ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 114

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
26. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 375/2008 ze dne 25. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (kodifikované znění)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí ( 1 )

57

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 378/2008 ze dne 25. dubna 2008 o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2008 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži

85

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 379/2008 ze dne 25. dubna 2008 o přidělení licencí na vývoz určitých mléčných výrobků do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v článku 29 nařízení (ES) č. 1282/2006

87

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/46/ES ze dne 23. dubna 2008, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

88

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/329/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2008, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují (oznámeno pod číslem K(2008) 1484)  ( 1 )

90

 

 

2008/330/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 1482)  ( 1 )

94

 

 

2008/331/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 1572)  ( 1 )

97

 

 

2008/332/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2008 o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat v roce 2008 (oznámeno pod číslem K(2008) 1570)

99

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

26.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 375/2008

ze dne 25. dubna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 25. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

71,4

MA

61,3

TN

112,0

TR

117,9

ZZ

90,7

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

109,0

ZZ

133,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

106,6

ZZ

89,1

0805 10 20

EG

56,9

IL

62,3

MA

46,9

TN

53,7

TR

54,8

US

45,4

ZZ

53,3

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,5

MK

118,8

TR

127,1

US

117,8

ZA

123,8

ZZ

116,6

0808 10 80

AR

89,9

BR

83,0

CA

115,6

CL

93,4

CN

93,1

MK

65,0

NZ

118,8

US

119,3

UY

76,8

ZA

73,8

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

89,2

AU

88,5

CL

108,1

CN

41,4

NZ

201,7

ZA

100,5

ZZ

104,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


26.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 376/2008

ze dne 23. dubna 2008,

kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 9 odst. 2, čl. 12 odst. 1 a 4 a článek 18 uvedeného nařízení, jakož i na odpovídající ustanovení jiných nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Nařízení Společenství, která zavádějí dovozní a vývozní licence, stanoví, že jakýkoli dovoz do Společenství nebo jakýkoli vývoz ze Společenství zemědělských produktů vyžaduje předložení takových licencí. Proto je třeba upřesnit oblast působnosti těchto licencí a vyloučit přitom operace, které netvoří podstatu dovozů a vývozů v úzkém smyslu.

(3)

Pokud jsou produkty propuštěny do režimu aktivního zušlechťovacího styku, mohou příslušné orgány v některých případech povolit, aby se produkty propustily do volného oběhu s dalším zpracováním nebo bez něj. Pro zajištění řádného řízení trhu je vhodné vyžadovat v takovém případě dovozní licenci pro produkty, které jsou skutečně propuštěny do volného oběhu. Pokud byl však produkt skutečně propuštěný do volného oběhu získán ze základních produktů pocházejících zčásti ze třetích zemí a zčásti z trhu Společenství, je třeba vzít v úvahu pouze základní produkty pocházející ze třetích zemí nebo vzniklé zpracováním základních produktů ze třetích zemí.

(4)

Cílem dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem je zajistit řádnou správu společné organizace trhů. Některé operace se vztahují na malá množství a v zájmu zjednodušení administrativních postupů se zdá žádoucí nevyžadovat předložení dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro takové operace.

(5)

Vývozní licence se nevyžaduje pro zásobovací operace plavidel a letadel ve Společenství. Toto ustanovení by mělo rovněž platit pro dodávky určené na vrtné a těžební plošiny a vojenská plavidla, jakož i pro zásobovací operace ve třetích zemích, neboť se jedná o stejné odůvodnění. Ze stejných důvodů se zdá žádoucí nevyžadovat licence pro operace uvedené v nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (4).

(6)

S ohledem na zvyklosti mezinárodního obchodu u daných produktů nebo zboží je třeba povolit určitou přípustnou odchylku týkající se množství dovezených nebo vyvezených produktů v porovnání s množstvím uvedeným v licenci nebo osvědčení.

(7)

S cílem umožnit provedení několika operací zároveň na základě stejné licence nebo osvědčení je třeba stanovit vydávání výpisů z licencí a z osvědčení, které mají stejnou účinnost jako licence a osvědčení, z nichž byly vyhotoveny.

(8)

Předpisy Společenství týkající se různých odvětví příslušejících do společné organizace zemědělských trhů stanoví, že dovozní a vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem platí pro operaci uskutečněnou ve Společenství. Tato úprava vyžaduje přijetí společných pravidel týkajících se podmínek vystavení a použití těchto licencí nebo osvědčení, zavedení tiskopisů Společenství a metod administrativní spolupráce mezi členskými státy.

(9)

Použití postupů elektronického zpracování dat v různých oblastech administrativní činnosti postupně nahrazuje ruční vkládání dat. Je proto žádoucí, aby bylo rovněž možné použít počítačové a elektronické postupy při vydávání a použití licencí a osvědčení.

(10)

Nařízení Společenství, která zavádějí tyto licence a osvědčení, stanoví, že jejich vydání závisí na složení jistoty, kterou se ručí za závazek dovážet nebo vyvážet během doby jejich platnosti. Je třeba stanovit dobu, kdy je závazek dovážet nebo vyvážet splněn.

(11)

Licence, která má být použita a která obsahuje stanovení náhrady předem, je určena sazebním zařazením produktu. U některých směsí nezávisí stanovení sazby náhrady na sazebním zařazení produktu, ale na zvláštních pravidlech stanovených za tímto účelem. Proto v případech, kdy složka, na jejímž základě se vypočte náhrada týkající se směsi, neodpovídá sazebnímu zařazení směsi, je třeba stanovit, že dovezená nebo vyvezená směs nemůže využívat výhod sazby stanovené předem.

(12)

Dovozní licence se někdy používají pro správu množstevních opatření při dovozu. Tato správa je možná pouze tehdy, jsou-li známy dovozy uskutečněné podle licencí vydaných v poměrně krátkých lhůtách. V těchto případech předložení důkazů o použití licencí není již požadováno v rámci řádné správy, ale stává se hlavní součástí správy těchto množstevních opatření. Tento důkaz je poskytnut předložením vyhotovení č. 1 licence, popřípadě předložením výpisů. Tento důkaz je možné poskytnout v poměrně krátké lhůtě. Je proto třeba stanovit takovou lhůtu, která platí v případech, kdy na ni odkazují předpisy Společenství, které se týkají licencí používaných ke správě množstevních opatření při dovozu.

(13)

Výše jistoty, která má být složena při žádosti o licenci nebo osvědčení, může být v některých případech minimální. Proto je důležité nevyžadovat v takových případech jistotu, aby nedocházelo k nadměrnému administrativnímu zatížení příslušných orgánů.

(14)

Vzhledem k tomu, že v praxi může být uživatel licence nebo osvědčení rozdílný od jejich držitele nebo nabyvatele, je třeba z důvodu právní jistoty a správní účinnosti přesně určit osoby, které jsou oprávněné používat licenci nebo osvědčení. Proto je třeba vytvořit za tímto účelem nezbytné spojení mezi držitelem listiny a osobou, která činí celní prohlášení.

(15)

Dovozní nebo vývozní licence uděluje právo dovážet nebo vyvážet. Z tohoto důvodu musí být předložena během přijetí dovozního nebo vývozního prohlášení.

(16)

V případě zjednodušených dovozních nebo vývozních postupů je možné prominout předložení licence celnímu orgánu nebo je možné předložit licenci později. Dovozce nebo vývozce však musí vlastnit licenci ke dni přijetí dovozního nebo vývozního prohlášení.

(17)

Z důvodu zjednodušení je možné zmírnit existující předpisy a povolit členským státům zavést zjednodušený postup pro administrativní zpracování licencí, který spočívá v uchování licence vydávajícím subjektem nebo popřípadě platební agenturou, jedná-li se o vývozní licenci obsahující stanovení náhrady předem.

(18)

Z důvodu řádné správy se nemohou licence nebo osvědčení a výpisy z nich pozměňovat po jejich vydání. Avšak v případě pochybnosti týkající se chyby, kterou lze přičíst vydávajícímu subjektu, nebo zřejmé nesprávnosti údajů uvedených v licenci, osvědčení nebo výpisu je třeba zavést postup vedoucí ke stažení chybných licencí, osvědčení nebo výpisů a k vydání opravených listin.

(19)

Pokud se na produkt vztahuje jeden ze zjednodušených postupů stanovených v článcích 412 až 442a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (5), nebo v hlavě X kapitoly I dodatku I k Úmluvě ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, není nutné plnit žádné formality u celního úřadu, do jehož územní působnosti spadá pohraniční stanice, v případě, že tranzit začíná uvnitř Společenství a má končit mimo Společenství. Pokud je využit jeden z těchto postupů, zdá se žádoucí z důvodu administrativního zjednodušení stanovit zvláštní úpravu pro uvolnění jistoty.

(20)

Může se stát, že v důsledku okolností, které nelze přičíst zúčastněné straně, nemůže být předložen doklad prokazující opuštění celního území Společenství, ačkoli produkt opustil celní území Společenství nebo dosáhl svého místa určení v případech uvedených v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (6). Taková situace může vadit obchodu. V takových případech je třeba uznat jiné doklady jako rovnocenné.

(21)

Nařízení Společenství zavádějící dotyčné licence a osvědčení stanoví, že jistota zcela nebo zčásti propadá, jestliže se během doby platnosti licence nebo osvědčení dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně. Je třeba upřesnit předpisy platné v této oblasti, zejména v případě neplnění přijatých závazků v důsledku případu vyšší moci. V těchto případech může být závazek dovážet nebo vyvážet považován za zrušený nebo může být prodloužena doba platnosti licence nebo osvědčení. Nicméně, aby se zabránilo možnému narušení trhu, je třeba omezit v každém případě toto prodloužení na dobu nejvýše šesti měsíců, počítanou od konce původní doby platnosti.

(22)

Z důvodu administrativního zjednodušení je možné stanovit, že jistota může být úplně uvolněna, pokud celková částka, která má u licence nebo osvědčení propadnout, je zanedbatelná.

(23)

Uvolnění složené jistoty během vydání licencí nebo osvědčení závisí na předložení důkazu příslušným subjektům, že dotyčné zboží opustilo celní území Společenství do šedesáti dnů od přijetí vývozního prohlášení.

(24)

Může se stát, že jistota je uvolněna z různých důvodů, aniž by byl závazek dovážet nebo vyvážet skutečně dodržen. Za těchto podmínek je třeba neoprávněně uvolněnou jistotu opět složit.

(25)

S cílem plně využít možností vývozu zemědělských produktů využívajících výhod náhrady se ukazuje jako nezbytné vytvořit mechanismus, který povzbudí hospodářské subjekty, aby rychle vrátily vydávajícímu subjektu licence a osvědčení, které nepoužijí. Je rovněž nezbytné vytvořit mechanismus, který povzbudí hospodářské subjekty, aby rychle vrátily vydávajícímu subjektu osvědčení po skončení doby platnosti, aby mohla být nepoužitá množství co možná nejrychleji znovu použita.

(26)

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (7), stanoví v čl. 3 odst. 4, že připadne-li poslední den lhůty na svátek, neděli nebo sobotu, skončí tato lhůta uplynutím následujícího pracovního dne. Toto ustanovení má za následek prodloužení lhůty pro použití licencí nebo osvědčení v některých případech. Takové opatření, jehož cílem je usnadnit obchodní výměny, nesmí způsobit změnu hospodářských podmínek dovozní nebo vývozní operace.

(27)

V některých odvětvích společné organizace zemědělských trhů je stanoveno vydávat vývozní licence až po lhůtě na rozmyšlenou. Tato lhůta má umožnit zhodnotit situaci na trhu a popřípadě zastavit, zejména v případě obtíží, řízení dosud nevyřízených žádostí, což má za následek odmítnutí těchto žádostí. Je třeba upřesnit, že se tato možnost zastavit řízení dosud nevyřízených žádostí také týká licencí, o něž se žádá podle článku 47 tohoto nařízení, a že jakmile tato lhůta na rozmyšlenou uplyne, žádost o licenci již nemůže být předmětem dalšího zastavení řízení.

(28)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví v čl. 844 odst. 3, že zemědělské produkty vyvezené na základě licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem mohou využívat výhod ustanovení týkajících se režimu vráceného zboží, pouze jsou-li dodrženy předpisy Společenství o licencích a osvědčeních. Je nezbytné stanovit zvláštní prováděcí pravidla k režimu licencí a osvědčení pro produkty, které mohou využívat výhod tohoto režimu.

(29)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví v článku 896, že zboží propuštěné do volného oběhu na základě dovozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem může využívat výhod režimu vrácení nebo prominutí dovozního cla, pouze je-li jisté, že byla příslušnými orgány přijata potřebná opatření ke zrušení účinků propuštění tohoto zboží do volného oběhu, pokud se týká licence nebo osvědčení.

(30)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví v článku 880 některá prováděcí pravidla k článku 896 uvedeného nařízení, a to zejména, že potvrzení musí být poskytnuto orgány pověřenými vydáváním licencí a osvědčení.

(31)

Je třeba stanovit v tomto nařízení všechna nezbytná prováděcí pravidla k článku 896 nařízení (EHS) č. 2454/93. V některých případech se ukazuje jako možné vyhovět ustanovením nařízení (EHS) č. 2454/93 bez použití potvrzení uvedeného v článku 880 výše uvedeného nařízení.

(32)

Pokud jsou dovozní licence používány ke stanovení preferenčního dovozního cla v rámci celních kvót, vyvstává riziko podvodu používání padělaných licencí, a to především v případě, kdy rozdíl mezi plným a sníženým nebo nulovým clem je příliš velký. Aby došlo ke snížení uvedeného rizika podvodu, je třeba vytvořit kontrolní mechanismus pravosti předložených licencí.

(33)

Pokud se dovozní licence pro zemědělský produkt také použije ke správě celní kvóty, pro kterou byl udělen preferenční režim, tak tento preferenční režim je přiznán dovozcům na základě licence nebo osvědčení, které musí být v některých případech doplněny dokladem ze třetí země. Aby se zabránilo překročení kvóty, musí být preferenční režim použit až do výše množství, pro něž byly licence nebo osvědčení vydány. Nicméně k usnadnění dovozní operace je třeba kromě toho povolit přípustnou odchylku podle čl. 7 odst. 4, avšak zároveň přitom upřesnit, že část množství, která z důvodu přípustné odchylky přesahuje množství uvedené v licenci nebo osvědčení, nemá výhodu preferenčního režimu a je dovezena za plné clo.

(34)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky všech příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŮSOBNOST NAŘÍZENÍ

Článek 1

Aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v předpisech Společenství pro některé produkty, stanoví toto nařízení společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem (dále jen „licence“ a „osvědčení“), zřízenému nebo stanovenému v:

článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 (8) (vepřové maso),

článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 (9) (vejce),

článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 (10) (drůbeží maso),

článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 (11) (vaječný albumin a mléčný albumin),

článku 29 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 (12) (hovězí a telecí maso),

článku 26 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 (13) (mléko a mléčné výrobky),

článku 59 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (14) (víno),

článku 13 nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 (15) (skopové a kozí maso),

článku 9 nařízení (ES) č. 1784/2003 (obiloviny),

článku 10 nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 (16) (rýže),

článku 10 nařízení Rady (ES) č. 865/2004 (17) (olivový olej a stolní olivy),

článku 22 nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 (18) (zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží nezahrnutého v příloze I Smlouvy),

článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1947/2005 (19) (osiva),

článku 23 nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (20) (cukr, isoglukosa a inulinový sirup),

článků 28 až 32 a článku 40 nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 (21) (ovoce a zelenina),

oddílu I kapitoly II a III části III nařízení (ES) č. 1234/2007 (živé rostliny a květinářské produkty, banány a alkohol).

KAPITOLA II

OBLAST POUŽITÍ LICENCÍ A OSVĚDČENÍ

Článek 2

Licence nebo osvědčení se nevyžadují a nemohou být předloženy u produktů:

a)

které nejsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství nebo

b)

u kterých se vývoz uskutečňuje v rámci:

i)

celního režimu, který umožňuje dovoz osvobozený od cel a poplatků s rovnocenným účinkem, nebo

ii)

zvláštního režimu, který umožňuje vývoz osvobozený od vývozního cla, uvedeného v článku 129 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

1.   V případě propuštění produktů do volného oběhu, které se nacházejí v režimu aktivního zušlechťovacího styku a které neobsahují základní produkty podle odst. 2 písm. a), musí být předložena dovozní licence pro produkt skutečně propuštěný do volného oběhu, pokud tento produkt podléhá předložení takové licence.

2.   V případě propuštění produktů do volného oběhu, které se nacházejí v jednom z režimů uvedených v odstavci 1 a které obsahují zároveň:

a)

jeden nebo více základních produktů, které se nacházely v jednom z postavení uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy, ale již se v něm nenacházejí následkem jejich zapracování do produktu skutečně propuštěného do volného oběhu, a

b)

jeden nebo více základních produktů, které se nenacházely v jednom z postavení uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy,

bez ohledu na čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení, musí být předložena dovozní licence pro každý ze základních produktů uvedených v písmenu b) tohoto odstavce a skutečně použitých, pokud tyto produkty podléhají předložení takové licence.

Dovozní licence však nemusí být předložena, pokud produkt skutečně propuštěný do volného oběhu nepodléhá předložení takové licence.

3.   Dovozní licence předložená nebo dovozní licence předložené při propuštění produktu do volného oběhu v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 nemohou obsahovat stanovení náhrady předem.

4.   Při vývozu produktu, který se nachází v jednom z režimů uvedených v odstavci 1 a který obsahuje jeden nebo více základních produktů uvedených v odst. 2 písm. a), musí být předložena vývozní licence pro každý z těchto základních produktů, pokud tyto produkty podléhají předložení takové licence.

Vývozní licence však nemusí být předložena, pokud produkt skutečně vyvezený nepodléhá předložení takové licence, aniž jsou dotčena ustanovení o stanovení náhrady předem uvedená v třetím pododstavci.

Při vývozu smíšených produktů, využívajících výhod vývozní náhrady stanovené předem na základě jedné nebo více složek produktů, se bere v úvahu pouze celní postavení každé z těchto složek při uplatňování režimu licencí a osvědčení.

Článek 4

1.   Licence se nevyžaduje a nemůže být předložena pro provedení operací:

a)

podle článků 36, 40, 44, 45 a čl. 46 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999 nebo

b)

neobchodní povahy nebo

c)

uvedených v nařízení (EHS) č. 918/83 nebo

d)

jejichž množství jsou nižší nebo rovná množstvím uvedeným v příloze II.

Odchylně od prvního pododstavce musí být licence předložena, pokud se dovozní nebo vývozní operace uskutečňuje v rámci preferenčního režimu, jehož výhoda je poskytnuta prostřednictvím licence.

Členské státy přijmou opatření, aby zabránily zneužití při použití tohoto odstavce, zejména pokud je jedna dovozní nebo vývozní operace pokryta několika dovozními nebo vývozními prohlášeními, která zjevně nemají hospodářské nebo jiné opodstatnění.

2.   Pro účely odstavce 1 se operacemi neobchodní povahy rozumějí:

a)

při dovozu operace uskutečněné soukromými osobami nebo, v případě zásilek, zásilky určené soukromým osobám a splňující kritéria stanovená v oddílu II písm. D bodu 2 předběžných ustanovení kombinované nomenklatury;

b)

při vývozu operace uskutečněné soukromými osobami a splňující přiměřeně kritéria podle písmene a).

3.   Členské státy jsou oprávněny nevyžadovat vývozní licenci nebo licence pro zásilky produktů a/nebo zboží uskutečněné soukromými osobami nebo skupinami soukromých osob s ohledem na jejich bezplatnou distribuci za účelem humanitární pomoci ve třetích zemích, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

zúčastněné strany, které chtějí využívat výhod tohoto osvobození, žádnou náhradu nežádají;

b)

tyto zásilky jsou příležitostné, tvoří je různé produkty a/nebo zboží a jejich celková hmotnost nepřesahuje 30 000 kg na dopravní prostředek a

c)

příslušné orgány mají dostatečné důkazy o místě určení produktů a/nebo o použití produktů a/nebo zboží a o řádném účelu operace.

Následující poznámka se uvede v kolonce 44 vývozního prohlášení: „Žádná náhrada – čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 376/2008“.

Článek 5

Licence nebo osvědčení se nevyžadují a nemohou být předloženy při propuštění produktů do volného oběhu podle hlavy VI kapitoly 2 nařízení (EHS) č. 2913/92 týkajícího se režimu vráceného zboží.

Článek 6

1.   Vývozní licence se nevyžaduje a nemůže být předložena během přijetí prohlášení o zpětném vývozu produktů, u nichž vývozce prokáže, že bylo učiněno příznivé rozhodnutí o vrácení nebo prominutí dovozního cla, pokud jde o tyto produkty, podle ustanovení hlavy VII kapitoly 5 nařízení (EHS) č. 2913/92.

2.   Pokud produkty podléhají při vývozu předložení vývozní licence a pokud příslušné orgány přijmou prohlášení o zpětném vývozu dříve, než rozhodly o žádosti o vrácení nebo prominutí dovozního cla, musí být vývozní licence předložena. Tato licence nemůže obsahovat stanovení náhrady nebo vývozní dávky předem.

KAPITOLA III

OBECNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1

Působnost licencí, osvědčení a výpisů

Článek 7

1.   Dovozní nebo vývozní licence uděluje povolení a zakládá závazek dovážet nebo vyvážet na základě licence a během doby její platnosti, s výjimkou případu vyšší moci, přesně určené množství daných produktů a/nebo zboží.

Povinnosti uvedené v tomto odstavci jsou zásadními požadavky ve smyslu článku 20 nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 (22).

2.   Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem zakládá závazek vyvážet podle této licence a během doby její platnosti, s výjimkou případu vyšší moci, přesně určené množství daných produktů.

Pokud vývoz produktů podléhá předložení vývozní licence, vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem určuje právo vyvážet a nárok na náhradu.

Pokud vývoz produktů nepodléhá předložení vývozní licence, vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem stanoví pouze nárok na náhradu.

Povinnosti uvedené v tomto odstavci jsou zásadními požadavky ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.

3.   Licence nebo osvědčení zavazují k dovozu ze země nebo ze skupiny zemí nebo k vývozu do země nebo do skupiny zemí uvedených v licenci nebo osvědčení v případech uvedených v článku 47 a v případech, kdy je tento závazek stanoven v předpisech Společenství pro odpovídající odvětví produktů.

4.   Pokud dovezené nebo vyvezené množství přesahuje nejvýše o 5 % množství uvedené v licenci nebo osvědčení, je považováno za dovezené nebo vyvezené podle této licence nebo osvědčení.

5.   Pokud je dovezené nebo vyvezené množství nižší nejvýše o 5 % než množství uvedené v licenci nebo osvědčení, je závazek dovážet nebo vyvážet považován za splněný.

6.   Pro účely odstavců 4 a 5, je-li licence nebo osvědčení vydáno na počet kusů, tak se výsledek výpočtu 5 % v takovém případě zaokrouhluje nahoru na nejbližší celý počet kusů.

7.   Pokud se podle čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 použije licence nebo osvědčení obsahující stanovení vývozní dávky nebo vývozní náhrady předem první pracovní den následující po posledním dnu normální doby platnosti, považuje se tato licence nebo osvědčení za použité poslední den normální doby jejich platnosti, co se týká částek stanovených předem.

Článek 8

1.   Závazky vyplývající z licencí nebo osvědčení nejsou převoditelné. Práva vyplývající z licencí nebo osvědčení jsou převoditelná držitelem během doby jejich platnosti. Tento převod lze učinit pouze ve prospěch jednoho nabyvatele u každé licence nebo osvědčení, jakož i výpisu z nich. Týká se množství, která ještě nejsou zapsána do licence nebo osvědčení nebo výpisu.

2.   Nabyvatel nemůže převést své právo, ale může je postoupit zpět držiteli. Zpětný převod držiteli se týká množství, které ještě není zapsané do licence nebo osvědčení nebo výpisu.

V takovém případě vydávající subjekt uvede jednu z poznámek uvedených v příloze III části A v kolonce 6 licence nebo osvědčení.

3.   V případě žádosti o převod držitelem nebo o zpětný převod na držitele nabyvatelem zapíše vydávající subjekt nebo jeden ze subjektů určených každým členským státem do licence nebo osvědčení nebo popřípadě do výpisu:

a)

jméno a adresu nabyvatele nebo poznámku podle odstavce 2;

b)

datum tohoto zápisu potvrzené otiskem svého razítka.

4.   Převod nebo zpětný převod nabývá účinnosti dnem zápisu.

Článek 9

Výpisy z licencí nebo osvědčení mají stejný právní účinek jako licence nebo osvědčení, z nichž byly vyhotoveny, až do výše množství, pro které byly tyto výpisy vydány.

Článek 10

Vydané licence nebo osvědčení a výpisy, zápisy a razítka orgánů jednoho členského státu mají v každém jiném členském státě stejné právní účinky jako vydané doklady, zápisy a razítka orgánů těchto členských států.

Článek 11

1.   Pokud je licence obsahující stanovení vývozní náhrady předem použita k vývozu směsi, vyvezená směs nemá výhodu sazby stanovené předem v případě, že sazební zařazení složky, na jejímž základě je vypočtena náhrada týkající se směsi, neodpovídá sazebnímu zařazení směsi.

2.   Pokud je licence nebo osvědčení obsahující stanovení vývozní náhrady předem použita k vývozu sady zboží, sazba stanovená předem platí pouze pro tu část, která má stejné sazební zařazení jako sada.

ODDÍL 2

Žádost o vydání licencí a osvědčení

Článek 12

1.   Žádosti o licence nebo osvědčení se zasílají nebo podávají příslušnému subjektu na tiskopisech vytištěných a/nebo vyhotovených podle článku 17, jinak nejsou přípustné.

Příslušný subjekt však může považovat za přípustnou žádost podanou formou telefaxu nebo elektronické zprávy, pokud obsahuje všechny základní údaje, které by byly uvedeny v tiskopise, pokud by byl použit. Členské státy mohou vyžadovat, aby po telefaxové a/nebo elektronické zprávě byla příslušnému subjektu zaslána nebo doručena žádost na tiskopise vytištěném nebo vyhotoveném v souladu s článkem 17; v takovém případě je dnem podání žádosti den, kdy příslušný subjekt obdržel telefaxovou nebo elektronickou zprávu. Tímto požadavkem není dotčena platnost žádosti podané telefaxem nebo elektronicky.

Pokud jsou žádosti o licence nebo osvědčení podány v elektronické podobě, určí příslušné orgány členského státu, jaká metoda, např. taková, která spočívá v použití kódů, nahradí vlastnoruční podpis.

2.   Žádost o licenci nebo osvědčení může být zrušena pouze dopisem, telefaxem nebo elektronickou zprávou, kterou příslušný subjekt obdržel, s výjimkou případu vyšší moci, nejpozději do 13:00 hodin v den podání žádosti.

Článek 13

1.   Žádost o licenci obsahující stanovení náhrady předem a licence mají v kolonce 16 dvanáctimístný číselný kód produktu z nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady.

Pokud je však sazba náhrady stejná pro více kódů nacházejících se v téže kategorii, postupem stanoveným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 a příslušných článků ostatních nařízení o společné organizaci trhů se mohou tyto kódy uvést společně v žádostech o licence a v licencích.

2.   Pokud se sazba náhrady liší podle místa určení, musí být země určení nebo popřípadě oblast určení uvedena v kolonce 7 v žádosti o licenci a v licenci.

3.   Aniž jsou dotčena ustanovení odst. 1 prvního pododstavce, pokud je skupina produktů určena podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce druhé odrážky nařízení (ES) č. 800/1999, mohou se kódy produktů patřící do skupiny uvést v žádosti o licenci a v licenci samé v kolonce 22 a musí jim předcházet poznámka „skupina produktů podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999“.

Článek 14

1.   Žádosti obsahující podmínky nestanovené v předpisech Společenství jsou zamítnuty.

2.   Žádost o licenci nebo osvědčení je zamítnuta, pokud není složena dostatečná jistota u příslušného subjektu v den podání žádosti nejpozději do 13:00 hodin.

3.   Pokud je pro licenci nebo osvědčení celková výše jistoty nejvýše 100 EUR nebo pokud jsou licence nebo osvědčení vystaveny jménem intervenční agentury, jistota se nevyžaduje.

4.   Pokud členské státy použijí pravomocí uvedených v článku 5 nařízení (EHS) č. 2220/85, je na částku jistoty uplatňován nárok po uplynutí lhůty dvou měsíců následujících po dni skončení platnosti licence.

5.   Jistota se nevyžaduje pro licence vydané pro vývozy do třetích zemí v rámci potravinové pomoci uskutečněné mimo Společenství humanitárními organizacemi schválenými za tímto účelem vyvážejícím členským státem. Členský stát ihned sdělí Komisi tyto schválené humanitární organizace.

6.   Při použití odstavců 3, 4 a 5 se čl. 4 odst. 1 třetí pododstavec použije přiměřeně.

Článek 15

Žádosti o licence a licence obsahující stanovení náhrady předem, které jsou vydány za účelem potravinové pomoci ve smyslu čl. 10 odst. 4 Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, obsahují v kolonce 20 alespoň jednu z poznámek uvedených v příloze III části B tohoto nařízení.

Kolonka 7 obsahuje označení země určení. Tato licence je platná pouze pro vývoz uskutečněný ve výše uvedeném rámci potravinové pomoci.

Článek 16

1.   Dnem podání žádosti o licenci nebo osvědčení se rozumí den, kdy příslušný subjekt žádost obdrží, pokud je obdržena nejpozději do 13:00 hodin, a to bez ohledu na to, zda je žádost předána přímo příslušnému subjektu nebo zda je zaslána dopisem, telefaxem nebo elektronicky.

2.   Žádosti o licence nebo osvědčení, které příslušný subjekt obdrží v sobotu, neděli nebo ve svátek či v pracovní den po 13. hodině, se považují za podané první pracovní den následující po dni skutečného obdržení.

3.   Pokud je pro podání žádostí o licence nebo osvědčení stanovena lhůta o určitém počtu dnů a pokud poslední den této lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, končí tato lhůta první následující pracovní den ve 13:00 hodin.

K tomuto prodloužení se však nepřihlíží pro účely výpočtu částek stanovených v licenci nebo osvědčení nebo určení doby jejich platnosti.

4.   Lhůty stanovené v tomto nařízení jsou uváděny v belgickém místním čase.

Článek 17

1.   Aniž je dotčen čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 18 odst. 1, jsou žádosti o licence nebo osvědčení, licence a osvědčení a výpisy z nich podávány na tiskopisech, které odpovídají vzorům uvedeným v příloze I. Tyto tiskopisy musí být vyplněny podle pokynů na nich uvedených a v souladu s právními předpisy Společenství, které platí pro odpovídající odvětví produktů.

2.   Tiskopisy licencí a osvědčení se podávají ve složkách obsahujících vyhotovení č. 1, vyhotovení č. 2 a žádost, jakož i případně doplňující vyhotovení licence nebo osvědčení, v tomto pořadí.

Členské státy však mohou po žadatelích požadovat, aby vyplnili pouze žádosti místo složek dokumentů uvedených v prvním pododstavci.

V případě, kdy na základě opatření Společenství může být množství, pro které je licence nebo osvědčení vydána, nižší než původně požadované množství, smí být požadované množství a výše jistoty, která se k němu vztahuje, uvedeny pouze v žádosti o licenci nebo osvědčení.

Tiskopisy pro výpisy z licencí a osvědčení se podávají ve složkách obsahujících vyhotovení č. 1 a vyhotovení č. 2 v tomto pořadí.

3.   Tiskopisy, včetně doplňkových listů, jsou tištěny na bílém bezdřevém papíře určeném k psaní o měrné hmotnosti alespoň 40 gramů na metr čtvereční. Mají formát 210 × 297 mm, přičemž se povoluje maximální přípustná odchylka o 5 mm méně a až o 8 mm více u délky; řádky jsou od sebe vzdáleny 4,24 mm (šestinu palce); rozvržení tiskopisu se přesně dodržuje. Obě strany vyhotovení č. 1, jakož i první strana doplňkových listů určená pro doplňky, musí dále být natištěny na gilošovaném podkladě, na němž je ihned patrný jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky. Tisk gilošovaného podkladu má u tiskopisů pro dovoz zelenou barvu a u tiskopisů pro vývoz tmavohnědou barvu.

4.   Za tisk tiskopisů jsou odpovědné členské státy. Tiskopisy mohou být také vytištěny v tiskárnách, jež k tomu získají povolení od členského státu, v němž jsou usazeny. V takovém případě je na každém tiskopise uveden odkaz na toto povolení. Každý tiskopis obsahuje poznámku s uvedením názvu a adresy tiskárny nebo značku, podle které je možné ji rozeznat, a s výjimkou tiskopisu pro žádosti a doplňkových listů také individuální sériové číslo. Před číslem se uvedou následující písmena podle toho, který členský stát doklad vydává: AT pro Rakousko, BE pro Belgii, BG pro Bulharsko, CZ pro Českou republiku, CY pro Kypr, DE pro Německo, DK pro Dánsko, EE pro Estonsko, EL pro Řecko, ES pro Španělsko, FI pro Finsko, FR pro Francii, HU pro Maďarsko, IE pro Irsko, IT pro Itálii, LU pro Lucembursko, LT pro Litvu, LV pro Lotyšsko, MT pro Maltu, NL pro Nizozemsko, PL pro Polsko, PT pro Portugalsko, RO pro Rumunsko, SE pro Švédsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko a UK pro Spojené království.

Při vydání mohou licence nebo osvědčení a výpisy obsahovat číslo vydání, které jim přidělí vydávající subjekt.

5.   Žádosti, licence a osvědčení a výpisy se vyplňují na stroji nebo na počítači. Vytisknou se a vyplní v některém z úředních jazyků Společenství, který určí příslušné orgány vydávajícího členského státu. Členské státy však mohou žadatelům povolit, aby samotné žádosti vyplnili rukou, inkoustem a velkým tiskacím písmem.

6.   Otisky razítek vydávajících subjektů a zapisujících orgánů se vyhotoví pomocí kovového razítka, nejlépe z oceli. Razítko vydávajících subjektů však může být nahrazeno reliéfním tiskem kombinovaným s písmeny a čísly, která vzniknou perforací.

7.   Příslušné orgány dotyčných členských států mohou v případě potřeby požadovat, aby licence nebo osvědčení, jakož i výpisy z nich, byly přeloženy do jejich jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků daného členského státu.

Článek 18

1.   Aniž je dotčen článek 17, licence a osvědčení mohou být vydávány a používány za pomoci systémů elektronického zpracování dat v souladu s prováděcími pravidly stanovenými příslušnými orgány. Tyto licence a osvědčení se dále označují jako „elektronické licence a osvědčení“.

Obsah elektronické licence a osvědčení musí být totožný s obsahem licence a osvědčení na papíře.

2.   Pokud držitel nebo nabyvatel licence nebo osvědčení potřebuje použít elektronickou licenci a osvědčení v členském státě, který není napojen na systém elektronického zpracování dat vydávající licence a osvědčení, požádá o výpis.

Tento výpis je vydán neprodleně a bez dodatečných nákladů na tiskopise uvedeném v článku 17.

V členském státě napojeném na systém elektronického zpracování dat vydávající licence a osvědčení se tento výpis vydává v papírové formě.

Článek 19

1.   Pokud částky, které vznikly převodem částek v eurech na národní měnu a které mají být zapsány do tiskopisů licencí nebo osvědčení, obsahují tři nebo více desetinných míst, uvedou se pouze první dvě desetinná místa. V tomto případě se druhé desetinné místo zaokrouhluje nahoru, je-li třetí desetinné místo rovné pěti nebo větší než pět, nebo zůstane stejné, je-li třetí desetinné místo menší než pět.

2.   Pokud se však převod částek vyjádřených v eurech uskutečňuje v librách šterlinků, je hranice prvních dvou desetinných míst, uvedená v odstavci 1, nahrazena hranicí prvních čtyř desetinných míst. V tomto případě se čtvrté desetinné místo zaokrouhluje nahoru, je-li páté desetinné místo rovné nebo větší než pět, nebo zůstane stejné, je-li páté desetinné místo menší než pět.

Článek 20

1.   Aniž je dotčen článek 18 o elektronických licencích a osvědčeních, jsou licence a osvědčení vydány nejméně ve dvou vyhotoveních, z nichž první, nazvané „vyhotovení pro držitele“ a označené číslem 1, se předá neprodleně žadateli a druhé, nazvané „vyhotovení pro vydávající subjekt“ a označené číslem 2, si ponechá vydávající subjekt.

2.   Pokud je licence nebo osvědčení vydáno na nižší množství, než je požadované množství, uvede vydávající subjekt:

a)

v kolonce 17 a 18 licence nebo osvědčení množství, pro které je licence nebo osvědčení vydáno;

b)

v kolonce 11 licence nebo osvědčení výši odpovídající jistoty.

Jistota týkající se množství, u něhož nebylo žádosti vyhověno, je ihned uvolněna.

Článek 21

1.   Na žádost držitele licence nebo osvědčení nebo nabyvatele a při předložení vyhotovení č. 1 licence nebo osvědčení může být vydán jeden nebo více výpisů z tohoto dokladu vydávajícím subjektem nebo jedním ze subjektů, které určí každý členský stát.

Výpisy jsou vydány nejméně ve dvou vyhotoveních, z nichž první, nazvané „vyhotovení pro držitele“ a označené číslem 1, se předá nebo zašle žadateli a druhé, nazvané „vyhotovení pro vydávající subjekt“ a označené číslem 2, si ponechá vydávající subjekt.

Subjekt vydávající výpis zapíše do vyhotovení č. 1 licence nebo osvědčení množství, pro které byl tento doklad vydán, navýšené o přípustnou odchylku. V takovém případě se uvede vedle množství zapsaného do vyhotovení č. 1 licence nebo osvědčení poznámka „výpis“.

2.   Výpis z licence nebo osvědčení nemůže být předmětem vydání jiného výpisu.

3.   Vyhotovení č. 1 výpisů, které byly použity, nebo těch, které jsou již neplatné, jsou předána držitelem vydávajícímu subjektu spolu s vyhotovením č. 1 licence nebo osvědčení, z nichž pocházejí, aby tento subjekt opravil zápisy uvedené ve vyhotovení č. 1 licence nebo osvědčení na základě zápisů uvedených ve vyhotoveních č. 1 výpisů.

Článek 22

1.   Pro stanovení doby platnosti jsou licence a osvědčení považovány za vydané v den podání žádosti; tento den je započten do doby platnosti licence nebo osvědčení. Avšak licence nebo osvědčení mohou být použity až od svého skutečného vydání.

2.   Může být stanoveno, že platnost licence nebo osvědčení začíná dnem skutečného vydání; v takovém případě je den skutečného vydání započten do doby platnosti licence nebo osvědčení.

ODDÍL 3

Použití licencí a osvědčení

Článek 23

1.   Vyhotovení č. 1 licence nebo osvědčení je předloženo celnímu úřadu, kde je přijato:

a)

v případě dovozní licence, prohlášení o propuštění do volného oběhu;

b)

v případě vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem, prohlášení týkající se vývozu.

Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 800/1999, musí prohlášení na celnici učinit držitel nebo popřípadě nabyvatel licence nebo osvědčení nebo jejich zástupce ve smyslu čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2913/92.

2.   Vyhotovení č. 1 licence nebo osvědčení je předloženo nebo je k dispozici celním orgánům při přijetí prohlášení uvedeného v odstavci 1.

3.   Po zápisu a potvrzení celním úřadem uvedeným v odstavci 1 je vyhotovení č. 1 licence nebo osvědčení předáno zúčastněné straně. Členské státy však mohou stanovit nebo povolit, aby zápis do licence nebo osvědčení provedla zúčastněná strana; tento zápis je v každém případě zkontrolován a potvrzen příslušným celním úřadem.

4.   Pokud dovezené nebo vyvezené množství neodpovídá množství zapsanému do licence nebo osvědčení, je zápis v licenci nebo osvědčení opraven tak, aby bylo vzato v úvahu skutečně dovezené nebo vyvezené množství v mezích množství, pro které byla vydána licence nebo osvědčení.

Článek 24

1.   Odchylně od článku 23 může členský stát povolit, aby licence nebo osvědčení byly:

a)

předloženy u vydávajícího subjektu nebo orgánu pověřeného výplatou náhrady;

b)

v případech, kdy se použije článek 18, uloženy v databázi vydávajícího subjektu nebo orgánu pověřeného výplatou náhrady.

2.   Členský stát stanoví případy použití odstavce 1 a podmínky, které má splnit zúčastněná strana, aby mohla využívat výhod postupu uvedeného v odstavci 1. Ustanovení přijatá členským státem musí mimo to zajistit rovné zacházení u všech osvědčení vydaných ve Společenství.

3.   Členský stát určí příslušný orgán, který provede zápis a potvrdí licenci nebo osvědčení.

Zápis a jeho ověření a potvrzení licence nebo osvědčení se však rovněž považují za provedené, pokud:

a)

jde o doklad vyhotovený počítačem a podrobně uvádějící vyvezená množství; tento doklad musí být připojen k licenci nebo osvědčení a založen spolu s ním;

b)

vyvezená množství byla zaznamenána do úřední elektronické database dotyčného členského státu a existuje spojení mezi těmito informacemi a elektronickým osvědčením; členské státy se mohou rozhodnout tyto informace archivovat s použitím tištěné podoby elektronických dokumentů.

Dnem zápisu je den přijetí prohlášení uvedeného v čl. 23 odst. 1.

4.   Během přijetí prohlášení na celnici musí zúčastněná strana uvést v dokladu o prohlášení zejména, že využívá ustanovení tohoto článku, a dále číslo licence nebo osvědčení, které mají být použity.

5.   V případě licence nebo osvědčení opravňujícího k dovozu nebo vývozu se zboží může uvolnit, pouze pokud celní úřad uvedený v čl. 23 odst. 1 obdržel od příslušného orgánu informaci, podle níž licence nebo osvědčení uvedené v celním dokladu jsou platné pro daný produkt a byly zapsány.

6.   V případě vyvezených produktů, které nepodléhají předložení vývozní licence, pro které však byla stanovena náhrada prostřednictvím vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem, pokud doklad použitý během vývozu k poskytnutí náhrady neobsahuje v důsledku omylu žádnou poznámku odvolávající se na ustanovení tohoto článku a/nebo na číslo licence nebo osvědčení, nebo je-li informace mylná, může se přistoupit k úpravě operace za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a)

vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem pro dotyčný produkt, platná v den přijetí prohlášení, je ve vlastnictví orgánu pověřeného výplatou náhrady;

b)

dostatečné důkazy, které mají příslušné orgány k dispozici, umožňují vytvořit spojení mezi vyvezeným množstvím a licencí nebo osvědčením, které se vztahují k vývozu.

Článek 25

1.   Zápisy zanesené do licencí, osvědčení nebo výpisů z nich nemohou být po jejich vydání změněny.

2.   V případě pochybnosti o správnosti zápisů uvedených v licenci, osvědčení nebo výpisu jsou licence, osvědčení nebo výpis zaslány zpět orgánu, který je vydal, z podnětu zúčastněné strany nebo příslušného orgánu zúčastněného členského státu.

Domnívá-li se subjekt, který licenci, osvědčení nebo výpis vydal, že je zapotřebí je opravit, stáhne výpisy nebo licenci nebo osvědčení, jakož i později vydané výpisy, a neprodleně vydá opravený výpis nebo opravenou licenci nebo osvědčení a odpovídající opravené výpisy. V těchto nových dokladech, z nichž každé vyhotovení obsahuje poznámku „licence/osvědčení opravena/opraveno dne…“ nebo „výpis opraven dne…“, se v takovém případě zopakují předchozí zápisy.

Nedomnívá-li se vydávající subjekt, že je nutné licenci, osvědčení nebo výpis opravit, připojí na ně poznámku „ověřeno dne… v souladu s článkem 25 nařízení (ES) č. 376/2008“ a opatří je otiskem razítka.

Článek 26

1.   Na žádost vydávajícího subjektu je držitel povinen vrátit licenci nebo osvědčení a výpisy z nich tomuto subjektu.

2.   Pokud příslušné vnitrostátní orgány zašlou sporný doklad zpět nebo jej stáhnou v souladu s tímto článkem nebo s článkem 25, vydají zúčastněné straně na požádání stvrzenku.

Článek 27

Pokud je místo vyhrazené pro zápisy do licencí, osvědčení nebo výpisů z nich nedostatečné, mohou k nim zapisující orgány připojit jeden nebo více doplňkových listů obsahujících kolonky pro zápisy vyznačené na zadní straně vyhotovení č. 1 licencí, osvědčení nebo výpisů z nich. Zapisující orgány opatří otiskem razítka licenci, osvědčení nebo výpisy z nich a připojené doplňkové listy tak, že polovina otisku razítka bude na uvedeném dokladu a polovina na připojeném doplňkovém listu a v případě více připojených doplňkových listů bude na každém z nich také polovina otisku razítka.

Článek 28

1.   V případě pochybnosti o pravosti licence, osvědčení nebo výpisu nebo zápisů nebo razítek, které jsou v nich uvedeny, odešlou příslušné vnitrostátní orgány sporný doklad nebo jeho fotokopii ke kontrole zpět dotyčným orgánům.

Doklady mohou být také vráceny při namátkové kontrole; v takovém případě se vrací pouze fotokopie dokladu.

2.   Pokud příslušné vnitrostátní orgány vrátí sporný dokument podle odstavce 1, vydají zúčastněné straně na požádání stvrzenku.

Článek 29

1.   Pokud je to nezbytné pro správné používání tohoto nařízení, poskytují si příslušné orgány členských států vzájemně informace o licencích, osvědčeních a výpisech z nich, jakož i o nesprávnostech a protiprávních jednáních, které se jich týkají.

2.   Členské státy informují Komisi o nesprávnostech a protiprávních jednáních týkajících se tohoto nařízení, jakmile se o nich dozvědí.

3.   Členské státy sdělí Komisi jména a adresy subjektů, které licence nebo osvědčení a výpisy z nich vydávají, vybírají vývozní dávky a vyplácejí vývozní náhrady. Komise tyto údaje zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Členské státy také Komisi sdělí podobu úředních razítek a popřípadě reliéfních tisků, jak je užívají zmocněné orgány. Komise o nich neprodleně informuje ostatní členské státy.

ODDÍL 4

Uvolnění jistoty

Článek 30

Co se týče doby platnosti licencí a osvědčení:

a)

závazek dovážet je považován za splněný a právo dovážet na základě licence nebo osvědčení je považováno za vykonané v den přijetí prohlášení uvedeného v čl. 23 odst. 1 písm. a) s výhradou, že se jedná o skutečné propuštění produktu do volného oběhu;

b)

závazek vyvážet je považován za splněný a právo vyvážet na základě licence nebo osvědčení je považováno za vykonané v den přijetí prohlášení podle čl. 23 odst. 1 písm. b).

Článek 31

Dodržování zásadního požadavku se prokazuje předložením důkazu:

a)

pokud jde o dovozy, přijetím prohlášení uvedeného v čl. 23 odst. 1 písm a) a vztahujícího se k dotyčnému produktu;

b)

pokud jde o vývozy, přijetím prohlášení uvedeného v čl. 23 odst. 1 písm b) a vztahujícího se k dotyčnému produktu; mimo to je třeba prokázat:

i)

jedná-li se buď o vývoz, nebo o dodávky podobné vývozům ve smyslu článku 36 nařízení (ES) č. 800/1999, že produkt do šedesáti dnů ode dne přijetí vývozního prohlášení, s výjimkou případu vyšší moci, buď dosáhl místa určení v případě dodávek podobných vývozům, nebo v ostatních případech opustil celní území Společenství. Pro účely tohoto nařízení jsou dodávky produktů určených jedině ke spotřebě na vrtných nebo těžebních plošinách, včetně pomocných zařízení, která poskytují podpůrné služby pro takové operace, nacházejících se v evropském kontinentálním šelfu nebo kontinentálním šelfu neevropské části Společenství, ale za třímílovou zónou od základní hranice používané k určení šíře teritoriálního moře členského státu, považovány za dodávky, které opustily celní území Společenství,

ii)

v případech, kdy byly produkty propuštěny do režimu uskladňování v zásobovacím skladu podle článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999, že byly propuštěny do zásobovacího skladu do třiceti dnů ode dne přijetí prohlášení o propuštění do uvedeného režimu, s výjimkou případu vyšší moci.

Pokud je však lhůta šedesáti dnů uvedená v prvním pododstavci písm. b) bodu i) nebo lhůta třiceti dnů uvedená v prvním pododstavci písm. b) bodu ii) překročena, je jistota uvolněna v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Propadnutí jistoty podle druhého pododstavce se nepoužije pro množství, pro něž se použije snížení náhrady v souladu se čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999 z důvodu nedodržení lhůt uvedených v čl. 7 odst. 1 nebo v čl. 40 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 32

1.   Důkazy podle článku 31 se předkládají podle dále stanovených podmínek:

a)

v případech uvedených v čl. 31 písm. a) předložením vyhotovení č. 1 licence nebo osvědčení a popřípadě vyhotovení č. 1 výpisu nebo výpisů z licence nebo osvědčení potvrzených v souladu s článkem 23 nebo článkem 24;

b)

v případech uvedených v čl. 31 písm. b), aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, předložením vyhotovení č. 1 licence nebo osvědčení a popřípadě vyhotovení č. 1 výpisu nebo výpisů z licence nebo osvědčení potvrzených v souladu s článkem 23 nebo článkem 24.

2.   Kromě toho, jedná-li se o vývoz ze Společenství nebo o dodávku do místa určení ve smyslu článku 36 nařízení (ES) č. 800/1999 nebo o zařazení produktů do režimu podle článku 40 téhož nařízení, je vyžadováno předložení dodatečného důkazu.

Tento dodatečný důkaz se předloží:

a)

pokud jsou v dotyčném členském státě provedeny následující operace, je ponechán na volbě členského státu, ve kterém:

i)

jsou licence nebo osvědčení vydány,

ii)

je přijato prohlášení uvedené v čl. 23 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení a

iii)

produkt:

opustil celní území Společenství. Pro účely tohoto nařízení jsou dodávky produktů určených jedině ke spotřebě na vrtných nebo těžebních plošinách, včetně pomocných zařízení, která poskytují podpůrné služby pro takové operace, nacházejících se v evropském kontinentálním šelfu nebo kontinentálním šelfu neevropské části Společenství, ale za třímílovou zónou od základní hranice používané k určení šíře teritoriálního moře členského státu, považovány za dodávky, které opustily celní území Společenství,

je dodán na jedno z míst určení vyjmenovaných v článku 36 nařízení (ES) č. 800/1999 nebo

je propuštěn do zásobovacího skladu definovaného v článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999;

b)

ve všech ostatních případech:

i)

prostřednictvím kontrolního výtisku/kontrolních výtisků T5 uvedeného/uvedených v článku 912a nařízení (EHS) č. 2454/93 nebo ověřeného opisu nebo ověřené fotokopie tohoto kontrolního výtisku/kontrolních výtisků T5 nebo

ii)

prostřednictvím potvrzení vydaného subjektem příslušným pro výplatu náhrad potvrzujícím, že podmínky uvedené v čl. 31 písm. b) tohoto nařízení jsou splněny, nebo

iii)

prostřednictvím rovnocenného důkazu podle odstavce 4 tohoto článku.

Pokud je jediným účelem kontrolního výtisku T5 umožnit uvolnění jistoty, má kontrolní výtisk T5 v kolonce 106 jednu z poznámek uvedených v příloze III části C tohoto nařízení.

Pokud se však použije výpis z licence nebo osvědčení, náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradní výpis, je tato poznámka doplněna číslem původní licence nebo osvědčení, jakož i názvem a adresou vydávajícího subjektu.

Doklady uvedené v písm. b) bodech i) a ii) jsou zaslány úřední cestou subjektu, který vydal licenci nebo osvědčení.

3.   Pokud je produkt zařazen, po přijetí vývozního prohlášení uvedeného v čl. 23 odst. 1 písm. b), do jednoho ze zjednodušených postupů podle článků 412 až 442a nařízení (EHS) č. 2454/93 nebo hlavy X kapitoly I dodatku I k Úmluvě ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, aby byl dopraven do stanice místa určení nebo k příjemci mimo celní území Společenství, je zaslán kontrolní výtisk T5 podle odst. 2 písm. b) tohoto článku úřední cestou vydávajícímu subjektu. V kolonce J kontrolního výtisku T5 se doplní v oddílu Poznámky jedna z poznámek uvedených v příloze III části D tohoto nařízení.

V případě uvedeném v prvním pododstavci může úřad odeslání povolit změnu přepravní smlouvy mající za následek ukončení přepravy uvnitř Společenství, pouze pokud se prokáže:

a)

že v případě, že jistota již byla uvolněna, byla opět složena, nebo

b)

že byly zúčastněnými orgány učiněny všechny kroky, aby jistota týkající se daného produktu nebyla uvolněna.

Pokud byla jistota uvolněna a produkt nebyl vyvezen, členské státy přijmou nezbytná opatření.

4.   Pokud kontrolní výtisk T5 uvedený v odst. 2 písm. b) nemohl být předložen do tří měsíců po svém vydání kvůli okolnostem, které nelze přičíst zúčastněné straně, může si tato strana podat u příslušného subjektu odůvodněnou žádost o přijetí jiných dokladů za rovnocenné, ve které uvede důvody k takové žádosti a doplní o průkazné doklady.

Průkazné doklady, které mají být předloženy spolu s odůvodněnou žádostí, jsou uvedeny v čl. 49 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 800/1999.

Článek 33

Pro účely použití článku 37 nařízení (ES) č. 800/1999 je poslední den v měsíci považován za den přijetí prohlášení uvedeného v čl. 23 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

Článek 34

1.   Na žádost držitele mohou členské státy uvolnit jistotu po částech v poměru k množstvím produktů, pro které byly předloženy důkazy uvedené v článku 31, a pokud byl předložen důkaz, že množství rovnající se alespoň 5 % množství uvedeného v licenci nebo osvědčení bylo dovezeno nebo vyvezeno.

2.   S výhradou použití článků 39, 40 a 47, pokud nebyl splněn závazek dovážet nebo vyvážet, jistota propadá úměrně k částce, která se rovná rozdílu mezi:

a)

95 % množství uvedeného v licenci nebo osvědčení a

b)

množstvím skutečně dovezeným nebo vyvezeným.

Pokud je licence vydána na počet kusů, je výsledek výpočtu výše uvedených 95 % v takovém případě zaokrouhlen dolů na nejbližší celý počet kusů.

Pokud však dovezené nebo vyvezené množství dosahuje méně než 5 % množství uvedeného v licenci nebo osvědčení, jistota zcela propadá.

Mimo to, pokud je celková výše jistoty, která by měla propadnout, nižší nebo rovná 100 EUR pro stanovenou licenci nebo osvědčení, členský stát uvolní jistotu úplně.

Pokud byla jistota neoprávněně uvolněna zcela nebo zčásti, musí být znovu složena v poměru k dotyčným množstvím u subjektu, který vydal licenci nebo osvědčení.

Avšak o složení uvolněné jistoty nemůže být požádáno po překročení lhůty čtyř let od jejího uvolnění, pokud hospodářský subjekt jednal v dobré víře.

3.   Co se týče vývozních licencí obsahujících stanovení náhrady předem:

a)

pokud je licence nebo výpis z licence vrácen vydávajícímu subjektu během doby odpovídající prvním dvěma třetinám doby jejich platnosti, je odpovídající jistota, která má propadnout, snížena o 40 %. Za tím účelem se jakákoli část dne počítá jako celý den;

b)

pokud je licence nebo výpis z licence vrácen vydávajícímu subjektu během doby odpovídající poslední třetině doby jejich platnosti anebo během měsíce, který následuje po dni skončení jejich platnosti, je odpovídající jistota, která má propadnout, snížena o 25 %.

První pododstavec se použije pouze pro licence a výpisy z nich vrácené vydávajícímu subjektu během roku GATT, pro který byly licence vydány, a pokud byly vráceny více než třicet dnů před koncem daného roku.

První pododstavec se použije pouze s výhradou případného opatření týkajícího se pozastavení jeho použití. Komise může v souladu s postupem stanoveným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo v ostatních odpovídajících článcích nařízení o společné organizaci trhů pozastavit v případě zvýšení náhrady pro jeden nebo více produktů použití prvního pododstavce pro licence, o které bylo zažádáno před zvýšením náhrady a které nebyly vráceny vydávajícímu subjektu až do dne předcházejícího zvýšení náhrady.

Licence podané podle článku 24 tohoto nařízení se považují za vrácené vydávajícímu subjektu ke dni, k němuž vydávající subjekt obdrží od držitele licence žádost o uvolnění jistoty.

4.   Důkaz o použití licence nebo osvědčení uvedený v čl. 32 odst. 1 musí být předložen do dvou měsíců následujících po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení, s výjimkou případu vyšší moci.

5.   Důkaz o opuštění celního území nebo o dodávce s místem určení ve smyslu článku 36 nařízení (ES) č. 800/1999 nebo o propuštění produktů do režimu uvedeného v článku 40 téhož nařízení, který je uveden v čl. 32 odst. 2 tohoto nařízení, musí být předložen do dvanácti měsíců následujících po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení, s výjimkou případu vyšší moci.

6.   Částka, která má propadnout z důvodu množství, pro něž nebyl předložen důkaz týkající se vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem ve lhůtě stanovené v odstavci 4, je snížena:

a)

o 90 %, je-li důkaz předložen ve třetím měsíci následujícím po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení;

b)

o 50 %, je-li důkaz předložen ve čtvrtém měsíci následujícím po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení;

c)

o 30 %, je-li důkaz předložen v pátém měsíci následujícím po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení;

d)

o 20 %, je-li důkaz předložen v šestém měsíci následujícím po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení.

7.   V případech jiných než v případech uvedených v odstavci 6 se částka, jež má propadnout z důvodu množství, pro která je důkaz, který nebyl předložen ve lhůtě stanovené v odstavcích 4 a 5, ale je předložen nejpozději dvacátý čtvrtý měsíc následující po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení, rovná 15 % částky, která by propadla natrvalo, pokud by produkty nebyly dovezeny nebo vyvezeny. Pokud jsou pro určený produkt licence nebo osvědčení s různými sazbami jistoty, je použita k výpočtu částky, která má propadnout, nejnižší sazba použitelná pro dovoz nebo vývoz.

8.   Příslušné orgány mohou prominout povinnost poskytnout důkazy uvedené v odstavcích 4 a 5, pokud již vlastní nezbytnou informaci.

9.   Pokud předpis Společenství stanoví s odkazem na tento odstavec, že povinnost je splněna předložením důkazu, že produkt dosáhl místa určení, musí být tento důkaz předložen v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 800/1999, nepředložení tohoto důkazu má za následek propadnutí jistoty u licence nebo osvědčení pro dotyčné množství.

Tento důkaz musí být rovněž předložen do dvanácti měsíců následujících po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení. Pokud však doklady vyžadované podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 nemohou být předloženy v předepsaných lhůtách, i když vývozce konal neprodleně, aby si je v těchto lhůtách obstaral, mohou mu být uděleny dodatečné lhůty pro předložení těchto dokladů.

10.   Pokud jde o dovozní licence, pro něž je stanoveno předpisem Společenství používání tohoto odstavce, odchylně od odstavců 4 až 8 musí být předložen důkaz o použití licence uvedený v čl. 32 odst. 1 písm. a) do čtyřiceti pěti dnů následujících po uplynutí doby platnosti licence, s výjimkou případu vyšší moci.

Je-li důkaz o použití licence uvedený v čl. 32 odst. 1 písm. a) předložen po stanovené lhůtě:

a)

v případě, že byla licence v době platnosti použita s ohledem na menší přípustnou odchylku, jistota propadá úměrně k částce, která se rovná 15 % celkové výše jistoty uvedené v licenci, prostřednictvím paušální srážky;

b)

v případě, že byla licence v době platnosti použita částečně, jistota propadá úměrně k částce, která se rovná:

i)

částce odpovídající rozdílu mezi 95 % množství uvedeného v licenci a skutečně dovezeným množstvím a

ii)

15 % jistoty, která zbývá po srážce provedené podle bodu i), prostřednictvím paušální srážky, a

iii)

3 % jistoty, která zbývá po srážkách provedených podle bodů i) a ii), a to za každý den, o který byla lhůta pro předložení důkazu překročena.

ODDÍL 5

Ztráta licencí a osvědčení

Článek 35

1.   Tento článek se použije v případě ztráty licence nebo osvědčení nebo výpisu z nich obsahujících stanovení náhrady předem, jejíž sazba je vyšší než nula.

2.   Subjekt, který vydal původní licenci nebo osvědčení, vydá na žádost držitele nebo nabyvatele, pokud byly licence, osvědčení nebo výpis postoupeny, náhradní licenci nebo osvědčení nebo náhradní výpis, s výhradou ustanovení druhého pododstavce.

Příslušné orgány členských států mohou zamítnout vydání náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradního výpisu, pokud:

a)

osoba žadatele není povahy, která by zaručovala, že účel tohoto článku bude dodržen; v každém členském státě se tato pravomoc vykonává v souladu se zásadami platnými v tomto členském státě, jimiž se řídí nediskriminace mezi žadateli a svoboda obchodu a průmyslu;

b)

žadatel neprokázal, že učinil přiměřená opatření, aby zabránil ztrátě licence, osvědčení nebo výpisu.

3.   Náhrada stanovená v rámci nabídkového řízení je náhrada stanovená předem.

4.   Náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradní výpis obsahují informace a zápisy uvedené v dokladu, který nahrazují. Jsou vydány pro množství produktů, které, zvýšené o přípustnou odchylku, odpovídá použitelnému množství uvedenému ve ztraceném dokladu. Žadatel uvede písemně toto použitelné množství. Pokud informace, které má vydávající subjekt, prokáží, že použitelné množství uvedené žadatelem je příliš vysoké, je v důsledku toho použitelné množství sníženo, aniž je dotčeno použití odst. 2 druhého pododstavce.

Náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradní výpis obsahují navíc v kolonce 22 jednu z poznámek uvedených v příloze III části E, podtrženou červeně.

5.   Pokud se náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradní výpis ztratí, žádná další náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradní výpis se nevydají.

6.   Vydání náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradního výpisu podléhá složení jistoty. Výše této jistoty se vypočítá tím, že se vynásobí:

a)

sazba náhrady stanovené předem, popřípadě nejvyšší sazba pro dotyčná místa určení, zvýšená o 20 %,

b)

množstvím, pro které byla vydána náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradní výpis, zvýšeným o přípustnou odchylku.

Částka, o kterou je jistota navýšena, nemůže být nižší než 3 EUR na 100 kilogramů čisté hmotnosti. Jistota je složena u subjektu, který vydal původní licenci nebo osvědčení.

7.   Je-li vyvezené množství produktů podle licence nebo osvědčení a náhradní licence nebo osvědčení nebo podle výpisu a náhradního výpisu vyšší než množství produktů, které mohlo být vyvezeno podle původní licence, osvědčení nebo výpisu, jistota uvedená v odstavci 6, která odpovídá přebývajícímu množství, propadá a náhrada se považuje za vyplacenou.

8.   Kromě toho, je-li v případě použití odstavce 7 použita vývozní dávka ke dni přijetí vývozního prohlášení uvedeného v čl. 23 odst. 1 písm. b), která se týká přebytečného množství, musí být vývozní dávka použitelná k tomuto dni vybrána.

Přebytečné množství:

a)

je určeno v souladu s odstavcem 7;

b)

je takové množství, pro které bylo celní prohlášení přijato naposledy podle původní licence nebo osvědčení, výpisu z původní licence nebo osvědčení, náhradní licence nebo osvědčení nebo podle náhradního výpisu. Pokud je množství vztahující se k poslednímu vývozu nižší než přebytečné množství, přihlíží se k němu, až je vyčerpáno přebytečné množství z vývozu nebo vývozů bezprostředně předcházejících.

Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 120/89 (23) se nepoužijí v případě uvedeném v tomto odstavci.

9.   Pokud jistota uvedená v odstavci 6 nepropadá na základě odstavce 7, je uvolněna patnáct měsíců po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení.

10.   Pokud je nalezena ztracená licence, osvědčení nebo výpis, nemůže již být tento doklad použit a musí být zaslán zpět subjektu, který vydal náhradní licenci, osvědčení nebo výpis. Je-li v takovém případě použitelné množství uvedené v původní licenci, osvědčení nebo výpisu stejné nebo vyšší než množství, pro které byly náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradní výpis vydány, zvýšené o přípustnou odchylku, je jistota uvedená v odstavci 6 ihned uvolněna.

Pokud je však použitelné množství vyšší, je na žádost zúčastněné strany vydán výpis pro množství, které, zvýšené o přípustnou odchylku, se rovná množství, jež může být ještě použito.

11.   Příslušné orgány členských států si vzájemně poskytují informace nezbytné k použití tohoto článku.

Pokud orgány používají jako nosič informací kontrolní výtisk T5 uvedený v článku 912a nařízení (EHS) č. 2454/93, který je vystaven za účelem prokázat opuštění celního území Společenství, je číslo původní licence nebo osvědčení zapsáno v kolonce 105 kontrolního výtisku T5. Pokud je použit výpis z licence nebo osvědčení, náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradní výpis, je číslo původní licence nebo osvědčení zapsáno v kolonce 106 kontrolního výtisku T5.

Článek 36

1.   Žádost o náhradní licenci nebo osvědčení nebo náhradní výpis pro některý produkt je zamítnuta, pokud je vydání licence nebo osvědčení pro dotyčný produkt zastaveno nebo pokud se vydání licence nebo osvědčení uskutečňuje v rámci množstevních kvót, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2.

2.   Pokud držitel nebo nabyvatel dovozní nebo vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem příslušným orgánům uspokojivě prokáže, že licence nebo osvědčení nebo výpis z nich buď nebyly zcela nebo zčásti použity, nebo že nemohou být nadále použity, zejména proto, že jsou zcela nebo zčásti zničeny, vydá subjekt, který původní licenci nebo osvědčení vydal, náhradní licenci nebo osvědčení nebo náhradní výpis pro množství produktů, které, popřípadě zvýšené o přípustnou odchylku, odpovídá použitelnému množství. V takovém případě se použije čl. 35 odst. 4 první věta.

Článek 37

Každý členský stát sdělí Komisi každé čtvrtletí:

a)

počet náhradních licencí nebo osvědčení nebo náhradních výpisů vydaných během předchozího čtvrtletí

i)

podle článku 35,

ii)

podle článku 36;

b)

povahu dotyčných produktů, jejich množství a popřípadě sazby vývozní náhrady nebo vývozní dávky, které byly stanoveny předem.

Komise o tom informuje ostatní členské státy.

Článek 38

1.   V případě ztráty osvědčení nebo licence nebo výpisu z nich a pokud byly tyto doklady použity zcela nebo zčásti, mohou vydávající subjekty výjimečně vydat zúčastněné straně duplikát těchto dokladů vystavený a potvrzený tak, jako byly původní doklady, a jasně označený poznámkou „duplikát“ na každém vyhotovení.

2.   Duplikáty se nemohou předkládat za účelem provedení dovozní nebo vývozní operace.

3.   Duplikát je předložen na úřadech, kde bylo přijato prohlášení uvedené v článku 23 při předložení ztracené licence, osvědčení nebo výpisu, nebo na jiném příslušném orgánu určeném členským státem, ve kterém jsou úřady umístěny.

4.   Příslušný orgán učiní zápisy do duplikátu a potvrdí jej.

5.   Duplikát takto opatřený poznámkami nahrazuje důkaz pro uvolnění jistoty místo vyhotovení č. 1 ztracené licence, osvědčení nebo výpisu.

ODDÍL 6

Vyšší moc

Článek 39

1.   Pokud se dovoz nebo vývoz nemůže uskutečnit během doby platnosti licence nebo osvědčení v důsledku události, o níž se hospodářský subjekt domnívá, že představuje případ vyšší moci, požádá držitel licence nebo osvědčení příslušný subjekt členského státu, který vydal licenci nebo osvědčení, buď o prodloužení doby platnosti licence nebo osvědčení, nebo o jejich zrušení. Předloží důkaz o okolnosti, kterou považuje za případ vyšší moci, do šesti měsíců následujících po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení.

Pokud tyto důkazy nemohly být předloženy v této lhůtě, i když hospodářský subjekt konal neprodleně, aby si je opatřil a zaslal, mohou mu být uděleny dodatečné lhůty.

2.   Žádost o prodloužení doby platnosti licence nebo osvědčení podaná více než třicet dnů po uplynutí doby platnosti není přijata.

3.   Je-li okolnost, považovaná za případ vyšší moci a týkající se země odeslání a/nebo původu, jedná-li se o dovoz, anebo země určení, jedná-li se o vývoz, uváděna jako důvod, může být přijata jedině, když dotyčné země byly včas a písemně oznámeny subjektu, který vydal licenci nebo osvědčení, nebo jinému úřednímu subjektu téhož členského státu.

Oznámení země odeslání, původu nebo určení se považuje za včas sdělené, pokud v době sdělení nemohl ještě žadatel předvídat, že dojde k zásahu vyšší moci.

4.   Příslušný subjekt uvedený v odstavci 1 rozhodne, je-li uváděná okolnost případem vyšší moci.

Článek 40

1.   Pokud je uváděná okolnost případem vyšší moci, příslušný subjekt členského státu, který vydal licenci nebo osvědčení, rozhodne buď, že závazek dovážet nebo vyvážet je zrušen a jistota je uvolněna, nebo že doba platnosti licence nebo osvědčení je prodloužena o dobu považovanou za nezbytnou vzhledem ke všem okolnostem dotyčného případu, aniž by mohla překročit dobu šesti měsíců následujících po uplynutí původní doby platnosti licence nebo osvědčení. Prodloužení může nastat po uplynutí doby platnosti licence nebo osvědčení.

2.   Rozhodnutí příslušného subjektu může být odlišné od rozhodnutí požadovaného držitelem licence nebo osvědčení.

Pokud držitel žádá o zrušení licence obsahující stanovení náhrady předem, i kdyby tato žádost byla podána více než třicet dnů po uplynutí doby platnosti licence, může příslušný subjekt prodloužit dobu platnosti licence, pokud sazba stanovená předem a případné úpravy je nižší než právě platná sazba v případě částky, která má být poskytnuta, nebo je vyšší než právě platná sazba v případě částky, která má být vybrána.

3.   Rozhodnutí o zrušení nebo prodloužení licence je omezeno na množství produktu, který nemohl být dovezen nebo vyvezen v důsledku případu vyšší moci.

4.   Vydávající subjekt potvrdí prodloužení doby platnosti v licenci a ve výpisech z licence a provede v nich i nezbytné úpravy.

5.   Odchylně od čl. 8 odst. 1, v případě prodloužení doby platnosti licence obsahující stanovení náhrady předem, nejsou práva vyplývající z licence převoditelná. Pokud to však okolnosti dotyčného případu odůvodňují, je tento převod povolen, je-li o něj žádáno ve stejnou dobu jako o prodloužení.

6.   Členský stát, do něhož příslušný subjekt patří, oznámí Komisi případ vyšší moci; Komise o tom informuje ostatní členské státy.

Článek 41

1.   Pokud hospodářský subjekt žádal v důsledku případu vyšší moci o prodloužení doby platnosti licence obsahující stanovení vývozní dávky nebo vývozní náhrady předem a pokud příslušný subjekt ještě nepřijal rozhodnutí o této žádosti, může hospodářský subjekt požádat u tohoto subjektu o druhou licenci. Tato druhá licence je vydána za podmínek, které jsou platné v okamžiku žádosti, s výjimkou toho, že:

a)

je vydána nanejvýš pro nepoužité množství z první licence, u které bylo žádáno o prodloužení;

b)

obsahuje v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze III části F.

2.   Pokud příslušný subjekt přijal kladné rozhodnutí o prodloužení doby platnosti první licence:

a)

zapíšou se do první licence množství, pro která byla použita druhá licence, a pokud:

i)

hospodářský subjekt, který má právo použít první licenci, použil rovněž druhou licenci a pokud

ii)

došlo k tomuto použití během prodloužené doby platnosti;

b)

jistota druhé licence týkající se množství uvedeného v písmenu a) je uvolněna;

c)

popřípadě subjekt, který vydal licence, informuje příslušný subjekt členského státu, kde byla druhá licence použita, aby byla opravena vybraná nebo poskytnutá částka.

3.   Pokud se příslušný subjekt usnese, že se nejedná o případ vyšší moci, nebo pokud rozhodne podle článku 40, že je třeba zrušit první licenci, potom práva a povinnosti vyplývající z druhé licence zůstávají.

KAPITOLA IV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 42

1.   Produkty, které podléhají režimu vývozních licencí nebo u kterých lze použít režim stanovení náhrad předem, nebo jiné částky použitelné pro vývoz, jsou propuštěny do režimu vráceného zboží podle hlavy VI kapitoly 2 nařízení (EHS) č. 2913/92, pouze pokud jsou dodržena následující ustanovení:

a)

pokud se vývoz uskutečnil bez vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem, pak v případě použití informačního listu INF 3 uvedeného v článku 850 nařízení (EHS) č. 2454/93 musí tento list obsahovat v kolonce A jednu z poznámek uvedených v příloze III části G tohoto nařízení;

b)

pokud se vývoz uskutečnil v rámci vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem, použije se článek 43.

2.   Pokud jsou vrácené produkty dovezeny zpět:

a)

přes celní úřad nacházející se v jiném členském státě, než je vyvážející členský stát, důkaz o tom, že byla dodržena ustanovení čl. 43 odst. 1 písm. a) nebo b), je předložen prostřednictvím informačního listu INF 3 uvedeného v článku 850 nařízení (EHS) č. 2454/93;

b)

přes celní úřad nacházející se ve stejném členském státě, důkaz o tom, že byla dodržena ustanovení uvedená v odst. 1 písm. a) nebo v čl. 43 odst. 1 písm. a) nebo b), je předložen podle podmínek stanovených příslušnými orgány příslušného členského státu.

3.   Ustanovení odst. 1 písm. a) se nepoužijí v případech uvedených v čl. 844 odst. 2 písm. b) nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 43

1.   Nebyl-li závazek vyvážet dodržen v případech uvedených v článku 42, členské státy přijmou následující opatření:

a)

pokud se vývoz uskutečnil v rámci vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem a pokud doba platnosti licence nebo osvědčení neuplynula ke dni, k němuž zúčastněná strana projeví svůj záměr použít režim vráceného zboží podle článku 42:

i)

zápis do licence nebo osvědčení týkající se dotyčného vývozu musí být zrušen,

ii)

jistota týkající se licence nebo osvědčení nesmí být uvolněna, pokud jde o dotyčný vývoz, nebo byla-li jistota uvolněna, musí být znovu složena v poměru k daným množstvím u subjektu, který licenci nebo osvědčení vydal, a

iii)

vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem jsou vráceny držiteli;

b)

pokud se vývoz uskutečnil v rámci vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem a pokud doba platnosti licence nebo osvědčení uplynula ke dni, k němuž zúčastněná strana projeví svůj záměr použít režim vráceného zboží podle článku 42:

i)

nebyla-li jistota týkající se licence nebo osvědčení uvolněna, pokud jde o dotyčný vývoz, pak propadá s ohledem na předpisy platné v tomto případě,

ii)

byla-li jistota týkající se licence nebo osvědčení uvolněna, držitel licence nebo osvědčení musí znovu složit jistotu v poměru k daným množstvím u subjektu, který licenci nebo osvědčení vydal; tato jistota propadá s ohledem na předpisy platné v tomto případě.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud bylo zboží vráceno v důsledku případu vyšší moci nebo v případech uvedených v čl. 844 odst. 2 písm. b) nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 44

1.   V případech, kdy jistota týkající se licence nebo osvědčení použitých při vývozu produktů dovezených zpět v rámci režimu vráceného zboží měla propadnout podle článku 43, je tato jistota uvolněna na žádost zúčastněných stran, jestliže po zpětném dovozu produktů následuje vývoz rovnocenných produktů stejné podpoložky kombinované nomenklatury.

2.   Musí se jednat o vývoz:

a)

pro který bylo přijato celní prohlášení:

i)

nejpozději do dvaceti dnů následujících po dni přijetí prohlášení o zpětném dovozu vráceného zboží a

ii)

podle nové vývozní licence, pokud platnost původní vývozní licence uplynula ke dni přijetí vývozního prohlášení pro rovnocenné produkty;

b)

týkající se:

i)

stejného množství produktů a

ii)

produktů zaslaných stejnému příjemci, jako je příjemce uvedený během původního vývozu, kromě případů uvedených v čl. 844 odst. 2 písm. c) nebo písm. d) nařízení (EHS) č. 2454/93.

Vývozce musí poskytnout ke spokojenosti celního úřadu vývozu všechny potřebné údaje o vlastnostech a místu určení produktu.

3.   Jistota je uvolněna, je-li subjektu, který vydal licenci nebo osvědčení, prokázáno, že podmínky uvedené v tomto článku byly dodrženy. Tento důkaz je předložen prostřednictvím:

a)

vývozního prohlášení pro rovnocené produkty nebo jeho opisu nebo fotokopie, které byly ověřeny příslušnými orgány, obsahujícího jednu z poznámek uvedených v příloze III části H; tato poznámka musí být ověřena otiskem razítka dotyčného celního úřadu natištěného přímo na příslušný doklad;

b)

dokladu potvrzujícího, že produkty opustily celní území Společenství ve lhůtě šedesáti dnů od přijetí vývozního prohlášení, s výjimkou případu vyšší moci.

Článek 45

1.   Pro účely článku 896 nařízení (EHS) č. 2454/93 poskytne orgán, který vydal licenci nebo osvědčení, potvrzení o opatřeních, která byla přijata, aby mohly být popřípadě zrušeny účinky operace propuštění zboží do volného oběhu, s výhradou ustanovení uvedených v odstavci 4 tohoto článku.

Dovozce uvede orgánu, který vydal licenci nebo osvědčení:

a)

název a adresu rozhodujícího celního orgánu uvedeného v čl. 877 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93, jemuž má být zasláno potvrzení;

b)

množství, povahu dotyčných produktů, datum dovozu, číslo dotyčné licence nebo osvědčení.

Pokud licence nebo osvědčení nebyly již vydávajícímu orgánu vráceny, musí je dovozce tomuto orgánu předložit.

Před odesláním potvrzení uvedeného v prvním pododstavci se musí orgán, který vydal licenci nebo osvědčení, přesvědčit, že:

a)

jistota týkající se dotyčného množství nebyla a nebude uvolněna nebo,

b)

byla-li jistota uvolněna, je znovu složena pro dotyčné množství.

Jistota však není znovu složena pro množství, která překračují limit, na jehož základě se považuje závazek dovážet za splněný.

Licence nebo osvědčení jsou vráceny zúčastněné straně.

2.   Pokud je zamítnuto vrácení nebo prominutí dovozního cla, rozhodující celní orgán o tom uvědomí orgán, který vydal licenci nebo osvědčení. Jistota týkající se dotyčného množství je uvolněna.

3.   Pokud je povoleno vrácení nebo prominutí cla, je zrušen zápis o dotyčném množství v licenci nebo osvědčení, i kdyby doba platnosti licence nebo osvědčení uplynula. Licence nebo osvědčení musí být zaslány zúčastněnou stranou ihned zpět vydávajícímu subjektu, pokud jejich platnost skončila. Jistota týkající se dotyčného množství propadá s ohledem na předpisy platné v tomto případě.

4.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí:

a)

pokud v důsledku případu vyšší moci je nezbytné produkty vyvézt zpět, zničit nebo umístit do celního skladu nebo do svobodného pásma nebo

b)

pokud se produkty nacházejí v postavení uvedeném v čl. 900 odst. 1 písm. n) druhé odrážce nařízení (EHS) č. 2454/93 nebo

c)

pokud licence nebo osvědčení, do nichž bylo právě zapsáno dovezené množství, ještě nebyly vráceny zúčastněné straně ve chvíli podání žádosti o vrácení nebo prominutí cla.

5.   První věta odstavce 3:

a)

se nepoužije v případě uvedeném v odst. 4 písm. b);

b)

se použije pouze na žádost zúčastněné strany v případě uvedeném v odst. 4 písm. a).

Článek 46

1.   Pokud byly účinky propuštění zboží do volného oběhu zrušeny a pokud by jistota týkající se licence nebo osvědčení použitých při dovozu měla propadnout na základě článku 45, je tato jistota uvolněna na žádost zúčastněných stran, pokud byly dodrženy podmínky vyjmenované v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Zúčastněná strana musí prokázat ke spokojenosti příslušných orgánů, že do dvou měsíců následujících po dni původního dovozu bylo dovezeno stejné množství rovnocenných produktů stejné podpoložky kombinované nomenklatury stejným dovozcem a pocházejících ze stejného vyvážejícího státu a od stejného dodavatele jako náhrada za produkty, pro které byl použit článek 238 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 47

1.   Tento článek se použije pro licence obsahující stanovení vývozní náhrady předem, o které se žádá s ohledem na nabídkové řízení vyhlášené v dovážející třetí zemi.

Za nabídková řízení jsou považovány otevřené výzvy od veřejných subjektů ze třetích zemí nebo od mezinárodních veřejnoprávních subjektů k podání nabídek ve stanovené lhůtě, o jejichž přijetí rozhodují výše uvedené subjekty.

Pro účely tohoto článku jsou ozbrojené síly uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 800/1999 považovány za dovážející zemi.

2.   Vývozce, který se zúčastnil nebo který se chce zúčastnit nabídkového řízení uvedeného v odstavci 1, může požádat, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 3, o jednu nebo více licencí, které budou vydány, pouze pokud byla jeho nabídka vybrána.

3.   Ustanovení tohoto článku se použijí, pouze pokud oznámení o nabídkovém řízení obsahuje alespoň následující údaje:

a)

dovážející třetí zemi, jakož i subjekt vyhlašující nabídkové řízení;

b)

konečný termín pro podání nabídek k nabídkovému řízení;

c)

stanovené množství produktů, na které se vztahuje oznámení o nabídkovém řízení.

Zúčastněná strana je povinna sdělit tyto informace vydávajícímu orgánu při podání žádosti o licenci.

Žádost nebo žádosti o licenci nemohou být podány více než patnáct dnů před konečným termínem pro podání nabídek a musí být podány nejpozději do 13:00 hodin v den, kdy končí termín pro podání nabídky.

Množství, pro které/která je/jsou licence žádána/žádány, nemůže být vyšší než množství uvedené v nabídkovém řízení. Nepřihlíží se k přípustným odchylkám nebo k opcím stanoveným v oznámení o nabídkovém řízení.

Členské státy sdělí neprodleně Komisi informace uvedené v prvním pododstavci.

4.   Odchylně od čl. 14 odst. 2 nemusí být jistota složena v době podání žádosti o licenci.

5.   Ve lhůtě jedenadvacet dnů následujících po konečném termínu pro podání nabídek, s výjimkou případu vyšší moci, uvědomí žadatel vydávající subjekt dopisem nebo telefaxem, který má být doručen vydávajícímu subjektu nejpozději v den skončení jednadvacetidenní lhůty, že:

a)

jeho nabídka byla vybrána;

b)

jeho nabídka nebyla vybrána;

c)

se nezúčastnil nabídkového řízení;

d)

není schopen dozvědět se výsledky nabídkového řízení v této lhůtě z důvodů jím nezaviněných.

6.   Není vyhověno žádostem o licenci, pokud během doby vydání, jíž podléhají žádosti o licenci pro některé produkty, bylo přijato zvláštní opatření, které brání vydání licence.

Žádná zvláštní opatření přijatá po skončení výše uvedené doby nemohou zabránit vydání jedné nebo více licencí pro dotyčné nabídkové řízení, pokud žadatel dodržel následující podmínky:

a)

informace uvedené v odst. 3 prvním pododstavci jsou doloženy příslušnými doklady;

b)

je předložen důkaz, že jeho nabídka byla vybrána;

c)

je složena jistota požadovaná pro vydání licence a

d)

je předložena smlouva nebo

e)

je-li odůvodněna nepřítomnost smlouvy, jsou předloženy doklady svědčící o závazcích uzavřených se smluvní stranou (smluvními stranami), včetně potvrzení z jeho nebo jejich banky o otevření neodvolatelného dokumentárního akreditivu poskytnutého peněžním ústavem kupujícího na dohodnutou dodávku.

Licence je vydána nebo licence jsou vydány pouze pro zemi uvedenou v odst. 3 prvním pododstavci písm. a). Je v nich uvedena poznámka o nabídkovém řízení.

Celkové množství, pro které je tato licence vydána nebo jsou tyto licence vydány, se rovná celkovému množství, pro které byla žadatelova nabídka vybrána a pro které žadatel předložil smlouvu nebo doklady uvedené v druhém pododstavci písm. e) tohoto odstavce; toto množství nemůže být vyšší než požadované množství.

Kromě toho, pokud je žádáno o více licencí, množství, pro které jsou tato nebo tyto licence vydány, nemůže být vyšší než množství původně požadované pro každou licenci.

Pro stanovení doby platnosti licence se použije čl. 22 odst. 1.

Licence nemůže být vydána pro množství, pro které žadatelova nabídka nebyla vybrána nebo pro které žadatel nedodržel jednu z podmínek upřesněných v písmenech a), b), c), d) nebo a), b), c) a e) druhého pododstavce tohoto odstavce.

Držitel licence nebo licencí je odpovědný zejména za to, že bude vrácena jakákoli neoprávněně vyplacená náhrada, pokud by bylo jisté, že licence byla vydána nebo licence byly vydány na základě smlouvy nebo jednoho ze závazků uvedených v druhém pododstavci písmenu e) tohoto odstavce, neodpovídajících nabídkovému řízení vyhlášenému třetí zemí.

7.   V případech uvedených v odst. 5 písm. b), c) a d) není vydána žádná licence v souvislosti se žádostí uvedenou v odstavci 3.

8.   Pokud žadatel o licenci nedodrží ustanovení odstavce 5, není vydána žádná licence.

Pokud však žadatel předloží důkaz vydávajícímu orgánu o odložení konečného termínu pro podání nabídek:

a)

nejvíce o deset dnů, žádost zůstává v platnosti a jedenadvacetidenní lhůta pro sdělení informací uvedených v odstavci 5 běží s účinností od nového data konečného termínu pro podání nabídek;

b)

o více než deset dnů, žádost je již neplatná.

9.   Jistota je uvolněna za následujících podmínek:

a)

pokud vybraný účastník nabídkového řízení prokáže ke spokojenosti příslušného orgánu, že, z důvodů jím nezaviněných a nepovažovaných za případ vyšší moci, subjekt, který vyhlásil nabídkové řízení, zrušil smlouvu, uvolní příslušný orgán jistotu v případech, kdy je sazba náhrady stanovené předem vyšší nebo rovna sazbě náhrady platné poslední den platnosti licence;

b)

pokud vybraný účastník nabídkového řízení prokáže ke spokojenosti příslušného orgánu, že, z důvodů jím nezaviněných a nepovažovaných za případ vyšší moci, subjekt, který vyhlásil nabídkové řízení, mu uložil změny ve smlouvě, příslušný orgán může:

pokud je sazba náhrady stanovené předem vyšší nebo rovna sazbě náhrady platné poslední den platnosti licence, uvolnit jistotu pro zbytek množství ještě nevyvezeného,

pokud je sazba náhrady stanovené předem nižší nebo rovna sazbě náhrady platné poslední den platnosti licence, prodloužit platnost licence o nezbytnou dobu.

Pokud však zvláštní předpisy pro některé produkty stanoví, že doba platnosti licence vydané v rámci tohoto článku může přesáhnout normální dobu platnosti této licence a pokud vybraný účastník nabídkového řízení se nachází v situaci uvedené v první odrážce prvního pododstavce, vydávající subjekt může prodloužit dobu platnosti licence, pokud nepřesáhne maximální dobu platnosti povolenou těmito předpisy;

c)

pokud vybraný účastník nabídkového řízení předloží důkaz, že v oznámení o nabídkovém řízení nebo ve smlouvě uzavřené po výběru nabídky je stanovena přípustná odchylka nebo opce vyšší než 5 % a že subjekt, který vyhlásil nabídkové řízení, využil této doložky, je závazek vyvézt považován za splněný, pokud je vyvezené množství nejvíce o 10 % menší než množství, pro které byla vydána licence, pod podmínkou, že sazba náhrady stanovené předem je vyšší než sazba náhrady nebo se rovná sazbě náhrady platné poslední den platnosti licence. V tomto případě je sazba 95 % uvedená v čl. 34 odst. 2 nahrazena 90 %;

d)

pro srovnání mezi sazbou náhrady stanovené předem a sazbou náhrady, která platí poslední den platnosti licence, se berou v úvahu popřípadě ostatní částky stanovené podle předpisů Společenství.

10.   Ve zvláštních případech mohou být k pravidlům stanoveným v odstavcích 1 až 9 přijata pozměňující opatření postupem stanoveným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo, podle povahy věci, podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci trhů.

Článek 48

1.   Pokud dovoz produktu podléhá předložení dovozní licence a pokud tato licence je také použita pro stanovení práva na využití preferenčního režimu, dovezená množství, která následkem přípustné odchylky překračují množství uvedené v dovozní licenci, nemají výhodu preferenčního režimu.

Kromě případů, kdy předpisy v konkrétních odvětvích stanoví zvláštní poznámku, uvede se v kolonce 24 licence nebo osvědčení jedna z poznámek uvedených v příloze III části I.

2.   Pokud je licence uvedená v odstavci 1 použita kromě toho ke správě celní kvóty Společenství, doba platnosti licence nemůže přesáhnout dobu uplatnění celní kvóty.

3.   Pokud dotyčný produkt nemůže být dovezen mimo kvótu nebo pokud vydání dovozní licence pro dotyčný produkt podléhá zvláštním podmínkám, neobsahuje dovozní licence přípustnou odchylku navíc.

Číslice „0“ (nula) má být zapsána do kolonky 19 v licenci.

4.   Pokud dovoz produktu nepodléhá předložení dovozní licence a pokud dovozní licence je použita ke správě preferenčního režimu týkajícího se tohoto produktu, neobsahuje tato dovozní licence přípustnou odchylku navíc.

Číslice „0“ (nula) má být zapsána do kolonky 19 v licenci.

5.   Celní úřad, který přijme prohlášení o propuštění do volného oběhu, si ponechá kopii licence nebo předloženého výpisu opravňující k využití preferenčního režimu. Na základě analýzy rizik musí být zasláno alespoň 1 % předložených licencí a nejméně dvě licence za rok a celní úřad ve formě kopie vydávajícímu subjektu uvedenému na licenci ke kontrole pravosti. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na elektronické licence ani na licence, pro něž je stanoven předpisy Společenství jiný způsob kontroly.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 49

Nařízení (ES) č. 1291/2000 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 50

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6). Nařízení (ES) č. 1784/2003 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) ode dne 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1423/2007 (Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 36).

(3)  Viz příloha IV.

(4)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 274/2008 (Úř. věst. L 85, 27.3.2008, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(6)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 159/2008 (Úř. věst. L 48, 22.2.2008, s. 19).

(7)  Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení (EHS) č. 2759/75 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. července 2008.

(9)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení (EHS) č. 2771/75 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. července 2008.

(10)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení (EHS) č. 2777/75 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. července 2008.

(11)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104.

(12)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení (ES) č. 1254/1999 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. července 2008.

(13)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení (ES) č. 1255/1999 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. července 2008.

(14)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3. Nařízení (ES) č. 2529/2001 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. července 2008.

(16)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení (ES) č. 1785/2003 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. září 2008.

(17)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97. Nařízení (ES) č. 865/2004 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. července 2008.

(18)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.

(19)  Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 3. Nařízení (ES) č. 1947/2005 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. července 2008.

(20)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení (ES) č. 318/2006 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. října 2008.

(21)  Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.

(22)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.

(23)  Úř. věst. L 16, 20.1.1989, s. 19.


PŘÍLOHA I

DOVOZNÍ LICENCE

VÝVOZNÍ LICENCE NEBO OSVĚDČENÍ O STANOVENÍ NÁHRADY PŘEDEM

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

Maximální množství (1) produktů, do jejichž výše se nemusí předkládat dovozní a vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem podle čl. 4 odst. 1 písm. d) (pokud se dovozní nebo vývozní operace nekoná v rámci preferenčního režimu, jehož výhoda je udělena prostřednictvím licence (2),

Produkt (kódy kombinované nomenklatury)

Čisté množství

A

OBILOVINY A RÝŽE (nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (3))

 

Dovozní licence:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Kromě podpoložky 0714 20 10

 

1001 10 00

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Kromě podpoložky 1006 10 10

1 000 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Kromě podpoložky 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Kromě podpoložky 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Obsahující škrob, glukosu, maltodextrin, glukosový sirup nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 a mléčné výrobky (4), kromě přípravků nebo potravin obsahujících nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků

Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Kromě podpoložky 0714 20 10

 

1001 10

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Kromě podpoložky 1006 10 10

500 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Kromě podpoložky 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Kromě podpoložky 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Obsahující škrob, glukosu, maltodextrin, glukosový sirup nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 a mléčné výrobky (4), kromě přípravků nebo potravin obsahujících nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků

B

TUKY A OLEJE

 

Dovozní licence (nařízení Komise (ES) č. 1345/2005 (5)):

 

0709 90 39

 

100 kg

 

0711 20 90

 

 

1509

 

 

1510 00

 

 

1522 00 31

 

 

1522 00 39

 

 

2306 90 19

 

C

CUKR (nařízení Komise (ES) č. 951/2006 (6))

 

Dovozní licence:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

1703 10 00

 

 

1703 90 00

 

 

2106 90 30

 

 

2106 90 59

 

Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

D

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

 

Dovozní licence (nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (7)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 až 0403 10 39

 

 

0403 90 11 až 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

1702 11 00

 

 

1702 19 00

 

 

2106 90 51

 

 

2309 10 15

Druhy přípravků používané pro výživu zvířat; přípravky a potraviny obsahující produkty, pro které se použije nařízení (ES) č. 1255/1999 přímo na základě nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 (8), kromě přípravků a potravin, pro které se použije nařízení (ES) č. 1784/2003

 

2309 10 19

 

2309 10 39

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 49

 

2309 90 59

 

2309 90 70

Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem (nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 (9)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 až 0403 10 39

 

 

0403 90 11 až 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

2309 10 15

Druhy přípravků používané pro výživu zvířat; přípravky a potraviny obsahující produkty, pro které se použije nařízení (ES) č. 1255/1999 přímo nebo na základě nařízení (ES) č. 1667/2006, kromě přípravků a potravin, pro které se použije nařízení (ES) č. 1784/2003

 

2309 10 19

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 70

Vývozní licence bez náhrady (čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 1282/2006):

 

0402 10

 

150 kg

E

HOVĚZÍ A TELECÍ MASO (nařízení Komise (ES) č. 1445/95 (10))

 

Dovozní licence:

 

0102 90 05 až 0102 90 79

 

Jedno zvíře

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem:

 

0102 10

 

Jedno zvíře

 

0102 90 05 až 0102 90 79

 

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Vývozní licence neobsahující stanovení náhrady předem (článek 7 nařízení (ES) č. 1445/95):

 

0102 10

 

Devět zvířat

 

0102 90 05 až 0102 90 79

 

 

0201

 

2 000 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

F

SKOPOVÉ A KOZÍ MASO

 

Dovozní licence (nařízení Komise (ES) č. 1439/95 (11)):

 

0204

 

100 kg

 

0210 99 21

 

 

0210 99 29

 

 

1602 90 72

 

 

1602 90 74

 

 

1602 90 76

 

 

1602 90 78

 

 

0104 10 30

 

Pět zvířat

 

0104 10 80

 

 

0104 20 90

 

G

VEPŘOVÉ MASO

 

Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem (nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 (12)):

 

0203

 

250 kg

 

1601

 

 

1602

 

 

0210

 

150 kg

H

DRŮBEŽÍ MASO

 

Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem a dodatečná licence (nařízení Komise (ES) č. 633/2004 (13)):

 

0105 11 11 9000

 

4 000 kuřat

 

0105 11 19 9000

 

 

0105 11 91 9000

 

 

0105 11 99 9000

 

 

0105 12 00 9000

 

2 000 kuřat

 

0105 19 20 9000

 

 

0207

 

250 kg

I

VEJCE

 

Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem a dodatečná licence (nařízení Komise (ES) č. 596/2004 (14)):

 

0407 00 11 9000

 

2 000 vajec

 

0407 00 19 9000

 

4 000 vajec

0407 00 30 9000

 

400 kg

 

0408 11 80 9100

 

100 kg

 

0408 91 80 9100

 

 

0408 19 81 9100

 

250 kg

 

0408 19 89 9100

 

 

0408 99 80 9100

 

J

VÍNO (nařízení Komise (ES) č. 883/2001 (15))

 

Dovozní licence:

 

2009 61

 

3 000 kg

 

2009 69

 

 

2204 10

 

30 hl

 

2204 21

 

 

2204 29

 

 

2204 30

 

Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem:

 

2009 61

 

10 hl

 

2009 69

 

 

2204 21

 

10 hl

 

2204 29

 

 

2204 30

 

K

OVOCE A ZELENINA

 

Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem (nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (16)):

 

0702 00

 

300 kg

 

0802

 

 

0805

 

 

0806 10 10

 

 

0808

 

 

0809

 

L

VÝROBKY ZPRACOVANÉ Z OVOCE A ZELENINY

 

Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem (nařízení Komise (ES) č. 1429/95 (17)):

 

0806 20

 

300 kg

 

0812

 

 

2002

 

 

2006 00

 

 

2008

 

 

2009

 

M

ALKOHOL

 

Dovozní licence (nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 (18)):

 

2207 10 00

 

100 hl

 

2207 20 00

 

 

2208 90 91

 

100 hl

 

2208 90 99

 


(1)  Maximální množství zemědělských produktů, které může být vyvezeno nebo dovezeno bez licence, se vztahuje k osmimístné číselné podpoložce kombinované nomenklatury, a v případě, že se jedná o vývozy s náhradou, k dvanáctimístné číselné podpoložce nomenklatury zemědělských produktů pro náhrady.

(2)  Např. pokud jde o dovoz, množství uvedená v tomto dokumentu se netýkají dovozů uskutečněných v rámci množstevních kvót nebo preferenčního režimu, pro něž je vždy požadována licence pro jakékoliv množství. Množství zde uvedená se týkají dovozů v normálním režimu, tj. s placením plného cla a bez množstevních omezení.

(3)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(4)  Pro účely této podpoložky se „mléčnými výrobky“ rozumí výrobky položek 0401 až 0406 a podpoložek 1702 10 a 2106 90 51.

(5)  Úř. věst. L 212, 17.8.2005, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(7)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

(8)  Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4.

(10)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35.

(11)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7.

(12)  Úř. věst. L 217, 29.8.2003, s. 35.

(13)  Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 8.

(14)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 33.

(15)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8.

(17)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 28.

(18)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 19.


PŘÍLOHA III

Část A

Poznámky podle čl. 8 odst. 2 druhého pododstavce:

:

V bulharštině

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

Ve španělštině

:

Retrocesión al titular el …

:

V češtině

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

V dánštině

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

V němčině

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

V estonštině

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

V řečtině

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

V angličtině

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

Ve francouzštině

:

rétrocession au titulaire le …

:

V italštině

:

retrocessione al titolare in data …

:

V lotyštině

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

V litevštině

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

V maďarštině

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

V maltštině

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

V nizozemštině

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

V polštině

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

V portugalštině

:

retrocessão ao titular em …

:

V rumunštině

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

Ve slovenštině

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

Ve slovinštině

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

Ve finštině

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

Ve švédštině

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Část B

Poznámky podle čl. 15 prvního pododstavce:

:

V bulharštině

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

:

Ve španělštině

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

V češtině

:

Licence GATT — potravinová pomoc

:

V dánštině

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

V němčině

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

V estonštině

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

:

V řečtině

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

V angličtině

:

Licence under GATT — food aid

:

Ve francouzštině

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

V italštině

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

V lotyštině

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

:

V litevštině

:

GATT licencija — pagalba maistu

:

V maďarštině

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

:

V maltštině

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

:

V nizozemštině

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

V polštině

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

:

V portugalštině

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

V rumunštině

:

Licență GATT — ajutor alimentar

:

Ve slovenštině

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

:

Ve slovinštině

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

:

Ve finštině

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

:

Ve švédštině

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Část C

Poznámky podle čl. 32 odst. 2 třetího pododstavce:

:

V bulharštině

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

Ve španělštině

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

V češtině

:

K použití pro uvolnění jistoty

:

V dánštině

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

V němčině

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

V estonštině

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

V řečtině

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

V angličtině

:

To be used to release the security

:

Ve francouzštině

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

V italštině

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

V lotyštině

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

V litevštině

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

V maďarštině

:

A biztosíték feloldására használandó

:

V maltštině

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

V nizozemštině

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

V polštině

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

V portugalštině

:

A utilizar para liberar a garantia

:

V rumunštině

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

:

Ve slovenštině

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

Ve slovinštině

:

Uporabiti za sprostitev varščine

:

Ve finštině

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

Ve švédštině

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Část D

Poznámky podle čl. 32 odst. 3 prvního pododstavce:

:

V bulharštině

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

Ve španělštině

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

V češtině

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

V dánštině

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

V němčině

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

V estonštině

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

V řečtině

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

V angličtině

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

Ve francouzštině

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

V italštině

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

V lotyštině

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

V litevštině

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

V maďarštině

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

V maltštině

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

:

V nizozemštině

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

V polštině

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

V portugalštině

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

V rumunštině

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

Ve slovenštině

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

:

Ve slovinštině

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

Ve finštině

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

Ve švédštině

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Část E

Poznámky podle čl. 35 odst. 4 druhého pododstavce:

:

V bulharštině

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

Ve španělštině

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

V češtině

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

:

V dánštině

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

V němčině

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

V estonštině

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

V řečtině

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

V angličtině

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

Ve francouzštině

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

:

V italštině

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

V lotyštině

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

V litevštině

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

V maďarštině

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

:

V maltštině

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

:

V nizozemštině

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

V polštině

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

:

V portugalštině

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

V rumunštině

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

:

Ve slovenštině

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

Ve slovinštině

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

:

Ve finštině

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

:

Ve švédštině

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Část F

Poznámky podle čl. 41 odst. 1 písm. b):

:

V bulharštině

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

:

Ve španělštině

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

:

V češtině

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

:

V dánštině

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

V němčině

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

V estonštině

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

:

V řečtině

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

V angličtině

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

:

Ve francouzštině

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

:

V italštině

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

:

V lotyštině

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

V litevštině

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

V maďarštině

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

V maltštině

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

:

V nizozemštině

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

:

V polštině

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

:

V portugalštině

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

:

V rumunštině

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

:

Ve slovenštině

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

:

Ve slovinštině

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

:

Ve finštině

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

:

Ve švédštině

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Část G

Poznámky podle čl. 42 odst. 1 písm. a):

:

V bulharštině

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

Ve španělštině

:

Exportación realizada sin certificado

:

V češtině

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

V dánštině

:

Udførsel uden licens/attest

:

V němčině

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

V estonštině

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

V řečtině

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

:

V angličtině

:

Exported without licence or certificate

:

Ve francouzštině

:

Exportation réalisée sans certificat

:

V italštině

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

V lotyštině

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

V litevštině

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

V maďarštině

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

V maltštině

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

:

V nizozemštině

:

Uitvoer zonder certificaat

:

V polštině

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

V portugalštině

:

Exportação efectuada sem certificado

:

V rumunštině

:

Exportat fără licență sau certificat

:

Ve slovenštině

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

Ve slovinštině

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

:

Ve finštině

:

Viety ilman todistusta

:

Ve švédštině

:

Exporterad utan licens

Část H

Poznámky podle čl. 44 odst. 3 písm. a):

:

V bulharštině

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

:

Ve španělštině

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

:

V češtině

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

:

V dánštině

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

:

V němčině

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

:

V estonštině

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

:

V řečtině

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

:

V angličtině

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

:

Ve francouzštině

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

:

V italštině

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

:

V lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

V litevštině

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

:

V maďarštině

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

V maltštině

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

:

V nizozemštině

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

V polštině

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

:

V portugalštině

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

:

V rumunštině

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

:

Ve slovenštině

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

:

Ve slovinštině

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

:

Ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

Ve švédštině

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Část I

Poznámky podle čl. 48 odst. 1 druhého pododstavce:

:

V bulharštině

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

Ve španělštině

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

V češtině

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

V dánštině

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

V němčině

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

V estonštině

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

V řečtině

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

V angličtině

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

Ve francouzštině

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

V italštině

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

V lotyštině

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

V litevštině

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

V maďarštině

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

V maltštině

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

V nizozemštině

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

V polštině

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

V portugalštině

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

V rumunštině

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

Ve slovenštině

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

Ve slovinštině

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

Ve finštině

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

Ve švédštině

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


PŘÍLOHA IV

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000

(Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1)

 

Nařízení (ES) č. 2299/2001

(Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 19)

Pouze článek 2

Nařízení (ES) č. 325/2003

(Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21)

 

Nařízení (ES) č. 322/2004

(Úř. věst. L 58, 26.2.2004, s. 3)

 

Nařízení (ES) č. 636/2004

(Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25)

 

Nařízení (ES) č. 1741/2004

(Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 17)

 

Nařízení (ES) č. 1856/2005

(Úř. věst. L 297, 15.11.2005, s. 7)

 

Nařízení (ES) č. 410/2006

(Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 7)

 

Nařízení (ES) č. 1713/2006

(Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11)

Pouze článek 8

Nařízení (ES) č. 1847/2006

(Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 21)

Pouze článek 4 a příloha IV

Nařízení (ES) č. 1913/2006

(Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52)

Pouze článek 23

Nařízení (ES) č. 1423/2007

(Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 36)

 


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1291/2000

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2 návětí

Článek 2 návětí

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 písm. b) návětí

Čl. 2 písm. b) návětí

Čl. 2 písm. b) první odrážka

Čl. 2 písm. b) bod i)

Čl. 2 písm. b) druhá odrážka

Čl. 2 písm. b) bod ii)

Článek 3

Článek 3

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec první odrážka

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. c)

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec čtvrtá odrážka

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. d)

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 2 a 3

Čl. 4 odst. 2 a 3

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Čl. 9 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 9 odst. 3 návětí

Čl. 8 odst. 3 návětí

Čl. 9 odst. 3 první odrážka

Čl. 8 odst. 3 písm. a)

Čl. 9 odst. 3 druhá odrážka

Čl. 8 odst. 3 písm. b)

Čl. 9 odst. 4

Čl. 8 odst. 4

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Článek 13

Článek 12

Čl. 14 první a druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 14 třetí pododstavec

Čl. 13 odst. 2

Čl. 14 čtvrtý pododstavec

Čl. 13 odst. 3

Článek 15

Článek 14

Článek 16

Článek 15

Článek 17

Článek 16

Článek 18

Článek 17

Článek 19

Článek 18

Článek 20

Článek 19

Čl. 21 odst. 1

Čl. 20 odst. 1

Čl. 21 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 20 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 21 odst. 2 první pododstavec první odrážka

Čl. 20 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 21 odst. 2 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 20 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 21 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 20 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 22

Článek 21

Článek 23

Článek 22

Článek 24

Článek 23

Článek 25

Článek 24

Článek 26

Článek 25

Článek 27

Článek 26

Článek 28

Článek 27

Článek 29

Článek 28

Článek 30

Článek 29

Článek 31

Článek 30

Čl. 32 odst. 1

Článek 31

Čl. 33 odst. 1

Čl. 32 odst. 1

Čl. 33 odst. 2 první pododstavec

Čl. 32 odst. 2 první pododstavec

Čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 32 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 32 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec písm. b) návětí

Čl. 32 odst. 2 druhý pododstavec písm. b) návětí

Čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec písm. b) první odrážka

Čl. 32 odst. 2 druhý pododstavec písm. b) bod i)

Čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec písm. b) druhá odrážka

Čl. 32 odst. 2 druhý pododstavec písm. b) bod ii)

Čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec písm. b) třetí odrážka

Čl. 32 odst. 2 druhý pododstavec písm. b) bod iii)

Čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 32 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 33 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 32 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 33 odst. 2 pátý pododstavec

Čl. 32 odst. 2 pátý pododstavec

Čl. 33 odst. 3 první pododstavec

Čl. 32 odst. 3 první pododstavec

Čl. 33 odst. 3 druhý pododstavec návětí

Čl. 32 odst. 3 druhý pododstavec návětí

Čl. 33 odst. 3 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 32 odst. 3 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 33 odst. 3 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 32 odst. 3 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 33 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 32 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 33 odst. 4

Čl. 32 odst. 4

Článek 34

Článek 33

Čl. 35 odst. 1

Čl. 34 odst. 1

Čl. 35 odst. 2

Čl. 34 odst. 2

Čl. 35 odst. 3 první pododstavec návětí

Čl. 34 odst. 3 první pododstavec návětí

Čl. 35 odst. 3 první pododstavec první odrážka

Čl. 34 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Čl. 35 odst. 3 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 34 odst. 3 první pododstavec písm. b)

Čl. 35 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 34 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 34 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 35 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 34 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 35 odst. 4 písm. a) první odrážka

Čl. 34 odst. 4

Čl. 35 odst. 4 písm. a) druhá odrážka

Čl. 34 odst. 5

Čl. 35 odst. 4 písm. b) návětí

Čl. 34 odst. 6 návětí

Čl. 35 odst. 4 písm. b) první odrážka

Čl. 34 odst. 6 písm. a)

Čl. 35 odst. 4 písm. b) druhá odrážka

Čl. 34 odst. 6 písm. b)

Čl. 35 odst. 4 písm. b) třetí odrážka

Čl. 34 odst. 6 písm. c)

Čl. 35 odst. 4 písm. b) čtvrtá odrážka

Čl. 34 odst. 6 písm. d)

Čl. 35 odst. 4 písm. c)

Čl. 34 odst. 7

Čl. 35 odst. 4 písm. d)

Čl. 34 odst. 8

Čl. 35 odst. 5

Čl. 34 odst. 9

Čl. 35 odst. 6 první pododstavec

Čl. 34 odst. 10 první pododstavec

Čl. 35 odst. 6 druhý pododstavec návětí

Čl. 34 odst. 10 druhý pododstavec návětí

Čl. 35 odst. 6 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 34 odst. 10 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 35 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) návětí

Čl. 34 odst. 10 druhý pododstavec písm. b) návětí

Čl. 35 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) první odrážka

Čl. 34 odst. 10 druhý pododstavec písm. b) bod i)

Čl. 35 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) druhá odrážka

Čl. 34 odst. 10 druhý pododstavec písm. b) bod ii)

Čl. 35 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) třetí odrážka

Čl. 34 odst. 10 druhý pododstavec písm. b) bod iii)

Čl. 36 odst. 1

Čl. 35 odst. 1

Čl. 36 odst. 2 první pododstavec

Čl. 35 odst. 2 první pododstavec

Čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 35 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 35 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 35 odst. 2 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 36 odst. 3

Čl. 35 odst. 3

Čl. 36 odst. 4 první pododstavec

Čl. 35 odst. 4 první pododstavec

Čl. 36 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 35 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 36 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 35 odst. 5

Čl. 36 odst. 5 první pododstavec návětí

Čl. 35 odst. 6 první pododstavec návětí

Čl. 36 odst. 5 první pododstavec první odrážka

Čl. 35 odst. 6 první pododstavec písm. a)

Čl. 36 odst. 5 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 35 odst. 6 první pododstavec písm. b)

Čl. 36 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 35 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 36 odst. 6

Čl. 35 odst. 7

Čl. 36 odst. 7 první pododstavec

Čl. 35 odst. 8 první pododstavec

Čl. 36 odst. 7 druhý pododstavec návětí

Čl. 35 odst. 8 druhý pododstavec návětí

Čl. 36 odst. 7 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 35 odst. 8 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 36 odst. 7 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 35 odst. 8 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 36 odst. 7 třetí pododstavec

Čl. 35 odst. 8 třetí pododstavec

Čl. 36 odst. 8

Čl. 35 odst. 9

Čl. 36 odst. 9

Čl. 35 odst. 10

Čl. 36 odst. 10

Čl. 35 odst. 11

Článek 37

Článek 36

Čl. 38 první pododstavec návětí

Čl. 37 první pododstavec návětí

Čl. 38 první pododstavec písm. a) návětí

Čl. 37 první pododstavec písm. a) návětí

Čl. 38 první pododstavec písm. a) první odrážka

Čl. 37 první pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 38 první pododstavec písm. a) druhá odrážka

Čl. 37 první pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 38 první pododstavec písm. b)

Čl. 37 první pododstavec písm. b)

Čl. 38 druhý pododstavec

Čl. 37 druhý pododstavec

Článek 39

Článek 38

Článek 40

Článek 39

Článek 41

Článek 40

Čl. 42 odst. 1

Čl. 41 odst. 1

Čl. 42 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 41 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 42 odst. 2 první pododstavec písm. a) návětí

Čl. 41 odst. 2 první pododstavec písm. a) návětí

Čl. 42 odst. 2 první pododstavec písm. a) první odrážka

Čl. 41 odst. 2 první pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 42 odst. 2 první pododstavec písm. a) druhá odrážka

Čl. 41 odst. 2 první pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 42 odst. 2 první pododstavec písm. b) a c)

Čl. 41 odst. 2 první pododstavec písm. b) a c)

Čl. 42 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 41 odst. 3

Článek 43

Článek 42

Čl. 44 odst. 1 návětí

Čl. 43 odst. 1 návětí

Čl. 44 odst. 1 písm. a) návětí

Čl. 43 odst. 1 písm. a) návětí

Čl. 44 odst. 1 písm. a) první odrážka

Čl. 43 odst. 1 písm. a) bod i)

Čl. 44 odst. 1 písm. a) druhá odrážka

Čl. 43 odst. 1 písm. a) bod ii)

Čl. 44 odst. 1 písm. a) třetí odrážka

Čl. 43 odst. 1 písm. a) bod iii)

Čl. 44 odst. 1 písm. b) návětí

Čl. 43 odst. 1 písm. b) návětí

Čl. 44 odst. 1 písm. b) první odrážka

Čl. 43 odst. 1 písm. b) bod i)

Čl. 44 odst. 1 písm. b) druhá odrážka

Čl. 43 odst. 1 písm. b) bod ii)

Čl. 44 odst. 2

Čl. 43 odst. 2

Čl. 45 odst. 1

Čl. 44 odst. 1

Čl. 45 odst. 2 návětí

Čl. 44 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 45 odst. 2 písm. a) návětí

Čl. 44 odst. 2 první pododstavec písm. a) návětí

Čl. 45 odst. 2 písm. a) první odrážka

Čl. 44 odst. 2 první pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 45 odst. 2 písm. a) druhá odrážka

Čl. 44 odst. 2 první pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 45 odst. 2 písm. b) první pododstavec návětí

Čl. 44 odst. 2 první pododstavec písm. b) návětí

Čl. 45 odst. 2 písm. b) první pododstavec první odrážka

Čl. 44 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod i)

Čl. 45 odst. 2 písm. b) první pododstavec druhá odrážka

Čl. 44 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod ii)

Čl. 45 odst. 2 písm. b) druhý pododstavec

Čl. 44 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 45 odst. 3

Čl. 44 odst. 3

Čl. 46 odst. 1 první pododstavec

Čl. 45 odst. 1 první pododstavec

Čl. 46 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 45 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 46 odst. 1 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 45 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 46 odst. 1 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 45 odst. 1 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 46 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 45 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 46 odst. 1 čtvrtý pododstavec návětí

Čl. 45 odst. 1 čtvrtý pododstavec návětí

Čl. 46 odst. 1 čtvrtý pododstavec první odrážka

Čl. 45 odst. 1 čtvrtý pododstavec písm. a)

Čl. 46 odst. 1 čtvrtý pododstavec druhá odrážka

Čl. 45 odst. 1 čtvrtý pododstavec písm. b)

Čl. 46 odst. 1 pátý pododstavec

Čl. 45 odst. 1 pátý pododstavec

Čl. 46 odst. 1 šestý pododstavec

Čl. 45 odst. 1 šestý pododstavec

Čl. 46 odst. 2, 3 a 4

Čl. 45 odst. 2, 3 a 4

Čl. 46 odst. 5 návětí

Čl. 45 odst. 5 návětí

Čl. 46 odst. 5 první odrážka

Čl. 45 odst. 5 písm. a)

Čl. 46 odst. 5 druhá odrážka

Čl. 45 odst. 5 písm. b)

Článek 47

Článek 46

Čl. 49 odst. 1 a 2

Čl. 47 odst. 1 a 2

Čl. 49 odst. 3 první pododstavec návětí

Čl. 47 odst. 3 první pododstavec návětí

Čl. 49 odst. 3 první pododstavec první odrážka

Čl. 47 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Čl. 49 odst. 3 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 47 odst. 3 první pododstavec písm. b)

Čl. 49 odst. 3 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 47 odst. 3 první pododstavec písm. c)

Čl. 49 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 47 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 49 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 47 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 49 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 47 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 49 odst. 4 a 5

Čl. 47 odst. 4 a 5

Čl. 49 odst. 6 první pododstavec

Čl. 47 odst. 6 první pododstavec

Čl. 49 odst. 6 druhý pododstavec návětí

Čl. 47 odst. 6 druhý pododstavec návětí

Čl. 49 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) a b)

Čl. 47 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) a b)

Čl. 49 odst. 6 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 47 odst. 6 druhý pododstavec písm. d)

Čl. 49 odst. 6 druhý pododstavec písm. d)

Čl. 47 odst. 6 druhý pododstavec písm. e)

Čl. 49 odst. 6 druhý pododstavec písm. e)

Čl. 47 odst. 6 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 49 odst. 6 třetí až osmý pododstavec

Čl. 47 odst. 6 třetí až osmý pododstavec

Čl. 49 odst. 7

Čl. 47 odst. 7

Čl. 49 odst. 8 první pododstavec

Čl. 47 odst. 8 první pododstavec

Čl. 49 odst. 8 druhý pododstavec návětí

Čl. 47 odst. 8 druhý pododstavec návětí

Čl. 49 odst. 8 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 47 odst. 8 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 49 odst. 8 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 47 odst. 8 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 47 odst. 9 návětí

Čl. 49 odst. 9 písm. a) až d)

Čl. 47 odst. 9 písm. a) až d)

Čl. 49 odst. 10

Čl. 47 odst. 3 pátý pododstavec

Článek 50

Článek 48

Článek 51

Článek 49

Čl. 52 odst. 1

Článek 50

Čl. 52 odst. 2

Příloha I

Příloha I

Příloha Ia

Příloha III část A

Příloha Ib

Příloha III část B

Příloha Ic

Příloha III část C

Příloha Id

Příloha III část D

Příloha Ie

Příloha III část E

Příloha If

Příloha III část F

Příloha Ig

Příloha III část G

Příloha Ih

Příloha III část H

Příloha Ii

Příloha III část I

Příloha II

Příloha III části A až I

Příloha II části A až I

Příloha III části K až N

Příloha II části J až M

Příloha IV

Příloha V


26.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/57


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 377/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na článek 1 a čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení (ES) č. 577/98 vyžaduje, aby Komise v případě průběžného šetření sestavila seznam týdnů tvořících referenční čtvrtletí šetření.

(2)

Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 577/98 má být kódování proměnných pro účely přenosu dat definováno prostřednictvím prováděcích opatření.

(3)

Na základě čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 577/98 lze specifikovat seznam proměnných, dále jen „strukturální proměnné“, z ukazatelů šetření, které se musí zjišťovat jen jako roční průměry vztahující se na 52 týdnů, a ne jako čtvrtletní průměry. Proto by se měly stanovit podmínky používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných.

(4)

Vzhledem k významu údajů o zaměstnanosti a nezaměstnanosti by se úhrny těchto ukazatelů neměly rozcházet, ať byly vypočteny z ročního dílčího výběrového souboru, nebo na základě ročního průměru čtvrtletních výběrových souborů.

(5)

Vzhledem k významu údajů sebraných v modulech ad hoc by tyto informace měly být slučitelné s jakoukoli jinou proměnnou z šetření.

(6)

Podle nařízení (ES) č. 577/98 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 je přenos ukazatelů „mzdy z hlavního zaměstnání“ povinný. Proto by kódování proměnných mělo být změněno.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 430/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2006 a používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných (2), vymezuje kódování, které se používá pro přenos dat od roku 2006. Je však třeba od roku 2009 změnit kódovací systém, aby se zohlednily změny týkající se dvou ukazatelů (obor, ve kterém byl dosažen nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy a měsíční plat z hlavního zaměstnání) a aby byl odpovídajícím způsobem přizpůsoben přenos položek a aby byly upraveny některé chyby filtrů a opomenutí u ostatních ukazatelů. Nařízení Komise (ES) č. 430/2005 by se proto mělo zrušit od 1. ledna 2009.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Strukturální proměnné

Podmínky používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Referenční čtvrtletí

Definice referenčního čtvrtletí použitelná od roku 2009 je uvedena v příloze II.

Článek 3

Kodifikace

Kódy proměnných pro účely přenosu dat od roku 2009 jsou stanoveny v příloze III.

Článek 4

Zrušení

Nařízení (ES) č. 430/2005 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2009.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 42).

(2)  Úř. věst. L 71, 17.3.2005, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 973/2007 (Úř. věst. L 216, 21.8.2007, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA I

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ DÍLČÍHO VÝBĚROVÉHO SOUBORU PRO SBĚR ÚDAJŮ O STRUKTURÁLNÍCH PROMĚNNÝCH

1.   Roční/čtvrtletní proměnné

Slovem „roční“ jsou ve sloupci pod hlavičkou „Periodicita“ v příloze III, v níž je stanoveno kódování, označeny strukturální proměnné, které je možné zjišťovat jen jako roční průměry na základě dílčího výběrového souboru nezávislých pozorování vztahujícího se na 52 týdnů, namísto čtvrtletních průměrů. Základní proměnné, které je třeba zjišťovat za každé čtvrtletí, jsou označeny slovem „čtvrtletní“.

2.   Reprezentativnost výsledků

U strukturálních proměnných může relativní směrodatná chyba (bez zohlednění vlivu metody výběru) jakéhokoli ročního odhadu představujícího nejméně 1 % obyvatelstva v produktivním věku činit nejvýše:

a)

9 % v případě zemí s počtem obyvatel 1 až 20 milionů a

b)

5 % v případě zemí s počtem obyvatel 20 milionů nebo více.

Země s počtem obyvatel nižším než 1 milion jsou od těchto požadavků osvobozeny a strukturální proměnné by měly být sbírány pro celý výběrový soubor, ledaže by výběrový soubor splňoval požadavky uvedené v písmeně a).

Jestliže se v případě zemí, které ke sběru údajů o strukturálních proměnných používají dílčí výběrový soubor, používá více než jedna vlna, celkový dílčí výběrový soubor sestává z nezávislých pozorování.

3.   Konzistentnost úhrnů

Konzistentnost ročních úhrnů na základě dílčích výběrových souborů s ročními průměry na základě celého výběrového souboru musí být zajištěna v případě údajů o zaměstnanosti, nezaměstnanosti, neaktivním obyvatelstvu podle pohlaví a o následujících věkových skupinách: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54 a 55 a více let.

4.   Moduly ad hoc

Výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc se použije též pro sběr údajů o strukturálních proměnných.


PŘÍLOHA II

DEFINICE REFERENČNÍHO ČTVRTLETÍ

a)

Čtvrtletí každého roku se vztahuje na dvanáct měsíců roku, to znamená, že leden, únor a březen patří do prvního čtvrtletí, duben, květen a červen do druhého čtvrtletí, červenec, srpen a září do třetího čtvrtletí a říjen, listopad a prosinec do čtvrtého čtvrtletí.

b)

Referenční týden se přiřazuje k referenčním čtvrtletím tak, že týden patří ke čtvrtletí vymezeném v písmeně a), kterému patří alespoň čtyři dny daného týdne, pokud první čtvrtletí roku nemá pouze 12 týdnů. Pokud je tomu tak, budou se čtvrtletí daného roku skládat z po sobě následujících období 13 týdnů.

c)

Pokud se podle písmene b) čtvrtletí skládá ze 14 týdnů místo 13 týdnů, měly by se členské státy pokusit rozložit výběrový soubor na všech 14 týdnů.

d)

Pokud není možné výběrový soubor rozložit tak, aby bylo pokryto všech 14 týdnů čtvrtletí, dotčený členský stát může z tohoto čtvrtletí vynechat jeden týden (tj. nepokrýt ho). Vynechaný týden by měl být typický, pokud jde o nezaměstnanost, zaměstnanost a průměrný počet odpracovaných hodin, a měl by být v měsíci, který má pět čtvrtků.

e)

První čtvrtletí roku 2009 začíná v pondělí 29. prosince 2008.

Do konce roku 2011 členské státy provádějící výběrové šetření pracovních sil a další šetření v rámci jednoho integrovaného šetření mohou začátek referenčních čtvrtletí vymezit o týden dříve, než je stanoveno v písmenech a), b) a e).


PŘÍLOHA III

KÓDOVÁNÍ

Název

Položka

Periodicita

Kód

Popis

Filtr/poznámky

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

HHSEQNUM

1/2

ČTVRTLETNÍ

 

Pořadové číslo v domácnosti (musí zůstat stené ve všech vlnách)

Všichni

01-98

Dvoumístné pořadové číslo přidělené každému členu domácnosti

HHLINK

3

ROČNÍ

 

Vztah ke sledované osobě v domácnosti

HHTYPE=1,3

1

Sledovaná osoba

2

Manžel/manželka (či druh/družka) sledované osoby

3

Rodič sledované osoby (nebo manžela/manželky či druha/družky)

4

Dítě sledované osoby (nebo manžela/manželky či druha/družky)

5

Jiný příbuzný

6

Ostatní

9

Nehodí se (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

ROČNÍ

 

Pořadové číslo manžela/manželky či druha/družky

HHTYPE=1,3

01-98

Pořadové číslo manžela/manželky či druha/družky žijící(ho) v šetřené domácnosti

99

Nehodí se (osoba nežije v domácnosti nebo nemá manžela/manželku či druha/družku nebo manžel/manželka či druh/družka v této domácnosti nežije)

HHFATH

6/7

ROČNÍ

 

Pořadové číslo otce

HHTYPE=1,3

01-98

Pořadové číslo otce žijícího v šetřené domácnosti

99

Nehodí se (osoba nežije v domácnosti nebo otec v této domácnosti nežije)

HHMOTH

8/9

ROČNÍ

 

Pořadové číslo matky

HHTYPE=1,3

01-98

Pořadové číslo matky žijící v šetřené domácnosti

99

Nehodí se (osoba nežije v domácnosti nebo matka v této domácnosti nežije)

SEX

10

ČTVRTLETNÍ

 

Pohlaví

Všichni

1

Mužské

2

Ženské

YEARBIR

11/14

ČTVRTLETNÍ

 

Rok narození

Všichni

 

Uvádí se rok narození čtyřmístným číslem

DATEBIR

15

ČTVRTLETNÍ

 

Datum narození ve vztahu ke konci referenčního období

Všichni

1

Datum narození osoby je mezi 1. lednem a koncem referenčního týdne

2

Datum narození osoby je po konci referenčního týdne

MARSTAT

16

ROČNÍ

 

Rodinný stav

Všichni

1

Svobodný/svobodná

2

Ženatý/vdaná

3

Vdovec/vdova

4

Rozvedený/rozvedená nebo odloučený/odloučená

prázdný

Žádná odpověď

NATIONAL

17/18

ČTVRTLETNÍ

 

Státní příslušnost

Všichni

 

Kódování viz kódy zemí ISO

YEARESID

19/20

ČTVRTLETNÍ

 

Délka pobytu v dané zemi

Všichni

00

Narozen/narozena v dané zemi

01-99

Počet let pobytu v dané zemi

prázdný

Žádná odpověď

COUNTRYB

21/22

ČTVRTLETNÍ

 

Země narození

YEARESID≠00

 

Kódování viz kódy zemí ISO

99

Nehodí se (položka 19/20=00)

prázdný

Žádná odpověď

PROXY

23

ČTVRTLETNÍ

 

Povaha účasti na šetření

Všichni od 15 let včetně

1

Přímá účast

2

Účast prostřednictvím jiného člena domácnosti

9

Nehodí se (dítě mladší 15 let)

prázdný

Žádná odpověď

PRACOVNÍ SITUACE

WSTATOR

24

ČTVRTLETNÍ

 

Pracovní situace v referenčním týdnu

Všichni od 15 let včetně

1

Osoba vykonávala během referenčního týdne výdělečnou činnost hodinu a více (včetně spolupracujících rodinných příslušníků, avšak kromě osob vykonávajících povinnou základní vojenskou nebo civilní službu)

2

Byla zaměstnána nebo samostatně výdělečně činná, ale v referenčním týdnu nepracovala (včetně spolupracujících rodinných příslušníků, avšak kromě osob vykonávajících povinnou základní vojenskou nebo civilní službu)

3

Nepracovala z důvodu dočasného propuštění ze zaměstnání

4

Vykonávala povinnou základní vojenskou nebo civilní službu

5

Ostatní (15 let a starší), kteří v referenčním týdnu nepracovali, ani nebyli zaměstnaní nebo samostatně výdělečně činní

9

Nehodí se (dítě mladší 15 let)

NOWKREAS

25/26

ČTVRTLETNÍ

 

Důvod, proč osoba nepracovala, přestože měla zaměstnání

WSTATOR=2

00

Špatné počasí

01

Výluka z technických či hospodářských důvodů

02

Pracovní spor

03

Vzdělávání nebo odborná příprava

04

Nemoc, úraz nebo přechodná pracovní neschopnost

05

Mateřská dovolená

06

Rodičovská dovolená

07

Dovolená

08

Náhradní volno (v rámci fondu pracovní doby nebo roční smlouvy o pracovní době)

09

Jiné důvody (osobní nebo rodinné povinnosti)

99

Nehodí se (WSTATOR=1,3-5,9)

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

STAPRO

27

ČTVRTLETNÍ

 

Postavení v zaměstnání

WSTATOR=2

1

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

2

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

3

Zaměstnanec

4

Spolupracující rodinný příslušník

9

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

SIGNISAL

28

ČTVRTLETNÍ

 

Nepřetržitý příjem mzdy nebo platu

(WSTATOR=2 a NOWKREAS≠04 and NOWKREAS≠05 a STAPRO=3) nebo WSTATOR=3

1

Nepřítomnost až 3 měsíce včetně

2

Nepřítomnost déle než 3 měsíce a příjem mzdy, platu nebo sociálních dávek ve výši alespoň poloviny platu

3

Nepřítomnost déle než 3 měsíce a příjem mzdy, platu nebo sociálních dávek ve výši nižší než polovina platu

4

Neví

9

Nehodí se (WSTATOR≠2 nebo NOWKREAS=04 nebo NOWKREAS=05 nebo STAPRO≠3) a WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

ČTVRTLETNÍ

 

Hospodářská činnost místní jednotky

WSTATOR=1,2

 

Kódováno podle NACE Rev. 2 dvojmístnými, popřípadě trojmístnými čísly

000

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

ISCO4D

32/35

ČTVRTLETNÍ

 

Povolání

WSTATOR=1,2

 

Kódováno podle ISCO-88 (COM) trojmístnými, popřípadě čtyřmístnými čísly

9999

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

SUPVISOR

36

ROČNÍ

 

Řídící funkce

STAPRO=3

1

Ano

2

Ne

9

STAPRO≠3

prázdný

Žádná odpověď

SIZEFIRM

37/38

ROČNÍ

 

Počet osob pracujících v místní jednotce

STAPRO=1,3,4, prázdný

01-10

Přesný počet osob, pokud je osob 1 až 10

11

11 až 19 osob

12

20 až 49 osob

13

50 a více osob

14

Přesný počet není znám, ale méně než 11 osob

15

Přesný počet není znám, ale více než 10 osob

99

Nehodí se (STAPRO=2,9)

prázdný

Žádná odpověď

COUNTRYW

39/40

ČTVRTLETNÍ

 

Země pracoviště

WSTATOR=1,2

 

Kódování viz kódy zemí ISO

99

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

REGIONW

41/42

ČTVRTLETNÍ

 

Region pracoviště

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

YSTARTWK

43/46

ČTVRTLETNÍ

 

Rok, v němž osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná

WSTATOR=1,2

 

Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem

9999

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

MSTARTWK

47/48

ČTVRTLETNÍ

 

Měsíc, v němž osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná

YSTARTWK≠9999, prázdný & REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Uvádí se daný měsíc dvojmístným číslem

99

Nehodí se (YSTARTWK=9999, prázdný nebo REFYEAR-YSTARTWK>2)

prázdný

Žádná odpověď

WAYJFOUN

49

ROČNÍ

 

K nalezení současného zaměstnání v některé fázi pomohl úřad práce

STAPRO=3 & nástup do tohoto zaměstnání v posledních 12 měsících

0

Ne

1

Ano

9

STAPRO≠3 nebo nástup do tohoto zaměstnání před déle než rokem

prázdný

Žádná odpověď

FTPT

50

ČTVRTLETNÍ

 

Rozlišení na plný a částečný pracovní úvazek

WSTATOR=1,2

1

Zaměstnání na plný pracovní úvazek

2

Zaměstnání na částečný pracovní úvazek

9

WSTATOR≠1,2

prázdný

Žádná odpověď

FTPTREAS

51

ROČNÍ

 

Důvody práce na částečný úvazek

FTPT=2

 

Zaměstnání na částečný pracovní úvazek z těchto důvodů:

1

Osoba absolvuje vzdělávání nebo odbornou přípravu

2

Je nemocná nebo práceneschopná

3

Stará se o děti nebo zdravotně postižené

4

Jiné osobní nebo rodinné důvody

5

Osoba nemohla nalézt zaměstnání na plný pracovní úvazek

6

Jiné důvody

9

Nehodí se (FTPT≠2)

prázdný

Žádná odpověď

TEMP

52

ČTVRTLETNÍ

 

Stálost zaměstnání

STAPRO=3

1

Osoba má stálé pracovní místo nebo pracovní smlouvu na dobu neurčitou

2

Osoba je zaměstnána dočasně nebo má pracovní smlouvu na dobu určitou

9

Nehodí se (STAPRO≠3)

prázdný

Žádná odpověď

TEMPREAS

53

ROČNÍ

 

Důvody dočasného zaměstnání nebo pracovní smlouvy na dobu určitou

TEMP=2

 

Osoba je zaměstnána dočasně nebo má pracovní smlouvu na dobu určitou z těchto důvodů:

1

Jde o smlouvu na období vzdělávání (učni, praktikanti, pomocní výzkumní pracovníci atd.)

2

Osoba nemohla nalézt stálé pracovní místo

3

Osoba nechtěla stálé pracovní místo

4

Jde o smlouvu na zkušební dobu

9

Nehodí se (TEMP≠2)

prázdný

Žádná odpověď

TEMPDUR

54

ČTVRTLETNÍ

 

Celková doba trvání dočasného zaměstnání nebo pracovní smlouvy na dobu určitou

TEMP=2

1

Méně než jeden měsíc

2

1 až 3 měsíce

3

4 až 6 měsíců

4

7 až 12 měsíců

5

13 až 18 měsíců

6

19 až 24 měsíců

7

25 až 36 měsíců

8

Déle než 3 roky

9

Nehodí se (TEMP≠2)

prázdný

Žádná odpověď

TEMPAGCY

55

ROČNÍ

 

Smlouva s agenturou zprostředkující práci na dobu určitou

STAPRO=3

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (STAPRO≠3)

prázdný

Žádná odpověď

NETYPICKÁ PRACOVNÍ DOBA

SHIFTWK

56

ROČNÍ

 

Práce na směny

STAPRO=3

1

Osoba pracuje na směny

3

Osoba nikdy nepracuje na směny

9

Nehodí se (STAPRO≠3)

prázdný

Žádná odpověď

EVENWK

57

ROČNÍ

 

Večerní práce

WSTATOR=1 nebo WSTATOR=2

1

Osoba obvykle pracuje večer

2

Osoba někdy pracuje večer

3

Osoba nikdy nepracuje večer

9

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

NIGHTWK

58

ROČNÍ

 

Noční práce

WSTATOR=1 nebo WSTATOR=2

1

Osoba obvykle pracuje v noci

2

Osoba někdy pracuje v noci

3

Osoba nikdy nepracuje v noci

9

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

SATWK

59

ROČNÍ

 

Práce v sobotu

WSTATOR=1 nebo WSTATOR=2

1

Osoba v sobotu obvykle pracuje

2

Osoba v sobotu někdy pracuje

3

Osoba v sobotu nikdy nepracuje

9

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

SUNWK

60

ROČNÍ

 

Práce v neděli

WSTATOR=1 nebo WSTATOR=2

1

Osoba v neděli obvykle pracuje

2

Osoba v neděli někdy pracuje

3

Osoba v neděli nikdy nepracuje

9

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

ODPRACOVANÉ HODINY

HWUSUAL

61/62

ČTVRTLETNÍ

 

Počet obvykle týdně odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání

WSTATOR=1,2

00

Počet obvykle odpracovaných hodin nemůže být uveden, protože odpracované hodiny se týden od týdne nebo měsíc od měsíce značně liší

01-98

Počet obvykle odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání

99

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

HWACTUAL

63/64

ČTVRTLETNÍ

 

Počet hodin skutečně odpracovaných během referenčního týdne v rámci hlavního zaměstnání

WSTATOR=1,2

00

Osoba, která byla zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná, ale během referenčního týdne nepracovala

01-98

Počet hodin skutečně odpracovaných během referenčního týdne v rámci hlavního zaměstnání

99

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

HWOVERP

65/66

ČTVRTLETNÍ

 

Placené přesčasové hodiny v referenčním týdnu v rámci hlavního zaměstnání

STAPRO=3

00-98

Počet placených přesčasových hodin

99

Nehodí se (STAPRO≠3)

prázdný

Žádná odpověď

HWOVERPU

67/68

ČTVRTLETNÍ

 

Neplacené přesčasové hodiny v referenčním týdnu v rámci hlavního zaměstnání

STAPRO=3

00-98

Počet neplacených přesčasových hodin

99

Nehodí se (STAPRO≠3)

prázdný

Žádná odpověď

HOURREAS

69/70

ČTVRTLETNÍ

 

Hlavní důvod, proč se v referenčním týdnu hodiny skutečně odpracované liší od hodin obvykle odpracovaných

HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1

 

Osoba odpracovala více hodin než obvykle z tohoto důvodu:

01

variabilita pracovní doby (např. pružná pracovní doba)

16

práce přesčas

02

jiné důvody

 

Osoba odpracovala méně hodin než obvykle z tohoto důvodu:

03

nepříznivé počasí

04

omezení činnosti z technických nebo hospodářských důvodů

05

pracovní spor

06

vzdělávání nebo odborná příprava

07

variabilita pracovní doby (např. pružná pracovní doba)

08

nemoc, úraz nebo přechodná pracovní neschopnost

09

mateřská nebo rodičovská dovolená

10

zvláštní volno z osobních nebo rodinných důvodů

11

řádná dovolená

12

státní svátek

13

zahájení nebo změna zaměstnání během referenčního týdne

14

skončení zaměstnání bez zahájení nového během referenčního týdne

15

jiné důvody

97

Osoba, která během referenčního týdne odpracovala obvyklý počet hodin (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Osoba, jejíž odpracované hodiny se týden od týdne nebo měsíc od měsíce značně liší a jež neuvedla důvod rozdílu mezi obvykle a skutečně odpracovanými hodinami (HWUSUAL=00 & HOURREAS#01-16)

99

Nehodí se (WSTATOR=2-5,9 nebo HWUSUAL=prázdný nebo HWACTUAL= prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

WISHMORE

71

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba si přeje odpracovat obvykle více hodin, než je současný počet

(WSTATOR=1 nebo WSTATOR=2)

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

WAYMORE

72

ROČNÍ

 

Způsob, jakým chce osoba odpracovat více hodin

WISHMORE=1

1

Prostřednictvím druhého zaměstnání

2

V zaměstnání s delší pracovní dobou než ve stávajícím zaměstnání

3

Pouze ve stávajícím zaměstnání

4

Kterýmkoli z výše uvedených způsobů

9

Nehodí se (WISHMORE≠1)

prázdný

Žádná odpověď

HWWISH

73/74

ČTVRTLETNÍ

 

Počet hodin, které by osoba chtěla odpracovat celkem

WSTATOR=1 nebo WSTATOR=2

01-98

Počet hodin, které by chtěla celkem odpracovat

99

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

HOMEWK

75

ROČNÍ

 

Domácká práce

WSTATOR=1 nebo WSTATOR=2

1

Osoba obvykle pracuje doma

2

Osoba někdy pracuje doma

3

Osoba nikdy nepracuje doma

9

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

LOOKOJ

76

ČTVRTLETNÍ

 

Hledání nového zaměstnání

WSTATOR=1 nebo WSTATOR=2

0

Osoba nehledá nové zaměstnání

1

Osoba hledá nové zaměstnání

9

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

LOOKREAS

77

ROČNÍ

 

Důvody, pro které osoba hledá nové zaměstnání

LOOKOJ=1

1

existuje riziko nebo jistota ztráty nebo skončení stávajícího zaměstnání

2

stávající zaměstnání je pokládáno za přechodné

3

hledá další zaměstnání pro odpracování dalších hodin navíc k hodinám odpracovaným ve stávajícím zaměstnání

4

hledá zaměstnání s delší pracovní dobou, než jaká je ve stávajícím zaměstnání

5

hledá zaměstnání s kratší pracovní dobou, než jaká je ve stávajícím zaměstnání

6

hledá lepší pracovní podmínky (např. odměnu, pracovní dobu, dobu cesty do zaměstnání, náplň práce)

7

jiné důvody

9

Nehodí se (LOOKOJ≠1)

prázdný

Žádná odpověď

DRUHÉ ZAMĚSTNÁNÍ

EXIST2J

78

ČTVRTLETNÍ

 

Existence více než jednoho zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti

WSTATOR=1 nebo WSTATOR=2

1

Osoba vykonává během referenčního týdne pouze jedno zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost

2

Osoba vykonává během referenčního týdne více než jedno zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost (nikoli v důsledku změny zaměstnavatele nebo samostatné výdělečné činnosti)

9

Nehodí se (WSTATOR=3-5,9)

prázdný

Žádná odpověď

STAPRO2J

79

ČTVRTLETNÍ

 

Postavení v zaměstnání (v rámci druhé výdělečné činnosti)

EXIST2J=2

1

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

2

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

3

Zaměstnanec

4

Spolupracující rodinný příslušník

9

Nehodí se (EXIST2J=1,9, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

NACE2J2D

80/81

ČTVRTLETNÍ

 

Hospodářská činnost místní jednotky (v rámci druhého zaměstnání)

EXIST2J=2

 

NACE Rev. 2

00

Nehodí se (EXIST2J=1,9, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

HWACTUA2

82/83

ČTVRTLETNÍ

 

Počet hodin skutečně odpracovaných během referenčního týdne v rámci druhé výdělečné činnosti

EXIST2J=2

00

Osoba v referenčním týdnu nevykonávala druhou výdělečnou činnost

01-98

Počet hodin skutečně odpracovaných během referenčního týdne v rámci druhé výdělečné činnosti

99

Nehodí se (EXIST2J=1,9, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

PŘEDCHOZÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI OSOB BEZ ZAMĚSTNÁNÍ

EXISTPR

84

ČTVRTLETNÍ

 

Existence předchozích pracovních zkušeností

WSTATOR=3-5

0

Osoba nebyla nikdy zaměstnána (za zaměstnání se nepovažují čistě příležitostné práce, jako jsou letní brigády, ani povinná základní vojenská nebo civilní služba)

1

Osoba již byla zaměstnaná (za zaměstnání se nepovažují čistě příležitostné práce, jako jsou letní brigády, ani povinná základní vojenská nebo civilní služba)

9

Nehodí se (WSTATOR=1,2 or 9)

prázdný

Žádná odpověď

YEARPR

85/88

ČTVRTLETNÍ

 

Rok, ve kterém byla osoba naposledy zaměstnaná

EXISTPR=1

 

Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem

9999

Nehodí se (EXISTPR=0,9, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

MONTHPR

89/90

ČTVRTLETNÍ

 

Měsíc, ve kterém byla osoba naposledy zaměstnaná

YEARPR≠9999, prázdný & REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Uvádí se daný měsíc dvojmístným číslem

99

Nehodí se (YEARPR=9999, prázdný nebo REFYEAR-YEARPR>2)

prázdný

Žádná odpověď

LEAVREAS

91/92

ROČNÍ

 

Hlavní důvod, proč osoba ukončila poslední zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost

EXISTPR=1 a REFYEAR-YEARPR<8

00

Propuštění nebo zrušení pracovního místa

01

Skončení zaměstnání na dobu určitou

02

Stará se o děti nebo zdravotně postižené

03

Jiné osobní nebo rodinné povinnosti

04

Nemoc nebo pracovní neschopnost

05

Vzdělávání nebo odborná příprava

06

Předčasný odchod do důchodu

07

Důchod

08

Povinná základní vojenská nebo civilní služba

09

Jiné důvody

99

Nehodí se (EXISTPR=0,9, prázdný, nebo EXISTPR=1 a během posledních 8 let bez zaměstnání)

prázdný

Žádná odpověď

STAPROPR

93

ČTVRTLETNÍ, pouze v případě, že osoba byla v posledních 12 měsících zaměstnána

ROČNÍ v ostatních případech

 

Postavení v posledním zaměstnání

EXISTPR=1 a REFYEAR-YEARPR<8

1

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

2

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

3

Zaměstnanec

4

Spolupracující rodinný příslušník

9

Nehodí se (EXISTPR=0,9, prázdný, nebo EXISTPR=1 a během posledních 8 let bez zaměstnání)

prázdný

Žádná odpověď

NACEPR2D

94/95

ČTVRTLETNÍ pouze v případě, že osoba byla v posledních 12 měsících zaměstnána

ROČNÍ v ostatních případech

 

Hospodářská činnost místní jednotky, v níž byla osoba naposledy zaměstnaná

EXISTPR=1 a REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE Rev. 2

00

Nehodí se (EXISTPR=0,9, prázdný, nebo EXISTPR=1 a během posledních 8 let bez zaměstnání)

prázdný

Žádná odpověď

ISCOPR3D

96/98

ČTVRTLETNÍ pouze v případě, že osoba byla v posledních 12 měsících zaměstnána

ROČNÍ v ostatních případech

 

Povolání vykonávané v rámci posledního zaměstnání

EXISTPR=1 a REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Nehodí se (EXISTPR=0,9, prázdný, nebo EXISTPR=1 a během posledních 8 let bez zaměstnání)

prázdný

Žádná odpověď

HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

SEEKWORK

99

ČTVRTLETNÍ

 

Hledání zaměstnání během uplynulých čtyř týdnů

(WSTATOR=3-5 nebo SIGNISAL=3) a věk<75

1

Osoba již našla zaměstnání, které začne vykonávat nejpozději za tři měsíce

2

Osoba již našla zaměstnání, které začne vykonávat později než za tři měsíce, a už zaměstnání nehledá

3

Osoba nehledá zaměstnání a nenašla žádné zaměstnání, které začne vykonávat

4

Osoba hledá zaměstnání

9

Nehodí se (WSTATOR=1,2 nebo 9 a SIGNISAL≠3) nebo věk roven nebo větší než 75

SEEKREAS

100

ROČNÍ

 

Důvody, proč osoba nehledá zaměstnání

SEEKWORK=3

 

Osoba nehledá zaměstnání, protože:

1

očekává opětovný nástup do zaměstnání (osoby dočasně propuštěné)

2

je nemocná nebo práceneschopná

3

stará se o děti nebo zdravotně postižené

4

má jiné osobní nebo rodinné povinnosti

5

absolvuje odborné vzdělávání nebo přípravu

6

je v důchodu

7

domnívá se, že není práce

8

má jiné důvody

9

Nehodí se (SEEKWORK≠3)

prázdný

Žádná odpověď

SEEKTYPE

101

ČTVRTLETNÍ

 

Druh hledaného (nebo nalezeného) zaměstnání

SEEKWORK=1,2,4 nebo LOOKOJ=1

 

Hledané zaměstnání (pro SEEKWORK=1,2 nalezené zaměstnání) je:

1

osoba samostatně výdělečně činná

 

zaměstnanec:

2

osoba hledá (nebo již našla) pouze zaměstnání na plný pracovní úvazek

3

osoba hledá zaměstnání na plný pracovní úvazek, ale pokud nebude k dispozici, i na částečný pracovní úvazek

4

osoba hledá zaměstnání na částečný pracovní úvazek, ale pokud nebude k dispozici, i na plný pracovní úvazek

5

osoba hledá (nebo již našla) pouze zaměstnání na částečný pracovní úvazek

6

osoba neuvedla, zda hledá (nebo již našla) zaměstnání na plný nebo částečný pracovní úvazek

9

Nehodí se (SEEKWORK≠1,2,4 a LOOKOJ≠1)

prázdný

Žádná odpověď

SEEKDUR

102

ČTVRTLETNÍ

 

Doba hledání zaměstnání

SEEKWORK=1,4 nebo LOOKOJ=1

0

Hledání dosud nezačalo

1

Méně než jeden měsíc

2

1 až 2 měsíce

3

3 až 5 měsíců

4

6 až 11 měsíců

5

12 až 17 měsíců

6

18 až 23 měsíců

7

24 až 47 měsíců

8

4 roky a déle

9

Nehodí se (SEEKWORK≠1,4 a LOOKOJ≠1)

prázdný

Žádná odpověď

METODY HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ UŽITÉ BĚHEM UPLYNULÝCH ČTYŘ TÝDNŮ

METHODA

103

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba se obrátila na úřad práce

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODB

104

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba se obrátila na soukromé služby zprostředkování práce

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODC

105

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba se obrátila přímo na zaměstnavatele

SEEKWORK=4 a LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODD

106

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba se obrátila na přátele, příbuzné, odbory atd.

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODE

107

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba podala inzeráty do novin nebo časopisů nebo odpověděla na inzeráty

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODF

108

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba sledovala inzeráty v novinách a časopisech

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODG

109

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba podstoupila test, pohovor nebo zkoušku

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODH

110

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba hledala pozemek, prostory nebo vybavení

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODI

111

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba se snažila získat povolení, licenci, finanční prostředky

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a d LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba čekala na odpovědi na žádost o zaměstnání

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODK

113

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba čekala na zprávu z úřadu práce

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODL

114

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba čekala na výsledky výběrového řízení na místo ve veřejném sektoru

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

METHODM

115

ČTVRTLETNÍ

 

Osoba používala jiné metody

SEEKWORK=4 nebo LOOKOJ=1

0

Ne

1

Ano

9

Nehodí se (SEEKWORK≠4 a LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

ČTVRTLETNÍ

 

Přání pracovat u osob, které nehledají zaměstnání

SEEKWORK=3

 

Osoba nehledá zaměstnání:

1

ale přesto by ráda pracovala

2

a pracovat nechce

9

Nehodí se (SEEKWORK≠3)

prázdný

Žádná odpověď

AVAILBLE

117

ČTVRTLETNÍ

 

Možnost začít pracovat během dvou týdnů

SEEKWORK=1,4 nebo WANTWORK=1, prázdný nebo WISHMORE=1

 

Jestliže osoba teď najde zaměstnání:

1

může začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů)

2

nemůže začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů

9

Nehodí se (SEEKWORK≠1, 4 a WANTWORK≠1, prázdný nebo WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

ROČNÍ

 

Důvody, proč osoba nemůže začít pracovat během dvou týdnů

AVAILBLE=2

 

Osoba nemůže začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů), protože:

1

musí dokončit vzdělávání nebo odbornou přípravu

2

musí dokončit povinnou základní vojenskou nebo civilní službu

3

nemůže opustit současné zaměstnání během dvou týdnů z důvodu výpovědní lhůty

4

má osobní nebo rodinné povinnosti (včetně mateřství)

5

je nemocná nebo zdravotně postižená

6

má jiné důvody

9

Nehodí se (AVAILBLE≠2)

prázdný

Žádná odpověď

PRESEEK

119

ROČNÍ

 

Situace osoby bezprostředně před hledáním zaměstnání (čekáním na začátek nového zaměstnání)

SEEKWORK=1,2,4

1

Osoba pracovala (včetně učňů a praktikantů)

2

Osoba navštěvovala řádné denní studium (včetně učňů a praktikantů)

3

Osoba vykonávala povinnou základní vojenskou nebo civilní službu

4

Osoba měla domácí nebo rodinné povinnosti

5

Ostatní (např. byla v důchodu)

9

Nehodí se (SEEKWORK=3,9)

prázdný

Žádná odpověď

NEEDCARE

120

ROČNÍ

 

Potřeba pečovatelských zařízení

FTPTREAS=3 nebo SEEKREAS=3

 

Osoba nehledá zaměstnání nebo pracuje na částečný úvazek, protože:

1

nejsou k dispozici vhodná zařízení péče o děti nebo tato zařízení nejsou cenově dostupná

2

nejsou k dispozici vhodná zařízení péče o nemocné, postižené či seniory nebo tato zařízení nejsou cenově dostupná

3

nejsou k dispozici vhodná zařízení péče jak o děti, tak o nemocné, postižené či seniory nebo tato zařízení nejsou cenově dostupná

4

Potřeba pečovatelských zařízení nemá vliv na rozhodnutí pracovat na částečný úvazek nebo nehledat zaměstnání

9

Nehodí se (FTPTREAS≠3 a SEEKREAS≠3)

prázdný

Žádná odpověď

REGISTER

121

ROČNÍ

 

Evidence u úřadu práce

Všichni od 15 do 74 let

1

Osoba je zařazena do evidence u úřadu práce a pobírá příspěvky nebo podpory

2

Osoba je zařazena do evidence u úřadu práce, ale nepobírá příspěvky nebo podpory

3

Osoba není zařazena do evidence u úřadu práce, ale pobírá příspěvky nebo podpory

4

Osoba není zařazena do evidence u úřadu práce a nepobírá příspěvky nebo podpory

9

Nehodí se (dítě mladší 15 let nebo osoba starší 75 let)

prázdný

Žádná odpověď

HLAVNÍ PRACOVNÍ SITUACE

MAINSTAT (volitelné)

122

ROČNÍ

 

Hlavní pracovní situace

Všichni od 15 let včetně

1

Osoba vykonává zaměstnání nebo povolání, včetně neplacených prací v rodinném podniku a včetně učení, placené stáže apod.

2

Bez zaměstnání

3

Žák, student, další vzdělávání, neplacená pracovní činnost

4

Osoba je v důchodu, předčasném důchodu nebo ukončila samostatnou výdělečnou činnost

5

Trvalá invalidita

6

Povinná základní vojenská služba

7

V domácnosti

8

Jiná neaktivní osoba

9

Nehodí se (dítě mladší 15 let)

prázdný

Žádná odpověď

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

EDUCSTAT

123

ČTVRTLETNÍ

 

Student nebo učeň v rámci řádného systému vzdělávání během posledních čtyř týdnů

Všichni od 15 let včetně

1

Osoba byla student nebo učeň

3

Osoba byla student nebo učeň, ale měla prázdniny

2

Osoba nebyla student nebo učeň

9

Nehodí se (dítě mladší 15 let)

prázdný

Žádná odpověď

EDUCLEVL

124

ČTVRTLETNÍ

 

Stupeň vzdělávání nebo odborné přípravy

EDUCSTAT=1 nebo 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Nehodí se (EDUCSTAT=2,9, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

EDUCFILD (volitelné)

125/127

ROČNÍ

 

Obor vzdělávání nebo odborné přípravy

EDUCSTAT=1 nebo 3 a EDUCLEVL=3 až 6

000

Všeobecné programy

100

Odborná příprava učitelů a pedagogika

200

Humanitní obory, jazyky a umění

222

Cizí jazyky

300

Sociální vědy, obchod a právo

400

Věda, matematika a informatika

420

Vědy o živé přírodě (včetně biologie a věd o životním prostředí)

440

Fyzikální vědy (včetně fyziky, chemie a věd o Zemi)

460

Matematika, statistika

481

Informatika

482

Uživatelská informatika

500

Strojírenství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví

600

Zemědělství a veterinární lékařství

700

Zdravotnictví a sociální péče

800

Služby

900

Není známo

999

Nehodí se (EDUCSTAT=2,9, prázdný nebo EDUCLEVL≠(3 až 6))

prázdný

Žádná odpověď

COURATT

128

ČTVRTLETNÍ

 

Účastnil(a) jste se nějakých kurzů, seminářů, konferencí nebo jste absolvoval(a) zvláštní výuku mimo rámec řádného systému vzdělávání (dále jen „výukové činnosti“) během posledních čtyř týdnů?

Všichni od 15 let včetně

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (dítě mladší 15 let)

prázdný

Žádná odpověď

COURLEN

129/131

ČTVRTLETNÍ

 

Počet hodin věnovaný všem výukovým činnostem během posledních čtyř týdnů

COURATT=1

3 číslice

Počet hodin

999

Nehodí se (COURATT=2,9, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

COURPURP (volitelné)

132

ROČNÍ

 

Účel poslední výukové činnosti

COURATT=1

1

Převážně pracovní

2

Převážně osobní/společenský

9

Nehodí se (COURATT=2,9, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

COURFILD (volitelné)

133/135

ROČNÍ

 

Obor poslední výukové činnosti

COURATT=1

000

Všeobecné programy

100

Odborná příprava učitelů a pedagogika

200

Humanitní obory, jazyky a umění

222

Cizí jazyky

300

Sociální vědy, obchod a právo

400

Věda, matematika a informatika

420

Vědy o živé přírodě (včetně biologie a věd o životním prostředí)

440

Fyzikální vědy (včetně fyziky, chemie a věd o Zemi)

460

Matematika, statistika

481

Informatika

482

Uživatelská informatika

500

Strojírenství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví

600

Zemědělství a veterinární lékařství

700

Zdravotnictví a sociální péče

800

Služby

900

Není známo

999

Nehodí se (COURATT=2,9, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

COURWORH (volitelné)

136

ROČNÍ

 

Probíhala poslední výuková činnost během placené pracovní doby?

COURATT=1

1

Výhradně během placené pracovní doby

2

Převážně během placené pracovní doby

3

Převážně mimo placenou pracovní dobu

4

Výhradně mimo placenou pracovní dobu

5

V té době bez zaměstnání

9

Nehodí se (COURATT=2,9, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

HATLEVEL

137/138

ČTVRTLETNÍ

 

Nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání nebo odborné přípravy

Všichni od 15 let včetně

00

Žádné formální vzdělání nebo nižší než ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED (kratší než dva roky)

31

ISCED 3c (dva roky a více)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (bez možnosti rozlišení mezi a, b nebo c, 2 roky a více)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (bez možnosti rozlišení mezi a, b nebo c)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Nehodí se (dítě mladší 15 let)

prázdný

Žádná odpověď

HATFIELD

139/141

ROČNÍ

 

Obor, ve kterém byl dosažen nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy

HATLEVEL=22 až 60

000

Všeobecné programy (1)

100

Odborná příprava učitelů a pedagogika (1)

200

Humanitní obory, jazyky a umění (1)

222

Cizí jazyky

300

Sociální vědy, obchod a právo (1)

400

Věda, matematika a informatika (1)

420

Vědy o živé přírodě (včetně biologie a věd o životním prostředí) (1)

440

Fyzikální vědy (včetně fyziky, chemie a věd o Zemi) (1)

460

Matematika, statistika (1)

481

Informatika

482

Uživatelská informatika

500

Strojírenství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví (1)

600

Zemědělství a veterinární lékařství (1)

700

Zdravotnictví a sociální péče (1)

800

Služby (1)

900

Není známo

999

Nehodí se (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

HATYEAR

142/145

ROČNÍ

 

Rok, v němž byl nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy úspěšně dokončen

HATLEVEL=11-60

 

Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem

9999

Nehodí se (HATLEVEL=00, 99, prázdný)

prázdný

Žádná odpověď

SITUACE ROK PŘED PROVÁDĚNÍM ZJIŠŤOVÁNÍ

WSTAT1Y

146

ROČNÍ

 

Situace s ohledem na činnost rok před prováděním zjišťování

Všichni od 15 let včetně

1

Osoba vykonává zaměstnání nebo povolání, včetně neplacených prací v rodinném podniku a včetně učení, placené stáže apod.

2

Bez zaměstnání

3

Žák, student, další vzdělávání, neplacená pracovní činnost

4

Osoba je v důchodu, předčasném důchodu nebo ukončila samostatnou výdělečnou činnost

5

Trvalá invalidita

6

Povinná základní vojenská služba

7

V domácnosti

8

Jiná neaktivní osoba

9

Nehodí se (dítě mladší 15 let)

prázdný

Žádná odpověď

STAPRO1Y

147

ROČNÍ

 

Postavení v zaměstnání jeden rok před prováděním zjišťování

WSTAT1Y=1

1

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

2

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

3

Zaměstnanec

4

Spolupracující rodinný příslušník

9

Nehodí se (WSTAT1Y≠1)

prázdný

Žádná odpověď

NACE1Y2D

148/149

ROČNÍ

 

Hospodářská činnost místní jednotky, v níž osoba pracovala jeden rok před prováděním zjišťování

WSTAT1Y=1

 

NACE Rev. 2

00

Nehodí se (WSTAT1Y≠1)

prázdný

Žádná odpověď

COUNTR1Y

150/151

ROČNÍ

 

Země trvalého bydliště rok před prováděním zjišťování

Všichni od 1 roku včetně

 

Kódování viz kódy zemí ISO

99

Nehodí se (dítě mladší 1 roku)

prázdný

Žádná odpověď

REGION1Y

152/153

ROČNÍ

 

Region trvalého bydliště rok před prováděním zjišťování

Všichni od 1 roku včetně

 

NUTS 2

99

Nehodí se (osoba, která změnila zemi pobytu, nebo dítě mladší jednoho roku)

prázdný

Žádná odpověď

PŘÍJEM

INCDECIL

154/155

ROČNÍ

 

Měsíční (čistá) mzda z hlavního zaměstnání

STAPRO=3

01-10

Desetimístné číslo

99

Nehodí se (STAPRO≠3)

prázdný

Žádná odpověď

TECHNICKÉ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ

REFYEAR

156/159

ČTVRTLETNÍ

 

Rok provádění zjišťování

Všichni

 

Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem

REFWEEK

160/161

ČTVRTLETNÍ

 

Referenční týden

Všichni

 

Číslo týdne, počítaného vždy od pondělí do neděle

INTWEEK

162/163

ČTVRTLETNÍ

 

Týden provádění zjišťování

Všichni

 

Číslo týdne, počítaného vždy od pondělí do neděle

COUNTRY

164/165

ČTVRTLETNÍ

 

Země

Všichni

 

Kódování viz kódy zemí ISO

REGION

166/167

ČTVRTLETNÍ

 

Region domácnosti

Všichni

 

NUTS 2

DEGURBA

168

ČTVRTLETNÍ

 

Stupeň urbanizace

Všichni

1

Hustě osídlená oblast

2

Středně osídlená oblast

3

Řídce osídlená oblast

HHNUM

169/174

ČTVRTLETNÍ

 

Pořadové číslo domácnosti

Všichni

 

Pořadová čísla jsou přidělována národními statistickými úřady a jsou zachovávána ve všech vlnách

 

Záznamy vztahující se k různým členům téže domácnosti mají totéž pořadové číslo

HHTYPE

175

ČTVRTLETNÍ

 

Druh domácnosti

Všichni

1

Osoba žije v domácnosti (nebo trvale v hotelu), kde je prováděno i zjišťování

2

Osoba žije v zařízení, kde je prováděno i zjišťování

3

Osoba žije v zařízení, ale zjišťování je prováděno v uvedené domácnosti

4

Osoba žije v jiné domácnosti na území daného státu, ale zjišťování je prováděno v domácnosti původu

HHINST

176

ČTVRTLETNÍ

 

Druh zařízení

HHTYPE=2,3

1

Vzdělávací zařízení

2

Zdravotnické zařízení

3

Jiné sociální zařízení

4

Církevní zařízení (které není zahrnuto v 1-3)

5

Ubytovna pro dělníky, ubytovna na stavbě, studentská ubytovna, univerzitní kolej atd.

6

Kasárna a jiná vojenská zařízení

7

Jiné (např. vězení)

9

Nehodí se (HHTYPE=1,4)