ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 86

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
28. března 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 277/2008 ze dne 27. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 278/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 279/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 280/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 281/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006 ( 1 )

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 283/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 284/2008 ze dne 27. března 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lingot du Nord (CHZO), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO), Marrone di Roccadaspide (CHZO))

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 285/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

23

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada a Komise

 

 

2008/270/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 25. února 2008 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii

25

 

 

Rada

 

 

2008/271/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. února 2008 o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

27

 

 

Komise

 

 

2008/272/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007 o státní podpoře K 6/07 (ex N 558/06), kterou Polsko plánuje ve prospěch společnosti Techmatrans S.A. (oznámeno pod číslem K(2007) 5616)  ( 1 )

28

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví (Úř. věst. L 404 ze dne 30.12.2006; opravené znění v Úř. věst. L 12 ze dne 18.1.2007)

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 277/2008

ze dne 27. března 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 27. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

JO

56,9

MA

49,2

TN

123,3

TR

88,7

ZZ

79,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

175,7

ZZ

131,0

0709 90 70

MA

52,7

TR

137,5

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

57,7

MA

55,0

TN

57,2

TR

56,9

ZZ

54,6

0805 50 10

IL

116,0

TR

132,0

ZA

133,3

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

94,3

BR

85,2

CA

103,3

CL

80,1

CN

91,7

MK

39,9

US

116,2

UY

70,2

ZA

66,6

ZZ

83,1

0808 20 50

AR

77,5

CL

87,7

CN

53,0

ZA

86,3

ZZ

76,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 278/2008

ze dne 27. března 2008,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízení Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu platné ode dne 28. března 2008

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2811

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2811

Pozn. Místa určení jsou vymezena takto:

S00

všechna místa určení kromě následujících:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního prostoru Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

Evropská území, za jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost členský stát a která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltar.


(1)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(2)  Tato částka se vztahuje na surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, použitelná výše náhrady se v případě každé dotčené vývozní operace vynásobí přepočítacím koeficientem, který se získá vydělením výtěžnosti vyváženého cukru, vypočítané v souladu s přílohou I bodu III odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006, číslem 92.


28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 279/2008

ze dne 27. března 2008,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2).

(5)

Vývozní náhrady mohou být stanoveny, aby pokryly rozdíl v konkurenceschopnosti vývozu Společenství a třetí země. Vývoz Společenství do některých blízkých míst určení a do třetích zemí, které poskytují produktům Společenství preferenční dovozní zacházení, je v současné době ve zvláště příznivém konkurenčním postavení. Vývozní náhrady pro vývoz do těchto míst určení by proto měly být zrušeny.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky podle přílohy tohoto nařízení, za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Aby byly produkty způsobilé pro poskytnutí náhrady podle odstavce 1, musí splňovat příslušné požadavky uvedené v článcích 3 a 4 nařízení (ES) č. 951/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2031/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 43).


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu platné ode dne 28. března 2008

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

28,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

28,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2811

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

28,11

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2811

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2811

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2811 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

28,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2811

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

všechna místa určení kromě následujících:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního prostoru Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

Evropská území, ze jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost členský stát a která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltar.


(1)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10 června 1999.

(2)  Základní částka se nevztahuje na produkt definovaný v bodě 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 280/2008

ze dne 27. března 2008,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 900/2007 ze dne 27. července 2007 o stálém nabídkovém řízení až do konce hospodářského roku 2007/2008 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru (2) požaduje vyhlášení dílčích nabídkových řízení.

(2)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 900/2007 a po přezkoumání nabídek podaných v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 27. března 2008, je vhodné stanovit maximální výši vývozních náhrad pro uvedené dílčí nabídkové řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro dílčí nabídkové řízení, které končí dne 27. března 2008, je maximální výše vývozních náhrad pro produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 900/2007 stanovena na 33,106 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 148/2008 (Úř. věst. L 46, 21.2.2008, s. 9).


28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 281/2008

ze dne 27. března 2008,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1060/2007 ze dne 14. září 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska na vývoz (2) požaduje vyhlášení dílčích nabídkových řízení.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1060/2007 a po přezkoumání nabídek podaných v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 26. března 2008, je vhodné stanovit maximální výši vývozních náhrad pro uvedené dílčí nabídkové řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro dílčí nabídkové řízení, které končí dne 26. března 2008, je maximální výše vývozních náhrad pro produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1060/2007 stanovena na 423,48 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 242, 15.9.2007, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 148/2008 (Úř. věst. L 46, 21.2.2008, s. 9).


28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 282/2008

ze dne 27. března 2008

o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (2) podporuje využití a spalování obalových odpadů ve spalovnách s využitím získané energie a jejich recyklaci.

(2)

Nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví obecné zásady pro odstranění rozdílů mezi právními předpisy členských států týkajícími se těchto materiálů a předmětů ve styku s potravinami a v čl. 5 odst. 1 umožňuje přijetí zvláštních opatření pro skupiny materiálů a předmětů. Uvedené nařízení stanoví, že by přednost měla být dána harmonizaci pravidel o recyklovaných plastových materiálech a předmětech.

(3)

Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (3) stanoví pravidla pro materiály a předměty z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami.

(4)

Plastové obalové odpady obsahují rezidua z předchozího použití, kontaminující látky z nesprávného použití a z nepovolených látek. Je proto nutné stanovit zvláštní požadavky s cílem zajistit, aby materiály a předměty vyrobené z recyklovaných plastů a určené pro styk s potravinami splňovaly požadavky článku 3 nařízení (ES) č. 1935/2004.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (4) stanoví pravidla správné výrobní praxe pro skupiny materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1935/2004 a kombinace těchto materiálů a předmětů nebo recyklované materiály a předměty použité při výrobě těchto materiálů a předmětů.

(6)

K výrobě recyklovaných materiálů a předmětů lze plastový odpad upravovat mechanicky nebo může být chemickou depolymerizací rozložen na monomery a oligomery. S monomery a oligomery získanými chemickou depolymerizací by se nemělo zacházet jinak než s monomery vyrobenými chemickou syntézou. Vztahuje se proto na ně povolení monomerů a přísad ve směrnici 2002/72/ES a měly by splňovat specifikace a kritéria čistoty stanovená v této směrnici. Toto nařízení by se proto na ně nemělo vztahovat.

(7)

Odřezky a šrot z výroby materiálů z plastů určených pro styk s potravinami, které nebyly ve styku s potravinami či jinak kontaminovány a jsou přetaveny na nové výrobky v provozovně nebo předány třetí straně jako součást systému řízení jakosti v souladu s pravidly správné výrobní praxe stanovenými v nařízení (ES) č. 2023/2006, by se měly považovat za vhodné pro použití ve styku s potravinami a neměly by spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. Všechny ostatní odřezky a šrot z výroby materiálů z plastů ve styku s potravinami by měly patřit do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(8)

Na recyklované plasty používané za funkční bariérou z plastu podle směrnice 2002/72/ES by se neměl vztahovat povolovací postup podle tohoto nařízení. Pravidla stanovená ve směrnici 2002/72/ES pro látky používané za funkční bariérou z plastu se považují za dostatečná pro zajištění bezpečnosti rovněž v případě recyklovaných plastů používaných za funkční bariérou.

(9)

Směrnice 2002/72/ES stanoví seznamy látek, jejichž použití je povoleno při výrobě materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Tyto látky byly vyhodnoceny s ohledem na bezpečnost a pro jejich bezpečné používání byly stanoveny migrační limity. Aby byla zajištěna stejná úroveň bezpečnosti materiálů a předmětů z recyklovaných plastů, měly by se do recyklovaných plastů přidávat pouze povolené monomery a přísady a jejich migrační limity by měly být dodrženy rovněž v případě materiálů z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami.

(10)

Směrnice 2002/72/ES obsahuje ustanovení o prohlášení o souladu a uchovávání záznamů, aby bylo zajištěno, že mezi provozovateli podniků a příslušným orgánům jsou předávány příslušné informace o bezpečném používání materiálů z plastů. Tato obecná pravidla platí rovněž pro recyklované plasty; měla by se proto vztahovat rovněž na materiály a předměty z recyklovaných plastů určené pro styk s potravinami.

(11)

Bezpečnost materiálů a předmětů z recyklovaných plastů zajistí pouze kombinace charakteristik vstupů, účinnosti třídění a efektivnosti procesu ke snížení kontaminace spolu s vymezeným použitím recyklovaných plastů. Tyto jsou specifické pro jednotlivé druhy plastů a použitý proces recyklace. Všechny tyto aspekty lze posoudit společně pouze v individuálních hodnoceních procesů recyklace s následnými individuálními povoleními.

(12)

Bezpečnost recyklovaných plastů lze zaručit pouze tehdy, je-li proces recyklace schopen zajistit reprodukovatelnou kvalitu recyklovaných plastů. To lze kontrolovat, používá-li se účinný systém zabezpečování jakosti. Proto by se měly uvádět na trh pouze recyklované plasty z procesu recyklace, který je řízen účinným systémem zabezpečování jakosti.

(13)

Směrnice 2002/72/ES stanoví seznam povolených monomerů a výchozích látek za účelem vyloučení všech ostatních monomerů a výchozích látek (pozitivní seznam), které mají být používány při výrobě materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, a proto by se jako vstupy procesu recyklace měly používat pouze materiály a předměty, které splňují ustanovení směrnice 2002/72/ES. Toho lze dosáhnout tříděním předmětů z plastů před recyklací. U určitých materiálů, např. polyolefinů, může být vzhledem k jejich fyzikálně-chemickým vlastnostem nutná 100 % účinnost třídění, aby byly zajištěno, že recyklované plasty splňují požadavky článku 3 nařízení (ES) č. 1935/2004. Této účinnosti třídění je možno dosáhnout v cyklech výrobků, které jsou součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce. U jiných materiálů (např. PET) lze bezpečnost recyklovaných plastů zajistit s nižší účinností třídění, co se týká jejich dřívějšího použití ve styku s potravinami, které lze reálně dosáhnout u systémů pouličního sběru. Účinnost třídění nezbytná pro jednotlivé materiály by měla být určena individuálně.

(14)

Plastový odpad může být kontaminován látkami z předchozího použití nebo náhodným nesprávným použitím plastů nebo látkami pocházejícími z plastů kvality, jež není určena pro styk s potravinami. Jelikož není možné znát všechny možné druhy kontaminace a jelikož jednotlivé druhy plastů mají různou schopnost zadržovat a uvolňovat kontaminující látky, není možné pro konečný produkt stanovit vymezené vlastnosti, které by byly platné pro všechny druhy recyklovaných plastů. Ke kontrole bezpečnosti konečného produktu je proto nezbytná kombinace charakteristik vstupů spolu s odpovídajícím procesem k odstranění možné kontaminace.

(15)

Při mechanické úpravě, kdy je plastový odpad rozmělněn na malé kusy a vyčištěn, je nutno zvláštní pozornost věnovat odstranění těchto kontaminujících látek. Proces recyklace musí prokázat, že může účinně snížit možnou kontaminaci na úroveň, která nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. Kontaminující látky by měly migrovat pouze na úrovních, které jsou srovnatelné nebo značně nižší než úrovně prokázané v provokačních testech tohoto procesu recyklace nebo jinou vhodnou analytickou zkouškou a měly by splňovat požadavky článku 3 nařízení (ES) č. 1935/2004. Posouzení bezpečnosti by mělo ověřit, že proces recyklace splňuje tyto podmínky. V případě materiálů a předmětů, které nejsou plněny (např. přepravky a palety) a které jsou používány v cyklech výrobků, jež jsou součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce, v němž jsou kontrolovány všechny operace výroby, distribuce a používání, může být dostačující prokázat, že kontaminaci lze vyloučit, pokud se tyto materiály a předměty používají pouze ve styku se suchými potravinami, např. ovocem a zeleninou.

(16)

Určité druhy materiálů a předmětů z plastů vyrobené s recyklovanými plasty mohou být vhodné pouze pro styk se stanovenými druhy potravin a za určitých podmínek. Posouzení bezpečnosti by mělo určit tyto materiály a předměty a odpovídající podmínky styku.

(17)

Rozdíly mezi vnitrostátními právními a správními předpisy týkajícími se posuzování bezpečnosti a povolování procesů recyklace používaných při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami mohou bránit volnému pohybu těchto materiálů a předmětů, což vytváří podmínky nerovné a nekalé hospodářské soutěže. Proto by měl být na úrovni Společenství zaveden povolovací postup na základě povolovacího postupu stanoveného v článcích 9 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004.

(18)

Povolovací postup stanovený v článcích 9 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004 je určen pro povolování látek. V tomto nařízení je nutno zavést změny tohoto postupu s cílem přizpůsobit povolovací postup povolování procesů recyklace. Tyto změny jsou zvláštními procesními pravidly podle čl. 5 odst. 1 písm. n) nařízení (ES) č. 1935/2004.

(19)

Posuzování bezpečnosti procesu recyklace by měl provádět Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). K informování žadatelů o údajích, které mají být poskytnuty pro posouzení bezpečnosti, by úřad měl zveřejnit podrobné pokyny pro přípravu a podávání žádostí.

(20)

Po posouzení bezpečnosti procesu recyklace by mělo následovat rozhodnutí o řízení rizika, pokud jde o to, zda by měl být tento proces recyklace povolen. Uvedené rozhodnutí by mělo být přijato v souladu s regulativním postupem popsaným v čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1935/2004, aby byla zajištěna úzká spolupráce mezi Komisí a členskými státy.

(21)

Proces recyklace je specifický pro daný podnik, co se týká použité technologie a parametrů procesu. Proto by se měla povolení udělovat pouze pro konkrétní proces. V souladu s tím by se měl upravit povolovací postup stanovený v článcích 9 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004.

(22)

Mělo by být možné používat proces na různých výrobních místech, pokud jsou dodrženy technologie a parametry procesu popsané v žádosti a povolení.

(23)

Veřejnost by měla být informována o povolených procesech recyklace. Za tímto účelem by měl být vytvořen registr Společenství podle čl. 5 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 1935/2004 pro procesy recyklace, které byly povoleny podle tohoto nařízení, včetně popisu oblasti použití recyklovaných plastů z povoleného procesu.

(24)

Recyklační a zpracovatelské závody by měly podléhat inspekcím a kontrolám ze strany členského státu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (5) zahrnuje rovněž úřední kontroly materiálů ve styku s potravinami. Nejúčinnějším způsobem, jak zkontrolovat, zda je používán proces recyklace stanovený v povolení a zda je zaveden účinný systém zabezpečování jakosti, je audit recyklačního závodu provedený příslušnými orgány. Proto by úřední kontroly, které jsou vykonávány s cílem zajistit dodržování tohoto nařízení, měly zahrnovat audity podle článku 10 nařízení (ES) č. 882/2004. Audity by měly být prováděny nákladově nejefektivnějším způsobem, aby byla administrativní a ekonomická zátěž příslušných orgánů a malých a středních podniků co nejnižší.

(25)

Aby byla zajištěna účinná kontrola, členské státy a Komise by měly být informovány o recyklačních nebo výrobních závodech, v nichž se používá povolený proces recyklace.

(26)

Výrobnímu odvětví by mělo být umožněno uvádět, že obaly obsahují recyklované plasty. Spotřebitelé by však neměli být uváděni v omyl označováním, které se týká recyklovaného obsahu. Pravidla pro označování recyklovaných plastů ve vztahu k obsahu recyklovaných plastů jsou stanovena v normě EN ISO 14021. Aby bylo zajištěno přiměřené informování spotřebitele při označování recyklovaných plastů, je nutno dodržovat průhledná pravidla, např. pravidla stanovená v normě EN ISO 14021 nebo rovnocenné normě.

(27)

Článek 16 nařízení (ES) č. 1935/2004 vyžaduje pro materiály a předměty prohlášení o souladu. Zpracovatel materiálů a předmětů z recyklovaných plastů by měl prohlásit, že používá pouze recyklované plasty z povoleného procesu a že konečný produkt splňuje právní předpisy Společenství i vnitrostátní právní předpisy, které se na něj vztahují, zejména nařízení (ES) č. 1935/2004 a směrnici 2002/72/ES. Recyklátor by měl zpracovateli poskytnout informace, že recyklované plasty jsou vyráběny povoleným procesem, a uvést jejich oblast použití. Ke konečným materiálům a předmětům z recyklovaných plastů i k recyklovaným plastům by proto mělo být připojeno prohlášení o souladu. Obecné informace, jež mají být v prohlášení uvedeny, jsou již stanoveny ve směrnici 2002/72/ES. Toto nařízení by proto mělo upřesnit pouze dodatečné informace ohledně obsahu recyklovaných plastů v materiálech a předmětech z recyklovaných plastů.

(28)

Jelikož materiály a předměty z recyklovaných plastů jsou již v členských státech na trhu, je nutno přijmout ustanovení s cílem zajistit, aby přechod na povolovací proces Společenství byl bezproblémový a nenarušil stávající trh s materiály a předměty z recyklovaných plastů. Žadatelům je nutno poskytnout dostatečnou lhůtu, aby úřadu poskytli informace nezbytné pro posouzení bezpečnosti recyklovaných plastů použitých v těchto výrobcích. Je proto nutno stanovit určitou lhůtu („počáteční fáze povolování“), během níž by žadatelé předali úřadu informace pro stávající procesy recyklace. Během počáteční fáze povolování je možno předkládat rovněž žádosti o povolení nových procesů recyklace. Úřad by měl neprodleně vyhodnotit všechny žádosti pro stávající, jakož i nové procesy recyklace, pro něž byly v průběhu počáteční fáze povolování předloženy dostatečné informace.

(29)

Je nutno stanovit zvláštní požadavky na systém zabezpečování jakosti používaný v procesech recyklace. Jelikož zabezpečení jakosti je součástí správné výrobní praxe, na kterou se vztahuje nařízení (ES) č. 2023/2006, měly by být zvláštní požadavky na systém zabezpečování jakosti zahrnuty v příloze uvedeného nařízení.

(30)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na materiály a předměty z plastů a na jejich části, které jsou určeny pro styk s potravinami podle článku 1 směrnice 2002/72/ES a které obsahují recyklované plasty (dále jen „materiály a předměty z recyklovaných plastů“).

2.   Toto nařízení se nevztahuje na níže uvedené materiály a předměty z recyklovaných plastů, pokud byly vyrobeny podle správné výrobní praxe, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 2023/2006:

a)

materiály a předměty z recyklovaných plastů vyrobené s monomery a výchozími látkami z chemické depolymerizace materiálů a předmětů z plastů;

b)

materiály a předměty z recyklovaných plastů vyrobené z nepoužitých plastových odřezků z výroby a/nebo šrotu z procesu v souladu se směrnicí 2002/72/ES, které jsou recyklovány ve výrobním závodě nebo jsou použity na jiném místě;

c)

materiály a předměty z recyklovaných plastů, v nichž byly použity recyklované plasty za funkční bariérou z plastu, jak je uvedeno ve směrnici 2002/72/ES.

3.   Na materiály a předměty z plastů, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, se i nadále vztahuje směrnice 2002/72/ES.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v nařízení (ES) č. 1935/2004 a směrnici 2002/72/ES.

2.   Použijí se rovněž tyto definice:

a)

„procesem recyklace“ se rozumí proces, v němž se plastový odpad recykluje podle definice recyklace v bodě 7 článku 3 směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech; pro účely tohoto nařízení je tento pojem omezen na procesy, v nichž se vyrábějí recyklované plasty;

b)

„vstupy v podobě plastů“ se rozumí sebrané a vytříděné materiály a předměty z plastů po použití, které se používají jako vstup v procesu recyklace;

c)

„cykly výrobků, které jsou součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce“ se rozumí výrobní a distribuční cykly, v nichž cirkulují výrobky, které jsou součástí řízeného opakovaného použití a distribučního systému a v nichž recyklovaný materiál pochází pouze z výrobků tohoto řetězce, takže náhodné použití jakéhokoli jiného materiálu je možné jen v technologicky minimální míře;

d)

„provokačním testem“ se rozumí prokázání účinnosti procesu recyklace, pokud jde o odstranění chemické kontaminace z materiálů a předmětů z plastů;

e)

„zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná za dodržování požadavků tohoto nařízení týkajících se materiálů a předmětů z recyklovaných plastů v podniku, nad nímž vykonává kontrolu;

f)

„recyklátorem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná za dodržování požadavků tohoto nařízení týkajících se procesu recyklace v podniku, nad nímž vykonává kontrolu.

Článek 3

Požadavky na materiály a předměty z recyklovaných plastů

1.   Materiály a předměty z recyklovaných plastů jsou uváděny na trh pouze tehdy, obsahují-li recyklované plasty získané pouze z procesu recyklace, který byl povolen v souladu s tímto nařízením.

2.   Povolený proces recyklace podle odstavce 1 tohoto článku je řízen odpovídajícím systémem zabezpečování jakosti, který zajišťuje, že recyklované plasty splňují požadavky stanovené v povolení.

Systém zabezpečování jakosti musí být v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v příloze nařízení (ES) č. 2023/2006.

Článek 4

Podmínky pro povolení procesů recyklace

Aby byl recyklační proces povolen, musí splňovat tyto podmínky:

a)

kvalita vstupů v podobě plastů musí být charakterizována a kontrolována v souladu s předem stanovenými kritérii, která zajišťují, že konečné materiály nebo předměty z recyklovaných plastů jsou v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1935/2004;

b)

vstupy v podobě plastů musí pocházet z materiálů a předmětů z plastů, které byly vyrobeny podle právních předpisů Společenství pro materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami, zejména směrnicí Rady 78/142/EHS ze dne 30. ledna 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami (6) a směrnicí 2002/72/ES;

c)

i)

vstupy v podobě plastů musí pocházet z cyklu výrobku, který je součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce, aby bylo zajištěno, že jsou použity pouze materiály a výrobky, které byly určeny pro styk s potravinami, a že lze vyloučit jakoukoli kontaminaci, nebo

ii)

v provokačním testu nebo jinými vhodnými vědeckými důkazy je nutno prokázat, že proces je schopen snížit jakoukoliv kontaminaci vstupů v podobě plastů na koncentraci, která nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví;

d)

kvalita recyklovaných plastů musí být charakterizována a kontrolována v souladu s předem stanovenými kritérii, která zajišťují, že konečné materiály a předměty z recyklovaných plastů jsou v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1935/2004;

e)

musí být stanoveny podmínky pro používání recyklovaných plastů, jimiž lze zajistit, že materiály a předměty z recyklovaných plastů jsou v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1935/2004.

Článek 5

Žádost o povolení procesů recyklace a stanovisko úřadu

1.   Postup povolování stanovený v článcích 9 a 10 nařízení (ES) č. 1935/2004 se použije přiměřeně na povolování procesů recyklace s výhradou zvláštních ustanovení v odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

2.   Technická dokumentace musí obsahovat informace uvedené v pokynech pro posuzování bezpečnosti procesu recyklace, které úřad zveřejní nejpozději šest měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

3.   Úřad vydá do šesti měsíců od přijetí platné žádosti stanovisko k tomu, zda proces recyklace splňuje podmínky stanovené v článku 4.

4.   Pokud úřad vydá souhlasné stanovisko povolující hodnocený proces recyklace, toto stanovisko obsahuje:

a)

stručný popis procesu recyklace;

b)

případně doporučení podmínek nebo omezení týkajících se vstupů v podobě plastů;

c)

případně doporučení podmínek nebo omezení týkajících se procesu recyklace;

d)

případně kritéria pro charakterizování recyklovaných plastů;

e)

případně doporučení týkající se podmínek v oblasti použití recyklovaných plastů;

f)

případně doporučení týkající se sledování souladu procesu recyklace s podmínkami povolení.

Článek 6

Povolení procesů recyklace

1.   Komise přijme rozhodnutí určené žadateli, kterým se uděluje povolení procesu recyklace nebo kterým se vydání tohoto povolení odmítá.

Použije se čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1935/2004.

2.   V rozhodnutí je zohledněno stanovisko úřadu, odpovídající ustanovení práva Společenství a další legitimní faktory významné pro danou věc.

Pokud rozhodnutí neodpovídá stanovisku úřadu, Komise podá vysvětlení důvodů odchylek.

3.   Rozhodnutí o udělení povolení obsahuje tyto informace:

a)

název procesu recyklace;

b)

jméno a adresa držitele (držitelů) povolení;

c)

stručný popis procesu recyklace;

d)

podmínky nebo omezení týkající se vstupů v podobě plastů;

e)

podmínky nebo omezení týkající se procesu recyklace;

f)

charakteristika recyklovaných plastů;

g)

podmínky v oblasti použití recyklovaných plastů, které byly vyrobeny procesem recyklace;

h)

požadavky týkající se sledování souladu procesu recyklace s podmínkami povolení;

i)

datum účinnosti povolení.

4.   Rozhodnutí, kterým se povolení uděluje nebo kterým se povolení odmítá udělit, je zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Povolení vydané držiteli povolení je platné v celém Společenství.

Povolený proces recyklace se zaznamená v registru uvedeném v čl. 9 odst. 1.

Článek 7

Povinnosti vyplývající z povolení

1.   Poté, co byl proces recyklace povolen v souladu s tímto nařízením, musí držitel povolení nebo jiný provozovatel podniku, který používá povolený proces recyklace na základě licence, dodržovat všechny podmínky nebo omezení spojené s tímto povolením.

Každý zpracovatel, který používá recyklované plasty z povoleného procesu recyklace, nebo jiný provozovatel podniku, který používá materiály nebo předměty obsahující recyklované plasty z povoleného procesu recyklace, musí dodržovat všechny podmínky nebo omezení spojená s tímto povolením.

2.   Držitel povolení nebo jiný provozovatel podniku, který používá povolený proces recyklace na základě licence, neprodleně informuje Komisi o jakémkoliv novém vědeckém nebo technickém poznatku, který by mohl mít vliv na posouzení bezpečnosti procesu recyklace ve vztahu k lidskému zdraví.

Pokud to bude nutné, úřad poté své posouzení přehodnotí.

3.   Udělení povolení nemá vliv na obecnou občanskoprávní a trestní odpovědnost jakéhokoli provozovatele podniku ve vztahu k povolenému procesu recyklace, materiálům nebo předmětům obsahujícím recyklované plasty z povoleného procesu recyklace a k potravinám, které přicházejí do styku s takovými materiály nebo předměty.

Článek 8

Změny, pozastavení platnosti a zrušení povolení procesu recyklace

1.   Držitel povolení je oprávněn požádat postupem podle čl. 5 odst. 1 o změnu stávajícího povolení.

2.   K žádosti uvedené v odstavci 1 se připojí:

a)

odkaz na původní žádost;

b)

technická dokumentace obsahující nové informace v souladu s pokyny uvedenými v čl. 5 odst. 2;

c)

nový úplný souhrn technické dokumentace ve standardizované podobě.

3.   Úřad z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu nebo Komise posoudí, zda stanovisko nebo povolení stále odpovídá tomuto nařízení, postupem podle článku 5.

4.   Komise bez odkladu posoudí stanovisko úřadu a je-li to nutné, vypracuje návrh rozhodnutí, které má být přijato.

5.   Návrh rozhodnutí, kterým se mění povolení, uvádí nezbytné změny v podmínkách pro užívání a případně v omezeních spojených s povolením.

6.   Změny povolení, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení se provádějí postupem podle článku 6.

Článek 9

Registr Společenství

1.   Komise vytvoří a spravuje registr Společenství pro povolené procesy recyklace.

2.   Registr je přístupný veřejnosti.

3.   Každý záznam v registru obsahuje informace uvedené v čl. 6 odst. 3.

Článek 10

Úřední kontroly

1.   Úřední kontroly recyklačních závodů a zpracovatelů se provádějí v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 882/2004 a zahrnují zejména audity jako kontrolní metodu podle článku 10 nařízení (ES) č. 882/2004.

2.   Úřední kontrola ověří, zda proces recyklace odpovídá povolenému procesu a zda je zaveden účinný systém zabezpečování jakosti v souladu s nařízením (ES) č. 2023/2006.

3.   Držitel povolení uvědomí příslušný orgán v členském státě o recyklačním nebo výrobním závodě, v němž se používá povolený proces recyklace. Členské státy zašlou tyto informace Komisi.

Komisi je nutno oznámit výrobní nebo recyklační závody v třetích zemích.

Komise zpřístupní a aktualizuje registr recyklačních závodů ve Společenství a v třetích zemích.

Článek 11

Označování materiálů a předmětů z recyklovaných plastů

Dobrovolné vlastní prohlášení o recyklovaném obsahu v materiálech a předmětech z recyklovaných plastů se řídí pravidly stanovenými v normě ISO 14021:1999 nebo rovnocenné normě.

Článek 12

Prohlášení o souladu a uchovávání záznamů

1.   Kromě požadavků článku 9 směrnice 2002/72/ES musí prohlášení o souladu materiálů a předmětů z recyklovaných plastů obsahovat informace stanovené v části A přílohy I tohoto nařízení.

2.   Kromě požadavků článku 9 směrnice 2002/72/ES musí prohlášení o souladu recyklovaných plastů obsahovat informace stanovené v části B přílohy I tohoto nařízení.

Článek 13

Přechodná opatření pro povolování procesů recyklace

1.   Po dobu počáteční fáze povolování procesů recyklace se použije postup podle článků 5, 6 a 7 s výhradou odstavců 2 až 6 tohoto článku.

2.   V průběhu 18 měsíců ode dne zveřejnění pokynů úřadu pro posuzování bezpečnosti procesu recyklace podle čl. 5 odst. 2 podá provozovatel podniku, který chce získat povolení, žádost v souladu s článkem 5.

3.   Komise zpřístupní veřejnosti registr procesů recyklace, pro něž byla podána platná žádost v souladu s odstavcem 2.

4.   Úřad vydá stanovisko ke každému procesu recyklace, pro nějž byla podána platná žádost během období uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Neplatí šestiměsíční lhůta pro vydání stanoviska uvedená v čl. 5 odst. 3.

5.   Na žádosti, k nimž úřad nemohl vydat stanovisko, jelikož žadatel nedodržel lhůty stanovené pro předložení doplňujících informací podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1935/2004, není při prvním povolení brán zřetel.

6.   Do šesti měsíců po obdržení všech stanovisek uvedených v odstavci 4 Komise předloží Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat předlohy rozhodnutí, kterými se uděluje povolení pro procesy recyklace podle odstavce 1, nebo kterými se udělení tohoto povolení odmítá.

Článek 14

Přechodná opatření pro obchodování s recyklovanými plasty a jejich používání

1.   Obchodování s recyklovanými plasty z procesu recyklace, který byl ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost již zaveden, s ohledem na nějž bylo odmítnuto vydat povolení nebo pro nějž nebyla podána platná žádost podle článku 13, a jejich používání je povoleno po dobu šesti měsíců ode dne přijetí rozhodnutí uvedených v čl. 13 odst. 6.

2.   Obchodování s materiály a předměty z recyklovaných plastů, které obsahují recyklované plasty z procesu recyklace, který byl ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost již zaveden, s ohledem na nějž bylo odmítnuto vydat povolení nebo pro nějž nebyla předložena platná žádost podle článku 13, a jejich používání je povoleno do vyčerpání zásob.

Článek 15

Změna nařízení (ES) č. 2023/2006

Příloha nařízení (ES) č. 2023/2006 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 3, 9, 10 a 12 se však použijí ode dne přijetí rozhodnutí uvedených v čl. 13 odst. 6. Do tohoto data se v členských státech i nadále používají platné vnitrostátní právní předpisy týkající se materiálů a předmětů z recyklovaných plastů a recyklovaných plastů.

Toto nařízení je závazné v celé rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/20/ES (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/19/ES (Úř. věst. L 91, 31.3.2007, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75.

(5)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 180/2008 (Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 4).

(6)  Úř. věst. L 44, 15.2.1978, s. 15.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Dodatečné informace v prohlášení o souladu pro materiály a předměty z recyklovaných plastů

Písemné prohlášení podle čl. 12 odst. 1 obsahuje tuto dodatečnou informaci:

Prohlášení, že byly použity pouze recyklované plasty z povoleného procesu recyklace s uvedením čísla povoleného procesu recyklace v registru ES.

ČÁST B

Dodatečné informace v prohlášení o souladu pro recyklované plasty

Písemné prohlášení podle čl. 12 odst. 2 obsahuje tyto dodatečné informace:

1.

Prohlášení, že proces recyklace byl povolen s uvedením čísla povoleného procesu recyklace v registru ES.

2.

Prohlášení, že vstupy v podobě plastů, proces recyklace a recyklované plasty splňují specifikace, pro něž bylo povolení uděleno.

3.

Prohlášení, že je zaveden systém zabezpečování jakosti podle oddílu B přílohy nařízení (ES) č. 2023/2006.


PŘÍLOHA II

Příloha nařízení (ES) č. 2023/2006 se mění takto:

1.

Za nadpis se vkládá nový název oddílu, který zní:

„A.   Tiskařské barvy“

2.

Doplňuje se nový oddíl, který zní:

„B.   Systém zabezpečování jakosti pro procesy recyklace plastů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

1.

Systém zabezpečování jakosti zavedený recyklátorem musí poskytovat přiměřenou jistotu, pokud jde o schopnost procesu recyklace zajistit, že recyklované plasty splňují požadavky stanovené v povolení.

2.

Všechny podklady, požadavky a předpisy přijaté recyklátorem pro systém zabezpečování jakosti musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí a postupů.

Dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad politiky jakosti a postupů, jako jsou programy jakosti, plány jakosti, příručky jakosti a záznamy o jakosti a opatření přijatá k zajištění sledovatelnosti.

Musí obsahovat zejména:

a)

příručku jakosti, která obsahuje jednoznačné vymezení cílů recyklátora v oblasti jakosti, organizaci podniku, zejména organizační struktury, odpovědnosti vedoucích pracovníků a jejich organizační pravomoci, co se týká výroby recyklovaných plastů;

b)

plány řízení jakosti, včetně plánů týkajících se vstupů a charakteristiky recyklovaných plastů, způsobilosti dodavatelů, procesů třídění, promývání, hloubkového čištění, ohřevu nebo jakékoli jiné části procesu, která je důležitá pro kvalitu recyklovaných plastů, včetně výběrů bodů, které jsou rozhodující pro řízení kvality recyklovaných plastů;

c)

řídící a operativní postupy zavedené ke sledování a řízení celého procesu recyklace, včetně inspekcí a metod zabezpečení jakosti v každém stadiu výroby, zejména stanovení kritických limitů v bodech, které jsou rozhodující pro kvalitu recyklovaných plastů;

d)

metody sledování účinného fungování systému jakosti, a zejména jeho schopnosti dosahovat požadované kvality recyklovaných plastů, včetně kontroly produktů, které nevyhovují;

e)

testy a analytické protokoly nebo jiné vědecké důkazy použité před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti a použitých zkušebních zařízení; musí být možné přiměřeným způsobem zpětně zjistit správnost kalibrace zkušebního zařízení;

f)

zaznamenání přijatých dokumentů.“


28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 283/2008

ze dne 27. března 2008,

kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku toho, že Spojené státy neuvedly zákon o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, dále jen „CDSOA“) do souladu se svými závazky podle dohod WTO, uložilo nařízení (ES) č. 673/2005 od 1. května 2005 15 % dodatečné valorické clo na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických. V souladu s povolením WTO pozastavit používání celních koncesí vůči Spojeným státům upraví Komise každý rok rozsah pozastavení podle úrovně zrušení nebo zmenšení výhod, které v daném období způsobí CDSOA Společenství.

(2)

Vyplacené částky podle CDSOA v posledním roce, za který jsou údaje k dispozici, se týkají rozdělení antidumpingových a vyrovnávacích cel vybraných v průběhu rozpočtového roku 2007 (od 1. října 2006 do 30. září 2007). Na základě údajů zveřejněných Úřadem Spojených států amerických pro cla a ochranu hranic je výše zrušení nebo zmenšení výhod pro Společenství vypočtena na částku 33,38 milionů USD.

(3)

Vzhledem k tomu, že úroveň zrušení nebo zmenšení výhod a v důsledku toho rozsah pozastavení vzrostl, mělo by být posledních 30 produktů na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 673/2005 ze seznamu v příloze I uvedeného nařízení odstraněno.

(4)

Dopad 15 % dodatečného valorického cla na dovoz produktů uvedených v pozměněné příloze I, pocházejících z USA, představuje v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu, která nepřesahuje 33,38 milionů USD.

(5)

Aby bylo zajištěno, že při celním odbavení zboží odstraněného z působnosti 15 % dodatečného valorického cla nebude docházet k prodlevám, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro odvetná obchodní opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 673/2005 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 409/2007 (Úř. věst. L 100, 17.4.2007, s. 16).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Produkty, na které se uplatní dodatečná cla, jsou určeny svými osmimístnými kódy KN. Popis produktů zařazených do těchto kódů se nachází v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), ve znění nařízení (ES) č. 493/2005 (2).

 

0710 40 00

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 50 00

 

4820 10 50

 

4820 10 90

 

4820 30 00

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

6103 43 00

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6203 43 19

 

6203 43 90

 

6204 63 11

 

6204 63 18

 

6204 63 90

 

6204 69 18

 

6204 69 90

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 10

 

6301 40 90

 

8467 21 99

 

8705 10 00

 

9003 19 30

 

9009 11 00

 

9009 12 00


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 1.“


28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 284/2008

ze dne 27. března 2008

o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lingot du Nord (CHZO), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO), Marrone di Roccadaspide (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie  (2) zveřejněna žádost Francie o zapsání názvu „Lingot du Nord“ a žádost Itálie o zapsání názvů „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ a „Marrone di Roccadaspide“.

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedené názvy zapsány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisují do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 151, 5.7.2007, s. 21 (Lingot du Nord), Úř. věst. C 160, 13.7.2007, s. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), Úř. věst. C 160, 13.7.2007, s. 19 (Marrone di Roccadaspide).


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FRANCIE

Lingot du Nord (CHZO)

ITÁLIE

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO)

Marrone di Roccadaspide (CHZO)


28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 285/2008

ze dne 27. března 2008,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 písm. a) a odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě, že se tyto produkty vyvážejí ve formě zboží uvedeného v příloze VII uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze VII nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Ustanovení čl. 32 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tentýž produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(5)

Náhrady stanovené tímto nařízením lze stanovit předem, neboť v současnosti není možné odhadnout situaci na trzích v příštích několika měsících.

(6)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v čl. 1 odst. 1 a v bodě 1 článku 2 nařízení (ES) č. 318/2006 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze VII nařízení (ES) č. 318/2006 se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 246/2008 (Úř. věst. L 75, 18.3.2008, s. 64).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 28. března 2008 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

28,11

28,11


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na vývozy:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, a na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního prostoru Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;.

c)

Evropská území, ze jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost členský stát a která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltar.

(2)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10. června 1999.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada a Komise

28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/25


ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE

ze dne 25. února 2008

o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii

(2008/270/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE A KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 170 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Společenství sjednala Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé (dále jen „dohoda“), která mimo jiné umožňuje prozatímní uplatňování obnovené dohody.

(2)

Dohoda byla podepsána zástupci stran dne 25. června 2007 v Lucemburku s výhradou pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé (2) se schvaluje jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii.

Článek 2

Předseda Rady jménem Evropského společenství a předseda Komise jménem Evropského společenství pro atomovou energii učiní oznámení stanovené v článku 14 dohody.

Článek 3

1.   Dohoda se vztahuje k sedmi dohodám podepsaným se Švýcarskem dne 21. června 1999 a uzavřeným rozhodnutím Rady a Komise týkajícím se dohody o vědeckotechnické spolupráci 2002/309/ES, Euratom ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (3).

2.   Dohoda nebude v případě pozbytí platnosti dohod uvedených v odstavci 1 obnovena.

V Bruselu dne 25. února 2008.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Stanovisko ze dne 23. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.


Rada

28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/27


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. února 2008

o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

(2008/271/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, čl. 133 odst. 1 a 5 a článek 181 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem a s čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2005, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jménem Evropského společenství a jeho členských států byl dne 21. února 2007 podepsán Druhý dodatkový protokol k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé.

(2)

Tento druhý dodatkový protokol je třeba schválit,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Druhý dodatkový protokol k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii se schvaluje jménem Evropského společenství a jeho členských států.

Znění druhého dodatkového protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí (1).

Článek 2

Předseda Rady učiní oznámení podle článku 5 druhého dodatkového protokolu.

V Bruselu dne 25. února 2008.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK


(1)  Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 69.


Komise

28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. listopadu 2007

o státní podpoře K 6/07 (ex N 558/06), kterou Polsko plánuje ve prospěch společnosti Techmatrans S.A.

(oznámeno pod číslem K(2007) 5616)

(Pouze polské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2008/272/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a),

po vyzvání zainteresovaných stran, aby předložily své připomínky v souladu s uvedenými články (1),

vzhledem k těmto důvodům:

I.   POSTUP

(1)

V písemném oznámení ze dne 21. srpna 2006 Polsko uvědomilo Komisi o plánované restrukturalizační pomoci společnosti Techmatrans S.A. Písemným oznámením ze dne 14. prosince 2006 Polsko předalo Komisi dodatečné informace. Prostřednictvím oznámení ze dne 21. února 2007 Komise oznámila své rozhodnutí o zahájení řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy v souvislosti s podporou ve prospěch společnosti Techmatrans S.A. Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (2). Komise vyzvala zainteresované strany, aby sdělily své připomínky, ale žádné připomínky neobdržela. Polské úřady představily další informace v oznámení ze dne 10. dubna a 24. července 2007.

II.   PODROBNÝ POPIS REŽIMU PODPOR

(2)

Společnost Techmatrans je státním podnikem, v němž stát vlastní 100 %. Vznikla v roce 1972. Zaměstnává 112 pracovníků. V roce 2006 měla obrat 8,1 mil. PLN (2 mil. EUR) a bilanční výsledek činil 6,3 mil. PLN (1,6 mil. EUR). Tyto údaje jsou charakteristické pro malý nebo střední podnik. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že společnost Techmatrans je státním podnikem, patří do kategorie velkých podniků. Společnost není součástí větší kapitálové skupiny.

(3)

Hlavním předmětem činnosti společnosti jsou opravy, servis a modernizace technologických dopravních systémů stejně jako dodávky nových zvedacích dopravních systémů pro průmyslové objekty v oblasti automobilového, metalurgického a stavebního průmyslu. Společnost má nevelký podíl na polském trhu (0,2–1,0 %) a ještě menší podíl na evropském trhu.

(4)

Od roku 2002 vlastník, respektive vedení společnosti činilo kroky s cílem provést privatizaci společnosti. V červenci 2005 podali dva investoři nabídku v reakci na výzvu k jednání o možném nabytí 51 % až 85 % akcií společnosti. Toto privatizační kolo nebylo ale dokončeno a skončilo v září 2005. Polské úřady neudaly důvod pro jeho zastavení.

(5)

Techmatrans sídlí v regionu způsobilém pro regionální podporu v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy.

(6)

V letech 2001–2004 utrpěla společnost čisté ztráty v celkové výši 7,7 mil. PLN a její vlastní kapitál se snížil z 11,2 mil. PLN v roce 2001 na 4 mil. PLN v roce 2004. V roce 2005 vykázala zisk ve výši 277 000 PLN, ovšem v roce 2006 byla znova vykázána ztráta ve výši 1,1 mil. PLN.

(7)

Jako hlavní důvody této situace polské úřady uvádějí nedostatek zakázek od zákazníků, malou ziskovost uskutečněných zakázek a také vysoké náklady restrukturalizace společnosti s ohledem na zaměstnanost.

(8)

Společnost přiznala, že těžkosti vyplývají z jejích vnitřních nedostatků: nízké technologické úrovně výroby ve srovnání s konkurencí, špatného řízení výroby, nízké jakosti výroby a nízké technologické úrovně nabízených výrobků a zastaralosti a opotřebovanosti aktiv (střední stupeň amortizace výrobních aktiv dosahuje 90 %). Od roku 2001 nedošlo ve společnosti k žádné důležitější modernizaci ani výměně zařízení.

(9)

S ohledem na nedostatek prostředků je marketingová činnost společnosti omezená, a proto klienty Techmatrans jsou především firmy, s kterými spolupracuje již od dřívějška. Obtíže s platební neschopností její situaci ještě více zhoršují.

(10)

Indikátory platební schopnosti společnosti jsou příliš nízké na to, aby bylo možné získat na stávajícím trhu dlouhodobou půjčku. Vzhledem k utrpěným ztrátám se vlastní kapitál Techmatransu snížil od roku 2001 o 65 %, s tím jak společnost nebyla schopna uzavřít dlouhodobé zakázky. Proto je fungování společnosti přibližně z 30 % zajišťováno díky krátkodobým zakázkám ze strany dodavatelů a veřejné správy.

(11)

Plánovaná restrukturalizace se týká hlavně činností v oblasti restrukturalizace majetku. Plán restrukturalizace předpokládá investice do výrobních aktiv: nákup nových strojů, know-how, licencí a také modernizaci informačního systému. Cílem těchto investic je zvýšení efektivnosti výroby a rozšíření výrobní nabídky společnosti.

(12)

Aby byly sníženy náklady, je plánován nákup nových dopravních prostředků a modernizace vytápění a vodovodní a elektrické sítě.

(13)

Plánovaná investiční injekce stabilizuje finanční situaci společnosti a zlepší její finanční indikátory.

(14)

Některá restrukturalizační opatření již byla provedena. Byly sníženy stálé náklady: činnost společnosti byla soustředěna do jednoho místa, což umožnilo snížení udržovacích i provozních výdajů. Naproti tomu v roce 2004 byla prodána část nepotřebných součástí majetku a také byl snížen počet pracovníků ze 133 v roce 2003 na 112 v roce 2005. V hospodářském výsledku za rok 2005 zaznamenala společnost mírný zisk. Snižování počtu pracovníků v souvislosti s restrukturalizací se považuje za ukončené a neplánuje se další redukce počtu zaměstnanců.

(15)

Za účelem snížení stálých nákladů a získání kapitálových zdrojů na restrukturalizaci plánuje společnost prodej nepotřebných částí majetku: prodej nemovitosti v roce 2007, prodej nepotřebných zásob (starších než rok) a taktéž během restrukturalizace prodej starých strojů a automobilů, jakmile budou koupeny nové. Podle nezávislého znalce se tržní hodnota nemovitostí pohybuje od 1,8 mil. do 3,1 mil. PLN v závislosti na metodě odhadu ceny. Proto společnost odhaduje, že plánované příjmy z prodeje nemovitostí budou na úrovni 2 mil. PLN. V případě zásob se odhaduje, že jejich prodej přinese příjmy v hodnotě 25 % účetní ceny těchto zásob, tj. 100 000 PLN. Odhaduje se, že příjmy z prodeje aut a strojů dosáhnou 100 000 PLN.

(16)

Mimo to dostala společnost Techmatrans půjčku na nákup v hodnotě 110 000 PLN s delším termínem splatnosti, než je obvyklé na trhu. Polské úřady navrhly také započítání zisku společnosti Techmatrans dosaženého v roce 2005 jako vkladu do vlastního kapitálu.

(17)

V souladu s plánem restrukturalizace dosahují její náklady 5,35 mil. PLN, z čehož má částka ve výši 2,8 mil. PLN představovat veřejnou finanční podporu, naproti tomu zbývající částka 2,55 mil. PLN by měla být uhrazena samotnou společností Techmatrans.

(18)

Ve vztahu ke způsobům obnovení rovnováhy plánovala společnost skončení jedné z činností, tj. projektování systémů řízení dopravy. Systémy řízení měly nadále být v nabídce společnosti, ale jejich projektování mělo být zadáváno jiným společnostem.

(19)

Oznámená podpora spočívá v navýšení kapitálového jmění společnosti o 2,8 mil. PLN (0,7 mil. EUR) státem vlastněnou společností Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Zákonné oprávnění pro udělení tohoto druhu finanční podpory formou navýšení kapitálového jmění je dáno zákonem o odstátnění a privatizaci státních podniků ze dne 30. srpna 1996 (3).

(20)

Současný vlastník společnosti – Ministerstvo financí – sníží základní kapitál za účelem pokrytí ztrát utrpěných v letech 2001–2004. Následně společnost uskuteční emisi nových akcií určených pro ARP, která se tímto způsobem stane vlastníkem 41,5 % akcií Techmatransu. Takto získané prostředky budou určeny na investice.

(21)

Vedle oznámení výše uvedeného formy podpory informovaly polské úřady Komisi, že v roce 2004 a 2005 získala společnost Techmatrans státní podporu ve formě rozložení dluhu na splátky. Tato podpora byla udělena v rámci podpory de minimis.

III.   ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

(22)

Oficiální řízení bylo započato vzhledem k pochybnostem Komise o souladu plánované restrukturalizační podpory s pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (4) (dále jen „pokyny“).

(23)

Za prvé měla Komise pochybnosti, zda-li prostředky předpokládané v plánu restrukturalizace byly dostačující k znovuobnovení dlouhodobé ziskovosti společnosti. Předvídané rozpětí zisku bylo nízké, proto by tento plán nebyl pravděpodobně přijat potencionálním soukromým investorem. Navíc skutečná situace společnosti byla v roce 2006 značně horší, než se předpokládalo, proto tento plán měl být aktualizován.

(24)

Za druhé navrhovaný vlastní vklad byl nižší než vyžadují pokyny. Navíc se objevily pochybnosti, pokud jde o shodu s vymezením některých prostředků jako vlastního vkladu. Taktéž náklady na restrukturalizaci se zdály podhodnoceny. Proto pokrytí nákladů restrukturalizace prostřednictvím skutečného vlastního vkladu by bylo pravděpodobně ještě menší, než bylo uváděno.

(25)

Komise měla zároveň pochyby, pokud jde o ekonomickou smysluplnost navrhovaných opatření k obnovení rovnováhy. Činnost, které se společnost měla přestat věnovat, se jevila technologicky rozvinutější a ziskovější než jiné druhy činností společnosti. To přineslo dodatečné pochybnosti ohledně její odvětvové strategie.

IV.   PŘIPOMÍNKY POLSKÝCH ÚŘADŮ

(26)

Za prvé se polské úřady neshodly s Komisí, která zpochybnila budoucí rozpětí zisku předpokládané společností v restrukturalizačním plánu. Byly představeny materiály, které měly prokázat, že rozpětí zisku v rozmezí 2–4 % je v odvětví výroby strojů u podobných společností vyrábějících dopravní technologické systémy jako Techmatrans typický. Polské úřady představily příklad dobře prosperující společnosti obchodované na polském trhu cenných papírů, která funguje v totožném segmentu trhu a dosahuje podobně nízkých rozpětí zisku.

(27)

Polské úřady zdůraznily, že předpokládané navýšení kapitálu má být dočasnou pomocí Techmatransu umožňující její skutečnou restrukturalizaci i zamýšlenou privatizaci v letech 2009–2010. Polské úřady rovněž zdůraznily, že kapitálové zapojení ARP do Techmatransu se předpokládalo jenom jako dočasná investice a že ARP stejně jako Ministerstvo financí plánují prodej podílů ve společnosti ve chvíli, kdy se její situace zlepší.

(28)

Polské úřady poukázaly na skutečnost, že v Techmatransu již byly uplatněny určité restrukturalizační prostředky, jako je snížení počtu zaměstnanců, snížení stálých nákladů a organizační restrukturalizace, které dlouhodobě ovlivňují její výsledky.

(29)

Polské úřady předložily aktualizovaný plán restrukturalizace společnosti Techmatrans, upravené finanční prognózy beroucí v úvahu výsledky dosažené společností v roce 2006 a taktéž zdůraznily nutnost splacení půjčky poskytnuté na její záchranu.

(30)

Polské úřady informovaly, že společnosti se během restrukturalizačních kroků podařilo získat dodatečné prostředky pro restrukturalizaci ze soukromého sektoru. Společnost uzavřela s bankami dohody týkající se diskontování pohledávek (dne 19. července 2006 a dne 27. března 2007). Na základě těchto dohod banka přebírá pohledávky Techmatransu s termínem splatnosti dřívějším než 90 dní s okamžitou výplatou hotovosti společnosti. Polské úřady tvrdí, že tento typ financování má podobný efekt jako revolvingový úvěr a měl by být považován za vlastní vklad společnosti.

V.   ZHODNOCENÍ

1.   Státní podpora v souladu s čl. 87 odst. 1 Smlouvy

(31)

V čl. 87 odst. 1 Smlouvy je stanoveno, že veškerá podpora poskytnutá členským státem nebo ze státních zdrojů v jakékoli formě, která brání nebo s sebou nese možnost ohrožení hospodářské soutěže prostřednictvím upřednostňování některých podniků nebo výroby některého zboží a ovlivňuje obchod mezi členskými státy, je neslučitelná se společným trhem.

(32)

Navýšení kapitálového jmění podniku státní akciovou společností Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. o částku 2,8 mil. PLN (0,7 mil. EUR) bude pokryto z fondu založeného podle právních norem a financováno z veřejných příjmů, tedy ze státních zdrojů.

(33)

Techmatrans konkuruje dalším evropským společnostem na polském a evropském trhu. Tímto je podmínka vlivu na obchod uvnitř Společenství splněna.

(34)

V souvislosti s tím je výše uvedený prostředek považován za státní podporu v souladu s čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

(35)

Zdroje a prostředky získané společností Techmatrans v rámci podpory de minimis v letech 2004–2005 nesplňují všechna kritéria uvedená v čl. 87 odst. 1 Smlouvy a v souvislosti s tím nebudou předmětem tohoto řízení v souladu s bodem 69 pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.

2.   Odstoupení na základě čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy

(36)

V tomto případě nelze užít výjimky předpokládané v čl. 87 odst. 2 Smlouvy vzhledem k tomu, že základní cíl podpory se týká obnovení dlouhodobé rentability podniku v obtížích, je možné uplatnit jedině čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy povolující státní podporu pro některé druhy hospodářských činností, jestliže ovšem tato podpora neovlivňuje nevhodným způsobem podmínky obchodní výměny a neuvádí je v nesoulad se společným zájmem. Z tohoto pohledu je možné podporu uznat za slučitelnou se společným trhem na základě čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy jedině v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v pokynech Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.

2.1   Způsobilost podniku pro získání podpory

(37)

V souladu s uvedenými pokyny se za podnik v obtížích považuje podnik, který není schopný zlepšit svoji situaci a obnovit svoji pozici pomocí vlastních zdrojů nebo získáním nezbytných prostředků od akcionářů či soukromých věřitelů a který bez intervenující podpory veřejné správy téměř s jistotou zanikne a zmizí z trhu. Pokyny uvádějí rovněž některé typické příznaky svědčící o tom, že je podnik v obtížích, např. rostoucí zadlužení, zmenšující se nebo nulová hodnota čistých aktiv.

(38)

Společnost Techmatrans by měla být uznána za podnik v obtížích ve smyslu pokynů. V průběhu posledních pěti let přišla o více než polovinu vlastního kapitálového jmění a současně zaznamenala ztráty v prodeji či celkové ztráty v hospodaření. Sečtené ztráty v letech 2002–2004 dosáhly 7,3 mil. PLN (1,9 mil. EUR). Příjmy z prodeje v analyzovaném období klesly z 15,7 mil. PLN (4,1 mil. EUR) v roce 2001 na odhadovaných 8,5 mil. PLN (2,2 mil. EUR) v roce 2006, tj. o 46 %.

(39)

V letech 2001–2005 se obrat snížil ze 7,7 mil. PLN (1,9 mil. EUR) na 2,3 mil. PLN (0,6 mil. EUR). V témže období vzrostl podíl zásob vzhledem k obratu z 16 % na 38,5 %.

(40)

V souvislosti s výše uvedeným došla Komise k závěru, že společnost Techmatrans je možné uznat za podnik v obtížích ve smyslu pokynů a že v důsledku tohoto může získat restrukturalizační podporu.

2.2   Obnovení rentability

(41)

Aby byla uznána shoda dané podpory s právem Společenství na základe bodů 34–37 pokynů, musí plán restrukturalizace zahrnovat detailní analýzu problémů, které vedly k obtížím, a zároveň určit metody navrácení dlouhodobé rentability a finanční stability společnosti v rozumném časovém rámci. Takový plán je nutné připravit na základě realistických předpokladů ve vztahu k budoucím podmínkám hospodaření. Očekávaná míra návratnosti kapitálu musí být natolik vysoká, aby restrukturalizující se podnik mohl samostatně konkurovat na trhu.

(42)

V rozhodnutí o zahájení řízení vyjádřila Komise pochybnosti, zda je plánovaná restrukturalizace dostačující pro zajištění rentability společnosti Techmatrans, a taktéž konstatovala, že plán restrukturalizace musí být aktualizován a dokončen. Po vydání rozhodnutí o zahájení oficiálního řízení předaly polské úřady doplňující informace a rozptýlily pochybnosti Komise týkající se obnovení rentabilnosti.

(43)

Za prvé nedostatečné výsledky společnosti Techmatrans zaznamenané v roce 2006 byly náležitě objasněny. Vzhledem k tomu, že bylo odloženo předpokládané navýšení kapitálového jmění na pozdější termín, začala společnost tváří v tvář problémům s plynulostí finančních toků požadovat od klientů zaplacení záloh představujících 40 % hodnoty zakázky. Následkem tohoto ztratila společnost značnou část zakázek. Když se v druhé polovině roku 2006 společnosti povedlo odvrátit problémy s platební neschopností, její výsledky se značně zlepšily. Restrukturalizační plán byl náležitě zaktualizován tak, aby bral v úvahu výsledky, které společnost Techmatrans vykázala v roce 2006.

(44)

Za druhé jestliže jde o obavy Komise týkající se nízké úrovně předpokládaného rozpětí zisku odpovídající 3 % na konci období restrukturalizace v roce 2010, objasnily polské úřady, že taková úroveň rozpětí zisku vyplývá ze situace převládající v daném odvětví, kde se rozpětí zisku pohybuje mezi 2–4 %. Byly uvedeny příklady podniků fungujících v témže odvětví a dosahujících podobných rozpětí zisku, mezi nimi jednoho obchodovaného na polské burze cenných papírů.

(45)

Podrobnější analýza situace v segmentu trhu, v němž působí společnost Techmatrans, potvrdila, že relativně nízká úroveň rozpětí zisku je charakteristická pro podniky nabízející výrobky a služby pro automobilový průmysl, a to vzhledem k tomu, že silná vyjednávací pozice klientů vede k omezování rozpětí zisku. V souvislosti s výše uvedeným je předpokládaná míra návratnosti oprávněná.

(46)

Restrukturalizační úsilí zahrnuje hlavně nové investice, které by měly dovolit společnosti využít její potenciál v dlouhodobé perspektivě (krátkodobě ovšem ovlivňují výsledky vzhledem k nárůstu nákladů na amortizaci negativně). Byla už provedena určitá restrukturalizace, mimo jiné restrukturalizace zaměstnanosti, částečná restrukturalizace drženého majetku a taktéž organizační restrukturalizace. A konečně společnost není výrazněji zadlužena, takto je celá restrukturalizační podpora určena na zvýšení množství a konkurenceschopnosti výroby.

(47)

V oblasti výroby strojů fungují převážně malé a střední podniky hlavně vzhledem k nutnosti náležitého a přesného přizpůsobení výrobku požadavkům klienta a vzhledem k malosériovosti prodeje. Poptávka má cyklický charakter, což od podniků vyžaduje přizpůsobivost výrobních zdrojů. V mnoha případech je pro výrobu výrobků potřebná speciální znalost, vyžadující mnohaletou zkušenost. Zdá se, že společnost Techmatrans výše uvedené požadavky splňuje a že realizace investičního programu obsaženého v restrukturalizačním plánu musí společnosti zajistit navrácení dlouhodobé rentabilnosti.

(48)

Mimo to plánují polské úřady po uskutečnění restrukturalizačního procesu privatizaci společnosti v období 2009–2010. To by v dlouhodobém horizontu mělo dodatečně upevnit její pozici. Společnost byla pozitivně hodnocena na trhu už v roce 2005, kdy o ni dva potencionální investoři projevili zájem.

(49)

Po opakované analýze a ověření výše uvedených objasnění a restrukturalizačního plánu, konkrétně investičního programu, Komise uznává, že v případě provedení této restrukturalizace by měla společnost Techmatrans dosáhnout dlouhodobé rentability. Na základě toho Komise potvrzuje, že realizace zmíněného restrukturalizačního plánu povede k obnovení rentability společnosti.

2.3   Omezení podpory na minimum

(50)

V souladu s ustanoveními v bodech 43–45 pokynů musí být podpora omezena na nezbytné minimum a od příjemců podpory se očekává značné přispění k restrukturalizačnímu procesu z vlastních nebo vnějších soukromých zdrojů financování. Pokyny určují, že výrazný finanční vklad do restrukturalizace musí pocházet z vlastních zdrojů, včetně prodeje aktiv, která nejsou nezbytná pro další existenci podniku, nebo z vnějších zdrojů tržního financování.

(51)

Vlastní příspěvek společnosti Techmatrans na náklady restrukturalizace bude pocházet z prodeje aktiv: nemovitostí (2 mil. PLN), zásob (0,1 mil. PLN), starých automobilů a výrobních strojů (0,1 mil. PLN). Kromě toho dostala společnost dlouhodobou půjčku na nákup v hodnotě 0,11 mil. PLN.

(52)

Mimo to uzavřela společnost Techmatrans s bankami dohody ohledně diskontování pohledávek. Očekávaná celková hodnota diskontovaných pohledávek by měla v roce 2007 dosáhnout 3 160 000 PLN. Ve výše uvedené prognóze jsou brány v úvahu dohody ohledně diskontování pohledávek podepsané s již konkrétními bankami a klienty. Na základě předpokladu, že očekávané zkrácení doby splatnosti bude obdobné jako doba splatnosti dosažená v roce 2006 (80 dní), by měly takto získané finanční prostředky v roce 2007 přinést efekt odpovídající získání dlouhodobých finančních prostředků v hodnotě 702 000 PLN (3 160 000 × 80 dní/360 dní).

(53)

Protože společnost získala tyto prostředky za tržních podmínek, když byla v těžké finanční situaci ještě před poskytnutím státní podpory, potvrzuje Komise, že přijetí předpokladu, že společnost Techmatrans bude schopna získávat obdobné finanční prostředky po celou dobu restrukturalizace a přinejmenším v tom samém rozsahu, je odůvodněné. Proto Komise potvrzuje, že výše uvedené finanční prostředky je možné přijmout jako vlastní vklad ve smyslu pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.

(54)

Podle aktualizovaného restrukturalizačního plánu by měly náklady restrukturalizace dosáhnout 5,959 mil. PLN (investice: 5,359 mil. PLN, splácení půjčky poskytnuté na záchranu společnosti: 0,6 mil. PLN). Vlastní finanční vklad do restrukturalizace by měl dosáhnout 3,012 mil. PLN (příjmy z prodeje aktiv: 2,2 mil. PLN, dlouhodobá půjčka na nákup: 110 000 PLN, diskontování pohledávek: 702 000 PLN).

(55)

Vlastní příspěvek společnosti Techmatrans k celkovým nákladům restrukturalizace může být chápán jako maximální možný, jelikož rovná minimálně 50 % nákladů na restrukturalizaci, což je v souladu se zmiňovanými pokyny. V této souvislosti může Komise přijmout tento vlastní příspěvek k restrukturalizaci jako příspěvek dostatečného rozsahu.

2.4   Vyhnutí se přílišnému narušení konkurenčního prostředí

(56)

V souladu s ustanoveními v bodech 38–42 pokynů je potřebné učinit opatření pro maximální omezení případných negativních vlivů státní podpory na hospodářskou soutěž. To obvykle znamená vymezení přítomnosti společnosti na trhu po zakončení restrukturalizace. Závazné vymezení nebo omezení přítomnosti na daném trhu je kompenzačním opatřením ve prospěch konkurenčních společností. Takové omezení musí proporčně odpovídat narušení, jaké podpora na trhu způsobila, a též brát v úvahu, jak závažný význam má společnost na daném trhu či trzích.

(57)

Ve shodě s bodem 56 pokynů jsou podmínky pro přiznání podpory méně restriktivní, pokud jde o nutné vyrovnávací prostředky v oblasti podpory. Za účelem přeanalyzování vlivu restrukturalizační podpory na trh a konkurenční prostředí Komise akceptuje, že společnost Techmatrans se nalézá v oblasti, v níž je uskutečňována podpora v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy.

(58)

Vyřešeny byly také pochybnosti Komise obsažené v rozhodnutí o zahájení řízení, které se týkaly ekonomické racionálnosti navrhovaných prostředků. Techmatrans plánuje skončit s projektováním a prodejem systémů řízení dopravy, protože v této oblasti, více než v jiných, bude racionální zadávat tuto činnost externím subjektům. Oproti jiným oblastem hospodaření společnosti nebude zadání tohoto typu činností externím subjektům vyžadovat předávání speciálních znalostí a dovedností, tj. nedílné součásti hlavní činnosti této společnosti, potencionálním konkurenčním podnikům. Mimo to si rezignace na tento typ činnosti nevyžádá příliš změn a přizpůsobování ve společnosti.

(59)

Činnost, kterou má společnost Techmatrans v plánu ukončit, je zisková, ale ukončení činnosti není otázkou ziskovosti. V posledních letech představovaly příjmy z tohoto typu činností od 5 do 8,6 % jejích celkových příjmů.

(60)

Komise si povšimla, že podíl společnosti Techmatrans na trhu je tak nízký, že s ohledem na její velikost spadá spíše do odvětví malých a středních podniků (bez ohledu na to, že formálně do tohoto odvětví nepatří, protože náleží do vlastnictví ministerstva financí), taktéž s ohledem na to, že předpokládaná podpora není příliš vysoká (0,7 mil. EUR). Proto narušení hospodářské soutěže, kterému by měly bránit vyrovnávací prostředky, není značné. V souvislosti s tím Komise považuje navržené způsoby vyrovnání za dostatečné.

VI.   ZÁVĚR

(61)

Komise potvrzuje, že oznámenou podporu státu ve prospěch společnosti Techmatrans určenou na uskutečnění popsaného restrukturalizačního procesu lze považovat za slučitelnou se společným trhem.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Státní podpora, kterou má Polsko v úmyslu poskytnout v souladu s popsaným plánem restrukturalizace společnosti Techmatrans v hodnotě 2 800 000 PLN je slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy.

V souvislosti s tím se povoluje poskytnutí uvedené podpory ve výši 2 800 000 PLN.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.

V Bruselu dne 28. listopadu 2007.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. C 77, 5.4.2007, s. 43.

(2)  Viz poznámka pod čarou č. 1.

(3)  V souladu s paragrafem 56 odst. 2 zákona 15 % ročních příjmů získaných z privatizace nebo též vypočítaných úroků z těchto prostředků náleží Fondu pro restrukturalizaci podniků. Aktiva fondu jsou určena na poskytnutí podpory při záchraně a restrukturalizaci podniků v obtížích. V souladu s paragrafem 56 odst. 5 zákona navyšuje Ministerstvo financí kapitálové jmění společnosti Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. o částku tvořící 1/3 příjmů Fondu pro restrukturalizaci podniků za účelem poskytnutí podpory při záchraně a restrukturalizaci velkých podniků v obtížích, včetně podniků určených k privatizaci.

(4)  Úř.věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.


Tiskové opravy

28.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/34


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví

( Úřední věstník Evropské unie L 404 ze dne 30. prosince 2006 ; opravené znění v Úředním věstníku Evropské unie L 12 ze dne 18. ledna 2007 )

Následující odkazy se vztahují k textu zveřejněném v Úř. věst. L 12/2007:

Strana 9, název nařízení, ve znění opravy v Úř. věst. L 12, 18.1.2007, s. 3:

místo:

má být: