ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 83

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
26. března 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 272/2008 ze dne 25. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/261/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu

3

 

 

2008/262/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu

5

 

 

Komise

 

 

2008/263/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2007 o státní podpoře C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006), kterou Rakousko poskytlo ve prospěch BAWAG-PSK (oznámeno pod číslem K(2007) 3038)  ( 1 )

7

 

 

2008/264/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2008 o požadavcích na požární bezpečnost, kterou mají splňovat evropské normy pro cigarety podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ( 1 )

35

 

 

AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

 

 

2008/265/ES

 

*

Rozhodnutí č. 1/2008 smíšeného výboru EU-Švýcarsko, zřízeného Dohodou uzavřenou mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis ze dne 28. února 2008, kterým mění svůj jednací řád

37

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/266/SZBP ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice

39

Dohoda mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice

40

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

26.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 272/2008

ze dne 25. března 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 25. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

JO

57,9

MA

61,0

TR

108,7

ZZ

75,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

162,2

ZZ

132,0

0709 90 70

MA

60,5

TR

130,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

43,9

IL

57,9

MA

51,2

TN

59,9

TR

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

IL

106,7

TR

133,3

ZA

147,5

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

92,3

BR

87,5

CA

103,7

CL

89,6

CN

92,1

MK

44,4

US

115,6

UY

55,2

ZA

69,0

ZZ

83,3

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,9

CN

77,6

ZA

93,5

ZZ

82,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

26.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. února 2008

o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu

(2008/261/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 62, čl. 63 bod 3 písm. a) a b) a články 66 a 95 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. února 2006 schválila Rada jednání s Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací o Protokolu o přístoupení Lichtenštejnska k dohodě ze dne 26. října 2004 mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (dále jen „protokol“, případně „dohoda“). Tato jednání byla ukončena a protokol byl parafován v Bruselu dne 21. června 2006.

(2)

S výhradou jejího uzavření k pozdějšímu datu je žádoucí dohodu podepsat.

(3)

Protokol předpokládá, že budou některá jeho ustanovení prozatímně uplatňována. Tato ustanovení by měla být prozatímně uplatňována až do okamžiku, kdy protokol vstoupí v platnost.

(4)

Co se týče rozvoje schengenského acquis, které se řídí Smlouvou o založení Evropského společenství, mělo by být rozhodnutí 1999/437/ES (1) uplatňováno mutatis mutandis na vztahy s Lichtenštejnským knížectvím.

(5)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Spojeného království podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství a podle rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (2).

(6)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Irska podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství a podle rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něj vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3).

(7)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Dánska podle Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

S výhradou jeho uzavření k pozdějšímu datu je tímto předseda Rady oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné k tomu, aby jménem Evropského společenství podepsaly Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a souvisejících dokumentů.

Znění protokolu a souvisejících dokumentů se připojuje k tomuto rozhodnutí (4).

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije v oblastech, na něž se vztahují ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2 protokolu a ustanovení je rozvíjející do té míry, v jaké mají tato ustanovení právní základ ve Smlouvě o založení Evropského společenství nebo v jaké bylo rozhodnutím Rady 1999/436/ES (5) stanoveno, že mají takovýto základ.

Článek 3

Ustanovení článků 1 až 4 rozhodnutí 1999/437/ES se použijí mutatis mutandis na přidružení Lichtenštejnska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, které se řídí Smlouvou o založení Evropského společenství.

Článek 4

Podle čl. 9 odst. 2 protokolu se od okamžiku podpisu tohoto protokolu do jeho vstupu v platnost prozatímně použijí články 1, 4 a čl. 5 odst. 2 písm. a) první věta tohoto protokolu a uplatní se práva a povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 1 až 4 a článcích 4, 5 a 6 dohody o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

V Bruselu dne 28. února 2008.

Za Radu

předseda

D. MATE


(1)  Rozhodnutí Rady ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(2)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dokument Rady 16462/06 je k dispozici na adrese http://register.consilium.europa.eu

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17.


26.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/5


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. února 2008

o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu

(2008/262/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 a článek 38 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. února 2006 zmocnila Rada předsednictví, aby s podporou Komise zahájilo jednání s Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací o Protokolu o přistoupení Lichtenštejnska k dohodě ze dne 26. října 2004 mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (dále jen „protokol“, případně „dohoda“). Tato jednání byla ukončena a protokol byl parafován v Bruselu 21. června 2006.

(2)

S výhradou jejího uzavření k pozdějšímu datu je žádoucí protokol podepsat.

(3)

Protokol předpokládá, že budou některá jeho ustanovení prozatímně uplatňována. Tato ustanovení by měla být prozatímně uplatňována až do okamžiku, kdy protokol vstoupí v platnost.

(4)

Co se týče rozvoje schengenského acquis, které se řídí hlavou VI Smlouvy o Evropské unii, mělo by být rozhodnutí Rady 1999/437/ES (1) uplatňováno mutatis mutandis na vztahy s Lichtenštejnským knížectvím.

(5)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Spojeného království podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství a podle rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (2).

(6)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Irska podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství a podle rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něj vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

S výhradou jeho uzavření k pozdějšímu datu je tímto předseda Rady oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné k tomu, aby jménem Evropské unie podepsaly Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a souvisejících dokumentů.

Znění protokolu a souvisejících dokumentů se připojuje k tomuto rozhodnutí (4).

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije v oblastech, na něž se vztahují ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2 protokolu a ustanovení je rozvíjející do té míry, v jaké mají tato ustanovení právní základ ve Smlouvě o Evropské unii nebo v jaké bylo rozhodnutím 1999/436/ES (5) stanoveno, že mají takovýto základ.

Článek 3

Ustanovení článků 1 až 4 rozhodnutí 1999/437/ES se použijí mutatis mutandis na přidružení Lichtenštejnska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, které se řídí hlavou VI Smlouvy o Evropské unii.

Článek 4

Podle čl. 9 odst. 2 protokolu se od okamžiku podpisu tohoto protokolu do jeho vstupu v platnost prozatímně použijí články 1, 4 a čl. 5 odst. 2 písm. a) první věta tohoto protokolu a uplatní se práva a povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 1 až 4 a článcích 4, 5 a 6 dohody o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

V Bruselu dne 28. února 2008.

Za Radu

předseda

D. MATE


(1)  Rozhodnutí ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(2)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dokument Rady 16462/06 je k dispozici na adrese http://register.consilium.europa.eu

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17.


Komise

26.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/7


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. června 2007

o státní podpoře C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006), kterou Rakousko poskytlo ve prospěch BAWAG-PSK

(oznámeno pod číslem K(2007) 3038)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2008/263/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (1),

poté, co vyzvala zúčastněné strany, aby v souladu s uvedenými články podaly připomínky (2),

vzhledem k těmto důvodům:

I.   ŘÍZENÍ

(1)

Poté, co byly zveřejněny tiskové zprávy o finančních obtížích Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (dále jen „BAWAG-PSK“), zaslala Komise dne 5. května 2006 Rakousku žádost o poskytnutí informací. Týž den obdržela Komise dopis rakouských orgánů s informacemi o skutečnosti, že Rakousko převzalo ručení za BAWAG-PSK.

(2)

V dopise ze dne 30. května 2006 Komise požádala Rakousko o dodatečné informace. Rakouské orgány odpověděly dopisem ze dne 16. června 2006.

(3)

Ve dnech 27. června a 4. prosince 2006 se uskutečnila jednání mezi zástupci rakouských orgánů a BAWAG-PSK. Po těchto jednáních předalo Rakousko následně v dopisech ze dne 18. července a 21. září 2006 dodatečné informace.

(4)

Komise sdělila Rakousku dopisem ze dne 22. listopadu 2006 své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

(5)

Zveřejněním tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie  (3) vyzvala Komise zúčastněné strany, aby se vyjádřily, neobdržela však žádná stanoviska.

(6)

V reakci na žádost Komise o informace předalo Rakousko v dopisech ze dne 31. prosince 2006 a 31. ledna 2007 další informace.

(7)

Ve dnech 28. února, 30. března, 25. dubna a 8. května 2007 se konala jednání mezi zástupci rakouských orgánů, BAWAG-PSK a Cerberus. Následně sdělilo Rakousko v dopisech ze dne 28. března, 19. dubna, 4., 21. a 31. května, jakož i 13. června 2007 další informace.

II.   SOUVISLOSTI

(8)

BAWAG-PSK je čtvrtá největší banka Rakouska. Jakožto bankovní a finanční koncern nekótovaný na burze je činná ve všech oblastech finančních služeb v Rakousku a mimo něj. Provozuje největší centrálně řízenou tuzemskou síť poboček (zhruba 157 filiálek BAWAG a 1 300 poštovních filiálek) a má 1,2 milionu soukromých a více než 60 000 firemních zákazníků. Dne 31. prosince 2005 činila bilanční suma 53 miliard EUR a zůstatky na vkladových účtech dosahovaly 18 miliard EUR.

(9)

Následující tabulka 1 podává přehled nejdůležitějších ukazatelů BAWAG-PSK v období od 2004 do 2006:

Tabulka 1

BAWAG-PSK

Bilanční suma

(v mld. EUR)

Počet zaměstnanců

Vklady

(v mld. EUR)

Provozní hospodářský výsledek

(v mil. EUR)

Roční zisk

(v mil. EUR)

2004

56,3

6 275

18,7

280

160,3

2005

57,9

6 632

18,2

217

6,2

2006

50,8

6 670

14,6

140

40,4

(10)

Až do roku 2006 byla BAWAG-PSK nepřímo zcela ve vlastnictví Rakouského odborového svazu (Österreichischer Gewerkschaftsbund – ÖGB) (4). Historie banky sahá až do roku 1922, kdy byla založena jakožto „Arbeiterbank“, tedy „Dělnická banka“, jež měla spravovat vklady odborů a spotřebních družstev. Banka byla znovuzřízena rakouskými odbory po druhé světové válce.

(11)

V prosinci roku 2005 vykazovala BAWAG PSK následující vlastnickou strukturu:

Image

(12)

Dne 1. srpna 2005 (smlouva o rozdělení a o převzetí) vyčlenila BAWAG svoje veškeré bankovní činnosti. Bankovní činnosti BAWAG přešly do nové společnosti, a sice do nové BAWAG-PSK. Převádějící společnost, BAWAG, byla následně přejmenována na AVB. Aktiva, které jsou i nadále majetkem AVB (dříve BAWAG) sestávají kromě cenných papírů zejména ze 100 % účasti na BAWAG-PSK. Na straně pasiv zůstala v rozvaze AVB část závazků vůči bankovním institutům ve výši […] (5) miliard EUR, jakožto i část vlastního kapitálu BAWAG.

(13)

Dne 31. prosince 2005 dosahovaly pohledávky BAWAG-PSK za přímými a nepřímými vlastníky výše […] miliard EUR (6). Hodnota těchto pohledávek závisela v první řadě na výši ceny, které se podařilo dosáhnout za prodej podílů na BAWAG-PSK. Aby se dosáhlo plné hodnoty pohledávek, musel by potencionální kupující provést celkovou investici ve výši zhruba […] miliard EUR (7).

(14)

BAWAG-PSK rozděluje tuzemský trh do pěti hlavních oblastí činnosti:

a)

segment soukromých zákazníků obsahuje maloobchodní síť, odbyt přes poštovní filiálky, mobilní odbyt a elektronické bankovnictví. Tito zákazníci jsou osoby s příjmy ze závislé činnosti a malé a střední podniky;

b)

segment firemních zákazníků zahrnuje institucionální zákazníky a sociální pojišťovny, jakož i národní a mezinárodní velké klienty. Klienti se sídlem v Rakousku jsou do tohoto segmentu zahrnováni od bilančního obratu nejméně 4 miliony EUR;

c)

segment veřejného sektoru zahrnuje zejména úvěrové a platební služby pro spolkovou vládu, spolkové země a pro rakouské obce;

d)

segment kapitálového trhu představují činnosti finančního managementu skupiny a zejména výsledek bankovního portfolia, jakož i správa majetku a fondů a emisní činnost;

e)

segment nemovitostí a leasingu zahrnuje výsledek hospodaření dceřiných podniků, jež jsou činné v těchto oblastech, jakož i úvěrového financování projektů v oblasti nemovitostí, které jsou poskytovány především firemním zákazníkům.

(15)

Tržní podíly BAWAG-PSK v Rakousku při rozlišení podle produktů byly v roce 2005 následující (tabulka 2):

Tabulka 2

Produkty podle oblasti obchodní činnosti

Tržní podíl

Vkladová činnost pro tuzemské zákazníky

Soukromí zákazníci

12 %

Firemní zákazníci

8 %

Úvěrová činnost pro tuzemské zákazníky vč. hypotečních úvěrů

Soukromí zákazníci

6 %

Firemní zákazníci

8 %

Veřejný sektor

25 %

Činnost v oblasti kreditních karet (soukromí zákazníci)

Debetní karty

13 %

Kreditní karty

11 %

Leasingová činnost

 

7 %

Činnost na kapitálovém trhu

 

5 %

(16)

BAWAG-PSK se nachází jakožto […] poskytovatel bankovních služeb pro veřejný sektor v silné pozici. […] převodů vlády a plateb platů zaměstnanců ve veřejné službě se provádí přes tuto banku.

(17)

BAWAG-PSK je dále činná prostřednictvím BAWAG Versicherung AG a PSK Versicherung AG (8) v pojišťovacím sektoru a prostřednictvím BAWAG-PSK Immobilien AG, řetězce obchodů s botami Stiefelkönig a v oblasti nebankovních služeb televizní stanice ATV Privat-TV Services.

(18)

Banka expandovala také na mezinárodní úrovni. Podíl aktiv zahraničních poboček vzrostl z cca […] % v roce 1995 na cca […] % v roce 2004 a na podíl o určitou část větší než […] %, pokud jsou započítány dceřiné společnosti. Banka má dceřiné společnosti nebo účasti v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku, v Maďarsku, na Maltě a v Libyi. Její tržní podíly v nových členských státech jsou však malé.

(19)

Dne 30. prosince 2006 ÖGB prodal BAWAG-PSK konsorciu okolo amerického investičního koncernu Cerberus Capital Management L.P. (dále jen konsorcium) (9). Prodej se uskutečnil dne 15. května 2007 po udělení regulatorních a kartelových povolení s odkladným účinkem. Kupní cena činí […] miliard EUR. Kromě toho přislíbilo konsorcium zvýšení kapitálu o […] milionů EUR.

(20)

Hospodářské obtíže podniku BAWAG-PSK jsou důsledkem dvou zvláštních transakcí – „karibské transakce“ a transakce „Refco“, které provedli někteří členové bývalého vedení společnosti. Tyto zvláštní transakce umožnila nedostatečná kontrola rizik a vědomé obcházení stávajících kontrolních orgánů zúčastněnými osobami.

(21)

„Karibské transakce“ byly z valné části prováděny mezi roky 1995 a 2001. Od roku 1995 do roku 1998 bylo převedeno nejprve ve třech tranších celkem 550 milionů USD přes BAWAG International Finance, Dublin, společnostem se sídlem na Kajmanských ostrovech. V roce 1998 byl poskytnut ještě jeden úvěr ve výši 89 milionů USD. V září 1998 vypadala angažovanost tak, že BAWAG-PSK poskytla prostřednictvím své dceřiné společnosti v Dublinu úvěry v hodnotě celkem 639 milionů USD čtyřem společnostem za účelem různých investic. Tyto částky byly použity na spekulaci na vývoj kursu jenu proti americkému dolaru. Tranše vlastního kapitálu poskytnutá třetí stranou, jež fungovala jakožto krytí, a prostředky ze seniorních vkladových smluv byly postupně spotřebovány jako marže pro spekulace, neboť očekávaný vývoj kursu nenastal. U financování, jež bylo provedeno do roku 1998, došlo tímto způsobem k celkové ztrátě ve výši […] milionů USD.

(22)

Do konce roku 1998 byla provedena další financování v celkové hodnotě […] milionů USD a do konce roku 1999 byly uzavřeny úvěrové smlouvy o hodnotě […] milionů EUR, u kterých se opět prokázalo, že nejsou hodnotné. Očekávaný vývoj kursu jenu opět nenastal; opce, jež v průběhu doby významně spadly, byly prodány se značně velkou ztrátou. Závazky činily na konci roku 1999 […] miliard EUR, přičemž silné rozšíření závazků bylo z velké části zapříčiněno silnými posuny v systému směnných kursů.

(23)

Na přelomu let 1999 a 2000 byl podniknut další, poslední pokus o vyrovnání ztrát vzniklých z těchto transakcí do této doby. Do fondů bylo investováno dodatečných […] milionů EUR společně se zbývajícími […] milionů USD z dřívějších opcí. Byly podniknuty další investice v oblasti spekulací s jenovými swapy, což znovu způsobilo úplnou ztrátu investovaných prostředků. Na konci roku 2000 dosahovaly závazky z těchto obchodů částky […] miliard EUR. Od roku 2001 byly ztráty často přestrukturovávány a částečnými odpisy do října 2005 konečně redukovány na cca […] miliard EUR.

(24)

Obchodní vztahy BAWAG-PSK s Refco Group Ltd. LLC (dále jen „Refco“) (10) byly navázány v roce 1998 a trvaly do října 2005. Těžiště těchto obchodních vztahů spočívala v:

a)

účasti BAWAG-PSK na Refco v období od 1999 do 2004;

b)

financování v rámci dohody o podílu na zisku;

c)

kooperace mezi BAWAG-PSK a Refco ve více oblastech bankovních obchodů a obchodů s cennými papíry;

d)

poskytnutí úvěrů BAWAG-PSK společnosti Refco, počínající úvěrem v roce 1998, který byl splacen v souvislosti s ukončením kapitálové účasti BAWAG-PSK na společnosti Refco v roce 2004, až po poskytnutí úvěru o velikosti 350 milionů EUR v říjnu 2005. Mezi těmito dvěma daty docházelo opakovaně k poskytování úvěrů společnosti Refco nebo dceřiným společnostem této společnosti, mj. také vícero velmi krátkodobých úvěrů, které společnosti Refco umožnily uzavření její rozvahy (tzv. „Year-End-Transactions“ – „transakce ke konci roku“).

(25)

V dubnu 2006 byly v USA podány žaloby ze strany společnosti Refco, Creditors Committee (výbor nezajištěných věřitelů společnosti Refco), Department of Justice (ministerstvo spravedlnosti USA) a Securities and Exchange Commission (SEC, orgán burzovního dohledu USA) proti BAWAG-PSK. V rámci tohoto řízení byla soudním opatřením zajištěna částka […] miliard USD. Nakonec bylo s orgány Spojených států amerických a s věřiteli společnosti Refco dohodnuto řešení.

(26)

Z obchodních vztahů se společností Refco ke konci roku 2005 plynuly pro BAWAG-PSK celkové náklady ve výši […] milionů EUR, které se skládaly ze:

350 milionů EUR na opravné položky plynoucí z jednoho poskytnutého úvěru,

[…] milionů EUR ztráty ze zlatých swapů,

[…] milionů EUR ztráty z prodeje senior secured loans,

[…] milionů EUR opravných položek plynoucích z jiných operací, jakož i

odpovídajících nákladů na právní poradenství.

(27)

K této částce je nutné připočíst rezervu ve výši […] milionů EUR, která musela být se zpětným účinkem vytvořena na začátku května 2006 za účelem vyrovnání s věřiteli společnosti Refco. Tudíž z transakcí se společností Refco plynula ztráta ve výši 1,0045 miliard EUR.

(28)

Dne 5. června 2006 uzavřela BAWAG-PSK dohodu s věřiteli společnosti Refco. BAWAG-PSK musela zaplatit věřitelům a akcionářům společnosti Refco […] milionů USD. Kromě toho se vzdala pohledávek ve výši […] milionů USD. Smluvní strany se dále dohodly, že […] % prodejní ceny přesahující […] milionů EUR, nanejvýše však […] milionů USD, musí být zaplaceno věřitelům a akcionářům společnosti Refco.

(29)

V roce 2004 byly odepsány pohledávky z komplexu karibských transakcí o hodnotě zhruba […] milionů EUR.

(30)

Pro překonání ztrát plynoucích z karibských transakcí byly v roce 2005 použity likvidní prostředky ve výši […] milionů EUR, odpisy v důsledku změny právní formy v roce 2005 ve výši 534 milionů EUR a další opravné položky v návaznosti na rok 2005 ve výši […] milionů EUR. […]. Zbývající částka ve výši […] milionů EUR byla plně opravena.

(31)

V říjnu 2005 byla BAWAG-PSK postižena platební neschopností společnosti Refco a ve stejnou dobu byly oznámeny ztráty z karibských transakcí.

(32)

Tyto události vedly k opravným položkám v rozvaze za rok […] (11) ve výši […] miliard EUR. BAWAG-PSK byla schopna pokrýt jen […] milionů EUR rozpuštěním opravných položek a ročním výsledkem hospodaření.

(33)

Po varování tiskem vybrali klienti na konci dubna / na počátku května 2006 ve velkém rozsahu peníze z žirových a vkladových účtů. Celkem se mezi zářím 2005 a červnem 2006 vklady na žirových účtech sníženy o […] milionů EUR a vklady na vkladových účtech snížily o […] miliard EUR.

III.   POPIS POSUZOVANÉHO OPATŘENÍ

(34)

U opatření, jež je třeba posoudit v tomto rozhodnutí, se jedná o převzetí záruky Spolkovou republikou Rakousko za BAWAG-PSK ve výši přes 900 milionů EUR, jež je upraveno BAWAG-PSK-Sicherungsgesetz – zákonem o zárukách pro BAWAG-PSK – přijatým 8. května 2006 (dále jen „zákon o BAWAG-PSK“). Zákon obsahuje závazek, že majitelé musí prodat BAWAG-PSK třetím osobám.

(35)

Bez státní záruky by společnost BAWAG-PSK nesplnila ustanovení rakouského zákona o bankách (BWG) týkající se solventnosti a vlastního kapitálu a nemohla by uzavřít roční závěrku za rok 2005.

(36)

Dne 31. května 2006 podepsali tehdejší přímí a nepřímí vlastníci BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV a AVB) ujednání o prodeji, kterým se zavázali k prodeji svých podílů nezávislé třetí osobě.

(37)

Dne 6. června 2006 podepsalo Rakousko a BAWAG-PSK ujednání o ručení, které je založeno na tomto zákoně. Obsahuje bližší údaje k ručení, podmínkám, odměně za ručení, odpovědnosti BAWAG-PSK a době trvání ručení. Ujednání o prodeji bylo přiloženo k ujednání o ručení.

(38)

Kromě těchto ujednání uzavřelo Rakousko a tehdejší přímí a nepřímí vlastníci BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV a AVB) obsáhlé ujednání s datem 6. června 2006. V kapitole 7 § 3 tohoto ujednání se stanoví použití výnosu z prodeje. Při prodeji podílů BAWAG-PSK je třeba použít výnos z prodeje při zohlednění následujících hierarchicky seřazených priorit:

a)

uspokojení nároků třetích osob, aby byl zabezpečen prodej;

b)

uspokojení pohledávek vůči majitelům podle vyrovnání ve věci Refco;

c)

urovnání všech pohledávek AVB, které zbývají v okamžiku platby;

d)

vyrovnání všech pohledávek všech (bývalých) nepřímých vlastníků BAWAG-PSK, které zbývají v okamžiku platby;

e)

snížení záruky Rakouska poskytnutím vlastního kapitálu BAWAG-PSK.

(39)

Záruka uplynula dne 15. května 2007 uzavřením prodeje BAWAG-PSK konsorciu.

(40)

Cílem záruky bylo podle informací předaných Rakouskem:

a)

stabilizovat a posílit postavení společnosti BAWAG-PSK;

b)

umožnit sestavení rozvahy za rok 2005;

c)

umožnit zahájení nebo pokračování opatření k prodeji;

d)

jistit budoucí fungování společnosti BAWAG-PSK;

e)

posílit důvěru investorů, pokud jde o rakouský finanční trh.

(41)

Podle původních podmínek by ručení uplynulo 60 dní po prodeji BAWAG-PSK, v zásadě nikoliv později než k 1. červenci 2007. Za určitých podmínek bylo však možné jeho platnost prodloužit.

(42)

Odměna, kterou měla společnost BAWAG-PSK zaplatit za ručení, byla stanovena pro období do 30. června 2007 na 0,2 % ročně a na 1,2 % po tomto datu.

(43)

Ručení Rakouska bylo možné uplatnit, pouze pokud současně

nedošlo k prodeji BAWAG-PSK,

BAWAG-PSK, její přímí a nepřímí společníci byli vyzváni k zaplacení a k zveřejnění svých majetkových poměrů a museli platit až do vyčerpání své platební schopnosti,

stále trvalo hospodářské ohrožení banky (nedosažení zákonných požadavků na vlastní kapitál) a

hrozila nebo již došlo k platební neschopnosti BAWAG-PSK (platební neschopnost v důsledku předlužení).

(44)

Uplatnění záruky bylo povoleno pouze v tom případě, když by hrozila platební neschopnost z toho důvodu, že by ručení uplynulo k 1. červenci 2007; Rakousko mohlo zabránit uplatnění záruky jejím prodloužením. Pro takový postup bylo však zapotřebí usnesení spolkové vlády.

(45)

Ručení pokrývalo pouze pohledávky, jež se započítávají do vyměřovacího základu podle § 22 odst. 2 BWG a byly zařazeny podle nařízení Finanzmarktaufsichtsbehörde  (12) (orgánu pro dozor nad finančním trhem, dále jen „FMA“).

(46)

Ručení Rakouska podle tohoto ujednání o ručení, s výjimkou již uplatněného ručení, by skončilo s přechodem vlastnictví (přímým nebo nepřímým) podílů na BAWAG-PSK na třetí osoby ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o BAWAG-PSK, nejpozději však dne 1. července 2007. BAWAG-PSK měla povinnost okamžitě písemně oznámit spolkové vládě každý takový přechod vlastnictví s doložením příslušných dokladů, jakmile se o něm dozví. Pokud by to bylo třeba pro provedení prodeje podílu třetím osobám ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o BAWAG-PSK, prodloužilo by Rakousko na odůvodněnou žádost BAWAG-PSK ručení až na 60 dní po přechodu vlastnictví, nejpozději však do 30. června 2007.

(47)

Rakousko, zastoupené spolkovým ministrem financí (se souhlasem spolkové vlády), mohlo prodloužit ručení, jež převzalo tímto ujednáním, pokud by byly dány předpoklady § 1 odst. 2 zákona o BAWAG-PSK. Rakousko mohlo zvážit takovéto prodloužení zejména v situaci, kdy by z důvodu ukončení ručení byla ohrožena trvalá sanace BAWAG-PSK nebo její prodej. BAWAG-PSK by, pokud by usilovala o prodloužení ručení, nejpozději však do 31. března 2007, zaslala rakouské vládě příslušnou žádost, ve které by odůvodnila a doložila existenci předpokladů pro prodloužení. Pokud by ručení bylo uplatněno z důvodu hrozící platební neschopnosti, jež by byla zapříčiněna budoucím ukončením spolkového ručení, mohlo Rakousko takovéto uplatnění ručení odvrátit prodloužením ručením před jeho uplynutím. V takovémto případě by účinky uplatnění ručení nenastaly.

(48)

Další podmínka spojená s převzetím ručení ukládala BAWAG-PSK a ÖGB prodat své podíly na Österreichische Nationalbank (Rakouská národní banka, dále jen „OeNB“). Při zohlednění zvláštností takovéhoto postupu došlo Rakousko k závěru, že tržní cena za tyto podíly by byla o […] až o […] násobek vyšší než jejich jmenovitá hodnota. Za pomocí tohoto odhadu se došlo k „tržní ceně“ mezi […] milionů EUR a […] milionů EUR. Konečná cena, za kterou byly podíly prodány rakouským úřadům, činila […] milionů EUR ([…] milionů EUR pro BAWAG-PSK). Výtěžek z prodeje odpovídal účetní hodnotě kapitálové účasti.

(49)

Dodatečně ke spolkovému ručení byly založeny dvě účelově založené společnosti (dále jen „ÚZS“) soukromými bankami na jedné straně a pojišťovacími společnostmi na druhé straně, aby byla zajištěna u BAWAG-PSK kvóta základního kapitálu vyplývající z předpisů o bankách. Podle ujednání založily čtyři peněžní ústavyBank Austria Creditanstalt, Erste Bank, Österreichische Volksbanken-AG a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a čtyři pojišťovací společnosti Allianz, Generali, Uniqa a Wiener Städtische dvě ÚZS, aby podpořily BAWAG-PSK. Zatímco BA-CA, Erste Bank a RZB přispěly každá […] milionů EUR a ÖVAG […] milionů EUR kapitálu do jedné ÚZS, přispěla každá ze čtyř pojišťovacích společností […] milionů EUR do druhé společnosti. BAWAG-PSK náležela funkce kontrolujícího společníka s […] % v obou ÚZS. Toto ujednání umožňovalo BAWAG-PSK zvýšit její započitatelný kapitál (tier I kapitál) o 450 milionů EUR. Jako skupina takto BAWAG-PSK znovu dosáhla přiměřené kapitálové kvóty. Aby bylo riziko pro zúčastněné banky a pojišťovací společnosti co možná nejvíce omezeno, mohly být peněžní prostředky, jež byly dány k dispozici, investovány výlučně do eurových státních obligací zařazených do nejvyšší kategorie. Po uzavření prodeje BAWAG-PSK konsorciu dne 15. května 2007 byl každý podílník oprávněn ke zrušení příslušné ÚZS. Při následné likvidaci získal každý společník výplatou zisku ve formě věcných hodnot (tj. převodem cenných papírů, do nichž bylo investováno) aktiva odpovídající jeho podílu na kapitálovém vkladu.

IV.   DŮVODY PRO ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

(50)

Komise kvalifikovala ve svém rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES toto opatření jako státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES a čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP, neboť podpora byla poskytnuta ze státních prostředků a zlepšením finanční situace příjemce pravděpodobně poškodila hospodářskou pozici konkurentů z jiných členských států (13), následně narušovala hospodářskou soutěž nebo ji hrozila narušit a negativně ovlivňovala obchod mezi členskými státy.

(51)

Komise pochybovala, zda by měla platební neschopnost či úpadek společnosti BAWAG-PSK systematický vliv na rakouský finanční systém a obecněji na celé rakouské národní hospodářství. Proto by čl. 87 odst. 3 písm. b) nebyl v tomto případě použitelný. Na základě svého předběžného posouzení došla Komise k závěru, že podporu je třeba přezkoumat na základě Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (14) (dále jen „pokyny“) a že z žádných jiných ustanovení Smlouvy o ES týkajících se slučitelnosti nebo jiných pokynů Společenství nelze dojít k závěru, že podpora je slučitelná se společným trhem. Komise souhlasila s Rakouskem, ze BAWAG-PSK je podnikem v obtížích ve smyslu oddílu 2.1 pokynů, silně však pochybovala, že opatření podpory jsou slučitelná se společným trhem.

(52)

Podle pokynů je podpora na záchranu ve své podstatě přechodné, vratné opatření, jež má držet podnik nad vodou, dokud nebude vypracován plán restrukturalizace nebo likvidace. Podle bodu 15 pokynů nesmí doba trvání takovéhoto opatření přesahovat šest měsíců.

(53)

Ručení bylo sice poskytnuto dne 6. června 2006, efektivně však nabylo, jak Komise zjistila, účinnosti se zpětnou platností dne 31. prosince 2005. Jeho doba trvání takto tedy překročila nejdelší dobu trvání šesti měsíců stanovenou v pokynech.

(54)

Komise měla proto silné pochybnosti, zda je možno chápat ručení jako podporu na záchranu, jež by byla slučitelná se společným trhem.

(55)

Podle bodů 34 až 37 pokynů musí Komise při všech jednotlivých podporách schválit plán restrukturalizace a zhodnotit, zda tento plán umožňuje znovuobnovení dlouhodobé rentability podniku během přiměřené lhůty na základě realistických předpokladů.

(56)

Komise zastávala názor, že úspěch plánu restrukturalizace, zdar sanace a další existence banky v rozhodujícím měřítku závisí na vysoké prodejní ceně. Předložené scénáře prodeje ukazují, že potencionální nabyvatel by musel investovat nejméně zhruba […] miliard EUR, aby znovu obnovil dlouhodobou rentabilitu banky bez další státní podpory. Podle plánu restrukturalizace by celková investice nižší než tato hodnota nedovolovala ÖGB a podnikům s ním spojeným umořit úvěry; nabyvatel by v tomto případě také nebyl schopen provést nezbytná navýšení vlastního kapitálu.

(57)

Komise nevyloučila, že BAWAG-PSK na základě masivního výběru vkladů na začátku roku 2006 a zhoršení ratingu (15) a tím způsobených vyšších nákladů na refinancování vznikly další obtíže. Toto by se odrazilo teprve v roční závěrce 2006. Dále by mohly reklamní akce, např. takové, které jsou založeny na vyšších výnosech u vkladních knížek, také ovlivnit rentabilitu banky. V tiskových zprávách bylo poukázáno na skutečnost, že BAWAG-PSK by mohla v roce 2006 utrpět další ztráty ve výši 20 milionů EUR.

(58)

Komise poukázala dále na skutečnost, že restrukturalizační plán musí podle pokynů obsahovat různé scénáře, jež odrážejí optimistickou, pesimistickou a prostřední hypotézu. Rakousko předložilo však pouze referenční scénář, který odpovídá údajům, jež byly předány potencionálním zájemcům v informačním memorandu. Tento obchodní plán byl vypracován s ohledem na prodej banky. Komise pochybuje, že domněnky, na kterých je založen obchodní plán, splňují předpoklady referenčního scénáře restrukturalizačního plánu. Komise očekává, že dva scénáře, které je třeba ještě předložit, z nichž jeden odpovídá optimistické hypotéze a druhý pesimistické hypotéze, doloží stabilitu a proveditelnost restrukturalizačního plánu.

(59)

Dále pochybuje, zda byla některá rizika zohledněna v obchodním plánu, zejména:

a)

žaloby v USA: Nemohlo být vyloučeno, že další žaloby (zčásti s podstatnými nároky), jejichž podání hrozí, budou vedeny ze strany žalobců s vyhlídkou na úspěch. Pro určitá rizika (smír v období před možným podáním žaloby) byla učiněna opatření v rámci rezervy pro Refco v roční závěrce 2005. Kromě toho nebylo možné vyloučit, že jednotliví poškození nechtějí obdržet žádné platby z prostředků, které jsou k dispozici ze smíru s výborem věřitelů. V tomto případě by mohli takovíto věřitelé žalovat BAWAG-PSK, výbor věřitelů by musel refundovat BAWAG-PSK poměrnou částku, avšak nemůže být vyloučeno, že platba, kterou by bylo třeba skutečně provést, by překračovala částku, kterou je třeba refundovat;

b)

neplnění závazků akcionářů BAWAG-PSK vůči americkým věřitelům – zde by BAWAG-PSK byl subsidiárním ručitelem;

c)

rozsudek soudu ke klauzulím upravujícím proměnlivé sazby zmíněný v roční závěrce za rok 2005 mohl mít také negativní vliv na BAWAG-PSK.

Komise zastávala názor, že pro sestavení obsáhlého restrukturalizačního plánu je nezbytné také ohodnocení těchto rizik.

(60)

Ustanovení upravující výjimku obsažené v čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES může být použito jen v tom případě, když obchodní podmínky nebudou změněny takovým způsobem, který by byl v rozporu se společným zájmem. Podle bodů 38 až 42 pokynů je třeba přijmout opatření, aby byly podle možnosti zmírněny negativní dopady podpory na konkurenty. Tato opatření mohou zahrnovat prodej aktiv, snížení kapacity nebo omezení přítomnosti na trhu a omezení vstupních překážek na příslušných trzích. Opatření musí být úměrná rušivým účinkům způsobeným podporou a zejména relativnímu významu daného podniku na trhu nebo trzích. Musí jít nad rámec opatření nezbytných pro znovuobnovení rentability. Při posuzování vhodnosti kompenzačních opatření vezme Komise v úvahu strukturu trhu a podmínky hospodářské soutěže, aby bylo možné zajistit, že žádné takové opatření nepovede ke zhoršení struktury trhu, například tím, že jeho nepřímým dopadem bude vznik oligopolu.

(61)

Kompenzační opatření navrhovaná zpočátku Rakouskem spočívala v prodeji Bank Frick & Co, účasti BAWAG-PSK na Österreichische Nationalbank, prodeji polského podniku Kinomax Sp. z o.o. a Wiener Liegenschaft. S ohledem na skutečnost, že opatření a jejich účinky na BAWAG-PSK byly popsány relativně neurčitě, nemohla Komise posoudit jejich celkový účinek. Komise proto potřebovala detailní údaje o účincích jednotlivých opatření na majetek a budoucí tržní pozici BAWAG-PSK, jakož i údaje o hodnotě těchto opatření a jejich redukční účinek např. s ohledem na bilanční sumu.

(62)

Komise pochybovala, že další vyrovnávací opatření by snížila celkovou hodnotu BAWAG-PSK a tím i šanci dosáhnout kupní cenu nezbytnou pro dluhovou službu. Prodejem dalších aktiv by spíše nezbytná kupní cena prostě klesla o dosažené výnosy z prodeje.

(63)

Komise pochybovala, že by těžká krize likvidity BAWAG-PSK vedla k užšímu oligopolu na rakouských bankovních trzích, v neposlední řadě také z toho důvodu, že nový účastník na trhu mohl převzít aktivity banky.

(64)

Komise dále poukázala na skutečnost, že „run na banku“, který probíhal od září 2005 do června 2006, není bezpodmínečně srovnatelný s kompenzačním opatřením ve smyslu pokynů.

(65)

Závěrem lze shrnout, že Komisi chyběly důležité informace pro přiměřené a dostatečně důkladné posouzení dopadů navržených vyrovnávacích opatření. S ohledem na dostupné skutečnosti měla Komise vážné pochybnosti o tom, že plánovaná opatření na redukci příslušného podniku jsou dostatečná, aby zmírnila dopady podpory, které narušují hospodářskou soutěž.

(66)

Podle bodů 43 až 45 pokynů se musí podpora omezit na minimální náklady, které jsou bezpodmínečně nezbytné pro restrukturalizaci, tak aby podniku nebyly dodány žádné nadbytečné likvidní prostředky, jež by mohly být použity pro agresivní a hospodářskou soutěž narušující chování nebo dokonce pro expanzi. Pokyny dále stanoví, že příjemci podpory musí přispět k plánu restrukturalizace významným dílem z vlastních zdrojů, včetně prodeje aktiv, která nejsou nezbytně nutná pro přežití podniku, nebo z vnějších zdrojů za tržních podmínek. U velkých podniků, jako je BAWAG-PSK, by měl vlastní příspěvek podniku podle pokynů činit v zásadě 50 % nákladů na restrukturalizaci.

(67)

Rakousko se vyslovilo v tom smyslu, že opatření nepředstavuje doplnění kapitálu, nýbrž že stát pouze poskytl časově omezené ručení. Komise na základě dostupných informací nemohla přesně zjistit, zda je podpora omezená na nezbytné minimum, a pochybovala, jestli Rakousko přiměřeným způsobem zhodnotilo prvky podpory, které obsahuje spolkové ručení, neboť ručení má podobné účinky jako doplnění kapitálu.

(68)

Rakousko poukázalo na skutečnost, že náklady restrukturalizace činí […] miliard EUR a že je nese ze 100 % sama BAWAG-PSK, jakož i současní a budoucí vlastníci. Komise vyjádřila pochybnosti týkající se této skutečnosti a požádala o další informace, aby mohla přezkoumat, zda příspěvek BAWAG-PSK dosahuje skutečně 50 % nákladů na restrukturalizaci.

V.   STANOVISKO RAKOUSKA

(69)

Rakousko se vyjádřilo na základě dostupného restrukturalizačního plánu k rozhodnutí o zahájení řízení a předalo další informace, které se týkaly zejména následujících bodů:

(70)

Rakousko zastávalo názor, že převzetí ručení bylo oznámeno jakožto podpora pro odstranění vážné poruchy v hospodářství členského státu. Platební neschopnost BAWAG-PSK by měla nepředvídatelné a dalekosáhlé negativní dopady na celkové hospodářství. Panika, kterou bylo možno očekávat v důsledku možné platební neschopnosti BAWAG-PSK, mohla rychle postihnout také jiné banky, zejména z toho důvodu, že podle zákonného modelu pojištění vkladů, který existuje v Rakousku, by při platební neschopnosti jednoho finančního institutu mohly být vzaty v potaz i další banky. Toto by mělo velké dopady na rakouskou ekonomiku a zejména také na zhruba 70 000 zaměstnanců v bankovním sektoru. Vytvoření dvou účelově založených společností (viz níže) také názorně ukazuje jednoznačnou podporu BAWAG-PSK ze strany největších účastníků na rakouském finančním trhu, kteří byli připraveni zabezpečit stabilitu tohoto trhu.

(71)

Platební neschopnost by postihla kromě Österreichischer Gewerkschaftsbund jakožto vlastníka také zejména Rakousko,

neboť spolková republika má za úkolu udržovat stabilitu finančního trhu,

neboť BAWAG-PSK provádí veškeré platby pro Rakousko (např. platby v souvislosti s daněmi, penzemi, dávkami pro nezaměstnané a podporu rodin) a

spolková republika byla dříve vlastníkem a ručitelem za určité závazky Österreichische Postsparkasse (rakouská poštovní spořitelna).

(72)

Kromě toho by Rakousko muselo převzít zaměstnance Österreichische Postsparkasse s jejich právy do veřejné služby (roční platby platů celkem […] milionů EUR). S ohledem na skutečnost, že BAWAG-PSK využívá rakouské poštovní úřady také jako pobočky, bylo by z důvodu sníženého objemu obchodu u finančních služeb na rakouských poštovních úřadech nezbytné také uzavření dalších poštovních úřadů. Toto by vyvolalo strukturální problémy ve venkovských oblastech.

(73)

Rakousko zastávalo názor, že kvantitativní odhad eventuálních dopadů platební neschopnosti banky na národní hospodářství je téměř nemožný.

(74)

Rakousko prohlásilo, že státní podpora byla nezbytná, aby byl ukončen „run na banku“, který nastal v září roku 2005, a aby byla zaručena platební schopnost BAWAG-PSK a skupiny BAWAG-PSK. Bez převzetí ručení spolkovou republikou za BAWAG-PSK by žádný soukromý investor nebyl připraven dát k dispozici prostředky, které byly chápány jako vlastní kapitál.

(75)

Podle Rakouska je třeba zjistit prvek podpory obsažený v převzetí ručení podle sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk (16) (dále jen „sdělení“). Sdělení propůjčuje Komisi široký prostor pro uvážení, pokud jde o určení výše podpory. Závazně je dáno pouze to, že prvek podpory je nutno hodnotit s ohledem na podrobnosti převzetí ručení. Bod 3.2 sdělení stanoví: „Pokud v době poskytnutí půjčky existuje velká pravděpodobnost, že dlužník nebude splácet, např. protože je ve finančních potížích, může hodnota záruky dosahovat částky skutečně pokryté zárukou.“ K tomuto bodu se Rakousko vyjádřilo, že BAWAG-PSK není příjemcem úvěru, za nějž stát přebírá ručení, nýbrž poskytovatelem úvěru. Proto je finanční situace BAWAG-PSK pro hodnocení rizika výpadku bezpředmětná. Komise proto nemůže z finanční situace BAWAG-PSK činit žádné závěry týkající se rizika výpadku.

(76)

Rakousko dovodilo, že „Financial Strength Rating“ (rating finanční síly) agentury Moody’s (dále jen „FSR“) (17) je způsobilým indikátorem pro finanční situaci BAWAG-PSK, neboť FSR se zaměřuje výlučně na finanční výkonnost samotného podniku bez vnější podpory. Rating obsahuje implicitně hodnocení budoucího vývoje banky a zprostředkovává tak věrohodný obraz celkové pravděpodobnosti výpadku. FSR u BAWAG-PSK o hodnotě „E+“ odpovídá „Baseline Ratingu“ o hodnotách od B1 do B3 a představoval by tedy pravděpodobnost výpadku mezi 3,2 a 10,5 % během jednoho roku.

(77)

Podle Rakouska nelze ze skutečnosti, že BAWAG-PSK byl třeba v okamžiku poskytnutí podpory klasifikovat jako podnik ve finančních obtížích, dovodit, že prvek podpory odpovídá nominální hodnotě ručení o výši 900 milionů EUR. Komise by měla místo toho využít svého prostoru pro uvážení a zohlednit všechny zvláštnosti a podrobnosti ujednání o ručení, jakož i zjištěný faktor rizika. Finanční obtíže příjemce úvěru jsou pouze indicií pro existenci státní podpory, neumožňují však činit závěry o výši hodnoty podpory. Komise stanovila v mnoha případech restrukturalizace prvek podpory u ručení ve prospěch podniku v obtížích jako nižší než nominální hodnotu. V případu Crédit Foncier de France (dále jen „CFF“) (18) vypočítala Komise hodnotu podpory na základě ceny, kterou by banka musela hypoteticky zaplatit na volném trhu za takovéto ručení. V případě Bankgesellschaft Berlin (dále jen „BGB“) (19) stanovila Komise hodnotu podpory u ručení, tzv. štít proti riziku, pomocí „ekonomické hodnoty“ a ne nominální hodnoty. Také v případě restrukturalizační podpory, kterou Německo poskytlo Chemische Werke Piesteritz (dále jen „CWP“) (20), stanovila Komise hodnotu podpory ručení značně pod nominální hodnotou půjčky, i když se CWP v tento okamžik nacházely ve finančních obtížích.

(78)

Co se týče krátké doby platnosti ručení, prohlásilo Rakousko, že spolkový ministr financí mohl dobu platnosti prodloužit podle § 3 odst. 2 poslední věty zákona o ručení za BAWAG-PSK. Pro prodloužení je však nezbytný souhlas spolkové vlády, který musí být udělen jednomyslně. Prodloužení podléhá tedy politickému uvážení spolkové vlády. Pokud jde o prodloužení, mohl nicméně BAWAG-PSK vyvíjet na Rakousko nátlak, pokud by byly splněny předpoklady pro uplatnění ručení. Pro to by byla zapotřebí hrozící platební neschopnost BAWAG-PSK. BAWAG-PSK by musela před tímto krokem vyzvat své vlastníky k platbě a přinutit je ke zveřejnění jejich majetkových poměrů. Toto jsou údajně značné překážky pro uplatnění ručení, takže ručení nemůže být připisována „platnost de facto na dobu neurčitou“. Také ekonomicky nelze vycházet z toho, že ručení trvá po neomezenou dobu. BAWAG-PSK by měla také v případě neúspěšného procesu prodeje celou řadu možností pokrýt svou potřebu kapitálu po uplynutí jednoroční lhůty pro ručení jinak. Za prvé vedou zisky banky ke zlepšení potřeby kapitálu. Za druhé může snížit svoji potřebu kapitálu redukcí svých rizikových aktiv. Za třetí existuje také možnost přijmout kapitál od třetích osob. V době bezprostřední krize „runu na banku“ v květnu 2006 nebyly tyto možnosti z časových důvodů k dispozici. Pokud by prodej nebyl uskutečněn, mohla by banka realizovat tyto možnosti.

(79)

Podle názoru Rakouska není možné nahlížet na ručení tak, jako by bylo trvale splaceno do jmění BAWAG-PSK („paid in“). Nový vlastník by musel nahradit tuto částku vlastním vkladem. Prodloužení ručení není vůbec automatické. Nabyvatel by nedal jednoduše k dispozici částku ve stejné výši jakožto vlastní kapitál k okamžiku uplynutí ručení. Má spíše celou řadu možností, jak řešit případný nedostatek kapitálu BAWAG-PSK. Pravděpodobnost uplatnění ručení je dále omezena specifickými modalitami ručení. Riziko by zejména snižovala okolnost, že ručení je pouze ručením při schodku. Ručení Rakouska by přicházelo v úvahu pouze v případě hrozící platební neschopnosti BAWAG-PSK. Takováto platební neschopnost je ale právě s ohledem na a po poskytnutí ručení velmi nepravděpodobná.

(80)

K pravděpodobnosti uplatnění ručení prohlásilo Rakousko, že k okamžiku poskytnutí ručení existovala vysoká pravděpodobnost zcizení BAWAG-PSK během jednoho roku za celkovou investici kupujícího o hodnotě více než 2,6 miliard EUR. Silnou indicií pro skutečnou hodnotu BAWAG-PSK v dubnu 2006, tedy před poskytnutím spolkového ručení, je kupní cena, resp. celková investice uchazečů v jejich konečných nabídkách z prosince 2006. Kvůli skutečnosti, že BAWAG-PSK byla na začátku roku 2006 v zásadě zdravá a dostala se do finančních obtíží jen kvůli relativně omezeným problémům, byla její hodnota k okamžiku převzetí spolkového ručení stanovena na zhruba 2,6 miliard EUR. Tato vysoká hodnota se odráží také v nabídkovém řízení, a sice v konečných nabídkách uchazečů z prosince 2006 a konečně v celkové investici, kterou provedl Cerberus. Nabídky uchazečů byly podány v rámci mezinárodního nabídkového řízení, které bylo vedeno otevřeným a nediskriminujícím způsobem a poskytlo uchazečům dostatek času, aby zhodnotili potencionální předmět koupě před podáním nabídky. Pokud jde o informovanost Rakouska o skutečné hodnotě BAWAG-PSK, uvádí se, že Rakousko mělo skrze činnost FMA v okamžiku převzetí ručení dostatečné informace o hospodářské situaci BAWAG-PSK. Až do poskytnutí ručení považovalo Rakousko BAWAG-PSK za podnik, který je v zásadě životaschopný a který pouze potřebuje překlenovací pomoc.

(81)

S ohledem na srovnatelnost s jinými finančními nástroji prohlásilo Rakousko, že spolkové ručení není srovnatelné s poskytnutím kapitálu, pokud nedojde k uplatnění ručení. Riziko výpadku činí při FSR E+ pouze 5,49 %, takže s 95 % pravděpodobností by ve prospěch BAWAG-PSK neplynuly žádné platby.

(82)

Rakousko zastávalo názor, že spolkové ručení je pro účely výpočtu prvku podpory srovnatelné nepřímo s ručením za závazky poskytnutými v případě CFF. S ručením za veškeré závazky banky by se rating BAWAG-PSK výrazně zlepšil na rating pohybující se v pásmu A. Takovéto zlepšení ratingu by mělo bezprostřední pozitivní dopad na náklady na refinancování banky. Tím by se zase zlepšila situace banky, pokud jde o její hospodářský výsledek. Společně s ratingem by toto přinejmenším výrazně zlepšilo její možnosti získat nový kapitál. Také ručení za závazky by proto mohlo – nepřímo – zajistit nezbytnou kvótu základního kapitálu. Výpočet prvku podpory by proto měl vycházet z výše ekonomické hodnoty z pohledu příjemce podpory. Na výpočet by na druhou stranu nemělo mít vliv, zda stát použije ručení nebo jiných prostředků jako soukromý investor.

(83)

S ohledem na okolnosti snižující riziko a na časové omezení kvůli prodeji banky, který lze očekávat, se zdá pravděpodobnost výpadku o hodnotě B2 jako realistická a férová. Prvek podpory převzetí ručení by proto dosahoval 49,1 mil. EUR (21). Při zohlednění odměny za ručení ve výši 0,2 % v prvním roce by prvek podpory činil 47,3 milionů EUR (22) netto. Věrohodnost tohoto výpočtu lze ověřit také podle skutečnosti, že úroky by při poskytnutí půjčky byly pro celkovou částku zhruba stejně vysoké jako odměna za ručení.

(84)

Rakousko dále uvedlo, že s ohledem na výpadky je nutné zohlednit nejen pravděpodobnost výpadků, nýbrž i jejich rozsah. Výpočet uvedený pod bodem 83 vychází z kvóty výpadku při 100 % výpadku. Při 50 % výpadku (23) bychom došli k výrazně nižší hodnotě podpory o velikosti zhruba 25 milionů EUR. Kromě toho by soukromý investor zohlednil také kapitálové náklady o výši zhruba 10 milionů EUR (24). Celková hodnota ručení proto dosahuje zhruba 35 milionů EUR po odečtení odměny za ručení o výši zhruba 1,8 milionů EUR.

(85)

Rakousko ocenilo hodnotu ručení také zjištěním teoretické výhody při refinancování pro BAWAG-PSK vyplývající ze spolkového ručení. V důsledku ručení se snížila riziková prémie o zhruba 0,2 % (25). Při zohlednění závazků, kterých se týkal rating, o výši 24,7 miliard EUR by hospodářská hodnota ručení dosahovala 49,4 milionů EUR.

(86)

Rakousko prohlásilo, že prvek podpory v každém případě ležel hluboko pod nominální hodnotou ručení. Na kapitálovém trhu existují hybridní nástroje vlastního kapitálu, které vykazují silné znaky závazků, a pro účely bankovního dozoru jsou uznávány jako tzv. základní kapitál (tzv. Kernkapital). Tyto nástroje mají ovšem kvůli ustanovením úpravy bankovního dozoru dlouhé minimální doby splatnosti, v zásadě nejméně 10 let. U těchto nástrojů existuje nárok na pevné úročení, který přirozeně leží nad úrokovou mírou, kterou by bylo třeba zaplatit za jednoroční nástroj. Banky, jejichž rating byl srovnatelný s ratingem BAWAG-PSK, emitovaly na začátku roku / v létě 2006 hybridní kapitál s desetiletou splatností s úrokovými sazbami o výši cca. 5,1 %.

Tabulka 3

Emise hybridního kapitálu u bank se srovnatelným ratingem

Emitent

Datum emise

Rating v době emise

Úroková sazba

Banca Italease

6. června 2006

Moody's

:

Baa2

Fitch

:

BBB+

Composite

:

BBB

5,159 %

AIB UK

6. června 2006

Moody's

:

A2

S&P

:

A–

Fitch

:

A+

Composite

:

A

5,142 %

(87)

Rakousko doplnilo restrukturalizační plán o aktualizovaný výchozí scénář a analýzu citlivosti s jedním optimistickým a jedním pesimistickým scénářem.

(88)

Výchozí scénář vypadá následovně (tabulka 4):

Tabulka 4

(v mil. EUR)

Výkaz zisků a ztrát podle obchodního zákoníku

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Čistý úrokový výnos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Výnosy z účasti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Výnosy z provizí

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Finanční výsledek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Jiné provozní příjmy

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Výnosy z provozní činnosti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Osobní náklady

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Věcné náklady

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Odpisy

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ostatní provozní náklady

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Provozní hospodářský výsledek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Tvorba rezerv a opravných položek a ocenění finančních investic

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Hospodářský výsledek za běžnou činnost

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Daně

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Roční zisk

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(89)

Rakousko prohlásilo, že aktualizace plánování pro rok 2007 je při zohlednění současných podmínek na trhu nezbytná. Roční zisk klesl z […] milionů EUR na zhruba […] % původně očekávané částky. Rakousko vysvětlilo hypotézy a důležité finanční údaje, ze kterých vychází výchozí scénář. Plánování pro rok 2008 a následující roky zůstalo nezměněné.

(90)

Nejdůležitější důvody pro změny ve výchozím scénáři jsou

dlouhodobá změna nárůstu úrokové křivky,

neočekávaně pomalý návrat spořících vkladů a zákaznických kont ztracených během „runu na banku“,

problém s likviditou a nutnost prodat část majetku, aby se zvýšila likvidita,

trvající negativní zpravodajství o BAWAG-PSK v médiích,

stagnace úvěrových obchodů v důsledku nedostatečné likvidity.

(91)

Rakousko vysvětlilo, že nejdůležitější předpoklady, které se navzájem liší v optimistickém a pesimistickém scénáři, jsou čistý úrokový výnos, výnosy z investic a výnosy z provizí, růst obchodních činností, osobní a věcné náklady a riziková kvóta. Podle pesimistického scénáře se hospodářský výsledek za běžnou činnost zvýší z […] milionů EUR v roce 2007 na […] milionů EUR v roce 2011 a bude se tak nacházet zhruba […] % pod hodnotou hospodářského výsledku za běžnou činnost podle výchozího scénáře. Podle optimistického scénáře bude hospodářský výsledek za běžnou činnost v roce 2007 dosahovat […] milionů EUR a v roce 2011 […] milionů EUR. Podle optimistického scénáře bude hospodářský výsledek za běžnou činnost v roce 2011 o zhruba […] % vyšší než podle výchozího scénáře.

(92)

Podle názoru Rakouska umožní restrukturalizační plán znovuobnovení dlouhodobé rentability BAWAG-PSK. Nabídkové řízení, které bylo úspěšně zakončeno dne 14. prosince 2006, je nejlepší tržím testem věrohodnosti restrukturalizačního plánu. Cerberus svou nabídkou celkové investice o hodnotě […] miliard EUR jasně vyjádřil, že je přesvědčen o dlouhodobé rentabilitě banky.

(93)

Specifická rizika v souvislosti s „Refco“ žalobami ve Spojených státech, neplnění závazků akcionářů BAWAG-PSK vůči americkým věřitelům a soudní rozsudek ke klauzulím upravujícím proměnlivé úrokové sazby jsou v restrukturalizačním plánu podle názoru Rakouska dostatečně zohledněny.

Riziko žalob věřitelů společnosti Refco v USA je relativně malé a nemusí být proto z rozvahového hlediska zvláště zohledněno; je kryto všeobecnou tvorbou rezerv.

Riziko neplnění závazků akcionářů BAWAG-PSK vůči věřitelům ze Spojených států již neexistuje. Dne 18. prosince 2006 uzavřeli BAWAG-PSK a její nepřímí a přímí vlastníci dohodu o povinnostech smluvních stran, podle které se BAWAG-PSK a její vlastníci navzájem vzdávají regresních nároků vůči druhé straně.

Riziko plynoucí ze soudního rozsudku ke klauzulím upravujícím proměnlivé úrokové sazby je zohledněno ve všeobecných rezervách v rozvaze BAWAG-PSK.

(94)

Rakousko upozorňuje na skutečnost, že byly založeny dvě účelově založené společnosti (dále jen „ÚZP“) soukromými bankami na jedné straně a pojišťovacími společnostmi na druhé straně, aby u BAWAG-PSK byla zajištěna kvóta základního kapitálu vyplývající z předpisů o bankách.

(95)

Podle názoru Rakouska ukázalo založení ÚZS vícero rakouskými bankami na jedné straně a s rakouskými pojišťovnami na straně druhé, které posilují vlastní kapitál BAWAG-PSK, že konkurenti přikročili při hospodářských obtížích BAWAG-PSK ke krátkodobým podpůrným opatřením v zájmu zachování dobré pověsti rakouského finančního trhu. Bylo by nelogické, kdyby konkurenti, kteří poskytli BAWAG-PSK prostřednictvím ÚZS přechodnou finanční podporu, současně hodnotili spolkové ručení jako významné narušení hospodářské soutěže. Postup bank a pojišťoven ukazuje spíše to, že další existence BAWAG-PSK, která byla zabezpečena spolkovým ručením, nebyla a není chápána jako narušení hospodářské soutěže. Kromě toho žádná třetí osoba nepodala u Komise stanovisko k rozhodnutí Komise o zahájení řízení. Spolkové ručení tedy také z pohledu ostatních konkurentů nevedlo k narušení hospodářské soutěže.

(96)

Rakousko zastává názor, že prodej BAWAG-PSK jejím dřívějším vlastníkem, ÖGB, představuje důležité vyrovnávací opatření. Prodej zdůrazňuje společnou vůli k trvalé restrukturalizaci banky. Pokud je prodán podnik v obtížích, představuje tento prodej podstatný krok k trvalé restrukturalizaci. V zásadě je podle názoru Rakouska možné vycházet z toho, že podnik bude spíše životaschopný pod kontrolou nového, soukromého vlastníka a bude tak zaručeno, že nebude podruhé potřebovat státní podporu (26). I když se v tomto případě nejedná o privatizaci, je celkový převod BAWAG-PSK pod kontrolu zkušeného soukromého investora důležitým krokem k překonání obtíží minulosti a umožnění positivního hospodářského vývoje. Kromě toho umožnil prodej banky velmi vysoký vlastní příspěvek ve smyslu pokynů, kterým je de facto ze 100 % financována restrukturalizace BAWAG-PSK. Prodejem BAWAG-PSK mohla být zabezpečena životaschopnost banky, neboť vlastníci BAWAG-PSK mohli pomocí kupní ceny mj. také uhradit své závazky vůči bance. Tím se znovu obnovila hodnota předmětných pohledávek BAWAG-PSK. Ukazuje se tedy, že prodej je klíčovým prvkem restrukturalizace BAWAG-PSK. Náklady s ním spojené byly konečně financovány nikoliv z ručení, nýbrž plně z prodeje banky.

(97)

Rakousko sdělilo Komisi, že již byly provedeny následující desinvestice.

Tabulka 5

Přehled již provedených desinvestic

Opatření

Oblast obchodní činnosti

Datum provedení

Prodej Bank Frick & Co.

Malobankovnictví

19. července 2006

Prodej Österreichische Nationalbank

Centrální banka

12. července 2006

Prodej Kinomax Sp.z o.o.

Služby v oblasti nemovitostí

14. prosince 2006

Prodej Wiener Liegenschaft, 1010 Vídeň

Služby v oblasti nemovitostí

8. května 2006

Prodej HOBEX AG

Zmocnění k inkasu

29. března 2007

Prodej Funk International Austria GmbH

Pojišťovací makléř

1. ledna 2007

Prodej Cosmos Elektrohandel GmbH & Co KG nebo COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs-GmbH

Maloobchodní prodej

14. září 2006

Voestalpine AG

Ocel

9. listopadu 2006 až 13. dubna 2007

(98)

Rakousko předalo Komisi také další přísliby BAWAG-PSK:

a)

BAWAG-PSK prodá následující aktiva třetím osobám nezávislým na skupině BAWAG-PSK:

i)

prodej více než 50 % kapitálové účasti na P.S.K. Versicherung AG a na BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft s bilančním účinkem nejpozději k […] s tím, že nabyvatel bude mít právo odkupu zbývajících podílů,

ii)

dokončení prodeje nemovitostí o hodnotě zhruba […] milionů EUR s celkovým bilančním účinkem nejpozději k […],

iii)

prodej účasti o velikosti […] % na […] s bilančním účinkem nejpozději k […],

iv)

prodej účasti o výši 42,56 % na ATV Privat-TV Services AG s bilančním účinkem nejpozději k […],

v)

prodej […] s bilančním účinkem nejpozději k […].

b)

BAWAG-PSK sníží hodnotu svých půjček vůči Spolkové republice Rakousko ze […] miliard EUR na […] miliard EUR ke konci účetního roku […] a tuto částku bude v období […], tedy až do […], dodržovat jako horní hranici. Z toho jsou vyňaty stávající závazky společností skupiny BAWAG-PSK z budoucích tranší z již provedených pořizovacích úkonů.

c)

BAWAG-PSK AG se po dobu […], která počíná […], vzdává účasti na nabídkových řízeních, ve kterých Spolková republika Rakousko pověřuje tzv. Primary Dealers emisí spolkových dluhopisů („state bonds“).

d)

BAWAG-PSK AG uzavře […] poboček ve Vídni do […].

e)

Až do 31. prosince 2010 nebudou BAWAG-PSK poskytnuty žádné jiné podpory než jsou podpory podle čl. 87 odst. 2 Smlouvy o ES, podpory v rámci výzkumných projektů spolufinancovaných Evropskou unií, podpory pro všeobecná vzdělávací opatření nebo opatření na úsporu energie v rámci schválených úprav.

(99)

Rakousko podalo detailní údaje k hodnotě a redukčnímu účinku jednotlivých vyrovnávacích opatření. Podle jeho názoru povedou tato opatření (včetně „runu na banku“ – viz 103. bod odůvodnění) k tomu, že bilanční suma skupiny bude celkem o […] % nižší než v roce 2005.

(100)

Rakousko vysvětlilo, proč by další redukce ohrozily rentabilitu banky. Upozornilo na skutečnost, že rakouský bankovní trh již je silně koncentrovaný a dominují na něm čtyři bankovními skupiny – Bank Austria Creditanstalt, ERSTE Bank/Sparkassengruppe, Raiffeisengruppe a BAWAG-PSK. Tyto skupiny mají v segmentu soukromých zákazníků a firemních zákazníků společný podíl na trhu o velikosti 90–100 %. Ostatní úvěrové instituty mají pouze podřadnou úlohu. Při této situaci se rakouský bankovní sektor již nyní podobá oligopolu. V případě platební neschopnosti BAWAG-PSK by její podíly na trhu s vysokou pravděpodobností připadly třem největším konkurentům v bankovním sektoru. Toto by posílilo jejich již nyní významnou pozici na trhu. Pro trhy s bankovními službami platí zvláštní právní a institucionální parametry. Z důvodů stávajících velkých překážek přístupu na trh v segmentu soukromých zákazníků, jakož i firemních zákazníků, by mohly tržní podíly již o hodnotě 30 % zakládat dominantní pozici na trhu (27). V případě platební neschopnosti BAWAG-PSK by proto existovalo nebezpečí, že tyto tři bankovní skupiny by v Rakousku mohly získat nebo posílit své dominantní postavení, což by výrazně zvýšilo nebezpečí ovládání trhu oligopolem. Následně by nastala situace, ve které by musely být povolovány státní podpory, aby se zabránilo vzniku nebo posílení oligopolu, který by ovládal trh.

(101)

Rakousko prohlásilo, že BAWAG-PSK má menší tržní podíly v segmentu soukromých a firemních zákazníků, které se v roce 2006 ještě dále zmenšily. Toto plyne z přehledu tržních podílů (28) v roce 2006 (tabulka 6):

Tabulka 6

Produkty podle oblasti obchodní činnosti

Tržní podíl 2005

Tržní podíl 2006

Vkladová činnost pro tuzemské zákazníky

Soukromí zákazníci

12 %

[…]

Firemní zákazníci

8 %

[…]

Úvěrová činnost pro tuzemské zákazníky vč. hypotečních úvěrů

Soukromí zákazníci

6 %

[…]

Firemní zákazníci

8 %

[…]

Odpovídající tržní podíly třech největších bankovních skupin byly ve všech těchto oblastech vyšší než 20 %.

(102)

Rakousko prohlásilo, že ztráty tržních podílů, ke kterým došlo v důsledku „runu na banku“, úprava pro použití plateb v rámci ujednání o ručení a možný účinek kompenzačních opatření na rakouský bankovní sektor jsou velmi důležité pro hodnocení kompenzačních opatření.

(103)

V souvislosti se ztrátou tržních podílů v důsledku „runu na banku“ zastává Rakousko názor, že tržní pozice banky byla výrazně oslabena již snížením vkladů bez výpovědní lhůty a spořících vkladů o […] miliard EUR od konce září 2005 do června 2006. Kvůli masové hysterii vyvolané zprávami v médiích neměla BAWAG-PSK možnost zabránit zhroucení obchodu se spořícími vklady. Podpora nenarušila hospodářskou soutěž jakýmkoliv způsobem ve prospěch BAWAG-PSK. Rakousko nahlíží na „run na banku“, který měl pro BAWAG-PSK za důsledek ztrátu tržních podílů, jako na vyrovnávací opatření.

(104)

Podle Rakouska měla vysoká prodejní cena rozhodující význam pro úspěch restrukturalizace a další existenci banky. Každé snížení prodejní ceny na méně než […] miliard EUR z důvodu vyrovnávacích opatření by mělo na banku přímé dopady. Snížení hodnoty BAWAG-PSK vyrovnávacími opatřeními by zúžilo možnosti dosáhnout prodejní ceny nezbytné pro obsluhu závazků.

(105)

Rakousko prohlásilo, že vyrovnávací opatření by měla také negativní následky pro tržní strukturu rakouského bankovního sektoru. Prodej rakouských bankovních filiálek BAWAG-PSK jednomu ze tří ostatních velkých rakouských peněžních ústavů by v rámci kontroly spojování vyvolal velké pochybnosti. Prodej filiálek zahraničnímu peněžnímu ústavu by skrýval riziko, že bankovní zákazníci BAWAG-PSK (zejména soukromí zákazníci a střední podniky), by mohli přejít k jiným rakouským bankám, což by mělo za následek další zúžení již nyní silně koncentrovaného rakouského bankovního trhu. Podle pokynů je Komise v takovémto případě povinna upravit vyrovnávací opatření tak, aby se takové situaci předešlo.

(106)

Rakousko prohlásilo, že tato podpora je omezena na nezbytné minimum, neboť se nejedná o trvalé doplnění kapitálu, nýbrž o omezené ručení, které je vázáno na podmínky a jež bylo nezbytné pro zachování dostatečné platební schopnosti.

(107)

Rakousko uvedlo, že od podpisu kupní smlouvy dne 30. prosince 2006 je jisté, že BAWAG-PSK je s to plnit vlastní příspěvek, který je předvídán v restrukturalizačním plánu. Financování restrukturalizace zajišťuje ze 100 % sám BAWAG-PSK. Také na doplnění kapitálu o výši 600 milionů EUR je třeba nahlížet jako na vlastní příspěvek.

VI.   STANOVISKA OSTATNÍCH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

(108)

Po zveřejnění rozhodnutí o zahájení řízení v Úředním věstníku Evropské unie nebyla Komisi doručena žádná stanoviska.

VII.   POSOUZENÍ PODPORY

(109)

Podle bodu 9 pokynů se za podnik v obtížích považuje podnik, který není schopen z vlastních zdrojů nebo finančních prostředků, které získá od vlastníka/akcionářů či společníků nebo věřitelů, zamezit ztrátě, která by ji bez vnějšího zásahu ze strany orgánů veřejné moci v krátkodobém nebo střednědobém výhledu téměř jistě odsoudila k ukončení podnikatelské činnosti.

(110)

Rakousko ve svém stanovisku k zahájení vyšetřovacího řízení neodporovalo názoru Komise, že se u BAWAG-PSK jednalo o podnik v obtížích ve smyslu pokynů.

(111)

Podle názoru Komise by se banka bez převzetí ručení nebyla schopna vyrovnat s trvajícím odlivem vkladů, ke kterému docházelo ve velké míře. Jak je uvedeno v roční závěrce 2005, nemohli dát auditoři BAWAG-PSK zejména v závěrce žádné neomezené potvrzení, pokud jde o zásadu dalšího trvání podniku.

(112)

Následně by BAWAG-PSK bez poskytnutí ručení musel během týdnů ohlásit platební neschopnost / konkurs.

(113)

Dále by podle názoru Komise nebyl ÖGB bez vnější podpory schopen zvládnout obtíže své dceřiné společnosti. Skutečnost, že BAWAG-PSK musel opravit pohledávky za svými vlastníky ve výši […] milionů EUR, tento názor potvrzuje.

(114)

Z uvedeného vyplývá, že BAWAG-PSK byl v okamžiku převzetí ručení podnikem v obtížích podle bodu 9 pokynů. Kromě toho je třeba obtíže BAWAG-PSK jednoznačně připsat bance samotné a jsou příliš závažné, než aby by mohly být zvládnuty skupinou, do níž banka náleží. Ani ÖGB ani AVB by nebyly schopny bez veřejné podpory BAWAG-PSK restrukturalizovat. BAWAG-PSK proto přichází v úvahu podpory na záchranu a/nebo restrukturalizaci podle bodu 13 pokynů.

(115)

K investicím soukromých bank a pojišťovacích společností do obou ÚZP k posílení kapitálových kvót BAWAG-PSK nedošlo na stejném základě jako u státního ručení. Soukromí investoři nesou výrazně menší riziko než stát svým ručením. Rakousko potvrdilo, že bez převzetí ručení spolkovou republikou za BAWAG-PSK by žádný soukromý investor nebyl připraven dát k dispozici prostředky, které byly chápány jako vlastní kapitál. Investice soukromého sektoru nejsou proto v rozporu se skutečností, že se BAWAG-PSK nacházel v obtížích.

(116)

Aby bylo možné posoudit, zda opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, musí Komise prověřit, zda

je financována státem nebo ze státních prostředků,

vytváří hospodářskou výhodu,

mohla by selektivním zvýhodněním určitých podnikům nebo odvětví výroby narušit soutěž a jestli

ovlivňuje obchod mezi členskými státy.

(117)

Aby podpora byla považována za státní podporu, musí být finanční prostředky přičitatelné státu a být přímo nebo nepřímo poskytnuté ze státních zdrojů.

(118)

V tomto případě jsou splněny obě kumulativní podmínky, neboť se u podpory jedná o státní ručení, které bylo poskytnuto na základě spolkového zákona.

(119)

Čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES zakazuje podpory, které zvýhodňují určité podniky nebo odvětví výroby, tj. selektivní podpory.

(120)

Ručením byl zvýhodněn výlučně BAWAG-PSK. V důsledku této skutečnosti je opatření třeba kvalifikovat jako selektivní.

(121)

Čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES zakazuje podpory, které ovlivňují obchod mezi členskými státy a narušují či hrozí narušit hospodářskou soutěž.

(122)

Komise nemusí v rámci právního hodnocení prokázat skutečný účinek podpory na obchod mezi členskými státy a skutečné narušení hospodářské soutěže, nýbrž pouze skutečnost, zda podpory jsou způsobilé tento obchod ovlivnit a narušit hospodářskou soutěž (29). Pokud podpora posiluje postavení jednoho podniku vůči ostatním konkurentům v obchodu mezi členskými státy, je třeba nahlížet na jejich konkurenceschopnost tak, že byla podporou narušena.

(123)

Komise upozorňuje na skutečnost, že bankovní sektor je již mnoho let otevřen hospodářské soutěži. Hospodářská soutěž, která za určitých podmínek existovala již v rámci volného pohybu kapitálu stanoveného Smlouvou o ES, se zlepšila postupující liberalizací.

(124)

BAWAG-PSK má pobočky, resp. dceřiné společnosti v různých členských státech, zejména v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku, v Maďarsku a na Maltě. Opačně jsou banky z jiných členských států činné v Rakousku, buď přímo skrze pobočky, resp. zastoupení, nebo nepřímo skrze kontrolu nad bankami a finančními instituty se sídlem v Rakousku.

(125)

Konečně existuje v bankovním sektoru obchod mezi členskými státy. Ručení posiluje BAWAG-PSK oproti jiným bankovním podnikům, vůči kterým je v konkurenci v rámci obchodu mezi členskými státy. Ručení je proto způsobilé poškodit obchod mezi členskými státy a narušit hospodářskou soutěž.

(126)

Kritériem pro existenci hospodářské výhody je skutečnost, že opatření poskytuje příjemci výhodu.

(127)

Podle bodu 4.2 sdělení o zárukách nepředstavuje individuální státní záruka státní podporu, neboť neexistuje hospodářská výhoda, pokud jsou splněny následující čtyři předpoklady:

a)

dlužník nemá finanční potíže;

b)

příjemce úvěrů by v zásadě byl schopen získat finanční prostředky na finančních trzích za tržních podmínek bez zásahu státu;

c)

záruka je vázána na konkrétní finanční transakci, zní na stanovenou maximální částku, nepokrývá více než 80 % nesplacené půjčky nebo jiného finančního závazku (vyjma dluhopisů a podobných nástrojů) a není neomezená;

d)

za záruku se platí tržní cena.

(128)

Podle názoru Komise není podmínka a) v daném případě splněna, neboť u BAWAG-PSK se v době převzetí ručení jednalo o podnik v obtížích.

(129)

Kromě toho by žádný účastník na trhu nepřevzal ručení za odměnu ve výši 0,2 %, kterou zaplatil BAWAG-PSK. Jak potvrdilo Rakousko, činila by běžná tržní odměna 32 až 49 milionů EUR za rok. Proto není splněna ani podmínka d).

(130)

Poskytnutí záruky spolkovou republikou zajišťuje BAWAG-PSK tudíž výhodu.

(131)

Komise došla k závěru, že se u převzetí ručení spolkovou republikou za BAWAG-PSK jedná o státní podporu.

(132)

Podpora byla poskytnuta Rakouskem dne 8. května 2006 se zpětným účinkem ode dne 31. prosince 2005, tj. před rozhodnutím Komise o její slučitelnosti se společným trhem.

(133)

Pro určení prvku podpory obsaženého v převzetí ručení musí Komise přezkoumat, zda a za jakých podmínek, resp. za jakých předpokladů by investor/ručitel jednající za běžných tržních podmínek převzal ručení.

(134)

Hypotetický investor jedná jako obezřetný poskytovatel kapitálu (30), který chce maximalizovat svoje zisky, ovšem bez toho, aby podstupoval příliš velká rizika v poměru k výnosu (31).

(135)

„Konečně je třeba porovnat chování veřejného investora se soukromým podle toho, jak by se choval soukromý investor při dané transakci s ohledem na informace dostupné k danému okamžiku a na předvídatelný vývoj.“ (32) Události, ke kterým došlo po přijetí rozhodnutí o investici, nejsou v důsledku toho relevantní pro posouzení prvku podpory obsaženého v převzetí ručení (33).

(136)

Podle bodu 3.1 sdělení by měl být prvek podpory hodnocen s ohledem na zvláštnosti ručení.

(137)

V daném případě sloužilo převzetí ručení jako záruka za specifické špatné úvěry BAWAG-PSK ve výši 900 milionů EUR. V důsledku převzetí ručení si aktiva udržela svoji hodnotu a oprávky, které by vedly k dalším ztrátám ve výši 900 milionů EUR v roční závěrce 2005, se staly nadbytečnými. Dopad a charakter převzetí ručení jsou v tomto ohledu srovnatelné s doplněním kapitálu (34). Tímto způsobem bylo možné předejít situaci, aby kvóta základního kapitálu BAWAG-PSK byla nižší než minimální zákonná kvóta.

(138)

Komise došla k závěru, že toto převzetí ručení není srovnatelné s ručením za veškeré závazky banky (35). Při takovýchto ručeních mají věřitelé banky bezprostřední právo na uspokojení pohledávky. V případě platební neschopnosti musí ručitel převzít závazky, které nemohou být uspokojeny z aktiv banky. Z hospodářského pohledu snižuje tento druh ručení náklady na refinancování banky pomocí dlužních úpisů. Komise uznává, že převzetí ručení, které zaručuje hodnotu zhruba 1,6 % celkových aktiv banky při výpadku, zajišťuje v omezeném rozsahu nepřímo také závazky, avšak celkový účinek převzetí ručení nelze považovat za srovnatelný. Z ručení poskytnutého Francií ve věci CFF (36), jež pokrývalo všechny závazky CFF, nemohou proto být pro tento případ činěny žádné relevantní závěry.

(139)

Podle podmínek stanovených v dohodě o ručení může být ručení uplatněno, pokud je banka i nadále hospodářsky ohrožena. BAWAG-PSK potvrdil v roční závěrce 2006 následující: „Uplatnění záruky je povoleno pouze v tom případě, když platební neschopnost banky hrozí jen z toho důvodu, že platnost ručení uplyne k 1. červenci 2007; spolková republika může uplatnění odvrátit prodloužením ručení.“ Ručitel by v tomto případě mohl ztratit až 900 milionů EUR bez toho, aby získal kapitálové podíly na bance, které by mu dovolily účastnit se na pozdějšího vzestupného trendu.

(140)

Důležitým předpokladem pro poskytnutí ručení je příslib vlastníků podílů BAWAG-PSK vůči spolkové vládě převést všechny jejich podíly na BAWAG-PSK nebo na AVB na třetí osoby.

(141)

Tento závazek k prodeji tvoří nejdůležitější základ pro hodnocení spolkového ručení.

(142)

Podle názoru Komise závisí uplatnění ručení a tudíž prvek podpory převzetí ručení bezprostředně na celkové investici potencionálního nabyvatele, tedy na prodejní ceně a připravenosti nabyvatele doplnit další vlastní kapitál. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že Rakousko uvádí v restrukturalizačním plánu, že „zdar sanace a další existence banky v rozhodujícím měřítku závisí na vysoké prodejní ceně. Každé snížení prodejní ceny pod […] miliard EUR z důvodu kompenzačních opatření banku bezprostředně ovlivní“.

(143)

Bez doplnění dalšího vlastního kapitálu nebo krátkodobého snížení rizikových aktiv by byla pravděpodobnost uplatnění ručení o to vyšší, o co je celková investice nabyvatele nižší než […] miliard EUR.

(144)

Komise posuzovala ručení a podmínky jejího uplatnění a došla k závěru, že soukromý investor/ručitel by v okamžiku převzetí ručení posuzoval tři důležité scénáře:

a)

První scénář: Prodej banky před červnem 2007 při celkové investici (prodejní cena + doplnění kapitálu) nabyvatele vyšší než […] miliard EUR, takže ručení by mohlo skončit ke dni uzavření bez toho, aby bylo uplatněno.

b)

Druhý scénář: Prodej banky před červnem 2007 při celkové investici méně než […] miliard EUR, takže ručení by bylo uplatněno částečně nebo v plném rozsahu.

c)

Třetí scénář: Prodej BAWAG-PSK se nezdaří před červnem 2007. V tomto případě musí být ručení – i když jeho celková hodnota (ročními zisky banky nebo snížením rizikových aktiv atd.) postupně klesá – prodlouženo na dobu neurčitou. V jiném případě by bylo ručení s největší pravděpodobností uplatněno, což by vedlo k vysokým ztrátám pro stát.

(145)

Rakousko sice zastávalo názor, že BAWAG-PSK by mohla nahromadit potřebné kapitálové rezervy doplněním kapitálu od nových investorů (37) nebo více pozitivními ročními výsledky hospodaření nebo sestavit jiný, méně ctižádostivý restrukturalizační plán, jenž by vyžadoval méně základního kapitálu, a ponechával bance tudíž více prostoru pro další snížení celkové částky ručení, avšak podle názoru Komise by soukromý investor/ručitel nebral takového hypotézy – které nelze vyloučit – v úvahu, neboť alternativní scénáře by byly příliš hypotetické. Obzvláště by soukromý investor vycházel v případě restrukturalizačního plánu, který by byl méně ctižádostivý než ten, na němž jsou založeny uvedené scénáře, z toho, že Rakousko v případě potřeby v červenci 2007 prodlouží převzetí ručení. Komise nesdílí názor Rakouska, že by ručení v červenci 2007 s jistotou nebylo prodlouženo, pokud by banka před tímto okamžikem ještě nebyla prodána. Daleko pravděpodobnější je uplatnění ručení téměř v plné výši, bez toho, aby ručení bylo prodlouženo, neboť BAWAG-PSK by v ještě nevytvořil nezbytné finanční prostředky pro dodržení ukazatelů bankovního dohledu a opět by hrozila platební neschopnost.

(146)

Komise přezkoumala další možnosti, které Rakousko navrhlo s cílem splnit požadavky na vlastní kapitál při uplynutí jednoročního trvání ručení, pokud by nedošlo k prodeji banky. Komise došla k závěru, že takovéto hypotézy sice není možné vyloučit, avšak soukromý investor/ručitel by je v okamžiku převzetí ručení nebral v úvahu, neboť alternativní scénáře, na nichž jsou založeny, jsou hypotetické nebo mají negativní dopad na podnikatelský plán banky. Krátkodobě a střednědobě by očekávané zisky bance nedovolily výrazně zlepšit své vybavení základním kapitálem (38). Snížení požadavků na vlastní kapitál zmenšením rizikových aktiv by negativně dopadlo na budoucí rentabilitu banky (39) a použití cizího kapitálu by bylo srovnatelné s částečným prodejem banky (40).

(147)

Ideální by bylo, pokud by Komise mohla každému ze tří scénářů přiřadit určitý stupeň pravděpodobnosti k okamžiku převzetí ručení. Z toho by mohla být odvozena částka podpory. Pro Komisi však na základě dostupných informací nebylo možné přesně určit příslušné stupně pravděpodobnosti. K okamžiku převzetí ručení nebylo možné předvídat, jak by se BAWAG-PSK dále vyvíjela.

(148)

Rakousko uvádí, že v okamžiku převzetí ručení mělo v důsledku činnosti FMA dostatečné informace o hospodářské situaci BAWAG-PSK a odhadlo pravděpodobnost realizace třech popsaných scénářů. Výsledně byl za realistický považován pouze první scénář. Rakousko na jeho podporu však nepředalo žádné podklady. Například nebyly Komisi předloženy žádné údaje k ocenění banky před převzetím ručení.

(149)

Hodnota BAWAG-PSK při schválení spolkového zákona v dubnu/květnu 2006 může být odhadnuta pouze za pomoci přibližných výpočtů:

a)

Soukromý věřitel by mohl za použití dostupných podkladů využít metodu diskontovaného cash-flow (metoda DCF). Takový přístup, který staví na číslech projektovaných pro přiměřené období, vede však k číslům, u nichž konečná hodnota představuje velmi velkou procentní sazbu celkové hodnoty. Příklad: Pokud vycházíme z čistého zisku, který byl uveden v podnikatelském plánu předloženém Rakouskem v září 2006 (na místo informací, které by měl k dispozici soukromý ručitel v dubnu/květnu 2006), vyplývá z něj za pomoci DCF hodnota o velikosti […] miliard EUR (41), přičemž konečná hodnota činí 85 % této částky. S ohledem na skutečnost, že tato metoda příliš velkou měrou závisí na konečné hodnotě, není podle názoru Komise možné v daném případě činit žádné spolehlivé konečné závěry.

b)

Na základě prodejní ceny za BAWAG-PSK ve výši […] miliard EUR (která nebyla známa na začátku roku 2006) a hodnotě vlastního kapitálu k 31. prosinci 2005 o výši 1,7 miliard EUR může být vyčíslena hodnota podniku (okruh zákazníků a síť poboček) o výši zhruba […] miliard EUR. Z částky vlastního kapitálu k 31. prosinci 2005 a z hodnoty podniku, po odečtení doplnění kapitálu, které musí provést noví vlastníci ve výši […] milionů EUR a platby v souvislosti se společností Refco ve výši […] milionů EUR ve spojení s prodejní cenou, vyplývá odhadovaná hodnota BAWAG-PSK na začátku roku 2006 o výši zhruba […] miliard EUR (42).

(150)

Komise musí také zohlednit, že časová tíseň byla v dubnu/květnu 2006, kdy by soukromý investor musel jednat, velmi výrazná. K dispozici bylo pouze několik týdnů pro přesnou analýzu finanční situace banky a předložení návrhu. Probíhající „run na banku“ na BAWAG-PSK představoval velké nebezpečí pro její platební schopnost. Další trvání tohoto vývoje, byť i po krátkou dobu, by banka nepřežila. V důsledku časového tlaku a vysoké nezbytné částky ručení byly nabídky soukromých účastníků na trhu téměř nebo úplně nemožné.

(151)

Dále existovaly další faktory nejistoty, např. v souvislosti se záležitostí Refco v USA a soukromý ručitel by musel posoudit, zda by jeho zásah byl – ve srovnání se spolkovým ručením – dostatečný, aby ukončil „run na banku“.

(152)

Z výše popsaných okolností dochází Komise k tomuto závěru:

a)

okamžik prodeje a výše kupní ceny za BAWAG-PSK byly pro tržně orientovaného ručitele dva neznámé faktory s vysokým rizikem;

b)

časový tlak všem tržním účastníkům velmi znesnadňoval podání nabídky;

c)

čistá hodnota aktiv banky nebyla tak nízká, aby bylo úplně vyloučeno převzetí ručení o celkové hodnotě 900 milionů EUR soukromým ručitelem, i když podmínkou by bylo zaplacení vysoké odměny.

(153)

Podle názoru Komise by od soukromého investora bylo možné spíše očekávat doplnění kapitálu, které by z něj učinilo společníka a tudíž by se podílel na přijímání rozhodnutí pro úspěšnou restrukturalizaci. Komise a Rakousko jsou však zajedno, že žádný soukromý investor by nebyl připraven dát k dispozici prostředky, na které by se pohlíželo jako na vlastní kapitál (43).

(154)

Ručení by soukromému investorovi nepřipadalo jako vhodný nástroj také z toho důvodu, že požadovaná vysoká odměna by zhoršila vyhlídky na rentabilitu a tudíž by působila proti ručení. Převzetí ručení daleko spíše odráží zájmy Rakouska, tedy v první řadě obnovení důvěry vkladatelů a partnerů ve stabilitu banky a ve finanční sektor v Rakousku. Rakousko jako ručitel také disponuje rozsáhlými kapacitami a má výhodné podmínky (rating AAA).

(155)

Následně je podle názoru Komise možné odhadnout prvek podpory, obsažený ve spolkovém ručení, jen jako rozpětí. Horní hranice tohoto rozpětí se nachází u 898 milionů EUR, tedy u nominální částky ručení po odečtení odměny zaplacené bankou ve výši 0,2 %. Stanovení dolní hranice je daleko komplexnější; podle názoru Komise by mohla být minimálně okolo 2/3 nominální částky ručení.

(156)

Komise přezkoumala analýzy prvku podpory ručení předložené Rakouskem a došla k závěru, že tyto analýzy jsou z vícero důvodů nedostačující.

(157)

Podle názoru Komise neodrážejí ve třech relevantních scénářích FSR společnosti BAWAG-PSK a odpovídající pravděpodobnost výpadku riziko ručitele. FSR Moody’s zůstává v každém scénáři v podstatě nezměněný, neboť ručení o hodnotě vyšší než 900 milionů EUR je z pohledu investora srovnatelné s již provedeným navýšením kapitálu o stejnou částku. V prvním scénáři je kapitál zvýšen pouze budoucím vlastníkem banky. V druhém scénáři je navýšení kapitálu provedeno částečně budoucím vlastníkem banky; u zbytkové částky je uplatněno ručení. Podle třetího scénáře ručení (i když se snižující se hodnotou) dále existuje, dokud nedojde ke vhodnému doplnění kapitálu nebo banka nevyprodukuje nezbytné finanční prostředky. Riziko ručitele však závisí značně na pravděpodobnosti jednotlivých scénářů, neboť doba trvání ručení a uplatněná částka se značně liší v závislosti na okamžiku prodeje BAWAG-PSK a dosažené ceně.

(158)

Rakousko zohledňuje při hodnocení založeném na FSR rizika uplatnění ručení pouze scénář, podle kterého je prodej uzavřen nejpozději dne 1. července 2007 a nabyvatel provede celkovou investici o hodnotě nejméně […] miliard EUR. Podle tohoto scénáře by bylo ručení uplatněno jen při výpadku BAWAG-PSK před jejím prodejem. Komise zastává naproti tomu názor, že další vývoj BAWAG-PSK nebyl v okamžiku převzetí ručení odhadnutelný a všechny popsané scénáře musely být hodnoceny při odhadu rizika.

(159)

Následně podle jejího názoru nejsou FSR a odpovídající pravděpodobnost výpadku způsobilé jako indikátory pro hodnocení prvku podpory obsaženého v ručení.

(160)

Komise považuje ověření věrohodnosti provedené Rakouskem jako nerelevantní. Úvěr se podle BWG nepovažuje za vlastní kapitál a nezabránil by poklesu kvóty kapitálu pod zákonné požadavky na vlastní kapitál.

(161)

Komise považuje také postup Rakouska, který spočíval v ohodnocení ručení stanovením s ním spojené teoretické výhody refinancování pro BAWAG-PSK, za nezpůsobilý. Uvedený Asset Swap Spread je založen na ratinzích, které zohledňují možnou státní podporu a tudíž neodrážejí vnitřní stabilitu BAWAG-PSK.

(162)

Komise dále dochází k závěru, že v případu BGB dostatečně zhodnotila pravděpodobnost realizace rizika, které platí pro ručení. S ohledem na skutečnost, že některá rizika byla velmi nepravděpodobná, došla Komise na základě scénáře přiměřeného tomuto případu k závěru, že prvek podpory příslušného ručení je nižší než jeho nominální hodnota. V případě CWP mohl podnik získat díky ručení, které Rakousko uvádí, úvěry za podmínek financování, které byly výhodnější než běžné tržní podmínky. Tyto okolnosti nejsou v tomto případě dány. Poté, co Komise přehodnotila zvláštní pozici CWP, došla však k závěru, že tržní cena uvedeného ručení odpovídala referenční úrokové sazbě plus 400 bazických bodů. V případě BAWAG-PSK provedla Komise také důkladné zhodnocení všech aspektů tří možných scénářů, aby stanovila prvek podpory spolkového ručení.

(163)

Proto Komise není názoru, že se její metodika v tomto případě liší od postupu v případech, které uvádí Rakousko.

(164)

Podle názoru Komise Rakousko nedoložilo, zda by měla platební neschopnost či úpadek společnosti BAWAG-PSK systematický vliv na rakouský finanční systém a obecněji na celé rakouské hospodářství.

(165)

Rakousko připustilo, že kvantitativní odhad eventuálních dopadů platební neschopnosti banky na národní hospodářství je téměř nemožný.

(166)

V této souvislosti by podle názoru Komise činily vklady na nejméně 95 % účtů zákazníků méně než 20 000 EUR a byly by v případě platební neschopnosti BAWAG-PSK kryty zákonným pojištěním vkladů. Skutečnost, že v případě platební neschopnosti by mohly být povolány jiné banky k jištění vkladů, sama o sobě nepostačuje k prokázání, že by byli ohroženi všichni účastníci na trhu v rakouském bankovním sektoru.

(167)

V červnu 2006 prohlásila OeNB, že rakouský bankovní sektor se v průběhu roku 2005 přes problémy BAWAG-PSK a Hypo Alpe-Adria Bank vyvíjel pozitivně. Také zátěžové testy prokázaly u bankovního systému vysokou odolnost vůči šokům. Celkově bylo možné soudit, že se rakouský bankovní systém nachází v dobrém stavu.

(168)

Komise používala čl. 87 odst. 3 písm. b) vždy velmi restriktivně. Naposledy byl použit v 80. letech, když řecké národní hospodářství po přistoupení k EU bojovalo s vážnou nerovnováhou a Společenství samo povolilo zvláštní výjimečná opatření k odstranění problémů (44).

(169)

Komise je v zásadě názoru, že podpory s pouze jedním příjemcem nejsou způsobilé řešit situace, na které odkazuje čl. 87 odst. 3 písm. b) část druhá. V případě Crédit Lyonnais  (45), kdy podpory měly hodnotu zhruba 20 miliard EUR (46), se podle Komise nejednalo o „podporu k odstranění závažné hospodářské poruchy, neboť podpora měla za cíl vyřešit obtíže jediného příjemce, Crédit Lyonnais, a ne celého hospodářského odvětví.“ Podpora proto nebyla povolena podle čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES, nýbrž na základě čl. 87 odst. 3 písm. c) jako podpora na restrukturalizaci, která je slučitelná se společným trhem.

(170)

Komise z těchto důvodů vychází z toho, že čl. 87 odst. 3 písm. b) nemůže být na tento případ použit.

(171)

Podle bodu 15 pokynů je podpora na záchranu je ve své podstatě přechodné, vratné opatření, jež má držet podnik nad vodou, než bude vypracován plán restrukturalizace nebo likvidace. Podle stejného bodu 15 nesmí doba trvání takovéhoto opatření přesahovat šest měsíců.

(172)

Převzetí ručení bylo poskytnuto dne 6. června 2006 (a v zásadě až do prodeje BAWAG-PSK, resp. července 2007). Jeho doba trvání takto tedy překročila maximální dobu trvání šesti měsíců stanovenou v pokynech. Kromě toho nabyla skutečně a zpětně účinnosti dne 31. prosince 2005.

(173)

Převzetí ručení nemůže být proto podle pokynů považováno za podporu na záchranu slučitelnou se společným trhem.

(174)

Pokyny obsahují kritéria, která musí být naplněna, aby restrukturalizační podpora mohla být povolena:

a)

musí existovat plán restrukturalizace na znovuobnovení dlouhodobé rentability a být v plném rozsahu proveden;

b)

podpora musí být omezena na minimum;

c)

je třeba předejít nepřijatelnému narušení hospodářské soutěže.

(175)

Pro Komisi má pro řešení nastalých obtíží a pozitivní hospodářský vývoj banky hlavní význam přechod BAWAG-PSK jako celku pod kontrolu soukromého investora. Skutečně je možné vycházet z toho, že, jak poznamenává Rakousko, podnik pod kontrolou nového, soukromého vlastníka má lepší vyhlídky na dlouhodobou rentabilitu a že tímto způsobem bude zaručeno, že nebudou zapotřebí žádné další podpory. Ukazuje se, že prodej je klíčový prvek restrukturalizace BAWAG-PSK.

(176)

V lednu 2007 byl Komisi předán plán restrukturalizace, který byl aktualizován BAWAG-PSK. Změny (oproti původnímu plánu), které se týkají hypotéz a předpokladů, jsou podle názoru Komise důležité pro přesný popis současné hospodářské situace; důležité finanční údaje Komise hodnotí jako realistické a dosažitelné.

(177)

Komise považuje tržní prognózy, na kterých je založen tento plán, za přiměřené a očekávaný kapitálový výnos za dostatečně vysoký, aby BAWAG-PSK mohl z vlastní síly obstát v hospodářské soutěži na rakouském a mezinárodním finančním trhu.

(178)

Jak ukazuje podrobný popis okolností, které vedly k obtížím banky, má lepší řízení rizika rozhodující význam pro to, aby se neopakovaly minulé závažné chyby. Nové obchodní vedení banky přistoupilo v roce 2006 k celkovému řešení této otázky, zejména třemi hlavními opatřeními:

a)

zavedení kodexu Corporate-Governance a nového jednacího řádu pro představenstvo;

b)

změny kontrolingu rizika a jmenování člena představenstva pro řízení rizika;

c)

zdokonalení postupů pro úhradu faktur (47) z pohledu rizika.

(179)

Tato opatření jsou podle názoru Komise přiměřená.

(180)

Riziko popsané v rozhodnutí o zahájení řízení, které souvisí s Refco, riziko neplnění závazků akcionářů BAWAG-PSK vůči americkým věřitelům a riziko související s klauzulemi upravujícími proměnlivé úrokové sazby je podle názoru Komise v plánu restrukturalizace dostatečně zohledněno.

(181)

Již za rok 2006 byl vytvořen malý bilanční zisk o velikosti 0,2 milionů EUR a roční zisk byl při hodnotě […] milionů EUR vyšší, než se očekávalo podle restrukturalizačního plánu. Tato čísla dokládají, že banka se rozvíjí podle plánu restrukturalizace.

(182)

Komise také přezkoumala analýzu citlivosti předloženou Rakouskem, která obsahuje optimistický a pesimistický scénář a považuje popis za přiměřený. Jednak vyplývá z pesimistického scénáře s výsledkem za běžnou činnost ve výši […] milionů EUR v roce 2011 hodnota, která zabezpečuje dlouhodobou existenci banky. Za druhé zůstává očekávaná rentabilita BAWAG-PSK podle optimistického scénáře s výsledkem za běžnou hospodářskou činnost v roce 2011 ve výši […] milionů EUR v rámci rentability konkurentů.

(183)

Rakousko potvrdilo, že konsorcium provede plán restrukturalizace aktualizovaný BAWAG-PSK a proto ho v celém rozsahu schválilo.

(184)

Tak, jak celková investice potencionálního kupce bezprostředně podmiňuje prvek podpory převzetí ručení, závisí úspěšná restrukturalizace banky podle názoru Komise také rozhodující mírou na navýšení kapitálu, kterého musí dosáhnout noví vlastníci (48). Celkové investice konsorcia neslouží tomu, aby ručení nebylo uplatněno, nýbrž vytvářejí přiměřené kapitálové vybavení jako základ pro provedení restrukturalizačního plánu.

(185)

Komise bere na vědomí, že restrukturalizační plán, který obsahuje podrobný plán pro další rozvoj banky do roku 2011, by měl být v hrubých rysech proveden v období […].

(186)

Celkově je možné shrnout, že zlepšení rentability BAWAG-PSK vyplývá v první řadě z vnitřních opatření a že všechny pochybnosti obsažené v rozhodnutí o zahájení řízení byly odstraněny. Komise je přesvědčena, že restrukturalizační plán umožní BAWAG-PSK obnovit dlouhodobou rentabilitu.

(187)

Podle bodů 44 a 50 pokynů je třeba Komisi průběžně informovat o pokrocích při provádění plánu.

(188)

U velkých podniků, jako je BAWAG-PSK, by měl vlastní příspěvek podniku podle pokynů činit v zásadě 50 % nákladů na restrukturalizaci.

(189)

Náklady na restrukturalizaci dosahují nejméně […] miliard EUR. Nejsou financovány přímo spolkovým ručením, nýbrž je nesou ze 100 % banka a její vlastníci. Také desinvestice přispívají k financování restrukturalizačního plánu.

(190)

I v případě, pokud by Komise nahlížela na celkovou částku ručení jako na podporu k financování nákladů na restrukturalizaci, činil by vlastní příspěvek BAWAG-PSK více než 50 %.

(191)

Podle názoru Komise se formou a výší podpory – státní ručení za špatné úvěry, jež umožní dodržení předpisů upravujících bankovní dohled – předejde tomu, aby BAWAG-PSK byla vybavena nadbytečnou likviditou, která by mohla být použita pro agresivní chování, které zkresluje hospodářskou soutěž a nemá vztah k procesu restrukturalizace. Dále odpovídá horní hranice rozpětí, ve kterém leží prvek podpory, s 898 miliony EUR pouze 1,6 % bilanční sumy banky, což je ve srovnání s jinými případy, ve kterých Komise vydala pozitivní rozhodnutí, velmi nízká procentní sazba (49).

(192)

V daném případě nebyla poskytnuta také žádná podpora na záchranu.

(193)

S ohledem na výše uvedené je Komise názoru, že podpora je omezená na minimum bezpodmínečně nezbytné na znovuobnovení dlouhodobé rentability a dochází k závěru, že vlastní příspěvek beneficienta je s pokyny v souladu.

(194)

Podle pokynů musí být přijata opatření, která by co možná nejvíce zmírnila nepříznivé dopady podpory na konkurenty. Tato opatření mohou zahrnovat prodej aktiv, snížení kapacity nebo omezení přítomnosti na trhu a omezení vstupních překážek na příslušných trzích. Opatření musí být úměrná rušivým účinkům způsobeným podporou a zejména relativnímu významu daného podniku na trhu nebo trzích.

(195)

Přísliby BAWAG-PSK předané Komisi Rakouskem tvoří součást procesu restrukturalizace. Zejména desinvestice, které byly provedeny nebo ještě budou provedeny, vskutku přispívají k financování nákladů na restrukturalizaci a odstraňují pochybnosti Komise, které se týkají práva hospodářské soutěže.

(196)

Mnohá opatření mají dopady na hlavní obor činnosti banky.

(197)

V úvěrové činnosti s veřejným sektorem, v níž měla BAWAG-PSK tržní podíl […] (25 % v roce 2005), sníží banka hodnotu svých půjček spolkové republice (Rakouské republice) do konce […] o […] ([…] miliard EUR) na maximálně […] miliard EUR. Tato horní hranice o hodnotě […] miliard EUR nebude překročena do […] (50).

(198)

Dále banka, jež je důležitým tzv. primárním prodejcem spolkových dluhopisů, se po dobu […], která počíná […], do […] vzdává účasti na nabídkových řízeních. Toto znamená, že BAWAG-PSK se nesmí účastnit řízení, jejichž odhadovaná celková hodnota činí zhruba […] miliard EUR.

(199)

Tato opatření by mohla poškodit pověst banky u zákazníků ze segmentu veřejného sektoru a tím zpomalit budoucí rozšíření této oblasti působnosti. Opatření také omezuje s ohledem na dluhopisy spektrum investičních produktů, které banka může nabízet zejména soukromým zákazníkům.

(200)

Obě popsaná opatření se týkají trhů, na nichž banka bude mít po restrukturalizaci důležité postavení, a přesahují míru nezbytnou pro znovuobnovení rentability.

(201)

Komise dále upozorňuje na skutečnost, že BAWAG-PSK musel prodat své akcie OeNB, což byla podmínka pro převzetí ručení Spolkem. Tato kapitálová účast byla pro banku velmi důležitá. Kromě toho byly v červenci 2006, resp. březnu 2007, prodány podíly na Bank Frick & Co. AG a na hobex AG. Prodejem účasti na hobex AG, která je činná v oblasti zmocnění k inkasu, se BAWAG-PSK stáhl z důležité oblasti, ve které jsou zastoupeny největší banky v Rakousku.

(202)

Rakousko dává přednost nepovažovat uzavření tří poboček ve Vídni za účinné vyrovnávací opatření. Uzavření tří poboček ve Vídni není možné považovat také podle názoru Komise v daném případě za účinné vyrovnávací opatření, neboť není doloženo, zda se u dotyčných poboček nejedná o ztrátové činnosti, které by pro znovuobnovení rentability musely být v každém případě zastaveny.

(203)

V oblasti pojištění, které je blízké hlavnímu oboru činnosti banky, BAWAG-PSK rychle prodá podíl o hodnotě převyšující 50 % na P.S.K. Versicherung AG a BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft a přizná nabyvateli právo odkupu zbývajících podílů. Příslušná hodnota v hotovosti dosahuje částky nad […] miliard EUR. V lednu 2007 byl kromě toho prodán pojišťovací makléř Funk International Austria GmbH.

(204)

Banka se dále zavázala prodat nejdůležitější podíly v oblastech, které nepatří do hlavního oboru činnosti banky (zejména podíly na Cosmos Elektrohandels GmbH & Co KG, COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs GmbH, […], jakož i 42 % podíl na ATV Privat-TV Services AG). Tímto způsobem se BAWAG-PSK soustředí na svůj hlavní obor činnosti.

(205)

Aby se proces zcizování majetku dařil a aby mohl být uzavřen probíhající proces restrukturalizace, akceptuje Komise, že (51) prodej […] se uskuteční až před […] a 42 % podíl na ATV Privat-TV Services AG bude prodán až před […].

(206)

V roce 2006 byly prodány různé nemovitosti za […] milionů EUR. Před koncem roku 2008 by měly být prodány další nemovitosti o bilanční hodnotě zhruba […] milionů EUR. Kromě toho by měly být v roce 2007 prodány průmyslové účasti na Voestalpine a […].

(207)

Dále klesly běžné vklady tuzemských a zahraničních klientů u BAWAG-PSK od září 2005 do června 2006 o 560 milionů EUR (tržní podíl klesl o […] % na […] %). Spořitelní vklady se ve stejném období snížily o 4 miliardy EUR (tržní podíl klesl téměř o […] % na […] %). I když tato ztráta vkladů klientů není v celém rozsahu srovnatelná s vyrovnávacím opatřením ve smyslu pokynů, měla negativní dopad na nejdůležitější zdroj refinancování banky. „Run na banku“ je podle názoru Komise třeba v této souvislosti při celkovém hodnocení eventuálních nepřijatelných narušení hospodářské soutěže hodnotit jako polehčující okolnost.

(208)

Celkově se bilanční suma BAWAG-PSK snížila po převzetí ručení spolkovou republikou k 31. prosinci 2006 oproti 31. prosinci 2005 o 11 % (6 miliard EUR) (52) a oproti 30. červnu 2006 o 9,3 % (5 miliard EUR). Další opatření, zejména snížení spolkové půjčky o […] miliard EUR, se projeví od […] a mohla by odpovídat dalšímu snížení bilanční sumy o […] % (oproti roku 2005).

(209)

Podpory na záchranu nebo restrukturalizační podpory mohou být podle pokynů považovány ve výjimečných případech za oprávněné, pokud má být zachována konkurenční tržní struktura a zánik podniku by mohl vést k monopolní situaci nebo k oligopolu. Zánik BAWAG-PSK v případě platební neschopnosti by pravděpodobně posílil v první řadě nejdůležitější konkurenty banky, a to na trhu, který je již nyní relativně koncentrovaný (53) a na kterém mají společně Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank / Sparkassengruppe a Raiffeisengruppe v Rakousku více než 80 % tržní podíl v oblasti malobankovnictví.

(210)

Komise došla k závěru, že vyrovnávací opatření jsou při zohlednění stanoveného pásma prvku podpory převzetí ručení přiměřená dopadům podpory poskytnuté BAWAG-PSK, které narušují hospodářskou soutěž.

(211)

U povinnosti prodeje uložené Rakouskem ÖGB se podle Komise nejedná o vyrovnání za zkreslení hospodářské soutěž, neboť příjemcem podpory je BAWAG-PSK, nikoliv však ÖGB. Prodej banky konsorciu se však považuje za prospěšný pro proces restrukturalizace (viz výše).

(212)

Skutečnost, že konkurenti BAWAG-PSK založili ÚZP k zajištění kapitálové základny banky, neznamená, že převzetí ručení spolkovou republikou by nevyvolalo žádná patrná narušení hospodářské soutěže. V této souvislosti je důležité, že ÚZP byly založeny teprve po převzetí ručení za BAWAG-PSK.

(213)

Komise musí být průběžně informována o pokroku dosaženém při realizaci výše uvedených vyrovnávacích opatřeních.

(214)

Lhůty pro provedení vyrovnávacích opatření mohou být Komisí prodlouženy, pokud Rakousko prokáže, že nastaly nepředvídatelné okolnosti. Ve výjimečných případech, které Rakousko musí přiměřeně odůvodnit, může Komise na návrh určité závazky a podmínky také změnit a/nebo je nahradit rovnocennými jinými opatřeními.

(215)

Dodatečně, vedle opatření přijatých s cílem zabránit nežádoucímu narušení hospodářské soutěže, může Komise stanovit jakékoli podmínky či závazky, které považuje za nutné, aby zajistila, že podpora nenaruší hospodářskou soutěž v rozsahu odporujícím společnému zájmu.

(216)

V této souvislosti by Komise chtěla zaručit, že nebudou poskytnuty žádné další podpory, které by mohly ovlivnit přiměřenost opatření podpory, kterého se týká toto rozhodnutí. Komise sice přijala přísliby BAWAG-PSK předané Rakouskem týkající se poskytování jiných podpor do konce roku 2010, upozorňuje však na to, že v každém případě platí podle části 3.3 pokynů po dobu 10 let po tomto rozhodnutí všeobecný zákaz pro podpory na restrukturalizaci ve prospěch BAWAG-PSK. Provedený příslib je podle názoru Komise ve smyslu bodu 46 písm. c) pokynů přiměřený a nezbytný. Všeobecný zákaz se netýká podpor podle čl. 87 odst. 2 Smlouvy o ES. Komise může s ohledem na stanovené cíle akceptovat, že BAWAG-PSK budou poskytnuty podpory v rámci výzkumných projektů spolufinancovaných Evropskou unií, podpory na všeobecná opatření na vzdělávání (54) v rámci schválených úprav a opatření na úsporu energie (55) v rámci schválených úprav, neboť takovéto podpory by neměly výrazný dopad na přiměřenost prvku podpory převzetí ručení.

(217)

Kromě toho splňují přísliby uvedené výše ve 197. a 198. bodě odůvodnění podle názoru Komise požadavky bodu 46 písm. a) a b) pokynů.

VIII.   ZÁVĚR

(218)

Komise dochází k závěru, že podpora poskytnutá Rakouskem ve formě převzetí ručení ve výši 900 milionů EUR je v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES, a je tudíž protiprávní. Podpora však může být prohlášena za slučitelnou se společným trhem, pokud budou splněny provedené závazky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Státní podpora, kterou Rakousko poskytlo na restrukturalizaci BAWAG-PSK ve formě poskytnutého ručení spolkové republiky o částce 900 milionů EUR, je slučitelná se společným trhem, pokud budou splněny podmínky a závazky uvedené v článku 2.

Článek 2

1.   Rakousko zabezpečí, aby byl v plném rozsahu proveden plán restrukturalizace BAWAG-PSK předaný Komisi dne 3. ledna 2007.

2.   Rakousko zabezpečí, aby následující kapitálové účasti byly prodány třetí osobě nezávislé na skupině BAWAG-PSK:

a)

prodej více než 50 % kapitálové účasti na P.S.K. Versicherung AG a na BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft s bilančním účinkem nejpozději k […] s tím, že nabyvatel bude mít právo odkupu zbývajících podílů;

b)

dokončení prodeje nemovitostí o hodnotě zhruba […] milionů EUR s celkovým bilančním účinkem nejpozději k […];

c)

prodej účasti o velikosti […] % na […] s bilančním účinkem nejpozději k […];

d)

prodej účasti o výši 42,56 % na ATV Privat-TV Services AG s bilančním účinkem nejpozději k […];

e)

prodej […] s bilančním účinkem nejpozději k […].

3.   Rakousko zajistí, aby hodnota půjček BAWAG-PSK Rakousku byla ke konci hospodářského roku 2007 snížena na nejvýše […] miliard EUR. Tato částka nebude do […] překročena. Výjimku tvoří stávající závazky společností skupiny BAWAG-PSK z budoucích tranší z již provedených veřejných zakázek.

4.   BAWAG-PSK nebude během období […], které začíná […], vybrána jako emitent spolkových dluhopisů.

5.   Až do 31. prosince 2010 nezíská BAWAG-PSK žádné jiné podpory, než jsou podpory podle čl. 87 odst. 2 Smlouvy o ES, podpory v rámci výzkumných projektů spolufinancovaných Evropskou unií, podpory pro všeobecné vzdělávání v rámci schválených úprav nebo podpory pro opatření na úsporu energie v rámci schválených úprav. V následujících deseti letech nebudou povoleny žádné podpory na restrukturalizaci.

6.   Aby mohlo být kontrolováno plnění podmínek podle odstavců 1 až 5, předloží Rakousko pravidelné zprávy o pokroku dosaženém při restrukturalizaci BAWAG-PSK do roku 2010. První výroční zpráva bude předložena v lednu 2009. Následující zprávy se budou týkat roku 2009, resp. 2010, s datem předložení ke konci března 2010, resp. 2011.

Článek 3

Rakousko informuje do dvou měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí Komisi o opatřeních, které přijalo k dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Rakouské republice.

V Bruselu dne 27. června 2007.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. C 232, 30.12.2006, s. 11.

(3)  Viz poznámka pod čarou 2.

(4)  ÖGB držela 51 % podílů na kapitálové společnosti a nepřímo – prostřednictvím své soukromé nadace Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung (Rakouská odborářská soukromá nadace solidarita – dále jen „ÖGSP“) – 49 % podílů. ÖGB je zakladatelem ÖGSP.

(5)  Obchodní tajemství.

(6)  Lví podíl těchto pohledávek tvoří dva nezajištěné úvěry, které byly poskytnuty AVB ve formě kontokorentních úvěrů ve výši celkem 1,531 miliard EUR a dva úvěry pro ÖGSP ve formě kontokorentních úvěrů v celkové výši […] milionů EUR.

(7)  Součet prodejní ceny a potřebného doplnění kapitálu pro BAWAG-PSK.

(8)  BAWAG Versicherung AG a PSK Versicherung AG mají […] % podíl na rakouském trhu se životním pojištěním.

(9)  Konsorcium sestává z Cerberus European Investments, der Österreichischen Post (Rakouské pošty), Generali Holding Vienna AG, Wüstenrot Verwaltung- und Dienstleistungen GmbH, dalších finančních institutů a soukromých osob.

(10)  Refco byl tehdy největší termínový obchodník a obchodník se surovinami v USA.

(11)  […]

(12)  V příloze k auditorské zprávě, BGBl. II č. 305/2005, v části IV Z 14 písm. c) a d).

(13)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1994 ve spojených právních věcech C-278/92, C-279/92 a C-280/92, Španělské království v. Komise, Sb. rozh. 1994, s. I-4103.

(14)  Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.

(15)  Rating BAWAG-PSK vypracovaný agenturou Moody's se zhoršil pro všechny krátko- a dlouhodobé vklady a pohledávky z A2 na A3, Financial Strength Rating na E+.

(16)  Úř. věst. C 71, 11.3.2000, s. 14.

(17)  FSR představuje odhad agentury Moody’s interní jistoty a bonity banky a nezohledňuje proto určitá vnější úvěrová rizika a prvky podpory úvěrů, jež jsou zahrnuty v Moody’s Bank Deposit Ratings.

(18)  Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 1999, K(1999) 2035, Crédit Foncier de France (Úř. věst. L 34, 3.2.2001, s. 36), bod 49.

(19)  Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2004, K(2004) 327, Bankgesellschaft Berlin (Úř. věst. L 116, 4.5.2005, s. 1), bod 27 a násl.

(20)  Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005, K(2005) 427, Chemische Werke Piesteritz (Úř. věst. L 296, 12.11.2005, s. 19), bod 107.

(21)  900 milionů EUR × 5,47 % = 49,1 milionů EUR.

(22)  49,1 milionů EUR – (900 × 0,2 %) = 47,3 milionů EUR.

(23)  Srovnej Moody’s Investor Service, „Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers: 2000“.

(24)  Pokud vycházíme ze standardního ukazatele kapitálové přiměřenosti o výši 8 %.

(25)  Pokud vycházíme ze změny Swap Spreads před a po poskytnutí spolkového ručení.

(26)  Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 1994 týkající se poskytnutí státní podpory Francií ve prospěch Bull group ve formě neoznámeného navýšení kapitálu (Úř. věst. L 386, 31.12.2004, s. 1), bod 10; rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1995 o podmíněném povolení podpory poskytnuté Francií ve prospěch Bank Crédit Lyonnais (Úř. věst. L 308, 21.12.1995, s. 92), bod 116; rozhodnutí Komise ze dne 21. června 1995 o podpoře italského státu ve prospěch podniku Enichem Agricoltura SpA (Úř. věst. L 28, 6.2.1996, s. 18), bod 26; rozhodnutí Komise ze dne 3. července 2001 o podpoře Španělska k restrukturalizaci Babcock Wilcox España SA (Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 50), bod 40; rozhodnutí Komise ze dne 16. září 1998 o podmíněném povolení podpory poskytnuté Itálií ve prospěch Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (Úř. věst. L 129, 22.5.1999, s. 30), bod 35; rozhodnutí Komise ze dne 16. září 1998 o podmíněném povolení podpory poskytnuté Itálií ve prospěch Italstrade SpA (Úř. věst. L 109, 27.4.1999, s. 1), bod 2.

(27)  Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 1997, Bank Austria/Creditanstalt, COMP IV/M.873, bod 46 a násl.

(28)  Co se týče tržních podílů, odkazuje Rakousko na rozhodnutí Komise o spojení ze dne 28. února 2007, Cerberus/BAWAG-PSK, COMP/M. 4565.

(29)  Viz například rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve věci C-372/97, Itálie v. Komise, Sb. rozh. 2004, s. I-3679, bod 44.

(30)  Rozsudek Soudního dvora ve věci C-482/99, Francie v. Komise, Sb. rozh. 2002, s. I-4397, bod 71.

(31)  Rozsudek Soudu ve spojených věcech T-228/99 a T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale a Land Nordrhein-Westfalen v. Komise, Sb. rozh. 2003, s. II-43, bod 255.

(32)  Spojené věci T-228/99 a T-233/99, bod 246.

(33)  Rozsudek Soudu ve věci T-16/96, Cityflyer Express v. Komise, Sb. rozh. 1996, s. II-757, bod 76.

(34)  Srov. věc C 44/03 (Podpory Rakouska ve prospěch Banky Burgenland) (Úř. věst. L 263, 8.10.2005, s. 8), bod odůvodnění 36.

(35)  Srov. státní záruky za německými veřejnými bankami („Gewährträgerhaftung“ – ručení zřizovatele) rakouskými spořitelnami („Ausfallhaftung“ – ručení zřizovatele, dosl. ručení za výpadek), jež byly zrušeny rozhodnutími Komise.

(36)  Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 1999, K(1999) 2035, Crédit Foncier de France (Úř. věst. L 34, 3.2.2001, s. 36), bod 49. Rozhodnutí ve věci CFF bylo vydáno dříve, než sdělení o zárukách vstoupilo v platnost.

(37)  Doplnění kapitálu menšinovými vlastníky jsou v souvislosti s povinností prodeje, kterou Rakousko uložilo ÖGB, nepravděpodobné.

(38)  Očekávané roční výsledky hospodaření BAWAG-PSK dosahují během prvního tříletého období (2006–2008) celkem […] milionů EUR. Toto časové období by bylo přiměřeným základem pro analýzu soukromého investora. Není však možné opominout skutečnost, že při těchto prognózách zisku nebyla zohledněna žádná tržní odměna za převzetí ručení. Pokud by banka musela platit takovou odměnu, bylo by v restrukturalizačním období daleko obtížnější dosáhnout těchto výsledků.

(39)  Zmenšením celkových aktiv by se výrazně snížila základna pro zisk BAWAG-PSK. Aktiva lze všeobecně v krátkodobém horizontu prodat jen pod tržní hodnotou.

(40)  Doplnění kapitálu menšinovými vlastníky jsou v souvislosti s povinností prodeje, kterou Rakousko uložilo ÖGB, nepravděpodobné.

(41)  Při diskontní sazbě o výši 10 %.

(42)  1,7 miliard EUR + […] miliard EUR – […] miliard EUR – […] miliard EUR = […] miliard EUR.

(43)  K založení obou výše uvedených ÚZP soukromými účastníky na trhu by bez spolkového ručení nedošlo a není proto s tímto názorem v rozporu.

(44)  Rozhodnutí Komise 88/167/EHS ze dne 7. října 1987 o zákoně 1386/1983 o průmyslových podporách řecké vlády (Úř. věst. L 76, 22.3.1988, s. 18).

(45)  Rozhodnutí Komise ze dne 20. května 1998 o podporách Francie ve prospěch Crédit Lyonnais (Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 28).

(46)  V roce 1995 povolila Komise první státní podpory, jejichž hodnota byla odhadnuta na maximální částku 8 miliard EUR (rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1995 o podmíněném povolení podpory poskytnuté Francií ve prospěch banky Crédit Lyonnais (Úř. věst. L 308, 21.12.1995, s. 92)). V roce 1996 byly povoleny podpory ve výši 0,6 miliard EUR (rozhodnutí Komise ve věci N 692/96 – C 47/96 (Úř. věst. C 390, 24.12.1996, s. 7)). Konečně byly v roce 1998 povoleny další podpory o hodnotě mezi 8 a 15 miliardami EUR (rozhodnutí Komise ze dne 20. května 1998 o podporách Francie ve prospěch Crédit Lyonnais (Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 28)).

(47)  Procesy, které vedou k tomu, že jsou zaplaceny faktury.

(48)  Prodejní cena má vliv na nezbytné navýšení kapitálu.

(49)  Srov. např. rozhodnutí Komise 1999/508/ES ze dne 14. října 1998 o podmíněném povolení podpory poskytnuté Francií Societé Marseillaise de Crédit (věc C 42/96 ex NN 194/95) (Úř. věst. L 198, 30.7.1999, s. 1); rozhodnutí Komise 2005/345/ES ze dne 18. února 2004 o restrukturalizační podpoře Německa ve prospěch Bankgesellschaft Berlin AG (věc C 28/2002 ex NN 5/2002) (Úř. věst. L 116, 4.5.2005, s. 1), jakož i rozhodnutí Komise 2001/89/ES ze dne 23. června 1999 o podmíněném povolení podpory poskytnuté Francií bance Crédit Foncier de France (věc C 30/96 ex NN 44/96) (Úř. věst. L 34, 3.2.2001, s. 36).

(50)  Z toho jsou vyňaty stávající závazky společností skupiny BAWAG-PSK z budoucích tranší z již provedených pořizovacích úkonů.

(51)  Lhůty pro provedení vyrovnávacích opatření mohou být Komisí prodlouženy, pokud Rakousko prokáže, že nastaly nepředvídatelné okolnosti. Ve výjimečných případech, které Rakousko musí přiměřeně odůvodnit, může Komise určité závazky a podmínky také změnit nebo je nahradit rovnocennými jinými opatřeními.

(52)  Bilanční suma za skupinu se ve stejném období snížila o 12,2 %.

(53)  Srov. také rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2002 v řízení podle článku 81 Smlouvy o ES ve věci COMP/36.571/D-1 – Österreichische Banken („Lombard Club“) (Úř. věst. L 56, 24.2.2004, s. 1), bod odůvodnění 8.

(54)  Podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 20), nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/72/ES (Úř. věst. L 32, 6.2.2007, s. 180), zahrnují „všeobecná vzdělávací opatření“ školení, která se netýkají nebo v první řadě netýkají stávající nebo budoucí pozice v přijímajícím podniku, zprostředkovávají kvalifikaci převoditelnou na jiné podniky nebo okruhy činnosti a tudíž výrazně zvyšují možnost uplatnění příslušného zaměstnance.

(55)  Podle pokynů Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3) jsou opatření na úsporu energie zejména taková opatření, jejichž pomocí mohou podniky snížit spotřebu energie v rámci svého výrobního procesu.


26.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. března 2008

o požadavcích na požární bezpečnost, kterou mají splňovat evropské normy pro cigarety podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES

(Text s významem pro EHP)

(2008/264/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2001/95/ES stanoví, že evropské normy by měly být vypracovány evropskými normalizačními orgány. Tyto normy by měly zajistit, aby výrobky splňovaly obecný požadavek na bezpečnost podle uvedené směrnice.

(2)

Podle směrnice 2001/95/ES, pokud jde o rizika a kategorie rizik, na která se vztahují příslušné vnitrostátní normy, se předpokládá, že je výrobek bezpečný, je-li ve shodě s nezávaznými vnitrostátními normami přejímajícími evropské normy.

(3)

Cigarety jsou svou podstatou nebezpečné výrobky, protože produkují teplo a obsahují hořlavý materiál, který po zapálení hoří po celé délce cigarety. Riziko spojené s neuváženě odloženými zapálenými cigaretami, které jsou ponechány bez dozoru, představují požáry a s nimi související smrtelné nehody, zranění a materiální škody. Nehody tohoto druhu byly zaznamenány a podle odhadů způsobují každoročně ve Společenství minimálně 1 000 úmrtí (2).

(4)

Byla vyvinuta technická řešení, která zabrání cigaretám, aby hořely v celé délce, pokud kuřák cigaretu aktivně nekouří. Komerčně dostupné cigarety obsahují v cigaretovém papíře proužky papíru široké přibližně 6 mm a umístěné v odstupech přibližně 20 až 30 mm. Takové „zpomalovače“ zabraňují přístupu kyslíku do hořící části cigarety a způsobí, že cigarety alespoň do určité míry samy vyhasnou. Snížená schopnost cigarety zapálit tak omezuje zdroj a riziko požárů.

(5)

Požadavek na bezpečnost cigaret by měl být stanoven podle ustanovení článku 4 směrnice 2001/95/ES s cílem požádat normalizační orgány o vypracování normy týkající se snížení schopnosti cigarety zapálit, v souladu s postupem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (3) a umožnit zveřejnění odkazu na přijatou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Normalizační orgány by měly přiměřeně zohlednit normu ASTM E2187-04.

(6)

Po zveřejnění normy v Úředním věstníku se bude předpokládat, že cigarety vyrobené v souladu s touto normou vyhovují obecnému požadavku na bezpečnost směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, pokud jde o požadavek na požární bezpečnost zahrnutý v dané směrnici.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle směrnice 2001/95/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto rozhodnutí je stanovit požadavek, na jehož základě Komise může požádat příslušné normalizační orgány o vypracování příslušné normy pro snížení schopnosti cigaret zapálit. Schopnost cigaret zapálit se sníží, aby se minimalizovaly požáry způsobující smrtelné nehody, zranění a materiální škody.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se cigaretou se sníženou schopností zapálit rozumí cigareta, která v případě, že ji kuřák aktivně nekouří, vyhasne sama dřív, než shoří v celé své délce.

Článek 3

Požadavek

Pro účel článku 4 směrnice 2001/95/ES je požadavek na bezpečnost tento: nejvýše 25 % cigaret ze šarže vzorků, které se zkoušejí, vyhoří v celé své délce.

V Bruselu dne 25. března 2008.

Za Komisi

Meglena KUNEVA

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Konsorcium ASPECT. Tabák nebo zdraví v Evropské unii. Minulost, přítomnost a budoucnost. Evropská komise, 2004

(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/keydo_tobacco_en.htm).

(3)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/96/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 81).


AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

26.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/37


ROZHODNUTÍ č. 1/2008 SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ŠVÝCARSKO, ZŘÍZENÉHO DOHODOU UZAVŘENOU MEZI EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O PŘIDRUŽENÍ ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE K PROVÁDĚNÍ, UPLATŇOVÁNÍ A ROZVOJI SCHENGENSKÉHO ACQUIS

ze dne 28. února 2008,

kterým mění svůj jednací řád

(2008/265/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Protokol (1) mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě uzavřené mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (dále jen „protokol“ a „dohoda“), a zejména článků 3 a 4 protokolu,

v důsledku podepsání protokolu by členství ve smíšeném výboru zřízeném v rámci této dohody mělo být rozšířeno o zástupce Lichtenštejnského knížectví, což by mělo být uvedeno v jednacím řádu smíšeného výboru,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Jednací řád smíšeného výboru přijatý rozhodnutím smíšeného výboru č. 1/2004 ze dne 26. října 2004 (2) se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Smíšený výbor se skládá ze zástupců vlády Švýcarské konfederace (dále jen ‚Švýcarsko‘) a Lichtenštejnského knížectví (dále jen ‚Lichtenštejnsko‘), členů Rady Evropské unie (dále jen ‚Rada‘) a Komise Evropských společenství (dále jen ‚Komise‘).

Výboru předsedá:

na úrovni odborníků:

delegace zastupující člena Rady vykonávajícího předsednictví,

na úrovni vyšších úředníků a ministrů:

prvních šest měsíců v roce: delegace zastupující člena Rady vykonávajícího předsednictví;

druhých šest měsíců v roce: střídavě delegace zastupující vládu Švýcarska (dále jen ‚švýcarská delegace‘) a delegace zastupující vládu Lichtenštejnska (dále jen ‚lichtenštejnská delegace‘).

Delegace zastupující člena Rady vykonávajícího předsednictví může postoupit předsednictví smíšeného výboru delegaci, která bude zastupovat člena Rady vykonávajícího příští předsednictví. Švýcarská delegace, jakož i lichtenštejnská delegace mohou postoupit předsednictví smíšeného výboru zasedajícího na úrovni vyšších úředníků a ministrů jiné delegaci připravené uvedenou funkci vykonávat.“

2)

V článku 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Usoudí-li lichtenštejnská delegace v případě předvídaném ve čl. 5 odst. 4 protokolu, že se obsah aktu nebo opatření dotýká zásad přímé demokracie, svolá Lichtenštejnsko do tří týdnů schůzi smíšeného výboru na úrovni ministrů nebo požádá o její svolání. Smíšený výbor pečlivě přezkoumá všechny způsoby, jak pokračovat v protokolu, zejména veškerá alternativní řešení navrhovaná lichtenštejnskou delegací. Pokud smíšený výbor po důkladném přezkoumání ve lhůtě uvedené v čl. 5 odst. 4 protokolu tyto způsoby nepřijme, nabývá tři měsíce po uplynutí uvedené lhůty účinku ukončení protokolu.“

3)

V čl. 5 prvním pododstavci se za slova „zástupců Švýcarska“ doplňují slova „a Lichtenštejnska“ a v čl. 5 druhém pododstavci se za slova „zástupce Švýcarska“ doplňují slova „a Lichtenštejnska“.

4)

V čl. 6 druhém pododstavec se za slovo „Švýcarska“ doplňují slova „a Lichtenštejnska“.

5)

V článku 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Oznámení učiněná předsedou v souladu s tímto jednacím řádem jsou určena stálé misi Švýcarska u Evropských společenství, jakož i stálé misi Lichtenštejnska při Evropské unii, zastoupením členských států Evropské unie a Komisi.“

6)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Pokud bylo smíšenému výboru učiněno oznámení podle čl. 7 odst. 4 dohody nebo čl. 5 odst. 4 protokolu, vyžaduje každé rozhodnutí smíšeného výboru o pokračování dohody nebo protokolu jednomyslnost.

Pokud je ukončení dohody nebo protokolu výsledkem nepřijetí aktu nebo opatření, které se nevztahuje na Irsko nebo na Spojené království, nemohou jejich zástupci napadnout jednomyslnost.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Švýcarsko a Lichtenštejnsko odpovídají za jeho úřední zveřejnění ve svých zemích.

V Bruselu dne 28. února 2008.

Za smíšený výbor

předseda

D. MATE


(1)  Dokument Rady 16462/06 je k dispozici na adrese http://register.consilium.europa.eu

(2)  Úř. věst. C 308, 14.12.2004, s. 2.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

26.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/39


ROZHODNUTÍ RADY 2008/266/SZBP

ze dne 28. ledna 2008

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů přijala dne 25. září 2007 rezoluci 1778 (2007), kterou se schvaluje zřízení mise Organizace spojených národů ve Středoafrické republice a v Čadu (MINURCAT) a kterou se Evropské unii povoluje rozmístění operace v těchto zemích na podporu mise Organizace spojených národů, a to na dobu dvanácti měsíců od vydání prohlášení o počáteční operační schopnosti. Rezoluce dále vyzvala vlády Čadské republiky a Středoafrické republiky a Evropskou unii k co nejrychlejšímu uzavření dohod o postavení sil operace Evropské unie.

(2)

Dne 15. října 2007 přijala Rada společnou akci 2007/677/SZBP o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (1) (EUFOR Tchad/RCA).

(3)

V návaznosti na zmocnění Rady ze dne 18. září 2007, v souladu s článkem 24 Smlouvy, sjednalo předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, Dohodu mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice.

(4)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 21.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice

EVROPSKÁ UNIE,

dále jen „EU“,

na straně jedné a

ČADSKÁ REPUBLIKA,

dále jen „hostitelský stát“,

na straně druhé,

dále jen „strany“,

BEROUCE V ÚVAHU:

rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007) ze dne 25. září 2007,

společnou akci Rady 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (1) (EUFOR Tchad/RCA),

skutečnost, že touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti stran podle mezinárodních dohod a jiných nástrojů, kterými se zřizují mezinárodní soudní dvory a tribunály, včetně statutu Mezinárodního trestního soudu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Tato dohoda se vztahuje na síly pod vedením Evropské unie a jejich pracovníky.

2.   Tato dohoda se použije pouze na území hostitelského státu.

3.   Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„silami pod vedením Evropské unie“ (EUFOR) vojenské velitelství EU a kontingenty států přispívající k operaci, jejich vybavení a jejich dopravní prostředky;

b)

„operací“ příprava, zavedení, plnění a podpora vojenské mise podle mandátu vyplývajícího z rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007) ze dne 25. září 2007;

c)

„velitelem sil EU“ velitel na místě působení;

d)

„vojenským velitelstvím EU“ vojenské velitelství a jeho části, bez ohledu na jejich umístění, pod vedením vojenských velitelů EU, které provádějí vojenské velení a řízení operace;

e)

„kontingenty států“ jednotky a prvky patřící členským státům Evropské unie a dalším státům účastnícím se operace;

f)

„pracovníky EUFOR“ civilní a vojenští pracovníci přidělení k EUFOR, jakož i pracovníci určení pro přípravu operace a pracovníci na misi za vysílající stát nebo orgán EU v rámci operace, kteří jsou přítomni na území hostitelského státu, pokud není v této dohodě stanoveno jinak, s výjimkou místních pracovníků a pracovníků zaměstnaných mezinárodními obchodními dodavateli;

g)

„místními pracovníky“ pracovníci, kteří jsou státními příslušníky hostitelského státu nebo mají v hostitelském státě trvalý pobyt;

h)

„zařízeními“ veškeré prostory, ubytování a pozemky potřebné pro EUFOR a pracovníky EUFOR;

i)

„vysílajícím státem“ stát, který pro EUFOR poskytuje kontingent státu.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   EUFOR a pracovníci EUFOR dodržují právní předpisy hostitelského státu a zdrží se veškerého jednání nebo činnosti neslučitelných s cíli operace.

2.   EUFOR pravidelně informuje vládu hostitelského státu o počtu pracovníků EUFOR umístěných na území hostitelského státu.

Článek 3

Identifikace

1.   Pracovníci EUFOR musí mít vždy při sobě pas nebo vojenskou knížku.

2.   Vozidla, letadla, plavidla a další dopravní prostředky EUFOR jsou opatřeny charakteristickým identifikačním označením EUFOR nebo registračními tabulkami, ohlášenými příslušným úřadům hostitelského státu.

3.   EUFOR má právo na svých zařízeních, vozidlech a dalších dopravních prostředcích vyvěsit vlajku Evropské unie a používat označení, jako jsou vojenské znaky, nápisy a oficiální symboly. Uniformy pracovníků EUFOR jsou označeny rozeznávacím znakem EUFOR. Na zařízeních, vozidlech a dalších dopravních prostředcích a na uniformách EUFOR mohou být podle rozhodnutí velitele sil EU zobrazeny státní vlajky nebo znaky jednotlivých kontingentů států.

Článek 4

Překračování hranic a pohyb na území hostitelského státu

1.   Pracovníci EUFOR vstupují na území hostitelského státu pouze po předložení dokladů uvedených v čl. 3 odst. 1 nebo, v případě prvního vstupu, příkazu k jednotlivému nebo hromadnému přesunu vydaného ze strany EUFOR. Při vstupu na území hostitelského státu, při jeho opouštění nebo při pohybu po něm nepodléhají pasovým a vízovým předpisům ani imigračním a celním kontrolám.

2.   Pracovníci EUFOR nepodléhají předpisům hostitelského státu o registraci a kontrole cizích státních příslušníků, avšak nezískávají právo na trvalý pobyt nebo bydliště na území hostitelského státu.

3.   Hostitelskému státu se pro informaci předá seznam majetku a dopravních prostředků EUFOR, které vstupují na území hostitelského státu, projíždějí jím nebo je opouštějí za účelem podpory operace. EUFOR je však osvobozena od povinnosti předkládat jakoukoli jinou celní dokumentaci a podrobovat se kontrole.

4.   Pracovníci EUFOR mohou na území hostitelského státu řídit motorová vozidla a letadla, pokud mají platný vnitrostátní, mezinárodní nebo vojenský řidičský průkaz nebo případně pilotní licenci.

5.   Pro účely operace udělí hostitelský stát EUFOR a pracovníkům EUFOR svobodu pohybu a svobodu cestování na svém území, včetně vzdušného prostoru, ve spolupráci s příslušnými orgány hostitelského státu v souladu s článkem 18 této dohody.

6.   Pro účely operace a po dohodě s příslušnými čadskými orgány může EUFOR na území hostitelského státu, včetně vzdušného prostoru, provádět cvičení, včetně cvičení se zbraněmi.

7.   Pro účely operace může EUFOR používat silnice, mosty, trajekty a letiště bez placení cel, mýtného, daní nebo jiných poplatků. EUFOR není osvobozena od přiměřených poplatků za požadované a přijaté služby podle podmínek platných pro služby poskytované ozbrojeným silám hostitelského státu.

Článek 5

Výsady a imunity udělené EUFOR hostitelským státem

1.   Zařízení EUFOR jsou nedotknutelná. Zástupci hostitelského státu do nich nevstoupí bez souhlasu velitele sil EU.

2.   Zařízení EUFOR, jejich vybavení a jiný majetek v nich, jakož i dopravní prostředky nesmějí být předmětem prohlídky, zabavení, obstavení nebo exekuce.

3.   EUFOR a její vlastnictví a majetek, bez ohledu na jejich umístění a držitele, jsou vyňaty ze všech forem právních řízení.

4.   Archivy a dokumenty EUFOR jsou vždy nedotknutelné, bez ohledu na jejich umístění.

5.   Úřední korespondence EUFOR je nedotknutelná. Úřední korespondencí se rozumí veškerá korespondence týkající se operace a jejích funkcí.

6.   Pokud jde o zboží zakoupené nebo dovážené, služby poskytované a zařízení používaná EUFOR pro účely operace, jsou EUFOR a poskytovatelé služeb nebo dodavatelé, nejsou-li státními příslušníky hostitelského státu, osvobozeni od všech státních, regionálních a obecních dávek, daní a podobných poplatků. EUFOR není osvobozena od dávek, daní a poplatků, pokud jde o platby za poskytnuté služby.

7.   Hostitelský stát povolí vstup zboží, vojenských vozidel, vojenského vybavení a výrobků určených výhradně pro operaci a osvobodí je od veškerých cel, mýtného, daní a podobných poplatků, kromě poplatků za skladování, přepravu a poplatků, pokud jde o platby za jiné poskytnuté služby.

Článek 6

Výsady a imunity udělené pracovníkům EUFOR hostitelským státem

1.   Pracovníci EUFOR nesmějí být žádnou formou zatčeni ani zadrženi.

2.   Doklady, korespondence a majetek pracovníků EUFOR jsou nedotknutelné, s výjimkou exekučních opatření povolených podle odstavce 6.

3.   Pracovníci EUFOR jsou vyňati z trestní pravomoci hostitelského státu.

Vysílající stát nebo případně dotyčný orgán EU se může vynětí pracovníků EUFOR z trestní pravomoci vzdát. Toto vzdání se musí být vždy výslovné.

4.   Pracovníci EUFOR jsou vyňati z občanské a správní pravomoci hostitelského státu, pokud jde o ústní nebo písemný projev a o veškeré jejich jednání při výkonu služebních povinností. Pokud je proti pracovníkům EUFOR zahájeno jakékoliv občanskoprávní řízení u jakéhokoliv soudu hostitelského státu, je to neprodleně oznámeno veliteli sil EU a příslušnému orgánu vysílajícího státu nebo dotyčnému orgánu EU. Před započetím řízení před soudem velitel sil EU a příslušný orgán vysílajícího státu nebo dotyčný orgán EU dosvědčí soudu, zda se pracovník EUFOR daného jednání dopustil při výkonu služebních povinností.

Pokud se pracovník jednání dopustil při výkonu služebních povinností, není řízení zahájeno a použije se ustanovení článku 15. Pokud se jednání nedopustil při výkonu služebních povinností, může řízení pokračovat. Svědectví velitele sil EU a příslušného orgánu vysílajícího státu nebo dotyčného orgánu EU je pro pravomoc hostitelského státu závazné a hostitelský stát je nemůže napadnout.

Je-li řízení zahájeno z podnětu pracovníka EUFOR, nelze se odvolávat na vynětí z pravomoci, pokud jde o jakýkoliv protinárok přímo související s hlavní žalobou.

5.   Pracovníci EUFOR nemají povinnost vypovídat jako svědci.

6.   Proti pracovníkům EUFOR nemohou být provedena exekuční opatření, s výjimkou případů, kdy je proti nim zahájeno občanskoprávní řízení nesouvisející s jejich služebními povinnostmi. Majetek pracovníků EUFOR, u kterého velitel sil EU dosvědčí, že je nezbytný pro plnění jejich služebních povinností, je chráněn před zabavením pro účely výkonu rozsudku, rozhodnutí nebo příkazu. Pracovníci EUFOR nepodléhají v občanskoprávním řízení žádným omezením osobní svobody ani jiným omezujícím opatřením.

7.   Vynětí pracovníků EUFOR z pravomoci hostitelského státu neznamená jejich vynětí z pravomoci vysílajícího státu.

8.   Pracovníci EUFOR jsou, pokud jde o služby poskytované pro EUFOR, vyňati z působnosti předpisů o sociálním zabezpečení platných v hostitelském státě.

9.   Pracovníci EUFOR jsou v hostitelském státě osvobozeni od všech forem zdanění platu a jiných požitků, které jim vyplácí EUFOR nebo vysílající státy, jakož i jakýchkoliv příjmů pocházejících odjinud než z hostitelského státu.

10.   Používané předměty osobní potřeby pracovníků EUFOR jsou osvobozeny od veškerých cel a daní podle ustanovení aktu 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1 ze dne 30. dubna 1992. Za účelem tohoto osvobození podá velitel sil EU u příslušných orgánů jím podepsanou žádost o potvrzení o osvobození.

Osobní zavazadla pracovníků EUFOR jsou osvobozena od prohlídek, pokud neexistují vážné důvody se domnívat, že obsahují předměty, které nejsou určeny pro osobní potřebu pracovníků EUFOR, nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákonem nebo regulován karanténními předpisy hostitelského státu. Prohlídka je prováděna pouze v přítomnosti dotčeného pracovníka EUFOR nebo zplnomocněného zástupce EUFOR.

Článek 7

Místní pracovníci

Místní pracovníci požívají výsad a imunit pouze v rozsahu přiznaném hostitelským státem. Hostitelský stát však vykonává pravomoc nad pracovníky způsobem, který zbytečně nenarušuje výkon funkcí operace.

Článek 8

Trestní pravomoc

Příslušné orgány vysílajícího státu mají právo vykonávat na území hostitelského státu veškerou trestní pravomoc a disciplinární pravomoci, které jim uděluje zákon vysílajícího státu, vůči všem pracovníkům EUFOR podléhajícím tomuto zákonu.

Článek 9

Uniforma a zbraně

1.   Nošení uniformy se řídí předpisy přijatými velitelem sil EU.

2.   Vojenští pracovníci EUFOR mohou nosit zbraně a střelivo pod podmínkou, že jsou k tomu zmocněni příkazem.

Článek 10

Podpora poskytovaná hostitelským státem a uzavírání smluv

1.   Hostitelský stát souhlasí, že na žádost EUFOR poskytne pomoc při hledání vhodných zařízení.

2.   Hostitelský stát bezplatně poskytne zařízení, která jsou v jeho vlastnictví, a zařízení ve vlastnictví soukromých právnických osob, pokud jsou požadována pro provádění správních a provozních činností EUFOR.

3.   Hostitelský stát poskytne v rámci svých možností a prostředků pomoc při přípravě, zřízení, plnění a podpoře operace. Pomoc a podpora operace ze strany hostitelského státu se poskytují za stejných podmínek jako pomoc a podpora poskytovaná ozbrojeným silám hostitelského státu.

4.   Právo, jímž se řídí smlouvy uzavřené ze strany EUFOR v hostitelském státě, stanoví příslušná smlouva.

5.   Smlouva může stanovit, že pro spory vyplývající z plnění smlouvy se použije postup pro řešení sporů uvedený v čl. 15 odst. 3 a 4.

6.   Hostitelský stát umožní plnění smluv, které EUFOR uzavře s obchodními subjekty pro účely operace.

Článek 11

Změny zařízení

1.   EUFOR má oprávnění stavět, měnit nebo jinak upravovat zařízení podle svých provozních požadavků.

2.   Hostitelský stát nepožaduje od EUFOR za tyto stavby, změny nebo úpravy žádné odškodnění.

Článek 12

Zemřelí pracovníci EUFOR

1.   Velitel sil EU má právo postarat se o repatriaci zemřelých pracovníků EUFOR, jakož i jejich osobního majetku, a přijmout za tím účelem vhodná opatření.

2.   Pitva zemřelého člena EUFOR se neuskuteční bez souhlasu příslušného státu a bez přítomnosti zástupce EUFOR nebo příslušného státu.

3.   Hostitelský stát a EUFOR spolupracují v co nejširším rozsahu, aby zajistily bezodkladnou repatriaci zemřelých pracovníků EUFOR.

Článek 13

Bezpečnost EUFOR a vojenská policie

1.   Hostitelský stát přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti EUFOR a jejích pracovníků.

2.   EUFOR je oprávněna přijmout opatření nezbytná k ochraně svých zařízení, včetně zařízení používaných při výcviku, proti jakémukoliv útoku nebo vniknutí z vnějšíku.

3.   Velitel sil EU může zřídit jednotku vojenské policie, aby udržovala pořádek v zařízeních EUFOR.

4.   Jednotka vojenské policie může také, po konzultaci a ve spolupráci s vojenskou policií nebo policií hostitelského státu, působit mimo tato zařízení, aby zajistila udržování pořádku a kázně mezi pracovníky EUFOR.

Článek 14

Komunikace

1.   EUFOR může instalovat a provozovat rádiové vysílače a přijímače i satelitní systémy. Spolupracuje s příslušnými orgány hostitelského státu s cílem předejít konfliktům při používání vhodných kmitočtů. Hostitelský stát poskytne bezplatný přístup k frekvenčnímu spektru.

2.   EUFOR požívá práva na neomezenou komunikaci prostřednictvím rádia (včetně satelitních, mobilních a ručních radiových zařízení), telefonu, telegrafu, faxu a jiných prostředků, jakož i práva instalovat vybavení nezbytné pro udržování této komunikace v zařízeních EUFOR a mezi nimi, včetně kladení kabelů a pozemních vedení pro účely operace.

3.   Ve svých zařízeních může EUFOR provést úpravy nezbytné pro doručování poštovních zásilek určených EUFOR nebo pracovníkům EUFOR a poštovních zásilek jimi odesílaných.

4.   Instalace výše uvedeného vybavení se provádí v úzké spolupráci s hostitelským státem v souladu s článkem 18 této dohody.

Článek 15

Nároky uplatňované v případě smrti, zranění, poškození a ztráty

1.   EUFOR a pracovníci EUFOR neodpovídají za škodu na soukromém nebo veřejném majetku ani za jeho ztrátu související s provozními potřebami nebo vzniklou v důsledku činností souvisejících s občanskými nepokoji nebo ochranou EUFOR.

2.   S cílem dosáhnout mimosoudního narovnání se nároky uplatňované v případě škody na soukromém nebo veřejném majetku nebo v případě jeho ztráty nespadající pod odstavec 1 a nároky uplatňované v případě smrti nebo zranění osob nebo v případě škody na majetku EUFOR či jeho ztráty předávají EUFOR prostřednictvím příslušných orgánů hostitelského státu, pokud jde o nároky vznesené právnickými nebo fyzickými osobami z hostitelského státu, anebo příslušným orgánům hostitelského státu, pokud jde o nároky vznesené ze strany EUFOR.

3.   Pokud není možné dosáhnout mimosoudního narovnání, je nárok předán výboru pro stížnosti, který se skládá ze stejného počtu zástupců EUFOR a zástupců hostitelského státu. Narovnání je dosaženo vzájemnou dohodou.

4.   Pokud není možné dosáhnout narovnání v rámci výboru pro stížnosti, je spor:

a)

u nároků do výše 40 000 EUR včetně řešen diplomatickou cestou mezi hostitelským státem a zástupci EU;

b)

u nároků převyšujících částku uvedenou v písmenu a) předložen rozhodčímu soudu, jehož rozhodnutí jsou závazná.

5.   Rozhodčí soud se skládá ze tří rozhodců, z nichž jednoho jmenuje hostitelský stát, dalšího jmenuje EUFOR a třetího jmenují společně hostitelský stát a EUFOR. Pokud některá ze stran nejmenuje rozhodce do dvou měsíců nebo nelze-li dosáhnout dohody mezi hostitelským státem a EUFOR o jmenování třetího rozhodce, jmenuje daného rozhodce předseda Soudního dvora Evropských společenství.

6.   EUFOR a správní orgány hostitelského státu uzavřou správní ujednání, kterým se určí pravomoci výboru pro stížnosti a soudu, jednací řády těchto orgánů a podmínky, za kterých je možné uplatňovat nároky.

Článek 16

Spolupráce a spory

1.   Veškeré otázky vzniklé v souvislosti s prováděním této dohody jsou řešeny společně zástupci EUFOR a příslušnými orgány hostitelského státu.

2.   Není-li dosaženo předchozí dohody, řeší se spory ohledně výkladu nebo provádění této dohody výhradně diplomatickou cestou mezi hostitelským státem a zástupci EU.

Článek 17

Jiná ustanovení

1.   Kdykoli tato dohoda odkazuje na výsady, imunity a práva EUFOR a pracovníků EUFOR, odpovídá za jejich plnění a dodržování příslušnými místními orgány hostitelského státu vláda hostitelského státu.

2.   Žádné ustanovení této dohody nemá za cíl odchýlit se od práv, která může mít kterýkoli členský stát EU nebo kterýkoli jiný stát podílející se na EUFOR podle jiných dohod, a ani tak nesmí být vykládáno.

Článek 18

Prováděcí opatření

Pro účely provádění této dohody mohou být provozní, správní a technické záležitosti předmětem samostatných ujednání, která budou uzavřena mezi velitelem sil EU a správními orgány hostitelského státu.

Článek 19

Vstup v platnost a ukončení

1.   Tato dohoda se prozatímně uplatňuje od dne podpisu a vstupuje v platnost, jakmile každá ze stran dokončí své vnitřní schvalovací postupy, a zůstává v platnosti do dne odjezdu poslední složky EUFOR a posledních pracovníků EUFOR, oznámeného ze strany EUFOR.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6 a 7, čl. 6 odst. 1, 3, 4, 6, 8, 9 a 10, čl. 10 odst. 2, článek 11, čl. 13 odst. 1 a 2 a článek 15 považují za použitelné ode dne rozmístění prvních pracovníků EUFOR, pokud tento den předcházel dni vstupu této dohody v platnost.

3.   Tuto dohodu lze měnit písemnou dohodou mezi stranami.

4.   Ukončení této dohody se nedotkne žádných práv nebo povinností vyplývajících z plnění této dohody před tímto ukončením.

V Ndžameně dne 6. března 2008 ve čtyřech vyhotoveních v jazyce francouzském.


(1)  Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 21.