ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 62

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
6. března 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 205/2008 ze dne 5. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 206/2008 ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 22. do 29. února 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1002/2007 pro rýži pocházející a dováženou z Egypta

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 207/2008 ze dne 5. března 2008, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o vstupu mladých lidí na trh práce pro rok 2009 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

4

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy (kodifikované znění)  ( 1 )

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/202/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

23

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

24

 

 

IV   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Kontrolní úřad ESVO

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 329/05/KOL ze dne 20. prosince 2005 kterým se po padesáté čtvrté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory a navrhují se vhodná opatření

30

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 320/06/KOL ze dne 31. října 2006, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 246/06/KOL ze dne 6. září 2006

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 205/2008

ze dne 5. března 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 5. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

JO

72,2

MA

52,9

TN

120,5

TR

94,7

ZZ

85,1

0707 00 05

EG

178,8

MA

114,7

TR

177,0

ZZ

156,8

0709 90 70

MA

93,0

TR

116,9

ZZ

105,0

0805 10 20

EG

45,4

IL

54,7

MA

58,3

TN

49,0

TR

62,8

ZZ

54,0

0805 50 10

EG

95,9

IL

109,4

SY

56,4

TR

120,8

ZZ

95,6

0808 10 80

AR

97,3

CA

73,8

CN

92,7

MK

42,4

US

108,1

UY

71,7

ZZ

81,0

0808 20 50

AR

82,4

CL

82,4

CN

60,6

US

123,2

ZA

97,1

ZZ

89,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 206/2008

ze dne 5. března 2008,

kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 22. do 29. února 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1002/2007 pro rýži pocházející a dováženou z Egypta

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1002/2007 (3) byla pro každý hospodářský rok otevřena roční dovozní celní kvóta ve výši 32 000 tun pro rýži kódu KN 1006 pocházející a dováženou z Egypta (pořadové číslo 09.4094).

(2)

Ze sdělení podle čl. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1002/2007 vyplývá, že žádosti podané od 22. února 2008 od 13:00 hodin bruselského času do 29. února 2008 do 13:00 hodin bruselského času v souladu s čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení se týkají množství, která přesahují dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství.

(3)

Rovněž je třeba pozastavit podávání nových žádostí o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1002/2007, a to až do konce stávajícího kvótového období, v souladu s čl. 3 odst. 3 prvním pododstavcem uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence pro rýži pocházející a dováženou z Egypta a spadající do kvóty stanovené v nařízení (ES) č. 1002/2007, které byly podány od 22. února 2008 od 13:00 hodin bruselského času do 29. února 2008 do 13:00 hodin bruselského času, se vydají licence pro požadovaná množství, na něž se použije koeficient přidělení ve výši 22,728704 %.

2.   Podávání nových žádostí o dovozní licence je od 29. února 2008 od 13:00 hodin bruselského času pozastaveno až do konce stávajícího kvótového období.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1). Nařízení (ES) č. 1785/2003 bude ode dne 1. září 2008 nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 15.


6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 207/2008

ze dne 5. března 2008,

kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o vstupu mladých lidí na trh práce pro rok 2009 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlavní směry evropské politiky zaměstnanosti (2) obsahují řadu politických směrů majících význam pro zaměstnanost mladých lidí a zdůrazňují, že je třeba vynaložit více úsilí k vybudování profesní dráhy pro mladé lidi a ke snížení nezaměstnanosti mládeže. Tyto hlavní směry také vycházejí z cílů a referenčních úrovní stanovených v rámci evropské strategie zaměstnanosti, které platí od roku 2003 a týkají se snižování předčasného opouštění škol, zvyšování úrovně dosahovaného vzdělání a možnosti „nového začátku“ pro nezaměstnanou mládež.

(2)

Referenční úrovně pro oblast vzdělávání jsou zakotveny v pracovním programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, který je prováděn členskými státy a Komisí (3). Tyto referenční úrovně by měly pomoci sledovat zvyšování úrovně dosahovaného vzdělání a pokrok v oblastech celoživotního učení a snižování počtu osob, které předčasně opouštějí školu – cílem politik je co nejlépe mladé lidi připravit na profesní a společenský život.

(3)

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (4) členské státy vyzývá, aby věnovaly zvláštní pozornost „provádění Evropského paktu mládeže prostřednictvím zjednodušení přístupu k zaměstnání pro mladé lidi a usnadnění přechodu ze školy do práce, s využitím profesního poradenství, pomoci při dokončování studia, přístupu k odpovídající odborné přípravě a učňovskému školství“.

(4)

Je tak zřejmé, že musí být k dispozici komplexní a srovnatelný soubor údajů o vstupu mladých lidí na trh práce, aby bylo možné sledovat pokrok při plnění společných cílů evropské strategie zaměstnanosti a procesu sociálního začlenění.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 384/2005 ze dne 7. března 2005 o přijetí programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009 pro výběrové šetření pracovních sil, které je ustanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 (5), již zahrnuje modul ad hoc o vstupu mladých lidí na trh práce. Měl by být stanoven seznam proměnných pro tento modul.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobný seznam proměnných, které je třeba v roce 2009 shromažďovat v rámci modulu ad hoc o vstupu mladých lidí na trh práce, je uveden v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2008.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2005/600/ES), Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 21.

(3)  Podrobný pracovní program průběžné kontroly cílů vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy v Evropě, Rada (2002/C 142/01), Úř. věst. C 142, 14.6.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 23. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 341/2006 (Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 9).


PŘÍLOHA

ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Specifikace modulu ad hoc o vstupu mladých lidí na trh práce pro rok 2009

1.

Dotčené členské státy a regiony: všechny.

2.

Proměnné se kódují takto:

Označení proměnných pro šetření pracovních sil ve sloupci „Filtr“ vychází z přílohy II nařízení Komise (ES) č. 430/2005.


Položka

Kód

Popis

Filtr

203

(PARHAT)

 

Úroveň nejvyššího vzdělání dosaženého otcem nebo matkou

Všichni ve věku 15–34

1

Nízká: ISCED 0, 1, 2 a 3c krátký

2

Střední: ISCED 3–4 (bez 3c krátký)

3

Vysoká: ISCED 5–6

9

Nehodí se (dítě mladší 15 let nebo osoba starší 34 let)

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

204–207

PARFOR

 

Země narození otce a matky

Všichni ve věku 15–34

 

(pro Německo: státní příslušnost/původní státní příslušnost otce a matky, pokud mají v referenčním týdnu německou státní příslušnost)

 

Kódování viz kódy zemí ISO

....

4 číslice (otec – 2 první číslice, matka – 2 poslední číslice)

9999

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

208

HATVOC

 

Zaměření nejvyššího dosaženého formálního vzdělání (HATLEVEL)

Všichni ve věku 15–34 a HATLEVEL=21–43

1

Všeobecné vzdělání

2

Odborné vzdělání získané především (nebo výhradně) ve škole

3

Kombinace odborného vzdělání získaného ve škole a na pracovišti

4

Odborné vzdělání získané především na pracovišti

5

Odborné vzdělání bez možnosti rozlišení mezi 2, 3 a 4

9

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

209–214

STOPDATE

 

Měsíc a rok skončení posledního formálního vzdělávání

Všichni ve věku 15–34 a EDUCSTAT=2 a HATLEVEL≠00

Měsíc a rok

999999

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

215

WORKEDUC

 

Práce během studia v rámci formálního vzdělávání

Všichni ve věku 15–34

0

Bez práce nebo méně než 1 měsíc za rok

1

(Pouze) práce, která byla součástí vzdělávacího programu

2

Práce během studia, avšak mimo vzdělávací program

3

(Pouze) práce při přerušení studia

4

Kombinace práce 1 a 2

5

Kombinace práce 1 a 3

6

Kombinace práce 2 a 3

7

Kombinace práce 1, 2 a 3

9

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

216–221

JOBSTART

 

Měsíc a rok započetí prvního zaměstnání trvajícího déle než 3 měsíce po naposledy skončeném formálním vzdělávání

Sl. 209–214 ≠ 999999 a prázdný

000000

Dotyčný nikdy neměl zaměstnání trvající déle než 3 měsíce

000001

Současné zaměstnání je mým prvním zaměstnáním

……

Měsíc a rok

999999

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

222–224

JOBDUR

 

Trvání prvního zaměstnání trvajícího déle než 3 měsíce (po naposledy skončeném formálním vzdělávání)

Sl. 216–221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

Počet měsíců

999

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

225

FINDMETH

 

Způsob, jakým dotyčný nalezl první zaměstnání trvající déle než 3 měsíce (po naposledy skončeném formálním vzdělávání)

Sl. 216–221 ≠ 000000 a 999999

1

Prostřednictvím vzdělávací instituce

2

Prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti (PES)

3

Prostřednictvím inzerce v tisku nebo na internetu

4

Přímým podáním (spontánní) žádosti o zaměstnání zaměstnavateli

5

Prostřednictvím rodiny a přátel

6

Dotyčný nalezl zaměstnání na základě předchozí praxe (letní/studentská brigáda, stáž, dobrovolná práce) u téhož zaměstnavatele

7

Zahájení soukromého podnikání

8

Ostatní

9

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

226–229

JOBOCC

 

Povolání vykonávané v rámci prvního zaměstnání trvajícího déle než 3 měsíce (po naposledy skončeném formálním vzdělávání)

Sl. 216–221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

....

Kódováno podle ISCO-88 (COM) trojmístnými, popřípadě čtyřmístnými čísly

9999

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

230

JOBCONTR

 

Typ smlouvy prvního zaměstnání trvajícího déle než 3 měsíce (po naposledy skončeném formálním vzdělávání)

Sl. 216–221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

1

Samostatná výdělečná činnost

2

Stálý zaměstnanec na plný pracovní úvazek

3

Stálý zaměstnanec na částečný pracovní úvazek

4

Dočasný zaměstnanec na plný pracovní úvazek

5

Dočasný zaměstnanec na částečný pracovní úvazek

6

Spolupracující rodinný příslušník

9

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

231

TRANSACT

 

Hlavní aktivita po naposledy skončeném formálním vzdělávání a před započetím prvního zaměstnání trvajícího déle než 3 měsíce

Sl. 209–214 ≠ 999999 a prázdný a {první zaměstnání započato více než 3 měsíce po datu v Sl. 209–214 nebo Sl. 216-221 =000000}

1

Zaměstnání – práce v rámci jednoho nebo více krátkodobých zaměstnání (maximálně 3 měsíce)

2

Povinná základní vojenská nebo civilní služba

3

Bez zaměstnání, aktivní hledání zaměstnání

Bez zaměstnání, aktivní hledání zaměstnání neprobíhalo z důvodu:

4

Rodinné důvody

5

Účast na neformálním vzdělávání

6

Dobrovolná činnost

7

Zdravotní potíže

8

Jiné důvody

9

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď

232/237

 

Váhový faktor pro modul šetření pracovních sil pro rok 2009 (nepovinné)

Všichni ve věku 15–34

0000-9999

Položky 232–235 obsahují celá čísla

00-99

Položky 236–237 obsahují desetinná čísla

238

(PARNAT)

 

Státní příslušnost rodičů při narození (nepovinné)

Všichni ve věku 15–34

 

Kódování viz kódy zemí ISO

9999

Nehodí se

Ponechat prázdné

Žádná odpověď


SMĚRNICE

6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/9


SMĚRNICE KOMISE 2008/38/ES

ze dne 5. března 2008,

kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy

(Text s významem pro EHP)

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy (1), a zejména na článek 6 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 94/39/ES ze dne 25. července 1994, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy (2), byla několikrát podstatně změněna (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Směrnice 93/74/EHS předpokládá vytvoření pozitivního seznamu určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy. Uvedený seznam musí uvádět přesné použití, tj. zvláštní účel výživy, hlavní nutriční charakteristiky, deklaraci v označení a popřípadě zvláštní požadavky na označování.

(3)

Určité účely výživy nemohou být v současnosti zařazeny do seznamu určených užití z důvodu neexistence kontrolních metod Společenství pro výpočet energetické hodnoty krmiv pro domácí zvířata a pro určení dietní vlákniny v krmivech. Tento seznam musí být doplněn, jakmile budou tyto metody přijaty.

(4)

Stanovený seznam může být v případě potřeby pozměněn s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků.

(5)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(6)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy stanoví, že krmiva určená pro zvláštní účely výživy ve smyslu směrnice Rady 93/74/EHS smějí být uváděna na trh pouze v případě, že jejich určené užití je zahrnuto v části B přílohy I této směrnice a pokud splňují ostatní podmínky uvedené v této části přílohy I.

Dále členské státy zajistí, aby byla dodržena i ustanovení části A přílohy I označená jako „Obecná ustanovení“.

Článek 2

Směrnice 94/39/ES ve znění směrnic uvedených v příloze II části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 31. července 2008.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. března 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 207, 10.8.1994, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2008/4/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2008, s. 4).

(3)  Viz příloha II část A.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Obecná ustanovení

1.

Pokud u téhož účelu výživy je ve sloupci 2 části B více skupin nutričních charakteristik od sebe odděleno slovy „a/nebo“, má výrobce možnost použít jednu nebo obě skupiny hlavních charakteristik, aby byl dosažen účel výživy definovaný ve sloupci 1. Deklarace v označení odpovídající každé z možností jsou uvedeny ve sloupci 4.

2.

Pokud je ve sloupci 2 nebo sloupci 4 části B uvedena skupina doplňkových látek, musí být použité doplňkové látky povoleny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1), jak to odpovídá specifikované hlavní charakteristice.

3.

Pokud je (jsou) ve sloupci 4 části B požadován(y) zdroj(e) komponentu(ů) nebo analytických složek, je výrobce povinen uvést přesnou deklaraci (např. specifický název komponentu(ů), druh zvířat nebo část zvířete) umožňující vyhodnotit soulad krmiva s odpovídajícími hlavními nutričními charakteristikami.

4.

Pokud je ve sloupci 4 části B požadována deklarace látky, rovněž povolené jako doplňková látka, u níž je uveden údaj „celkem“, musí deklarovaný obsah odpovídat buď množství přirozeně se vyskytujícímu, pokud nebylo nic přidáno, nebo odchylně od směrnice Rady 70/524/EHS (2) celkovému množství látky přirozeně se vyskytujícímu a množství přidanému jako doplňková látka.

5.

Deklarace požadované ve sloupci 4 části B obsahující údaj „byl(y)-li přidán(y)“ jsou povinné, pokud byl přidán komponent nebo doplňková látka nebo pokud bylo jejich množství zvýšeno za tím účelem, aby bylo možné docílit zvláštního účelu výživy.

6.

Deklarace analytických složek a doplňkových látek, které mají být uvedeny v souladu se sloupcem 4 části B, musí být kvantitativní.

7.

Doporučená doba používání uvedená ve sloupci 5 části B zahrnuje období, během něhož by mělo být za normálních okolností dosaženo účelu výživy. Výrobci mohou v rámci stanovených mezí uvádět přesnější dobu používání.

8.

Pokud má krmivo splňovat více zvláštních účelů výživy, musí být u každého takového účelu dodržena všechna ustanovení uvedená v části B.

9.

V případě doplňkových krmiv určených pro zvláštní účely výživy musí být v pokynech pro používání obsažených v označení uvedeno doporučení o vyvážené denní krmné dávce.

ČÁST B

Seznam určených užití

Zvláštní účel výživy

Hlavní nutriční charakteristiky

Druh nebo kategorie zvířat

Deklarace v označení

Doporučená doba

Jiná ustanovení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti (3)

Nízký obsah fosforu a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti

Psi a kočky

Zdroj(e) bílkovin

Vápník

Fosfor

Draslík

Sodík

Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)

Od počátku do 6 měsíců (4)

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Rozpuštění struvitových kamenů (5)

Schopnost okyselovat moč, nízký obsah hořčíku a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti

Psi

Zdroj(e) bílkovin

Vápník

Fosfor

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Látky okyselující moč

5 až 12 týdnů

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Schopnost okyselovat moč a nízký obsah hořčíku

Kočky

Vápník

Fosfor

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Celkový taurin

Látky okyselující moč

Omezení opakované tvorby struvitových kamenů (5)

Schopnost okyselovat moč a snížený obsah hořčíku

Psi a kočky

Vápník

Fosfor

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Látky okyselující moč

Do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení tvorby urátových kamenů

Nízký obsah purinů, nízký obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti

Psi a kočky

Zdroj(e) bílkovin

Do 6 měsíců nebo celoživotně v případech nevratné poruchy metabolismu kyseliny močové

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení tvorby šťavelanových kamenů

Nízký obsah vápníku, nízký obsah vitamínu D a schopnost alkalizovat moč

Psi a kočky

Fosfor

Vápník

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Celkový vitamín D

Hydroxyprolin

Látky alkalizující moč

Do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení tvorby cystinových kamenů

Nízký obsah bílkovin, přiměřený obsah sirných aminokyselin a schopnost alkalizovat moč

Psi a kočky

Celkové sirné aminokyseliny

Sodík

Draslík

Chloridy

Síra

Látky alkalizující moč

Od počátku do 1 roku

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení intolerance určitých komponentů a živin (6)

Vybraný(é) zdroj(e) bílkovin

Psi a kočky

Zdroj(e) bílkovin

Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)

3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance zmizí, může se krmivo používat neomezeně

 

a/nebo

 

vybraný(é) zdroj(e) uhlohydrátů

Zdroj(e) uhlohydrátů

Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)

Omezení akutních střevních resorpčních onemocnění

Zvýšená hladina elektrolytů a vysoce stravitelné látky

Psi a kočky

Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy

Sodík

Draslík

Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)

1 až 2 týdny

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Během období akutního průjmu a následné rekonvalescence.“

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Kompenzace maldigesce (7)

Vysoce stravitelné látky a nízký obsah tuku

Psi a kočky

Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy

3 až 12 týdnů, nebo celoživotně v případě chronické pankreatické nedostatečnosti

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Podpora srdeční funkce v případě chronické srdeční nedostatečnosti

Nízký obsah sodíku a zvýšený poměr draslíku a sodíku

Psi a kočky

Sodík

Draslík

Hořčík

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Regulace zdrojů glukosy (Diabetes mellitus)

Nízká hladina rychle rozpustných uhlohydrátů

Psi a kočky

Zdroj(e) uhlohydrátů

Případná úprava uhlohydrátů

Škrob

Celkové cukry

Fruktosa (byla-li přidána)

Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)

Zdroj(e) mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem (byly-li přidány)

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti

Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin a vysoce stravitelných uhlohydrátů

Psi

Zdroj(e) bílkovin

Obsah esenciálních mastných kyselin

Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy

Sodík

Celková měď

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin

Kočky

Zdroj(e) bílkovin

Obsah esenciálních mastných kyselin

Sodík

Celková měď

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Regulace metabolismu lipidů v případě hyperlipidemie

Nízký obsah tuku a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin

Psi a kočky

Obsah esenciálních mastných kyselin

Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Od počátku do 2 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Snížení mědi v játrech

Nízký obsah mědi

Psi

Celková měď

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Snížení nadměrné tělesné váhy

Nízká koncentrace energie

Psi a kočky

Energetická hodnota

Do dosažení cílové tělesné váhy

V návodu k použití musí být doporučen vhodný denní příjem

Nutriční obnova, regenerace (8)

Vysoká koncentrace energie, vysoké koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty

Psi a kočky

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Energetická hodnota

Obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)

Dokud není dosaženo úplné obnovy

V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Podávat pod veterinárním dozorem.“

Podpora funkce kůže v případě dermatózy a mimořádné ztráty srsti

Vysoký obsah esenciálních mastných kyselin

Psi a kočky

Obsah esenciálních mastných kyselin

Do 2 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Snížení rizika horečky při poporodním slehnutí

Nízký obsah vápníku

Dojnice

Vápník

Fosfor

Hořčík

1 až 4 týdny před otelením

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Přestat zkrmovat po otelení.“

a/nebo

 

 

 

Nízký poměr kationů a anionů

Vápník

Fosfor

Sodík

Draslík

Chloridy

Síra

1 až 4 týdny před otelením

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Přestat zkrmovat po otelení.“

nebo

 

 

 

vysoký obsah zeolitu (syntetického křemičitanu sodno-hlinitého)

Obsah syntetického křemičitanu sodno-hlinitého

2 týdny před otelením

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Množství krmiva musí být omezeno, aby bylo zajištěno, že nedojde k překročení denního příjmu 500 g křemičitanu sodno-hlinitého pro jedno zvíře.“

„Přestat zkrmovat po otelení.“

nebo

 

 

 

vysoký obsah vápníku ve formě vysoce využitelných vápenatých solí

Celkový obsah vápníku, zdroje a odpovídající množství vápníku

Od počátku prvních známek porodu do doby 2 dnů po porodu

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

Návod pro použití, tj. počet podání a doba před a po otelení.

„Před použitím se doporučuje požádat o stanovisko odborníka na výživu.“

Snížení rizika při ketózách (9)  (10)

Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie

Dojnice a bahnice

Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie

Propan-1, 2-diol (byl-li přidán jako prekursor glukosy)

Glycerol (byl-li přidán jako prekursor glukosy)

3 až 6 týdnů po otelení (11)

Posledních 6 týdnů před a první 3 týdny po obahnění (12)

 

Snížení rizika tetanií (hypomagnesemii)

Vysoký obsah hořčíku, snadno dostupné uhlohydráty, přiměřený obsah bílkovin a nízký obsah draslíku

Přežvýkavci

Škrob

Celkové cukry

Hořčík

Sodík

Draslík

3 až 10 týdnů v průběhu období rychlého růstu travních porostů

V návodu k použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k zařazení vlákniny a snadno dostupných zdrojů energie.

V případě krmiv pro ovce musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Zvláště pro kojící bahnice.“

Snížení rizika acidóz

Nízký obsah snadno fermentovatelných uhlohydrátů a vysoká pufrovací kapacita

Přežvýkavci

Škrob

Celkové cukry

Maximálně 2 měsíce (13)

V návodu k použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k zařazení vlákniny a snadno fermentovatelných uhlohydrátů.

V případě krmiv pro dojnice musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Zvláště pro dojnice s vysokou užitkovostí.“

V případě krmiv pro skot ve výkrmu musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Zvláště pro intenzivní výkrm.“ (14)

Stabilizace vody a elektrolytické bilance

Převážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydráty

Telata

Selata

Jehňata

Kůzlata

Hříbata

Zdroj(e) uhlohydrátů

Sodík

Draslík

Chloridy

1 až 7 dní (1 až 3 dny při výlučném zkrmování)

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„V případě rizika zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Snížení rizika vzniku močových kaménků

Nízký obsah fosforu a hořčíku, schopnost okyselovat moč

Přežvýkavci

Vápník

Fosfor

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Látky okyselující moč

Do 6 týdnů

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Zvláště pro intenzivně vykrmovaná mladá zvířata.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Snížení stresových reakcí

Vysoký obsah hořčíku

Prasata

Hořčík

1 až 7 dní

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.

a/nebo

 

Vysoce stravitelné komponenty

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Stabilizace fyziologické využitelnosti

Nízká pufrovací kapacita a vysoce stravitelné komponenty

Selata

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Pufrovací kapacita

Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány)

Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)

2 až 4 týdny

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“

Vysoce stravitelné komponenty

Prasata

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány)

Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)

Snížení rizika vzniku zácpy

Komponenty stimulující střevní průchodnost

Prasnice

Komponenty stimulující střevní průchodnost

10 až 14 dní před a 10 až 14 dní po oprasení

 

Snížení rizika vzniku syndromu ztučnění jater

Nízký obsah energie a vysoký podíl metabolizovatelné energie z lipidů s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin

Nosnice

Energetická hodnota (vypočtená podle metody ES)

Procento metabolizovatelné energie z lipidů

Obsah polynenasycených mastných kyselin

Do 12 týdnů

 

Kompenzace malabsorpce

Nízký obsah nasycených mastných kyselin a vysoký obsah vitamínů rozpustných v tucích

Drůbež, s výjimkou hus a holubů

Procento nasycených mastných kyselin v poměru k celkovým mastným kyselinám

Celkový vitamín A

Celkový vitamín D

Celkový vitamín E

Celkový vitamín K

Během prvních 2 týdnů po vylíhnutí

 

Kompenzace chronické nedostatečné funkce tenkého střeva

Vysoce precaekálně stravitelné uhlohydráty, bílkoviny a tuky

Koňovití (15)

Zdroj(e) vysoce stravitelných uhlohydrátů, bílkovin a tuků, včetně jejich případné úpravy

Od počátku do šesti měsíců

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno včetně údaje, kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek.

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Kompenzace chronického onemocnění trávení v tlustém střevě

Vysoce stravitelná vláknina

Koňovití

Zdroj(e) vláknin

Obsah n–3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Od počátku do šesti měsíců

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno.

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení stresových reakcí

Vysoce stravitelné komponenty

Koňovití

Hořčík

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Dva až čtyři týdny

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.

Kompenzace ztráty elektrolytu v případech silného pocení

Převážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydráty

Koňovití

Vápník

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Glukosa

Jeden až tři dny

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.

Pokud krmivo představuje v denní krmné dávce významný podíl, je třeba uvést, jakým způsobem lze zabránit riziku náhlých změn v povaze krmiva.

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Nutriční obnova, regenerace

Vysoká koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty

Koňovití

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)

Dokud není dosaženo úplné obnovy

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.

V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Podávat pod veterinárním dohledem“

Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti

Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a vysoce stravitelných uhlohydrátů

Koňovití

Zdroj(e) bílkovin a vlákniny

Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy

Methionin

Cholin

Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Od počátku do šesti měsíců

Je nutné upřesnit způsob, jakým má být zkrmováno včetně údaje, kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek.

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti

Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a nízký obsah fosforu

Koňovití

Zdroj(e) bílkovi

Vápník

Fosfor

Draslík

Hořčík

Sodík

Od počátku do šesti měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Výrobce může rovněž doporučit, je-li to vhodné, použití produktu při dočasné ledvinové nedostatečnosti.

(4)  Pokud je krmivo doporučeno pro dočasnou ledvinovou nedostatečnost, musí být doporučená doba používání dva až čtyři týdny.

(5)  V případě krmiv pro kočky může být zvláštní účel výživy doplněn o údaj „onemocnění dolního močového ústrojí koček“ nebo „kočičí urologický syndrom (FUS)“.

(6)  V případě krmiv pro zvláštní intolerance mohou být slova „určitých komponentů a živin“ nahrazena odkazem na danou intoleranci.

(7)  Výrobce může doplnit zvláštní účel výživy údajem „exokrinní pankreatická nedostatečnost“.

(8)  V případě krmiv pro kočky může výrobce doplnit zvláštní účel výživy údajem „Kočičí jaterní lipidóza“.

(9)  Výraz „ketóza“ může být nahrazen výrazem „acetonémie“.

(10)  Výrobce může rovněž doporučit použití pro zotavení se z ketózy.

(11)  V případě krmiv pro dojnice.

(12)  V případě krmiv pro bahnice.

(13)  V případě krmiv pro dojnice: „maximálně dva měsíce od začátku laktace“.

(14)  Je nutné uvést kategorii přežvýkavců, které se to týká.

(15)  V případě krmiv speciálně připravených tak, aby splňovala podmínky pro velmi stará zvířata (snadněji vstřebatelné komponenty), se u druhu nebo kategorie zvířat musí doplnit údaj „pro stará zvířata“.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedených v článku 2)

Směrnice Komise 94/39/ES

(Úř. věst. L 207, 10.8.1994, s. 20)

Směrnice Komise 95/9/ES

(Úř. věst. L 91, 22.4.1995, s. 35)

Směrnice Komise 2002/1/ES

(Úř. věst. L 5, 9.1.2002, s. 8)

Směrnice Komise 2008/4/ES

(Úř. věst. L 6, 10.1.2008, s. 4)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 2)

Směrnice

Lhůta pro provedení

94/39/ES

30. června 1995

95/9/ES

30. června 1995

2002/1/ES

20. listopadu 2002

2008/4/ES

30. července 2008


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 94/39/ES

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2008

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

(2008/202/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 5. dubna 1993 Rada zmocnila Komisi, aby zahájila jménem Evropského společenství jednání o dohodách o celní spolupráci s některými důležitými obchodními partnery Společenství.

(2)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách se schvaluje jménem Evropského společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise, jíž jsou nápomocni zástupci členských států, zastupuje Společenství ve Smíšeném výboru pro celní spolupráci zřízeném podle článku 21 dohody.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství.

Článek 4

Předseda Rady provede jménem Společenství oznámení podle článku 22 dohody (1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Den vstupu v platnost dohody bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie z podnětu generálního sekretariátu Rady.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ a VLÁDA JAPONSKA (dále jen „smluvní strany“),

VĚDOMY SI důležitosti obchodních vazeb mezi Japonskem a Evropským společenstvím (dále jen „Společenství“) a vedeny přáním přispět ve prospěch obou smluvních stran k harmonickému rozvoji těchto vazeb,

PŘESVĚDČENY, že pro dosažení tohoto cíle by měl existovat závazek rozvíjet celní spolupráci,

S OHLEDEM na rozvoj celní spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti celních režimů,

S VĚDOMÍM, že operace porušující celní předpisy ohrožují hospodářské, daňové a obchodní zájmy obou smluvních stran, a uznávajíce důležitost řádného vyměřování cel a jiných daní,

PŘESVĚDČENY, že spolupráce mezi příslušnými celními orgány může zvýšit účinnost boje proti takovým operacím,

UZNÁVAJÍCE významnou úlohu celních orgánů a důležitost celních režimů v úsilí o podporu snazšího obchodování,

S OHLEDEM na vysokou angažovanost obou smluvních stran v oblasti celních opatření a spolupráce v boji proti porušování práv duševního vlastnictví,

S OHLEDEM na závazky vyplývající z mezinárodních úmluv již přijatých smluvními stranami nebo se na ně vztahujících, jakož i na činnost Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“) v oblasti cel,

S OHLEDEM na doporučení Rady pro celní spolupráci (dále jen „CCC“) k vzájemné správní pomoci ze dne 5. prosince 1953,

VZHLEDEM K TOMU, že v roce 1991 společné prohlášení o vztazích mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Japonskem stanovilo obecné pokyny pro vzájemné vztahy a procedurální cíle v úsilí o další rozvíjení vztahů,

SE DOHODLY takto:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„celními předpisy“ všechny právní předpisy Japonska nebo Společenství, kterými se řídí dovoz, vývoz a tranzit zboží a jeho propouštění do jakýchkoliv jiných celních režimů, včetně opatření týkajících se zákazu, omezení a kontrol, spadajících do pravomoci celních orgánů;

b)

„právními předpisy smluvní strany“ a „právními předpisy každé ze smluvních stran“ podle kontextu právní předpisy Japonska nebo právní předpisy Společenství;

c)

„celním orgánem“ v Japonsku ministerstvo financí a v Evropském společenství příslušné útvary Komise Evropských společenství odpovědné za celní záležitosti a celní orgány členských států Společenství;

d)

„žádajícím orgánem“ celní orgán smluvní strany, který podává žádost o pomoc na základě této dohody;

e)

„dožádaným orgánem“ celní orgán smluvní strany, který obdrží žádost o pomoc na základě této dohody;

f)

„osobními údaji“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby;

g)

„operací porušující celní předpisy“ jakékoliv porušení nebo pokus o porušení celních předpisů;

h)

„osobou“ každá fyzická osoba, každá právnická osoba nebo jiná osoba bez právní subjektivity založená nebo uspořádaná na základě právních předpisů každé ze smluvních stran, zabývající se dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží, a

i)

„informacemi“ údaje, dokumenty, zprávy a jiná sdělení v jakékoli formě, včetně jejich elektronických kopií.

Článek 2

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území Japonska, na němž platí jeho celní předpisy, a na straně druhé na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených v uvedené smlouvě.

Článek 3

Uplatňování

Smluvní strany uplatňují tuto dohodu v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran a v rámci dostupných zdrojů svých celních orgánů.

Článek 4

Rozsah spolupráce

1.   V rámci této dohody celní spolupráce zahrnuje všechny záležitosti týkající se uplatňování celních předpisů.

2.   Smluvní strany se zavazují rozvíjet prostřednictvím svých celních orgánů celní spolupráci. Spolupracují zejména:

a)

při vytváření a udržování komunikačních kanálů mezi svými celními orgány za účelem usnadnění bezpečné a rychlé výměny informací;

b)

při usnadňování účinné koordinace mezi svými celními orgány a

c)

ve veškerých dalších správních záležitostech týkajících se této dohody, které mohou příležitostně vyžadovat vzájemnou součinnost.

3.   Smluvní strany se rovněž zavazují, že prostřednictvím svých celních orgánů budou společně usilovat o přijetí opatření sloužících k usnadnění obchodování v celní oblasti v souladu s mezinárodními normami.

Článek 5

Rozsah pomoci

1.   V zájmu zajištění správného použití celních předpisů si smluvní strany navzájem pomáhají prostřednictvím svých celních orgánů v oblastech spadajících do jejich pravomoci a v rámci dostupných zdrojů způsobem a za podmínek stanovených v této dohodě, zejména prevencí, vyšetřováním a potíráním operací porušujících tyto předpisy.

2.   Pomoc v celních otázkách si podle této dohody poskytují celní orgány smluvních stran, kterým přísluší provádění této dohody. Nejsou jí dotčena práva a povinnosti žádné ze smluvních stran v oblasti vzájemné pomoci v trestních věcech vyplývající z mezinárodních dohod nebo z právních předpisů každé ze smluvních stran. Rovněž se nevztahuje na informace získané na základě výkonu pravomocí na žádost soudních orgánů.

3.   Tato dohoda se nevztahuje na pomoc při vymáhání cel, daní nebo pokut.

Článek 6

Vztah k jiným mezinárodním dohodám

1.   Ustanovení této dohody se nedotýkají práv a závazků žádné ze smluvních stran vyplývajících z jakýchkoli jiných mezinárodních dohod.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 mají ustanovení této dohody přednost před ustanoveními jakékoliv dvoustranné dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci, která byla nebo může být uzavřena mezi jednotlivými členskými státy Společenství a Japonskem, pokud ustanovení uvedené dohody nejsou slučitelná s ustanoveními této dohody.

3.   Ustanoveními této dohody nejsou dotčeny předpisy Společenství, kterými se řídí předávání informací získaných v rámci této dohody, jež by mohly mít význam pro Společenství, mezi příslušnými útvary Komise a celními orgány členských států Společenství.

HLAVA II

CELNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 7

Spolupráce v oblasti celních režimů

Za účelem usnadnění oprávněného pohybu zboží si celní orgány v souladu s ustanoveními této dohody vyměňují informace a odborné znalosti o opatřeních ke zlepšení celních technik a režimů a o počítačových systémech.

Článek 8

Technická spolupráce

Celní orgány mezi sebou mohou rozvíjet technickou spolupráci a vyměňovat si pracovníky a odborné znalosti o opatřeních ke zlepšení celních technik a režimů a o počítačových systémech tak, aby bylo dosaženo těchto cílů v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 9

Diskuse v rámci mezinárodních organizací

Celní orgány se snaží rozvíjet a posilovat vzájemnou spolupráci v otázkách společného zájmu s cílem umožnit diskusi o celních otázkách v rámci příslušných mezinárodních organizací, jako je CCC a WTO.

HLAVA III

VZÁJEMNÁ SPRÁVNÍ POMOC

Článek 10

Pomoc na požádání

1.   Na žádost žádajícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne veškeré náležité informace, které mu mohou umožnit zajistit řádné uplatňování celních předpisů smluvní strany žádajícího orgánu, včetně informací o zjištěných či plánovaných činnostech, které jsou nebo by mohly být operacemi porušujícími celní předpisy.

Dožádaný orgán předá žádajícímu orgánu zejména informace o činnostech, které by mohly vést k operacím porušujícím celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu, například o nesprávných celních prohlášeních nebo osvědčeních původu, fakturách či jiných dokumentech, o kterých je známo, nebo u nichž existuje podezření, že jsou nesprávné nebo padělané.

2.   Na žádost žádajícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne informace o tom,

a)

zda bylo zboží vyvezené z území jedné smluvní strany řádně dovezeno na území druhé strany, případně s upřesněním celního režimu, který se na zboží vztahuje, a

b)

zda bylo zboží dovezené na území jedné smluvní strany řádně vyvezeno z území druhé strany, případně s upřesněním celního režimu, který se na zboží vztahuje.

3.   Na žádost žádajícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne v rámci právních předpisů smluvní strany dožádaného orgánu informace o následujících skutečnostech, nad kterými zajistí zvláštní dohled:

a)

osobách, u kterých existuje důvodné podezření, že se účastní nebo účastnily operací porušujících celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu;

b)

místech, kde je či může být zboží skladováno nebo zpracováno tak, že existuje důvodné podezření, že toto zboží je určeno k operacím porušujícím celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu;

c)

zboží, které je či může být přepravováno tak, že existuje důvodné podezření, že toto zboží je určeno k operacím porušujícím celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu, a

d)

dopravních prostředcích, které jsou nebo mohou být používány tak, že existuje důvodné podezření, že jsou určeny k použití při operacích porušujících celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu.

Článek 11

Pomoc z vlastního podnětu

Smluvní strany si vzájemně poskytují pomoc z vlastního podnětu a v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran, považují-li to za nezbytné pro řádné uplatňování celních předpisů, zejména v situacích, které by mohly vážně poškodit hospodářství, veřejné zdraví, veřejnou bezpečnost nebo podobný životně důležitý zájem druhé smluvní strany. Zejména si poskytují získané informace týkající se:

a)

činností, které jsou nebo se zdají být operacemi porušujícími celní předpisy a které by mohly být předmětem zájmu druhé smluvní strany;

b)

nových způsobů nebo metod provádění operací porušujících celní předpisy;

c)

zboží, o kterém je známo, že je předmětem operací porušujících celní předpisy;

d)

osob, u kterých existuje důvodné podezření, že se účastní nebo účastnily operací porušujících celní předpisy, a

e)

dopravních prostředků, u kterých existuje důvodné podezření, že byly, jsou nebo mohou být používány při operacích porušujících celní předpisy.

Článek 12

Forma a povaha žádostí o pomoc

1.   Žádosti podle této dohody se podávají písemně. K žádosti se připojí dokumenty nezbytné pro její vyřízení. Pokud to vyžaduje naléhavost situace, lze přijmout i ústní žádost, která však musí být neprodleně potvrzena písemně.

2.   Žádosti podle odstavce 1 musí obsahovat tyto údaje:

a)

žádající orgán;

b)

požadované opatření;

c)

předmět a důvod žádosti;

d)

co nejpřesnější a nejúplnější údaje o osobách, které jsou předmětem vyšetřování;

e)

přehled příslušných skutečností a dosavadních šetření a

f)

příslušné právní nástroje.

3.   Žádosti se podávají v jazyce přijatelném jak pro dožádaný, tak pro žádající orgán. Tento požadavek se v nezbytném rozsahu může vztahovat rovněž na dokumenty připojené k žádosti podle odstavce 1.

4.   Pokud žádost nesplňuje uvedené formální požadavky, lze vyžádat její opravu nebo doplnění; mezitím mohou být dožádanou stranou přijata preventivní opatření.

Článek 13

Vyřizování žádostí

1.   Za účelem vyřízení žádosti o pomoc přijme dožádaný orgán v rámci svých pravomocí a dostupných zdrojů veškerá přiměřená opatření a poskytne informace, které již má k dispozici, nebo zahájí patřičná vyšetřování či zajistí jejich provedení.

2.   Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu s právními předpisy smluvní strany dožádaného orgánu.

3.   Řádně zmocnění úředníci žádajícího orgánu mohou se souhlasem dožádaného orgánu a za podmínek jím stanovených osobně získat v úřadech dožádaného orgánu informace týkající se činností, které jsou nebo by mohly být operacemi porušujícími celní předpisy, které žádající orgán potřebuje pro účely této dohody.

4.   Řádně zmocnění úředníci žádajícího orgánu se mohou ve zvláštních případech se souhlasem dožádaného orgánu a za podmínek jím stanovených osobně účastnit vyšetřování v jeho působnosti.

5.   Není-li možné žádosti vyhovět, je žádající orgán o této skutečnosti neprodleně informován a jsou mu sděleny důvody. K odůvodnění je možné připojit příslušné informace, které dožádaný orgán považuje za užitečné pro žádající orgán.

6.   Dožádaný orgán na požádání žádajícího orgánu, a pokud to považuje za vhodné, oznámí žádajícímu orgánu čas a místo konání akce, kterou podnikne v reakci na žádost o pomoc, aby bylo možné ji koordinovat.

Článek 14

Způsob sdělování informací

1.   Dožádaný orgán sdělí žádajícímu orgánu výsledky šetření písemně, spolu s příslušnými dokumenty nebo jinými podklady.

2.   Tyto informace lze poskytnout v elektronické podobě.

Článek 15

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1.   Pomoc může být odmítnuta nebo neposkytnuta, nebo podmíněna splněním určitých podmínek nebo požadavků, pokud se smluvní strana dožádaného orgánu domnívá, že pomoc v rámci této dohody by mohla narušit suverenitu členského státu Společenství nebo Japonska, nebo jeho bezpečnost, veřejnou politiku nebo jiný zájem zásadního významu, jako je např. zájem uvedený v čl. 16 odst. 2.

Každá smluvní strana může především omezit informace, které sděluje druhé smluvní straně, jestliže tato druhá smluvní strana není schopna poskytnout záruky požadované první smluvní stranou, pokud jde o zachování důvěrnosti nebo o omezení vyplývající z účelu, k němuž mají být informace použity.

2.   Dožádaný orgán může pomoc neposkytnout, pokud by zasahovala do probíhajícího vyšetřování, včetně vyšetřování příslušnými donucovacími orgány, a do soudního či správního řízení. V takovém případě dožádaný orgán projedná s žádajícím orgánem, zda pomoc může být poskytnuta za podmínek, které dožádaný orgán vyžaduje.

3.   Žádá-li žádající orgán o pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, pokud by o ni byl požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Poté je na rozhodnutí dožádaného orgánu, jak této žádosti vyhoví.

4.   V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být rozhodnutí dožádaného orgánu včetně odůvodnění neprodleně oznámeno žádajícímu orgánu.

Článek 16

Výměna informací a důvěrnost

1.   Veškeré informace sdělované v jakékoliv formě podle této dohody jsou považovány za důvěrné v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran a vztahuje se na ně ochrana jako na obdobné informace podle příslušných právních předpisů smluvní strany toho celního orgánu, který je obdržel, a podle odpovídajících ustanovení vztahujících se na orgány Společenství, pokud smluvní strana, která poskytla tyto informace, nedala předběžný souhlas s jejich zveřejněním.

2.   Osobní údaje je možné vyměňovat pouze v případech, kdy se smluvní strana, která je má obdržet, zaváže k zajištění jejich ochrany způsobem alespoň rovnocenným způsobu ochrany používanému v takovém případě smluvní stranou, která je může poskytnout. Smluvní strana, která údaje může poskytnout, nestanoví přísnější požadavky, než jsou požadavky uplatňované pro tyto údaje v její jurisdikci.

Smluvní strany si vzájemně poskytují informace o svých právních předpisech, včetně případných předpisů v členských státech Společenství.

3.   Získané informace se použijí pouze pro účely této dohody. Pokud si jedna ze smluvních stran přeje použít takové informace pro jiné účely, musí získat předběžný písemný souhlas celního orgánu, který informace poskytl. Takové použití pak podléhá omezením stanoveným tímto orgánem.

4.   Odstavec 3 nebrání použít informace získané v souladu s touto dohodou jako důkazní materiál ve správních řízeních, která byla o operacích porušujících celní předpisy následně zahájena. Smluvní strany tedy mohou ve svých záznamech o důkazech, zprávách a svědeckých výpovědích a při správních řízeních používat jako důkazní materiál informace získané v souladu s ustanoveními této dohody. Takové použití se oznámí celnímu orgánu, který tyto informace poskytl.

5.   Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku může celní orgán, který informace obdrží, pokud není jinak informován celním orgánem, který informace poskytl, předat informace získané v souladu s touto dohodou příslušným donucovacím orgánům své smluvní strany. Tyto orgány mohou takové informace použít pouze pro řádné provádění celních předpisů v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 16 a 17 této dohody.

6.   Tento článek nebrání použití nebo zveřejnění informací, pokud taková povinnost existuje podle právních předpisů smluvní strany celního orgánu, který informace obdržel. Tento celní orgán takové zveřejnění podle možnosti oznámí předem celnímu orgánu, který informace poskytl.

Pokud se přijímající smluvní strana nedohodne se smluvní stranou, která informaci poskytla, jinak, použije ve vhodných případech všechna dostupná opatření podle svých právních předpisů, v zájmu zachování důvěrnosti informací a ochrany osobních údajů, pokud jde o zveřejnění dotyčných informací třetí stranou nebo jinými orgány.

Článek 17

Trestní řízení

Informace, které podle této dohody poskytl celní orgán jedné smluvní strany celnímu orgánu druhé smluvní strany, nepoužije druhá smluvní strana v trestním řízení před soudem nebo před soudcem.

Článek 18

Výdaje na pomoc

1.   Výdaje vzniklé při uplatňování této dohody nesou příslušné smluvní strany.

2.   Jestliže se během vyřizování žádosti ukáže, že na ukončení vyřízení budou potřeba mimořádné výdaje, celní orgány se poradí a stanoví podmínky, za nichž může vyřizování pokračovat.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Nadpisy

Nadpisy hlav a článků této dohody slouží pouze k lepší orientaci v textu a nemají žádný vliv na její výklad.

Článek 20

Konzultace

Všechny otázky a spory vztahující se k výkladu nebo uplatňování této dohody se řeší vzájemnou konzultací mezi smluvními stranami.

Článek 21

Smíšený výbor pro celní spolupráci

1.   Zřizuje se Smíšený výbor pro celní spolupráci, který se skládá z úředníků Ministerstva financí a Ministerstva zahraničních věcí Japonska a úředníků Evropského společenství odpovědných za celní záležitosti. Ad hoc je možné přizvat jiné úředníky obou smluvních stran s potřebnými odbornými znalostmi vztahujícími se k otázkám, které je třeba projednat. Místo, datum a program zasedání výboru se stanoví vzájemnou dohodou.

2.   Smíšený výbor pro celní spolupráci mimo jiné:

a)

dbá na řádné fungování dohody;

b)

přijímá opatření nezbytná pro celní spolupráci v souladu s cíli této dohody;

c)

posuzuje veškeré otázky společného zájmu, které se týkají celní spolupráce, včetně budoucích opatření a jejich zdrojů;

d)

navrhuje řešení zaměřená na dosažení cílů této dohody a

e)

přijme svůj jednací řád.

Článek 22

Vstup v platnost a doba trvání

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany formou diplomatických nót navzájem oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Tato dohoda se může změnit po vzájemné dohodě smluvních stran výměnou diplomatických nót. Změny vstupují v platnost za stejných podmínek, které jsou uvedeny v odstavci 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.   Každá smluvní strana může kdykoliv tuto dohodu vypovědět prostřednictvím písemného oznámení druhé straně. Vypovězení vstoupí v platnost tři měsíce po dni oznámení druhé smluvní straně. Žádosti o pomoc přijaté před vypovězením dohody se vyřídí v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 23

Závazná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a japonském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu mají anglické a japonské znění přednost před ostatními zněními.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

V Bruselu dne třicátého ledna 2008.

Za Evropské společenství

Image

Image

Za vládu Japonska

Image


IV Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Kontrolní úřad ESVO

6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/30


ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 329/05/KOL

ze dne 20. prosince 2005

kterým se po padesáté čtvrté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory a navrhují se vhodná opatření

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

S OHLEDEM NA Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na články 61 až 63 a protokol 26 této dohody,

S OHLEDEM NA Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (2), a zejména na článek 24, čl. 5 odst. 2 písm. b), článek 1 části I protokolu 3 a články 18 a 19 části II protokolu 3 této dohody,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle článku 24 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru Kontrolní úřad ESVO uplatňuje ustanovení Dohody o EHP týkající se státní podpory,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle čl. 5 odst. 2 písm. b) Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru vydá Kontrolní úřad ESVO oznámení nebo pokyny k záležitostem, kterými se Dohoda o EHP zabývá, pokud to tato dohoda nebo Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru výslovně stanoví nebo pokud to Kontrolní úřad ESVO považuje za nezbytné,

S ODKAZEM NA Procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory (3) přijatá Kontrolním úřadem ESVO (4) dne 19. ledna 1994,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE dne 6. září 2005 přijala Evropská komise nové sdělení, ve kterém jsou uvedeny pokyny Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť (5),

VZHLEDEM K TOMU, ŽE se toto sdělení týká i Evropského hospodářského prostoru,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE v celém Evropském hospodářském prostoru je třeba zajistit jednotné uplatňování pravidel EHP pro státní podporu,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle bodu II v položce „VŠEOBECNÉ“ na konci přílohy XV k Dohodě o EHP má Kontrolní úřad ESVO přijmout po konzultaci s Komisí ES právní akty odpovídající právním aktům přijatým Komisí ES,

PO KONZULTACI s Evropskou komisí,

S ODKAZEM NA skutečnost, že Kontrolní úřad ESVO v této věci konzultoval státy ESVO prostřednictvím dopisů ze dne 7. listopadu 2005,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

1)

Pokyny pro státní podporu budou pozměněny vložením nové kapitoly 30A o financování letišť a o státních podporách na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť. Nová kapitola je součástí přílohy I tohoto rozhodnutí. Navrhují se vhodná opatření, jež jsou obsažena v příloze I tohoto rozhodnutí.

2)

Státy ESVO o tom budou informovány dopisem s kopií tohoto rozhodnutí a jeho přílohy. Státy ESVO budou požádány, aby do dne 1. června 2006 potvrdily svůj souhlas s návrhem vhodných opatření.

3)

Komise ES bude informována v souladu s bodem d) protokolu 27 Dohody o EHP zasláním kopie tohoto rozhodnutí včetně přílohy.

4)

Toto rozhodnutí včetně přílohy I bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

5)

V případě, že státy ESVO přijmou návrh vhodných opatření, bude v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie zveřejněno souhrnné sdělení (připojeno v příloze II tohoto rozhodnutí).

6)

Toto rozhodnutí je závazné v anglickém znění.

V Bruselu dne 20. prosince 2005

Za Kontrolní úřad ESVO

Einar M. BULL

předseda

Kurt JÄGER

člen kolegia


(1)  Dále jen Dohoda o EHP.

(2)  Dále jen Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru.

(3)  Dále jen Pokyny pro státní podporu.

(4)  Původně zveřejněné v Úř. věst. L 231, 3.9.1994 a stejného dne v dodatku EHP č. 32. Aktualizovaná verze pokynů pro státní podporu je k dispozici na internetové stránce Kontrolního úřadu: www.eftasurv.int

(5)  Pokyny Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť (Úř. věst. C 312, 9.12.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

„30A.   FINANCOVÁNÍ LETIŠŤ A STÁTNÍ PODPORY NA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI PRO LETECKÉ SPOLEČNOSTI S ODLETEM Z REGIONÁLNÍCH LETIŠŤ

30A.1   Úvod

30A.1.1   Obecné souvislosti

(1)

Komise Evropských společenství (dále jen ‚Evropská komise‘ nebo ‚Komise‘) zveřejnila sdělení o financování letišť a státních podporách na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť, jež zapadá do obecného plánu otevření evropské oblohy. Souhrn liberalizačních opatření, nazývaný ‚třetí balík‘, který je v Evropské unii v platnosti od roku 1993 a v EHP od roku 1994, tak umožnil od dubna 1997 každému leteckému dopravci vlastnícímu provozní licenci EHP přístup do oblasti, na niž se vztahuje Dohoda o EHP, bez omezení, a to i bez omezení tarifních (1). Aby tedy byla občanům zajištěna kvalitní služba za přijatelné ceny, a to neustále na celém území států EHP, mohly ty státy EHP, které si to přály, uskutečňovat v jasném právním rámci závazky veřejné služby týkající se četnosti, přesnosti služeb, dostupnosti volných míst nebo přednostních tarifů pro určité kategorie uživatelů. Tyto závazky veřejné služby umožnily letecké dopravě, aby plně přispěla k hospodářské a sociální soudržnosti a vyváženému rozvoji regionů.

(2)

Navíc byla přijata řada opatření, např. v oblasti přiřazování letištních časů (2), odbavovacích služeb (3), a počítačových rezervačních systémů (4), aby došlo k začlenění této liberalizace trhu a byla umožněna hospodářská soutěž podle spravedlivých pravidel odvětví.

(3)

Kontrolní úřad ESVO (dále jen ‚Kontrolní úřad‘) má za to, že pokyny Evropské komise mají pro EHP význam, a tímto příslušné pokyny přijímá v rámci pravomoci, která mu byla svěřena na základě čl. 5 odst. 2 písm. b) Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (dále jen ‚Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru‘) (5).

(4)

Kontrolní úřad má za to, že letiště mohou mít vliv na úspěch místních ekonomik a na udržení místních služeb, jako např. vzdělávání a zdravotnictví. Cestující využívající leteckých spojů a dopravní služby mohou být skutečně velice důležití pro konkurenceschopnost a pro rozvoj určitých regionů. Když jsou letiště dobře obsluhovaná, mohou sloužit jako magnet pro letecké společnosti, a tím podporovat hospodářské činnosti, stejně jako hospodářskou, sociální a územní soudržnost v oblasti, na niž se vztahuje Dohoda o EHP.

(5)

Kontrolní úřad vítá takový rozvoj a oceňuje přínos nízkonákladových leteckých společností k obecnému snížení cen za leteckou dopravu v Evropě, k rozšíření nabídky služeb a k zpřístupnění tohoto typu dopravy široké veřejnosti. Kontrolní úřad však musí zajistit, aby Dohoda o EHP byla dodržována, a to zejména pravidla hospodářské soutěže, především ta, jež se týkají státní podpory.

30A.1.1.1   Typologie letišť

(6)

V letištním odvětví dnes existují různé stupně hospodářské soutěže mezi různými typy letišť. To představuje základní aspekt pro přezkoumání státních podpor, který zahrnuje zkoumání, do jaké míry by mohla být narušena hospodářská soutěž a ovlivněno fungování Dohody o EHP. Situace hospodářské soutěže se hodnotí případ od případu v závislosti na dotčených trzích. Výzkumy (6) však ukázaly, že obecně mezi velkými mezinárodními uzly a platformami pro všechny dotčené trhy dopravy existuje hospodářská soutěž s podobnými letišti, protože stupeň hospodářské soutěže může záviset na faktorech jako přetížení a existence alternativní dopravy, nebo v určitých případech (viz níže) i s velkými regionálními letišti. Velká regionální letiště mohou konkurovat nejen dalším velkým regionálním letištím, ale také velkým uzlům v zemích EHP a pozemní dopravě, zejména pokud mají kvalitní přístup k letišti pozemní cestou. Podle stejných studií malá letiště obecně nevstupují do hospodářské soutěže s jinými letišti, kromě případů sousedních letišť podobné velikosti, když pokrývají trhy, které se překrývají.

(7)

Pro účely těchto pokynů vymezil Kontrolní úřad následující čtyři kategorie letišť:

kategorie A, nazývaná dále ‚velká letiště zemí EHP‘, představuje více než 10 milionů cestujících ročně,

kategorie B zahrnuje ‚vnitrostátní letiště‘, představuje mezi 5 a 10 miliony cestujících ročně,

kategorie C zahrnuje ‚velká regionální letiště‘ s ročním objemem cestujících mezi 1 a 5 miliony,

kategorie D, dále nazývaná ‚malá regionální letiště‘ s ročním objemem cestujících menším než 1 milion cestujících.

30A.2   Cíle těchto Pokynů a situace s ohledem na pokyny z roku 1994

(8)

Kapitola 30 Pokynů pro státní podporu Kontrolního úřadu ESVO odkazuje na Pokyny Komise z roku 1994 o použití článků 92 (nyní 87) a 93 (nyní 88) Smlouvy o ES a článku 61 Dohody o EHP na státní podpory v odvětví letectví (7) (dále jen ‚pokyny v odvětví letectví‘). Pokyny v odvětví letectví se nevztahují na všechny nové aspekty spojené s financováním letišť a podporou na zahájení činnosti nových linek.

(9)

Pokyny Komise z roku 1994 téměř výhradně upravují podmínky poskytování státní podpory leteckým společnostem tím, že omezují přímé podpory na provozování leteckých linek pouze na závazky veřejné služby a podporu sociálního charakteru. Část II 3 pokynů Komise z roku 1994 se týká veřejných investic do letištní infrastruktury. Uvádí, že ‚uskutečňování projektů infrastruktury (letiště) představuje opatření obecné hospodářské politiky, kterou Komise z hlediska pravidel Smlouvy o státní podpoře nemůže kontrolovat. Tato obecná zásada se uplatní pouze v případě, kdy jsou infrastruktury budovány členskými státy, a neuplatní se v případě státní podpory, jež je výsledkem preferenčního zacházení, jemuž se těší některé společnosti při využívání infrastruktur‘.

Tyto pokyny tedy doplňují pokyny z roku 1994, ale nenahrazují je, a stanoví, jak musejí být použita pravidla hospodářské soutěže na různé způsoby financování letišť (viz oddíl 30A.4) a na podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť (viz oddíl 30A.5).

(10)

Z toho důvodu Kontrolní úřad přihlíží k tomu, jaký přínos přináší rozvoj regionálních letišť. To znamená:

Zvýšené využití regionálních letišť je pozitivní pro boj proti přesycení letecké dopravy hlavních evropských uzlů. Ve své Bílé knize ‚Evropská dopravní politika pro rok 2010: Čas rozhodnout‘ (8) Komise uvádí, ‚že existuje zvláštní akční plán pro boj proti přehuštění leteckého prostoru, ale přehuštění v pozemní dopravě se zatím nevěnuje nezbytná pozornost, ani se k ní nepřijímají žádné závazky. Přesto téměř polovina z padesáti evropských letišť již dosáhla, nebo je blízko dosažení, přetížení svých kapacit na zemi‘.

Více přístupových míst na lety v rámci Evropy podporují mobilitu evropských občanů.

Rozvoj těchto letišť mimo jiné přispívá k rozvoji regionálních ekonomik.

Regionální letiště jsou však při rozvoji svých služeb v méně příznivé situaci než velké evropské uzly nebo platformy, jako je například Londýn, Paříž nebo Frankfurt. Nemají k dispozici žádnou velkou referenční leteckou společnost, která by tam soustředila své činnosti tak, aby mohla svým cestujícím nabízet mnoho spojů a využívat veliké úspory z rozsahu, které jí tato struktura umožňuje. Možná že nedosáhla minimální rozhodující velikosti pro jejich dostatečnou přitažlivost. Regionální letiště musí navíc často překonávat nedostatečnou image a proslulost způsobenou jejich umístěním v oblastech, jež mají hospodářské potíže.

(11)

Z tohoto důvodu Kontrolní úřad zaujímá těmito pokyny příznivý postoj k rozvoji regionálních letišť a zajišťuje přitom dodržování zásad transparentnosti, zákazu diskriminace a proporcionality, aby předešel jakémukoli narušení hospodářské soutěže, které není ve společném zájmu, pokud jde o veřejné financování regionálních letišť a pokud jde o státní podpory poskytnuté leteckým společnostem.

(12)

Tento přístup musí být také v souladu s obecnými cíli dopravní politiky, a zejména s intermodalitou se železnicí. V posledních letech se značně přispělo jak politicky, tak financováním, k pokračování ambiciózních programů pro rozvoj vysokorychlostní železniční sítě. Vysokorychlostní vlak představuje velmi atraktivní alternativu k letadlu v otázce času, ceny, pohodlí a udržitelného rozvoje. Bez ohledu na úsilí, které je ještě třeba vyvinout, aby došlo k rozšíření vysokorychlostní železniční sítě na oblast, na niž se vztahuje Dohoda o EHP, je tedy nutné pokusit se využít kapacitu vysokorychlostního vlaku a zajistit výkonné a velice kvalitní spojení a podporovat železniční a letecké provozovatele, aby vsadili na spolupráci podle článku 53 Dohody o EHP, aby se rozvíjela doplňkovost mezi železnicí a leteckou dopravou v zájmu uživatelů.

(13)

Pokud tyto pokyny zaujímají stanovisko ke skutečnostem týkajícím se poskytnutí či neposkytnutí podpor, informativně sdělují obecný výklad těchto otázek, který má Kontrolní úřad v okamžiku sepsání těchto pokynů. Tyto postoje jsou informativní a nedotýkají se výkladu tohoto pojmu Soudem ESVO nebo Soudy Společenství.

30A.3   Oblast působnosti a společná pravidla slučitelnosti

30A.3.1   Oblast působnosti a právní základ

(14)

Tento rámec určuje, do jaké míry a za jakých podmínek budou Kontrolním úřadem hodnocena veřejná financování letišť a státní podpory na zahájení činnosti leteckých společností vzhledem k pravidlům a postupům týkajícím se státní podpory. Při tomto posouzení použije Kontrolní úřad čl. 59 odst. 2 nebo čl. 61 odst. 3 písm. a), b) nebo c) Dohody o EHP.

(15)

Čl. 59 odst. 2 Dohody o EHP umožní státům ESVO odchýlit se u podniků pověřených poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu od pravidel o státních podporách, pokud uplatnění těchto pravidel brání právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny a pokud rozvoj obchodu není dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem smluvních stran.

(16)

Čl. 61 odst. 3 Dohody o EHP uvádí podpory, které mohou být považovány za slučitelné s fungováním Dohody o EHP. Ustanovení čl. 61 odst. 3 písm. a) a c) umožňují odchylky ve prospěch podpor, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností a/nebo oblastí.

(17)

V kapitole 25 Pokynů pro státní podporu v oblasti vnitrostátních regionálních podpor (dále jen ‚pokyny pro vnitrostátní regionální podporu‘) stanoví Kontrolní úřad podmínky, za jakých mohou být regionální podpory považovány za slučitelné s fungováním Dohody o EHP, v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. a) a c). Tato ustanovení by umožnila prohlásit, že provozní podpory (9) poskytnuté letištím nebo leteckým společnostem (například podpory na zahájení činnosti) jsou slučitelné pouze výjimečně a za velmi přísných podmínek a to ve znevýhodněných regionech Evropy, jako jsou např. regiony, na které se vztahuje výjimka podle čl. 61 odst. 3 písm. a) Dohody o EHP, a regiony s nízkou hustotou obyvatelstva (10).

(18)

Na základě čl. 61 odst. 3 písm. b) mohou být podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu, považovány za slučitelné s fungováním Dohody o EHP. Zvláště jsou zmíněny projekty v rámci transevropských sítí, které mohou zahrnovat projekty týkající se letišť.

(19)

Pokud uvedená ustanovení nelze použít, Kontrolní úřad ohodnotí slučitelnost podpor poskytnutých letištím a podpor na zahájení činnosti s čl. 61 odst. 3 písm. c) Dohody o EHP. Následující ustanovení uvádějí zásady, kterými se Kontrolní úřad bude řídit při tomto posuzování.

30A.3.2   Existence státní podpory

30A.3.2.1   Hospodářská činnost letišť

(20)

Dohoda o EHP zaujímá neutrální postoj v otázce přístupu státu k veřejnému nebo soukromému vlastnictví letišť. Pokud jde o poskytování státních podpor, je nezbytné vědět, zda příjemce podpory vykonává nějakou hospodářskou činnost (11). Je zřejmé, že letecké společnosti vykonávají hospodářskou činnost. Jakmile je tedy letiště zapojeno do hospodářských činností, představuje nezávisle na své právní formě a svém způsobu financování podnik ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP a uplatňují se pravidla o státní podpoře (12).

(21)

Evropský soudní dvůr (dále jen ‚Soudní dvůr‘) ve věci ‚Aéroports de Paris‘ (13) rozhodl, že činnosti správy a provozování letišť zahrnující poskytování letištních služeb leteckým společnostem a různým poskytovatelům služeb na letišti představují hospodářské činnosti, neboť na jedné straně ‚spočívají v poskytnutí letištních zařízení leteckým společnostem a různých služeb za poplatky, jejichž sazba je volně stanovena samotným provozovatelem, a na druhé straně nepodléhají výkonu veřejné moci a jsou oddělitelné od činností, které jsou spojeny s jejich výkonem‘. Provozovatel letiště tak v zásadě vykonává hospodářskou činnost ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP, na kterou se uplatňují pravidla o státní podpoře.

(22)

Všechny činnosti provozovatele letiště však nejsou nutně hospodářského charakteru. Je nutné rozlišovat mezi těmito činnostmi a stanovit, do jaké míry mají tyto činnosti hospodářský charakter či nikoli (14).

(23)

Jak zdůrazňuje Soudní dvůr, činnosti, které obvykle spadají do odpovědnosti státu při výkonu jeho veřejných pravomocí, nejsou hospodářského charakteru a nespadají do oblasti působnosti pravidel pro státní podpory. Tyto činnosti zahrnují bezpečnost, kontrolu leteckého provozu, policii, clo atd. Obecně musí být financování těchto činností omezeno výhradně na vyrovnávání nákladů, ze kterých vyplývají, a nemůže být použito na jiné činnosti hospodářské povahy (15). Jak vysvětlila Evropská komise ve svém sdělení ze dne 10. října 2001 po útocích ze dne 11. září 2001: ‚Je zřejmé, že pokud jsou určitá opatření uložena přímo leteckým společnostem a stejně i jiným provozovatelům v tomto odvětví, jako jsou letiště nebo poskytovatelé služeb letecké navigace, jejich financování veřejnou mocí nesmí dát podnět k provozní podpoře neslučitelné se Smlouvou‘.

30A.3.2.2   Činnosti letišť, které představují hospodářské služby veřejného zájmu

(24)

Některé hospodářské činnosti letišť mohou příslušné orgány veřejné moci považovat za služby obecného hospodářského zájmu. Orgán v tomto případě uloží provozovateli letiště závazky veřejné služby, aby zajistil, že věc obecného veřejného zájmu je spravována patřičným způsobem. Za takových okolností mohou orgány veřejné moci hradit provozovateli letiště dodatečné náklady vyplývající ze závazků veřejné služby. Není tedy vyloučeno, že ve výjimečných případech by mohla být správa letiště jako celku považována za hospodářskou službu obecného zájmu. Orgán veřejné moci by tak mohl ukládat takovému letišti, umístěnému například v izolovaném regionu, závazky a případně rozhodovat, zda je bude vyrovnávat. Přesto je třeba poznamenat, že správa letiště jako celku v rámci služby obecného hospodářského zájmu by neměla pokrývat činnosti, které nejsou přímo spojené se základními činnostmi a které jsou vyjmenované v odstavci 43 (iv).

(25)

V této souvislosti připomíná Kontrolní úřad rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark (16), který stanovil judikaturu v této oblasti. Soudní dvůr rozhodl, že vyrovnání za veřejné služby nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o ES, pokud jsou splněna následující čtyři kritéria:

1.

podnik přijímající podporu musí být skutečně pověřen výkonem závazků veřejné služby a tyto závazky musí být jasně definovány,

2.

parametry, na jejichž základě je vypočteno vyrovnání, musí být stanoveny předem, a to objektivně a transparentně,

3.

vyrovnání nemůže přesáhnout to, co je nutné pro pokrytí veškerých nákladů, nebo jejich části, vzniklých při výkonu závazků veřejné služby s tím, že bude brát v úvahu odpovídající příjmy a přiměřený zisk z těchto závazků, a

4.

pokud není v konkrétním případě proveden výběr podniku, který bude pověřen výkonem závazků veřejné služby, v rámci postupů zadávání veřejných zakázek, který umožňuje vybrat kandidáta schopného poskytnout tyto služby pro samosprávu s nejnižšími náklady, musí být výše potřebného vyrovnání stanovena na základě analýzy nákladů, které by byly vynaloženy na výkon závazků průměrného podniku, který je dobře řízen a vhodně vybaven dopravními prostředky, aby mohl plnit požadavky požadované veřejné služby s ohledem na přiměřený zisk za výkon těchto závazků.

(26)

Pokud jsou dodrženy podmínky stanovené rozsudkem Altmark, vyrovnání za závazky veřejné služby uložené provozovateli letiště nepředstavuje státní podporu.

(27)

Veřejná financování činností letišť, jiná než jsou uvedená výše, mohou představovat státní podpory ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP, pokud mají vliv na hospodářskou soutěž a obchod mezi smluvními stranami Dohody o EHP.

30A.3.2.3   Vlivy financování poskytnutých letištím na hospodářskou soutěž a obchod mezi smluvními stranami Dohody o EHP

(28)

Hospodářská soutěž mezi letišti může být hodnocena podle kritérií výběru leteckých společností, a zejména srovnáním faktorů, jako jsou např. povaha poskytovaných letištních služeb a dotčených zákazníků, obyvatelstvo nebo hospodářská činnost, přetížení, existence přístupu po zemi a také výše poplatků spojených s používáním letištních infrastruktur a služeb. Výše poplatků je důležitý ukazatel, protože veřejné financování poskytnuté letišti by mohlo být použito na umělé udržení letištních poplatků na nízké úrovni pro přilákání provozu, a může mít významný vliv na narušení hospodářské soutěže.

(29)

V rámci těchto pokynů Kontrolní úřad nicméně předpokládá, že kategorie uvedené v bodě 7 mohou poskytnout informace o tom, do jaké míry mezi sebou letiště soutěží a tedy do jaké míry mohou mít financování poskytnutá letišti vliv na narušení hospodářské soutěže.

Veřejné subvence poskytnuté vnitrostátním letištím a letištím v zemích EHP (kategorie A a B) budou obvykle vnímány tak, že narušují nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž a že ovlivňují obchod mezi smluvními stranami Dohody o EHP. Naproti tomu financování poskytnutá malým regionálním letištím (kategorie D) mohou málo narušit hospodářskou činnost nebo ovlivnit obchody tak, že by to bylo v rozporu se společným zájmem.

(30)

Nad rámec těchto obecných informací však není možné stanovit pravidla pro nejrůznější případy, zejména pro letiště kategorií C a D.

Z tohoto důvodu musí být každé opatření, které by mohlo představovat státní podporu letišti, oznámeno, aby bylo možné prověřit jeho vliv na hospodářskou soutěž a obchod mezi smluvními stranami Dohody o EHP a případně jeho slučitelnost s fungováním Dohody o EHP.

(31)

Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005 o uplatňování ustanovení článku 86 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnání za veřejnou službu se použijí v případě, kdy jsou letiště v kategorii D pověřena úkolem obecného hospodářského zájmu. Vyrovnání za veřejnou službu představující státní podporu nepodléhá povinnosti předběžného oznámení, pokud vyrovnání splňuje určité podmínky stanovené v rozhodnutí (17). Rozhodnutí Komise dosud nebylo zapracováno do Dohody o EHP.

30A.3.2.4   Princip soukromého investora v tržním hospodářství

(32)

Dohoda o EHP v článku 125 uvádí, že se dohoda nijak nedotýká pravidel smluvních stran, jimiž se řídí úprava vlastnictví. Z tohoto důvodu mohou smluvní strany vlastnit a řídit podniky, mohou nabývat akcie nebo jiné účasti ve veřejných nebo soukromých podnicích.

(33)

Z této zásady vyplývá, že činnost Kontrolního úřadu nemůže ani znevýhodňovat ani upřednostňovat orgány veřejné moci, které získávají podíly v určitých společnostech. Stejně tak se Kontrolní úřad nemůže vyjadřovat k volbě jednotlivých podniků mezi různými způsoby financování.

(34)

Tyto pokyny tedy nerozlišují mezi různými typy příjemců z hlediska jejich právní formy nebo jejich příslušnosti k veřejnému nebo soukromému sektoru a jakýkoli odkaz na letiště nebo podniky, které je spravují, obsahuje všechny typy právních forem.

(35)

Mimo to tyto zásady nediskriminace a rovnosti nezprošťují veřejné orgány nebo veřejné podniky povinnosti řídit se pravidly hospodářské soutěže.

(36)

Obecně lze říci, že ať se jedná o veřejné financování ve prospěch letišť, nebo financování poskytnuté přímo či nepřímo orgány veřejné moci ve prospěch leteckých společností, Kontrolní úřad posoudí poskytnutí podpory s ohledem na to, zda ‚by za podobných podmínek soukromý investor vycházel z předpokládaných možností rentability, přičemž by odhlédl od veškerých úvah sociálního charakteru nebo regionální politiky či politiky určitého odvětví a poskytl by tento vklad‘ (18).

(37)

Soudní dvůr rozhodl, že ‚zásada rovnosti, kterou vlády uvádějí, pokud jde o vztahy mezi veřejnými a soukromými podniky, obecně předpokládá, že obě dvě skupiny jsou ve srovnatelných situacích. Ovšem soukromé podniky (…) stanovují svou průmyslovou a obchodní strategii zejména s ohledem zejména na požadavky rentability. Rozhodnutí veřejných podniků mohou být naproti tomu ovlivněna jinými skutečnostmi, pokud orgány veřejné moci, které mohou ovlivnit tato rozhodnutí, sledují cíle obecného zájmu‘ (19). Pojem předvídatelné rentability je tedy pro subjekt, který předává finance jako hospodářský subjekt, velmi důležitý.

(38)

Soudní dvůr také stanovil, že chování veřejného investora musí být srovnatelné s předpokládaným chováním soukromého investora, který se řídí ať už obecnou nebo sektorální politikou a je vedený perspektivami dlouhodobější rentability (20). Tyto úvahy jsou zejména přizpůsobené situaci, kdy dochází k investicím do infrastruktur.

(39)

Každé použití státních zdrojů státy ESVO nebo orgány veřejné moci ve prospěch provozovatelů letišť nebo leteckých dopravců musí být analyzováno s ohledem na tyto zásady. V případech, kdy by se státy ESVO nebo veřejné orgány chovaly jako výše uvedený soukromý hospodářský subjekt, tyto výhody nebudou představovat státní podpory.

(40)

Naproti tomu, pokud jsou veřejné zdroje dány k dispozici určitému podniku za výhodnějších podmínek (tedy z ekonomického pohledu za nižší cenu), než by tak učinil soukromý hospodářský subjekt podniku, který je ve srovnatelné finanční a konkurenční situaci, první podnik by požíval výhody, kterou je státní podpora.

(41)

Co se týká podpor na zahájení činnosti, je možné, že veřejné letiště poskytne určité letecké společnosti finanční výhody ze svých vlastních zdrojů, které vzniknou hospodářskou činností a které nebudou tvořit státní podporu, pokud dokáže, že jedná jako soukromý investor, například pomocí obchodního plánu, který potvrzuje perspektivy rentability za danou hospodářskou činnost letiště. Naproti tomu, pokud soukromé letiště poskytne finance, které jsou pouze další distribucí veřejných zdrojů, které mu byly poskytnuty s tímto cílem veřejným orgánem, tak tyto příspěvky musejí být považovány za státní podpory, pokud rozhodnutí o další distribuci veřejných zdrojů vydaly orgány veřejné moci.

(42)

Uplatnění principu soukromého investora, a tudíž situace, kdy není poskytována podpora, předpokládá důvěryhodnost celkového hospodářského modelu subjektu, který vystupuje jako investor: letiště, které nefinancuje své investice nebo neplatí příslušné poplatky nebo jehož provozní náklady jsou částečně financovány z veřejných zdrojů nad rámec úkolu ve veřejném zájmu, nemůže být zpravidla považováno za soukromý hospodářský subjekt v rámci tržního hospodářství, přičemž se každý případ posuzuje jednotlivě; je proto značně obtížné použít toto odůvodnění v případě takového hospodářského subjektu.

30A.4   Financování letišť

(43)

Činnosti letiště mohou být rozděleny podle následujících kritérií:

i)

výstavba infrastruktury a vlastních letištních zařízení (dráhy, terminály, rozjezdové dráhy, kontrolní věž), nebo zařízení, která je přímo podporují (protipožární instalace, zabezpečovací a bezpečnostní zařízení);

ii)

provozování infrastruktur, které zahrnuje údržbu a správu letištní infrastruktury;

iii)

poskytování letištních služeb přidružených k leteckému provozu, jako je poskytování odbavovacích služeb a používání připojených infrastruktur, služeb protipožární ochrany, havarijních služeb, zabezpečení apod., a

iv)

provádění hospodářských činností, které nejsou přímo spojené se základními činnostmi letišť a které zahrnují mimo jiné stavbu, financování, provozování a nájem prostor a nemovitého majetku nejen pro kanceláře a skladování, ale také pro hotely a průmyslové podniky uvnitř letišť, stejně jako obchody a restaurace, parkoviště. Vzhledem k tomu, že tyto činnosti nejsou součástí činnosti ‚doprava‘, jejich veřejné financování nespadá do těchto pokynů a bude posouzeno na základě odpovídajících obecných pravidel a pravidel určitého odvětví.

(44)

Tyto pokyny se vztahují na všechny letištní činnosti s výjimkou bezpečnostních úkolů, řízení letového provozu, nebo jakékoli jiné činnosti spadající do odpovědnosti státu ESVO v rámci výkonu jeho veřejných pravomocí (21).

30A.4.1   Financování letištních infrastruktur

(45)

Tato část se týká podpory na výstavbu infrastruktury a vlastních letištních zařízení nebo zařízení, která je přímo podporují, tak jak jsou definovány v odstavcích 43 (i) a 44.

(46)

Infrastruktura je základem hospodářských činností prováděných provozovatelem letiště. Pro stát ale také představuje jednu z možností, jak působit na hospodářský rozvoj regionu, politiku územního plánování, dopravní politiku atd.

(47)

Pokud tedy provozovatel letiště vykonává hospodářskou činnost ve smyslu rozsudku, který je uvedený v odstavci 21, měl by ze svých vlastních zdrojů financovat náklady na využití nebo výstavbu infrastruktur, které řídí. Následkem toho poskytnutí letištních infrastruktur jednomu provozovateli státem ESVO (i na regionální či místní úrovni), který nepůsobí jako soukromý investor bez odpovídajícího finančního příspěvku nebo svěření správci veřejných subvencí určených na financování infrastruktur, které by mu mohly přinést hospodářskou výhodu na úkor jeho konkurentů, musí být oznámeno a přezkoumáno podle pravidel pro státní podporu.

(48)

Je třeba připomenout, že Evropská komise a Kontrolní úřad již v minulosti měly příležitost upřesnit, za jakých podmínek nezpůsobují podle jejího názoru problémy se státní podporou operace jako prodej pozemku nebo budov (22) nebo privatizace podniků (23). Obecně je to případ operací, které se uskutečňují za tržní ceny, zejména pokud tato cena vyplývá z postupu otevřené nabídky, bezpodmínečné, nediskriminační, která byla náležitě zveřejněna a která zajišťuje rovnost zacházení s případnými kandidáty. Aniž jsou dotčeny povinnosti plynoucí z pravidel a zásad použitelných na veřejné zakázky a povolení, použijí-li se, použije se v zásadě stejná úvaha přiměřeně na prodej nebo poskytování infrastruktur orgány veřejné moci.

(49)

Přesto není možné apriori vyloučit přítomnost prvků podpor naprosto ve všech případech. Mohlo by se například jednat o podpory, pokud by se prokázalo, že infrastruktury byly přiděleny předem vybranému provozovateli, který z nich získá nepatřičné výhody, nebo pokud by neodůvodnitelný rozdíl mezi prodejní cenou a cenou za výstavbu v nedávné době nabyvateli zajišťoval nepatřičné výhody.

(50)

Zejména, pokud jsou doplňkové infrastruktury, se kterými se nepočítalo v okamžiku přidělování existující infrastruktury, dány k dispozici provozovateli letiště, bude nutné, aby provozovatel uhradil nájemné ve výši, která odpovídá tržní hodnotě a odráží zejména náklady na tuto novou infrastrukturu a délku jejího provozování. Navíc, pokud se s vývojem infrastruktury nepočítalo v původní smlouvě, bude také nutné, aby doplňkové infrastruktury byly úzce svázány s provozováním existujících infrastruktur a aby byl zachován předmět původní smlouvy.

(51)

V případech, kdy není možné existenci státních podpor vyloučit, musí být opatření oznámeno. Pokud je poskytnutí podpory potvrzeno, mohou být tyto podpory prohlášeny za slučitelné, zejména podle čl. 61 odst. 3 písm. a), b) nebo c) a čl. 59 odst. 2 Dohody o EHP a případně na základě jejich prováděcích předpisů. Z tohoto důvodu Kontrolní úřad zejména prověří, zda:

konstrukce a využití infrastruktury odpovídají jasně stanovenému cíli obecného zájmu (regionální rozvoj, přístupnost …),

infrastruktura je nutná a úměrná stanovenému cíli,

infrastruktura nabízí dostatečné perspektivy střednědobého používání, zejména s ohledem na využití stávajících infrastruktur,

přístup k infrastruktuře je otevřený všem potenciálním uživatelům stejně a nediskriminačně,

rozvoj obchodu není dotčen v míře, která by byla v rozporu s fungováním Dohody o EHP.

30A.4.2   Podpory na provozování letištních infrastruktur

(52)

Kontrolní úřad v zásadě předpokládá, že provozovatel letiště musí jako jakýkoli jiný hospodářský subjekt čelit obvyklým nákladům spojeným se správou a údržbou letištní infrastruktury svými vlastními zdroji. Jakékoli veřejné financování těchto služeb by ulevilo provozovateli letiště od nákladů, které by obvykle nesl v rámci svých běžných činností.

(53)

Tato financování nepředstavují státní podpory, pokud tvoří vyrovnání za veřejné služby, poskytnuté správě letiště, pokud budou dodrženy podmínky stanovené judikaturou Altmark (24). V ostatních případech jsou subvence na provozování státními podporami na provoz. Jak je uvedeno v části 30A.3.1 těchto pokynů, takové podpory mohou být prohlášeny za slučitelné s fungováním Dohody o EHP pouze na základě čl. 61 odst. 3 písm. a) nebo c), za určitých podmínek, ve znevýhodněných regionech, nebo na základě čl. 59 odst. 2, pokud dodržují určité podmínky, které zajišťují, že jsou nutné pro provozování služby obecného hospodářského zájmu a neovlivňují rozvoj obchodu v míře, která by byla v rozporu se zájmy smluvních stran.

(54)

Pokud jde o čl. 59 odst. 2 Dohody o EHP rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005 o použití článku 86 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, jak je uvedeno v bodě 31 těchto pokynů, považuje vyrovnání za veřejnou službu za státní podporu poskytnutou letištím kategorie D, pokud jsou splněny určité podmínky (25).

(55)

Při tomto přezkoumání Kontrolní úřad ověří, zda je letiště skutečně pověřeno službou obecného zájmu a zda výše vyrovnání nepřesahuje částku nutnou k pokrytí nákladů vzniklých výkonem závazků veřejné služby a s ohledem na související příjmy i přiměřený zisk.

(56)

Přidělování úkolů veřejné služby letišti musí být předmětem jednoho nebo více oficiálních aktů, jejich formu může stanovit každý stát ESVO. Tyto akty musejí uvádět všechny informace, potřebné ke stanovení specifických nákladů, týkajících se veřejné služby a musí uvádět zejména:

přesný charakter závazku veřejné služby,

dotčení provozovatelé a území,

charakter každého zvláštního nebo výhradního práva přiznaného letišti,

parametry výpočtu, kontroly a revize vyrovnání,

způsoby odstranění případného nadměrného nebo nedostatečného vyrovnání a možnosti nápravy v tomto případě.

(57)

Pro výpočet částky vyrovnání musí náklady a příjmy, které se mají brát v úvahu, zahrnovat veškeré náklady a výnosy spojené s výkonem služby obecného hospodářského zájmu. Pokud provozovatel dotčeného letiště má další zvláštní nebo výhradní práva spojená s touto službou obecného hospodářského zájmu, s tím spojené výnosy musí být také vzaty v úvahu. Musí tedy existovat transparentní účetní systém a oddělení účtů pro různé činnosti provozovatele (26).

30A.4.3   Podpora na letištní služby

(58)

Pozemní odbavování je obchodní činnost otevřená hospodářské soutěži nad prahem 2 milionů cestujících za rok v souladu se směrnicí 96/67/ES (27). Provozovatel letiště, který vystupuje jako poskytovatel služeb pozemního odbavování, může uplatňovat různé ceny za odbavovací služby účtované leteckým společnostem, pokud tyto rozdíly v cenách odrážejí rozdíly v nákladech spojené s povahou nebo rozsahem poskytovaných služeb (28).

(59)

Provozovatel letiště, který vystupuje jako poskytovatel služeb, může pod hranicí 2 milionů cestujících vyrovnávat své různé zdroje příjmů a ztrát mezi čistě obchodními činnostmi (jako například jeho činnost ‚pozemního odbavování‘ a správa parkoviště), s výjimkou veřejných zdrojů, které mu jsou přiděleny jakožto provozovateli letiště nebo provozovateli služby obecného hospodářského zájmu. Přesto však, pokud v oblasti ‚pozemního odbavování‘ není hospodářská soutěž, musí zejména dbát na to, aby neporušoval vnitrostátní předpisy nebo předpisy Dohody o EHP, a zejména aby nezneužíval dominantního postavení a tím porušil článek 54 Dohody o EHP (který zakazuje například podnikům v dominantním postavení v rámci oblasti, na kterou se vztahuje Dohoda o EHP, nebo v její velké části, používat vůči různým leteckým společnostem rozdílné podmínky za obdobné služby, a tím je znevýhodňovat v hospodářské soutěži).

(60)

Nad hranici 2 milionů cestujících musí být činnost v poskytování služeb pozemního odbavování samostatná nezávisle na ostatních obchodních příjmech letiště, jako jsou veřejné zdroje, které mu jsou přiděleny jakožto letištnímu orgánu nebo poskytovateli služby obecného hospodářského zájmu.

30A.5   Podpory na zahájení činnosti

30A.5.1   Cíle

(61)

Malá letiště často nemají dost cestujících na to, aby dosáhla rozhodné velikosti a prahu rentability.

(62)

Neexistují žádná absolutní čísla týkající se prahu rentability. Výbor regionů jej odhaduje na jeden a půl milionu cestujících ročně, zatímco výše uvedená studie Univerzity Cranfield, která uvádí někdy číslo 500 000 cestujících až jeden milion za rok, ukazuje, že existují rozdíly podle země a způsobu, jakým jsou letiště organizována (29).

(63)

Jestliže některým regionálním letištím může přinést výhodu, pokud letecké společnosti, které plní závazky veřejných služeb (30), zvýší objemy cestujících, nebo pokud vnitrostátní orgány veřejné moci zavedou režimy sociální podpory, společnosti dávají přednost dobře zaběhnutým a dobře situovaným uzlům, které umožňují rychlé spojení, kde mají vytvořenou základnu cestujících a kde mají letištní časy, které nechtějí ztratit. Kromě toho, letištní a letecké politiky a investice prováděné již léta často soustředila provoz do velkých metropolí jednotlivých států.

(64)

Následkem toho nejsou letecké společnosti vždy ochotny bez vhodných podnětů v tomto směru riskovat otevření trasy s odletem z neznámých a nevyzkoušených letišť. Z tohoto důvodu souhlasí Kontrolní úřad s tím, že veřejné podpory jsou leteckým společnostem poskytovány za určitých podmínek dočasně, pokud je to podnítí k otevírání nových tras nebo nových letů s odletem z regionálních letišť a k přilákání počtu cestujících, které jim pak za určitou dobu umožní dosáhnout prahu rentability. Kontrolní úřad bude dbát na to, aby takové podpory nezvýhodňovaly velká letiště, která jsou již široce otevřena mezinárodnímu provozu a hospodářské soutěži.

(65)

Vzhledem k obecnému cíli intermodality a optimalizace využití infrastruktur, jak bylo vysvětleno výše, však nebude přijatelné poskytnout podporu na zahájení činnosti novému leteckému spojení, které odpovídá vysokorychlostní železnici.

(66)

Evropská komise dále stanovila pokyny pro harmonický rozvoj nejvzdálenějších regionů (31). Strategie jejich rozvoje je založena na třech hlavních zásadách: Přispět ke zvýšení jejich přístupnosti, zlepšit jejich konkurenceschopnost a podpořit jejich regionální zařazení, aby došlo ke snížení vlivu jejich vzdálenosti od evropské ekonomiky.

(67)

Z tohoto důvodu Evropská komise souhlasí, aby podpory na zahájení činnosti pro trasy s odletem z nejvzdálenějších regionů podléhaly pružnějším kritériím slučitelnosti, zejména v otázce výše a trvání, a nebude vznášet námitky ohledně takových podpor na linky do sousedních třetích zemí.

Kontrolní úřad má za to, že obdobná opatření týkající se výše a trvání budou přijata pro regiony podle čl. 61 odst. 3 Dohody o EHP a pro regiony s nízkou hustotou obyvatelstva.

30A.5.2   Kritéria slučitelnosti

(68)

Finanční pobídky na zahájení činnosti s výjimkou případů, kdy by se orgány veřejné moci chovaly stejně jako soukromý investor působící v tržním hospodářství (viz. oddíl 30A.3.2.4), přinášejí společnostem využívajícím podporu výhody a mohou tedy přímo narušit soutěž mezi společnostmi tím, že sníží náklady na provoz společností využívajících podpory.

(69)

Mohou také nepřímo ovlivnit soutěž mezi letišti tím, že jim budou pomáhat v rozvoji, a dokonce i tím, že podnítí jednu společnost, aby se ‚přemístila‘ z jednoho letiště na jiné a převedla jednu linku z letiště EHP na regionální letiště. Tvoří tedy obvyklou státní podporu a musejí být oznámeny Kontrolnímu úřadu.

(70)

Vzhledem k výše uvedeným cílům a velkým potížím, které se mohou objevit při spuštění nové linky, bude Kontrolní úřad moci schválit takové podpory, pokud budou splňovat následující podmínky:

a)

Příjemci: Podpory jsou vyplaceny leteckým dopravcům, kteří mají platnou licenci k provozování letecké dopravy vydanou státem, který je smluvní stranou Dohody o EHP, podle nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 o vydávání licencí leteckým dopravcům (32).

b)

Regionální letiště: Podpory jsou vyplaceny na trasy spojující regionální letiště kategorií C a D s jiným letištěm v oblasti, na kterou se vztahuje Dohoda o EHP. Podpory poskytnuté na trasy mezi vnitrostátními letišti (kategorie B) budou moci být zamýšleny pouze výjimečně v řádně odůvodněných případech, zejména pokud jedno z letišť je umístěno ve znevýhodněném regionu.

c)

Nové trasy: Podpory se uplatňují pouze na otevírání nových tras nebo nových četností, jak je uvedeno níže, které povedou ke zvýšení čistého objemu cestujících (33).

Podpory nesmí povzbuzovat pouhé přemístění provozu z jedné linky nebo z jedné společnosti na jinou. Zejména nesmí vést k neodůvodněnému odklonu dopravy s ohledem na četnost a životaschopnost stávajících služeb s odletem z jiného letiště umístěného ve stejném městě, stejné aglomeraci (34) nebo dokonce stejném letištním systému (35), které obsluhuje stejné místo určení nebo místo určení srovnatelné podle stejných kritérií. Nové letecké spojení nemůže také získat podporu na zahájení činnosti, pokud je toto spojení již zajišťováno vysokorychlostní železnicí srovnatelnou podle stejných kritérií.

Kontrolní úřad neschválí případy zneužití, kdy by se nějaká společnost snažila obejít dočasnost podpor na zahájení činnosti tím, že by podporovanou linku nahradila domněle novou linkou, ovšem nabízející srovnatelné služby. Zejména nebudou moci být poskytnuty podpory letecké společnosti, která právě vyčerpala podporu na určitou linku a snaží se získat podporu na zahájení činnosti z jiného letiště umístěného ve stejném městě nebo aglomeraci nebo stejném letištním systému pro konkurenční linku, která obsluhuje stejné místo určení nebo místo určení srovnatelné. Přesto prostá náhrada v průběhu období, kdy dochází k vyplácení podpory, jedné linky jinou linkou s odletem ze stejného letiště a která má pro letiště přinést nejméně stejný počet cestujících, nezpochybňuje pokračování vyplácení po celé původně plánované období s výhradou, že toto nahrazení nezpochybňuje dodržení ostatních kritérií, která umožnila přidělení původní podpory.

d)

Životaschopnost a postupné snižování: Podporovaná linka musí být dlouhodobě životaschopná, to znamená musí pokrývat alespoň své náklady bez veřejného financování. Z tohoto důvodu se podpory na zahájení činnosti musí snižovat a být časově omezeny.

e)

Vyrovnání dodatečných nákladů na zahájení činnosti: Výše podpory se musí výslovně týkat dodatečných nákladů na zahájení činnosti, které se pojí se spuštěním nové trasy nebo četností letů a které by provozovatel letiště nemusel hradit v obvyklém rytmu cestovních letů. Tyto náklady zahrnují zejména výdaje na marketing a propagaci, které je nutné zajistit při zahájení činnosti na oznámení nového spoje; mohou zahrnovat poplatky na usazení hrazené leteckou společností v prostorách regionálního letiště, které nastaly z důvodu spuštění linky, pokud se jedná o letiště kategorie C nebo D a pokud podpora na tyto náklady ještě nebyla poskytnuta. Oproti tomu se podpora nesmí týkat obvyklých provozních nákladů, jako nájem a amortizace letadel, palivo, platy posádek, letištní poplatky, náklady na zásobování (catering). Zbývající způsobilé náklady musejí odpovídat skutečným nákladům získaným za běžných tržních podmínek.

f)

Výše a doba trvání: Postupně se snižující podpora může být poskytnuta na dobu nejvýše 3 let. Výše podpory nesmí v žádném roce přesáhnout 50 % částky způsobilých nákladů daného roku a v roce, kdy je poskytována podpora, v průměru 30% způsobilých nákladů.

U linek s odletem ze znevýhodněných regionů, to znamená regionů uvedených v čl. 61 odst. 3 písm. a) a regionů s nízkou hustotou obyvatelstva, může být degresivní podpora poskytnuta nejdéle na dobu 5 let. Výše podpory nesmí žádný rok přesáhnout 50 % částky všech způsobilých nákladů daného roku a v roce, kdy je poskytována podpora, v průměru 40 % způsobilých nákladů. Pokud je podpora poskytována po dobu 5 let, může být v průběhu prvních tří let udržována ve výši 50 % částky způsobilých nákladů.

V každém případě musí zůstat doba, po kterou je společnosti přiznána podpora na zahájení činnosti podstatně kratší, než doba, po kterou se společnost zaváže provozovat své činnosti s odletem z dotčeného letiště, jak je uvedeno v obchodním plánu požadovaném v odstavci 70(i). Mimo jiné musí být podpora zastavena, jakmile je dosaženo cíle v počtu cestujících, nebo se prokáže rentabilita linky, i když by to nastalo před koncem původně stanovené doby.

g)

Vazby na rozvoj linky: Poskytnutí podpory musí být vázáno na skutečný rozvoj počtu přepravených cestujících. Aby byl zachován motivační charakter podpory a aby nedocházelo ke změně maximálních výší, jednotková cena na cestujícího by například měla se zvyšujícím se čistým objemem provozu klesat.

h)

Nediskriminační přidělení: Každý veřejný subjekt, který zamýšlí poskytnout společnosti prostřednictvím letiště či nikoli podpory na zahájení činnosti nové trasy, musí svůj projekt zveřejnit po dostatečně dlouhou dobu a s dostatečnou propagací, aby všechny letecké společnosti, které mají zájem, mohly nabídnout své služby. Toto sdělení musí obsahovat zejména popis trasy i objektivní kritéria jako je výše a doba trvání podpor. Pravidla a zásady v oblasti veřejných zakázek a povolení musí být dodržována.

i)

Vliv na ostatní trasy a obchodní plán: Každá letecká společnost, která nabízí službu veřejnému subjektu, který hodlá poskytnout podporu na zahájení činnosti, musí při podání své přihlášky předložit obchodní plán, který prokazuje životaschopnost linky po dlouhou dobu po vypršení podpory. Veřejný subjekt musí před poskytnutím podpory na zahájení činnosti provést analýzu vlivu nové trasy na konkurenční linky.

j)

Propagace: Státy ESVO zajistí, aby byl každý rok pro každé letiště a každou podporovanou trasu zveřejněn zdroj veřejného financování, společnost využívající podporu, výše vyplacených podpor a počet příslušných cestujících.

k)

Přezkumné řízení: Kromě soudních přezkumných řízení podle směrnic o ‚veřejných zakázkách‘ 89/665/EHS a 92/13/EHS (36) musí být stanoveny mechanismy přezkumu na úrovni členských států, aby byla vyloučena jakákoli diskriminace, ke které by došlo při přidělování podpor.

l)

Sankce: Pro případ, že by některý dopravce nedodržel své závazky, které přijal vůči letišti v okamžiku platby podpory, musí být vypracovány mechanismy sankcí. Systém navrácení podpory nebo zabavení záruky uložené dopravcem na počátku může umožnit letišti, aby bylo zajištěno, že letecká společnost bude dodržovat své závazky.

(71)

Kumulace: Podpory na zahájení činnosti nebudou moci být kumulovány s jinými typy podpor poskytnutých na provozování linky, jako jsou např. podpory sociálního charakteru poskytnuté určitým skupinám cestujících nebo vyrovnávání za veřejné služby. Takové podpory nebudou moci být poskytnuty, když byl přístup na jednu trasu vyhrazen jednomu jedinému dopravci podle článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92 (37), a zejména odst. 1 písm. d) uvedeného článku. Nebudou také moci být podle pravidel proporcionality kumulovány s jinými podporami na stejné výdaje včetně případů, jsou-li podpory vypláceny v jiném státě.

(72)

Podpory na zahájení činnosti musí být oznámeny Kontrolnímu úřadu. Kontrolní úřad vyzve státy ESVO, aby spíše než jednotlivé podpory oznámily režimy podpor na zahájení činnosti, které umožní zajistit větší koherenci v oblasti, na niž se vztahuje Dohoda o EHP. Kontrolní úřad bude moci posoudit jednotlivě každou podporu nebo režim, které by nesplňovaly veškerá tato kritéria, ale které by vedly k podobné situaci.

30A.6   Příjemci dřívějších protiprávních podpor

(73)

Pokud byla podniku poskytnuta protiprávní podpora, ke které Kontrolní úřad přijal zamítavé rozhodnutí s příkazem k navrácení podpory, a pokud zpětné získání neproběhlo v souladu s článkem 14 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru, v posouzení všech podpor na financování letišť nebo podpor na zahájení činnosti budou muset být zohledněny za prvé kumulativní účinek předchozí podpory a nové podpory a za druhé skutečnost, že předchozí podpora nebyla vrácena (38).

30A.7   Vhodná opatření ve smyslu čl. 1 odst. 1 části I protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru

(74)

V souladu čl. 1 odst. 1 části I protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru Kontrolní úřad navrhuje, aby státy ESVO pozměnily stávající režimy státní podpory, na které se vztahují tyto pokyny, aby s nimi byly v souladu nejpozději dne 1. června 2007. Státy ESVO jsou vyzvány, aby písemně potvrdily, že tento návrh přijmou do dne 1. června 2006.

(75)

Pokud by některý stát ESVO písemně nepotvrdil své přijetí do tohoto data, Kontrolní úřad použije čl. 19 odst. 2 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru a v případě potřeby zahájí řízení podle tohoto článku.

30A.8   Datum použitelnosti

(76)

Tyto pokyny se použijí ode dne jejich přijetí Kontrolním úřadem. Oznámení zaevidovaná Kontrolním úřadem před tímto datem budou přezkoumána podle předpisů platných v době oznámení.

Kontrolní úřad posoudí slučitelnost každé podpory na financování letištních infrastruktur nebo podpor na zahájení činnosti poskytnutých bez povolení, a tedy v rozporu s čl. 1 odst. 3 části I protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru, na základě těchto pokynů, pokud výplata podpory započala poté, co byly pokyny přijaty. V jiných případech bude Kontrolním úřadem posouzena na základě pravidel platných v okamžiku zahájení výplaty podpory.

(77)

Kontrolní úřad informuje státy ESVO a zúčastněné strany, že zamýšlí provést důkladné vyhodnocení používání těchto pokynů čtyři roky od data jejich provádění. Na základě výsledků vyhodnocení bude moci Kontrolní úřad tyto pokyny revidovat.


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům (Úř. věst. L 240, 24.8.1992), které bylo do bodu 66b přílohy XIII Dohody o EHP začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 7/94 ze dne 21. března 1994 (Úř. věst. L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatek EHP č. 17, 28.6.1994), nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240, 24.8.1992), které bylo do bodu 64a přílohy XIII Dohody o EHP začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 7/94 ze dne 21. března 1994 (Úř. věst. L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatek EHP č. 17, 28.6.1994) a nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 ze dne 23. července 1992 o tarifech a sazbách za letecké služby (Úř. věst. L 240, 24.8.1992), které bylo do bodu 64a přílohy XIII Dohody o EHP začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 7/94 ze dne 21. března 1994 (Úř. věst. L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatek EHP č. 17, 28.6.1994).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Úř. věst. L 14, 22.1.1993), které bylo do bodu 64b přílohy XIII Dohody o EHP začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 154/2004 (Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 33 a dodatek EHP č. 20, 21.4.2005).

(3)  Směrnice Rady č. 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství (Úř. věst. L 272, 25.10.1996), které bylo do bodu 64c přílohy XIII Dohody o EHP začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 79/2000 ze dne 2. října 2000 (Úř. věst. L 315, 14.12.2000, s. 20 a dodatek EHP č. 59, 14.12.2000).

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů (Úř. věst. L 220, 29.7.1989), které bylo do bodu 63 přílohy XIII Dohody o EHP začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru č. 148/99 ze dne 5. listopadu 1999 (Úř. věst. L 15, 18.1.2001, s. 45 a dodatek EHP č. 3, 18.1.2001).

(5)  Úplné znění Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru včetně všech jeho dodatků lze nalézt na internetových stránkách sekretariátu ESVO: http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/

(6)  ‚Study on competition between airports and the application of State aid rules‘ (Studie o hospodářské soutěži mezi letišti a uplatňování pravidel pro státní podporu) - Cranfield University, červen 2002

(7)  Kapitola 30 Pokynů Kontrolního úřadu ESVO pro státní podpory v odvětví letectví (Úř. věst. L 124, 23.5.1996 a dodatek EHP č. 23, 23.5.1996) odkazuje na Pokyny Společenství o použití článků 92 a 93 Smlouvy o ES a článku 61 Dohody o EHP na státní podpory v odvětví letectví a stanoví, že Kontrolní úřad bude uplatňovat kritéria odpovídající kritériím, jež jsou obsažena v pokynech Komise.

(8)  Bílá kniha, Evropská dopravní politika pro rok 2010: ‚Čas rozhodnout‘ KOM(2001) 370 v konečném znění.

(9)  Pokyny Kontrolního úřadu ESVO pro státní podporu v oblasti vnitrostátních regionálních podpor (Úř. věst. L 111, 29.4.1999 a dodatek EHP č. 18, 29.4.1999). Podpory na provoz jsou definovány v pokynech pro vnitrostátní regionální podporu, jako např. podpory ‚určené ke snížení běžných nákladů podniku‘ (bod 25.4.26), zatímco podpory na počáteční investici se vztahují k ‚investici do fixního kapitálu vztahující se k vytvoření nového zařízení, rozšíření stávajícího zařízení nebo na rozjezd činnosti zahrnující zásadní změnu výrobku nebo výrobního postupu stávajícího zařízení‘ (bod 25.4.6).

(10)  Srov. bod 25.4.26 a následující pokynů pro vnitrostátní regionální podporu.

(11)  Podle judikatury Soudního dvora představuje každá činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb na nějakém daném trhu činnost hospodářskou, viz věc C 35/96, Komise proti Itálii, (Sb. rozh. 1998, s. 3851) a ve věcech C 180/98 – 184/98, Pavlov (Sb. rozh. 2000, s. I-6451).

(12)  Věci C-159/91 a C-160/91; Poucet proti Pistre a AGF proti Cancava (Sb. rozh. 1993, s. I-637).

(13)  Věc T-128/98, Aéroports de Paris proti Komisi Evropských Společenství (Sb. rozh. s.II-3929), potvrzený věcí C-82/01, (Sb. rozh. 2002, s. I-09297), body 75-79.

(14)  Věc C-364/92 SAT Fluggesellschaft proti Eurocontrol (Sb. rozh. 1994, s. I-43).

(15)  Věc C-343/95 Calě & Figli proti Servizi Ecologici porto di Genova (Sb. rozh. 1997, s. I-1547). Rozhodnutí Komise č. 309/2002 ze dne 19. března 2003, Bezpečnost letectví – kompenzace nákladů po útocích 11. září 2001. Rozhodnutí Komise č. 438/02 ze dne 16. ledna 2002, podpora na činnosti veřejné správy v odvětví přístavů.

(16)  Věc C-280/00 Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft Altmark (Sb. rozh. 2003, s. I-7747).

(17)  Rozhodnutí Komise č. 2005/842/ES o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67). Rozhodnutí ještě nebylo začleněno do Dohody o EHP. Než bude rozhodnutí začleněno do právního rámce EHP, budou tak tyto druhy vyrovnání za veřejnou službu podléhat obecné oznamovací povinnosti, jak je stanoveno v části I a v článku 2 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru.

(18)  Věc 40/85 Belgické království proti Komisi [1986] Sb. rozh. I-2321.

(19)  Spojené věci 188/80 a 190/80 Francouzská republika, Italská republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska proti Komisi Evropských společenství, (Sb. rozh. 1982, s. 2571, bod 21).

(20)  Věc C-305/89 Itálie proti Komisi (Alfa Romeo) (Sb. rozh. 1991, s. I-1603, bod 20). Věc T-228/99 Westdeutsche Landesbank Girozentrale proti Komisi (Sb. rozh. II-435, body 250-270).

(21)  Viz rozhodnutí Komise č. 309/2002 – Francie: Bezpečnost letectví – kompenzace nákladů po útocích z 11. září 2001 (Úř. věst. C 148, 25.6.2003).

(22)  Pokyny Kontrolního úřadu ESVO o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci, Úř. věst. L 137, 8.6.2000 a dodatek EHP č. 26, 8.6.2000). Uvedené pokyny odpovídají sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci.

(23)  Zpráva Evropské komise o politice hospodářské soutěže, 1993, odstavce 402 a 403.

(24)  Viz poznámka pod čarou 16.

(25)  Rozhodnutí dosud nebylo zapracováno do Dohody o EHP. Bude-li zapracováno, každé vyrovnání za veřejnou službu, která představuje státní podporu větším letištím (kategorie A, B a C), nebo která by nesplňovala kritéria a podmínky tohoto rozhodnutí, bude muset být nadále oznámeno a přezkoumáno pro každý případ jednotlivě.

(26)  Ačkoli se kapitola 18C pokynů Společenství o státní podpoře ve formě kompenzací za veřejnou službu nepoužije v odvětví dopravy, bude moci podat informace o provádění odstavců 55 až 57 [dosud nezveřejněno]. Tyto pokyny odpovídají rámci Společenství o státní podpoře ve formě kompenzací za veřejnou službu. (Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4).

(27)  Směrnice Rady č. 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství (Úř. věst. L 272, 25.10.1996), která byla do bodu 64c přílohy XIII Dohody o EHP začleněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 79/2000 ze dne 2. října 2000 (Úř. věst. L 315, 14.12.2000, s. 20 a dodatek EHP č. 59, 14.12.2000).

(28)  Bod 85 rozhodnutí Evropské komise zahájit řízení o případu Ryanair proti Charleroi: ‚Pokud se týká poplatků za odbavovací služby, Komise prohlašuje že úspory z rozsahu by mohly být prováděny od té doby, kdy jeden uživatel letiště značně využívá asistenčních služeb některého podniku. Ve skutečnosti není šokující, že tarif použitý pro některé společnosti je nižší než obecný tarif, pokud je služba požadovaná těmito společnostmi menší než u ostatních zákazníků‘.

(29)  Zpráva ‚Study on Competition between airports and the application of State Aid Rules‘, Univerzita Cranfield, září 2002, body 5.33 a 6.11.

(30)  Viz body 5-27: ‚Subvence na letecké služby v rámci závazků za veřejnou službu mohou být do určité míry vykládány jako nepřímá podpora letišti.‘

(31)  Sdělení Komise ze dne 26. května 2004 [KOM(2004) 343 v konečném znění] a sdělení Komise ze dne 6. srpna 2004 [SEK(2004) 1030] o posíleném partnerství pro nejvzdálenější regiony.

(32)  Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům (Úř. věst. L 240, 24.8.1992), které bylo do bodu 66b přílohy XIII Dohody o EHP začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru č. 7/94 ze dne 21. března 1994 (Úř. věst. L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatek EHP č. 17, 28.6.1994).

(33)  Toto se týká zejména přechodu sezónní linky na linku trvalou nebo z četnosti jiné než denní na četnost nejméně denní.

(34)  Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8), které bylo do bodu 66b přílohy XIII Dohody o EHP začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru č. 7/94 ze dne 21. března 1994 (Úř. věst. L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatek EHP č. 17, 28.6.1994).

(35)  Jak je vymezeno v čl. 2 písm. m) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8), které bylo do bodu 64a přílohy XIII Dohody o EHP zapracováno rozhodnutím Smíšeného výboru č. 7/94 ze dne 21. března 1994 (Úř. věst. L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatek EHP č. 17, 28.6.1994).

(36)  Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33-35), která byla začleněna do bodu 5 přílohy XVI Dohody o EHP. Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14-20), které bylo do bodu 5 přílohy XVI Dohody o EHP zapracováno rozhodnutím Smíšeného výboru č. 7/94 ze dne 21. března 1994 (Úř. věst. L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatek EHP č. 17, 28.6.1994).

(37)  Viz poznámka pod čarou 1.

(38)  Věc C-355/95 P, Textilwerke Deggndorf proti Komisi, Sb. rozh. 1997, s. I-2549.“


6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/44


ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 320/06/KOL

ze dne 31. října 2006,

kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 246/06/KOL ze dne 6. září 2006

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

S OHLEDEM NA Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, zejména na článek 109 a protokol 1 uvedené dohody,

S OHLEDEM na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora, a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. d) a protokol 1 této dohody,

S OHLEDEM na čl. 4 část B body 1 a 3 a bod 5 písm. b) úvodní části kapitoly I přílohy I Dohody o EHP,

S OHLEDEM na právní akt uvedený v části 1.1 bodě 4 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP (směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství) pozměněný a včleněný do Dohody o EHP dílčími úpravami uvedenými v příloze I této dohody, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

S OHLEDEM na právní akt uvedený v části 1.1 bodě 5 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP (směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS) pozměněný a včleněný do Dohody o EHP dílčími úpravami uvedenými v příloze I této dohody, a zejména na čl. 6 odst. 4 tohoto aktu,

S OHLEDEM na právní akt uvedený v části 1.2 bodě 111 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP (rozhodnutí Komise 2001/812/ES ze dne 21. listopadu 2001, kterým se stanoví požadavky pro schválení stanovišť hraniční kontroly Společenství pověřených veterinárními kontrolami produktů ze třetích zemí), ve znění pozdějších předpisů, a zejména na čl. 3 odst. 5 tohoto aktu,

VZHLEDEM K TOMU, že Kontrolní úřad ESVO rozhodnutím č. 246/06/KOL ze dne 6. září 2006 zrušil rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 86/02/KOL ze dne 24. května 2002 a sestavil nový seznam stanovišť hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválených pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí,

VZHLEDEM K TOMU, že norská vláda požádala Kontrolní úřad ESVO o to, aby navrhované stanoviště hraniční kontroly v přístavu Egersund bylo přidáno na seznam stanovišť hraniční kontroly na Islandu a Norsku schválený pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemích obsaženého v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP,

VZHLEDEM k tomu, že norská vláda požádala Kontrolní úřad ESVO o to, aby navrhované stanoviště hraniční kontroly v přístavu Egersund bylo přidáno na seznam pro dovoz rybího tuku pro lidskou spotřebu a jinou než lidskou spotřebu a volně ložené rybí moučky,

VZHLEDEM k tomu, že norská vláda Kontrolnímu úřadu ESVO navrhla, aby v případě kontrolního střediska Kristiansund v rámci na stanoviště hraniční kontroly v přístavu Kristiansund zahrnul další kategorie výrobků volně ložené a balené rybí moučky pro lidskou spotřebu a jinou než lidskou spotřebu,

VZHLEDEM k tomu, že Kontrolní úřad ESVO a Evropská komise v úzké spolupráci s příslušnými norskými orgány společně provedly inspekci stanoviště hraniční kontroly v přístavu Egersund a kontrolního střediska v Kristiansund,

VZHLEDEM ke společné inspekci a podle čl. 4 části B bodu 3 úvodní části přílohy I Dohody o EHP inspektoři Kontrolního úřadu ESVO a Evropské komise přijali dne 16. října 2006 společné doporučení (věc č. 59362/případ č. 391554) s cílem přidat stanoviště hraniční kontroly v Egersund a nové kategorie pro kontrolní středisko Kristiansund na seznam stanovišť hraniční kontroly,

VZHLEDEM K TOMU, že Kontrolní úřad ESVO svým rozhodnutím 312/06/KOL postoupil věc Veterinárnímu výboru ESVO, který je Kontrolnímu úřadu ESVO nápomocen,

VZHLEDEM K TOMU, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Veterinárního výboru ESVO, který je Kontrolnímu úřadu ESVO nápomocen,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

1)

Veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů dovážených na Island a do Norska ze třetích zemí se provádějí příslušnými vnitrostátními orgány výhradně na schválených stanovištích hraniční kontroly uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.

2)

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 246/06/KOL ze dne 6. září 2006 se zrušuje.

3)

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 31. října 2006.

4)

Toto rozhodnutí je určeno Islandu a Norsku.

5)

Toto rozhodnutí je závazné v anglickém znění.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Kontrolní úřad ESVO

Bjørn T. GRYDELAND

předseda

Kristján Andri STEFÁNSSON

člen kolegia


PŘÍLOHA

SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍ KONTROLY

1

=

Název

2

=

Kód Animo

3

=

Typ

A

=

letiště

F

=

železnice

P

=

přístav

R

=

silnice

4

=

Kontrolní středisko

5

=

Produkty

HC

=

všechny produkty pro lidskou spotřebu

NHC

=

ostatní produkty

NT

=

žádné požadavky na teplotu

T

=

zmrazené / chlazené produkty

T(FR)

=

zmrazené produkty

T(CH)

=

chlazené produkty

6

=

Živá zvířata

U

=

kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci

E

=

registrovaní koňovití, definovaní ve směrnici Rady 90/426/EHS

O

=

ostatní zvířata

5-6

=

Zvláštní poznámky

(1)

=

kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS přijatého k provedení čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES

(2)

=

pouze balené produkty

(3)

=

pouze produkty rybolovu

(4)

=

pouze zvířecí bílkoviny

(5)

=

pouze vlněné kůže a kožky

(6)

=

pouze tekuté tuky, oleje a rybí oleje

(7)

=

islandští poníci (pouze od dubna do října)

(8)

=

pouze koňovití

(9)

=

pouze tropické ryby

(10)

=

pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovití, živé ryby, plazi a jiní ptáci než ptáci patřící do nadřádu běžců

(11)

=

pouze volně ložená krmiva

(12)

=

u (U) v případě jednokopytníků pouze ti, kteří jsou zasíláni do zoo, a u (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata zasílaná do zoo

(13)

=

Nagylak HU: Stanoviště hraniční kontroly (pro produkty) a hraniční přechod (pro živá zvířata) na maďarsko-rumunské hranici, na které se vztahují přechodná opatření pro produkty i živá zvířata, která byla vyjednána a jsou stanovena ve smlouvě o přistoupení. Viz rozhodnutí Komise 2003/630/ES.

(14)

=

určeno k přepravě po celém Evropském společenství, pokud jde o zásilky určitých produktů živočišného původu pro lidskou spotřebu, které pocházejí z Ruska na základě zvláštních postupů předpokládaných v příslušných právních předpisech Společenství

(15)

=

pouze živočichové z akvakultury

(16)

=

pouze rybí moučka

Stát: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

1700499

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

1700299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Húsavík

1701399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

1700399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

1700799

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík

1700199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Þorlákshöfn

1701899

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 


Stát: Norsko

1

2

3

4

5

6

Borg

1501499

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

1501199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO02299

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

1501099

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

1501799

P

Honningsvåg

HC-T(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

1502199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

1500299

P

Harøysund

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Måløy

1500599

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Moldøen

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

1500199

P

 

HC, NHC

 

Oslo

1501399

A

 

HC, NHC

U,E,O

Skjervøy

1502099

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

1501699

P

Andenes

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

1501299

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

1500999

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kaldfjord

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Senjahopen

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vannøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

1501599

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

1500699

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)