ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 120

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
7. května 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 401/2008 ze dne 6. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 402/2008 ze dne 6. května 2008 o postupech pro dovoz žita z Turecka (kodifikované znění)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 403/2008 ze dne 6. května 2008, kterým se pro dodací období 2008/09 dočasně stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 404/2008 ze dne 6. května 2008, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství, pokud jde o povolení spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého a použití ethylenu

8

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/357/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2008 týkající se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ( 1 )

11

 

 

2008/358/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/380/ES o zřízení skupiny nevládních odborníků na řízení podniků a právo společností

14

 

 

2008/359/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2008, kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu

15

 

 

2008/360/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2008) 1668)

17

 

 

2008/361/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. května 2008 o finančním příspěvku Společenství na rok 2008 na elektronizaci veterinárních postupů, systém oznamování chorob zvířat, komunikační opatření a studie a hodnocení

18

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2008/362/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 6. května 2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu (oznámeno pod číslem K(2008) 1721)

20

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 217 ze dne 29.8.2003) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 03, svazek 39, s. 544)

25

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 401/2008

ze dne 6. května 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 6. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

57,4

TN

102,3

TR

133,7

ZZ

97,8

0707 00 05

JO

178,8

TR

152,4

ZZ

165,6

0709 90 70

TR

135,1

ZZ

135,1

0805 10 20

EG

41,8

IL

63,2

MA

50,4

TN

53,2

TR

61,9

ZZ

54,1

0805 50 10

AR

114,0

IL

130,3

TR

133,3

ZA

153,3

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

94,5

BR

79,7

CL

87,2

CN

82,7

MK

65,0

NZ

117,0

US

105,7

UY

93,7

ZA

73,3

ZZ

88,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 402/2008

ze dne 6. května 2008

o postupech pro dovoz žita z Turecka

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2008/97 ze dne 9. října 1997, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje a některých jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2622/71 ze dne 9. prosince 1971 o postupech pro dovoz žita z Turecka (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Rada nařízením (ES) č. 2008/97 přijala prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dovozu žita z Turecka podle dodatkového protokolu k dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a Tureckem.

(3)

Tento zvláštní režim stanoví za určitých podmínek snížení cla při dovozu žita z Turecka. Za tím účelem musí být poskytnut důkaz, že zvláštní vývozní dávka, kterou má zaplatit vývozce, byla skutečně zaplacena.

(4)

Je třeba stanovit podle článku 5 nařízení (ES) č. 2008/97 pravidla, podle nichž bude možné kontrolovat zaplacení zvláštní vývozní dávky.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Důkaz o uhrazení zvláštní vývozní dávky podle článku 5 nařízení (ES) č. 2008/97 se podává příslušnému orgánu členského státu dovozu předložením průvodního osvědčení A. TR. 1. V tomto případě uvede příslušný orgán jeden z údajů uvedených v příloze I tohoto nařízení do kolonky „Poznámky“.

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 2622/71 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 284, 16.10.1997, s. 17. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 846/98 (Úř. věst. L 120, 23.4.1998, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 271, 10.12.1971, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Viz příloha II.


PŘÍLOHA I

Poznámky uvedené v článku 1

:

v bulharštině

:

Специална експортна такса съгласно Регламент (ЕО) № 2008/97 платена в размер на …

:

ve španělštině

:

Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CE) no 2008/97 satisfecha con la suma de …

:

v češtině

:

Zvláštní vývozní dávka podle nařízení (ES) č. 2008/97 zaplacena ve výši …

:

v dánštině

:

Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EF) nr. 2008/97, betalt med et beløb på …

:

v němčině

:

Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 2008/97 in Höhe von … entrichtet

:

v estonštině

:

Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EÜ) nr 2008/97

:

v řečtině

:

Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 2008/97 που πληρώθηκε για ποσό …

:

v angličtině

:

Special export tax under Regulation (EC) No 2008/97 paid to an amount of …

:

ve francouzštině

:

Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CE) no 2008/97 acquittée pour un montant de …

:

v italštině

:

Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo il regolamento (CE) n. 2008/97, per un importo di …

:

v lotyštině

:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2008/97, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

:

v litevštině

:

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2008/97, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis

:

v maďarštině

:

A 2008/97/EK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

:

v maltštině

:

Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KE) Nru 2008/97, imħallsa għall-ammont ta' …

:

v nizozemštině

:

Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/97 ten bedrage van … voldaan

:

v polštině

:

Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (WE) nr 2008/97 zapłacony w wysokości …

:

v portugalštině

:

Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CE) n.o 2008/97, paga num montante de …

:

v rumunštině

:

Taxă specială de export, conform Regulamentului (CE) nr. 2008/97, achitată pentru o valoare de …

:

ve slovenštině

:

Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (ES) č. 2008/97 vo výške …

:

ve slovinštině

:

Posebna izvozna dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 2008/97, plačilo za znesek …

:

ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 2008/97 mukainen erityisvientivero määrältään …

:

ve švédštině

:

Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EG) nr 2008/97, betalt med ett belopp på …


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 2622/71

(Úř. věst. L 271, 10.12.1971, s. 22)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 199/73

(Úř. věst. L 23, 29.1.1973, s. 4)

Pouze článek 1

Nařízení Komise (EHS) č. 3480/80

(Úř. věst. L 363, 31.12.1980, s. 84)

Pouze čl. 1 odst. 1

Nařízení Komise (EHS) č. 3817/85

(Úř. věst. L 368, 31.12.1985, s. 16)

Pouze čl. 1 odst. 4

Nařízení Komise (EHS) č. 560/91

(Úř. věst. L 62, 8.3.1991, s. 26)

Pouze čl. 1 odst. 1

Nařízení Komise (ES) č. 777/2004

(Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50)

Pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006

(Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

Pouze článek 1


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 2622/71

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Čl. 2 první pododstavec

Čl. 2 druhý pododstavec

Článek 3

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 403/2008

ze dne 6. května 2008,

kterým se pro dodací období 2008/09 dočasně stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (2), stanoví podrobná pravidla pro určování povinných dodávek osvobozených od cla pro produkty kódu KN 1701, vyjádřené jako ekvivalent bílého cukru, pro dovozy pocházející ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií.

(2)

Použití článků 3 a 7 protokolu AKT, článků 3 a 7 dohody s Indií a čl. 12 odst. 3 a článků 14 a 15 nařízení (ES) č. 950/2006 vedlo Komisi k tomu, že na základě stávajících dostupných informací vypočetla povinné dodávky pro každou vyvážející zemi pro dodací období 2008/09.

(3)

Je proto potřeba dočasně stanovit množství povinných dodávek pro dodací období 2008/09 v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 950/2006.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství povinných dodávek pro dovoz produktů kódu KN 1701 pocházejících ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií, vyjádřená jako ekvivalent bílého cukru, jsou pro dodací období 2008/09 a pro každou dotyčnou vyvážející zemi dočasně stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 371/2007 (Úř. věst. L 92, 3.4.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

Množství povinných dodávek pro dovoz preferenčního cukru pocházejícího ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií, vyjádřená v tunách ekvivalentu bílého cukru, pro dodací období 2008/09

Země, které jsou signatáři protokolu AKT/dohody s Indií

Povinné dodávky 2008/09

Barbados

32 097,40

Belize

46 680,10

Kongo

10 186,10

Fidži

165 348,30

Guyana

165 131,40

Indie

10 000,00

Pobřeží slonoviny

10 186,10

Jamajka

122 234,30

Keňa

5 000,00

Madagaskar

10 760,00

Malawi

20 824,40

Mauricius

491 030,50

Mosambik

6 000,00

Svatý Kryštof a Nevis

0,00

Surinam

0,00

Svazijsko

117 844,50

Tanzanie

10 186,10

Trinidad a Tobago

43 751,00

Uganda

0,00

Zambie

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Celkem

1 304 700,00


7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 404/2008

ze dne 6. května 2008,

kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství, pokud jde o povolení spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého a použití ethylenu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 7 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2092/91 předložily některé členské státy ostatním členským státům a Komisi informace s cílem doplnit do přílohy II uvedeného nařízení některé produkty.

(2)

Komise vyzvala skupinu odborníků „ad hoc“, aby s ohledem na zásady, jimiž se řídí ekologické zemědělství, vydala doporučení k povolení používání spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého v ekologickém zemědělství a k širšímu použití ethylenu k odstraňování zelené barvy citrusových plodů a proti klíčení brambor a cibule.

(3)

Skupina odborníků předložila 22. a 23. ledna 2008 útvarům Komise zprávu (2) a v ní doporučila za určitých podmínek povolení spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého a za určitých podmínek i širší použití ethylenu k odstraňování zelené barvy citrusových plodů a proti klíčení brambor a cibule. S ohledem na zprávu této skupiny odborníků a níže uvedená hlediska má Komise za to, že některé produkty by měly být v rámci ekologického zemědělství povoleny a že použití ethylenu by mělo být rozšířeno.

(4)

Spinosad je nový insekticid mikrobiologického původu, jenž je, jak se zjistilo, nezbytný pro ochranu před některými z nejvýznamnějších škůdců a přispívá k udržitelnosti systému produkce i při napadení jinými škůdci. Při jeho používání je však třeba minimalizovat riziko pro necílové organismy.

(5)

V souvislosti se zařazením spinosadu je třeba vyjasnit, že mikroorganismy jsou obecně v ekologickém zemědělství pro účely ochrany před škůdci a chorobami povoleny, produkty mikroorganismů je však nutno uvádět jednotlivě.

(6)

Hydrogenuhličitan draselný je, jak se zjistilo, nezbytný pro ochranu řady plodin před různými houbovými chorobami a může přispět k menšímu používání mědi a síry při napadení některých plodin určitými škůdci.

(7)

Oktanoát měďnatý je nová formulace mědi, jíž lze použít k týmž účelům jako ostatní sloučeniny mědi na seznamu v části B přílohy II nařízení (EHS) č. 2092/91. Použitím oktanoátu měďnatého se snižuje celkové množství mědi, která se má použít na jednu sezónu.

(8)

Ethylen je již obsažen v části B přílohy II nařízení (EHS) č. 2092/91 jako látka tradičně používaná v ekologickém zemědělství. Bylo by vhodné doplnit podmínky použití této látky o dvě další použití, která se jeví jako významná: k odstraňování zelené barvy citrusových plodů, kde je ošetření součástí prevence napadení plodů vrtulovitými, a proti klíčení skladovaných brambor a cibule.

(9)

Příloha II nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 123/2008 (Úř. věst. L 38, 13.2.2008, s. 3).

(2)  Report of the ad-hoc expert group on pesticides in organic food production, 22-23 January 2008 (Zpráva skupiny odborníků „ad hoc“ o pesticidech při ekologické výrobě potravin, 22.–23. ledna 2008), http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:

V části B „Pesticidy“ se bod 1 „Přípravky na ochranu rostlin“ mění takto:

1.

Tabulka II „Mikroorganismy používané k biologické regulaci škůdců“ se nahrazuje tímto

„II.   Mikroorganismy používané k biologické regulaci škůdců a chorob

Název

Popis; požadavky na složení; podmínky použití

Mikroorganismy (bakterie, viry a houby)

Pouze geneticky nemodifikované kmeny ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (1)


IIa   Látky produkované mikroorganismy

Název

Popis; požadavky na složení; podmínky použití

Spinosad

Insekticid;

pouze pokud je produkován geneticky nemodifikovanými kmeny ve smyslu směrnice 2001/18/ES;

pouze pokud jsou přijata opatření k minimalizaci rizika pro klíčové parazitoidy a rizika vývoje rezistence.

Potřebu uznal kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán.

2.

Tabulka IV „Další látky tradičně používané v ekologickém zemědělství“ se mění takto:

a)

Položka týkající se mědi se ve sloupci „Název“ nahrazuje tímto:

„Měď ve formě hydroxidu měďnatého, chlorid-oxidu měďnatého, (trojsytného) síranu měďnatého, oxidu měďného, oktanoátu měďnatého“

b)

Položka týkající se „ethylenu“ se nahrazuje tímto:

Název

Popis; požadavky na složení; podmínky použití

„(*) Ethylen

Odstranění zelené barvy banánů, kiwi a kaki; odstranění zelené barvy citrusových plodů jako součást prevence jejich napadení vrtulovitými; indukce květů ananasu; inhibice klíčení brambor a cibule.

Potřebu uznal kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán.“

3.

V tabulce V „Ostatní látky“ se vkládá tato položka:

Název

Popis; požadavky na složení; podmínky použití

„Hydrogenuhličitan draselný

Fungicid“


(1)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/11


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. dubna 2008

týkající se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES

(Text s významem pro EHP)

(2008/357/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1),a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2001/95/ES stanoví povinnost výrobců uvádět na trh pouze bezpečné výrobky.

(2)

Podle směrnice 2001/95/ES se předpokládá, že je výrobek bezpečný, pokud jde o rizika a kategorie rizik, na která se vztahují příslušné vnitrostátní normy, je-li ve shodě s nezávaznými vnitrostátními normami transponujícími evropské normy.

(3)

Směrnice 2001/95/ES stanoví, že evropské normy by měly vypracovat evropské normalizační orgány. Tyto normy by měly zajistit, aby výrobky splňovaly obecný požadavek na bezpečnost podle uvedené směrnice.

(4)

Zapalovače jsou svou podstatou nebezpečné, protože vydávají plamen nebo žár a obsahují hořlavé kapaliny nebo plyny, často pod tlakem. Nejzjevnějšími potenciálními riziky, která se pojí s nesprávným použitím zapalovačů, jsou požáry, popáleniny a vznícení, jež může vyvolat explozi v přítomnosti zdroje tepla.

(5)

Zapalovače nepatří do rukou dětem. Nesprávné použití zejména malými dětmi nicméně nebývá ojedinělé, a na tuto skutečnost je nutné brát při posuzování bezpečnosti takových výrobků zvláštní zřetel. To platí zejména v případě zapalovačů na jedno použití, které se prodávají v hojném množství, často v baleních po více kusech, a které spotřebitelé používají jako laciné, jednorázové výrobky, jakož i v případě zapalovačů, které malé děti obzvláště přitahují, neboť mají vzhled nebo zábavné vlastnosti, které se považují za lákavé pro děti.

(6)

Použití zapalovačů malými dětmi může vést k požárům, které jsou příčinou nemalých osobních i hospodářských újem, včetně úmrtí. Zapalovače vzhledem k této možnosti jejich nesprávného použití dětmi představují vážné nebezpečí.

(7)

Komise v roce 1998 vydala Evropskému výboru pro normalizaci (CEN) pověření M/266 týkající se bezpečnosti spotřebitelů a dětí s ohledem na zapalovače, jehož výsledkem byla evropská norma EN 13869:2002: Zapalovače – Zapalovače odolné dětem – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

(8)

Vzhledem ke skutečnosti, že je ohroženo zdraví a bezpečnost spotřebitelů, a to zejména vzhledem ke schopnosti a sklonu malých dětí manipulovat se zapalovači a použít je nevhodným způsobem, a že toto riziko lze účinně odstranit pouze prostřednictvím vhodných opatření použitelných na úrovni Společenství, přijala Komise dne 11. května 2006 podle článku 13 směrnice 2001/95/ES rozhodnutí 2006/502/ES (2), kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).

(9)

Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí přijatá podle článku 13 směrnice 2001/95/ES představují přechodná opatření s maximální platností jeden rok a mohou být prodloužena maximálně o jeden další rok, přijala Komise dne 12. dubna 2007 rozhodnutí 2007/231/ES (3), kterým se platnost rozhodnutí 2006/502/ES prodlužuje o jeden rok.

(10)

Ačkoli odkazy na evropskou normu EN 13869: 2002 nebyly dosud zveřejněny v Úředním věstníku v souladu s ustanoveními směrnice 2001/95/ES, rozhodnutí Komise 2006/502/ES ve skutečnosti uplatňuje předpoklad shody v případě zapalovačů, které vyhovují vnitrostátním normám transponujícím evropskou normu EN 13869: 2002.

(11)

Vzhledem k nutnosti využít vhodná technická řešení k vyhodnocení požadavků na bezpečnost zapalovačů pro děti členské státy a Komise ve spolupráci s evropskými normalizačními orgány a po konzultaci se zúčastněnými stranami určily, že je zapotřebí normu EN 13869: 2002 revidovat.

(12)

Hlavním zjištěným problémem současné normy je nutnost odvolávat se na testovací orgány pro dětskou bezpečnost pro ověření, zdali je příslušný zapalovač skutečně odolný dětem. I když se ukázalo, že testovací orgány pro dětskou bezpečnost nabízejí spolehlivou metodu, bylo by vhodné najít i alternativní metody pro stanovení odolnosti zapalovačů dětem, budou-li tyto metody přinejmenším stejně účinné a spolehlivé. Kromě toho stávající definice zapalovačů, které jsou pro malé děti obzvláště lákavé (zapalovače neobvyklého typu tzv. „novelty“), umožňuje nejednoznačný výklad, což může vést k nejednotnému uplatňování zákazu takových zapalovačů. Rovněž je třeba přihlédnou k dalším otázkám, než bude moci tato norma zcela uspokojivě plnit funkci při poskytování vhodných technických řešení.

(13)

Specifické požadavky na bezpečnost zapalovačů pro děti by měly být stanoveny podle článku 4 směrnice 2001/95/ES, s cílem požádat normalizační orgány o revizi normy EN 13869: 2002, a to v souladu s postupem stanoveným ve směrnici 98/34/ES (4) o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, a uveřejnit revidovanou normu v Úředním věstníku.

(14)

Jakmile bude odkaz na revidovanou normu uveřejněn v Úředním věstníku, bude se u zapalovačů vyráběných ve shodě s touto normou předpokládat, že vyhovují všeobecnému bezpečnostnímu požadavku směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, pokud jde o specifické požadavky na bezpečnost zapalovačů pro děti stanovené touto normou.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle směrnice 2001/95/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto rozhodnutí je stanovit požadavky, na jejichž základě bude Komise moci žádat příslušné normalizační orgány o změnu příslušné normy pro zapalovače.

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

 

„zapalovačem“ rozumí ručně ovládané zařízení vydávající plamen a využívající palivo, které se běžně používá pro zamýšlené zapálení zejména cigaret, doutníků a dýmek a u něhož se dá předvídat, že může být použito k zapálení materiálů, jako je papír, knoty, svíčky a lampy, a které je vyrobeno s neoddělitelnou zásobou paliva, bez ohledu na to, zda se má znovu plnit či ne.

 

„zapalovačem bezpečným pro děti“ rozumí zapalovač navržený a vyrobený tak, aby s ním za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití nemohly zacházet děti mladší 51 měsíců, protože kupříkladu nemají potřebnou sílu k zacházení s ním nebo kvůli jeho designu nebo ochraně zapalovacího mechanismu, složitosti nebo posloupnosti operací potřebných pro jeho zapálení;

 

„zapalovačem lákavým pro děti“ rozumí zapalovač, jehož design se jakýmkoli způsobem podobá jinému předmětu běžně považovanému za lákavý nebo určený pro děti mladší 51 měsíců.

Článek 2

Požadavky

1.   Pro účely článku 4 směrnice 2001/95/ES by specifické požadavky na bezpečnost zapalovačů pro děti měly být následující:

a)

Zapalovače mají být odolné dětem, aby se minimalizovala možnost a sklon dětí mladších 51 měsíců s nimi manipulovat;

b)

zapalovače nesmí být lákavé pro děti mladší 51 měsíců.

2.   Ustanovení odst. 1 písm. a) se nevztahuje na zapalovače, které se mají znovu plnit a u nichž výrobci na žádost příslušných orgánů předloží potřebnou dokumentaci dokládající, že zapalovače jsou navrženy, vyrobeny a uváděny na trh tak, aby bylo zajištěno jejich nepřetržité očekávané bezpečné používání po dobu životnosti nejméně 5 let, s výhradou potřebné opravy, a že zejména splňují všechny tyto požadavky:

a)

nejméně dvouletou písemnou záruku výrobce na každý zapalovač v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES (5),

b)

praktickou možnost opravy a bezpečného nového naplnění po celou dobu životnosti, což předpokládá zejména opravitelný zapalovací mechanismus,

c)

neopotřebované součástky, které se při nepřetržitém používání pravděpodobně opotřebují nebo přestanou fungovat po záruční době, je možno nahradit nebo opravit v autorizovaném nebo specializovaném středisku poprodejního servisu se sídlem v Evropské unii.

V Bruselu dne 23. dubna 2008.

Za Komisi

Meglena KUNEVA

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 198, 20.7.2006, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 99, 14.4.2007, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12.


7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/14


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2005/380/ES o zřízení skupiny nevládních odborníků na řízení podniků a právo společností

(2008/358/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2005/380/ES byla zřízena skupina nevládních odborníků na řízení podniků a právo společností, která má sloužit jako subjekt pro úvahy, diskuze a poskytování rad Komisi v oblasti řízení podniků a práva společností. Rozhodnutí 2005/380/ES se použije do dne 27. dubna 2008.

(2)

Odborné rady skupiny jsou cenné, zejména pokud jde o probíhající iniciativy Komise v oblasti práva společností a řízení podniků, zvláště pak o statut evropské soukromé společnosti a zjednodušení práva společností, se kterým se počítá v legislativním a pracovním programu Komise na rok 2008 (1), a o hodnocení používání stávajících právních předpisů v oblasti řízení podniků a práva společností. Aby bylo možné zajistit návaznost a přispět k úspěšnému dokončení těchto projektů, měl by být mandát skupiny prodloužen do června 2009.

(3)

Je důležité zajistit, aby členové skupiny poskytovali objektivní odborné rady.

(4)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2).

(5)

Rozhodnutí 2005/380/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný Článek

Rozhodnutí 2005/380/ES se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členové učiní každý rok písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a také prohlášení, v němž uvedou, zda existuje, či neexistuje zájem, který by mohl bránit jejich nezávislosti.“

2)

V článku 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3).

3)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Toto rozhodnutí se použije do 30. června 2009.“

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  KOM(2007) 640 v konečném znění, 23.10.2007.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.“


7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/15


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. dubna 2008,

kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu

(2008/359/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 157 odst. 1 Smlouvy ukládá Společenství a členským státům úkol zajistit, aby existovaly podmínky nezbytné pro konkurenceschopnost průmyslu Společenství. Ustanovení čl. 157 odst. 2 vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s Komisí navzájem projednávaly svou činnost a podle potřeby ji koordinovaly. Komise může vyvinout jakékoli užitečné podněty na podporu takové koordinace.

(2)

Ve svém sdělení Přezkum průmyslové politiky v polovině období – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (1) Komise oznámila, že hodlá zahájit iniciativu zaměřenou na potraviny a současně na konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu Společenství.

(3)

Je proto nezbytné zřídit skupinu na vysoké úrovni složenou zejména z odborníků na problematiku konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského průmyslu Společenství a související otázky, jako jsou bezpečnost potravin, zdraví nebo životní prostředí, a stanovit její úkoly a strukturu.

(4)

Skupina by se měla zabývat otázkami, které určují a v budoucnu budou určovat konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu Společenství. Skupina by měla na základě výsledku svých diskusí formulovat soubor konkrétních doporučení pro příslušná odvětví politiky, jejichž cílem bude posílit konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu v souladu s politikami Společenství, zejména pak cíle týkající se bezpečnosti potravin a zdraví, zemědělské politiky a udržitelného rozvoje.

(5)

Skupina by se měla skládat ze zástupců Komise, členských států a příslušných zúčastněných stran zejména ze zemědělsko-potravinářského průmyslu, a to jak z řad výrobců, tak uživatelů, spotřebitelů a občanské společnosti.

(6)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací ze strany členů skupiny, aniž by byla dotčena bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (2).

(7)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu

Zřizuje se skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu, dále jen „skupina“.

Článek 2

Úkoly

Úkolem skupiny je:

1)

zabývat se otázkami, které určují a v budoucnu budou určovat konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu Společenství, a souvisejícími problematikami;

2)

určit faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělsko-potravinářského průmyslu Společenství, včetně budoucích úkolů a tendencí, které mohou mít na konkurenceschopnost dopad;

3)

formulovat soubor konkrétních doporučení týkajících se příslušných odvětví pro tvůrce politik na úrovni Společenství.

Článek 3

Konzultace

Komise může se skupinou projednávat jakoukoli záležitost týkající se konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského průmyslu Společenství.

Článek 4

Členství – jmenování

1.   Komise jmenuje členy skupiny z řad odborníků na vysoké úrovni s pravomocemi a zodpovědností v oblastech, které mají vztah ke konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského průmyslu Společenství a souvisejícím problematikám.

2.   Skupinu tvoří nejvýše 27 členů v tomto složení:

a)

osm zástupců členských států,

b)

třináct zástupců zemědělsko-potravinářského průmyslu,

c)

šest zástupců občanské společnosti a profesních sdružení.

3.   Členové skupiny jsou jmenováni za svou osobu na základě odborných znalostí a radí Komisi nezávisle na vnějších vlivech.

4.   Každý člen skupiny jmenuje osobního zástupce do přípravné podskupiny zřízené čl. 5 odst. 2.

5.   Členové jsou jmenováni na jednoleté funkční období s možností prodloužení a zůstávají ve funkci do doby, než budou nahrazeni v souladu s odstavcem 6 tohoto článku, nebo dokud neskončí jejich funkční období.

6.   Členové mohou být ve zbývající části svého funkčního období nahrazeni v těchto případech:

a)

pokud odstoupí;

b)

pokud člen již není schopen účinně přispívat k jednáním skupiny;

c)

pokud člen nesplňuje podmínky stanovené v článku 287 Smlouvy.

7.   Členové předloží písemné prohlášení, že budou jednat ve veřejném zájmu, a prohlášení o tom, zda existuje nějaký zájem, který by nežádoucím způsobem ovlivňoval jejich nezávislost.

8.   Jména členů se zveřejní na internetových stránkách generálního ředitelství pro podniky a průmysl a v Rejstříku skupin odborníků zřízeném Komisí. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 5

Fungování skupiny

1.   Skupině předsedá Komise.

2.   Podskupina, dále jen „podskupina ‚sherpa‘“, připravuje jednání, zprávy o postojích a poskytuje poradenství ohledně činností a/nebo strategických opatření, jež má skupina doporučit. Při přípravě práce pro zasedání skupiny úzce spolupracuje s útvary Komise.

3.   Po dohodě s Komisí může skupina zřídit podskupiny pro posouzení konkrétních otázek v rámci mandátu stanoveného skupinou. Tyto podskupiny jsou rozpuštěny, jakmile splní své pověření.

4.   Zástupce Komise může požádat jiné odborníky nebo pozorovatele se zvláštní kvalifikací, pokud jde o téma, které je na programu jednání, aby se zapojili do práce skupiny nebo jednání či práce podskupiny a skupin ad hoc.

5.   Informace získané při účasti na jednáních nebo práci skupiny, skupin ad hoc či podskupin se nesdělují, pokud se Komise domnívá, že se jedná o důvěrné informace.

6.   Skupina, „podskupina ‚sherpa‘“ a další podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise zabezpečuje sekretářské služby. Jednání skupin a podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

7.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

8.   Komise může zveřejnit nebo umístit na internet na příslušné webové stránky jakékoli shrnutí, závěry, část závěrů nebo pracovní dokument skupiny, zápis z jednání a zprávy v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 6

Den skončení platnosti

Toto rozhodnutí se použije do dne 1. listopadu 2009. Před tímto dnem rozhodne Komise o jeho případném prodloužení.

V Bruselu dne 28. dubna 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  KOM(2007) 374, 4.7.2007.

(2)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 206/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. dubna 2008,

kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2003

(oznámeno pod číslem K(2008) 1668)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2008/360/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a čl. 3a odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2003 se v Nizozemsku vyskytla ohniska influenzy ptáků. Výskyt této nákazy představoval vážné riziko pro hospodářská zvířata ve Společenství.

(2)

S cílem předejít rozšíření nákazy a pomoci ji co nejrychleji eradikovat by mělo Společenství finančně přispět na způsobilé výdaje vzniklé členskému státu v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení této nákazy, jak stanoví rozhodnutí 90/424/EHS.

(3)

Rozhodnutím Komise 2003/678/ES ze dne 24. září 2003 o finančním příspěvku Společenství na způsobilé výdaje na eradikaci influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2003 (2) byl udělen Nizozemsku finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními pro tlumení influenzy ptáků provedenými v roce 2003.

(4)

Uvedené rozhodnutí stanovilo vyplacení první splátky ve výši 40 000 000 EUR.

(5)

V souladu s uvedeným rozhodnutím má být zůstatek finančního příspěvku Společenství vyplacen na základě žádostí předložených Nizozemskem dne 14. března 2004, 26. července 2005 a 2. listopadu 2006.

(6)

S ohledem na tato východiska by nyní měla být stanovena celková výše finančního příspěvku Společenství na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2003.

(7)

Z výsledků kontrol provedených Komisí v souladu s veterinárními pravidly Společenství a podmínkami pro udělení finančního příspěvku Společenství vyplývá, že celou výši předložených výdajů nelze považovat za způsobilou.

(8)

Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Nizozemsku sděleny dopisy ze dne 12. července 2007, 26. října 2007 a 5. prosince 2007.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Celkový finanční příspěvek Společenství na výdaje související s eradikací influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2003 podle rozhodnutí 2003/678/ES se stanoví na 65 516 152,41 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 30. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2006/53/ES (Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 249, 1.10.2003, s. 53. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2004/27/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 45).


7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. května 2008

o finančním příspěvku Společenství na rok 2008 na elektronizaci veterinárních postupů, systém oznamování chorob zvířat, komunikační opatření a studie a hodnocení

(2008/361/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na články 17, 20, čl. 37 odst. 2 a čl. 37a odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na specifická veterinární opatření, zejména pokud jde o informační politiku zaměřenou na zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a bezpečnost potravin, technická a vědecká opatření a kontrolu.

(2)

Podle ustanovení čl. 37a odst. 1 písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS lze finanční příspěvek Společenství poskytnout na elektronizaci veterinárních postupů týkajících se provozu, správy a údržby integrovaných elektronických veterinárních systémů, případně včetně styčných bodů s databázemi jednotlivých států. Finanční příspěvek Společenství by proto měl být poskytován na provoz, správu a údržbu integrovaného počítačového veterinárního systému TRACES (Trade Control and Expert System, Obchodní řídící a expertní systém) zavedeného rozhodnutím Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (2) s cílem zajistit, že tento systém bude dostupný, bezpečný a aktuální.

(3)

Podle ustanovení čl. 37 odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS lze finanční podporu Společenství získat na zavedení systémů pro identifikaci zvířat a oznamování chorob zvířat podle předpisů týkajících se veterinárních kontrol v obchodu uvnitř Společenství se živými zvířaty s cílem dokončení vnitřního trhu. Finanční příspěvek Společenství by proto měl být poskytnut za účelem aktualizace systému oznamování chorob zvířat (ADNS), založeného na rozhodnutí Komise 2005/176/ES ze dne 1. března 2005 o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (3), a provedení nezbytných technických zlepšení.

(4)

Ve sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o nové strategii Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady „Prevence je lepší než léčba“ (4) (dále jen „sdělení o nové strategii v oblasti zdraví zvířat“) se uvádí, že Komise je odhodlána zlepšit komunikaci se spotřebiteli a zúčastněnými stranami.

(5)

Článek 16 rozhodnutí 90/424/EHS stanoví, že Společenství finančně přispívá na provádění informační politiky v oblasti zdraví zvířat, jejich dobrých životních podmínek a bezpečnosti potravin u produktů živočišného původu. Na provádění opatření, jejichž cílem je zlepšit komunikaci se spotřebiteli a zúčastněnými stranami v oblasti zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, uvedených v rámci sdělení o nové strategii v oblasti zdraví zvířat, by tedy měl být poskytnut finanční příspěvek Společenství.

(6)

Podle článku 19 rozhodnutí 90/424/EHS může Společenství provádět technická a vědecká opatření nutná pro další rozvoj veterinárních právních předpisů Společenství a pro rozvoj vzdělávání a odborné přípravy ve veterinární oblasti nebo pomáhat členským státům nebo mezinárodním organizacím při provádění těchto opatření.

(7)

Postupné zavádění elektronické identifikace přežvýkavců je jedním z očekávaných výsledků této strategie. Před zavedením nových právních předpisů v této oblasti je proto nezbytná studie zabývající se náklady a přínosy a efektivitou nákladů spojených s elektronickou identifikací skotu. Pro posílení úlohy referenčních laboratoří Společenství se jeví nezbytné vyhodnotit jejich fungování a výkon. Výsledek těchto studií a hodnocení bude základem pro legislativní přezkum v této oblasti, bude-li považován za nutný. Na financování studií a hodnocení v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zootechniky by tedy měl být poskytnut finanční příspěvek Společenství. Je třeba stanovit nejvyšší částku určenou pro tyto aktivity. V roce 2008 mají být zahájena nabídková řízení za účelem uzavření zvláštních smluv na provedení studií a hodnocení v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zootechniky. Podle nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (5) se veterinární opatření mají financovat z Evropského zemědělského záručního fondu. Pro účely finanční kontroly se použijí články 9, 36 a 37 uvedeného nařízení.

(8)

Vyplacení finančního příspěvku Společenstvím musí být podmíněno tím, že činnosti budou skutečně provedeny a že dodavatelé poskytnou veškeré nezbytné informace.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

TRACES (Obchodní řídící a expertní systém)

Finanční příspěvek Společenství se poskytuje na provoz, správu a údržbu systému TRACES, zavedeného rozhodnutím 2003/24/ES, a to v této výši a pro tyto účely:

a)

1 000 000 EUR na provoz;

b)

500 000 EUR na získání nezbytné logistické podpory v rámci pomoci poskytované uživatelům;

c)

300 000 EUR na nákup nezbytné podpory pro údržbu systému za účelem jeho přizpůsobení právnímu a technickému vývoji;

d)

200 000 EUR na vývoj nezbytných technologií zpracování údajů;

e)

250 000 EUR na vývoj styčných bodů mezi národními databázemi pro identifikaci skotu.

Článek 2

ADNS (Systém oznamování chorob zvířat)

Uděluje se finanční příspěvek Společenství ve výši 270 000 EUR na aktualizaci systému oznamování chorob zvířat vytvořeného na základě rozhodnutí 2005/176/ES.

Článek 3

Komunikace v oblasti zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat

Uděluje se finanční příspěvek Společenství na opatření v oblasti komunikace s příslušnými orgány a občany, jejichž cílem je šířit informace o právních předpisech Společenství v oblasti zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a to v této výši:

a)

2 500 000 EUR v oblasti zdraví zvířat;

b)

150 000 EUR v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Článek 4

Studie a hodnocení

Uděluje se finanční příspěvek Společenství v maximální výši 300 000 EUR na tyto studie a hodnocení:

a)

studie věnovaná přínosům a nákladům spojeným s elektronickou identifikací skotu;

b)

hodnocení referenčních laboratoří Společenství v oblasti zdraví zvířat a zootechniky.

Článek 5

Položky

1.   Finanční příspěvky uvedené v článcích 1 až 4 budou financovány v rámci rozpočtové linie 17 04 02 01 rozpočtu Evropských společenství na rok 2008.

2.   Činnosti uvedené v článku 4 budou provedeny podle dvou zvláštních smluv. Tyto dvě zvláštní smlouvy budou podepsány v průběhu roku 2008.

V Bruselu dne 6. května 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44.

(3)  Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 40. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/924/ES (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 48).

(4)  KOM(2007) 539 v konečném znění.

(5)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1437/2007 (Úř. věst. L 322, 7.12.2007, s. 1).


DOPORUČENÍ

Komise

7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/20


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 6. května 2008

ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu

(oznámeno pod číslem K(2008) 1721)

(2008/362/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Externí zajištění kvality pro povinný audit je pro vysokou kvalitu auditu zásadní. Dodává důvěryhodnost zveřejňovaným finančním informacím a poskytuje lepší ochranu akcionářům, investorům, věřitelům a jiným zúčastněným stranám. Jakýkoliv systém externího zajištění kvality by proto měl být objektivní a nezávislý na auditorské profesi.

(2)

Ustanovení článků 29 a 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (1) zavádí na vysoké úrovni kritéria pro systémy zajištění kvality u všech statutárních auditorů a auditorských společností. Směrnice zahrnuje některé myšlenky obsažené v doporučení Komise 2001/256/ES ze dne 15. listopadu 2000 nazvaném Zajištění kvality u povinného auditu v Evropské unii: minimální požadavky (2).

(3)

Části uvedeného doporučení, které se týkají povinného auditu subjektů veřejného zájmu, však již neodpovídají současnému mezinárodnímu vývoji a byly překonány tendencemi zavést pro tyto audity systémy externího zajištění kvality, které jsou řízeny nezávisle na auditorské profesi a u nichž přezkum zajištění kvality provádějí osoby jiné než auditoři.

(4)

V důsledku kritérií stanovených ve směrnici 2006/43/ES se stále vyskytují značné rozdíly ve způsobu současné organizace systémů externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností v členských státech. Je třeba zabránit tomu, aby zúčastněné strany měly odlišné pojetí kvality auditu u statutárních auditorů a auditorských společností v členských státech, zejména s ohledem na článek 34 směrnice 2006/43/ES. Směrnice 2006/43/ES rovněž podporuje systémy veřejného dohledu členských států s cílem nalézt koordinovaný přístup k provádění přezkumů zajištění kvality.

(5)

Spolupráce mezi členskými státy je prioritou s ohledem na audity subjektů veřejného zájmu. Pro systémy zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit v těchto subjektech by měly být stanoveny další pokyny. Je proto vhodné vypracovat nové doporučení, které odráží současný stav lépe než doporučení 2001/256/ES a které zohledňuje nové mezinárodní trendy i konkrétní potřeby členských států. Není však třeba vypracovat podrobné pokyny pro systémy zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit v subjektech jiných, než jsou subjekty veřejného zájmu.

(6)

Kontroly by měly přispět ke zvýšení kvality auditu u kontrolovaného statutárního auditora či auditorské společnosti a měly by být prováděny pravidelně a preventivně. Měly by se zaměřit na vytvoření a zachování důvěry v povinné audity, a tím i důvěry ve finanční trhy. Toto doporučení by se proto nemělo týkat vyšetřování ad-hoc, která jsou prováděna z důvodu možných porušení právních a správních předpisů.

(7)

Za účelem zvýšení kvality auditů v rámci Společenství by měly nezávislé orgány dohledu hrát aktivnější úlohu při kontrolách auditorských společností. Pro nezávislost kontrolního systému by měly být vypracovány pokyny. S ohledem na provádění kontrol by měla být ujasněna možná úloha orgánů veřejného dohledu, odborných sdružení a dalších příslušných orgánů, jakož i úloha odborníků. Je třeba rovněž ujasnit financování systému zajištění kvality.

(8)

Podle článku 43 směrnice 2006/43/ES se přezkum zajištění kvality musí u statutárních auditorů nebo auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu provádět alespoň jednou za tři roky. Systém veřejného dohledu by mohl čelit obtížím při náboru dostatečného počtu kontrolorů, kteří při každé kontrole provádějí přezkum na místě. Proto by mělo být za určitých podmínek možné, aby se přezkumů na místě účastnili i odborníci, kteří nemají statut kontrolora.

(9)

Kontroloři a statutární auditor i auditorská společnost by spolu měli před přijetím závěrečné zprávy a při dalším postupu účinně komunikovat s cílem zajistit, aby dotčený statutární auditor či dotčená auditorská společnost postupovali v souladu se závěrečnou zprávou o kontrole a aby jim uvedená zpráva poskytla dostatečné pokyny k tomu, aby se v budoucnosti vyvarovali problémů uvedených ve zprávě.

(10)

Pro zdokonalení vykazatelnosti systému zajištění kvality a jeho srovnatelnosti v rámci Společenství by měla výroční zpráva o celkových výsledcích kontrol zahrnovat klíčové ukazatele o výkonnosti, na jejichž základě by mohlo být vypracováno hodnocení použitých zdrojů i účinnost systému zajištění kvality.

(11)

S ohledem na nejnovější mezinárodní vývoj, zejména na zapojení příslušných orgánů a odborníků do provádění kontrol, hodlá Komise v roce 2011 zhodnotit situaci,

DOPORUČUJE:

Předmět

1.

Toto doporučení stanoví pokyny pro provádění nezávislých systémů zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu v souladu s články 29 a 43 směrnice 2006/43/ES.

2.

V případech, kdy se členský stát rozhodl v souladu s článkem 39 směrnice 2006/43/ES zprostit některé subjekty veřejného zájmu požadavků, měl by rovněž vyjmout uvedené subjekty veřejného zájmu z oblasti působnosti opatření přijatých s ohledem na toto doporučení.

Definice

3.

Definice uvedené v článku 2 směrnice 2006/43/ES se vztahují na toto doporučení. Pro účely tohoto doporučení se použijí rovněž tyto definice:

a)

„orgánem veřejného dohledu“ se rozumí příslušný orgán ve smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 2006/43/ES, který zastupuje systém veřejného dohledu vycházející ze zásad stanovených v článku 32 uvedené směrnice;

b)

„kontrolorem“ se rozumí osoba provádějící přezkum, která splňuje požadavky stanovené v čl. 29 odst. 1 prvním pododstavci bodu d) směrnice 2006/43/ES a je zaměstnána orgánem veřejného dohledu či jiným příslušným orgánem, který byl pověřen výkonem kontrol;

c)

„kontrolami“ se rozumí přezkumy zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností, které provádí kontrolor a které nejsou vyšetřováním ve smyslu čl. 32 odst. 5 směrnice 2006/43/ES;

d)

„odborníkem“ se rozumí fyzická osoba, která má specifické odborné znalosti v oblasti finančních trhů, účetního výkaznictví, provádění auditu či jiných oblastech týkajících se kontrol, přičemž odborníky mohou být i statutární auditoři.

Nezávislost systému zajištění kvality

4.

Orgán veřejného dohledu by měl nést konečnou odpovědnost za systém externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit u subjektů veřejného zájmu. Členské státy by neměly jmenovat orgánem veřejného dohledu žádné sdružení či žádný subjekt spojený s účetní či auditorskou profesí.

5.

Statutární auditoři a auditorské společnosti provádějící audit u subjektů veřejného zájmu by měly podléhat kontrolám, které vykonává orgán veřejného dohledu, buď výlučně, nebo společně s jiným příslušným subjektem v souladu s bodem 6.

6.

Mělo by být možné pověřit výkonem úkolů spojených s prováděním kontrol jiný příslušný subjekt za předpokladu, že je zajištěna odpovědnost takového subjektu vůči orgánu veřejného dohledu a že si orgán veřejného dohledu ponechá alespoň tyto úkoly:

a)

schválení, a pokud to orgán veřejného dohledu považuje za vhodné, i změnu kontrolních metodik, včetně příruček pro kontrolu a postupy následující po kontrole, metodik výkaznictví a periodických kontrolních programů;

b)

schválení, a pokud to orgán veřejného dohledu považuje za vhodné, i změnu zpráv o kontrole a zpráv o postupech následujících po kontrole;

c)

schválení, a pokud to orgán veřejného dohledu považuje za nutné, i jmenování kontrolorů pro každou kontrolu;

d)

vydávání doporučení a pokynů jakéhokoliv druhu subjektu, který byl výkonem úkolů pověřen.

7.

Orgán veřejného dohledu by měl mít právo účastnit se kontrol a získat přístup ke kontrolní dokumentaci, pracovním dokumentům auditu a jiným příslušným dokladům.

8.

Všechna opatření týkající se financování systému zajištění kvality, včetně opatření vztahujících se k míře financování a finanční kontrole, by neměla podléhat schvalování nebo právu veta ze strany osob či organizací, které zastupují účetní profesi, auditorskou profesi nebo auditorskou společnost nebo jsou s těmito profesemi a společnostmi jinak spojeny. Míra financování by měla orgánu veřejného dohledu umožnit, aby zaměstnal dostatečný počet pracovníků pro účely provádění bodů 6 a 7.

9.

Jestliže finanční prostředky pro systém zajištění kvality poskytnou statutární auditoři či auditorské společnosti podléhající kontrole, měl by být jakýkoliv jimi splatný poplatek či jiný příspěvek povinně stanoven a měl by být včas zaplacen v plné výši.

Nezávislost kontrol

10.

Orgán veřejného dohledu by měl zajistit, aby existovaly příslušné politiky a postupy týkající se nezávislosti a objektivnosti pracovníků, včetně kontrolorů, a řízení kontrolního systému.

11.

Osobě, která je statutárním auditorem nebo je zaměstnána u statutárního auditora nebo auditorské společnosti či je s auditorem nebo společností jinak spojena, by nemělo být povoleno působit v roli kontrolora.

12.

Osoba by neměla působit v roli kontrolora při kontrole statutárního auditora nebo auditorské společnosti, pokud neuplynuly alespoň dva roky od doby, kdy tato osoba přestala být společníkem či zaměstnancem uvedeného auditora nebo uvedené auditorské společnosti, nebo od doby, kdy tato osoba přestala být spojována s auditorem či auditorskou společností.

13.

Kontroloři by měli učinit prohlášení, že mezi nimi a kontrolovaným statutárním auditorem nebo auditorskou společností neexistuje střet zájmů. Kontroloři, kteří učiní neúplné či nepravdivé prohlášení, by měli být vyloučeni z provádění kontrol a měli by být vystaveni účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím.

14.

Kontroloři by měli být odměňováni v souvislosti s kontrolami pouze orgánem veřejného dohledu či subjektem, který byl pověřen výkonem kontrol. Kontroloři by neměli obdržet žádnou odměnu od přezkoumávaného statutárního auditora, auditorské společnosti či jejich sítí.

15.

Jestliže se orgán veřejného dohledu domnívá, že pro řádné provedení kontroly je zapotřebí specifických odborných znalostí, měly by kontrolorům napomáhat odborníci. Tito odborníci by měli spadat pod přímý dohled kontrolorů a měli by podléhat požadavkům uvedeným v bodech 10, 12 až 14.

Metodické pokyny pro provádění kontrol

16.

V případech, kdy v členském státu není přechodně pro provádění kontrol na místě k dispozici dostatek kontrolorů, měl by mít orgán veřejného dohledu právo rozhodnout, že přezkumy na místě provedou odborníci, a to za předpokladu, že tito odborníci splňují požadavky stanovené v čl. 29 odst. 1 prvním pododstavci bodu d) směrnice 2006/43/ES, že jsou plně zodpovědní vůči orgánu veřejného dohledu a že kontroloři provádějí přezkumy na místě u stejného statutárního auditora nebo auditorské společnosti alespoň každých šest let.

17.

Rozsah kontrol by měl zahrnovat:

a)

hodnocení návrhu vnitřního systému řízení kvality auditorské společnosti;

b)

přiměřené prověření souladu postupů a přezkum auditorských spisů subjektů veřejného zájmu s cílem ověřit účinnost vnitřního systému řízení kvality;

c)

s ohledem na zjištění učiněná při kontrolách podle bodů a) a b) hodnocení obsahu posledních výročních zpráv o průhlednosti zveřejněných statutárním auditorem nebo auditorskou společností v souladu s článkem 40 směrnice 2006/43/ES.

18.

Měly by být přezkoumány alespoň následující politiky a postupy vnitřní kontroly statutárního auditora nebo auditorské společnosti:

a)

dodržování platných norem auditu a norem řízení kvality a dodržování etických požadavků a požadavků nezávislosti, včetně požadavků uvedených v kapitole IV a článku 42 směrnice 2006/43/ES, jakož i příslušných právních a správních předpisů dotčeného členského státu, ze strany statutárního auditora nebo auditorské společnosti;

b)

množství a kvalita použitých zdrojů, včetně dodržování požadavků na průběžné vzdělávání uvedených v článku 13 směrnice 2006/43/ES;

c)

dodržování požadavků uvedených v článku 25 směrnice 2006/43/ES týkajících se odměn účtovaných za audit.

19.

Pro účely prověření souladu by měla být vybrána alespoň významná část auditorských spisů, a to na základě analýzy rizik nesprávného provádění povinného auditu.

Výsledek kontrol

20.

Zjištění učiněná při kontrolách a z nich vyplývající závěry, které jsou podkladem pro doporučení, včetně zjištění a závěrů týkajících se zprávy o průhlednosti, by měly být řádně sděleny kontrolovanému statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti a měly by být s nimi prodiskutovány, a to před vypracováním zprávy o kontrole. Kontrolovanému statutárnímu auditoru či auditorské společnosti by se měla poskytnout lhůta v trvání nejvýše 12 měsíců od data vydání zprávy o kontrole k tomu, aby podnikli opatření v souvislosti s doporučeními vydanými ohledně vnitřního systému řízení kvality auditorské společnosti. Pokud kontrolovaný státní auditor či auditorská společnost neuskutečnily po kontrole řádné postupy s ohledem na doporučení, měl by orgán veřejného dohledu poukázat na hlavní nedostatky zjištěné ve vnitřním systému řízení kvality.

21.

V souladu s řádnými právními postupy stanovenými v dotčeném členském státu by systém veřejného dohledu měl být oprávněn podniknout disciplinární opatření nebo uložit sankce v souvislosti se statutárními auditory a auditorskými společnostmi.

22.

Orgán veřejného dohledu by měl alespoň včasně a vhodně informovat veřejnost o všech disciplinárních opatřeních či sankcích uložených statutárním auditorům a auditorským společnostem v souvislosti s provedením povinného auditu. Orgán veřejného dohledu by měl identifikovat dotčeného statutárního auditora nebo dotčenou auditorskou společnost a uvést hlavní nedostatky, které vedly k přijetí opatření či uložení sankcí.

23.

V případech, kdy bylo během kontroly zjištěno, že zpráva o průhlednosti zveřejněná statutárním auditorem nebo auditorskou společností v souladu s článkem 40 směrnice 2006/43/ES obsahuje informace, které orgán veřejného dohledu považuje za značně klamavé, včetně informací o účinnosti vnitřního systému řízení kvality auditorské společnosti, měl by orgán veřejného dohledu zajistit, aby zpráva o průhlednosti byla odpovídajícím způsobem bez prodlení změněna.

Průhlednost celkových výsledků systému zajištění kvality

24.

Orgány veřejného dohledu by měly každoročně podávat zprávu o celkových výsledcích systému zajištění kvality. Zpráva by měla zahrnovat informace o vydaných doporučeních, dalším postupu následujícím po doporučeních, přijatých disciplinárních opatřeních a uložených sankcích. Rovněž by měla obsahovat kvantitativní informace a jiné zásadní informace o výkonnosti v oblasti finančních zdrojů a obsazování pracovních míst a účinnosti systému zajištění kvality.

Další postup

25.

Členské státy se vyzývají, aby informovaly Komisi o opatřeních přijatých s ohledem na toto doporučení do 6. května 2009.

Určení

26.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. května 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87. Směrnice pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES (Úř. věst. L 81, 20.3.2008, s. 53).

(2)  Úř. věst. L 91, 31.3.2001, s. 91.


Tiskové opravy

7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/25


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa

( Úřední věstník Evropské unie L 217 ze dne 29. srpna 2003 )

(Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 03, svazek 39, s. 544)

Strana 546 zvláštního vydání, článek 7 odstavec 1 písm. a):

místo:

„a)

žádosti o vývozní licence podle článku 1, které byly podány od pondělí do středy téhož týdne, uvádějící, zda se na ně vztahuje článek 4;“,

má být:

„a)

žádosti o vývozní licence podle článku 1, které byly podány od pondělí do pátku téhož týdne, uvádějící, zda se na ně vztahuje článek 4;“.