ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 92

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
3. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 302/2008 ze dne 2. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny ( 1 )

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace ( 1 )

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace ( 1 )

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny ( 1 )

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států ( 1 )

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 309/2008 ze dne 2. dubna 2008 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)

35

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/285/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2008 o nouzovém očkování proti nízkopatogenní influenze ptáků u divokých kachen v Portugalsku a některých opatřeních na omezení přesunů této drůbeže a drůbežích produktů (oznámeno pod číslem K(2008) 1077)

37

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 163/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení přípravku uhličitanu lanthanitého oktahydrátu (Lantharenol) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 50 ze dne 23.2.2008)

40

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 302/2008

ze dne 2. dubna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 2. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 303/2008

ze dne 2. dubna 2008,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného zařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006 je nezbytné stanovit pravidla pro kvalifikaci pracovníků vykonávajících v místě provozu zařízení obsahujících některé fluorované skleníkové plyny činnosti, které potenciálně způsobují jejich únik.

(2)

Je potřeba stanovit různé kategorie certifikovaných pracovníků pro zajištění toho, aby bez neúměrných nákladů byli pracovníci kvalifikovaní pro činnosti, které vykonávají.

(3)

Pracovníci, kteří dosud nemají certifikaci, ale jsou zapsáni do kurzu odborné přípravy za účelem získání certifikátu, by po omezenou dobu měli mít možnost vykonávat činnosti, pro které se taková certifikace vyžaduje, aby získali praktické dovednosti potřebné pro složení zkoušky.

(4)

Pracovníci způsobilí provádět pájení natvrdo, pájení naměkko nebo sváření by za předpokladu, že jsou pod dohledem certifikovaných pracovníků, měli mít možnost tyto specializované činnosti vykonávat v rámci jedné činnosti, pro kterou se vyžaduje certifikace.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (2) stanoví technické požadavky na společnosti, které provádějí zpracování a skladování odpadních zařízení ve zpracovatelských zařízeních, jež zahrnují mimo jiné chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla. Úroveň kvalifikace potřebná pro pracovníky, kteří v těchto zařízeních provádějí znovuzískávání chladiva, je nižší ve srovnání s potřebnou kvalifikací pracovníků, kteří provádějí znovuzískávání na místě, jelikož v zařízeních na vyřazování ledniček jsou k dispozici typy zařízení, která činnosti znovuzískávání vykonávají automaticky.

(6)

Několik členských států nemá v současné době zavedeny kvalifikační nebo certifikační systémy. K získání certifikátu by proto měla být pracovníkům a společnostem poskytnuta určitá doba.

(7)

Aby se zabránilo nepřiměřenému administrativnímu zatížení, mělo by se za předpokladu, že zahrnuté dovednosti a znalosti a příslušné kvalifikační systémy jsou rovnocenné minimálním normám, které toto nařízení předpokládá, umožnit vybudování certifikačního systému na stávajících kvalifikačních programech.

(8)

Zkouška představuje účinný prostředek prověřování schopnosti uchazeče správně provádět úkony, které mohou přímo způsobit únik, jakož i ty, které mohou způsobit únik nepřímo.

(9)

Aby se umožnila odborná příprava a certifikace pracovníků, kteří jsou v současné době aktivní v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, bez přerušení jejich profesionální činnosti, je nezbytné stanovit přiměřené přechodné období, v jehož průběhu by certifikace vycházela ze stávajících kvalifikačních programů a odborné praxe.

(10)

Úředně určené hodnotící a certifikační orgány by měly zajistit splnění minimálních požadavků stanovených tímto nařízením, a tím přispívat k účinnému a efektivnímu uznávání osvědčení v celém Společenství.

(11)

Vzájemné uznávání by se nemělo týkat dočasných certifikátů, protože požadavky na získání těchto certifikátů mohou být podstatně nižší než stávající požadavky některých členských států.

(12)

Informace o certifikačním systému vydávajícím certifikáty, které jsou předmětem vzájemného uznávání, by měly být oznámeny Komisi formou stanovenou nařízením Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států (3). Informace o dočasných certifikačních systémech by měly být oznámeny Komisi.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví minimální požadavky na certifikaci uvedenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 842/2006 ve vztahu k stacionárním chladicím a klimatizačním zařízením a tepelným čerpadlům obsahujícím některé fluorované skleníkové plyny, a rovněž podmínky pro vzájemné uznávání certifikátů vydaných v souladu s těmito požadavky.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na pracovníky, kteří vykonávají tyto činnosti:

a)

kontrolu těsnosti aplikací obsahujících nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů a aplikací obsahujících nejméně 6 kg fluorovaných skleníkových plynů s hermeticky uzavřenými systémy, které jsou jako takové označeny;

b)

znovuzískávání;

c)

instalaci;

d)

údržbu nebo servis.

2.   Rovněž se vztahuje na společnosti, které vykonávají tyto činnosti:

a)

instalaci;

b)

údržbu nebo servis.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na žádnou výrobní a opravárenskou činnost prováděnou v areálech výrobce pro stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1.

„instalací“ se rozumí spojení dvou nebo více zařízení nebo okruhů obsahujících nebo konstruovaných tak, aby obsahovaly chladivo fluorovaného skleníkového plynu, za účelem montáže systému na místě, kde bude v provozu, včetně postupu, kterým jsou chladicí sběrače systému spojeny dohromady k uzavření chladicího okruhu, aniž by bylo zapotřebí systém po montáži naplnit;

2.

„údržbou nebo servisem“ se rozumějí všechny činnosti kromě znovuzískávání a kontrol těsnosti uvedených v čl. 2 odst. 14 a v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006, které představují zásah do okruhů obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo konstruovaných tak, aby je obsahovaly, zvláště napouštění systému fluorovanými skleníkovými plyny, odstraňování jednoho nebo více dílů okruhu nebo zařízení, opětovné montování dvou nebo více částí okruhu nebo zařízení, a rovněž oprava netěsností.

Článek 4

Certifikace pracovníků

1.   Pracovníci vykonávající činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 musí mít certifikát uvedený v článku 5 nebo článku 6 pro odpovídající kategorii stanovenou odstavcem 2 tohoto článku.

2.   Certifikáty potvrzující, že jejich držitel splňuje požadavky k vykonávání jedné nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 1, se udělují těmto kategoriím pracovníků:

a)

držitelé certifikátu kategorie I mohou vykonávat veškeré činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1;

b)

držitelé certifikátu kategorie II mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) za předpokladu, že nepředstavují zásah do chladicího okruhu obsahujícího fluorované skleníkové plyny. Držitelé certifikátu kategorie II mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b), c) a d) týkající se chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících méně než 3 kg nebo v případě hermeticky uzavřených systémů, které jsou jako takové označené, méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů;

c)

držitelé certifikátu kategorie III mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) týkající se chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících méně než 3 kg nebo v případě hermeticky uzavřených systémů, které jsou jako takové označené, méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů;

d)

držitelé certifikátu kategorie IV mohou vykonávat činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a) za předpokladu, že nepředstavuje zásah do chladicího okruhu obsahujícího fluorované skleníkové plyny.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje:

a)

po dobu maximálně 2 let na pracovníky vykonávající jednu z činností uvedených v čl. 2 odst. 1 a zapsané do kurzů odborné přípravy za účelem získání certifikátu vztahujícím se na příslušnou činnost, za předpokladu, že tuto činnost vykonávají pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu, který se na tuto činnost vztahuje;

b)

na pracovníky, kteří provádějí pájení natvrdo, pájení naměkko nebo sváření částí systému nebo dílů zařízení v rámci jedné z činností uvedených v čl. 2 odst. 1 a mají kvalifikaci k provádění těchto činností požadovanou vnitrostátními právními předpisy, za předpokladu, že jsou pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu, který se na tuto činnost vztahuje;

c)

na pracovníky, kteří v prostorách, na které se vztahuje povolení v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 2002/96/ES provádějí znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení podle uvedené směrnice s náplní fluorovaných skleníkových plynů o hmotnosti do 3 kg, za předpokladu, že jsou zaměstnáni společností s tímto povolením a absolvovali kurz odborné přípravy pro minimální dovednosti a znalosti odpovídající kategorii III uvedené v příloze tohoto nařízení ověřený potvrzením o způsobilosti vydaným tímto držitelem povolení.

4.   Členské státy mohou rozhodnout, že na období, které nepřekročí datum uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006, se odstavec 1 nepoužije na pracovníky vykonávající jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006.

Tito pracovníci jsou pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006 považováni za odborně způsobilé v souvislosti s těmito činnostmi po období uvedeném v prvním pododstavci.

Článek 5

Certifikáty pracovníků

1.   Certifikační orgán uvedený v článku 10 vydá certifikát pracovníkům, kteří složili teoretickou a praktickou zkoušku uspořádanou hodnotícím orgánem podle článku 11, která zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze v rámci dané kategorie.

2.   Certifikát obsahuje alespoň:

a)

název certifikačního orgánu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a případně datum skončení platnosti;

b)

kategorii certifikace pracovníka podle čl. 4 odst. 2 a související činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis orgánu, který certifikát vydává.

3.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze pro konkrétní kategorii a splňuje požadavky článků 10 a 11, ale příslušné osvědčení neobsahuje prvky stanovené v odstavci 2 tohoto článku, může certifikační orgán uvedený v článku 10 vydat certifikát držiteli této kvalifikace pro odpovídající kategorii bez opakování zkoušky.

4.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách splňuje požadavky článku 10 a článku 11 a částečně zahrnuje minimální dovednosti pro konkrétní kategorii stanovené v příloze, mohou certifikační orgány vydat certifikát pro odpovídající kategorii za předpokladu, že žadatel složí dodatečnou zkoušku dovedností a znalostí, které nezahrnuje stávající certifikace, pořádanou hodnotícím orgánem uvedeným v článku 11.

Článek 6

Dočasné certifikáty pro pracovníky

1.   Členské státy mohou v souladu s odstavcem 2 nebo 3, nebo odstavcem 2 a 3 tohoto článku použít systém dočasných certifikátů pro pracovníky uvedené v čl. 2 odst. 1.

Platnost dočasných certifikátů uvedených v odstavci 2 a 3 skončí nejpozději dne 4. července 2011.

2.   Za držitele dočasných certifikátů jsou považováni pracovníci, kteří jsou držiteli certifikátu vydaného podle stávajících kvalifikačních programů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1.

Členské státy určí osvědčení, která jsou vyhovující jako dočasné certifikáty pro odpovídající kategorii uvedenou v čl. 4 odst. 2.

3.   Dočasný certifikát vydá pracovníkům s odbornou praxí v činnostech odpovídajících kategoriím v čl. 4 odst. 2 získanou před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006 subjekt určený členským státem.

Dočasný certifikát uvede kategorii stanovenou v čl. 4 odst. 2 a datum skončení platnosti.

Článek 7

Certifikace společností

1.   Společnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou držiteli certifikátu podle článku 8 nebo článku 9.

2.   Členské státy mohou rozhodnout, že na období, které nepřekročí datum uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006, se odstavec 1 nepoužije na společnosti vykonávající jednu nebo více činností stanovených v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006.

Článek 8

Certifikáty společností

1.   Certifikační orgán uvedený v článku 10 vydá certifikát společnosti na jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 2 za předpokladu, že společnost splní tyto požadavky:

a)

na činnosti vyžadující certifikaci zaměstnává v počtu, který je dostatečný pro zvládnutí očekávaného objemu činností, pracovníky certifikované v souladu s článkem 5;

b)

doloží, že pracovníkům vykonávajícím činnosti, pro které se vyžaduje certifikace, jsou dostupné nezbytné nástroje a postupy.

2.   Certifikát obsahuje alespoň:

a)

název certifikačního orgánu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a případně datum skončení platnosti;

b)

činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis orgánu, který certifikát vydává.

Článek 9

Dočasné certifikáty pro společnosti

1.   Členské státy mohou použít systém dočasných certifikátů pro společnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 v souladu s odstavcem 2 nebo 3, nebo odstavcem 2 a 3 tohoto článku.

Platnost dočasných certifikátů uvedených v odstavci 2 a 3 skončí nejpozději dne 4. července 2011.

2.   Za držitele dočasných certifikátů jsou považovány společnosti certifikované podle stávajících certifikačních programů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.

Členské státy určí osvědčení, která jsou vyhovující jako dočasné certifikáty pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2, které je držitel oprávněn vykonávat.

3.   Dočasný certifikát vydá společnostem zaměstnávajícím pracovníky, kteří mají certifikát pro činnosti vyžadující certifikaci pro účely čl. 2 odst. 2, subjekt určený členským státem.

Dočasný certifikát uvede činnosti, které je držitel oprávněn vykonávat, a datum skončení platnosti.

Článek 10

Certifikační orgán

1.   Certifikační orgán je stanoven vnitrostátním právním předpisem nebo nařízením, nebo určen příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, jako orgán oprávněný vydávat certifikáty pracovníkům nebo společnostem vykonávajícím jednu nebo více činností uvedených v článku 2.

Certifikační orgán je při provádění svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Certifikační orgán stanoví a používá postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání certifikátů.

3.   Certifikační orgán povede záznamy, které umožní ověřovat stav certifikované osoby nebo společnosti. Záznamy prokáží, že postup certifikace byl účinně splněn. Záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let.

Článek 11

Hodnotící orgán

1.   Hodnotící orgán určený příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, pořádá zkoušky pro pracovníky uvedené v čl. 2 odst. 1. Certifikační orgán uvedený v článku 10 může být rovněž kvalifikován jako hodnotící orgán.

Hodnotící orgán je při provádění svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Zkoušky se plánují a strukturují tak, aby bylo zajištěno zahrnutí minimálních dovedností a znalostí uvedených v příloze.

3.   Hodnotící orgán přijme postupy pro podávání zpráv a uchovává záznamy, díky nimž je možno dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení.

4.   Hodnotící orgán zajistí, aby u zkoušky působili jako zkoušející osoby, které mají patřičnou znalost příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů, jakož i příslušnou odbornou způsobilost pro oblast, která se má zkoušet. Rovněž zajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály.

Článek 12

Oznámení

1.   Do dne 4. července 2008 členské státy oznámí Komisi svůj záměr použít dočasný certifikační systém podle článku 6 nebo článku 9, nebo podle obou.

2.   Do dne 4. ledna 2009 členské státy v příslušných případech oznámí Komisi určené subjekty, jež jsou oprávněny vydávat dočasné certifikáty, a přijaté vnitrostátní právní předpisy, na jejichž základě se doklady vydané stávajícími certifikačními systémy považují za dočasné certifikáty.

3.   Do dne 4. ledna 2009 členské státy oznámí Komisi názvy a kontaktní údaje certifikačních orgánů pro pracovníky a společnosti, na něž se vztahuje článek 10, a názvy certifikátů pro pracovníky, kteří splňují požadavky článku 5, a pro společnosti splňující požadavky článku 8, a to formou stanovenou nařízením (ES) č. 308/2008.

4.   Členské státy doplňují oznámení předložené podle odstavce 3 o příslušné nové informace a neprodleně jej předkládají Komisi.

Článek 13

Podmínky pro vzájemné uznávání

1.   Vzájemné uznávání certifikátů vydaných v jiných členských státech se vztahuje pouze na certifikáty pro pracovníky vydané podle článku 5 a pro společnosti podle článku 8.

2.   Členské státy mohou po držitelích certifikátů vydaných v jiném členském státě požadovat jejich překlad do jiného úředního jazyka Společenství.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24. Směrnice ve znění směrnice 2003/108/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 106).

(3)  Viz strana 28 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Úř. věst. L 198, 31.7.2007, s. 35).


PŘÍLOHA

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zahrnout zkoušky pořádané hodnotícími orgány

1.

Zkouška pro každou kategorii uvedenou v čl. 4 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický test s jednou nebo více otázkami, které prověří uvedenou dovednost nebo znalosti podle údajů u dané kategorie ve sloupcích označených písmenem (T),

b)

praktický test, kdy uchazeč provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je uvedeno u dané kategorie ve sloupcích označených písmenem (P).

2.

Zkouška zahrne každou z dovednostních a znalostních skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 10.

3.

Zkouška zahrne alespoň jednu z dovednostních a znalostních skupin 6, 7, 8 a 9. Uchazeč není před zkouškou obeznámen s tím, která z těchto čtyř skupin bude zkoušena.

4.

Pokud jedno políčko ve sloupcích kategorií odpovídá několika políčkům (několika dovednostem a znalostem) ve sloupci dovedností a znalostí, znamená to, že během zkoušky nemusejí být nutně prověřeny všechny dovednosti a znalosti.


 

KATEGORIE

DOVEDNOSTI A ZNALOSTI

I

II

III

IV

1.

Základní termodynamika

1.01

Znát základní jednotky norem ISO, jako je teplota, tlak, hmotnost, hustota, energie.

T

T

T

1.02

Porozumět základní teorii chladicích systémů: základní termodynamika (základní pojmy, parametry a procesy, jako je například přehřátí, vysoké napětí, kompresní teplo, entalpie, chladicí účinek, nízké napětí, podchlazení), vlastnosti a termodynamické transformace chladiva, včetně určení zeotropických směsí a tekutých stavů.

T

T

1.03

Použít příslušné tabulky a diagramy a vysvětlit je v souvislosti s kontrolou nepřímých úniků (včetně kontroly dobré funkce systému): diagram log p/h, tabulky nasycenosti chladiva, diagram jediného kompresorového chladicího cyklu.

T

T

1.04

Popsat funkce hlavních prvků v systému (kompresor, výparník, kondenzátor, termostatické expanzní ventily) a termodynamické transformace chladiva.

T

T

1.05

Znát základní fungování následujících součástí použitých v chladicím systému a jejich úlohu a důležitost pro zjištění a zamezení úniku chladiva: a) ventily (kulové ventily, membrány, kulové uzávěry, odlehčovací ventily), b) regulace teploty a tlaku, c) průhledítka a indikátory vlhkosti, d) regulace rozmrazování, e) ochranná zařízení systému, f) měřicí zařízení, jako je rozváděcí teploměr, g) systémy regulace olejů, h) zásobníky, i) odlučovače kapalin a olejů.

2.

Dopad chladiv na životní prostředí a příslušné ekologické předpisy

2.01

Mít základní znalosti o změně klimatu a Kjótském protokolu.

T

T

T

T

2.02

Mít základní znalosti o koncepci Potenciálu globálního oteplování (GWP), o využívání fluorovaných skleníkových plynů a jiných látek jako chladiv, o dopadech emisí fluorovaných skleníkových plynů na klima (podle velikosti jejich GWP) a o příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 842/2006 a příslušných nařízeních, kterými se uvedené nařízení provádí.

T

T

T

T

3.

Kontroly před uvedením do provozu, po dlouhodobém nevyužívání, po údržbě nebo zásahu z důvodu opravy, nebo během provozu

3.01

Provést tlakovou zkoušku za účelem kontroly pevnosti systému.

P

P

3.02

Provést tlakovou zkoušku za účelem kontroly těsnosti systému.

3.03

Použít vakuové čerpadlo.

3.04

Vyprázdnit systém, aby se odstranil vzduch a vlhkost v souladu se standardní praxí.

3.05

Doplnit údaje do záznamů o zařízení a doplnit výkaz o jednom nebo více testech a kontrolách prováděných během zkoušky.

T

T

4.

Kontrola těsnosti

4.01

Znát potenciální místa úniků v chladicích a klimatizačních zařízeních a v tepelných čerpadlech.

T

T

T

4.02

Před kontrolou těsnosti zkontrolovat záznamy o zařízení a zjistit relevantní informace o všech opakujících se problémech nebo problémových oblastech, kterým je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost.

T

T

T

4.03

Provést vizuální a manuální kontrolu celého systému v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (1).

P

P

P

4.04

Provést kontrolu těsnosti systému pomocí jedné přímé metody v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1516/2007 a návodem k obsluze systému.

P

P

P

4.05

Použít přenosná měřicí zařízení, jako jsou například sady manometrů, teploměrů a multimetrů pro měření voltů/ampérů/ohmů v souvislosti s nepřímou metodou kontroly těsnosti a vysvětlit měřené parametry.

P

P

P

4.06

Provést kontrolu těsnosti systému pomocí jedné přímé metody uvedené v nařízení Komise (ES) č. 1516/2007.

P

4.07

Provést kontrolu těsnosti systému pomocí jedné přímé metody uvedené v nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, která nepředstavuje zásah do chladicího okruhu.

P

P

4.08

Použít elektronické zařízení pro zjišťování úniků.

P

P

P

4.09

Doplnit údaje do záznamů o zařízení.

T

T

T

5.

Ekologicky šetrné řízení systému a chladiva v průběhu instalace, údržby, servisu nebo znovuzískávání

5.01

Napojit a odpojit s minimálními emisemi měřidla a linky.

P

P

5.02

Vyprázdnit a naplnit lahve na chladivo jak ve stavu kapalném, tak plynném.

P

P

P

5.03

Použít regenerační zařízení k znovuzískání chladiva a napojit a odpojit s minimálními emisemi regenerační zařízení.

P

P

P

5.04

Odsát olej kontaminovaný fluorovaným skleníkovým plynem ze systému.

P

P

P

5.05

Před plněním určit skupenství chladiva (kapalné, plynné) a jeho stav (podchlazený, nasycený nebo přehřátý), aby se zajistila správná metoda a množství náplně. Naplnit systém chladivem (jak v kapalné fázi, tak v plynné fázi) beze ztráty chladiva.

P

P

5.06

Použít váhy pro zvážení chladiva.

P

P

P

5.07

Do záznamů o zařízení doplnit všechny další informace týkající se znovuzískaného nebo doplněného chladiva.

T

T

5.08

Znát požadavky a postupy pro manipulaci, skladování a přepravu kontaminovaného chladiva a olejů.

T

T

T

6.

Součást: instalace, uvedení do provozu a údržba pístových, šroubových a spirálových kompresorů, jednofázových a dvoufázových

6.01

Vysvětlit základní fungování kompresoru (včetně regulace výkonu a soustavy mazání) a rizika úniku chladiva nebo souvisejícího uvolňování.

T

T

6.02

Správně nainstalovat kompresor, včetně regulačního a bezpečnostního zařízení, aby nedošlo k žádnému úniku nebo značnému uvolňování po uvedení systému do provozu.

P

6.03

Nastavit bezpečnostní a regulační spínače.

P

6.04

Nastavit sací a vypouštěcí ventily.

6.05

Zkontrolovat vratný systém oleje.

6.06

Zapnout a vypnout kompresor a zkontrolovat dobrý provozní stav kompresoru, včetně provádění měření během chodu kompresoru.

P

6.07

Napsat zprávu o stavu kompresoru s uvedením všech problémů v jeho fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

7.

Součást: instalace, uvedení do provozu a údržba vzduchem chlazených a vodou chlazených kondenzátorů

7.01

Vysvětlit základní fungování kondenzátoru a rizika související s jeho netěsností.

T

T

7.02

Nastavit regulaci výstupního tlaku kondenzátoru.

P

7.03

Správně nainstalovat kondenzátor, včetně regulačního a bezpečnostního zařízení tak, aby nedošlo k žádnému úniku nebo značnému uvolňování po uvedení systému do provozu.

P

7.04

Nastavit bezpečnostní a regulační spínače.

P

7.05

Zkontrolovat odtokové a kapalinové potrubí.

7.06

Vypláchnout nekondenzovatelné plyny z kondenzátoru pomocí chladicího proplachovacího zařízení.

P

7.07

Zapnout a vypnout kondenzátor a zkontrolovat dobrý provozní stav kondenzátoru, včetně provádění měření během chodu.

P

7.08

Zkontrolovat povrch kondenzátoru.

P

7.09

Napsat zprávu o stavu kondenzátoru s uvedením všech problémů ve fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

8.

Součást: instalace, uvedení do provozu a údržba vzduchem chlazených a vodou chlazených výparníků

8.01

Vysvětlit základní fungování výparníku (včetně odmrazovacího systému) a rizika souvisejících s jeho netěsností.

T

T

8.02

Nastavit regulaci výparného tlaku výparníku.

P

8.03

Nainstalovat výparník včetně regulačního a bezpečnostního zařízení tak, aby nedošlo k žádnému úniku nebo značnému uvolňování po uvedení systému do provozu.

P

8.04

Nastavit bezpečnostní a regulační spínače.

P

8.05

Zkontrolovat správnou polohu odtokového a sacího potrubí.

8.06

Zkontrolovat výtlačné rozmrazovací potrubí.

8.07

Nastavit regulační ventil odpařování.

8.08

Zapnout a vypnout výparník a zkontrolovat dobrý provozní stav výparníku, včetně provádění měření během chodu.

P

8.09

Zkontrolovat povrch výparníku.

P

8.10

Napsat zprávu o stavu výparníku s uvedením všech problémů při fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

9.

Součást: instalace, uvedení do provozu a servis termostatických expanzních ventilů (TEV) a jiných součástek

9.01

Vysvětlit základní fungování různých typů expanzních regulátorů (termostatické expanzní ventily, kapilární trubice) a rizika spojená s jejich netěsností.

T

T

9.02

Nainstalovat ventily do správné polohy.

P

9.03

Nastavit mechanické/elektronické TEV.

P

9.04

Nastavit mechanické a elektronické termostaty.

9.05

Nastavit ventily pro regulaci tlaku.

9.06

Nastavit mechanické a elektronické omezovače tlaku.

9.07

Zkontrolovat fungování odlučovače oleje.

P

9.08

Zkontrolovat stav sušičky filtrů.

9.09

Napsat zprávu o stavu těchto součástek s uvedením všech problémů při fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

10.

Potrubí: vybudování nepropustného potrubního systému v instalaci chlazení

10.01

Svářením, pájením natvrdo a/nebo pájením naměkko utěsnit spoje bez trhlin na kovových trubkách a potrubí, které se mohou použít v chladicích a klimatizačních systémech nebo v tepelných čerpadlech.

P

P

10.02

Vytvořit/zkontrolovat podporu potrubí a součástek.

P

P


(1)  Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s. 10.


3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 304/2008

ze dne 2. dubna 2008,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006 je nezbytné stanovit pravidla pro kvalifikaci pracovníků vykonávajících v místě provozu zařízení obsahujících některé fluorované skleníkové plyny činnosti, které potenciálně ovlivňují jejich únik.

(2)

Pracovníci, kteří dosud nemají certifikaci, ale jsou zapsáni do školicího kurzu za účelem získání certifikátu, by měli mít možnost vykonávat po omezenou dobu činnosti, pro které se taková certifikace vyžaduje, aby získali praktické dovednosti potřebné pro složení zkoušky s tím, že budou pod dohledem certifikovaných pracovníků.

(3)

Několik členských států nemá v současné době zavedeny kvalifikační nebo certifikační systémy. K získání certifikátu by proto měla být pracovníkům a společnostem poskytnuta určitá lhůta.

(4)

Aby se zabránilo nepřiměřenému administrativnímu zatížení, je zapotřebí umožnit zavedení certifikačního systému na základě stávajících kvalifikačních programů s tím, že obsažené dovednosti a znalosti a příslušné kvalifikační systémy jsou rovnocenné minimálním normám, které toto nařízení předpokládá.

(5)

Zkouška představuje účinný prostředek prověřování schopnosti uchazeče správně provádět činnosti, které mohou přímo způsobit únik, jakož i takové, které mohou způsobit únik nepřímo.

(6)

Aby se umožnilo školení a certifikace pracovníků, kteří jsou v současné době činní v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, bez přerušení jejich odborné činnosti, je nezbytné stanovit přechodné období, v jehož průběhu by certifikace vycházela ze stávajících kvalifikačních programů a odborné praxe.

(7)

Úředně jmenované hodnotící a certifikační subjekty by měly zajistit splnění minimálních požadavků stanovených tímto nařízením, a tím přispívat k účinnému a efektivnímu vzájemnému uznávání osvědčení v celém Společenství.

(8)

Vzájemné uznávání by se nemělo týkat dočasných certifikátů, protože požadavky na získání těchto certifikátů mohou být podstatně nižší než stávající požadavky některých členských států.

(9)

Informace o certifikačním systému vydávajícím certifikáty podléhající vzájemnému uznávání by měly být oznámeny Komisi formou stanovenou nařízením Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států (2). Informace o dočasných certifikačních systémech by měly být oznámeny Komisi.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví minimální požadavky na certifikaci uvedenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 842/2006 týkající se stacionárních systémů požární ochrany a hasicích přístrojů obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, jakož i podmínky pro vzájemné uznávání certifikátů vydaných v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti v oblasti systémů požární ochrany:

a)

kontrolu těsnosti aplikací obsahujících nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů;

b)

znovuzískávání, rovněž pokud jde o hasicí přístroje;

c)

instalaci;

d)

údržbu nebo servis.

2.   Rovněž se vztahuje na společnosti, které vykonávají následující činnosti v oblasti systémů požární ochrany:

a)

instalaci;

b)

údržbu nebo servis.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na žádnou výrobní a opravárenskou činnost prováděnou v areálech výrobce pro zásobníky nebo související součástky stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„instalací“ se rozumí první spojení jednoho nebo více zásobníků na místě jejich provozu obsahujících nebo konstruovaných tak, aby obsahovaly hasicí látku s fluorovanými skleníkovými plyny se souvisejícími součástkami s výjimkou těch součástek, které neovlivňují omezování úniku hasicí látky před jejím uvolněním pro účely hašení požáru;

2)

„údržbou nebo servisem“ se rozumí všechny činnosti, které představují práci se zásobníky obsahujícími nebo konstruovanými tak, aby obsahovaly hasicí látku s fluorovanými skleníkovými plyny nebo se souvisejícími součástkami s výjimkou těch součástek, které neovlivňují omezování úniku hasicí látky před jejím uvolněním pro účely hašení požáru.

Článek 4

Certifikace pracovníků

1.   Pracovníci vykonávající činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 jsou držiteli certifikátu uvedeného v článku 5 nebo článku 6.

2.   Odstavec 1 se nepoužije pro období maximálně 1 roku na pracovníky vykonávající jednu z činností uvedených v čl. 2 odst. 1 a zapsaných do školicího kurzu za účelem získání certifikátu obsahujícího příslušnou činnost s tím, že vykonávají činnost pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu, který se vztahuje na příslušnou činnost.

3.   Členské státy mohou rozhodnout, že odstavec 1 se nepoužije na období, které nepřekročí datum uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006 na pracovníky vykonávající jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006.

Tito pracovníci jsou po období uvedené v prvním pododstavci a pro tuto činnost považováni za certifikované pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006.

Článek 5

Certifikace pracovníků

1.   Certifikační subjekt uvedený v článku 10 vydá certifikát pracovníkům, kteří složili teoretickou a praktickou zkoušku připravenou hodnotícím subjektem podle článku 11, která obsahuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního subjektu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a datum uplynutí doby platnosti, je-li uvedeno;

b)

činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis subjektu, který certifikát vydává.

3.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze a splňuje požadavky článků 10 a 11, ale příslušný certifikát neobsahuje prvky stanovené odstavcem 2 tohoto článku, může certifikační subjekt uvedený v článku 10 vydat držiteli této kvalifikace certifikát bez opakování zkoušky.

4.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách splňuje požadavky článků 10 a 11 a částečně zahrnuje minimální dovednosti stanovené v příloze, mohou certifikační subjekty vydat certifikát za předpokladu, že žadatel složí dodatečnou zkoušku dovedností a znalostí, které nezahrnuje stávající certifikace, připravenou hodnotícím subjektem uvedeným v článku 11.

Článek 6

Dočasné certifikáty pro pracovníky

1.   Členské státy mohou v souladu s odstavcem 2 nebo 3, nebo odstavcem 2 a 3 tohoto článku použít systém dočasných certifikátů pro pracovníky uvedené v čl. 2 odst. 1.

Platnost dočasných certifikátů podle odstavců 2 a 3 skončí nejpozději dne 4. července 2010.

2.   Pracovníci, kteří jsou držiteli certifikátu vydaného podle stávajících kvalifikačních programů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, jsou považováni za držitele dočasného certifikátu.

Členské státy určí certifikáty, které splňují podmínku dočasných certifikátů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, které je držitel oprávněn vykonávat.

3.   Pracovníkům s odbornou praxí v daných činnostech, kterou získali před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006, je vydán dočasný certifikát subjektem určeným členským státem.

Dočasný certifikát uvádí zahrnuté činnosti a datum uplynutí doby platnosti.

Článek 7

Certifikace společností

1.   Společnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou držiteli certifikátu podle článku 8 nebo článku 9.

2.   Členské státy mohou rozhodnout, že odstavec 1 se nepoužije pro období, které nepřekročí datum uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006, na společnosti vykonávající jednu nebo více činností stanovených v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006.

Článek 8

Certifikáty společností

1.   Certifikační subjekt uvedený v článku 10 vydá certifikát společnosti na jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 2 za předpokladu, že společnost splní tyto požadavky:

a)

zaměstná pracovníky certifikované v souladu s článkem 5 pro vykonávání činností vyžadujících certifikaci, v dostatečném počtu pro zvládnutí očekávaného objemu činností;

b)

doloží, že pracovníkům vykonávajícím činnosti, pro které se vyžaduje certifikace, jsou k dispozici nezbytné nástroje a postupy.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního subjektu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a datum uplynutí doby platnosti, je-li uvedeno;

b)

činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis subjektu, který certifikát vydává.

Článek 9

Dočasné certifikáty pro společnosti

1.   Členské státy mohou použít systém dočasných certifikátů pro společnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 v souladu s odstavcem 2 nebo 3, nebo odstavcem 2 a 3 tohoto článku.

Platnost dočasných certifikátů podle odstavců 2 a 3 skončí nejpozději dne 4. července 2010.

2.   Společnosti certifikované podle stávajících certifikačních programů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou považovány za držitele dočasného certifikátu.

Členské státy určí certifikáty, které splňují podmínku dočasných certifikátů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2, které je držitel oprávněn vykonávat.

3.   Společnostem zaměstnávajícím pracovníky, kteří jsou držiteli certifikátu pro činnosti vyžadující certifikaci pro účely čl. 2 odst. 2, vydá dočasný certifikát subjekt určený členským státem.

Dočasný certifikát uvádí činnosti, které je držitel oprávněn vykonávat, a datum uplynutí doby platnosti.

Článek 10

Certifikační subjekt

1.   Certifikační subjekt je stanoven vnitrostátním právním předpisem nebo nařízením, nebo určen příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, a může vydávat certifikáty pracovníkům nebo společnostem vykonávajícím jednu nebo více činností uvedených v článku 2.

Certifikační subjekt je při vykonávání svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Certifikační subjekt stanoví a používá postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání certifikátů.

3.   Certifikační subjekt vede záznamy, které umožní ověřovat situaci certifikované osoby nebo společnosti. Záznamy prokáží, že postup certifikace byl účinně splněn. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

Článek 11

Hodnotící subjekt

1.   Hodnotící subjekt určený příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, připraví zkoušky pro pracovníky uvedené v čl. 2 odst. 1. Certifikační subjekt uvedený v článku 10 může být rovněž považován za hodnotící subjekt.

Hodnotící subjekt je při vykonávání svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Zkoušky jsou plánovány a strukturovány způsobem, který zajistí, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze.

3.   Hodnotící subjekt přijme postupy pro podávání zpráv a uchovává záznamy pro možnost dokumentace jednotlivých a celkových výsledků hodnocení.

4.   Hodnotící subjekt zajistí, aby zkoušející přidělení ke zkoušce měli patřičnou znalost příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů, jakož i příslušnou kvalifikaci v oblasti, která se má zkoušet. Rovněž zajistí, aby pro praktické testy bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály.

Článek 12

Oznámení

1.   Do 4. července 2008 členské státy oznámí Komisi svůj záměr použít dočasný certifikační systém podle článku 6 nebo článku 9, nebo podle obou článků.

2.   Do 4. ledna 2009 členské státy v příslušných případech oznámí Komisi určené subjekty s oprávněním vydávat dočasné certifikáty a schválené vnitrostátní právní předpisy, na jejichž základě budou doklady vydané stávajícími certifikačními systémy považovány za dočasné certifikáty.

3.   Do 4. ledna 2009 členské státy oznámí Komisi názvy a kontaktní údaje certifikačních subjektů pro pracovníky a společnosti, na něž se vztahuje článek 10, a názvy certifikátů pro pracovníky, kteří splňují požadavky článku 5, a pro společnosti splňující požadavky článku 8, a to pomocí formátu stanoveného nařízením (ES) č. 308/2008.

4.   Členské státy doplní oznámení předložené podle odstavce 3 o příslušné nové informace a neprodleně ho předloží Komisi.

Článek 13

Podmínky vzájemného uznávání

1.   Vzájemné uznávání certifikátů vydaných v jiných členských státech se vztahuje pouze na certifikáty pro pracovníky vydané podle článku 5 a pro společnosti podle článku 8.

2.   Členské státy mohou po držitelích certifikátů vydaných v jiném členském státě požadovat jejich překlad do jiného úředního jazyka Společenství.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Viz strana 28 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Úř. věst. L 198, 31.7.2007, s. 35).


PŘÍLOHA

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zajistit hodnotící subjekty

Zkouška uvedená v čl. 5 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický test s jednou nebo více otázkami, které prověří tuto dovednost nebo znalosti, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem T;

b)

praktický test, kdy uchazeč provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem P.


Minimální znalosti a dovednosti

Typ testu

1.

Základní znalosti o příslušných otázkách ochrany životního prostředí (změna klimatu, Kjótský protokol, potenciál globálního oteplování v důsledku fluorovaných skleníkových plynů)

T

2.

Základní znalosti o příslušných technických normách

T

3.

Základní znalosti o příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 842/2006 a příslušných nařízeních, kterými se provádí nařízení (ES) č. 842/2006

T

4.

Dobré znalosti o různých typech protipožárního zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny na trhu

T

5.

Dobré znalosti o druzích ventilů, mechanismech pohonu, bezpečném zacházení, předcházení vypouštění a únikům

T

6.

Dobré znalosti o zařízeních a nástrojích potřebných pro bezpečné zacházení a pracovní postupy

T

7.

Schopnost instalovat zásobníky systému požární ochrany, které jsou navrženy tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny

P

8.

Znalosti o správných postupech pro přepravu tlakových zásobníků obsahujících fluorované skleníkové plyny

T

9.

Schopnost kontrolovat záznamy o systému před kontrolou těsnosti a zjišťovat relevantní informace o všech opakujících se problémech a problémových oblastech, kterým je třeba věnovat pozornost

T

10.

Schopnost provádět vizuální a manuální kontroly těsnosti systému v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (1)

P

11.

Znalost ekologicky šetrných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze systémů požární ochrany a jejich naplňování

T


(1)  Úř. věst. L 333, 19.12.2007, s. 4.


3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 305/2008

ze dne 2. dubna 2008,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006 je nezbytné stanovit pravidla pro kvalifikaci pracovníků vykonávajících na zařízeních obsahujících některé fluorované skleníkové plyny činnosti, které mohou potenciálně způsobit únik.

(2)

Pracovníci, kteří dosud nemají certifikaci, ale jsou zapsáni do školicího kurzu za účelem získání certifikátu, by měli mít možnost vykonávat po omezenou dobu činnosti, pro které se taková certifikace vyžaduje, aby získali praktické dovednosti potřebné pro složení zkoušky s tím, že budou pod dohledem certifikovaných pracovníků.

(3)

Několik členských států nemá v současné době zavedeny kvalifikační nebo certifikační systémy. K získání certifikátu by proto měla být pracovníkům poskytnuta určitá lhůta.

(4)

Aby se zabránilo nepřiměřenému administrativnímu zatížení, je zapotřebí umožnit zavedení certifikačního systému na základě stávajících kvalifikačních programů s tím, že obsažené dovednosti a znalosti a příslušné kvalifikační systémy jsou rovnocenné minimálním normám, které toto nařízení předpokládá.

(5)

Subjekty, které vyrábějí nebo provozují vysokonapěťová spínací zařízení, by za předpokladu splnění příslušných požadavků mohly být jmenovány hodnotícími nebo certifikačními subjekty, nebo oběma subjekty.

(6)

Zkouška představuje účinný prostředek prověřování schopnosti uchazeče správně provádět činnosti, které mohou přímo způsobit únik, jakož i takové, které mohou způsobit únik nepřímo.

(7)

Úředně jmenované hodnotící a certifikační subjekty by měly zajistit splnění minimálních požadavků stanovených tímto nařízením, a tím přispívat k účinnému a efektivnímu vzájemnému uznávání certifikátů v celém Společenství.

(8)

Informace o certifikačním systému vydávajícím certifikáty podléhající vzájemnému uznávání by měly být oznámeny Komisi formou stanovenou nařízením Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států (2).

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení, jakož i podmínky pro vzájemné uznávání certifikátů vydaných v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „vysokonapěťovým spínacím zařízením“ rozumí spínací zařízení a jejich kombinace s propojeným ovládacím, měřicím, ochranným a regulačním zařízením a montáže těchto přístrojů a zařízení s přidruženými propojeními, příslušenstvími, zapouzdřeními a podpůrnými strukturami určenými k použití v souvislosti s výrobou, přenosem, rozvodem a přeměnou elektrické energie při jmenovitém napětí nad 1 000 V.

Článek 3

Certifikace pracovníků

1.   Pracovníci vykonávající činnost uvedenou v článku 1 jsou držiteli certifikátu uvedeného v článku 4.

2.   Odstavec 1 se nepoužije pro období maximálně 1 roku na pracovníky zapsané do školicího kurzu za účelem získání certifikátu s tím, že vykonávají činnost pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu.

3.   Členské státy mohou rozhodnout, že odstavec 1 se nepoužije pro období, které nepřekročí datum uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006, na pracovníky provádějící činnost uvedenou v článku 1 tohoto nařízení před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006.

Tito pracovníci jsou po období uvedené v prvním pododstavci a pro tuto činnost považováni za certifikované pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006.

Článek 4

Vydávání certifikátů pracovníkům

1.   Certifikační subjekt uvedený v článku 5 vydá certifikát pracovníkům, kteří složili teoretickou a praktickou zkoušku připravenou hodnotícím subjektem podle článku 6, která obsahuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního subjektu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a datum uplynutí doby platnosti, je-li uvedeno;

b)

činnost, kterou je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis subjektu, který certifikát vydává.

3.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze a splňuje požadavky článků 5 a 6, ale příslušný certifikát neobsahuje prvky stanovené odstavcem 2 tohoto článku, může certifikační subjekt uvedený v článku 5 vydat držiteli této kvalifikace certifikát bez opakování zkoušky.

4.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách splňuje požadavky článků 5 a 6 a částečně zahrnuje minimální dovednosti stanovené v příloze, mohou certifikační subjekty vydat certifikát za předpokladu, že žadatel složí dodatečnou zkoušku dovedností a znalostí, které nezahrnuje stávající certifikace, připravenou hodnotícím subjektem uvedeným v článku 6.

Článek 5

Certifikační subjekt

1.   Certifikační subjekt je stanoven vnitrostátním právním předpisem nebo nařízením, nebo určen příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, a může vydávat certifikáty pracovníkům vykonávajícím činnost uvedenou v článku 1.

Certifikační subjekt je při provádění svých činností nestranný.

2.   Certifikační subjekt stanoví a používá postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání certifikátů.

3.   Certifikační subjekt vede záznamy, které umožní ověřovat situaci certifikované osoby. Záznamy prokáží, že postup certifikace byl účinně splněn. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

Článek 6

Hodnotící subjekt

1.   Hodnotící subjekt určený příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, připraví zkoušky pro pracovníky uvedené v článku 1. Certifikační subjekt uvedený v článku 5 může být rovněž považován za hodnotící subjekt.

Hodnotící subjekt je při provádění svých činností nestranný.

2.   Zkoušky jsou plánovány a strukturovány způsobem, který zajistí, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze.

3.   Hodnotící subjekt přijme postupy pro podávání zpráv a uchovává záznamy pro možnost dokumentace jednotlivých a celkových výsledků hodnocení.

4.   Hodnotící subjekt zajistí, aby zkoušející přidělení ke zkoušce měli patřičnou znalost příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů, jakož i příslušnou kvalifikaci v oblasti, která se má zkoušet. Rovněž zajistí, aby pro praktické testy bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály.

Článek 7

Oznámení

1.   Do 4. ledna 2009 členské státy oznámí Komisi názvy a kontaktní údaje certifikačních subjektů pro pracovníky, na něž se vztahuje článek 5, a názvy certifikátů pro pracovníky, kteří splňují požadavky článku 4, a to pomocí formátu stanoveného nařízením (ES) č. 308/2008.

2.   Členské státy doplní oznámení předložené podle odstavce 1 o příslušné nové informace a neprodleně ho předloží Komisi.

Článek 8

Podmínky vzájemného uznávání

1.   Vzájemné uznávání certifikátů vydaných v jiných členských státech se vztahuje na certifikáty vydané podle článku 4.

2.   Členské státy mohou po držitelích certifikátů vydaných v jiném členském státě požadovat jejich překlad do jiného úředního jazyka Společenství.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Viz strana 28 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Úř. věst. L 198, 31.7.2007, s. 35).


PŘÍLOHA

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zajistit hodnotící subjekty

Zkouška uvedená v čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický test s jednou nebo více otázkami, které prověřují tuto dovednost nebo znalosti, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem (T);

b)

praktický test, kdy žadatel provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem (P).


Č.

Minimální znalosti a dovednosti

Typ testu

1

Základní znalosti o příslušných otázkách ochrany životního prostředí (změna klimatu, Kjótský protokol, potenciál globálního oteplování), o příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 842/2006 a o příslušných nařízeních, kterými se provádí nařízení (ES) č. 842/2006

T

2

Fyzikální, chemické a environmentální vlastnosti SF6

T

3

Použití SF6 v elektrických zařízeních (izolace, zhášení obloukového výboje)

T

4

Kvalita SF6 podle příslušných průmyslových norem (1)

T

5

Znalosti o plánech elektrického zařízení

T

6

Kontrola kvality SF6

P

7

Znovuzískávání SF6 a směsí SF6, a čištění SF6

P

8

Skladování a přeprava SF6

T

9

Obsluha regeneračního zařízení pro SF6

P

10

Obsluha těsných vrtacích systémů v případě potřeby

P

11

Opětovné používání SF6 a různé kategorie opětovného použití

T

12

Práce s otevřenými komorami s SF6

P

13

Neutralizování vedlejších produktů SF6

T

14

Monitorování SF6 a povinnost zaznamenávat příslušné údaje podle vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Společenství nebo mezinárodních dohod

T


(1)  Například IEC 60376 a IEC 60480.


3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 306/2008

ze dne 2. dubna 2008,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006 je nezbytné stanovit pravidla pro kvalifikaci pracovníků vykonávajících na zařízeních obsahujících některé fluorované skleníkové plyny činnosti, které mohou potenciálně způsobit únik.

(2)

Pracovníci, kteří dosud nemají certifikaci, ale jsou zapsáni do školicího kurzu za účelem získání certifikátu, by měli mít možnost vykonávat po omezenou dobu činnosti, pro které se taková certifikace vyžaduje, aby získali praktické dovednosti potřebné pro složení zkoušky s tím, že budou pod dohledem certifikovaných pracovníků.

(3)

Několik členských států nemá v současné době zavedeny kvalifikační nebo certifikační systémy. K získání certifikátu by proto měla být pracovníkům poskytnuta určitá lhůta.

(4)

Aby se zabránilo nepřiměřenému administrativnímu zatížení, je zapotřebí umožnit zavedení certifikačního systému na základě stávajících kvalifikačních programů s tím, že obsažené dovednosti a znalosti a příslušné kvalifikační systémy jsou rovnocenné minimálním normám, které toto nařízení předpokládá.

(5)

Subjekty, které vyrábějí nebo provozují zařízení obsahující rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových plynů, by za předpokladu splnění příslušných požadavků mohly být jmenovány hodnotícími nebo certifikačními subjekty, nebo oběma subjekty.

(6)

Za účelem zabránění zbytečným administrativním nákladům by členský stát, ve kterém se v současné době nepoužívají rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových plynů, měl být oprávněn nevytvářet úplný certifikační systém, pokud daný členský stát přijme nezbytná opatření, která zajistí možnost neprodleného vydání certifikátu v případě žádosti o jeho vydání v budoucnosti, a tudíž nebude vytvářet bezdůvodnou překážku pro vstup na trh.

(7)

Zkouška představuje účinný prostředek prověřování schopnosti uchazeče správně provádět činnosti, které mohou přímo způsobit únik, jakož i takové, které mohou způsobit únik nepřímo.

(8)

Úředně jmenované hodnotící a certifikační subjekty by měly zajistit splnění minimálních požadavků stanovených tímto nařízením, a tím přispívat k účinnému a efektivnímu vzájemnému uznávání certifikátů v celém Společenství.

(9)

Informace o certifikačním systému vydávajícím certifikáty podléhající vzájemnému uznávání by měly být oznámeny Komisi formou stanovenou nařízením Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států (2).

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení, jakož i podmínky pro vzájemné uznávání certifikátů vydaných v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 2

Certifikace pracovníků

1.   Pracovníci vykonávající činnost uvedenou v článku 1 jsou držiteli certifikátu uvedeného v článku 4.

2.   Odstavec 1 se nepoužije pro období maximálně 1 roku na pracovníky zapsané do školicího kurzu za účelem získání certifikátu s tím, že vykonávají činnost pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu.

3.   Členské státy mohou rozhodnout, že odstavec 1 se nepoužije pro období, které nepřekročí datum uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006, na pracovníky provádějící činnost uvedenou v článku 1 tohoto nařízení před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006.

Tito pracovníci jsou po období uvedené v prvním pododstavci a pro tuto činnost považováni za certifikované pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006.

Článek 3

Vydávání certifikátů pracovníkům

1.   Certifikační subjekt uvedený v článku 4 vydá certifikát pracovníkům, kteří složili teoretickou a praktickou zkoušku připravenou hodnotícím subjektem podle článku 5, která obsahuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního subjektu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a datum uplynutí doby platnosti, je-li uvedeno;

b)

činnost, kterou je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis subjektu, který certifikát vydává.

3.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze a splňuje požadavky článků 4 a 5, ale příslušný certifikát neobsahuje prvky stanovené odstavcem 2 tohoto článku, může certifikační subjekt uvedený v článku 4 vydat držiteli této kvalifikace certifikát bez opakování zkoušky.

4.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách splňuje požadavky článků 4 a 5 a částečně zahrnuje minimální dovednosti stanovené v příloze, mohou certifikační subjekty vydat certifikát za předpokladu, že žadatel složí dodatečnou zkoušku dovedností a znalostí, které nezahrnuje stávající certifikace, připravenou hodnotícím subjektem uvedeným v článku 5.

Článek 4

Certifikační subjekt

1.   Certifikační subjekt je stanoven vnitrostátním právním předpisem nebo nařízením, nebo určen příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, a může vydávat certifikáty pracovníkům vykonávajícím činnost uvedenou v článku 1.

Certifikační subjekt je při provádění svých činností nestranný.

2.   Certifikační subjekt stanoví a používá postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání certifikátů.

3.   Certifikační subjekt vede záznamy, které umožní ověřovat situaci certifikované osoby. Záznamy prokáží, že postup certifikace byl účinně splněn. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

Článek 5

Hodnotící subjekt

1.   Hodnotící subjekt určený příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, připraví zkoušky pro pracovníky uvedené v článku 1. Certifikační subjekt uvedený v článku 4 může být rovněž považován za hodnotící subjekt.

Hodnotící subjekt je při provádění svých činností nestranný.

2.   Zkoušky jsou plánovány a strukturovány způsobem, který zajistí, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze.

3.   Hodnotící subjekt přijme postupy pro podávání zpráv a uchovává záznamy pro možnost dokumentace jednotlivých a celkových výsledků hodnocení.

4.   Hodnotící subjekt zajistí, aby zkoušející přidělení ke zkoušce měli patřičnou znalost příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů, jakož i příslušnou kvalifikaci v oblasti, která se má zkoušet. Rovněž zajistí, aby pro praktické testy bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály.

Článek 6

Oznámení

1.   Do 4. ledna 2009 členské státy oznámí Komisi názvy a kontaktní údaje certifikačních subjektů pro pracovníky, na něž se vztahuje článek 4, a názvy certifikátů pro pracovníky, kteří splňují požadavky článku 3, a to pomocí formátu stanoveného nařízením (ES) č. 308/2008.

2.   Pokud se v členském státě nepoužívají rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových plynů, může se tento členský stát rozhodnout, že nejmenuje certifikační nebo hodnotící subjekt uvedený v článcích 4 a 5, nebo oba subjekty před tím, než v budoucnosti vznikne potřeba takové certifikace. V tomto případě dotčený členský stát přijme v rámci vnitrostátních právních předpisů nezbytná opatření k zajištění neprodleného vydání těchto certifikátů v případě jejich vyžádání v budoucnosti.

Do 4. ledna 2009 členské státy oznámí Komisi záměr použít tento odstavec a opatření přijatá ke splnění tohoto odstavce. V uvedeném případě se odstavec 1 nepoužije.

3.   Členské státy doplní oznámení předložené podle odstavce 1 o příslušné nové informace a neprodleně ho předloží Komisi.

Článek 7

Podmínky vzájemného uznávání

1.   Vzájemné uznávání certifikátů vydaných v jiných členských státech se vztahuje na certifikáty vydané podle článku 3.

2.   Členské státy mohou po držitelích certifikátů vydaných v jiném členském státě požadovat jejich překlad do jiného úředního jazyka Společenství.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Viz strana 28 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Úř. věst. L 198, 31.7.2007, s. 35).


PŘÍLOHA

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zajistit hodnotící subjekty

Zkouška uvedená v čl. 3 odst. 1 a v čl. 5 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický test s jednou nebo více otázkami, které prověří tuto dovednost nebo znalosti, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem T;

b)

praktický test, kdy uchazeč provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem P.


Č.

Minimální znalosti a dovednosti

Typ testu

1.

Základní znalosti o příslušných otázkách ochrany životního prostředí (změna klimatu, Kjótský protokol, potenciál globálního oteplování), o příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 842/2006 a o příslušných nařízeních, kterými se provádí nařízení (ES) č. 842/2006

T

2.

Fyzikální, chemické a environmentální vlastnosti fluorovaných skleníkových plynů používaných jako rozpouštědla

T

3.

Používání fluorovaných skleníkových plynů jako rozpouštědla

T

4.

Znovuzískávání rozpouštědel na bázi fluorovaných skleníkových plynů

P

5.

Skladování a přeprava rozpouštědel na bázi fluorovaných skleníkových plynů

T

6.

Obsluha regeneračního zařízení ve spojení se zařízením obsahujícím rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových plynů

P


3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 307/2008

ze dne 2. dubna 2008,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (2) stanoví od roku 2011 pro motorová vozidla povinné zavedení klimatizačních systémů s nízkým potenciálem globálního oteplování. Nařízení (ES) č. 842/2006 vyžaduje jako krátkodobé opatření stanovit pravidla pro příslušnou kvalifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z těchto systémů.

(2)

Pracovníci zapsaní do školicího kurzu za účelem získání osvědčení o školení by měli mít možnost vykonávat po určitou dobu činnosti, které zajišťuje školicí kurz a pro které se osvědčení vyžaduje, s tím, že jsou pod dohledem pracovníků, kteří jsou držiteli tohoto osvědčení.

(3)

Aby se umožnilo školení a ověření znalostí pracovníků, kteří jsou v současné době činní v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, bez přerušení jejich odborné činnosti, je nezbytné stanovit přechodné období, v jehož průběhu mohou být pracovníci školeni podle stávajících kvalifikačních programů nebo pracovníci s odbornou praxí považováni pro účely nařízení (ES) č. 842/2006 za příslušně kvalifikované.

(4)

Aby se zabránilo nepřiměřenému administrativnímu zatížení, je potřeba umožnit uznávání stávajících kvalifikačních programů s tím, že obsažené dovednosti a znalosti a příslušné kvalifikační systémy jsou rovnocenné minimálním normám, které toto nařízení předpokládá.

(5)

Úředně jmenované atestační subjekty by měly zajistit splnění minimálních požadavků stanovených tímto nařízením, a tím přispívat k účinnému a efektivnímu vzájemnému uznávání osvědčení o školení v celém Společenství.

(6)

Informace o atestačních systémech vydávajících osvědčení podléhající vzájemnému uznávání by měly být oznámeny Komisi formou stanovenou nařízením Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států (3). Informace o uznávání stávajících kvalifikačních systémů nebo odborné praxe za přechodné období by měly být oznámeny Komisi.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví minimální požadavky na školicí programy pracovníků provádějících znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel spadajících do oblasti působnosti směrnice 2006/40/ES, jakož i podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení vydaných v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 2

Školení pracovníků

1.   Pouze pracovníci s osvědčením o školení, kteří jsou uvedeni v článku 3, jsou považováni za řádně kvalifikované k vykonávání činnosti uvedené v článku 1.

2.   Odstavec 1 se nepoužije pro období maximálně 12 měsíců na pracovníky zapsané do školicího kurzu za účelem získání osvědčení o školení za předpokladu, že budou vykonávat danou činnost pod dohledem osoby považované za řádně kvalifikovanou.

3.   Členské státy mohou rozhodnout, že nejpozději do 4. července 2010 se odstavec 1 nepoužije na:

a)

pracovníky, kteří jsou držiteli osvědčení vydaného podle stávajících kvalifikačních programů pro činnosti uvedené v článku 1 a takto určené členským státem, nebo

b)

pracovníky s odbornou praxí v činnosti uvedené v článku 1, získanou před 4. červencem 2008.

Tito pracovníci jsou po období uvedené v prvním pododstavci považováni za řádně kvalifikované k vykonávání činnosti uvedené v článku 1.

Článek 3

Vydávání osvědčení o školení pracovníkům

1.   Atestační subjekt je stanoven vnitrostátním právním předpisem nebo nařízením, nebo jmenován příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty k tomu oprávněnými.

2.   Atestační subjekt uvedený v odstavci 1 vydá osvědčení o školení pracovníkům, kteří absolvovali školení zahrnující minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze.

3.   Osvědčení o školení obsahuje alespoň tyto údaje:

a)

název atestačního subjektu, celé jméno držitele a číslo registrace;

b)

činnost, kterou je držitel osvědčení o školení oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis subjektu, který osvědčení vydává.

4.   Pokud stávající školicí kurz zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze, ale příslušné osvědčení neobsahuje prvky stanovené v odstavci 3 tohoto článku, může atestační subjekt uvedený v odstavci 1 vydat osvědčení o školení držiteli této kvalifikace bez opakování školicího kurzu.

Článek 4

Oznámení

1.   Do 4. července 2008 oznámí členské státy Komisi záměr použít čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) nebo b) stanovením stávajících kvalifikačních systémů nebo podmínek vycházejících z odborné praxe, na jejichž základě jsou pracovníci považováni za řádně kvalifikované.

2.   Do 4. ledna 2009 členské státy oznámí Komisi názvy a kontaktní údaje atestačních subjektů pro pracovníky, na něž se vztahuje čl. 3 odst. 1, a názvy osvědčení o školení pro pracovníky, kteří splňují požadavky čl. 3 odst. 2 a přílohy, a to pomocí formátu stanoveného nařízením (ES) č. 308/2008.

3.   Členské státy doplní oznámení předložené podle odstavce 2 o příslušné nové informace a neprodleně ho předloží Komisi.

Článek 5

Podmínky vzájemného uznávání

1.   Členské státy vzájemně uznají v souladu s článkem 3 osvědčení o školení vydaná v jiných členských státech.

2.   Členské státy mohou po držitelích osvědčení o školení vydaných v jiném členském státě požadovat překlad daného osvědčení do jiného úředního jazyka Společenství.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 12.

(3)  Viz strana 28 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Úř. věst. L 198, 31.7.2007, s. 35).


PŘÍLOHA

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zajistit školicí programy

Školicí kurz uvedený v čl. 3 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický modul, jak je označeno ve sloupci „typ modulu“ písmenem T;

b)

praktický modul, kdy uchazeč provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je označeno ve sloupci „typ modulu“ písmenem P.


Minimální znalosti a dovednosti

Typ modulu

1.   

Fungování klimatizačních systémů obsahujících fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí

1.1

Základní znalosti o fungování klimatizačních systémů motorových vozidel

T

1.2

Základní znalosti o vlastnostech a používání fluorovaných skleníkových plynů jako chladiv v klimatizačních systémech motorových vozidel, dopad emisí těchto plynů na životní prostředí (podle velikosti jejich potenciálu globálního oteplování ve vztahu ke změně klimatu)

T

1.3

Základní znalosti o příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 842/2006 a směrnice 2006/40/ES

T

2.   

Znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů šetrné k životnímu prostředí

2.1

Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů

T

2.2

Zacházení s lahví pro chladivo

P

2.3

Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení

P

2.4

Obsluha regeneračního zařízení

P


3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008

ze dne 2. dubna 2008,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oznámení by mělo obsahovat základní požadované informace umožňující ověření certifikátu či osvědčení, jež splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání zavedené Komisí v souladu s nařízením (ES) č. 842/2006.

(2)

Komise přijala minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace společností a pracovníků. Komise přijala zejména nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (2); nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny (3); nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (4); nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (5); jakož i nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (6).

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy použijí pro oznámení uvedená v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006 následující formy:

1.

pro stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla oznámení uvedené v příloze I tohoto nařízení;

2.

pro stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje oznámení uvedené v příloze II tohoto nařízení;

3.

pro vysokonapěťová spínací zařízení oznámení uvedené v příloze III tohoto nařízení;

4.

pro zařízení obsahující rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových plynů oznámení uvedené v příloze IV tohoto nařízení;

5.

pro klimatizační systémy v motorových vozidlech oznámení uvedené v příloze V tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Viz strana 12 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Viz strana 17 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Viz strana 21 v tomto čísle Úředního věstníku.

(6)  Viz strana 25 v tomto čísle Úředního věstníku.

(7)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Úř. věst. L 198, 31.7.2007, s. 35).


PŘÍLOHA I

STACIONÁRNÍ CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ A TEPELNÁ ČERPADLA

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A CERTIFIKACI PRO SPOLEČNOSTI A PRACOVNÍKY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 5 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 842/2006 O NĚKTERÝCH FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

OBECNÉ INFORMACE

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

ČÁST A

Pracovníci

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro pracovníky, kteří zajišťují instalaci, údržbu nebo servis a kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny či znovuzískání těchto plynů z uvedených zařízení, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 5 a 13 nařízení (ES) č. 303/2008 (1).

Název certifikátu

Orgán odpovědný za certifikaci pracovníků (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B

Společnosti

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro společnosti, které zajišťují instalaci, údržbu nebo servis stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 8 a 13 nařízení (ES) č. 303/2008.

Název certifikátu

Orgán odpovědný za certifikaci společnosti (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 3.


PŘÍLOHA II

STACIONÁRNÍ SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY A HASICÍ PŘÍSTROJE

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A CERTIFIKACI PRO SPOLEČNOSTI A PRACOVNÍKY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 5 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 842/2006 O NĚKTERÝCH FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

OBECNÉ INFORMACE

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

ČÁST A

Pracovníci

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro pracovníky, kteří zajišťují instalaci, údržbu nebo servis a kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny či znovuzískání těchto plynů ze stacionárních systémů požární ochrany a hasicích přístrojů, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 5 a 13 nařízení (ES) č. 304/2008 (1).

Název certifikátu

Orgán odpovědný za certifikaci pracovníků (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B

Společnosti

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro společnosti, které zajišťují instalaci, údržbu nebo servis stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 8 a 13 nařízení (ES) č. 304/2008.

Název certifikátu

Orgán odpovědný za certifikaci společnosti (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 12.


PŘÍLOHA III

VYSOKONAPĚŤOVÁ SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A CERTIFIKACI PRO PRACOVNÍKY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 5 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 842/2006 O NĚKTERÝCH FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

OBECNÉ INFORMACE

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro pracovníky, kteří zajišťují znovuzískání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínačů, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 4 a 8 nařízení (ES) č. 305/2008 (1).

Název certifikátu

Orgán odpovědný za certifikaci pracovníků (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 17.


PŘÍLOHA IV

ZAŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍ ROZPOUŠTĚDLA NA BÁZI FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A CERTIFIKACI PRO PRACOVNÍKY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 5 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 842/2006 O NĚKTERÝCH FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

OBECNÉ INFORMACE

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro pracovníky, kteří zajišťují znovuzískání některých rozpouštědel na bázi fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 3 a 7 nařízení (ES) č. 306/2008 (1).

Název certifikátu

Orgán odpovědný za certifikaci pracovníků (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 21.


PŘÍLOHA V

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY V MOTOROVÝCH VOZIDLECH

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A KVALIFIKACI PRO PRACOVNÍKY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 5 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 842/2006 O NĚKTERÝCH FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

OBECNÉ INFORMACE

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro pracovníky, kteří zajišťují znovuzískání některých fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů v motorových vozidlech, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v čl. 2 odst. 1 a článku 5 nařízení (ES) č. 307/2008 (1).

Název osvědčení

Orgán odpovědný za osvědčování pracovníků (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 25.


3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 309/2008

ze dne 2. dubna 2008

o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 a podle čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení byla žádost Spojeného království o zápis názvu „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ do rejstříku zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Proti tomuto zápisu do rejstříku vznesla Itálie námitku v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 510/2006 s odvoláním na důvody pro uplatnění námitky uvedené v čl. 7 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení, totiž s odvoláním na nedodržení podmínek uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006.

(3)

Dopisem ze dne 1. června 2007 vyzvala Komise zúčastněné strany, aby přistoupily k příslušným jednáním.

(4)

Spojené království a Itálie dosáhly dohody, kterou oznámily Komisi dopisem doručeným dne 4. prosince 2007.

(5)

Na základě této dohody se Itálie domnívá, že informace poskytnuté Spojeným královstvím jsou dostačující a z tohoto důvodu svou námitku stáhla.

(6)

Dohoda, jíž zúčastněné strany dosáhly, nevyžaduje změnu údajů uveřejněných ve smyslu čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006. Název „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ by tedy měl být v souladu s čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 3, 6.1.2006, s. 3.


PŘÍLOHA

Třída 1.1–

Čerstvé maso (a droby)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. března 2008

o nouzovém očkování proti nízkopatogenní influenze ptáků u divokých kachen v Portugalsku a některých opatřeních na omezení přesunů této drůbeže a drůbežích produktů

(oznámeno pod číslem K(2008) 1077)

(Pouze portugalské znění je závazné)

(2008/285/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (1), a zejména na čl. 54 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2005/94/ES stanoví minimální tlumicí opatření pro případ ohniska influenzy ptáků u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.

(2)

Od září 2007 se v některých hospodářstvích s chovem drůbeže ve střední a západní části Portugalska, zejména v hospodářstvích s chovem drůbeže určené k dodávce k zazvěření, objevují ohniska nízkopatogenní influenzy ptáků. Portugalsko přijalo opatření podle směrnice 2005/94/ES k tlumení šíření této nákazy.

(3)

Portugalsko provedlo posouzení rizik a určilo, že hospodářství s chovem divokých kachen (Anas platyrhynchos) určených k dodávce k zazvěření (dále jen „divoké kachny“) jsou vystavena zvýšenému riziku infekce virem influenzy ptáků, zejména v důsledku kontaktu s volně žijícími ptáky, a že existuje významná a bezprostřední hrozba šíření influenzy ptáků.

(4)

V Portugalsku jsou v oblastech, které tento členský stát označil za oblasti s vysokým rizikem, podle rozhodnutí Komise 2005/734/ES ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (2), zavedeny systémy včasného odhalení a opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu influenzy ptáků na hejna drůbeže.

(5)

V souvislosti s obchodem s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření přijalo Portugalsko dodatečná opatření podle rozhodnutí Komise 2006/605/ES ze dne 6. září 2006 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s obchodem s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře uvnitř Společenství (3).

(6)

Dopisem ze dne 25. ledna 2008 Portugalsko předložilo Komisi ke schválení plán nouzového očkování a dne 31. ledna 2008 předložilo jeho přepracovanou verzi.

(7)

Podle tohoto plánu nouzového očkování hodlá Portugalsko provést nouzové očkování v jednom hospodářství v oblasti Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, které chová cenné plemenné divoké kachny, a používat k tomu do 31. července 2008 dvojitou (bivalentní) očkovací látku určenou proti podtypům viru influenzy ptáků H5 a H7.

(8)

Ve vědeckých stanoviscích ohledně využití očkování pro účely tlumení influenzy ptáků, která vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v roce 2005 (4) a 2007 (5), Komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat uvedla, že nouzové a preventivní očkování proti influenze ptáků je cenným nástrojem pro doplnění opatření pro tlumení této nákazy.

(9)

Komise navíc společně s portugalskými orgány posoudila plán nouzového očkování předložený Portugalskem a po jeho změně je přesvědčena, že je v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství. S ohledem na epizootologickou situaci ohledně nízkopatogenní influenzy ptáků v Portugalsku, na druh hospodářství, v němž se má provést očkování, a na omezený rozsah plánu očkování je vhodné schválit plán nouzového očkování předložený Portugalskem, který doplní tlumicí opatření již zavedená tímto členským státem.

(10)

Pro účely nouzového očkování, které má Portugalsko provést, by měly být používány pouze očkovací látky schválené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (6) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (7).

(11)

Navíc by se měl v souladu s plánem nouzového očkování provádět dozor a sledování v hospodářství s chovem očkovaných divokých kachen a v hospodářstvích s neočkovanou drůbeží.

(12)

Rovněž je vhodné zavést určitá omezení přesunů očkovaných divokých kachen, jejich násadových vajec a divokých kachen získaných od očkované drůbeže. Vzhledem k nízkému počtu divokých kachen v hospodářství, kde se má provést nouzové očkování, a z důvodu vysledovatelnosti a z logistických důvodů by se neměli očkovaní ptáci z uvedeného hospodářství přesouvat.

(13)

Aby se snížil hospodářský dopad na dotčené hospodářství, měly by se stanovit některé odchylky od omezení přesunů pro divoké kachny získané od očkovaných divokých kachen, neboť takové přesuny nepředstavují zvláštní riziko šíření nákazy, pokud se zavedou opatření pro sledování a dozor a dodrží se zvláštní veterinární požadavky pro obchod uvnitř Společenství.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí stanoví určitá opatření, která se použijí v Portugalsku při nouzovém očkování divokých kachen (Anas platyrhynchos) určených k dodávce k zazvěření (dále jen „divoké kachny“) v hospodářství, které je mimořádně ohrožené zavlečením influenzy ptáků. Tato opatření zahrnují určitá omezení přesunů očkovaných divokých kachen, jejich násadových vajec a divokých kachen od nich získaných v rámci Portugalska a jejich odesílání z Portugalska.

2.   Toto rozhodnutí se použije, aniž jsou dotčena ochranná opatření, která má Portugalsko přijmout podle směrnice 2005/94/ES a rozhodnutí 2006/605/ES.

Článek 2

Schválení programu nouzového očkování

1.   Plán nouzového očkování proti nízkopatogenní influenze ptáků v Portugalsku, který Portugalsko předložilo Komisi dne 25. ledna 2008, v přepracované verzi předložené dne 31. ledna 2008, který se má provést v jednom hospodářství v oblasti Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha do 31. července 2008 (dále jen „plán nouzového očkování“), se schvaluje.

2.   Komise plán nouzového očkování zveřejní.

Článek 3

Podmínky provádění plánu nouzového očkování

1.   Portugalsko zajistí, aby byly divoké kachny očkovány v souladu s plánem nouzového očkování dvojitou (bivalentní) inaktivovanou heterologní očkovací látkou obsahující oba podtypy influenzy ptáků H5 a H7 povolenou daným členským státem podle směrnice 2001/82/ES nebo nařízení (ES) č. 726/2004.

2.   Portugalsko zajistí, aby se v souladu s plánem nouzového očkování prováděl dozor a sledování v hospodářství s chovem očkovaných divokých kachen a v hospodářstvích s neočkovanou drůbeží.

3.   Portugalsko zajistí, aby byl plán nouzového očkování prováděn účinně.

Článek 4

Označování, omezení přesunů a odesílání a likvidace očkovaných divokých kachen

Příslušný orgán zajistí, aby očkované divoké kachny v hospodářství uvedeném v čl. 2 odst. 1:

a)

byly jednotlivě označeny;

b)

nebyly přesunuty do jiného hospodářství s chovem drůbeže v Portugalsku ani odeslány do jiného členského státu.

Po konci jejich reprodukčního období se tyto kachny humánně usmrtí v hospodářství uvedeném v čl. 2 odst. 1 a mrtvá drůbež se bezpečně zlikviduje.

Článek 5

Omezení přesunů a odesílání násadových vajec pocházejících z hospodářství uvedeného v čl. 2 odst. 1

Příslušný orgán zajistí, aby násadová vejce pocházející od divokých kachen v hospodářství uvedeném v čl. 2 odst. 1 směla být přesunuta pouze do líhně v Portugalsku a nesměla být odeslána do jiného členského státu.

Článek 6

Omezení přesunů a odesílání divokých kachen získaných od očkovaných divokých kachen

1.   Příslušný orgán zajistí, aby divoké kachny získané od očkovaných divokých kachen směly být přesunuty po vylíhnutí pouze do hospodářství ve sledované oblasti vymezené v Portugalsku v okolí hospodářství uvedeného v čl. 2 odst. 1, jak je stanoveno v plánu nouzového očkování.

2.   Odchylně od odstavce 1 a za podmínky, že divoké kachny získané od očkovaných divokých kachen jsou starší než čtyři měsíce, smějí být:

a)

vypuštěny v Portugalsku do volné přírody nebo

b)

odeslány do jiných členských států, pokud:

i)

výsledky dozoru a sledování uvedených v plánu nouzového očkování, včetně laboratorních zkoušek, jsou příznivé a

ii)

jsou splněny podmínky pro odeslání drůbeže určené k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře stanovené v rozhodnutí 2006/605/ES.

Článek 7

Veterinární osvědčení pro obchod s divokými kachnami získanými od očkovaných divokých kachen uvnitř Společenství

Portugalsko zajistí, aby veterinární osvědčení pro obchod s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření uvnitř Společenství podle čl. 6 odst. 2 písm. b) obsahovalo tuto větu:

„Tato zásilka splňuje veterinární podmínky stanovené rozhodnutím Komise 2008/285/ES.“

Článek 8

Zprávy

Portugalsko předloží Komisi do jednoho měsíce od data použitelnosti tohoto rozhodnutí zprávu o provádění plánu nouzového očkování a bude předkládat čtvrtletní zprávy Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 105. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/803/ES (Úř. věst. L 323, 8.12.2007, s. 42).

(3)  Úř. věst. L 246, 8.9.2006, s. 12.

(4)  The EFSA Journal (2005) 266, s. 1–21. Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  The EFSA Journal (2007) 489. Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).

(7)  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1394/2007 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 121).


Tiskové opravy

3.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/40


Oprava nařízení Komise (ES) č. 163/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení přípravku uhličitanu lanthanitého oktahydrátu (Lantharenol) jako doplňkové látky

( Úřední věstník Evropské unie L 50 ze dne 23. února 2008 )

Strana 5, tabulka v příloze, sloupec „Konec platnosti povolení“:

místo:

„6. března 2018“,

má být:

„14. března 2018“.