ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 85

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
27. března 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 274/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 275/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 276/2008 ze dne 26. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

5

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropský parlament a Rada

 

 

2008/267/ES

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. března 2008 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU v souladu s bodem 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

7

 

 

Rada

 

 

2008/268/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 17. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Suomen Pankki

8

 

 

Komise

 

 

2008/269/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES, aby se departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2008) 1072)  ( 1 )

9

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

27.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 274/2008

ze dne 17. března 2008,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vzhledem k omezením týkajícím se objemu nebo hodnot dovezeného zboží s ohledem na jeho použití nebo na celní kontroly po dovozu není pravděpodobné, že by dovoz zboží v rámci osvobození od cla podle společného celního sazebníku, jak je stanoví nařízení Rady (EHS) č. 918/83 (1), měl významný nepříznivý vliv na výrobní odvětví Společenství. Je proto vhodné vyjmout dovoz zboží, které je osvobozeno od cla, z působnosti obchodních ochranných opatření přijatých na základě článku 133 Smlouvy.

(2)

Dovoz vybavení domácnosti určeného k zařízení objektu vedlejšího bydlení podléhá stejným omezením a kontrolám jako totéž zboží dovážené fyzickými osobami při přenesení jejich obvyklého místa pobytu ze třetí země. Ačkoli mají pro dovážející osoby a celní správy členských států za následek stejnou administrativní zátěž, není dovoz prvního druhu osvobozen od daně z přidané hodnoty (DPH), zatímco dovoz druhého druhu osvobozen je. Hospodářský přínos osvobození od cla v případě dovozu vybavení domácnosti určeného k zařízení objektu vedlejšího bydlení je navíc malý ve srovnání s dodatečnými náklady na kontroly. Je proto vhodné zrušit ustanovení týkající se osvobození od cla pro uvedené zboží.

(3)

Omezení hodnoty ve výši 22 ECU stanovené v článku 27 nařízení (EHS) č. 918/83 se od roku 1991 nezvýšilo, ačkoli se ve stejném období cla podstatně snížila nebo byla dokonce zrušena. Proto je vhodné zvýšit omezení hodnoty pro zásilky zboží nepatrné hodnoty.

(4)

S cílem zajistit, aby dovoz zboží osvobozeného od DPH, které je obsaženo v osobních zavazadlech cestujících, nepodléhal clu, je třeba změnit ustanovení nařízení (EHS) č. 918/83 týkající se dovozu takového zboží s ohledem na směrnici Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (2). Je proto vhodné osvobodit takto dovážení zboží od cla, pokud vnitrostátní právo v oblasti DPH v souladu se směrnicí 2007/74/ES stanoví osvobození od DPH. V této souvislosti je třeba zajistit, aby na územích uvedených v článku 6 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (3) platila stejná ustanovení týkající se osvobození od cla.

(5)

Nařízení (EHS) č. 918/83 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 918/83 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení stanoví případy, kdy je zboží propuštěné do volného oběhu nebo vyvážené z celního území Společenství vzhledem k určitým okolnostem osvobozeno od dovozního nebo vývozního cla a vyňato z působnosti opatření přijatých na základě článku 133 Smlouvy.“

2)

V kapitole I se zrušuje hlava IV.

3)

V článku 27 se částka „22 ECU“ nahrazuje hodnotou „150 EUR“.

4)

Článek 45 se nahrazuje tímto:

„Článek 45

Zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících ze třetích zemí je osvobozeno od dovozního cla, pokud je toto dovážené zboží osvobozeno od daně z přidané hodnoty (DPH) na základě vnitrostátních právních předpisů přijatých v souladu se směrnicí Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (4).

Zboží dovážené na území uvedená v čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (5) podléhá stejným ustanovením o osvobození od cla jako zboží dovážené do kterékoli jiné části území dotčených členských států.

5)

Články 46 až 49 se zrušují.

6)

V článku 127 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Zboží, které může být v souladu s tímto nařízením dováženo jako osvobozené od cla, rovněž nepodléhá množstevním omezením uplatňovaným podle opatření přijatých na základě článku 133 Smlouvy.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2008/8/ES (Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 11).

(4)  Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2007/75/ES (Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 11).“


27.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 275/2008

ze dne 17. března 2008,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlava II oddíl D úvodních ustanovení kombinované nomenklatury uvedených v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1) stanoví uplatňování valorické jednotné celní sazby ve výši 3,5 % na zboží obsažené v malých zásilkách zasílaných soukromým osobám nebo obsažené v osobních zavazadlech cestujících, jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy a pokud celková hodnota takového zboží nepřesahuje 350 EUR na jednu zásilku nebo cestujícího.

(2)

Jednotnou valorickou celní sazbu ve výši 3,5 % a strop ve výši 350 EUR stanovilo nařízení Rady (ES) č. 866/97 ze dne 12. května 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87, pokud jde o předběžná ustanovení celní a statistické nomenklatury (2). Uvedená ustanovení od té doby nebyla upravena.

(3)

Od roku 1997 byly celní sazby pro zboží běžně dovezené cestujícími v jejich osobních zavazadlech nebo zaslané v malých zásilkách soukromým osobám sníženy asi o 20 %. Je proto vhodné snížit jednotnou sazbu o jeden procentní bod na 2,5 %. Tato sazba by měla být uplatňována pouze na dovezené zboží, které není ve společném celním sazebníku osvobozeno od cla.

(4)

Vzhledem k vývoji cenové inflace uvnitř a vně Společenství u produktů běžně dovážených při uvedených příležitostech a vzhledem ke zvýšenému počtu cestujících a soukromých zásilek je vhodné upravit strop na 700 EUR, aby bylo v těchto případech zjednodušeno celní odbavení.

(5)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I část první hlava II oddíl D nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:

1)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Valorická jednotná sazba cla ve výši 2,5 % se uplatní na zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami nebo obsažené v osobních zavazadlech cestujících, jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy.

Tato jednotná sazba cla 2,5 % se uplatní, pokud skutečná hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 700 EUR na jednu zásilku nebo cestujícího.

Tato jednotná sazba se nevztahuje na zboží, u nějž je v celním sazebníku ve sloupci celní sazba uvedeno ‚bez‘, a na zboží kapitoly 24, které je obsaženo v zásilce nebo osobních zavazadlech cestujících v množstvích převyšujících množství stanovená v článku 31 nebo článku 45 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (3).

2)

V bodě 3 se slova „článků 29 až 31 a 45 až 49 nařízení (EHS) č. 918/83“ nahrazují slovy „článků 29 až 31 a 45 nařízení (EHS) č. 918/83“.

3)

V bodě 4 se částka „350 EUR“ nahrazuje částkou „700 EUR“.

4)

V bodě 5 se částka „350 EUR“ nahrazuje částkou „700 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2008

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1352/2007 (Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 124, 16.5.1997, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.“


27.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 276/2008

ze dne 26. března 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 26. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

JO

56,9

MA

46,9

TN

123,3

TR

109,9

ZZ

84,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

141,9

ZZ

126,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

107,4

ZZ

81,6

0805 10 20

EG

45,0

IL

54,1

MA

54,6

TN

53,7

TR

56,9

ZZ

52,9

0805 50 10

IL

106,7

TR

119,8

ZA

133,3

ZZ

119,9

0808 10 80

AR

102,6

BR

82,4

CA

103,7

CL

94,2

CN

79,3

MK

39,9

US

115,3

UY

55,2

ZA

62,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

63,2

ZA

93,7

ZZ

78,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Evropský parlament a Rada

27.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/7


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 11. března 2008

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU v souladu s bodem 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(2008/267/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 26 této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (2),

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala svou solidaritu s obyvatelstvem regionů postižených katastrofami.

(2)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR.

(3)

Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž mohou být prostředky z fondu uvolněny.

(4)

Spojené království předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodů přírodní katastrofy způsobené záplavami v červnu a červenci 2007,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 se využije Fond solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí částky 162 387 985 EUR z prostředků na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evrospkého parlamentu a Rady 2008/29/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2008, s. 7).

(2)  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


Rada

27.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/8


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 17. března 2008,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Suomen Pankki

(2008/268/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a zejména na článek 27.1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ECB/2008/1 ze dne 28. ledna 2008 Radě Evropské unie o externím auditorovi Suomen Pankki (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank Eurosystému mají ověřovat nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Jelikož mandát stávajícího externího auditora Suomen Pankki skončí po provedení auditu za účetní rok 2007, je nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2008.

(3)

Suomen Pankki vybrala za svého externího auditora pro účetní roky 2008 až 2012 společnost KPMG Oy Ab.

(4)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby byla společnost KPMG Oy Ab jmenována externím auditorem Suomen Pankki pro účetní roky 2008 až 2012.

(5)

Je vhodné řídit se doporučením Rady guvernérů ECB a odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 11 nahrazuje tímto:

„11.   KPMG Oy Ab se schvaluje jako externí auditor Suomen Pankki pro účetní roky 2008 až 2012.“

Článek 2

Toto rozhodnutí bude oznámeno Evropské centrální bance.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. C 29, 1.2.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/883/ES (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 20).


Komise

27.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/9


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. března 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES, aby se departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby

(oznámeno pod číslem K(2008) 1072)

(Text s významem pro EHP)

(2008/269/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS stanoví pravidla použitelná pro obchod s určitými zvířaty uvnitř Společenství. Článek 9 uvedené směrnice stanoví povinné vnitrostátní programy pro určité nakažlivé choroby, včetně Aujeszkyho choroby, které mají být předloženy Komisi ke schválení. Článek 10 uvedené směrnice navíc stanoví, že členské státy mají předložit Komisi dokumentaci týkající se statusu těchto chorob na svém území.

(2)

Rozhodnutí Komise 2001/618/ES ze dne 23. července 2001 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství, o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze a o zrušení rozhodnutí 93/24/EHS a 93/244/EHS (2) obsahuje v příloze I seznam členských států nebo jejich oblastí prostých Aujeszkyho choroby, ve kterých je zakázáno očkování. Příloha II rozhodnutí 2001/618/ES obsahuje seznam členských států nebo jejich oblastí, ve kterých byly zavedeny programy na tlumení této nákazy.

(3)

Ve Francii se provádí programy eradikace Aujeszkyho choroby už několik let a departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord jsou na seznamu jako oblasti, ve kterých je zaveden schválený program eradikace Aujeszkyho choroby.

(4)

Francie předložila, pokud jde o status departementů Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord jakožto prostých Aujeszkyho choroby, Komisi podpůrnou dokumentaci, a prokázala, že tato nákaza byla z těchto departementů eradikována.

(5)

Komise dokumentaci předloženou Francií přezkoumala a zjistila, že je v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 64/432/EHS. Uvedené departementy by proto měly být zahrnuty do seznamu v příloze I rozhodnutí 2001/618/ES.

(6)

Rozhodnutí 2001/618/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2001/618/ES se nahrazují zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/729/ES (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 215, 9.8.2001, s. 48. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/729/ES.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, ve kterých je zakázáno očkování

Kód ISO

Členský stát

Oblasti

CZ

Česká republika

všechny oblasti

DK

Dánsko

všechny oblasti

DE

Německo

všechny oblasti

FR

Francie

departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Kypr

celé území

LU

Lucembursko

všechny oblasti

AT

Rakousko

celé území

SK

Slovensko

všechny oblasti

FI

Finsko

všechny oblasti

SE

Švédsko

všechny oblasti

UK

Spojené království

všechny oblasti v Anglii, Skotsku a Walesu

PŘÍLOHA II

Členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené programy na tlumení Aujeszkyho choroby

Kód ISO

Členský stát

Oblasti

BE

Belgie

celé území

ES

Španělsko

území autonomních oblastí Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

území provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonomní oblasti Castilla y León.

území provincie Las Palmas na Kanárských ostrovech

IT

Itálie

provincie Bolzano

NL

Nizozemsko

celé území