ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 32

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
6. února 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 104/2008 ze dne 5. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 105/2008 ze dne 5. února 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/96/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007, kterým se povoluje odchylka požadovaná Belgií pro region Valonsko podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 6643)

21

 

 

2008/97/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 2008, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu a některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 324)  ( 1 )

25

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2007/361/ES ze dne 4. května 2007 o stanovení přebytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (Úř. věst. L 138 ze dne 30.5.2007)

31

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

6.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 104/2008

ze dne 5. února 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. února 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 5. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

143,2

JO

84,0

MA

41,7

SN

192,7

TN

111,3

TR

92,2

ZZ

110,9

0707 00 05

EG

201,7

JO

202,1

MA

52,1

TR

112,7

ZZ

142,2

0709 90 70

MA

56,6

TR

125,0

ZA

79,4

ZZ

87,0

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

45,6

IL

58,4

MA

64,2

TN

51,4

TR

70,3

ZZ

58,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

102,6

TR

101,8

ZZ

103,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

62,2

IL

74,7

JM

97,0

MA

134,9

PK

46,3

TR

76,1

US

60,6

ZZ

79,5

0805 50 10

EG

63,7

IL

120,5

MA

81,7

TR

113,4

ZZ

94,8

0808 10 80

CA

87,1

CN

75,1

MK

39,9

US

113,1

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

49,0

US

111,5

ZA

96,5

ZZ

85,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


6.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 105/2008

ze dne 5. února 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na články 10 a 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou. Nařízení Rady (ES) č. 1152/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (3), změnilo ustanovení týkající se intervence a soukromého skladování másla a smetany. Vzhledem k uvedeným novým opatřením a ve světle získaných zkušeností je vhodné změnit a tam, kde je to zapotřebí, zjednodušit prováděcí pravidla upravující intervenci na trhu s máslem a smetanou. V zájmu přehlednosti by nařízení (ES) č. 2771/1999 mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(2)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví kritéria, podle kterých má být máslo nakupováno za pevnou cenu nebo prostřednictvím nabídkového řízení, a za jakých okolností má být nákup pozastaven. Měla by být poskytnuta praktická opatření týkající se procesu nakupování. Aby se zajistilo splnění požadavků, pokud jde o jakost a obchodní úpravu másla v době, kdy je nabídka předkládána, a po jeho uskladnění, mělo by se od prodávajících požadovat, aby spolu s nabídkou předložili i písemný závazek v tomto smyslu. Současně s nabídkami by také měla být složena jistota, aby se zaručilo, že nabídka bude trvat a že máslo požadované kvality bude dodáno ve lhůtách, které budou stanoveny.

(3)

Aby máslo bylo způsobilé pro intervenci, mělo by splňovat požadavky stanovené v článku 6 nařízení (ES) č. 1255/1999 a také podmínky týkající se jakosti a obchodní úpravy, které je nutné stanovit. Také by měly být stanoveny metody analýzy a podrobná pravidla upravující kontrolu jakosti, a pokud to situace vyžaduje, měla by se učinit opatření pro kontroly radioaktivity v másle, jejíž nejvyšší úrovně je třeba stanovit, v případě potřeby, právními předpisy Společenství. Mělo by však být možné, aby členské státy za určitých podmínek povolily systém vlastních kontrol.

(4)

Aby se zajistilo, že intervenční opatření budou plynule fungovat, je nutné stanovit podmínky pro schvalování výrobních podniků a ověřování, zda jsou splněny. Aby se zajistilo, že tato opatření budou účinná, měly by se stanovit kroky pro případ nesplnění těchto podmínek. Vzhledem k tomu, že máslo může být nakupováno příslušným orgánem jiného členského státu než toho, na jehož území bylo vyrobeno, měl by příslušný orgán, který provádí nákup, mít v takových případech možnost ověřit, že podmínky vztahující se k jakosti a obchodní úpravě jsou splněny.

(5)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že nákup se má provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Komise může rozhodnout, že intervenční nákup pozastaví, jakmile bude při nabídkách k intervenci dosaženo určitého množství. Aby Komise byla s to učinit takové rozhodnutí, měla by být přijata ustanovení, aby Komise mohla kontrolovat množství másla nabízeného k veřejné intervenci.

(6)

Jakmile bude těchto množství dosaženo, může Komise také rozhodnout, že bude v nákupu pokračovat prostřednictvím stálého nabídkového řízení. Měla by být stanovena příslušná prováděcí pravidla. Aby se zajistilo, že se bude se všemi zájemci ve Společenství zacházet stejně, měla by být oznámení o nabídkových řízeních zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie. Měly by být stanoveny bližší údaje týkající se nabídkového řízení, zejména minimální množství, lhůta pro podání nabídek a maximální nákupní cena.

(7)

Mělo by být možné zaručit jakost másla a podmínky nákupu pomocí kontrol v různých fázích skladování. Nesplnění těchto požadavků by nemělo zatížit rozpočet Společenství. Proto by se mělo stanovit, aby si hospodářský subjekt musel odebrat zpět máslo nesplňující dané podmínky a byl povinen nést vzniklé náklady na skladování.

(8)

Povinnosti členských států by měly být stanoveny se zřetelem na náležité řízení skladovaných zásob, a to tak, že by se měla určit maximální vzdálenost místa skladování a náklady, které budou neseny, když tato vzdálenost bude překročena; zejména by se mělo požadovat, aby zásoby byly dostupné, aby šarže byly identifikovány a aby skladované máslo bylo pojištěno proti rizikům. Aby se zajistila jednotná četnost a úroveň kontrol, je zapotřebí určit druh i počet kontrol skladovacích prostorů, které mají vnitrostátní orgány provést.

(9)

Náležité řízení intervenčních zásob vyžaduje, aby máslo bylo znovu prodáno, jakmile budou k dispozici odbytiště. Aby bylo možné lépe řídit množství a nedošlo k destabilizaci trhu, prodejní cena by měla být stanovena na základě nabídkového řízení. Měly by být stanoveny podmínky pro prodej, z nichž vyplývá i složení jistoty, a to zejména pokud jde o lhůty pro platby. Účastníci nabídkového řízení by měli mít možnost ve své nabídce rozlišovat mezi máslem ze sladké smetany a máslem z kysané smetany, přičemž stanovená prodejní cena se může lišit podle umístění másla nabízeného k prodeji.

(10)

Ustanovení čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že se poskytuje podpora soukromého skladování másla. Aby se zajistilo, že bude možné tato opatření náležitě kontrolovat, měla by se stanovit povinnost uzavírat smlouvu týkající se podmínek skladování a stanovit související soubor těchto podmínek. Ze stejného důvodu by také měla být stanovena podrobná pravidla týkající se dokumentace, účetnictví a četnosti kontrol, zejména pokud jde o požadavky stanovené v čl. 6 odst. 3. Pro usnadnění kontrol zaměřených na přítomnost fyzickou skladovaného másla, na které se vztahují smlouvy o soukromém skladování, by se mělo stanovit, že takové máslo bude vyskladňováno v celých šaržích, pokud členský stát nepovolí vyskladnění menšího množství.

(11)

Aby se zajistilo, že režim soukromého skladování bude náležitě řízen, je vhodné každoročně určit částku podpory. Dny uskladnění a data, kdy mohou skladovatelé máslo vyskladnit, období skladování i částky podpory je možné s ohledem na situaci na trhu změnit.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro následující intervenční opatření v odvětví mléka a mléčných výrobků, tak jak je stanoveno v článku 6 nařízení (ES) č. 1255/1999:

a)

veřejné skladování:

i)

nákup másla:

za pevnou cenu,

formou nabídkového řízení,

ii)

prodej másla;

b)

podpora soukromého skladování másla.

2.   Pro účely tohoto nařízení se Hospodářská unie belgicko-lucemburská považuje za jeden členský stát.

3.   Pro účely tohoto nařízení se „příslušným orgánem“ rozumí platební agentura nebo případně orgán pověřený platební agenturou podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (4).

KAPITOLA II

VEŘEJNÉ SKLADOVÁNÍ

ODDÍL 1

Podmínky pro nákup másla

Článek 2

Příslušný orgán nakupuje pouze máslo, které splňuje požadavky uvedené v čl. 6 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999 a článku 3 tohoto nařízení a které je nabízeno k intervenci v období od 1. března do 31. srpna každého roku.

Článek 3

1.   Příslušný orgán kontroluje jakost másla s použitím metod popsaných v příloze I a na základě vzorků odebraných v souladu s pravidly stanovenými v příloze II. Členské státy však mohou, pod podmínkou písemné dohody s Komisí, zavést pod svým dohledem systém vlastní kontroly zaměřené na požadavky na jakost a na některé schválené podniky.

2.   Úrovně radioaktivity nesmějí překračovat nejvyšší přípustné úrovně případně stanovené právními předpisy Společenství.

Úroveň radioaktivní kontaminace másla se kontroluje pouze tehdy, jestliže to situace vyžaduje, a po dobu nezbytně nutnou. Tam, kde je to zapotřebí, se trvání a rozsah kontrol určí postupem podle článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999.

3.   Máslo musí být vyrobeno během 23 dnů předcházejících před dnem, kdy příslušný orgán obdržel nabídku k prodeji.

4.   Minimální množství nabízeného másla je 10 tun. Členské státy mohou požadovat, aby máslo bylo nabízeno pouze v celých tunách.

5.   Máslo se balí a dodává v blocích o čisté hmotnosti alespoň 25 kilogramů.

6.   Obaly másla musí být nové, zhotovené z odolných materiálů tak, aby máslo chránily po dobu přepravy, skladování a vyskladnění. Na obalech musí být uvedeny alespoň tyto údaje, vyjádřené případně ve formě kódu:

a)

číslo schválení umožňující určit závod a členský stát výroby;

b)

datum výroby;

c)

datum uskladnění;

d)

číslo výrobní šarže a číslo obalu; číslo obalu je možné nahradit číslem palety, které je na ní vyznačeno;

e)

označení „máslo ze sladké smetany“, pokud má vodná fáze másla odpovídající pH.

Členské státy mohou upustit od povinnosti udávat na obalech datum uskladnění, pokud se osoba odpovědná za sklad zaváže, že povede evidenci, do níž budou v den uskladnění zaznamenány údaje podle prvního pododstavce.

Článek 4

1.   Podniky podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 se schválí jen tehdy, pokud:

a)

jsou schváleny v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (5) a mají náležité technické vybavení;

b)

se zaváží, že neustále povedou záznamy ve formě určené příslušným orgánem každého členského státu, v nichž bude uveden dodavatel a původ surovin, množství získaného másla a obaly, identifikační údaje a datum vyskladnění každé výrobní šarže určené k veřejné intervenci;

c)

souhlasí s tím, že umožní zvláštní úřední kontrolu své výroby másla;

d)

se zaváží, že budou příslušný orgán informovat s předstihem alespoň dvou pracovních dnů o svém záměru vyrábět máslo určené k veřejné intervenci; členský stát však může stanovit kratší lhůtu.

2.   Aby se zajistilo dodržování tohoto nařízení, provádí příslušný orgán na základě programů dotyčných podniků na výrobu intervenčního másla neohlášené kontroly na místě.

Příslušné orgány provedou alespoň:

a)

jednu kontrolu na každé období 28 dní výroby pro účely intervence a alespoň jednu kontrolu každý rok, aby se přezkoumala evidence podle odst. 1 písm. b);

b)

jednu kontrolu každý rok, aby ověřily dodržování ostatních podmínek pro schválení podle odstavce 1.

3.   Schválení je odebráno, jestliže již nejsou splněny předběžné podmínky stanovené v odst. 1 písm. a). Schválení může být dotyčnému podniku na jeho žádost znovu uděleno, nejdříve však po šesti měsících a po provedení důkladné kontroly.

Pokud se zjistí, že podnik nesplnil jeden ze svých závazků podle odst. 1 písm. b), c) a d), schválení se vyjma případů vyšší moci pozastaví na dobu v rozmezí jednoho až dvanácti měsíců podle závažnosti dané nesrovnalosti.

Členský stát se může rozhodnout, že pozastavení nepoužije, pokud se zjistí, že nesrovnalost nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí a že má jen minimální význam pro účinnost kontrol stanovených v odstavci 2.

4.   O kontrolách provedených podle odstavců 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v níž se uvádí:

a)

datum kontroly;

b)

délka kontrol;

c)

popis kontrolní činnosti.

Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor.

Článek 5

1.   Pokud je máslo nabízeno k intervenci v jiném členském státě, než ve kterém bylo vyrobeno, jeho nákup je podmíněn předložením osvědčení od příslušného orgánu členského státu výroby.

Osvědčení se překládá příslušnému orgánu kupujícího členského státu nejpozději 45 dní po dni, kdy byla nabídka obdržena, a obsahuje údaje podle čl. 3 odst. 6 písm. a), b) a d) tohoto nařízení a potvrzení, že máslo je vyrobeno ve schváleném podniku Společenství přímo a výhradně z pasterizované smetany ve smyslu čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 1255/1999.

2.   Pokud členský stát výroby provedl kontroly podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, obsahuje osvědčení také výsledky těchto kontrol a potvrzení, že příslušný výrobek je máslo splňující požadavky čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1255/1999. V takovém případě musí být obal podle čl. 3 odst. 6 tohoto nařízení přelepen očíslovaným štítkem, který vydal příslušný orgán členského státu výroby. Číslo tohoto štítku musí být uvedeno v osvědčení.

ODDÍL 2

Postup pro nákup másla za pevnou cenu

Článek 6

Nákup másla za 90 % intervenční ceny podle čl. 6 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1255/1999 se provádí v souladu s ustanoveními tohoto oddílu.

Článek 7

1.   Prodávající předloží písemnou nabídku proti potvrzení o převzetí nebo podají nabídku jakýmkoliv jiným způsobem písemné telekomunikace s potvrzením o převzetí.

2.   V nabídkách se uvede:

a)

jméno a adresa prodávajícího;

b)

množství, které je nabízeno;

c)

název a číslo schválení podniku schváleného podle čl. 4 odst. 1;

d)

data výroby nabízeného másla;

e)

místo, kde je nabízené máslo uskladněno.

3.   Nabídky jsou platné pouze tehdy, pokud:

a)

se vztahují na množství másla, které splňuje požadavky čl. 3 odst. 4;

b)

je k nim přiložen písemný závazek prodávajícího, že bude dodržovat ustanovení čl. 11 odst. 2;

c)

je doloženo, že prodávající složil v členském státě, v němž byla nabídka předložena, jistotu ve výši 5 EUR na 100 kg nejpozději v den, kdy byla nabídka obdržena.

4.   Pokud byl závazek stanovený v odst. 3 písm. b) původně doručen příslušnému orgánu, považuje se za automaticky platný pro následující nabídky, dokud jej výslovně neodvolá prodávající nebo příslušný orgán, za předpokladu, že:

a)

původní nabídka stanoví, že prodávající má v úmyslu využít ustanovení tohoto odstavce;

b)

následující nabídky odkazují na ustanovení tohoto odstavce a na datum původní nabídky.

5.   Příslušný orgán zaznamená den, kdy byla nabídka obdržena, příslušná množství a jejich data výroby, jakož i místo, kde je nabízené máslo uskladněno.

6.   Nabídky nesmějí být staženy poté, co je obdržel příslušný orgán.

Článek 8

Ponechání nabídky v platnosti, dodání másla do chladírenského skladu určeného příslušným orgánem ve lhůtě stanovené v čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení a splnění požadavků článku 2 tohoto nařízení představuje zásadní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 (6).

Článek 9

1.   Po zkontrolování nabídky a do pěti pracovních dní po datu obdržení nabídky k prodeji vystaví příslušný orgán poukázku na dodání s udáním data, čísla a těchto údajů:

a)

množství, které má být dodáno;

b)

konečný termín pro dodání másla;

c)

chladírenský sklad, do kterého musí být máslo dodáno.

2.   Do 21 dnů ode dne obdržení nabídky k prodeji prodávající dodá máslo na nakládací rampu chladírenského skladu. Dodávka může proběhnout po částech.

Případné náklady na vykládku másla na nakládací rampu chladírenského skladu ponese prodávající.

3.   Jistota podle čl. 7 odst. 3 písm. c) se uvolní, jakmile prodávající dodá celé množství uvedené v poukázce na dodání ve lhůtě v ní stanovené a zajistí se splnění požadavků stanovených v článku 2.

Pokud máslo nesplňuje požadavky stanovené v článku 2, musí být odmítnuto a jistota vztahující se k odmítnutému množství propadá.

4.   Vyjma případů vyšší moci, pokud prodávající nedodá máslo ve lhůtě stanovené v poukázce na dodání, jistota stanovená v čl. 7 odst. 3 písm. c) úměrně k množstvím, která nebyla dodána, propadá a je zrušen nákup dosud nedodaných množství.

5.   Pro účely tohoto článku se za den dodání másla příslušnému orgánu považuje den, kdy je celé množství másla obsažené v nabídce umístěno do chladírenského skladu určeného příslušným orgánem, avšak nejdříve v den následující po dni, kdy byla vystavena poukázka na dodání.

6.   Práva a povinnosti vyplývající z prodeje jsou nepřevoditelné.

Článek 10

1.   Platební agentura uhradí prodávajícímu každé množství převzatého másla ve lhůtě mezi 45. a 65. dnem ode dne převzetí, pokud se zajistí splnění požadavků článků 2 a 3.

2.   Pro účely tohoto článku se „dnem převzetí“ rozumí den, kdy je máslo uloženo do chladírenského skladu určeného příslušným orgánem, avšak nejdříve v den následující po dni, kdy byla vystavena poukázka na dodání podle čl. 9 odst. 1.

Článek 11

1.   Máslo se uskladní na zkušební dobu. Tato doba se stanoví na 30 dní počínaje dnem převzetí.

2.   Prodávající se prostřednictvím svých nabídek zavazují, že pokud se při kontrole prováděné před umístěním do skladu určeného příslušným orgánem ukáže, že máslo nesplňuje požadavky článků 2 a 3, nebo pokud se na konci zkušební doby skladování zjistí, že minimální organoleptická jakost másla je nižší než hodnota stanovená v příloze I:

a)

vezmou si předmětné máslo zpět a

b)

zaplatí náklady na skladování příslušného másla ode dne převzetí do dne jeho vyskladnění.

Náklady na skladování, které je nutno zaplatit, jsou určeny na základě paušálních částek za uskladnění, vyskladnění a skladování stanovených podle článku 6 nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 (7).

Článek 12

1.   Nejpozději ve 12:00 hodin v poledne (bruselského času) každé úterý sdělí příslušný orgán Komisi množství másla, která byla v průběhu předchozího týdne předmětem nabídky k prodeji podle článku 7.

2.   Jakmile se zjistí, že se nabídky v určitém roce blíží k 18 000 tunám, Komise členské státy vyrozumí, od kterého data mají každý den před 12:00 hodinami v poledne (bruselského času) sdělovat informace podle odstavce 1 týkající se množství másla nabídnutého předchozího dne.

Jakmile se zjistí, že nabídky v určitém roce překračují množství 30 000 tun uvedené v čl. 6 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999, nákup může být pozastaven postupem podle čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení.

V případě pozastavení nákupu podle druhého pododstavce tohoto odstavce nebudou ode dne, který následuje po dni, kdy rozhodnutí pozastavující nákup vstoupí v platnost, přijímány žádné nové nabídky.

ODDÍL 3

Postup pro nákup másla formou nabídkového řízení

Článek 13

1.   Pokud Komise rozhodne v souladu s postupem uvedeným v čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999, že zahájí nákup másla prostřednictvím stálého nabídkového řízení podle čl. 6 odst. 1 třetího pododstavce uvedeného nařízení, použijí se článek 2 a čl. 3 odst. 1, 2 a 4 až 6 a články 4, 5, 9, 10 a 11 tohoto nařízení, nestanoví-li tento oddíl jinak.

2.   Oznámení o nabídkovém řízení se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Lhůta pro předkládání nabídek u jednotlivých nabídkových řízení končí v 11:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v měsíci. Avšak v srpnu to je 11:00 hodin (bruselského času) čtvrté úterý. Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí v 11:00 (bruselského času) předchozí pracovní den.

Článek 14

1.   Zájemci se účastní nabídkového řízení vyhlášeného příslušným orgánem členského státu tak, že předloží písemnou nabídku proti potvrzení o převzetí, nebo podají nabídku jakýmkoliv jiným způsobem písemné telekomunikace s potvrzením o převzetí.

2.   V nabídkách se uvede:

a)

jméno a adresa účastníka nabídkového řízení;

b)

množství, které je nabízeno;

c)

navrhovaná cena za 100 kilogramů másla dodaného na nakládací rampu chladírenského skladu; cena bude bez vnitrostátních daní a poplatků a vyjádřená v eurech nejvýše na dvě desetinná místa;

d)

název a číslo schválení podniku schváleného podle čl. 4 odst. 1;

e)

data výroby nabízeného másla;

f)

místo, kde je nabízené máslo uskladněno.

3.   Nabídky jsou platné pouze tehdy, pokud:

a)

se vztahují na množství másla, které splňuje požadavky čl. 3 odst. 4;

b)

máslo musí být vyrobeno během 31 dní přede dnem uplynutí lhůty nabídkového řízení;

c)

je k nim přiložen písemný závazek účastníka nabídkového řízení, že bude dodržovat ustanovení čl. 11 odst. 2;

d)

je doloženo, že účastník složil za účast v příslušném nabídkovém řízení v členském státě, v němž byla nabídka předložena, jistinu ve výši 5 EUR na 100 kg před lhůtou pro předkládání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 3.

4.   Pokud byl závazek podle odst. 3 písm. c) původně doručen příslušnému orgánu, považuje se za automaticky platný pro následující nabídky, dokud jej výslovně neodvolá účastník nabídkového řízení nebo příslušný orgán, za předpokladu, že:

a)

původní nabídka stanoví, že účastník nabídkového řízení má v úmyslu využít ustanovení tohoto odstavce;

b)

následující nabídky odkazují na ustanovení tohoto odstavce a na datum původní nabídky.

5.   Příslušný orgán zaznamená den, kdy byla nabídka obdržena, příslušná množství, jejich data výroby, jakož i místo, kde je nabízené máslo uskladněno.

6.   Nabídky nesmějí být staženy po uplynutí lhůty pro předkládání nabídek vztahujících se k příslušnému nabídkovému řízení, která je uvedena v čl. 13 odst. 3.

Článek 15

Ponechání nabídky v platnosti po uplynutí lhůty pro předkládání nabídek, dodání másla do chladírenského skladu určeného příslušným orgánem ve lhůtě stanovené v čl. 18 odst. 3 tohoto nařízení a splnění požadavků článku 2 tohoto nařízení představuje zásadní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 16

1.   V den, kdy uplyne lhůta uvedená v čl. 13 odst. 3, vyrozumí příslušný orgán Komisi o množstvích a cenách nabízených účastníky nabídkových řízení.

Nejsou-li předloženy žádné nabídky, příslušný orgán tuto skutečnost ve stejné lhůtě sdělí Komisi.

2.   S přihlédnutím k nabídkám obdrženým při každém nabídkovém řízení stanoví Komise postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 maximální nákupní cenu s odkazem na použitelné intervenční ceny.

Může být rozhodnuto, že nabídkové řízení nebude pokračovat.

Článek 17

Nabídky se zamítnou, pokud je navrhovaná cena vyšší než maximální cena podle čl. 16 odst. 2 vztahující se k danému nabídkovému řízení.

Článek 18

1.   Příslušný orgán okamžitě informuje účastníky nabídkového řízení o výsledku jejich účasti.

U nabídek, které nebyly vybrány, se okamžitě uvolní jistoty stanovené v čl. 14 odst. 3 písm. d).

Práva a povinnosti vyplývající z nabídkového řízení jsou nepřevoditelné.

2.   Příslušný orgán úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení okamžitě vystaví poukázku na dodání s udáním data, čísla a těchto údajů:

a)

množství, které má být dodáno;

b)

konečný termín pro dodání másla;

c)

chladírenský sklad, do kterého musí být máslo dodáno.

3.   Do 21 dnů od uplynutí lhůty pro předkládání nabídek úspěšný účastník nabídkového řízení dodá máslo na nakládací rampu chladírenského skladu. Dodávka může proběhnout po částech.

Případné náklady na vykládku másla na nakládací rampu chladírenského skladu ponese úspěšný účastník nabídkového řízení.

4.   Jistota podle čl. 14 odst. 3 písm. d) se uvolní, jakmile úspěšný účastník nabídkového řízení dodá celé množství uvedené v poukázce na dodání ve lhůtě v ní stanovené a zajistí se splnění požadavků stanovených v článku 2.

Pokud máslo nesplňuje požadavky stanovené v článku 2, musí být odmítnuto a jistota vztahující se k odmítnutému množství propadá.

5.   Vyjma případů vyšší moci, pokud úspěšný účastník nabídkového řízení nedodá máslo ve lhůtě stanovené v poukázce na dodání, jistota stanovená v čl. 14 odst. 3 písm. d) úměrně k množstvím, která nebyla dodána, propadne a je zrušen i nákup dosud nedodaných množství.

6.   Pro účely tohoto článku se za den dodání másla příslušnému orgánu považuje den, kdy je celé množství másla uvedené v poukázce na dodání umístěno do chladírenského skladu určeného příslušným orgánem, avšak nejdříve v den následující po dni, kdy byla vystavena poukázka na dodání.

ODDÍL 4

Uskladnění a vyskladnění

Článek 19

1.   Členské státy stanoví pro chladírenské sklady technické normy, zejména skladovací teplotu nejvýše – 15 °C a přijmou jakákoliv jiná opatření, která jsou zapotřebí k uchování másla v dobrém stavu. Příslušná rizika kryje pojištění ve formě smluvního závazku skladovatele nebo celkového pojištění odpovědnosti příslušného orgánu; členské státy mohou být i svými vlastními pojistiteli.

2.   Příslušný orgán vyžaduje, aby se máslo dodávalo na nakládací rampu chladírenského skladu, uskladňovalo a skladovalo na paletách takovým způsobem, který umožní snadnou identifikaci a dostupnost jednotlivých šarží.

3.   Příslušný orgán odpovědný za kontroly provádí v souladu s přílohou I nařízení Komise (ES) č. 884/2006 (8) neohlášené kontroly ke zjištění fyzické přítomnosti másla ve skladu.

Článek 20

1.   Příslušný orgán vybere použitelný chladírenský sklad, který je nejblíže k místu, kde je máslo uskladněno.

Maximální vzdálenost podle čl. 6 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1255/1999 je 350 kilometrů.

Příslušný orgán však může vybrat jiný sklad nacházející se ve vzdálenosti podle druhého pododstavce za předpokladu, že výběrem takového chladírenského skladu nevzniknou dodatečné náklady na skladování.

Příslušný orgán může vybrat chladírenský sklad nacházející se dále, než je výše uvedená vzdálenost, pokud by tento výběr znamenal menší náklady, včetně daných nákladů na skladování a přepravu. V takovém případě příslušný orgán Komisi bezodkladně uvědomí o svém výběru.

2.   Pokud je příslušný orgán nakupující máslo v jiném členském státě, než je stát, na jehož území je nabízené máslo skladováno, nepřihlíží se při výpočtu maximální vzdálenosti podle odstavce 1 ke vzdálenosti mezi skladem prodávajícího a hranicí členského státu nakupujícího příslušného orgánu.

3.   Při překročení maximální vzdálenosti podle odstavce 1 činí dodatečné dopravní náklady platební agentury 0,065 EUR za tunu a kilometr. Dodatečné náklady ponese platební agentura pouze tehdy, když teplota másla není při dodání do chladírenského skladu vyšší než 6 °C.

Článek 21

Při vyskladnění příslušný orgán v případě dodávky mimo chladírenský sklad zajistí, že je máslo k dispozici na paletách na nakládací rampě skladu a v případě potřeby je naloženo na dopravní prostředek, a to buď na kamion nebo železniční vagón. Vzniklé náklady ponese platební agentura a případné náklady na uložení a rozbalení palet ponese kupující másla.

ODDÍL 5

Postup pro prodej másla formou nabídkového řízení

Článek 22

1.   Máslo se prodává prostřednictvím stálého nabídkového řízení.

2.   Prodej se týká másla převzatého k uskladnění před 1. červnem 2007.

3.   Alespoň osm dní před uplynutím první lhůty pro předkládání nabídek se zveřejní oznámení o stálém nabídkovém řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Příslušný orgán vypracuje oznámení o stálém nabídkovém řízení, v němž se uvede zejména lhůta a adresa pro předkládání nabídek.

U másla, které má příslušný orgán v držení, uvede rovněž:

a)

umístění chladírenských skladů, v nichž je máslo určené k prodeji uskladněno;

b)

množství určené k prodeji v každém chladírenském skladu a případně množství másla podle čl. 3 odst. 6 písm. e).

5.   Příslušný orgán aktualizuje soupis informací podle odstavce 4, který na požádání poskytne zájemcům. Příslušný orgán v pravidelných intervalech zveřejňuje aktualizované soupisy ve formě, která je určena v oznámení o stálém nabídkovém řízení.

6.   Příslušný orgán učiní nezbytná opatření, aby zájemcům umožnil:

a)

aby přezkoumali na své vlastní náklady vzorky másla předkládaného k prodeji před předložením nabídky;

b)

aby si ověřili výsledky analýz podle přílohy I týkající se tuku, vody a tukuprosté sušiny.

Článek 23

1.   Příslušný orgán organizuje jednotlivá kola nabídkového řízení během doby platnosti stálého nabídkového řízení.

2.   Lhůta pro předkládání nabídek u jednotlivých nabídkových řízení končí v 11:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v měsíci. V srpnu to však je 11:00 hodin (bruselského času) čtvrté úterý v měsíci a v prosinci 11:00 hodin (bruselského času) druhé úterý v měsíci. Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí v 11:00 hodin (bruselského času) předchozího pracovního dne.

Článek 24

1.   Nabídky při každém jednotlivém kole se předkládají ve formě písemné nabídky proti potvrzení, nebo jsou podány jakýmkoliv jiným způsobem písemné telekomunikace prostředkem s potvrzením o převzetí.

Nabídky se předkládají příslušnému orgánu, který má v držení máslo, na něž je předkládána nabídka.

2.   V nabídkách se uvede:

a)

jméno a adresa účastníka nabídkového řízení;

b)

množství, které je požadováno;

c)

cena v eurech, nabízená za 100 kilogramů másla dodaného na nakládací rampu chladírenského skladu, která nezahrnuje vnitrostátní daně a poplatky;

d)

tam, kde je to vhodné, chladírenský sklad, v němž je máslo uskladněno, a případně i náhradní chladírenský sklad;

e)

tam, kde je to vhodné, označení druhu másla, na které se předkládá nabídka, podle čl. 3 odst. 6 písm. e).

3.   Nabídky jsou platné pouze tehdy, pokud:

a)

se vztahují alespoň na pět tun, nebo jestliže množství, které je k dispozici v chladírenském skladu, je menší než pět tun, pokud se vztahují na skutečné množství, které je k dispozici;

b)

je doloženo, že účastník složil v členském státě, kde je nabídka předkládána, jistotu pro nabídkové řízení ve výši 70 EUR na tunu za předmětné kolo nabídkového řízení před lhůtou stanovenou pro předkládání nabídek podle čl. 23 odst. 2.

4.   Nabídky nesmějí být staženy po uplynutí lhůty uvedené v čl. 23 odst. 2.

Článek 25

Pro účely jistoty složené pro nabídkové řízení podle čl. 24 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení představuje ponechání nabídek v platnosti po lhůtě podle čl. 23 odst. 2 tohoto nařízení a zaplacení ceny v termínu stanoveném v čl. 31 odst. 2 tohoto nařízení zásadní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 26

1.   V den, kdy uplyne lhůta uvedená v čl. 23 odst. 2, vyrozumí příslušný orgán Komisi o množstvích a cenách nabízených účastníky nabídkového řízení a o množství másla nabízeného k prodeji.

Pokud nejsou předloženy žádné nabídky, příslušný orgán ve stejné lhůtě tuto skutečnost sdělí Komisi, jestliže je v dotyčném členském státě k dispozici máslo k prodeji.

2.   Minimální prodejní cena másla se stanoví na základě nabídek obdržených v každém kole postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999. Tato cena se může lišit podle umístění množství másla nabízeného k prodeji.

V daném kole nabídkového řízení může být rozhodnuto, že se žádné množství másla nepřidělí.

Článek 27

Nabídky se zamítnou, jestliže nabízená cena je nižší než stanovená minimální cena.

Článek 28

1.   Příslušný orgán přidělí máslo na základě jeho data uskladnění, počínaje nejstarším výrobkem z celkového množství nebo, podle okolností, nejstarším z množství másla vyrobeného ze sladké nebo z kyselé smetany, které je k dispozici v chladírenském skladu určeném účastníkem nabídkového řízení.

2.   Aniž je dotčen článek 27, úspěšným účastníkem nabídkového řízení je účastník nabízející nejvyšší cenu. Jestliže není přiděleno celé množství, které je k dispozici, přidělí se zbývající množství ostatním účastníkům nabídkového řízení na základě nabídnutých cen, počínaje nejvyšší cenou.

3.   Pokud by přijetí nabídky znamenalo pro dotyčný chladírenský sklad překročení množství, které je k dispozici v konkrétním chladírenském skladu, přidělí se dotyčnému účastníku nabídkového řízení pouze toto množství, které je k dispozici.

Příslušný orgán však může určit jiné chladírenské sklady, které by doplnily množství másla na množství stanovené v nabídce za předpokladu, že účastník nabídkového řízení s tím souhlasí.

4.   Pokud by přijetí dvou nebo více nabídek uvádějících stejnou cenu za máslo v konkrétním chladírenském skladu vedlo k udělení smluv na větší množství, než které je k dispozici, provede se výběr nabídky tak, že množství, které je k dispozici, se přidělí úměrně k množstvím uvedeným v nabídkách.

Kdyby však takové rozdělení vedlo k přidělení množství, která činí méně než pět tun, provede se výběr nabídky losováním.

5.   Pokud je po přijetí všech úspěšných nabídek množství, které zůstane ve skladu, menší než 5 000 kg, příslušný orgán toto zbývající množství nabídne úspěšným účastníkům nabídkového řízení, počínaje tím, který nabídl nejvyšší cenu. Úspěšnému účastníku nabídkového řízení musí být nabídnuta možnost koupit si zbývající množství za stejnou cenu, jako je cena, která mu byla přidělena.

Článek 29

Práva a povinnosti vyplývající z nabídkového řízení jsou nepřevoditelné.

Článek 30

1.   Příslušný orgán účastníky nabídkového řízení okamžitě informuje o výsledku jejich účasti v nabídkovém řízení.

Jistoty stanovené v čl. 24 odst. 3 písm. b), které byly složeny u neúspěšných nabídek, se okamžitě uvolní.

2.   Před vyskladněním másla a v době určené v čl. 31 odst. 2 zaplatí úspěšní účastníci nabídkového řízení platební agentuře částku odpovídající jejich nabídce za každé množství, které chtějí odebrat.

3.   Vyjma případů vyšší moci, jestliže úspěšný účastník nabídkového řízení nesplní požadavek stanovený v odstavci 2, jistota složená pro nabídkové řízení podle čl. 24 odst. 3 písm. b) propadne a prodej příslušných množství se zruší.

Článek 31

1.   Jakmile je částka podle čl. 30 odst. 2 zaplacena, příslušný orgán vydá poukázku na převzetí, v níž uvede:

a)

množství, za které byla zaplacena odpovídající částka;

b)

chladírenský sklad, v němž je máslo uskladněno;

c)

termín pro vyskladnění másla.

2.   Úspěšní účastníci nabídkového řízení odeberou máslo, které jim bylo přiděleno, do 30 dnů po uplynutí lhůty pro předkládání nabídek. Vyskladnění se může uskutečnit po částech, z nichž žádná nesmí být menší než pět tun. Pokud však v chladírenském skladu zbývá méně než pět tun, lze odebrat i toto menší množství.

Vyjma případů vyšší moci, pokud máslo nebylo vyskladněno ve lhůtě stanovené v prvním pododstavci, náklady na skladování ponese ode dne následujícího po dni, kdy tato lhůta uplynula, úspěšný účastník nabídkového řízení. Tento účastník nese rovněž rizika spojená se skladováním.

3.   Jistota složená podle čl. 24 odst. 3 písm. b) se, pokud jde o množství vyskladněná ve lhůtě stanovené v odst. 2 prvním pododstavci, okamžitě uvolní.

V případě vyšší moci podle odst. 2 druhého pododstavce příslušný orgán podnikne takové kroky, jaké považuje za nutné se zřetelem k nastalým okolnostem.

KAPITOLA III

SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ MÁSLA

ODDÍL 1

Smlouva a podmínky skladování

Článek 32

Pro účely této kapitoly se použijí tyto definice:

„skladovanou šarží“ se rozumí množství o hmotnosti minimálně jedné tuny, stejnorodého složení a jakosti, které bylo vyrobeno v jediném závodě a uskladněno ve stejný den ve stejném skladu,

„dnem zahájení smluvního skladování“ se rozumí den, který následuje po dni uskladnění.

Článek 33

Předmětem smlouvy o soukromém skladování může být pouze máslo uvedené v čl. 6 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999.

Je nutné, aby máslo bylo vyrobeno v podniku schváleném podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto nařízení během 28 dní předcházejících před dnem zahájení smluvního skladování. Úroveň radioaktivity u másla nesmí překročit nejvyšší přípustné úrovně podle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 34

Smlouvy vztahující se na soukromé skladování másla, tak jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999, uzavírá příslušný orgán členského státu, na jehož území je máslo skladováno, s fyzickými nebo právnickými osobami, dále jen „smluvní strany“.

Článek 35

1.   Smlouvy o skladování se uzavírají písemně pro jednu nebo více skladovaných šarží a zahrnují zejména ustavení týkající se:

a)

množství másla, na které se smlouva vztahuje;

b)

částky podpory;

c)

termínů pro plnění smlouvy, aniž je dotčen čl. 6 odst. 3 čtvrtý pododstavec nařízení (ES) č. 1255/1999;

d)

identifikace chladírenských skladů.

2.   Kontrolní opatření, zejména opatření uvedená v článku 40 tohoto nařízení, a údaje uvedené v odstavci 3 tohoto článku jsou součástí souboru podmínek vypracovaných příslušným orgánem členského státu skladování. Smlouva o skladování musí na tyto podmínky odkazovat.

3.   V souboru podmínek je stanoveno, že na obalu másla musí být uvedeny alespoň následující údaje, vyjádřené případně ve formě kódu:

a)

číslo umožňující určit závod a členský stát výroby;

b)

datum výroby;

c)

datum uskladnění;

d)

číslo výrobní šarže;

e)

označení „solené“ v případě másla, které je uvedeno v čl. 6 odst. 3 prvním pododstavci druhé odrážce nařízení (ES) č. 1255/1999;

f)

čistá hmotnost.

Členské státy mohou upustit od povinnosti uvádět na obalech datum uskladnění, pokud se osoba odpovědná za sklad zaváže vést evidenci, do níž v den uskladnění budou zaznamenány údaje uvedené v prvním pododstavci.

Článek 36

1.   Uskladnění se může uskutečnit pouze v období od 1. března do 15. srpna každého roku. Vyskladnění se může uskutečnit pouze počínaje 16. srpnem v roce skladování. Smluvní skladování skončí ve dni předcházejícím před dnem vyskladnění nebo nejpozději v posledním dni února následujícího po uskladnění.

2.   Vyskladňuje se celá skladovaná šarže, nebo pokud to příslušný orgán povolí, i menší množství. Avšak za okolností uvedených v čl. 40 odst. 2 písm. a) může být vyskladněno pouze zapečetěné množství.

Článek 37

1.   Žádosti o uzavření smlouvy s příslušným orgánem se mohou vztahovat pouze na šarže másla, u nichž již bylo skladování ukončeno.

Žádosti musí být příslušnému orgánu doručeny do 30 pracovních dnů od data uskladnění v chladírenském skladu. Příslušný orgán zaznamená datum jejich přijetí.

Pokud příslušný orgán obdrží žádost do 10 pracovních dnů po termínu, smlouva o skladování může být stále ještě uzavřena, ale částka podpory se snižuje o 30 %.

2.   Smlouvy o skladování musí být uzavřeny do 30 dnů od data zaznamenání předmětu žádosti, v případě potřeby pod podmínkou pozdějšího potvrzení způsobilosti příslušného másla, jak je stanoveno v čl. 40 odst. 1 druhém pododstavci. V případě, že se způsobilost nepotvrdí, považuje se příslušná smlouva za neplatnou.

Článek 38

1.   Pokud se máslo skladuje v jiném členském státě, než je členský stát výroby, je uzavření smlouvy o skladování podle článku 34 podmíněno předložením osvědčení.

Osvědčení obsahuje informace uvedené v čl. 35 odst. 3 písm. a), b) a d) a potvrzení, že máslo bylo vyrobeno ve schváleném podniku, který podléhá kontrolám, při nichž se ověřuje, že máslo je vyrobeno ze smetany nebo z mléka ve smyslu čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 1255/1999.

Osvědčení dodá příslušný orgán členského státu, v němž bylo máslo vyrobeno, do 50 dnů od data uskladnění másla.

V případě podle prvního pododstavce tohoto článku se smlouvy o skladování uzavírají do 60 dnů od data zaznamenání předmětu žádosti, pokud to je zapotřebí, pod podmínkou pozdějšího potvrzení způsobilosti másla podle čl. 40 odst. 1 druhého pododstavce. V případě, že se způsobilost nepotvrdí, považuje se příslušná smlouva za neplatnou.

2.   Pokud členský stát, v němž bylo máslo vyrobeno, provedl kontroly zaměřené na povahu a složení másla podle čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení, osvědčení obsahuje výsledky uvedených kontrol a potvrzení, že příslušný výrobek je máslo ve smyslu čl. 6 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1255/1999. V takovém případě musí být obal přelepen očíslovaným štítkem, který vydal příslušný orgán členského státu výroby. Číslo tohoto štítku musí být uvedeno v osvědčení.

ODDÍL 2

Kontroly

Článek 39

1.   Členský stát zajistí, aby všechny podmínky pro nárok na výplatu podpory byly splněny.

2.   Smluvní strana nebo, na žádost členského státu nebo s jeho povolením, osoba odpovědná za provoz chladírenského skladu zpřístupní příslušnému orgánu veškerou dokumentaci, která umožňuje ověření následujících údajů týkajících se másla umístěného do soukromého skladu:

a)

číslo schválení, které umožňuje určit výrobní závod a členský stát výroby;

b)

datum výroby;

c)

datum uskladnění;

d)

číslo skladované šarže;

e)

fyzická přítomnost ve skladu a adresa chladírenského skladu;

f)

datum vyskladnění.

3.   Smluvní strana nebo, v případě potřeby, osoba odpovědná za provoz chladírenského skladu, vede ve skladu pro každou smlouvu skladovou evidenci, která obsahuje:

a)

číslo skladované šarže másla umístěného do soukromého skladování;

b)

data uskladnění a vyskladnění;

c)

množství másla uvedené na skladovanou šarži;

d)

umístění másla v chladírenském skladu.

4.   Uskladněné máslo musí být snadno přístupné a snadno identifikovatelné podle šarže i podle smlouvy.

Článek 40

1.   Příslušný orgán provede kontroly k datu uskladnění másla v chladírenském skladu nebo po něm a do 28 dnů od data zaznamenání žádosti o uzavření smlouvy podle čl. 37 odst. 1.

Aby se zajistilo, že uskladněné máslo je způsobilé pro podporu, je nutné zkontrolovat reprezentativní vzorek odpovídající alespoň 5 % uskladněného množství; aby se mimo jiné zaručilo, že pokud jde o hmotnost, identifikaci, povahu a složení másla, všechny skladované šarže odpovídají údajům uvedeným v žádosti o uzavření smlouvy.

2.   Příslušný orgán:

a)

v době kontroly stanovené v odstavci 1 zapečetí máslo podle smlouvy, skladované šarže nebo menšího množství nebo

b)

provede neohlášenou kontrolu, na základě vzorků, aby se zajistilo, že máslo je fyzicky přítomno v chladírenském skladu. Příslušný vzorek musí být reprezentativní a musí odpovídat alespoň 10 % z celkového množství, na které se vztahuje smlouva v rámci opatření na podporu soukromého skladování.

3.   Na konci období smluvního skladování příslušný orgán, na základě vzorků, ověří hmotnost a identifikaci másla. Pokud je však máslo po uplynutí maximálního období smluvního skladování stále ještě uskladněno, může být tato kontrola provedena až v okamžiku vyskladnění másla.

Pro účely kontroly podle prvního pododstavce informuje smluvní strana příslušný orgán o dotyčných skladovaných šaržích alespoň pět pracovních dnů před:

a)

koncem maximálního období smluvního skladování nebo

b)

zahájením vyskladnění, pokud je máslo vyskladňováno před uplynutím maximálního období smluvního skladování.

Členský stát může přijmout kratší lhůtu než pět pracovních dnů.

4.   O kontrolách provedených podle odstavců 1, 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v níž se uvede:

a)

datum kontrol;

b)

délka kontrol;

c)

popis kontrolní činnosti.

Zprávu musí podepsat odpovědný inspektor a spolupodepsat smluvní strana nebo, podle okolností, osoba odpovědná za provoz chladírenského skladu, a musí být zařazena do platební dokumentace.

5.   V případě nesrovnalostí, které se týkají alespoň 5 % množství kontrolovaného másla, se kontrola rozšíří na větší vzorek, který určí příslušný orgán.

Členské státy oznámí takové případy Komisi do čtyř týdnů.

ODDÍL 3

Podpora skladování

Článek 41

1.   Podpora soukromého skladování uvedená v čl. 6 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999 může být poskytnuta pouze tehdy, pokud je období smluvního skladování nejméně 90 dní a nejvýše 210 dní.

Pokud smluvní strana nedodrží lhůtu uvedenou v čl. 40 odst. 3, podpora se sníží o 15 % a vyplatí se pouze za období, pro které smluvní strana příslušnému orgánu uspokojivě doloží, že máslo zůstalo ve smluvním skladování.

2.   Aniž je dotčen článek 43 tohoto nařízení, Komise každý rok určí postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 částku podpory podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení a poskytované na smlouvy o soukromém skladování, které nabyly účinnosti během předmětného roku.

3.   Podpora se vyplácí na žádost smluvní strany, na konci období smluvního skladování, do 120 dnů od přijetí žádosti, za předpokladu, že kontroly podle čl. 40 odst. 3 byly provedeny a že podmínky pro nárok na podporu byly splněny.

Jestliže však administrativní šetření nároku na podporu teprve probíhá, platba se provede až po uznání nároku na podporu.

4.   Po 60 dnech smluvního skladování může být na žádost smluvní strany vyplacena jednorázová záloha podpory, pokud smluvní strana složí jistotu, která se rovná výši této zálohy plus 10 %. Tato záloha se vypočítá na základě skladovacího období, které je 90 dnů. Jistota se uvolní, jakmile se vyplatí zbývající částka podpory podle odstavce 3.

Článek 42

Jestliže kontroly během skladování nebo při vyskladnění zjistí vadné máslo, není na tato množství vyplacena žádná podpora. Zbývající množství skladované šarže, která je stále ještě způsobilá pro podporu, nesmí být menší než jedna tuna. Stejné pravidlo se použije, pokud je část skladované šarže z tohoto důvodu vyskladněna před 16. srpnem skladovacího roku nebo před uplynutím minimálního období skladování.

Článek 43

Pokud to situace na trhu vyžaduje, Komise může v průběhu roku změnit částku podpory, období uskladnění a vyskladnění i maximální období skladování, pokud jde o smlouvy, které teprve mají být uzavřeny.

KAPITOLA IV

ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 44

Zrušuje se nařízení (ES) č. 2771/1999. Nadále se však použije na smlouvy o soukromém skladování uzavřené před 1. lednem 2008.

Odkazy na nařízení (ES) č. 2771/1999 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.

Článek 45

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1171/2007 (Úř. věst. L 261, 6.10.2007, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(6)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.

(7)  Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35.


PŘÍLOHA I

Požadavky na složení, jakostní znaky a metody analýzy

Máslo je pevná emulze, hlavně typu „voda v oleji“, s tímto složením a těmito jakostními znaky:

Parametry

Obsah a jakostní znaky

Tuk

nejméně 82 %

Voda

nejvýše 16 %

Tukuprostá sušina

nejvýše 2 %

Volné mastné kyseliny

nejvýše 1,2 mmol/100 g tuku

Hodnota peroxidu

nejvýše 0,3 meq kyslíku/1 000 g tuku

Koliformní organismy

negativní v 1 g

Tuk jiný než mléčný

na základě analýzy triglyceridů negativní

Stopové látky (1)

steroly

negativní, β-sitosterol ≤ 40 mg/kg

vanilin

negativní

ethylester kyseliny karotenové

≤ 6 mg/kg

triglyceridy kyseliny enantholové

negativní

Ostatní stopové látky (1)  (2)

negativní

Smyslové vlastnosti

alespoň čtyři z pěti bodů za vzhled, aroma a konzistenci

Vodní disperze

alespoň čtyři body

Referenční metody, které mají být použity, jsou metody stanovené v nařízení (ES) č. 213/2001 (Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 1).


(1)  Stopové látky schválené na základě nařízení (ES) č. 1898/2005 (Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1). Kontroly stopových látek se neprovádí během pozastavení nabídkových řízení podle nařízení (ES) č. 1039/2007 (Úř. věst. L 238, 11.9.2007, s. 28).

(2)  Metody schválené příslušným orgánem.


PŘÍLOHA II

Odběr vzorků pro chemickou a mikrobiologickou analýzu a organoleptické hodnocení

1.   Chemická a mikrobiologická analýza

Množství másla

(kg)

Minimální počet vzorků

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 na 25 000 kg nebo část tohoto množství

Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu musí být prováděn sterilně.

Až pět vzorků o hmotnosti 100 g může být po důkladném smísení sloučeno do jednoho vzorku pro analýzu.

Vzorky musí být odebírány namátkově z různých částí nabízeného množství před uskladněním nebo v okamžiku uskladnění v chladírenském skladu určeném příslušným orgánem.

Příprava složeného vzorku másla (chemická analýza):

a)

s použitím čisté, suché zkoušecí sondy na máslo nebo podobného vhodného nástroje se odebere vzorek másla o hmotnosti alespoň 30 g a vloží se do nádobky na vzorky. Složený vzorek pak musí být zapečetěn a odeslán do laboratoře k analýze;

b)

v laboratoři se složený vzorek zahřeje v původní uzavřené nádobce na 30 °C a často se protřepává, dokud se nezíská stejnorodá tekutá emulze bez nerozpuštěných kousků. Nádobka musí být naplněna do poloviny až do tří čtvrtin.

Na jednoho producenta nabízejícího máslo k intervenci je třeba ročně analyzovat dva vzorky na nemléčné tuky a jeden vzorek na stopové látky.

2.   Organoleptické hodnocení

Množství másla

(kg)

Minimální počet vzorků

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 na 25 000 kg nebo část tohoto množství

Vzorky musí být odebírány namátkově z různých částí nabízeného množství mezi 30. a 45. dnem po převzetí másla a klasifikovány.

Každý vzorek musí být posuzován jednotlivě v souladu s přílohou VII nařízení (ES) č. 213/2001. Není povolen další odběr vzorků ani opětovné posouzení.

3.   Pokyny, kterými je třeba se řídit, pokud vzorky vykazují vady:

a)

chemická a mikrobiologická analýza:

pokud jsou analyzovány jednotlivé vzorky, aby jeden vzorek z pěti až deseti vzorků vykazoval jedinou vadu nebo aby dva vzorky z 11 až 15 vykazovaly každý jednu vadu. Pokud vzorek vykazuje nějakou vadu, je nutné odebrat dva nové vzorky z každé strany vzorku vykazujícího vadu a zkontrolovat u nich příslušný parametr. Pokud žádný ze vzorků neodpovídá minimálním podmínkám, množství másla mezi původními dvěma vzorky z každé strany vzorku vykazujícího nedostatek musí být z nabízeného množství odmítnuto.

Množství, které je nutno odmítnout, pokud nový vzorek vykazuje vadu:

Image

pokud jsou analyzovány složené vzorky a zjistí se, že vykazují vady, pokud jde o jeden parametr, množství zastoupené příslušným složeným vzorkem se z nabízeného množství odmítne. Množství zastoupené jedním složeným vzorkem může být určeno rozdělením nabízeného množství ještě před namátkovým odebráním vzorků z každé části tohoto množství;

b)

organoleptické hodnocení:

pokud nějaký vzorek nevyhovuje při organoleptickém hodnocení, množství másla mezi dvěma sousedními vzorky z každé strany vzorku, který nevyhovuje, se z nabízeného množství odmítne;

c)

pokud vzorky při organoleptickém hodnocení vykazují nějakou vadu a k tomu buď chemickou nebo mikrobiologickou vadu, odmítne se celé množství.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2771/1999

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 1 a 2

Článek 2

Článek 3

Článek 2

Článek 4

Článek 3

Čl. 5 odst. 1 až 4

Čl. 4 odst. 1 až 4

Článek 5 odst. 5

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 6

Článek 10

Článek 7

Článek 11

Článek 8

Článek 12

Článek 9

Článek 13

Článek 10

Článek 14

Článek 11

Čl. 15 odst. 1

Čl. 12 odst. 1

Čl. 15 odst. 2

Čl. 12 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 15a

Čl. 12 odst. 2 třetí pododstavec

Článek 16

Článek 13

Článek 17

Článek 14

Čl. 17a

Článek 15

Čl. 17b

Článek 16

Čl. 17c

Článek 17

Čl. 17d

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 20

Článek 21

Článek 21

Článek 22

Článek 22

Článek 23

Článek 23

Článek 24

Článek 24

Článek 25

Článek 24a

Článek 26

Článek 24b

Článek 27

Čl. 24c odst. 1

Čl. 24c odst. 2

Čl. 28 odst. 1

Čl. 24c odst. 3

Čl. 28 odst. 2

Čl. 24c odst. 4

Čl. 28 odst. 3

Čl. 24c odst. 5

Čl. 28 odst. 4

Čl. 24d

Článek 29

Čl. 24e odst. 1 a 2

Článek 30 odst. 1 a 2

Čl. 24f

Článek 31

Čl. 24g

Článek 25

Článek 32

Článek 26

Článek 34

Čl. 27 odst. 1

Článek 33

Čl. 27 odst. 2

Článek 28

Článek 35

Článek 29

Článek 36

Článek 30

Článek 37

Článek 31

Článek 38

Článek 32

Článek 39

Článek 33

Článek 40

Článek 34

Článek 41

Čl. 35 odst. 1 první pododstavec

Čl. 35 odst. 1 druhý pododstavec

Článek 42

Článek 35 odst. 2

Článek 36

Článek 37

Článek 38

Článek 43

Příloha I

Příloha I

Příloha IV

Příloha II

Příloha V


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

6.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se povoluje odchylka požadovaná Belgií pro region Valonsko podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

(oznámeno pod číslem K(2007) 6643)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2008/96/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (1), a zejména na bod 2 třetí pododstavec přílohy III uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud se množství statkových hnojiv, které členský stát zamýšlí použít na hektar za rok, liší od množství stanoveného v první větě druhého pododstavce bodu 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS a v bodu 2 písm. a) přílohy III uvedené směrnice, musí být určeno tak, aby neohrozilo dosažení cílů uvedených v článku 1 uvedené směrnice, a musí být zdůvodněno na základě objektivních kritérií, jakými jsou v tomto případě např. dlouhé vegetační období a plodiny s vysokou spotřebou dusíku.

(2)

Belgie předložila Komisi žádost o povolení odchylky podle bodu 2 třetího pododstavce přílohy III směrnice 91/676/EHS pro region Valonsko.

(3)

Požadovaná odchylka se týká záměru Belgie povolit ve Valonsku použití až 230 kg dusíku ze statkových hnojiv na hektar a za rok ve zvláštních podnicích s více než 48 % výměrou pastvin. Použití dusíku ze statkových hnojiv na pastviny by nepřekročilo množství 230 kg na hektar a rok, zatímco u plodin na orné půdě v těchto podnicích by nepřekročilo množství dusíku 115 kg/ha a rok.

(4)

Vymezení oblastí ohrožených dusičnany ve Valonsku se v souladu s čl. 3 odst. 2 a 4 směrnice 91/676/EHS vztahuje přibližně na 42 % území tohoto regionu a 54 % využívané zemědělské půdy.

(5)

Odhadem by se odchylka týkala přibližně 500 zemědělských podniků, což odpovídá 5,6 % celkového počtu zemědělských podniků v oblastech ohrožených dusičnany a 3 % využívané zemědělské půdy.

(6)

Byly přijaty právní předpisy „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture“, které provádějí směrnici 91/676/EHS ve Valonsku a které se zároveň vztahují na požadovanou odchylku.

(7)

Předložené údaje o jakosti vody ve Valonsku ukazují, že v roce 2005 byla průměrná koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v oblastech ohrožených dusičnany 16,7 mg/l se stabilním nebo klesajícím trendem v 84 % monitorovacích míst za období od roku 2001 do roku 2005. Střední hodnota koncentrace dusičnanů v podzemních vodách v roce 2005 byla 24,8 mg/l se stabilním nebo klesajícím trendem v 74 % monitorovacích míst za období od roku 2001 do roku 2005.

(8)

Průměrný přísun dusíku ze statkových hnojiv na hektar se snížil od roku 1990 o 12 % a v roce 2004 činil 101 kg/ha využívané zemědělské půdy, z čehož 94 % bylo hnojivo produkované skotem, 3 % prasaty a 2 % drůbeží. Průměrné použití umělých hnojiv se od roku 1990 snížilo jak u dusíkatých (o 19 %), tak u fosfátových hnojiv (o 49 %) a v roce 2004 činilo v průměru 109 kg/ha u dusíkatých a 28 kg/ha u fosfátových hnojiv.

(9)

Z dokumentace předložené v oznámení vyplývá, že navrhované množství 230 kg dusíku ze statkových hnojiv na hektar za rok je zdůvodněno na základě objektivních kritérií, jakými jsou např. dlouhé vegetační období a plodiny s vysokou spotřebou dusíku.

(10)

Komise po přezkoumání žádosti zastává názor, že navrhované množství 230 kg dusíku ze statkových hnojiv na hektar za rok neohrozí dosažení cílů směrnice 91/676/EHS, budou-li splněny určité přísné podmínky.

(11)

Toto rozhodnutí by mělo být použitelné spolu s druhým akčním programem platným pro region Valonsko na období 2007 až 2010.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro dusičnany zřízeného podle článku 9 směrnice 91/676/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylka požadovaná Belgií pro region Valonsko dopisem ze dne 19. října 2006 za účelem povolení vyššího množství statkových hnojiv, než uvádí první věta druhého pododstavce bodu 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS a bod 2 písm. a) přílohy III uvedené směrnice, se uděluje za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„zemědělskými podniky zabývajícími se chovem skotu“ se rozumí podniky s více než třemi velkými dobytčími jednotkami, z nichž alespoň dvě třetiny tvoří skot;

b)

„pastvinami“ se rozumí plocha zemědělských podniků zabývajících se chovem skotu s trvalými nebo dočasnými travními porosty (obecně se za dočasné považují pozemky ležící ladem po dobu kratší než čtyři roky).

Článek 3

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí se použije individuálně a za podmínek uvedených v článcích 4, 5 a 6 pro zemědělské podniky zabývající se chovem skotu.

Článek 4

Každoroční žádost o povolení a závazek

1.   Zemědělci, kteří chtějí využívat odchylky, každoročně předkládají příslušným orgánům žádost o její povolení.

2.   Spolu s každoroční žádostí uvedenou v odstavci 1 se písemně zaváží k plnění podmínek stanovených v článcích 5 a 6.

3.   Příslušné orgány zajistí, aby všechny žádosti o povolení odchylky podléhaly správní kontrole. Pokud kontrola žádostí uvedených v odstavci 1, kterou provádějí vnitrostátní orgány, prokáže nesplnění podmínek uvedených v článcích 5 a 6, je o tom žadatel vyrozuměn a žádost se považuje za zamítnutou.

Článek 5

Použití statkových a jiných hnojiv

1.   Množství statkových hnojiv, které je každoročně použito v zemědělských podnicích zabývajících se chovem skotu, včetně množství vpraveného do půdy samotnými zvířaty, nepřekročí množství hnojiv obsahující 230 kg dusíku na hektar za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 8.

2.   Množství statkových hnojiv použitých každoročně na pastviny nepřekročí 230 kg dusíku na hektar. Množství statkových hnojiv použitých každoročně na zemědělské půdě nepřekročí 115 kg dusíku na hektar.

3.   Pro každý zemědělský podnik se vede plán hnojení, jenž u zemědělské půdy popisuje cyklické pěstování plodin i plánované použití statkových, dusíkatých a fosfátových hnojiv. Tento plán se v zemědělském podniku zpřístupní v každém kalendářním roce nejpozději do 31. března.

Plán hnojení obsahuje tyto údaje:

a)

počet hospodářských zvířat, popis systému ustájení a uskladnění, včetně dostupných skladovacích kapacit pro statková hnojiva;

b)

výpočet množství dusíku i fosforu vyprodukovaného ze statkových hnojiv v zemědělském podniku (po odečtení ztrát při ustájení a skladování);

c)

cyklické pěstování plodin a plošnou výměru pastvin a každé plodiny, včetně situačního náčrtu uvádějícího umístění jednotlivých pozemků;

d)

předpokládanou potřebu dusíku a fosforu u plodin;

e)

množství a druh statkových hnojiv vyvezených mimo zemědělský podnik a do něj;

f)

použití dusíku a fosforu ze statkových hnojiv na každém pozemku;

g)

použití dusíku a fosforu prostřednictvím umělých a jiných hnojiv na každém pozemku.

Tyto plány se aktualizují nejpozději sedm dní po provedení jakékoli změny v zemědělských postupech, aby se zajistil soulad plánů a skutečných zemědělských postupů.

4.   Každý zemědělský podnik připraví evidenci hnojení. Příslušnému orgánu se evidence předkládá za každý kalendářní rok.

5.   Každý zemědělský podnik, který využívá jednotlivé odchylky, souhlasí s případnou kontrolou žádosti uvedené v čl. 4 odst. 1, jakož i plánu a evidence hnojení.

6.   V každém zemědělském podniku, který využívá jednotlivé odchylky, se nejméně jednou za čtyři roky provedou analýzy koncentrace fosforu v půdě, a to v každé oblasti zemědělského podniku, jež je homogenní z hlediska cyklického pěstování plodin a vlastností půdy. Vyžaduje se nejméně jedna analýza na každých 5 hektarů zemědělské půdy.

7.   Koncentrace dusičnanů v půdě se měří každý rok v každém zemědělském podniku, který využívá jednotlivé odchylky. Z každého zemědělského podniku se analyzuje nejméně pět vzorků za rok.

8.   Před osevem travou na podzim se nesmí statková hnojiva rozmetávat.

Článek 6

Hospodaření s půdou

1.   Na 48 % nebo více procentech plošné výměry vhodné pro použití statkových hnojiv se v zemědělských podnicích vyseje tráva.

2.   Zemědělci, kteří využívají jednotlivé odchylky, provedou tato opatření:

a)

dočasné pastviny se budou orat na jaře;

b)

na pastvinách se nevyskytují žádné luštěniny nebo jiné plodiny, které vážou atmosférický dusík. To se však netýká luštěnin na pastvinách s podílem luštěnin menším než 50 %.

Článek 7

Ostatní opatření

1.   Tato odchylka se použije, aniž by byla dotčena opatření, která musí vyhovovat jiným právním předpisům Společenství pro oblast životního prostředí.

2.   Každému zemědělci využívajícímu jednotlivou odchylku bude poskytnuta odborná pomoc prostřednictvím poradenské služby, která zajistí hodnocení výsledků analýzy půdy, plánů a evidenci hnojení. Výsledky hodnocení se předají příslušným orgánům odpovědným za kontrolu plnění podmínek uvedených v článcích 5 a 6.

Článek 8

Monitorování

1.   Příslušný orgán vypracuje a každoročně aktualizuje mapy zachycující procentuální podíl zemědělských podniků, hospodářských zvířat a zemědělské půdy, na které se v každé zemědělské oblasti vztahuje jednotlivá odchylka. Tyto mapy se každoročně předkládají Komisi, přičemž poprvé se předloží do konce roku 2007.

2.   Zřizuje se monitorovací síť pro odběr vzorků z povrchových a mělkých podzemních vod, jež bude používána pro vyhodnocení vlivu odchylky na jakost vody.

3.   Šetření a rozbory živin poskytnou údaje o místním využívání půdy, cyklickém pěstování plodin a zemědělských postupech v podnicích, které využívají jednotlivých odchylek. Tyto údaje se mohou použít pro modelové výpočty rozsahu vyplavování dusičnanů a úniku fosforu z pozemků, na kterých se použije na hektar a za rok až 230 kg dusíku ze statkových hnojiv.

4.   Zřizují se monitorovací místa za účelem poskytování údajů o koncentraci dusíku v půdní vodě a odpovídajícím úniku dusíku kořenovou zónou do podzemních vod a rovněž o vyplavování dusíku z povrchových a podpovrchových vrstev půdy v podmínkách s odchylkou i bez odchylky.

Článek 9

Podávání zpráv

1.   Příslušný orgán předloží každoročně Komisi výsledky monitorování spolu se stručnou zprávou o vývoji jakosti vody, o hodnocení reziduí dusičnanů v půdě na podzim v zemědělských podnicích využívajících odchylky a o postupech hodnocení. Zpráva poskytne informace o tom, jak prostřednictvím kontrol na úrovni zemědělských podniků probíhá hodnocení uplatňovaných podmínek v rámci povolené odchylky, a rovněž informace o nevyhovujících podnicích na základě výsledků správních inspekcí a inspekcí prováděných v terénu. První zpráva bude předána do června 2008 a v následujících letech každoročně do června.

2.   K takto dosaženým výsledkům Komise přihlédne v případě nové žádosti o povolení odchylky.

Článek 10

Použití

Toto rozhodnutí se použije spolu s druhým akčním programem pro region Valonsko na období let 2007 až 2010, „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture“. Jeho platnost končí dne 31. prosince 2010.

Článek 11

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


6.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. ledna 2008,

kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu a některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu

(oznámeno pod číslem K(2008) 324)

(Text s významem pro EHP)

(2008/97/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu A kapitolu I odst. 4, přílohu A kapitolu II odst. 7 a přílohu D kapitolu I část E uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (2), a zejména na přílohu A kapitolu 1 oddíl II uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (B. melitensis) a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (3), uvádí seznam oblastí členských států, které jsou uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis) v souladu se směrnicí 91/68/EHS.

(2)

Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění podmínek stanovených v příloze A kapitole 1 oddílu II odst. 1 písm. b) směrnice 91/68/EHS, pokud jde o provincie Latina a Roma v oblasti Lazio a oblast Veneto. Uvedené provincie a uvedená oblast by proto měly být uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis).

(3)

Směrnice 64/432/EHS stanoví, že členské státy nebo části či oblasti členských států mohou být prohlášeny za úředně prosté tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu, jsou-li splněny určité podmínky stanovené v uvedené směrnici.

(4)

Seznamy oblastí členských států prohlášených za prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (4).

(5)

Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o provincii Vercelli v oblasti Piemonte a provincie Pisa a Pistoia v oblasti Toscana, aby uvedené provincie mohly být prohlášeny za oblasti Itálie úředně prosté tuberkulózy.

(6)

Itálie rovněž předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o provincii Brindisi v oblasti Puglia a oblast Toscana, aby uvedená provincie a uvedená oblast mohly být prohlášeny za oblasti Itálie úředně prosté brucelózy.

(7)

Na základě zhodnocení dokumentace předložené Itálií by proto dotčené provincie a dotčená oblast měly být prohlášeny za oblasti Itálie úředně prosté tuberkulózy, resp. brucelózy, pokud jde o skot.

(8)

Polsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, aby některé powiaty mohly být uznány za oblasti Polska úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(9)

Na základě zhodnocení dokumentace předložené Polskem by proto tyto powiaty v Polsku měly být uznány za oblasti tohoto členského státu úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(10)

Rozhodnutí 93/52/EHS a 2003/467/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 93/52/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. ledna 2008.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/729/ES (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/399/ES (Úř. věst. L 150, 12.6.2007, s. 11).

(4)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/559/ES (Úř. věst. L 212, 14.8.2007, s. 20).


PŘÍLOHA I

V příloze II rozhodnutí 93/52/EHS se druhý odstavec, pokud jde o Itálii, nahrazuje tímto:

„V Itálii:

oblast Abruzzo: provincie Pescara,

oblast Friuli Venezia Giulia,

oblast Lazio: provincie Latina, Roma,

oblast Liguria: provincie Savona,

oblast Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

oblast Marche: provincie Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino,

oblast Molise: provincie Isernia,

oblast Piemonte: provincie Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,

oblast Sardinia: provincie Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

oblast Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,

oblast Toscana: provincie Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

oblast Umbria: provincie Perugia, Terni,

oblast Veneto.“


PŘÍLOHA II

Přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:

1)

V příloze I se kapitola 2 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 2

Oblasti členských států úředně prosté tuberkulózy

V Itálii:

Oblast Abruzzo: provincie Pescara.

Oblast Emilia-Romagna.

Oblast Friuli-Venezia Giulia.

Oblast Lombardia: provincie Bergamo, Como, Lecco, Sondrio.

Oblast Marche: provincie Ascoli Piceno.

Oblast Piemonte: provincie Novara, Verbania, Vercelli.

Oblast Toscana: provincie Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena.

Oblast Trentino-Alto Aldige: provincie Bolzano, Trento.

Oblast Veneto: provincie Belluno, Padova.“

2)

V příloze II se kapitola 2 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 2

Oblasti členských států úředně prosté brucelózy

V Itálii:

Oblast Abruzzo: provincie Pescara.

Oblast Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

Oblast Friuli-Venezia Giulia.

Oblast Lazio: provincie Rieti.

Oblast Liguria: provincie Imperia, Savona.

Oblast Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Oblast Marche: provincie Ascoli Piceno.

Oblast Piemonte: provincie Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli.

Oblast Puglia: provincie Brindisi.

Oblast Sardinia: provincie Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

Oblast Toscana.

Oblast Trentino-Alto Aldige: provincie Bolzano, Trento.

Oblast Umbria: provincie Perugia, Terni.

Oblast Veneto.“

3)

V příloze III kapitole 2 se druhý odstavec týkající se Polska nahrazuje tímto:

„V Polsku:

Vojvodství Dolnośląskie

Powiaty

:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Vojvodství Lubelskie

Powiaty

:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Vojvodství Łódzkie

Powiaty

:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski, Zgierski.

Vojvodství Małopolskie

Powiaty

:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski, Tarnów, Wielicki.

Vojvodství Opolskie

Powiaty

:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Vojvodství Podkarpackie

Powiaty

:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Vojvodství Śląskie

Powiaty

:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Vojvodství Świętokrzyskie

Powiaty

:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Vojvodství Wielkopolskie

Powiaty

:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“


Tiskové opravy

6.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/31


Oprava rozhodnutí Komise 2007/361/ES ze dne 4. května 2007 o stanovení přebytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

( Úřední věstník Evropské unie L 138 ze dne 30. května 2007 )

1.

Strana 15, 11. bod odůvodnění, druhá věta:

místo:

„Pokud rok po přistoupení existovaly na produkty vývozní náhrady, je vhodné finanční důsledky stanovit na základě rozdílu mezi úrovní vnitrostátních cen a cen mimo daný stát, vyjádřeného v podobě průměrné vývozní náhrady během období dvanácti měsíců bezprostředně po přistoupení.“,

má být:

„Pokud rok po přistoupení existovaly na produkty vývozní náhrady, je vhodné finanční důsledky stanovit na základě rozdílu mezi úrovní vnitřních a vnějších cen, vyjádřeného v podobě průměrné vývozní náhrady během období dvanácti měsíců bezprostředně po přistoupení.“

2.

Strana 15, 12. bod odůvodnění, první věta:

místo:

„Pro produkty, na které se nevztahují vývozní náhrady, například u konzervovaných hub, česneku, ovocných šťáv, u nichž byly v některých nových členských státech stanoveny významné úrovně přebytečných zásob, je v zájmu rovnocenného přístupu vhodné za základ považovat rozdíly mezi průměrnými vnitrostátními cenami a cenami mimo daný stát.“,

má být:

„Pro produkty, na které se nevztahují vývozní náhrady, například u konzervovaných hub, česneku, ovocných šťáv, u nichž byly v některých nových členských státech stanoveny významné úrovně přebytečných zásob, je v zájmu rovnocenného přístupu vhodné za základ považovat cenové rozdíly mezi průměrnými vnitřními a vnějšími cenami.“