ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 115

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
29. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 381/2008 ze dne 28. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Přepracované znění)

10

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/336/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2008 o jmenování a nahrazení členů řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

32

 

 

Komise

 

 

2008/337/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/968/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2008) 1571)  ( 1 )

33

 

 

2008/338/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/438/ES, pokud jde o syrové mléko a výrobky ze syrového mléka z Austrálie a mléko a mléčné výrobky ze Srbska, a aktualizuje záznam v uvedené příloze pro Švýcarsko (oznámeno pod číslem K(2008) 1587)  ( 1 )

35

 

 

2008/339/ES

 

*

Rozhodnutí komise ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2008) 1577)  ( 1 )

39

 

 

2008/340/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008, kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz (oznámeno pod číslem K(2008) 1588)  ( 1 )

44

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

47

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava informace týkající se vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou týkající se vývozních cel (Úř. věst. L 112 ze dne 24.4.2008)

48

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 380/2008

ze dne 18. dubna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem Amsterodamské smlouvy je postupné vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Tato smlouva přiznává Komisi právo na iniciativu, pokud jde o opatření v rámci harmonizované přistěhovalecké politiky.

(2)

Je nezbytné, aby jednotný vzor povolení k pobytu obsahoval všechny nezbytné informace a splňoval velmi vysoké technické normy, zejména pokud jde o ochranu proti padělání a pozměňování. Tím se přispěje k předcházení nedovolenému přistěhovalectví a nedovolenému pobytu a k boji proti těmto jevům. Vzor musí být také vhodný pro použití ve všech členských státech.

(3)

Začlenění biometrických identifikátorů je důležitým krokem směrem k využívání nových prvků, které zavádějí spolehlivější vazbu mezi povolením k pobytu a jeho držitelem, a tím významně přispívají k zabezpečení ochrany před zneužitím. Je třeba zohlednit technické podmínky stanovené v dokumentu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) č. 9303 část 3 o velikosti 1 a 2 strojově čitelných úředních dokladů.

(4)

Navíc velká většina členských států používá zásadu jedna osoba jeden doklad, která ještě více posiluje bezpečnost. Mělo by být přezkoumáno, zda by tato zásada neměla být povinná.

(5)

Evropská Rada na svém zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 zdůraznila, že je nutný soudržný přístup v EU v oblasti biometrických identifikátorů nebo biometrických údajů, který by umožnil zavedení harmonizovaných řešení pro doklady státních příslušníků třetích zemí, pasy občanů EU a informační systémy.

(6)

Využití nových technologií, jako jsou e-government a elektronický podpis, pro přístup k elektronickým službám by mělo být usnadněno tím, že se členským státům umožní využívat k těmto účelům paměťové médium používané pro začleňování biometrických identifikátorů nebo přídavné paměťové médium začleněné do povolení k pobytu.

(7)

Účelem tohoto nařízení je výhradně stanovení bezpečnostních prvků a biometrických identifikátorů, jež se mají používat v členských státech v jednotném vzoru povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.

(8)

Toto nařízení stanoví pouze technické specifikace, které nejsou tajné; tyto technické specifikace musí být doplněny o další technické specifikace, které mohou zůstat utajeny proto, aby se zabránilo padělání a pozměňování, a které nemohou zahrnovat osobní údaje nebo odkazy na takové údaje. K přijímání těchto doplňkových technických podmínek by měla být zmocněna Komise, které by měl být nápomocen výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (2).

(9)

Pokud jde o osobní údaje zpracovávané v souvislosti s jednotným vzorem povolení k pobytu, použije se směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3), přičemž se musí zajistit, aby na jednotném vzoru povolení k pobytu nebyly uchovávány žádné další informace, nestanoví-li tak nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 (4) nebo jeho příloha nebo není-li to uvedeno v příslušném cestovním dokladu.

(10)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, kterým je zavést biometrické identifikátory v interoperabilním formátu, nezbytné a vhodné stanovit pravidla pro všechny členské státy, které provádějí Schengenskou úmluvu. V souladu s článkem 5 Smlouvy nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení sledovaných cílů.

(11)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis na základě hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, mělo by se Dánsko rozhodnout v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(12)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (5), které spadá do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 1999/437/ES (6) o některých opatřeních pro uplatňování této dohody.

(13)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství oznámilo Spojené království dopisem ze dne 29. prosince 2003 své přání účastnit se přijímání a uplatňování tohoto nařízení.

(14)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství oznámilo Irsko dopisem ze dne 19. prosince 2003 své přání účastnit se přijímání a uplatňování tohoto nařízení.

(15)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/860/ES (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1030/2002 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí jsou vydávána jako samostatné doklady ve formátu ID 1 nebo ID 2.“;

b)

odst. 2 písm. a) se mění takto:

i)

bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

povolení vydaných na dobu posuzování žádosti o azyl, žádosti o povolení k pobytu nebo o jeho prodloužení.“,

ii)

vkládá se nový bod, který zní:

„iia)

povolení vydaných za výjimečných okolností s cílem prodloužit oprávněný pobyt na dobu nejvýše jednoho měsíce.“

2)

V čl. 2 odst. 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„d)

technických podmínek paměťového média pro uchování biometrických prvků a jeho zabezpečení, včetně zabránění neoprávněnému přístupu;

e)

požadavků na kvalitu a společné normy pro zobrazení obličeje a otisků prstů;

f)

taxativního seznamu dalších vnitrostátních bezpečnostních prvků, které by členské státy mohly doplnit podle písm. h) přílohy.“

3)

V článku 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V souladu s postupem podle čl. 7 odst. 2 může být rozhodnuto, že technické podmínky uvedené v článku 2 jsou tajné a nezveřejňují se. V takovém případě se zpřístupní pouze subjektům, které členské státy pověřily tiskem, a osobám řádně pověřeným členským státem anebo Komisí.“

4)

V článku 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Povolení k pobytu nebo paměťové médium, které je součástí povolení k pobytu, jak stanoví článek 4a, neobsahuje žádné strojově čitelné informace, nestanoví-li tak toto nařízení nebo jeho příloha nebo nebude-li to uvedeno v příslušném cestovním dokladu vydávajícím státem v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy. Členské státy mohou rovněž ukládat údaje pro elektronické služby, jako jsou e-government a e-business, jakož i další údaje týkající se povolení k pobytu na čip uvedený v bodě 16 přílohy. Všechny vnitrostátní údaje však musí být logicky odděleny od biometrických údajů uvedených v článku 4a.

Pro účely tohoto nařízení se biometrické prvky povolení k pobytu využívají pouze pro ověřování:

a)

pravosti dokladu;

b)

totožnosti jeho držitele prostřednictvím přímo dostupných porovnatelných prvků při žádosti o předložení povolení k pobytu v souladu s vnitrostátními právními předpisy.“

5)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4a

Jednotný vzor povolení k pobytu zahrnuje paměťové médium obsahující zobrazení obličeje a dva otisky prstů držitele povolení v interoperabilním formátu. Údaje musí být zabezpečeny a paměťové médium musí mít dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit úplnost, pravost a důvěrnost údajů.

Článek 4b

Pro účely tohoto nařízení členské státy získávají od státních příslušníků třetích zemí biometrické identifikátory, které tvoří zobrazení obličeje a dva otisky prstů.

Postup získávání se stanoví v souladu s vnitrostátními postupy příslušného členského státu a se zárukami stanovenými v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Úmluvě Organizace spojených národů o právech dítěte.

Pořizují se tyto biometrické identifikátory:

fotografie poskytnutá žadatelem nebo zhotovená při předkládání žádosti a

dva otisky prstů, které byly sejmuty naplocho a digitálně zaznamenány.

Technické podmínky pro zaznamenávání biometrických identifikátorů se stanoví postupem podle čl. 7 odst. 2 a podle norem ICAO a technických podmínek pro pasy vydávané členskými státy jejich státním příslušníkům podle nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (8).

Sejmutí otisků prstů je povinné od šesti let věku.

Osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné, jsou vyňaty z požadavku poskytnout otisky prstů.

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5a

Používají-li členské státy jednotný vzor pro jiné účely, než které jsou stanoveny tímto nařízením, musí být přijata vhodná opatření s cílem zajistit, aby nebyla možná záměna s povoleními k pobytu uvedenými v článku 1 a aby byl na dokladu jasně vyznačen účel.“

7)

V článku 9 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Uchovávání zobrazení obličeje jako primárního biometrického identifikátoru se zavede nejpozději do dvou let a uchovávání zobrazení dvou otisků prstů nejpozději do tří let od přijetí příslušných technických opatření stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. d) a e).

Prováděním stávajícího nařízení však není dotčena platnost již vydaných povolení k pobytu, pokud daný členský stát nerozhodne jinak.

Během přechodného období o délce dvou let od přijetí prvních technických podmínek pro zobrazení obličeje uvedených v třetím pododstavci tohoto článku může být povolení k pobytu nadále vydáváno v podobě štítků.“

8)

Příloha se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 18. dubna 2008.

Za Radu

předseda

D. MATE


(1)  Stanovisko ze dne 20. června 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Rozhodnutí Rady č. 2004/860/ES ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78).

(8)  Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1.“;


PŘÍLOHA I

Příloha nařízení (ES) č. 1030/2002 se mění takto:

1)

Písmeno a) se mění takto:

1.

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Povolení k pobytu včetně biometrických prvků bude vydáváno jako samostatný doklad ve formátu ID 1 nebo ID 2. Naváže na specifikace stanovené v dokumentech Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) o strojově čitelných vízech (dokument 9303 část 2) nebo o strojově čitelných cestovních dokladech (kartách) (dokument 9303 část 3). Povolení k pobytu může být nadále vydáváno v podobě štítků pouze po dobu dvou let od přijetí technických podmínek podle čl. 9 odst. 3. Obsahuje tyto údaje:“;

2.

v bodě 2 se zrušují slova „a předsazeným identifikačním písmenem“;

3.

v bodě 6.4 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Povolení k pobytu pro rodinného příslušníka občana Evropské unie, který nevykonával právo volného pohybu, musí obsahovat údaj „rodinný příslušník“. V případě oprávněných osob podle čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (1) mohou členské státy uvést ‚oprávněná osoba podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.’;

4.

vkládá se nový bod, který zní:

„8a.

Název dokladu uvedený v bodě 1 lze zopakovat i ve spodní části karty v dalších dvou jazycích. Nadpisy uvedené v bodech 2 až 8 je třeba uvádět v jazyce (jazycích) vydávajícího členského státu. Vydávající členský stát může buď na stejný řádek nebo pod sebe doplnit další úřední jazyk orgánů Evropského společenství, nejvýše však dva jazyky.“;

5.

bod 11 se nahrazuje tímto:

„11.

Strojově čitelná zóna bude v podtisku obsahovat tištěný text označující výlučně dotyčný členský stát. Uvedený text se nesmí dotýkat technických prvků strojově čitelné zóny.“;

6.

doplňují se nové body, které znějí:

„16.

Jako paměťové médium se v souladu s článkem 4a použije RF čip. Členské státy mohou ukládat údaje na tento čip nebo začlenit do povolení k pobytu čip s dvojím rozhraním nebo oddělený kontaktní čip pro vnitrostátní užití, který bude umístěn na zadní straně karty, bude vyhovovat normám ISO a nebude v žádném případě rušit RF čip.

17.

Symbol Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) pro strojově čitelný cestovní doklad s bezkontaktním mikročipem (e-MRTD).“

2)

Doplňuje se nové písmeno, které zní:

h)   Členské státy mohou rovněž doplnit další vnitrostátní bezpečnostní prvky, pokud jsou tyto prvky uvedeny v seznamu stanoveném podle čl. 2 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení a pokud odpovídají jednotnému vzhledu následujících vzorů a nesnižují účinnost jednotných bezpečnostních prvků.“

3)

Vkládají se tyto vzory:

„Povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí včetně biometrických prvků ve formátu ID 1

Image

Povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí včetně biometrických prvků ve formátu ID 2

Image

Image“.


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.“


PŘÍLOHA II

Prohlášení, které bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie při vyhlášení nařízení:

„K čl. 1 odst. 1 písm. b):

Rada vyzývá Komisi, aby přezkoumala nejvhodnější a nejpřiměřenější způsob zavedení harmonizovaných bezpečnostních prvků na povoleních k pobytu podle čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu ii) a iia).“


29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 381/2008

ze dne 28. dubna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

111,3

TR

129,4

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,3

ZZ

97,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,1

MA

53,0

TN

54,7

TR

55,8

US

44,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

133,3

US

115,8

ZA

136,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

87,6

BR

82,3

CA

84,7

CL

92,3

CN

94,0

MK

65,0

NZ

113,7

US

116,6

UY

62,9

ZA

87,0

ZZ

88,6

0808 20 50

AR

91,8

AU

88,5

CL

95,9

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

89,6

ZZ

101,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 382/2008

ze dne 21. dubna 2008

o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa

(Přepracované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 29 odst. 2, čl. 33 odst. 12 a čl. 41 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Vzhledem k dalším změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 1254/1999 podléhá veškerý dovoz produktů do Společenství uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení předložení dovozní licence. Na základě získaných zkušeností je nutné podrobně sledovat předpokládaný vývoj obchodu se všemi produkty v uvedeném odvětví hovězího a telecího masa, které mají mimořádný význam pro rovnováhu tohoto mimořádně citlivého trhu. Je proto v zájmu dokonalejšího řízení trhu nutné stanovit dovozní licence i pro výrobky kódů KN 1602 50 31 až 1602 50 80 a 1602 90 69.

(3)

Je nutné sledovat dovozy mladého skotu, zejména telat, do Společenství. Je nutné podmínit vydávání dovozních licencí uvedením země, odkud jsou tato zvířata dovezena.

(4)

Podle čl. 6 odst. 4 rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich masa do Společenství (4), musí originál veterinárního osvědčení doprovázet skot až do stanoviště hraniční kontroly.

(5)

Integrovaný celní sazebník Evropských společenství (TARIC) uvádí pořadová čísla, která umožní identifikovat dovozní celní kvóty, příslušné produkty a v některých případech i původ těchto produktů. Členské státy by měly uvádět tato čísla v dovozních licencích nebo ve výpisech z těchto licencí a používat je i ve sděleních Komisi.

(6)

Příslušný národní orgán, který vydává dovozní licence, nezná vždy zemi původu, pokud jde o množství dovezená v rámci celních kvót poskytovaných pro řadu třetích zemí, ani množství dovezená v rámci sazeb společného celního sazebníku. Je vhodné stanovit, že údaj o zemi původu v případě celních kvót a v případě nepreferenčních dovozů je základním požadavkem ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (5), a v důsledku toho vyžadovat zápis země původu u uvedených kvót a nepreferenčních dovozů do kolonky 31 dovozní licence nebo do výpisu z této licence.

(7)

Podle nařízení (ES) č. 1254/1999 je pro veškerý vývoz produktů, pro který se žádá o vývozní náhradu, nutné předložit vývozní licenci se stanovením náhrady předem. Je proto nutné stanovit zvláštní prováděcí pravidla k tomuto režimu, a zejména přesně stanovit způsob podávání žádostí a údaje, které by v žádostech a licencích měly být uvedeny. Je nutné doplnit nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6).

(8)

Podle čl. 33 odst. 11 nařízení (ES) č. 1254/1999 je dodržování závazků týkajících se objemu vývozu a vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy zajištěno na základě vývozních licencí. Je proto nutné stanovit přesný režim pro podávání žádostí, pro vydávání licencí a pro dobu platnosti těchto licencí.

(9)

Kromě toho je nutné stanovit, že rozhodnutí o žádostech o vývozní licence jsou sdělena až po uplynutí lhůty na rozmyšlení. Tato lhůta by měla Komisi umožnit, aby posoudila požadovaná množství a související výdaje a případně přijala zvláštní opatření použitelná zejména pro zpracované žádosti. Je v zájmu hospodářských subjektů nutné stanovit, že žádost o licenci může být stažena po stanovení sazby pro přijetí.

(10)

Na žádost hospodářského subjektu je vhodné umožnit okamžité vydání vývozních licencí, které se týkají množství nejvýše 25 tun. Za účelem zabránit tomu, aby využíváním této možnosti nedocházelo k obcházení výše uvedeného postupu, je nutné omezit dobu platnosti těchto licencí.

(11)

Za účelem zajistit přesnou správu množství, která mají být vyvezena, je nutné odchýlit se od pravidel tolerance podle nařízení (ES) č. 1291/2000.

(12)

Je nezbytné začlenit do tohoto nařízení ustanovení o zvláštním režimu vývozů podle nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení (7), a podle nařízení Komise (ES) č. 2051/96 ze dne 25. října 1996, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu hovězího a telecího masa, které může při dovozu do Kanady podléhat zvláštnímu zacházení, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 (8).

(13)

Za účelem řádné správy tohoto režimu by měla mít Komise přesné informace o podaných žádostech o licenci a o využívání vydaných licencí. Je v zájmu účinnosti této správy nutné stanovit používání jednotného formuláře pro sdělování mezi členskými státy a Komisí.

(14)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa.

KAPITOLA II

DOVOZNÍ LICENCE

Článek 2

1.   Veškerý dovoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1254/1999 a výrobků kódů KN 1602 50 31 až 1602 50 80 a 1602 90 69 do Společenství podléhá předložení dovozní licence.

2.   Pro dovozy produktů kódů KN 0102 90 05 až 0102 90 49, s výjimkou dovozních kvót živého skotu podléhajících příslušným nařízením, která stanoví prováděcí pravidla, uvádí žádost o dovozní licenci a licence samotná:

a)

v kolonce 7 údaj o zemi, ze které byl produkt dovezen;

b)

v kolonce 8 údaj o zemi původu, která je totožná se zemí vývozu ve smyslu přílohy I části 2 (Vzory veterinárních osvědčení) rozhodnutí 79/542/EHS. Osvědčení ukládá povinnost dovozu z této země;

c)

v kolonce 20 tyto údaje: „Země původu uvedená v kolonce 8 je totožná se zemí vývozu uvedenou v originále nebo opise veterinárního osvědčení.“

3.   Propuštění skotu uvedeného v odstavci 2 do volného oběhu je podmíněno předložením originálu veterinárního osvědčení nebo opisu tohoto osvědčení, které úředně ověří stanoviště hraniční kontroly Společenství, a tím, že země, která jej vydala, se shoduje s tou, která je uvedena v kolonce 8 dovozní licence.

Článek 3

Doba platnosti dovozní licence je stanovena na 90 dní počínaje dnem jejího vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 4

Jistota pro dovozní licence činí:

a)

5 EUR za kus u živých zvířat;

b)

12 EUR za 100 kilogramů čisté hmotnosti u ostatních produktů.

Článek 5

1.   Aniž jsou dotčena jiná zvláštní ustanovení, o dovozní licence se žádá pro produkty některého z kódů KN nebo některé ze skupin kódů KN uvedených v téže odrážce v příloze I.

2.   Údaje uvedené v žádosti se uvedou rovněž do dovozní licence.

3.   V případě dovozů v rámci dovozní kvóty subjekt vydávající licenci uvede v kolonce 20 dovozní licence nebo ve výpisech z této licence pořadové číslo kvóty Integrovaného celního sazebníku Evropských společenství.

Článek 6

1.   Nejpozději do desátého dne každého měsíce sdělí členské státy Komisi množství produktů, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, pro které byly v průběhu předcházejícího měsíce vydány dovozní licence ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

2.   Nejpozději do 31. října každého roku sdělí členské státy Komisi množství produktů, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, pro které v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června příslušného roku nebyly využity dovozní licence ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

3.   Nejpozději do 31. října každého roku sdělí členské státy Komisi množství produktů, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, v členění podle měsíců dovozu a zemí původu, které bylo v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června příslušného roku skutečně propuštěno do volného oběhu ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

Avšak počínaje obdobím, které začíná dne 1. července 2009, sdělí členské státy Komisi údaje o množství produktů propuštěných do volného oběhu po 1. červenci 2009 ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (9).

Článek 7

Sdělení podle čl. 6 odst. 1, čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 prvního pododstavce se provádějí v souladu s přílohami II, III a IV s využitím kategorií produktů stanovených v příloze V.

Článek 8

1.   Při započtení dovozní licence nebo výpisů z této licence musí být do kolonky 31 dovozní licence nebo jejích výpisů kromě údajů stanovených nařízením (ES) č. 1291/2000 zanesena i země původu.

2.   Povinnost uvedená v odstavci 1 tohoto článku je základním požadavkem ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.

KAPITOLA III

VÝVOZNÍ LICENCE

Článek 9

Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, veškerý vývoz produktů z odvětví hovězího a telecího masa, pro které se žádá o vývozní náhradu, podléhá předložení vývozní licence se stanovením náhrad předem, v souladu s ustanoveními článků 10 až 16 tohoto nařízení.

Článek 10

1.   Pro vývozy produktů, pro které se žádá o vývozní náhradu a pro které by měla být vydána vývozní licence se stanovením náhrady předem, je stanovena doba platnosti této licence počínaje dnem jejího vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 na:

a)

pět měsíců a běžný měsíc navíc pro produkty kódu KN 0102 10 a 75 dní pro produkty kódů KN 0102 90 a ex 1602;

b)

60 dní pro ostatní produkty.

2.   Doba platnosti vývozních licencí pro produkty z hovězího a telecího masa, které jsou vydány postupem podle článku 49 nařízení (ES) č. 1291/2000, skončí uplynutím:

a)

pátého měsíce, počínaje měsícem vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 uvedeného nařízení, pro produkty kódu KN 0102 10;

b)

čtvrtého měsíce, počínaje měsícem vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 uvedeného nařízení, pro ostatní produkty.

3.   Odchylně od čl. 49 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000 se lhůta 21 dní nahrazuje lhůtou 90 dní pro produkty kódu KN 0102 10.

4.   Žádosti o licenci a licence samotné uvádějí v kolonce 15 popis produktu, v kolonce 16 dvanáctimístný kód produktu nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady a v kolonce 7 zemi určení.

5.   Kategorie produktů uvedených v čl. 14 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou uvedeny v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 11

Jistota pro vývozní licenci se stanovením náhrady předem činí:

a)

26 EUR za kus u živých zvířat;

b)

15 EUR za 100 kilogramů u produktů kódu 0201 30 00 9100 nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady;

c)

9 EUR za 100 kilogramů čisté hmotnosti u ostatních produktů.

Článek 12

1.   Žádosti o vývozní licence se stanovením náhrad předem uvedené v čl. 10 odst. 1, 2 a 3 lze podávat příslušným orgánům každý týden od pondělí do pátku.

Vývozní licence se vydávají ve středu následující po týdnu, kdy byla žádost podána, a to za předpokladu, že v mezidobí Komise nepřijme žádná zvláštní opatření uvedená v odstavcích 2 nebo 3 tohoto článku.

Licence, o něž se žádá podle článku 16 nařízení (ES) č. 1291/2000, se však vydávají okamžitě.

Odchylně od druhého pododstavce tohoto odstavce může Komise podle postupu uvedeného v čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999 vyhradit pro vydávání vývozních licencí jiný den než středu, pokud tento den nelze dodržet.

2.   Pokud by vydání vývozních licencí vedlo nebo mohlo vést k překročení dostupných rozpočtovaných částek nebo k vyčerpání maximálních množství, jež je možné s náhradou vyvézt během daného období, s ohledem na omezení uvedená v čl. 33 odst. 11 nařízení (ES) č. 1254/1999, nebo by neumožňovalo zajistit nepřerušení vývozu během zbytku období, může Komise:

a)

stanovit pro požadovaná množství jednotnou procentní sazbu pro přijetí;

b)

odmítnout žádosti, pro které ještě nebyly vydány vývozní licence;

c)

pozastavit podávání žádostí o vývozní licence na dobu nejvýše pěti pracovních dní, přičemž může tuto lhůtu prodloužit postupem uvedeným v čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999.

V případě uvedeném v písm. c) prvním pododstavci jsou žádosti o vývozní licence podané během období pozastavení nepřijatelné.

Opatření uvedená v prvním pododstavci mohou být prováděna nebo upravována podle kategorií produktů a podle místa určení nebo skupiny míst určení.

3.   Opatření uvedená v odstavci 2 mohou být též přijata v případě, že jsou žádosti o vývozní licence podány pro množství, které převyšuje nebo by mohlo převýšit množství běžného odbytu do místa určení nebo skupiny míst určení, a v případě, že by vydáním požadovaných licencí mohlo dojít ke spekulacím, narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty, narušení daných obchodů nebo trhu Společenství.

4.   Pokud jsou požadovaná množství odmítnuta nebo snížena, je ihned uvolněna jistota pro veškerá množství, u kterých nebylo žádosti vyhověno.

5.   Pokud je odchylně od odstavce 1 stanovena jednotná procentní sazba pro přijetí nižší než 90 %, je licence vydána nejpozději jedenáctý pracovní den následující po zveřejnění této sazby v Úředním věstníku Evropské unie. Během deseti pracovních dní následujících po tomto zveřejnění může hospodářský subjekt:

a)

buď stáhnout svou žádost, přičemž jistota se uvolní neprodleně,

b)

nebo požadovat okamžité vydání licence, v tomto případě ji příslušný orgán ihned vydá, avšak nejdříve pátý pracovní den následující po dni podání žádosti o licenci.

6.   Odchylně od odstavce 1 se žádosti o licence pro produkty kódů KN 0201 a 0202, které se týkají množství nejvýše 25 tun, vydávají okamžitě. V tomto případě je odchylně od článku 10 tohoto nařízení doba platnosti licencí omezena na pět pracovních dní počínaje dnem jejího skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 a žádosti a licence obsahují v kolonce 20 alespoň jeden z údajů uvedených v příloze VII, části A tohoto nařízení.

Článek 13

1.   Množství vyvážené v rámci tolerance uvedené v čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nezakládá právo na výplatu náhrady, pokud je tento vývoz uskutečněn na základě licence uvedené v čl. 10 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení a licence uvádí v kolonce 22 poznámku:

„Náhrada platí pro … tun (množství, pro které je licence vydána).“

2.   Ustanovení čl. 18 odst. 3 písm. b) druhé odrážky nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (10) se nepoužijí pro zvláštní vývozní náhrady poskytované pro produkty kódů KN 0201 30 00 9100 a 0201 30 00 9120 nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedené nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (11), pokud tyto produkty byly propuštěny do režimu uskladňování v celním skladu v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 (12).

Článek 14

1.   Tento článek se použije pro vývozy uskutečněné podle nařízení (ES) č. 1643/2006.

2.   Žádosti o dovozní licence pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1643/2006 mohou být podány pouze v členském státě, který splňuje hygienické podmínky požadované zemí dovozu.

3.   Žádosti o vývozní licenci a licence samotné uvádějí v kolonce 7 „USA“. Licence ukládá povinnost vývozu z členského státu, který licenci vydal, do uvedeného místa určení.

4.   Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmějí vyvážená množství převyšovat množství uvedená v licenci. Licence uvede v kolonce 19 číslo „0“.

5.   Licence obsahují v kolonce 22 některý z údajů uvedených v příloze VII části B.

6.   Členské státy sdělí Komisi:

a)

každý pracovní den nejpozději do 18:00 hodin (bruselského času) celkové množství produktů, které byly předmětem žádostí;

b)

nejpozději na konci měsíce, ve kterém byly žádosti podány, seznam žadatelů.

7.   Pokud množství, pro která byly podány žádosti o licence, přesahují množství, která jsou k dispozici, stanoví Komise pro požadovaná množství jednotnou procentní sazbu pro přijetí.

8.   Licence se vydávají desátý pracovní den ode dne podání žádosti. Žádná licence nebude vydána na základě žádostí, které nebyly předloženy Komisi.

9.   Odchylně od čl. 10 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení je platnost vývozní licence stanovena na devadesát dní počínaje dnem jejího skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000, ale nikoli po 31. prosinci roku vydání.

10.   Pokud jsou požadovaná množství snížena podle odstavce 7, je ihned uvolněna jistota pro veškeré množství, u kterého nebylo žádosti vyhověno.

11.   Kromě podmínek stanovených v čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1291/2000 závisí uvolnění jistoty pro vývozní licence na předložení důkazu o dopravení na místo určení podle čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 15

1.   Tento článek se použije pro vývozy do Kanady podle nařízení Komise (ES) č. 2051/96.

2.   Žádosti o dovozní licence pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 2051/96 mohou být podány pouze v členských státech, které splňují hygienické podmínky požadované kanadskými orgány.

3.   Žádosti o vývozní licence a licence samotné uvádějí v kolonce 7 údaj „Kanada“. Licence ukládá povinnost vývozu z členského státu, který licenci vydal, do uvedeného místa určení.

4.   Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmějí vyvážená množství převyšovat množství uvedená v licenci. Licence uvede v kolonce 19 číslo „0“.

5.   Licence obsahují v kolonce 22 některý z údajů uvedených v příloze VII části C.

6.   Členské státy sdělí Komisi:

a)

každý pracovní den nejpozději do 18:00 hodin (bruselského času) celkové množství produktů, které byly předmětem žádostí;

b)

nejpozději na konci měsíce, ve kterém byly žádosti podány, seznam žadatelů.

7.   Pokud množství, pro která byla podána žádost o licenci, přesahují množství, která jsou k dispozici, stanoví Komise jednotnou procentní sazbu pro přijetí požadovaných množství.

8.   Licence se vydávají desátý pracovní den ode dne podání žádosti. Žádná licence nebude vydána na základě žádostí, které nebyly předloženy Komisi.

9.   Odchylně od čl. 10 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení je platnost vývozní licence stanovena na 90 dní počínaje dnem jejího skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000, ale nikoli po 31. prosinci roku vydání.

10.   Pokud jsou požadovaná množství snížena podle odstavce 7, je ihned uvolněna jistota pro veškeré množství, u kterého nebylo žádosti vyhověno.

11.   Kromě podmínek stanovených v čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1291/2000 závisí uvolnění jistoty pro vývozní licence na předložení důkazu o dopravení na místo určení podle čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 16

1.   Členské státy sdělí Komisi:

a)

každý pátek po třinácté hodině:

i)

žádosti o licence se stanovením náhrady předem podle čl. 10 odst. 1, 2 a 3 nebo skutečnost, že nebyly podány žádné žádosti o licence v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne,

ii)

žádosti o licence podle článku 49 nařízení (ES) č. 1291/2000 nebo skutečnost, že nebyly podány žádné žádosti o licence v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne,

iii)

množství, pro která byly licence vydány podle čl. 12 odst. 6 tohoto nařízení nebo skutečnost, že nebyly vydány žádné licence v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne,

iv)

množství, pro která byly vydány licence na základě žádostí o licence podle článku 49 nařízení (ES) č. 1291/2000 spolu s uvedením dne podání žádosti o licenci a země určení v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne,

v)

množství, pro která byly žádosti o vývozní licence staženy během probíhajícího týdne podle čl. 12 odst. 5 tohoto nařízení;

b)

do 15. dne každého měsíce za předcházející měsíc:

i)

žádosti o licence podle článku 16 nařízení (ES) č. 1291/2000,

ii)

množství, pro která byly licence vydány podle čl. 10 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení a která nebyla plně využita.

2.   Sdělení podle odstavce 1 uvádějí:

a)

množství udané v hmotnosti produktu pro každou kategorii uvedenou v čl. 10 odst. 5;

b)

množství pro každou kategorii rozdělené podle země určení.

Kromě toho musí sdělení podle odst. 1 písm. b) bodu ii) upřesnit i výši náhrady pro jednotlivé kategorie.

3.   Veškerá sdělení podle odstavce 1, včetně sdělení „žádné“, se uskuteční podle vzoru uvedeného v příloze VIII.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Nařízení (ES) č. 1445/95 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze X.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost desátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 98/2008 (Úř. věst. L 29, 2.2.2008, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 586/2007 (Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 5).

(3)  Viz příloha IX.

(4)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise (ES) č. 2008/61/ES (Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 33).

(5)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 12.12.2006, s. 52).

(6)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1423/2007 (Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 36).

(7)  Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 274, 26.10.1996, s. 18. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2333/96 (Úř. věst. L 317, 6.12.1996, s. 13).

(9)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(10)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.

(11)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7.


PŘÍLOHA I

Seznam uvedený v čl. 5 odst. 1

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 až 0102 90 49

0102 90 51 až 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


PŘÍLOHA II

Sdělení o dovozních licencích (vydaných)

Členský stát: …

Použití článku 6 nařízení (ES) č. 382/2008

Množství produktů, pro která byly vydány dovozní licence

Od: … do: ….

Kódy produktů (1)

Množství

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů)

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V


PŘÍLOHA III

Sdělení o dovozních licencích (nevyužitá množství)

Členský stát: …

Použití článku 6 nařízení (ES) č. 382/2008

Množství produktů, pro která nebyly dovozní licence využity

Od: … to: ….

Kódy produktů (1)

Nevyužité množství

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů)

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V.


PŘÍLOHA IV

Sdělení o množství produktů propuštěných do volného oběhu

Členský stát: …

Použití článku 6 nařízení (ES) č. 382/2008

Množství produktů (v kilogramech nebo v kusech) propuštěných do volného oběhu:

Kategorie produktu podle přílohy V: …

Země původu

Měsíc

Země A

Země B

Země …

Země Z

Měsíc 1

 

 

 

 

Měsíc 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc 11

 

 

 

 

Měsíc 12

 

 

 

 

Celkem 12 měsíců

 

 

 

 


PŘÍLOHA V

Kategorie produktů uvedené v článku 7

Kategorie produktu

Kód KN

110

0102 90 05

120

0102 90 21 a 0102 90 29

130

0102 90 41 a 0102 90 49

140

0102 90 51 až 0102 90 79

210

0201 10 00 a 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 a 0206 10 95

310

0202 10 a 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 a 0210 99 90

510

1602 50 10 a 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


PŘÍLOHA VI

Seznam podle čl. 10 odst. 5

Kategorie

Kód produktu

011

0102 10 10 9140 a 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 a 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 a 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 a 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 a 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 a 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 a 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 a 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 a 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 a 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 a 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 a 1602 50 95 9325


PŘÍLOHA VII

ČÁST A

Údaje uvedené v čl. 12 odst. 6

:

Bulharsky

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

Španělsky

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

Česky

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

Dánsky

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

Německy

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

Estonsky

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

Řecky

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

Anglicky

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

Francouzsky

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

Italsky

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

Lotyšsky

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

Litevsky

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

Maďarsky

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

Maltsky

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

Nizozemsky

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

Polsky

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

Portugalsky

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

Rumunsky

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

Slovensky

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

Slovinsky

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

Finsky

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

Švédsky

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

ČÁST B

Údaje uvedené v čl. 14 odst. 5

:

Bulharsky

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Španělsky

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Česky

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Dánsky

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Německy

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Estonsky

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

Řecky

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

Anglicky

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Francouzsky

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Italsky

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Lotyšsky

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Litevsky

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Maďarsky

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

Maltsky

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

Nizozemsky

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Polsky

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Portugalsky

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Rumunsky

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Slovensky

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Slovinsky

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Finsky

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Švédsky

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

ČÁST C

Údaje uvedené v čl. 15 odst. 5

:

Bulharsky

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Španělsky

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Česky

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Dánsky

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Německy

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Estonsky

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

Řecky

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Anglicky

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Francouzsky

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Italsky

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Lotyšsky

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Litevsky

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Maďarsky

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

Maltsky

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

Nizozemsky

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Polsky

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Portugalsky

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Rumunsky

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Slovensky

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Slovinsky

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Finsky

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Švédsky

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


PŘÍLOHA VIII

Použití nařízení (ES) č. 382/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ GŘ AGRI/D/2 – Odvětví hovězího a telecího masa

Sdělení o vývozních licencích – hovězí a telecí maso

Odesílatel:

Datum:

Členský stát:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

Adresát

:

GŘ AGRI/D/2;

Fax: (32 2) 292 17 22

E-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Část A –   Sdělení předložená v pátek

Období od … do …

1.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu i):

Kategorie

Požadovaná množství

Země určení (1)

 

 

 

2.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu ii):

Kategorie

Požadovaná množství

Země určení (2)

 

 

 

3.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu iii):

Kategorie

Vydaná množství

Den podání žádosti

Země určení (3)

 

 

 

 

4.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu iv):

Kategorie

Vydaná množství

Den podání žádosti

Země určení (4)

 

 

 

 

5.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu v):

Kategorie

Požadovaná množství

Země určení (5)

 

 

 

Část B –   Sdělení předložená měsíčně

1.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu i):

Kategorie

Požadovaná množství

Země určení (6)

 

 

 

2.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu ii):

Kategorie

Nevyužitá množství

Země určení (7)

Výše náhrady

 

 

 

 


(1)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(2)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(3)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(4)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(5)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(6)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(7)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.


PŘÍLOHA IX

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Komise (ES) č. 1445/95

(Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2351/95

(Úř. věst. L 239, 7.10.1995, s. 3).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2856/95

(Úř. věst. L 299, 12.12.1995, s. 10).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2051/96

(Úř. věst. L 274, 26.10.1996, s. 18).

pouze článek 6

Nařízení Komise (ES) č. 2333/96

(Úř. věst. L 317, 6.12.1996, s. 13).

pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 135/97

(Úř. věst. L 24, 25.1.1997, s. 14).

 

Nařízení Komise (ES) č. 266/97

(Úř. věst. L 45, 15.2.1997, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1496/97

(Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 36).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1572/97

(Úř. věst. L 211, 5.8.1997, s. 39).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2284/97

(Úř. věst. L 314, 18.11.1997, s. 17).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2469/97

(Úř. věst. L 341, 12.12.1997, s. 8).

pouze článek 3 a příloha IV

Nařízení Komise (ES) č. 2616/97

(Úř. věst. L 353, 24.12.1997, s. 8).

 

Nařízení Komise (ES) č. 260/98

(Úř. věst. L 25, 31.1.1998, s. 42).

pouze článek 1 a přílohy I, II (A) a II (B)

Nařízení Komise (ES) č. 759/98

(Úř. věst. L 105, 4.4.1998, s. 7).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2365/98

(Úř. věst. L 293, 31.10.1998, s. 49).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2648/98

(Úř. věst. L 335, 10.12.1998, s. 39).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1000/2000

(Úř. věst. L 114, 13.5.2000, s. 10).

pouze čl. 3 odst. 2 a příloha IV

Nařízení Komise (ES) č. 1659/2000

(Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 19).

 

Nařízení Komise (ES) č. 24/2001

(Úř. věst. L 3, 6.1.2001, s. 9).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2492/2001

(Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 18).

 

Nařízení Komise (ES) č. 118/2003

(Úř. věst. L 20, 24.1.2003, s. 3).

pouze čl. 4 odst. 2 a příloha III

Nařízení Komise (ES) č. 852/2003

(Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 9).

 

Nařízení Komise (ES) č. 360/2004

(Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 13).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004

(Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1713/2006

(Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

pouze článek 6

Nařízení Komise (ES) č. 1749/2006

(Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 5).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006

(Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 27).

pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 586/2007

(Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 5).

 


PŘÍLOHA X

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1445/95

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 3

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 úvodní věta

Čl. 4 úvodní věta

Čl. 4 první odrážka

Čl. 4 písm. a)

Čl. 4 druhá odrážka

Čl. 4 písm. b)

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Článek 6

Článek 6 (nový)

Článek 6a

Článek 7 (nový)

Článek 6b první pododstavec

Čl. 8 odst. 1

Článek 6b druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 2

Článek 6c

Článek 6d

Článek 7

Článek 9

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

Čl. 10 odst. 1 úvodní věta

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec první odrážka

Čl. 10 odst. 1 písm. a)

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 10 odst. 1 písm. b)

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec úvodní věta

Čl. 10 odst. 2 úvodní věta

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 10 odst. 2 písm. a)

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 10 odst. 2 písm. b)

Čl. 8 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 10 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

Čl. 8 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

Čl. 9 odst. 1

Článek 11

Čl. 10 odst. 1

Čl. 12 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 12 odst. 2

Článek 10 odst. 2a

Čl. 12 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 12 odst. 4

Čl. 10 odst. 4 úvodní věta

Čl. 12 odst. 5 úvodní věta

Čl. 10 odst. 4 první odrážka

Čl. 12 odst. 5 písm. a)

Čl. 10 odst. 4 druhá odrážka

Čl. 12 odst. 5 písm. b)

Čl. 10 odst. 5

Čl. 12 odst. 6

Článek 11

Článek 13

Čl. 12 odst. 1 až 5

Čl. 14 odst. 1 až 5

Čl. 12 odst. 7 úvodní věta

Čl. 14 odst. 6 úvodní věta

Čl. 12 odst. 7 první odrážka

Čl. 14 odst. 6 písm. a)

Čl. 12 odst. 7 druhá odrážka

Čl. 14 odst. 6 písm. b)

Čl. 12 odst. 8

Čl. 14 odst. 7

Čl. 12 odst. 9

Čl. 14 odst. 8

Čl. 12 odst. 10

Čl. 14 odst. 9

Čl. 12 odst. 11

Čl. 14 odst. 10

Čl. 12 odst. 12

Čl. 14 odst. 11

Čl. 12a odst. 1 až 5

Čl. 15 odst. 1 až 5

Čl. 12a odst. 7 úvodní věta

Čl. 15 odst. 6 úvodní věta

Čl. 12a odst. 7 první odrážka

Čl. 15 odst. 6 písm. a)

Čl. 12a odst. 7 druhá odrážka

Čl. 15 odst. 6 písm. b)

Čl. 12a odst. 8 až 12

Čl. 15 odst. 7 až 12

Článek 13

Článek 16

Článek 14

Článek 17 (nový)

Článek 15

Článek 18

Příloha I

Příloha I

Příloha II (A)

Příloha II (nová) a příloha V (nová)

Příloha III (nová)

Příloha II (B)

Příloha IV (nová)

Příloha III

Příloha VI

Příloha III (A)

Příloha VII část A

Příloha III (B)

Příloha VII část B

Příloha III (C)

Příloha VII část C

Příloha IV

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/32


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. dubna 2008

o jmenování a nahrazení členů řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

(2008/336/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, a zejména na článek 4 uvedeného nařízení (1),

s ohledem na kandidatury předložené ŠPANĚLSKOU a NIZOZEMSKOU vládou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutím ze dne 18. září 2006 (2) jmenovala členy řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na období od 18. září 2006 do 17. září 2009.

(2)

V důsledku odstoupení Pilar GÓMEZ MUÑOSOVÉ a Marcela NOLLENA se uvolnila dvě místa členů řídící rady střediska v kategorii zástupců vlád.

(3)

Na zbývající část funkčního období, které končí dnem 17. září 2009, je třeba jmenovat dva členy řídící rady výše uvedeného střediska,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Níže uvedené osoby jsou jmenovány členy řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na zbytek funkčního období, tedy do 17. září 2009:

ZÁSTUPCI VLÁD

 

ŠPANĚLSKO: paní María José GARIJO EQUIZA

 

NIZOZEMSKO: pan Peter van IJSSELMUIDEN

V Lucemburku dne 14. dubna 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2051/2004 (Úř. věst. L 355, 1.12.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 240, 5.10.2006, s. 1.


Komise

29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. dubna 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2006/968/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz

(oznámeno pod číslem K(2008) 1571)

(Text s významem pro EHP)

(2008/337/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 21/2004 stanoví, že každý členský stát musí zavést systém identifikace a evidence ovcí a koz v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení. Podle nařízení (ES) č. 21/2004 je první identifikační značkou těchto zvířat ušní značka. Druhou identifikační značkou může být elektronická identifikace ovcí a koz.

(2)

Rozhodnutí Komise 2006/968/ES (2) stanoví pokyny a postupy pro schvalování identifikátorů a čtecích zařízení pro elektronickou identifikaci ovcí a koz podle nařízení (ES) č. 21/2004. Uvedené rozhodnutí stanoví minimální požadavky týkající se určitých zkoušek shody a výkonu pro schválení těchto identifikátorů a čtecích zařízení. Tyto zkoušky mají provádět určené zkušební laboratoře, které fungují v souladu s určitými evropskými normami a jsou posuzovány a akreditovány v souladu s těmito normami.

(3)

Ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (3) odkazuje na tyto evropské normy v souvislosti s jmenováním úředních laboratoří příslušnými orgány.

(4)

Je vhodné změnit odkaz na tyto normy v rozhodnutí 2006/968/ES tak, aby byla zohledněna zvláštní povaha zkušebních laboratoří uvedených ve zmíněném rozhodnutí.

(5)

Článek 18 nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (4), stanoví odchylku od čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004. Podle této odchylky může příslušný orgán jmenovat na přechodné období neakreditovanou laboratoř. Rozhodnutí 2006/968/ES by v zájmu jasnosti mělo na tuto odchylku odkazovat.

(6)

Rozhodnutí 2006/968/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2006/968/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1560/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1; opravené znění v Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 301/2008 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 85).

(4)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1246/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 21).


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí 2006/968/ES se kapitola IV nahrazuje tímto:

„KAPITOLA IV

Zkušební laboratoře

1.

Příslušný orgán určí zkušební laboratoře pro provádění zkoušek stanovených v tomto rozhodnutí.

2.

Příslušný orgán však smí určit pouze zkušební laboratoře, které pracují a jsou posuzovány a akreditovány v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 882/2004. Článek 18 nařízení (ES) č. 2076/2005 se použije do dne 31. prosince 2009.

3.

Členské státy vypracují a budou průběžně aktualizovat seznamy zkušebních laboratoří určených příslušnými orgány a zpřístupní tyto informace ostatním členským státům a veřejnosti na internetových stránkách.“


29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. dubna 2008,

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/438/ES, pokud jde o syrové mléko a výrobky ze syrového mléka z Austrálie a mléko a mléčné výrobky ze Srbska, a aktualizuje záznam v uvedené příloze pro Švýcarsko

(oznámeno pod číslem K(2008) 1587)

(Text s významem pro EHP)

(2008/338/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2004/438/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství (3), obsahuje v příloze I seznam třetích zemí, z nichž je za určitých podmínek povolen dovoz syrového mléka a výrobků ze syrového mléka do Společenství. Kromě toho je povolen tranzit zásilek mléka a mléčných výrobků splňujících veterinární požadavky stanovené v uvedeném rozhodnutí přes Společenství do jiných třetích zemí.

(2)

Austrálie je uvedena v seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz mléka a mléčných výrobků do Společenství. Dovoz mléka a mléčných výrobků z Austrálie je omezen na výrobky, které prošly pasterizačním nebo sterilizačním procesem. Austrálie požádala o povolení vyvážet rovněž syrové mléko a výrobky ze syrového mléka k lidské spotřebě.

(3)

Ošetření stanovená v rozhodnutí 2004/438/ES se používají u mléka a mléčných výrobků za účelem ochrany nákazového statusu Společenství. Vzhledem k veterinární situaci v Austrálii a zejména k jejímu statusu země prosté slintavky a kulhavky od roku 1872, kdy bylo naposledy zaznamenáno ohnisko nákazy, by měl být dovoz uvedených výrobků z této třetí země povolen, neboť nepředstavuje riziko pro zdraví zvířat.

(4)

Záznam pro Austrálii týkající se syrového mléka a výrobků ze syrového mléka ve sloupci A seznamu v příloze I rozhodnutí 2004/438/ES by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

Srbsko požádalo o zařazení do seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků k lidské spotřebě do Společenství tak, aby byl povolen tranzit takových výrobků přes území Společenství do míst konečného určení v jiných třetích zemích.

(6)

Komise v Srbsku naposledy v červnu 2007 provedla všeobecné veterinární kontroly, které prokázaly, že příslušné orgány mohou poskytnout náležité záruky, že veterinární situaci v uvedené zemi lze pokládat za uspokojivou.

(7)

Tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky z této třetí země by proto, pokud jde o veterinární aspekty, měly být povoleny.

(8)

Předtím, než bude moci být zařízení uvedeno do seznamu za účelem dovozu do Společenství, bude nutné uskutečnit úplné posouzení hygienických aspektů, do té doby by však měl být tranzit takových výrobků povolen.

(9)

Z toho důvodu by měly být do sloupců B a C seznamu v příloze I doplněny záznamy pro Srbsko, pokud jde o tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky k lidské spotřebě.

(10)

Kromě toho je vhodné aktualizovat poznámku pod čarou v uvedené příloze, pokud jde o Švýcarsko, aby odkazovala na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty.

(11)

Příloha I rozhodnutí 2004/438/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2004/438/ES se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. května 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206; opravené znění v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 83. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 72. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

‚+‘

:

schválené země

‚0‘

:

neschválené země


Kód ISO třetí země

Třetí země

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albánie

0

0

+

AN

Nizozemské Antily

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Austrálie

+

+

+

BR

Brazílie

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bělorusko

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosna a Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švýcarsko (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Čína

0

0

+

CO

Kolumbie

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžírsko

0

0

+

ET

Etiopie

0

0

+

GL

Grónsko

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Chorvatsko

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

Indie

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Keňa

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

0

+

+

MR

Mauretánie

0

0

+

MU

Mauricius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namibie

0

0

+

NI

Nikaragua

0

0

+

NZ

Nový Zéland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS

Srbsko (3)

0

+

+

RU

Rusko

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Svazijsko

0

0

+

TH

Thajsko

0

0

+

TN

Tunisko

0

0

+

TR

Turecko

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Spojené státy americké

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Jižní Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Osvědčení v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací (v platném znění) o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Prozatímní kód, kterým se žádným způsobem nepředjímá definitivní označení této země, které má být dohodnuto po skončení jednání, jež v této věci v současné době probíhají v OSN.

(3)  Kromě Kosova podle definice rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne 10. června 1999.“


29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky

(oznámeno pod číslem K(2008) 1577)

(Text s významem pro EHP)

(2008/339/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (1), a zejména na čl. 67 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2003/85/ES stanoví minimální tlumicí opatření pro případ vzplanutí ohniska slintavky a kulhavky a určitá preventivní opatření pro zvýšení pohotovosti a připravenosti příslušných orgánů a zemědělců na tuto nákazu.

(2)

Preventivní opatření stanovená ve směrnici 2003/85/ES zahrnují ustanovení, podle kterého mají členské státy zajistit, aby práce s živým virem slintavky a kulhavky pro účely výzkumu, diagnostiky nebo výroby byly prováděny pouze ve schválených laboratořích uvedených v příloze XI uvedené směrnice.

(3)

Část A přílohy XI směrnice 2003/85/ES uvádí seznam národních laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky pro účely výzkumu a diagnostiky.

(4)

Dánsko oficiálně informovalo Komisi o změnách týkajících se jeho národních referenčních laboratoří pro slintavku a kulhavku.

(5)

Lotyšsko a Slovinsko oficiálně informovaly Komisi o tom, že jejich národní referenční laboratoře už nesplňují bezpečnostní normy stanovené v čl. 65 písm. d) a měly by být proto vyškrtnuty ze seznamu v části A přílohy XI směrnice 2003/85/ES.

(6)

Nizozemsko oficiálně informovalo Komisi o změnách týkajících se názvů jeho národních referenčních laboratoří pro slintavku a kulhavku.

(7)

Z důvodů bezpečnosti je třeba průběžně aktualizovat seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky, který je uveden ve směrnici 2003/85/ES.

(8)

Je tudíž nezbytné nahradit seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky v části A přílohy XI směrnice 2003/85/ES seznamem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XI směrnice 2003/85/ES se část A nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).


PŘÍLOHA

„ČÁST A

Národní laboratoře oprávněné pracovat s živým virem slintavky a kulhavky

Členský stát, kde se nachází laboratoř

Laboratoř

Členské státy užívající služeb laboratoře

Kód ISO

Název

AT

Rakousko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Rakousko

BE

Belgie

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgie

Lucembursko

BG

Bulharsko

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulharsko

CZ

Česká republika

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Česká republika

DE

Německo

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Německo

Slovensko

DK

Dánsko

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Dánsko

Finsko

Švédsko

EL

Řecko

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Řecko

ES

Španělsko

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Španělsko

FR

Francie

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Francie

HU

Maďarsko

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Maďarsko

IT

Itálie

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Itálie

Kypr

LT

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Litva

NL

Nizozemsko

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Nizozemsko

PL

Polsko

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Polsko

RO

Rumunsko

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumunsko

UK

Spojené království

Institute for Animal Health, Pirbright

Spojené království

Estonsko

Finsko

Irsko

Lotyšsko

Malta

Slovinsko

Švédsko“


29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/41


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost

(oznámeno pod číslem K(2008) 1580)

(2008/340/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Komise 2006/133/ES ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (2), přijalo Portugalsko opatření proti šíření háďátka.

(2)

Portugalsko zaslalo Komisi zprávu o provádění uvedených opatření v roce 2007, podle níž se háďátko mimo vymezené oblasti nerozšířilo, avšak v uvedených oblastech je nadále přítomno.

(3)

Provedení portugalských opatření v roce 2007 vyhodnotil Stálý rostlinolékařský výbor na svém zasedání ve dnech 26.–27. listopadu 2007. V průběhu zasedání byl učiněn závěr, že snížení úrovně napadení ve vymezených oblastech, které bylo cílem rozhodnutí 2006/133/ES, se nepodařilo plně dosáhnout.

(4)

Je tedy třeba, aby Portugalsko pokračovalo v přijímání těchto opatření ve formě eradikačního plánu až do 31. března 2012, což je reálná doba pro dosažení významného pokroku v kontrole háďátka.

(5)

V zájmu zvýšení účinnosti uvedených opatření v případě izolovaných ohnisek výskytu v nárazníkové zóně vymezené oblasti by měla být v rámci nárazníkové zóny zřízena „ohnisková zóna“, kde budou náchylné rostliny odstraněny. Kolem ohniskové zóny by měla být zóna, kde budou náchylné rostliny pravidelně prověřovány (dále jen „bezpečnostní zóna“).

(6)

Požadavky na přemisťování náchylného dřeva ve formě obalových materiálů pocházejících z vymezené oblasti by měly být uvedeny do souladu s Mezinárodní normou FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvanou Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu).

(7)

Rozhodnutí 2006/133/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/133/ES se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Do 31. března 2012 Portugalsko zajistí, aby byly dodržovány podmínky stanovené v příloze, pokud jde o náchylné dřevo, kůru a rostliny, jež mají být přemisťovány v rámci vymezených oblastí v Portugalsku stanovených v souladu s článkem 5 nebo z těchto oblastí do jiných oblastí v Portugalsku či do jiných členských států.

Do 31. března 2012 provede Portugalsko plán eradikace ke kontrole šíření háďátka s cílem jeho eradikace. V plánu jsou uvedeny podrobnosti týkající se řízení druhů rostlin, které jsou za podmínek v Portugalsku vůči háďátku vysoce náchylné, ve vymezených oblastech. Tento plán bude přezkoumán každý rok do 31. prosince“.

2)

V článku 4 druhém pododstavci se slova „do 15. prosince 2006 a 15. prosince 2007“ nahrazují slovy „každý rok do 15. prosince“.

3)

Příloha rozhodnutí 2006/133/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/41/ES (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 34.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2006/133/ES se mění takto:

1)

V bodě 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

náchylné dřevo ve formě obalových beden, krabic, klecí, sudů nebo podobných obalů, palet, skříňových palet a jiných nakládacích desek anebo paletových věnců, používaných pro dopravu předmětů všeho druhu, či nikoli, podléhá jednomu ze schválených opatření uvedených v příloze I Mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu). Musí nést úředně schválené označení úpravy, z něhož je patrné, kde a kým byla úprava provedena, nebo musí být opatřeno zmíněným rostlinolékařským pasem osvědčujícím provedená opatření.“

2)

V bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

S náchylnými rostlinami se nakládá takto:

i)

náchylné rostliny pocházející z míst produkce, v nichž nebyly pozorovány příznaky háďátka na místech samých, ani v jejich bezprostředním okolí od začátku posledního ukončeného vegetačního období a u nichž nebyly během úředních kontrol shledány známky ani příznaky háďátka, musí být při přemístění z místa produkce opatřeny zmíněným rostlinolékařským pasem;

ii)

náchylné rostliny pocházející z míst produkce, v nichž byly pozorovány příznaky háďátka na místech samých, nebo v jejich bezprostředním okolí od začátku posledního ukončeného vegetačního období anebo které byly určeny jako napadené háďátkem, nesmějí být z místa produkce přemisťovány a musí být zničeny spálením;

iii)

náchylné rostliny pocházející z míst, jako jsou lesy nebo veřejné či soukromé zahrady, které byly identifikovány jako zamořené háďátkem nebo vykazují příznaky špatného stavu či se nacházejí v chráněných oblastech, musí:

jsou-li identifikovány v období od 1. listopadu do 1. dubna, být během tohoto období poraženy, nebo

jsou-li identifikovány v období od 2. dubna do 31. října, být poraženy okamžitě, a

nacházejí-li se v části vymezené oblasti označené v souladu s článkem 5 jako nárazníková zóna, být testovány na přítomnost háďátka. Pokud se jeho přítomnost potvrdí, musí být napadené rostliny a všechny náchylné rostliny v zóně o poloměru nejméně 50 m okolo napadených rostlin a v každém případě o poloměru pokrývajícím nejméně deset náchylných rostlin zničeny (ohnisková zóna). Všechny náchylné rostliny v zóně o poloměru nejméně 50 m okolo ohniskové zóny musí být po dobu nejméně jednoho roku po odstranění napadených rostlin každé dva měsíce úředně prověřeny (bezpečnostní zóna). Pokud je během tohoto období v bezprostředním okolí potvrzena další přítomnost háďátka, vymezená oblast se upraví v souladu s čl. 5 prvním pododstavcem;“

3)

V bodě 2 písm. e) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„e)

Náchylné dřevo ve formě odpadu vzniklého během kácení musí být za úředního dohledu spáleno na příslušných místech nebo rozštípáno na kusy o tloušťce a šířce menší než 3 cm a ponecháno na místě.“

4)

V bodě 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

náchylné dřevo ve formě obalových beden, krabic, klecí, sudů nebo podobných obalů, palet, skříňových palet a jiných nakládacích desek, paletových věnců, prokladů, nosníků a vzpěr, včetně dřeva, které si neuchovalo přirozený oblý povrch, podléhá jednomu ze schválených opatření uvedených v příloze I Mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu).“


29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz

(oznámeno pod číslem K(2008) 1588)

(Text s významem pro EHP)

(2008/341/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví postupy pro finanční příspěvek Společenství na programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz. Na základě uvedeného rozhodnutí se k úhradě výdajů vzniklých členským státům při financování vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených na seznamu v příloze uvedeného rozhodnutí zavádí finanční opatření Společenství.

(2)

Rozhodnutí 90/424/EHC stanoví, že členské státy předloží Komisi každý rok nejpozději do 30. dubna roční nebo víceleté programy začínající v následujícím roce, na které chtějí od Společenství obdržet finanční příspěvek.

(3)

Ustanovení čl. 24 odst. 2 uvedeného rozhodnutí uvádí některé prvky, které musí být obsaženy v programech předložených členskými státy, například popis epizootologické situace nákazy, oblast, ve které má být program uplatňován, cíl a pravděpodobná doba trvání programu, opatření, která mají být přijata, a náklady na program a jeho přínosy.

(4)

Rozhodnutí Rady 90/638/EHS ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat (2), stanovilo některá kritéria, která musí programy eradikace a sledování splnit, aby mohly být schváleny podle rozhodnutí 90/424/EHS. Rozhodnutí 2006/965/ES zrušilo rozhodnutí 90/638/EHS ke dni nabytí účinku tohoto rozhodnutí.

(5)

Měla by být stanovena nová kritéria pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS, která by odpovídala vědeckému a technickému pokroku a vycházela ze zkušeností získaných při provádění programů podle rozhodnutí 90/638/EHS. Tato nová kritéria Společenství by měla zajistit, aby opatření stanovená těmito programy byla účinná a zajišťovala rychlejší eradikaci, tlumení a sledování příslušných nákaz a zoonóz.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aby byly programy předložené členskými státy Komisi, které se týkají eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS, schváleny pro finanční opatření Společenství stanovené v čl. 24 odst. 1 uvedeného rozhodnutí, musí splňovat alespoň kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/965/ES (Úř. věst. L 397, 30.12.2006, s. 22).

(2)  Úř. věst. L 347, 12.12.1990, s. 27. Rozhodnutí ve znění směrnice 92/65/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).


PŘÍLOHA

Kritéria pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování

1)   Obecné cíle programu

a)

Cílem programu sledování je zkoumání populací a dílčích populací zvířat a jejich životního prostředí (včetně volně žijících rezervoárových hostitelů a vektorů) za účelem zjištění změn ve výskytu a charakteristice šíření nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS (dále jen „nákazy zvířat a zoonózy“).

b)

Cílem programu tlumení je dosáhnout hygienicky přijatelné úrovně výskytu nákazy zvířat nebo zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS, nebo jej na této úrovni zachovat;

c)

Cílem programu eradikace je biologická extinkce nákazy zvířat nebo zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS. Konečným cílem programu eradikace je získání statusu území prostého nebo úředně prostého nákazy v souladu s právními předpisy Společenství, pokud taková možnost existuje.

d)

Cíl programu tlumení, sledování/zkoumání nebo eradikace nákazy zvířat nebo zoonóz je v souladu s politikami Společenství.

2)   Zeměpisné vymezení programu

Program je uplatňován na celém území nebo, v případech řádně odůvodněných na základě epizootologických kritérií, v přesně vymezené části daného území jednoho či více členských států nebo, v případě nákaz, které postihují také volně žijící zvířata, třetích zemí.

3)   Doba trvání programu

Doba trvání programu je stanovena v letech na předpokládanou minimální dobu, za kterou lze dosáhnout obecného cíle programu. Doba trvání je omezena na přiměřenou dobu, během které lze cíle dosáhnout.

4)   Cíle programu

a)

Cíle programu jsou stanoveny tak, aby byly dosaženy k datu ukončení programu. Pokud program trvá déle než jeden rok, stanoví se alespoň roční průběžné cíle.

b)

K cílům se vyberou nejvhodnější ukazatele, jako je například incidence, prevalence (v příslušných případech), hygienická kvalifikace cílových zvířat a epizootických jednotek (např. hejn, stád, hospodářství, pásem). V případě nutnosti se poskytne definice.

5)   Opatření programu

a)

Je povinné oznámit podezření nebo potvrzení nákazy zvířat nebo zoonóz.

b)

Opatření programu se zaměří na populaci hostitelských zvířat určité nákazy zvířat nebo zoonóz a/nebo příslušné rezervoárové druhy či vektory.

c)

Všechna cílová zvířata programu s výjimkou drůbeže, mořských živočichů, zajícovitých a volně žijících zvířat jsou identifikována a všechny epizootické jednotky (např. hejna, stáda, hospodářství) jsou evidovány. Přesuny těchto zvířat se kontrolují a evidují.

d)

Opatření programu jsou založena na příslušných dostupných vědeckých znalostech a jsou v souladu s právními předpisy Společenství. V případě programů týkajících se nákaz živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou financovány Evropským rybářským fondem (1), zajistí řídící orgán, aby veškeré podklady týkající se výdajů a auditů dotčených programů byly uchovávány k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru podle článku 87 nařízení (ES) č. 1198/2006.

e)

Opatření programu jsou zvolena tak, aby byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro dosažení cíle během doby trvání programu, a obsahují alespoň:

pravidla pro přesuny zvířat a produktů, které mohou být postiženy nebo kontaminovány danou nákazou nebo zoonózou;

opatření, která je třeba přijmout v případě, že během kontrol v rámci programu dojde ke zjištění pozitivního výsledku; tato opatření musí zahrnovat všechny nutné prostředky pro zajištění rychlého tlumení nebo eradikace nákazy nebo zoonóz na základě příslušných epizootologických údajů a profylaktických metod;

případně pravidla pro kvalifikaci stád nebo hejn.

f)

V rámci programu mohou být provedena pouze laboratorní vyšetření stanovená právními předpisy Společenství pro dotčenou nákazu zvířat nebo zoonózu; pokud právní předpisy Společenství žádná vyšetření nestanoví, provedená vyšetření musí být standardizována a validována podle všeobecně uznávaných mezinárodních norem. Zkušební laboratoře podílející se na příslušných programech sledování nebo eradikace financovaných Společenstvím jsou schopny zajistit výsledky, jejichž kvalita je přijatelná pro příslušnou referenční laboratoř Společenství. Laboratoře, které neprošly kroužkovými testy referenční laboratoře Společenství, případně vnitrostátními kroužkovými testy, se mohou podílet na programech eradikace financovaných Společenstvím pouze poté, co zvláštní kontroly prokáží, že jsou schopné zajistit výsledky, které odpovídají příslušným kvalitativním normám.

g)

Očkovací látky použité v rámci programu musí být v souladu s evropskými normami pro bezpečnost, nepřenosnost, nezvratnost oslabení a imunogenní vlastnosti; musí být registrovány podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (2), pokud se nepoužijí podmínky stanovené v článku 8 dané směrnice.

6)   Správa programu

a)

Program je pod kontrolou ústředního veterinárního orgánu. Kompetence a odpovědnosti jednotlivých veterinárních útvarů a zúčastněných stran týkající se provádění opatření programu jsou přesně vymezeny a v programu je stanovena jasná řídicí struktura.

b)

Na celou dobu trvání programu jsou zaručeny dostatečné zdroje (finanční, personální, vybavení).

c)

Pokrok provádění programu je pravidelně:

i)

sledován a hodnocen podle efektivnosti a účinnosti opatření;

ii)

oznamován Komisi.

7)   Náklady a přínosy programu

a)

Program je přínosný pro Společenství a zúčastněné strany v členských státech.

b)

Zvolené nástroje a opatření se použijí co nejefektivněji z hlediska nákladů.

c)

Zboží a služby využité pro provádění programu se pořizují nebo poskytují v souladu s předpisy Společenství ohledně veřejných zakázek.

d)

Náklady na program se rozumí náklady vynaložené členskými státy na provádění opatření programu a musí být možné je podrobit auditu.

e)

Vlastníkům zvířat, která musela být poražena nebo usmrcena v rámci programu, případně produktů, které musely být zničeny, se poskytne odpovídající náhrada.

f)

Příjemce zaznamená vynaložené výdaje, které byly předloženy Komisi, ve svém provozním účetnictví a uchovává všechny původní podklady po dobu sedmi let od data předložení pro účely finanční kontroly podle článků 9, 36 a 37 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (3).


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


DOHODY

Rada

29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/47


Oznámení o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

Po uložení všech ratifikačních listin a podle čl. 4 odst. 1 uvedeného protokolu vstoupí Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, podepsaný v Lucemburku dne 23. dubna 2007 (1), v platnost dnem 1. května 2008.


(1)  Úř. věst. L 119, 9.5.2007, s. 32.

Úř. věst. L 200, 1.8.2007, s. 44.


Tiskové opravy

29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/48


Oprava informace týkající se vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou týkající se vývozních cel

( Úřední věstník Evropské unie L 112 ze dne 24. dubna 2008 )

Zveřejnění této informace se zrušuje.