ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 111

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
23. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 356/2008 ze dne 22. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 357/2008 ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 358/2008 ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 359/2008 ze dne 18. dubna 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 360/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o celním sazebníku

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/324/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2008, kterým se ustavuje skupina odborníků s názvem Platforma pro elektronické uchovávání dat za účelem vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů

11

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava výkazu příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2 (Úř. věst. L 2 ze dne 4.1.2008)

15

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

23.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 356/2008

ze dne 22. dubna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 22. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

53,4

TN

109,0

TR

104,9

ZZ

89,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

124,8

ZZ

138,6

0709 90 70

MA

92,6

MK

90,3

TR

124,8

ZZ

102,6

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

60,3

MA

53,7

TN

53,4

TR

55,8

US

46,4

ZZ

52,7

0805 50 10

EG

126,4

IL

131,5

MK

122,2

TR

135,2

US

121,6

ZA

153,3

ZZ

131,7

0808 10 80

AR

89,6

BR

86,6

CA

77,9

CL

99,3

CN

94,6

MK

65,6

NZ

124,3

TR

69,6

US

105,2

UY

76,8

ZA

66,6

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

94,6

AU

85,9

CL

125,8

CN

43,3

ZA

86,2

ZZ

87,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


23.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 357/2008

ze dne 22. dubna 2008,

kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23a písm. g) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u zvířat. Vztahuje se na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.

(2)

Příloha V nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro odstranění a likvidaci specifikovaného rizikového materiálu.

(3)

Různé faktory ukazují na příznivý vývoj v epizootii bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a jasné zlepšení situace v posledních letech díky zavedeným opatřením na snižování rizik, zejména úplnému zákazu vztahujícímu se na krmiva a odstraňování a likvidaci specifikovaného rizikového materiálu.

(4)

Jedním ze strategických cílů plánu boje proti TSE, který Komise přijala dne 15. července 2005 (2), je zajistit a udržet současnou úroveň ochrany spotřebitele dalším zajišťováním bezpečného odstraňování specifikovaného rizikového materiálu, ale také změnou seznamu nebo věku zvířat, kterých se odstraňování specifikovaného rizikového materiálu týká, na základě nových a neustále se vyvíjejících vědeckých stanovisek.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin ve svém stanovisku ze dne 19. dubna 2007 došel k závěru, že na základě současných vědeckých poznatků se zjistitelná nakažlivost v centrální nervové soustavě objevuje u skotu asi v třetí čtvrtině inkubační doby a že lze předpovědět, že nakažlivost u 33měsíčního skotu bude pod úrovní zjistitelnosti či ještě bude nepřítomna.

(6)

Průměrný věk pozitivních případů BSE hlášených ve Společenství se zvýšil v letech 2001 až 2006 z 86 na 121 měsíců. V témže období bylo ve Společenství nahlášeno pouze sedm případů BSE u skotu mladšího 35 měsíců z celkového počtu 7 413 případů BSE zjištěných při provádění vyšetření u více než 60 milionů kusů skotu.

(7)

Proto existuje vědecká základna pro přezkum věkové hranice pro odstraňování určitého specifikovaného rizikového materiálu u skotu, zejména pokud jde o páteř. Vzhledem k rozvoji nákažlivosti v centrální nervové soustavě během inkubační doby, k věkové struktuře pozitivních případů BSE a ke snížení expozice skotu narozeného po 1. lednu 2001 se může věková hranice pro odstraňování páteře, včetně míšních nervových uzlin skotu, jakožto specifikovaného rizikového materiálu zvýšit z 24 na 30 měsíců. Definice specifikovaného rizikového materiálu v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001 by se proto měla odpovídajícím způsobem změnit.

(8)

Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze V nařízení (ES) č. 999/2001 se bod 1 písm. a) podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

páteř kromě ocasních obratlů, trnových a příčných výběžků krčních, hrudních a bederních obratlů a středového hřebene křížové kosti a křídel křížové kosti, avšak včetně míšních nervových uzlin zvířat starších 30 měsíců, a“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 315/2008 (Úř. věst. L 94, 5.4.2008, s. 3).

(2)  KOM(2005) 322 v konečném znění.


23.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 358/2008

ze dne 22. dubna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2320/2002 má Komise v případě potřeby přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti v celém Společenství. Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (2), bylo prvním právním předpisem, který stanoví taková opatření.

(2)

Opatření stanovená nařízením (ES) 622/2003 by měla být přezkoumána vzhledem k technickému vývoji, provozním důsledkům na letištích a dopadu na cestující. Z dalšího výzkumu vyplynulo, že výhody stanovení pravidel pro velikost příručních zavazadel by nepřevážily provozní dopady na letištích a dopady na cestující. Toto pravidlo, které mělo platit od 6. května 2008, by mělo být proto zrušeno.

(3)

Nařízení (ES) č. 622/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 622/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 5. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2008.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 849/2004 (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 89, 5.4.2003, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 23/2008 (Úř. věst. L 9, 12.1.2008, s. 12).


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (ES) č. 622/2003 se zrušuje bod 4.1.1.1g).


23.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 359/2008

ze dne 18. dubna 2008

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 275/2008 (Úř. věst. L 85, 27.3.2008, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Potravinový přípravek ve formě pražených výrobků z obilovin.

Pšeničná zrna se spaří, oloupou, nasekají a ochladí. Výrobek se poté slisuje do tenkých proužků, poskládá se do tvaru mřížky a nakrájí se na polštářky, které se opraží. Do konečného výrobku se přidají vitamíny a případně se polije polevou.

Přípravek se uvádí na trh jako snídaňové cereálie.

1904 10 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1904, 1904 10 a 1904 10 90.

Výrobek se získává pražením výrobků z obilovin. Podle vysvětlivek k HS zahrnuje číslo 1904 rovněž výrobky získané z mouky nebo z otrub (vysvětlivky k HS k číslu 1904, bod A), první a druhý odstavec).


23.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 360/2008

ze dne 18. dubna 2008,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o celním sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro zařazování ovocných šťáv v rámci kombinované nomenklatury, jež je přílohou k nařízení (EHS) č. 2658/87, je třeba rozlišovat mezi na jedné straně ovocnými šťávami obsahujícími přidaný cukr čísla 2009 a na druhé straně přípravky určenými k výrobě nápojů zahrnující sirupy s přísadou aromatických látek čísla 2106.

(2)

Podle Vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu 2009 může být, kromě jiných přísad, přidán do ovocných šťáv cukr za předpokladu, že si uchovají svůj původní charakter.

(3)

Proto jsou ovocné šťávy nebo směsi ovocných šťáv, též s přidaným cukrem, zařazovány do podpoložek čísla 2009 kombinované nomenklatury, pokud neztratily svůj původní charakter ovocné šťávy. Je-li tomu tak, musí být vyloučeny z čísla 2009 a musí být zařazeny do čísla 2106.

(4)

V souladu s doplňkovou poznámkou 5b) ke kapitole 20 kombinované nomenklatury ztratily ovocné šťávy, ke kterým bylo přidáno tolik cukru, že obsahují méně než 50 % hmotnostních ovocné šťávy, svůj původní charakter ovocné šťávy, a nemohou být proto zařazeny do čísla 2009. Obsah přidaného cukru se určuje podle hodnoty Brix, která mimo jiné závisí na obsahu cukru v těchto výrobcích.

(5)

Problémy nastaly v souvislosti se zařazováním koncentrovaných přírodních ovocných šťáv. Pokud je obsah přidaného cukru těchto výrobků vypočten na základě doplňkové poznámky 2 a 5, může se zdát tak vysoký, že výrobky obsahují méně než 50 % hmotnostních ovocné šťávy, takže musí být zařazeny do čísla 2106. Tento výsledek není vyhovující, neboť je založen na fiktivním výpočtu obsahu přidaného cukru, přičemž ve skutečnosti nebyl přidán žádný cukr a vysoký obsah přidaného cukru vyplývá z koncentrace.

(6)

Je proto vhodné lehce pozměnit znění bodu b) doplňkové poznámky 5 ke kapitole 20 a k tomuto bodu přidat nové ustanovení, jež jasně stanoví, že v případě koncentrovaných ovocných šťáv se kritérium 50 % hmotnostních obsahu ovocných šťáv nepoužije, takže tyto šťávy nejsou vyloučeny z čísla 2009 na základě vypočteného přídavku cukru. Je třeba rovněž jasně stanovit, že doplňková poznámka 5 se použije na tyto výrobky, tak jak jsou předkládány.

(7)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Doplňková poznámka 5 ke kapitole 20 kombinované nomenklatury tvořící přílohu k nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje tímto:

„5.

Následující se použije na výrobky, jak jsou předkládány:

a)

Obsah přidaného cukru u výrobků čísla 2009 odpovídá ‚obsahu cukru‘ sníženému o níže uvedená čísla, podle druhu šťávy:

citronová nebo rajčatová šťáva: 3,

hroznová šťáva: 15,

šťávy z ostatního ovoce a zeleniny, včetně směsí šťáv: 13.

b)

Ovocné šťávy s přídavkem cukru o hodnotě Brix nepřesahující 67 a obsahující méně než 50 % hmotnostních ovocné šťávy ztrácejí svůj původní charakter ovocných šťáv čísla 2009.

Bod b) se nepoužije na koncentrované přírodní ovocné šťávy. Proto nejsou koncentrované ovocné šťávy vyloučeny z čísla 2009.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 275/2008 (Úř. věst. L 85, 27.3.2008, s. 3).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

23.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/11


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. března 2008,

kterým se ustavuje skupina odborníků s názvem „Platforma pro elektronické uchovávání dat za účelem vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů“

(2008/324/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (1) („směrnice o uchovávání údajů“) je harmonizovat právní předpisy členských států, které se týkají povinností poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí při uchovávání údajů jimi vytvářených nebo zpracovávaných, a to za účelem zajištění dostupnosti těchto údajů při vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů.

(2)

Preambule směrnice o uchovávání údajů uvádí, že technologie elektronických komunikací se rychle mění a vývoji podléhají i oprávněné požadavky příslušných orgánů. Pro účely poradenství a podpory sdílení zkušeností ohledně osvědčených postupů v těchto otázkách zamýšlí Komise vytvořit skupinu složenou z donucovacích orgánů členských států, sdružení z odvětví elektronických komunikací, zástupců Evropského parlamentu a orgánů na ochranu údajů včetně evropského inspektora ochrany údajů.

(3)

Článek 14 směrnice o uchovávání údajů stanoví, že Komise do dne 15. září 2010 předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnocení používání této směrnice a jejího dopadu na hospodářské subjekty a spotřebitele, přičemž zohled další vývoj elektronických komunikačních technologií a statistik o uchovávání údajů poskytnutých Komisi. Toto vyhodnocení by mělo pomoci při určení, zda je nezbytné změnit směrnici o uchovávání údajů, a to zejména s ohledem na kategorie údajů v článku 5 a dobu jejich uchovávání stanovenou v článku 6 směrnice.

(4)

Rada a Komise vydaly dne 10. února 2006 společné prohlášení týkající se hodnocení směrnice o uchovávání údajů. V prohlášení se uvádí, že Komise bude pravidelně vyzývat příslušné zúčastněné strany k jednáním o hodnocení s cílem umožnit výměnu informací o technologickém vývoji, nákladech a účinnosti používání směrnice. Ve společném prohlášení se uvádí, že během tohoto procesu budou členské státy vyzvány, aby sdělily svým partnerům zkušenosti, které získaly při provádění směrnice, a aby sdílely osvědčené postupy. Ve společném provádění se dále uvádí, že na základě těchto diskusí „Komise zváží, zda je třeba předložit návrhy, a to zejména co se týče jakýchkoli potíží, s nimiž by se mohly členské státy setkat na úrovni technického a praktického provádění směrnice, především v souvislosti s jejím použitím v případě elektronické pošty a údajů internetové telefonie“.

(5)

Z výše uvedených důvodů je třeba ustavit skupinu odborníků v oblasti uchovávání dat složenou ze zúčastněných stran zmiňovaných ve 14. bodě odůvodnění směrnice o uchovávání údajů.

(6)

Skupina odborníků bude pracovat jako poradní skupina. Skupina odborníků bude napomáhat sdílení osvědčených postupů a přispívat ke Komisí provedenému posouzení nákladů spojených se směrnicí a její účinnosti, stejně jako k vývoji příslušných technologií, jež mohou směrnici ovlivnit.

(7)

Členové skupiny odborníků budou vybráni ze skupin zúčastněných stran uvedených ve 14. bodě odůvodnění směrnice 2006/24/ES.

(8)

Skupinu tvoří nejvýše 25 členů zajišťujících patřičnou rovnováhu zmíněných skupin zúčastněných stran.

(9)

Skupina odborníků by měla mít možnost ustavit podskupiny, které by její práci díky zaměření se na konkrétní problematiku usnadnily a urychlily. Mandát těchto podskupin by měl být odsouhlasen celou skupinou odborníků a měl by být jasně definován.

(10)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací ze strany členů skupiny odborníků, aniž přitom budou dotčena bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (2).

(11)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

(12)

Funkční období členů by mělo být pětileté a členové mohou být opakovaně jmenováni.

(13)

Je vhodné stanovit období používání tohoto rozhodnutí. Komise včas zváží účelnost jeho prodloužení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

„Platforma pro elektronické uchovávání dat za účelem vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů“

Tímto se ustavuje „Platforma pro elektronické uchovávání dat za účelem vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů“, jež je skupinou odborníků pro záležitosti související s uchováváním osobních dat pro účely vymáhání práva v odvětví elektronických komunikací, dále jen „skupina odborníků“.

Článek 2

Konzultace a úkoly

1.   Komise může konzultovat s touto skupinou všechny záležitosti související s elektronickým uchováváním údajů důležitých pro vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů. Každý člen skupiny odborníků může upozornit Komisi na to, že je v určité otázce vhodné skupinu konzultovat. Komise svolává pravidelná jednání skupiny a předem pro ně vyhotoví podrobný program jednání týkající se záležitostí v působnosti tohoto článku.

2.   Úkolem skupiny odborníků je:

a)

poskytovat prostor pro dialog, sdílení zkušeností a osvědčených postupů pro odborníky vybrané ze subjektů vymezených v článku 3 tohoto rozhodnutí a zejména pro příslušné orgány členských států a pro zástupce odvětví elektronických komunikací v oblasti otázek spojených s uchováváním osobních údajů poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí za účelem zajištění přístupnosti dat pro vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů;

b)

podporovat a usnadňovat běžnou orientaci při používání směrnice;

c)

vyměňovat informace o technologickém vývoji, nákladech a účinnosti používání směrnice;

d)

pomáhat Komisi při určování a vymezování potíží, s nimiž se členské státy setkaly na úrovni technického a praktického provádění směrnice, především v souvislosti s jejím použitím v případě internetové elektronické pošty a údajů internetové telefonie;

e)

pomáhat Komisi při jejím hodnocení používání směrnice o uchovávání údajů a jejího dopadu na hospodářské subjekty a spotřebitele.

Článek 3

Složení – jmenování

1.   Skupinu odborníků tvoří nejvýše 25 členů vybraných takto:

a)

donucovací orgány členských států (nejvýše 10 členů);

b)

poslanci Evropského parlamentu (nejvýše 2 členové);

c)

sdružení z odvětví elektronických komunikací (nejvýše 8 členů);

d)

zástupci orgánů pro ochranu údajů (nejvýše 4 členové);

e)

evropský inspektor ochrany údajů (1 člen).

2.   Členové uvedení v odst. 1 písm. a) a b) jsou na návrh dožádaných členských států a Evropského parlamentu určeni a jmenováni generálním ředitelstvím pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Členové budou jmenováni za svou osobu a mohou jmenovat odborníka, který je bude zastupovat na jednáních skupiny odborníků. Členové uvedení v odst. 1 písm. c), d) a e) jsou jmenováni generálním ředitelstvím pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost na základě jeho pozvání, aby se stali členy skupiny odborníků. Příslušná sdružení a orgány uvedené v odst. 1 písm. c), d) a e) mají nárok na jmenování odborníků, kteří je budou zastupovat na jednáních skupiny odborníků.

3.   Členové skupiny odborníků jmenovaní za svou osobu zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni, nebo do konce svého funkčního období. Jejich funkční období je pětileté. Mohou být jmenováni opakovaně.

4.   Členové skupiny odborníků jmenovaní za svou osobu, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k práci této skupiny, kteří odstoupí nebo nedodrží podmínky uvedené v článku 287 Smlouvy, mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni.

5.   Členové skupiny odborníků jmenovaní za svou osobu učiní každý rok písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a také prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl ohrozit jejich nezávislost.

6.   Jména členů jmenovaných za svou osobu budou zveřejněna na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Komise, v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, a v Rejstříku skupin odborníků zřízeném Komisí. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 4

Fungování skupiny

1.   Skupině odborníků předsedá Komise.

2.   Po dohodě s Komisí mohou být zřízeny podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek s mandátem stanoveným skupinou. Tyto podskupiny budou rozpuštěny, jakmile splní své pověření.

3.   Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může zástupce Komise požádat odborníky nebo pozorovatele se zvláštní odbornou způsobilostí v souvislosti s určitým tématem na programu jednání, aby se zúčastnili práce skupiny nebo podskupiny.

4.   Informace získané v rámci účasti na práci skupiny nebo podskupiny se nevyzrazují, pokud Komise má za to, že se týkají důvěrných skutečností.

5.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise zabezpečuje sekretářské služby. Jednání skupin a podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

6.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

7.   Komise může zveřejnit jakékoli shrnutí, závěr, dílčí závěr nebo pracovní dokument skupiny, a to v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 5

Další odborníci

1.   Komise může k práci ve skupině přizvat odborníky nebo pozorovatele se zvláštní odborností týkající se určitého bodu pořadu jednání, kteří běžně ve skupině nepracují.

2.   Komise může k účasti na těchto jednáních přizvat oficiální zástupce členských států, kandidátských zemí nebo třetích zemí a mezinárodních, mezivládních a nevládních organizací.

Článek 6

Výdaje na jednání

1.   V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a případně též diety související s činností skupiny.

2.   Členům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za poskytované služby odměna.

3.   Výdaje na jednání se proplácejí v mezích ročního rozpočtu, který je skupině přidělen příslušnými útvary Komise.

Článek 7

Použitelnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se do dne 31. prosince 2012. Před tímto dnem může Komise rozhodnout o jeho případném prodloužení.

V Bruselu dne 25. března 2008.

Za Komisi

Franco FRATTINI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Tiskové opravy

23.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/15


Oprava výkazu příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

( Úřední věstník Evropské unie L 2 ze dne 4. ledna 2008 )

Strana 231, do tabulky se doplňuje následující řádek:

1030

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky ‚Vnější vztahy‘

235 316

1 035 684

1 271 000“

Strana 233, doplňuje se následující text:

1030

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky ‚Vnější vztahy‘

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

235 316

1 035 684

1 271 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí 2007/114/ES (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané ‚Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast‘.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 19 01 04 30 oddílu III ‚Komise‘ souhrnného rozpočtu.“