ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 53

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
27. února 2008


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/146/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství

1

 

 

2008/147/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku jménem Evropského společenství

3

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

5

 

*

Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku – informace o vstupu v platnost

18

 

 

2008/148/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007, kterým se schvaluje uzavření Dohody ve formě výměny dopisů zaznamenávající společnou shodu na obnovení a změně dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými

19

Dohoda ve formě výměny dopisů zaznamenávající společnou shodu na obnovení a změně dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými

21

 

*

Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů zaznamenávající společnou shodu na obnovení a změně dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými.

49

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

 

2008/149/SVV

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie

50

Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

52

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

27.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2008

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství

(2008/146/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 62, čl. 63 první pododstavec bod 3 a články 66 a 95 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a s čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po udělení souhlasu Komisi dne 17. června 2002 byla uzavřena jednání se švýcarskými orgány o přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2004/860/ES (2) a s výhradou pozdějšího uzavření byla Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis podepsána jménem Evropského společenství dne 26. října 2004.

(3)

Dohoda by nyní měla být schválena.

(4)

Pokud jde o rozvoj schengenského acquis, které spadá pod Smlouvu o založení Evropského společenství, použije se rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (3) obdobně na vztahy se Švýcarskem.

(5)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Spojeného království podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4).

(6)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Irska podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (5).

(7)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Dánska podle Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a související dokumenty sestávající ze závěrečného aktu, dohody ve formě výměny dopisů o výborech, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, a společného prohlášení o společných schůzích smíšených výborů se schvalují jménem Evropského společenství.

Znění dohody, závěrečného aktu, výměny dopisů a společného prohlášení se připojují k tomuto rozhodnutí (6).

Článek 2

Toto rozhodnutí se vztahuje na oblasti, které upravují ustanovení uvedená v přílohách A a B dohody, a na jejich rozvoj, pokud tato ustanovení mají právní základ ve Smlouvě o založení Evropského společenství nebo pokud rozhodnutí 1999/436/ES (7) určilo, že mají takový právní základ.

Článek 3

Ustanovení článků 1 až 4 rozhodnutí Rady 1999/437/ES se použijí stejným způsobem i na přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis, které spadá pod Smlouvu o založení Evropského společenství.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Evropského společenství listinu o schválení podle článku 14 dohody, zavazující Společenství.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Stanovisko ze dne 13. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78.

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(6)  Viz strana 52 v tomto čísle Úředního věstníku.

(7)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17.


27.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2008

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku jménem Evropského společenství

(2008/147/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 1 písm. a) této smlouvy ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po udělení souhlasu Komisi dne 17. června 2002 byla uzavřena jednání se švýcarskými orgány o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 25. října 2004 a s výhradou pozdějšího uzavření byla Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku podepsána jménem Evropského společenství dne 26. října 2004.

(3)

Dohoda by nyní měla být schválena.

(4)

Dohoda zřizuje smíšený výbor s rozhodovacími pravomocemi v určitých oblastech, a proto je nutné určit, kdo bude v tomto výboru zastupovat Společenství.

(5)

Dále je třeba stanovit postup pro zaujímání postoje Společenství.

(6)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku a související dokumenty sestávající ze závěrečného aktu a společného prohlášení o společných schůzích smíšených výborů se schvalují jménem Evropského společenství.

Znění dohody, závěrečného aktu a společného prohlášení se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Evropského společenství listinu o schválení podle článku 12 dohody, zavazující Společenství.

Článek 3

Společenství je ve smíšeném výboru zřízeném článkem 3 dohody zastupováno Komisí.

Článek 4

1.   Postoj Společenství ve smíšeném výboru, pokud jde o přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 3 odst. 2 dohody, přijme Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

2.   U všech ostatních rozhodnutí smíšeného výboru přijímá postoj Společenství Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE,

(dále jen „smluvní strany“),

VZHLEDEM K TOMU, že Rada Evropské unie přijala nařízení (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (1), (dále jen „dublinské nařízení“), které nahradilo Dublinskou úmluvu o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství, podepsanou v Dublinu dne 15. června 1990 (2), (dále jen „Dublinská úmluva“), a že Komise Evropských společenství přijala nařízení (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (3), (dále jen „prováděcí nařízení k dublinskému nařízení“);

VZHLEDEM K TOMU, že Rada Evropské unie přijala nařízení (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (4), (dále jen „nařízení o Eurodacu“), aby přispěla k určení smluvní strany, která je podle Dublinské úmluvy příslušná pro posouzení žádosti o azyl, a nařízení (ES) č. 407/2002 ze 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (5), (dále jen „prováděcí nařízení k nařízení o Eurodacu“);

VZHLEDEM K TOMU, že Švýcarská konfederace by měla směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (6) (dále jen „směrnice o ochraně osobních údajů“) uplatňovat tak, jak ji uplatňují členské státy Evropské unie při zpracování údajů pro účely této dohody;

S OHLEDEM NA zeměpisnou polohu Švýcarské konfederace;

VZHLEDEM K TOMU, že účast Švýcarské konfederace na acquis communautaire obsaženém v dublinském nařízení a v nařízení o Eurodacu (dále jen „acquis Dublin/Eurodac“) umožní prohloubit spolupráci mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací;

VZHLEDEM K TOMU, že Evropské společenství uzavřelo s Islandskou republikou a Norským královstvím dohodu o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl podané v členském státě nebo na Islandu nebo v Norsku (7) na základě Dublinské úmluvy;

VZHLEDEM K TOMU, že je žádoucí, aby Švýcarská konfederace byla na základě rovnosti s Islandem a Norskem přidružena k provádění, uplatňování a rozvoji acquis„Dublin/Eurodac“;

VZHLEDEM K TOMU, že je vhodné uzavřít mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací dohodu obsahující práva a povinnosti obdobná těm, která byla sjednána mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandem a Norskem na straně druhé;

PŘESVĚDČENY, že je nezbytné organizovat spolupráci mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací při provádění, praktickém uplatňování a následném rozvoji acquis„Dublin/Eurodac“;

VZHLEDEM K TOMU, že k přidružení Švýcarské konfederace k činnostem Evropského společenství v oblastech upravovaných touto dohodou a k umožnění její účasti ve zmíněných činnostech je nezbytné zřídit výbor podle institucionálního vzoru použitého při přidružení Islandu a Norska;

VZHLEDEM K TOMU, že spolupráce v oblastech, na něž se vztahuje dublinské nařízení a nařízení o Eurodacu, spočívá na zásadách svobody, demokracie, právního státu a dodržování lidských práv tak, jak jsou zejména zaručeny Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950;

VZHLEDEM K TOMU, že hlava IV Smlouvy o založení Evropského společenství a akty přijaté na jejím základě nejsou uplatňovány v Dánském království podle Protokolu o postoji Dánska, připojeného Amsterodamskou smlouvou ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, ale bylo by vhodné vytvořit pro Švýcarskou konfederaci a Dánsko možnost uplatňovat v jejich vzájemných vztazích základní ustanovení této dohody;

VZHLEDEM K TOMU, že je nezbytné zajistit, aby státy, se kterými Evropské společenství zřídilo přidružení vztahující se k provádění, uplatňování a rozvoji acquis„Dublin/Eurodac“, uplatňovaly toto acquis rovněž ve svých vzájemných vztazích;

VZHLEDEM K TOMU, že řádné fungování acquis„Dublin/Eurodac“ vyžaduje současné provádění této dohody a dohod mezi jednotlivými stranami přidruženými k provádění a rozvoji acquis„Dublin/Eurodac“, kterými se upravují jejich vzájemné vztahy;

S OHLEDEM NA přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis;

VZHLEDEM K provázanosti mezi schengenským acquisacquis„Dublin/Eurodac“;

VZHLEDEM K TOMU, že tato provázanost vyžaduje současné uplatňování acquis„Dublin/Eurodac“ se schengenským acquis;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Švýcarská konfederace (dále jen „Švýcarsko“) provádí a uplatňuje

dublinské nařízení,

nařízení o Eurodacu,

prováděcí nařízení k nařízení o Eurodacu a

prováděcí nařízení k dublinskému nařízení

ve svých vztazích s členskými státy Evropské unie (dále jen „členské státy“).

2.   Členské státy uplatňují vůči Švýcarsku předpisy uvedené v odstavci 1.

3.   Aniž je dotčen článek 4, provádí a uplatňuje Švýcarsko rovněž akty a opatření přijaté Evropským společenstvím, které mění nebo doplňují předpisy uvedené v odstavci 1, a rozhodnutí přijatá postupy stanovenými těmito předpisy.

4.   Švýcarsko provádí a uplatňuje ustanovení směrnice o ochraně osobních údajů obdobně tak, jak jsou uplatňována v členských státech, pokud se jedná o údaje zpracovávané za účelem provádění a uplatňování předpisů uvedených v odstavci 1.

5.   Pro účely odstavců 1 a 2 se má za to, že odkazy na „členské státy“ v předpisech uvedených v odstavci 1 zahrnují Švýcarsko.

Článek 2

1.   Při vypracování nových právních předpisů měnících nebo doplňujících předpisy uvedené v článku 1 Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) neformálně konzultuje švýcarské odborníky stejným způsobem, jakým při přípravě svých návrhů konzultuje odborníky členských států.

2.   Komise při předávání návrhů uvedených v odstavci 1 Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie (dále jen „Rada“) předá jejich opisy Švýcarsku.

Na požádání jedné ze smluvních stran se může ve smíšeném výboru zřízeném článkem 3 uskutečnit předběžná výměna názorů.

3.   V rámci trvalého procesu předávání informací a konzultací se smluvní strany opětovně vzájemně konzultují na žádost jedné z nich na zasedání smíšeného výboru v důležitých okamžicích fáze, která předchází přijetí právních předpisů uvedených v odstavci 1.

4.   V průběhu fáze předávání informací a konzultací spolupracují smluvní strany v dobré víře, aby byly na konci procesu usnadněny činnosti smíšeného výboru podle této dohody.

5.   Zástupci švýcarské vlády jsou oprávněni předkládat smíšenému výboru náměty týkající se otázek uvedených v odstavci 1.

6.   Komise zajistí švýcarským odborníkům co nejširší účast podle dotyčných oblastí při přípravě předloh opatření, která mají být dále předložena výborům, jež jsou nápomocny Komisi při výkonu její výkonných pravomocí. Při vypracování opatření Komise konzultuje také švýcarské odborníky stejným způsobem, jako konzultuje odborníky z členských států.

7.   V případě, že se věc předkládá Radě postupem použitelným pro daný typ výboru, předá Komise Radě názory švýcarských odborníků.

Článek 3

1.   Zřizuje se smíšený výbor složený ze zástupců smluvních stran.

2.   Smíšený výbor přijme vzájemnou dohodou svůj jednací řád.

3.   Smíšený výbor se schází z podnětu svého předsedy nebo na žádost některého ze svých členů.

4.   Smíšený výbor se schází podle potřeby na vhodné úrovni, aby posoudil praktické provádění a uplatňování předpisů uvedených v článku 1 a uskutečnil výměnu názorů k vypracování aktů a opatření měnících nebo doplňujících předpisy uvedené v článku 1.

Má se za to, že veškerá výměna informací týkajících se této dohody je prováděna v rámci mandátu smíšeného výboru.

5.   Smíšenému výboru předsedá střídavě po dobu šesti měsíců zástupce Evropského společenství a zástupce švýcarské vlády.

Článek 4

1.   S výhradou odstavce 2, pokud Rada přijímá akty nebo opatření měnící nebo doplňující předpisy uvedené v článku 1 a pokud jsou akty nebo opatření přijímány postupy stanovených těmito předpisy, uplatňují tyto akty nebo opatření členské státy a Švýcarsko souběžně, není-li výslovně stanoveno jinak.

2.   Komise neprodleně oznámí Švýcarsku přijetí aktů nebo opatření uvedených v odstavci 1. Švýcarsko se vysloví o přijetí jejich obsahu a o jejich provedení ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí oznámí Komisi ve lhůtě třiceti dní po přijetí dotyčných aktů nebo opatření.

3.   Pokud se obsah zmíněných aktů nebo opatření může stát pro Švýcarsko závazným až po splnění jeho ústavních požadavků, uvědomí o tom Švýcarsko Komisi ve svém oznámení. Švýcarsko neprodleně písemně uvědomí Komisi o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení bezprostředně po uplynutí lhůty pro referendum. Je-li požadováno referendum, má Švýcarsko k učinění oznámení lhůtu nejvýše dvou let od oznámení Komise. Od stanoveného dne vstupu v platnost aktu nebo opatření pro Švýcarsko a do oznámení splnění ústavních požadavků Švýcarsko prozatímně uplatňuje, je-li to možné, obsah dotyčného aktu nebo opatření.

4.   Nemůže-li Švýcarsko prozatímně uplatňovat dotyčný akt nebo opatření a tento stav působí obtíže narušením fungování spolupráce v oblasti „Dublin/Eurodac“, prozkoumá situaci smíšený výbor. Evropské společenství může vůči Švýcarsku přijmout přiměřená a nezbytná opatření k zajištění řádného fungování spolupráce v oblasti „Dublin/Eurodac“.

5.   Přijetí aktů a opatření uvedených v odstavci 1 Švýcarskem zakládá práva a povinnosti mezi Švýcarskem a členskými státy Evropské unie.

6.   V případě, že

a)

Švýcarsko oznámí rozhodnutí nepřijmout obsah aktu nebo opatření uvedeného v odstavci 1, pro nějž byly použity postupy stanovené v této dohodě, nebo

b)

Švýcarsko neučiní oznámení ve lhůtě třiceti dní stanovené v odstavci 2 nebo

c)

Švýcarsko neučiní oznámení po uplynutí lhůty pro referendum nebo v případě referenda po uplynutí lhůty dvou let stanovené v odstavci 3 nebo neuplatňuje prozatímně akt nebo opatření podle stejného odstavce ode dne stanoveného pro vstup aktu nebo opatření v platnost,

tato dohoda se pozastavuje.

7.   Smíšený výbor projedná otázku, která způsobila pozastavení, a ve lhůtě 90 dní se pokusí zabránit případu nepřijetí nebo neratifikování. Po prozkoumání všech dalších možností k zachování řádného fungování této dohody, včetně možnosti uznání rovnocennosti právních předpisů, může jednomyslně rozhodnout o obnovení této dohody. V případě, že pozastavení této dohody po devadesáti dnech trvá, pozbývá tato dohoda účinnosti.

Článek 5

1.   Pro účely dosažení cíle smluvních stran, kterým je co nejjednotnější uplatňování a výklad předpisů uvedených v článku 1, smíšený výbor neustále sleduje vývoj judikatury Soudního dvora Evropských společenství (dále jen „Soudní dvůr“), jakož i vývoj judikatury příslušných švýcarských soudů týkající se těchto předpisů. Pro tento účel se smluvní strany dohodly na bezodkladném vzájemném předávání této judikatury.

2.   Švýcarsko je oprávněno předkládat Soudnímu dvoru písemná podání nebo vyjádření, pokud soud členského státu předloží Soudnímu dvoru předběžnou otázku týkající se výkladu některého předpisu uvedeného v článku 1.

Článek 6

1.   Švýcarsko předloží každoročně smíšenému výboru výroční zprávu o způsobu, jakým jeho správní orgány a soudy uplatňovaly a vykládaly předpisy uvedené v článku 1, jak jsou případně vykládány Soudním dvorem.

2.   Pokud smíšený výbor není schopen do dvou měsíců poté, co byl uvědomen o závažném rozdílu mezi judikaturou Soudního dvora a judikaturou švýcarských soudů nebo o závažném rozdílu v uplatňování předpisů uvedených v článku 1 mezi orgány dotčených členských států a švýcarskými orgány, zajistit jednotné uplatňování a výklad, použije se postup podle článku 7.

Článek 7

1.   V případě sporu o uplatňování nebo výklad této dohody, nebo nastane-li situace podle čl. 6 odst. 2, zařadí se tato věc úředně jako sporný bod na program jednání smíšeného výboru.

2.   Smíšený výbor musí sporný bod vyřešit do devadesáti dní ode dne přijetí programu jednání, na nějž byl tento spor zařazen.

3.   Pokud smíšený výbor nemůže spor vyřešit ve lhůtě devadesáti dní uvedené v odstavci 2, prodlužuje se tato lhůta o dalších devadesát dní s cílem dosáhnout konečného řešení. Nepřijme-li smíšený výbor v této lhůtě rozhodnutí, pozbývá tato dohoda účinnosti posledním dnem uvedeného období.

Článek 8

1.   Pokud jde o správní a provozní náklady spojené se zřízením a fungováním ústřední jednotky Eurodac, poskytuje Švýcarsko do souhrnného rozpočtu Evropských společenství příspěvek ve výši 7,286 % počáteční referenční částky 11 675 000 EUR a od rozpočtového roku 2004 roční příspěvek 7,286 % vzhledem k odpovídajícím rozpočtovým položkám pro daný rozpočtový rok.

Pokud jde o další správní a provozní náklady spojené s uplatňováním této dohody, poskytuje Švýcarsko pro tento účel do souhrnného rozpočtu Evropských společenství roční příspěvek podle poměru svého hrubého domácího produktu ve vztahu k hrubému domácímu produktu všech zúčastněných států.

2.   Švýcarsko má právo obdržet dokumenty týkající se této dohody a při jednání smíšeného výboru požádat o tlumočení do úředního jazyka orgánů Evropských společenství podle svého výběru.

Článek 9

Švýcarský národní kontrolní úřad pověřený ochranou údajů a nezávislý kontrolní orgán zřízený na základě čl. 286 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství spolupracují v měřítku nezbytném k výkonu svých funkcí, a zejména si vyměňují veškeré užitečné informace. Tyto dva orgány stanoví způsob své spolupráce vzájemnou dohodou.

Článek 10

1.   Touto dohodou nejsou nijak dotčeny jiné smlouvy uzavřené mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem.

2.   Touto dohodou nejsou nijak dotčeny smlouvy, které může Evropské společenství v budoucnu se Švýcarskem uzavřít.

Článek 11

1.   Dánské království může požádat o účast v této dohodě. Smluvní strany, jednajíce se souhlasem Dánského království, stanoví podmínky pro tuto účast v protokolu k této dohodě.

2.   Švýcarsko uzavře dohodu s Islandskou republikou a Norským královstvím o založení vzájemných práv a povinností na základě jejich přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji acquis„Dublin/Eurodac“.

Článek 12

1.   Tato dohoda podléhá ratifikaci nebo schválení smluvními stranami. Ratifikační nebo schvalovací listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady, který je jejich depozitářem.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce, který následuje po oznámení o uložení poslední ratifikační nebo schvalovací listiny smluvních stran depozitářem.

3.   Články 2 a 3 a čl. 4 odst. 2 první věta se prozatímně provádějí ode dne podpisu této dohody.

Článek 13

V případě aktů nebo opatření přijatých po podpisu této dohody, ale před jejím vstupem v platnost, začíná období třiceti dní uvedené v čl. 4 odst. 2 poslední větě běžet od vstupu této dohody v platnost.

Článek 14

1.   Tato dohoda je prováděna pouze tehdy, pokud jsou rovněž prováděny dohody uvedené v článku 11.

2.   Kromě toho je tato dohoda prováděna pouze tehdy, pokud je rovněž prováděna Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskem o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Článek 15

1.   K této dohodě může přistoupit Lichtenštejnsko.

2.   Přistoupení Lichtenštejnska bude předmětem protokolu k této dohodě, ve kterém budou stanoveny veškeré důsledky tohoto přistoupení, včetně založení práv a povinností mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem a také mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy na straně druhé.

Článek 16

1.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět zasláním písemného prohlášení depozitáři. Toto prohlášení nabývá účinku šest měsíců po uložení.

2.   Tato dohoda se považuje za vypovězenou, pokud Švýcarsko vypoví některou z dohod uvedených v článku 11 nebo dohodu uvedenou v čl. 14 odst. 2.

Článek 17

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 254, 19.8.1997, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 222, 5.9.2003, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 93, 3.4.2001, s. 38.


ZÁVĚREČNÝ AKT


Zplnomocnění zástupci přijali následující společná prohlášení, připojená k tomuto závěrečnému aktu:

1.

Společné prohlášení smluvních stran o úzkém dialogu

2.

Společné prohlášení smluvních stran ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně údajů

Zplnomocnění zástupci rovněž vzali na vědomí následující prohlášení, připojená k tomuto závěrečnému aktu:

1.

Prohlášení Švýcarska k čl. 4 odst. 3 o lhůtě přijetí dalšího rozvoje acquis„Dublin/Eurodac“

2.

Prohlášení Evropské komise o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O ÚZKÉM DIALOGU

Smluvní strany zdůrazňují význam úzkého plodného dialogu mezi všemi zúčastněnými stranami v provádění předpisů uvedených v čl. 1 odst. 1 dohody.

S ohledem na čl. 3 odst. 1 dohody přizývá Komise odborníky z členských států na schůze smíšeného výboru k projednání výměny názorů se Švýcarskem ke všem otázkám uvedeným v dohodě.

Smluvní strany zaznamenaly vůli členských států k přijetí výše uvedeného pozvání a účasti na výměně názorů se Švýcarskem ke všem otázkám uvedeným v dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN KE SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/46/ES O OCHRANĚ ÚDAJŮ

V rámci dohody se smluvní strany dohodly, že vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů bude účast zástupců Švýcarské konfederace uskutečňována podle modelu založeného na dohodě ve formě výměny dopisů týkající se výborů, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí, připojené k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenství a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

JINÁ PROHLÁŠENÍ

 

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA K ČL. 4 ODST. 3 O LHŮTĚ PŘIJETÍ DALŠÍHO ROZVOJE ACQUIS„DUBLIN/EURODAC“

Maximální lhůta dvou let uvedená v čl. 4 odst. 3 zahrnuje jak schválení, tak provedení aktu nebo opatření. Obsahuje tyto fáze:

přípravná fáze,

parlamentní jednání,

lhůta pro referendum (100 dní od vyhlášení aktu) a popřípadě

referendum (uspořádání a hlasování).

Federální rada bezodkladně informuje Radu a Komisi o provedení každé fáze.

Federální rada se zavazuje využít všechny prostředky, aby bylo zajištěno, že jednotlivé výše uvedené fáze budou probíhat co nejrychleji.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE O VÝBORECH, KTERÉ JSOU NÁPOMOCNY EVROPSKÉ KOMISI PŘI VÝKONU JEJÍCH VÝKONNÝCH PRAVOMOCÍ

V současnosti jsou Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí v oblasti provádění, uplatňování a rozvoje acquis„Dublin/Eurodac“ nápomocny

výbor zřízený článkem 27 nařízení (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003 („Dublinský výbor“) a

výbor zřízený nařízením (ES) č. 2725/2000 („Výbor pro Eurodac“).


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEČNÝCH SCHŮZÍCH SMÍŠENÝCH VÝBORŮ

Delegace Evropské komise,

delegace zastupující vlády Islandské republiky a Norského království,

delegace zastupující vládu Švýcarské konfederace,

se rozhodly společně pořádat schůze smíšených výborů založených Dohodou mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku na jedné straně a Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku na straně druhé,

shledávají, že společné konání těchto schůzí vyžaduje pragmatické ujednání o předsedání těmto schůzím, když mají toto předsednictví vykonávat přidružené státy podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo Švýcarsku nebo Dohody mezi Evropským společenstvím a republikou Island a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku,

berou na vědomí, že přidružené země vyslovily přání postoupit podle potřeby výkon svého předsednictví a rotovat je mezi sebou v abecedním pořadí podle názvu ode dne vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku v platnost.


27.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/18


Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (1) a Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku  (2) – informace o vstupu v platnost

Vzhledem k tomu, že postupy nezbytné pro vstup v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, jakož i Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, které byly obě podepsány v Lucemburku dne 26. října 2004, byly dokončeny dne 1. února 2008, vstoupí tyto dohody v souladu se svým čl. 14 odst. 1 v případě první dohody a čl. 12 odst. 2 v případě druhé dohody společně v platnost dne 1. března 2008.


(1)  Viz strana 52 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku.


27.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. března 2007,

kterým se schvaluje uzavření Dohody ve formě výměny dopisů zaznamenávající společnou shodu na obnovení a změně dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými

(2008/148/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 170 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a na čl. 300 odst. 3 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002–2006) (2) upravuje mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu výroby.

(2)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (3) stanoví, že má být pokračováno v mezinárodní spolupráci.

(3)

Dohoda ve formě výměny dopisů byla uzavřena mezi Evropským společenstvím, Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými (4), která zaznamenala společnou shodu na zásadách mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (dále jen „dohoda IMS“). Doba, na kterou byla dohoda IMS uzavřena, uplynula v dubnu 2005. Jelikož se zdálo, že tato dohoda významně přispívá ke zlepšování výzkumu v oblasti inteligentních výrobních systémů, požádala Komise o mandát k jednání o obnovení této dohody.

(4)

Rozhodnutím ze dne 29. listopadu 2005 Rada zmocnila Komisi, aby jménem Evropského společenství jednala s Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými o obnovení a změně dohody IMS.

(5)

Jednání proběhla v souladu s mandátem k jednání a výsledky byly začleněny do obecných podmínek pro mezinárodní spolupráci v oblasti inteligentních výrobních systémů (Terms of Reference for a scheme for international cooperation in advanced manufacturing for intelligent manufacturing systems), dále jen „obecné podmínky IMS“, který stanoví rámec pro tuto spolupráci. Obecné podmínky IMS jsou připojeny k výměně dopisů zaznamenávající společnou shodu na obnovení a změně dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) mezi Evropským společenstvím, Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“). Změny předchozí úpravy se týkají řízení IMS a jeho rozpočtových operací.

(6)

Obecné podmínky IMS stanoví, že předsednictví řízení IMS rotuje mezi účastníky IMS programu. Aby mohlo Společenství splnit tuto povinnost, mělo by být stanoveno, že Evropské společenství zajistí meziregionální sekretariát IMS v Evropě.

(7)

Dohoda ve formě výměny dopisů by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů zaznamenávající společnou shodu na obnovení a změně dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými se tímto schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Společenství (5).

V Bruselu dne 22. března 2007.

Za Radu

předseda

W. TIEFENSEE


(1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 161, 18.6.1997, s. 2Úř. věst. L 151, 7.6.2001, s. 35.

(5)  Den vstupu v platnost dohody bude zveřejněn generálním sekretariátem Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

ve formě výměny dopisů zaznamenávající společnou shodu na obnovení a změně dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými

V Bruselu dne

Vážený pane,

odvolávám se na dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) uzavřenou v roce 1997, respektive 2001 mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými.

Účelem tohoto dopisu je zaznamenat společnou shodu, které bylo dosaženo ohledně obnovení a změny této dohody o spolupráci, jak je uvedeno v obecných podmínkách spolupráce připojených k tomuto dopisu.

Zúčastněné regiony budou spolupracovat na zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti, řešit globální výrobní problémy a vyvíjet pokročilé výrobní technologie a systémy. Tato spolupráce zajistí vyváženost mezi výhodami a příspěvky, bude mít zásadní význam pro průmysl a bude založena na zásadě společného zájmu a vzájemné shody.

Financování činností spolupráce bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a bude podléhat platným právním a správním předpisům zúčastněných regionů. Každý zúčastněný region bude financovat svou vlastní účast a poskytovat v přiměřené výši peněžité nebo věcné příspěvky na krytí nákladů meziregionálního sekretariátu IMS. Tento sekretariát bude fungovat a postupovat podle zásad uvedených v obecných podmínkách spolupráce. Evropské společenství je připraveno zajistit meziregionální sekretariát, když se zúčastněné regiony společně dohodnou, že je na něm řada.

Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na období 10 let. Každý zúčastněný region od ní může kdykoliv odstoupit při zachování dvanáctiměsíční výpovědní lhůty. Účastníci přezkoumají program spolupráce 5 let po jeho zahájení.

Evropské společenství a Norsko si vyhrazují možnost vystupovat společně jako jeden evropský region.

Tento dopis spolu s jeho přijetím zúčastněnými regiony schvaluje obecné podmínky spolupráce a zaznamenává společnou shodu na zásadách spolupráce v oblasti IMS. Byl bych rád, kdybych od Vás v dohledné době obdržel potvrzení této shody.

Jménem Evropského společenství

PŘÍLOHA

TERMS OF REFERENCE FOR A SCHEME FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN ADVANCED MANUFACTURING FOR INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS

TABLE OF CONTENTS

1.

PREAMBLE

2.

PURPOSE

3.

RATIONALE

4.

OPERATING PRINCIPLES

5.

STRUCTURE AND FUNDING

6.

MANAGEMENT STRUCTURE

7.

TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

8.

DURATION OF THE IMS SCHEME

9.

ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

10.

FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

11.

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

12.

DISSEMINATION OF RESULTS

Technical Appendix 1:

Intellectual property rights provisions for research and development projects

Technical Appendix 1.A:

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Technical Appendix 2:

financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

Technical Appendix 3:

IMS technical themes

Technical Appendix 4:

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

Technical Appendix 5:

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

Technical Appendix 6:

Admission of new participants

Technical Appendix 7:

Project consortia formation and evaluation

Technical Appendix 8:

Role Of IMS vis-à-vis small and medium-sised enterprises (SMEs), universities and government research institutes

1.   PREAMBLE

This document sets forth the terms of reference for the partners of the intelligent manufacturing systems (IMS) scheme for international cooperation in research and development in intelligent manufacturing systems. These terms of reference are not intended to create obligations under international or domestic law.

2.   PURPOSE

The IMS scheme is an international and multilateral cooperation scheme in which Participants work cooperatively to boost industrial competitiveness, solve problems facing manufacturing worldwide, and develop advanced manufacturing technologies and systems to benefit humanity. Its purposes are to:

enhance knowledge-based manufacturing in industry to improve the quality of life and citizens and improve the global environment,

share manufacturing knowledge and to transfer it to future generations,

increase the participation of SMEs in international collaborative activities,

adapt educational and training activities to support the knowledge-based manufacturing industries, and

contribute to establishing common, global norms and standards.

3.   RATIONALE

Manufacturing has been and continues to be an important element in the global economy. It remains a primary generator of wealth and is critical to establishing a sound economic basis for economic growth.

Properly managed international cooperation in research and development in advanced manufacturing can help improve manufacturing operations (1). IMS provides the framework within which cooperative research and development activities can flourish. IMS:

provides a structure for global, ‘forward-thinking’ syntheses (e.g. roadmaps, analyses, foresight),

fosters the creation of networks to reinforce interaction and collaborative research and development,

fosters the development of consortia to undertake collaborative research and development projects (including cooperative work on pre-standardisation topics),

provides an intellectual property rights management framework (Technical Appendix 1) for international collaboration and dissemination activities, and

disseminates research results broadly.

4.   OPERATING PRINCIPLES

IMS collaborative activities proceed on the following bases:

contributions to, and benefits from such cooperation, are equitable and balanced,

collaborative projects have industrial relevance,

collaborative project should include where possible academic participation,

collaborative projects are carried out by inter-regional, geographically distributed consortia,

collaborative projects can occur throughout the full innovation cycle,

IMS project activities under government sponsorship or using government resources should not involve competitive research and development,

results of collaborative projects are shared through a process of controlled information diffusion, and

there should be protection for an equitable allocation of any intellectual property right created or furnished during cooperation projects.

5.   STRUCTURE AND FUNDING

IMS is governed by a management structure that consists of:

an International Steering Committee,

an Inter-Regional Secretariat, and

Regional Secretariats.

5.1.   Funding for the management structure

Each participant will fund its own participation,

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded,

Each participant will contribute in an equitable manner in funding or in kind to defray the costs of operating the Inter-Regional Secretariat,

Each participant will be responsible for supporting its own delegation, and

Each Participant will have the right to audit the operations of the management structure.

Principles for setting up and executing the IRS budget shall be in accordance with Technical Appendix 2.

5.2.   Funding for the Projects

Each participant will fund its own participation, and

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded.

6.   MANAGEMENT STRUCTURE

6.1.   IMS International Steering Committee

The IMS International Steering Committee will oversee the IMS scheme. Members must be eminent representatives of the participants' industrial, academic, or governmental/public administration sectors who are knowledgeable in manufacturing issues. Members must be willing and able to devote the necessary time and effort involved in guiding the IMS scheme.

6.1.2.

Composition. Two members and one observer from each participant will normally comprise a participant's delegation.

Selection of delegation members is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations. Designation of alternate delegation members is recommended, but not mandatory.

Each delegation will have a head of delegation who will serve as the chief spokesperson for the delegation. Selection of the head of delegation is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations.

Each participant's delegation to the meetings of the IMS International Steering Committee may be accompanied by two representatives from its designated Regional Secretariat. Additional attendance is at the discretion of the chair of the IMS International Steering Committee.

6.1.3.

Consensus. The IMS International Steering Committee will reach decisions by consensus of its members.

6.1.4.

Chair. The chair of the IMS International Steering Committee will rotate among the participants and will be decided by the IMS International Steering Committee. The term of each chair will last for 30 months. During the term when a participant chairs, that participant also is responsible for organising the Inter-Regional Secretariat. The participant which is to take the following term will serve as vice chair.

6.1.5.

Responsibilities. The IMS International Steering Committee will determine policies and strategies for undertaking, and for the evolution of, the IMS scheme, including the matter of new participants. It will also:

provide overall guidance, set strategic priorities, review, amend, and update Technical Appendices 3, 4, 5, 7, and 8 and additional Technical Appendices within the scope of these terms of reference, and oversee the implementation of IMS,

oversee the Inter-Regional Secretariat and approve its budget,

provide international promotion for IMS and for manufacturing as a generic discipline,

endorse projects as provided in Section 10,

set performance metrics of the scheme and provide a regular report in respect of same,

ensure activities undertaken under this scheme are done in a manner consistent with the purpose, principles and structure agreed upon by the participants,

foster communication among the International IMS Steering Committee, the Inter-Regional Secretariats, and the project consortium members,

sponsor and approve new IMS documents, and

form interim task forces or committees (e.g., for technical or legal issues), if necessary, to accomplish its work.

6.2.   Inter-Regional Secretariat

The participant that chairs the International Steering Committee will be responsible for organising and managing the Inter-Regional Secretariat. The Inter-Regional Secretariat's primary role is to execute the policies and actions as decided by the IMS International Steering Committee. The responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 4.

6.3.   Regional Secretariats

The governments/public administrations and public organisations of the participants will organise and manage their respective Regional Secretariats in a manner they see fit. The responsibilities of the IMS Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 5.

7.   TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

7.1.   Transition

It is the intention of the participants that IMS projects endorsed under the original scheme should be considered to be continued to be endorsed by the current ISC and its successor upon commencement of the new IMS scheme. Other IMS activities, including processing of applications to become a participant, shall continue without interruption.

7.2.   Commencement

The IMS scheme will commence upon:

the ratification of the Terms of Reference for the IMS Scheme by at least three (3) participants. participants under the pre-existing IMS Scheme become new participants under this scheme when they ratify these Terms of Reference;

the appointment of the members to the IMS International Steering Committee; and,

the designation of the Regional Secretariats.

8.   DURATION OF THE IMS SCHEME

participants will review the scheme every five years to determine whether it should be continued, modified or terminated. A participant may withdraw at any time subject to 12 months' notice to other participants.

9.   ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

The IMS International Steering Committee can admit new participants. The procedures for admission of new participants are set forth in Technical Appendix 6.

10.   FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

The IMS International Steering Committee shall have the authority to set the procedures for: (i) project consortia and formation, evaluation and review; these procedures are set forth in Technical Appendix 7; and (ii) other collaborative instruments within the scope of these Terms of Reference.

11.   SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The participants individually and the IMS International Steering Committee will develop mechanisms to enlist SMEs directly and indirectly in the IMS scheme. A representative list of these mechanisms is in Technical Appendix 8.

12.   DISSEMINATION OF RESULTS

Dissemination of information is of the utmost importance and is required in the IMS scheme. However, all information dissemination must comply with the intellectual property rights provisions in Technical Appendix 1. This includes the dissemination of interim and final project technical results.

Information dissemination will occur at the project, regional and inter-regional levels. This dissemination shall be, but not limited to, written reports, international symposia, and publications by members of the academic sector.

Technical Appendix 1

Intellectual property rights provisions for research and development projects

OBJECTIVES

These provisions lay down mandatory requirements as well as recommended principles for PARTNERS which wish to participate in a PROJECT conducted within the Intelligent Manufacturing Systems Scheme (IMS SCHEME). The objectives of these provisions are to provide adequate protection for intellectual property rights used in and generated during joint research and development PROJECTS under the IMS SCHEME while ensuring:

that contributions and benefits by PARTICIPANTS, from cooperation in such PROJECTS, are equitable and balanced,

that the proper balance is struck between the need for flexibility in PARTNERS' negotiations and the need for uniformity of procedure among PROJECTS and among PARTNERS, and

that the results of the research will be shared by the PARTNERS through a process that protects and equitably allocates any intellectual property rights created or furnished during the cooperation.

Article 1

Definitions

1.1.

ACCOUNTING. The sharing of any consideration such as royalties or other license fees by one PARTNER with another PARTNER when the first PARTNER which solely or jointly owns FOREGROUND discloses, licenses or assigns it to a third party.

1.2.

AFFILIATE. Any legal entity directly or indirectly owned or controlled by, or owning or controlling, or under the same ownership or control as, any PARTNER. Common ownership or control through government does not in itself create AFFILIATE status.

Ownership or control shall exist through the direct or indirect:

ownership of more than 50 % of the nominal value of the issued equity share capital, or

ownership of more than 50 % of the shares entitling the holders to vote for the election of directors or persons performing similar functions, or right by any other means to elect or appoint directors, or persons performing similar functions, who have a majority vote, or,

ownership of 50 % of the shares, and the right to control management or operation of the company through contractual provisions.

1.3.

BACKGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS except BACKGROUND RIGHTS owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATE and which are not FOREGROUND.

1.4.

BACKGROUND RIGHTS: Patents for inventions and design and utility models, and applications therefor as soon as made public, owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATES, a license for which is necessary for the work in a PROJECT or for the commercial exploitation of FOREGROUND, and which are not FOREGROUND.

1.5.

CONFIDENTIAL INFORMATION: All information which is not made generally available and which is only made available in confidence by law or under written confidentiality agreements.

1.6.

CONSORTIUM: Three or more GROUPS which have agreed to carry out jointly a PROJECT.

1.7.

COOPERATION AGREEMENT: The one or more signed agreements among all PARTNERS in a CONSORTIUM concerning the conduct of the PROJECT.

1.8.

FOREGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS first created, conceived, invented or developed in the course of work in a PROJECT.

1.9.

GROUP: All PARTNERS in a given PROJECT from the geographic area of a PART ICIPANT.

1.10.

IMS SCHEME: The Intelligent Manufacturing Systems Scheme.

1.11.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: All rights defined by Article 2(viii) of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation signed at Stockholm on 14 July 1967 (see Technical Appendix 1.A.), excluding trademarks, service marks and commercial names and designations.

1.12.

NON-PROFIT INSTITUTIONS: Any legal entity, either public or private, established or organised for purposes other than profit-making, which does not itself commercially exploit FOREGROUND.

1.13.

PARTICIPANT: Australia, Canada, the European Union and Norway, Japan, Korea, Switzerland, the United States and any other country or geographic region whose participation in the IMS SCHEME may be approved in the manner determined by the PARTICIPANTS.

1.14.

PARTNER: Any legal or natural person participating as a contracting party to the COOPERATION AGREEMENT for a given PROJECT.

1.15.

PROJECT: Any research and development project carried out by a CONSORTIUM within the IMS SCHEME.

1.16.

SUMMARY INFORMATION: A description of the objectives, status and results of a PROJECT which does not disclose CONFIDENTIAL INFORMATION.

Article 2

Mandatory provisions

Each COOPERATION AGREEMENT must contain substantive terms and conditions that are fully consistent with each of the provisions 2.1 through 2.13 in this Article and the definitions used in each COOPERATION AGREEMENT shall be those specified in Article 1 of this document.

Where a PROJECT or a potential PARTNER or its AFFILIATES is subject to government requirements, whether by law or agreement, and such requirements will affect rights or obligations pursuant to the COOPERATION AGREEMENT, the potential PARTNER shall disclose to the other PARTNERS all such requirements of which it is aware prior to signing the COOPERATION AGREEMENT. PARTNERS must ensure that ownership, use, disclosure and licensing of FOREGROUND will comply with these mandatory provisions if the PROJECT is subject to government requirements.

PARTNERS will, at the outset of a PROJECT, promptly notify one another of their AFFILIATES which will be involved in the performance of the PROJECT, and will notify one another of any changes in the AFFILIATES so involved during the life of the PROJECT. At the time of entering into a COOPERATION AGREEMENT, and immediately after new legal entities have come to meet the AFFILIATE definition, PARTNERS may exclude AFFILIATES from the rights and obligations set forth in these provisions in accordance with the terms of the COOPERATION AGREEMENT.

Written Agreement

2.1.

PARTNERS shall enter into a written COOPERATION AGREEMENT that governs their participation in a PROJECT consistent with this document.

Ownership

2.2.

FOREGROUND shall be owned solely by the PARTNER or jointly by the PARTNERS creating it.

2.3.

A PARTNER which is the sole owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without ACCOUNTING to any other PARTNER.

2.4.

A PARTNER which is a joint owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER, unless otherwise agreed in the COOPERATION AGREEMENT.

2.5.

A PARTNER may assign its sole and/or joint ownership interests in its BACKGROUND, BACKGROUND RIGHTS and FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER.

PARTNERS who assign any of their rights to BACKGROUND RIGHTS or FOREGROUND must make each assignment subject to the COOPERATION AGREEMENT and must require each assignee to agree in writing to be bound to the assignor's obligations under the COOPERATION AGREEMENT in respect of the assigned rights.

Dissemination of information

2.6.

SUMMARY INFORMATION shall be available to all PARTNERS in other PROJECTS and to the committees formed under the IMS SCHEME.

2.7.

The CONSORTIUM will make available at the end of the PROJECT a public report setting out SUMMARY INFORMATION about the PROJECT.

License rights

Foreground

2.8.

Each PARTNER and its AFFILIATES may use FOREGROUND, royalty-free, for research and development and for commercial exploitation. Commercial exploitation includes the rights to use, make, have made, sell and import.

However, in exceptional circumstances,

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is solely owned by such NON-PROFIT INSTITUTIONS; and

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is jointly owned with such NON-PROFIT INSTITUTIONS, provided such royalties are both small and consistent with the principle that contributions and benefits in the IMS SCHEME must be balanced and equitable.

2.9.

A non-owning PARTNER and its AFFILIATES may not disclose or sub-license FOREGROUND to third parties except that each PARTNER or its AFFILIATES may, in the normal course of business:

disclose FOREGROUND in confidence solely for the purposes of manufacturing, having manufactured, importing or selling products,

sub-license any software forming part of FOREGROUND in object code, or

engage itself in the rightful provision of products or services that inherently disclose the FOREGROUND.

Background

2.10.

A PARTNER in a PROJECT may, but is not obligated to, supply or license its BACKGROUND to other PARTNERS.

2.11.

PARTNERS and their AFFILIATES may use another PARTNER'S or its AFFILIATES' BACKGROUND RIGHTS solely for research and development in the PROJECT without additional consideration, including, but not limited to, financial consideration.

2.12.

PARTNERS and their AFFILIATES must grant to other PARTNERS and their AFFILIATES a license of BACKGROUND RIGHTS on normal commercial conditions when such license is necessary for the commercial exploitation of FOREGROUND unless:

the owning PARTNER or its AFFILIATE is by reason of law or by contractual obligation existing before signature of the COOPERATION AGREEMENT unable to grant such licenses and such BACKGROUND RIGHTS are specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT; or

the PARTNERS agree, in exceptional cases, on the exclusion of BACKGROUND RIGHTS specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT.

Survival of rights

2.13.

The COOPERATION AGREEMENT shall specify that the rights and obligations of PARTNERS and AFFILIATES concerning FOREGROUND, BACKGROUND and BACKGROUND RIGHTS shall survive the natural expiration of the term of the COOPERATION AGREEMENT.

Article 3

Provisions that need to be addressed in the Cooperation Agreement

PARTNERS shall address each of the following items in their COOPERATION AGREEMENT:

Publication of results

3.1.

PARTNERS shall address the issue of the consent required, if any, from the other PARTNERS for publication of the results from the PROJECT other than SUMMARY INFORMATION.

3.2.

PARTNERS shall address the issue of whether PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS may, for academic purposes, publish FOREGROUND which they solely own, provided that adequate procedures for protecting FOREGROUND are taken in accordance with Articles 3.3 and 3.4.

Protection of foreground

3.3.

PARTNERS shall identify the steps they will take to seek legal protection of FOREGROUND by means of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS and upon making an invention shall notify other PARTNERS in the same PROJECT in a timely manner of the protection sought and provide a summary description of the invention.

3.4.

PARTNERS shall address the issue of prompt notification of all other PARTNERS in the same PROJECT and, upon request and on mutually agreed conditions, disclosure of the invention and reasonably cooperate in such protection being undertaken by another PARTNER in the same PROJECT in the event and to the extent that a PARTNER or PARTNERS which own FOREGROUND do not intend to seek such protection.

Confidential information

3.5.

PARTNERS shall identify the measures they will take to ensure that any PARTNER which has received CONFIDENTIAL INFORMATION only uses or discloses this CONFIDENTIAL INFORMATION by itself or its AFFILIATES as far as permitted under the conditions under which it was supplied.

Dispute settlement and applicable laws

3.6.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the manner in which disputes will be settled.

3.7.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the law which will govern the COOPERATION AGREEMENT

Article 4

Optional provisions

PARTNERS may, but are not required to address each of the following provisions in their COOPERATION AGREEMENT:

AFFILIATE PROVISIONS,

ANTITRUST/COMPETITION LAW ISSUES,

CANCELLATION AND TERMINATION,

EMPLOYER/EMPLOYEE RELATIONSHIPS,

EXPORT CONTROLS AND COMPLIANCE,

FIELD OF THE AGREEMENT,

INTENT OF THE PARTIES,

LICENSING PARTNERS IN OTHER PROJECTS,

LICENSOR'S LIABILITY ARISING FROM LICENSEE'S USE OF LICENSED TECHNOLOGY,

LOANED OR ASSIGNED EMPLOYEES AND RESULTING RIGHTS,

NEW PARTNERS AND WITHDRAWAL OF PARTNERS FROM PROJECTS,

POST COOPERATION AGREEMENT BACKGROUND,

PROTECTION, USE AND NON-DISCLOSURE OBLIGATIONS REGARDING CONFIDENTIAL INFORMATION,

RESIDUAL INFORMATION,

ROYALTY RATES FOR BACKGROUND RIGHT LICENSES,

SOFTWARE SOURCE CODE,

TAXATION,

TERM/DURATION OF AGREEMENT.

There are likely to be other provisions the PARTNERS will need to put into their COOPERATION AGREEMENTS depending on the particular circumstances of their PROJECT. PARTNERS should seek their own expert advice on this and note that no additional terms may conflict with Articles 1 and 2 of these provisions.

Technical Appendix 1.A

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Article 2(viii) defines Intellectual Property to include:

‘… the rights to literary, artistic and scientific works; performances of performing artists; phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavour; scientific discoveries; industrial designs; trade marks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.’

Technical Appendix 2

Financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

ISC and IRS members should avoid conflicts of interest in so far as decisions relating to the IRS budget are concerned.

All revenue and expenditures must be incorporated in a single set of accounts (2) to be approved by the ISC.

The balance between revenue and expenditure must be respected at all times (3).

The budget shall be annual with exceptional carry-overs (4).

There should be no transfers of appropriations between line items of budget expenditure, unless formally approved by the ISC.

All revenues shall constitute a common pool (5).

All expenditures shall be reasonable, justified and in accordance with the principles of sound financial management.

The IRS shall respond to all reasonable requests to report on its financial activities.

Regional contributions shall be based on fair principles, and will be paid in accordance with a defined schedule subject to late fees. Regional contributions will be based on the approved IRS budget and will be structured in different tiers, related directly to the size and level of development of each participant's economy. The Initial participants will be allocated in two tiers as follows:

Tier 1: European Union and Norway, Japan, United States,

Tier 2: Australia, Canada, Korea, Switzerland.

The maximum amounts for the contributions will be CAD 200 000 or equivalent per annum for Tier 1; and CAD 125 000 or equivalent per annum for Tier 2.

The foregoing principles shall be incorporated in a document on IRS operational guidelines.

Technical Appendix 3

IMS technical themes

In general, any project that addresses the IMS Scheme objectives as set forth in these terms of reference is considered an appropriate topic for an IMS Project. IMS projects might also address one or more of the following technical themes:

1.

Total product life cycle issues

Future general models of manufacturing systems. Examples for that theme are the proposals of ‘agile manufacturing’, ‘fractal factory’, ‘bionic manufacturing’, ‘holistic enterprise integration’, etc.

Intelligent communication network systems for information processes in manufacturing. To understand the productivity of global distribution and global sourcing, the communication networks and tools and their applications have to be improved.

Environment protection, minimum use of energy and materials. Environment, energy and materials questions have reached a complexity that can only be handled via cooperation with a variety of specialists. Due to the fact that the conditions in that field are very different in different regions a common understanding and harmonised views for the response of manufacturing technologies to environment protection are necessary.

New ideas and methods for recyclability that are globally accepted should be developed under the IMS umbrella.

Harmonised assessment and economic justification models for new manufacturing systems.

2.

Process issues

To enable the needs for rapid response to changing requirements and to saving human and material resources and to improving working conditions for employees the following themes can be identified.

Clean manufacturing processes that can minimise effects on environment. Process emission minimised systems. Process disposal minimised systems.

Factory (process) life-cycle pre-assessed systems.

Minimum consumption of energy. Energy efficient processes that can meet manufacturing requirements with minimum consumption of energy. Integrated cycled process for less energy consumption.

Modules of energy conservation type. Production management technology of energy conservation type.

Technology innovation in manufacturing processes. Methods that can quickly produce different products through ‘Rapid Prototyping Methods’. Manufacturing processes that can flexibly respond to changes in labour conditions, changes of products or materials.

Improvement in the flexibility and autonomy of processing modules that compose manufacturing systems. Open distributed systems and their modules that can match both unmanned, man-machine mixed and labour intensive systems, and can metamorphologically architect system components in correspondence with changes of products.

Improvement in interaction or harmony among various components and functions of manufacturing. Open infrastructure for manufacturing. Inter-connected information systems such as ‘remote ID’ among respective modules.

3.

Strategy/planning/design tools

Manufacturing takes place in a global economy. How and where raw materials are transformed is a strategic decision. The decision is complicated in terms of what to make and where to make or buy it, in what is becoming a single global economy.

Many of today's manufacturing organisations are designed using vertical and hierarchical structures. The move towards hierarchical structures is and will continue to require major changes in organisations, systems and work practices. We need methodologies and tools to help us to define appropriate manufacturing strategies and to design appropriate organisations and business/work processes.

Methods and tools to support business process re-engineering. Modelling tools to support the analyses and development of manufacturing strategies.

Design support tools to support planning in an extended enterprise or virtual enterprise environment.

4.

Human/organisation/social issues

Promotion and development projects for improved image of manufacturing. Manufacturing engineers tend to be at the bottom of the pay scale relevant to other engineers, and the profession as a whole has a lower stature. Therefore ITC considers as projects globally recognised, strong professional societies and educational institutions for the promotion of manufacturing as a discipline. These proposals include the creation of international organisations to promote manufacturing.

Improved capability of manufacturing workforce/education, training. Engineering education has often tended to emphasise theory over process. In addition, basic education has not always met the needs of industry, producing graduates with often-inadequate skills. This has led to industries that are poor at turning innovation into successful products. This necessitates a change in priorities and closer ties between industry and educational institutions. As well, changes in system organisation means that training within companies is a continuous process which seeks to update the skills and increase the potential of employees — the crucial elements in any system.

Autonomous offshore plants (integration of supplementary business functions in subsidiaries). Offshore plants were originally meant to increase market share and decrease production costs: development of the transplant labour forces were a secondary consideration. However, giving more autonomy to these plants enables them to react more flexibly to changing conditions in the areas where they are based, and is consistent with organisational ideas of decentralisation, empowerment and hierarchy flattening. It also serves to contribute to domestic development in the countries where the plants are located and further the IMS goal of spreading widely basic manufacturing knowledge.

Corporate technical memory — keeping, developing, accessing. Often in a manufacturing enterprise knowledge and sources of information are isolated or locked. ‘Organisational learning’ is a strategy for translating such knowledge into a framework or a model that leads to better decision-making and could be an important theme within IMS.

Appropriate performance measures for new paradigms. New paradigms of manufacturing must offer superiority in performance from the points of view of costs, quality, delivery and flexibility. The first three are familiar performance criteria used for mass production, while flexibility is a key attribute of new paradigm manufacturing. To increase the acceptance of new paradigms performance evaluation methods should be developed.

5.

Virtual/extended enterprise issues

The extended enterprise is an expression of the market-driven requirement to embrace external resources in the enterprise without owning them. Core business focus is the route to excellence but product/service delivery requires the amalgam of multiple world-class capabilities. Changing markets require a fluctuating mix of resources. The extended enterprises which can be likened to the ultimate customisable, reconfigurable, manufacturing resource is the goal. The operation of the extended enterprise requires take up of communications and database technologies that are near to the current state of the art. However, the main challenge is organisational rather than technological.

Research and development opportunities in this area are:

methodologies to determine and support information processes and logistics across the value chain in the extended enterprise,

architecture (business, functional and technical) to support engineering cooperation across the value chain, e.g., concurrent engineering across the extended enterprise,

methods and approaches to assign cost/liability/risk and reward to elements of the extended enterprise,

team working across individual units within the extended enterprise.

Technical Appendix 4

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

The Inter-Regional Secretariat will have responsibility to:

1.

provide logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents,

3.

provide logistics for inter-regional publicity at the direction of the International Steering Committee,

4.

educate new and prospective participants,

5.

disseminate information during, and upon the conclusion of, projects,

6.

assist with inter-regional consortia formation,

7.

organise and arrange studies and/or work as requested by the International IMS Steering Committee, and

8.

undertake other appropriate tasks as assigned by the International Steering Committee.

Technical Appendix 5

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

To support the IMS Scheme, the Regional Secretariats will:

1.

provide regional logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents within respective regions,

3.

provide logistics for regional meetings and promotion,

4.

disseminate information during and upon the conclusion of projects within respective regions,

5.

assist in consortium formation within and across respective regions,

6.

support regional delegations in attending the International IMS Steering Committee meetings,

7.

facilitate regional selections and reviews, and

8.

work with regional infrastructure groups to facilitate the IMS Scheme.

Technical Appendix 6

Admission of new participants

Procedures for admission of new participants to the IMS scheme are as follows:

1.

The admission process begins with a letter of inquiry/interest from a ministerial or senior government/public administration level in the prospective participant, addressed to the chair of the IMS International Steering Committee.

2.

Each IMS head of delegation shall be alerted to the receipt of this letter of inquiry/interest. Each IMS participant is chartered to evaluate the application and respond through its respective head of delegation to the chair of the IMS International Steering Committee.

3.

If all IMS participants accept the application, the chair of the IMS International Steering Committee shall inform, in writing, the applicant that if the applicant can ratify these Terms of Reference, then the IMS scheme will admit the applicant as a full participant.

This process shall be completed as soon as practical, and in no case should take longer than three months after receipt of the letter of inquiry/interest.

Technical Appendix 7

Project consortia formation and evaluation

The Regional Secretariats together with the Inter-Regional Secretariat provide assistance in forming consortia for IMS projects.

A.   Basic consortium formation document

Each consortium will prepare a basic document that explains the:

IMS technical themes addressed by the project,

industrial relevance of the project,

project work plans, organisation and structure,

basic information, including contact information, of project partners,

a consortium cooperation agreement that addresses the intellectual property provisions and other legal requirements for the consortium, and

other relevant information to facilitate project endorsement.

B.   International coordinating partner

An international coordinating partner must be appointed by each consortium. The appointed international coordinating partner must be an entity with the necessary resources and expertise to lead the project to its completion. International coordinating partner duties include:

coordinate consortia formation,

coordinate preparation of full proposal and cooperation agreements,

act as the primary contact for all communication between the consortium and the International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat, and

facilitate successful execution of the project.

C.   List of interested entities

Within a region, its Regional Secretariat will distribute to all organisations in the industrial, academic and governmental sectors identified as potential project partners the basic document, the domestic funding opportunities, and the domestic agenda for the IMS scheme. The Regional Secretariat will compile a list of interested entities. The list must include the area of interest and the capabilities of each of the interested entities.

D.   Exchange of project proposals

Any entity can submit preliminary proposals to its Regional Secretariat for transmittal to, and posting by, the Inter-Regional Secretariat.

Regional Secretariats will distribute these proposals to interested entities within their Regions. Based on the information, potential partners can strive to form international consortia.

E.   Evaluation, selection and review of projects

Proposals and projects must be consistent with the purpose and the principles of the scheme, and the intellectual property provisions set forth in Technical Appendix 1.

1.   Project selection criteria

Industrial relevance

Compliance with the technical themes in Appendix 3 as may be amended from time to time by the IMS International Steering Committee

Scientific and technical merit

Adoption, commercialisation and exploitation potential

The IMS International Steering Committee shall assess compliance with the IPR provisions in Technical Appendix 1

Value-added.

2.   Consortium SELECTION Criteria

Inter-Regional DISTRIBUTION OF PARTNERS. Consortium partners must be from at least three participants. Partners from applicant Regions may participate in consortia on a case-by-case basis.

Balanced Contributions and Benefits. The consortium partners will show how the contributions to, and the benefits from, participation are equitable and balanced. To this end, partners' contributions to the project should be identified by scale and scope.

Inter-regional leadership. The inter-regional consortium must appoint an international coordinating partner for the consortium to carry out the duties described in Section B above.

Dissemination of results. The consortium must commit to and submit a plan to disseminate project results, including the lessons learned in forming and managing IMS consortium, and non-proprietary technical results permitted by the IPR provisions.

3.   Project endorsement

The project endorsement process consists of three stages. The IMS International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat will endeavour to move the entire endorsement process expeditiously.

Project abstract evaluation. The consortium must submit an abstract of the planned research. This abstract shall be submitted to the Regional Secretariats for initial regional reviews. Each delegation will make a recommendation to the International IMS Steering Committee. Proposers of unapproved projects will be given feedback as to why they did not receive support.

Full proposal evaluation. The consortium must submit a final proposal using a standardised format for detailed evaluation by all regions. The final proposal shall include the formal commitment of each partner to the principles, the structure and the IPR provisions of the IMS scheme, and will include a signed consortium cooperation agreement.

Final endorsement. Final endorsement will be made by the IMS International Steering Committee based on the regional recommendations and the submitted proposals.

F.   Project review

The IMS International Steering Committee, through the Inter-Regional Secretariat, will monitor and review progress regularly. To facilitate this, each consortium will submit an annual summary report, in a standardised format, to the IMS International Steering Committee.

Any region may review progress of partner(s) from its region at any time as it sees fit.

Technical Appendix 8

Role of IMS vis-à-vis small and medium-sized enterprises (SMEs), universities and government research institutes

All regions should consider activities such as:

A.

Clear and well documented advice on IPR issues.

B.

A ‘road map’ of existing constraints in law or custom in the participants' territories, and their practical implications.

C.

Help desks for answering simple queries.

D.

An electronic partner search facility specifically oriented to SMEs.

E.

An electronic register of ‘expressions of interest’ by SMEs, which are looking for opportunities to join existing or emerging project clusters.

F.

An ongoing ‘case-book’ of IMS experiences with donations from project teams.

G.

Dissemination events specifically geared to various SME sectors.

The list is not exhaustive, and research should continue alongside the evolving scheme, to monitor the participation of SMEs, and to identify further needs.

The items listed above also are useful for encouraging the participating of universities and government research institutes. Harnessing the educational role of universities in dissemination of results of research through to the next generation of practitioners is necessary.

Vážený pane,

potvrzuji tímto přijetí Vašeho dopisu ze dne … tohoto znění:

„odvolávám se na dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) uzavřenou v roce 1997, respektive 2001 mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými.

Účelem tohoto dopisu je zaznamenat společnou shodu, které bylo dosaženo ohledně obnovení a změny této dohody o spolupráci, jak je uvedeno v obecných podmínkách spolupráce připojených k tomuto dopisu.

Zúčastněné regiony budou spolupracovat na zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti, řešit globální výrobní problémy a vyvíjet pokročilé výrobní technologie a systémy. Tato spolupráce zajistí vyváženost mezi výhodami a příspěvky, bude mít zásadní význam pro průmysl a bude založena na zásadě společného zájmu a vzájemné shody.

Financování činností spolupráce bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a bude podléhat platným právním a správním předpisům zúčastněných regionů. Každý zúčastněný region bude financovat svou vlastní účast a poskytovat v přiměřené výši peněžité nebo věcné příspěvky na krytí nákladů meziregionálního sekretariátu IMS. Tento sekretariát bude fungovat a postupovat podle zásad uvedených v obecných podmínkách spolupráce. Evropské společenství je připraveno zajistit meziregionální sekretariát, když se zúčastněné regiony společně dohodnou, že je na něm řada.

Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na období 10 let. Každý zúčastněný region od ní může kdykoliv odstoupit při zachování dvanáctiměsíční výpovědní lhůty. Účastníci přezkoumají program spolupráce 5 let po jeho zahájení.

Evropské společenství a Norsko si vyhrazují možnost vystupovat společně jako jeden evropský region.

Tento dopis spolu s jeho přijetím zúčastněnými regiony schvaluje obecné podmínky spolupráce a zaznamenává společnou shodu na zásadách spolupráce v oblasti IMS. Byl bych rád, kdybych od Vás v dohledné době obdržel potvrzení této shody.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

Za vládu Austrálie

Vážený pane,

potvrzuji tímto přijetí Vašeho dopisu ze dne … tohoto znění:

„odvolávám se na dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) uzavřenou v roce 1997, respektive 2001 mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými.

Účelem tohoto dopisu je zaznamenat společnou shodu, které bylo dosaženo ohledně obnovení a změny této dohody o spolupráci, jak je uvedeno v obecných podmínkách spolupráce připojených k tomuto dopisu.

Zúčastněné regiony budou spolupracovat na zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti, řešit globální výrobní problémy a vyvíjet pokročilé výrobní technologie a systémy. Tato spolupráce zajistí vyváženost mezi výhodami a příspěvky, bude mít zásadní význam pro průmysl a bude založena na zásadě společného zájmu a vzájemné shody.

Financování činností spolupráce bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a bude podléhat platným právním a správním předpisům zúčastněných regionů. Každý zúčastněný region bude financovat svou vlastní účast a poskytovat v přiměřené výši peněžité nebo věcné příspěvky na krytí nákladů meziregionálního sekretariátu IMS. Tento sekretariát bude fungovat a postupovat podle zásad uvedených v obecných podmínkách spolupráce. Evropské společenství je připraveno zajistit meziregionální sekretariát, když se zúčastněné regiony společně dohodnou, že je na něm řada.

Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na období 10 let. Každý zúčastněný region od ní může kdykoliv odstoupit při zachování dvanáctiměsíční výpovědní lhůty. Účastníci přezkoumají program spolupráce 5 let po jeho zahájení.

Evropské společenství a Norsko si vyhrazují možnost vystupovat společně jako jeden evropský region.

Tento dopis spolu s jeho přijetím zúčastněnými regiony schvaluje obecné podmínky spolupráce a zaznamenává společnou shodu na zásadách spolupráce v oblasti IMS. Byl bych rád, kdybych od Vás v dohledné době obdržel potvrzení této shody.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

Za vládu Kanady

Vážený pane,

potvrzuji tímto přijetí Vašeho dopisu ze dne … tohoto znění:

„odvolávám se na dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) uzavřenou v roce 1997, respektive 2001 mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými.

Účelem tohoto dopisu je zaznamenat společnou shodu, které bylo dosaženo ohledně obnovení a změny této dohody o spolupráci, jak je uvedeno v obecných podmínkách spolupráce připojených k tomuto dopisu.

Zúčastněné regiony budou spolupracovat na zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti, řešit globální výrobní problémy a vyvíjet pokročilé výrobní technologie a systémy. Tato spolupráce zajistí vyváženost mezi výhodami a příspěvky, bude mít zásadní význam pro průmysl a bude založena na zásadě společného zájmu a vzájemné shody.

Financování činností spolupráce bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a bude podléhat platným právním a správním předpisům zúčastněných regionů. Každý zúčastněný region bude financovat svou vlastní účast a poskytovat v přiměřené výši peněžité nebo věcné příspěvky na krytí nákladů meziregionálního sekretariátu IMS. Tento sekretariát bude fungovat a postupovat podle zásad uvedených v obecných podmínkách spolupráce. Evropské společenství je připraveno zajistit meziregionální sekretariát, když se zúčastněné regiony společně dohodnou, že je na něm řada.

Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na období 10 let. Každý zúčastněný region od ní může kdykoliv odstoupit při zachování dvanáctiměsíční výpovědní lhůty. Účastníci přezkoumají program spolupráce 5 let po jeho zahájení.

Evropské společenství a Norsko si vyhrazují možnost vystupovat společně jako jeden evropský region.

Tento dopis spolu s jeho přijetím zúčastněnými regiony schvaluje obecné podmínky spolupráce a zaznamenává společnou shodu na zásadách spolupráce v oblasti IMS. Byl bych rád, kdybych od Vás v dohledné době obdržel potvrzení této shody.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

Za vládu Norska

Vážený pane,

potvrzuji tímto přijetí Vašeho dopisu ze dne … tohoto znění:

„odvolávám se na dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) uzavřenou v roce 1997, respektive 2001 mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými.

Účelem tohoto dopisu je zaznamenat společnou shodu, které bylo dosaženo ohledně obnovení a změny této dohody o spolupráci, jak je uvedeno v obecných podmínkách spolupráce připojených k tomuto dopisu.

Zúčastněné regiony budou spolupracovat na zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti, řešit globální výrobní problémy a vyvíjet pokročilé výrobní technologie a systémy. Tato spolupráce zajistí vyváženost mezi výhodami a příspěvky, bude mít zásadní význam pro průmysl a bude založena na zásadě společného zájmu a vzájemné shody.

Financování činností spolupráce bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a bude podléhat platným právním a správním předpisům zúčastněných regionů. Každý zúčastněný region bude financovat svou vlastní účast a poskytovat v přiměřené výši peněžité nebo věcné příspěvky na krytí nákladů meziregionálního sekretariátu IMS. Tento sekretariát bude fungovat a postupovat podle zásad uvedených v obecných podmínkách spolupráce. Evropské společenství je připraveno zajistit meziregionální sekretariát, když se zúčastněné regiony společně dohodnou, že je na něm řada.

Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na období 10 let. Každý zúčastněný region od ní může kdykoliv odstoupit při zachování dvanáctiměsíční výpovědní lhůty. Účastníci přezkoumají program spolupráce 5 let po jeho zahájení.

Evropské společenství a Norsko si vyhrazují možnost vystupovat společně jako jeden evropský region.

Tento dopis spolu s jeho přijetím zúčastněnými regiony schvaluje obecné podmínky spolupráce a zaznamenává společnou shodu na zásadách spolupráce v oblasti IMS. Byl bych rád, kdybych od Vás v dohledné době obdržel potvrzení této shody.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

Za vládu Švýcarské konfederace

Vážený pane,

potvrzuji tímto přijetí Vašeho dopisu ze dne … tohoto znění:

„odvolávám se na dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) uzavřenou v roce 1997, respektive 2001 mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými.

Účelem tohoto dopisu je zaznamenat společnou shodu, které bylo dosaženo ohledně obnovení a změny této dohody o spolupráci, jak je uvedeno v obecných podmínkách spolupráce připojených k tomuto dopisu.

Zúčastněné regiony budou spolupracovat na zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti, řešit globální výrobní problémy a vyvíjet pokročilé výrobní technologie a systémy. Tato spolupráce zajistí vyváženost mezi výhodami a příspěvky, bude mít zásadní význam pro průmysl a bude založena na zásadě společného zájmu a vzájemné shody.

Financování činností spolupráce bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a bude podléhat platným právním a správním předpisům zúčastněných regionů. Každý zúčastněný region bude financovat svou vlastní účast a poskytovat v přiměřené výši peněžité nebo věcné příspěvky na krytí nákladů meziregionálního sekretariátu IMS. Tento sekretariát bude fungovat a postupovat podle zásad uvedených v obecných podmínkách spolupráce. Evropské společenství je připraveno zajistit meziregionální sekretariát, když se zúčastněné regiony společně dohodnou, že je na něm řada.

Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na období 10 let. Každý zúčastněný region od ní může kdykoliv odstoupit při zachování dvanáctiměsíční výpovědní lhůty. Účastníci přezkoumají program spolupráce 5 let po jeho zahájení.

Evropské společenství a Norsko si vyhrazují možnost vystupovat společně jako jeden evropský region.

Tento dopis spolu s jeho přijetím zúčastněnými regiony schvaluje obecné podmínky spolupráce a zaznamenává společnou shodu na zásadách spolupráce v oblasti IMS. Byl bych rád, kdybych od Vás v dohledné době obdržel potvrzení této shody.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

Za vládu Korejské republiky

Vážený pane,

potvrzuji tímto přijetí Vašeho dopisu ze dne … tohoto znění:

„odvolávám se na dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) uzavřenou v roce 1997, respektive 2001 mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými.

Účelem tohoto dopisu je zaznamenat společnou shodu, které bylo dosaženo ohledně obnovení a změny této dohody o spolupráci, jak je uvedeno v obecných podmínkách spolupráce připojených k tomuto dopisu.

Zúčastněné regiony budou spolupracovat na zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti, řešit globální výrobní problémy a vyvíjet pokročilé výrobní technologie a systémy. Tato spolupráce zajistí vyváženost mezi výhodami a příspěvky, bude mít zásadní význam pro průmysl a bude založena na zásadě společného zájmu a vzájemné shody.

Financování činností spolupráce bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a bude podléhat platným právním a správním předpisům zúčastněných regionů. Každý zúčastněný region bude financovat svou vlastní účast a poskytovat v přiměřené výši peněžité nebo věcné příspěvky na krytí nákladů meziregionálního sekretariátu IMS. Tento sekretariát bude fungovat a postupovat podle zásad uvedených v obecných podmínkách spolupráce. Evropské společenství je připraveno zajistit meziregionální sekretariát, když se zúčastněné regiony společně dohodnou, že je na něm řada.

Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na období 10 let. Každý zúčastněný region od ní může kdykoliv odstoupit při zachování dvanáctiměsíční výpovědní lhůty. Účastníci přezkoumají program spolupráce 5 let po jeho zahájení.

Evropské společenství a Norsko si vyhrazují možnost vystupovat společně jako jeden evropský region.

Tento dopis spolu s jeho přijetím zúčastněnými regiony schvaluje obecné podmínky spolupráce a zaznamenává společnou shodu na zásadách spolupráce v oblasti IMS. Byl bych rád, kdybych od Vás v dohledné době obdržel potvrzení této shody.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

Za vládu Japonska

Vážený pane,

potvrzuji tímto přijetí Vašeho dopisu ze dne … tohoto znění:

„odvolávám se na dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) uzavřenou v roce 1997, respektive 2001 mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými.

Účelem tohoto dopisu je zaznamenat společnou shodu, které bylo dosaženo ohledně obnovení a změny této dohody o spolupráci, jak je uvedeno v obecných podmínkách spolupráce připojených k tomuto dopisu.

Zúčastněné regiony budou spolupracovat na zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti, řešit globální výrobní problémy a vyvíjet pokročilé výrobní technologie a systémy. Tato spolupráce zajistí vyváženost mezi výhodami a příspěvky, bude mít zásadní význam pro průmysl a bude založena na zásadě společného zájmu a vzájemné shody.

Financování činností spolupráce bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a bude podléhat platným právním a správním předpisům zúčastněných regionů. Každý zúčastněný region bude financovat svou vlastní účast a poskytovat v přiměřené výši peněžité nebo věcné příspěvky na krytí nákladů meziregionálního sekretariátu IMS. Tento sekretariát bude fungovat a postupovat podle zásad uvedených v obecných podmínkách spolupráce. Evropské společenství je připraveno zajistit meziregionální sekretariát, když se zúčastněné regiony společně dohodnou, že je na něm řada.

Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na období 10 let. Každý zúčastněný region od ní může kdykoliv odstoupit při zachování dvanáctiměsíční výpovědní lhůty. Účastníci přezkoumají program spolupráce 5 let po jeho zahájení.

Evropské společenství a Norsko si vyhrazují možnost vystupovat společně jako jeden evropský region.

Tento dopis spolu s jeho přijetím zúčastněnými regiony schvaluje obecné podmínky spolupráce a zaznamenává společnou shodu na zásadách spolupráce v oblasti IMS. Byl bych rád, kdybych od Vás v dohledné době obdržel potvrzení této shody.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

Za vládu Spojených států amerických


(1)  The IMS collaboration scheme was launched in 1995, following the conclusion of a successful Feasibility Study. The duration of the initial IMS collaboration scheme was set at ten years up to 2005. Based on the experience gained in this initial phase, the partners to the IMS scheme decided to expand and improve on the initial phase. The Next-Phase IMS Working Group set up by the parties of IMS and the IMS International Steering Committee recommended that the partners to IMS renew the scheme with a modified framework for international multilateral collaboration in IMS.

(2)  Revenue and expenditures need to be in one single budgetary document; which is subject to approval.

(3)  Expenditures should not be increased simply to keep revenues and expenditures in balance.

(4)  By way of example, an ‘exceptional carry over’ may be made as a provision against negative cashflow from year to year, to preserve operational flexibility.

(5)  All contributions shall form a common pool and no members' contribution/revenue can be designated for use with a certain purpose only; concomitantly, no expenditure may be assigned to a particular contribution.


27.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/49


Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů zaznamenávající společnou shodu na obnovení a změně dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými (1).

V souladu s bodem 7 odst. 2 výše uvedené dohody tato vstoupila v platnost mezi Evropským společenstvím a Japonskem, Koreou, Norskem a Spojenými státy americkými dne 4. ledna 2008.


(1)  Viz strana 21 v tomto čísle Úředního věstníku.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

27.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/50


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2008

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie

(2008/149/SVV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 24 a 38 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po zmocnění předsednictví, jemuž byla nápomocna Komise, byla dne 17. června 2002 dokončena jednání se švýcarskými orgány týkající se přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2004/849/ES (1) a s výhradou pozdějšího uzavření byla Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis podepsána jménem Evropské unie dne 26. října 2004.

(3)

Dohoda by nyní měla být schválena.

(4)

Pokud jde o rozvoj schengenského acquis, které spadá pod hlavu VI Smlouvy o Evropské unii, je vhodné, aby se rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (2) použilo obdobně na vztahy se Švýcarskem.

(5)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Spojeného království podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3).

(6)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Irska podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a související dokumenty sestávající ze závěrečného aktu, dohody ve formě výměny dopisů o výborech, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, a společného prohlášení o společných schůzích smíšených výborů se schvalují jménem Evropské unie.

Znění dohody, závěrečného aktu, výměny dopisů a společného prohlášení se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vztahuje na oblasti, které upravují ustanovení uvedená v přílohách A a B dohody, a na jejich rozvoj, pokud tato ustanovení mají právní základ ve Smlouvě o Evropské unii nebo pokud rozhodnutí Rady 1999/436/ES (5) určilo, že mají takový právní základ.

Článek 3

Ustanovení článků 1 až 4 rozhodnutí Rady 1999/437/ES se použijí stejným způsobem i na přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, které spadá pod hlavu VI Smlouvy o Evropské unii.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Evropské unie listinu o schválení podle článku 14 dohody, zavazující Evropskou unii.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. L 368, 17.12.2004, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17.


DOHODA

mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

EVROPSKÁ UNIE,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE,

dále jen „smluvní strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že se vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost si Evropská unie vytyčila cíl zachování a rozvoje Unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v němž je zajištěn volný pohyb osob, ve spojení s vhodnými opatřeními v oblasti kontroly na vnějších hranicích, azylu, přistěhovalectví a předcházení a trestné činnosti a boji proti ní;

VZHLEDEM K TOMU, že schengenské acquis začleněné do rámce Evropské unie tvoří součást ustanovení zaměřených na vytvoření tohoto prostoru svobody, bezpečnosti a práva v tom, že tato ustanovení utvářejí prostor bez kontrol na vnitřních hranicích a stanoví náhradní opatření, která umožňují zajistit vysokou úroveň bezpečnosti;

S OHLEDEM NA zeměpisnou polohu Švýcarské konfederace;

VZHLEDEM K TOMU, že účast Švýcarské konfederace na schengenském acquis a pokračování jeho rozvoje umožní na jedné straně vyloučit určité překážky ve volném pohybu osob, které vyplývají ze zeměpisné polohy Švýcarské konfederace, a na druhé straně upevnit spolupráci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v oblastech, na něž se vztahuje schengenské acquis;

VZHLEDEM K TOMU, že dohodou uzavřenou dne 18. května 1999 Radou Evropské unie s Islandskou republikou a Norským královstvím (1) byly tyto dva státy přidruženy k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis;

VZHLEDEM K TOMU, že je žádoucí, aby Švýcarská konfederace byla na základě rovnosti s Islandem a Norskem přidružena k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis;

VZHLEDEM K TOMU, že je vhodné uzavřít mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací dohodu, která zahrnuje práva a povinnosti shodné s těmi, které jsou dohodnuty mezi Radou Evropské unie na jedné straně a Islandem a Norskem na straně druhé;

PŘESVĚDČENY, že je nezbytné organizovat spolupráci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací při provádění, praktickém uplatňování a dalším rozvoji schengenského acquis;

VZHLEDEM K TOMU, že k přidružení Švýcarské konfederace k činnostem Evropské unie v oblastech upravovaných touto dohodou a k umožnění její účasti ve zmíněných činnostech je nezbytné zřídit výbor podle institucionálního vzoru použitého při přidružení Islandu a Norska;

VZHLEDEM K TOMU, že schengenská spolupráce spočívá na zásadách svobody, demokracie, právního státu a dodržování lidských práv tak, jak jsou zejména zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950;

VZHLEDEM K TOMU, že hlava IV Smlouvy o založení Evropského společenství a akty přijaté na jejím základě nejsou uplatňovány v Dánském království podle Protokolu o postavení Dánska, připojeného Amsterodamskou smlouvou ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a že rozhodnutí o rozvoji schengenského acquis podle uvedené hlavy, která Dánsko provedlo ve svém vnitrostátním právu, mohou pouze založit mezinárodně právní povinnosti mezi Dánskem a ostatními členskými státy;

VZHLEDEM K TOMU, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Irsko se v souladu s rozhodnutími přijatými podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného Amsterodamskou smlouvou ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství (2), podílejí na některých ustanoveních schengenského acquis;

VZHLEDEM K TOMU, že je nezbytné zajistit, aby státy, se kterými Evropská unie zřídila přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, uplatňovaly toto acquis rovněž ve svých vzájemných vztazích;

VZHLEDEM K TOMU, že řádné fungování schengenského acquis vyžaduje současné uplatňování této dohody a dohod mezi jednotlivými stranami přidruženými nebo zúčastněnými na provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, kterými se upravují jejich vzájemné vztahy;

S OHLEDEM NA dohodu o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji acquis Společenství, jež se týká stanovení kritérií a mechanismů určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a jež se týká založení systému „Eurodac“;

S OHLEDEM NA provázanost mezi schengenským acquisacquis communautaire;

VZHLEDEM K TOMU, že tato provázanost vyžaduje současné uplatňování schengenského acquisacquis communautaire, které se týká stanovení kritérií a mechanismů určení státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl podané v některém z členských států a které se týká založení systému „Eurodac“,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Švýcarská konfederace (dále jen „Švýcarsko“) se přidružuje k činnostem Evropského společenství a Evropské unie v oblastech, na které se vztahují ustanovení uvedená v přílohách A a B této dohody a ustanovení na ně navazující.

2.   Tato dohoda zakládá vzájemná práva a povinnosti podle postupů v ní stanovených.

Článek 2

1.   Švýcarsko provádí a uplatňuje ustanovení schengenského acquis uvedená v příloze A této dohody, tak jak se vztahují na členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“).

2.   Švýcarsko provádí a uplatňuje akty Evropské unie a Evropského společenství uvedené v příloze B této dohody v rozsahu, v jakém tyto akty nahradily nebo rozvinuly odpovídající ustanovení Úmluvy k provedení dohody o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 (dále jen „Úmluva k provedení Schengenské dohody“) nebo v jakém byla na základě uvedené úmluvy přijata.

3.   Akty a opatření přijaté Evropskou unií a Evropským společenstvím, kterými se mění nebo doplňují ustanovení uvedená v přílohách A a B, pro které byly použity postupy stanovené v této dohodě, přijme, provádí a uplatňuje také Švýcarsko, aniž je dotčen článek 7.

Článek 3

1.   Zřizuje se smíšený výbor složený ze zástupců švýcarské vlády, členů Rady Evropské unie (dále jen „Rada“) a Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“).

2.   Smíšený výbor přijme vzájemnou dohodou svůj jednací řád.

3.   Smíšený výbor se schází z podnětu svého předsedy nebo na žádost některého ze svých členů.

4.   S výhradou čl. 4 odst. 2 se smíšený výbor podle potřeby schází na úrovni ministrů, vyšších úředníků nebo odborníků.

5.   Smíšenému výboru předsedá

na úrovni odborníků: zástupce Evropské unie,

na úrovni vyšších úředníků a ministrů: střídavě po dobu šesti měsíců zástupce Evropské unie a zástupce švýcarské vlády.

Článek 4

1.   Smíšený výbor projednává v souladu s touto dohodou všechny otázky uvedené v článku 2 a zajišťuje, aby bylo náležitě přihlédnuto ke všem připomínkám předloženým Švýcarskem.

2.   Ve smíšeném výboru na úrovni ministrů mají zástupci Švýcarska možnost

vyložit obtíže, které pro ně vyvolává určité opatření nebo akt, nebo se vyjádřit k obtížím, se kterými se setkaly jiné delegace,

vyjádřit se ke všem otázkám týkajícím se vypracování ustanovení, která se jich týkají, nebo jejich provádění.

3.   Smíšený výbor na úrovni vyšších úředníků připravuje jednání smíšeného výboru na úrovni ministrů.

4.   Zástupce švýcarské vlády je oprávněn předkládat smíšenému výboru náměty k otázkám podle článku 1. Po projednání může Komise nebo členský stát posoudit tyto náměty s cílem vypracovat návrh nebo předložit podnět v souladu s pravidly Evropské unie, aby byl přijat akt nebo opatření Evropského společenství nebo Evropské unie.

Článek 5

Aniž je dotčen článek 4, je smíšený výbor informován o přípravě veškerých aktů nebo opatření v Radě, která se mohou vztahovat k této dohodě.

Článek 6

Při přípravě nových právních předpisů v oblasti, na kterou se vztahuje tato dohoda, Komise neformálně konzultuje švýcarské odborníky stejným způsobem, jakým při přípravě svých návrhů konzultuje odborníky členských států.

Článek 7

1.   Přijímání nových aktů nebo opatření souvisejících s otázkami uvedenými v článku 2 je vyhrazeno příslušným orgánům Evropské unie. S výhradou odstavce 2 vstupují tyto akty nebo tato opatření v platnost současně pro Evropskou unii, Evropské společenství a jejich dotčené členské státy a pro Švýcarsko, není-li výslovně stanoveno jinak. V této souvislosti se náležitě přihlíží ke lhůtě, kterou Švýcarsko uvede ve smíšeném výboru jako nezbytnou pro splnění svých ústavních požadavků.

2.

a)

Rada neprodleně oznámí Švýcarsku přijetí aktů nebo opatření uvedených v odstavci 1, pro něž byly použity postupy stanovené v této dohodě. Švýcarsko se vysloví o přijetí jejich obsahu a o jejich provedení ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí oznámí Radě a Komisi ve lhůtě třiceti dní po přijetí dotyčných aktů nebo opatření.

b)

Pokud se obsah zmíněných aktů nebo opatření může stát pro Švýcarsko závazným až po splnění jeho ústavních požadavků, uvědomí o tom Švýcarsko Radu a Komisi ve svém oznámení. Švýcarsko neprodleně písemně uvědomí Radu a Komisi o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení bezprostředně po uplynutí lhůty pro referendum. Je-li požadováno referendum, má Švýcarsko k učinění oznámení lhůtu nejvýše dvou let od oznámení Radě. Od stanoveného dne vstupu v platnost aktu nebo opatření pro Švýcarsko a do oznámení splnění ústavních požadavků Švýcarsko prozatímně uplatňuje, je-li to možné, obsah dotyčného aktu nebo opatření.

Nemůže-li Švýcarsko prozatímně uplatňovat obsah dotyčného aktu nebo opatření a tento stav působí obtíže narušením fungování schengenské spolupráce, prozkoumá situaci smíšený výbor. Evropská unie a Evropské společenství mohou vůči Švýcarsku přijmout přiměřená a nezbytná opatření k zajištění řádného fungování schengenské spolupráce.

3.   Přijetí obsahu aktů a opatření uvedených v odstavci 2 Švýcarskem zakládá práva a povinnosti mezi Švýcarskem na jedné straně a Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy v míře, v níž jsou těmito akty a opatřeními vázány, na straně druhé.

4.   V případě, že

a)

Švýcarsko oznámí rozhodnutí nepřijmout obsah aktu nebo opatření uvedeného v odstavci 2, pro nějž byly použity postupy stanovené v této dohodě, nebo

b)

Švýcarsko neučiní oznámení ve lhůtě třiceti dní stanovené v odst. 2 písm. a) nebo v odst. 5 písm. a), nebo

c)

Švýcarsko neučiní oznámení po uplynutí lhůty pro referendum nebo v případě referenda po uplynutí lhůty dvou let stanovené v odst. 2 písm. b) nebo neuplatňuje prozatímně akt nebo opatření podle stejného písmene ode dne stanoveného pro vstup aktu nebo opatření v platnost,

pozbývá tato dohoda účinnosti, ledaže smíšený výbor po pečlivém přezkoumání možností zachování dohody rozhodne ve lhůtě devadesáti dní jinak. Tato dohoda pozbývá účinnosti tři měsíce po uplynutí lhůty devadesáti dní.

5.

a)

Jestliže v důsledku nového aktu nebo nového opatření nebudou členské státy moci podmínit vyřízení žádosti o vzájemné právní pomoci v trestních věcech nebo uznání zmocnění k soudnímu vyšetřování nebo k zabavení důkazních prostředků pocházejících z jiného členského státu splněním podmínek stanovených v článku 51 Úmluvy k provedení Schengenské dohody, může Švýcarsko oznámit Radě a Komisi ve lhůtě třiceti dní uvedené v odst. 2 písm. a), že nepřijme ani neprovede obsah těchto ustanovení do svého vnitrostátního právního řádu, pokud se tato ustanovení vztahují na žádosti nebo zmocnění k soudnímu vyšetřování a k zabavení, jež se týkají vyšetřování nebo trestního stíhání porušení předpisů v oblasti přímého zdanění, za které, pokud by byly spáchány ve Švýcarsku, by podle švýcarského práva nebylo možné uložit trest odnětí svobody. V tom případě tato dohoda, odchylně od odstavce 4, nepozbývá účinnosti.

b)

Na žádost některého ze svých členů se smíšený výbor sejde nejpozději za dva měsíce po této žádosti a s ohledem na vývoj na mezinárodní úrovni projedná situaci vyplývající z oznámení provedeného podle písmene a).

Jakmile smíšený výbor dosáhne jednomyslně dohody, podle které Švýcarsko přijme a plně provede významná ustanovení nového aktu nebo nového opatření, použijí se odst. 2 písm. b) a odstavce 3 a 4. Uvědomení podle odst. 2 písm. b) první věty bude provedeno do třiceti dní od dosažení dohody ve smíšeném výboru.

Článek 8

1.   Pro účely dosažení cíle smluvních stran, kterým je co nejjednotnější uplatňování a výklad ustanovení uvedených v článku 2, smíšený výbor neustále sleduje vývoj judikatury Soudního dvora Evropských společenství (dále jen „Soudní dvůr“), jakož i vývoj judikatury příslušných švýcarských soudů týkající se těchto ustanovení. Pro tento účel se zřizuje mechanismus pro zaručení pravidelného vzájemného předávání této judikatury.

2.   Švýcarsko je oprávněno předkládat Soudnímu dvoru písemná podání nebo vyjádření, pokud soud členského státu předloží Soudnímu dvoru předběžnou otázku týkající se výkladu některého ustanovení uvedeného v článku 2.

Článek 9

1.   Švýcarsko předloží každoročně smíšenému výboru výroční zprávu o způsobu, jakým jeho správní orgány a soudy uplatňovaly a vykládaly ustanovení uvedená v článku 2, jak jsou případně vykládána Soudním dvorem.

2.   Pokud smíšený výbor není schopen do dvou měsíců poté, co byl uvědomen o závažném rozdílu mezi judikaturou Soudního dvoru a judikaturou švýcarských soudů nebo o závažném rozdílu v uplatňování ustanovení uvedených v článku 2 mezi orgány dotčených členských států a švýcarskými orgány, zajistit jednotné uplatňování a výklad, použije se postup podle článku 10.

Článek 10

1.   V případě sporu o uplatňování této dohody, nebo nastane-li situace uvedená v čl. 9 odst. 2, zařadí se tato věc úředně jako sporný bod na program jednání smíšeného výboru na úrovni ministrů.

2.   Smíšený výbor musí sporný bod vyřešit do devadesáti dní ode dne přijetí programu jednání, na nějž byl tento spor zařazen.

3.   Pokud smíšený výbor nemůže spor vyřešit ve lhůtě devadesáti dní uvedené v odstavci 2, prodlouží se tato lhůta o třicet dní s cílem dosáhnout konečného řešení. Není-li dosaženo konečného řešení, pozbývá tato dohoda účinnosti šest měsíců po uplynutí lhůty třiceti dní.

Článek 11

1.   Pokud jde o správní náklady na uplatňování této dohody, poskytuje Švýcarsko do souhrnného rozpočtu Evropských společenství příspěvek ve výši 7,286 % z částky 8 100 000 EUR, s výhradou každoroční úpravy v závislosti na míře inflace uvnitř Evropské unie.

2.   Pokud jde o náklady na rozvoj Schengenského informačního systému II, poskytuje Švýcarsko do souhrnného rozpočtu Evropských společenství roční příspěvek na daný rozpočtový rok podle poměru svého hrubého domácího produktu ve vztahu k hrubému domácímu produktu všech zúčastněných zemí, a to od rozpočtového roku 2002.

Příspěvek, který zahrnuje rozpočtové roky před vstupem této dohody v platnost, je splatný v okamžiku jejího vstupu v platnost.

3.   Pokud provozní náklady spojené s uplatňováním této dohody nejsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství, ale jsou přímo hrazeny zúčastněnými členskými státy, přispívá Švýcarsko na tyto náklady procentním poměrem svého hrubého domácího produktu ve vztahu k hrubému domácímu produktu všech zúčastněných států.

Pokud jsou provozní náklady hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství, poskytuje Švýcarsko do tohoto rozpočtu roční příspěvek podle procentního poměru svého hrubého domácího produktu ve vztahu k hrubému domácímu produktu všech zúčastněných států.

4.   Švýcarsko má právo obdržet dokumenty týkající se této dohody vypracované Komisí nebo Radou a při jednáních smíšeného výboru požádat o tlumočení do úředního jazyka orgánů Evropských společenství podle svého výběru.

Článek 12

1.   Touto dohodou nejsou nijak dotčeny smlouvy uzavřené mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem a smlouvy uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskem na straně druhé.

2.   Touto dohodou nejsou dotčeny smlouvy zavazující Švýcarsko na jedné straně a jeden nebo více členských států na straně druhé, pokud jsou slučitelné s touto dohodou. V případě neslučitelnosti těchto smluv s touto dohodou je rozhodná tato dohoda.

3.   Touto dohodou nejsou nijak dotčeny budoucí smlouvy uzavřené mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem a smlouvy mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskem na straně druhé, ani dohody uzavřené na základě článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii.

Článek 13

1.   Švýcarsko uzavře dohodu s Dánským královstvím o založení práv a povinností mezi Dánskem a Švýcarskem, které se týkají ustanovení uvedených v článku 2, jež spadají pod hlavu IV Smlouvy o založení Evropského společenství a na která se proto vztahuje Protokol o postavení Dánska, připojený Amsterodamskou smlouvou ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství.

2.   Švýcarsko uzavře dohodu s Islandskou republikou a s Norským královstvím o založení vzájemných práv a povinností na základě jejich přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Článek 14

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost jeden měsíc po dni, ke kterému generální tajemník Rady jako depozitář prohlásí, že veškeré formální podmínky týkající se vyjádření souhlasu stran této dohody nebo jejich jménem s tím, aby byly vázány touto dohodou, byly splněny.

2.   Články 1, 3, 4, 5 a 6 a čl. 7 odst. 2 písm. a) první věta se prozatímně provádějí ode dne podpisu této dohody.

3.   Vstupem této dohody v platnost začíná běžet lhůta třiceti dní uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. a) poslední větě pro akty nebo opatření přijaté po podpisu této dohody, ale před jejím vstupem v platnost.

Článek 15

1.   Ustanovení uvedená v přílohách A a B a ustanovení již přijatá podle čl. 2 odst. 3 uplatňuje Švýcarsko ode dne, který určí Rada jednomyslným rozhodnutím svých členů zastupujících vlády členských států, které uplatňují veškerá ustanovení uvedená v přílohách A a B, po konzultaci ve smíšeném výboru a poté, co se ujistí, že Švýcarsko splnilo předběžné podmínky pro provádění odpovídajících ustanovení a že kontroly na jeho vnějších hranicích jsou účinné.

Členové Rady, kteří zastupují vládu Irska a vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k těm ustanovením schengenského acquis a aktům, které jsou na něm založeny nebo které se k němu vztahují, na kterých se tyto členské státy podílejí.

Členové Rady, kteří zastupují vlády členských států, na které se v souladu se smlouvou o přistoupení vztahuje pouze část ustanovení uvedených v přílohách A a B, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k ustanovením schengenského acquis, která se na ně již vztahují.

2.   Uplatňování ustanovení uvedených v odstavci 1 zakládá práva a povinnosti mezi Švýcarskem na jedné straně a, podle případu, Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy na straně druhé, v míře, v jaké jsou pro ně tato ustanovení závazná.

3.   Tato dohoda je prováděna pouze tehdy, pokud jsou rovněž prováděny dohody uvedené v článku 13.

4.   Kromě toho je tato dohoda prováděna pouze tehdy, pokud je rovněž prováděna Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku.

Článek 16

1.   K této dohodě může přistoupit Lichtenštejnsko.

2.   Přistoupení Lichtenštejnska bude předmětem protokolu k této dohodě, ve kterém budou stanoveny veškeré důsledky tohoto přistoupení, včetně založení práv a povinností mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem a také mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy na straně druhé v míře, v níž jsou vázány schengenským acquis.

Článek 17

1.   Tato dohoda může být vypovězena Švýcarskem nebo jednomyslným rozhodnutím členů Rady. Vypovězení se oznamuje depozitáři a nabývá účinku šest měsíců po oznámení.

2.   Tato dohoda se považuje za vypovězenou, pokud Švýcarsko vypoví některou z dohod uvedených v článku 13 nebo dohodu uvedenou v čl. 15 odst. 4.

Článek 18

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  Úř. věst L 176, 10.7.1999, s. 36.

(2)  Úř. věst L 131, 1.6.2000, s. 43Úř. věst L 64, 7.3.2002, s. 20.

PŘÍLOHA A

(Čl. 2 odst. 1)

Část 1 této přílohy se vztahuje k Schengenské dohodě z roku 1985 a k úmluvě k provedení této dohody, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, část 2 se týká listin o přistoupení a část 3 významných sekundárních schengenských aktů.

ČÁST 1

Ustanovení dohody podepsané v Schengenu dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzskou republikou a Spolkovou republikou Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

Všechna ustanovení Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi Belgickým královstvím, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím a Spolkovou republikou Německo, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, s výjimkou těchto ustanovení:

 

Čl. 2 odst. 4 o kontrolách zboží

 

Článek 4, pokud jde o kontroly zavazadel

 

Čl. 10 odst. 2

 

Čl. 19 odst. 2

 

Článek 28 až 38 a související definice

 

Článek 60

 

Článek 70

 

Článek 74

 

Články 77 až 91, pokud jsou zahrnuty ve směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

 

Články 120 až 125 o pohybu zboží

 

Články 131 až 133

 

Článek 134

 

Články 139 až 142

 

Závěrečný akt: prohlášení 2

 

Závěrečný akt: prohlášení 4, 5 a 6

 

Zápis

 

Společné prohlášení

 

Prohlášení ministrů a státních tajemníků.

ČÁST 2

Ustanovení v listinách o přistoupení k Schengenské dohodě a úmluvě, podepsané s Italskou republikou (v Paříži dne 27. listopadu 1990), Španělským královstvím a Portugalskou republikou (v Bonnu dne 25. června 1991), Řeckou republikou (v Madridu dne 6. listopadu 1992), Rakouskou republikou (v Bruselu dne 28. dubna 1995) a také s Dánským královstvím, Finskou republikou a Švédským královstvím (v Lucemburku dne 19. prosince 1996), s výjimkou těchto ustanovení:

1.

Protokol, podepsaný v Paříži dne 27. listopadu 1990, o přistoupení vlády Italské republiky k Dohodě mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 14. června 1985.

2.

Následující ustanovení Dohody, podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990, o přistoupení Italské republiky k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, závěrečného aktu k ní a souvisejících prohlášení:

 

Článek 1

 

Články 5 a 6

 

Závěrečný akt, část I

 

Závěrečný akt, část II, prohlášení 2 a 3

 

Prohlášení ministrů a státních tajemníků.

3.

Protokol, podepsaný v Bonnu dne 25. června 1991, o přistoupení Španělského království k dohodě mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 14. června 1985, pozměněné protokolem o přistoupení vlády Italské republiky, podepsaným v Paříži dne 27. listopadu 1990, a prohlášení připojená k tomuto protokolu.

4.

Následující ustanovení Dohody, podepsané v Bonnu dne 25. června 1991, o přistoupení Španělského království k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupila dohodou podepsanou v Paříži dne 27. listopadu 1990 Italská republika, závěrečného aktu k ní a souvisejících prohlášení:

 

Článek 1

 

Články 5 a 6

 

Závěrečný akt, část I

 

Závěrečný akt, část II, prohlášení 2 a 3

 

Závěrečný akt, část III, prohlášení 3 a 4

 

Prohlášení ministrů a státních tajemníků.

5.

Protokol, podepsaný v Bonnu dne 25. června 1991, o přistoupení vlády Portugalské republiky k dohodě mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 14. června 1985, pozměněné protokolem o přistoupení vlády Italské republiky, podepsaným v Paříži dne 27. listopadu 1990, a prohlášení připojená k tomuto protokolu.

6.

Následující ustanovení Dohody, podepsané v Bonnu dne 25. června 1991, o přistoupení Portugalské republiky k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupila dohodou podepsanou v Paříži dne 27. listopadu 1990 Italská republika, závěrečného aktu k ní a souvisejících prohlášení:

 

Článek 1

 

Články 7 a 8

 

Závěrečný akt, část I

 

Závěrečný akt, část II, prohlášení 2 a 3

 

Závěrečný akt, část III, prohlášení 2, 3, 4 a 5

 

Prohlášení ministrů a státních tajemníků.

7.

Protokol, podepsaný v Madridu dne 6. listopadu 1992, o přistoupení vlády Řecké republiky k Dohodě mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu 14. června 1985, pozměněné protokolem o přistoupení vlády Italské republiky, podepsaným v Paříži dne 27. listopadu 1990, a protokoly vlády Španělského království a Portugalské republiky, podepsanými v Bonnu dne 25. června 1991, a prohlášení připojená k tomuto protokolu.

8.

Následující ustanovení Dohody, podepsané v Madridu dne 6. listopadu 1992, o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupila dohodou podepsanou v Paříži dne 27. listopadu 1990 Italská republika, a dohodami podepsanými v Bonnu dne 25. června 1991 Španělské království a Portugalská republika, závěrečného aktu k ní a souvisejících prohlášení:

 

Článek 1

 

Články 6 a 7

 

Závěrečný akt, část I

 

Závěrečný akt, část II, prohlášení 2, 3 a 4

 

Závěrečný akt, část III, prohlášení 1 a 3

 

Prohlášení ministrů a státních tajemníků.

9.

Protokol, podepsaný v Bruselu dne 28. dubna 1995, o přistoupení vlády Rakouské republiky k Dohodě mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 14. června 1985, pozměněné protokoly o přistoupení vlády Italské republiky, vlád Španělského království a Portugalské republiky a vlády Řecké republiky, podepsanými dne 27. listopadu 1990, 25. června 1991 a 6. listopadu 1992.

10.

Následující ustanovení Dohody, podepsané v Bruselu dne 28. dubna 1995, o přistoupení Rakouské republiky k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Benelux, Francouzské republiky a Spolkové republiky Německo o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupily Italská republika, Španělské království a Portugalská republika a Řecká republika dohodami podepsanými dne 27. listopadu 1990, 25. června 1991 a 6. listopadu 1992, a závěrečného aktu k ní:

 

Článek 1

 

Články 5 a 6

 

Závěrečný akt, část I

 

Závěrečný akt, část II, prohlášení 2

 

Závěrečný akt, část III.

11.

Protokol, podepsaný v Lucemburku dne 19. prosince 1996, o přistoupení vlády Dánského království k Dohodě o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 14. června 1985, a prohlášení připojené k tomuto protokolu.

12.

Následující ustanovení Dohody, podepsané v Lucemburku dne 19. prosince 1996, o přistoupení Dánského království k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu 19. června 1990, závěrečného aktu k ní a souvisejících prohlášení:

 

Článek 1

 

Články 7 a 8

 

Závěrečný akt, část I

 

Závěrečný akt, část II, prohlášení 2

 

Závěrečný akt, část III

 

Prohlášení ministrů a státních tajemníků.

13.

Protokol, podepsaný v Lucemburku dne 19. prosince 1996, o přistoupení vlády Finské republiky k Dohodě o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 14. června 1985, a prohlášení připojené k tomuto protokolu.

14.

Následující ustanovení Dohody, podepsané v Lucemburku dne 19. prosince 1996, o přistoupení Finské republiky k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, závěrečného aktu k ní a souvisejícího prohlášení:

 

Článek 1

 

Články 6 a 7

 

Závěrečný akt, část I

 

Závěrečný akt, část II, prohlášení 2

 

Závěrečný akt, část III, kromě prohlášení o Alandských ostrovech

 

Prohlášení ministrů a státních tajemníků.

15.

Protokol, podepsaný v Lucemburku dne 19. prosince 1996, o přistoupení vlády Švédského království k Dohodě o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu 14. června 1985, a prohlášení připojené k tomuto protokolu.

16.

Následující ustanovení Dohody, podepsané v Lucemburku dne 19. prosince 1996, o přistoupení Švédského království k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, závěrečného aktu k ní a souvisejícího prohlášení:

 

Článek 1

 

Články 6 a 7

 

Závěrečný akt, část I

 

Závěrečný akt, část II, prohlášení 2

 

Závěrečný akt, část III

 

Prohlášení ministrů a státních tajemníků.

ČÁST 3

A.   Následující rozhodnutí výkonného výboru:

SCH/Com-ex (93) 10

14. 12. 1993

Potvrzení prohlášení ministrů a státních tajemníků ze dne 19. června 1992 a 30. června 1993 o provedení prováděcí úmluvy

SCH/Com-ex (93) 14

14. 12. 1993

Zdokonalení praktické soudní spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami

SCH/Com-ex (93) 21

14. 12. 1993

Prodlužování doby platnosti jednotných víz

SCH/Com-ex (93) 24

14. 12. 1993

Společné zásady pro prohlášení jednotných víz za neplatná od počátku, pro jejich zrušení nebo pro zkracování jejich doby platnosti

SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2

26. 4. 1994

Opatření vedoucí k odstranění překážek a omezení provozu na silničních hraničních přechodech na vnitřních hranicích

SCH/Com-ex (94) 15 rev.

21. 11. 1994

Zavedení automatizovaného postupu pro konzultaci ústředních orgánů uvedených v čl. 17 odst. 2 úmluvy

SCH/Com-ex (94) 16 rev.

21. 11. 1994

Pořizování společných vstupních a výjezdních razítek

SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4

22. 12. 1994

Zavedení a uplatňování schengenského režimu na letištích a na letištích, která nemají status mezinárodního letiště

SCH/Com-ex (94) 25

22. 12. 1994

Výměna statistických informací o udělování jednotných víz

SCH/Com-ex (94) 28 rev.

22. 12. 1994

Osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75

SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2

22. 12. 1994

Uvedení v platnost prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě ze dne 19. června 1990

SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.

(bod č. o8)

Společná vízová politika

SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2

20. 12. 1995

Schválení dokumentu SCH/I (95) 40 rev. 6 o postupu uplatňování čl. 2 odst. 2 úmluvy

SCH/Com-ex (95) 21

20. 12. 1995

Rychlá výměna statistických informací a konkrétních údajů o případných obtížích na vnějších hranicích mezi státy Schengenu

SCH/Com-ex (96) 13 rev.

27. 6. 1996

Zásady udělování schengenských víz podle čl. 30 odst. 1 písm. a) prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě

SCH/Com-ex (97) 39 rev.

15. 12. 1997

Zásady týkající se důkazních prostředků a nepřímých důkazů v rámci dohod o zpětném přebírání mezi státy Schengenu

SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2

21. 4. 1998

Zpráva o činnosti „task force“

SCH/Com-ex (98) 12

21. 4. 1998

Výměna statistických údajů o udělených vízech

SCH/Com-ex (98) 18 rev.

23. 6. 1998

Opatření vůči zemím působícím obtíže při vydávání dokladů umožňujících vyhoštění z schengenského území

ZPĚTNÉ PŘEBÍRÁNÍ – VÍZA

SCH/Com-ex (98) 19

23. 6. 1998

Monako

VÍZA – VNĚJŠÍ HRANICE – SIS

SCH/Com-ex (98) 21

23. 6. 1998

Vyznačování razítek do cestovních pasů žadatelů o udělení víza

VÍZA

SCH/Com-ex (98) 26 def.

16. 9. 1998

Zřízení Stálého výboru pro hodnocení a provádění Schengenu

SCH/Com-ex (98) 29 rev.

23. 6. 1998

Univerzální doložka pokrývající všechny technické aspekty schengenského acquis

SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2

16. 9. 1998

Předání Společné příručky státům ucházejícím se o vstup do EU

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2

21. 10. 1998

Přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3

16. 12. 1998

Přeshraniční policejní spolupráce při předcházení a odhalování trestné činnosti

SCH/Com-ex (98) 52

16. 12. 1998

Příručka přeshraniční policejní spolupráce

SCH/Com-ex (98) 56

16. 12. 1998

Příručka o dokladech, do nichž lze vyznačit vízum

SCH/Com-ex (98) 57

16. 12. 1998

Zavedení jednotného formuláře, kterým se prokazuje pozvání, závazek poskytnutí podpory nebo potvrzení o ubytování

SCH/Com-ex (98) 59 rev.

16. 12. 1998

Koordinované nasazení poradců pro doklady

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2

28. 4. 1999

Schengenské normy v oblasti omamných látek

SCH/Com-ex (99) 5

28. 4. 1999

Aktualizace příručky SIRENE

SCH/Com-ex (99) 6

28. 4. 1999

Schengenské acquis v odvětví telekomunikací

SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2

28. 4. 1999

Styční úředníci

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2

28. 4. 1999

Obecné zásady odměňování informátorů a agentů

SCH/Com-ex (99) 10

28. 4. 1999

Nedovolený obchod se střelnými zbraněmi

SCH/Com-ex (99) 13

28. 4. 1999

Konečné znění Společné příručky a Společné konzulární instrukce a zrušení předchozích znění

SCH/Com-ex (99) 14

28. 4. 1999

Příručka o dokladech, do nichž lze vyznačit vízum

SCH/Com-ex (99) 18

28. 4. 1999

Zlepšení policejní spolupráce při předcházení trestným činům a při jejich odhalování

B.   Následující prohlášení výkonného výboru:

Prohlášení

Předmět

SCH/Com-ex (96) prohl. 5

18. 4. 1996

Definice pojmu „cizinec“

SCH/Com-ex (96) prohl. 6 rev. 2

26. 6. 1996

Prohlášení o vydávání osob

SCH/Com-ex (97) prohl. 13 rev. 2

9. 2. 1998

Únos nezletilých osob

C.   Následující rozhodnutí ústřední skupiny:

Rozhodnutí

Předmět

SCH/C (98) 117

27. 10. 1998

Přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví

SCH/C (99) 25

22. 3. 1999

Obecné zásady odměňování informátorů a agentů

PŘÍLOHA B

(Čl. 2 odst. 2)

Švýcarsko bude uplatňovat obsah následujících aktů ode dne stanoveného Radou v souladu s článkem 15.

Pokud k tomuto dni nevstoupí úmluva nebo protokol uvedený v aktu, který je níže označený hvězdičkou, v platnost pro všechny členské státy Evropské unie v okamžiku přijetí dotyčného aktu, bude Švýcarsko uplatňovat obsah odpovídajících ustanovení těchto nástrojů až po dni, ke kterému daná úmluva nebo protokol vstoupí v platnost pro všechny zmíněné členské státy.

Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51) a doporučení Komise 93/216/EHS ze dne 25. února 1993 o Evropském zbrojním pasu (Úř. věst. L 93, 17.4.1993, s. 39), ve znění doporučení Komise 96/129/ES ze dne 12. ledna 1996 (Úř. věst. L 30, 8.2.1996, s. 47)

Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1), ve znění nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18. února 2002 (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 7); rozhodnutí Komise ze dne 7. února 1996 a rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2002, kterými se stanoví další technické specifikace pro jednotný vzor víz (nezveřejněná)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31)

Akt Rady ze dne 29. května 2000, kterým se v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 1 úmluvy) (Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 1)*

Rozhodnutí Rady 2000/586/SVV ze dne 28. září 2000 o postupu, kterým se mění čl. 40 odst. 4 a 5, čl. 41 odst. 7 a čl. 65 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 248, 3.10.2000, s. 1)

Rozhodnutí Rady 2000/645/ES ze dne 17. října 2000, kterým se opravuje schengenské acquis obsažené v rozhodnutí schengenského výkonného výboru SCH/Com-ex (94) 15 rev. (Úř. věst. L 272, 25.10.2000, s. 24)

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1), ve znění nařízení Rady (ES) č. 2414/2001 ze dne 7. prosince 2001 (Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 1) a nařízení Rady (ES) č. 453/2003 ze dne 6. března 2003 (Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 10)

Rozhodnutí Rady 2001/329/ES ze dne 24. dubna 2001 o aktualizaci části VI a příloh 3, 6, a 13 Společné konzulární instrukce, jakož i příloh 5a, 6a a 8 Společné příručky (Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 32)

Nařízení Rady (ES) č. 1091/2001 ze dne 28. května 2001 o volném pohybu s dlouhodobým vízem (Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 4)

Rozhodnutí Rady 2001/420/ES ze dne 28. května 2001, kterým se upravují části V a VI a příloha 13 Společné konzulární instrukce o vízech a příloha 6a Společné příručky s ohledem na dlouhodobá víza platná zároveň jako víza krátkodobá (Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 47)

Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 34) a rozhodnutí Rady 2004/191/ES ze dne 23. února 2004 o kritériích a praktických opatřeních k vyrovnání finančních nevyvážeností vzniklých v souvislosti s používáním směrnice 2001/40/ES o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 55)

Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje článek 26 úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 (Úř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 45)

Akt Rady ze dne 16. října 2001, kterým se v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii vypracovává protokol k Úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie (ustanovení uvedená v článku 15 uvedeného protokolu) (Úř. věst. C 326, 21.11.2001, s. 1)*

Nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 4)

Rozhodnutí Rady 2001/886/SVV ze dne 6. prosince 2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 1)

Rozhodnutí Rady 2002/44/ES ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění část VII a příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky (Úř. věst. L 20, 23.1.2002, s. 5)

Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 4), a rozhodnutí Komise ze dne 12. srpna 2002, kterým se stanoví technické specifikace pro jednotný vzor formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal (nezveřejněné)

Rozhodnutí Rady 2002/352/ES ze dne 25. dubna 2002 o revizi Společné příručky (Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 47)

Rozhodnutí Rady 2002/354/ES ze dne 25. dubna 2002 o přizpůsobení části III a vytvoření přílohy 16 Společné konzulární instrukce (Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 50)

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1), a rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanoví technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (nezveřejněné)

Rozhodnutí Rady 2002/585/ES ze dne 12. července 2002 o úpravě části III a části VIII Společné konzulární instrukce (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 44)

Rozhodnutí Rady 2002/586/ES ze dne 12. července 2002, kterým se mění část VI Společné konzulární instrukce (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 48)

Rozhodnutí Rady 2002/587/ES ze dne 12. července 2002 o revizi Společné příručky (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 50)

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 1)

Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17)

Nařízení Rady (ES) č. 415/2003 ze dne 27. února 2003 o udělování víz na hranicích včetně udělování takových víz projíždějícím námořníkům (Úř. věst. L 64, 7.3.2003, s. 1)

Ustanovení Úmluvy o zjednodušeném postupu vydávání mezi členskými státy Evropské unie z roku 1995 (Úř. věst. C 78, 30.3.1995, s. 2) a Úmluvy o vydávání mezi členskými státy Evropské unie z roku 1996 (Úř. věst. C 313, 23.10.1996, s. 12) uvedená v rozhodnutí Rady 2003/169/SVV ze dne 27. února 2003, kterým se určuje, která ustanovení Úmluvy o zjednodušeném postupu vydávání mezi členskými státy Evropské unie z roku 1995 a Úmluvy o vydávání mezi členskými státy Evropské unie z roku 1996 rozvíjejí schengenské acquis v souladu s Dohodou o přidružení Islandské republiky a Norského království k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 25)*

Rozhodnutí Rady 2003/170/SVV ze dne 27. února 2003 o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států (s výjimkou článku 8) (Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 27)

Nařízení Rady (ES) č. 693/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zavedení dokladu k usnadnění průjezdu (FTD) a dokladu k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) a o změně Společné konzulární instrukce a Společné příručky (Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 8)

Nařízení Rady (ES) č. 694/2003 ze dne 14. dubna 2003 o jednotném vzoru dokladu k usnadnění průjezdu (FTD) a dokladu k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) stanovených nařízením (ES) č. 693/2003 (Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 15)

Rozhodnutí Rady 2003/454/ES ze dne 13. června 2003, kterým se mění příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky ohledně vízových poplatků (Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 82)

Nařízení Rady (ES) č. 1295/2003 ze dne 15. července 2003 o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní olympijských nebo paralympijských her 2004 v Aténách (Úř. věst. L 183, 22.7.2003, s. 1)

Rozhodnutí Rady 2003/585/ES ze dne 28. července 2003, kterým se mění příloha 2 přehled A Společné konzulární instrukce a příloha 5 přehled A Společné příručky o vízové povinnosti držitelů pákistánských diplomatických pasů (Úř. věst. L 198, 6.8.2003, s. 13)

Rozhodnutí Rady 2003/586/ES ze dne 28. července 2003 o změně přílohy 3 části I Společné konzulární instrukce a přílohy 5a části I Společné příručky o státních příslušnících třetích zemí podléhajících povinnosti letištních průjezdních víz (Úř. věst. L 198, 6.8.2003, s. 15)

Rozhodnutí Rady 2003/725/SVV ze dne 2. října 2003, kterým se mění čl. 40 odst. 1 a 7 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 260, 11.10.2003, s. 37)

Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou (Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 26)

Rozhodnutí Rady 2004/14/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění třetí pododstavec (základní kritéria pro posouzení žádostí) části V Společné konzulární instrukce (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 74)

Rozhodnutí Rady 2004/15/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění bod 1.2 části II Společné konzulární instrukce a vypracovává její nová příloha (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 76)

Rozhodnutí Rady 2004/17/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění část V bod 1.4 Společné konzulární instrukce a část I bod 4.1.2 Společné příručky, s ohledem na zařazení požadavku na doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění mezi doklady pro udělení jednotného vstupního víza (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 79)

Nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 1)

Rozhodnutí Rady 2004/466/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění Společná příručka s cílem zahrnout ustanovení o cílených kontrolách doprovázených nezletilých osob na hranicích (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 136)

Oprava rozhodnutí Rady 2004/466/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění Společná příručka s cílem zahrnout ustanovení o cílených kontrolách doprovázených nezletilých osob na hranicích (Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 44)

Nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 29)

Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti přepravců sdělovat údaje o přepravovaných osobách (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 24)

Rozhodnutí Rady 2004/573/ES ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů z území dvou nebo více členských států k navrácení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou na území dvou nebo více členských států předmětem opatření k navrácení (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 28)

Rozhodnutí Rady 2004/574/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění Společná příručka (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 36)

Rozhodnutí Rady 2004/581/ES ze dne 29. dubna 2004 o stanovení minimálních údajů, které mají být uváděny na informativních tabulích, umístěných v místech přechodu vnějších hranic (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 119)

Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004, kterým se zřizuje Vízový informační systém (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5)


ZÁVĚREČNÝ AKT


Zplnomocnění zástupci přijali následující společná prohlášení, připojená k tomuto závěrečnému aktu:

1.

Společné prohlášení smluvních stran o parlamentní konzultaci

2.

Společné prohlášení smluvních stran o vnějších vztazích

3.

Společné prohlášení smluvních stran k čl. 23 odst. 7 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie.

Zplnomocnění zástupci rovněž vzali na vědomí následující prohlášení, připojená k tomuto závěrečnému aktu:

1.

Prohlášení Švýcarska o vzájemné pomoci v trestních věcech

2.

Prohlášení Švýcarska k čl. 7 odst. 2 písm. b) o lhůtě pro přijetí dalšího rozvoje schengenského acquis

3.

Prohlášení Švýcarska o provádění Evropské úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech a Evropské úmluvy o vydávání

4.

Prohlášení Evropské komise o předávání návrhů

5.

Prohlášení Evropské komise o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O PARLAMENTNÍ KONZULTACI

Smluvní strany považují za vhodné, aby otázky, na něž se vztahuje tato dohoda, byly projednávány při meziparlamentních jednáních mezi Evropským parlamentem a Švýcarskem.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH

Smluvní strany se dohodly, že se Evropské společenství zavazuje k podněcování třetích zemí nebo mezinárodních organizací, se kterými uzavřelo dohody v oblasti spojené se schengenskou spoluprací, uzavřít obdobné dohody se Švýcarskou konfederací, aniž je dotčena její pravomoc k uzavírání takových dohod.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN K ČL. 23 ODST. 7 ÚMLUVY ZE DNE 29. KVĚTNA 2000 O VZÁJEMNÉ PRÁVNÍ POMOCI VE VĚCECH TRESTNÍCH MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE

Smluvní strany se dohodly, že Švýcarsko může s výhradou čl. 23 odst. 1 písm. c) Úmluvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie podle konkrétního případu požadovat, aby v případě, že příslušný členský stát nezískal svolení dané osoby, mohly být osobní údaje používány k účelům podle čl. 23 odst. 1 písm. a) a b) uvedené úmluvy pouze s předchozím souhlasem Švýcarska v řízeních, pro která by mohlo odmítnout nebo omezit předávání nebo využívání osobních údajů podle ustanovení této úmluvy nebo aktů uvedených v článku 1 této úmluvy.

Pokud v daném případě Švýcarsko odmítne vyhovět žádosti členského státu na základě výše uvedených ustanovení, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit.

JINÁ PROHLÁŠENÍ

 

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA O VZÁJEMNÉ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH

Švýcarsko prohlašuje, že porušení daňových předpisů v oblasti přímého zdanění stíhaná švýcarskými orgány nemohou být v okamžiku vstupu této dohody v platnost podnětem k postihu před příslušným soudem, zejména v trestních věcech.

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA K ČL. 7 ODST. 2 PÍSM. B)

o lhůtě přijetí dalšího rozvoje schengenského acquis

Maximální dvouletá lhůta uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. b) zahrnuje jak schválení, tak provedení aktu nebo opatření. Obsahuje tyto fáze:

přípravná fáze,

parlamentní jednání,

lhůta pro referendum (100 dní od vyhlášení aktu) a popřípadě

referendum (uspořádání a hlasování).

Federální rada bezodkladně informuje Radu a Komisi o provedení každé fáze.

Federální rada se zavazuje využít všechny prostředky, aby bylo zajištěno, že jednotlivé výše uvedené fáze budou probíhat co nejrychleji.

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA O PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉ ÚMLUVY O VZÁJEMNÉ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH A EVROPSKÉ ÚMLUVY O VYDÁVÁNÍ

Švýcarsko se zavazuje vzdát se využívání svých výhrad a prohlášení doprovázejících schválení Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957 a Evropské úmluvy o vzájemné právní pomoci ze dne 20. dubna 1959, pokud jsou neslučitelné s touto dohodou.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PŘEDÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Komise při předávání návrhů vztahujících se k této dohodě Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu předá jejich opisy Švýcarsku.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE O VÝBORECH, KTERÉ JSOU NÁPOMOCNY EVROPSKÉ KOMISI PŘI VÝKONU JEJÍCH VÝKONNÝCH PRAVOMOCÍ

V současnosti jsou Evropské komisi mimo výbor zřízený článkem 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů při výkonu jejích výkonných pravomocí v oblasti provádění, uplatňování a rozvoje schengenského acquis nápomocny

výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 za dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz („Výbor pro víza“) a

výbor zřízený článkem 5 rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001 (2001/886/SVV) a článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 2001, které se týkají vývoje Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) („Výbor pro SIS II“).


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou konfederací o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí

Vážený pane,

Rada se odvolává na jednání týkající se Dohody o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a vzala na vědomí požadavek vyjádřený Švýcarskou konfederací v duchu její účasti v rozhodovacím procesu v oblastech, na které se vztahuje dohoda, a s cílem podpořit řádné fungování dohody, aby byla zcela přidružena k práci výborů, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí.

Rada poznamenává, že pokud budou takové postupy použity v oblastech, na které se vztahuje dohoda, bude skutečně vhodné přidružit Švýcarskou konfederaci k práci těchto výborů, zejména aby bylo zajištěno, že pro dotyčné akty nebo opatření budou používány postupy dohody, aby se tak mohly stát pro Švýcarskou konfederaci závazné.

Evropské společenství se zavazuje sjednat vhodná ujednání pro přidružení Švýcarské konfederace k práci výborů.

Pokud se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

zajistí Evropská komise odborníkům ze Švýcarské konfederace co nejširší účast, pokud se bude konkrétní bod týkat uplatňování schengenského acquis a výhradně k takovému bodu, na přípravě předloh opatření, které se následně předkládají výboru zřízenému článkem 31 uvedené směrnice, který je nápomocen Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí. Evropská komise v průběhu vypracování svých návrhů konzultuje odborníky Švýcarské konfederace stejným způsobem, jako konzultuje odborníky z členských států,

Švýcarská konfederace může v souladu s čl. 29 odst. 2 druhým pododstavcem uvedené směrnice jmenovat osobu, která zastupuje kontrolní orgán nebo orgány určené Švýcarskou konfederací, aby se jako pozorovatel bez hlasovacího práva účastnila schůzí skupiny zabývající se ochranou fyzických osob z hlediska nakládání s osobními údaji. Tato účast bude probíhat na základě pozvání pro jednotlivé případy, pokud se bude některý konkrétní bod týkat uplatňování schengenského acquis a výhradně k takovému bodu.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mi potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

 

Vážený pane,

Mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel dopis, který jste mi laskavě zaslal dne … a jehož obsah je následující:

„Rada se odvolává na jednání týkající se Dohody o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a vzala na vědomí požadavek vyjádřený Švýcarskou konfederací v duchu její účasti v rozhodovacím procesu v oblastech, na které se vztahuje dohoda, a s cílem podpořit řádné fungování dohody, aby byla zcela přidružena k práci výborů, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí.

Rada poznamenává, že pokud budou takové postupy použity v oblastech, na které se vztahuje dohoda, bude skutečně vhodné přidružit Švýcarskou konfederaci k práci těchto výborů, zejména aby bylo zajištěno, že pro dotyčné akty nebo opatření budou používány postupy dohody, aby tak mohly stát pro Švýcarskou konfederaci závazné.

Evropské společenství se zavazuje sjednat vhodná ujednání pro přidružení Švýcarské konfederace k práci výborů.

Pokud se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

zajistí Evropská komise odborníkům ze Švýcarské konfederace co nejširší účast, pokud se bude konkrétní bod týkat uplatňování schengenského acquis a výhradně k takovému dobu, na přípravě předloh opatření, které se následně předkládají výboru zřízenému článkem 31 uvedené směrnice, který je nápomocen Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí. Evropská komise v průběhu vypracování svých návrhů konzultuje odborníky Švýcarské konfederace stejným způsobem, jako konzultuje odborníky z členských států,

Švýcarská konfederace může v souladu s čl. 29 odst. 2 druhým pododstavcem uvedené směrnice jmenovat osobu, která zastupuje kontrolní orgán nebo orgány určené Švýcarskou konfederací, aby se jako pozorovatel bez hlasovacího práva účastnila schůzí skupiny zabývající se ochranou fyzických osob z hlediska nakládání s osobními údaji. Tato účast bude probíhat na základě pozvání pro jednotlivé případy, pokud se bude některý konkrétní bod týkat uplatňování schengenského acquis a výhradně k takovému bodu.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mi potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.“

Mám tu čest sdělit Vám souhlas švýcarské Federální rady s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

 


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEČNÝCH SCHŮZÍCH SMÍŠENÝCH VÝBORŮ

Delegace zastupující vlády členských států Evropské unie,

delegace Evropské komise,

delegace zastupující vlády Islandské republiky a Norského království,

delegace zastupující vládu Švýcarské konfederace,

se rozhodly pořádat schůze smíšených výborů zřízených dohodou o přidružení Islandu a Norska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis na jedné straně a dohodou a přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis na druhé straně společně, bez ohledu na úroveň schůze,

shledávají, že společné konání těchto schůzí vyžaduje pragmatické ujednání o předsedání těchto schůzím v případech, když mají toto předsednictví vykonávat přidružené státy podle Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis nebo Dohody uzavřené Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis,

berou na vědomí, že přidružené země vyslovily přání postoupit podle potřeby výkon svého předsednictví a rotovat je mezi sebou v abecedním pořadí podle názvu od okamžiku, kdy vstoupí v platnost Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.