ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 81

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
20. března 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 261/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých kompresorů pocházejících z Čínské lidové republiky

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 262/2008 ze dne 19. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 263/2008 ze dne 19. března 2008 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 264/2008 ze dne 19. března 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 265/2008 ze dne 19. března 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 266/2008 ze dne 19. března 2008, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 267/2008 ze dne 19. března 2008, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 268/2008 ze dne 19. března 2008, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 269/2008 ze dne 19. března 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI a VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 270/2008 ze dne 19. března 2008 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

37

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/24/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi ( 1 )

38

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/25/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

40

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/26/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

42

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/27/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

45

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/28/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

48

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/29/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

51

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi ( 1 )

53

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/31/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

57

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/32/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

60

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/33/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise

62

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/34/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

65

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/35/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

67

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/36/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

69

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/37/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi ( 1 )

71

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/260/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2008, kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2008) 1044)

73

 

 

IV   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Kontrolní úřad ESVO

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 388/06/KOL ze dne 13. prosince 2006, kterým se po šedesáté prvé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory

81

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 261/2008

ze dne 17. března 2008,

kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých kompresorů pocházejících z Čínské lidové republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí a po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Zahájení

(1)

Dne 20. listopadu 2006 Komise obdržela podnět týkající se dovozů některých kompresorů pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“), který podalo podle článku 5 základního nařízení sdružení Federazione ANIMA/COMPO (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících významný podíl, v tomto případě více než 50 %, celkové výroby některých kompresorů ve Společenství.

(2)

Podnět obsahoval důkazy o dumpingu a újmě, které byly považovány za dostatečné odůvodnění pro zahájení řízení.

(3)

Řízení bylo zahájeno dne 21. prosince 2006 zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

2.   Prozatímní opatření

(4)

Vzhledem k potřebě dále prozkoumat některé aspekty šetření bylo rozhodnuto pokračovat v šetření bez uložení prozatímních opatření.

3.   Strany dotčené řízením

(5)

Komise oficiálně informovala vyvážející výrobce v ČLR, dovozce, obchodníky, uživatele a sdružení, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, zástupce ČLR, žádající výrobce ve Společenství a ostatní výrobce ve Společenství, o nichž bylo známo, že se jich záležitost týká, o zahájení řízení. Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost, aby písemně oznámily svá stanoviska a požádaly o slyšení ve lhůtách stanovených v oznámení o zahájení řízení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a které prokázaly, že mají důvod ke slyšení, byly vyslechnuty.

(6)

Aby bylo vyvážejícím výrobcům, kteří o to projevili zájem, umožněno předložit žádost o status tržního hospodářství nebo o individuální zacházení, zaslala Komise formuláře žádosti čínským vyvážejícím výrobcům, o nichž bylo známo, že se jich záležitost týká, a zástupcům ČLR. O status tržního hospodářství podle čl. 2 odst. 7 základního nařízení nebo o individuální zacházení, jestliže by šetření prokázalo, že podmínky pro status tržního hospodářství nesplňují, požádalo čtrnáct vyvážejících výrobců, včetně skupin společností ve spojení. Jeden vyvážející výrobce požádal pouze o individuální zacházení.

(7)

Vzhledem k zjevně vysokému počtu vyvážejících výrobců v ČLR, dovozců a výrobců ve Společenství Komise v oznámení o zahájení řízení uvedla, že v souladu s článkem 17 základního nařízení může být pro stanovení dumpingu a újmy použit výběr vzorku.

(8)

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nezbytný, a pokud ano, aby mohla vzorek vybrat, byli všichni vyvážející výrobci v ČLR, dovozci ve Společenství a výrobci ve Společenství požádáni, aby se Komisi sami přihlásili a poskytli základní informace o své činnosti související s dotčeným výrobkem v období šetření (1. říjen 2005 až 30. září 2006), jak bylo uvedeno v oznámení o zahájení šetření.

(9)

Pokud jde o vyvážející výrobce, v souladu s článkem 17 základního nařízení byl vzorek vybrán na základě největšího reprezentativního objemu vývozu některých kompresorů do Společenství, který mohl být ve stanovené lhůtě přiměřeně přezkoumán. Na základě informací získaných od vyvážejících výrobců Komise vybrala šest společností nebo skupin společností ve spojení (dále jen „společnosti zařazené do vzorku“) s největším objemem vývozu do Společenství. Pokud jde o objem vývozu, šest společností zařazených do vzorku představovalo v průběhu období šetření 93 % celkového vývozu některých kompresorů z ČLR do Společenství. V souladu s čl. 17 odst. 2 základního nařízení byly dotčené strany konzultovány a nevznesly žádné námitky.

(10)

Pokud jde o výrobce ve Společenství, vzhledem k tomu, že při šetření spolupracovaly pouze tři skupiny společností, bylo rozhodnuto, že výběr vzorku není nutný.

(11)

Co se týká dovozců, vzhledem k tomu, že při šetření spolupracoval pouze jeden dovozce, bylo rozhodnuto, že výběr vzorku není nutný.

(12)

Dotazníky byly zaslány všem společnostem vybraným pro zařazení do vzorku a všem ostatním stranám, o nichž bylo známo, že se jich záležitost týká. Úplné odpovědi na dotazník byly obdrženy od šesti vyvážejících výrobců v ČLR, tří výrobců ve Společenství a jednoho dovozce. Jeden výrobce ve Společenství odpověděl pouze na dotazník k výběru vzorku. Od ostatních zúčastněných stran nebyly obdrženy žádné odpovědi na dotazník.

(13)

Komise si vyžádala a ověřila veškeré informace, jež považovala za nezbytné za účelem stanovení dumpingu, výsledné újmy a zájmu Společenství, a provedla inspekce na místě v prostorách těchto společností:

a)

výrobci ve Společenství

ABAC Aria Compressa SpA ze skupiny ABAC, Turín, Itálie,

FIAC SpA ze skupiny FIAC, Boloňa, Itálie,

FINI SpA, Zola Predosa (BO), Itálie;

b)

vyvážející výrobci v ČLR

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd. ze skupiny ABAC, Šanghaj (dále jen „Nu Air“),

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling (dále jen „Xinlei“),

skupina Hongyou/Taizho: 1. Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling (dále jen „Hongyou“); 2. Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling (dále jen „Taizhou“),

skupina Wealth: 1. Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Šanghaj (dále jen „Shanghai Wealth“); 2. Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong (dále jen „Wealth Nantong“),

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou (dále jen „Anlu“),

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd. ze skupiny FIAC, Jiangmen (dále jen „FIAC“);

c)

společnosti ve spojení v ČLR

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd., Šanghaj (dále jen „Wealth Import Export“),

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd. ze skupiny FIAC (dále jen „FIAC Hongkong“);

d)

dovozce ve Společenství, který není ve spojení

Hans Einhell AG, Landau, Německo.

(14)

S ohledem na potřebu stanovit běžnou hodnotu pro vyvážející výrobce, jimž by nemusel být přiznán status tržního hospodářství, proběhla inspekce na místě s cílem stanovit běžnou hodnotu na základě údajů ze srovnatelné země, v tomto případě Brazílie, a to v prostorách následujících společností:

e)

výrobci v Brazílii

FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda. ze skupiny FIAC, Araquara,

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brazílie.

4.   Období šetření

(15)

Šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. října 2005 do 30. září 2006 (dále jen „období šetření“ nebo „OŠ“). Analýza trendů v souvislosti s posouzením újmy se týkalo období od 1. ledna 2003 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

B.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

1.   Dotčený výrobek

(16)

Dotčeným výrobkem jsou pístové kompresory s průtokem nepřesahujícím 2 kubické metry (m3) za minutu pocházející z ČLR (dále jen „kompresory“ nebo „dotčený výrobek“), obvykle kódů KN ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 a ex 8414 80 51.

(17)

Kompresor se obvykle skládá z čerpadla poháněného elektrickým motorem, a to buď přímo, nebo prostřednictvím řemenového převodu. Ve většině případů je stlačený vzduch pumpován do nádrže a odchází tlakovým regulátorem a gumovou hadicí. Kompresory, zejména větší, mohou být opatřeny koly, aby byly mobilní. Mohou se prodávat samostatně nebo s příslušenstvím pro stříkání, čištění nebo huštění pneumatik a jiné účely.

(18)

V oznámení o zahájení tohoto řízení se odkazovalo rovněž na čerpadla pístových kompresorů. Šetření prokázalo, že čerpadla pístových kompresorů jsou jednou (nikoliv však jedinou) ze základních součástí kompresorů, jichž se šetření týká (v závislosti na modelu na ně připadá mezi 25 % a 35 % celkových nákladů na hotový výrobek), a mohou být prodávána rovněž samostatně, jakož i namontována na jiné kompresory, na něž se toto šetření nevztahuje. Šetření rovněž prokázalo, že nemají stejné technické a fyzikální vlastnosti jako kompletní kompresory a nepoužívají se ke stejným účelům. Kompletní kompresor obsahuje rovněž jiné hlavní součásti (např. nádrž, motor). Liší se rovněž distribuční kanály a vnímání spotřebitelů, pokud jde o čerpadlo na straně jedné a kompletní kompresor na straně druhé. Vyvozuje se proto závěr, že v tomto případě by neměla být čerpadla pístových kompresorů považována za dotčený výrobek.

(19)

Dotčený výrobek se používá pro pneumaticky ovládané hnací jednotky nebo ke stříkání, čištění nebo huštění pneumatik a jiných předmětů. Šetřením bylo prokázáno, že navzdory rozdílům ve tvaru, materiálu a výrobním procesu mají různé druhy dotčeného výrobku stejné základní fyzikální a technické vlastnosti a používají se v podstatě ke stejným účelům. Proto jsou pro účely tohoto řízení považovány za jeden výrobek.

2.   Obdobný výrobek

(20)

Šetření prokázalo, že kompresory vyráběné a prodávané výrobním odvětvím Společenství ve Společenství, kompresory vyráběné a prodávané na domácím trhu v ČLR a na domácím trhu v Brazílii, která sloužila jako srovnatelná země, a kompresory vyráběné v ČLR a prodávané do Společenství mají v podstatě stejné fyzikální a technické vlastnosti a stejné základní užití.

(21)

Všechny tyto kompresory se proto považují za obdobné ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

C.   DUMPING

1.   Obecné poznámky

(22)

Přihlásilo se čtrnáct společností nebo skupin společností, které představovaly 100 % celkového vývozu dotčeného výrobku do ES. Úroveň spolupráce byla proto vysoká. Třináct společností nebo skupin společností požádalo o status tržního hospodářství, zatímco jedna společnost požádala pouze o individuální zacházení. Jak bylo uvedeno v 9. bodě odůvodnění, do vzorku bylo vybráno šest společností na základě objemu jejich vývozu.

2.   Status tržního hospodářství

(23)

Podle čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení se běžná hodnota v antidumpingovém šetření týkajícím se dovozů pocházejících z ČLR stanoví v souladu s body 1 až 6 uvedeného článku pro ty výrobce, u kterých se zjistilo, že splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení.

(24)

Tato kritéria jsou uvedena níže ve stručné a souhrnné podobě pouze pro orientaci:

1)

obchodní rozhodnutí a rozhodnutí o nákladech reagují na tržní signály, bez zásadních zásahů státu, náklady nejdůležitějších vstupů se zakládají na tržní hodnotě;

2)

společnosti disponují jednoznačným a jasným účetnictvím prověřeným nezávislými auditory v souladu s mezinárodními účetními standardy a používaným ve všech oblastech;

3)

neexistují žádná podstatná zkreslení způsobená bývalým systémem netržního hospodářství;

4)

právní jistota a stabilita jsou zaručeny právními předpisy o úpadku a vlastnictví;

5)

převod směnných kurzů se provádí podle tržních kurzů.

(25)

O status tržního hospodářství podle čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení původně požádalo pět společností nebo skupin společností čínských vyvážejících výrobců zařazených do vzorku, které ve stanovených lhůtách vyplnily formulář žádosti o status tržního hospodářství pro vyvážející výrobce. Všechny tyto skupiny zahrnovaly výrobce dotčeného výrobku i společnosti ve spojení s výrobci podílející se na prodeji dotčeného výrobku. Je obvyklou praxí Komise ověřit, zda skupina společností ve spojení jako celek splňuje podmínky pro přiznání statusu tržního hospodářství. O status tržního hospodářství požádaly tyto společnosti:

Nu Air,

Xinlei,

Hongyou/Taizhou,

Shanghai Wealth/Wealth Nantong,

FIAC.

(26)

U všech výše uvedených spolupracujících vyvážejících výrobců zařazených do vzorku si Komise vyžádala všechny informace, které považovala za nezbytné, a ověřila v prostorách těchto společností informace předložené v jejich žádostech o status tržního hospodářství, jež pokládala za nezbytné.

(27)

Šetření prokázalo, že status tržního hospodářství nelze přiznat třem z pěti výše uvedených čínských vyvážejících výrobců, kteří požádali o status tržního hospodářství, jelikož žádná z těchto společností nebo skupin společností nesplnila kritérium 2, jak je shrnuto ve 24. bodě odůvodnění. Jedna ze skupin společností mimoto nesplnila rovněž kritérium 3.

(28)

Dvě společnosti nebo skupiny společností (FIAC a Nu Air) splnily všechna kritéria shrnutá ve 24. bodě odůvodnění a bylo jim možno status tržního hospodářství přiznat.

(29)

Jedna společnost (Taizhou), součást skupiny společností (Hongyou/Taizhou), a jedna společnost (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) nemohly prokázat, že splňují kritérium 2 shrnuté ve 24. bodě odůvodnění, jelikož nebylo zjištěno, že mají účetní postupy a účetní standardy, které jsou v souladu s mezinárodními účetními standardy. Skupině společností (Hongyou/Taizhou) a společnosti (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) proto nebylo možno status tržního hospodářství přiznat.

(30)

Jedna společnost (Xinlei) nemohla prokázat, že splňuje kritérium 2 shrnuté ve 24. bodě odůvodnění, jelikož její účetní postupy a účetní standardy nebyly v souladu s mezinárodními účetními standardy. Společnost mimoto nemohla plně prokázat platbu za nabytí práv k užívání pozemků. Proto nesplnila rovněž kritérium 3 shrnuté ve 24. bodě odůvodnění. Proto jí nebylo možno status tržního hospodářství přiznat.

(31)

Jeden dovozce, který není ve spojení, vznesl námitku vůči přiznání statusu tržního hospodářství společnosti Nu Air na základě údajných určitých nesouladů v auditovaných účetních závěrkách za rok 2004 a 2005. Společnost Nu Air však mohla prokázat neexistenci takovýchto nesouladů a objasnit záležitosti, které tento dovozce uvedl. Tato námitka byla proto odmítnuta.

(32)

Týž dovozce vznesl námitku vůči přiznání statusu tržního hospodářství společnosti FIAC s ohledem na skutečnost, že v roce 2002 společnost sjednala s regionálními orgány předběžnou dohodu, na jejímž základě by byla společnosti dána bezplatně do užívání parcela na dobu nejvýše tří let až do vyřízení formalit souvisejících s vyvlastněním pozemku. Platnost dohody však skončila, aniž by společnost FIAC této dohody využila nebo nabyla práva k tomuto pozemku. Na druhou stranu společnost FIAC byla s to prokázat, že vždy platila nájemné za pozemky používané při svých činnostech. Toto tvrzení bylo proto odmítnuto.

(33)

Jedna společnost (Hongyou) ze skupiny společností (Hongyou/Taizhou) namítala, že její žádost o přiznání statusu tržního hospodářství neměla být zamítnuta kvůli záležitostem vzniklým v jiné společnosti (konkrétně Taizhou). Na základě nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), je nutno společnosti Hongyou a Taizhou považovat za strany ve spojení. Jelikož společnosti Taizhou nebylo možno přiznat status tržního hospodářství, nebylo možno status tržního hospodářství přiznat ani společnosti Hongyou.

(34)

Na základě výše uvedených skutečností nemohly tři z pěti čínských společností nebo skupin společností zařazených do vzorku, které požádaly o status tržního hospodářství, prokázat, že splňují všechna kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení.

(35)

Usuzovalo se proto, že status tržního hospodářství je možno přiznat dvěma společnostem (FIAC a Nu Air) a žádosti zbývajících tří společností nebo skupin společností o status tržního hospodářství je nutno zamítnout. Byl konzultován poradní výbor, který vůči závěrům útvarů Komise nevznesl žádné námitky.

3.   Individuální zacházení

(36)

Podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení se pro země spadající pod zmíněný článek stanoví případné celostátní clo kromě případů, kdy společnosti mohou prokázat, že splňují všechna kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení.

(37)

Všichni vyvážející výrobci, kteří požádali o status tržního hospodářství, požádali rovněž o individuální zacházení v případě, že jim nebude přiznán status tržního hospodářství. Jedna společnost (Anlu) požádala pouze o individuální zacházení.

(38)

Ze čtyř společností nebo skupin společností zařazených do vzorku, kterým nebylo možno status tržního hospodářství přiznat (Xinlei, Honyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth) nebo které o status tržního hospodářství nepožádaly (Anlu), splnily všechna kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení tři společnosti nebo skupiny (Xinlei, Anlu a Wealth Shanghai/Nantong Wealth) a mohlo jim být přiznáno individuální zacházení.

(39)

Bylo zjištěno, že společnost Taizhou neprokázala, že kumulativně splňuje všechny požadavky pro individuální zacházení podle čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Vážné problémy s účetním systémem společnosti znemožnily ověřit, zda bylo splněno kritérium stanovené v čl. 9 odst. 5 písm. b) základního nařízení, že vývozní ceny a množství a podmínky prodeje jsou určovány svobodně.

(40)

Žádost společnosti Taizhou o individuální zacházení byla proto zamítnuta.

4.   Běžná hodnota

4.1   Společnosti nebo skupiny společností, jimž bylo možno přiznat status tržního hospodářství

(41)

Pokud jde o stanovení běžné hodnoty, Komise nejdříve v souladu s čl. 2 odst. 2 základního nařízení u vyvážejících výrobců zařazených do vzorku, jimž bylo možno přiznat status tržního hospodářství, určila, zda jejich domácí prodej dotčeného výrobku nezávislým odběratelům byl reprezentativní, tj. zda celkový objem těchto prodejů dosáhl alespoň 5 % jejich celkového objemu vývozu dotčeného výrobku do Společenství. Jelikož dvě společnosti nebo skupiny společností neměly téměř žádný prodej na domácím trhu, mělo se za to, že výrobek nebyl prodáván v reprezentativním množství, aby mohl poskytnout řádný základ pro stanovení běžné hodnoty.

(42)

Jelikož ke stanovení běžné hodnoty nebylo možno použít domácí prodej, bylo nutno uplatnit jinou metodu. V tomto ohledu Komise použila početně zjištěnou běžnou hodnotu v souladu s čl. 2 odst. 3 základního nařízení. Běžná hodnota byla početně zjištěna na základě výrobních nákladů společností nebo skupin společností na dotčený výrobek. Při početním zjišťování běžné hodnoty podle čl. 2 odst. 3 základního nařízení se k výrobním nákladům připočte přiměřená částka za prodejní, správní a režijní náklady a za zisky. Prodejní, správní a režijní náklady a zisk nebylo možno zjistit podle čl. 2 odst. 6 základního nařízení, jelikož žádná ze společností nebo skupin společností neměla reprezentativní domácí prodej. Nebylo možno je stanovit na základě čl. 2 odst. 6 písm. a), jelikož žádné jiné společnosti nemohl být přiznán status tržního hospodářství. Prodejní, správní a režijní náklady a zisky nebylo možno stanovit ani na základě čl. 2 odst. 6 písm. b), jelikož žádná ze společností nebo skupin společností neměla reprezentativní prodej téže obecné kategorie výrobků v běžném obchodním styku. Prodejní, správní a režijní náklady a zisky byly proto stanoveny v souladu s čl. 2 odst. 6 písm. c) („jakákoli jiná rozumná metoda“) na základě prodejních, správních a režijních nákladů a zisků spolupracujícího výrobce ve srovnatelné zemi. Z veřejně dostupných informací vyplynulo, že toto ziskové rozpětí nepřekročilo zisk, jehož v průběhu období šetření dosáhli ostatní známí výrobci téže obecné kategorie výrobků (tj. elektrické stroje) v ČLR.

4.2   Společnosti nebo skupiny společností, jimž nebylo možno přiznat status tržního hospodářství

(43)

V souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení musela být běžná hodnota pro vyvážející výrobce, jimž nemohl být udělen status tržního hospodářství, stanovena na základě cen nebo na základě početně zjištěné hodnoty ve srovnatelné zemi.

(44)

V oznámení o zahájení řízení oznámila Komise záměr použít Brazílii jako vhodnou srovnatelnou zemi pro účely stanovení běžné hodnoty pro ČLR. Zúčastněné strany byly vyzvány, aby se k tomu vyjádřily. Proti tomuto návrhu nevznesla žádná zúčastněná strana námitky.

(45)

V Brazílii existují čtyři známí výrobci, kteří vyrábějí přibližně 220 000 kompresorů ročně a dovoz činí přibližně 30 000 kusů. Komise požádala o spolupráci všechny známé výrobce v Brazílii.

(46)

Při šetření spolupracovali dva brazilští výrobci. Jeden z výrobců je ve spojení s výrobcem ve Společenství, skupinou FIAC. Šetření prokázalo, že tento výrobce má obecně vysoké ceny, zejména kvůli skutečnosti, že vyrábí malý objem složitých kompresorů pro lékařské účely, které nejsou přímo srovnatelné s dotčeným výrobkem. Kvůli velmi rozdílným vlastnostem výrobku a trhu by bylo obtížné určit nezbytné úpravy, aby bylo možno tyto údaje použít jako běžnou hodnotu pro kompresory vyráběné v Číně. Bylo zjištěno, že druhý spolupracující brazilský výrobce vyrábí modely kompresorů, které jsou srovnatelné s modely vyváženými do Společenství čínskými vyvážejícími výrobci. Proto byly jako základ pro stanovení běžné hodnoty pro vyvážející výrobce, jimž nebyl přiznán status tržního hospodářství, použity ceny srovnatelných modelů tohoto brazilského výrobce na brazilském trhu prodávaných v běžném obchodním styku.

5.   Vývozní cena

(47)

Vyvážející výrobci uskutečňovali vývoz do Společenství buď přímo nezávislým odběratelům, nebo prostřednictvím obchodních společností ve spojení nebo společností, které nejsou ve spojení, se sídlem ve Společenství i mimo ně.

5.1   Společnosti nebo skupiny společností, jimž bylo možno přiznat status tržního hospodářství nebo individuální zacházení

(48)

Pokud se prodej na vývoz do Společenství uskutečňoval přímo pro nezávislé odběratele ve Společenství nebo prostřednictvím obchodních společností, které nejsou ve spojení, vývozní ceny byly v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení stanoveny na základě cen dotčeného výrobku skutečně zaplacených či splatných.

(49)

Pokud se prodej na vývoz do Společenství uskutečňoval prostřednictvím obchodních společností ve spojení se sídlem ve Společenství, vývozní ceny byly v souladu s čl. 2 odst. 9 základního nařízení stanoveny na základě cen, za které byl výrobek těmito obchodníky ve spojení poprvé prodán nezávislým odběratelům ve Společenství. U prodejů uskutečněných prostřednictvím společností ve spojení se sídlem mimo Společenství se vývozní cena stanovila na základě cen, za které byl výrobek poprvé prodán nezávislým odběratelům ve Společenství.

5.2   Společnosti nebo skupiny společností, jimž nebylo možno přiznat status tržního hospodářství nebo individuální zacházení

(50)

U dvou čínských vyvážejících společností zařazených do vzorku, jimž nebyl přiznán status tržního hospodářství ani individuální zacházení (Taizhou/Honyou), nebylo možno z důvodů uvedených ve 29. bodě odůvodnění použít údaje o jejich vývozu ke stanovení individuálních dumpingových rozpětí. Dumpingové rozpětí bylo proto vypočteno tak, jak je uvedeno v 55. bodě odůvodnění.

6.   Srovnání

(51)

Běžná hodnota a vývozní ceny byly srovnávány podle jejich úrovně ze závodu a na stejné obchodní úrovni. V zájmu zajištění spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly provedeny příslušné úpravy týkající se rozdílů, které mají vliv na ceny a srovnatelnost cen v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení.

(52)

Na tomto základě byly pro čínské vyvážející výrobce, jimž bylo možno přiznat status tržního hospodářství nebo individuální zacházení, provedeny úpravy týkající se rozdílů v obchodní úrovni, nákladech na dopravu a pojištění, manipulaci, nakládku a vedlejších nákladech, nákladech na balení, úvěry a poprodejních nákladech (záruka) v případě, že byly použitelné a odůvodněné. U ostatních společností byla provedena průměrná úprava založená na výše uvedených úpravách.

(53)

U prodeje uskutečňovaného prostřednictvím obchodníků ve spojení se sídlem mimo Společenství se použila úprava v souladu s čl. 2 odst. 10 písm. i) základního nařízení, pokud bylo prokázáno, že tyto společnosti vykonávají obdobné funkce jako zástupce pracující za provizi. Tato úprava byla založena na údajích o prodejních, správních a režijních nákladech obchodních společností a zisku získaných od obchodníka ve Společenství, který není ve spojení.

7.   Dumpingová rozpětí

(54)

Dumpingová rozpětí, vyjádřená jako procento dovozní ceny CIF na hranice Společenství před proclením, byla stanovena takto:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling a Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Šanghaj a Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Šanghaj

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Spolupracující společnosti nezařazené do vzorku (uvedené v příloze)

51,6 %

Všechny ostatní společnosti

77,6 %

(55)

Pro dvě společnosti zařazené do vzorku, jimž nebyl přiznán status tržního hospodářství ani individuální zacházení, bylo dumpingové rozpětí vypočítáno jako vážený průměr dumpingových rozpětí stanovených pro tři společnosti nebo skupiny společností, jimž bylo přiznáno individuální zacházení, nikoli však status tržního hospodářství.

(56)

Pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku bylo dumpingové rozpětí vypočítáno jako vážený průměr dumpingových rozpětí stanovených pro všechny společnosti ve vzorku.

(57)

Vzhledem k vysoké úrovni spolupráce (100 %) uvedené ve 22. bodě odůvodnění bylo celostátní průměrné dumpingové rozpětí stanoveno na nejvyšší úroveň použitelnou pro jakoukoliv společnost zařazenou do vzorku.

D.   ÚJMA

1.   Výroba ve Společenství

(58)

Na základě definice výrobního odvětví Společenství podle čl. 4 odst. 1 základního nařízení byla při zahájení šetření pro zahrnutí do definice výrobního odvětví vzata v úvahu výroba těchto výrobců ve Společenství:

čtyři žádající výrobci ve Společenství: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA a FINI SpA,

jeden další výrobce ve Společenství, který při šetření plně spolupracoval a řízení podpořil: ABAC Aria Compressa SpA ze skupiny ABAC. Poznamenává se, že v roce 2007 skupina ABAC prodala tuto společnost jiné společnosti,

šest dalších výrobců ve Společenství uvedených v podnětu. Tyto společnosti obdržely dotazník k výběru vzorku, pouze jedna z nich však ve lhůtách stanovených v oznámení o zahájení projevila přání při řízení dále spolupracovat. Krátce poté však tento výrobce spolupráci ukončil a neposkytl úplnou odpověď na dotazník,

dvacet dalších výrobců uvedených v podnětu, kteří obdobný výrobek montují s použitím částí vyráběných výše uvedenými výrobci ve Společenství a/nebo dovážených z třetích zemí. Tito výrobci vyrábějí rovněž velmi omezený objem obdobného výrobku v odvětví kompresorů pro průmyslové použití. Všem těmto výrobcům byly zaslány dotazníky, žádný z nich však na dotazník neodpověděl.

(59)

Dva žádající výrobci krátce po zahájení řízení spolupráci ukončili a neposkytli odpověď na dotazník k výběru vzorku.

(60)

Šetřením bylo prokázáno, že všechny tři spolupracující společnosti (skupiny společností) kromě vlastní výroby ve Společenství dovážely rovněž rostoucí množství dotčeného výrobku za účelem dalšího prodeje na trhu Společenství. Jak bylo šetřením prokázáno, všechny spolupracující společnosti se rozhodly přemístit část své výroby, přinejmenším část, která nejvíce čelila rostoucím dumpingovým vývozům z ČLR. Dovozy spolupracujících společností (skupin společností) pocházely především od jejich sesterských společností ve spojení nebo dceřiných společností založených v ČLR.

(61)

Proto bylo ověřováno, zda je navzdory těmto objemům dovozu střed zájmu těchto společností ve Společenství.

(62)

Co se týká objemu dovozu spolupracujících výrobců ve Společenství, bylo zjištěno, že dvě společnosti (skupiny společností) (společnost A a B) dovážely rostoucí, avšak poměrně malé množství dotčeného výrobku (po celé posuzované období byl objem dalšího prodeje dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR nižší než příslušný čistý prodej vlastní výroby těchto společností). Tyto společnosti mimoto zachovávají své sídlo a činnost v oblasti výzkumu a vývoje ve Společenství. Vyvozuje se proto závěr, že střed zájmu společností A a B je stále ve Společenství a že i přes jejich dovozy z ČLR je lze považovat za součást výroby ve Společenství.

(63)

Co se týká další spolupracující skupiny společností (společnost C), bylo zjištěno, že v posuzovaném období došlo nejen ke značnému zvýšení podílu dováženého výrobku prodávaného na trhu Společenství, nýbrž že počínaje rokem 2005 tento podíl překročil objemy obdobného výrobku vyráběného a prodávaného ve Společenství. V průběhu období šetření představovaly objemy dalšího prodeje dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR velkou většinu celkového prodeje společnosti C na trhu Společenství.

(64)

Posuzovalo se, zda je i přes významné objemy dovozu možno dovážené objemy považovat za doplněk sortimentu nebo zda jsou dočasné povahy. Zdálo se však, že dovozy společnosti C nelze považovat za doplněk sortimentu, nýbrž že vycházejí ze strategického rozhodnutí pořizovat výrobu dotčeného výrobku externě v ČLR s cílem přemístit výrobu v zájmu snížení výrobních nákladů a zajištění schopnosti soutěžit s ostatními čínskými dovozy. Bylo zjištěno, že v období šetření bylo mnoho modelů vyráběných v ČLR vyráběno rovněž v Itálii jinou společností téže skupiny. Kompresory vyráběné v ČLR tudíž přímo soutěžily s kompresory vyráběnými stejnou skupinou v Itálii. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s přihlédnutím k významu dalšího prodeje dovážených výrobků na celkovém prodeji společnosti C nebylo možno vyvodit závěr, že střed zájmu společnosti C o výrobu dotčeného výrobku je stále ve Společenství. Jako pravděpodobné se jevilo, že společnost C bude nadále pokračovat v dovozech obdobného výrobku z dotčené země za účelem dalšího prodeje na trhu Společenství či tyto dovozy dokonce zvýší, což by znamenalo, že by se společnost C měla považovat spíše za dovozce než výrobce ve Společenství.

(65)

Vyvozuje se proto závěr, že by společnost C neměla být zařazena do definice výrobního odvětví Společenství.

(66)

Výroba některých kompresorů ve Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení byla proto vymezena jako veškerá výroba všech společností uvedených v 58. bodě odůvodnění po odečtení výroby společnosti C. Vzhledem k tomu, že řada výrobců a montérů ve Společenství nespolupracovala, byla výroba odhadnuta na základě informací získaných v průběhu šetření a údajů předložených žadatelem.

2.   Výrobní odvětví Společenství

(67)

Řízení bylo zahájeno na základě podnětu podaného italským sdružením ANIMA zastupujícím čtyři společnosti vyrábějící kompresory a jednoho výrobce, který podnět podpořil (jak bylo uvedeno v 58. bodě odůvodnění). Navzdory výše zmíněné nedostatečné spolupráci ze strany dvou žádajících společností a vyloučení jednoho výrobce ve Společenství z definice výroby ve Společenství bylo zjištěno, že dva zbývající výrobci ve Společenství, kteří při šetření řádně spolupracovali, představují významný podíl celkové výroby ve Společenství, v tomto případě přibližně 50 %. Usuzovalo se proto, že tito dva spolupracující výrobci představují výrobní odvětví Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 základního nařízení.

(68)

Na zbývající výrobce uvedené v podnětu a podrobně projednané v 58. bodě odůvodnění bez společnosti vyloučené z definice výroby ve Společenství se bude dále odkazovat jako na „ostatní výrobce ve Společenství“. Proti podnětu nevznesl námitku žádný z těchto ostatních výrobců ve Společenství.

3.   Spotřeba Společenství

(69)

Spotřeba Společenství byla stanovena na základě objemu prodeje vlastní výroby společnosti C a výrobního odvětví Společenství určené pro trh Společenství, údajů o objemech dovozu na trh Společenství získaných od Eurostatu a s ohledem na prodej ostatních výrobců ve Společenství na základě dostupných informací v podnětu.

(70)

V posuzovaném období se trh Společenství pro dotčený výrobek a obdobný výrobek snížil o 6 % a v období šetření dosáhl přibližně 3 066 000 kusů. Konkrétněji, spotřeba Společenství v roce 2004 poklesla o 7 %, v roce 2005 se mírně zvýšila o 1 % a v období šetření se ustálila na této úrovni. Pokles spotřeby Společenství lze přičíst zmenšujícímu se prodeji výrobců ve Společenství a omezeným dovozům z ostatních třetích zemí (zejména USA a Japonska).

 

2003

2004

2005

Spotřeba EU (v kusech)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Index

100

93

94

94

4.   Dovoz z dotčené země

a)   Objem

(71)

Objem dovozu dotčeného výrobku do Společenství mezi rokem 2003 a obdobím šetření mohutně vzrostl. Během posuzovaného období dovoz vzrostl o 182 % a dosáhl více než 1 600 000 kusů. Podrobně, dovozy z dotčené země se mezi rokem 2003 a 2004 zvýšily o 66 %, v roce 2005 o dalších 110 procentních bodů a v období šetření o 6 procentních bodů.

b)   Podíl na trhu

(72)

Podíl na trhu připadající na vývozce v dotčené zemi se v průběhu posuzovaného období zvýšil o více než 35 procentních bodů a v období šetření dosáhl 53 %. Čínští vývozci zvýšili svůj podíl na trhu mezi rokem 2003 a 2004 o 13 procentních bodů a v roce 2005 o dalších 20 procentních bodů. V období šetření se podíl vývozců z dotčené země na trhu mírně zvýšil o další procentní bod.

 

2003

2004

2005

Objem dovozů z ČLR (v kusech)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Index

100

166

276

282

Podíl dovozů z ČLR na trhu

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

c)   Ceny

i)   Vývoj cen

(73)

Ceny dovozu dotčeného výrobku v níže uvedené tabulce vycházejí z údajů poskytnutých spolupracujícími vývozci, které byly ověřeny během šetření. V průběhu posuzovaného období došlo k celkovému nárůstu průměrné ceny dovozu dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR, která mezi rokem 2003 a obdobím šetření vzrostla o 6 %. Trend rostoucích cen je možným projevem změny v sortimentní skladbě, jelikož čínští výrobci začali postupně vyrábět a vyvážet modernější a dražší kompresory.

 

2003

2004

2005

Cena dovozů z ČLR (v EUR/ks)

35,15

34,61

35,70

37,27

Index

100

98

102

106

ii)   Cenové podbízení

(74)

U srovnatelných modelů dotčeného výrobku bylo provedeno srovnání mezi průměrnými prodejními cenami vyvážejících výrobců zařazených do vzorku a výrobního odvětví Společenství ve Společenství. Za tímto účelem byly ceny výrobního odvětví Společenství ze závodu pro nezávislé odběratele bez slev a daní srovnány s cenami CIF na hranice Společenství u vyvážejících výrobců v ČLR, řádně upravenými s ohledem na náklady na vykládku a proclení. Vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Společenství obvykle prodává svou výrobu ve Společenství přímo maloobchodníkům, zatímco čínské zboží je maloobchodníkům prodáváno prostřednictvím dovozců a/nebo obchodníků ve spojení či dovozců a/nebo obchodníků, kteří ve spojení nejsou, byla popřípadě provedena úprava na dovozní cenu, aby bylo zajištěno srovnání na stejné obchodní úrovni. Ze srovnání vyplynulo, že v průběhu období šetření byly v závislosti na dotyčném vývozci ceny dotčeného výrobku prodávaného ve Společenství nižší než ceny výrobního odvětví Společenství o 22 % až 43 %.

5.   Situace výrobního odvětví Společenství

(75)

V souladu s čl. 3 odst. 5 základního nařízení Komise ověřovala všechny důležité hospodářské činitele a ukazatele, které měly vliv na stav výrobního odvětví Společenství.

(76)

Vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Společenství zahrnuje pouze dva výrobce, jsou údaje týkající se výrobního odvětví uvedeny ve formě indexů a/nebo v určitém rozmezí, aby byla zachována důvěrnost údajů v souladu s článkem 19 základního nařízení. Připomíná se, že níže uvedené údaje se týkají obdobného výrobku vyráběného ve Společenství výrobním odvětvím Společenství, nezahrnují proto samostatná čerpadla a kompresory vyráběné společnostmi výrobního odvětví Společenství ve spojení se sídlem v ČLR a následně dále prodávané ve Společenství.

a)   Výroba

(77)

Výroba výrobního odvětví Společenství mezi rokem 2003 a obdobím šetření významně poklesla. Konkrétně, v roce 2004 se snížila o 16 %, v roce 2005 o dalších 23 % a v období šetření o 7 %. V období šetření činil objem výroby výrobního odvětví Společenství mezi 300 000 kusy a 400 000 kusy.

 

2003

2004

2005

Výroba (v kusech)

Nelze zveřejnit

Index

100

84

61

54

b)   Kapacita a míry využití kapacity

(78)

Výrobní kapacita se mezi rokem 2003 a 2004 mírně zvýšila o 3 %, v roce 2005 vzrostla o dalších 9 % a v průběhu období šetření se ustálila na této úrovni. Zvýšení výrobní kapacity v roce 2005 lze přičíst investicím, které vynaložil jeden výrobce ve Společenství do další výrobní linky pro kompresory určené pro vyšší segment trhu. V průběhu období šetření byla výrobní kapacita výrobního odvětví Společenství v rozmezí od 600 000 kusů do 800 000 kusů.

(79)

Míra využití kapacity výrobního odvětví Společenství v průběhu posuzovaného období trvale klesala a v období šetření činila méně než polovinu úrovně v roce 2003. To odráží pokles úrovní výroby. Během období šetření byla míra využití kapacity výrobního odvětví Společenství v rozmezí od 40 % do 50 %.

 

2003

2004

2005

Výrobní kapacita (v kusech)

Nelze zveřejnit

Index

100

103

112

112

Využití kapacity

Nelze zveřejnit

Index

100

81

54

48

c)   Zásoby

(80)

Úroveň konečných zásob se v roce 2004 zvýšila o 37 %, v roce 2005 o dalších 45 %, načež v období šetření poklesla o 138 %. V průběhu období šetření byly zásoby výrobního odvětví Společenství v rozmezí mezi 10 000 a 20 000 kusy. S ohledem na skutečnost, že se výroba obdobného výrobku ve Společenství uskutečňuje převážně na objednávku, nepovažuje se u tohoto výrobku výše zásob za vhodný ukazatel újmy.

 

2003

2004

2005

Konečné zásoby (v kusech)

Nelze zveřejnit

Index

100

137

182

44

d)   Objem prodeje

(81)

Prodej vlastní výroby výrobního odvětví Společenství na trhu Společenství v celém posuzovaném období trvale klesal. Konkrétně, v roce 2004 poklesl o 19 %, v roce 2005 o dalších 24 % a v období šetření o 9 %. V průběhu období šetření byl objem prodeje výrobního odvětví Společenství v rozmezí od 200 000 kusů do 300 000 kusů.

 

2003

2004

2005

Objem prodeje ES (v kusech)

Nelze zveřejnit

Index

100

81

57

48

e)   Podíl na trhu

(82)

Podíl výrobního odvětví Společenství na trhu se v průběhu posuzovaného období trvale snižoval. Podrobně, index odrážející vývoj podílu výrobního odvětví Společenství na trhu se snížil v roce 2004 o 13 %, v roce 2005 o 27 % a v období šetření o dalších 9 %. V průběhu období šetření činil podíl výrobního odvětví na trhu mezi 5 % a 10 %.

 

2003

2004

2005

Podíl výrobního odvětví Společenství na trhu

Nelze zveřejnit

Index

100

87

60

51

f)   Růst

(83)

Mezi rokem 2003 a obdobím šetření, kdy se spotřeba Společenství snížila o 6 %, poklesl objem prodeje výrobního odvětví Společenství na trhu Společenství mnohem více o celých 52 %. V průběhu posuzovaného období se podíl výrobního odvětví Společenství na trhu snížil téměř o polovinu, zatímco dumpingové dovozy získaly více než 35 % podílu na trhu a dosáhly 53 %. Vyvozuje se proto závěr, že neexistoval žádný růst, jehož by výrobní odvětví Společenství mohlo využít.

g)   Zaměstnanost

(84)

Úroveň zaměstnanosti ve výrobním odvětví Společenství vykazovala v celém posuzovaném období trvalý pokles. V roce 2004 se snížila o 10 %, v roce 2005 o dalších 16 % a v období šetření o 5 %. V průběhu období šetření činil počet zaměstnanců ve výrobním odvětví Společenství vyhrazených na výrobu a prodej obdobného výrobku od 150 do 200 osob.

 

2003

2004

2005

Zaměstnanost

Nelze zveřejnit

Index

100

90

74

69

h)   Produktivita

(85)

Produktivita pracovníků výrobního odvětví Společenství měřená jako výstup (kusy) na zaměstnance za rok se v roce 2004 snížila o 7 %, v roce 2005 o dalších 10 % a v období šetření o 5 %. V průběhu období šetření byla produktivita výrobního odvětví Společenství v rozmezí od 1 500 do 2 000 kusů na zaměstnance. Trvalý pokles produktivity je odrazem klesající výroby, která se v průběhu celého posuzovaného období snižovala o něco rychleji než zaměstnanost.

 

2003

2004

2005

Produktivita (počet kusů na zaměstnance)

Nelze zveřejnit

Index

100

93

83

78

i)   Náklady práce

(86)

Průměrné náklady práce na zaměstnance mezi rokem 2003 a 2004 vzrostly o 8 % a v roce 2005 se ustálily na této úrovni, načež v období šetření mírně klesly o 1 %. Růst v roce 2004 byl zapříčiněn zejména růstem mezd, který byl dohodnut jedním z výrobců ve výrobním odvětví Společenství po sporu s odborovými svazy. Tomuto vyjednanému růstu mezd mimoto v roce 2003 předcházela stávka a výsledné nezaplacené hodiny úměrně snížily roční náklady práce v porovnání s předchozími roky.

 

2003

2004

2005

Roční náklady práce na zaměstnance (v EUR)

Nelze zveřejnit

Index

100

108

108

107

j)   Činitele ovlivňující ceny Společenství

(87)

Jednotkové ceny prodeje vlastní výroby výrobního odvětví Společenství nezávislým odběratelům se mezi rokem 2003 a obdobím šetření zvýšily o 20 %. Konkrétně, průměrná prodejní cena vzrostla v roce 2004 o 9 %, v roce 2005 o dalších 13 %, načež v období šetření mírně poklesla o 2 %. V průběhu období šetření činila průměrná jednotková cena mezi 100 a 150 EUR.

 

2003

2004

2005

Jednotková cena na trhu ES (v EUR)

Nelze zveřejnit

Index

100

109

122

120

(88)

Růst průměrné jednotkové ceny je projevem postupného částečného přesouvání výroby výrobního odvětví Společenství do vyššího segmentu trhu, tj. směrem k vyšší jakosti, lepší výkonnosti, vyšší kapacitě, a tudíž nákladnějším a dražším modelům obdobného výrobku.

(89)

Vzhledem k objemu a úrovni cenového podbízení byly tyto dovozy jistě činitelem, který měl vliv na ceny.

k)   Ziskovost a návratnost investic

(90)

V průběhu posuzovaného období byla ziskovost prodeje vlastní výroby výrobního odvětví Společenství, vyjádřená jako procento z čistého prodeje, záporná, avšak zlepšovala se. Záporná ziskovost se v roce 2004 zlepšila, dále se zlepšovala v roce 2005, kdy byla výše ztrát relativně nejnižší, a v období šetření se zhoršila jen mírně. V průběhu období šetření byla ziskovost výrobního odvětví Společenství v rozmezí od – 3 % do – 10 %.

 

2003

2004

2005

Ziskovost prodeje ES (v % čistého prodeje)

Nelze zveřejnit

Index

– 100

–93

–28

–32

Návratnost investic (zisk v % čisté účetní hodnoty aktiv)

Nelze zveřejnit

Index

– 100

–85

–19

–20

(91)

Návratnost investic, vyjádřená jako zisk v procentech vztažený k čisté účetní hodnotě investic, sledovala výše uvedenou tendenci ziskovosti. V průběhu posuzovaného období zůstala rovněž záporná. V roce 2004 se zlepšila, v roce 2005 se dále zlepšovala, načež se v období šetření mírně zhoršila. V období šetření byla návratnost investic v rozmezí mezi – 30 % a – 15 %.

l)   Peněžní tok

(92)

Čistý peněžní tok z provozních činností byl v posuzovaném období rovněž záporný, jednoznačně se však zlepšil a v období šetření byl jen mírně záporný v rozmezí mezi – 100 000 a 0 EUR.

 

2003

2004

2005

Peněžní tok (v EUR)

Nelze zveřejnit

Index

– 100

–67

–9

–1

m)   Investice a schopnost získat kapitál

(93)

Roční investice výrobního odvětví Společenství do výroby obdobného výrobku se v roce 2004 zvýšily o 72 % a v roce 2005 o dalších 75 %, posléze v období šetření mírně poklesly o 7 %. Čisté investice v průběhu období šetření však byly poměrné nízké a činily mezi 1 300 000 EUR a 2 300 000 EUR. Nárůst lze přičíst investicím, které uskutečnil jeden z výrobců ve Společenství v souvislosti s pronájmem nové budovy s cílem centralizovat a zmodernizovat výrobní proces, a určitým investicím výrobního odvětví Společenství určeným na údržbu a obnovu stávajícího zařízení, avšak rovněž investicím do nového zařízení a modulů s cílem pokusit se zvýšit konkurenceschopnost svých výrobků vůči dumpingovým dovozům z Číny.

 

2003

2004

2005

Čisté investice (v EUR)

Nelze zveřejnit

Index

100

172

247

240

(94)

Komisi nebyly předloženy žádné důkazy o nižší nebo vyšší schopnosti získat kapitál v posuzovaném období.

n)   Velikost dumpingového rozpětí

(95)

Vzhledem k objemu, podílu na trhu a cenám dovozu z dotčené země nelze dopad velikosti skutečných dumpingových rozpětí na výrobní odvětví Společenství považovat za zanedbatelný.

o)   Překonání účinků minulého dumpingu

(96)

Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici žádné informace o existenci dumpingu před situací posuzovanou v tomto řízení, tento činitel se nepovažuje za důležitý.

6.   Závěr o újmě

(97)

Mezi rokem 2003 a obdobím šetření se objem dumpingových dovozů dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR mohutně zvýšil o 182 % a jejich podíl na trhu Společenství vzrostl o více než 35 %. Průměrné ceny dumpingových dovozů byly v průběhu posuzovaného období podstatně nižší než ceny výrobního odvětví Společenství. V průběhu období šetření se ceny dovozů z ČLR významně podbízely cenám výrobního odvětví Společenství. Na základě váženého průměru bylo cenové podbízení v období šetření v rozmezí od 22 % do 43 %.

(98)

Některé ukazatele se v období mezi rokem 2003 a obdobím šetření vyvíjely pozitivně. Průměrná jednotková prodejní cena vzrostla o 20 %, ukazatel výrobní kapacity vzrostl o 12 % a došlo k růstu investic o 140 %. V 78., 88. a 93. bodě odůvodnění však bylo prokázáno, že tento vývoj vysvětlují zvláštní důvody. Jak bylo uvedeno v 90. bodě odůvodnění, ziskovost v celém posuzovaném období vykazovala známky překonání účinků dumpingu, jelikož v období mezi rokem 2003 a obdobím šetření se ztráty významně snížily. Je však nutno mít na paměti, že ziskovost byla i nadále záporná a výši ztrát v období šetření nelze považovat za zanedbatelnou.

(99)

Bylo zjištěno, že se v posuzovaném období situace výrobního odvětví Společenství významně zhoršila. Mezi rokem 2003 a obdobím šetření se většina ukazatelů újmy vyvíjela negativně: objem výroby se snížil o 46 %, využití kapacity pokleslo o více než polovinu, prodej výrobního odvětví Společenství se snížil o 52 % a odpovídající podíl na trhu téměř o polovinu, zaměstnanost poklesla o 31 % a produktivita se snížila o 22 %.

(100)

Na základě výše uvedených skutečností se vyvozuje závěr, že výrobní odvětví Společenství utrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení.

E.   PŘÍČINNÁ SOUVISLOST

1.   Úvod

(101)

Podle čl. 3 odst. 6 a 7 základního nařízení Komise přezkoumala, zda dumpingový dovoz způsobil výrobnímu odvětví Společenství podstatnou újmu. Přezkoumány byly i známé činitele jiné než dumpingový dovoz, které mohly ve stejnou dobu poškodit výrobní odvětví Společenství, aby se zajistilo, že případná újma způsobená těmito dalšími činiteli nebude připisována dumpingovému dovozu.

2.   Účinky dumpingového dovozu

(102)

Významný nárůst objemu dumpingových dovozů mezi rokem 2003 a obdobím šetření o 182 % a zvýšení příslušného podílu na trhu Společenství, tj. o 35 %, jakož i zjištěné cenové podbízení (v období šetření mezi 22 % a 43 %) se obecně časově shodují se zhoršením hospodářské situace výrobního odvětví Společenství, jak je objasněno v 99. bodě odůvodnění. V průběhu celého posuzovaného období byly dumpingové ceny v průměru podstatně nižší než ceny výrobního odvětví Společenství. Usuzuje se, že tyto dumpingové dovozy vyvíjely tlak na ceny směrem dolů a bránily výrobnímu odvětví Společenství zvýšit prodejní ceny na úroveň, která by byla potřebná k dosažení zisku, a že dumpingové dovozy měly značný nepříznivý dopad na situaci výrobního odvětví Společenství. Zdá se, že výrobní odvětví Společenství přišlo o významnou část svého podílu na trhu ve prospěch vyššího objemu dumpingových dovozů. Nižší objemy prodeje vedly k úměrnému zvýšení fixních nákladů výrobního odvětví Společenství, což mělo na finanční situaci rovněž nepříznivý dopad. Existuje proto jednoznačná příčinná souvislost mezi dovozy z ČLR a podstatnou újmou, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství.

3.   Účinek ostatních činitelů

(103)

Jak je vidět z níže uvedené tabulky, objem vývozu v posuzovaném období poklesl o 33 %, což však nebylo tak výrazné jako pokles prodeje ES popsaný v 81. bodě odůvodnění. V průběhu období šetření byl prodej na vývoz v rozmezí od 100 000 do 150 000 kusů. Průměrná jednotková cena prodeje na vývoz byla v období mezi rokem 2003 a obdobím šetření stálá a činila od 100 od 150 EUR.

 

2003

2004

2005

Prodej na vývoz (v kusech)

Nelze zveřejnit

Index

100

89

74

77

Jednotková vývozní cena (v EUR)

Nelze zveřejnit

Index

100

100

102

100

(104)

Vzhledem k cenové stabilitě na vývozních trzích a poměrně malému poklesu objemu vývozu se usuzuje, že ačkoliv vývozní činnost mohla přispět k újmě, kterou výrobní odvětví Společenství utrpělo, není však dostatečná, aby porušila příčinnou souvislost.

(105)

Jedna zúčastněná strana tvrdila, že růst výrobních nákladů výrobního odvětví Společenství nemohl být zapříčiněn pouze nárůstem cen surovin (zejména kovové části), ale rovněž jinými důvody, což poukazuje na újmu, kterou si výrobní odvětví Společenství přivodilo samo. Podotýká se, že tato strana neupřesnila příčiny, které by naznačovaly újmu, jež si výrobní odvětví Společenství způsobilo samo.

(106)

Šetření prokázalo, že jednotkové výrobní náklady výrobního odvětví Společenství mezi rokem 2003 a obdobím šetření vzrostly přibližně o 8 %. Částečně bylo možno nárůst přičíst zřejmému růstu cen surovin. Šetření prokázalo, že některé části růstu nákladů jsou zapříčiněny zhoršenou nákladovou strukturou, zejména fixními jednotkovými náklady, které rostly v důsledku významného snížení počtu vyrobených jednotek. Převážnou část nárůstu je však nutno přičíst patrnému zvýšení ceny součástí používaných k výrobě modelů v horním segmentu trhu.

(107)

Růst průměrných jednotkových výrobních nákladů však byl více než vyrovnán růstem průměrné jednotkové prodejní ceny (viz 87. bod odůvodnění), což vedlo ke zlepšení (dosud však záporné) ziskovosti, jak je popsáno v 90. bodě odůvodnění. Usuzuje se proto, že růst výrobních nákladů nepřispěl k újmě, kterou utrpěli výrobci ve Společenství.

(108)

Podle údajů Eurostatu se objem dovozu obdobného výrobku pocházejícího z ostatních částí světa (tj. vyjma ČLR) do Společenství v roce 2004 snížil o 33 %, v roce 2005 o dalších 7 %, načež se v období šetření mírně zvýšil o 9 %. Celkově činí pokles mezi rokem 2003 a obdobím šetření 31 %. Odpovídající podíl na trhu připadající na dovozy z ostatních částí světa se snížil z 35 % v roce 2003 na 26 % v období šetření.

(109)

Nebyly k dispozici žádné podrobnější informace o ceně dovozu z ostatních částí světa. Vzhledem k tomu, že údaje Eurostatu neberou v úvahu sortimentní skladbu, tyto údaje nebylo možno použít pro přiměřené srovnání s cenami výrobního odvětví Společenství. Ze šetření nevyplynulo, že by ceny dovozu z ostatních částí světa byly nižší než ceny Společenství.

(110)

Vzhledem ke klesajícímu objemu a snižujícímu se podílu na trhu a nedostatečným důkazům svědčícím o opaku se vyvozuje závěr, že dovozy z ostatních částí světa nepřispěly k podstatné újmě výrobního odvětví Společenství, pokud vůbec.

 

2003

2004

2005

Dovozy z ostatních částí světa (v kusech)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Index

100

67

60

69

Podíl dovozů z ostatních částí světa na trhu

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Jak je uvedeno v 65. bodě odůvodnění, jeden výrobce ve Společenství byl z definice výroby ve Společenství vyloučen. Řada výrobců a montérů mimoto v rámci tohoto řízení nespolupracovala (viz 58. bod odůvodnění). Na základě informací získaných v průběhu šetření od spolupracujících výrobců a žadatele se odhaduje, že objemy prodeje těchto ostatních výrobců ve Společenství pro trh ES v roce 2003 činily přibližně 1 000 000 kusů, v průběhu posuzovaného období se značně snižovaly a v období šetření dosáhly přibližně 400 000 kusů. Obdobně se v posuzovaném období snížil odpovídající podíl na trhu z 31 % v roce 2003 na 13 % v období šetření. Tito výrobci proto nezískali žádný objem prodeje a podíl na trhu na úkor výrobního odvětví Společenství. Naopak, podobně jako výrobní odvětví Společenství přišli o velkou část svého prodeje a podílu na trhu ve prospěch dumpingových dovozů z Číny.

(112)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a neexistenci jakýchkoliv informací, které by dokládaly opak, se vyvozuje závěr, že ostatní výrobci ve Společenství nepřispěli k újmě, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství.

 

2003

2004

2005

Prodej ostatních výrobců ve Společenství v ES (odhad v kusech)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Index

100

88

49

38

Podíl ostatních výrobců ve Společenství na trhu

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Jak je patrné ze 70. bodu odůvodnění, v průběhu posuzovaného období se spotřeba snížila přibližně o 200 000 kusů, tj. 6 %. Je však nutno podotknout, že během téhož období byl pokles prodeje výrobního odvětví Společenství na trhu Společenství mnohem výraznější, a to jak v absolutním vyjádření (prodej poklesl o 250 000 až 300 000 kusů), tak i relativně (prodej mohutně poklesl o 52 %). Zatímco výrobní odvětví Společenství přišlo téměř o polovinu svého podílu na trhu (viz 82. bod odůvodnění), podíl čínských kompresorů na trhu současně vzrostl o 35 % (viz 71. bod odůvodnění). Vyvozuje se proto závěr, že pokles spotřeby nezpůsobil újmu, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství.

4.   Závěr o příčinné souvislosti

(114)

Časová shoda mezi mohutným nárůstem dumpingových dovozů z ČLR, odpovídajícím zvýšením podílů na trhu a zjištěným cenovým podbízením na straně jedné a zhoršením situace výrobního odvětví Společenství na straně druhé vede k závěru, že dumpingové dovozy způsobily výrobnímu odvětví Společenství podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 6 základního nařízení.

(115)

Šetření prokázalo, že vývozy výrobního odvětví Společenství mohly v omezené míře přispět k utrpěné újmě, nejsou však dostatečné, aby porušily příčinnou souvislost. Byly analyzovány ostatní známé faktory, nebylo však shledáno, že by přispěly k utrpěné újmě. Bylo zjištěno, že nárůst jednotkových výrobních nákladů výrobního odvětví Společenství byl více než vyrovnán současným růstem prodejní ceny, předpokládalo se proto, že nemohl přispět k utrpěné újmě. Co se týká dovozů z ostatních třetích zemí, vzhledem ke klesajícímu objemu a snižujícímu se podílu na trhu a nemožnosti provést řádné cenové srovnání s cenami Společenství byl vyvozen závěr, že tyto dovozy újmu nezpůsobily. Pokud jde o konkurenci ze strany ostatních výrobců ve Společenství, vzhledem k jejich klesajícím objemům prodeje a ztrátě podílu na trhu ve prospěch dumpingových dovozů bylo zjištěno, že jejich činnost nepřispěla k utrpěné újmě. Pokud jde o pokles spotřeby, vzhledem k tomu, že tento pokles byl nižší než pokles prodeje výrobců ve Společenství na trhu Společenství a že se časově shodoval se značným nárůstem dumpingových dovozů z Číny, byl vyvozen závěr, že tento pokles jako takový nezpůsobil újmu.

(116)

Na základě výše uvedené analýzy, která správně odlišila a oddělila účinky všech známých faktorů, které mají vliv na situaci výrobního odvětví Společenství, od škodlivých účinků dumpingových dovozů, byl přijat závěr, že dovozy z ČLR způsobily výrobnímu odvětví Společenství podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 6 základního nařízení.

F.   ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ

(117)

Rada a Komise zkoumaly, zda existují přesvědčivé důvody, které by mohly vést k závěru, že není v zájmu Společenství přijmout v tomto konkrétním případě opatření. Za tímto účelem a podle čl. 21 odst. 1 základního nařízení zvažovaly Rada a Komise možný vliv opatření na všechny zúčastněné strany. Útvary Komise původně zaslaly konečné informace ve smyslu čl. 20 odst. 4 první věty základního nařízení, které se klonily k tomu, aby opatření uložena nebyla. Na základě uvedených informací uvedly určité subjekty, zejména dva spolupracující výrobci ve Společenství, určité argumenty, které vedly k přezkoumání této otázky. Nejdůležitější z těchto argumentů budou popsány níže.

1.   Zájem spolupracujících výrobců ve Společenství

(118)

Aniž by byla dotčena definice výrobního odvětví Společenství (viz 67. bod odůvodnění), je důležité mít na paměti, že jak je uvedeno v 60. bodě odůvodnění, všechny spolupracující skupiny společností ve Společenství zřídily výrobní zařízení v ČLR a dovážely rostoucí množství dotčeného výrobku za účelem dalšího prodeje na trhu Společenství. Jak je uvedeno v 58. bodě odůvodnění, jedna skupina společností prodala v roce 2007, tj. po období šetření, své výrobní zařízení nacházející se ve Společenství jiné společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o vývoj po období šetření a že během celého posuzovaného období tato skupina vyráběla obdobný výrobek ve Společenství, je v tomto bodě projednán i její zájem a na skupinu se odkazuje jako na výrobce ve Společenství.

(119)

Šetření prokázalo, že pokud by opatření nebyla uložena, výrobnímu odvětví Společenství by byla asi i nadále působena újma. Došlo by pravděpodobně k dalšímu zhoršení situace výrobního odvětví Společenství a k dalšímu snížení jeho podílu na trhu.

(120)

Na druhou stranu v případě, že by opatření byla uložena, mohlo by to umožnit zvýšení cen a/nebo objemu prodeje (a podílu na trhu), což by výrobnímu odvětví Společenství umožnilo zlepšit svou finanční a hospodářskou situaci.

(121)

Co se týká možného vývoje podílu výrobního odvětví Společenství na trhu, pokud by byla opatření uložena, je nutno uvést, že všichni spolupracující výrobci během řízení uváděli, že by to vedlo ke zvrácení stávajícího procesu přemisťování výroby a k přesunu (přinejmenším části) výroby zpět do Společenství.

(122)

V tomto ohledu analýza podrobných údajů předložených dvěma spolupracujícími výrobci ve Společenství a jejich dceřinými společnostmi ve spojení se sídlem v ČLR jednoznačně prokázala, že v dané hospodářské situaci, která v ČLR panuje v posledních několika letech, důležité rozdíly v nákladech ve prospěch výroby dotčeného výrobku určeného pro trh Společenství existovaly spíše v ČLR než ve Společenství. Právě tyto rozdíly a dumping ze strany čínských vývozců na trhu Společenství mohly vést všechny spolupracující výrobce ve Společenství k přemisťování výroby (či její části).

(123)

Proto bylo šetřeno, zda by uložení antidumpingových cel, která jsou v případě vývozců ve spojení s výrobci uvedenými ve 122. bodě odůvodnění poměrně nízká, změnilo přinejmenším u dvou spolupracujících výrobců hlavní hospodářské parametry, které vedly k procesu přemisťování výroby. Bylo zjištěno, že úplné náklady na kompresory prodávané ve Společenství a vyráběné v ČLR (včetně mimo jiné výrobních nákladů, prodejních, správních a režijních nákladů, námořní dopravy, smluvního cla a případného antidumpingového cla) by zůstaly řádově ve stejné výši, avšak ve skutečnosti o něco nižší než úplné náklady na výrobu a prodej obdobných kompresorů ve Společenství.

(124)

Tyto dvě společnosti navíc zopakovaly své stanovisko v tom smyslu, že pokud by se v důsledku opatření snížila míra cenového podbízení způsobeného čínskými dumpingovými výrobky, mohly by zvýšit a/nebo znovu zahájit svou výrobu ve Společenství s využitím stávajících volných kapacit.

(125)

Proto, jak tvrdí dva spolupracující výrobci ve svých připomínkách, které předložili po zveřejnění informací, nelze vyloučit, že uvedení výrobci by mohli využít své značné nevyužité kapacity v Evropě. To se zdá být možné vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření by se přiblížila vyrovnání nákladů na zboží vyrobené v ČLR a ve Společenství a dodávané na trh Společenství. Nelze proto vyloučit, že uvedení výrobci v důsledku uložení opatření zvýší svou výrobu ve Společenství. Kromě toho rovněž nelze vyloučit, že pokud by uložení cel na vývozy od jejich výrobců ve spojení v ČLR snížilo rozdíl v nákladech na zboží vyrobené v ČLR a ve Společenství a dodávané na trh Společenství, uvedení výrobci by dali přednost tomu nesoustředit veškerou výrobu mimo Společenství za účelem specializace výroby určitých modelů v určitých oblastech nebo za účelem rozložení rizika.

(126)

Co se týká třetího spolupracujícího výrobce, jeho společnost ve spojení v ČLR nebyla zařazena do vzorku pro výpočet dumpingových rozpětí, proto by se na ni v případě uložení opatření v zásadě vztahovalo průměrné clo ve výši 51,6 %, platné pro spolupracující společnosti, jež nebyly zařazeny do vzorku. Vzhledem k tomu, že tato společnost nebyla zařazena do vzorku, Komise nemá k dispozici ověřené informace o výrobních nákladech této čínské společnosti. Nelze proto vyloučit, že by v tomto případě úplné náklady na kompresory prodávané ve Společenství a vyráběné v ČLR (včetně mimo jiné výrobních nákladů, prodejních, správních a režijních nákladů, námořní dopravy, smluvního cla a případných antidumpingových cel) překročily úplné náklady na výrobu a prodej obdobných kompresorů ve Společenství.

(127)

Italské sdružení výrobců kompresorů, které podalo podnět (ANIMA), zdůraznilo po zveřejnění informací potřebu antidumpingových opatření, která by výrobcům umožnila pokračovat s výrobou ve Společenství a rovněž jejich ekonomické přežití. Objasnili, že i kdyby se na čínské dodavatele ve spojení, kteří jsou dodavateli některých evropských výrobců, vztahovala poměrně vysoká antidumpingová cla, přesto by byli pro uložení opatření.

(128)

Byl posouzen možný přínos pro výrobní odvětví Společenství v případě, že by byla opatření uložena. Bylo poznamenáno, že neuložení opatření by mohlo vést k dalšímu zhoršení situace výrobního odvětví Společenství a k dalšímu poklesu jeho podílu na trhu. To by pravděpodobně vedlo ke ztrátě jak mnoha pracovních míst, tak investic, které byly vynaloženy na vybudování výrobní kapacity ve Společenství. K těmto prvkům, i když je obtížné je vyčíslit, je třeba v celkovém hodnocení zájmu Společenství rovněž přihlédnout. Na druhé straně nelze vyloučit, že v případě uložení antidumpingových cel dojde ke zvýšení výroby ve Společenství, jež by mohlo zahrnovat i přemístění části výroby zpět do Společenství. To by mohlo vést ke zvýšení zaměstnanosti a mohlo by to mít dodatečný dopad na dodavatelské odvětví, které dodává polotovary výrobcům kompresorů ve Společenství.

2.   Zájem ostatních výrobců ve Společenství

(129)

Tito výrobci při šetření nespolupracovali. Jejich podíl na trhu je podobný podílu výrobního odvětví Společenství. Vzhledem k nedostatečné spolupráci a skutečnosti, že většina těchto výrobců nezaujala jednoznačné stanovisko k tomuto řízení, neexistují žádné signály o zájmu těchto výrobců. Po zveřejnění informací jeden nespolupracující výrobce a dva žádající výrobci, kteří v rámci tohoto řízení dále nespolupracovali (viz 59. bod odůvodnění), jakož i italské sdružení výrobců kompresorů (ANIMA) zopakovali svá tvrzení uvedená výše v 1. bodě odůvodnění. Jasně uvedli, že jsou pro uložení opatření.

3.   Zájem dovozců (kteří nejsou ve spojení), spotřebitelů a ostatních hospodářských subjektů ve Společenství

(130)

V průběhu období šetření jediný spolupracující dovozce, který není ve spojení, dovezl do Společenství přibližně 20 % celkového objemu dovozu dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR. Vzhledem k neexistenci alternativní spolupráce a s ohledem na výše uvedený procentní podíl se usuzovalo, že tento dovozce je reprezentativní, pokud jde o situaci dovozců, kteří nejsou ve spojení. Tato spolupracující strana uvedla, že je proti uložení antidumpingových opatření na dovozy tohoto konkrétního výrobku z ČLR. V průběhu období šetření činil další prodej dotčeného výrobku mezi 2 % a 8 % celkového obratu společnosti tohoto dovozce. Pokud jde o počet pracovníků, na nákupu, obchodu a dalším prodeji dotčeného výrobku se přímo podílí přibližně 30 až 70 osob.

(131)

Byla vyžádána spolupráce rovněž ze strany sdružení spotřebitelů a všech známých maloobchodníků, distributorů, prodejců a/nebo jiných hospodářských subjektů účastnících se distribučního řetězce ve Společenství. Žádná spolupráce však nebyla poskytnuta. Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto řízení spolupracoval pouze jeden dovozce, který není ve spojení, a s ohledem na nedostatečnou účast jiných hospodářských subjektů ve Společenství nebo sdružení spotřebitelů se považovalo za vhodné analyzovat celkový možný dopad případných opatření na všechny tyto strany. Byl vyvozen celkový závěr, že situace spotřebitelů a hospodářských subjektů účastnících se distribučního řetězce ve Společenství by mohla být případnými opatřeními nepříznivě ovlivněna.

4.   Závěr o zájmu Společenství

(132)

Na základě důvodů uvedených ve 125. a 126. bodě odůvodnění nelze v tomto konkrétním případě vyloučit, že spolupracující výrobci ve Společenství by mohli využít opatření ke svému prospěchu, aby využitím stávajících volných kapacit vyrovnali některé výrobní ztráty způsobené dumpingem vyvolávajícím újmu.

(133)

Uznává se, že uložení opatření by mohlo mít negativní dopad na spotřebitele a na všechny hospodářské subjekty v distribučním řetězci ve Společenství. Je však rovněž zřejmé, že pokud se zvýší výroba ve Společenství (a tím pravděpodobně i počet osob zaměstnaných v této výrobě ve Společenství), tato opatření by Společenství přinesla určitý prospěch.

(134)

Článek 21 základního nařízení poukazuje na nutnost věnovat zvláštní pozornost potřebě odstranit škodlivé účinky dumpingu spočívající v narušení obchodu a obnovit účinnou hospodářskou soutěž, avšak toto konkrétní ustanovení je třeba posuzovat v celkovém rámci prověrky zájmu Společenství, jak je stanoveno ve výše uvedeném článku. Účinky uložení či neuložení opatření na všechny dotčené strany proto musí být posouzeny.

(135)

Vzhledem k velkým dumpingovým rozpětím a rozpětím újmy se závěrem má za to, že v tomto konkrétním případě na základě předložených informací neexistují dostatečné důkazy pro to, aby bylo možné dospět k závěru, že případné uložení opatření by bylo zjevně nepřiměřené a v rozporu se zájmem Společenství.

(136)

Pokud by však i přes uložení cel měla zůstat nezměněna situace, která panovala před uložením opatření (zejména 53 % podíl dovozů z ČLR na trhu a relativně malý podíl spolupracujících výrobců ve Společenství na trhu), náklady na případné clo, které by museli nést spotřebitelé a hospodářské subjekty ve Společenství (včetně dovozců, obchodníků a maloobchodníků), by mohly být z dlouhodobého hlediska vyšší než prospěch pro výrobní odvětví Společenství. Proto budou opatření uložena na období dvou let a zejména výrobci ve Společenství budou v určitých případech požádáni o to, aby podávali zprávy.

G.   KONEČNÁ OPATŘENÍ

(137)

Úroveň veškerých antidumpingových opatření by měla být dostatečná na to, aby odstranila újmu způsobenou výrobnímu odvětví Společenství dumpingovými dovozy, ale nesmí být překročena zjištěná dumpingová rozpětí. Při výpočtu výše cla nutného k odstranění účinků dumpingu působícího újmu bylo přihlédnuto k tomu, že jakákoli opatření by měla umožnit výrobnímu odvětví Společenství, aby realizovalo zisk před zdaněním, kterého by bylo možné v rozumné míře dosáhnout za běžných podmínek hospodářské soutěže, tj. bez přítomnosti dumpingových dovozů. Vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Společenství nebylo během celého posuzovaného období ziskové, pokud jde o obdobný výrobek, dospělo se k názoru, že ziskové rozpětí ve výši 5 % dosažené tímto výrobním odvětvím u jiných výrobků téže kategorie, které byly tímto výrobním odvětvím vyrobeny a prodány během období šetření, představuje vhodnou míru, které by výrobní odvětví Společenství mohlo dosáhnout při neexistenci dumpingu působícího újmu i pokud jde o obdobný výrobek.

(138)

Nutné zvýšení cen pak bylo stanoveno na základě srovnání pro každý typ výrobku podle váženého průměru dovozní ceny tak, jak bylo stanoveno pro výpočet cenového podbízení, s cenou obdobného výrobku nezpůsobující újmu, za kterou prodává výrobní odvětví Společenství na trhu Společenství. Cena nezpůsobující újmu byla stanovena úpravou prodejní ceny výrobního odvětví Společenství tak, aby odrážela výše uvedené ziskové rozpětí. Rozdíly plynoucí z tohoto srovnání byly následně vyjádřeny jako procento celkové hodnoty CIF dovozů.

(139)

Výše uvedené srovnání cen ukázalo, že vypočtená rozpětí újmy se pohybují mezi 61,3 % a 160,8 % a u všech společností jsou vyšší než příslušná dumpingová rozpětí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení se považuje za nutné uložit konečné antidumpingové clo na dovozy určitých kompresorů pocházejících z ČLR na úrovni zjištěných dumpingových rozpětí.

(140)

Antidumpingová cla by v důsledku toho měla být stanovena takto:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling a Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Šanghaj a Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Šanghaj

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Spolupracující společnosti nezařazené do vzorku (uvedené v příloze)

51,6 %

Všechny ostatní společnosti

77,6 %

(141)

Individuální antidumpingové celní sazby uvedené v tomto nařízení byly stanoveny na základě závěrů tohoto šetření. Proto odrážejí situaci těchto společností zjištěnou v průběhu šetření. Tyto celní sazby (na rozdíl od celostátního cla použitelného pro „všechny ostatní společnosti“) jsou proto použitelné výlučně na dovozy výrobků pocházejících z ČLR a vyráběných těmito společnostmi, tedy uvedenými konkrétními právnickými osobami. Dovezené výrobky vyráběné kteroukoliv jinou společností, která není výslovně uvedena v normativní části tohoto nařízení s udáním názvu a adresy, včetně právnických osob ve spojení s právnickými osobami výslovně uvedenými, nemohou využívat uvedenou sazbu a podléhají celostátnímu clu.

(142)

Jakoukoliv žádost o použití individuální antidumpingové celní sazby pro jednotlivé společnosti (například poté, co se změnil název právnické osoby, nebo po vytvoření nových výrobních nebo obchodních subjektů) je třeba předložit Komisi spolu se všemi příslušnými informacemi, zejména pokud jde o jakékoli změny v činnostech společnosti spojených s výrobou, domácím prodejem a prodejem na vývoz, např. v souvislosti se změnou názvu nebo změnou týkající se výrobních a obchodních subjektů. Podle potřeby pak bude nařízení odpovídajícím způsobem pozměněno formou aktualizace seznamu společností, na něž se vztahují individuální celní sazby.

(143)

Opatření se ukládají proto, aby bylo výrobcům ve Společenství umožněno překonat účinky dumpingu působícího újmu. Pokud by nastala nějaká počáteční nerovnováha mezi možným prospěchem pro výrobce ve Společenství a náklady pro spotřebitele a ostatní hospodářské subjekty ve Společenství, mohla by být vyrovnána tím, že se zvýší a/nebo znovu zahájí výroba ve Společenství. Avšak, jak bylo uvedeno výše, vzhledem k velikosti zátěže v důsledku případných cel a po zvážení toho, že předpokládaný scénář zvýšené výroby ve Společenství by se rovněž nemusel naplnit, považuje se za těchto výjimečných podmínek za rozumné omezit dobu trvání opatření pouze na dva roky.

(144)

Tato doba by měla být pro výrobce ve Společenství dostatečná na to, aby zvýšili a/nebo znovu zahájili svou výrobu v Evropě, aniž by zároveň závažně ohrozila situaci spotřebitelů a ostatních hospodářských subjektů ve Společenství. Má se za to, že období dvou let bude nejvhodnější pro analýzu toho, zda v důsledku uložení opatření opravdu došlo ke zvýšení výroby v Evropě, a tím byly vyváženy negativní účinky na dovozce a spotřebitele.

(145)

Považuje se rovněž za vhodné pečlivě sledovat situaci na trhu Společenství po uložení opatření, aby bylo možné případně provést rychlý přezkum opatření, kdyby se ukázalo, že cla nedosahují zamýšleného účinku, tj. umožnit zajištění životaschopnosti stávajících výrobců v krátkodobém horizontu a zlepšení jejich hospodářské a finanční situace ve střednědobém horizontu.

(146)

Za tímto účelem budou výrobci ve Společenství vyzváni Komisí k tomu, aby jí pravidelně podávali zprávy o vývoji některých klíčových ekonomických a finančních ukazatelů. Rovněž dovozci a ostatní zúčastněné subjekty k tomu mohou být vyzváni, nebo mohou poskytnout tyto informace z vlastní iniciativy. Na základě těchto údajů bude Komise pravidelně vypracovávat posouzení situace týkající se dovozů a výroby ve Společenství, aby mohla v případě potřeby pohotově reagovat.

(147)

Všechny strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, které vedly k závěru, že je třeba doporučit uložení konečných antidumpingových cel. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, ve které mohly po obdržení těchto informací vznést své námitky. Připomínky vznesené jednotlivými stranami byly náležitě zváženy a, pokud to bylo vhodné, závěry byly příslušným způsobem změněny. Všechny strany obdržely podrobné odpovědi na připomínky, které vznesly.

(148)

Aby bylo zajištěno rovné zacházení pro nové vývozce a spolupracující společnosti nezařazené do vzorku, uvedené v příloze tohoto nařízení, mělo by se vážené průměrné clo uložené posledně jmenovaným společnostem vztahovat i na všechny nové vývozce, kteří by jinak měli nárok na přezkum podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovozy pístových kompresorů (s výjimkou čerpadel pístových kompresorů) s průtokem nepřesahujícím 2 kubické metry (m3) za minutu, kódů KN ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 a ex 8414 80 51 (kódů TARIC 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 a 8414805199), pocházejících z Čínské lidové republiky.

2.   Sazba antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením pro výrobky popsané v odstavci 1 a vyrobené níže uvedenými společnostmi, je tato:

Společnost

Clo

Doplňkové kódy TARIC

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling a Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Šanghaj a Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nanton

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Šanghaj

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

A865

Spolupracující společnosti nezařazené do vzorku (uvedené v příloze)

51,6 %

A866

Všechny ostatní společnosti

77,6 %

A999

3.   Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.

4.   Předloží-li nový vyvážející výrobce v Čínské lidové republice Komisi dostatečné důkazy o tom, že:

v období od 1. října 2005 do 30. září 2006 nevyvážel výrobek popsaný v odstavci 1 do Společenství,

není spojen se žádným vývozcem ani výrobcem v Čínské lidové republice, na nějž se vztahují antidumpingová opatření uložená tímto nařízením,

dotčený výrobek skutečně vyvezl do Společenství po období šetření, k němuž se opatření vztahují, nebo učinil neodvolatelný smluvní závazek vyvézt do Společenství podstatné množství tohoto výrobku,

podniká v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení nebo případně splňuje podmínky pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,

může Rada prostou většinou na návrh Komise a po konzultaci s poradním výborem změnit odstavec 2 tak, že ke spolupracujícím společnostem nezařazeným do vzorku, na něž se vztahuje vážené průměrné clo ve výši 51,6 %, doplní nového vyvážejícího výrobce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 21. března 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. C 314, 21.12.2006, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposled pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

ČÍNŠTÍ SPOLUPRACUJÍCÍ VYVÁŽEJÍCÍ VÝROBCI NEZAŘAZENÍ DO VZORKU

Doplňkový kód TARIC A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd.

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. a Qingdao D&D International Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd.

Šanghaj

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd.

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd.

Quanzhou


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 262/2008

ze dne 19. března 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 19. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 263/2008

ze dne 19. března 2008

o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady, které se týkají některých druhů másla (2), zavádí trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné neposkytovat jakékoli náhrady po dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 18. března 2008.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 581/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 18. března 2008, nejsou poskytovány žádné náhrady pro výrobky a místa určení uvedené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3). Nařízení (EHS) č. 1255/1999 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1543/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 62).

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 128/2007 (Úř. věst. L 41, 13.2.2007, s. 6).


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 264/2008

ze dne 19. března 2008,

kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2777/75 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s drůbežím masem by měly být vývozní náhrady stanoveny v souladu s pravidly a kritérii uvedenými v článku 8 nařízení (EHS) č. 2777/75.

(3)

Ustanovení čl. 8 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2777/75 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež jsou opatřeny identifikačním označením podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2). Produkty by měly rovněž splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 8 nařízení (EHS) č. 2777/75 se poskytují na produkty a na množství, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na identifikační označení, které jsou stanoveny v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1). Nařízení (EHS) č. 2777/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 3.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa od 20. března 2008

Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

V03

A24, Angola, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irák, Írán.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 265/2008

ze dne 19. března 2008,

kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 8 nařízení (EHS) č. 2771/75 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s vejci by měly být vývozní náhrady stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii uvedenými v článku 8 nařízení (EHS) č. 2771/75.

(3)

Ustanovení čl. 8 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2771/75 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen u produktů, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež dodržují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (3), jakož i požadavky na identifikační označení nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o některých obchodních normách pro vejce (4).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 8 nařízení (EHS) č. 2771/75 se poskytují u produktů a na množství, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na identifikační označení, které jsou stanoveny v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004 a v nařízení (ES) č. 1028/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1). Nařízení (EHS) č. 2771/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(4)  Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady v odvětví vajec od 20. března 2008

Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 ks

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 ks

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong SAR, Rusko, Turecko.

E10

Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan, Filipíny.

E19

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska a skupin E09, E10.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 266/2008

ze dne 19. března 2008,

kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami v rámci Společenství lze pokrýt vývozní náhradou, je-li toto zboží vyváženo ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze I nařízení (EHS) č. 2771/75.

(3)

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1043/2005 by sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena na stejně dlouhé období jako je období, na které jsou náhrady stanoveny při vývozu stejných, avšak nezpracovaných produktů.

(4)

Článek 11 Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tento produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze I nařízení (EHS) č. 2771/75, se stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1496/2007 (Úř. věst. L 333, 19.12.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 20. března 2008 u vajec a žloutků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis zboží

Místo určení (1)

Sazba náhrady

0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:

 

 

– domácí drůbeže:

 

 

0407 00 30

– – ostatní:

 

 

a)

v případě vývozu ovalbuminu kódů KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

v případě vývozu ostatního zboží

01

0,00

0408

Ptačí vejce bez skořápky a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

 

– žloutky

 

 

0408 11

– – sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

neobsahující sladidla

01

50,00

0408 19

– – ostatní:

 

 

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – tekuté:

 

 

neobsahující sladidla

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – zmrazené:

 

 

neobsahující sladidla

01

25,00

– ostatní:

 

 

0408 91

– – sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

neobsahující sladidla

01

31,50

0408 99

– – ostatní:

 

 

ex 0408 99 80

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

neobsahující sladidla

01

8,00


(1)  Místa určení jsou tato:

01

třetí země, v případě Švýcarska a Lichtenštejnska se tyto sazby nepoužijí na zboží, které je uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972,

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong SAR a Rusko,

03

Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan a Filipíny,

04

všechna místa určení kromě Švýcarska a míst určení uvedených pod čísly 02 a 03.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 267/2008

ze dne 19. března 2008,

kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (2), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (3), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (4) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se ověřují dovozní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i dovozní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny těchto produktů.

(3)

Je nezbytné začít používat toto pozměňující nařízení co nejdříve.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1). Nařízení (EHS) č. 2771/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1)

(3)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104. Nařízení naposledy pozměněně nařízením Komise (ES) č. 2916/95 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 161/2008 (Úř. věst. L 48, 22.2.2008, s. 29).


PŘÍLOHA

k nařízení Komise ze dne 19. března 2008, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3 odst. 3

(EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 10

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

108,3

0

02

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0207 14 50

Kuřecí prsa, zmrazená

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Kuřecí stehna, zmrazená

116,1

8

01

0207 25 10

80 % krůty – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem

181,1

0

01

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Žloutky, sušené

457,1

0

02

0408 91 80

Vejce bez skořápky, sušená

439,1

0

02

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

223,8

19

01

3502 11 90

Vaječký albumin, sušený

560,1

0

02


(1)  Země původu dovozu:

01

Brazílie

02

Argentina

03

Chile.“


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 268/2008

ze dne 19. března 2008,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě produktů uvedených v čl. 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami v rámci Společenství lze pokrýt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

V případě některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, však existuje nebezpečí, že pokud se předem stanoví vysoké sazby náhrad, může to ohrozit závazky přijaté ohledně těchto náhrad. Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by se tím však bránilo uzavírání dlouhodobých smluv. V případě, že jsou sazby náhrad pro tyto produkty stanoveny předem, lze těchto dvou cílů dosáhnout stanovením zvláštních sazeb.

(5)

Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1043/2005 jsou pro stanovení sazby náhrad vzaty v úvahu případně produkční náhrady, podpory nebo jiná opatření s rovnocenným účinkem, která jsou použitelná ve všech členských státech v souladu s nařízením o společné organizaci trhu s daným výrobkem, pokud jde o základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 nebo na roveň postavené produkty.

(6)

Podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se podpora poskytuje na odstředěné mléko vyrobené ve Společenství a zpracované na kasein a kaseináty, pokud toto mléko a kasein nebo kaseináty z něho vyrobené splňují určité podmínky.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (3), stanoví, že máslo a smetanu za snížené ceny je třeba poskytnout k dispozici odvětvím, která vyrábějí určité výrobky.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999 se stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1496/2007 (Úř. věst. L 333, 19.12.2007, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1546/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 68).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 20. března 2008 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sazba náhrady

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

ex 0402 10 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

na vývoz zboží s kódem KN 3501

b)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3):

 

 

a)

při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00

ex 0405 10

Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6):

 

 

a)

při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny, vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

na vývoz zboží s kódem KN 2106 90 98 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku

0,00

0,00

c)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na vývozy:

a)

do třetích zemí: Andorry, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, Spojených států amerických, a na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace;

b)

na území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Ceutu, Melillu, do obcí Livigno a Campione d'Italia, na Helgoland, do Grónska, na Faerské ostrovy a do oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

c)

Evropská území, za jejichž vnější vztahy převzal odpovědnost některý členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltar.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 269/2008

ze dne 19. března 2008,

kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI a VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství (3) stanoví kvóty pro roky 2007 a 2008.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky z populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2008.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2008 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se rovněž zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 9; opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1533/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 21).


PŘÍLOHA

č.

01/DSS

Členský stát

ESP

Populace

BLI/67-

Druh

Mník modrý (Molva dypterygia)

Oblast

Vody Společenství a vody, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VI a VII

Datum

4.2.2008


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 270/2008

ze dne 19. března 2008

o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína (1), a zejména na článek 7 a čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 63 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2) omezuje poskytování vývozních náhrad pro produkty v odvětví vína na objemy a výdaje, které jsou obsaženy v dohodě o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

(2)

Článek 9 nařízení (ES) č. 883/2001 stanoví podmínky, za nichž může Komise přijmout zvláštní opatření, která zamezí překročení množství stanovených v uvedené dohodě nebo rozpočtu, který je podle ní k dispozici.

(3)

Na základě informací o žádostech o vývozní licence, které měla Komise k dispozici dne 19. března 2008, by množství, jež jsou ještě dostupná pro období do dne 30. dubna 2008 pro místa určení oblasti 1. Afrika podle čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/2001, mohla být překročena, pokud nebude omezeno vydávání vývozních licencí se stanovením náhrady předem. Proto by měla být pro množství oznámená od 16. do 18. března 2008 stanovena jednotná procentní sazba přijetí a pro tuto oblast pozastaveno do 1. května 2008 podávání žádostí a vydávání licencí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní licence se stanovením náhrady předem pro produkty v odvětví vína, o něž bylo požádáno od 16. do 18. března 2008 podle nařízení (ES) č. 883/2001, se vydají ve výši 64,57 % množství požadovaných pro oblast 1. Afrika.

2.   Vydávání vývozních licencí pro produkty v odvětví vína uvedených v odstavci 1, o něž bylo požádáno ode dne 19. března 2008, a podávání žádostí o vývozní licence ode dne 20. března 2008 pro oblasti určení 1. Afrika se pozastavuje do dne 1. května 2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1211/2007 (Úř. věst. L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).


SMĚRNICE

20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/38


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/24/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 první a třetí větu této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES (4) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (6) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí technických změn a prováděcích opatření s cílem přihlédnout mimo jiné k technickému vývoji na finančních trzích a zajistit jednotné uplatňování směrnice 2006/48/ES. Cílem těchto opatření je upřesnit definice, změnit rozsah výjimek a rozvinout nebo doplnit ustanovení uvedené směrnice technickými úpravami souvisejícími s kapitálem a s uspořádáním, výpočtem a hodnocením rizik a expozic. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/48/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2006/48/ES omezuje dobu, po kterou může Komise vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny. V prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Evropský parlament a Rada rovněž prohlásily, že zajistí co nejrychlejší přijetí návrhů, jejichž cílem je zrušit ta ustanovení nástrojů, která omezují dobu, po kterou jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. S ohledem na zavedení regulativního postupu s kontrolou by mělo být zrušeno ustanovení, které ve směrnici 2006/48/ES upravuje toto časové omezení.

(6)

Komise by měla v pravidelných odstupech vyhodnocovat fungování ustanovení týkajících se prováděcích pravomocí, které jí byly svěřeny, a umožnit tak Evropskému parlamentu a Radě stanovit, zda jsou rozsah těchto pravomocí a procesní požadavky, které byly Komisi uloženy, přiměřené a zajišťují jak účinnost, tak demokratickou odpovědnost.

(7)

Směrnice 2006/48/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2006/48/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2006/48/ES se mění takto:

1)

Článek 150 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Aniž je, co se týče kapitálu, dotčen návrh, který má Komise předložit podle článku 62, přijímají se technické úpravy, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, v následujících oblastech regulativním postupem s kontrolou podle čl. 151 odst. 2:“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v návětí se zrušují slova „postupem podle čl. 151 odst. 2“,

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v písmenech a), b), c) a f), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 151 odst. 2. Opatření uvedená v písmenech d) a e) se přijímají regulativním postupem podle čl. 151 odst. 2a.“;

c)

odstavce 3 a 4 se zrušují.

2)

Článek 151 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Do 31. prosince 2010 a poté nejméně každé tři roky provede Komise přezkum ustanovení týkajících se jejích prováděcích pravomocí a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se fungováním těchto pravomocí. Tato zpráva posoudí zejména, zda je třeba, aby Komise navrhla změny této směrnice s cílem zajistit odpovídající rozsah prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Závěr, zda je či není nutná změna, se doloží podrobným odůvodněním. V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu ustanovení o svěření prováděcích pravomocí Komisi.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Úř. věst. C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(4)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/64/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/40


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/25/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (4) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postupy pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (6) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2002/87/ES s cílem objasnit technické prvky některých definic uvedené směrnice, zejména zohlednit vývoj finančních trhů a technik obezřetnostního dohledu, a zajistit jednotné uplatňování uvedené směrnice v celém Společenství. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/87/ES, včetně jejíno doplnění o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2002/87/ES omezuje dobu, po kterou může Komise vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny. V prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Evropský parlament a Rada rovněž prohlásily, že zajistí co nejrychlejší přijetí návrhů, jejichž cílem je zrušit ta ustanovení nástrojů, která omezují dobu, po kterou jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. S ohledem na zavedení regulativního postupu s kontrolou by mělo být zrušeno ustanovení, které ve směrnici 2002/87/ES upravuje toto časové omezení.

(6)

Komise by měla v pravidelných odstupech vyhodnocovat fungování ustanovení týkajících se prováděcích pravomocí, které jí byly svěřeny, a umožnit tak Evropskému parlamentu a Radě stanovit, zda jsou rozsah těchto pravomocí a procesní požadavky, které byly Komisi uloženy, přiměřené a zajišťují jak účinnost, tak demokratickou odpovědnost.

(7)

Směrnice 2002/87/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnice 2002/87/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2002/87/ES se mění takto:

1.

V článku 20 se odstavec 1 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 21 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejíno doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 2.“

2.

Článek 21 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Do 31. prosince 2010 a poté nejméně každé tři roky provede Komise přezkum ustanovení týkajících se jejích prováděcích pravomocí a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se fungováním těchto pravomocí. Tato zpráva posoudí zejména, zda je třeba, aby Komise navrhla změny této směrnice s cílem zajistit odpovídající rozsah prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Závěr, zda je či není nutná změna, se doloží podrobným odůvodněním. V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu ustanovení o svěření prováděcích pravomocí Komisi.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Úř. věst. C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(4)  Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2005/1/ES (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9).

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/42


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/26/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES (4) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (6) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2003/6/ES, jejichž cílem je zohlednit technický vývoj na finančních trzích a zajistit jednotné uplatňování uvedené směrnice. Cílem těchto opatření je upravit definice, rozvinout nebo doplnit ustanovení uvedené směrnice týkající se technických postupů pro uveřejňování důvěrných informací a seznamů zasvěcených osob a pro podávání zpráv o transakcích prováděných vedoucími pracovníky a o podezřelých transakcích příslušným orgánům a upravit spravedlivé předkládání výsledků výzkumu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2003/6/ES jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2003/6/ES omezuje dobu, po kterou může Komise vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny. V prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Evropský parlament a Rada rovněž prohlásily, že zajistí co nejrychlejší přijetí návrhů, jejichž cílem je zrušit ta ustanovení nástrojů, která omezují dobu, po kterou jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. S ohledem na zavedení regulativního postupu s kontrolou by mělo být zrušeno ustanovení, které ve směrnici 2003/6/ES upravuje toto časové omezení.

(6)

Komise by měla v pravidelných odstupech vyhodnocovat fungování ustanovení týkajících se prováděcích pravomocí, které jí byly svěřeny, a umožnit tak Evropskému parlamentu a Radě stanovit, zda jsou rozsah těchto pravomocí a procesní požadavky, které byly Komisi uloženy, přiměřené a zajišťují jak účinnost, tak demokratickou odpovědnost.

(7)

Směrnice 2003/6/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2003/6/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2003/6/ES se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

‚uznávanými tržními postupy‘ postupy, které se rozumně očekávají na jednom nebo více finančních trzích a jsou uznány příslušným orgánem na základě obecných zásad přijatých Komisí regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 2a;“;

b)

druhý pododstavec se mění takto:

i)

slova „postupem podle čl. 17 odst. 2“ se zrušují,

ii)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 2a.“

2)

V článku 6 se odstavec 10 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 17 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 2a.“

3)

Článek 8 se mění takto:

a)

slova „přijatými postupem podle čl. 17 odst. 2.“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 2a.“

4)

V článku 16 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komise přijme regulativním postupem podle čl. 17 odst. 2 prováděcí opatření ohledně postupů pro výměnu informací a přeshraniční kontroly, jak je uvedeno v tomto článku.“

5)

Článek 17 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Do 31. prosince 2010 a poté nejméně každé tři roky provede Komise přezkum ustanovení týkajících se jejích prováděcích pravomocí a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se fungováním těchto pravomocí. Tato zpráva posoudí zejména, zda je třeba, aby Komise navrhla změny této směrnice s cílem zajistit odpovídající rozsah prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Závěr, zda je či není nutná změna, se doloží podrobným odůvodněním. V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu ustanovení o svěření prováděcích pravomocí Komisi.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Úř. věst. C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(4)  Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/45


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/27/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2001/18/ES. Cílem těchto opatření je zejména přizpůsobit některé přílohy a vymezit kritéria nezbytná pro oznamování a stanovení minimálních prahových hodnot. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/18/ES, včetně jejno doplnění o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2001/18/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2001/18/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:

1.

V článku 16 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Stanoví se kritéria a požadavky na informace uvedené v odstavci 1 a také jakékoli požadavky týkající se souhrnu obsahu oznámení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají po konzultaci s příslušným vědeckým výborem regulativním postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3. Kritéria a požadavky na informace musí zajistit vysokou úroveň bezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí a musí vycházet z dostupných vědeckých důkazů týkajících se této bezpečnosti a ze zkušeností získaných během uvolňování srovnatelných geneticky modifikovaných organismů.

Požadavky stanovené v čl. 13 odst. 2 musí být nahrazeny požadavky přijatými podle prvního pododstavce a musí být uplatňovány postupy uvedené v čl. 13 odst. 3, 4, 5 a 6 a v článcích 14 a 15.

3.   Před zahájením regulativního postupu s kontrolou podle čl. 30 odst. 3 pro přijetí rozhodnutí o kritériích a požadavcích na informace podle odstavce 1 zpřístupní Komise návrh veřejnosti. Veřejnost může do 60 dnů sdělit Komisi své připomínky. Komise předá veškeré obdržené připomínky spolu s jejich analýzou výboru zřízenému podle článku 30.“

2.

V článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro produkty, v nichž nelze vyloučit náhodné nebo z technického hlediska nevyhnutelné stopy autorizovaných geneticky modifikovaných organismů, může být stanoven práh minimálního výskytu; jestliže jsou hodnoty v produktu nižší, nemusí být tyto produkty označeny podle odstavce 1.

Stanoví se prahy minimálního výskytu pro jednotlivé produkty. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.“

3.

V článku 21 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   U produktů určených k přímému zpracování se odstavec 1 nevztahuje na stopy povolených geneticky modifikovaných organismů v poměru nepřesahujícím 0,9 %, nebo nižší prahové hodnoty, pokud jsou tyto stopy náhodné nebo technicky nevyhnutelné.

Stanoví se prahové hodnoty uvedené v prvním pododstavci. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.“

4.

V článku 23 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Rozhodnutí o opatření přijatém členským státem se přijme regulativním postupem podle čl. 30 odst. 2 do 60 dnů ode dne obdržení informací poskytnutých členským státem. Při výpočtu těchto 60 dnů se nezapočítává doba, po kterou Komise čeká na další informace, jež si může od oznamovatele vyžádat, nebo po kterou čeká na stanovisko vědeckého výboru nebo výborů, který nebo které konzultovala. Doba, během níž Komise očekává stanovisko vědeckého výboru nebo výborů, nesmí překročit 60 dnů.

Do výše uvedených lhůt se dále nezapočítává doba, po kterou jedná Rada v rámci regulativního postupu podle čl. 30 odst. 2.“

5.

V článku 26 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Podmínky pro provedení odstavce 1 se stanoví tak, aby nedocházelo ke zdvojování nebo k rozporům se stávajícími ustanoveními o označování obsaženými v platných právních předpisech Společenství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3. Přitom by se případně mělo přihlédnout k předpisům o označování, které v souladu s právními předpisy Společenství přijaly členské státy.“

6.

Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Přizpůsobování příloh technickému pokroku

Změny přizpůsobující oddíly C a D přílohy II, přílohy III až VI a oddíl C přílohy VII technickému pokroku, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.“

7.

V článku 30 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5 a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

8.

V příloze II se úvodní odstavec nahrazuje tímto:

„V této příloze jsou obecně popsány cíle, jichž má být dosaženo, prvky, které mají být vzaty v úvahu, a obecné zásady a metodika, jimiž je třeba se řídit při provádění hodnocení rizika pro životní prostředí podle článků 4 a 13. Pro snadnější provádění a vysvětlení této přílohy mohou být regulativním postupem podle čl. 30 odst. 2 vypracovány technické pokyny.“

9.

V příloze IV se úvodní odstavec nahrazuje tímto:

„V této příloze jsou obecně popsány doplňkové informace, které musí být poskytnuty v případě oznámení o uvádění geneticky modifikovaných organismů nebo produktu s jejich obsahem na trh, a informace, které jsou vyžadovány pro označování geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem při jejich uvádění na trh, a též pro označování geneticky modifikovaných organismů, jimž je udělena výjimka podle čl. 2 odst. 4 druhého pododstavce. Pro snadnější provádění a vysvětlení této přílohy mohou být regulativním postupem podle čl. 30 odst. 2 vypracovány technické pokyny týkající se například popisu zamýšleného využití produktu. Požadavky na označení vyjmutých organismů stanovené v článku 26 se považují za splněné poskytnutím náležitých doporučení pro užívání nebo omezení užívání.“

10.

V příloze VII se úvodní dva odstavce nahrazují tímto:

„V této příloze je obecně popsán cíl, jehož má být dosaženo, a obecné zásady, jimiž je třeba se řídit při zpracování plánu monitorování podle čl. 13 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a článku 20. Pro snadnější provádění a vysvětlení této přílohy mohou být regulativním postupem podle čl. 30 odst. 2 vypracovány technické pokyny.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007. s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1830/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/48


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/28/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES (3) a tři směrnice, kterými se stanoví prováděcí opatření podle článku 15 uvedené směrnice, totiž směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva (4), směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost (5), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám (6), stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (8) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Uvedené prohlášení zahrnuje seznam aktů, jež mají být urychleně upraveny, včetně směrnice 2005/32/ES. Úprava uvedené směrnice vyžaduje úpravu směrnic 92/42/EHS, 96/57/ES a 2000/55/ES.

(5)

Je třeba zmocnit Komisi ke změně nebo zrušení směrnic 92/42/EHS, 96/57/ES a 2000/55/ES. Tyto změny nebo zrušení musí být přijaty regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(6)

Kromě toho je třeba zmocnit Komisi k přijímání prováděcích opatření, kterými se stanoví požadavky na ekodesign definovaných energetických spotřebičů, včetně zavádění prováděcích opatření během přechodného období a případně ustanovení o zajištění vyváženosti různých environmentálních aspektů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2005/32/ES jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou.

(7)

Směrnice 2005/32/ES a směrnice 92/42/EHS, 96/57/ES a 2000/55/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2005/32/ES i ve směrnicích 92/42/EHS, 96/57/ES a 2000/55/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2005/32/ES

Směrnice 2005/32/ES se mění takto:

1.

V článku 13 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Prováděcí opatření může být doprovázeno pokyny týkajícími se zvláštních rysů malých a středních podniků činných v příslušném výrobním odvětví. Pokud je to nutné, může Komise v souladu s odstavcem 1 vytvořit další specializovaný materiál zaměřený na usnadnění uplatňování této směrnice malými a středními podniky.“

2.

Článek 15 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud energetický spotřebič splňuje kritéria uvedená v odstavci 2, vztahuje se na něj prováděcí nebo samoregulační opatření podle odst. 3 písm. b). Tato prováděcí opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“;

b)

odstavec 10 se nahrazuje tímto:

„10.   Prováděcí opatření, které stanoví požadavky na ekodesign, zahrnuje v případě potřeby ustanovení o zajištění vyváženosti různých environmentálních aspektů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

3.

V článku 16 se odstavec 2 mění takto:

a)

v návětí se zrušují slova „postupem podle čl. 19 odst. 2,“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

4.

V článku 19 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

Článek 2

Změny směrnice 92/42/EHS

V článku 10a směrnice 92/42/EHS se slova „v souladu s čl. 19 odst. 2 směrnice 2005/32/ES“ nahrazují slovy „v souladu s čl. 19 odst. 3 směrnice 2005/32/ES“.

Článek 3

Změny směrnice 96/57/ES

V článku 9a směrnice 96/57/ES se slova „v souladu s čl. 19 odst. 2 směrnice 2005/32/ES“ nahrazují slovy „v souladu s čl. 19 odst. 3 směrnice 2005/32/ES“.

Článek 4

Změny směrnice 2000/55/ES

V článku 9a směrnice 2000/55/ES se slova „v souladu s čl. 19 odst. 2 směrnice 2005/32/ES“ nahrazují slovy „v souladu s čl. 19 odst. 3 směrnice 2005/32/ES“.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/32/ES.

(5)  Úř. věst. L 236, 18.9.1996, s. 36. Směrnice ve znění směrnice 2005/32/ES.

(6)  Úř. věst. L 279, 1.11.2000, s. 33. Směrnice ve znění směrnice 2005/32/ES.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/51


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/29/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k úpravě některých ustanovení a příloh, k přijetí opatření a zásad a pokynů i k vymezení specifických podmínek pro použití. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/83/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2001/83/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2001/83/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2001/83/ES se mění takto:

1)

V čl. 14 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Na základě nových vědeckých poznatků může Komise změnit třetí odrážku prvního pododstavce. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 2a.“

2)

V čl. 35 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato opatření přijme Komise formou prováděcího nařízení. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 2a.“

3)

V čl. 46 písm. f) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Toto písmeno se použije také pro určité pomocné látky, jejichž seznam i zvláštní podmínky použití stanoví směrnice přijatá Komisí. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 2a.“

4)

V článku 46a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise může upravit odstavec 1 za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 2a.“

5)

V článku 47 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro léčivé přípravky podle čl. 46 písm. f) se přijmou formou směrnice. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 2a.“

6)

V článku 104 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Komise může přijmout předpisy, kterými se změní odstavec 6 s ohledem na zkušenosti získané při jeho uplatňování. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 2a.“

7)

V čl. 107 odst. 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí o konečných opatřeních týkajících se výrobku se přijme řídícím postupem podle čl. 121 odst. 3.“

8)

Článek 108 se nahrazuje tímto:

„Článek 108

Komise přijme jakékoliv změny, které mohou být nezbytné k aktualizaci článků 101 až 107, s cílem zohlednit vědecký a technický pokrok. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 2a.“

9)

Článek 120 se nahrazuje tímto:

„Článek 120

Komise může provést jakékoliv změny nezbytné k přizpůsobení přílohy I vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 2a.“

10)

Článek 121 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Jednací řád stálého výboru bude zveřejněn.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1394/2007 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 121).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/53


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/30/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2 písm. g) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2006/43/ES s cílem zejména zajistit důvěru ve funkci auditu a jednotné používání požadavků týkajících se profesní etiky, systémů zabezpečování kvality, nezávislosti a objektivity, upravit seznam oborů, které by měly být zahrnuty do testu teoretických znalostí auditorů, přijmout mezinárodní auditorské standardy a společný standard pro zprávy auditora pro roční účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku a definovat výjimečné případy přímého předání dokumentů do třetích zemí. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/43/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2006/43/ES omezuje dobu, po kterou může Komise vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny. V prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Evropský parlament a Rada rovněž prohlásily, že zajistí co nejrychlejší přijetí návrhů, jejichž cílem je zrušit ta ustanovení nástrojů, která omezují dobu, po kterou jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. S ohledem na zavedení regulativního postupu s kontrolou by mělo být zrušeno ustanovení, které ve směrnici 2006/43/ES upravuje toto časové omezení.

(6)

Komise by měla v pravidelných odstupech vyhodnocovat fungování ustanovení týkajících se prováděcích pravomocí, které jí byly svěřeny, a umožnit tak Evropskému parlamentu a Radě stanovit, zda jsou rozsah těchto pravomocí a procesní požadavky, které byly Komisi uloženy, přiměřené a zajišťují jak účinnost, tak demokratickou odpovědnost.

(7)

Směrnice 2006/43/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2006/43/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupu projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2006/43/ES se mění takto:

1.

V článku 8 se odstavec 3 se mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

2.

V článku 21 se odstavec 2 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

3.

V článku 22 se odstavec 4 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

4.

Článek 26 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ nahrazují slovy „regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

5.

V článku 28 se odstavec 2 se mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2 této směrnice“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

6.

V článku 29 se odstavec 2 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

7.

V článku 36 se odstavec 7 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

8.

V článku 45 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   S cílem zajistit jednotné používání odst. 5 písm. d) tohoto článku hodnotí rovnocennost v něm uvedenou Komise ve spolupráci s členskými státy a rozhoduje o ní Komise regulativním postupem podle čl. 48 odst. 2. Dokud Komise nepřijme rozhodnutí, mohou rovnocennost uvedenou v odst. 5 písm. d) tohoto článku hodnotit členské státy.

V této souvislosti může Komise přijmout opatření s cílem stanovit obecná kritéria rovnocennosti v souladu s požadavky stanovenými v článcích 22, 24, 25 a 26, jež budou platná pro všechny třetí země a jež členské státy použijí při hodnocení rovnocennosti na vnitrostátní úrovni. Tato kritéria nesmějí překročit požadavky stanovené v článcích 22, 24, 25 a 26. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

9.

V článku 46 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   S cílem zajistit jednotné používání odstavce 1 hodnotí rovnocennost v něm uvedenou Komise ve spolupráci s členskými státy a rozhoduje o ní Komise regulativním postupem podle čl. 48 odst. 2. Dokud Komise nepřijme rozhodnutí, mohou členské státy samy hodnotit rovnocennost uvedenou v odstavci 1 tohoto článku nebo se spolehnout na hodnocení provedené jinými členskými státy. Pokud Komise rozhodne, že požadavek rovnocennosti uvedený v odstavci 1 tohoto článku není splněn, může dotčeným auditorům a auditorským subjektům umožnit pokračovat v auditorské činnosti v souladu s příslušnými požadavky členského státu po přiměřené přechodné období.

V této souvislosti může Komise přijmout opatření s cílem stanovit obecná kritéria rovnocennosti v souladu s požadavky stanovenými v článcích 29, 30 a 32, jež budou platná pro všechny třetí země a jež členské státy použijí při hodnocení rovnocennosti na vnitrostátní úrovni. Tato kritéria nesmějí překročit požadavky stanovené v článcích 29, 30 a 32. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

10.

Článek 47 se mění takto:

a)

odstavec se 3 nahrazuje tímto:

„3.   S cílem zajistit jednotné používání odst. 1 písm. c) hodnotí přiměřenost v něm uvedenou Komise ve spolupráci s členskými státy a rozhoduje o ní Komise regulativním postupem podle čl. 48 odst. 2. Členské státy přijmou opatření, která jsou ke splnění rozhodnutí Komise nezbytná.

Toto hodnocení přiměřenosti je založeno na požadavcích článku 36 nebo na zásadně rovnocenných funkčních výsledcích. Veškerá opatření přijatá v této souvislosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním a jejichž cílem je usnadnění spolupráce mezi příslušnými orgány, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“;

b)

odstavec 5 se mění takto:

i)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

ii)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

11.

Článek 48 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Do 31. prosince 2010 a poté nejméně každé tři roky provede Komise přezkum ustanovení týkajících se jejích prováděcích pravomocí a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se fungováním těchto pravomocí. Tato zpráva posoudí zejména, zda je třeba, aby Komise navrhla změny této směrnice s cílem zajistit odpovídající rozsah prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Závěr, zda je či není nutná změna, se doloží podrobným odůvodněním. V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu ustanovení o svěření prováděcích pravomocí Komisi.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/57


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/31/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí obecných podmínek pro výzkum a vývoj, ke změně příloh a k přijetí programu přezkoumání. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 98/8/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 98/8/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 98/8/ES se mění takto:

1)

V článku 10 se odstavec 5 mění takto:

a)

v bodě i) se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Hodnocení se rozešle v souladu s čl. 11 odst. 2 pro rozhodnutí přijaté Komisí postupem stanoveným v článku 27. Toto rozhodnutí, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.“;

b)

v bodě ii) se bod 5 nahrazuje tímto:

„5)

úplné dokumentace s údaji o hodnocení, které slouží nebo posloužily k zařazení do přílohy I, I A nebo I B, se poskytnou výboru uvedenému v čl. 28 odst. 1.“

2)

V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise v souladu s článkem 27 vypracuje neprodleně po obdržení hodnocení návrh rozhodnutí, které se přijme do dvanácti měsíců ode dne, kdy Komise obdržela hodnocení uvedené v odstavci 2. Toto rozhodnutí, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.“

3)

V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Po přijetí této směrnice zahájí Komise desetiletý pracovní program systematického přezkoumání všech účinných látek, které jsou již na trhu ke dni uvedenému v čl. 34 odst. 1 jako účinné látky biocidních přípravků pro jiné účely, než jsou účely definované v čl. 2 odst. 2 písm. c) a d). Nařízeními se upraví vytyčení a provádění programu včetně stanovení priorit pro hodnocení různých účinných látek a harmonogramu. Tato nařízení, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4. Do dvou let před dokončením pracovního programu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku dosaženém v rámci tohoto programu.

Během tohoto desetiletého období a ode dne uvedeného v čl. 34 odst. 1 je možné rozhodnout o tom, že se účinná látka zařadí do přílohy I, I A nebo I B a za jakých podmínek, nebo o tom, že se uvedená účinná látka nezařadí do přílohy I, I A nebo I B v případech, kdy nejsou splněny požadavky článku 10 nebo požadované informace a údaje nebyly předloženy v předepsané lhůtě. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.“

4)

V článku 17 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Přijmou se obecné podmínky pro uplatňování tohoto článku, zejména maximální množství účinných látek nebo biocidních přípravků, které mohou být během pokusů uvolněny, a minimální údaje, které mají být předloženy, aby bylo možné provést hodnocení v souladu s odstavcem 2. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.“

5)

V článku 27 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Na konci této lhůty pro podání připomínek Komise vypracuje návrh rozhodnutí příslušným postupem podle čl. 28 odst. 2 nebo 4 na základě těchto prvků:

a)

dokumentů obdržených od členského státu hodnotícího dokumentace;

b)

všech stanovisek získaných od poradních vědeckých výborů;

c)

připomínek obdržených od ostatních členských států a žadatelů a

d)

jakýchkoliv jiných relevantních informací.“

6)

Článek 28 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro biocidní přípravky.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.“;

d)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

7)

Článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

Přizpůsobení technickému pokroku

Jsou přijímána opatření nezbytná k přizpůsobení příloh II A, II B, III A, III B, IV A nebo IV B nebo popisů typů produktů v příloze V technickému pokroku nebo ke specifikaci požadavků na údaje o každém z těchto typů produktů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním o nové prvky, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2008/16/ES (Úř. věst. L 42, 16.2.2008, s. 48).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/60


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/32/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi ke stanovení technických specifikací a normalizovaných metod a ke změně některých příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2000/60/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Jelikož Komise zřídila rozhodnutím 2005/646/ES (6) registr míst k vytvoření mezikalibrační sítě, na které se odkazuje v oddíle 1.4.1 přílohy V směrnice 2000/60/ES, je vhodné zrušit odkazy na již uplynulé lhůty.

(6)

Směrnice 2000/60/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2000/60/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2000/60/ES se mění takto:

1)

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Stanoví se technické specifikace a normalizované metody pro analýzy a monitorování stavu vod. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“

2)

Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Technická přizpůsobení směrnice

1.   Přílohy I, III a oddíl 1.3.6 přílohy V mohou být přizpůsobeny vědeckému a technickému pokroku se zřetelem k období, ve kterém se přezkoumávají a aktualizují plány povodí podle článku 13. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

V případě nutnosti může Komise vydat pokyny pro provádění příloh II a V regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.

2.   Pro předávání a zpracování údajů, včetně statistických a kartografických dat, mohou být technické formáty pro účely odstavce 1 stanoveny regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.“

3)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4)

V příloze V se oddíl 1.4.1 mění takto:

a)

bod vii) se nahrazuje tímto:

„vii)

Komise připraví návrh registru míst, která mají tvořit mezikalibrační síť. Konečný registr míst se zřizuje regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.“;

b)

bod ix) se nahrazuje tímto:

„ix)

Výsledky mezikalibračního porovnání a hodnoty stanovené pro klasifikace monitorovacích systémů členských států v souladu s body i) až viii), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3 a zveřejní se do šesti měsíců od dokončení mezikalibračního porovnání.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Rozhodnutí Komise 2005/646/ES ze dne 17. srpna 2005 o zřízení registru míst, která mají tvořit interkalibrační síť v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 243, 19.9.2005, s. 1).


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/62


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/33/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi ke změně příloh a ke stanovení některých technických požadavků a pravidel kontrol. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2000/53/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Vzhledem k tomu, že Komise stanovila rozhodnutími 2002/151/ES (6), 2005/293/ES (7) a 2003/138/ES (8) prováděcí pravidla uvedená v čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 směrnice 2000/53/ES, je vhodné zrušit odkazy v těchto článcích na lhůty, které uplynuly 21. října 2001, 21. října 2002 a 21. října 2001.

(6)

Směrnice 2000/53/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2000/53/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2000/53/ES se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 2 se písmeno b) mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„Příloha II se pravidelně přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku, aby“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v bodech i) až iv), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.“

2)

V článku 5 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby příslušné orgány vzájemně uznávaly a přijímaly osvědčení o likvidaci vozidla udělená v jiných členských státech v souladu s odstavcem 3.

K tomuto účelu se vypracují minimální požadavky platné pro osvědčení o likvidaci vozidla. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.“

3)

V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.   Příloha I se přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.“

4)

V čl. 7 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Budou přijata prováděcí pravidla pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v prvním pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností. Tato prováděcí pravidla, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.“

5)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Budou stanoveny normy uvedené v odstavci 1. Při vypracovávání těchto norem Komise zohlední práci probíhající v této oblasti v rámci mezinárodních fór a vhodným způsobem k ní přispěje. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.“

6)

V čl. 9 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Formáty dat pro databázový systém se stanoví regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2.“

7)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice 75/442/EHS.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-lise na tento článek, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Rady 2005/673/ES (Úř. věst. L 254, 30.9.2005, s. 69).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Rozhodnutí Komise 2002/151/ES ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2000/53/ES (Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 94).

(7)  Rozhodnutí Komise 2005/293/ES ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici 2000/53/ES (Úř. věst. L 94, 13.4.2005, s. 30).

(8)  Rozhodnutí Komise 2003/138/ES ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice 2000/53/ES (Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 58).


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/65


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/34/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k úpravě příloh a k přijetí pravidel pro kontrolu dodržování předpisů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/96/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Vzhledem k tomu, že Komise stanovila rozhodnutím 2005/369/ES (6) podrobná pravidla uvedená v čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/96/ES, je vhodné vypustit odkaz na lhůtu, která uplynula 13. srpna 2004.

(6)

Směrnice 2002/96/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2002/96/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2002/96/ES se mění takto:

1)

V čl. 6 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Příloha II může být změněna, pokud jde o jiné technologie zpracování, které zajišťují přinejmenším stejnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

2)

V čl. 7 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Budou přijata prováděcí pravidla pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v odstavci 2, včetně specifikací týkajících se materiálů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Přizpůsobování vědeckému a technickému pokroku

Přijmou se jakékoli změny, které jsou nezbytné k přizpůsobení čl. 7 odst. 3, přílohy IB (zejména vzhledem k možnému doplnění o svítidla v domácnostech, přímo žhavené žárovky a fotoelektrické výrobky, tj. solární panely), přílohy II (zejména při zohlednění nového technického vývoje ve zpracování OEEZ) a příloh III a IV vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

Před provedením změn příloh Komise mimo jiné vede konzultace s výrobci elektrických a elektronických zařízení, provozovateli recyklačních zařízení, zpracovateli odpadů, organizacemi zaměřenými na ochranu životního prostředí a sdruženími zaměstnanců a spotřebitelů.“

4)

V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5)

V příloze II se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 Komise přednostně posoudí, zda je třeba změnit body týkající se desek tištěných spojů pro mobilní telefony a displejů z tekutých krystalů.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24. Směrnice ve znění směrnice 2003/108/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 106).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Rozhodnutí Komise 2005/369/ES ze dne 3. května 2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice 2002/96/ES (Úř. věst. L 119, 11.5.2005, s. 13).


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/67


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/35/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi ke změně příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/95/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2002/95/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2002/95/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2002/95/ES se mění takto:

1.

V článku 5 se odstavec 1 mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„1.   Jsou přijímány veškeré změny, které jsou nutné k přizpůsobení přílohy vědeckému a technickému pokroku pro tyto účely:“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. a), b) a c), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.“

2.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (6).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/692/ES (Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 50).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).“.


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/69


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/36/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/49/EHS (3) stanoví, že některá opatření by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou pro přijímání prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES musí být nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, upraveny podle platných postupů, aby se na ně mohl použít regulativní postup s kontrolou.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnic 73/239/EHS (6), 88/357/EHS (7) a 92/49/EHS s cílem zohlednit technický vývoj v odvětví pojišťovnictví nebo na finančních trzích a zajistit jednotné uplatňování uvedených směrnic. Konkrétně se jedná o opatření, jejichž cílem je rozšířit seznam právních forem, změnit seznam pojistných odvětví nebo přizpůsobit pojmy v něm používané, vyjasnit složky, z nichž se skládá míra solventnosti, změnit výši minimálního garančního fondu, změnit seznam aktiv přijatelných ke krytí technických rezerv a pravidla o rozložení investic, změnit úlevy z pravidel týkajících se odpovídajících aktiv a vyjasnit definice. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnic 73/239/EHS, 88/357/EHS a 92/49/EHS, včetně jejich doplnění o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 92/49/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 92/49/EHS, jsou technické povahy a týkají se pouze postupu projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

V článku 51 směrnice 92/49/EHS se návětí nahrazuje tímto:

„Následující technické změny, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS a této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 2 směrnice 91/675/EHS:“.

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  První směrnice Rady ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/101/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 238).

(7)  Druhá směrnice Rady ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb (Úř. věst. L 172, 4.7.1988, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 14).


20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/71


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/37/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2005/68/ES s cílem přihlédnout k technickému vývoji odvětví pojišťovnictví nebo finančních trhů a zajistit jednotné uplatňování uvedené směrnice. Konkrétně je cílem těchto opatření rozšířit seznam právních forem, vyjasnit nebo upravit položky představující míru solventnosti u některých zajišťovacích činností nebo typů smluv, změnit minimální garanční fond a vyjasnit definice. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2005/68/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2005/68/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2005/68/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupu projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2005/68/ES se mění takto:

1)

Článek 55 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

2)

V článku 56 se návětí nahrazuje tímto:

„Následující prováděcí opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice včetně jejíno doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 55 odst. 2:“.

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2007/44/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/73


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. března 2008,

kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97

(oznámeno pod číslem K(2008) 1044)

(2008/260/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/97 (2) (dále jen „rozšiřující nařízení“), kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 (3) z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky a kterým se vybírá rozšířené clo z těchto dovozů, které jsou evidovány podle nařízení (ES) č. 703/96,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 88/97 (4) (dále jen „nařízení o osvobození“) o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97, a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Poté, co nařízení o osvobození vstoupilo v platnost, řada podniků montujících jízdní kola požádala podle článku 3 uvedeného nařízení o osvobození od antidumpingového cla, které bylo nařízením (ES) č. 71/97 rozšířeno na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky (dále jen „rozšířené antidumpingové clo“). Komise postupně zveřejnila v Úředním věstníku seznamy podniků montujících jízdní kola (5), jimž byly podle čl. 5 odst. 1 nařízení o osvobození pozastaveny platby rozšířeného antidumpingového cla z dovozů základních součástí jízdních kol navržených v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu.

(2)

Po posledním zveřejnění seznamu šetřených stran (6) bylo zvoleno období šetření. Vzhledem k přistoupení Bulharska a Rumunska bylo rozhodnuto vymezit období šetření na období od 1. ledna 2006 do 30. června 2007, aby mohly být během téhož řízení přezkoumány žádosti o osvobození předložené bulharskými a rumunskými podniky montujícími jízdní kola. Všem šetřeným stranám byl rozeslán dotazník s žádostí o informace o montážních operacích prováděných v průběhu příslušného období šetření.

A.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ, NA NĚŽ BYLO V MINULOSTI PŘIZNÁNO POZASTAVENÍ

A.1   Přípustné žádosti o osvobození

(3)

Komise obdržela od stran uvedených v tabulce 1 níže všechny informace nezbytné k určení, zda jsou jejich žádosti přípustné. Těmto stranám bylo poté přiznáno pozastavení. Poskytnuté informace byly přezkoumány a v nezbytných případech ověřeny v provozovnách dotčených stran. Na základě těchto informací Komise shledala, že žádosti podané stranami uvedenými v tabulce 1 níže jsou podle čl. 4 odst. 1 nařízení o osvobození přípustné.

Tabulka 1

Název

Adresa

Země

Doplňkový kód TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalsko

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bulharsko

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgie

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bulharsko

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumunsko

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Itálie

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugalsko

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finsko

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Česká republika

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Německo

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nizozemsko

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgie

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulharsko

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Francie

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bulharsko

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgie

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Německo

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulharsko

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Švédsko

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Německo

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Německo

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

Bulharsko

A814

(4)

Skutečnosti, které nakonec Komise zjistila, ukazují, že u dvaceti dvou montážních operací prováděných těmito žadateli byla hodnota součástí pocházejících z Čínské lidové republiky, které byly použity při jimi prováděných montážních operacích, nižší než 60 % celkové hodnoty součástí použitých při těchto montážních operacích, a že tedy montážní operace nespadají do působnosti čl. 13 odst. 2 základního nařízení.

(5)

Z uvedeného důvodu a v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení o osvobození by strany uvedené v tabulce výše měly být osvobozeny od rozšířeného antidumpingového cla.

(6)

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení o osvobození by mělo osvobození stran uvedených v tabulce 1 od rozšířeného antidumpingového cla nabýt účinku dnem přijetí jejich žádosti. Jejich celní dluh, pokud jde o rozšířené antidumpingové clo, má být kromě toho ode dne přijetí žádostí považován za zaniklý.

(7)

Je třeba poznamenat, že následující strana uvedená v tabulce 1 oznámila útvarům Komise v průběhu období šetření změnu sídla:

Leader-96 Ltd. přesunula své sídlo z adresy 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv, Bulharsko na adresu 19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv, Bulharsko.

(8)

Bylo konstatováno, že tato změna adresy sídla nemá vliv na montážní operace, pokud jde o ustanovení nařízení o osvobození, a proto Komise shledala, že by tato změna neměla mít vliv na osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.

A.2   Nepřípustné a stažené žádosti o osvobození

(9)

Strany uvedené v tabulce 2 níže rovněž podaly žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.

Tabulka 2

Název

Adresa

Země

Doplňkový kód TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Spojené království

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Itálie

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovinsko

A538

(10)

Dvě strany svou žádost o osvobození stáhly a sdělily tuto skutečnost Komisi.

(11)

Na další stranu byl vyhlášen konkurz, a proto tato strana zastavila montážní činnosti.

(12)

Protože strany uvedené v tabulce 2 nesplnily kritéria pro osvobození stanovená v čl. 6 odst. 2 nařízení o osvobození, musí Komise jejich žádosti o osvobození v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení zamítnout. Na základě této skutečnosti musí být pozastavení platby rozšířeného antidumpingového cla podle článku 5 nařízení o osvobození zrušeno a rozšířené antidumpingové clo musí být vybíráno ode dne přijetí žádostí, které dotyčné strany podaly.

B.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ, NA NĚŽ NEBYLO V MINULOSTI PŘIZNÁNO POZASTAVENÍ

B.1   Nepřípustné žádosti o osvobození

(13)

Strany uvedené v tabulce 3 rovněž podaly žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.

Tabulka 3

Název

Adresa

Země

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Německo

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgie

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Česká republika

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgie

(14)

Pokud jde o tyto strany, je třeba říci, že jejich žádosti nesplňovaly kritéria přípustnosti stanovená v čl. 4 odst. 1 nařízení o osvobození, protože všichni tito žadatelé používají základní součásti jízdních kol pro výrobu nebo montáž jízdních kol v měsíčních množstvích nedosahujících počtu 300 kusů/typ.

(15)

Tyto strany byly o těchto skutečnostech informovány a byla jim poskytnuta příležitost vznést připomínky. Od dvou stran Komise neobdržela žádné připomínky, zbývající dvě strany svou žádost stáhly. Proto těmto stranám nebylo přiznáno pozastavení.

B.2   Přípustné žádosti o osvobození, na něž by mělo být přiznáno pozastavení

(16)

Zúčastněným stranám se oznamuje, že byly obdrženy další žádosti o osvobození podle článku 3 nařízení o osvobození od stran uvedených v tabulce 4. Pozastavení platby rozšířeného cla na základě těchto žádostí by mělo nabýt účinku dnem uvedeným ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 4

Název

Adresa

Země

Pozastavení podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Maďarsko

Článek 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Německo

Článek 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polsko

Článek 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Německo

Článek 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Česká republika

Článek 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Polsko

Článek 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Německo

Článek 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Německo

Článek 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Itálie

Článek 5

22.1.2008

A533

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Strany uvedené v tabulce 1 níže se osvobozují od rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, zachovaného nařízením (ES) č. 1524/2000 a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na dovozy některých součástí podle nařízení (ES) č. 71/97.

Toto osvobození nabývá pro jednotlivé strany účinku dnem uvedeným ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 1

Seznam stran, jimž se přiznává osvobození

Název

Adresa

Země

Osvobození podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalsko

Článek 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bulharsko

Článek 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Belgie

Článek 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bulharsko

Článek 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumunsko

Článek 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Itálie

Článek 7

31.1.2007

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugalsko

Článek 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finsko

Článek 7

29.1.2007

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Česká republika

Článek 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Německo

Článek 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Nizozemsko

Článek 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgie

Článek 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulharsko

Článek 7

1.1.2007

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Francie

Článek 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bulharsko

Článek 7

1.1.2007

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Belgie

Článek 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Německo

Článek 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulharsko

Článek 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Švédsko

Článek 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Německo

Článek 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Německo

Článek 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bulharsko

Článek 7

1.1.2007

A814

Článek 2

Žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podané v souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 88/97 stranami uvedenými v tabulce 2 níže se zamítají.

Pozastavení platby rozšířeného antidumpingového cla podle článku 5 nařízení (ES) č. 88/97 se pro dotčené strany ruší ke dni uvedenému ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 2

Seznam stran, pro něž se ruší pozastavení

Název

Adresa

Země

Pozastavení podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Spojené království

Článek 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Itálie

Článek 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Slovinsko

Článek 5

1.5.2004

A538

Článek 3

Strany uvedené v tabulce 3 níže tvoří aktualizovaný seznam šetřených stran podle článku 3 nařízení (ES) č. 88/97. Pozastavení platby rozšířeného cla na základě těchto žádostí nabylo účinku ke dni uvedenému v tabulce 3 ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 3

Seznam šetřených stran

Název

Adresa

Země

Pozastavení podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Maďarsko

Článek 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Německo

Článek 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polsko

Článek 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Německo

Článek 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Česká republika

Článek 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Polsko

Článek 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Německo

Článek 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Německo

Článek 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Itálie

Článek 5

22.1.2008

A533

Článek 4

Žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podané stranami uvedenými v tabulce 4 níže se zamítají.

Tabulka 4

Seznam stran, jejichž žádost o osvobození se zamítá

Název

Adresa

Země

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Německo

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgie

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Česká republika

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgie

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a stranám uvedeným v článcích 1, 2, 3 a 4.

V Bruselu dne 18. března 2008.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 228, 9.9.1993, s. 1. Nařízení zachované nařízením (ES) č. 1524/2000 (Úř. věst. L 175, 14.7.2000, s. 39) a ve znění nařízení (ES) č. 1095/2005 (Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17.

(5)  Úř. věst. C 45, 13.2.1997, s. 3, Úř. věst. C 112, 10.4.1997, s. 9, Úř. věst. C 220, 19.7.1997, s. 6, Úř. věst. C 378, 13.12.1997, s. 2, Úř. věst. C 217, 11.7.1998, s. 9, Úř. věst. C 37, 11.2.1999, s. 3, Úř. věst. C 186, 2.7.1999, s. 6, Úř. věst. C 216, 28.7.2000, s. 8, Úř. věst. C 170, 14.6.2001, s. 5, Úř. věst. C 103, 30.4.2002, s. 2, Úř. věst. C 35, 14.2.2003, s. 3, Úř. věst. C 43, 22.2.2003, s. 5, Úř. věst. C 54, 2.3.2004, s. 2, Úř. věst. C 299, 4.12.2004, s. 4, Úř. věst. L 17, 21.1.2006, s. 16 a Úř. věst. L 313, 14.11.2006, s. 5.

(6)  Úř. věst. L 313, 14.11.2006, s. 5.


IV Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Kontrolní úřad ESVO

20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/81


ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 388/06/KOL

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se po šedesáté prvé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

S OHLEDEM NA Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na články 61 až 63 a protokol 26 této dohody,

S OHLEDEM NA Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (2), a zejména na článek 24 a čl. 5 odst. 2 písm. b) této dohody a článek 1 části I protokolu 3 této dohody,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle článku 24 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru Kontrolní úřad ESVO uplatňuje ustanovení Dohody o EHP týkající se státní podpory,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle čl. 5 odst. 2 písm. b) Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru vydá Kontrolní úřad ESVO oznámení nebo pokyny k záležitostem, kterými se Dohoda o EHP zabývá, pokud to tato dohoda nebo Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru výslovně stanoví nebo pokud to Kontrolní úřad ESVO považuje za nezbytné,

S ODKAZEM NA Procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory (3) přijatá Kontrolním úřadem ESVO (4) dne 19. ledna 1994,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Evropská komise přijala dne 22. listopadu 2006 nový rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, jehož oficiální znění má být zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie na konci prosince 2006,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE se tento nový rámec týká i Evropského hospodářského prostoru,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE v celém Evropském hospodářském prostoru je třeba zajistit jednotné uplatňování pravidel EHP pro státní podporu,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle bodu II v položce „VŠEOBECNÉ“ na konci přílohy XV Dohody o EHP má Kontrolní úřad ESVO přijmout po konzultaci s Komisí právní akty odpovídající právním aktům přijatým Evropskou komisí,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Kontrolní úřad ESVO již bude mít k dispozici oficiální konečné znění nového rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, bude moci přijmout odpovídající pokyny,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE platnost současné kapitoly 14 končí dnem 31. prosince 2006,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE je nutné prodloužit platnost stávající kapitoly 14, dokud Kontrolní úřad ESVO nepřijme odpovídající pokyny pro nový rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací,

PO KONZULTACI s Evropskou komisí,

S ODKAZEM NA skutečnost, že Kontrolní úřad ESVO v této věci konzultoval státy ESVO dne 13. listopadu 2006,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

1)

Platnost kapitoly 14 Pokynů pro státní podporu výzkumu a rozvoje se prodlužuje, dokud Kontrolní úřad ESVO nepřijme nové pokyny odpovídající novému rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Bývalý odstavec 2 oddílu 14.9 kapitoly 14 Pokynů pro státní podporu se nahrazuje tímto novým odstavcem 2:

„Tyto pokyny zůstávají v platnosti, dokud Kontrolní úřad ESVO nepřijme nové pokyny odpovídající novému rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, který byl Evropskou komisí schválen dne 22. listopadu 2006“.

2)

Státy ESVO o tom budou vyrozuměny formou dopisu s kopií tohoto rozhodnutí.

3)

Evropská komise bude vyrozuměna formou dopisu s kopií tohoto rozhodnutí.

4)

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Kontrolní úřad ESVO

Bjørn T. GRYDELAND

předseda

Kristján A. STEFÁNSSON

člen kolegia


(1)  Dále jen „Dohoda o EHP“.

(2)  Dále jen „Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru“.

(3)  Dále jen „Pokyny pro státní podporu“.

(4)  Původně uveřejněné v Úř. věst. L 231, 3.9.1994 a stejného dne v dodatku EHP č. 32, naposledy ve znění rozhodnutí ze dne 29. listopadu 2006.