ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 93

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
4. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 310/2008 ze dne 3. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 311/2008 ze dne 3. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 312/2008 ze dne 3. dubna 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 313/2008 ze dne 3. dubna 2008, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o požadavky na dovoz hovězího masa z Brazílie

11

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku ( 1 )

13

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/286/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 2007/176/ES, pokud jde o seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby (oznámeno pod číslem K(2008) 1001)  ( 1 )

24

 

 

2008/287/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2008 o financování pracovního programu pro rok 2008, pokud jde o školicí nástroje v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin

25

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255 ze dne 30.9.2005)

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

4.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 310/2008

ze dne 3. dubna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 3. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

JO

63,1

MA

40,8

TN

125,1

TR

110,7

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

131,7

TR

147,2

ZZ

152,6

0709 90 70

MA

43,8

TR

145,0

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,3

MA

57,3

TN

57,3

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

114,4

ZA

112,5

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

84,9

CA

80,7

CL

81,8

CN

85,8

MK

52,8

US

104,2

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

79,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

77,4

CN

62,8

ZA

95,0

ZZ

79,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


4.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 311/2008

ze dne 3. dubna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 10 odst. 4 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 1 čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 (3) stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků jiných než drůbeže do Společenství a karanténní podmínky, které se vztahují na tyto ptáky po dovozu.

(2)

V příloze V uvedeného nařízení je uveden seznam karanténních zařízení a středisek schválených příslušnými orgány členských států pro dovoz některých ptáků jiných než drůbeže.

(3)

Česká republika, Rakousko a Spojené království přezkoumaly svá schválená karanténní zařízení a střediska a poslaly Komisi aktualizovaný seznam těchto karanténních zařízení a středisek. Seznam schválených karanténních zařízení a středisek uvedený v příloze V nařízení (ES) č. 318/2007 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Nařízení (ES) č. 318/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 318/2007 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006. s. 352).

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/265/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 86/2008 (Úř. věst. L 27, 31.1.2008, s. 8).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

Seznam schválených zařízení a středisek podle čl. 6 odst. 1

Kód ISO Země

Název země

Číslo schválení karanténního zařízení nebo střediska

AT

RAKOUSKO

AT OP Q1

AT

RAKOUSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-3-HO-Q-1

AT

RAKOUSKO

AT-3-KO-Q2

AT

RAKOUSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 4 WL Q 1

AT

RAKOUSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKOUSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIE

BE VQ 1003

BE

BELGIE

BE VQ 1010

BE

BELGIE

BE VQ 1011

BE

BELGIE

BE VQ 1012

BE

BELGIE

BE VQ 1013

BE

BELGIE

BE VQ 1016

BE

BELGIE

BE VQ 1017

BE

BELGIE

BE VQ 3001

BE

BELGIE

BE VQ 3008

BE

BELGIE

BE VQ 3014

BE

BELGIE

BE VQ 3015

BE

BELGIE

BE VQ 4009

BE

BELGIE

BE VQ 4017

BE

BELGIE

BE VQ 7015

CY

KYPR

CB 0011

CY

KYPR

CB 0012

CY

KYPR

CB 0061

CY

KYPR

CB 0013

CY

KYPR

CB 0031

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750050

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

DE

NĚMECKO

BB-1

DE

NĚMECKO

BW-1

DE

NĚMECKO

BY-1

DE

NĚMECKO

BY-2

DE

NĚMECKO

BY-3

DE

NĚMECKO

BY-4

DE

NĚMECKO

HE-1

DE

NĚMECKO

HE-2

DE

NĚMECKO

NI-1

DE

NĚMECKO

NI-2

DE

NĚMECKO

NI-3

DE

NĚMECKO

NW-1

DE

NĚMECKO

NW-2

DE

NĚMECKO

NW-3

DE

NĚMECKO

NW-4

DE

NĚMECKO

NW-5

DE

NĚMECKO

NW-6

DE

NĚMECKO

NW-7

DE

NĚMECKO

NW-8

DE

NĚMECKO

RP-1

DE

NĚMECKO

SN-1

DE

NĚMECKO

SN-2

DE

NĚMECKO

TH-1

DE

NĚMECKO

TH-2

ES

ŠPANĚLSKO

ES/01/02/05

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/02/12

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/03/13

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/02/10

ES

ŠPANĚLSKO

ES/17/02/07

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/11

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/14

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/03/15

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/06/18

ES

ŠPANĚLSKO

ES/10/07/20

FR

FRANCIE

38.193.01

GR

ŘECKO

GR.1

GR

ŘECKO

GR.2

HU

MAĎARSKO

HU12MK001

IE

IRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITÁLIE

003AL707

IT

ITÁLIE

305/B/743

IT

ITÁLIE

132BG603

IT

ITÁLIE

170BG601

IT

ITÁLIE

233BG601

IT

ITÁLIE

068CR003

IT

ITÁLIE

006FR601

IT

ITÁLIE

054LCO22

IT

ITÁLIE

I – 19/ME/01

IT

ITÁLIE

119RM013

IT

ITÁLIE

006TS139

IT

ITÁLIE

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13000

NL

NIZOZEMSKO

NL-13001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13002

NL

NIZOZEMSKO

NL-13003

NL

NIZOZEMSKO

NL-13004

NL

NIZOZEMSKO

NL-13005

NL

NIZOZEMSKO

NL-13006

NL

NIZOZEMSKO

NL-13007

NL

NIZOZEMSKO

NL-13008

NL

NIZOZEMSKO

NL-13009

NL

NIZOZEMSKO

NL-13010

PL

POLSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKO

01.02/CQA

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/01

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/02

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

01/08/01“


4.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 312/2008

ze dne 3. dubna 2008,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení čl. 67 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (2), se příjmy Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) skládají z příspěvku Společenství a z poplatků placených agentuře podniky. Nařízení (ES) č. 297/95 stanoví kategorie a výši těchto poplatků.

(2)

Článek 12 nařízení (ES) č. 297/95 stanoví, že Komise přezkoumá a aktualizuje poplatky, které se platí agentuře, s přihlédnutím k míře inflace.

(3)

Poplatky, které se platí agentuře, nebyly na základě míry inflace upraveny od roku 2005. Je proto nezbytné tyto poplatky přezkoumat s přihlédnutím k míře inflace ve Společenství v letech 2006 a 2007.

(4)

Podle údajů zveřejněných Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostat) dosáhla míra inflace 2,2 % v roce 2006 a 2,3 % v roce 2007.

(5)

Pro zjednodušení by měly být upravené výše poplatků zaokrouhleny na nejbližších 100 EUR.

(6)

Nařízení (ES) č. 297/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2008.

(8)

Podle článku 12 nařízení (ES) č. 297/95 musí být aktualizace provedena s účinností ode dne 1. dubna 2008, a je proto vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně a použilo se od tohoto dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 297/95 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „232 000 EUR“ nahrazuje částkou „242 600 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „23 200 EUR“ nahrazuje částkou „24 300 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „90 000 EUR“ nahrazuje částkou „94 100 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „150 000 EUR“ nahrazuje částkou „156 800 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „9 000 EUR“ nahrazuje částkou „9 400 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“,

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „69 600 EUR“ nahrazuje částkou „72 800 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 17 400 EUR do 52 200 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno a) první pododstavec se mění takto:

částka „2 500 EUR“ se nahrazuje částkou „2 600 EUR“,

částka „5 800 EUR“ se nahrazuje částkou „6 100 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „69 600 EUR“ nahrazuje částkou „72 800 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 17 400 EUR do 52 200 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „11 600 EUR“ nahrazuje částkou „12 100 EUR“;

d)

v odstavci 4 se částka „17 400 EUR“ nahrazuje částkou „18 200 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „83 200 EUR“ nahrazuje částkou „87 000 EUR“,

ii)

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 20 800 EUR do 62 400 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 21 700 EUR do 65 200 EUR“.

2)

V článku 4 se částka „58 000 EUR“ nahrazuje částkou „60 600 EUR“.

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „116 000 EUR“ nahrazuje částkou „121 300 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „11 600 EUR“ nahrazuje částkou „12 100 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“,

čtvrtý pododstavec se mění takto:

částka „58 000 EUR“ se nahrazuje částkou „60 600 EUR“,

částka „5 800 EUR“ se nahrazuje částkou „6 100 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „58 000 EUR“ nahrazuje částkou „60 600 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „98 000 EUR“ nahrazuje částkou „102 500 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „11 600 EUR“ nahrazuje částkou „12 100 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“,

pátý pododstavec se mění takto:

částka „29 000 EUR“ se nahrazuje částkou „30 300 EUR“,

částka „5 800 EUR“ se nahrazuje částkou „6 100 EUR“,

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „29 000 EUR“ nahrazuje částkou „30 300 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 7 200 EUR do 21 700 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 7 500 EUR do 22 700 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v písmenu a) se částka „2 500 EUR“ nahrazuje částkou „2 600 EUR“ a částka „5 800 EUR“ se nahrazuje částkou „6 100 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „34 800 EUR“ nahrazuje částkou „36 400 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 8 700 EUR do 26 100 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 9 100 EUR do 27 300 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“;

d)

v odstavci 4 se částka „17 400 EUR“ nahrazuje částkou „18 200 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „27 700 EUR“ nahrazuje částkou „29 000 EUR“,

ii)

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 6 900 EUR do 20 800 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 7 200 EUR do 21 700 EUR“.

4)

V článku 6 se částka „34 800 EUR“ nahrazuje částkou „36 400 EUR“.

5)

Článek 7 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se částka „58 000 EUR“ nahrazuje částkou „60 600 EUR“;

b)

ve druhém pododstavci se částka „17 400 EUR“ nahrazuje částkou „18 200 EUR“.

6)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se částka „69 600 EUR“ nahrazuje částkou „72 800 EUR“,

ii)

ve třetím pododstavci se částka „34 800 EUR“ nahrazuje částkou „36 400 EUR“,

iii)

ve čtvrtém pododstavci se rozmezí „od 17 400 EUR do 52 200 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“,

iv)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 8 700 EUR do 26 100 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 9 100 EUR do 27 300 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se částka „232 000 EUR“ nahrazuje částkou „242 600 EUR“,

ii)

ve třetím pododstavci se částka „116 000 EUR“ nahrazuje částkou „121 300 EUR“,

iii)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 2 500 EUR do 200 000 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 2 600 EUR do 209 100 EUR“,

iv)

v šestém pododstavci se částka „100 000 EUR“ nahrazuje částkou „104 600 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „5 800 EUR“ nahrazuje částkou „6 100 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení se nepoužije na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1905/2005 (Úř. věst. L 304, 23.11.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1394/2007 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 121).


4.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 313/2008

ze dne 3. dubna 2008,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o požadavky na dovoz hovězího masa z Brazílie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (2) stanoví, že doba platnosti dovozní licence je stanovena na 90 dní počínaje dnem jejího vydání.

(2)

Rozhodnutím Komise 2008/61/ES ze dne 17. ledna 2008, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého hovězího masa z Brazílie (3), byly požadavky na dovoz hovězího masa z Brazílie upraveny. Uvedené rozhodnutí stanoví, že pokračování dovozů je možné povolit pouze na bezpečném základě posílením kontroly a dohledu nad hospodářstvími, ze kterých pocházejí zvířata způsobilá pro vývoz do Společenství, a vytvořením prozatímního seznamu takových schválených hospodářství ze strany Brazílie, přičemž pro tato hospodářství budou dány určité záruky.

(3)

V posledních letech byla Brazílie s přibližně dvoutřetinovým podílem celkového dovozu do Společenství v odvětví hovězího masa hlavním dodavatelem hovězího masa na trh Společenství. V důsledku používání rozhodnutí 2008/61/ES čelí hospodářské subjekty, které před vstupem uvedeného rozhodnutí v platnost získaly dovozní licence pro dovoz hovězího masa v rámci dovozních celních kvót uvedených v čl. 2 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (4), v nařízení Komise (ES) č. 529/2007 ze dne 11. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (od 1. července 2007 do 30. června 2008) (5) a v nařízení Komise (ES) č. 545/2007 ze dne 16. května 2007 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2007 do 30. června 2008) (6), některým praktickým problémům spojeným s odebíráním produktů během běžné doby platnosti dovozních licencí. Vzhledem k těmto zvláštním okolnostem by doba licencí měla být dočasně prodloužena do konce dovozního celního kvótového období.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 3 nařízení (ES) č. 1445/95 jsou pro dovozní celní kvótové období od 1. července 2007 do 30. června 2008 licence vydané v souladu s čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 936/97, s nařízením (ES) č. 529/2007 a s nařízením (ES) č. 545/2007 platné do 30. června 2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 98/2008 (Úř. věst. L 29, 2.2.2008, s. 5). Nařízení (EHS) č. 1254/1999 bude od 1. července 2008 nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 586/2007 (Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 33.

(4)  Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 317/2007 (Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 4).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 26.

(6)  Úř. věst. L 129, 17.5.2007, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 98/2008 (Úř. věst. L 29, 2.2.2008, s. 5).


SMĚRNICE

4.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/13


SMĚRNICE KOMISE 2008/42/ES

ze dne 3. dubna 2008,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě zásad dobré praxe Mezinárodního sdružení pro vonné látky identifikoval Vědecký výbor pro spotřební zboží (VVSZ) (2) látky používané jako vonné přísady v kosmetických prostředcích, pro které je třeba stanovit některá omezení.

(2)

Bez ohledu na funkci těchto látek v kosmetických prostředcích je třeba zvážit expozici těmto látkám. Proto by se omezení neměla týkat pouze použití identifikovaných látek jakožto vonných přísad v kosmetických prostředcích.

(3)

K senzibilizaci však nedochází při použití látky v prostředcích pro péči o dutinu ústní. Proto z důvodu zajištění jednotnosti, jelikož jsou některé tyto látky povoleny jako látky určené k aromatizaci rozhodnutím Komise 1999/217/ES ze dne 23. února 1999, kterým se přijímá seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu, vypracovaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996 (3), by se omezení neměla vztahovat na látky uvedené na tomto seznamu.

(4)

Vzhledem ke stanoviskům VVSZ je zapotřebí změnit omezení vztahující se na identifikované látky, které jsou již uvedeny v příloze III směrnice 76/768/EHS pod položkami 45, 72, 73, 88 a 89. Dále je vhodné do uvedené přílohy zahrnout identifikované látky, které dosud nejsou se svými příslušnými omezeními na seznamu uvedeny, a z důvodu jednotnosti rovněž látky, jež náležejí do stejné skupiny stanovené v rozhodnutí Komise 96/335/ES ze dne 8. května 1996, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích (4).

(5)

Jelikož je benzylalkohol v příloze III části 1 uveden dvakrát, pod referenčními čísly 45 a 68, měly by být obsah položky 68 i nová omezení zahrnuty do položky 45.

(6)

Poté, co VVSZ podal vysvětlení ohledně peruánského balzámu, by měla být změněna položka 1136 přílohy II.

(7)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

V zájmu zajištění hladkého přechodu od stávajícího složení kosmetických prostředků ke složení, které je v souladu s požadavky stanovenými v této směrnici, je třeba stanovit odpovídající přechodná období.

(9)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy II a III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistily, že ode dne 4. října 2009 nebudou prostředky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, prodávány ani poskytovány konečnému spotřebiteli.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 4. října 2008. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 4. dubna 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. dubna 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2008/14/ES (Úř. věst. L 42, 16.2.2008, s. 43).

(2)  Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2007/263/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 84, 27.3.1999, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/252/ES (Úř. věst. L 91, 29.3.2006, s. 48).

(4)  Úř. věst. L 132, 1.6.1996, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/257/ES (Úř. věst. L 97, 5.4.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1.

V příloze II se číslo odkazu 1136 nahrazuje tímto: „Pryskyřice stromu Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (peruánský balzám, surový); č. CAS 8007-00-9, při použití jako vonná přísada“.

2.

Část 1 přílohy III se mění takto:

a)

referenční číslo 68 se zrušuje;

b)

referenční čísla 45, 72, 73, 88 a 89 se nahrazují tímto:

Referenční číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě

Oblast aplikace a/nebo použití

Nejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém výrobku

Jiná omezení a požadavky

a

b

c

d

e

f

„45

Benzyl alcohol (1)

č. CAS 100-51-6

a)

Rozpouštědlo

b)

parfém/aromatické kompozice/jejich suroviny

 

b)

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 6 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překročí:

0,001 % v prostředcích, které se neoplachují

0,01 % v prostředcích, které se oplachují

 

72

Hydroxycitronellal

č. CAS 107-75-5

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

a) b)

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 6 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překročí:

0,001 % v prostředcích, které se neoplachují

0,01 % v prostředcích, které se oplachují

 

b)

Jiné prostředky

b)

1,0 %

73

Isoeugenol

č. CAS 97-54-1

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

a) b)

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 6 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překročí:

0,001 % v prostředcích, které se neoplachují

0,01 % v prostředcích, které se oplachují

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,02 %

88

d-Limonene

č. CAS 5989-27-5

 

 

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 6 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překročí:

0,001 % v prostředcích, které se neoplachují

0,01 % v prostředcích, které se oplachují

Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (2)

 

89

Methyl 2-octynoate

č. CAS 111-12-6

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

a) b)

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 6 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překročí:

0,001 % v prostředcích, které se neoplachují

0,01 % v prostředcích, které se oplachují

 

methyl-okt-2-ynoát

b)

Jiné prostředky

b)

0,01 % použije-li se samostatně

Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-non-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož by methyl-non-2-ynoát neměl tvořit více než 0,002 %)

c)

Doplňují se tato referenční čísla 103 až 184:

Referenční číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě

Oblast aplikace a/nebo použití

Nejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém výrobku

Jiná omezení a požadavky

a

b

c

d

e

f

“103

Abies alba cone oil a extract

č. CAS 90028-76-5

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

104

Abies alba needle oil a extract

č. CAS 90028-76-5

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

105

Abies pectinata needle oil a extract

č. CAS 92128-34-2

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

106

Abies sibirica needle oil a extract

č. CAS 91697-89-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

107

Abies balsamea needle oil a extract

č. CAS 85085-34-3

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

108

Pinus mugo pumilio leaf and twig oil a extract

č. CAS 90082-73-8

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

109

Pinus mugo leaf and twig oil a extract

č. CAS 90082-72-7

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

110

Pinus sylvestris leaf a twig oil a extract

č. CAS 84012-35-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

111

Pinus nigra leaf a twig oil a extract

č. CAS 90082-74-9

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

112

Pinus palustris leaf a twig oil a extract

č. CAS 97435-14-8

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

113

Pinus pinaster leaf a twig oil a extract

č. CAS 90082-75-0

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

114

Pinus pumila leaf a twig oil a extract

č. CAS 97676-05-6

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

115

Pinus species leaf a twig oil a extract

č. CAS 94266-48-5

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

116

Pinus cembra leaf a twig oil a extract

č. CAS 92202-04-5

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

117

Pinus cembra leaf a twig extract acetylated

č. CAS 94334-26-6

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

118

Picea Mariana Leaf Oil a Extract

č. CAS 91722-19-9

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

119

Thuja Occidentalis Leaf Oil a Extract

č. CAS 90131-58-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

120

Thuja Occidentalis Stem Oil

č. CAS 90131-58-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

121

3-Carene

č. CAS 13466-78-9

3,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en

(isodipren)

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

122

Cedrus atlantica wood oil a extract

č. CAS 92201-55-3

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

123

Cupressus sempervirens leaf oil a extract

č. CAS 84696-07-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

č. CAS 9005-90-7

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

125

Turpentine oil a rectified oil

č. CAS 8006-64-2

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

126

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

č. CAS 8006-64-2

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

127

Terpene alcohols acetates

č. CAS 69103-01-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

128

Terpene hydrocarbons

č. CAS 68956-56-9

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

129

Terpenes and terpenoids s výjimkou limonene (d-, l-, a dl-isomers) uvedených pod referenčními čísly 167, 168 a 88 této přílohy III, části 1

č. CAS 65996-98-7

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

130

Terpene terpenoids sinpine

č. CAS 68917-63-5

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

131

α-Terpinene

č. CAS 99-86-5

p-mentha-1,3-diene

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

132

γ-Terpinene

č. CAS 99-85-4

p-Mentha-1,4-diene

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

133

Terpinolene

č. CAS 586-62-9

p-Mentha-1,4(8)-dien

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (3)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

č. CAS 15323-35-0

a)

Prostředky, které se neoplachují

a)

2 %

 

 

1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-yl) methyl ketone

b)

Prostředky, které se oplachují

135

Allyl butyrate

č. CAS 2051-78-7

prop-2-en-1-yl-butanoát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

č. CAS 1866-31-5

prop-2-en-1-yl-3-fenylprop-2-enoát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate

č. CAS 4728-82-9

prop-2-en-1-yl-cyklohexanacetát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

č. CAS 2705-87-5

prop-2-en-1-yl-cyklohexanpropanoát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate

č. CAS 142-19-8

prop-2-en-1-yl-heptanoát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

140

Allyl caproate

č. CAS 123-68-2

allyl-hexanoát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate

č. CAS 2835-39-4

prop-2-en-1-yl-3-methylbutanoát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

142

Allyl octanoate

č. CAS 4230-97-1

allyl-kaprylát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate

č. CAS 7493-74-5

prop-2-en-1-yl-fenoxyacetát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate

č. CAS 1797-74-6

prop-2-en-1-yl-fenylacetát

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

č. CAS 71500-37-3

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

č. CAS 68901-15-5

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

č. CAS 67634-00-8

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

č. CAS 67634-01-9

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

č. CAS 7493-72-3

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

150

Allyl propionate

č. CAS 2408-20-0

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

č. CAS 68132-80-9

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate

č. CAS 73157-43-4

(allyl-okt-2-ynoát)

 

0,002 %

Tento materiál by se neměl používat v kombinaci s jakýmkoli jiným 2-alkynoickým esterem kyseliny (např. methyl-okt-2-ynoátem)

 

153

Amylcyclopentenone

č. CAS 25564-22-1

2-pentylcyklopent-2-en-1-on

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae extracts and distillates

č. CAS 8007-00-9

peruánský balzám, absolutní a bezvodý

(peruánský balzám)

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

č. CAS 18127-01-0

3-(4-terc-butylfenyl)propanal

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum fruit oil a extract

č. CAS 84775-51-9

a)

Prostředky, které se neoplachují

b)

Prostředky, které se oplachují

a)

0,4 % kmínového oleje

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (4)

č. CAS 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on

(cis-α-damaskon)

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (4)

č. CAS 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-2-en-1-on

(trans-β-damaskon)

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (4)

č. CAS 39872-57-6

(E)-1-(2,4,4-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on

(isodamaskon)

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (4)

č. CAS 23696-85-7

1-(2,6,6-trimethylcyklohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-on

(damascenon)

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (4)

č. CAS 57378-68-4

1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-l-on

(δ-damaskon)

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (4)

č. CAS 23726-92-3

1-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-l-en-1-yl) but-2-en-l-on

(cis-β-damaskon)

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (4)

č. CAS 24720-09-0

-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-2-en-1-yl) but-2-en-l-on

(trans-α-damaskon)

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (4)

č. CAS 33673-71-1

1-(2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-2-en-l-on

 

b)

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (4)

č. CAS 71048-82-3

1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-l-on

(trans-δ-damaskon)

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

č. CAS 6728-26-3

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,002 %

167

l-Limonene

č. CAS 5989-54-8

(S)-p-mentha-1,8-dien

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (3)

 

168

dl-Limonene (racemický)

č. CAS 138-86-3

1,8(9)-p-menthadien; p-mentha-1,8-dien

(dipenten)

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (3)

 

169

Perillaldehyde

č. CAS 2111-75-3

p-mentha-1,8-dien-7-al

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,1 %

170

Isobergamate

č. CAS 68683-20-5

menthadien-7-ylmethyl-formát

 

0,1 %

 

 

171

methoxydicyklopentadienkarbaldehyd

č. CAS 86803-90-9

5-methoxyoktahydro-4,7-methano-1H-inden-2-karbaldehyd

 

0,5 %

 

 

172

3-methylnon-2-ennitril

č. CAS 53153-66-5

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate

č. CAS 111-80-8

methyl-non-2-ynoát

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,002 % použije-li se samostatně

Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-okt-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož by methyl-non-2-ynoát neměl tvořit více než 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

č. CAS 2442-10-6

okt-1-en-3-yl-acetát

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide

č. CAS 17369-59-4

3-propylidenftalid

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol

č. CAS 68527-77-5

2,4,6-trimethylcyklohex-3-en-1-methanol

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

č. CAS 17373-89-6

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone

č. CAS 1604-28-0

6-methylhepta-3,5-dien-2-on

a)

Prostředky pro péči o dutinu ústní

 

 

 

b)

Jiné prostředky

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

č. CAS 5406-12-2

kresylpropionaldehyd

p-methyldihydrocinnamaldehyd

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis Balsam oil a extract

č. CAS 94891-27-7

(styrax)

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua balsam oil a extract

č. CAS 8046-19-3

(styrax)

 

0,6 %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

č. CAS 21145-77-7

č. CAS 1506-02-1

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on

(AHTN)

Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústní

a)

Prostředky, které se neoplachují: 0,1 %

kromě:

vodně-

alkoholických výrobků: 1 %

parfémů: 2,5 %

vonného krému:

0,5 %

b)

prostředky, které se oplachují: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract a oil

č. CAS 93686-00-1

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

č. CAS 93384-32-8

 

0,6 %

 

 


(1)  Jako konzervační přísada, viz příloha VI část 1 č. 34.

(2)  Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku a nikoli na hotový kosmetický prostředek.“

(3)  Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku a nikoli na hotový kosmetický prostředek.

(4)  Celkový součet těchto látek by neměl překročit limity stanovené ve sloupci d.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

4.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/24


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. března 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2007/176/ES, pokud jde o seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby

(oznámeno pod číslem K(2008) 1001)

(Text s významem pro EHP)

(2008/286/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedené směrnice,

po konzultaci s Komunikačním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přijala rozhodnutí 2007/176/ES (2), kterým se stanoví seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby. Kapitola VIII tohoto seznamu obsahuje normy pro vysílací služby.

(2)

Harmonizovaná úprava pozemního televizního vysílání prostřednictvím mobilních platforem je základním předpokladem dosažení úspor z rozsahu v rámci celé EU. Ve svém sdělení Posilování vnitřního trhu pro mobilní televizi (3) označila Komise normu Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H – digitální obrazové vysílání do kapesních terminálů) za nejvhodnější normu pro budoucí rozvoj pozemního vysílání mobilní televize v Evropě a naznačila svůj úmysl zařadit tuto normu do seznamu norem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze rozhodnutí 2007/176/ES se v bodě 8.3 (Digitální vysílání) kapitoly VIII seznamu norem doplňuje následující řádek:

„Digitální obrazové vysílání (do kapesních terminálů) (Digital Video Broadcasting (Handheld))

(DVB-H)

ETSI EN 302 304

verze 1.1.1“

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. března 2008.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 717/2007 (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  Úř. věst. L 86, 27.3.2007, s. 11.

(3)  KOM(2007) 409 v konečném znění ze dne 18. července 2007.


4.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. dubna 2008

o financování pracovního programu pro rok 2008, pokud jde o školicí nástroje v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin

(2008/287/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (1), a zejména na článek 75 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 90 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (3), a zejména na čl. 2 odst. 1 písm. i) uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (4), a zejména na článek 51 a čl. 66 odst.1 písm. b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a s článkem 90 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 musí závazku výdajů předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví podstatné prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu.

(2)

V oblasti školicí nástroje se plánují různé akce v rámci několika právních aktů o bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínkách zvířat a zdraví rostlin. Tyto akce musí být financovány z rozpočtu Společenství. Financování takových akcí by mělo podléhat jedinému rozhodnutí,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Přijímá se pracovní program popsaný v příloze, týkající se financování akcí v roce 2008, pokud jde o školicí nástroje v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin.

Za jeho zveřejnění a provádění odpovídá generální ředitel generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele.

V Bruselu dne 3. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/41/ES (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 51).

(4)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 180/2008 (Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 4).


PŘÍLOHA

Pracovní program pro rok 2008, pokud jde o školicí nástroje v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin

ŠKOLENÍ

1.   Rozpočtové linie: 17 04 07 01 a 17 04 04 01

Právní základ:

nařízení (ES) č. 882/2004, článek 51 a čl. 66 odst. 1 písm. b),

směrnice Rady 2000/29/ES, čl. 2 odst. 1 písm. i).

Cílem akce, jež má být financována z tohoto rozpočtu, je rozvoj, organizace a provedení školicích kurzů, dílen a seminářů ve Společenství a ve třetích zemích, aby se zajistilo dostatečné vyškolení pracovníků provádějících úřední kontroly. V rámci těchto školicích kurzů a seminářů budou vládní úředníci, vnitrostátní orgány a laboratorní odborníci informováni a školeni v oblasti právních předpisů Společenství týkajících se krmiv a potravin a požadavků na kontrolu krmiv a potravin, jež mají být schváleny na trzích Společenství.

Komise ke školení úředníků v členských státech přispívá tak, že školení na vnitrostátní úrovni doplňuje školením zaměřeným na aspekty relevantní z hlediska Společenství.

V roce 2008 se vzdělávací akce zaměří na následující témata:

postupy kontroly potravin a krmiv založené na zásadách HACCP (analýza rizik a kritických kontrolních bodů); metody auditu k ověření provádění systémů HACCP,

veterinární kontroly a kontroly bezpečnosti potravin na stanovištích hraniční kontroly (letiště, námořní přístavy a silnice/železnice),

hygiena a kontrola potravin: ryby, maso a mléčné výrobky,

prevence, tlumení a eradikace některých přenosných spongiformních encefalopatií,

rostlinolékařské kontroly (režim rostlinné karantény ES u brambor, vnitřní režim rostlinné karantény ES, režim rostlinné karantény ES pro dovoz),

přípravky na ochranu rostlin (bezpečnostní hlediska pro potraviny a krmiva); hodnocení a registrace,

zoonózy a mikrobiologická kritéria vztahující se na potraviny,

dobré životní podmínky zvířat: omračování a usmrcování zvířat na jatkách a v situaci tlumení nákazy a dobré životní podmínky zvířat při přepravě,

právní předpisy týkající se potravin a krmiv, pravidla týkající se zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin (8 800 000 EUR).

Financování: prostřednictvím veřejných zakázek.

Souhrnná rozpočtová kapitola vyhrazená pro veřejné zakázky na příslušný rok dosahuje výše 8 800 000 EUR.

U každé z výše uvedených technických otázek dojde k podepsání jedné nebo více konkrétních smluv o službách. Podle odhadů se podepíše okolo 14 smluv o službách. Externí smluvní partneři jsou zapojeni především do organizačních a logistických stránek školicích aktivit.

Cílem je co nejdříve zahájit řízení pro zadávání veřejných zakázek (přibližně v rozmezí března a května), aby se smlouvy podepsaly v průběhu roku 2008.

2.   Rozpočtová linie: 17 01 04 05

Právní základ:

Nařízení (ES) č. 882/2004, čl. 66 odst. 1 písm. c).

Cílem akce, jež má být z tohoto rozpočtu financována, je získat ke školením zpětnou vazbu. Zpětná vazba je jeden ze základních prvků v oblasti lepšího školení pro bezpečnější potraviny. Součástí je i vypracování zprávy o aktivitách v roce 2007.

Zpětná vazba ke školením se bude získávat na základě hodnocení ex post. Za tímto účelem se vzorku účastníků, kteří se zúčastnili školení, zašlou formuláře/dotazníky zjišťující přínos školení pro jejich profesi.

Nakonec je v zájmu lepší organizace školicích programů třeba financovat výpočetní techniku a nástroje, jakož i propagační materiál a informační a komunikační pomůcky (308 000 EUR).

Financování: stávající rámcové smlouvy.

Podle odhadů se podepíší asi 4 smlouvy o službách.

Předběžný časový rámec pro podepsání smluv: v rozmezí od března do července.

Shrnutí

Č.

Název

Rozpočtová linie

Právní základ

Částka v EUR

1

Školení: externí smlouvy na provedení školicího programu

17 04 07 01

Nařízení (ES) č. 882/2004

8 350 000

17 04 04 01

Směrnice Rady 2000/29/ES

450 000

2

Školení: výroční zpráva, hodnocení ex post, výpočetní technika a nástroje, propagační materiál a informační a komunikační pomůcky

17 01 04 05

Nařízení (ES) č. 882/2004

308 000

Celkem

9 108 000


Tiskové opravy

4.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/28


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací

( Úřední věstník Evropské unie L 255 ze dne 30. září 2005 )

Titulní strana, pátý bod:

místo:

má být:

Strana 22, název směrnice:

místo:

má být:

Strana 27, čl. 2 odst. 2:

místo:

„… kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci, která nebyla získána v tomto členském státě, …“,

má být:

„… kteří jsou držiteli odborné kvalifikace, která nebyla získána v členském státě, …“.

Strana 27, čl. 3 odst. 1 písm. a):

místo:

„… zejména používání odborného titulu omezené právními nebo správními předpisy na držitele určité odborné kvalifikace vymezuje způsob výkonu.“,

má být:

„… takovým způsobem výkonu vyhrazeným právními a správními předpisy držitelům určité odborné kvalifikace je zejména používání profesního označení.“.

Strana 27, čl. 3 odst. 1 písm. a):

místo:

„… osvědčení způsobilosti uvedené v čl. 11 odst. a) písm. i) …“,

má být:

„… osvědčení způsobilosti uvedené v čl. 11 písm. a) bodě i) …“.

Strana 27, čl. 3 odst. 1 písm. e) první a druhý pododstavec; strana 31, čl. 11 písm. b) body i) a ii):

místo

:

„odborné vzdělávání“ a „zkušební či/nebo odborná praxe“,

má být

:

„odborná příprava“„zkušební praxe nebo praxe pod dohledem“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 28, čl. 3 odst. 1 písm. h) první pododstavec:

místo:

„… nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci žadatele“,

má být:

„… nebo jiný doklad o dosažené kvalifikaci žadatele“.

Strana 28, čl. 3 odst. 1 písm. h) druhý pododstavec; strana 29, čl. 5 odst. 3 a článek 6 návětí:

místo

:

„odborník“,

má být

:

„příslušník povolání“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 28, čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec:

i)

místo

:

„Účelem sdružení nebo sdružení uvedených v prvním pododstavci …“,

má být

:

„Účelem sdružení nebo organizací uvedených v prvním pododstavci …“,

ii)

místo

:

„… a udělují jim právo užívat titul nebo jeho zkratku …“,

má být

:

„… a udělují jim právo užívat označení nebo jeho zkratku …“.

Strana 29, čl. 5 odst. 1 písm. b):

místo:

„b)

pokud se poskytovatel služby přestěhuje, …“,

má být:

„b)

pokud se poskytovatel služby pohybuje, …“.

Strana 29, čl. 5 odst. 2:

místo:

„Tato hlava se použije pouze tehdy, pokud se poskytovatel služby přestěhuje na území hostitelského členského státu, …“,

má být:

„Tato hlava se použije pouze tehdy, pokud se poskytovatel služby pohybuje na území hostitelského členského státu, …“.

Strana 29, čl. 5 odst. 3:

místo:

„Pokud se poskytovatel služeb přestěhuje, podléhá etickým pravidlům profesní, zákonné nebo správní povahy, která jsou přímo spojena s odbornou kvalifikací, například definice povolání, užívání titulů a vážné zanedbání povinné péče při výkonu povolání, …“,

má být:

„Pokud se poskytovatel služeb pohybuje, podléhá pravidlům pro výkon povolání stavovské, zákonné nebo správní povahy, která jsou přímo spojena s odbornou kvalifikací, například definice povolání, užívání profesních označení a vážné zanedbání povinné péče při výkonu povolání, …“.

Strana 29, čl. 6 písm. b):

místo:

„… aby bylo možné ve prospěch pojištěnců zúčtovat u pojišťovacích subjektů ve vztahu k výkonu činnosti.“,

má být:

„… aby bylo možné u pojišťovacích subjektů vyúčtování činností vykonávaných ve prospěch pojištěnců.“.

Strana 29, čl. 7 nadpis:

místo

:

„Předběžné ohlášení v případě, že se poskytovatel služby přestěhuje“,

má být

:

„Předběžné ohlášení v případě, že se poskytovatel služby pohybuje“.

Strana 29, čl. 7 odst. 1:

místo:

„Členské státy mohou požadovat, aby v případě, že se poskytovatel služby poprvé přestěhuje z jednoho členského státu do druhého …“,

má být:

„Členské státy mohou požadovat, aby v případě, že se poskytovatel služby poprvé pohybuje z jednoho členského státu do druhého …“.

Strana 30, čl. 7 odst. 4 třetí pododstavec:

místo:

„… která je vyžadována v tomto členském státě …“,

má být:

„… která je vyžadována v hostitelském členském státě …“.

Strana 31, čl. 10 písm. a); strana 35, čl. 21 odst. 1 první pododstavec; strana 36, čl. 23 odst. 1; strana 37, čl. 23 odst. 2, 3, 4 a 5; strana 39, čl. 26 první pododstavec a čl. 27 odst. 1, 2 a 3; strana 43, čl. 35 odst. 3 a čl. 36 odst. 2; strana 81, nadpis tabulky 5.1.2; strana 82, nadpis tabulky 5.1.3; strana 82, nadpis tabulky 5.3.3:

místo

:

„odborný lékař“ a „odborný zubní lékař“,

má být

:

„specializovaný lékař“ a „specializovaný zubní lékař“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 31, čl. 10 písm. d), e) a f); strana 33, čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec:

místo:

„pro určitou odbornost“,

má být:

„ve specializačním oboru“.

Strana 31, čl. 10 písm. d):

místo:

„d)

aniž je dotčen čl. 21 odst. 1 a články 23 a 27, pro lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, zubní lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který bylo nutno získat po odborné přípravě k získání označení …“,

má být:

„d)

aniž je dotčen čl. 21 odst. 1 a články 23 a 27, pro lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, zubní lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení …“.

Strana 31, čl. 10 písm. d); strana 56, Příloha II bod 1, heslo „v Lotyšsku“, první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka:

místo

:

„odbornost“,

má být

:

„specializace“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 31, čl. 10 písm. e):

místo:

„e)

pro sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou zdravotní péči a pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který bylo nutno získat po odborné přípravě k získání označení …“,

má být:

„e)

pro sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou zdravotní péči a pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení …“.

Strana 31, čl. 10 písm. f):

místo:

„f)

pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, … nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který byl získán po odborné přípravě k získání označení uvedených v příloze V bodu 5.2.2;“,

má být:

„f)

pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, … nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení uvedených v příloze V bodu 5.2.2;“.

Strana 31, čl. 11 písm. a) bod i):

místo:

„i)

buď studijního programu, který netvoří …“,

má být:

„i)

buď vzdělávacího programu, který netvoří …“.

Strana 31, čl. 11 písm. c) návětí:

místo:

„c)

úroveň C odpovídá diplomu, který prokazuje úspěšné ukončení:“,

má být:

„c)

diplom, který prokazuje úspěšné ukončení:“.

Strana 32, čl. 12 druhý pododstavec:

místo:

„Odborná kvalifikace, která přiznává držiteli nabytá práva na základě těchto ustanovení, ačkoli nesplňuje požadavky uvedené v platných právních a správních předpisech domovského členského státu pro přístup k povolání a jeho výkon, se také považuje za doklad o dosažené kvalifikaci za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v prvním pododstavci. Uplatňuje se zejména tehdy, …“,

má být:

„Odborná kvalifikace, která, přestože nesplňuje požadavky stanovené v platných právních a správních předpisech domovského členského státu pro přístup k povolání a jeho výkon, přiznává držiteli nabytá práva na základě těchto předpisů, se také považuje za doklad o dosažené kvalifikaci za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v prvním pododstavci. To platí zejména tehdy, …“.

Strana 33, čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec:

místo:

„To platí rovněž pro případy … lékařů a zubních lékařů … pokud migrující osoba usiluje o uznání v jiném členském státě, ve kterém jsou dotyčné odborné činnosti vykonávány zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který bylo nutno získat po odborné přípravě k získání označení …“,

má být:

„To platí rovněž pro případy … lékařů a zubních lékařů … pokud migrující osoba usiluje o uznání v jiném členském státě, ve kterém jsou dotyčné odborné činnosti vykonávány zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení …“.

Strana 34, čl. 17 odst. 1 písm. b), c) a e) a čl. 18 odst. 1 písm. b); strana 35, čl. 18 odst. 1 písm. c), e) a f) a čl. 19 odst. 1 písm. c) a d):

místo:

„vzdělání doložené“, „tříleté vzdělání doložené“ a „dvouleté vzdělání doložené“,

má být:

„odbornou přípravu doloženou“, „tříletou odbornou přípravu doloženou“ a „dvouletou odbornou přípravu doloženou“.

Strana 38, čl. 25 odst. 4:

místo:

„… dokladu o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství …“,

má být:

„… dokladu o dosažené kvalifikaci ve specializačním oboru lékařství …“.

Strana 39, čl. 26 druhý pododstavec:

místo:

„O zařazení nových lékařských odborností …“,

má být:

„O zařazení nových specializačních oborů lékařství …“.

Strana 39, čl. 27 odst. 3 první pododstavec:

místo:

„… doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných oblastech.“,

má být:

„… doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných specializačních oborech.“.

Strana 39, čl. 28 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„… potvrzení o odborné přípravě vydaná po 1. lednu 2006.“,

má být:

„… potvrzení o odborné přípravě vydaná od 1. ledna 2006.“.

Strana 42, článek 34 v celém textu:

místo

:

„základní lékařská odborná příprava“,

má být

:

„základní odborná příprava“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 42, čl. 34 odst. 3 písm. d):

místo:

„… a o preventivní, diagnostické a terapeutické stomatologii;“,

má být:

„… a o preventivním, diagnostickém a terapeutickém zubním lékařství;“.

Strany 42 a 43, článek 35 v celém textu:

místo

:

„specializovaná lékařská odborná příprava“,

má být

:

„specializovaná odborná příprava“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 47, čl. 45 odst. 2:

místo:

„… s výhradou případného uložení povinnosti doplnit si odborné zkušenosti:“,

má být:

„… s výhradou případného uložení povinnosti doplnit si odbornou praxi:“.

Strana 47, čl. 45 odst. 4:

místo:

„Uznávání podle odstavce 3 se však nevztahuje na získání odborných zkušeností po dobu dvou let …“,

má být:

„Uznávání podle odstavce 3 se však nevztahuje na získání odborné praxe po dobu dvou let …“.

Strana 47, čl. 45 odst. 5:

místo:

„… které mají být jmenovány držiteli nových lékáren …“,

má být:

„… které mají být jmenovány provozovateli nových lékáren …“.

Strana 47, čl. 46 odst. 1 první pododstavec:

místo:

„… zakončena úspěšným složením zkoušky vedoucí k získání titulu;“,

má být:

„… zakončena úspěšným složením zkoušky na vysokoškolské úrovni;“.

Strana 48, čl. 47 odst. 2:

místo:

„Tato zkouška musí být na úrovni zkoušky vedoucí k získání titulu …“,

má být:

„Tato zkouška musí být na úrovni vysokoškolské zkoušky …“.

Strana 49, čl. 49 odst. 1 první pododstavec:

místo:

„Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci architekta uvedené v příloze VI bodu 6.1, …“,

má být:

„Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci architekta uvedené v příloze VI, …“.

Strana 49, čl. 49 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„Osvědčení uvedená v odstavci 1 prokazují, …“,

má být:

„Osvědčení uvedená v prvním pododstavci prokazují, …“.

Strana 79 a následující, příloha V:

strana 88, sloupec „Patologická anatomie“, řádka „Ireland“:

místo

:

„Morbid anatomy and histopathology“,

má být

:

„Histopathology“,

strana 91, sloupec „Klinická biologie“, řádka „Ελλάς“:

vypustit: „Χειρουργική Θώρακος“,

strana 91, sloupec „Plastická chirurgie“, řádka „Ireland“:

místo

:

„Plastic surgery“,

má být

:

„Plastic, reconstructive and aesthetic surgery“,

strana 92, sloupec „Lékařská mikrobiologie“, řádka „Ελλάς“:

místo

:

„1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία“,

má být

:

„—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία“,

strana 93, sloupec „Kardiochirurgie“, řádka „Italia“:

místo

:

„Chirurgia toracica; Cardiochirurgia“,

má být

:

„—

Chirurgia toracica

Cardiochirurgia“,

strana 95, sloupec „Gastroenterologie“, řádka „Belgique/België/Belgien“:

místo

:

„Gastro-entérologie/Gastroenterologie“,

má být

:

„Gastro-entérologie/Gastro-enterologie“,

strana 97, sloupec „Rehabilitační a fyzikální medicína“, řádka „Portugal“:

místo

:

„Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação“,

má být

:

„—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação“,

strana 99, sloupec „Radiologie“, řádka „Ireland“:

místo

:

„Radiology (**)“,

má být

:

„Radiology“,

strana 99, sloupec „Radiologie“, řádka „Italia“:

místo

:

„Radiologia“,

má být

:

„Radiologia (**)“,

strana 101, sloupec „Hygiena a epidemiologie“, řádka „Κύπρος“:

místo

:

„Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική“,

má být

:

„—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική“,

strana 108, sloupec „Traumatologie a urgentní medicína“, řádka „Česká republika“:

místo

:

„Traumatologie

Urgentní medicína“,

má být

:

„—

Traumatologie

Urgentní medicína“,

strana 108, sloupec „Traumatologie a urgentní medicína“, řádka „Slovensko“:

místo

:

„Úrazová chirurgia

Urgentná medicína“,

má být

:

„—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína“,

strana 111, bod 5.2.1, část B, druhá odrážka:

místo

:

„všeobecnému a odbornému lékařství“,

má být

:

„všeobecnému a specializovanému lékařství“,

strana 115, tabulka „5.3.2 Doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů“, sloupec „Doklad o dosažené kvalifikaci“, řádka „Česká republika“:

místo

:

„… (doktor)“,

má být

:

„… (doktor zubního lékařství, MDDr.)“,

strana 121, tabulka „5.4.2 Doklady o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů“, sloupec „Doklad o dosažené kvalifikaci“, řádka „Deutschland“:

místo

:

„… des Dritten Abscnitts …“,

má být

:

„… des Dritten Abschnitts …“.

strana 128, tabulka „5.6.2 Doklady o dosažené kvalifikaci farmaceuta“, sloupec „Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci“, řádka „Magyarország“:

místo

:

„EG Egyetem“,

má být

:

„Egyetem“,

strana 129 a následující tabulky pro architekty:

a)

Strana 130, tabulka pro „España“:

Tabulka má vypadat takto (zarovnání referenčního akademického roku v posledním sloupci):

„Země

Doklad o dosažené kvalifikaci

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Osvědčení doplňující doklad

Referenční akademický rok

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995“

b)

Strana 132, tabulka pro „Italia“:

Tato část tabulky má vypadat takto (zarovnání referenčního akademického roku v posledním sloupci):

„Země

Doklad o dosažené kvalifikaci

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Osvědčení doplňující doklad

Referenční akademický rok

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La Sapienza“

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005“

c)

Strana 133, tabulka pro „Portugal“:

Tabulka má vypadat takto (zarovnání referenčního akademického roku v posledním sloupci):

„Země

Doklad o dosažené kvalifikaci

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Osvědčení doplňující doklad

Referenční akademický rok

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992“

Strana 135, příloha VI, Nabytá práva:

V podtitulku se vypouští označení „6.“