ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 94

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
5. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 314/2008 ze dne 4. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 315/2008 ze dne 4. dubna 2008, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o seznamy zrychlených testů ( 1 )

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 316/2008 ze dne 4. dubna 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

6

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití ( 1 )

8

 

*

Směrnice Komise 2008/44/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek benthiavalikarbu, boscalidu, karvonu, fluoxastrobinu, Paecilomyces lilacinus a prothiokonazolu ( 1 )

13

 

*

Směrnice Komise 2008/45/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky metconazolu ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

5.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 94/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 314/2008

ze dne 4. dubna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 4. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

JO

63,1

MA

41,5

TN

125,1

TR

92,9

ZZ

80,7

0707 00 05

EG

178,8

MA

131,7

TR

127,6

ZZ

146,0

0709 90 70

MA

56,1

TR

109,4

ZZ

82,8

0805 10 20

EG

47,9

IL

55,6

MA

55,4

TN

53,8

TR

61,4

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,6

ZA

147,5

ZZ

113,0

0808 10 80

AR

90,2

BR

85,6

CA

97,5

CL

90,1

CN

85,4

MK

54,3

US

112,4

UY

58,0

ZA

73,0

ZZ

82,9

0808 20 50

AR

71,8

CL

89,7

CN

52,7

ZA

97,3

ZZ

77,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


5.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 94/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 315/2008

ze dne 4. dubna 2008,

kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o seznamy zrychlených testů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u zvířat. Vztahuje se na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.

(2)

Příloha X kapitola C bod 4 nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví seznam zrychlených testů schválených pro dohled nad TSE u skotu, ovcí a koz.

(3)

Dne 30. srpna 2007 informovala jedna laboratoř Komisi, že přestane uvádět na trh schválený zrychlený test pro dohled nad bovinní spongiformní encefalopatií (BSE). Je proto vhodné vypustit uvedený test (Institut Pourquier Speed’it BSE) ze seznamu zrychlených testů pro dohled nad BSE u skotu v příloze X kapitole C nařízení (ES) č. 999/2001.

(4)

Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze X kapitole C nařízení (ES) č. 999/2001 se bod 4 nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 21/2008 (Úř. věst. L 9, 12.1.2008, s. 3).


PŘÍLOHA

V příloze X kapitole C nařízení (ES) č. 999/2001 se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.   Zrychlené testy

Pro účely zrychlených testů prováděných v souladu s čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 se jako zrychlené testy pro dohled nad BSE u skotu používají tyto metody:

imunoblotingový test založený na technice Western blot ke zjištění fragmentu PrPRes rezistentního na proteinázu K (Prionics-Check Western test),

chemoluminescentní test ELISA zahrnující extrakční postup a techniku ELISA používající zesílené chemoluminescentní činidlo (Enfer test & Enfer TSE Kit verze 2.0, automatizovaná příprava vzorku),

imunotest prováděný na mikrotitračních destičkách ke zjištění PrPSc (Enfer TSE verze 3),

imunotest (metoda Sandwich) na prokázání PrPRes prováděný po denaturaci a koncentraci (Bio-Rad Te-SeE test),

imunotest prováděný na mikrotitračních destičkách (ELISA) ke zjištění PrPRes rezistentních na proteinázu K pomocí monoklonálních protilátek (Prionics-Check LIA test),

imunotest závisející na potvrzení, souprava na zjištění antigenů proti BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

chemoluminescentní test ELISA na kvalitativní určení PrPSc (CediTect BSE test),

imunotest s chemickým polymerem na selektivní zachycení PrPSc a s monoklonální detekční protilátkou zamířenou proti konzervovaným regionům molekuly PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

imunotest na bázi laterálního proudu používající dvě různé monoklonální protilátky ke zjištění frakcí PrP rezistentních na proteinázu K (Prionics Check PrioSTRIP),

bilaterální imunotest používající dvě různé monoklonální protilátky zamířené proti dvěma epitopům ve vysoce rozvinutém stavu bovinních PrPSc (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

test ELISA (metoda Sandwich) ke zjištění PrPSc rezistentních na proteinázu K (Roche Applied Science PrionScreen),

test ELISA k zachycení antigenů za použití dvou různých monoklonálních protilátek ke zjištění frakcí PrP rezistentních na proteinázu K (Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE Test).

Pro účely zrychlených testů prováděných v souladu s čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 se jako zrychlené testy pro dohled nad TSE u ovcí a koz používají tyto metody:

imunotest závisející na potvrzení, souprava na zjištění antigenů proti BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

imunotest (metoda Sandwich) na prokázání PrPRes prováděný po denaturaci a koncentraci (Bio-Rad Te-SeE test),

imunotest (metoda Sandwich) na prokázání PrPRes prováděný po denaturaci a koncentraci (Bio-Rad Te-SeE Sheep/Goat test),

chemoluminescentní test ELISA zahrnující extrakční postup a techniku ELISA používající zesílené chemoluminescentní činidlo (Enfer TSE Kit version 2.0),

imunotest prováděný na mikrotitračních destičkách ke zjištění PrPSc (Enfer TSE verze 3),

imunotest s chemickým polymerem na selektivní zachycení PrPSc a s monoklonální detekční protilátkou zamířenou proti konzervovaným regionům molekuly PrP (IDEXX HerdChek BSE-ScrapieAntigen Test Kit, EIA),

chemoluminescentní imunotest prováděný na mikrotitračních destičkách ke zjištění PrPSc v tkáních ovcí (POURQUIER'S – LIA Scrapie),

imunoblotingový test založený na technice Western blot ke zjištění fragmentu PrPRes rezistentního na proteinázu K (Prionics-Check Western Small Ruminant test),

chemoluminescentní imunotest prováděný na mikrotitračních destičkách ke zjištění PrPSc rezistentního na proteinázu K (Prionics Check LIA Small Ruminants).

U všech testů musí být vzorek tkáně, na který se test použije, v souladu s návodem výrobce k použití.

Výrobci zrychlených testů musí zavést systém záruky jakosti schválený referenční laboratoří Společenství, který zaručuje neměnnou výkonnost testu. Výrobci musí referenční laboratoři Společenství poskytnout protokoly testu.

Změny zrychlených testů nebo protokolů testu smějí být provedeny pouze po předchozím oznámení referenční laboratoři Společenství a za předpokladu, že podle stanoviska referenční laboratoře Společenství nedojde touto změnou ke změně citlivosti, specifičnosti nebo spolehlivosti zrychleného testu. Toto zjištění se sdělí Komisi a národním referenčním laboratořím.“


5.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 94/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 316/2008

ze dne 4. dubna 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 211/2008 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1568/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 65, 8.3.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 použitelné ode dne 5. dubna 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

21,90

15,08

1701 99 10 (2)

21,90

9,76

1701 99 90 (2)

21,90

9,76

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

5.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 94/8


SMĚRNICE KOMISE 2008/43/ES

ze dne 4. dubna 2008,

kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití (1), a zejména na čl. 14 druhý pododstavec druhou větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 93/15/EHS stanoví pravidla zajišťující bezpečný a spolehlivý oběh výbušnin na trhu Společenství.

(2)

Tato směrnice stanoví, že je nutné zajistit, aby podniky v oboru výbušnin měly takový systém sledování výbušnin, aby byla kdykoliv možná identifikace těch, v jejichž držení výbušniny jsou.

(3)

Jednoznačná identifikace výbušnin je nezbytná pro zachování přesných a úplných záznamů o výbušninách ve všech fázích dodavatelského řetězce. To by mělo umožnit identifikovat a sledovat výbušninu od místa výroby a prvního uvedení na trh až ke konečnému uživateli za účelem předejít nesprávnému použití a krádeži a pomoci donucovacím orgánům sledovat původ ztracených nebo odcizených výbušnin.

(4)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem řídícího výboru zřízeného podle čl. 13 odst. 1 směrnice 93/15/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví harmonizovaný systém pro jednoznačnou identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.

Článek 2

Oblast působnosti

Směrnice se nevztahuje na tyto případy:

a)

výbušniny přepravené a doručené bez obalu nebo v čerpacích vozidlech pro jejich přímé nabití do vývrtu;

b)

výbušniny vyrobené na místě odstřelu a výbušniny, které jsou nabity hned po výrobě (výroba na místě – in situ);

c)

střelivo.

KAPITOLA 2

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Článek 3

Jednoznačná identifikace

1.   Členské státy zajistí, aby podniky v oboru výbušnin, které vyrábí nebo dováží výbušniny nebo montují rozbušky, označily výbušniny a každou nejmenší balicí jednotku jednoznačnou identifikací.

V případě, že výbušnina podléhá dalším výrobním procesům, nejsou výrobci povinni ji označit novou jednoznačnou identifikací za předpokladu, že původní jednoznačná identifikace stále splňuje požadavky podle článku 4.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud je výbušnina vyrobena na vývoz a je označena v souladu s požadavky dovážející země, která umožňuje tuto výbušninu sledovat.

3.   Jednoznačná identifikace musí obsahovat složky popsané v příloze.

4.   Každému místu výroby je vnitrostátním orgánem členských států, kde je zřízen, přidělen trojčíselný kód.

5.   Pokud se místo výroby nachází mimo Společenství, kontaktuje výrobce, který má sídlo ve Společenství, vnitrostátní orgán členského státu dovozu, aby místu výroby přidělil kód.

Pokud se místo výroby nachází mimo Společenství a výrobce nemá sídlo ve Společenství, dovozce příslušných výbušnin kontaktuje vnitrostátní orgán členského státu dovozu, aby místu výroby přidělil kód.

6.   Členské státy zajistí, aby distributoři, kteří výbušniny znovu balí, zaručili, že k výbušnině a nejmenší balicí jednotce je připevněna jednoznačná identifikace.

Článek 4

Označení a připevnění

Jednoznačná identifikace se označuje na příslušném výrobku nebo se k němu pevně připojí trvalým způsobem a tak, aby byla jasně čitelná.

Článek 5

Výbušniny ve formě náložek a výbušniny v pytlích

V případě výbušnin ve formě náložek a výbušnin v pytlích musí jednoznačná identifikace sestávat z nálepky nebo přímého tisku na náložce nebo pytli. Každá bedna obsahující náložky musí nést související označení.

Dále mohou podniky označit každou náložku nebo pytel pasivním inertním elektronickým identifikátorem a souvisejícím elektronickým identifikátorem označit každou bednu obsahující náložky.

Článek 6

Dvousložkové výbušniny

V případě balených dvousložkových výbušnin musí jednoznačnou identifikaci tvořit nálepka nebo přímý tisk na každé nejmenší balicí jednotce obsahující dané dvě složky.

Článek 7

Zážehové rozbušky a roznětky

V případě zážehových rozbušek nebo roznětek musí jednoznačná identifikace sestávat z nálepky, přímého tisku nebo otisku razítka přímo na plášť rozbušky. Každá bedna obsahující rozbušky nebo roznětky musí nést související označení.

Dále mohou podniky označit každou rozbušku nebo roznětku pasivním inertním elektronickým identifikátorem a souvisejícím identifikátorem označit každou bednu obsahující rozbušky nebo roznětky.

Článek 8

Elektrické, neelektrické a elektronické rozbušky

V případě elektrických, neelektrických a elektronických rozbušek musí jednoznačná identifikace sestávat z nálepky na přívodních vodičích nebo na obalu, nebo z nálepky, přímého tisku nebo otisku razítka přímo na plášť rozbušky. Každá bedna obsahující rozbušky musí nést související označení.

Dále mohou podniky označit každou rozbušku pasivním inertním elektronickým identifikátorem a souvisejícím identifikátorem označit každou bednu obsahující rozbušky.

Článek 9

Počinové a primární nálože

V případě počinových a primárních náloží musí jednoznačnou identifikaci tvořit nálepka nebo přímý tisk na počinové nebo primární náloži. Každá bedna obsahující počinové nebo primární nálože musí nést související označení.

Dále mohou podniky označit každou počinovou nebo primární nálož pasivním inertním elektronickým identifikátorem a souvisejícím identifikátorem označit každou bednu obsahující počinové nebo primární nálože.

Článek 10

Bleskovice a zápalnice

V případě bleskovice a zápalnice musí jednoznačná identifikace sestávat z nálepky nebo přímého tisku na cívce. Jednoznačná identifikace bude vyznačena na každých 5 metrech buď na vnějším obalu bleskovice nebo zápalnice, nebo na vnitřní plastové vrstvě bezprostředně pod vnějším vláknem bleskovice nebo zápalnice. Každá bedna obsahující bleskovice nebo zápalnice musí nést související označení.

Dále mohou podniky označit bleskovici pasivním inertním elektronickým identifikátorem a souvisejícím identifikátorem označit každou bednu obsahující bleskovice nebo zápalnice.

Článek 11

Kovové nádoby a sudy obsahující výbušniny

V případě kovových nádob a sudů obsahujících výbušniny musí jednoznačná identifikace sestávat z nálepky nebo přímého tisku přímo na kovovou nádobu nebo sud obsahující výbušniny.

Dále mohou podniky označit každou kovovou nádobu nebo sud pasivním inertním elektronickým identifikátorem.

Článek 12

Kopie originálního označení

Podniky mohou k výbušninám připevnit samolepicí kopii originálního označení, kterou může zákazník použít. Aby se předešlo nesprávnému použití, je nutné kopie viditelně označit jako kopie.

KAPITOLA 3

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ A VEDENÍ EVIDENCE

Článek 13

Shromažďování údajů

1.   Členské státy zajistí, aby podniky v oboru výbušnin zřídily systém shromažďování údajů týkajících se výbušnin, včetně jednoznačné identifikace během jejich životnosti a ve všech fázích dodavatelského řetězce.

2.   Systém shromažďování údajů umožní podnikům sledovat výbušniny tak, aby byla kdykoliv možná identifikace těch, v jejichž držení výbušniny jsou.

3.   Členské státy zajistí, aby shromážděné údaje, včetně jednoznačných identifikací, byly archivovány po období 10 let po dodání nebo po ukončení životnosti výbušniny a to i v případě, že podnik již neobchoduje s výbušninami.

Článek 14

Povinnosti podniků

Členské státy zajistí, aby podniky v oboru výbušnin plnily tyto podmínky:

a)

podnik musí vést záznamy všech identifikací výbušnin spolu s příslušnými informacemi, jako například typ výbušniny, společnost nebo osoba, jíž byla výbušnina doručena;

b)

podnik vede záznamy o místě, kde se každá výbušnina nachází během doby, kdy je ve vlastnictví podniku, nebo než je převedena do vlastnictví jiného podniku nebo se použije;

c)

podnik musí pravidelně podrobit systém shromažďování údajů zkoušce s cílem zajistit jeho účinnost a kvalitu zaznamenaných údajů;

d)

podnik archivuje shromážděné údaje, včetně jednoznačných identifikací, po dobu uvedenou v čl. 13 odst. 3;

e)

podnik chrání shromážděné údaje před náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením;

f)

podnik poskytne na žádost příslušných orgánů informace ohledně původu a místa, kde se výbušnina nachází během její životnosti a ve všech fázích dodavatelského řetězce;

g)

podnik poskytne příslušným orgánům členských států jméno a kontaktní údaje osoby, která může dodat informace uvedené v písmenu f) mimo úřední hodiny.

Pro účely písmene d) podnik v případě výbušnin vyrobených nebo dovezených před datem uvedeným v čl. 15 odst. 1 druhém pododstavci vede evidenci v souladu se stávajícími vnitrostátními předpisy.

KAPITOLA 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 5. dubna 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 5. dubna 2012.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 16

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 17

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. dubna 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Jednoznačná identifikace musí sestávat z:

1.

Čitelné části identifikace obsahující tyto údaje:

a)

jméno výrobce;

b)

abecedně-číselný kód obsahující:

i)

2 písmena označující členský stát (místo výroby nebo dovozu na trh Společenství, např. AT = Rakousko),

ii)

3 číslice označující název místa výroby (přidělené vnitrostátním orgánem),

iii)

jednoznačný kód výrobku přidělený výrobcem a logistické informace výrobce.

2.

Elektronicky čitelné identifikace ve formě čárového kódu a/nebo formátu maticového kódu, který přímo odpovídá abecedně-číselnému identifikačnímu kódu.

Příklad:

Image

3.

Pro předměty, které jsou moc malé na to, aby k nim byl připojen jednoznačný kód výrobku a logistické informace výrobce, se informace uvedené v odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) a odstavci 2 považují za dostatečné.


5.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 94/13


SMĚRNICE KOMISE 2008/44/ES

ze dne 4. dubna 2008,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek benthiavalikarbu, boscalidu, karvonu, fluoxastrobinu, Paecilomyces lilacinus a prothiokonazolu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdržela Belgie dne 19. dubna 2002 od společnosti Kumiai Chemicals Industry Co Ltd žádost o zařazení účinné látky benthiavalikarbu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 2003/35/ES (2) bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Německo dne 26. dubna 2001 od společnosti BASF AG žádost o zařazení účinné látky boscalidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 2002/268/ES (3) bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Nizozemsko dne 26. března 1997 od společnosti Luxan B.V. žádost o zařazení účinné látky karvonu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 1999/610/ES (4) bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Spojené království dne 25. března 2002 od společnosti Bayer AG žádost o zařazení účinné látky fluoxastrobinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím 2003/35/ES bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(5)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdržela Belgie dne 15. září 2002 od společnosti Prophyta žádost o zařazení účinné látky Paecilomyces lilacinus kmenu 251 (dále jen „Paecilomyces lilacinus“) do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 2003/305/ES (5) bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(6)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Spojené království dne 25. března 2002 od společnosti Bayer CropScience žádost o zařazení účinné látky prothiokonazolu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím 2003/35/ES bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(7)

Účinky těchto účinných látek na lidské zdraví a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navržená žadateli. Určené členské státy zpravodajové předložily návrhy hodnotících zpráv týkajících se těchto látek dne 13. dubna 2004 (benthiavalikarb), 22. listopadu 2002 (boscalid), 16. října 2000 (karvon), 2. září 2003 (fluoxastrobin), 3. listopadu 2004 (Paecilomyces lilacinus) a 18. října 2004 (prothiokonazol).

(8)

Hodnotící zprávy byly přezkoumány členskými státy a EFSA v rámci pracovní skupiny pro hodnocení a byly předloženy Komisi v podobě vědeckých zpráv EFSA dne 15. června 2007 pro fluoxastrobin (6) a Paecilomyces lilacinus  (7) a dne 12. července 2007 pro benthiavalikarb (8) a prothiokonazol (9). Tyto zprávy a návrhy hodnotících zpráv týkajících se boscalidu a karvonu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a přezkum byl dokončen dne 22. ledna 2008 v podobě zpráv Komise o přezkoumání benthiavalikarbu, boscalidu, karvonu, fluoxastrobinu, Paecilomyces lilacinus a prothiokonazolu.

(9)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující dotčené účinné látky mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3 směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit benthiavalikarb, boscalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus a prothiokonazol do přílohy I uvedené směrnice, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky udělována podle uvedené směrnice.

(10)

Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých zvláštních aspektů ohledně fluoxastrobinu a prothiokonazolu. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. Je proto vhodné požadovat, aby byl fluoxastrobin předmětem dalšího zkoušení s cílem potvrdit posouzení rizika pro povrchové vody a ohledně jiných než krysích metabolitů, aby byl prothiokonazol předmětem dalšího zkoušení s cílem potvrdit posouzení rizika pokud jde o deriváty metabolitů triazolu a rizika pro zrním se živící ptactvo a savce a aby tyto studie předložili oznamovatelé.

(11)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající dočasná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících benthiavalikarb, boscalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus nebo prothiokonazol, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly stávající dočasná povolení přeměnit na trvalá povolení, změnit je nebo odejmout v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a posouzení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé zamýšlené užití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(12)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. ledna 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Použijí tyto předpisy od 1. února 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 31. ledna 2009 v případě nutnosti změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku benthiavalikarb, boscalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus či prothiokonazol. Do uvedeného data zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se benthiavalikarbu, boscalidu, karvonu, fluoxastrobinu, Paecilomyces lilacinus či prothiokonazolu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o těchto účinných látkách, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující benthiavalikarb, boscalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus či prothiokonazol jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. července 2008 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají benthiavalikarbu, boscalidu, karvonu, fluoxastrobinu, Paecilomyces lilacinus či prothiokonazolu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

v případě, že přípravek obsahuje benthiavalikarb, boscalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus či prothiokonazol jako jedinou účinnou látku, povolení v případě nutnosti změní nebo odejmou nejpozději do 31. ledna 2010; nebo

b)

v případě, že přípravek obsahuje benthiavalikarb, boscalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus či prothiokonazol jako jednu z více účinných látek, v případě nutnosti změní nebo odejmou povolení do 31. ledna 2010 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přičemž určující je pozdější datum.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2008.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2008/41/ES (Úř. věst. L 89, 1.4.2008, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 52.

(3)  Úř. věst. L 92, 9.4.2002, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 242, 14.9.1999, s. 29.

(5)  Úř. věst. L 112, 6.5.2003, s. 10.

(6)  Vědecká zpráva EFSA (2007) 102, 1–84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluoxastrobin (Závěry týkající se přezkoumání účinné látky fluoxastrobinu z hlediska posouzení rizika pesticidů, dokončeno 13. června 2007).

(7)  Vědecká zpráva EFSA (2007) 103, 1–35, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Paecilomyces lilacinus strain 251 (Závěry týkající se přezkoumání účinné látky Paecilomyces lilacinus kmen 251 z hlediska posouzení rizika pesticidů, dokončeno 13. června 2007).

(8)  Vědecká zpráva EFSA (2007) 107, 1–81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benthiavalicarb (Závěry týkající se přezkoumání účinné látky benthiavalikarbu z hlediska posouzení rizika pesticidů, dokončeno 12. července 2007).

(9)  Vědecká zpráva EFSA (2007) 106, 1–98, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prothioconazole (Závěry týkající se přezkoumání účinné látky prothiokonazolu z hlediska posouzení rizika pesticidů, dokončeno 12. července 2007).


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/ES se na konec tabulky doplňují tyto řádky, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„169

Benthiavalikarb

č. CAS 413615-35-7

č. CIPAC 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Následující nečistoty jsou považovány za toxikologicky významné a obsah žádné z nich nesmí v technickém výrobku překročit určitou výši:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazol: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorofenyl) disulfid:

1. srpna 2008

31. července 2018

Část A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Část B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání benthiavalikarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy,

ochraně necílových členovců.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících benthiavalikarb pro jiná použití než ve sklenících věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. b) a zajistí, aby byly před tím, než je takové povolení uděleno, poskytnuty všechny potřebné údaje a informace.

Členské státy informují Komisi v souladu s čl. 13 odst. 5 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.

170

Boscalid

č. CAS 188425-85-6

č. CIPAC 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1. srpna 2008

31. července 2018

Část A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Část B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání boscalidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy,

dlouhodobému riziku pro ptáky a půdní organismy,

riziku kumulace v půdě, je-li látka používána u trvalých plodin nebo u následných plodin v systému střídání plodin.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.

171

Karvon

č. CAS 99-49-0 (směs d/l)

č. CIPAC 602

5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg s poměrem d/l nejméně 100:1

1. srpna 2008

31. července 2018

Část A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

Část B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karvonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.

172

Fluoxastrobin

č. CAS 361377-29-9

č. CIPAC 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

≥ 940 g/kg

1. srpna 2008

31. července 2018

Část A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Část B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fluoxastrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy, zejména při zacházení s neředěným koncentrátem. Podmínky použití by případně měly zahrnovat přiměřená ochranná opatření, jako např. nošení obličejového štítu,

ochraně vodních organismů. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny,

množství reziduí metabolitů fluoxastrobinu, pokud je sláma z ošetřených oblastí používána jako krmivo. Podmínky použití by měly v případě potřeby zahrnovat omezení pro krmení zvířat,

riziku kumulace na povrchu půdy, je-li látka používána u trvalých plodin nebo u následných plodin v systému střídání plodin.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy musí vyžadovat předložení:

údajů, které umožní podrobné posouzení rizika pro vodní ekosystém s ohledem na rozprášení, odtok a odvodnění a na účinnost případných opatření ke zmírnění rizika,

údajů o toxicitě metabolitů jiných než krysích, pokud je sláma z ošetřených oblastí používána jako krmivo.

Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl fluoxastrobin zařazen do této přílohy, takové studie Komisi předložil do dvou let od vstupu směrnice o zařazení v platnost.

173

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 kmen 251 (AGAL: č. 89/030550)

č. CIPAC 753

Nepoužije se

 

1. srpna 2008

31. července 2018

Část A

Povolena mohou být pouze použití jako nematicid.

Část B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Paecilomyces lilacinus, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy (ačkoli nebylo třeba stanovit přijatelnou úroveň expozice obsluhy, mikroorganismy by měly být obecně považovány za možné senzibilizátory),

ochraně necílových členovců žijících na listech.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.

174

Prothiokonazol

č. CAS 178928-70-6

č. CIPAC 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Následující nečistoty jsou považovány za toxikologicky významné a obsah žádné z nich nesmí v technickém výrobku překročit určitou výši:

Toluen: < 5 g/kg

Prothiokonazol-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorofenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

1. srpna 2008

31. července 2018

Část A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Část B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání prothiokonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy při aplikaci postřikem. Podmínky použití by měly zahrnovat přiměřená ochranná opatření,

ochraně vodních organismů. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny,

ochraně ptactva a drobných savců. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

Podmínky použití musí případně zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy musí vyžadovat předložení:

informací, které umožní posouzení expozice spotřebitelů derivátům metabolitů triazolu v základních plodinách, následných plodinách a produktech živočišného původu,

srovnání způsobu působení prothiokonazolu a derivátů metabolitů triazolu za účelem posouzení toxicity způsobené expozicí těmto sloučeninám,

informací zaměřených na dlouhodobé riziko pro zrním se živící ptactvo a savce vyplývající z používání prothiokonazolu k ošetření osiva.

Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl prothiokonazol zařazen do této přílohy, takové studie Komisi předložil do dvou let od vstupu směrnice o zařazení v platnost.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


5.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 94/21


SMĚRNICE KOMISE 2008/45/ES

ze dne 4. dubna 2008,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky metconazolu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2006/74/ES (2) byl metconazol zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(2)

Při podání žádosti o zařazení metconazolu do seznamu předložil oznamovatel, společnost BASF Aktiengesellschaft, údaje o jeho použití jako fungicid, které podpořily celkový závěr, že lze očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující metconazol vyhoví požadavkům na bezpečnost stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS. Metconazol byl proto zařazen do přílohy I uvedené směrnice s uvedením zvláštního ustanovení, že členské státy mohou povolit pouze použití jako fungicid.

(3)

Kromě použití jako fungicid pro určité zemědělské účely nyní oznamovatel požádal o změnu tohoto zvláštního ustanovení ohledně použití jako regulátor růstu rostlin. Na podporu tohoto rozšíření použití předložil oznamovatel další informace.

(4)

Belgie vyhodnotila informace a údaje předložené oznamovatelem. V říjnu 2007 informovala Komisi o tom, že dospěla k názoru, že požadované rozšíření použití nezpůsobí žádná další rizika kromě těch, která již byla zohledněna ve zvláštním ustanovení týkajícím se metconazolu v příloze I směrnice 91/414/EHS a ve zprávě Komise o přezkoumání uvedené látky. To platí především proto, že rozšíření zahrnuje použití v množství menším, než je množství nezbytné pro použití jako fungicid, přičemž ostatní parametry použití stanovené ve zvláštním ustanovení přílohy I směrnice 91/414/EHS zůstávají nezměněny.

(5)

Změna zvláštního ustanovení týkajícího se metconazolu je proto odůvodněná.

(6)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 5. srpna 2008. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 6. srpna 2008.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2008/41/ES (Úř. věst. L 89, 1.4.2008, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 235, 30.8.2006, s. 17.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se řádek 136 nahrazuje tímto:

„136

Metconazol

č. CAS 125116-23-6 (bez uvedení stereochemie)

č. CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(suma cis- a trans-izomerů)

1. června 2007

31. května 2017

Část A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid a regulátor růstu rostlin.

Část B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metconazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. května 2006.

Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, ptactva a savců. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Všude, kde je to vhodné, by podmínky povolení měly zahrnovat ochranná opatření.“