ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 74

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
15. března 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

15.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008

ze dne 28. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (1), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (2), a zejména na čl. 70 písm. d) a e) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (3), a zejména na čl. 79 písm. f) a g) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2195/2002 stanovilo společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky – za účelem sjednocení údajů užívaných zadavateli k popisu předmětu smluv.

(2)

Struktura, kódy a popisy CPV by měly být upraveny nebo pozměněny s ohledem na vývoj na trzích a na požadavky uživatelů. Měly by se zohlednit některé konkrétní návrhy na vylepšení znění CPV předložené zúčastněnými stranami a uživateli CPV. Struktura, kódy a popisy CPV by měly být aktualizovány také proto, aby se z CPV stal účinný nástroj pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

(3)

Aby CPV lépe vycházel vstříc uživatelům, měl by se méně zaměřovat na materiály a více na produkty. Proto by se měly vlastnosti produktů z hlavního slovníku uvedeného v současné příloze I nařízení (ES) č. 2195/2005 přesunout do doplňkového slovníku uvedeného v téže příloze a oddíly zaměřené v současném slovníku zejména na materiál by se měly přerozdělit do jiných oddílů.

(4)

Hierarchicky by měly být položky CPV racionálně seřazeny tak, aby se seskupily a přerozdělily oddíly s omezeným počtem kódů, které by měly být zčásti posuzovány společně, a rovněž oddíly, u nichž by mohlo dojít k záměně; díky tomuto koherentnímu a logickému uspořádání by se mělo používání názvosloví zjednodušit.

(5)

Měla by se zlepšit klasifikace vybavení a služeb v oblasti obrany přeskupením stávajících a rozptýlených kódů do nových skupin a tříd, což umožní koherentnější uspořádání, a přidáním nových kódů, jako je např. vojenský výzkum a technologie.

(6)

Struktura doplňkového slovníku by měla být zcela revidována a měla by být vytvořena logická struktura s oddíly rozdělenými do skupin, které budou doplňovat použití hlavního slovníku. Vzhledem k tomu, že to umožní úplný popis předmětu smlouvy a snížení počtu kódů v hlavním slovníku, a tudíž povede ke zjednodušení, měl by být doplňkový slovník rozšířen o charakteristiky produktů a služeb.

(7)

Kvůli přehlednosti by měla být nahrazena příloha I nařízení (ES) č. 2195/2002.

(8)

Příloha II nařízení (ES) č. 2195/2002, která obsahuje podrobný seznam změn provedených v roce 2003, ztratila své opodstatnění, a měla by být proto zrušena.

(9)

V důsledku přezkumu CPV je třeba rovněž aktualizovat informativní srovnávací tabulky v přílohách III, IV a V nařízení (ES) č. 2195/2002, které obsahují srovnání mezi CPV a prozatímní ústřední klasifikací produkce (CPC Prov.) OSN, klasifikací ekonomických činností v Evropských společenstvích (NACE rev. 1) a kombinovanou nomenklaturou (KN). Kvůli přehlednosti je třeba tyto přílohy nahradit.

(10)

Při přezkumu CPV je třeba aktualizovat seznamy činností a služeb v přílohách směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, které obsahují odkazy na kódy CPV, tak aby byly v souladu s revidovaným CPV a aniž by se změnila věcná oblast působnosti uvedených směrnic.

(11)

Aby bylo dost času na technické přizpůsobení elektronických systémů novému CPV, mělo by se toto nařízení použít šest měsíců po jeho zveřejnění.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2195/2002 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2)

Příloha II se zrušuje.

3)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

4)

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

5)

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Směrnice 2004/17/ES se mění takto:

1)

Tabulka v příloze XII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

2)

Tabulka v příloze XVIIA se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

3)

Tabulka v příloze XVIIB se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 3

Směrnice 2004/18/ES se mění takto:

1)

Tabulka v příloze I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

2)

V příloze II se tabulka uvedená v příloze IIA nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

3)

V příloze II se tabulka uvedená v příloze IIB nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. září 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 (Úř. věst. L 329, 17.12.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/97/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 107).

(3)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/97/ES.


PŘÍLOHA I

SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)

Struktura klasifikačního systému

1.

CPV se skládá z hlavního slovníku a doplňkového slovníku.

2.

Hlavní slovník je založen na stromové struktuře sestávající nejvýše z devítimístných kódů se slovním popisem produktu, činnosti nebo služby, které jsou předmětem smlouvy.

Číselný kód je osmimístný a dále se dělí na:

oddíly, určené prvními dvěma číslicemi (XX000000-Y),

skupiny, určené prvními třemi číslicemi (XXX00000-Y),

třídy, určené prvními čtyřmi číslicemi (XXXX0000-Y),

kategorie, určené prvními pěti číslicemi (XXXXX000-Y).

Každá z posledních tří číslic kódu odpovídá dalšímu upřesnění v rámci jednotlivých kategorií.

Devátá číslice slouží k ověření předešlých čísel.

3.

K rozšíření popisu předmětu smlouvy může být použit doplňkový slovník. Položky doplňkového slovníku jsou označeny alfanumerickým kódem, kterému odpovídá slovní popis umožňující další upřesnění charakteristik nebo účelu zboží, které je předmětem nákupu.

Alfanumerický kód obsahuje:

první úroveň určenou písmenem odpovídajícím sekci,

druhou úroveň určenou písmenem odpovídajícím skupině,

třetí úroveň určenou třemi číslicemi odpovídajícími pododdílům.

Poslední číslice slouží k ověření předešlých čísel.

HLAVNÍ SLOVNÍK

Kód CPV

Popis

03000000-1

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

03100000-2

Produkty zemědělství a zahradnictví

03110000-5

Produkty rostlinné výroby v zelinářství a zahradnictví

03111000-2

Semena

03111100-3

Sójové boby

03111200-4

Podzemnice olejná

03111300-5

Slunečnicová semena

03111400-6

Bavlníková semena

03111500-7

Sezamová semena

03111600-8

Hořčičná semena

03111700-9

Semena zeleniny

03111800-0

Semena ovoce

03111900-1

Semena květin

03112000-9

Nezpracovaný tabák

03113000-6

Rostliny využívané pro výrobu cukru

03113100-7

Cukrovka

03113200-8

Cukrová třtina

03114000-3

Sláma a pícniny

03114100-4

Sláma

03114200-5

Pícniny

03115000-0

Rostlinné suroviny

03115100-1

Rostlinné suroviny používané při výrobě textilu

03115110-4

Bavlna

03115120-7

Juta

03115130-0

Len

03116000-7

Přírodní kaučuk a latex a příbuzné produkty

03116100-8

Přírodní kaučuk

03116200-9

Přírodní latex

03116300-0

Latexové produkty

03117000-4

Rostliny pro speciální použití

03117100-5

Rostliny používané v parfumerii, lékařství nebo jako insekticidy, nebo k podobným účelům

03117110-8

Rostliny používané v parfumerii

03117120-1

Rostliny používané v lékařství

03117130-4

Rostliny používané jako insekticidy

03117140-7

Rostliny používané jako fungicidy nebo k podobným účelům

03117200-6

Semena rostlin pro speciální použití

03120000-8

Zahradnické speciality a školkařské výpěstky

03121000-5

Zahradnické speciality

03121100-6

Živé rostliny, cibule, kořeny, řízky a odnože

03121200-7

Řezané květiny

03121210-0

Květinové dekorace

03130000-1

Rostliny pěstované pro výrobu nápojů a koření

03131000-8

Rostliny pěstované pro výrobu nápojů

03131100-9

Kávové boby

03131200-0

Čajovníky

03131300-1

Maté

03131400-2

Kakaové boby

03132000-5

Nezpracované koření

03140000-4

Produkty živočišné výroby a související produkty

03141000-1

Býčí sperma

03142000-8

Produkty živočišné výroby

03142100-9

Přírodní med

03142200-0

Plži

03142300-1

Jedlé produkty živočišného původu

03142400-2

Vosky

03142500-3

Vejce

03143000-5

Produkty smíšeného hospodářství

03144000-2

Zemědělský pomocný materiál

03200000-3

Obiloviny, brambory, zelenina, ovoce a ořechy

03210000-6

Obiloviny a brambory

03211000-3

Obiloviny

03211100-4

Pšenice

03211110-7

Pšenice tvrdá

03211120-0

Pšenice obecná

03211200-5

Kukuřice

03211300-6

Rýže

03211400-7

Ječmen

03211500-8

Žito

03211600-9

Oves

03211700-0

Slad

03211900-2

Produkty z obilovin

03212000-0

Brambory a sušená zelenina

03212100-1

Brambory

03212200-2

Sušené vyluštěné luštěniny a luštěninová zelenina

03212210-5

Sušené vyluštěné luštěniny

03212211-2

Čočka

03212212-9

Cizrna (Garbanzos)

03212213-6

Sušený hrách

03212220-8

Luštěninová zelenina

03220000-9

Zelenina, ovoce a ořechy

03221000-6

Zelenina

03221100-7

Kořenová a cibulová zelenina

03221110-0

Kořenová zelenina

03221111-7

Řepa

03221112-4

Mrkev

03221113-1

Cibule

03221114-8

Vodnice

03221120-3

Cibulová zelenina

03221200-8

Plodová zelenina

03221210-1

Fazole

03221211-8

Bob polní

03221212-5

Fazol obecný

03221213-2

Fazol šarlatový

03221220-4

Hrách

03221221-1

Hrách zahradní

03221222-8

Hrách cukrový

03221230-7

Papriky

03221240-0

Rajčata

03221250-3

Cukety

03221260-6

Houby

03221270-9

Okurky

03221300-9

Listová zelenina

03221310-2

Hlávkový salát

03221320-5

Salátové listy

03221330-8

Artyčoky

03221340-1

Špenát

03221400-0

Zelí

03221410-3

Zelí bílé

03221420-6

Květák

03221430-9

Brokolice

03221440-2

Růžičková kapusta

03222000-3

Ovoce a ořechy

03222100-4

Tropické ovoce a ořechy

03222110-7

Tropické ovoce

03222111-4

Banány

03222112-1

Ananasy

03222113-8

Mango

03222114-5

Datle

03222115-2

Hrozinky

03222116-9

Fíky

03222117-6

Avokádo

03222118-3

Kiwi

03222120-0

Kokosové ořechy

03222200-5

Citrusové ovoce

03222210-8

Citróny

03222220-1

Pomeranče

03222230-4

Grapefruity

03222240-7

Mandarinky

03222250-0

Kyselé lajmy

03222300-6

Jiné než tropické ovoce

03222310-9

Bobulové ovoce

03222311-6

Rybíz

03222312-3

Angrešt

03222313-0

Jahody

03222314-7

Maliny

03222315-4

Brusinky

03222320-2

Jablka, hrušky a kdoule

03222321-9

Jablka

03222322-6

Hrušky

03222323-3

Kdoule

03222330-5

Peckové ovoce

03222331-2

Meruňky

03222332-9

Broskve

03222333-6

Třešně

03222334-3

Švestky

03222340-8

Hrozny

03222341-5

Stolní hrozny

03222342-2

Vinné hrozny

03222400-7

Olivy

03300000-2

Hospodářské produkty, produkty myslivosti a akvakultury

03310000-5

Ryby, korýši a produkty akvakultury

03311000-2

Ryby

03311100-3

Platýsovité ryby

03311110-6

Jazyk mořský

03311120-9

Platýs velký

03311200-4

Ryby čeledi treskovitých

03311210-7

Tresky

03311220-0

Treska pollak

03311230-3

Štikozubci

03311240-6

Treska jednoskvrnná

03311300-5

Sleď

03311400-6

Tuňák

03311500-7

Treska bezvousá

03311600-8

Šprot obecný

03311700-9

Losos

03312000-9

Korýši

03312100-0

Ústřice

03312200-1

Měkkýši

03312300-2

Vodní bezobratlí

03313000-6

Produkty akvakultury

03313100-7

Korály a podobné produkty

03313200-8

Přírodní houba živočišného původu

03313300-9

Řasy

03313310-2

Chaluhy

03320000-8

Dobytek, hospodářská zvířata a drobná zvířata

03321000-5

Dobytek

03321100-6

Hovězí dobytek

03321200-7

Telata

03322000-2

Hospodářská zvířata

03322100-3

Ovce

03322200-4

Kozy

03322300-5

Koně

03323000-9

Prasata

03324000-6

Drůbež živá

03325000-3

Drobná zvířata

03325100-4

Králíci

03325200-5

Zajíci

03330000-3

Produkty chovu hospodářských užitkových zvířat

03331000-0

Čerstvé ovčí a kozí mléko

03331100-1

Ovčí mléko

03331200-2

Kozí mléko

03332000-7

Vlna a zvířecí chlupy

03332100-8

Střižní vlna

03332200-9

Zvířecí chlupy

03333000-4

Čerstvé kravské mléko

03340000-6

Ušní značky pro zvířata

03341000-3

Ušní značky pro skot

03400000-4

Produkty lesnictví a těžby dřeva

03410000-7

Dřevo

03411000-4

Jehličnaté dřevo

03412000-1

Tropické dřevo

03413000-8

Palivové dřevo

03414000-5

Surové dřevo

03415000-2

Měkké dřevo

03416000-9

Dřevěný odpad

03417000-6

Dřevěné zbytky

03417100-7

Dřevěné piliny

03418000-3

Klády

03418100-4

Listnaté dřevo

03419000-0

Užitkové dřevo

03419100-1

Produkty z užitkového dřeva

03419200-2

Důlní dřevo

03420000-0

Gumy

03421000-7

Balzámy

03422000-4

Šelak

03430000-3

Korek

03431000-0

Přírodní korek

03432000-7

Košíkářské výrobky

03432100-8

Proutěné výrobky

03440000-6

Ostatní produkty lesnictví

03441000-3

Okrasné rostliny, trávy, mechy a lišejníky

03450000-9

Produkty lesních školek

03451000-6

Rostliny

03451100-7

Sazenice rostlin

03451200-8

Cibule květin

03451300-9

Keře

03452000-3

Stromy

03460000-2

Buničina

03461000-9

Buničina ze dřeva

03461100-0

Viskózová buničina

09000000-3

Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie

09100000-0

Paliva

09110000-3

Tuhá paliva

09111000-0

Uhlí a paliva vyrobená z uhlí

09111100-1

Uhlí

09111200-2

Tuhá paliva vyrobená z uhlí

09111210-5

Černé uhlí a černouhelné brikety

09111220-8

Brikety

09111300-3

Fosilní paliva

09111400-4

Paliva na bázi dřeva

09112000-7

Lignit a rašelina

09112100-8

Hnědé uhlí a lignit, hnědouhelné brikety

09112200-9

Rašelina

09113000-4

Koks

09120000-6

Plynná paliva

09121000-3

Svítiplyn, plyn pro rozvodnou síť nebo podobné plyny

09121100-4

Svítiplyn nebo podobné plyny

09121200-5

Plyn pro rozvodnou síť

09122000-0

Propan a butan

09122100-1

Propan

09122110-4

Zkapalněný propan

09122200-2

Butan

09122210-5

Zkapalněný butan

09123000-7

Zemní plyn

09130000-9

Ropa a ropné destiláty

09131000-6

Letecký petrolej

09131100-7

Paliva petrolejového typu pro proudové motory

09132000-3

Automobilový benzin

09132100-4

Bezolovnatý automobilový benzin

09132200-5

Olovnatý automobilový benzin

09132300-6

Automobilový benzin s ethanolem

09133000-0

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

09134000-7

Plynové oleje

09134100-8

Naftový olej

09134200-9

Nafta

09134210-2

Motorová nafta (0,2)

09134220-5

Nafta (EN 590)

09134230-8

Bionafta

09134231-5

Bionafta (B20)

09134232-2

Bionafta (B100)

09135000-4

Palivové oleje

09135100-5

Topné oleje

09135110-8

Spalitelné oleje s nízkým obsahem síry

09200000-1

Ropné a uhelné produkty a produkty z ropných frakcí

09210000-4

Mazací přípravky

09211000-1

Mazací oleje a maziva

09211100-2

Motorové oleje

09211200-3

Kompresorové oleje

09211300-4

Turbinové oleje

09211400-5

Převodové oleje

09211500-6

Převodové oleje (pro reduktory)

09211600-7

Oleje pro použití v hydraulických systémech a pro jiné účely

09211610-0

Kapaliny pro hydraulické účely

09211620-3

Oleje používané uvolňování odlitků z forem

09211630-6

Antikorozní oleje

09211640-9

Elektroizolační oleje

09211650-2

Brzdové kapaliny

09211700-8

Bílé oleje a medicinální oleje

09211710-1

Bílé oleje

09211720-4

Medicinální oleje

09211800-9

Ropné frakce a přípravky

09211810-2

Lehké frakce

09211820-5

Ropné frakce

09211900-0

Trakční mazací oleje

09220000-7

Ropná vazelína, vosky a technické benziny

09221000-4

Ropná vazelína a vosky

09221100-5

Ropná vazelína

09221200-6

Parafíny

09221300-7

Ropné vosky

09221400-8

Ropné zbytky

09222000-1

Technické benziny

09222100-2

Lakový benzín

09230000-0

Ropa (surová)

09240000-3

Produkty odvozené z ropy a z uhlí

09241000-0

Živičná nebo ropná břidlice

09242000-7

Produkty odvozené z uhlí

09242100-8

Petrolej

09300000-2

Elektrická energie, vytápění, solární a jaderná energie

09310000-5

Elektrická energie

09320000-8

Pára, horká voda a související produkty

09321000-5

Horká voda

09322000-2

Pára

09323000-9

Místní vytápění

09324000-6

Dálkové vytápění

09330000-1

Solární energie

09331000-8

Solární panely

09331100-9

Solární kolektory pro výrobu tepla

09331200-0

Solární fotovoltaické moduly

09332000-5

Instalace a montáž solárních zařízení

09340000-4

Jaderná paliva

09341000-1

Uran

09342000-8

Plutonium

09343000-5

Radioaktivní materiály

09344000-2

Radioaktivní isotopy

14000000-1

Produkty těžebního průmyslu, kovové suroviny a související produkty

14200000-3

Písky a jíly

14210000-6

Kamenivo, písky a štěrkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu

14211000-3

Písky

14211100-4

Přírodní písek

14212000-0

Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu

14212100-1

Říční štěrk a kamenivo

14212110-4

Říční štěrk

14212120-7

Kamenivo

14212200-2

Plniva do betonu

14212210-5

Štěrkopísky

14212300-3

Těžené a drcené kamenivo

14212310-6

Štěrkopísek

14212320-9

Drcená žula

14212330-2

Drcený čedič

14212400-4

Zemina

14212410-7

Ornice

14212420-0

Podzákladí

14212430-3

Drť z kamenů

14213000-7

Makadamový štěrk, asfalt a dehtové písky

14213100-8

Makadamový štěrk

14213200-9

Asfalt

14213300-0

Živičné písky

14220000-9

Jíly a kaolin

14221000-6

Jíly

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv

14310000-7

Suroviny pro výrobu hnojiv

14311000-4

Přírodní vápník, fosfát hlinitovápenatý a surové přírodní draselné soli

14311100-5

Přírodní vápník

14311200-6

Fosfáty hlinitovápenaté

14311300-7

Surové přírodní draselné soli

14312000-1

Pyrity

14312100-2

Nepražené pyrity

14320000-0

Suroviny pro chemický průmysl

14400000-5

Sůl a čistý chlorid sodný

14410000-8

Sůl kamenná

14420000-1

Mořská sůl

14430000-4

Odpařená sůl a čistý chlorid sodný

14450000-0

Solný roztok

14500000-6

Produkty těžby ostatních nerostných surovin j.n.

14520000-2

Drahokamy a polodrahokamy, pemza, smirek, přírodní brusiva, ostatní nerostné suroviny a drahé kovy

14521000-9

Drahokamy a polodrahokamy

14521100-0

Drahokamy

14521140-2

Drť nebo prach z drahých kamenů

14521200-1

Polodrahokamy

14521210-4

Drť nebo prach z polodrahokamů

14522000-6

Průmyslové diamanty, pemza, smirek a jiná přírodní brusiva

14522100-7

Pemza

14522200-8

Průmyslové diamanty

14522300-9

Smirek

14522400-0

Přírodní brusiva

14523000-3

Příbuzné nerosty, drahé kovy a přidružené produkty

14523100-4

Nerosty

14523200-5

Zlato

14523300-6

Stříbro

14523400-7

Platina

14600000-7

Rudy kovů a slitiny

14610000-0

Rudy kovů

14611000-7

Železné rudy

14612000-4

Neželezné rudy

14612100-5

Měděné rudy

14612200-6

Niklové rudy

14612300-7

Hliníkové rudy

14612400-8

Rudy drahých kovů

14612500-9

Olovnaté rudy

14612600-0

Zinkové rudy

14612700-1

Cínové rudy

14613000-1

Uranové a thoriové rudy

14613100-2

Uranové rudy

14613200-3

Thoriové rudy

14614000-8

Různé druhy rud

14620000-3

Slitiny

14621000-0

Feroslitiny

14621100-1

Feroslitiny nespadající do působnosti ESUO

14621110-4

Feromangan

14621120-7

Ferochrom

14621130-0

Feronikl

14622000-7

Ocel

14630000-6

Struska, zpěněná struska, odpad ze železa nebo oceli

14700000-8

Obecné kovy

14710000-1

Železo, olovo, zinek, cín a měď

14711000-8

Železo

14711100-9

Surové železo

14712000-5

Olovo

14713000-2

Zinek

14714000-9

Cín

14715000-6

Měď

14720000-4

Hliník, nikl, skandium, titan a vanad

14721000-1

Hliník

14721100-2

Oxid hlinitý

14722000-8

Nikl

14723000-5

Skandium

14724000-2

Titan

14725000-9

Vanad

14730000-7

Chrom, mangan, kobalt, yttrium a zirkonium

14731000-4

Chrom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Yttrium

14735000-2

Zirkonium

14740000-0

Molybden, technecium, ruthenium a rhodium

14741000-7

Molybden

14742000-4

Technecium

14743000-1

Ruthenium

14744000-8

Rhodium

14750000-3

Kadmium, lutecium, hafnium, tantal a wolfram

14751000-0

Kadmium

14752000-7

Lutecium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantal

14755000-8

Wolfram

14760000-6

Iridium, gallium, indium, thallium a baryum

14761000-3

Iridium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Thallium

14765000-1

Baryum

14770000-9

Cesium, stroncium, rubidium a vápník

14771000-6

Cesium

14772000-3

Stroncium

14773000-0

Rubidium

14774000-7

Vápník

14780000-2

Draslík, hořčík, sodík a lithium

14781000-9

Draslík

14782000-6

Hořčík

14783000-3

Sodík

14784000-0

Lithium

14790000-5

Niob, osmium, rhenium a palladium

14791000-2

Niob

14792000-9

Osmium

14793000-6

Rhenium

14794000-3

Palladium

14800000-9

Různé nekovové minerální výrobky

14810000-2

Brusné materiály

14811000-9

Mlýnské kameny, brusné kameny a brusné kotouče

14811100-0

Mlýnské kameny

14811200-1

Brusné kameny

14811300-2

Brusné kotouče

14812000-6

Brusiva ve formě prášku nebo zrn

14813000-3

Umělý korund

14814000-0

Umělý grafit

14820000-5

Sklo

14830000-8

Skleněná vlákna

14900000-0

Recyklované druhotné suroviny

14910000-3

Recyklované kovové druhotné suroviny

14920000-6

Recyklované nekovové druhotné suroviny

14930000-9

Popílky a zbytky obsahující kovy

15000000-8

Potraviny, nápoje, tabák a související produkty

15100000-9

Živočišné produkty, maso a masné výrobky

15110000-2

Maso

15111000-9

Maso skotu

15111100-0

Hovězí maso

15111200-1

Telecí maso

15112000-6

Drůbež

15112100-7

Čerstvá drůbež

15112110-0

Husy

15112120-3

Krůty

15112130-6

Kuřata

15112140-9

Kachny

15112300-9

Drůbeží játra

15112310-2

Foie gras

15113000-3

Vepřové maso

15114000-0

Droby

15115000-7

Jehněčí a skopové maso

15115100-8

Jehněčí maso

15115200-9

Skopové maso

15117000-1

Kozí maso

15118000-8

Koňské a oslí maso, maso mul a mezků

15118100-9

Koňské maso

15118900-7

Maso oslů, mul a mezků

15119000-5

Různá masa

15119100-6

Králičí maso

15119200-7

Zaječí maso

15119300-8

Zvěřina

15119400-9

Žabí stehýnka

15119500-0

Holubi

15119600-1

Rybí maso

15130000-8

Masné produkty

15131000-5

Masné konzervy a přípravky

15131100-6

Výrobky z prejtu

15131110-9

Prejt

15131120-2

Uzeniny

15131130-5

Uzenky

15131134-3

Jelita a tlačenky

15131135-0

Drůbeží uzenky

15131200-7

Sušené, solené, uzené nebo kořeněné maso

15131210-0

Uzená šunka

15131220-3

Slanina

15131230-6

Salám

15131300-8

Přípravky z jater

15131310-1

Paštika

15131320-4

Přípravky z husích nebo kachních jater

15131400-9

Výrobky z vepřového masa

15131410-2

Šunka

15131420-5

Masové kuličky

15131490-6

Připravená jídla z vepřového masa

15131500-0

Výrobky z drůbežího masa

15131600-1

Výrobky z hovězího a telecího masa

15131610-4

Kuličky z hovězího masa

15131620-7

Mleté hovězí maso

15131640-3

Hovězí burgery

15131700-2

Přípravky z masa

15200000-0

Přípravky a konzervy z ryb

15210000-3

Rybí filé, játra a jikry

15211000-0

Rybí filé

15211100-1

Rybí filé, čerstvé

15212000-7

Jikry a mlíčí

15213000-4

Rybí játra

15220000-6

Ryby, rybí filé nebo jiné rybí maso, zmrazené

15221000-3

Ryby, zmrazené

15229000-9

Zmrazené výrobky z ryb

15230000-9

Sušené nebo solené ryby; ryby ve slaném nálevu; uzené ryby

15231000-6

Sušené ryby

15232000-3

Solené ryby

15233000-0

Ryby ve slaném nálevu

15234000-7

Uzené ryby

15235000-4

Rybí konzervy

15240000-2

Ryby v konzervách nebo jiných obalech a jiné přípravky a konzervy z ryb

15241000-9

Ryby obalené, v konzervách nebo jiných obalech

15241100-0

Losos v konzervě

15241200-1

Přípravky a konzervy ze sleďů

15241300-2

Sardinky

15241400-3

Tuňák v konzervě

15241500-4

Makrely

15241600-5

Sardele

15241700-6

Rybí prsty

15241800-7

Přípravky z ryb, obalené

15242000-6

Připravená rybí jídla

15243000-3

Přípravky z ryb

15244000-0

Kaviár a jikry

15244100-1

Kaviár

15244200-2

Jikry

15250000-5

Plody moře

15251000-2

Korýši, zmrazení

15252000-9

Přípravky a konzervy z korýšů

15253000-6

Výrobky z měkkýšů

15300000-1

Ovoce, zelenina a podobné produkty

15310000-4

Brambory a výrobky z brambor

15311000-1

Brambory zmrazené

15311100-2

Hranolky

15311200-3

Brambory nakrájené na kostičky, na plátky a ostatní zmrazené brambory

15312000-8

Výrobky z brambor

15312100-9

Instantní bramborové kaše

15312200-0

Předsmažené hranolky

15312300-1

Bramborové lupínky

15312310-4

Ochucené bramborové lupínky

15312400-2

Slané pečivo z brambor

15312500-3

Bramborové krokety

15313000-5

Upravené brambory

15320000-7

Ovocné a zeleninové šťávy

15321000-4

Ovocné šťávy

15321100-5

Pomerančová šťáva

15321200-6

Grapefruitová šťáva

15321300-7

Citrónová šťáva

15321400-8

Ananasová šťáva

15321500-9

Hroznová šťáva

15321600-0

Jablečná šťáva

15321700-1

Směsi nezahuštěných šťáv

15321800-2

Zahuštěné šťávy

15322000-1

Zeleninové šťávy

15322100-2

Rajčatová šťáva

15330000-0

Upravené ovoce a zelenina

15331000-7

Upravená zelenina

15331100-8

Zelenina, čerstvá nebo zmrazená

15331110-1

Upravená kořenová zelenina

15331120-4

Upravená cibulová zelenina

15331130-7

Fazole, hrách, papriky, rajčata a ostatní zelenina

15331131-4

Upravené fazole

15331132-1

Upravený hrách

15331133-8

Půlený hrách

15331134-5

Upravená rajčata

15331135-2

Upravené houby

15331136-9

Upravené papriky

15331137-6

Sójové klíčky

15331138-3

Lanýže

15331140-0

Listová zelenina a zelí

15331142-4

Upravené zelí

15331150-3

Upravené luštěniny

15331170-9

Zmrazená zelenina

15331400-1

Konzervovaná zelenina a/nebo zeleninové konzervy

15331410-4

Fazole v rajčatové omáčce

15331411-1

Pečené fazole v rajčatové omáčce

15331420-7

Konzervovaná rajčata

15331423-8

Rajčata v konzervě

15331425-2

Rajčatový protlak

15331427-6

Rajčatový koncentrát

15331428-3

Rajčatová omáčka

15331430-0

Houby v konzervě

15331450-6

Upravené olivy

15331460-9

Zelenina v konzervě

15331461-6

Kyselé zelí v konzervě

15331462-3

Hrách v konzervě

15331463-0

Vyloupané fazole v konzervě

15331464-7

Fazolové lusky v konzervě

15331465-4

Chřest v konzervě

15331466-1

Olivy v konzervě

15331470-2

Kukuřice cukrová

15331480-5

Zelenina zpracovaná jako polotovar

15331500-2

Zelenina naložená v octě

15332000-4

Upravené ovoce a ořechy

15332100-5

Upravené ovoce

15332140-7

Upravená jablka

15332150-0

Upravené hrušky

15332160-3

Upravené banány

15332170-6

Rebarbora

15332180-9

Melouny

15332200-6

Džemy a marmelády; ovocná želé; ovocné a ořechové protlaky a pasty

15332230-5

Marmelády

15332231-2

Pomerančová marmeláda

15332232-9

Citrónová marmeláda

15332240-8

Ovocná želé

15332250-1

Ovocné pasty

15332260-4

Ořechové pasty

15332261-1

Arašídové máslo

15332270-7

Ovocné protlaky

15332290-3

Džemy

15332291-0

Meruňkový džem

15332292-7

Ostružinový džem

15332293-4

Džem z černého rybízu

15332294-1

Třešňový džem

15332295-8

Malinový džem

15332296-5

Jahodový džem

15332300-7

Upravené ořechy

15332310-0

Pražené nebo solené ořechy

15332400-8

Konzervované ovoce

15332410-1

Sušené ovoce

15332411-8

Upravené korintky

15332412-5

Upravené hrozinky

15332419-4

Sultánky

15333000-1

Vedlejší produkty rostlinné výroby

15400000-2

Oleje a tuky živočišné a rostlinné

15410000-5

Oleje a tuky živočišné a rostlinné surové

15411000-2

Oleje živočišné a rostlinné

15411100-3

Rostlinné oleje

15411110-6

Olivový olej

15411120-9

Sezamový olej

15411130-2

Podzemnicový olej

15411140-5

Kokosový olej

15411200-4

Olej na vaření

15411210-7

Olej na smažení

15412000-9

Tuky

15412100-0

Živočišné tuky

15412200-1

Rostlinné tuky

15413000-6

Pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů

15413100-7

Pokrutiny

15420000-8

Rafinované oleje a tuky

15421000-5

Rafinované oleje

15422000-2

Rafinované tuky

15423000-9

Hydrogenované nebo esterifikované oleje a tuky

15424000-6

Rostlinné vosky

15430000-1

Jedlé tuky

15431000-8

Margarín a podobné přípravky

15431100-9

Margarín

15431110-2

Tekutý margarín

15431200-0

Pomazánky se sníženým nebo s nízkým obsahem tuku

15500000-3

Mléčné výrobky

15510000-6

Mléko a smetana

15511000-3

Mléko

15511100-4

Pasterované mléko

15511200-5

Sterilované mléko

15511210-8

UHT mléko

15511300-6

Odstředěné mléko

15511400-7

Polotučné mléko

15511500-8

Plnotučné mléko

15511600-9

Zahuštěné mléko

15511700-0

Sušené mléko

15512000-0

Smetana

15512100-1

Tekutá smetana do kávy

15512200-2

Sladká hustá smetana

15512300-3

Zahuštěná smetana

15512900-9

Smetana ke šlehání

15530000-2

Máslo

15540000-5

Sýry

15541000-2

Stolní sýry

15542000-9

Čerstvé sýry

15542100-0

Tvaroh

15542200-1

Měkké sýry

15542300-2

Feta sýr

15543000-6

Strouhaný sýr, sýr v prášku, sýr s modrou plísní a ostatní sýry

15543100-7

Sýr s modrou plísní

15543200-8

Sýr čedar

15543300-9

Strouhaný sýr

15543400-0

Parmazán

15544000-3

Tvrdý sýr

15545000-0

Roztíratelné sýry

15550000-8

Různé mléčné výrobky

15551000-5

Jogurty a ostatní fermentované mléčné výrobky

15551300-8

Jogurt

15551310-1

Neochucený jogurt

15551320-4

Ochucený jogurt

15551500-0

Podmáslí

15552000-2

Kasein

15553000-9

Laktóza nebo laktózový sirup

15554000-6

Syrovátka

15555000-3

Zmrzlina a podobné výrobky

15555100-4

Zmrzlina

15555200-5

Sorbet

15600000-4

Mlýnské a škrobárenské výrobky

15610000-7

Mlýnské výrobky

15611000-4

Loupaná rýže

15612000-1

Obilná nebo rostlinná mouka a příbuzné produkty

15612100-2

Pšeničná mouka

15612110-5

Celozrnná mouka

15612120-8

Mouka na pečení chleba

15612130-1

Mouka bez kvasnic

15612150-7

Mouka na jemné pečivo

15612190-9

Mouka s přísadou kypřícího prášku

15612200-3

Obilná mouka

15612210-6

Kukuřičná mouka

15612220-9

Rýžová mouka

15612300-4

Zeleninová mouka a krupice

15612400-5

Směsi pro přípravu pekárenských výrobků

15612410-8

Směsi pro přípravu sladkého pečiva

15612420-1

Směsi pro pečení

15612500-6

Pekárenské výrobky

15613000-8

Výrobky z obilných zrn

15613100-9

Mletý oves

15613300-1

Výrobky z obilovin

15613310-4

Připravené cereální snídaně

15613311-1

Kukuřičné vločky

15613313-5

Müsli nebo ekvivalent

15613319-7

Pšeničné burizony

15613380-5

Ovesné vločky

15614000-5

Upravená rýže

15614100-6

Rýže dlouhozrnná

15614200-7

Omletá rýže

15614300-8

Zlomková rýže

15615000-2

Otruby

15620000-0

Škrobárenské výrobky

15621000-7

Kukuřičný olej

15622000-4

Glukóza a výrobky z glukózy; fruktóza a výrobky z fruktózy

15622100-5

Glukóza a výrobky z glukózy

15622110-8

Glukóza

15622120-1

Glukózový sirup

15622300-7

Fruktóza a výrobky z fruktózy

15622310-0

Fruktóza

15622320-3

Přípravky z fruktózy

15622321-0

Fruktózový roztok

15622322-7

Fruktózový sirup

15623000-1

Škroby

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Mouka semolina z tvrdé pšenice

15626000-2

Pudinkový prášek

15700000-5

Krmiva

15710000-8

Průmyslová krmiva pro hospodářská a jiná zvířata

15711000-5

Krmiva pro ryby

15712000-2

Suché pícniny

15713000-9

Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

15800000-6

Různé potravinářské výrobky

15810000-9

Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva

15811000-6

Pekařské výrobky

15811100-7

Chléb

15811200-8

Rohlíky

15811300-9

Croissanty

15811400-0

Lívance

15811500-1

Připravené pekárenské výrobky

15811510-4

Sendviče

15811511-1

Připravené sendviče

15812000-3

Pečivo a cukroví

15812100-4

Pečivo

15812120-0

Koláče

15812121-7

Zeleninové koláče

15812122-4

Ovocné koláče

15812200-5

Cukroví

15813000-0

Snídaňové pečivo

15820000-2

Výrobky pekárenské trvanlivé

15821000-9

Opékané pekárenské výrobky a pečivo

15821100-0

Opékané pekárenské výrobky

15821110-3

Opékaný chléb

15821130-9

Křupavý chléb zvaný knäckebrot

15821150-5

Suchary

15821200-1

Sladké sušenky

15830000-5

Cukr a příbuzné výrobky

15831000-2

Cukr

15831200-4

Bílý cukr

15831300-5

Javorový cukr a javorový sirup

15831400-6

Melasy

15831500-7

Cukrové sirupy

15831600-8

Med

15832000-9

Odpady z výroby cukru

15833000-6

Produkty z cukru

15833100-7

Moučníky

15833110-0

Dortové korpusy

15840000-8

Kakao, čokoláda a cukrovinky

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakaová hmota

15841200-7

Kakaové máslo, tuk nebo olej

15841300-8

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr

15841400-9

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr

15842000-2

Čokoláda a cukrovinky

15842100-3

Čokoláda

15842200-4

Výrobky z čokolády

15842210-7

Čokoládové nápoje

15842220-0

Čokoládové tyčinky

15842300-5

Cukrovinky

15842310-8

Bonbóny

15842320-1

Nugát

15842400-6

Ovoce, ořechy nebo ovocné kůry a slupky konzervované cukrem

15850000-1

Těstoviny

15851000-8

Moučné výrobky

15851100-9

Nevařené těstoviny

15851200-0

Připravené těstoviny a kuskus

15851210-3

Připravené těstoviny

15851220-6

Plněné těstoviny

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Kuskus

15851290-7

Těstoviny v konzervě

15860000-4

Káva, čaj a příbuzné produkty

15861000-1

Káva

15861100-2

Pražená káva

15861200-3

Káva bez kofeinu

15862000-8

Kávové náhražky

15863000-5

Čaj

15863100-6

Zelený čaj

15863200-7

Černý čaj

15864000-2

Přípravky z čaje nebo maté

15864100-3

Porcovaný čaj

15865000-9

Bylinkové čaje

15870000-7

Koření a aromatické výtažky

15871000-4

Ocet; omáčky; kořenící směsi; hořčičná moučka a prášek; připravená hořčice

15871100-5

Ocet a náhražky octa

15871110-8

Ocet nebo ekvivalent

15871200-6

Omáčky, kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení

15871210-9

Sójová omáčka

15871230-5

Rajčatový kečup

15871250-1

Hořčice

15871260-4

Omáčky

15871270-7

Kořenící směsi

15871273-8

Majonéza

15871274-5

Pomazánky

15871279-0

Chutney

15872000-1

Byliny a koření

15872100-2

Pepř

15872200-3

Koření

15872300-4

Byliny

15872400-5

Sůl

15872500-6

Zázvor

15880000-0

Výrobky zvláštní výživy

15881000-7

Homogenizované potravinové přípravky

15882000-4

Dietní přípravky

15884000-8

Dětská výživa

15890000-3

Různé potravinářské výrobky a sušené zboží

15891000-0

Polévky a bujóny

15891100-1

Masové polévky

15891200-2

Rybí polévky

15891300-3

Míchané polévky

15891400-4

Polévky

15891410-7

Instantní polévky

15891500-5

Bujóny

15891600-6

Bujóny jako základy polévek

15891610-9

Instantní bujóny

15891900-9

Zeleninové polévky

15892000-7

Zeleninové šťávy, výtažky, peptické látky a zahušťovadla

15892100-8

Rostlinné šťávy

15892200-9

Zeleninové výtažky

15892400-1

Zahušťovadla

15893000-4

Sušené zboží

15893100-5

Instantní potraviny

15893200-6

Instantní moučníky

15893300-7

Instantní šťávy

15894000-1

Upravené potravinářské výrobky

15894100-2

Vegetariánská jídla

15894200-3

Připravená jídla

15894210-6

Jídla pro školy

15894220-9

Jídla pro nemocnice

15894300-4

Připravené pokrmy

15894400-5

Svačiny

15894500-6

Potraviny do prodejních automatů

15894600-7

Náplně sendvičů

15894700-8

Lahůdky

15895000-8

Potraviny pro rychlé občerstvení

15895100-9

Hamburgery

15896000-5

Hluboce zmrazené výrobky

15897000-2

Potraviny v konzervách a polní dávky potravin

15897100-3

Polní dávky potravin

15897200-4

Potraviny v konzervách

15897300-5

Potravinové balíčky

15898000-9

Kvasnice

15899000-6

Prášek do pečiva

15900000-7

Nápoje, tabák a související produkty

15910000-0

Destilované alkoholické nápoje

15911000-7

Alkoholické nápoje

15911100-8

Lihoviny

15911200-9

Likéry

15930000-6

Vína

15931000-3

Nearomatizovaná vína

15931100-4

Šumivé víno

15931200-5

Stolní víno

15931300-6

Portské víno

15931400-7

Madeira

15931500-8

Hroznový mošt

15931600-9

Sherry

15932000-0

Vinný kal

15940000-9

Mošty a ostatní kvašené nápoje

15941000-6

Mošty

15942000-3

Ovocné kvašené nápoje

15950000-2

Nedestilované kvašené nápoje

15951000-9

Vermut

15960000-5

Pivo ze sladu

15961000-2

Pivo

15961100-3

Ležák

15962000-9

Pivovarský nebo lihovarský odpad

15980000-1

Nealkoholické nápoje

15981000-8

Minerální voda

15981100-9

Neperlivá minerální voda

15981200-0

Perlivá minerální voda

15981300-1

Voda v pevném skupenství

15981310-4

Led

15981320-7

Sníh

15981400-2

Ochucené minerální vody

15982000-5

Osvěžující nápoje

15982100-6

Zahuštěné ovocné šťávy

15982200-7

Čokoládové mléko

15990000-4

Tabák, tabákové výrobky a tabáčnické potřeby

15991000-1

Tabákové výrobky

15991100-2

Doutníky

15991200-3

Doutníčky

15991300-4

Cigarety

15992000-8

Tabák

15992100-9

Zpracovanný tabák

15993000-5

Tabáčnické potřeby

15994000-2

Cigaretový papír a filtrační papír

15994100-3

Cigaretový papír

15994200-4

Filtrační papír

16000000-5

Zemědělské stroje

16100000-6

Zemědělské a lesnické stroje na přípravu nebo obdělávání půdy

16110000-9

Pluhy a talířové brány

16120000-2

Brány, rozrývače, kultivátory, plečky a rádla

16130000-5

Secí a sázecí nebo jednotící stroje

16140000-8

Rozmetadla mrvy

16141000-5

Rozmetadla hnojiv

16150000-1

Válce na trávníky a sportovní ploch

16160000-4

Různé zahradnické potřeby

16300000-8

Žací stroje

16310000-1

Sekačky

16311000-8

Sekačky na trávu

16311100-9

Sekačky na trávníky, sportovní plochy nebo parky

16320000-4

Stroje pro sečení a sušení sena

16330000-7

Lisy na seno a krmiva

16331000-4

Sběrací lisy

16340000-0

Žací a mlátící stroje

16400000-9

Rozstřikovací stroje pro zemědělství a zahradnictví

16500000-0

Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy nebo návěsy pro zemědělské účely

16510000-3

Samonakládací přívěsy pro zemědělské účely

16520000-6

Samovýklopné přívěsy pro zemědělské účely

16530000-9

Samonakládací návěsy pro zemědělské účely

16540000-2

Samovýklopné návěsy pro zemědělské účely

16600000-1

Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví

16610000-4

Stroje na čištění, třídění nebo klasifikaci vajec, ovoce nebo jiných produktů

16611000-1

Stroje pro čištění produktů

16611100-2

Stroje pro čištění vajec

16611200-3

Stroje pro čištění ovoce

16612000-8

Stroje pro třídění nebo klasifikaci produktů

16612100-9

Stroje pro třídění nebo klasifikaci vajec

16612200-0

Stroje pro třídění nebo klasifikaci ovoce

16613000-5

Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené zeleniny

16620000-7

Dojící stroje

16630000-0

Stroje pro přípravu krmiva pro zvířata

16640000-3

Stroje pro včelařství

16650000-6

Stroje pro drůbežnictví

16651000-3

Umělé kvočny a líhně

16700000-2

Traktory

16710000-5

Jednonápravové malotraktory

16720000-8

Použité traktory

16730000-1

Trakční motory

16800000-3

Části zemědělských a lesnických strojů

16810000-6

Části zemědělských strojů

16820000-9

Části lesnických strojů

18000000-9

Oděvy, obuv, brašnářské výrobky a doplňky

18100000-0

Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky

18110000-3

Zaměstnanecké oděvy

18113000-4

Průmyslové oděvy

18114000-1

Kombinézy

18130000-9

Speciální pracovní oděvy

18132000-3

Letecké oděvy

18132100-4

Letecké bundy

18132200-5

Letecké kombinézy

18140000-2

Doplňky k pracovním oděvům

18141000-9

Pracovní rukavice

18142000-6

Ochranné obličejové masky

18143000-3

Ochranné vybavení

18200000-1

Svrchní oděvy

18210000-4

Kabáty

18211000-1

Pláště

18212000-8

Pláštěnky

18213000-5

Větrovky

18220000-7

Oděvy odolné vůči počasí

18221000-4

Nepromokavé oděvy

18221100-5

Nepromokavé pláštěnky

18221200-6

Větrovky s kapucí

18221300-7

Pláště do deště

18222000-1

Firemní oblečení

18222100-2

Obleky

18222200-3

Komplety

18223000-8

Saka a blejzry

18223100-9

Blejzry

18223200-0

Saka

18224000-5

Oděvy vyrobené z potahované nebo impregnované textilní látky

18230000-0

Různé svrchní oděvy

18231000-7

Šaty

18232000-4

Sukně

18233000-1

Šortky

18234000-8

Kalhoty

18235000-5

Pulovry, zapínací vesty a podobné výrobky

18235100-6

Pulovry

18235200-7

Zapínací vesty

18235300-8

Trička s dlouhým rukávem (sweatshirts)

18235400-9

Vesty

18300000-2

Prádlo a oděvní součásti

18310000-5

Spodní prádlo

18311000-2

Slipy

18312000-9

Spodní kalhotky

18313000-6

Dámské spodní prádlo

18314000-3

Koupací pláště

18315000-0

Podkolenky

18316000-7

Punčochy

18317000-4

Ponožky

18318000-1

Noční oblečení

18318100-2

Noční košile

18318200-3

Župany

18318300-4

Pyžama

18318400-5

Nátělníky

18318500-6

Noční oděvy

18320000-8

Podprsenky, korzety, podvazky a podobné výrobky

18321000-5

Podprsenky

18322000-2

Korzety

18323000-9

Podvazky

18330000-1

Trička s krátkým rukávem (T-shirts) a košile

18331000-8

Trička s krátkým rukávem (T-shirts)

18332000-5

Košile

18333000-2

Polokošile

18400000-3

Zvláštní oděvy a oděvní doplňky

18410000-6

Zvláštní oděvy

18411000-3

Dětské oblečení

18412000-0

Sportovní oděvy

18412100-1

Teplákové soupravy

18412200-2

Sportovní košile

18412300-3

Lyžařské kombinézy

18412800-8

Plavky

18420000-9

Oděvní doplňky

18421000-6

Kapesníky

18422000-3

Šátky

18423000-0

Vázanky

18424000-7

Rukavice

18424300-0

Rukavice na jedno použití

18424400-1

Rukavice palcové

18424500-2

Rukavice s manžetou

18425000-4

Pásy, opasky

18425100-5

Závěsné řemeny

18440000-5

Klobouky a pokrývky hlavy

18441000-2

Klobouky

18443000-6

Pokrývky hlavy a jejich doplňky

18443100-7

Pásky pro vnitřní vybavení kloboučnických výrobků

18443300-9

Pokrývky hlavy

18443310-2

Barety

18443320-5

Polní čepice

18443330-8

Kukly

18443340-1

Čepice

18443400-0

Podbradní pásky pro kloboučnické zboží

18443500-1

Kšilty

18444000-3

Ochranné pokrývky hlavy

18444100-4

Bezpečnostní pokrývky hlavy

18444110-7

Helmy

18444111-4

Ochranné helmy

18444112-1

Cyklistické přilby

18444200-5

Bezpečnostní přilby

18450000-8

Závěry (na oděvech)

18451000-5

Knoflíky

18451100-6

Části knoflíků

18452000-2

Zavírací špendlíky

18453000-9

Zdrhovadla

18500000-4

Zlatnické a šperkařské výrobky, hodinky a související výrobky

18510000-7

Zlatnické a šperkařské výrobky

18511000-4

Drahokamy pro zlatnické a šperkařské výrobky

18511100-5

Diamanty

18511200-6

Rubíny

18511300-7

Smaragdy

18511400-8

Opály

18511500-9

Křemeny

18511600-0

Turmalíny

18512000-1

Mince a medaile

18512100-2

Mince

18512200-3

Medaile

18513000-8

Šperkařské výrobky

18513100-9

Perly

18513200-0

Zlatnické výrobky

18513300-1

Výrobky z drahých kovů

18513400-2

Výrobky z drahokamů nebo polodrahokamů

18513500-3

Stříbrnické výrobky

18520000-0

Osobní časoměrné přístroje

18521000-7

Hodinky

18521100-8

Skla do hodin

18522000-4

Náramkové hodinky

18523000-1

Stopky

18530000-3

Dárky a ceny

18600000-5

Kožešiny a kožešinové výrobky

18610000-8

Kožešinové výrobky

18611000-5

Kožky

18612000-2

Oděvy z kožešin

18613000-9

Výrobky z umělých kožešin

18620000-1

Kožešiny

18800000-7

Obuv

18810000-0

Obuv jiná než sportovní a ochranná

18811000-7

Nepromokavá obuv

18812000-4

Obuv s částmi z pryže nebo z plastů

18812100-5

Sandály se svrškem z pryže nebo z plastů

18812200-6

Pryžová obuv

18812300-7

Vycházková obuv se svrškem z pryže nebo z plastů

18812400-8

Vietnamky

18813000-1

Obuv se svrškem z usně

18813100-2

Sandály

18813200-3

Trepky

18813300-4

Vycházková obuv

18814000-8

Obuv se svrškem z textilií

18815000-5

Vysoké boty

18815100-6

Kotníčkové body

18815200-7

Kozačky

18815300-8

Kozačky ke kolenům

18815400-9

Vysoké rybářské boty

18816000-2

Galoše

18820000-3

Sportovní obuv

18821000-0

Lyžařská obuv

18821100-1

Lyžařská běžecká obuv

18822000-7

Obuv pro cvičení

18823000-4

Horolezecké boty

18824000-1

Kopačky

18830000-6

Ochranná obuv

18831000-3

Obuv se zabudovanou ochrannou kovovou špičkou

18832000-0

Obuv pro speciální účely

18832100-1

Letecká obuv

18840000-9

Části obuvi

18841000-6

Obuvnické svršky

18842000-3

Podrážky

18843000-0

Podpatky

18900000-8

Brašnářské výrobky, sedlářské výrobky, pytlíky a tašky

18910000-1

Sedlářské výrobky

18911000-8

Sedla

18912000-5

Jezdecké bičíky

18913000-2

Biče

18920000-4

Zavazadla

18921000-1

Kufry

18923000-5

Peněženky a náprsní tašky

18923100-6

Peněženky

18923200-7

Náprsní tašky

18924000-2

Velké cestovní kufry

18925000-9

Držáky a pouzdra na lahve s vodou

18925100-0

Držáky na lahve s vodou

18925200-1

Pouzdra na lahve s vodou

18929000-7

Neceséry

18930000-7

Pytlíky a tašky

18931000-4

Cestovní tašky

18931100-5

Batohy

18932000-1

Sportovní tašky

18933000-8

Vaky na poštu nebo balíky

18933100-9

Poštovní pytle

18934000-5

Cestovní pytle

18935000-2

Pytle na prádlo

18936000-9

Textilní tašky

18937000-6

Pytle na balení zboží

18937100-7

Sáčky na balení zboží

18938000-3

Vypolštářované obálky

18939000-0

Kabelky

19000000-6

Usně a textilie, plastové a pryžové materiály

19100000-7

Usně

19110000-0

Zámišové usně

19120000-3

Vyčiněné kůže (usně) skotu, koní a jiných lichokopytníků

19130000-6

Vyčiněné kůže (usně) ovčí, kozí nebo vepřové

19131000-3

Vyčiněné kůže (usně) ovčí nebo jehněčí

19132000-0

Vyčiněné kůže (usně) kozí nebo kozlečí

19133000-7

Vyčiněné kůže (usně) vepřové

19140000-9

Vyčiněné kůže (usně) ostatních zvířat, kompozitní a ostatní usně

19141000-6

Vyčiněné kůže (usně) ostatních zvířat

19142000-3

Kompozitní usně

19143000-0

Imitace kůže

19144000-7

Lakové usně

19160000-5

Hodinkové řemínky

19170000-8

Výrobky z usně používané u strojů, zařízení nebo pro jiné technické účely

19200000-8

Textilie a příbuzné zboží

19210000-1

Tkaniny

19211000-8

Syntetické tkaniny

19211100-9

Smíšené tkaniny

19212000-5

Bavlněné tkaniny

19212100-6

Potahové tkaniny

19212200-7

Denim

19212300-8

Plátno

19212310-1

Zboží z plátna

19212400-9

Popelín

19212500-0

Tkanina na popruhy

19212510-3

Popruhy

19220000-4

Vlněné tkaniny

19230000-7

Lněné tkaniny

19231000-4

Ložní prádlo

19240000-0

Speciální tkaniny

19241000-7

Samet

19242000-4

Froté

19243000-1

Čalounické tkaniny

19244000-8

Záclonoviny

19245000-5

Tkaniny na povlečení

19250000-3

Pletené nebo háčkované textilie

19251000-0

Textilie pletené

19251100-1

Textilie vlasové

19252000-7

Textilie háčkované

19260000-6

Knihařské plátno

19270000-9

Netkané tkaniny

19280000-2

Živočišná vlna, kůže a kožky

19281000-9

Vlna

19282000-6

Zvířecí kožky

19283000-3

Kůže ptáků a peří

19400000-0

Textilní příze a nitě

19410000-3

Přírodní textilní vlákna

19420000-6

Umělá textilní vlákna

19430000-9

Textilní příze a nitě z přírodních vláken

19431000-6

Hedvábná příze

19432000-3

Vlněná příze

19433000-0

Bavlněná příze

19434000-7

Lněná příze

19435000-4

Šicí nitě a příze z přírodních vláken

19435100-5

Šicí nitě

19435200-6

Pletací příze

19436000-1

Příze z rostlinných textilních vláken

19440000-2

Syntetická příze nebo nitě

19441000-9

Syntetická příze

19442000-6

Syntetické nitě

19442100-7

Syntetické šicí nitě

19442200-8

Syntetická pletací příze

19500000-1

Kaučukové a plastové materiály

19510000-4

Výrobky z kaučuku

19511000-1

Duše, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku z pryže

19511100-2

Ochranné vložky do ráfku pneumatiky

19511200-3

Duše

19511300-4

Běhouny pláště pneumatiky

19512000-8

Předměty z nevulkanizovaného kaučuku

19513000-5

Pogumované textilní tkaniny

19513100-6

Pneumatikové kordové textilie

19513200-7

Lepící páska z pogumované textilie

19514000-2

Regenerovaný kaučuk

19520000-7

Výrobky z plastů

19521000-4

Výrobky z polymerů styrenu

19521100-5

Obklady z polymerů styrenu

19521200-6

Desky z polymerů styrenu

19522000-1

Pryskyřice

19522100-2

Epoxidové pryskyřice

19522110-5

Potrubí z epoxidové pryskyřice

19600000-2

Odpady kůží (usní), textilní, kaučukový a plastový odpad

19610000-5

Odpady kůží (usní)

19620000-8

Textilní odpad

19630000-1

Kaučukový odpad

19640000-4

Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu

19700000-3

Syntetický kaučuk a syntetická vlákna

19710000-6

Syntetický kaučuk

19720000-9

Syntetická vlákna

19721000-6

Kabel ze syntetického hedvábí

19722000-3

Vysokopevnostní příze

19723000-0

Jednoduchá tvarovaná příze

19724000-7

Syntetický monofilament

19730000-2

Umělá vlákna

19731000-9

Umělá střižová vlákna

19732000-6

Polypropylen

19733000-3

Umělá tvarovaná příze

22000000-0

Tiskařské výrobky a související produkty

22100000-1

Tištěné knihy, brožury a letáky

22110000-4

Tištěné knihy

22111000-1

Školní knihy

22112000-8

Učebnice

22113000-5

Knihy pro knihovny

22114000-2

Slovníky, mapy, hudebniny a ostatní knihy

22114100-3

Slovníky

22114200-4

Atlasy

22114300-5

Mapy

22114310-8

Katastrální mapy

22114311-5

Plány

22114400-6

Hudebniny

22114500-7

Encyklopedie

22120000-7

Publikace

22121000-4

Technické publikace

22130000-0

Seznamy

22140000-3

Letáky

22150000-6

Brožury

22160000-9

Brožurky

22200000-2

Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny

22210000-5

Noviny

22211000-2

Odborné časopisy

22211100-3

Úřední věstníky

22212000-9

Periodika

22212100-0

Seriály

22213000-6

Magazíny

22300000-3

Pohlednice, blahopřání a ostatní tiskoviny

22310000-6

Pohlednice

22312000-0

Obrázky

22313000-7

Obtisky

22314000-4

Rytiny

22315000-1

Fotografie

22320000-9

Blahopřání

22321000-6

Vánoční blahopřání

22400000-4

Poštovní známky, šekové tiskopisy, bankovky, akciové certifikáty, obchodní reklamní materiály, katalogy a příručky

22410000-7

Poštovní známky

22411000-4

Vánoční známky

22412000-1

Nové známky

22413000-8

Spořitelní známky

22414000-5

Prodejní zásobníky na poštovní známky

22420000-0

Papír s natištěnými známkami

22430000-3

Bankovky

22440000-6

Šekové tiskopisy

22450000-9

Ceniny

22451000-6

Cestovní pasy

22452000-3

Poštovní poukázky

22453000-0

Nálepky silniční daně

22454000-7

Řidičské průkazy

22455000-4

Osobní průkazy

22455100-5

Identifikační náramek

22456000-1

Průkazy

22457000-8

Vstupní karty

22458000-5

Zakázkové tištěné výrobky

22459000-2

Vstupenky

22459100-3

Reklamní nálepky a pruhy

22460000-2

Reklamní materiály, obchodní katalogy a příručky

22461000-9

Katalogy

22461100-0

Držáky papíru na poznámky a seznamy

22462000-6

Reklamní materiály

22470000-5

Příručky

22471000-2

Počítačové manuály

22472000-9

Návody k použití

22473000-6

Technické příručky

22500000-5

Tiskařské desky nebo válce nebo jiné pomůcky pro grafické účely

22510000-8

Ofsetové matrice

22520000-1

Zařízení pro suché leptání

22521000-8

Zařízení pro vytlačování

22600000-6

Inkoust

22610000-9

Tiskařské barvy

22611000-6

Hlubotisková barva

22612000-3

Čínská tuš

22800000-8

Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, formuláře a ostatní tištěné papírnické výrobky z papíru nebo lepenky

22810000-1

Rejstříky z papíru nebo lepenky

22813000-2

Účetní knihy

22814000-9

Bloky stvrzenek

22815000-6

Zápisníky

22816000-3

Bloky

22816100-4

Poznámkové bloky

22816200-5

Stenografický blok

22816300-6

Samolepicí bločky

22817000-0

Diáře nebo osobní kalendáře

22819000-4

Adresáře

22820000-4

Tiskopisy

22821000-1

Volební tiskopisy

22822000-8

Obchodní tiskopisy

22822100-9

Obchodní tiskopisy v kontinuální formě

22822200-0

Obchodní tiskopisy v jiné než kontinuální formě

22830000-7

Sešity

22831000-4

Náhradní vložky do školních poznámkových bloků

22832000-1

Školní papír

22840000-0

Alba na vzorky

22841000-7

Alba na sbírky

22841100-8

Alba na známky

22841200-9

Filatelistické rychlovazače

22850000-3

Rychlovazače a jejich příslušenství

22851000-0

Rychlovazače

22852000-7

Složky

22852100-8

Obaly na složky

22853000-4

Držáky na složky

22900000-9

Různé tištěné výrobky

22990000-6

Novinový papír, ruční papír a ostatní nenatíraný papír nebo lepenka pro grafické účely

22991000-3

Novinový papír

22992000-0

Ruční papír nebo lepenka

22993000-7

Světlocitlivý, teplocitlivý nebo termografický papír a lepenka

22993100-8

Světlocitlivý papír a lepenka

22993200-9

Teplocitlivý papír nebo lepenka

22993300-0

Termografický papír nebo lepenka

22993400-1

Vlnitý papír nebo lepenka

24000000-4

Chemické výrobky

24100000-5

Plyny

24110000-8

Průmyslové plyny

24111000-5

Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík

24111100-6

Argon

24111200-7

Vzácné plyny

24111300-8

Helium

24111400-9

Neon

24111500-0

Lékařské plyny

24111600-1

Vodík

24111700-2

Dusík

24111800-3

Tekutý dusík

24111900-4

Kyslík

24112000-2

Anorganické kyslíkaté sloučeniny

24112100-3

Oxid uhličitý

24112200-4

Oxidy dusíku

24112300-5

Plynné anorganické kyslíkaté sloučeniny

24113000-9

Kapalný a stlačený vzduch

24113100-0

Kapalný vzduch

24113200-1

Stlačený vzduch

24200000-6

Barviva a pigmenty

24210000-9

Oxidy, peroxidy a hydroxidy

24211000-6

Oxid zinečnatý a peroxid zinku, oxid titanu, barviva a pigmenty

24211100-7

Oxid zinečnatý

24211200-8

Peroxid zinku

24211300-9

Oxid titanu

24212000-3

Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, horčíku, olova a mědi

24212100-4

Oxidy chromu

24212200-5

Oxidy manganu

24212300-6

Oxidy olova

24212400-7

Oxidy mědi

24212500-8

Oxid hořečnatý

24212600-9

Hydroxidy pro barviva a pigmenty

24212610-2

Hydroxidy chromu

24212620-5

Hydroxidy manganu

24212630-8

Hydroxidy olova

24212640-1

Hydroxidy mědi

24212650-4

Hydroxidy hořčíku

24213000-0

Hašené vápno

24220000-2

Tříselné výtažky, barvířské výtažky, taniny a barviva

24221000-9

Barvířské výtažky

24222000-6

Tříselné výtažky

24223000-3

Taniny

24224000-0

Barviva

24225000-7

Tříslící přípravky

24300000-7

Základní anorganické a organické chemické látky

24310000-0

Základní anorganické chemické látky

24311000-7

Chemické prvky, anorganické kyseliny a sloučeniny

24311100-8

Nekovy

24311110-1

Fosfidy

24311120-4

Karbidy

24311130-7

Hydridy

24311140-0

Nitridy

24311150-3

Azidy

24311160-6

Silicidy

24311170-9

Boridy

24311180-2

Rafinovaná síra

24311200-9

Halogenidy

24311300-0

Alkalické kovy

24311310-3

Rtuť

24311400-1

Chlorovodík, anorganické kyseliny, oxid křemičitý a oxid siřičitý

24311410-4

Anorganické kyseliny

24311411-1

Kyselina sírová

24311420-7

Kyselina fosforečná

24311430-0

Kyseliny polyfosforečné

24311440-3

kyselina hexafluorokřemičitá

24311450-6

Oxid siřičitý

24311460-9

Oxid křemičitý

24311470-2

Chlorovodík

24311500-2

Hydroxidy jako základní anorganické chemické látky

24311510-5

Oxidy kovů

24311511-2

Pyrity železa a oxidy železa

24311520-8

Hydroxid sodný

24311521-5

Louh sodný

24311522-2

Hydroxid sodný ve vodném roztoku

24311600-3

Sloučeniny síry

24311700-4

Síra

24311800-5

Uhlík

24311900-6

Chlor

24312000-4

Halogenidy kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany

24312100-5

Halogenidy kovů

24312110-8

Hexafluorokřemičitan sodný

24312120-1

Chloridy

24312121-8

Chlorid hlinitý

24312122-5

Chlorid železitý

24312123-2

Chlorid polyhlinitý

24312130-4

Chlorid-hydroxid hliníku

24312200-6

Chlornany a chlorečnany

24312210-9

Chloritan sodný

24312220-2

Chlornan sodný

24313000-1

Sulfidy, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany

24313100-2

Sulfidy, siřičitany a sírany

24313110-5

Různé sulfidy

24313111-2

Sirovodík

24313112-9

Polysulfidy

24313120-8

Sírany

24313121-5

Thiosíran sodný

24313122-2

Síran železitý

24313123-9

Síran hlinitý

24313124-6

Síran sodný

24313125-3

Síran železnatý

24313126-0

Síran měďnatý

24313200-3

Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany

24313210-6

Hexametafosforečnan sodný

24313220-9

Fosforečnany

24313300-4

Uhličitany

24313310-7

Uhličitan sodný

24313320-0

Bikarbonát sodný

24313400-5

Dusičnany

24314000-8

Různé soli kyselin kovů

24314100-9

Manganistan draselný

24314200-0

Soli oxokovových kyselin

24315000-5

Různé anorganické chemické látky

24315100-6

Těžká voda, další isotopy a jejich sloučeniny

24315200-7

Kyanid, kyanidoxid, fulmináty, kyanatany, křemičitany, boritany, perboritany, soli anorganických kyselin

24315210-0

Kyanidy

24315220-3

Kyanidoxid

24315230-6

Fulmináty

24315240-9

Kyanatany

24315300-8

Peroxid vodíku

24315400-9

Piezoelektrický křemen

24315500-0

Sloučeniny kovů vzácných zemin

24315600-1

Křemičitany

24315610-4

Křemičitan sodný

24315700-2

Boritany a perboritany

24316000-2

Destilovaná voda

24317000-9

Syntetické kameny

24317100-0

Syntetické drahokamy

24317200-1

Syntetické polodrahokamy

24320000-3

Základní organické chemické látky

24321000-0

Uhlovodíky

24321100-1

Nasycené uhlovodíky

24321110-4

Nasycené acyklické uhlovodíky

24321111-1

Methan

24321112-8

Ethylen

24321113-5

Propen (propylen)

24321114-2

Buten

24321115-9

Acetylen

24321120-7

Nasycené cyklické uhlovodíky

24321200-2

Nenasycené uhlovodíky

24321210-5

Nenasycené acyklické uhlovodíky

24321220-8

Nenasycené cyklické uhlovodíky

24321221-5

Benzen

24321222-2

Toluen

24321223-9

O-xyleny

24321224-6

M-xyleny

24321225-3

Styren

24321226-0

Ethylbenzen

24321300-3

Další halogenderiváty uhlovodíků

24321310-6

Tetrachlorethylen

24321320-9

Tetrachlormethan (Chlorid uhličitý)

24322000-7

Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty; technické mastné alkoholy

24322100-8

Technické mastné alkoholy

24322200-9

Jednosytné alkoholy

24322210-2

Methanol

24322220-5

Ethanol

24322300-0

Dioly, vícesytné alkoholy a deriváty

24322310-3

Ethylenglykol

24322320-6

Alkoholové deriváty

24322400-1

Fenoly a deriváty

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Ethylalkohol

24323000-4

Technické monokarboxylové mastné kyseliny

24323100-5

Kyselé oleje z rafinace

24323200-6

Karboxylové kyseliny

24323210-9

Kyselina octová

24323220-2

Kyselina peroctová

24323300-7

Nenasycené monokarboxylové kyseliny a sloučeniny

24323310-0

Estery kyseliny methakrylové

24323320-3

Estery kyseliny akrylové

24323400-8

Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny

24324000-1

Organické sloučeniny s dusíkatou funkcí

24324100-2

Sloučeniny s aminovou funkcí

24324200-3

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

24324300-4

Ureidy

24324400-5

Sloučeniny s dusíkatou funkcí

24325000-8

Organické sloučeniny síry

24326000-5

Aldehydy, ketony, organické peroxidy a ethery

24326100-6

Sloučeniny s aldehydickou funkcí

24326200-7

Sloučeniny s ketonovou funkcí a sloučeniny s chinonovou funkcí

24326300-8

Organické peroxidy

24326310-1

Ethylenoxid

24326320-4

Ethery

24327000-2

Různé organické chemické látky

24327100-3

Rostlinné deriváty určené k barvení

24327200-4

Dřevěné uhlí

24327300-5

Oleje a produkty destilace vysokoteplotního uhelného dehtu, smola a smolný dehet

24327310-8

Uhelný dehet

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Smola

24327330-4

Smolný dehet

24327400-6

Výrobky z pryskyřice

24327500-7

Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva

24400000-8

Hnojiva a dusíkaté sloučeniny

24410000-1

Dusíkatá hnojiva

24411000-8

Kyselina dusičná a soli

24411100-9

Dusičnan sodný

24412000-5

Směs kyseliny sírové a dusičné

24413000-2

Amoniak

24413100-3

Kapalný amoniak

24413200-4

Chlorid amonný

24413300-5

Síran amonný

24420000-4

Fosforečná hnojiva

24421000-1

Minerální fosforečná hnojiva

24422000-8

Chemická fosforečná hnojiva

24430000-7

Živočišná nebo rostlinná hnojiva

24440000-0

Ostatní hnojiva

24450000-3

Agrochemické výrobky

24451000-0

Pesticidy

24452000-7

Insekticidy

24453000-4

Herbicidy

24454000-1

Regulátory růstu rostlin

24455000-8

Desinfekční prostředky

24456000-5

Rodenticidy

24457000-2

Fungicidy

24500000-9

Plasty v primárních formách

24510000-2

Polymery ethylenu v primárních formách

24520000-5

Polymery propylenu v primárních formách

24530000-8

Polymery styrenu v primárních formách

24540000-1

Polymery vinylu v primárních formách

24541000-8

Polymery vinylacetátu v primárních formách

24542000-5

Akrylové polymery v primárních formách

24550000-4

Polyestery v primárních formách

24560000-7

Polyamidy v primárních formách

24570000-0

Močovinové pryskyřice v primárních formách

24580000-3

Aminové pryskyřice v primárních formách

24590000-6

Silikony v primárních formách

24600000-0

Výbušniny

24610000-3

Připravené výbušniny

24611000-0

Střelný prach

24611100-1

Propergolová paliva

24612000-7

Různé výbušniny

24612100-8

Dynamit

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglycerin

24613000-4

Signalizační světlice, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky

24613100-5

Patrony na plašení ptáků

24613200-6

Ohňostroje

24615000-8

Zápalnice, roznětky, rozbušky, bleskovice; elektrické detonátory

24900000-3

Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky

24910000-6

Klihy

24911000-3

Želatiny

24911200-5

Lepidla

24920000-9

Vonné silice

24930000-2

Chemické přípravky pro fotografické účely

24931000-9

Fotografické desky a filmy

24931200-1

Emulze k fotografickým účelům

24931210-4

Vývojky

24931220-7

Ustalovače

24931230-0

Vývojky pro rentgen

24931240-3

Ustalovače pro rentgen

24931250-6

Živná půda

24931260-9

Zesilovače obrazu

24950000-8

Specializované chemické výrobky

24951000-5

Mazací tuky a maziva

24951100-6

Maziva

24951110-9

Přírodní výplach z vrtů

24951120-2

Křemíková kolomaz

24951130-5

Vrtné výplachy

24951200-7

Přísady do olejů

24951210-0

Prášek do hasících přístrojů

24951220-3

Činidla do hasících přístrojů

24951230-6

Náplně do hasících přístrojů

24951300-8

Hydraulické kapaliny

24951310-1

Prostředky k odmrazování

24951311-8

Přípravky proti zamrzání

24951400-9

Chemicky upravené tuky a oleje

24952000-2

Modelovací pasty

24952100-3

Dentální vosk

24953000-9

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování

24954000-6

Aktivní uhlí

24954100-7

Nové aktivní uhlí

24954200-8

Regenerované aktivní uhlí

24955000-3

Chemické WC

24956000-0

Peptony a proteinové látky

24957000-7

Chemické přísady

24957100-8

Připravená pojiva pro licí formy nebo jádra

24957200-9

Přísady do cementů, malt nebo betonů

24958000-4

Chemické výrobky pro ropný a plynárenský průmysl

24958100-5

Chemické látky uvnitř vrtu

24958200-6

Flokulační činidla

24958300-7

Výplachové chemické látky

24958400-8

Gelové ampule pro ucpávání výbušnin

24959000-1

Aerosoly a chemické látky ve tvaru disků

24959100-2

Aerosoly

24959200-3

Chemické prvky ve tvaru disku

24960000-1

Různé chemické výrobky

24961000-8

Kapaliny do chladičů

24962000-5

Chemické látky na úpravu vody

24963000-2

Antikorozní prostředky

24964000-9

Glycerol

24965000-6

Enzymy

30000000-9

Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů

30100000-0

Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek

30110000-3

Stroje na zpracování textu

30111000-0

Textové procesory

30120000-6

Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení

30121000-3

Zařízení fotokopírování a termokopírování

30121100-4

Fotokopírovací stroje

30121200-5

Zařízení pro fotokopírování

30121300-6

Rozmnožovací zařízení

30121400-7

Rozmnožovací stroje

30121410-0

Faxová přepínací zařízení

30121420-3

Digitální přístroje na odesílání

30121430-6

Digitální rozmnožovací stroje

30122000-0

Kancelářské ofsetové tiskařské stroje

30122100-1

Digitální ofsetové systémy

30122200-2

Digitální ofsetová zařízení

30123000-7

Kancelářské stroje

30123100-8

Stroje pro označování jízdenek

30123200-9

Bankomaty

30123300-0

Rozmnožovací stroje na blány

30123400-1

Skládací stroje

30123500-2

Děrovací stroje

30123600-3

Stroje pro manipulaci s mincemi

30123610-6

Stroje pro třídění mincí

30123620-9

Stroje pro počítání mincí

30123630-2

Stroje pro balení mincí

30124000-4

Části a příslušenství kancelářských strojů

30124100-5

Zapékací jednotky

30124110-8

Zapékací olej

30124120-1

Stěrka zapékací jednotky

30124130-4

Lampy zapékacích jednotek

30124140-7

Čisticí podložka zapékacích jednotek

30124150-0

Filtry zapékacích jednotek

30124200-6

Sady zapékacích jednotek

30124300-7

Válce pro kancelářské stroje

30124400-8

Zásobníky na sponky

30124500-9

Příslušenství ke skenerům

30124510-2

Endorsery

30124520-5

Podavače dokumentů pro skener

30124530-8

Adaptér transparentních předloh pro skener

30125000-1

Části a příslušenství fotokopírovacích strojů

30125100-2

Zásobníky tonerů

30125110-5

Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje

30125120-8

Tonery pro fotokopírovací stroje

30125130-1

Tonery pro střediska zpracování dat a výzkumná a dokumentační střediska

30130000-9

Zařízení pro pošty

30131000-6

Zařízení pro podatelny

30131100-7

Stroje na skládání papíru nebo obálek

30131200-8

Stroje pro vkládání do obálek

30131300-9

Adresovací stroje

30131400-0

Poštovní stroje

30131500-1

Otevírače obálek

30131600-2

Obálkovací stroje

30131700-3

Stroje na odstraňování známek

30131800-4

Stroje na lepení známek

30132000-3

Třídící zařízení

30132100-4

Zařízení na třídění zásilek

30132200-5

Počítačky bankovek

30132300-6

Třídičky

30133000-0

Poštovní zařízení

30133100-1

Zařízení k posílání hromadných zásilek

30140000-2

Počítací a účtovací stroje

30141000-9

Počítací stroje

30141100-0

Kapesní elektronické kalkulačky

30141200-1

Stolní kalkulačky

30141300-2

Kalkulačky s tiskem

30141400-3

Sčítací stroje

30142000-6

Účtovací stroje a pokladny

30142100-7

Účtovací stroje

30142200-8

Pokladny

30144000-0

Stroje počítacího typu

30144100-1

Frankovací stroje

30144200-2

Stroje na vydávání jízdenek nebo vstupenek

30144300-3

Stroje k počítání vozidel

30144400-4

Automatický výběr poplatků

30145000-7

Součásti a příslušenství kalkulátorů

30145100-8

Kotoučky do kalkulaček

30150000-5

Psací stroje

30151000-2

Elektrické psací stroje

30152000-9

Součásti a příslušenství psacích strojů

30160000-8

Karty se zabudovaným magnetickým proužkem

30161000-5

Kreditní karty

30162000-2

Karty smart

30163000-9

Úvěrové karty

30163100-0

Karty pro odběr pohonných hmot

30170000-1

Štítkovací stroje

30171000-8

Datovací nebo číslovací stroje

30172000-5

Stroje na tisk osobních průkazů

30173000-2

Stroje na aplikaci štítků

30174000-9

Stroje na výrobu štítků

30175000-6

Popisovací zařízení

30176000-3

Reliéfní štítkovač

30177000-0

Automatické štítkovací systémy

30178000-7

Poloautomatické štítkovací systémy

30179000-4

Zásobník na štítky

30180000-4

Stroje na razítkování a vypisování šeků

30181000-1

Stroje na razítkování šeků

30182000-8

Stroje na vypisování šeků

30190000-7

Různé kancelářské zařízení a potřeby

30191000-4

Kancelářské zařízení mimo nábytku

30191100-5

Zařízení pro archivaci dokumentů

30191110-8

Karuselový systém na vizitky

30191120-1

Stojany na časopisy

30191130-4

Svorkový držák na spisy

30191140-7

Příslušenství pro osobní identifikaci

30191200-6

Zpětné projektory

30191400-8

Skartovačky

30192000-1

Kancelářské potřeby

30192100-2

Mazací pryž

30192110-5

Inkoustové výrobky

30192111-2

Razítkové polštářky

30192112-9

Barvící pásky

30192113-6

Inkoustové náplně

30192121-5

Kuličková pera

30192122-2

Plnící pera

30192123-9

Pera s plstěným hrotem

30192124-6

Fixy

30192125-3

Značkovače

30192126-0

Technická pera

30192127-7

Držáky na pera

30192130-1

Tužky

30192131-8

Tužky s tuhou v pevné pochvě

30192132-5

Náhradní tuhy do tužek

30192133-2

Ořezávátka tužek

30192134-9

Držáky na tužky

30192150-7

Nastavitelná datovací razítka

30192151-4

Pečetidla

30192152-1

Nastavitelná číselná razítka

30192153-8

Textová razítka

30192154-5

Náhradní razítkové polštářky

30192155-2

Držáky na kancelářská razítka

30192160-0

Korektory

30192170-3

Nástěnky

30192200-3

Měřící pásma

30192300-4

Inkoustové pásky

30192310-7

Pásky do psacích strojů

30192320-0

Pásky do tiskáren

30192330-3

Pásky a kotouče do kalkulaček

30192340-6

Faxové pásky

30192350-9

Pásky do pokladen

30192400-5

Reprografické doplňky

30192500-6

Závěsné transparenty

30192600-7

Kreslicí tabule

30192700-8

Papírnické zboží

30192800-9

Samolepící štítky

30192900-0

Korekční prostředky

30192910-3

Korekční pásky

30192920-6

Korekční tekutina

30192930-9

Korekční pera

30192940-2

Náplně do korekčních per

30192950-5

Elektrické vymazávače

30193000-8

Organizéry a příslušenství

30193100-9

Dělicí přepážky do zásuvek

30193200-0

Přihrádky na dopisy nebo organizéry

30193300-1

Závěsné organizéry

30193400-2

Zarážky na knihy

30193500-3

Stojany na tiskoviny

30193600-4

Stojánky na diáře nebo kalendáře

30193700-5

Krabice na ukládání spisů

30193800-6

Držáky na vzkazy

30193900-7

Držáky kopií

30194000-5

Rýsovací potřeby

30194100-6

Křivítka

30194200-7

Pásky, filmy a jiné pomůcky na přilepení výkresů

30194210-0

Pásky a jiné pomůcky na přilepení výkresů

30194220-3

Lepicí filmy

30194300-8

Rýsovací soupravy, sady a papíry

30194310-1

Rýsovací soupravy nebo sady

30194320-4

Rýsovací papíry

30194400-9

Kryty rýsovacích stolů

30194500-0

Pomůcky pro psaní písmen

30194600-1

Úhloměry

30194700-2

Šablony

30194800-3

Příložníky a trojúhelníky

30194810-6

Příložníky

30194820-9

Trojúhelníky

30194900-4

Ochranné kryty pracovní plochy

30195000-2

Tabule

30195100-3

Plánovací tabule a příslušenství

30195200-4

Elektronické tabule a příslušenství

30195300-5

Listové tabule a příslušenství

30195400-6

Suché stírací tabule a příslušenství

30195500-7

Křídové tabule a příslušenství

30195600-8

Vývěskové tabule a příslušenství

30195700-9

Čistící sady na tabule a příslušenství

30195800-0

Závěsné věšáky a držáky

30195900-1

Bílé a magnetické tabule

30195910-4

Bílé tabule

30195911-1

Příslušenství k bílým tabulím

30195912-8

Stojany k bílým tabulím

30195913-5

Stojany k flipchartům

30195920-7

Magnetické tabule

30195921-4

Stírací pomůcky k magnetickým tabulím

30196000-9

Plánovací systémy

30196100-0

Plánovače porad

30196200-1

Termínové kalendáře a náhradní vložky

30196300-2

Schránka na návrhy

30197000-6

Drobné kancelářské vybavení

30197100-7

Sešívací svorky, cvočky, napínáčky

30197110-0

Sponky

30197120-3

Cvočky

30197130-6

Napínáčky

30197200-8

Kroužkové vazače a kancelářské sponky

30197210-1

Kroužkové vazače

30197220-4

Sponky na papír

30197221-1

Držáky na kancelářské sponky

30197300-9

Otevírače dopisů, sešívačky a děrovačky

30197310-2

Otevírače dopisů

30197320-5

Sešívačky

30197321-2

Odstraňovače sešívacích svorek

30197330-8

Děrovačky

30197400-0

Navlhčovač známek

30197500-1

Pečetní vosk

30197510-4

Příslušenství k pečetnímu vosku

30197600-2

Zpracovaný papír a lepenka

30197610-5

Vrstvený papír a lepenka

30197620-8

Papír určený k psaní

30197621-5

Bloky k flipchartům

30197630-1

Papír určený k tisku

30197640-4

Přímopropisovací nebo jiný kopírovací papír

30197641-1

Termografický papír

30197642-8

Fotokopírovací a xerografický papír

30197643-5

Fotokopírovací papír

30197644-2

Xerografický papír

30197645-9

Karta na tisk

30198000-3

Loterijní a herní automaty

30198100-4

Herní automaty s pákou

30199000-0

Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží

30199100-1

Uhlový papír, přímopropisovací papír, papírové rozmnožovací blány a samopropisovací papír

30199110-4

Uhlový papír

30199120-7

Přímopropisovací papír

30199130-0

Samopropisovací papír

30199140-3

Papírové rozmnožovací blány

30199200-2

Obálky, dopisnice a korespondenční lístky

30199210-5

Dopisnice

30199220-8

Korespondenční lístky

30199230-1

Obálky

30199240-4

Dopisní sady

30199300-3

Ražený nebo perforovaný papír

30199310-6

Ražený nebo perforovaný papír určený k tisku

30199320-9

Ražený nebo perforovaný papír určený k psaní

30199330-2

Papír pro počítačové tiskárny v kontinuální formě

30199340-5

Papír v kontinuální formě

30199400-4

Gumovaný nebo lepicí papír

30199410-7

Samolepicí papír

30199500-5

Pořadače, přihrádky na dopisy a dokumenty a podobné výrobky

30199600-6

Přihrádky na kancelářské potřeby

30199700-7

Tištěné papírnické výrobky jiné než tiskopisy

30199710-0

Tištěné obálky

30199711-7

Tištěné obálky s oknem

30199712-4

Tištěné obálky bez okna

30199713-1

Tištěné rentgenové obálky

30199720-3

Poznámkový papír

30199730-6

Navštívenky

30199731-3

Držáky navštívenek

30199740-9

Děkovné karty

30199750-2

Kupóny

30199760-5

Štítky

30199761-2

Štítky s čárovým kódem

30199762-9

Visačky na zavazadla

30199763-6

Štítky na ochranu před krádeží

30199770-8

Stravenky

30199780-1

Psací podložky

30199790-4

Rozvrhy

30199791-1

Nástěnné plánovače

30199792-8

Kalendáře

30199793-5

Podstavce na diáře

30200000-1

Počítače

30210000-4

Stroje na zpracování dat (technické vybavení)

30211000-1

Hlavní počítače

30211100-2

Superpočítače

30211200-3

Technické vybavení pro hlavní počítače

30211300-4

Počítačové platformy

30211400-5

Počítačové konfigurace

30211500-6

Centrální řídící jednotka a procesory

30212000-8

Technické vybavení pro minipočítače

30212100-9

Centrální řídící jednotky pro minipočítače

30213000-5

Osobní počítače

30213100-6

Přenosné počítače

30213200-7

Tablety (PC)

30213300-8

Stolní počítač

30213400-9

Centrální řídící jednotky pro osobní počítače

30213500-0

Kapesní počítače

30214000-2

Pracovní stanice

30215000-9

Mikropočítačové technické vybavení

30215100-0

Centrální řídící jednotky pro mikropočítače

30216000-6

Magnetická nebo optická čtecí zařízení

30216100-7

Optická čtecí zařízení

30216110-0

Skenery pro počítačové využití

30216120-3

Optická zařízení pro rozeznávání znaků

30216130-6

Čtecí zařízení pro čárové kódy

30216200-8

Čtecí zařízení pro magnetické karty

30216300-9

Snímače děrných štítků

30220000-7

Digitální kartografická zařízení

30221000-4

Digitální katastrální mapy

30230000-0

Zařízení související s počítači

30231000-7

Počítačové monitory a konzoly

30231100-8

Počítačové terminály

30231200-9

Konzoly

30231300-0

Zobrazovací jednotky

30231310-3

Ploché monitory

30231320-6

Dotykové monitory

30232000-4

Periferní vybavení

30232100-5

Tiskárny a kresliče

30232110-8

Laserové tiskárny

30232120-1

Jehličkové tiskárny

30232130-4

Barevné grafické tiskárny

30232140-7

Kresliče

30232150-0

Inkoustové tiskárny

30232600-0

Kódovače

30232700-1

Ústřední řídící jednotky

30233000-1

Archivovací a čtecí zařízení

30233100-2

Počítačové paměťové jednotky

30233110-5

Magnetické kartové paměťové jednotky

30233120-8

Magnetické páskové paměťové jednotky

30233130-1

Magnetické diskové paměťové jednotky

30233131-8

Disketové jednotky

30233132-5

Diskové jednotky

30233140-4

Ukládací zařízení s přímým přístupem (DASD)

30233141-1

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

30233150-7

Optické diskové jednotky

30233151-4

Zařízení pro čtení/vypalování kompaktních disků (CD)

30233152-1

Zařízení pro čtení/vypalování DVD

30233153-8

Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD

30233160-0

Páskové jednotky

30233161-7

Zařízení pro manipulaci s kazetami

30233170-3

Karuselové jednotky

30233180-6

Archivační zařízení flash paměť

30233190-9

Řídící jednotka diskové paměti

30233300-4

Čtecí zařízení pro karty smart card

30233310-7

Čtecí zařízení na otisky prstů

30233320-0

Kombinovaná čtecí zařízení pro karty smart card a otisky prstů

30234000-8

Média pro ukládání dat

30234100-9

Magnetické disky

30234200-0

Optické disky

30234300-1

Kompaktní disky (CD)

30234400-2

DVD

30234500-3

Paměťová archivační média

30234600-4

Flash paměť

30234700-5

Magnetické pásky

30236000-2

Různé počítačové vybavení

30236100-3

Rozšíření paměti

30236110-6

Paměť RAM

30236111-3

Dynamická paměť s přímým přístupem (DRAM)

30236112-0

Statická paměť s přímým přístupem (SRAM)

30236113-7

Synchronní dynamická paměť s přímým přístupem (SDRAM)

30236114-4

Dynamická paměť Rambus s přímým přístupem (RDRAM)

30236115-1

Synchronní grafická paměť s přímým přístupem (SGRAM)

30236120-9

Paměť pouze pro čtení (ROM)

30236121-6

Programovatelná paměť pouze pro čtení (PROM)

30236122-3

Vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EPROM)

30236123-0

Elektronicky vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EEPROM)

30236200-4

Zařízení pro zpracovávání dat

30237000-9

Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

30237100-0

Součásti počítačů

30237110-3

Síťová rozhraní

30237120-6

Vstupní kanály počítače

30237121-3

Sériové infračervené porty

30237130-9

Počítačové karty

30237131-6

Elektronické karty

30237132-3

Rozhraní USB (univerzální sériová sběrnice)

30237133-0

Adaptéry a rozhraní PCMCIA (Mezinárodní asociace pro paměťové karty osobních počítačů)

30237134-7

Grafické akcelerátory

30237135-4

Karty pro síťová rozhraní

30237136-1

Zvukové karty

30237140-2

Základní desky

30237200-1

Počítačová příslušenství

30237210-4

Ochrana proti vyzařování monitorů

30237220-7

Podložky pod myš

30237230-0

Vyrovnávací paměti

30237240-3

Webová kamera

30237250-6

Čisticí příslušenství k počítačům

30237251-3

Čisticí sady k počítačům

30237252-0

Rozprašovače se stlačeným vzduchem

30237253-7

Protiprachové kryty počítačového zařízení

30237260-9

Rameno pro upevnění monitoru na zeď

30237270-2

Pouzdra na přenosné počítače

30237280-5

Síťové příslušenství

30237290-8

Podložky zápěstí ke klávesnici

30237295-3

Ochranné kryty klávesnice

30237300-2

Doplňky k počítačům

30237310-5

Zásobníky pro tiskárny

30237320-8

Diskety

30237330-1

Kazety DAT

30237340-4

Kazety DLT

30237350-7

Datové kazety

30237360-0

Kazety LTO

30237370-3

Záznamové kazety

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Příslušenství pro vkládání dat

30237410-6

Počítačová myš

30237420-9

Pákové ovladače

30237430-2

Světelná pera

30237440-5

Kulové ovládače

30237450-8

Grafické tablety

30237460-1

Počítačové klávesnice

30237461-8

Programovatelné klávesnice

30237470-4

Zařízení pro slepecké písmo

30237475-9

Elektrické senzory

30237480-7

Vstupní jednotky

30238000-6

Zařízení pro automatizaci knihoven

31000000-6

Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení

31100000-7

Elektromotory, generátory a transformátory

31110000-0

Elektromotory

31111000-7

Adaptéry

31120000-3

Generátory

31121000-0

Generátorová soustrojí

31121100-1

Generátorová soustrojí se vznětovými motory

31121110-4

Převodníky energie

31121111-1

Elektrické rotační měniče

31121200-2

Generátorová soustrojí se zážehovými motory

31121300-3

Generátory poháněné energií větru

31121310-6

Větrné mlýny

31121320-9

Větrné turbíny

31121330-2

Generátory využívající větrné turbíny

31121331-9

Turbínové rotory

31121340-5

Větrné farmy

31122000-7

Generátorové jednotky

31122100-8

Palivové články

31124000-1

Generátory využívající parní turbíny a přístroje s nimi spojené

31124100-2

Sady turbínových generátorů

31124200-3

Řídící zařízení pro turbogenerátory

31126000-5

Dynama

31127000-2

Pohotovostní generátory

31128000-9

Turbogenerátor

31130000-6

Alternátory

31131000-3

Jednofázové motory

31131100-4

Ovladače

31131200-5

Anody

31132000-0

Vícefázové motory

31140000-9

Chladící věže

31141000-6

Vodní chladiče

31150000-2

Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice

31151000-9

Statické měniče

31153000-3

Usměrňovače

31154000-0

Nepřerušitelné zdroje energie

31155000-7

Měniče

31156000-4

Přerušitelné zdroje energie

31157000-1

Induktory

31158000-8

Nabíječky

31158100-9

Nabíječky baterií

31158200-0

Přeplňovací dmychadlo

31158300-1

Turbodmychadlo

31160000-5

Části střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů

31161000-2

Části střídavých a stejnosměrných motorů a generátorů

31161100-3

Budící systémy

31161200-4

Plynové chladící systémy

31161300-5

Generátorové rotory

31161400-6

Primární vodní systémy

31161500-7

Mořské ropné systémy

31161600-8

Vodní systémy pro chlazení statorů

31161700-9

Části parních generátorů

31161800-0

Části plynových generátorů

31161900-1

Systémy pro řízení napětí

31162000-9

Části transformátorů, indukčních cívek nebo statických měničů

31162100-0

Části kondenzátorů

31170000-8

Transformátory

31171000-5

Kapalné dielektrické transformátory

31172000-2

Transformátory napětí

31173000-9

Přístrojové transformátory

31174000-6

Síťové transformátory

31200000-8

Elektrické rozvodné a řídící zařízení

31210000-1

Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů

31211000-8

Desky a pojistkové skříně

31211100-9

Desky pro elektrické přístroje

31211110-2

Řídící panely

31211200-0

Pojistkové skříně

31211300-1

Pojistky

31211310-4

Jističe

31211320-7

Pojistkové bloky

31211330-0

Tavné dráty

31211340-3

Držáky pojistek

31212000-5

Vypínače elektrických obvodů

31212100-6

Přídavné vypínače elektrických obvodů

31212200-7

Zkoušečky obvodů

31212300-8

Magnetické vypínače elektrických obvodů

31212400-9

Miniaturní vypínače elektrických obvodů

31213000-2

Distribuční zařízení

31213100-3

Distribuční skříně

31213200-4

Distribuční transformátory

31213300-5

Kabelová rozvodná skříň

31213400-6

Distribuční systém

31214000-9

Spínací zařízení

31214100-0

Vypínače

31214110-3

Izolační vypínače

31214120-6

Zemnící spínač

31214130-9

Bezpečnostní spínače

31214140-2

Spínače stmívačů

31214150-5

Válcové přepínače

31214160-8

Tlakové spínače

31214170-1

Kloubové spínače

31214180-4

Posuvné přepínače

31214190-7

Koncové spínače

31214200-1

Odpojovací spínač

31214300-2

Venkovní spínací zařízení

31214400-3

Odpojovací pojistný spínač

31214500-4

Elektrické rozvaděče

31214510-7

Rozvodná deska

31214520-0

Rozvaděče středního napětí

31215000-6

Omezovače napětí

31216000-3

Bleskojistky

31216100-4

Zařízení pro ochranu proti bleskům

31216200-5

Hromosvody

31217000-0

Ochrany proti přepětí

31218000-7

Přípojnice

31219000-4

Ochranné skříně

31220000-4

Části elektrických obvodů

31221000-1

Elektrické relé

31221100-2

Silová relé

31221200-3

Relé pro všeobecné účely

31221300-4

Zásuvková relé

31221400-5

Relé pro střídavá napětí

31221500-6

Rtuťová relé

31221600-7

Časová relé

31221700-8

Přepěťová relé

31223000-5

Objímky

31224000-2

Spojovací a kontaktní články

31224100-3

Zásuvky a zástrčky

31224200-4

Koaxiální konektory

31224300-5

Přípojkové skříně

31224400-6

Spojovací kabely

31224500-7

Terminály

31224600-8

Stmívače

31224700-9

Dělící skříně

31224800-0

Soupravy pro spojování kabelů

31224810-3

Prodlužovací kabely

31230000-7

Díly elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení

31300000-9

Izolované kabely a vodiče

31310000-2

Hlavní rozvodné sítě

31311000-9

Připojení na sítě

31320000-5

Kabely pro distribuci elektrické energie

31321000-2

Elektrická vedení

31321100-3

Nadzemní elektrická vedení

31321200-4

Kabely nízkého a střední napětí

31321210-7

Kabely nízkého napětí

31321220-0

Kabely středního napětí

31321300-5

Kabely vysokého napětí

31321400-6

Podvodní kabely

31321500-7

Podmořské kabely

31321600-8

Stíněné kabely

31321700-9

Signalizační kabely

31330000-8

Koaxiální kabely

31340000-1

Příslušenství pro izolované kabely

31341000-8

Bubny na izolované kabely

31342000-5

Rozvody izolovaných kabelů

31343000-2

Spoje izolovaných kabelů

31344000-9

Izolovaná kabelová hrdla

31350000-4

Elektrické vodiče pro datové a řídící účely

31351000-1

Elektrické vodiče pro systémy řízení přístupu

31400000-0

Akumulátory, galvanické články a baterie

31410000-3

Galvanické články

31411000-0

Alkalické baterie

31420000-6

Galvanické baterie

31421000-3

Olověné baterie

31422000-0

Jednotky bateriových zdrojů

31430000-9

Elektrické akumulátory

31431000-6

Olověné akumulátory

31432000-3

Nikl-kadmiové akumulátory

31433000-0

Ocelo-niklové akumulátory

31434000-7

Lithiové akumulátory

31440000-2

Baterie

31500000-1

Elektrické zdroje světla a svítidla

31510000-4

Elektrické žárovky

31511000-1

Uzavřené světlomety

31512000-8

Halogenové žárovky s wolframovým vláknem

31512100-9

Halogenové žárovky, lineární

31512200-0

Halogenové žárovky, dvoukolíčkové

31512300-1

Halogenové žárovky, dichroické

31514000-2

Výbojky

31515000-9

Ultrafialové lampy

31516000-6

Infračervené lampy

31517000-3

Obloukové lampy

31518000-0

Signální světla

31518100-1

Širokoúhlé světlomety

31518200-2

Pohotovostní osvětlovací zařízení

31518210-5

Bouřkové lampy

31518220-8

Světelné tyče

31518300-3

Střešní osvětlení

31518500-5

Rtuťové výbojky

31518600-6

Světlomety

31519000-7

Žárovky a neonové žárovky

31519100-8

Žárovky

31519200-9

Neonové žárovky

31520000-7

Lampy a svítidla

31521000-4

Lampy

31521100-5

Stolní lampy

31521200-6

Stojací lampy

31521300-7

Přenosná elektrická svítidla

31521310-0

Varovná světla

31521320-3

Elektrické svítilny

31521330-6

Nabíjející přenosná elektrická svítidla

31522000-1

Svítidla pro vánoční stromky

31523000-8

Světelné znaky a vývěsní štíty

31523100-9

Reklamní neonová světla

31523200-0

Trvalé informační tabule

31523300-1

Světelné vývěsní štíty

31524000-5

Stropní a nástěnná svítidla

31524100-6

Stropní svítidla

31524110-9

Lampy pro operační sály

31524120-2

Stropní světla

31524200-7

Příslušenství k nástěnným světlům

31524210-0

Nástěnná světla

31527000-6

Bodové reflektory

31527200-8

Venkovní svítidla

31527210-1

Lucerny

31527260-6

Osvětlovací systémy

31527270-9

Osvětlení nástupišť

31527300-9

Domácí osvětlení

31527400-0

Podvodní svítidla

31530000-0

Části lamp a osvětlovacího zařízení

31531000-7

Žárovkové baňky

31531100-8

Elektrické trubice

31532000-4

Části lamp a svítidel

31532100-5

Trubicová svítidla

31532110-8

Trubicové zářivky

31532120-1

Kompaktní zářivky

31532200-6

Kruhová svítidla

31532210-9

Kruhové zářivky

31532300-7

Kulaté žárovky

31532310-0

Kulaté kompaktní zářivky

31532400-8

Zástrčky svítidel

31532500-9

Spouštěče svítidel

31532510-2

Spouštěče zářivek

31532600-0

Tlumivky

31532610-3

Tlumivky pro zářivky

31532700-1

Stínidla

31532800-2

Ramena lamp

31532900-3

Zářivková osvětlení

31532910-6

Zářivkové trubice

31532920-9

Žárovky a zářivky

31600000-2

Elektrické zařízení a přístroje

31610000-5

Elektrické zařízení pro motory a vozidla

31611000-2

Soupravy zapalovacích kabelů

31612000-9

Elektrické zapojení motorů

31612200-1

Spouštěče

31612300-2

Elektrická signalizační zařízení pro motory

31612310-5

Směrová světla

31620000-8

Zvukové a vizuální signalizační přístroje

31625000-3

Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru

31625100-4

Systémy pro detekci požáru

31625200-5

Systémy pro požární poplach

31625300-6

Systémy pro ochranu proti krádeži

31630000-1

Magnety

31640000-4

Stroje, které mají individuální funkce

31642000-8

Elektronická detekční zařízení

31642100-9

Detekční zařízení pro kovová potrubí

31642200-0

Detekční zařízení pro miny

31642300-1

Detekční zařízení pro plasty

31642400-2

Detekční zařízení pro nekovové předměty

31642500-3

Detekční zařízení pro dřevo

31643000-5

Urychlovače částic

31643100-6

Lineární urychlovače

31644000-2

Různé přístroje pro nahrávání dat

31645000-9

Hrací stroje

31650000-7

Izolační součásti

31651000-4

Elektroizolační páska

31660000-0

Uhlíkové elektrody

31670000-3

Elektrické součásti strojů nebo přístrojů

31671000-0

Skleněné baňky a trubice pro obrazovky

31671100-1

Skleněné baňky

31671200-2

Trubice pro obrazovky

31680000-6

Elektrické součásti a příslušenství

31681000-3

Elektrická příslušenství

31681100-4

Elektrické kontakty

31681200-5

Elektrická čerpadla

31681300-6

Elektrické obvody

31681400-7

Elektrické součástky

31681410-0

Elektrické materiály

31681500-8

Dobíječky

31682000-0

Elektrická zařízení

31682100-1

Elektrické skříně

31682110-4

Kryty na elektrické skříně

31682200-2

Přístrojové desky

31682210-5

Přístrojové a řídící zařízení

31682220-8

Mixážní pulty

31682230-1

Grafické zobrazovací panely

31682300-3

Zařízení středního napětí

31682310-6

Panely středního napětí

31682400-4

Nadzemní elektrická zařízení

31682410-7

Nadzemní nosiče kabelů

31682500-5

Pohotovostní elektrická zařízení

31682510-8

Pohotovostní energetické systémy

31682520-1

Pohotovostní vypínací systémy

31682530-4

Pohotovostní zdroje energie

31682540-7

Zařízení vedlejších stanic

31700000-3

Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení

31710000-6

Elektronická zařízení

31711000-3

Elektronické doplňky

31711100-4

Elektronické součásti

31711110-7

Kombinované vysílače a přijímače

31711120-0

Transduktory

31711130-3

Rezistory

31711131-0

Elektrické rezistory

31711140-6

Elektrody

31711150-9

Elektrické kondenzátory

31711151-6

Pevní kondenzátory

31711152-3

Otočné nebo dolaďovací kondenzátory

31711154-0

Kondenzátorové baterie

31711155-7

Kondenzátorové sítě

31711200-5

Elektronické výsledkové tabule

31711300-6

Elektronické systémy pro měření času

31711310-9

Systém pro zaznamenávání docházky

31711400-7

Elektronky a trubice

31711410-0

Katodové trubice pro obrazovky

31711411-7

Elektronky do televizních kamer

31711420-3

Mikrovlnné elektronky

31711421-0

Magnetrony

31711422-7

Mikrovlnná zařízení

31711423-4

Mikrovlnná rozhlasová zařízení

31711424-1

Klystrony

31711430-6

Elektronky

31711440-9

Přijímací nebo zesilovací elektronky

31711500-8

Části elektronických sestav

31711510-1

Části elektrických kondenzátorů

31711520-4

Části elektrických rezistorů, reostatů a potenciometrů

31711530-7

Části elektronek

31712000-0

Mikroelektronické stroje a mikrosoustavy

31712100-1

Mikroelektronické stroje

31712110-4

Elektronické integrované obvody a mikrosestavy

31712111-1

Telefonní karty

31712112-8

SIM karty

31712113-5

Karty se zabudovanými elektronickými integrovanými obvody

31712114-2

Integrované elektronické obvody

31712115-9

Mikrosestavy

31712116-6

Mikroprocesory

31712117-3

Balíky integrovaných obvodů

31712118-0

Zásuvky nebo objímky integrovaného obvodu

31712119-7

Kryty integrovaných obvodů

31712200-2

Mikrosoustavy

31712300-3

Plošné spoje

31712310-6

Osazené desky s plošnými spoji

31712320-9

Neosazené desky s plošnými spoji

31712330-2

Polovodiče

31712331-9

Fotoelektrický článek

31712332-6

Tyristory

31712333-3

Diaky

31712334-0

Triaky

31712335-7

Izolace optických spojení

31712336-4

Krystalové oscilátory

31712340-5

Diody

31712341-2

Světelné diody

31712342-9

Mikrovlnné nebo malé signalizační diody

31712343-6

Zenerovy diody

31712344-3

Schottkyho diody

31712345-0

Tunelové diody

31712346-7

Diody citlivé na světlo

31712347-4

Silové nebo solární diody

31712348-1

Laserové diody

31712349-8

Vysokofrekvenční diody (RF)

31712350-8

Tranzistory

31712351-5

Fototranzistory

31712352-2

Tranzistor řízený polem (FET)

31712353-9

Tranzistor řízený polem (MOSFET)

31712354-6

Tranzistorové čipy

31712355-3

Bipolární Darlington nebo vysokofrekvenční (RF) tranzistory

31712356-0

Tranzistory s jedním přechodem

31712357-7

Bipolární tranzistory s izolovaným hradlem (IGBT)

31712358-4

Tranzistor řízený polem s přechodovým hradlem (JFET)

31712359-1

Bipolární plošné tranzistory (BJT)

31712360-1

Zamontované piezoelektrické krystaly

31720000-9

Elektromechanická zařízení

31730000-2

Elektrotechnická zařízení

31731000-9

Elektrotechnické doplňky

31731100-0

Moduly

32000000-3

Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení

32200000-5

Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání

32210000-8

Zařízení pro vysílání

32211000-5

Zařízení pro produkci vysílání

32220000-1

Televizní vysílací přístroje bez přijímacího zařízení

32221000-8

Radiomajáky

32222000-5

Stroje pro kódování obrazového signálu

32223000-2

Přístroje pro přenos obrazu

32224000-9

Přístroje pro televizní přenos

32230000-4

Přístroje pro radiotelefonní vysílání s přijímacím zařízením

32231000-1

Televizní přístroje pro uzavřené okruhy

32232000-8

Zařízení pro videokonference

32233000-5

Stanice pro zesilování rozhlasových kmitočtů

32234000-2

Televizní kamery pro uzavřené okruhy

32235000-9

Sledovací systémy pro uzavřené okruhy

32236000-6

Radiotelefonní přístroje

32237000-3

Přenosné vysílačky

32240000-7

Televizní kamery

32250000-0

Mobilní telefony

32251000-7

Telefony do automobilů

32251100-8

Sada hands-free

32252000-4

GSM telefony

32252100-5

Hands-free mobilní telefony

32252110-8

Hands-free mobilní telefony (bezdrátové)

32260000-3

Zařízení pro přenos dat

32270000-6

Přístroje pro digitální přenos

32300000-6

Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje

32310000-9

Rozhlasové přijímače

32320000-2

Televizní a audiovizuální přístroje

32321000-9

Videoprojektory

32321100-0

Filmové přístroje

32321200-1

Audiovizuální přístroje

32321300-2

Audiovizuální materiály

32322000-6

Multimediální přístroje

32323000-3

Video monitory

32323100-4

Barevné video monitory

32323200-5

Černobílé video monitory

32323300-6

Videopřístroje

32323400-7

Přehrávací videopřístroje

32323500-8

Kontrolní videosystémy

32324000-0

Televize

32324100-1

Barevné televize

32324200-2

Černobílé televize

32324300-3

Televizní přístroje

32324310-6

Satelitní antény

32324400-4

Televizní antény

32324500-5

Voliče kanálů

32324600-6

Set-top-boxy

32330000-5

Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu

32331000-2

Točny

32331100-3

Gramofony

32331200-4

Přehrávače kazet

32331300-5

Zvukové reprodukční přístroje

32331500-7

Přístroje pro nahrávání, rekordéry

32331600-8

MP3 přehrávače

32332000-9

Magnetofony

32332100-0

Diktafony

32332200-1

Telefonní záznamníky

32332300-2

Přístroje pro záznam zvuku

32333000-6

Přístroje pro nahrávání a reprodukci obrazu

32333100-7

Videorekordéry

32333200-8

Videokamery

32333300-9

Přístroje pro reprodukci obrazu

32333400-0

Videopřehrávače

32340000-8

Mikrofony a reproduktory

32341000-5

Mikrofony

32342000-2

Reproduktory

32342100-3

Hlavová sluchátka

32342200-4

Sluchátka

32342300-5

Sady mikrofonů a reproduktorů

32342400-6

Akustické přístroje

32342410-9

Zvukařské vybavení

32342411-6

Minireproduktory

32342412-3

Běžné reproduktory

32342420-2

Studiové míchací pulty

32342430-5

Systémy pro zhuštění řeči

32342440-8

Systémy pro telefonní záznamníky

32342450-1

Přístroje pro záznam hlasu

32343000-9

Zesilovače

32343100-0

Nízkofrekvenční zesilovače

32343200-1

Megafony

32344000-6

Přijímací přístroje pro radiotelefonii a radiotelegrafii

32344100-7

Přenosné přijímače pro vyvolávání

32344110-0

Systém pro hlasový záznam

32344200-8

Radiopřijímače

32344210-1

Rozhlasové vybavení

32344220-4

Rozhlasové volací stanice

32344230-7

Radiostanice

32344240-0

Rozhlasové věže

32344250-3

Rozhlasové instalace

32344260-6

Rozhlasová a multiplexní zařízení

32344270-9

Radiové a telefonní řídící systémy

32344280-2

Přenosná rádia

32350000-1

Části zvukového a video zařízení

32351000-8

Příslušenství pro zvuková a video zařízení

32351100-9

Zařízení pro úpravu videozáznamů

32351200-0

Obrazovky

32351300-1

Příslušenství audiosystémů

32351310-4

Audiokazety

32352000-5

Antény a reflektory

32352100-6

Části rozhlasových a radiolokačních zařízení

32352200-7

Náhradní díly a příslušenství radiolokátorů

32353000-2

Zvukové nahrávky

32353100-3

Desky

32353200-4

Hudební kazety

32354000-9

Filmové výrobky

32354100-0

Fotografický film pro radiologii

32354110-3

Fotografický film pro rentgen

32354120-6

Film Blue diazo

32354200-1

Kinematografický film

32354300-2

Film pro fotografii

32354400-3

Film pro okamžitou fotografii

32354500-4

Video filmy

32354600-5

Video kazety

32354700-6

Video pásky

32354800-7

Přilnavé filmy

32360000-4

Interkomunikační zařízení

32400000-7

Sítě

32410000-0

Místní sítě

32411000-7

Token-ring sítě

32412000-4

Komunikační sítě

32412100-5

Telekomunikační sítě

32412110-8

Internetové sítě

32412120-1

Intranetové sítě

32413000-1

Integrované sítě

32413100-2

Síťové routery

32415000-5

Ethernetové sítě

32416000-2

ISDN sítě

32416100-3

ISDX sítě

32417000-9

Multimediální sítě

32418000-6

Rozhlasové sítě

32420000-3

Síťová zařízení

32421000-0

Síťová kabeláž

32422000-7

Síťové komponenty

32423000-4

Síťové rozbočovače

32424000-1

Síťová infrastruktura

32425000-8

Síťové operační systémy

32426000-5

Síťové publikační systémy

32427000-2

Síťové systém

32428000-9

Síťové upgrade

32429000-6

Zařízení pro telefonní sítě

32430000-6

Dálkové sítě

32440000-9

Telemetrické a terminálové zařízení

32441000-6

Telemetrické zařízení

32441100-7

Telemetrické dohlížecí systémy

32441200-8

Telemetrické a řídící zařízení

32441300-9

Telematické systémy

32442000-3

Terminálové zařízení

32442100-4

Terminálové desky

32442200-5

Terminálové krabice

32442300-6

Terminálové emulátory

32442400-7

Terminační bloky

32500000-8

Telekomunikační přístroje na přenos dat

32510000-1

Bezdrátové telekomunikační systémy

32520000-4

Telekomunikační kabely a zařízení

32521000-1

Telekomunikační kabely

32522000-8

Telekomunikační zařízení

32523000-5

Telekomunikační prostory

32524000-2

Telekomunikační systém

32530000-7

Satelitní a příbuzné komunikační zařízení

32531000-4

Satelitní komunikační zařízení

32532000-1

Satelitní paraboly

32533000-8

Satelitní zemní stanice

32534000-5

Satelitní plošiny

32540000-0

Rozvaděče

32541000-7

Zařízení pro rozvaděče

32542000-4

Spínací panely

32543000-1

Telefonní rozvaděče

32544000-8

PABX zařízení

32545000-5

PABX systémy

32546000-2

Digitální spínací zařízení

32546100-3

Digitální rozvaděče

32547000-9

Vakuové rozvaděče

32550000-3

Telefonní zařízení

32551000-0

Telefonní kabely a příbuzné zařízení

32551100-1

Telefonní spojky

32551200-2

Telefonní ústředny

32551300-3

Telefonní sluchátkové sady

32551400-4

Telefonní sítě

32551500-5

Telefonní kabely

32552000-7

Elektrické přístroje pro telefony nebo telegrafické

32552100-8

Telefonní sady

32552110-1

Bezdrátové telefony

32552120-4

Nouzové telefony

32552130-7

Veřejné telefony

32552140-0

Telefony na mince

32552150-3

Telefony pro zrakově postižené

32552160-6

Telefony pro sluchově postižené

32552200-9

Teletiskárny

32552300-0

Telefonické nebo telegrafické spínací přístroje

32552310-3

Digitální telefonní ústředny

32552320-6

Multiplexery

32552330-9

Telefonní spínací přístroje

32552400-1

Audio-kmitočtové přístroje na přeměnu signálu

32552410-4

Modemy

32552420-7

Kmitočtové konvertory

32552430-0

Kódovací zařízení

32552500-2

Teletextové přístroje

32552510-5

Videotextové terminály

32552520-8

Telexové zařízení

32552600-3

Vstupní telefony

32553000-4

Součásti elektrických telefonických nebo telegrafických přístroj

32560000-6

Skleněné vlákna

32561000-3

Spojovací materiály pro optické vlákna

32562000-0

Optické kabely

32562100-1

Optické kabely pro přenos informací

32562200-2

Optické telekomunikační kabely

32562300-3

Optické kabely pro přenos dat

32570000-9

Komunikační zařízení

32571000-6

Komunikační infrastruktura

32572000-3

Komunikační kabely

32572100-4

Komunikační kabely s několikanásobným elektrickým vodičem

32572200-5

Komunikační kabely s koaxiálním vodičem

32572300-6

Komunikační kabely pro speciální aplikace

32573000-0

Komunikační řídící systém

32580000-2

Datová zařízení

32581000-9

Zařízení pro datovou komunikaci

32581100-0

Pro přenos dat kabelové

32581110-3

Zařízení pro přenos dat s několikanásobným elektrickým vodičem

32581120-6

Zařízení pro přenos dat kabelové s koaxiálním vodičem

32581130-9

Zařízení pro přenos dat pro speciální aplikace

32581200-1

Faxová zařízení

32581210-4

Příslušenství a komponenty k faxovým zařízením

32582000-6

Datová média

32583000-3

Zvuková a datová media

32584000-0

Media na přenos dat

33000000-0

Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči

33100000-1

Zdravotnické přístroje

33110000-4

Zobrazovací přístroje pro lékařské, stomatologické nebo veterinární účely

33111000-1

Rentgenové přístroje

33111100-2

Rentgenový stůl

33111200-3

Rentgenové pracovní stanice

33111300-4

Rentgenová vyvolávací zařízení

33111400-5

Rentgenové skiaskopické přístroje

33111500-6

Zubolékařský rentgen

33111600-7

Radiografické přístroje

33111610-0

Jednotka magnetické resonance

33111620-3

Gama kamery

33111640-9

Termografy

33111650-2

Mamografické přístroje

33111660-5

Kostní denzitometry

33111700-8

Angiografické místnosti

33111710-1

Angiografické doplňky

33111720-4

Angiografické přístroje

33111721-1

Digitální angiografické přístroje

33111730-7

Angioplastické doplňky

33111740-0

Angioplastické přístroje

33111800-9

Diagnostický rentgenový systém

33112000-8

Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

33112100-9

Ultrazvukový snímač srdce

33112200-0

Ultrazvukové jednotky

33112300-1