ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 97

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
9. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (přepracované znění) ( 1 )

13

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 296/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), pokud jde o provádění pravomocí svěřených Komisi

60

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1606/2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

62

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 298/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

64

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 299/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

67

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 301/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se upravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat ( 1 )

85

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 294/2008

ze dne 11. března 2008,

kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Lisabonská agenda pro růst a zaměstnanost zdůrazňuje potřebu vytvořit podmínky přitažlivé pro investice do znalostí a inovací v Evropě s cílem posílit konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost v Evropské unii.

(2)

Za udržení silné, konkurenceschopné a inovační evropské průmyslové základny nesou odpovědnost v první řadě členské státy. Avšak povaha a rozsah úkolů v oblasti inovací v Evropské unii vyžadují rovněž přijetí opatření na úrovni Společenství.

(3)

Společenství by mělo pomoci při podpoře inovací, zejména prostřednictvím sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a demonstrace, rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace, programu pro celoživotní učení a strukturálních fondů.

(4)

Měla by být vytvořena nová iniciativa na úrovni Společenství v podobě Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „EIT“) s cílem doplnit stávající politiky a iniciativy Společenství a členských států tím, že podpoří začlenění znalostního trojúhelníku – vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace – v rámci celé Evropské unie.

(5)

Evropská rada vyzvala na svém zasedání konaném ve dnech 15. a 16. června 2006 Komisi, aby připravila formální návrh na zřízení EIT, který má být předložen na podzim roku 2006.

(6)

EIT by měl mít za cíl přispět především k rozvoji inovační kapacity Společenství a členských států tím, že začlení činnosti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu i inovační činnosti na nejvyšší úrovni. EIT by tak měl usnadnit a zlepšit propojenost a spolupráci a vytvořit součinnosti mezi inovačními společenstvími v Evropě.

(7)

Činnost EIT by se měla zaměřit na strategické dlouhodobé výzvy v oblasti inovací v Evropě, zejména v mezioborových oblastech, a to včetně těch, jež byly na evropské úrovni již stanoveny. Přitom by EIT měla podporovat pravidelný dialog s občanskou společností.

(8)

EIT by se měl zaměřit na předávání svých činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací do oblasti podnikání a na jejich obchodní využití a měl by podporovat zakládání nových podniků, podniků vzniklých při výzkumných institucí nebo vysokých školách a malých a středních podniků.

(9)

EIT by měl působit především prostřednictvím nezávislých partnerství zaměřených na excelenci, a to mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi, společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami v podobě udržitelných a dlouhodobých samostatných strategických sítí v inovačním procesu. Tato partnerství by měla být vybírána správní radou EIT na základě transparentního postupu zaměřeného na excelenci a označována jako znalostní a inovační společenství. Správní rada by rovněž měla řídit činnosti EIT a hodnotit činnosti znalostních a inovačních společenství. Složení členů správní rady by mělo vyváženým způsobem odrážet zkušenosti z oblasti podnikatelské sféry a vysokoškolského vzdělávání nebo výzkumu, jakož i z oblasti inovací.

(10)

Aby EIT a znalostní a inovační společenství mohly přispívat ke konkurenceschopnosti a posilovat na mezinárodní úrovni přitažlivost evropského hospodářství a jeho inovační kapacitu, měly by být schopny přilákat partnerské organizace, výzkumné pracovníky a studenty z celého světa, a to i podporou jejich mobility, jakož i spolupracovat s organizacemi ze třetích zemí.

(11)

Vztahy mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měly být založeny na smluvních dohodách, které stanoví práva a povinnosti znalostních a inovačních společenství, zajistí odpovídající úroveň koordinace a určí mechanismus sledování a hodnocení činností a výsledků znalostních a inovačních společenství.

(12)

Je potřeba podporovat vysokoškolské vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. Dohoda mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měla stanovit, že tituly a diplomy udělované znalostními a inovačními společenstvími by měly být udělovány zúčastněnými vysokoškolskými institucemi, které by měly být podporovány v tom, aby je označovaly také jako tituly a diplomy EIT. Prostřednictvím této činnosti a práce by EIT měl pomoci prosazovat mobilitu v evropském výzkumném prostoru a v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání a podporovat převoditelnost příspěvků přidělených výzkumným pracovníkům a studentům v rámci znalostních a inovačních společenství. Těmito činnostmi by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (4).

(13)

EIT by měl vypracovat jasné a průhledné pokyny pro správu duševního a průmyslového vlastnictví, jež by měly podporovat využití duševního a průmyslového vlastnictví za příslušných podmínek. Tyto pokyny by měly zajistit, že budou příspěvky od různých partnerských organizací znalostních a inovačních společenství, bez ohledu na jejich rozsah, náležitě zohledněny. Pokud jsou činnosti financovány v rámci rámcových programů Společenství pro výzkum a technologický rozvoj, měla by se použít pravidla těchto programů.

(14)

V zájmu zajištění spolehlivosti a transparentnosti EIT je třeba přijmout náležitá opatření. Příslušná pravidla, jimiž se řídí fungování EIT, by měla být stanovena v jeho stanovách.

(15)

EIT by měl mít právní subjektivitu a, aby bylo možno zaručit jeho funkční autonomii a nezávislost, měl by spravovat svůj vlastní rozpočet, mezi jehož příjmy by měl patřit příspěvek Společenství.

(16)

EIT by měl usilovat o získávání rostoucího finančního příspěvku ze soukromého sektoru a z příjmu získaného vlastní činností. Proto se předpokládá, že odvětví průmyslu, financí a služeb významně přispějí do rozpočtu EIT, a zejména do rozpočtu znalostních a inovačních společenství. Znalostní a inovační společenství by se měla zaměřit na maximalizaci podílu příspěvků ze soukromého sektoru. Znalostní a inovační společenství a jejich partnerské organizace by měly zveřejnit skutečnost, že jejich činnosti jsou prováděny v rámci EIT a že jsou příjemci finančního příspěvku ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(17)

Z příspěvku Společenství EIT by se měly financovat náklady spojené se založením a se správními a koordinačními činnostmi EIT a znalostních a inovačních společenství. Aby se zabránilo dvojímu financování, neměly by tyto činnosti současně čerpat příspěvek z dalších programů Společenství, jako je rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, program celoživotního učení nebo strukturální fondy. Navíc, pokud znalostní a inovační společenství nebo jeho partnerské organizace požádají přímo o pomoc Společenství z těchto programů nebo fondů, jejich žádosti by měly být posuzovány bez jakéhokoliv upřednostňování s ohledem na jiné žádosti.

(18)

Na dotace Společenství a všechny další příspěvky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Společenství. Audit účetnictví by měl provádět Účetní dvůr v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5).

(19)

Toto nařízení stanoví finanční krytí na období let 2008–2013, které je hlavní referenční hodnotou pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (6).

(20)

EIT je subjektem zřízeným Společenstvím ve smyslu čl. 185 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a měl by odpovídajícím způsobem přijmout své finanční předpisy. Proto by se na EIT mělo vztahovat nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7).

(21)

EIT by měl vypracovávat výroční zprávu uvádějící činnosti provedené během předchozího kalendářního roku a klouzavý tříletý pracovní program uvádějící plánované iniciativy EIT a umožňující EIT reagovat na vnitřní a vnější vývoj v oblasti vědy, technologie, vysokoškolského vzdělávání, inovace av jiných příslušných oblastech. Tyto dokumenty by měly být pro informaci předkládány Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Evropský parlament, Rada a Komise by měly mít právo předložit stanovisko k návrhu prvního tříletého pracovního programu EIT.

(22)

Strategické oblasti s dlouhodobou prioritou a finanční potřeby pro EIT na období sedmi let by měly být stanoveny ve strategickém programu inovací. Vzhledem k významu strategického programu inovací pro politiku Společenství v oblasti inovací a z toho vyplývajícího politického významu společensko-hospodářského dopadu na Společenství by měl být strategický program inovací přijat Evropským parlamentem a Radou na základě návrhu Komise připraveného na základě návrhu poskytnutého ze strany EIT.

(23)

Je vhodné, aby Komise iniciovala nezávislé externí hodnocení činnosti EIT, zejména za účelem přípravy strategického programu inovací. V případě potřeby by měla Komise předložit návrhy na změnu tohoto nařízení.

(24)

Při budování EIT je vhodné s ohledem na jeho dlouhodobý vývoj postupovat po jednotlivých krocích a fázích. Aby mohlo být řádně vyhodnoceno fungování EIT i znalostních a inovačních společenství a případně zavedena zlepšení, je nutná počáteční fáze zahrnující jen omezený počet těchto společenství. Správní rada by do osmnácti měsíců od svého vytvoření měla vybrat dvě až tři znalostní a inovační společenství v oblastech, jež pomohou Evropské unii řešit stávající i budoucí výzvy, které by mohly mimo jiné zahrnovat takové oblasti, jako je změna klimatu, obnovitelná energie a příští generace informačních a komunikačních technologií. Výběr a určení dalších znalostních a inovačních společenství by měly být umožněny po přijetí prvního strategického programu inovací, jenž by měl rovněž zahrnovat podrobnější postupy pro činnost EIT z dlouhodobého hlediska.

(25)

Jelikož cíle zamýšlené akce, totiž zřízení EIT, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a nadnárodní povahy lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Zřizuje se Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„inovací“ proces včetně jeho výsledku, jehož prostřednictvím reagují nové myšlenky na společenskou nebo hospodářskou poptávku a vytvářejí nové produkty, služby nebo obchodní a organizační modely, které se úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které dokáží vytvářet trhy nové;

2)

„znalostním a inovačním společenstvím“ nezávislé partnerství vysokoškolských institucí, výzkumných organizací, společností a dalších stran zúčastněných na inovačním procesu v podobě strategické sítě založené na společném střednědobém až dlouhodobém plánování inovací ke splnění úkolů EIT, bez ohledu na přesnou právní formu;

3)

„zúčastněným státem“ buď členský stát Evropské unie, nebo jiná země, jež se Společenstvím uzavřela smlouvu o EIT;

4)

„třetí zemí“ stát, jenž není zúčastněným státem;

5)

„partnerskou organizací“ organizace, která je členem znalostního a inovačního společenství a může zejména zahrnovat: vysokoškolské instituce, výzkumné organizace, veřejné nebo soukromé společnosti, finanční instituce, regionální a místní orgány a nadace;

6)

„výzkumnou organizací“ veřejný nebo soukromý právní subjekt, který provádí výzkum nebo technologický rozvoj jako jeden ze svých hlavních cílů;

7)

„vysokoškolskou institucí“ vysoká škola nebo jakýkoliv druh vysokoškolské instituce, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo postupy nabízí tituly a diplomy na magisterské, inženýrské nebo doktorandské úrovni, bez ohledu na její vnitrostátní označení;

8)

„tituly a diplomy“ kvalifikace vedoucí k magisterskému nebo doktorskému stupni udělovanému zúčastněnými vysokoškolskými institucemi v souvislosti s činnostmi vysokoškolského vzdělávání v rámci znalostního a inovačního společenství;

9)

„strategickým programem inovací“ politický dokument uvádějící prioritní oblasti EIT pro příští iniciativy, včetně přehledu plánovaných činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací po dobu sedmi let.

Článek 3

Cíl

Cílem EIT je přispět k udržitelnému evropskému hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti podporou inovační kapacity členských států a Společenství. K naplnění tohoto cíle EIT podporuje a integruje vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace na nejvyšší úrovni.

Článek 4

Orgány EIT

1.   Orgány EIT jsou tyto:

a)

správní rada složená z členů na vysoké úrovni se zkušenostmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání, inovací, výzkumu a podnikání. Správní rada odpovídá za řízení činností EIT, za výběr, určení a hodnocení znalostních a inovačních společenství a za všechna ostatní strategická rozhodnutí;

b)

výkonný výbor, který dohlíží na fungování EIT a přijímá nezbytná rozhodnutí mezi zasedáními správní rady;

c)

ředitel, který je odpovědný správní radě za správní a finanční řízení EIT a který právně zastupuje EIT;

d)

útvar interního auditu, který poskytuje správní radě a řediteli poradenství ohledně finančního a správního řízení a kontrolních struktur v rámci EIT, ohledně uspořádání finančních vztahů se znalostními a inovačními společenstvími a ohledně kterékoli jiné záležitosti na žádost správní rady.

2.   Komise může jmenovat pozorovatele, kteří se budou účastnit zasedání správní rady.

3.   Podrobná ustanovení o orgánech EIT jsou uvedena ve stanovách EIT obsažených v příloze tohoto nařízení.

Článek 5

Úkoly

1.   K dosažení tohoto cíle EIT:

a)

stanoví své prioritní oblasti;

b)

zvyšuje povědomí mezi potenciálními partnerskými organizacemi a podporuje jejich účast na svých činnostech;

c)

vybírá a určuje znalostní a inovační společenství v prioritních oblastech podle článku 7 a vymezuje jejich práva a povinnosti pomocí dohody; poskytuje jim náležitou podporu; zavádí vhodná opatření ke kontrole kvality; průběžně sleduje a pravidelně vyhodnocuje jejich činnosti; a zajišťuje mezi nimi náležitou koordinaci;

d)

zajišťuje finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a využívá své zdroje v souladu s tímto nařízením. Zejména usiluje o získávání významného a rostoucího podílu svého rozpočtu ze soukromých zdrojů a z příjmu vytvořeného vlastní činností;

e)

podporuje uznávání titulů a diplomů v členských státech udělených vysokoškolskými institucemi, jež jsou partnerskými organizacemi v rámci znalostního a inovačního společenství a mohou být označovány jako tituly a diplomy;

f)

podporuje šíření osvědčených postupů pro začlenění znalostního trojúhelníku s cílem vytvořit společnou inovační kulturu a kulturu předávání znalostí;

g)

usiluje o to, aby se stal subjektem světové úrovně díky excelenci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;

h)

zajišťuje doplňkovost a součinnost mezi činnostmi EIT a jinými programy Společenství.

2.   EIT má pravomoc zřídit nadaci (dále jen „nadace EIT“) se zvláštním cílem prosazovat a podporovat činnosti EIT.

Článek 6

Znalostní a inovační společenství

1.   Znalostní a inovační společenství se zejména zabývají:

a)

inovačními činnostmi a investicemi s evropskou přidanou hodnotou plně integrujícími rozměr vysokoškolského vzdělávání a výzkumný rozměr za účelem získání kritického množství, a to podporou šíření a využívání výsledků;

b)

špičkovým výzkumem, jenž je založen na inovacích v oblastech klíčového hospodářského a společenského zájmu a vychází z výsledků evropského a vnitrostátního výzkumu, přičemž může posílit evropskou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni;

c)

vzdělávacími a školicími činnostmi na magisterské, inženýrské a doktorandské úrovni v oborech, které mají potenciál naplnit budoucí evropské společensko-hospodářské potřeby a které podporují rozvoj dovedností souvisejících s inovacemi, zlepšení řídicích a podnikatelských dovedností a mobilitu výzkumných pracovníků a studentů;

d)

šířením osvědčených postupů v oblasti inovací se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou sférou, včetně odvětví služeb a financí.

2.   Znalostní a inovační společenství mají značnou celkovou nezávislost při určování své vnitřní organizace a struktury, jakož i svých konkrétních programů a pracovních postupů. Cílem znalostních a inovačních společenství je zejména otevřenost vůči novým členům, kdykoli tito členové představují přidanou hodnotu pro příslušné partnerství.

3.   Mezi EIT a každým znalostním a inovačním společenstvím se zakládá na smluvní vztah.

Článek 7

Výběr znalostních a inovačních společenství

1.   EIT vybere a určí partnerství, jež se má stát znalostním a inovačním společenstvím, v konkurenčním, otevřeném a průhledném řízení. EIT přijme a zveřejní podrobná kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství na základě zásad excelence a významu pro inovace, přičemž se procesu výběru účastní externí a nezávislí odborníci.

2.   V souladu se zásadami uvedenými v odstavci 1 se při výběru znalostního a inovačního společenství zejména zohlední:

a)

stávající a potenciální inovační kapacita v rámci partnerství a jeho vynikající výsledky v oblasti vysokoškolského vzdělávání výzkumu a inovací;

b)

schopnost partnerství dosahovat cílů strategického programu inovací;

c)

schopnost partnerství zajistit udržitelné, dlouhodobé a nezávislé financování, včetně významného a rostoucího příspěvku ze soukromého sektoru, průmyslu a služeb;

d)

účast v partnerstvích organizací činných v trojstranném vztahu vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;

e)

prokázání plánu správy duševního a průmyslového vlastnictví vhodného pro dané odvětví a odpovídajícího zásadám a pokynům EIT pro správu duševního a průmyslového vlastnictví, včetně způsobu, jakým byly příspěvky od jednotlivých partnerských organizací zohledněny;

f)

opatření na podporu zapojení soukromého sektoru a spolupráce s ním, včetně finančního sektoru a zejména malých a středních podniků, jakož i zakládání nových podniků, podniků vzniklých odštěpením z výzkumných institucí nebo vysokých škol a malých a středních podniků s ohledem na obchodní využití výsledků činností znalostních a inovačních společenství;

g)

připravenost spolupracovat s dalšími organizacemi a sítěmi mimo znalostní a inovační společenství s cílem sdílet osvědčené postupy a excelenci.

3.   Minimální podmínkou pro vytvoření znalostního a inovačního společenství je účast alespoň tří partnerských organizací usazených alespoň ve dvou různých členských státech. Všechny tyto partnerské organizace musí být vzájemně nezávislé ve smyslu článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (8).

4.   Znalostní a inovační společenství může zahrnout partnerské organizace ze třetích zemí pod podmínkou schválení správní radou. Většina partnerských organizací tvořících znalostní a inovační společenství musí být usazena v členských státech. Součástí každého znalostního a inovačního společenství je alespoň jedna vysokoškolská instituce a jedna soukromá společnost.

Článek 8

Tituly a diplomy

1.   Tituly a diplomy související s činnostmi vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c) udělují zúčastněné vysokoškolské instituce v souladu s vnitrostátními pravidly a akreditačními postupy. Dohoda mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími stanoví, že tyto tituly a diplomy mohou být rovněž označovány jako tituly a diplomy EIT.

2.   EIT podporuje zúčastněné vysokoškolské instituce při:

a)

udělování společných nebo několikanásobných titulů a diplomů, které odrážejí integrovanou povahu znalostních a inovačních společenství. Tyto tituly a diplomy však může udělovat rovněž jediná vysokoškolská instituce;

b)

zohledňování:

i)

opatření Společenství učiněných v souladu s články 149 a 150 Smlouvy,

ii)

opatření učiněných v souvislosti s evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání.

Článek 9

Nezávislost EIT a soulad s činnostmi na úrovni Společenství, členských států nebo na mezivládní úrovni

1.   EIT provádí své činnosti nezávisle na vnitrostátních orgánech a vnějších tlacích.

2.   Činnost EIT je v souladu s dalšími činnostmi a nástroji, jež mají být provedeny na úrovni Společenství, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací.

3.   EIT rovněž řádně zohlední politiky a iniciativy na regionální, státní a mezivládní úrovni s cílem využít osvědčených postupů, zavedených koncepcí a stávajících zdrojů.

Článek 10

Správa duševního a průmyslového vlastnictví

1.   EIT přijme pokyny pro správu duševního a průmyslového vlastnictví vycházející mimo jiné z nařízení (ES) č. 1906/2006.

2.   Na základě těchto pokynů uzavřou partnerské organizace každého znalostního a inovačního společenství mezi sebou dohodu o správě a využívání duševního a průmyslového vlastnictví, v níž se zejména stanoví, jak se příspěvky jednotlivých partnerských organizací, včetně malých a středních podniků, zohlední.

Článek 11

Právní postavení

1.   EIT je subjektem Společenství a má právní subjektivitu. V jednotlivých členských státech mu přísluší nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat nebo zcizovat movitý nebo nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

2.   Na EIT se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 12

Odpovědnost

1.   EIT nese výhradní odpovědnost za plnění svých povinností.

2.   Smluvní odpovědnost EIT se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právem rozhodným pro danou smlouvu. Soudní dvůr Evropských společenství (díle jen „Soudní dvůr“) má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvách uzavřených EIT.

3.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí EIT v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškeré škody způsobené EIT nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se náhrady takto způsobené škodu.

4.   Všechny platby ze strany EIT k pokrytí odpovědnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 a náklady a výdaje vzniklé v této souvislosti se považují za výdaje EIT a jsou hrazeny ze zdrojů EIT.

5.   Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných proti EIT za podmínek stanovených v článku 230 nebo 232 Smlouvy.

Článek 13

Průhlednost a přístup k dokumentům

1.   EIT zajistí při provádění svých činností vysokou úroveň průhlednosti. EIT zřídí především přístupné, bezplatné internetové stránky, které budou poskytovat informace o činnostech EIT a jednotlivých znalostních a inovačních společenství.

2.   EIT zveřejní svůj jednací řád, svá konkrétní finanční pravidla podle čl. 21 odst. 1 a podrobná kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství uvedených v článku 7 před první výzvou k předkládání návrhů pro výběr prvních znalostních a inovačních společenství.

3.   EIT bezodkladně zveřejňuje svůj klouzavý tříletý pracovní program, jakož i svou výroční zprávu o činnosti uvedenou v článku 15.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 6, nesděluje EIT třetím osobám důvěrné informace, které obdrží a u nichž je požadováno a odůvodněno důvěrné zacházení.

5.   Na členy orgánů EIT se vztahuje povinnost nevyzrazovat informace podle článku 287 Smlouvy.

Na informace shromážděné EIT v souladu s tímto nařízením se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (9).

6.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (10) se vztahuje na dokumenty, které má EIT v držení. Správní rada přijme praktická opatření pro uplatňování uvedeného nařízení nejpozději šest měsíců po zřízení EIT.

7.   Úřední dokumenty a publikace EIT se překládají v souladu s nařízením č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (11). Požadované překladatelské služby poskytuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, zřízené nařízením Rady (ES) č. 2965/1994 (12).

Článek 14

Finanční zdroje

1.   EIT je financován prostřednictvím příspěvku ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v rámci finančního krytí uvedeného v článku 19 a z jiných soukromých a veřejných zdrojů.

2.   Znalostní a inovační společenství jsou financována zejména z těchto zdrojů:

a)

z příspěvků od společností nebo soukromých organizací, které představují podstatný zdroj financování;

b)

z příspěvků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

c)

z povinných nebo dobrovolných příspěvků od zúčastněných států, třetích zemí nebo jejich veřejných orgánů;

d)

z odkazů, darů a příspěvků fyzických osob, institucí, nadací nebo jiných vnitrostátních subjektů;

e)

z příjmů získaných z vlastní činnosti a poplatků z práv duševního a průmyslového vlastnictví znalostních a inovačních společenství;

f)

z příjmů získaných z výsledků činností EIT nebo z kapitálových dotací, včetně příjmů spravovaných nadací EIT;

g)

z příspěvků od mezinárodních subjektů nebo institucí;

h)

z půjček a příspěvků od Evropské investiční banky, včetně možnosti využívat finančního nástroje pro sdílení rizik, v souladu s kritérii způsobilosti a s postupem výběru.

Příspěvky mohou zahrnovat věcné příspěvky.

3.   Postupy pro přístup k financování od EIT se stanoví ve finančních předpisech EIT uvedených v čl. 21 odst. 1.

4.   Příspěvek ze souhrnného rozpočtu Evropské unie na výdaje spojené se zřízením, správou a koordinací znalostních a inovačních společenství je poskytnut z finančního krytí uvedeného v článku 19.

5.   Znalostní a inovační společenství nebo jejich partnerské organizace mohou požádat o pomoc Společenství, zejména v rámci programů a fondů Společenství, a to v souladu s jejich příslušnými předpisy a za stejných podmínek jako u ostatních žádostí. V takovém případě se tato pomoc neposkytuje na činnosti, které jsou již financovány ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Článek 15

Vytváření programů a podávání zpráv

EIT přijímá:

a)

klouzavý tříletý pracovní program vycházející z přijatého strategického programu inovací a obsahující prohlášení o jeho hlavních prioritách a plánovaných iniciativách, včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů. EIT předá pracovní program pro informaci Komisi, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů;

b)

každoročně do 30. června výroční zprávu. Ve zprávě jsou uvedeny činnosti provedené ze strany EIT v průběhu předchozího kalendářního roku a hodnoceny výsledky s ohledem na stanovené cíle a časový rozvrh, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů a celkovou činnost EIT.

Článek 16

Sledování a hodnocení EIT

1.   EIT zajišťuje průběžné a systematické sledování a pravidelné nezávislé hodnocení svých činností, včetně činností řízených prostřednictvím znalostních a inovačních společenství, s cílem dosáhnout nejkvalitnějších výsledků, vědecké excelence a nejúčinnějšího využívání zdrojů. Výsledky hodnocení se zveřejňují.

2.   Do června roku 2011 a každých pět let po vstupu v platnost nového finančního rámce předloží Komise hodnocení EIT. Toto hodnocení vychází z nezávislého externího hodnocení a přezkoumá, jak EIT plní své poslání. Hodnocení se týká všech činností EIT a znalostních a inovačních společenství a posuzuje přidanou hodnotu EIT, dopad, efektivitu, udržitelnost, účinnost a význam prováděných činností a jejich vztah nebo doplňkovost, pokud jde o stávající vnitrostátní politiky a politiky Společenství na podporu vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací. Zohledňuje názory zúčastněných stran jak na evropské, tak i na vnitrostátní úrovni.

3.   Komise předloží výsledky hodnocení společně se svým stanoviskem a s případnými návrhy na změnu tohoto nařízení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Správní rada nálezy hodnocení náležitě zohlední v programech a činnostech EIT.

Článek 17

Strategický program inovací

1.   Poprvé do 30. června 2011 a dále každých sedm let vypracuje EIT návrh sedmiletého strategického programu inovací a předloží jej Komisi.

2.   Strategický program inovací stanoví oblasti s dlouhodobou prioritou pro EIT a zahrne posouzení jeho sociálně-hospodářského dopadu a jeho kapacity pro vytvoření nejlepší přidané hodnoty z hlediska inovací. Strategický program inovací zohlední výsledky sledování a hodnocení EIT, jak je uvedeno v článku 16.

3.   Strategický program inovací zahrnuje odhad finančních potřeb a zdrojů s ohledem na budoucí činnosti, dlouhodobý rozvoj a financování EIT. Program rovněž obsahuje orientační finanční plán pokrývající období finančního rámce.

4.   Strategický program inovací přijímá Evropský parlament a Rada na návrh Komise a v souladu čl. 157 odst. 3 Smlouvy.

Článek 18

Počáteční fáze

1.   Do dvanácti měsíců od svého vytvoření předloží správní rada Evropskému parlamentu, Radě a Komisi návrh prvního klouzavého tříletého pracovního programu uvedeného v čl. 15 písm. a). Evropský parlament, Rada a Komise mohou předložit správní radě stanovisko k jakékoliv záležitosti uvedené v návrhu do tří měsíců od dne, kdy jej obdrží. Pokud jsou EIT taková stanoviska předložena, správní rada na ně odpoví do tří měsíců a uvede případné úpravy priorit a plánovaných činností.

2.   Do osmnácti měsíců od vytvoření správní rady EIT v souladu s kritérii a postupy stanovenými v článku 7 vybere a určí dvě nebo tři znalostní a inovační společenství.

3.   Komise předloží návrh prvního strategického programu inovací na základě návrhu, který předloží EIT Evropskému parlamentu a Radě do konce roku 2011.

Kromě obsahu strategického programu inovací v souladu s článkem 17 první strategický program inovací zahrnuje:

a)

podrobné specifikace a pravomoci týkající se činnosti EIT;

b)

způsoby spolupráce mezi správní radou a znalostními a inovačními společenstvími;

c)

způsoby financování znalostních a inovačních společenství.

4.   Po přijetí prvního strategického programu inovací v souladu s čl. 17 odst. 4 může správní rada vybrat a určit další znalostní a inovační společenství v souladu s články 6 a 7.

Článek 19

Rozpočtové závazky

Finanční krytí pro provádění tohoto nařízení na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013 se stanoví na 308 700 000 EUR. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 20

Příprava a přijetí ročního rozpočtu

1.   Výdaje EIT zahrnují výdaje na pracovníky, správu, infrastrukturu a provoz. Správní výdaje musí být co nejnižší.

2.   Rozpočtový rok odpovídá roku kalendářnímu.

3.   Ředitel vypracuje odhad příjmů a výdajů EIT na následující rozpočtový rok a předloží jej správní radě.

4.   Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

5.   Správní rada přijme návrh odhadu společně s návrhem plánu pracovních míst a předběžným klouzavým tříletým pracovním programem a předloží je do 31. března Komisi.

6.   Na základě tohoto odhadu Komise zapracuje do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie podle svého uvážení odhady výše subvencí, které mají být poskytnuty ze souhrnného rozpočtu.

7.   Rozpočtový orgán schvaluje rozpočtové prostředky na subvence pro EIT.

8.   Správní rada přijme rozpočet EIT, který se stane konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se náležitě upraví.

9.   Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu EIT, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Informuje o tom Komisi.

10.   Případné významné změny rozpočtu se provedou stejným postupem.

Článek 21

Plnění a kontrola rozpočtu

1.   EIT přijme své finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zvláštní provozní potřeby EIT, a to s předchozím souhlasem Komise. Náležitě se zohlední potřeba zajistit dostatečnou operační pružnost, aby EIT mohl dosáhnout svých cílů a získat a udržet partnery ze soukromého sektoru.

2.   Rozpočet EIT plní ředitel.

3.   Účty EIT jsou konsolidovány s účty Komise.

4.   Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 30. dubna roku n+2 za rozpočtový rok n řediteli absolutorium za plnění rozpočtu EIT a správní radě za nadaci EIT.

Článek 22

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (13) se v zájmu boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním aktům vztahuje na EIT v celém rozsahu.

2.   EIT přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (14). Správní rada toto přistoupení schválí a přijme nezbytná opatření za účelem pomoci úřadu OLAF při provádění vnitřního vyšetřování.

3.   Všechna rozhodnutí, která EIT přijme, a všechny smlouvy, které uzavře, výslovně uvádějí, že OLAF a Účetní dvůr mohou na místě provádět kontroly dokladů všech dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky Společenství, a to i v prostorách konečných příjemců.

4.   Odstavce 1, 2 a 3 se obdobně použijí na nadaci EIT.

Článek 23

Stanovy

Přijímají se stanovy EIT ve znění uvedeném v příloze.

Článek 24

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 28.

(2)  Úř. věst. C 146, 30.6.2007, s. 27.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. září 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 21. ledna 2008 (Úř. věst. C 52 E, 26.2.2008, s. 7) a postoj Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1430/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

(6)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. Interinstitucionální úmluva ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2008/29/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2008, s. 7).

(7)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)  Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(11)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1645/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 13).

(13)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.


PŘÍLOHA

Stanovy Evropského inovačního a technologického institutu

Článek 1

Složení správní rady

1.   Správní rada se skládá ze jmenovaných členů, kteří zajišťují vyvážený poměr zkušeností z podnikatelské a z vysokoškolské oblasti a z oblasti výzkumu (dále jen „jmenovaní členové“), a z členů, které si ze svých řad zvolili pracovníci působící v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací techničtí a administrativní pracovníci, studenti a doktorandi v rámci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a ve znalostních a inovačních společenstvích (dále jen „zastupující členové“).

V rámci přechodných ustanovení se první správní rada skládá výlučně ze jmenovaných členů, dokud nebude možné uspořádat volby zastupujících členů po vytvoření prvního znalostního a inovačního společenství.

2.   Jmenovaných členů je osmnáct. Jejich funkční období je šestileté a nemohou být jmenováno opakovaně. Jmenuje je Komise průhledným postupem. Komise uvědomí Evropský parlament a Radu o průběhu výběru a konečném jmenování těchto členů správní rady.

Jmenovaní členové první správní rady jsou jmenováni na základě seznamu možných kandidátů navrženého výběrovou komisí ad hoc, která se skládá ze čtyř nezávislých odborníků na vysoké úrovni jmenovaných Komisí. Následující jmenovaní členové jsou jmenováni na základě seznamu možných kandidátů navrženého správní radou.

3.   Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností z oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, inovací a podnikání, jakož i k rovnoměrnému zastoupení mužů a žen a k uznání vysokoškolského, výzkumného a inovačního prostředí v rámci celé Evropské unie.

4.   Každé dva roky se obměňuje třetina jmenovaných členů. Jmenovaný člen může být jmenován opětovně, pokud byl ve funkci po dobu kratší než čtyři roky, s výhradou celkového omezení šesti let ve funkci.

Během přechodného období se losem vybere dvanáct jmenovaných členů původní správní rady, kteří budou ve funkci po dobu čtyř let. Na konci počátečního čtyřletého období bude z dvanácti nově jmenovaných členů losem vybráno šest členů, kteří budou ve funkci po dobu čtyř let. Tento přechodný postup se nevztahuje na předsedu správní rady.

5.   Zastupující členové jsou čtyři. Jejich funkční období je tříleté a lze jej jednou prodloužit. Jejich funkční období bude ukončeno, pokud odejdou z EIT nebo znalostního a inovačního společenství. Na zbývající část funkčního období jsou nahrazováni stejným volebním postupem.

6.   Podmínky a způsoby volby a nahrazení „zastupujících členů“ schválí správní rada na návrh ředitele před tím, než první znalostní a inovační společenství zahájí svou činnost. Tento mechanismus zajistí odpovídací zastoupení z hlediska rozmanitosti a zohlední vývoj EIT i znalostních a inovačních společenství.

7.   Nemůže-li některý člen správní rady své funkční období dokončit, je na zbytek jeho funkčního období jmenován či zvolen náhradník stejným postupem, jakým byl zvolen či jmenován člen, který svou funkci nemůže vykonávat.

Článek 2

Povinnosti správní rady

1.   Členové správní rady jednají v zájmu EIT a nezávislým způsobem zajišťují jeho cíle, poslání, identitu a soudržnost.

2.   Správní rada zejména:

a)

určuje strategii EIT uvedenou v jeho strategickém plánu inovací, v klouzavém tříletém pracovním programu, rozpočtu, roční účetní závěrce a rozvaze a v jeho roční zprávě o činnosti, a to na základě návrhu ředitele;

b)

specifikuje oblasti priorit, pro něž by měla být zřízena znalostní a inovační společenství;

c)

poskytuje příspěvek s cílem přípravy strategického programu inovací;

d)

vypracovává přijaté podrobné specifikace a podmínky provozu EIT v rámci strategického programu inovací, včetně kritérií a postupů pro financování, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství;

e)

vybírá a určuje partnerství jakožto znalostní a inovační společenství nebo v případě nutnosti toto určení ruší;

f)

zajišťuje průběžné hodnocení činností znalostních a inovačních společenství;

g)

přijímá svůj jednací řád, včetně pravidel pro výběr znalostních a inovačních společenství, jednací řád výkonného výboru a specifická finanční pravidla pro EIT;

h)

určuje se souhlasem Komise odpovídající odměny členů správní rady a výkonného výboru; tyto odměny se stanoví podle podobného ustanovení v členských státech;

i)

přijímá postup pro výběr výkonného výboru a ředitele;

j)

jmenuje, a je-li to nutné, odvolává ředitele a vykonává vůči němu disciplinární pravomoc;

k)

jmenuje účetního, členy výkonného výboru a členy útvaru interního auditu;

l)

v případě potřeby zřizuje poradní skupiny i na dobu určitou;

m)

celosvětově propaguje EIT s cílem zvýšit jeho přitažlivost a učinit z něj subjekt světové úrovně díky excelenci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací;

n)

přijímá kodex správného chování ohledně střetu zájmů;

o)

definuje zásady a pokyny pro správu práv duševního a průmyslového vlastnictví;

p)

zřizuje útvar interního auditu v souladu s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002;

q)

je oprávněna zřídit nadaci (dále jen „nadace EIT“) se zvláštním cílem prosazovat a podporovat činnosti EIT;

r)

zajišťuje doplňkovost a součinnost mezi činnostmi EIT a jinými programy Společenství;

s)

rozhoduje o jazykovém režimu EIT, přičemž zohlední dosavadní zásady vícejazyčnosti a praktické požadavky jeho činnosti.

3.   Správní rada může určitými úkoly pověřit výkonný výbor.

4.   Správní rada volí ze jmenovaných členů svého předsedu. Funkční období předsedy je tříleté a může být jmenován jednou opětovně.

Článek 3

Fungování správní rady

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, přijímá správní rada rozhodnutí prostou většinou všech svých členů.

Rozhodnutí podle čl. 2 odst. 2 písm. a), b), c), d), i) a s) a podle čl. 2 odst. 4 však vyžadují dvoutřetinovou většinu všech jejích členů.

2.   Zastupující členové nemohou hlasovat o rozhodnutích podle čl. 2 odst. 2 písm. e), g), i), j), k), q) a s).

3.   Správní rada pořádá řádná zasedání nejméně třikrát ročně; mimořádné zasedání svolává předseda z vlastního podnětu nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů správní rady.

Článek 4

Výkonný výbor

1.   Výkonný výbor se skládá z pěti členů včetně předsedy správní rady, který je rovněž předsedou výkonného výboru.

Čtyři členy jiné něž předsedu vybírá správní rada z řad jmenovaných členů správní rady.

2.   Zasedání výkonného výboru svolává pravidelně předseda z vlastního podnětu nebo na žádost ředitele.

3.   Výkonný výbor přijímá svá rozhodnutí prostou většinou všech svých členů.

4.   Výkonný výbor:

a)

připravuje zasedání správní rady;

b)

dohlíží na provádění strategického programu inovací a klouzavého tříletého pracovního programu;

c)

dohlíží nad průběhem výběru znalostních a inovačních společenství;

d)

přijímá rozhodnutí z pověření správní radou.

Článek 5

Ředitel

1.   Ředitelem je osoba s odbornými znalostmi a všeobecně uznávanými schopnostmi v oblastech, v nichž EIT působí. Ředitele jmenuje správní rada na funkční období v délce čtyř let. Správní rada jej může jmenovat jednou opětovně na další čtyři roky, pokud je to podle jejího uvážení v nejlepším zájmu EIT.

2.   Ředitel odpovídá za každodenní řízení EIT a právně jej zastupuje. Ředitel je odpovědný správní radě a podává jí průběžně zprávy o vývoji činností EIT.

3.   Ředitel zejména:

a)

podporuje správní radu a výkonný výbor v jejich činnosti a zajišťuje pro jejich zasedání sekretariát;

b)

připravuje návrh strategického programu inovací, návrh klouzavého tříletého pracovního programu, výroční zprávu a roční rozpočet pro předložení správní radě prostřednictvím výkonného výboru;

c)

řídí průběh výběru znalostních a inovačních společenství a zajišťuje, aby jednotlivé fáze výběru probíhaly transparentně a objektivně;

d)

organizuje a řídí činnosti EIT;

e)

zajišťuje provádění účinných postupů sledování a hodnocení výkonu EIT v souladu s článkem 16 nařízení;

f)

odpovídá za správní a finanční záležitosti včetně plnění rozpočtu EIT. V této souvislosti ředitel náležitě zohlední doporučení útvaru interního auditu;

g)

odpovídá za veškeré personální záležitosti;

h)

předkládá návrh roční účetní závěrky a rozvahy internímu auditorovi a následně prostřednictvím výkonného výboru správní radě;

i)

zajišťuje, aby byly povinnosti EIT vyplývající z uzavřených smluv a dohod plněny;

j)

poskytuje výkonnému výboru a správní radě veškeré informace, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí.

Článek 6

Příprava vytvoření podpůrné struktury

Komise poskytne na přechodné období nezbytnou podporu pro vytvoření struktury EIT. Za tímto účelem až do doby, kdy budou určeni první jmenovaní členové správní rady, úředník jmenovaný Komisí právně zastupuje EIT a odpovídá za zaměstnance, správní a finanční záležitosti, včetně plnění rozpočtu EIT. Správní rada poté průhledným postupem určí osobu, která má tyto funkce plnit, nebo prodlouží mandát úředníka jmenovaného Komisí do doby, než se svých povinností na základě jmenování správní radou ujme ředitel v souladu s článkem 5. Správní rada zahájí postup výběru ředitele EIT neprodleně.

Článek 7

Pracovníci EIT

1.   Pracovníci EIT jsou přímo zaměstnáni institutem EIT na základě smluv na dobu určitou. Na ředitele a zaměstnance EIT se vztahuje pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

2.   Zúčastněné státy mohou na omezenou dobu do EIT vyslat své odborníky nebo jiné zaměstnance.

Správní rada přijme předpisy, které vyslaným odborníkům z členských států nebo od jiných zaměstnavatelů umožní pracovat v EIT, a určí jejich práva a povinnosti.

3.   EIT vykonává ve vztahu ke svým pracovníkům pravomoci, jež přísluší orgánu, který je oprávněn uzavírat s pracovníky smlouvy.

4.   Po každém zaměstnanci může být požadováno, aby zcela nebo zčásti nahradil škodu, která vznikne institutu EIT v důsledku závažného pochybení, kterého se dopustí při plnění svých povinností nebo v souvislosti s jejich plněním.

Článek 8

Zásady hodnocení a sledování znalostních a inovačních společenství

EIT zajišťuje průběžné sledování a pravidelné nezávislé hodnocení výsledků každého znalostního a inovačního společenství. Tato hodnocení jsou založena na osvědčených správních postupech a na parametrech orientovaných na výsledky a vyhýbají se zbytečným formálním a procedurálním aspektům.

Článek 9

Trvání, pokračování a ukončení znalostního a inovačního společenství

1.   S výhradou výsledků pravidelných hodnocení a specifických rysů určitých oblastí je běžným časovým rámcem znalostního a inovačního společenství sedm až patnáct let.

2.   Správní rada může rozhodnout o prodloužení činnosti znalostního a inovačního společenství nad rámec původně stanoveného období, pokud lze tímto způsobem nejvhodněji dosáhnout cíle EIT.

3.   Vykazuje-li hodnocení znalostního a inovačního společenství neodpovídající výsledky, přijme správní rada odpovídající opatření, která mohou představovat snížení, úpravu nebo odnětí finanční podpory nebo ukončení příslušné dohody.

Článek 10

Zrušení EIT

Dojde-li ke zrušení EIT, proběhne zrušení a likvidace pod dohledem Komise a v souladu s platnými právními předpisy. Dohody se znalostními a inovačními společenstvími a akt, kterým se zřizuje nadace EIT, stanoví pro takovou situaci odpovídající úpravu.


9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/13


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 295/2008

ze dne 11. března 2008

o strukturální statistice podniků

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání (3) bylo několikrát zásadně změněno (4). Jelikož toto nařízení má být znovu změněno, je vhodné z důvodů přehlednosti a srozumitelnosti dotyčná ustanovení přepracovat.

(2)

Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 stanovilo společný rámec pro shromažďování, zpracovávání, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství.

(3)

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistickém programu Společenství na období 2003 až 2007 (5) byl přijat program, který se má řídit hlavními prioritami politik Společenství v oblasti hospodářské a měnové unie, rozšíření Evropské unie a konkurenceschopnosti, regionální politiky, udržitelného rozvoje a sociální agendy. Důležitou součást tohoto programu tvoří statistiky o ekonomické činnosti podniků.

(4)

Toto nařízení by mělo umožnit pokračování stávající statistické podpory při rozhodování v nynějších politických oblastech a uspokojení dalších potřeb vyplývajících z nových iniciativ politik Společenství, průběžného přezkoumávání statistických priorit a potřebnosti vypracovávaných statistik, aby byly co nejlépe využívány dostupné zdroje a minimalizována zátěž respondentů. Zvláštní pozornost by měla být věnována dopadu, který mají na podniky politiky Společenství v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí, například nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 (6). Měla by být podporována spolupráce a výměna osvědčených postupů mezi národními statistickými úřady, aby bylo zajištěno účinnější využívání administrativních zdrojů informací.

(5)

Neustále roste potřeba údajů o službách, zejména o podnikatelských službách. Statistiky jsou potřebné pro ekonomickou analýzu a tvorbu politik v odvětví, které je nejdynamičtějším odvětvím moderních ekonomik, zejména ve vztahu k jeho potenciálu, pokud jde o růst a vytváření pracovních míst. Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24 března 2000 zdůraznila význam služeb. Zjišťování obratu v členění podle jednotlivých produktů v oblasti služeb je nezbytným předpokladem pro skutečné pochopení úlohy služeb v hospodářství. Evropská rada na zasedání ve Stockholmu ve dnech 23. a 24. března 2001 dospěla k závěru, že vytvoření účinně fungujících vnitřních trhů se službami je jednou z nejdůležitějších priorit Evropy. Statistiky o přeshraničním obchodu členěné podle jednotlivých produktů v oblasti služeb jsou nezbytné pro sledování fungování vnitřních trhů se službami, hodnocení konkurenceschopnosti služeb a posouzení dopadů překážek obchodu se službami.

(6)

Jsou zapotřebí údaje o demografii podniků zejména proto, že jsou součástí strukturálních ukazatelů vytvořených za účelem sledování pokroku při dosahování cílů stanovených Lisabonskou strategií. Dále jsou potřebné harmonizované údaje o demografii podniků a jejím vlivu na zaměstnanost, aby odůvodňovaly politická doporučení týkající se podpory podnikání.

(7)

V rámci statistického systému je rovněž zapotřebí flexibilní nástroj, pomocí něhož bude možné rychle a včas reagovat na nově se objevující potřeby uživatelů vyplývající ze stále se zvyšující dynamiky, inovativnosti a komplexnosti hospodářství založeného na znalostech. Spojení těchto sběrů údajů ad hoc s pokračujícím sběrem údajů o strukturální statistice podniků zvyšuje přidanou hodnotu údajů získávaných v rámci obou zjišťování a může vést ke snížení celkové zátěže respondentů tím, že zamezí dvojímu sběru údajů.

(8)

Je zapotřebí stanovit postup pro přijímání prováděcích opatření k tomuto nařízení, aby bylo možné dále upřesnit pravidla pro sběr a statistické sestavování údajů a pro vypracování a předávání výsledků.

(9)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(10)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k aktualizaci seznamu ukazatelů v přílohách; ke stanovení frekvence sestavování statistik, pravidel pro označování údajů jako „příspěvků pouze k evropským úhrnům“ (CETO), prvního sledovaného roku pro sestavení výsledků, ke stanovení členění výsledků, klasifikací, které je třeba použít, a kombinací velikostních skupin; k aktualizaci lhůt pro předávání údajů; k přizpůsobení členění činností a produktů změnám nebo revizím statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) a klasifikace produkce podle činností (CPA); k přijetí opatření na základě vyhodnocení pilotních studií; ke změně spodní hranice sledovaného souboru v příloze VIII; a ke stanovení kritérií pro hodnocení kvality. Jelikož uvedená opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(11)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž poskytování harmonizovaných údajů o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto ho může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství.

Sestavování těchto statistik má především za cíl analyzovat:

a)

strukturu a vývoj činností podniků;

b)

použité výrobní činitele a jiné prvky umožňující měřit činnost, konkurenceschopnost a výkonnost podniků;

c)

rozvoj podniků a trhů na úrovni regionů, členských států, Společenství a na mezinárodní úrovni;

d)

chování podniků;

e)

malé a střední podniky a

f)

specifické ukazatele podniků týkající se určitých členění činností.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se týká všech tržních činností v sekcích B až N a P až S společné statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, která byla zavedena nařízením (ES) č. 1893/2006 (dále jen „NACE rev. 2“).

2.   Toto nařízení se týká statistických jednotek, jejichž druhy jsou uvedeny v oddílu I přílohy nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (8) a které spadají pod některou z činností uvedených v odstavci 1. Používání jednotlivých druhů jednotek pro sestavování statistik je upřesněno v přílohách tohoto nařízení.

Článek 3

Moduly

1.   Statistiky, které mají být sestavovány pro oblasti uvedené v článku 1, se seskupují do modulů.

2.   Moduly uvedené v tomto nařízení jsou tyto:

a)

společný modul pro roční strukturální statistiku definovaný v příloze I;

b)

podrobný modul pro strukturální statistiku průmyslu definovaný v příloze II;

c)

podrobný modul pro strukturální statistiku obchodu definovaný v příloze III;

d)

podrobný modul pro strukturální statistiku stavebnictví definovaný v příloze IV;

e)

podrobný modul pro strukturální statistiku pojišťovnictví definovaný v příloze V;

f)

podrobný modul pro strukturální statistiku úvěrových institucí definovaný v příloze VI;

g)

podrobný modul pro strukturální statistiku penzijních fondů definovaný v příloze VII;

h)

podrobný modul pro strukturální statistiku podnikatelských služeb definovaný v příloze VIII;

i)

podrobný modul pro strukturální statistiku demografie podniků definovaný v příloze IX;

j)

flexibilní modul pro provádění specifického a omezeného sběru údajů ad hoc o podnikových ukazatelích.

3.   Každý modul obsahuje tyto údaje:

a)

činnosti, za které mají být sestavovány statistiky podle oblasti působnosti uvedené v čl. 2 odst. 1;

b)

druhy statistických jednotek, které mají být použity pro sestavování statistik, ze seznamu statistických jednotek uvedeného v čl. 2 odst. 2;

c)

seznamy ukazatelů, za které mají být sestavovány statistiky v oblastech uvedených v článku 1, a sledovaná období pro tyto ukazatele;

d)

frekvenci sestavování statistik, a to roční nebo víceletá. Pokud se jedná o víceleté statistiky, sestavují se nejméně jednou za deset let;

e)

časový plán uvádějící první sledované roky, pro které se mají statistiky sestavovat;

f)

požadavky na reprezentativnost a hodnocení kvality;

g)

lhůtu, ve které je nutné po uplynutí sledovaného období statistické údaje předat;

h)

maximální délku přechodného období, kterou je možné povolit.

4.   Flexibilní modul uvedený v odst. 2 písm. j) se použije v úzké spolupráci s členskými státy. O jeho rozsahu, seznamu ukazatelů, sledovaném období, šetřených činnostech a požadavcích na kvalitu rozhoduje Komise regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 alespoň 12 měsíců před začátkem sledovaného období. Komise rovněž upřesní potřebu údajů a dopad sběru údajů na zátěž podniků a náklady pro členské státy.

Aby se omezily zátěž podniků a náklady pro členské státy, omezí se objem sběru údajů na nejvýše 20 podnikových ukazatelů či otázek, nejvýše 25 000 respondentských podniků v celé Evropské unii a nejvyšší průměrnou dobu vynaloženou jednotlivým respondentem v délce 1,5 hodiny. Sběr údajů ad hoc se provede v reprezentativním počtu členských států. Pokud jsou třeba pouze výsledky na evropské úrovni, může Komise stanovit evropskou metodu sběru vzorků, aby zajistila minimální zátěž a minimální náklady.

Prostřednictvím zavedených postupů může Komise náklady na sběr údajů ad hoc spolufinancovat.

Článek 4

Pilotní studie

1.   Komise vytvoří řadu pilotních studií, jak je upřesněno v přílohách, které členské státy dobrovolně provedou. Po výzvě k předkládání návrhů poskytne Komise vnitrostátním orgánům granty ve smyslu článku 2 nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (9).

2.   Cílem provádění pilotních studií je vyhodnotit relevanci a proveditelnost sběru údajů. Výsledky pilotních studií vyhodnotí Komise, přičemž vezme v úvahu přínos získaných údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zátěži podniků.

3.   O výsledcích pilotních studií informuje Komise Evropský parlament a Radu.

4.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním na základě vyhodnocení pilotních studií, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 5

Získávání údajů

1.   Členské státy shromažďují údaje nezbytné pro sledování ukazatelů ze seznamů obsažených v modulech uvedených v článku 3.

2.   Členské státy mohou získat potřebné údaje tak, že uplatní zásadu administrativního zjednodušení a kombinují tyto zdroje:

a)

povinná zjišťování: právní jednotky, ke kterým patří nebo z nichž se skládají statistické jednotky, jimž byla členskými státy stanovena zpravodajská povinnost, jsou povinny dodávat včasné, přesné a úplné informace;

b)

jiné zdroje, které jsou přinejmenším stejně hodnotné s ohledem na přesnost a kvalitu;

c)

postupy statistického odhadování v případě, že některé ukazatele nebyly sledovány u všech jednotek.

3.   Pro snížení zátěže při plnění zpravodajské povinnosti mají vnitrostátní orgány členských států a Komise (Eurostat) v mezích a za podmínek stanovených jednotlivými členskými státy a Komisí ve svých oblastech působnosti přístup k administrativním zdrojům informací v oblastech činnosti jejich orgánů veřejné správy, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro splnění požadavků na přesnost uvedených v článku 6. Kromě toho se, je-li to proveditelné, pro splnění oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení použijí příslušné administrativní údaje.

4.   Členské státy a Komise podpoří v rámci svých pravomocí vytvoření podmínek pro zvýšené používání elektronického přenosu údajů a jejich automatizovaného zpracování.

Článek 6

Přesnost

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby předávané údaje odrážely strukturu základního souboru statistických jednotek uvedených v přílohách.

2.   Hodnocení kvality se provádí srovnáváním přínosu získaných údajů s náklady na sběr údajů a se zátěží podniků, zejména malých.

3.   Členské státy předají Komisi na její žádost veškeré informace nezbytné pro hodnocení uvedené v odstavci 2.

Článek 7

Srovnatelnost

1.   Členské státy vypracují na základě zjišťovaných a odhadovaných údajů srovnatelné výsledky a dodržují členění stanovené pro každý modul stanovený v článku 3 a v příslušných přílohách.

2.   Za účelem sestavování agregovaných statistik Společenství vypracují členské státy národní výsledky podle úrovní členění klasifikace NACE rev. 2 stanovených v přílohách nebo určených regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 8

Předávání výsledků

1.   Členské státy předají Komisi (Eurostatu) výsledky uvedené v článku 7 tohoto nařízení včetně důvěrných údajů v souladu s platnými předpisy Společenství v oblasti sdělování statistických informací, na které se vztahuje statistická důvěrnost, zejména nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 (10). Tyto předpisy Společenství se použijí při nakládání s výsledky, pokud obsahují důvěrné informace.

2.   Výsledky se předávají v příslušném technickém formátu ve lhůtě, která se počítá od konce sledovaného období, která se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 pro moduly stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) a j) a nepřesáhne 18 měsíců. U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta 30 měsíců nebo 18 měsíců, jak je stanoveno v oddíle 9 přílohy IX. Malé množství odhadovaných předběžných výsledků se dále předá ve lhůtě počínající koncem sledovaného období, která se stanoví uvedeným postupem pro moduly stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g) a nepřesáhne 10 měsíců. U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta pro předběžné výsledky 18 měsíců.

3.   Aby bylo minimalizována zátěž podniků a náklady pro vnitrostátní statistické úřady, mohou členské státy označit údaje, které mají být využity jako příspěvek pouze k evropským úhrnům, jako CETO. Eurostat tyto údaje nezveřejní a členské státy neoznačí jako CETO vnitrostátně zveřejňované údaje. Použití označení CETO závisí na podílu jednotlivého členského státu na celkové přidané hodnotě EU v podnikové ekonomice takto:

a)

V případě Německa, Francie, Itálie a Spojeného království lze údaje s označením CETO zasílat pro úroveň tříd NACE Rev. 2 a pro členění velikostních tříd na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Lze označit nejvýše 15 % buněk.

b)

V případě Belgie, Dánska, Irska, Řecka, Španělska, Nizozemska, Rakouska, Polska, Portugalska, Finska a Švédska lze údaje s označením CETO zasílat pro úroveň tříd NACE Rev. 2 a pro členění velikostních tříd na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Lze označit nejvýše 25 % buněk. Kromě toho, pokud je v některém z těchto členských států podíl třídy NACE Rev. 2 nebo velikostní skupiny na úrovni skupiny NACE Rev. 2 nižší než 0,1 % podnikové ekonomiky daného členského státu, lze tyto údaje také zaslat s označením CETO.

c)

V případě Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Rumunska, Slovinska a Slovenska lze údaje s označením CETO zasílat pro úroveň tříd NACE Rev. 2 a pro členění velikostních skupin na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Lze označit nejvýše 25 % buněk na úrovni skupiny.

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplnění, týkající se přezkumu pravidel pro označení CETO a rozdělení členských států do skupin, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 do 29. dubna 2013 a následně každých pět let.

Článek 9

Informace o provádění

Členské státy sdělí Komisi na její žádost všechny významné informace o provádění tohoto nařízení v členských státech.

Článek 10

Přechodná období

1.   Pokud je nutné národní statistické systémy upravovat ve větší míře, mohou být během přechodných období regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 povoleny odchylky od příloh.

2.   Pokud není možné ustanovení tohoto nařízení dodržovat z důvodu odchylek povolených podle nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely (11), mohou být členskému státu povolena dodatečná přechodná období pro sestavování statistik.

Článek 11

Prováděcí opatření

1.   Regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 se přijímají tato opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení:

a)

stanovení definic ukazatelů a jejich vhodnosti u určitých činností (článek 3 a příloha I oddíl 4 odst. 2);

b)

stanovení definice sledovaného období (článek 3);

c)

stanovení příslušného technického formátu pro předávání výsledků (článek 8 a příloha I oddíl 9 odst. 2);

d)

stanovení přechodného období a odchylek od tohoto nařízení povolených pro toto období (článek 10 a příloha I oddíl 11, příloha II oddíl 10, příloha III oddíl 9, příloha VIII oddíl 8 a příloha IX oddíl 13);

e)

stanovení seznamu ukazatelů, které mají být předány na základě společné statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství zavedené nařízením Rady (EHS) č. 3037/90 (12) (dále jen „NACE rev. 1.1“) za rok 2008 a podrobnosti týkající se vypracování výsledků (příloha I oddíl 9 odst. 2);

f)

stanovení používání flexibilního modulu podle čl. 3 odst. 2 písm. j) a čl. 3 odst. 4 a

g)

stanovení postupů, které mají být dodržovány v souvislosti se sběry údajů ad hoc uvedenými v příloze II oddílu 4 odst. 3 a 4, v příloze III oddílu 3 odst. 3 a v příloze IV oddílu 3 odst. 3.

2.   Regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 se přijímají tato opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplnění:

a)

aktualizace seznamu ukazatelů a předběžných výsledků, pokud z takové aktualizace po kvantitativním hodnocení nevyplývá ani zvýšení počtu šetřených jednotek, ani zvýšení zátěže u jednotek, které by bylo neúměrné vzhledem k očekávaným výsledkům (články 4 a 8 a příloha I oddíl 6, příloha II oddíl 6, příloha III oddíl 6 a příloha IV oddíl 6);

b)

stanovení frekvence sestavování statistik (článek 3);

c)

stanovení pravidel pro označování údajů jako příspěvků pouze k evropským úhrnům (čl. 8 odst. 3);

d)

stanovení prvního sledovaného roku pro sestavení výsledků (článek 8 a příloha I oddíl 5);

e)

stanovení členění výsledků, zejména klasifikací, které je třeba použít, a kombinací velikostních skupin (článek 7 a příloha VIII oddíl 4 odst. 2 a 3 a příloha IX oddíl 8 odst. 2 a 3 a příloha IX oddíl 10);

f)

aktualizace lhůt pro předávání údajů (článek 8 a příloha I oddíl 8 odst. 1 a příloha VI oddíl 7);

g)

přizpůsobení členění činností změnám nebo revizím klasifikace NACE a členění produktů změnám nebo revizím klasifikace CPA;

h)

opatření přijatá na základě vyhodnocení pilotních studií (čl. 4 odst. 4);

i)

změny spodní hranice pro sledované soubory (příloha VIII oddíl 3) a

j)

stanovení kritérií pro hodnocení kvality (článek 6 a příloha I oddíl 6, příloha II oddíl 6, příloha III oddíl 6 a příloha IV oddíl 6).

Článek 12

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy Evropských společenství zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (13).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/EHS s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 13

Zpráva

1.   Do 29. dubna 2011 a dále každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o statistikách sestavených podle tohoto nařízení, zejména o jejich kvalitě a o zátěži, které pro podniky představují.

2.   Ve zprávách uvedených v odstavci 1 Komise navrhne změny, které bude považovat za potřebné.

Článek 14

Zrušení

1.   Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se zrušuje. Článek 20 nařízení (ES) č. 1893/2006 se rovněž zrušuje.

2.   Od sledovaného roku 2008 se odkazy na zrušené nařízení považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze XI. Ustanovení nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se i nadále použijí, pokud jde o sběr, sestavování a předávání údajů pro sledované roky až do roku 2007 včetně.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 318, 23.12.2006, s. 78.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 (Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 139) a rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2008.

(3)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Viz příloha X.

(5)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 787/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 12).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1); opravené znění v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1354/02007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(10)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(11)  Úř. věst. L 196, 5.8.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(12)  Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1893/2006.

(13)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA I

SPOLEČNÝ MODUL PRO ROČNÍ STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků v členských státech.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistické údaje se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a), b), c) a e) zejména analýzy přidané hodnoty a jejích hlavních složek.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Tyto statistické údaje se sestavují za činnosti uvedené v oddílu 9.

2.

Pilotní studie se provedou u činností uvedených v oddílu 10.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

V níže uvedených seznamech ukazatelů se podle potřeby uvádí, pro které druhy statistických jednotek se statistické údaje sestavují.

2.

Odpovídající názvy ukazatelů, pro které se budou sestavovat statistické údaje o činnostech v sekci K klasifikace NACE rev. 2, které nejvíce odpovídají činnostem uvedeným v odstavcích 3 až 5, se stanoví regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.

3.

Roční demografické statistiky:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

11 21 0

Počet místních jednotek

4.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

5.

Ukazatele, za které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

6.

Pro ukazatele uvedené v oddílu 10 se provedou pilotní studie.

ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje, je kalendářní rok 2008. Údaje se sestavují podle členění v oddílu 9. První sledovaný rok, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE rev. 2 ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a v oddílu 66 se stanoví regulativním postupem podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy stanovené v článku 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Základní ukazatele se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 7

Vypracování výsledků

1.

Výsledky se člení až na úroveň tříd u činností uvedených v oddílu 9.

2.

Některé výsledky se také člení podle velikostních skupin pro každou skupinu činností uvedených v oddílu 9.

3.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň 2 společné klasifikace územních statistických jednotek zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (1) (dále jen „NUTS“).

ODDÍL 8

Předávání výsledků

1.

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou třídy činnosti 64.11 NACE rev. 2 a činností NACE rev. 2 obsažených v přílohách V, VI a VII. Pro třídu činnosti 64.11 NACE rev. 2 je lhůta pro předání deset měsíců. Pro činnosti obsažené v přílohách V, VI a VII jsou lhůty pro předání stanoveny v těchto přílohách. Lhůty pro předání výsledků tříd činností v skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a oddílu 66 NACE rev. 2 se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 3.

2.

S výjimkou oddílů 64 a 65 NACE rev. 2 se do 10 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání, vypracovaných pro tyto ukazatele:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2). Pro oddíl 66 NACE rev. 2 se o předání předběžných výsledků nebo odhadů rozhodne regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 9

Členění činností

1.

Aby mohly být sestavovány statistiky Společenství, předávají členské státy od sledovaného roku 2008 a dále národní výsledky členěné na úrovni tříd NACE rev. 2 pro sekce B až N a oddíl 95.

2.

Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, předají členské státy Komisi strukturální statistiky podniků týkající se sledovaného roku 2008 podle NACE rev. 1.1 a NACE rev. 2.

Ohledně seznamu ukazatelů, který má být předán podle klasifikace NACE rev. 1.1, a ohledně podrobností vypracování výsledků se rozhodne regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.

ODDÍL 10

Zprávy a pilotní studie

1.

Pro činnosti v sekcích P až R a oddílech 94 a 96 sekce S klasifikace NACE rev. 2 vytvoří Komise řadu pilotních studií, jejichž cílem je vyhodnotit proveditelnost šetření tržních činností v těchto sekcích.

2.

Komise zavede řadu pilotních studií pro ukazatele týkající se finančních účtů a nehmotných investic, formy organizace hospodářství a srovnatelnosti mezi strukturálními statistikami v podnikání a statistikami pracovního trhu a produktivity. Tyto pilotní studie budou přizpůsobeny zvláštnostem sektorů.

ODDÍL 11

Přechodné období

Pro sestavování statistik o ukazatelích 12 17 0, 13 13 1 a 16 14 0 nepřesáhne přechodné období dvou let od konce prvního sledovaného roku (2008) uvedeného v oddílu 5.


(1)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 105/2007 (Úř. věst. L 39, 10.2.2007, s. 1).


PŘÍLOHA II

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU PRŮMYSLU

ODDÍL 1

Cíl

Účelem této přílohy je stanovení společného rámce pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti průmyslu.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistické údaje se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a) až e), zejména:

základního seznamu statistických údajů pro podrobnou analýzu struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti jednotlivých průmyslových činností,

dalšího seznamu statistických údajů pro zkoumání specifických otázek.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

Statistiky se sestavují za všechny činnosti uvedené v sekcích B, C, D a E klasifikace NACE rev. 2. Tyto sekce zahrnují činnosti při dobývání nerostných surovin (B), ve zpracovatelském průmyslu (C), dodávkách elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (D) a zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (E). Statistiky podnikání se týkají základního souboru všech podniků zařazených podle hlavních činností do sekcí B, C, D a E.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

V níže uvedených seznamech ukazatelů a statistických údajů se podle potřeby uvádí, pro které druhy statistických jednotek se statistické údaje sestavují, a zda se sestavují ročně nebo za více let. Statistické údaje a ukazatele uvedené kurzivou se uvádějí také na seznamech společného modulu definovaného v příloze I.

2.

Roční demografické statistiky:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

11 21 0

Počet místních jednotek

11 31 0

Počet činnostních jednotek

3.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 13 0

Hrubé obchodní rozpětí

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 21 3

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby vyrobených jednotkou

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

13 41 1

Platby za dlouhodobý nájem a operativní leasing výrobků

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

15 12 0

Hrubé investice do pozemků

15 13 0

Hrubé investice do stávajících budov a staveb

15 14 0

Hrubé investice do výstavby a rekonstrukce budov

15 15 0

Hrubé investice do strojů a zařízení

15 21 0

Prodej dlouhodobých hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců (FTE)

16 15 0

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

Členění obratu podle druhů činností

18 11 0

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 2

Nákup energetických produktů

20 11 0

Nákup energetických produktů (v hodnotovém vyjádření)

Kromě sekcí D a E

Environmentální údaje

21 11 0

Investice do provozních celků a zařízení pro ochranu životního prostředí a do zvláštního příslušenství bránícího znečišťování životního prostředí (hlavně zařízení na konci procesu) (1)

 

21 12 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie) (1)

 

4.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují víceleté statistiky:

Kód

Název

Údaje o hmotných aktivech

15 42 0

Hrubé investice do koncesí, patentů, licencí, obchodních známek a podobných práv

15 44 1

Investice do nákupu programového vybavení

Členění obratu podle druhů činností

18 12 0

Obrat z průmyslových činností

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

Environmentální údaje

21 14 0

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí (2)

Subdodávky

23 11 0

Platby dodavatelům

5.

Ukazatele, za které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

6.

Ukazatele za činnostní jednotky, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

7.

Pro ukazatele uvedené v oddílu 9 se provedou pilotní studie.

ODDÍL 5

První sledovaný rok

1.

Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky sestavují, bude kalendářní rok 2008. První sledované roky pro statistiky sestavené jednou za více let jsou uvedeny níže podle příslušných kódů jednotlivých ukazatelů:

Kalendářní rok

Kód

2009

15 42 0 a 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 a 23 11 0

2.

Víceleté statistiky se sestavují nejméně jednou za pět let.

3.

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistiky pro ukazatel 21 14 0 je kalendářní rok 2010.

4.

Statistiky o ukazateli 21 12 0 se sestavují ročně. Statistiky o ukazateli 21 14 0 se sestavují každé tři roky.

ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Základní ukazatele se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 7

Vypracování výsledků

1.

Výsledky statistik s výjimkou ukazatelů 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

Ukazatele 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 se člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

2.

Některé výsledky se také člení na velikostní skupiny a až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

3.

Výsledky statistik sestavených za činnostní jednotky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2).

4.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň NUTS 2.

5.

Výsledky za ukazatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2).

6.

Výsledky za ukazatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 se člení na tyto environmentální oblasti: ochrana vnějšího ovzduší a podnebí, správa odpadních vod, nakládání s odpady a ostatní činnosti ochrany životního prostředí. Výsledky za environmentální oblasti budou členěny až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2).

ODDÍL 8

Předávání výsledků

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

Do 10 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období se předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání uvedených v oddílu 4 odst. 3, vypracovaných pro tyto ukazatele:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

ODDÍL 9

Zprávy a pilotní studie

Členské státy předají Komisi zprávu o existenci údajů potřebných pro vypracování výsledků za tyto ukazatele:

Kód

Název

Poznámka

Environmentální údaje

21 11 0

Investice do provozních celků a zařízení pro ochranu životního prostředí a do zvláštního příslušenství bránícího znečišťování životního prostředí (hlavně zařízení na konci procesu)

Konkrétní členění na oblasti podle plnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

21 12 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií („integrovaná technologie“)

Konkrétní členění na oblasti podle plnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

21 14 0

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Konkrétní členění na výdaje plynoucí z provádění politiky EU v oblasti životního prostředí

Subdodávky

23 12 0

Příjmy za subdodávky

 

Pro tyto ukazatele vytvoří Komise řadu pilotních studií.

ODDÍL 10

Přechodné období

Pro sestavování statistik o ukazatelích 21 12 0 a 21 14 0 končí přechodné období sledovaným rokem 2008.


(1)  Pokud celkový údaj za členský stát u obratu nebo u počtu osob zaměstnaných v oddílu sekcí B až E klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství, informace nezbytné pro sestavení statistik vztahujících se k ukazatelům 21 11 0 a 21 12 0 není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat. Pokud to potřeby politiky Společenství vyžadují, Komise může regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 požadovat sběr těchto údajů ad hoc.

(2)  Pokud celkový údaj za členský stát u obratu nebo u počtu osob zaměstnaných v oddílu sekcí B až E klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství, informace nezbytné pro sestavení statistik vztahujících se k ukazatelům 21 14 0 není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat. Pokud to potřeby politiky Společenství vyžadují, Komise může regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 požadovat sběr těchto údajů ad hoc.


PŘÍLOHA III

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU OBCHODU

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti obchodu.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistické údaje se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a) až e), zejména:

struktury obchodní sítě a jejího vývoje,

obchodních činností a forem prodeje, jakož i charakteristických rysů dodavatelských a prodejních činností.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Statistiky se sestavují za činnosti obsažené v sekci G klasifikace NACE rev. 2. Tato oblast zahrnuje obchod a opravy motorových vozidel a motocyklů. Statistiky podnikání se týkají všech podniků, jejichž hlavní činnost je zařazena do sekce G.

2.

Pokud celkový údaj za členský stát u obratu a u počtu osob pracujících v oddílu sekce G klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství, informace uvedené v této příloze, které nejsou v příloze I, není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat.

3.

Pokud to potřeby politiky Společenství vyžadují, může Komise regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 požadovat ad hoc sběr údajů uvedených v odstavci 2.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

V níže uvedených seznamech ukazatelů a statistických údajů se podle potřeby uvádí, pro které druhy statistických jednotek se statistiky sestavují a zda se statistiky sestavují s roční nebo víceletou frekvencí. Statistické údaje a ukazatele uvedené kurzivou jsou také zahrnuty do seznamů společného modulu definovaného v příloze I.

2.

Roční demografické statistiky:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

11 21 0

Počet místních jednotek

3.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 13 0

Hrubé obchodní rozpětí

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za pracovníky najaté agenturami

13 21 0

Změna stavu zásob výrobků a služeb

13 21 1

Změna stavu zásob zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

15 12 0

Hrubé investice do pozemků

15 13 0

Hrubé investice do stávajících budov a staveb

15 14 0

Hrubé investice do výstavby a rekonstrukce budov

15 15 0

Hrubé investice do strojů a zařízení

15 21 0

Prodej dlouhodobých hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

4.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují víceleté statistiky:

Kód

Název

Poznámka

 

Údaje o podnikových formách prodeje

Pouze oddíl 47

17 32 0

Počet maloobchodních prodejen

 

Členění obratu podle druhů činností

18 10 0

Obrat ze zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a průmyslových činností

 

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

 

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

 

Členění obratu podle typu produktů

18 21 0

Členění obratu podle produktů (podle sekce G klasifikace CPA (1)

 

5.

Ukazatele, za které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

6.

Ukazatele, za které se sestavují víceleté regionální statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

Pouze oddíly 45 a 47

Údaje o podnikových formách prodeje

17 33 1

Prodejní plocha

Pouze oddíl 47

ODDÍL 5

První sledovaný rok

1.

Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky sestavují, je kalendářní rok 2008. První sledované roky pro statistiky sestavené jednou za více let jsou uvedeny níže podle jednotlivých oddílů klasifikace NACE rev. 2, pro které se údaje budou sestavovat, jakož i pro víceleté regionální statistiky:

Kalendářní rok

Členění

2012

Oddíl 47

2008

Oddíl 46

2009

Regionální statistiky

2010

Oddíl 45

2.

Frekvence víceletých statistik je jednou za pět let.

ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Základní ukazatele se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 7

Vypracování výsledků

1.

Aby bylo možné sestavit agregace za Společenství, členské státy vypracují národní výsledky rozčleněné podle tříd klasifikace NACE rev. 2.

2.

Některé výsledky se také člení na velikostní skupiny pro každou skupinu klasifikace NACE rev. 2.

3.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň NUTS 2.

4.

Oblast působnosti regionálních statistik sestavovaných jednou za více let odpovídá souboru všech místních jednotek, jejichž hlavní činnost je zařazena do sekce G. Oblast působnosti však může být omezena na místní jednotky závislé na podnicích zařazených do sekce G klasifikace NACE rev. 2, pokud taková množina zahrne více než 95 % celkové oblasti působnosti. Tento podíl se vypočítá tak, že se použijí ukazatele zaměstnanosti dostupné v registru hospodářských subjektů.

ODDÍL 8

Předávání výsledků

1.

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

2.

Do 10 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období se předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání, vypracovaných pro tyto ukazatele:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

ODDÍL 9

Přechodné období

Pro účely sestavování statistik o ukazatelích 13 13 1 a 16 14 0 nepřesáhne přechodné období dva roky od konce prvního sledovaného roku (2008) uvedených v oddíle 5.


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 342, 31.12.1993, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.


PŘÍLOHA IV

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU STAVEBNICTVÍ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti stavebnictví.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistické údaje se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a) až e), zejména:

základního seznamu statistických údajů pro podrobnou analýzu struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti jednotlivých stavebních činností,

dalšího seznamu statistických údajů pro zkoumání specifických otázek.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Statistiky se sestavují za všechny činnosti obsažené v sekci F klasifikace NACE rev. 2. Statistiky podnikání se týkají všech podniků, zařazených podle jejich hlavní činnosti do sekce F.

2.

Pokud celkový údaj za členský stát u obratu a u počtu osob pracujících v oddílu sekce F klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Evropské společenství, informace uvedené v této příloze, které nejsou v příloze I, není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat.

3.

Pokud to potřeby politiky Společenství vyžadují, může Komise regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 požadovat ad hoc sběr údajů uvedených v odstavci 2.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

V níže uvedených seznamech ukazatelů a statistických údajů se podle potřeby uvádí, pro které druhy statistických jednotek se statistiky sestavují, a zda se statistiky sestavují s roční nebo víceletou frekvencí. Statistické údaje a ukazatele uvedené kurzivou jsou také zahrnuty do seznamů společného modulu definovaného v příloze I.

2.

Roční demografické statistiky:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

11 21 0

Počet místních jednotek

3.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

 

12 12 0

Hodnota produkce

 

12 13 0

Hrubé obchodní rozpětí

Oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – dobrovolné

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

 

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

 

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

 

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

Oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – dobrovolné

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

 

13 21 3

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby vyrobených jednotkou

 

13 31 0

Osobní náklady

 

13 32 0

Mzdy a platy

 

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

 

13 41 1

Platby za dlouhodobý nájem a operativní leasing výrobků

 

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

 

15 12 0

Hrubé investice do pozemků

 

15 13 0

Hrubé investice do stávajících budov a staveb

 

15 14 0

Hrubé investice do výstavby a rekonstrukce budov

 

15 15 0

Hrubé investice do strojů a zařízení

 

15 21 0

Prodej dlouhodobých hmotných aktiv

 

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

 

16 13 0

Počet zaměstnanců

 

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

 

16 15 0

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

 

Členění obratu podle druhů činností

18 11 0

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 2

 

Nákup energetických produktů

20 11 0

Nákup energetických produktů (v hodnotovém vyjádření)

 

4.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují víceleté statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Údaje o hmotných aktivech

15 44 1

Investice do nákupu programového vybavení

 

Členění obratu podle druhů činností

18 12 1

Obrat z průmyslových činností bez stavebnictví

 

18 12 2

Obrat ze stavebních činností

 

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

 

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

 

18 31 0

Obrat z pozemního stavitelství

Pouze oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9

18 32 0

Obrat z inženýrského stavitelství

Pouze oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9

Subdodávky

23 11 0

Platby dodavatelům

 

23 12 0

Příjmy za subdodávky

 

5.

Ukazatele, pro které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

6.

Ukazatele za činnostní jednotky, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

ODDÍL 5

První sledovaný rok

1.

Prvním sledovaným rokem, pro který se statistiky sestavují, bude kalendářní rok 2008. První sledované roky pro statistiky sestavené jednou za více let jsou uvedeny níže podle příslušných kódů jednotlivých ukazatelů:

Kalendářní rok

Kód

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0, 23 11 0 a 23 12 0

2.

Víceleté statistiky se sestavují nejméně jednou za pět let.

ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Základní ukazatele se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 7

Vypracování výsledků

1.

Výsledky statistik s výjimkou ukazatelů 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

Výsledky za ukazatele 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 se člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

2.

Některé výsledky se také člení na velikostní skupiny a až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

3.

Výsledky statistik sestavených za činnostní jednotky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2).

4.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň NUTS 2.

ODDÍL 8

Předávání výsledků

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

Do 10 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období se předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání, vypracovaných pro tyto ukazatele:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

ODDÍL 9

Přechodné období

Přechodné období nelze povolit.


PŘÍLOHA V

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU V POJIŠŤOVNICTVÍ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti služeb pojišťovnictví. Tento modul obsahuje podrobný seznam ukazatelů, u nichž se mají vypracovávat statistiky s cílem zlepšit poznání vývoje sektoru pojišťovnictví na úrovni členských států a Společenství a na mezinárodní úrovni.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistiky se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a), b) a c), a zejména se týkají:

podrobného rozboru struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti pojišťoven,

vývoje a rozdělení celkové pojišťovací činnosti a pojišťovací činnosti podle produktu, spotřebitelských zvyklostí pojistníků, mezinárodní činnosti, zaměstnanosti, investic, vlastního kapitálu a technických rezerv.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Tyto statistiky budou sestaveny pro všechny činnosti uvedené v oddílu 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3.

2.

Statistiky se sestavují za tyto podniky:

neživotní pojišťovny: všechny pojišťovny podle čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 91/674/EHS (1),

životní pojišťovny: všechny pojišťovny podle čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 91/674/EHS,

specializované zajišťovny: všechny zajišťovny podle čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 91/674/EHS,

sdružení upisovatelů „Lloyd’s“: všechny pojišťovny podle článku 4 směrnice 91/674/EHS,

kompozitní pojišťovny: všechny pojišťovny podnikající v oblasti životního i neživotního pojištění.

3.

Kromě toho budou odpovídajícím podnikům definovaným v odstavci 2 postaveny naroveň pobočky pojišťoven podle hlavy III směrnic 73/239/EHS (2) a 2002/83/ES (3), jejichž činnost spadá do jedné ze skupin klasifikace NACE rev. 2 podle odstavce 1.

4.

Pro účely harmonizované statistiky Společenství budou moci členské státy přihlédnout k vyloučením uvedeným v článku 3 směrnice 73/239/EHS a v čl. 3 odst. 2, 3, 5, 6 a 7 směrnice 2002/83/ES.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

Ukazatele uvedené kurzivou jsou také obsaženy v seznamech společného modulu definovaného v příloze I. Ukazatele a statistiky uvedené v seznamu A podle odstavce 3 a seznamu B podle odstavce 4 se sestavují v souladu s oddílem 5. Pokud se ukazatele odvozují přímo z ročních účetních závěrek, začleňují se účetní období končící ve sledovaném roce do tohoto sledovaného roku.

2.

V seznamech A a B se ukazatele týkající se životních pojišťoven identifikují číslem 1, ukazatele týkající se neživotních pojišťoven číslem 2, ukazatele týkající se kompozitních pojišťoven číslem 3, ukazatele týkající se specializovaných zajišťoven číslem 4, ukazatele týkající se podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění číslem 5 a ukazatele týkající se podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění (včetně akceptací v zajištění) číslem 6.

3.

Seznam A zahrnuje tyto informace:

a)

ukazatele uvedené v článku 6 směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven, kompozitních pojišťoven a specializovaných zajišťoven: strana aktiv rozvahy: položky C I (vykazující zvlášť pozemky a budovy používané pojišťovnami pro vlastní činnost), C II, C II 1 + C II 3 jako agregát, C II 2 + C II 4 jako agregát, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 jako agregát, C IV, D; strana pasiv rozvahy: položky A, A I, A II + A III + A IV jako agregát, B, C 1 a) (zvlášť pro podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění), C 2 a) (zvlášť pro podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění), C 3 a) (zvlášť pro podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (bez vykazování vyměnitelných dluhopisů zvlášť), G IV;

b)

ukazatele uvedené v článku 34 části I směrnice 91/674/EHS týkající se neživotních pojišťoven a specializovaných zajišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění: položky 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 2, 4 a) aa), 4 a) bb), 4 b) aa), 4 b) bb), 7 (hrubé částky), 7 d), 9, 10 (zvlášť pro hrubé a očištěné částky);

c)

ukazatele uvedené v článku 34 části II směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění: položky 1 a), 1 b), 1 c) (zvlášť pro hrubé částky a podíl zajistitelů), 2, 3, 5 a) aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 6 a) bb), 8 (hrubé částky), 8 d), 9, 10, 12, 13 (hrubé a očištěné částky zvlášť);

d)

ukazatele uvedené v článku 34 části III směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven, kompozitních pojišťoven a specializovaných zajišťoven: položky 3, 4 (jenom pro životní pojišťovny a kompozitní pojišťovny), 5, 6 (jenom pro neživotní pojišťovny, kompozitní pojišťovny a specializované zajišťovny), 7, 8, 9 + 14 + 15 jako agregát, 10 (před zdaněním), 13, 16;

e)

ukazatele uvedené v článku 63 směrnice 91/674/EHS:

týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven a dále podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění: předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle (sub)kategorií klasifikace CPA (úroveň pětimístného číselného kódu a subkategorie 66.03.21, 66.03.22),

týkající se neživotních pojišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění: hrubé náklady na pojistná plnění v přímém pojištění, hrubé provozní výdaje v přímém pojištění, saldo zajištění v přímém pojištění, všechny ukazatele podle (sub)kategorií klasifikace CPA (úroveň pětimístného číselného kódu a subkategorie 66.03.21, 66.03.22),

týkající se životních pojišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění: předepsané hrubé přímé pojistné v přímém pojištění v členění podle čísla II položky 1 uvedeného článku;

f)

ukazatele uvedené v článku 64 směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven, kompozitních pojišťoven a specializovaných zajišťoven: provize za přímé pojišťovací obchody (kromě specializovaných zajišťoven) a celkové pojišťovací obchody;

g)

další ukazatele uvedené níže:

Kód

Název

Podnik/podnikání

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Počet podniků v členění podle právní formy

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Počet podniků v členění podle velikostní skupiny předepsaného hrubého pojistného

(1, 2, 3)

11 11 3

Počet podniků v členění podle velikostní skupiny hrubých technických rezerv

(1)

11 11 5

Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Celkový počet a lokalizace poboček v jiných zemích

(1, 2, 3)

Účetní údaje/technická část účtu zisků a ztrát

32 11 4

Předepsané hrubé pojistné v členění podle právní formy

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle země sídla mateřského podniku

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Přijaté zajistné podle země sídla mateřského podniku

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v členění podle země sídla mateřského podniku

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Položky technického účtu dosud nejmenované, hrubé

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Zůstatková částka zajištění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Podíl zajistitelů na položkách technického účtu dosud nejmenovaných, hrubých

(1, 2, 4, 5, 6)

Účetní údaje/netechnická část účtu zisků a ztrát

32 19 0

Mezisoučet II (čistý výsledek technického)

(3)

Další údaje týkající se účtu zisků a ztrát

32 61 4

Externí náklady na nákup zboží a služeb

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Osobní náklady

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Správní režie

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Ostatní hrubé technické náklady

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Náklady na správu finančního umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Výnosy z majetkových účastí

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Výnosy z pozemků a staveb

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Výnosy z ostatních složek finančních umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Použití opravných položek k finančnímu umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Zisk z realizace finančního umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Tvorba opravných položek k finančnímu umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Ztráty z realizace finančního umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

Údaje podle produktu podle (sub)kategorie klasifikace CPA

33 12 1

Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v přímém pojištění (úroveň pětimístného číselného kódu a subkategorie 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Údaje o mezinárodní činnosti (zeměpisné členění operací realizovaných na základě práva usazování)

34 31 1

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění podle kategorie klasifikace CPA (úroveň pětimístného číselného kódu) a podle členského státu

(1, 2, 5, 6)

Údaje o mezinárodní činnosti (zeměpisné členění operací realizovaných na základě volného pohybu služeb)

34 32 1

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění podle kategorie CPA (úroveň pětimístného číselného kódu) a podle členského státu

(1, 2, 5, 6)

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

(1, 2, 3, 4)

Údaje o rozvaze (aktiva/pasiva)

36 30 0

Součet položek rozvahy

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Hrubá rezerva na nevyřízené pojistné události z titulu přímého pojištění

(2, 6)

37 30 1

Celkové technické rezervy, očištěné

(1, 2, 3, 4)

4.

Seznam B obsahuje tyto informace:

a)

ukazatele uvedené v článku 34 části I směrnice 91/674/EHS týkající se neživotních pojišťoven, specializovaných zajišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění: položky 3, 5, 6, 8;

b)

ukazatele uvedené v článku 34 části II směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, a dále podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění: položky 4, 6 b), 7, 11;

c)

ukazatele uvedené v článku 63 směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven, a dále podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění: zeměpisné členění předepsaného hrubého pojistného z přímého pojištění v členském státě sídla pojišťovny, v jiných členských státech, v jiných zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku, USA, Japonsku nebo v jiných třetích zemích;

d)

další ukazatele uvedené níže:

Kód

Název

Podnik/podnikání

Poznámka

Účetní údaje/technická část účtu zisků a ztrát

32 13 2

Hrubá výše pojistných plnění z pojistných událostí vzniklých v běžném účetním období

(2, 4, 6)

 

Mezinárodní činnost (obecně)

34 12 0

Obecné zeměpisné rozdělení přijatého zajistného

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Zeměpisné rozdělení podílu zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Údaje o rozvaze (aktiva/pasiva)

36 11 2

Pozemky a stavby (současná, tj. v současnosti realizovatelná hodnota)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (současná, tj. v současnosti realizovatelná hodnota)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Ostatní finanční umístění (současná, tj. v současnosti realizovatelná hodnota)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Investice ve prospěch pojistníků u životního pojištění, jsou-li nositeli investičního rizika – pozemky a stavby

(1, 3)

 

36 22 0

Investice ve prospěch pojistníků u životního pojištění, jsou-li nositeli investičního rizika – ostatní finanční investice

(1, 3)

 

37 10 1

Vlastní kapitál celkem v členění podle právní formy

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Hrubá rezerva na nevyřízené pojistné události z titulu přímého pojištění v členění podle (sub)kategorií CPA (úroveň pětimístného číselného kódu) a subkategorie 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

 

Ostatní údaje

39 10 0

Počet platných pojistek ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro veškeré individuální životní pojistky a pro tyto (sub)kategorie CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 a 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Počet pojištěných osob ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro veškeré skupinové životní pojistky a pro tuto subkategorii CPA: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Počet pojištěných vozidel ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro tyto subkategorie CPA: 66.03.2

(2, 6)

Dobrovolné

39 40 0

Hrubá pojistná částka na konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům pojištění, pro tyto subkategorie klasifikace CPA: 66.01.1 a 66.01.4

(1, 5)

Dobrovolné

39 50 0

Počet pojistných událostí vzniklých v průběhu účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro tyto subkategorie CPA: 66.03.2

(2, 6)

Dobrovolné

ODDÍL 5

První sledovaný rok

První sledovaný rok, pro který se sestavují roční statistické údaje, bude kalendářní rok 2008.

ODDÍL 6

Vypracování výsledků

Výsledky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

ODDÍL 7

Předávání výsledků

Výsledky se předávají během 12 měsíců od konce sledovaného roku za podniky uvedené v oddílu 3, kromě specializovaných zajišťoven, pro které se výsledky předávají do 18 měsíců od konce sledovaného období.

ODDÍL 8

Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Komise bude informovat Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, zřízený rozhodnutím Komise 2004/9/ES (4) o provádění tohoto modulu a o všech opatřeních pro přizpůsobení se hospodářskému a technickému vývoji týkajících se sběru a statistického sestavování údajů a vypracování a předávání výsledků, které přijme v souladu s článkem 12.

ODDÍL 9

Přechodné období

Přechodné období nelze povolit.


(1)  Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 7). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 1).

(2)  První Směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/44/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34.


PŘÍLOHA VI

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti sektoru úvěrových institucí. Tento modul zahrnuje podrobný seznam ukazatelů, za něž se budou statistiky vypracovávat v zájmu zlepšení znalostí o vývoji situace v sektoru úvěrových institucí na úrovni členských států, Společenství a na mezinárodní úrovni.

ODDÍL 2

Oblasti

Statistiky, které se budou vypracovávat, se týkají oblastí uvedených v čl. 1 písm. a), b) a c), zejména:

podrobné analýzy struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti úvěrových institucí,

vývoje a rozdělení činností celkem a činností podle jednotlivých produktů, mezinárodních činností, zaměstnanosti, vlastního kapitálu, jakož i ostatních aktiv a pasiv.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Statistiky se sestavují za činnosti úvěrových institucí obsažené v NACE rev. 2 v třídách 64.19 a 64.92.

2.

Statistiky se sestavují za činnosti všech úvěrových institucí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (1), s výjimkou centrálních bank.

3.

Pobočky úvěrových institucí uvedené v článku 38 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (2), jejichž činnost je uvedena v NACE rev. 2 třídách 64.19 a 64.92, se považují za úvěrové instituce uvedené v odstavci 2.

ODDÍL 4

Ukazatele

Ukazatele jsou uvedeny dále. Ukazatele uvedené kurzivou jsou také obsaženy v seznamech společného modulu definovaného v příloze I. Pokud se ukazatele odvozují přímo z ročních účetních závěrek, začleňují se účetní období končící ve sledovaném roce do tohoto sledovaného roku.

Seznam zahrnuje:

a)

ukazatele uvedené v článku 4 směrnice 86/635/EHS: strana aktiv rozvahy: položka 4; strana pasiv rozvahy: položky 2 a) + 2 b) jako agregát, položky 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 jako agregát;

b)

ukazatele uvedené v článku 27 směrnice 86/635/EHS: položka 2, položky 3a) + 3b) + 3c) jako agregát, položka 3 a), položka 4, položka 5, položka 6, položka 7, položky 8 a) + 8 b) jako agregát, položka 8 b), položka 10, položky 11 + 12 jako agregát, položky 9 + 13 + 14 jako agregát, položky 15 + 16 jako agregát, položka 19, položky 15 + 20 + 22 jako agregát, položka 23;

c)

tyto dodatečné ukazatele:

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

 

11 11 1

Počet podniků v členění podle právní formy

 

11 11 4

Počet podniků v členění podle země sídla mateřské společnosti

 

11 11 6

Počet podniků v členění podle velikosti bilanční sumy

 

11 11 7

Počet podniků v členění podle kategorie úvěrových institucí

 

11 21 0

Počet místních jednotek

 

11 41 1

Celkový počet poboček v členění podle umístění v zemích mimo EHP

 

11 51 0

Celkový počet dceřiných společností v členění podle umístění v ostatních zemích

 

Účetní údaje: účet zisků a ztrát

42 11 0

Výnosy z úroků a podobné výnosy

 

42 11 1

Výnosy z úroků a podobné výnosy z cenných papírů s pevným výnosem

 

42 12 1

Náklady na úroky a podobné náklady na emitované dluhové cenné papíry

 

12 12 0

Hodnota produkce

 

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

 

13 31 0

Osobní náklady

 

12 14 0

Přidaná hodnota v základních cenách

Dobrovolné

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

 

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

 

Účetní údaje: rozvaha

43 30 0

Bilanční suma (úvěrové instituce)

 

43 31 0

Bilanční suma v členění podle země sídla mateřského podniku

 

43 32 0

Bilanční suma v členění podle právní formy

 

Údaje podle produktu

44 11 0

Výnosy z úroků a podobné výnosy v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

44 12 0

Náklady na úroky a podobné náklady v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

44 13 0

Výnosy z poplatků a provizí v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

44 14 0

Náklady na poplatky a provize v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

Údaje o vnitřním trhu a mezinárodní činnosti

45 11 0

Zeměpisné členění celkového počtu poboček v zemích EHP

 

45 21 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů

 

45 22 0

Zeměpisné členění bilanční sumy

 

45 31 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v ostatních zemích EHP)

Dobrovolné

45 41 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů na základě podnikání poboček (v zemích mimo EHP)

Dobrovolné

45 42 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v zemích mimo EHP)

Dobrovolné

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

 

16 11 1

Počet pracujících osob v členění podle kategorie úvěrových institucí

 

16 11 2

Počet pracujících žen

 

16 13 0

Počet zaměstnanců

 

16 13 6

Počet zaměstnankyň

 

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

 

Ostatní údaje

47 11 0

Počet účtů v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

47 12 0

Počet úvěrů a půjček zákazníkům v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

47 13 0

Počet bankomatů vlastněných úvěrovými institucemi

 

d)

ukazatele, pro které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 21 0

Počet místních jednotek

 

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Dobrovolné

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

 

ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, pro který se sestavují roční statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, bude kalendářní rok 2008.

ODDÍL 6

Vypracování výsledků

1.

Výsledky se člení odděleně na tyto třídy NACE rev. 2: 64.19 a 64.92.

2.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň tříd (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň NUTS 1.

ODDÍL 7

Předávání výsledků

Lhůta pro předání výsledků se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3. Nesmí překročit deset měsíců od konce sledovaného roku.

ODDÍL 8

Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance

Komise informuje Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance zřízený rozhodnutím Rady 2006/856/ES (3) o zavádění tohoto modulu a o všech opatřeních pro přizpůsobení se ekonomickému a technickému rozvoji, pokud jde o sběr a statistické sestavování údajů, jakož i vypracování a předávání výsledků.

ODDÍL 9

Pilotní studie

1.

Komise vytvoří pro činnosti uvedené v této příloze dále uvedené pilotní studie, které provedou členské státy:

a)

informace o derivátech a podrozvahových položkách;

b)

informace o distribučních sítích;

c)

informace potřebné pro členění transakcí úvěrových institucí podle cen a objemů.

2.

Cílem provádění těchto pilotních studií je vyhodnotit význam a proveditelnost sběru údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos dostupnosti údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zátěži podniků.

ODDÍL 10

Přechodné období

Přechodné období nelze povolit.


(1)  Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/46/ES.

(2)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/44/ES.

(3)  Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21.


PŘÍLOHA VII

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU PENZIJNÍCH FONDŮ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti sektoru penzijních fondů. Tento modul zahrnuje podrobný seznam ukazatelů, za něž se budou statistiky sestavovat v zájmu zlepšení znalostí o vývoji situace v sektoru penzijních fondů na úrovni členských států, Společenství a na mezinárodní úrovni.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistiky se týkají oblastí uvedených v čl. 1 písm. a), b) a c), zejména:

podrobné analýzy struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti penzijních fondů,

vývoje a rozdělení činností celkem, struktury členů penzijních fondů, mezinárodních činností, zaměstnanosti, investic a pasiv.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Statistiky se sestavují za všechny činnosti autonomních penzijních fondů obsažené v NACE rev. 2 skupině 65.3.

2.

Některé statistiky se sestavují za společnosti s neautonomními penzijními fondy, jež se považují za pomocné činnosti.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

Níže uvedený seznam ukazatelů blíže určuje, pokud je to nutné, pro které druhy statistických jednotek se statistiky sestavují. Ukazatele uvedené kurzivou jsou také obsaženy v seznamech společného modulu definovaného v příloze I. Pokud se ukazatele odvozují přímo z ročních účetních závěrek, začleňují se účetní období končící ve sledovaném roce do tohoto sledovaného roku.

2.

Demografické a podnikové ukazatele, za něž se sestavují roční statistiky (pouze pro společnosti s autonomními penzijními fondy):

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

 

11 11 8

Počet podniků v členění podle velikosti investic

 

11 11 9

Počet podniků v členění podle velikostních skupin členů

 

11 61 0

Počet penzijních systémů

Dobrovolné

Účetní údaje: účet zisků a ztrát (výnosy a náklady)

12 11 0

Obrat

 

48 00 1

Penzijní příspěvky splatné od členů

 

48 00 2

Penzijní příspěvky splatné od zaměstnavatelů

 

48 00 3

Výnosy z převodů

 

48 00 4

Ostatní penzijní příspěvky

 

48 00 5

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

 

48 00 6

Penzijní příspěvky pro systémy dávek

 

48 00 7

Penzijní příspěvky pro hybridní systémy

 

48 01 0

Výnosy z finančního umístění (PF)

 

48 01 1

Kapitálové zisky a ztráty

 

48 02 1

Vzniklé pojistné nároky

 

48 02 2

Ostatní příjmy (PF)

 

12 12 0

Hodnota produkce

 

12 14 0

Přidaná hodnota v základních cenách

Dobrovolné

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

 

48 03 0

Celkové výdaje na penze

 

48 03 1

Pravidelné platby penzí

 

48 03 2

Jednorázové platby penzí

 

48 03 3

Výdaje na převody

 

48 04 0

Změny čisté výše technických rezerv

 

48 05 0

Splatné pojistné prémie

 

48 06 0

Celkové provozní výdaje

 

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

 

13 31 0

Osobní náklady

 

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

 

48 07 0

Daně celkem

 

Údaje z rozvahy: aktiva

48 11 0

Pozemky a stavby (PF)

 

48 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF)

 

48 13 0

Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem

 

48 13 1

Akcie obchodované na regulovaném trhu

 

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na MSP

 

48 13 3

Akcie neobchodované veřejně

 

48 13 4

Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

 

48 14 0

Podíly na subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

 

48 15 0

Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem

 

48 15 1

Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem emitované státní správou

Dobrovolné

48 15 2

Ostatní dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem

Dobrovolné

48 16 0

Podíly na poolech finančního umístění (PF)

 

48 17 0

Hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené

 

48 18 0

Ostatní finanční umístění

 

48 10 0

Celkové finanční umístění penzijních fondů

 

48 10 1

Celkové finanční umístění do podniku držícího účast

 

48 10 4

Celkové finanční umístění v tržních cenách

 

48 20 0

Ostatní aktiva

 

Údaje z rozvahy: pasiva

48 30 0

Vlastní kapitál

 

48 40 0

Čistá výše technických rezerv (PF)

 

48 50 0

Ostatní pasiva

 

Údaje o vnitřním trhu a mezinárodní činnosti

48 61 0

Zeměpisné členění obratu

 

48 62 0

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem v členění podle místa

Dobrovolné

48 63 0

Celkové finanční umístění v členění podle místa

Dobrovolné

48 64 0

Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky jiné než eura

 

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

 

Ostatní údaje

48 70 0

Počet členů

 

48 70 1

Počet členů příspěvkových systémů

 

48 70 2

Počet členů systémů dávek

 

48 70 3

Počet členů hybridních systémů

 

48 70 4

Počet aktivních členů

 

48 70 5

Počet pozastavených členů

 

48 70 6

Počet osob v důchodu

 

3.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky (pouze za společnosti s neautonomními penzijními fondy):

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 15 0

Počet společností s neautonomními penzijními fondy

 

Účetní údaje: účet zisků a ztrát (výnosy a náklady)

48 08 0

Obrat neautonomních penzijních fondů

Dobrovolné

ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, je kalendářní rok 2008.

ODDÍL 6

Vypracování výsledků

1.

Výsledky za ukazatele uvedené v oddílu 4 odst. 2 se člení na úrovni tříd (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2).

2.

Výsledky za ukazatele uvedené v oddílu 4 odst. 3 se člení na úrovni sekcí NACE rev. 2.

ODDÍL 7

Předávání výsledků

Výsledky se předají do 12 měsíců od konce sledovaného roku.

ODDÍL 8

Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Komise informuje Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění o zavádění tohoto modulu a o všech opatřeních pro přizpůsobení se ekonomickému a technickému rozvoji, pokud jde o sběr a statistické sestavovaní údajů, jakož i vypracování a předávání výsledků.

ODDÍL 9

Pilotní studie

Komise vytvoří pro činnosti uvedené v této příloze dále uvedené pilotní studie, které provedou členské státy:

1.

Podrobnější informace o přeshraničních činnostech penzijních fondů:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 71 0

Počet společností s členy v jiných zemích EHP

11 72 0

Počet podniků s aktivními členy v jiných zemích EHP

Údaje o vnitřním trhu a mezinárodní činnosti

48 65 0

Zeměpisné členění počtu členů podle pohlaví

48 65 1

Zeměpisné členění počtu členů příspěvkových systémů

48 65 2

Zeměpisné členění počtu členů systémů dávek

48 65 3

Zeměpisné členění počtu členů hybridních systémů

48 65 4

Zeměpisné členění počtu aktivních členů

48 65 5

Zeměpisné členění počtu pozastavených členů

48 65 6

Zeměpisné členění počtu osob v důchodu

48 65 7

Zeměpisné členění počtu osob dostávajících odvozenou penzi

Ostatní údaje

48 70 7

Počet členek

2.

Dodatečné informace o neautonomních penzijních fondech:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 15 1

Počet společností s neautonomními penzijními fondy v členění podle velikostních skupin členů

Údaje z rozvahy: pasiva

48 40 1

Čistá výše technických rezerv neautonomních penzijních fondů

Ostatní údaje

48 72 0

Počet členů neautonomních penzijních fondů

Údaje o vnitřním trhu a mezinárodní činnosti

48 66 1

Zeměpisné členění počtu aktivních členů neautonomních penzijních fondů

48 66 2

Zeměpisné členění počtu pozastavených členů neautonomních penzijních fondů

48 66 3

Zeměpisné členění počtu osob v důchodu dostávajících penzi z neautonomních penzijních fondů

48 66 4

Zeměpisné členění počtu osob dostávajících odvozenou penzi z neautonomních penzijních fondů

Účetní údaje: účet zisků a ztrát (výnosy a náklady)

48 09 0

Platby penzí prováděné neautonomními penzijními fondy

3.

Informace o derivátech a podrozvahových položkách.

Cílem provádění těchto pilotních studií je vyhodnotit význam a proveditelnost sběru údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos získaných údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zátěži podniků.

ODDÍL 10

Přechodné období

Přechodné období nelze povolit.


PŘÍLOHA VIII

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU PODNIKATELSKÝCH SLUŽEB

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti sektoru podnikatelských služeb.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistiky se týkají oblastí uvedených v čl. 1 písm. a) až d) a f), zejména seznamu ukazatelů pro podrobnou analýzu struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podnikatelských služeb.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

Statistiky se sestavují za všechny činnosti obsažené v oddílech 62, 69, 71, 73 a 78 a skupinách 58.2, 63.1 a 70.2 klasifikace NACE rev. 2. Tyto oblasti zahrnují část vydavatelských činností, činnosti v oblasti informačně technologických služeb, část činností informačních služeb a odborných, vědeckých a technických činností a činnosti v oblasti zaměstnanosti. Statistiky v tomto modulu se týkají souboru všech podniků s 20 nebo více zaměstnanci, jejichž hlavní činnost je zařazena do výše uvedených oddílů a skupin. Nejdříve v roce 2011 může Komise zahájit provádění studie o potřebě a možnosti změny spodní hranice sledovaného souboru. Na základě této studie se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 přijmou opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení týkajících se změny spodní hranice.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

Níže uvedený seznam ukazatelů blíže určuje, které statistiky se sestavují jednou ročně a které jednou za dva roky. Ukazatele uvedené kurzivou jsou také obsaženy v seznamech společného modulu definovaného v příloze I.

2.

Ukazatele, za které se sestavují roční statistiky u podniků v oddílech 62 a 78 a skupinách 58.2, 63.1, 73.1 klasifikace NACE rev. 2.

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

 

Členění obratu podle typu produktů

12 11 0

Členění obratu podle produktů (podle klasifikace CPA)

Členění produktů se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Informace o bydlišti zákazníka

12 11 0

Obrat podle bydliště zákazníka, konkrétně:

Rezident

Nerezident, z toho

v rámci EU

mimo EU

 

3.

Ukazatele, za které se sestavují dvouleté statistiky u podniků ve skupinách 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.2 klasifikace NACE rev. 2.

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

 

Členění obratu podle typu produktů

12 11 0

Členění obratu podle produktů (podle klasifikace CPA)

Členění produktů se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Informace o bydlišti zákazníka

12 11 0

Obrat podle bydliště zákazníka, konkrétně:

Rezident

Nerezident, z toho

v rámci EU

mimo EU

 

ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky týkající se činností obsažených v oddílech 62 a 78 a skupinách 58.2, 63.1 a 73.1 klasifikace NACE rev. 2 a za který se sestavují dvouleté statistiky týkající se činností obsažených ve skupinách 69.1, 69.2 a 70.2 klasifikace NACE rev. 2, je rok 2008. Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují dvouleté statistiky týkající se činností obsažených ve skupinách 71.1, 71.2 a 73.2 klasifikace NACE rev. 2, je rok 2009.

ODDÍL 6

Vypracování výsledků

1.

Aby bylo možné sestavit statistiky za Společenství, členské státy vypracují národní výsledky rozčleněné podle oddílů 62 a 78 a skupin 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 klasifikace NACE rev. 2.

2.

Výsledky týkající se obratu se rovněž rozčlení podle produktu a bydliště zákazníka pro oddíly 62 a 78 a skupiny 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 klasifikace NACE rev. 2.

ODDÍL 7

Předávání výsledků

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

ODDÍL 8

Přechodné období

Pro účely podrobného modulu definovaného v této příloze nepřesáhne přechodné období tři roky od konce prvního sledovaného roku zmíněného v oddíle 5 pro sestavení statistických údajů uvedených v oddíle 4.


PŘÍLOHA IX

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU DEMOGRAFIE PODNIKŮ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají demografie podniků.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistiky se týkají oblastí uvedených v čl. 1 písm. a) až f), zejména seznamu ukazatelů pro podrobnou analýzu souboru aktivních podniků, nově vzniklých podniků, zaniklých podniků a nově vzniklých podniků, které přežily, a souvisejících dopadů na strukturu, činnost a vývoj souboru podniků.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Tyto statistické údaje se sestavují za činnosti uvedené v oddílu 10.

2.

Pilotní studie se provedou u statistické jednotky, činností a demografických událostí uvedených v oddílu 12.

ODDÍL 4

Definice

Pro účely této přílohy platí tato definice:

„sledovaným obdobím“ se rozumí rok, v němž se sledují soubory aktivních podniků, nově vzniklých podniků, zaniklých podniků a podniků, které přežily. V oddílu 5 se označuje jako „t“.

ODDÍL 5

Ukazatele

1.

Roční demografické statistiky, které používají jako statistickou jednotku podnik, se sestavují za tyto ukazatele:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 91 0

Soubor aktivních podniků v t

11 92 0

Počet nově vzniklých podniků v t

11 93 0

Počet zaniklých podniků v t

11 94 1

Počet podniků nově vzniklých v t–1, které přežily do t

11 94 2

Počet podniků nově vzniklých v t–2, které přežily do t

11 94 3

Počet podniků nově vzniklých v t–3, které přežily do t

11 94 4

Počet podniků nově vzniklých v t–4, které přežily do t

11 94 5

Počet podniků nově vzniklých v t–5, které přežily do t

2.

Podnikové ukazatele pro soubory aktivních podniků, nově vzniklých podniků, zaniklých podniků a podniků, které přežily, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Údaje o zaměstnanosti

16 91 0

Počet osob pracujících v souboru aktivních podniků v t

16 91 1

Počet zaměstnanců v souboru aktivních podniků v t

16 92 0

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t

16 92 1

Počet zaměstnanců v souboru podniků nově vzniklých v t

16 93 0

Počet osob pracujících v souboru podniků zaniklých v t

16 93 1

Počet zaměstnanců v souboru podniků zaniklých v t

16 94 1

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–1, které přežily do t

16 94 2

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–2, které přežily do t

16 94 3

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–3, které přežily do t

16 94 4

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–4, které přežily do t

16 94 5

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–5, které přežily do t

16 95 1

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–1, které přežily do t

16 95 2

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–2, které přežily do t

16 95 3

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–3, které přežily do t

16 95 4

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–4, které přežily do t

16 95 5

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–5, které přežily do t

ODDÍL 6

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky, jsou tyto kalendářní roky:

[Kalendářní rok]

[Kód]

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 a 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 a 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 a 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 a 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 a 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 a 16 95 5

ODDÍL 7

Zpráva o kvalitě statistických údajů

Členské státy vypracují zprávy o kvalitě statistických údajů, které budou obsahovat informace o srovnatelnosti ukazatelů 11 91 0 a 16 91 0 s ukazateli 11 11 0 a 16 11 0 v příloze I a v případě potřeby o souladu poskytnutých údajů se společnou metodikou stanovenou v příručce s doporučeními uvedené v oddílu 11.

ODDÍL 8

Vypracování výsledků

1.

Výsledky se člení až na úroveň členění činností uvedených v oddílu 10.

2.

Některé výsledky, které budou určeny regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3, budou rovněž rozčleněny na velikostní skupiny až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

3.

Některé výsledky, které budou určeny regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3, budou rovněž rozčleněny na velikostní skupiny až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

ODDÍL 9

Předávání výsledků

Předběžné výsledky za ukazatele týkající se zaniklých podniků (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období. Revidované výsledky za uvedené ukazatele se po potvrzení počtu zaniklých podniků po dvou letech nečinnosti předávají do 30 měsíců stejného sledovaného období. Všechny ostatní výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

Výsledky sledovaných roků, které předcházejí roku 2008 se předají do šesti měsíců od konce roku 2008 s výjimkou revidovaných výsledků týkajících se zaniklých podniků (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) ve sledovaném roce 2007, které budou předány do osmnácti měsíců od konce kalendářního roku 2008.

ODDÍL 10

Členění činností

1.

Pro údaje za sledované roky 2004 až 2007 včetně se stanoví toto členění týkající se klasifikace NACE rev.1.1:

Sekce C Dobývání nerostných surovin

Aby bylo možné sestavovat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni sekcí NACE rev. 1.1.

Sekce D Zpracovatelský průmysl

Aby bylo možné sestavovat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni subsekcí NACE rev. 1.1.

Sekce E a F Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a stavebnictví

Aby bylo možné sestavovat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni sekcí NACE rev. 1.1.

Sekce G Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží

Aby bylo možné sestavovat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky za kódy G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 a 52.7 NACE rev. 1.1.

Sekce H Pohostinství a ubytování

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky za kódy 55, 55.1 + 55.2 a 55.3 + 55.4 + 55.5 NACE rev. 1.1.

Sekce I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky za kódy I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 a 64.2 NACE rev. 1.1.

Sekce J Finanční zprostředkování

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni oddílů NACE rev. 1.1.

Sekce K Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj

Do této přílohy nepatří třída 74.15 NACE rev. 1.1. Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni tříd NACE rev. 1.1.

2.

Pro údaje od sledovaného roku 2008 a dále se vyžaduje toto členění činností týkající se klasifikace NACE rev. 2:

Sekce B Těžba a dobývání

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky rozčleněné na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Sekce C Zpracovatelský průmysl

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky za kódy klasifikace NACE rev. 2 C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 a 33.

Sekce D, E a F Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavebnictví

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Sekce G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky za kódy klasifikace NACE rev. 2 G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 a 48.8 + 48.9.

Sekce H a I Doprava a skladování; ubytování, stravování a pohostinství

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Sekce J Informační a komunikační činnosti

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2 a dále na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2 v oddílu 62.

Sekce K Peněžnictví a pojišťovnictví

Skupina 64.2 klasifikace NACE rev. 2 je vyloučena z oblasti působnosti této přílohy. Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Sekce L, M a N Činnosti v oblasti nemovitostí; odborné, vědecké a technické činnosti; administrativní a podpůrné činnosti

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky členěné na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Zvláštní agregované statistiky

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství týkající se demografie podniků pro sektor informačních a komunikačních technologií, předává se řada zvláštních agregovaných statistik klasifikace NACE rev. 2. Tyto agregované statistiky se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

3.

Údaje o nově vzniklých podnicích v letech 2004, 2005, 2006 a 2007 jsou poskytovány podle členění NACE rev. 2, jak je stanoveno v článku 2 tohoto oddílu. Zde jsou zahrnuty ukazatele 11 92 0, 16 92 0 a 16 92 1 výše uvedených sledovaných roků. Tyto výsledky jsou poskytnuty společně s údaji sledovaného roku 2008.

ODDÍL 11

Příručka s doporučeními

Komise zveřejní v úzké spolupráci s členskými státy příručku s doporučeními, která bude obsahovat doplňkové pokyny týkající se sestavování statistik na úrovni Společenství podle této přílohy. Tato příručka s doporučeními se zveřejní, až toto nařízení vstoupí v platnost.

ODDÍL 12

Pilotní studie

Komise vytvoří pro činnosti uvedené v této příloze dále uvedené pilotní studie, které provedou členské státy:

sestavování údajů, které používají jako statistickou jednotku místní jednotku,

sestavování údajů o jiných demografických událostech, než jsou vzniklé podniky, podniky, které přežily, a zaniklé podniky, a

sestavování údajů o sekcích P, Q, R a S klasifikace NACE rev. 2.

Bude-li Komise na základě vyhodnocení pilotních studií týkajících se netržních činností v sekcích M až O klasifikace NACE rev. 1.1 považovat za potřebné rozšířit stávající rozsah tohoto nařízení, předloží návrh v souladu s postupem uvedeným v článku 251 Smlouvy.

ODDÍL 13

Přechodné období

Pro účely podrobného modulu definovaného v této příloze nepřesáhne přechodné období čtyři roky od konce prvního sledovaného roku pro vypracovávání statistických údajů uvedených v oddíle 6.


PŘÍLOHA X

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 (Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 410/98 (Úř. věst. L 52, 21.2.1998, s. 1).

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1614/2002 (Úř. věst. L 244, 12.9.2002, s. 7).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 (Úř. věst. L 317, 21.11.2002, s. 1).

Bod 69 přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

Články 11 a 20 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA XI

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 1

Článek 3

Článek 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Článek 5

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 4

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Čl. 8 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 3

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Čl. 12 body i) až x)

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Článek 13

Článek 12

Článek 14

Článek 13

Článek 15

Článek 14

Článek 16

Článek 15

Příloha 1, oddíly 1 až 9

Příloha I, oddíly 1 až 9

Příloha 1, oddíl 10, odst. 1 a 2

Příloha I, oddíl 10, odst. 1 a 2, s výpustkami

Příloha 1, oddíl 10, odst. 3 a 4

Příloha 1, oddíl 11

Příloha I, oddíl 11

Příloha 2

Příloha II

Příloha 3, oddíly 1 až 8

Příloha III, oddíly 1 až 8

Příloha 3, oddíl 9

Příloha 3, oddíl 10

Příloha III, oddíl 9

Příloha 4, oddíly 1 až 8

Příloha IV, oddíly 1 až 8

Příloha 4, oddíl 9

Příloha 4, oddíl 10

Příloha IV, oddíl 9

Příloha V

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X

Příloha XI


9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/60


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 296/2008

ze dne 11. března 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), pokud jde o provádění pravomocí svěřených Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 1 a odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (2) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (4) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí určitých praktických opatření týkajících se ostrahy hranic a k úpravě některých příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 562/2006, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Nařízení (ES) č. 562/2006 omezuje dobu, po kterou může Komise vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny. V prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že uvedené rozhodnutí představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Evropský parlament a Rada rovněž prohlásily, že zajistí co nejrychlejší přijetí návrhů, jejichž cílem je zrušit ta ustanovení nástrojů, která omezují dobu, po kterou jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. S ohledem na zavedení regulativního postupu s kontrolou by mělo být zrušeno ustanovení, které v nařízení (ES) č. 562/2006 upravuje toto časové omezení.

(6)

Nařízení (ES) č. 562/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, mělo by se Dánsko rozhodnout v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(8)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES (6) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(9)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody podepsané mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (7) a 2004/860/ES (8).

(10)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (9). Spojené království se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(11)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (10). Irsko se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 562/2006 se mění takto:

1)

v článku 12 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Mohou být přijata doplňková opatření, kterými se řídí ostraha hranic. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 2.“;

2)

článek 32 se nahrazuje tímto:

„Článek 32

Změny příloh

Přílohy III, IV a VIII se mění regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 2.“;

3)

v článku 33 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

4)

v článku 33 se zrušuje odstavec 4.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(2)  Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(4)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Rozhodnutí Rady 2004/849/ES ze dne 25. října 2004 o podpisu dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení (Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 26).

(8)  Rozhodnutí Rady 2004/860/ES ze dne 25. října 2004 o podpisu dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78).

(9)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(10)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.


9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/62


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 297/2008

ze dne 11. března 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1606/2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 95 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k rozhodování o použitelnosti mezinárodních účetních standardů v rámci Společenství. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1606/2002 jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Vzhledem k tomu, že uplatňování regulativního postupu s kontrolou v běžných lhůtách by mohlo v určitých výjimečných situacích znesnadnit přijetí nově vydaných účetních standardů nebo změn nebo výkladů stávajících účetních standardů s dostatečným předstihem, aby je podniky uplatnily pro příslušné účetní období, měly by Evropský parlament, Rada a Komise jednat urychleně s cílem přijmout tyto standardy a výklady včas, aby nebyly narušeny informovanost a důvěra investorů.

(6)

Nařízení (ES) č. 1606/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 1606/2002 se mění takto:

1)

v článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise rozhoduje o platnosti mezinárodních účetních standardů v rámci Společenství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 2.“;

2)

článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se článek 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/64


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 298/2008

ze dne 11. března 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 37 a 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k vymezení toho, zda daný typ potraviny nebo krmiva spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003, a ke snížení prahové hodnoty pro náhodnou a technicky nevyhnutelnou přítomnost materiálu, který obsahuje geneticky modifikované organismy, sestává z nich nebo je z nich vyroben, jakož i ke snížení prahové hodnoty pro náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou přítomnost geneticky modifikovaného materiálu s příznivým hodnocením rizika a k přijetí opatření ohledně požadavků na označování a informace požadované od provozovatelů a zařízení společného stravování. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1829/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Nařízení (ES) č. 1829/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 1829/2003 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V případě potřeby se opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jimiž se určuje, zda daný typ potraviny spadá do působnosti tohoto oddílu, přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

2)

V článku 12 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a stanovit vhodné nižší prahové hodnoty zejména u potravin, které obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo zohlednit vědecký a technický pokrok, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

3)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Prováděcí opatření

1.   Komise může přijmout

opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 3,

opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 13,

zvláštní pravidla týkající se informací podávaných zařízeními společného stravování, která poskytují potraviny konečnému spotřebiteli. Ve snaze přihlédnout ke zvláštní situaci zařízení společného stravování mohou být na základě těchto pravidel pozměněny požadavky stanovené v čl. 13 odst. 1 písm. e).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.

2.   Dále mohou být regulativním postupem podle čl. 35 odst. 2 přijata podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 13.“

4)

V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V případě potřeby se opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jimiž se určuje, zda daný typ krmiva spadá do působnosti tohoto oddílu, přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

5)

V článku 24 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jimiž se stanoví nižší prahové hodnoty, zejména u krmiv, která obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo za účelem zohlednění vědeckého a technického pokroku, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

6)

Článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

Prováděcí opatření

1.   Komise může přijmout

opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 3,

opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 25.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.

2.   Dále mohou být regulativním postupem podle čl. 35 odst. 2 přijata podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 25.“

7)

V článku 32 se pátý odstavec nahrazuje tímto:

„Podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku a k příloze mohou být přijata regulativním postupem podle čl. 35 odst. 2.

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a upravit přílohu, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

8)

V článku 35 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9)

V článku 47 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jimiž se snižují prahové hodnoty uvedené v odstavci 1, zejména u GMO prodávaných přímo konečnému spotřebiteli, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1981/2006 (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 99).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/67


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 299/2008

ze dne 11. března 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k vymezení oblasti působnosti nařízení (ES) č. 396/2005 a kritérií nezbytných ke stanovení některých maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu uvedených v příslušných přílohách. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky uvedeného nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Z důvodů účinnosti a proto, aby se hospodářským subjektům zaručil rychlý rozhodovací proces a zároveň zajistila vysoká úroveň ochrany spotřebitele, měly by být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou ke stanovení, zahrnutí, provedení, úpravě nebo zrušení MLR a k vytvoření seznamu účinných látek, pro něž nejsou MLR vyžadovány, i seznamu kombinací účinné látky a produktu tam, kde jsou účinné látky použity jako fumigant pro ošetření po sklizni, zkráceny.

(6)

Pokud ze závažných naléhavých důvodů, zejména pokud existuje riziko pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít ke stanovení, zahrnutí, provedení, úpravě nebo zrušení MLR postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Produkty, skupiny produktů nebo části produktů uvedené v čl. 2 odst. 1, u kterých se uplatňují harmonizované MLR, budou vymezeny a zahrnuty v příloze I. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3. Příloha I obsahuje všechny produkty, pro které jsou MLR výslovně stanoveny, i ostatní produkty, u kterých je vhodné uplatňovat harmonizované MLR, zejména vzhledem k jejich významu ve stravě spotřebitelů nebo v obchodu. Produkty jsou seskupeny tak, aby MLR mohly být pokud možno stanoveny pro skupinu podobných nebo příbuzných produktů.“

2)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Účinné látky přípravků na ochranu rostlin vyhodnocené podle směrnice 91/414/EHS, pro které se nevyžadují žádné MLR, budou vymezeny a uvedeny v příloze IV tohoto nařízení, přičemž se zohlední používání těchto účinných látek a záležitosti uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. a), c) a d) tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4.“

3)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Žádosti se hodnotí podle odpovídajících ustanovení jednotných zásad pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin stanovených v příloze VI směrnice 91/414/EHS nebo zvláštních hodnotících zásad, které budou stanoveny nařízením Komise. Uvedené nařízení, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.“

4)

V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Po obdržení stanoviska úřadu a jeho zohlednění připraví Komise neprodleně a nejpozději do tří měsíců

a)

nařízení o stanovení, úpravě nebo zrušení MLR. Uvedené nařízení, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele může Komise ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 45 odst. 5;

b)

rozhodnutí, kterým se žádost zamítá, jež se přijme regulativním postupem podle čl. 45 odst. 2.“

5)

V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud je stanoven dočasný MLR podle odst. 1 písm. b), zruší se v příloze III nařízením přijatým jeden rok po dni zahrnutí nebo nezahrnutí dotyčné účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Uvedené nařízení, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele může Komise ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 45 odst. 5.

Pokud však o to jeden nebo více členských států požádá, může být dočasný MLR zachován další rok až do potvrzení, že byly provedeny vědecké studie nezbytné pro podporu žádosti o stanovení MLR. Je-li takové potvrzení poskytnuto, je dočasný MLR zachován na další dva roky, pokud nejsou zjištěny žádné nepřijatelné bezpečnostní otázky pro spotřebitele.“

6)

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Soulad s MLR

1.   Produkty zahrnuté v příloze I nesmějí obsahovat od doby svého uvedení na trh jako potraviny nebo krmiva anebo od doby předložení zvířatům ke krmení žádná rezidua pesticidů převyšující:

a)

MLR pro tyto produkty stanovené v přílohách II a III;

b)

0,01 mg/kg pro ty produkty, pro které není v přílohách II nebo III stanoven žádný zvláštní MLR, nebo pro účinné látky neuvedené v příloze IV, jestliže nejsou stanoveny odlišné standardní hodnoty pro účinnou látku, přičemž se vezmou v úvahu obvyklé dostupné analytické metody. Takové standardní hodnoty se uvedou v příloze V. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele může Komise ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 45 odst. 5.

2.   Členské státy nesmějí na svých územích zakázat ani zabránit uvedení produktů zahrnutých v příloze I na trh nebo jejich zkrmování zvířaty určenými k produkci potravin z důvodů, že obsahují rezidua pesticidů, pokud

a)

tyto produkty splňují požadavky odstavce 1 a článku 20 nebo

b)

účinná látka je uvedena v příloze IV.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy na vlastním území povolit v případě ošetření po sklizni prostřednictvím fumigantů limity reziduí účinných látek, které přesahují úrovně uvedené v přílohách II a III pro produkt zahrnutý v příloze I, jsou-li tyto kombinace účinné látky a produktu uvedeny v příloze VII, pokud

a)

tyto produkty nejsou určeny pro okamžitou spotřebu;

b)

jsou zavedeny vhodné kontroly k zajištění toho, aby produkty nebyly zpřístupněny konečným uživatelům nebo spotřebitelům, pokud jsou dodávány přímo spotřebiteli, až do doby, kdy rezidua již nepřevyšují maximální limity uvedené v přílohách II nebo III;

c)

ostatní členské státy a Komise byly informovány o přijatých opatřeních.

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a vymezují kombinace účinné látky a produktu uvedené v příloze VII, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.

4.   Ve výjimečných případech, a zejména po použití přípravků na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 4 směrnice 91/414/EHS nebo při plnění povinností podle směrnice 2000/29/ES (6), může členský stát na vlastním území povolit uvádění na trh ošetřených potravin nebo krmiv, které nesplňují požadavky odstavce 1, nebo krmení zvířat takovými krmivy, pokud tyto potraviny nebo krmiva nevytvářejí nepřijatelné riziko. Tato povolení se neprodleně oznámí ostatním členským státům, Komisi a úřadu spolu s odpovídajícím hodnocením rizika, aby byla bez zbytečného odkladu posouzena s cílem stanovit dočasný MLR na určité období anebo přijmout jakékoli jiné nezbytné opatření ve vztahu k těmto produktům. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele může Komise ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 45 odst. 5.

7)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Do seznamu v příloze VI mohou být zahrnuty zvláštní koncentrace nebo faktory ředění pro určité zpracovávací nebo mísicí operace nebo pro určité zpracované nebo složené produkty. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.“

8)

V článku 21 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   MLR pro produkty zahrnuté v příloze I budou poprvé stanoveny a uvedeny v příloze II, přičemž se začlení MLR stanovené podle směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.“

9)

V článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Dočasné MLR pro účinné látky, pro které rozhodnutí o zahrnutí nebo nezahrnutí do přílohy I směrnice 91/414/EHS dosud nebylo přijato, budou poprvé stanoveny a uvedeny v příloze III tohoto nařízení, pokud již nebudou uvedeny v příloze II, přičemž se vezmou v úvahu informace poskytnuté členskými státy, případně odůvodněné stanovisko uvedené v článku 24, faktory uvedené v čl. 14 odst. 2 a tyto MLR:

a)

zbývající MLR v příloze směrnice 76/895/EHS a

b)

dosud neharmonizované MLR členských států.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.“

10)

V článku 27 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jež stanoví metody odběru vzorků potřebných pro provádění těchto kontrol reziduí pesticidů v produktech jiných než uvedených ve směrnici 2002/63/ES (7), se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3 tohoto nařízení.

11)

Článek 45 se nahrazuje tímto:

„Článek 45

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

12)

Článek 46 se nahrazuje tímto:

„Článek 46

Prováděcí opatření

1.   Prováděcí opatření k zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení, technické pokyny k jeho uplatňování a podrobná pravidla týkající se vědeckých údajů požadovaných pro stanovení MLR se stanoví nebo mohou být změněny regulativním postupem podle čl. 45 odst. 2 a případně s přihlédnutím ke stanovisku úřadu.

2.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a jež stanoví nebo mění data uvedená v článku 23, čl. 29 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 32 odst. 5, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3 a případně s přihlédnutím ke stanovisku úřadu.“

13)

Článek 49 se nahrazuje tímto:

„Článek 49

Přechodná opatření

1.   Požadavky kapitoly III se nevztahují na produkty zákonně vyrobené nebo dovezené do Společenství přede dnem uvedeným v čl. 50 druhém pododstavci.

K zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele však mohou být přijata vhodná opatření týkající se těchto produktů. Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 5.

2.   Je-li to nezbytné pro umožnění běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů, mohou být stanovena další přechodná opatření pro zavádění určitých MLR stanovených v článcích 15, 16, 21, 22 a 25. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a nedotýkají se povinnosti zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 178/2006 (Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/41/ES (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 51).“

(7)  Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30).“


9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/72


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 300/2008

ze dne 11. března 2008

o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2) s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 16. ledna 2008,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem ochrany osob a zboží v rámci Evropské unie je třeba stanovením společných pravidel pro ochranu civilního letectví předcházet protiprávním činům proti civilním letadlům, které ohrožují bezpečnost civilního letectví. Tohoto cíle by mělo být dosaženo stanovením společných pravidel a společných základních norem v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy a mechanismů pro sledování jejich dodržování.

(2)

V zájmu ochrany civilního letectví před protiprávními činy obecně je žádoucí poskytnout základ pro společný výklad přílohy 17 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (3), bylo přijato v důsledku událostí ze dne 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. V oblasti bezpečnosti civilního letectví je třeba společného přístupu a je třeba zvážit nejúčinnější způsob poskytnutí pomoci po teroristických činech, jež mají závažné důsledky pro oblast dopravy.

(4)

Obsah nařízení (ES) č. 2320/2002 by měl být přezkoumán s ohledem na získané zkušenosti a uvedené nařízení by mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením, jehož cílem je zjednodušit, harmonizovat a vyjasnit stávající pravidla a zvýšit úrovně ochrany.

(5)

Vzhledem k potřebě větší pružnosti při přijímání bezpečnostních opatření a postupů s cílem zohlednit měnící se posouzení rizik a umožnit zavádění nových technologií by mělo toto nařízení stanovit základní zásady toho, co je třeba učinit k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, aniž by zacházelo do technických a procedurálních podrobností týkajících se způsobu provádění těchto opatření.

(6)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na letiště sloužící civilnímu letectví, která se nacházejí na území členského státu, na provozovatele poskytující služby na těchto letištích a na subjekty dodávající zboží nebo poskytující služby na tato letiště nebo jejich prostřednictvím.

(7)

Aniž je dotčena Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsaná v Tokiu v roce 1963, Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsaná v Haagu v roce 1970, a Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsaná v Montrealu v roce 1971, mělo by toto nařízení rovněž zahrnovat bezpečnostní opatření, která se uplatňují na palubě letadel leteckých dopravců Společenství nebo během jejich letů.

(8)

Každý členský stát si ponechává pravomoc rozhodovat o nasazení členů bezpečnostního doprovodu v letadlech registrovaných v daném členském státě na letech leteckých dopravců, jimž vydal licenci, a rovněž zajišťovat v souladu s odstavcem 4.7.7 přílohy 17 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví a v rámci ustanovení této úmluvy, aby se v případě těchto členů jednalo o státní zaměstnance, kteří byli speciálně vybráni a vyškoleni s ohledem na požadované aspekty bezpečnosti na palubě letadla.

(9)

U různých druhů civilního letectví nelze vždy předpokládat stejný stupeň ohrožení. Aby bylo možné udělit odchylky, je třeba při stanovení společných základních norem ochrany letectví před protiprávními činy vzít v úvahu velikost letadla, povahu leteckého provozu nebo četnost provozu na letištích.

(10)

Členským státům by rovněž mělo být umožněno uplatňovat na základě posouzení rizika přísnější opatření než ta, která jsou stanovena v tomto nařízení.

(11)

Třetí země mohou vyžadovat uplatňování opatření, která se liší od opatření stanovených v tomto nařízení, pokud jde o lety z letiště v členském státě do této třetí země nebo přes ni. Aniž jsou však dotčeny dvoustranné dohody, jejichž smluvní stranou je Společenství, měla by mít Komise možnost tato opatření vyžadovaná třetí zemí přezkoumat.

(12)

Ačkoliv mohou v rámci jednoho členského státu v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy vykonávat působnost dva nebo více orgánů, měl by každý členský stát určit jeden orgán příslušný pro koordinaci a sledování provádění norem ochrany.

(13)

V zájmu vymezení odpovědností za provádění společných základních norem ochrany letectví před protiprávními činy a stanovení toho, jaká opatření se od provozovatelů a ostatních subjektů k tomuto účelu vyžadují, by měl každý členský stát vypracovat národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Každý provozovatel letiště, letecký dopravce a subjekt uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy by měl rovněž vypracovat, uplatňovat a zachovávat bezpečnostní program, aby dodržoval toto nařízení a kterýkoli použitelný národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

(14)

Za účelem sledování dodržování tohoto nařízení a národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy by měl každý členský stát vypracovat národní program řízení úrovně a kvality ochrany civilního letectví před protiprávními činy a zajistit jeho provádění.

(15)

Za účelem sledování uplatňování tohoto nařízení členskými státy a rovněž s cílem poskytovat doporučení ke zlepšení ochrany letectví před protiprávními činy by Komise měla provádět inspekce, včetně neoznámených inspekcí.

(16)

Jako obecné pravidlo by Komise měla zveřejňovat opatření, jež mají přímý dopad na cestující. Prováděcí akty, které stanoví společná opatření a postupy k provádění společných základních norem ochrany letectví před protiprávními činy a které obsahují citlivé informace týkající se ochrany před protiprávními činy, spolu se zprávami Komise o prohlídkách a odpověďmi příslušných orgánů je třeba považovat za „utajované skutečnosti EU“ ve smyslu rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád (4). Tyto skutečnosti by neměly být zveřejněny a měly by být zpřístupněny pouze provozovatelům a subjektům majícím oprávněný zájem.

(17)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(18)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijímání obecných opatření, kterými se mění jiné než podstatné prvky společných základních norem jejich doplněním, ke stanovení kritérií, na základě kterých se členské státy budou moci odchýlit od společných základních norem a přijmout alternativní bezpečnostní opatření, a k přijímání specifikací národních programů řízení kvality. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(19)

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí společných pravidel pro zabezpečení ochrany civilního letectví postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

(20)

Měl by být podporován cíl „jednorázové bezpečnostní kontroly“ pro všechny lety uvnitř Evropské unie.

(21)

Dále by nemělo být nutné opětovně provádět detekční kontrolu cestujících nebo jejich zavazadel při příletech z třetích zemí, které mají normy ochrany letectví rovnocenné s normami stanovenými tímto nařízením. Aniž by tím bylo dotčeno právo každého členského státu použít přísnější opatření nebo příslušné pravomoci Společenství a členských států, je proto vhodné podpořit rozhodnutí Komise a případně dohody mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v nichž se uznává, že normy ochrany uplatňované ve třetí zemi jsou rovnocenné společným normám, neboť je tak prosazována jednorázová bezpečnostní kontrola.

(22)

Tímto nařízením není dotčeno použití pravidel pro provozní bezpečnost letectví, včetně pravidel, která se týkají přepravy nebezpečných věcí.

(23)

Měly by se stanovit sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení. Tyto sankce, jež mohou být občanskoprávní nebo správní povahy, by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(24)

Prohlášením ministrů o letišti v Gibraltaru, dohodnutým během prvního ministerského zasedání fóra pro dialog o Gibraltaru konaného dne 18. září 2006 v Córdobě, bude nahrazeno společné prohlášení o gibraltarském letišti učiněné dne 2. prosince 1987 v Londýně a plné dodržování tohoto ministerského prohlášení bude považováno za dodržování prohlášení z roku 1987.

(25)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž ochrany civilního letectví před protiprávními činy a stanovení základu pro jednotný výklad přílohy 17 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíle

1.   Toto nařízení stanoví společná pravidla k zabezpečení ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost civilního letectví.

Poskytuje rovněž základ pro společný výklad přílohy 17 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví.

2.   Prostředky k dosažení cílů uvedených v odstavci 1 jsou tyto:

a)

stanovení společných pravidel a společných základních norem ochrany letectví před protiprávními činy;

b)

mechanismy pro sledování jejich dodržování.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na

a)

všechna letiště nebo části letišť umístěné na území členského státu, které nejsou využívány výhradně pro vojenské účely;

b)

všechny provozovatele, včetně leteckých dopravců, kteří poskytují služby na letištích podle písmene a);

c)

všechny subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy, které provozují činnost z prostorů nacházejících se uvnitř či vně letiště a které poskytují zboží nebo služby pro letiště podle písmene a) nebo jejich prostřednictvím.

2.   Má se za to, že použitím tohoto nařízení pro letiště v Gibraltaru nejsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království, pokud jde o spor o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází.

Článek 3

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„civilním letectvím“ jakákoli letecká činnost vykonávaná civilním letadlem, s výjimkou činností vykonávaných státním letadlem podle článku 3 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví;

2)

„ochranou letectví“ kombinace opatření a lidských a hmotných zdrojů určených k zabezpečení civilního letectví před protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost civilního letectví;

3)

„provozovatelem“ osoba, organizace či podnik provozující leteckou dopravu nebo nabízející provoz letecké dopravy;

4)

„leteckým dopravcem“ podnik zabývající se leteckou dopravou s platnou provozní licencí nebo rovnocenným dokladem;

5)

„leteckým dopravcem Společenství“ letecký dopravce s platnou provozní licencí vydanou členským státem v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům (6);

6)

„subjektem“ osoba, organizace nebo podnik jiný než provozovatel;

7)

„zakázanými předměty“ zbraně, výbušniny či jiná nebezpečná zařízení, předměty nebo látky, které lze použít ke spáchání protiprávního činu, který ohrožuje bezpečnost civilního letectví;

8)

„detekční kontrolou“ použití technických nebo jiných prostředků určených k zjištění nebo odhalení zakázaných předmětů;

9)

„bezpečnostní kontrolou“ použití prostředků, kterými lze zabránit vnesení zakázaných předmětů;

10)

„kontrolou vstupu“ použití prostředků, kterými lze zabránit vstupu neoprávněných osob či vjezdu vozidel bez povolení k vjezdu nebo kterými lze zabránit obojímu;

11)

„neveřejným prostorem letiště“ pohybová plocha letiště, přilehlé pozemky a budovy nebo jejich části, k nimž je vstup omezen;

12)

„veřejným prostorem letiště“ ty části letiště, přilehlé pozemky a budovy nebo jejich části, které nejsou neveřejným prostorem letiště;

13)

„vyhrazeným bezpečnostním prostorem“ část neveřejného prostoru letiště, kde jsou kromě omezení vstupu uplatňovány další normy ochrany letectví před protiprávními činy;

14)

„vymezeným prostorem“ prostor oddělený kontrolou vstupu buď od vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo je-li sám vymezený prostor vyhrazeným bezpečnostním prostorem, od jiných vyhrazených bezpečnostních prostorů letiště;

15)

„ověřením spolehlivosti“ zaznamenané ověření totožnosti osoby, včetně případné dřívější trestné činnosti, jako součást posouzení osobní způsobilosti k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů;

16)

„transferovými cestujícími, zavazadly, nákladem nebo poštou“ cestující, zavazadla, náklad nebo pošta odlétající jiným letadlem, než kterým přiletěli;

17)

„tranzitními cestujícími, zavazadly, nákladem nebo poštou“ cestující, zavazadla, náklad nebo pošta odlétající týmž letadlem, kterým přiletěli;

18)

„potenciálně nebezpečným cestujícím“ cestující, který je buď osobou deportovanou, osobou, jíž byl z důvodů přistěhovalecké politiky odepřen vstup do země, nebo osobou ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody;

19)

„kabinovým zavazadlem“ zavazadlo určené k přepravě v kabině letadla;

20)

„zapsaným zavazadlem“ zavazadlo určené k přepravě v nákladovém prostoru letadla;

21)

„doprovázeným zapsaným zavazadlem“ zavazadlo přepravované v nákladovém prostoru letadla a odbavené pro let cestujícím, který cestuje stejným letem;

22)

„poštou leteckého dopravce“ pošta, jejímž odesílatelem i adresátem je letecký dopravce;

23)

„materiály leteckého dopravce“ buď materiály, jejichž odesílatelem i příjemcem je letecký dopravce, nebo materiály, které letecký dopravce používá;

24)

„poštou“ zásilky s písemnostmi a jiné předměty jiné než pošta leteckého dopravce předávané poštovním úřadům a určené k dodání poštovním úřadům v souladu s předpisy Mezinárodní poštovní unie;

25)

„nákladem“ jakákoli věc určená k přepravě v letadle jiná než zavazadla, pošta, pošta leteckého dopravce, materiály leteckého dopravce a palubní zásoby;

26)

„schváleným agentem“ letecký dopravce, agent, zasílatel nebo jakýkoli podobný subjekt, který zajišťuje bezpečnostní kontroly týkající se nákladu nebo pošty;

27)

„známým odesílatelem“ odesílatel, jenž odesílá náklad nebo poštu na vlastní účet a jehož postupy splňují společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k tomu, aby tento náklad nebo pošta mohly být přepravovány v jakémkoli letadle;

28)

„stálým odesílatelem“ odesílatel, jenž odesílá náklad nebo poštu na vlastní účet a jehož postupy splňují společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k tomu, aby mohl být tento náklad přepravován letadlem určeným pouze pro přepravu nákladu nebo pošta letadlem určeným pouze pro přepravu pošty;

29)

„bezpečnostní kontrolou letadla“ prohlídka těch částí vnitřních prostorů letadla, do kterých mohou mít cestující přístup, spolu s prohlídkou nákladového prostoru letadla s cílem odhalit zakázané předměty a protiprávní činy namířené proti letadlu;

30)

„bezpečnostní prohlídkou letadla“ prohlídka vnitřních prostorů a přístupného povrchu letadla s cílem odhalit zakázané předměty a protiprávní činy namířené proti letadlu, jež ohrožují bezpečnost letadla;

31)

„členem bezpečnostního doprovodu“ osoba, kterou zaměstnává stát k tomu, aby cestovala v letadle leteckého dopravce, kterému tento stát vydal licenci, za účelem ochrany tohoto letadla a osob na jeho palubě před protiprávními činy, jež ohrožují bezpečnost letu.

Článek 4

Společné základní normy

1.   Společné základní normy pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy, jež ohrožují bezpečnost civilního letectví, jsou stanoveny v příloze.

Dodatečné společné základní normy, jež nebyly stanoveny v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost, se do přílohy doplňují postupem podle článku 251 Smlouvy.

2.   Obecná opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky společných základních norem uvedených v odstavci 1 jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

Tato obecná opatření se týkají

a)

povolených metod detekční kontroly;

b)

kategorií předmětů, jež mohou být zakázány;

c)

pokud jde o kontrolu vstupu, důvodů pro udělení přístupu do neveřejného prostoru letiště a do vyhrazených bezpečnostních prostorů;

d)

povolených metod kontrol vozidel, bezpečnostních kontrol letadel a bezpečnostních prohlídek letadel;

e)

kritérií pro uznávání rovnocennosti bezpečnostních norem třetích zemí;

f)

podmínek, za nichž lze náklad nebo poštu podrobit detekční či jiné bezpečnostní kontrole, a procesu schvalování či jmenování schválených agentů známých odesílatelů a stálých odesílatelů;

g)

podmínek, za nichž se pošta leteckého dopravce a materiály leteckého dopravce podrobují detekčním či jiným bezpečnostním kontrolám;

h)

podmínek, za nichž lze palubní zásoby a letištní dodávky podrobit detekční či jiné bezpečnostní kontrole, a procesu schvalování či jmenování schválených agentů, známých dodavatelů a stálých dodavatelů;

i)

kritérií pro stanovení kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostorů;

j)

kritérií pro nábor pracovníků a metody jejich odborné přípravy;

k)

podmínek, za nichž lze použít zvláštní bezpečnostní postupy či osvobození od bezpečnostních kontrol, a

l)

jakýchkoli obecných opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky společných základních norem uvedených v odstavci 1 jejich doplněním, jež nebyla stanovena v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 19 odst. 4.

3.   Prováděcí opatření ke společným základním normám podle odstavce 1 a k obecným opatřením podle odstavce 2 se stanoví regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2.

Tato opatření zahrnují mimo jiné

a)

požadavky na detekční kontroly a příslušné postupy;

b)

seznam zakázaných předmětů;

c)

požadavky na kontroly vstupu a příslušné postupy;

d)

požadavky na kontroly vozidel, bezpečnostní kontroly letadel a bezpečnostní prohlídky letadel a příslušné postupy;

e)

rozhodnutí o uznávání rovnocennosti bezpečnostních norem používaných ve třetích zemích;

f)

pokud jde o náklad a poštu, postupy pro schvalování či jmenování schválených agentů, známých odesílatelů a stálých odesílatelů a povinnosti, jež mají plnit;

g)

požadavky na bezpečnostní kontroly pošty leteckého dopravce a materiálů leteckého dopravce a příslušné postupy;

h)

pokud jde o palubní zásoby a letištní dodávky, postupy pro schvalování či jmenování schválených agentů, známých dodavatelů a stálých dodavatelů a povinnosti, jež mají plnit;

i)

definice kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostorů;

j)

požadavky na nábor a odbornou přípravu pracovníků;

k)

zvláštní bezpečnostní postupy či osvobození od bezpečnostních kontrol;

l)

technické specifikace a postupy pro schvalování a používání bezpečnostního vybavení a

m)

požadavky a postupy týkající se potenciálně nebezpečných cestujících a příslušné postupy.

4.   Komise stanoví změnou tohoto nařízení prostřednictvím rozhodnutí přijatého regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3 kritéria, na základě kterých se členské státy budou moci odchýlit od společných základních norem uvedených v odstavci 1 a přijmout alternativní bezpečnostní opatření poskytující dostatečnou úroveň ochrany na základě místního posouzení rizika. Tato alternativní opatření se musí opírat o důvody týkající se velikosti letadla nebo důvody týkající se povahy, rozsahu nebo četnosti provozu nebo jiných důležitých činností.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 19 odst. 4.

Členské státy uvědomí o těchto opatřeních Komisi.

5.   Členské státy zajistí uplatňování společných základních norem podle odstavce 1 na svém území. Pokud má členský stát důvod se domnívat, že se porušením bezpečnosti snížila úroveň ochrany letectví proti protiprávním činům, zajistí přijetí vhodného a okamžitého opatření k nápravě tohoto porušení a k zajištění trvalé ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Článek 5

Náklady na bezpečnost

S výhradou příslušných pravidel práva Společenství může každý členský stát stanovit, za jakých okolností a v jakém rozsahu by náklady na bezpečnostní opatření přijatá podle tohoto nařízení k ochraně civilního letectví proti protiprávním činům měly být hrazeny státem, letištními subjekty, leteckými dopravci nebo jinými příslušnými subjekty nebo uživateli. V souladu s právem Společenství mohou členské státy případně přispívat spolu s uživateli na přísnější náklady na bezpečnostní opatření přijatá podle tohoto nařízení. Pokud je to proveditelné, zpoplatnění nebo převody nákladů na bezpečnost se vztahují přímo k nákladům na poskytování dotyčných bezpečnostních služeb a jsou sestaveny tak, aby pokrývaly pouze příslušné vzniklé náklady.

Článek 6

Přísnější opatření uplatňovaná členskými státy

1.   Členské státy mohou uplatňovat přísnější opatření, než jsou společné základní normy uvedené v článku 4. Přitom jednají na základě posouzení rizika a v souladu s právem Společenství. Přísnější opatření musí být relevantní, objektivní, nediskriminační a úměrná danému riziku.

2.   Členské státy o těchto opatřeních uvědomí Komisi co nejdříve po jejich uplatnění. Komise tyto informace po obdržení předá ostatním členským státům.

3.   Členské státy nejsou povinny uvědomit Komisi, pokud se dotčená opatření omezují na určitý let v určitý den.

Článek 7

Bezpečnostní opatření vyžadovaná třetími zeměmi

1.   Aniž jsou dotčeny jakékoli dvoustranné dohody, jichž je Společenství smluvní stranou, oznámí členský stát Komisi opatření vyžadovaná třetí zemí, pokud se liší od společných základních norem uvedených v článku 4, jde-li o lety z letiště v členském státě do této třetí země nebo přes ni.

2.   Komise přezkoumá na žádost dotyčného členského státu nebo z vlastního podnětu uplatňování jakýchkoli opatření oznámených podle odstavce 1 a regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2 může vypracovat vhodnou odpověď pro dotyčnou třetí zemi.

3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud

a)

daný členský stát uplatňuje dotyčná opatření v souladu s článkem 6 nebo

b)

požadavek třetí země je omezen na určitý let v určitý den.

Článek 8

Spolupráce s Mezinárodní organizací pro civilní letectví

Aniž je dotčen článek 300 Smlouvy, Komise může s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) uzavřít memorandum o porozumění ohledně revizí s cílem zabránit zdvojení úsilí v oblasti sledování dodržování přílohy 17 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze strany členských států.

Článek 9

Příslušný orgán

Pokud vykonávají v rámci jednoho členského státu v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy působnost dva nebo více orgánů, určí tento členský stát jeden orgán (dále jen „příslušný orgán“) odpovědný za koordinaci a sledování provádění společných základních norem podle článku 4.

Článek 10

Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy

1.   Každý členský stát vypracuje, uplatňuje a zachovává národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

V tomto programu se vymezí odpovědnosti za provádění společných základních norem podle článku 4 a popíší opatření, která se od provozovatelů a subjektů za tímto účelem vyžadují.

2.   Příslušný orgán zpřístupní náležité části svého národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy, při dodržení zásady „vědět jen to nejnutnější“, v písemné podobě provozovatelům a subjektům, které na tom dle jeho názoru mají oprávněný zájem.

Článek 11

Národní program řízení kvality

1.   Každý členský stát vypracuje, uplatňuje a zachovává národní program řízení kvality.

Tento program umožní členským státům řídit kvalitu ochrany civilního letectví před protiprávními činy s cílem sledovat dodržování tohoto nařízení a jejich národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

2.   Specifikace národního programu řízení kvality se přijímá změnou tohoto nařízení prostřednictvím doplnění přílohy regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 19 odst. 4.

Program umožní rychlé odhalení a nápravu nedostatků. Zajistí rovněž, aby všechna letiště, provozovatelé a subjekty, již jsou odpovědní za uplatňování norem ochrany letectví před protiprávními činy a již se nacházejí na území dotyčného členského státu, byli pravidelně sledováni přímo příslušným orgánem nebo pod jeho dohledem.

Článek 12

Bezpečnostní program letiště

1.   Každý provozovatel letiště vypracuje, uplatňuje a zachovává bezpečnostní program letiště.

V tomto programu se popíší metody a postupy, kterými se musí provozovatel letiště řídit, aby dodržoval toto nařízení a národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy členského státu, v němž se letiště nachází.

Program musí obsahovat ustanovení o vnitřním řízení kvality popisující způsob, jakým má provozovatel letiště sám sledovat dodržování těchto metod a postupů.

2.   Bezpečnostní program letiště se předloží příslušnému orgánu, který může případně přijmout další opatření.

Článek 13

Bezpečnostní program leteckého dopravce

1.   Každý letecký dopravce vypracuje, uplatňuje a zachovává bezpečnostní program leteckého dopravce.

V tomto programu se popíší metody a postupy, kterými se musí letecký dopravce řídit, aby dodržoval toto nařízení a národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví členského státu, z něhož poskytuje služby.

Program obsahuje ustanovení o vnitřním řízení kvality popisující způsob, jakým má letecký dopravce sám sledovat dodržování těchto metod a postupů.

2.   Bezpečnostní program leteckého dopravce se na žádost předloží příslušnému orgánu, který případně přijme další opatření.

3.   Pokud je bezpečnostní program leteckého dopravce Společenství potvrzen příslušným orgánem členského státu vydávajícího provozní licenci, uznají všechny ostatní členské státy, že letecký dopravce splňuje požadavky odstavce 1. Tím není dotčeno právo členského státu požadovat od jakéhokoli leteckého dopravce podrobnosti o provádění

a)

bezpečnostních opatření uplatňovaných členským státem podle článku 6 nebo

b)

místních postupů platných na letištích, na kterých provozují dopravu.

Článek 14

Bezpečnostní program subjektu

1.   Každý subjekt, který musí podle národního bezpečnostního programu uvedeného v článku 10 používat normy ochrany letectví před protiprávními činy, vypracuje, uplatňuje a zachovává bezpečnostní program.

V tomto programu se popíší metody a postupy, kterými se musí subjekt řídit, aby dodržoval národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví členského státu týkající se jeho provozu v tomto členském státě.

Program musí obsahovat ustanovení o vnitřním řízení kvality popisující způsob, jakým má subjekt sám sledovat dodržování těchto metod a postupů.

2.   Program bezpečnosti subjektu uplatňujícího normy ochrany letectví před protiprávními činy se na žádost předloží příslušnému orgánu, který může případně přijmout další opatření.

Článek 15

Inspekce prováděné Komisí

1.   Komise provádí ve spolupráci s příslušným orgánem dotyčného členského státu inspekce, včetně inspekcí letišť, provozovatelů a subjektů uplatňujících normy ochrany letectví před protiprávními činy, aby sledovala, jak členské státy uplatňují toto nařízení, a případně podávala doporučení ke zlepšení ochrany letectví před protiprávními činy. Za tím účelem uvědomí příslušný orgán Komisi písemně o všech jiných letištích sloužících civilnímu letectví na svém území, než jsou ta, na něž se vztahuje čl. 4 odst. 4.

Postupy pro provádění inspekcí Komisí se přijímají regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2.

2.   Inspekce letišť, provozovatelů a subjektů uplatňujících normy ochrany letectví před protiprávními činy prováděné Komisí nejsou oznamovány. Komise o nich dostatečně včas před inspekcí vyrozumí dotyčný členský stát.

3.   Každá zpráva o inspekci provedené Komisí se sdělí příslušnému orgánu dotyčného členského státu, který ve své odpovědi uvede opatření přijatá k nápravě případných zjištěných nedostatků.

Zpráva se poté spolu s odpovědí příslušného orgánu sdělí příslušným orgánům ostatních členských států.

Článek 16

Výroční zpráva

Každý rok předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu, Radě a členským státům, ve které je bude informovat o uplatňování tohoto nařízení a jeho dopadu na zlepšení ochrany letectví před protiprávními činy.

Článek 17

Poradní skupina zúčastněných subjektů

Aniž je dotčena úloha výboru uvedeného v článku 19, ustaví Komise poradní skupinu zúčastněných subjektů pro ochranu letectví před protiprávnými činy složenou z evropských zastupujících organizací zabývajících se nebo přímo dotčených ochranou letectví před protiprávními činy. Výlučnou úlohou této skupiny bude poskytování poradenství Komisi. Výbor uvedený v článku 19 průběžně informuje poradní skupinu zúčastněných subjektů o celém regulačním procesu.

Článek 18

Šíření informací

Jako obecné pravidlo Komise zveřejňuje opatření, jež mají přímý dopad na cestující. Následující dokumenty se však považují za „utajované skutečnosti EU“ ve smyslu rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom:

a)

opatření a postupy podle čl. 4 odst. 3 a 4, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1, pokud obsahují citlivé informace týkající se ochrany před protiprávními činy;

b)

zprávy o inspekcích prováděných Komisí a odpovědi příslušných orgánů podle čl. 15 odst. 3.

Článek 19

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 20

Dohody mezi Společenstvím a třetími zeměmi

V případě potřeby a v souladu s právem Společenství mohou být v dohodách o letectví uzavřených mezi Společenstvím a třetí zemí podle článku 300 Smlouvy stanovena ujednání, v nichž se normy ochrany před protiprávními činy uplatňované ve třetí zemi uznávají jako rovnocenné normám Společenství, a to s cílem dosažení jednorázové bezpečnostní kontroly u všech letů mezi Evropskou unií a třetími zeměmi.

Článek 21

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 22

Zpráva Komise o financování

Komise podá do 31. prosince 2008 zprávu o zásadách financování nákladů na opatření na ochranu civilního letectví. V této zprávě se zváží, jaké kroky je třeba přijmout k zajištění toho, aby poplatky na ochranu byly využity výhradně k uhrazení nákladů na ochranu a na zlepšení transparentnosti takových poplatků. Zpráva se bude rovněž zabývat zásadami nezbytnými k zajištění nenarušené hospodářské soutěže mezi letišti a mezi leteckými dopravci a různými metodami k zajištění ochrany spotřebitele, pokud jde o rozdělení nákladů na bezpečnostní opatření mezi daňové poplatníky a uživatele. Zprávu Komise bude případně doprovázet legislativní návrh.

Článek 23

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 2320/2002.

Článek 24

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne uvedeného v prováděcích pravidlech přijatých postupy uvedenými v čl. 4 odst. 2 a 3, avšak ne později než 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Odchylně od odstavce 2 se čl. 4 odst. 2, 3 a 4, článek 8, čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec a články 17, 19 a 22 použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 185, 8.8.2006, s. 17.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. června 2006 (Úř. věst. C 300 E, 9.12.2006, s. 463), společný postoj Rady ze dne 11. prosince 2006 (Úř. věst. C 70 E, 27.3.2007, s. 21) a postoj Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 849/2004 (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ ZÁKLADNÍ NORMY PRO ZABEZPEČENÍ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (ČLÁNEK 4)

1.   BEZPEČNOST LETIŠTĚ

1.1   Požadavky na projektování letiště

1.

Při projektování a stavbě nových letištních zařízení nebo úpravách stávajících letištních zařízení musí být plně zohledněny požadavky na provádění společných základních norem stanovené v této příloze a v prováděcích předpisech k ní.

2.

Na letištích se vymezí tyto oblasti:

a)

veřejný prostor letiště;

b)

neveřejný prostor letiště;

c)

vyhrazené bezpečnostní prostory a

d)

kritické části vyhrazených bezpečnostních prostorů.

1.2   Kontrola vstupu

1.

Vstup do neveřejného prostoru letiště se omezí s cílem zabránit vstupu neoprávněných osob a vjezdu vozidel bez povolení k vjezdu do tohoto prostoru.

2.

Vstup do vyhrazených bezpečnostních prostorů se kontroluje s cílem zajistit, aby do těchto prostorů nevstoupily žádné neoprávněné osoby a nevjela žádná vozidla bez povolení k vjezdu.

3.

Osobám a vozidlům může být udělen přístup do neveřejného prostoru letiště a do vyhrazených bezpečnostních prostorů pouze tehdy, pokud splňují požadované bezpečnostní podmínky.

4.

Osoby, včetně členů posádky letadla, musí před vydáním identifikačního průkazu člena posádky letadla nebo letištního identifikačního průkazu opravňujících k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů úspěšně absolvovat ověření spolehlivosti.

1.3   Detekční kontrola osob jiných než cestujících a detekční kontrola vnášených předmětů

1.

Osoby jiné než cestující se spolu s vnášenými předměty při vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobují nepřetržité namátkové detekční kontrole s cílem zabránit vnesení zakázaných předmětů do těchto prostorů.

2.

Všechny osoby jiné než cestující se spolu s vnášenými předměty při vstupu do kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobují detekční kontrole s cílem zabránit vnesení zakázaných předmětů do těchto částí.

1.4   Kontrola vozidel

Vozidla vjíždějící do vyhrazeného bezpečnostního prostoru se kontrolují s cílem zabránit vnesení zakázaných předmětů do těchto prostorů.

1.5   Dozor, hlídky a jiné fyzické kontroly

Na letištích a případně ve veřejně přístupných přilehlých prostorech se provádí dozor, hlídky a jiné fyzické kontroly s cílem zjistit podezřelé chování osob, nalézt slabiny, které by mohly být využity ke spáchání protiprávního činu, a osoby od páchání těchto činů odradit.

2.   VYMEZENÉ PROSTORY LETIŠŤ

Letadla odstavená ve vymezených prostorech letišť, na něž se vztahují alternativní opatření podle čl. 4 odst. 4, se oddělují od letadel, na něž se plně vztahují společné základní normy, aby nebyly ohroženy normy ochrany před protiprávními činy vztahující se na letadla a na cestující, zavazadla, náklad a poštu těchto letadel.

3.   BEZPEČNOST LETADEL

1.

Před odletem se letadlo podrobí bezpečnostní kontrole letadla nebo bezpečnostní prohlídce letadla s cílem ověřit, zda se na palubě nenacházejí žádné zakázané předměty. Letadlo v tranzitu je možné podrobit jiným vhodným opatřením.

2.

Každé letadlo musí být chráněno před neoprávněnými činy.

4.   CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

4.1   Detekční kontrola cestujících a detekční kontrola kabinových zavazadel

1.

Všichni cestující zahajující let a transferoví a tranzitní cestující a jejich kabinová zavazadla se podrobují detekční kontrole s cílem zabránit proniknutí zakázaných předmětů do vyhrazených bezpečnostních prostorů a na palubu letadla.

2.

Transferoví cestující a jejich kabinová zavazadla mohou být od detekční kontroly osvobozeni, pokud

a)

přilétají z členského státu, ledaže Komise nebo tento členský stát poskytly informace o tom, že tyto cestující a jejich kabinová zavazadla nelze považovat za podrobené detekční kontrole podle společných základních norem, nebo

b)

přilétají ze třetí země, ve které se uplatňují normy ochrany před protiprávními činy, jež jsou regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2 uznány za rovnocenné společným základním normám.

3.

Tranzitní cestující a jejich kabinová zavazadla mohou být od detekční kontroly osvobozeni, pokud

a)

zůstávají na palubě letadla nebo

b)

nepřicházejí do styku s jinými odletovými cestujícími podrobenými detekční kontrole než těmi, kteří nastupují do téhož letadla, nebo

c)

přilétají z členského státu, ledaže Komise nebo tento členský stát poskytly informace o tom, že tyto cestující a jejich kabinová zavazadla nelze považovat za podrobené detekční kontrole podle společných základních norem, nebo

d)

přilétají ze třetí země, ve které se uplatňují normy ochrany před protiprávními činy, jež jsou regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2 uznány za rovnocenné společným základním normám.

4.2   Ochrana cestujících a ochrana kabinových zavazadel

1.

Cestující a jejich kabinová zavazadla musí být od okamžiku, kdy jsou podrobeni detekční kontrole, do odletu letadla, v němž budou přepraveni, chráněni před neoprávněnými činy.

2.

Odletoví cestující podrobení detekční kontrole nesmějí přijít do styku s příletovými cestujícími, s výjimkou případů, kdy

a)

cestující přilétají z členského státu, pokud Komise nebo příslušný členský stát neposkytly informace o tom, že tyto příletové cestující a jejich kabinová zavazadla nelze považovat za podrobené detekční kontrole podle společných základních norem, nebo

b)

cestující přilétají ze třetí země, ve které se uplatňují normy ochrany před protiprávními činy, jež jsou regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2 uznány za rovnocenné společným základním normám.

4.3   Potenciálně nebezpeční cestující

Potenciálně nebezpeční cestující se před odletem podrobují odpovídajícím bezpečnostním opatřením.

5.   ZAPSANÁ ZAVAZADLA

5.1   Detekční kontrola zapsaných zavazadel

1.

Všechna zapsaná zavazadla se před naložením do letadla podrobují detekční kontrole s cílem zabránit vnesení zakázaných předmětů do vyhrazených bezpečnostních prostorů a na palubu letadla.

2.

Transferová zapsaná zavazadla mohou být od detekční kontroly osvobozena, pokud

a)

přilétají z členského státu, ledaže Komise nebo příslušný členský stát poskytly informace o tom, že tato zapsaná zavazadla nelze považovat za podrobená detekční kontrole podle společných základních norem, nebo

b)

přilétají ze třetí země, ve které se uplatňují normy ochrany před protiprávními činy, jež jsou regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2 uznány za rovnocenné společným základním normám.

3.

Tranzitní zapsaná zavazadla mohou být od detekční kontroly osvobozena, pokud zůstávají na palubě letadla.

5.2   Ochrana zapsaných zavazadel

Zapsaná zavazadla, která mají být letadlem přepravena, musí být od okamžiku, kdy jsou podrobena detekční kontrole nebo převzata do péče leteckého dopravce, podle toho, co nastane dříve, až do odletu letadla, kterým mají být přepravena, chráněna před neoprávněnými činy.

5.3   Spojení zavazadla s cestujícím

1.

Každé jednotlivé zapsané zavazadlo je identifikováno buď jako doprovázené, nebo nedoprovázené.

2.

Nedoprovázené zapsané zavazadlo se přepraví, pouze pokud bylo buď odděleno od cestujícího z příčin, které cestující nemohl ovlivnit, nebo podrobeno náležitým bezpečnostním kontrolám.

6.   NÁKLAD A POŠTA

6.1   Bezpečnostní kontroly nákladu a pošty

1.

Veškerý náklad a pošta se před naložením do letadla podrobují bezpečnostním kontrolám. Letecký dopravce přijme náklad nebo poštu k přepravě v letadle, pouze pokud tyto kontroly provedl sám nebo provedení těchto kontrol potvrdil a doložil schválený agent, známý odesílatel nebo stálý odesílatel.

2.

Transferový náklad a transferová pošta mohou být podrobeny alternativním bezpečnostním kontrolám, které podrobně stanoví prováděcí předpis.

3.

Tranzitní náklad a tranzitní pošta mohou být od bezpečnostních kontrol osvobozeny, pokud zůstávají na palubě letadla.

6.2   Ochrana nákladu a pošty

1.

Náklad a pošta, které mají být letadlem přepraveny, musí být od okamžiku, kdy jsou provedeny bezpečnostní kontroly, do odletu letadla, v němž mají být přepraveny, chráněny před neoprávněnými činy.

2.

Náklad a pošta, které nejsou po provedení bezpečnostních kontrol dostatečně chráněny před neoprávněnými činy, se podrobují detekční kontrole.

7.   POŠTA A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE

Pošta leteckého dopravce a materiály leteckého dopravce se podrobují bezpečnostním kontrolám a poté musí být do okamžiku naložení do letadla chráněny s cílem zabránit vnesení zakázaných předmětů na palubu letadla.

8.   PALUBNÍ ZÁSOBY

Palubní zásoby, včetně palubních zásob potravin, určené k přepravě nebo použití na palubě letadla se podrobují bezpečnostním kontrolám a poté musí být do okamžiku naložení do letadla chráněny s cílem zabránit vnesení zakázaných předmětů na palubu letadla.

9.   LETIŠTNÍ DODÁVKY

Dodávky určené k prodeji nebo použití ve vyhrazených bezpečnostních prostorech letišť, včetně dodávek pro prodejny bezcelního zboží a restaurace, se podrobují bezpečnostním kontrolám s cílem zabránit vnesení zakázaných předmětů do těchto prostorů.

10.   OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA LETU

1.

Aniž jsou dotčena platná pravidla pro provozní bezpečnost letectví,

a)

zabraňuje se neoprávněným osobám v tom, aby za letu vstoupily do kabiny posádky letadla;

b)

potenciálně nebezpeční cestující se za letu podrobují odpovídajícím bezpečnostním opatřením.

2.

K zabránění protiprávním činům za letu se přijmou odpovídající bezpečnostní opatření, jako je školení posádky letadla a palubních průvodčích.

3.

Vyjma zbraní přepravovaných v nákladovém prostoru se na palubě letadla nesmějí přepravovat zbraně, pokud nebyly splněny podmínky ochrany vyžadované podle vnitrostátního práva a dotyčnými státy nebylo uděleno povolení.

4.

Odstavec 3 se použije rovněž na bezpečnostní doprovod, pokud je ozbrojen.

11.   NÁBOR A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

1.

Osoby, které provádějí detekční kontroly, kontroly vstupu nebo další bezpečnostní kontroly nebo které za jejich provádění odpovídají, jsou přijímány, školeny a případně osvědčovány s cílem zajistit, že jsou vhodné k přijetí do zaměstnání a způsobilé k výkonu povinností, které jim jsou přiděleny.

2.

Osoby jiné než cestující, které potřebují přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, musí před tím, než je jim vydán letištní identifikační průkaz nebo identifikační průkaz posádky letadla, absolvovat odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti.

3.

Odborná příprava uvedená v odstavcích 1 a 2 se provádí ve formě vstupního a aktualizačního školení.

4.

Školitelé zapojení do odborné přípravy osob uvedených v odstavcích 1 a 2 musí mít nezbytnou kvalifikaci.

12.   BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ

Vybavení používané k detekční kontrole, kontrole vstupu a jiným bezpečnostním kontrolám musí vyhovovat stanoveným technickým podmínkám a být způsobilé k provádění dotčených bezpečnostních kontrol.


9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/85


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 301/2008

ze dne 17. března 2008,

kterým se upravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2003, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (1) stanoví harmonizovaný rámec obecných pravidel pro organizaci úředních kontrol za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

(2)

V důsledku přistoupení nových členských států v roce 2004 je třeba doplnit seznam území v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004, aby zahrnoval všechny členské státy.

(3)

Nařízení (ES) č. 882/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 882/2004 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro území České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska se použije ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 180/2008 (Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 4).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

ÚZEMÍ UVEDENÁ V ČL. 2 BODĚ 15

1.

Území Belgického království

2.

Území Bulharské republiky

3.

Území České republiky

4.

Území Dánského království, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska

5.

Území Spolkové republiky Německo

6.

Území Estonské republiky

7.

Území Irska

8.

Území Řecké republiky

9.

Území Španělského království s výjimkou Ceuty a Melilly

10.

Území Francouzské republiky

11.

Území Italské republiky

12.

Území Kyperské republiky

13.

Území Lotyšské republiky

14.

Území Litevské republiky

15.

Území Lucemburského velkovévodství

16.

Území Maďarské republiky

17.

Území Republiky Malta

18.

Území Nizozemského království v Evropě

19.

Území Rakouské republiky

20.

Území Polské republiky

21.

Území Portugalské republiky

22.

Území Rumunska

23.

Území Republiky Slovinsko

24.

Území Slovenské republiky

25.

Území Finské republiky

26.

Území Švédského království

27.

Území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska“.