouhozrající sýry:

„Ementalec/Zbrinc“

200 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Litevské dlouhozrající sýry:

„Goja/Džiugas“

700 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Lotyšské dlouhozrající sýry:

„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers“

500 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Maďarské dlouhozrající sýry:

„Hajdú“

300 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 dní a vyroben po 1. říjnu 2007

Od 1. června do 31. prosince 2008

Do 31. března 2009

Sýry Kefalotyri a Kasseri vyrobené z ovčího nebo kozího mléka nebo ze směsi obou

2 500 t

90 dní a vyroben po 30. listopadu 2007

Od 1. června do 30. listopadu 2008

Do 31. března 2009


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 415/2008

ze dne 8. května 2008

o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2007/08 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „přímý prodej“

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 6 nařízení (ES) č. 1788/2003 stanoví, že producent může mít k dispozici jedno individuální referenční množství nebo dvě tato množství, jedno pro dodávky a druhé pro přímý prodej, a změny těchto množství z jednoho referenčního množství na druhé může provádět pouze příslušný orgán členského státu na základě řádně odůvodněné žádosti producenta.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 607/2007 ze dne 1. června 2007 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2006/07 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 (2) na „dodávky“ a „přímé prodeje“ stanoví rozdělení na „dodávky“ a „přímé prodeje“ na období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007 pro Belgii, Českou republiku, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francii, Itálii, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1186/2007 ze dne 10. října 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o rozdělení na přímý prodej a dodávky pro Rumunsko a Bulharsko (3), stanovilo rozdělení na přímý prodej a dodávky pro uvedené členské státy od počátku režimu kvót dne 1. dubna 2007.

(4)

V souladu s čl. 25 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (4), oznámily Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království množství, která byla s konečnou platností na žádost producentů převedena mezi individuálními referenčními množstvími na dodávky a přímý prodej.

(5)

V souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1788/2003 jsou celková vnitrostátní referenční množství pro Belgii, Dánsko, Německo, Francii, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko a Spojené království na období 2007/08 vyšší než jejich celková vnitrostátní referenční množství na období 2006/07 a tyto členské státy oznámily Komisi rozdělení doplňkových referenčních množství na „dodávky“ a „přímý prodej“.

(6)

Je proto třeba stanovit rozdělení vnitrostátních referenčních množství, která se použijí na období od 1. dubna 2007 do 31. března 2008, stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1788/2003, na „dodávky“ a „přímý prodej“.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozdělení vnitrostátních referenčních množství, která se použijí na období od 1. dubna 2007 do 31. března 2008, stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1788/2003, na „dodávky“ a „přímý prodej“ se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 123. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1186/2007 (Úř. věst. L 265, 11.10.2007, s. 22).

(2)  Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 265, 11.10.2007, s. 22.

(4)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 228/2008 (Úř. věst. L 70, 14.3.2008, s. 7).


PŘÍLOHA

(v tunách)

Členské státy

Dodávky

Přímý prodej

Belgie

3 283 279,969

60 255,031

Bulharsko

893 688,028

85 311,972

Česká republika

2 735 402,882

2 528,118

Dánsko

4 499 580,144

319,856

Německo

28 049 011,176

93 454,385

Estonsko

636 070,323

10 297,677

Irsko

5 393 711,092

2 052,908

Řecko

819 371,000

1 142,000

Španělsko

6 050 995,383

65 954,617

Francie

24 132 388,327

345 767,673

Itálie

10 271 286,160

258 773,840

Kypr

142 848,981

2 351,019

Lotyšsko

717 342,228

11 305,772

Litva

1 631 990,068

72 848,932

Lucembursko

271 274,000

465,000

Maďarsko

1 881 124,791

108 935,209

Malta

48 698,000

0,000

Nizozemsko

11 112 857,000

72 583,000

Rakousko

2 679 104,617

98 788,992

Polsko

9 211 606,546

168 536,454

Portugalsko (1)

1 930 253,126

8 933,874

Rumunsko

1 320 555,428

1 736 444,572

Slovinsko

555 673,766

20 964,234

Slovensko

1 029 752,282

11 035,718

Finsko

2 424 447,811

7 384,196

Švédsko

3 332 630,000

3 400,000

Spojené království

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Kromě Madeiry.


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 416/2008

ze dne 8. května 2008,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3600/92, pokud jde o hodnocení účinné látky metalaxylu v rámci čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Metalaxyl je jednou z účinných látek uvedených v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (2).

(2)

Na základě rozsudku Soudního dvora Evropských společenství ze dne 18. července 2007 ve věci C-326/05 P (3), který zrušil rozhodnutí Komise 2003/308/ES (4) o nezařazení metalaxylu do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přijala Komise nařízení (ES) č. 1313/2007 ze dne 8. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS pro metalaxyl a nařízení (ES) č. 2024/2006, pokud jde o zrušení odchylky týkající se metalaxylu (5).

(3)

Podle článku 233 Smlouvy je orgán, jehož akt byl prohlášen za neplatný, povinen přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora. Pokud jde o nařízení (EHS) č. 3600/92, jsou tedy nezbytná další opatření, a to zejména s ohledem na lhůty pro předložení výsledků dodatečných pokusů a pro předložení dodatečných informací.

(4)

Tato další opatření je třeba posuzovat v souvislostech skutkové situace rozsudku ve věci C-326/05P. Společnost Industrias Químicas del Vallés SA (dále jen „IQV“) nikdy nepodala úplnou dokumentaci, a namísto toho si přála použít studie předložené jiným oznamovatelem. Společnost IQV tvrdila, že by od ní mělo být požadováno pouze doplnění dalších materiálů, jež nebyly obsaženy v dokumentaci tohoto jiného oznamovatele, která shodou okolností rovněž nebyla úplná. Společnosti IQV však byl zamítnut přístup k dokumentaci předložené tímto jiným oznamovatelem, který z postupu mezitím odstoupil. V průběhu celého řízení Komise trvala na tom, že důkazní břemeno pro prokázání, že metalaxyl splňuje kritéria pro zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS, nese společnost IQV. Toto stanovisko Soudní dvůr nezpochybnil. Jelikož společnost IQV neměla přístup k dokumentaci druhého oznamovatele, zastávala Komise názor, že vzájemné hodnocení nelze úspěšně provést, jelikož by v jeho rámci vyvstaly otázky týkající se studií obsažených v dokumentaci uvedeného jiného oznamovatele. Společnost IQV by tyto otázky nebyla schopna zodpovědět, jelikož jí byl zamítnut přístup k této dokumentaci. Členský stát zpravodaj předložil návrh hodnotící zprávy pro dotyčnou účinnou látku, vypracovaný na základě všech studií, které byly v dané době k dispozici, dne 26. ledna 2001. Při hodnocení však byly v informacích zjištěny nedostatky takové povahy, že o zařazení dotyčné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS nebylo možné uvažovat.

(5)

Komise se se společností IQV spojila dne 17. září a 14. listopadu 2007 a informovala ji o svém záměru dokončit hodnocení dotčené látky.

(6)

Informace týkající se metalaxylu, které byly dosud Komisi předloženy, jsou neúplné a nedovolují zařazení metalaxylu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Komise není schopna zaručit, že studie a údaje, které společnost IQV pro hodnocení podle nařízení (EHS) č. 3600/92 poskytne, budou dostatečné k tomu, aby doplnily zjištěné nedostatky, a tedy dokázaly, že lze očekávat, že metalaxyl obecně splní podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Komise a členské státy uplatní pragmatický přístup a budou se z právního hlediska co možná nejvíce opírat o již existující údaje. To, že během vzájemného hodnocení vyvstávají otázky, je běžné. Tyto otázky mohou být vzneseny v souvislosti se všemi složkami dokumentace a v případě, že tato situace nastane, je výlučně na společnosti IQV, aby se jimi zabývala.

(8)

Aby bylo hodnocení metalaxylu dokončeno k datu stanovenému nařízením (ES) č. 2076/2002, je nezbytné v různých fázích postupu uplatňovat přísné lhůty. Nelze tedy předpokládat, že jakékoli nedostatky v dokumentaci zjištěné později bude možno napravit poskytnutím dalších studií, neboť by tím bylo hodnocení opožděno.

(9)

Aby bylo možno metalaxyl přezkoumat, je třeba některé lhůty stanovené v nařízení (EHS) č. 3600/92 upravit.

(10)

Nařízení (EHS) č. 3600/92 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 7 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 3600/92 se první a druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

lhůtu, ve které musí být dotyčné výsledky nebo informace předloženy členskému státu zpravodaji a odborníkům určeným podle odstavce 2; touto lhůtou bude 25. květen 2002, přičemž však pro metalaxyl je touto lhůtou nejpozději 31. říjen 2008, pokud Komise nestanoví pro určitou účinnou látku kratší lhůtu, s výjimkou výsledků dlouhodobých studií, které byly v průběhu hodnocení dokumentace shledány členským státem zpravodajem a Komisí nezbytnými a u nichž se neočekává, že budou zcela ukončeny ve stanovené lhůtě, přičemž předložené informace potvrzují, že takové studie byly zadány a jejich výsledky budou předloženy nejpozději do 25. května 2003. Ve výjimečných případech, kdy členský stát zpravodaj a Komise nebyly schopny stanovit takové studie do 25. května 2001, může být stanovena alternativní lhůta pro dokončení takových studií, a to za předpokladu, že oznamovatel členskému státu zpravodaji prokáže, že tyto studie byly zadány do tří měsíců od vznesení požadavku na jejich provedení, a do 25. května 2002 předloží protokol a zprávu o průběhu studie,

lhůtu, ve které musí dotyční oznamovatelé sdělit členskému státu zpravodaji a Komisi svá závazná prohlášení, že předloží požadované výsledky nebo informace ve lhůtě stanovené podle první odrážky. Pokud jde o metalaxyl, je touto lhůtou jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2008/45/ES (Úř. věst. L 94, 5.4.2008, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2266/2000 (Úř. věst. L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  Sb. rozhodnutí 2007, s. I-6557.

(4)  Úř. věst. L 113, 7.5.2003, s. 8.

(5)  Úř. věst. L 291, 9.11.2007, s. 11.


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 417/2008

ze dne 8. května 2008,

kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sůl je jakostní potravina se specifickými vlastnostmi, které jsou úzce spjaty se zemědělskou oblastí produkce a místními způsoby produkce. Produkce soli přispívá k hospodářskému a sociálnímu rozvoji více oblastí.

(2)

Bavlna je zemědělský produkt, která má v některých oblastech velký význam. Rozšíření oblasti působnosti nařízení (ES) č. 510/2006 o bavlnu by vytvořilo nové možnosti s cílem podpořit image a používání bavlny.

(3)

Aby byla splněna očekávání některých producentů a subjektů, pro které jsou sůl a bavlna jedním z hlavních zdrojů příjmu, je třeba, aby byly tyto produkty zahrnuty do přílohy I a II nařízení (ES) č. 510/2006. Tento přídavek nezmění převážně zemědělskou povahu produktů, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 510/2006.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 510/2006 se mění takto:

1)

V příloze I se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

sůl“;

2)

V příloze II se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

bavlna“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 418/2008

ze dne 8. května 2008

o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína (1), a zejména na článek 7 a čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 63 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2) omezuje poskytování vývozních náhrad pro produkty v odvětví vína na objemy a výdaje, které jsou obsaženy v dohodě o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

(2)

Článek 9 nařízení (ES) č. 883/2001 stanoví podmínky, za nichž může Komise přijmout zvláštní opatření, která zamezí překročení množství stanovených v uvedené dohodě nebo rozpočtu, který je podle ní k dispozici.

(3)

Na základě informací o žádostech o vývozní licence, které měla Komise k dispozici dne 7. května 2008, by množství, jež jsou ještě dostupná pro období do dne 30. června 2008 pro místa určení oblastí 1. Afrika a 3. východní Evropa podle čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/2001, mohla být překročena, pokud nebude omezeno vydávání vývozních licencí se stanovením náhrady předem. Proto by měla být pro množství oznámená od 1. do 6. května 2008 stanovena jednotná procentní sazba přijetí a pro tuto oblast pozastaveno do 30. června 2008 podávání žádostí a vydávání licencí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní licence se stanovením náhrady předem pro produkty v odvětví vína, o něž bylo požádáno od 1. do 6. května 2008 podle nařízení (ES) č. 883/2001, se vydají ve výši 28,98 % množství požadovaných pro oblast 1. Afrika a 91,31 % množství požadovaných pro oblast 4. východní Evropa.

2.   Vydávání vývozních licencí pro produkty v odvětví vína uvedených v odstavci 1, o něž bylo požádáno ode dne 7. května 2008, a podávání žádostí o vývozní licence ode dne 9. května 2008 pro oblasti určení 1. Afrika a 3. východní Evropa se pozastavuje do dne 30. června 2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1211/2007 (Úř. věst. L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/29


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. dubna 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2005/321/ES o uzavření konzultací s Guinejskou republikou podle článku 96 dohody z Cotonou

(2008/363/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), a na revidovanou dohodu podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005 (2), a zejména na článek 96 této dohody,

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, zasedajících v Radě, o opatřeních, jež mají být přijata, a postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES (3), a zejména na článek 3 této dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2005/321/ES (4) stanoví pro sledování vhodných opatření dobu platnosti 36 měsíců ode dne jeho přijetí a jeho použitelnost má skončit dnem 14. dubna 2008.

(2)

Na konci tohoto období sledování byly četné závazky splněny a ke splnění nejdůležitějších zbývajících závazků byla již přijata konkrétní opatření. Několik důležitých opatření týkajících se podstatných prvků dohody z Cotonou však musí být ještě provedeno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Použitelnost rozhodnutí 2005/321/ES se prodlužuje o 12 měsíců. Bude pravidelně přezkoumáno každých šest měsíců.

Dopis připojený k tomuto rozhodnutí bude určen předsedovi vlády Guinejské republiky.

Článek 2

Opatření přijatá rozhodnutím 2005/321/ES jako součást vhodných opatření ve smyslu čl. 96 odst. 2 písm. c) dohody z Cotonou zůstávají beze změny.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Jeho použitelnost končí dnem 14. dubna 2009.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 14. dubna 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Úř. věst. L 104, 23.4.2005, s. 33.


PŘÍLOHA

Dopis předsedovi vlády Guinejské republiky

Vážený pane předsedo vlády,

Evropská unie přikládá velký význam ustanovením článku 9 dohody z Cotonou. Dodržování lidských práv, demokratických zásad a zásad právního státu, na kterých spočívá partnerství AKT-EU, jsou podstatnými prvky uvedené dohody, a tudíž základem našich vztahů.

Evropská unie v roce 2004 usoudila, že politická situace v Guineji představuje porušení těchto základních prvků a zahájila v červenci 2004 konzultace podle článku 96 této dohody. Tyto konzultace vyústily v závěry, které byly sděleny předsedovi vlády v předcházejícím dopise ze dne 14. dubna 2005.

Vhodná opatření předpokládala období sledování v délce 36 měsíců, které bude ukončeno dne 14. dubna 2008. Během tohoto období byl veden intenzivní politický dialog, což dokládají mimo jiné i tři společné pozorovací mise Rady a Komise z května 2005, února 2006, května 2007 a března 2008 a návštěva komisaře Michela v říjnu 2006. Vzhledem k dosaženému pokroku se Evropská unie koncem prosince 2006 rozhodla zpřístupnit Guineji finanční rámec A devátého Evropského rozvojového fondu ve výši 85,8 milionů EUR.

Poslední pozorovací mise mohla potvrdit, že postup guinejských orgánů vykazuje vcelku správný směr, zejména pokud jde o volební proces, pevně podporovaný Evropskou unií, jakož i v oblasti makroekonomických politik. Avšak organizace parlamentních voleb, včetně stanovení jejich termínu, která je jedním ze zásadních závazků guinejské vlády, dosud nebyla dokončena. Pokud se bude pokračovat v úsilí se stejným důrazem jako dříve, mohou být tyto závazky splněny do dvanácti měsíců.

S ohledem na pozitivní vývoj zahájený v Guineji i na úkoly, které ještě nebyly splněny, se Evropská unie rozhodla prodloužit období sledování stanovené rozhodnutím ze dne 14. dubna 2005 na 48 měsíců, aby tak poskytla guinejské vládě čas dostát všem přijatým závazkům.

Je nutné dále uplatňovat vhodná opatření, o kterých jsem Vás informoval v dopise ze dne 14. dubna 2005.

S výrazem nejhlubší úcty

V Bruselu dne

Za Komisi

Za Radu


Komise

9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. dubna 2008,

kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Litvě

(oznámeno pod číslem K(2008) 1595)

(Pouze litevské znění je závazné)

(2008/364/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3220/84 stanoví, že třídění jatečně upravených těl prasat se určí odhadem obsahu libového masa v souladu se statisticky ověřenými metodami vyhodnocování založenými na fyzickém měření jedné nebo více anatomických částí jatečně upraveného těla prasete. Předpokladem pro schválení metody třídění je to, že chyba statistického odhadu nepřekročí stanovenou maximální toleranci. Uvedená tolerance je vymezena v čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat (2).

(2)

Litevská vláda požádala Komisi o povolení čtyř metod třídění jatečně upravených těl prasat a předložila výsledky svých pokusných disekcí ve druhé části protokolu podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2967/85.

(3)

Z vyhodnocení uvedené žádosti vyplývá, že podmínky pro povolení dotyčných metod třídění jsou splněny.

(4)

Změny přístrojů či metod třídění lze povolit výhradně prostřednictvím nového rozhodnutí Komise, které se přijme na základě získaných zkušeností. Z tohoto důvodu lze stávající povolení zrušit.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro třídění jatečně upravených těl prasat podle nařízení (EHS) č. 3220/84 se v Litvě povolují tyto metody:

1)

přístroj Fat-O-Meat’er (FOM) a příslušné metody hodnocení, o nichž jsou podrobné údaje uvedeny v části 1 přílohy,

2)

přístroj Hennessy Grading Probe (HGP 7) a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 2 přílohy,

3)

přístroj IM-03 a metody vyhodnocování s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 3 přílohy,

4)

dvoubodová metoda (ZP) využívající měření pomocí posuvného měřítka (metoda posuvného měřítka) a metody vyhodnocování s ní související, jež jsou podrobně uvedeny v části 4 přílohy.

Manuální metodu (ZP) lze použít pouze na jatkách, kde týdenní porážka nepřesahuje 200 prasat.

Článek 2

Změny zařízení nebo metod vyhodnocování se nepovolují.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Litevské republice.

V Bruselu dne 28. dubna 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 301, 20.11.1984, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3513/93 (Úř. věst. L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 285, 25.10.1985, s. 39. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1197/2006 (Úř. věst. L 217, 8.8.2006, s. 6).


PŘÍLOHA

METODY TŘÍDĚNÍ JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL PRASAT V LITVĚ

Část 1

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1.

Třídění jatečně upravených těl se provádí pomocí přístroje „Fat-O-Meat’er (FOM)“.

2.

Přístroj je vybaven sondou o průměru 6 milimetrů obsahující fotodiodu Siemens typu SFH 950/960. Provozní vzdálenost se pohybuje od 3 do 103 milimetrů. Výsledky měření se převedou na odhadovaný obsah libového masa pomocí počítače.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočte podle tohoto vzorce:

Image = 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

kde:

Image

=

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

F1

=

tloušťka sádla (včetně kůže) v milimetrech měřená mezi třetím a čtvrtým bederním obratlem, 8 cm od linie půlícího řezu,

F2

=

tloušťka sádla (včetně kůže) v milimetrech měřená mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem, 6 cm od linie půlícího řezu,

M2

=

tloušťka svalu v milimetrech měřená mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem, 6 cm od linie půlícího řezu.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla s hmotností mezi 50 a 110 kilogramy.

Část 2

HENNESSY GRADING PROBE (HGP7)

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí přístroje zvaného „Hennessy grading probe (HGP 7)“.

2.

Tento přístroj je vybaven sondou o průměru 5,95 milimetrů (s rozšířeným oboustranným ostřím o šířce 6,3 mm na hrotu) obsahující fotodiodu (Siemens LED typu LYU 260-EO a fotodetektor typu 58 MR). Operační vzdálenost sondy se pohybuje mezi 0 až 120 milimetry. Výsledky měření se převedou na odhadovaný obsah libového masa za pomoci HGP 7 a počítače, který je k němu připojený.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

Image = 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

kde:

Image

=

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

F2

=

tloušťka sádla (včetně kůže) v milimetrech měřená mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem, 6 cm od linie půlícího řezu,

M2

=

tloušťka svalu v milimetrech měřená mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem, 6 cm od linie půlícího řezu.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla s hmotností mezi 50 a 110 kilogramy.

Část 3

IM-03

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí zařízení zvaného „IM-03“.

2.

Tento přístroj je vybaven optickou jehlovou sondou (single line scanner SLS01) o průměru 7 milimetrů. Sonda obsahuje řadu kontaktních obrazových snímačů (CIS) a zelené svítivé diody. Provozní vzdálenost je mezi 0 a 132 mm.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočte podle tohoto vzorce:

Image = 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 – 0,03763 × W

kde:

Image

=

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

F2

=

tloušťka sádla (včetně kůže) v milimetrech měřená mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem, 6 cm od linie půlícího řezu,

M2

=

tloušťka svalu v milimetrech měřená mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem, 6 cm od linie půlícího řezu,

W

=

hmotnost jatečně upraveného těla za tepla v kilogramech.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla s hmotností mezi 50 a 110 kilogramy.

Část 4

MANUÁLNÍ METODA (ZP)

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí „manuální metodou (ZP) nebo dvoubodovou metodou“ využívající měření pomocí posuvného měřítka.

2.

Tato metoda je prováděna pomocí posuvného měřítka, jehož rozměry se určují na základě predikční rovnice. Její princip je založen na ručním měření tloušťky sádla a tloušťky svalu na řezu.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

Image = 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

kde:

Image

=

odhadovaný procentní podíl libového masa v jatečně upraveném těle,

F

=

tloušťka sádla (včetně kůže) v milimetrech měřená v linii půlícího řezu na jatečném těle v místě největšího vyklenutí svalu musculus gluteus medius,

M

=

tloušťka bederního svalu v milimetrech měřená v linii půlícího řezu na jatečném těle jako nejkratší spojnice kraniálního okraje svalu musculus gluteus medius a dorsálního okraje páteřního kanálu,

W

=

hmotnost jatečně upraveného těla za tepla v kilogramech.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 50 až 110 kg.


9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. dubna 2008,

kterým se zřizuje skupina odborníků pro finanční vzdělávání

(2008/365/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 3 Smlouvy o založení Evropského společenství uvádí jako jednu z činností Společenství vnitřní trh, který se vyznačuje odstraněním překážek volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu mezi členskými státy.

(2)

Podle článku 95 Smlouvy o založení Evropského společenství musí Komise ve svých návrzích na vytvoření a fungování vnitřního trhu týkajících se ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédnout přitom k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích.

(3)

Podle článku 149 Smlouvy o založení Evropského společenství musí Společenství přispívat k rozvoji kvalitního vzdělávání podporou spolupráce mezi členskými státy, a je-li to nezbytné, podporováním a doplňováním činnosti členských států při plném respektování jejich odpovědnosti za obsah výuky a za organizaci vzdělávacích systémů a jejich kulturní a jazykové rozmanitosti.

(4)

Podle článku 153 Smlouvy o založení Evropského společenství musí Společenství k podpoře zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívat k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů.

(5)

Finanční vzdělávání má zásadní vliv na to, že jednotný trh přináší evropským občanům přímé výhody, neboť jim umožňuje činit informovaná rozhodnutí při nákupu finančních služeb a porozumět samotným základům osobních financí, což potvrdilo sdělení Komise Jednotný trh pro Evropu ve 21. století  (1).

(6)

Důležitost finančního vzdělávání uznala též bílá kniha Politika finančních služeb 2005–2010 (2), zelená kniha o maloobchodních finančních službách (3), závěry Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 8. května 2007 (4) a usnesení Evropského parlamentu o politice finančních služeb (5).

(7)

Komise vydala sdělení Finanční vzdělávání  (6), ve kterém kromě jiných iniciativ oznámila úmysl zřídit skupinu odborníků s praktickými zkušenostmi v oblasti finančního vzdělávání.

(8)

Skupina odborníků musí přispívat ke sdílení a prosazování osvědčených postupů v oblasti finančního vzdělávání a musí podporovat Komisi v opatřeních, která v oblasti finančního vzdělávání podniká.

(9)

Skupina odborníků musí sestávat z jedinců s odbornou způsobilostí a znalostmi v oblasti finančního vzdělávání, kteří zastupují širokou škálu zainteresovaných stran z veřejného i soukromého sektoru.

(10)

Je proto třeba zřídit skupinu odborníků pro finanční vzdělávání a podrobně vymezit její mandát a vnitřní uspořádání,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zřizuje se skupina odborníků pro finanční vzdělávání, dále jen „skupina“.

Článek 2

Úkoly

Úkolem skupiny je:

sdílet a prosazovat osvědčené postupy v oblasti finančního vzdělávání;

radit Komisi v tom, jak uskutečňovat zásady poskytování vysoce kvalitních programů finančního vzdělávání, uvedené ve sdělení Komise Finanční vzdělávání;

pomáhat Komisi při zjišťování právních, regulačních, správních a jiných překážek bránících poskytování finančního vzdělávání;

radit Komisi v tom, jakým způsobem zjištěné překážky řešit;

přispívat k přípravě různých iniciativ představených ve sdělení o finančním vzdělávání a k hodnocení těchto iniciativ, které je plánováno na rok 2010.

Komise může skupinu konzultovat ohledně jakékoliv záležitosti týkající se finančního vzdělávání.

Článek 3

Složení – jmenování

1.   Po přijetí tohoto rozhodnutí Komise zveřejní výzvu k podávání kandidatur ze strany orgánů členských států, akademických institucí, poskytovatelů finančních služeb, organizací spotřebitelů, popř. jiných skupin, které budou chtít navrhnout kandidáty na členství ve skupině. Přijímají se i kandidatury od jednotlivců.

2.   Členy skupiny jmenuje Komise z odborníků s odbornou způsobilostí a zkušenostmi v oblasti finančního vzdělávání. Členové jsou jmenováni osobně a Komisi musí radit nezávisle na vnějších vlivech.

3.   Žadatelé, kteří jsou považováni za vhodné uchazeče, avšak nebyli jmenováni, mohou být zařazeni na seznam kandidátů, který Komise může použít pro jmenování náhradníků.

4.   Skupinu tvoří nejvýše 25 členů.

5.   Použijí se tato ustanovení:

Členové skupiny jsou jmenováni na tříleté funkční období, které lze prodloužit. Ve funkci zůstávají, dokud nejsou nahrazeni, nebo dokud jim neskončí funkční období. Funkční období jim začíná prvním zasedáním skupiny.

Členové, kteří již nemohou účinně přispívat k jednání skupiny, kteří odstoupí nebo kteří nedodržují podmínky stanovené v tomto odstavci nebo v článku 287 Smlouvy o založení Evropského společenství, mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni.

Členové jmenovaní osobně učiní každý rok písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a dále prohlášení, v němž uvedou, zda podléhají, či nepodléhají zájmu, který by mohl ohrozit jejich nezávislost.

Jména členů se zveřejní ve veřejném rejstříku skupin odborníků a na internetových stránkách generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby. Jména členů se shromáždí, zpracují a zveřejní v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Článek 4

Fungování skupiny

1.   Skupině předsedá Komise.

2.   Po dohodě s Komisí mohou být zřízeny podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek v rámci mandátu, o němž rozhodne skupina. Tyto podskupiny se rozpustí, jakmile své povinnosti splní.

3.   Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může předseda přizvat na jednání skupiny nebo podskupiny pozorovatele, kteří mají v oblasti některého tématu na programu jednání zvláštní odborné znalosti.

4.   Informace získané účastí na jednáních skupiny nebo podskupiny nesmí být vyzrazeny, pokud je Komise označí za záležitosti důvěrné povahy.

5.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí, která zároveň zajistí služby sekretariátu. Jednání skupin a podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají o projednávané otázky zájem.

6.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí (7).

7.   Komise může na internetových stránkách generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby zveřejnit v původním jazyce příslušného dokumentu jakékoliv shrnutí, závěr, část závěru nebo pracovní dokument skupiny.

Článek 5

Výdaje na jednání

1.   Komise v souladu s ustanoveními platnými v rámci Komise uhradí členům a pozorovatelům v souvislosti s činností skupiny cestovní výdaje a denní diety. Členům skupiny za výkon funkce nepřísluší odměna.

2.   Náklady na schůze se nahrazují podle disponibilních prostředků, které jsou dotyčnému útvaru přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělení zdrojů.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. dubna 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  KOM(2007) 724 a doprovodný pracovní dokument útvarů Komise „Iniciativy v oblasti maloobchodních finančních služeb“, SEK(2007) 1520.

(2)  KOM(2005) 629 v konečném znění.

(3)  KOM(2007) 226.

(4)  9171/07 (Presse 97).

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.

(6)  KOM(2007) 808.

(7)  Příloha III dokumentu SEK(2005) 1004.


DOHODY

Rada

9.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/39


Informace o dni vstupu v platnost dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem

Evropské společenství a vláda Komorského svazu se dne 3. května 2007 a dne 6. března 2008 vzájemně informovaly o dokončení postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost.

V souladu s článkem 16 dohody vstoupila tedy tato dohoda v platnost dne 6. března 2008.