ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 27

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
31. ledna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 84/2008 ze dne 30. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 85/2008 ze dne 30. ledna 2008 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (kodifikované znění)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 86/2008 ze dne 30. ledna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky ( 1 )

8

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/5/ES ze dne 30. ledna 2008 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, při označování určitých potravin (kodifikované znění) ( 1 )

12

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/84/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2008, kterým se Spolkové republice Německo a Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

17

 

 

2008/85/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2008 o jmenování dvou španělských náhradníků Výboru regionů

20

 

 

Komise

 

 

2008/86/ES

 

*

Rozhodnutí č. 1/2008 společného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 15. ledna 2008 o změně dodatků přílohy 4

21

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

31.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 84/2008

ze dne 30. ledna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 30. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

138,6

MA

40,0

SN

192,7

TN

129,8

TR

92,3

ZZ

118,7

0707 00 05

EG

190,8

JO

202,1

MA

50,4

TR

111,7

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

155,5

ZA

79,4

ZZ

101,0

0709 90 80

EG

355,3

ZZ

355,3

0805 10 20

EG

48,1

IL

61,1

MA

60,9

TN

56,1

TR

69,5

ZA

22,3

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

83,8

TR

95,7

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

85,9

IL

69,7

JM

103,1

MA

154,5

PK

46,3

TR

75,6

US

60,1

ZZ

85,0

0805 50 10

EG

74,2

IL

126,6

MA

90,6

TR

118,9

ZZ

102,6

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

83,0

MK

39,9

US

112,7

ZZ

76,1

0808 20 50

CL

59,3

CN

57,3

TR

159,1

US

96,5

ZA

91,9

ZZ

92,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


31.1.2008   

CS XM

Úřední věstník Evropské unie

L 27/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 85/2008

ze dne 30. ledna 2008

o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 3447/90 ze dne 28. listopadu 1990 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Při poskytování podpory soukromého skladování skopového masa by měla být dodržována ustanovení nařízení Komise (ES) č. 6/2008 ze dne 4. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (4). Je třeba tato ustanovení doplnit nebo přizpůsobit.

(3)

Je třeba stanovit, aby částky podpory poskytnuté pro určitou dobu skladování byly v případě prodloužení, popřípadě zkrácení, zvýšeny, popřípadě sníženy.

(4)

Předvídatelné podmínky na trhu vyžadují, aby byla doba skladování stanovena na dobu od tří do sedmi měsíců.

(5)

Za účelem zajištění skutečných nabídek je třeba určit minimální množství, které má být skladováno. Je třeba stanovit minimální množství, které má být pokaždé vyskladněno.

(6)

Za účelem dodržení podmínek spojených se soukromým skladováním by měla být složena jistota.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovce a kozy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výhradou ustanovení tohoto nařízení se použije nařízení (ES) č. 6/2008.

Článek 2

1.   Žádosti v souvislosti s podporou soukromého skladování se podávají intervenčním agenturám uvedeným v příloze I.

2.   V rámci nabídkového řízení je doba smluvního skladování tři měsíce. Skutečnou dobu skladování však určuje skladovatel. Tuto dobu lze prodloužit z nejméně tří měsíců na nejvýše sedm měsíců. Je-li doba skladování delší než tři měsíce, je podpora zvýšena na denním základě o 1,45 EUR na tunu na den.

Článek 3

Minimální množství na jednu smlouvu činí čtyři tuny, vyjádřeno jako nevykostěné maso.

Článek 4

Minimální množství pro každý odběr ze skladu činí čtyři tuny, vyjádřeno jako hmotnost produktu na sklad a smluvní stranu. Je-li však množství zbývající na skladě menší než uvedené množství, je povolen jeden další odběr zbývajícího množství nebo jeho části.

Pokud nejsou plněny tyto podmínky pro odběr:

vypočítá se částka podpory pro vyskladněné množství podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2008 a

propadne 15 % jistoty uvedené v článku 5 odpovídající odebranému množství.

Článek 5

Jistota činí 145 EUR na tunu.

Článek 6

Nařízení (EHS) č. 3447/90 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (ES) č. 2529/2001 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) ode dne 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 46. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 40/96 (Úř. věst. L 10, 13.1.1996, s. 6).

(3)  Viz příloha II.

(4)  Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 3447/90

(Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 46)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 273/91

(Úř. věst. L 28, 2.2.1991, s. 28)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 1258/91

(Úř. věst. L 120, 15.5.1991, s. 15)

Pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 879/95

(Úř. věst L 91, 22.4.1995, s. 2)

 

Nařízení Komise (ES) č. 40/96

(Úř. věst. L 10, 13.1.1996, s. 6)

Pouze čl. 2 odst. 2


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 3447/90

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 3a

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


31.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 86/2008

ze dne 30. ledna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 10 odst. 4 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 1 čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 (3) stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků jiných než drůbeže do Společenství a karanténní podmínky, které se vztahují na tyto ptáky po dovozu.

(2)

V příloze V nařízení (ES) č. 318/2007 je uveden seznam karanténních zařízení a středisek schválených příslušnými orgány členských států pro dovoz některých ptáků jiných než drůbeže.

(3)

Česká republika, Německo a Španělsko přezkoumaly svá schválená karanténní zařízení a střediska a poslaly Komisi aktualizovaný seznam těchto karanténních zařízení a středisek. Seznam schválených karanténních zařízení a středisek uvedený v příloze V nařízení (ES) č. 318/2007 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Nařízení (ES) č. 318/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 318/2007 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2008.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006. s. 352).

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/265/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 7. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1278/2007 (Úř. věst. L 284, 30.10.2007, s. 20).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

Seznam schválených zařízení a středisek podle čl. 6 odst. 1

Kód ISO země

Název země

Číslo schválení karanténního zařízení nebo střediska

AT

RAKOUSKO

AT OP Q1

AT

RAKOUSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 4 WL Q 1

AT

RAKOUSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKOUSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIE

BE VQ 1003

BE

BELGIE

BE VQ 1010

BE

BELGIE

BE VQ 1011

BE

BELGIE

BE VQ 1012

BE

BELGIE

BE VQ 1013

BE

BELGIE

BE VQ 1016

BE

BELGIE

BE VQ 1017

BE

BELGIE

BE VQ 3001

BE

BELGIE

BE VQ 3008

BE

BELGIE

BE VQ 3014

BE

BELGIE

BE VQ 3015

BE

BELGIE

BE VQ 4009

BE

BELGIE

BE VQ 4017

BE

BELGIE

BE VQ 7015

CY

KYPR

CB 0011

CY

KYPR

CB 0012

CY

KYPR

CB 0061

CY

KYPR

CB 0013

CY

KYPR

CB 0031

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

DE

NĚMECKO

BB-1

DE

NĚMECKO

BW-1

DE

NĚMECKO

BY-1

DE

NĚMECKO

BY-2

DE

NĚMECKO

BY-3

DE

NĚMECKO

BY-4

DE

NĚMECKO

HE-1

DE

NĚMECKO

HE-2

DE

NĚMECKO

NI-1

DE

NĚMECKO

NI-2

DE

NĚMECKO

NI-3

DE

NĚMECKO

NW-1

DE

NĚMECKO

NW-2

DE

NĚMECKO

NW-3

DE

NĚMECKO

NW-4

DE

NĚMECKO

NW-5

DE

NĚMECKO

NW-6

DE

NĚMECKO

NW-7

DE

NĚMECKO

NW-8

DE

NĚMECKO

RP-1

DE

NĚMECKO

SN-1

DE

NĚMECKO

SN-2

DE

NĚMECKO

TH-1

DE

NĚMECKO

TH-2

ES

ŠPANĚLSKO

ES/01/02/05

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/02/12

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/03/13

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/02/10

ES

ŠPANĚLSKO

ES/17/02/07

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/11

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/14

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/03/15

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/06/18

ES

ŠPANĚLSKO

ES/10/07/20

FR

FRANCIE

38.193.01

GR

ŘECKO

GR.1

GR

ŘECKO

GR.2

HU

MAĎARSKO

HU12MK001

IE

IRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITÁLIE

003AL707

IT

ITÁLIE

305/B/743

IT

ITÁLIE

132BG603

IT

ITÁLIE

170BG601

IT

ITÁLIE

233BG601

IT

ITÁLIE

068CR003

IT

ITÁLIE

006FR601

IT

ITÁLIE

054LCO22

IT

ITÁLIE

I – 19/ME/01

IT

ITÁLIE

119RM013

IT

ITÁLIE

006TS139

IT

ITÁLIE

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13000

NL

NIZOZEMSKO

NL-13001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13002

NL

NIZOZEMSKO

NL-13003

NL

NIZOZEMSKO

NL-13004

NL

NIZOZEMSKO

NL-13005

NL

NIZOZEMSKO

NL-13006

NL

NIZOZEMSKO

NL-13007

NL

NIZOZEMSKO

NL-13008

NL

NIZOZEMSKO

NL-13009

NL

NIZOZEMSKO

NL-13010

PL

POLSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKO

01.02/CQA

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/01

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/02“


SMĚRNICE

31.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/12


SMĚRNICE KOMISE 2008/5/ES

ze dne 30. ledna 2008

o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, při označování určitých potravin

(Text s významem pro EHP)

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 této směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (2), a zejména na článek 6 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 94/54/ES ze dne 18. listopadu 1994 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/112/EHS, při označování určitých potravin (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Za účelem zajištění odpovídající informovanosti spotřebitelů je pro určité potraviny třeba stanovit povinné uvádění dalších údajů, kromě údajů uvedených v článku 3 směrnice 2000/13/ES.

(3)

Balicí plyny používané při balení určitých potravin nemají být podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2000/13/ES považovány za složky, a proto nemají být při označování zahrnuty do seznamu složek.

(4)

Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových plynů, protože tato informace jim umožňuje pochopit, proč má potravina, kterou si koupili, delší trvanlivost než podobné výrobky odlišně balené.

(5)

S cílem poskytnout spotřebiteli odpovídající informace by mělo označování potravin obsahujících náhradní sladidla nést v tomto smyslu podrobné údaje.

(6)

Kromě toho by mělo být rovněž uvedeno varování při označování potravin obsahujících určité skupiny náhradních sladidel.

(7)

Dále je nezbytné zajistit označení, které spotřebiteli poskytne jasné informace o přítomnosti glycyrrhizové kyseliny nebo její amonné soli v cukrovinkách a nápojích. Obsahují-li uvedené výrobky vysoké množství glycyrrhizové kyseliny nebo její amonné soli, spotřebitelé, a zejména spotřebitelé trpící vysokým krevním tlakem, by měli být navíc informováni o nutnosti vyvarovat se jejich nadměrného příjmu. Aby byly takové informace pro spotřebitele srozumitelné, měl by se přednostně používat běžně známý výraz „lékořice“.

(8)

Opatření podle této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(9)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 3 směrnice 2000/13/ES, označování potravin uvedených v příloze I této směrnice zahrnuje další údaje, jak je stanoveno v uvedené příloze.

Článek 2

Směrnice 94/54/ES ve znění směrnic uvedených v příloze II části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. ledna 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/68/ES (Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/52/ES (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 300, 23.11.1994, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/77/ES (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 76).

(4)  Viz příloha II část A.


PŘÍLOHA I

Seznam potravin, jejichž označení musí obsahovat jeden nebo více dalších údajů

Druh nebo skupina potraviny

Údaje

Potraviny, jejichž trvanlivost byla prodloužena pomocí balicích plynů schválených podle směrnice Rady 89/107/EHS (1)

„baleno v ochranné atmosféře“

Potraviny obsahující náhradní sladidlo nebo náhradní sladidla, která jsou schválena směrnicí 94/35/ES

„s náhradním sladidlem (s náhradními sladidly)“, uvedený údaj se doplní názvem, pod nímž je výrobek prodáván, jak je stanoveno v článku 5 směrnice 2000/13/ES

Potraviny obsahující jak přidaný cukr nebo cukry, tak náhradní sladidlo nebo náhradní sladidla, která jsou schválena směrnicí 94/35/ES

„s cukrem (s cukry) a s náhradním sladidlem (s náhradními sladidly)“, uvedený údaj se doplní názvem, pod nímž je výrobek prodáván, jak je stanoveno v článku 5 směrnice 2000/13/ES

Potraviny obsahující aspartam

„obsahuje zdroj fenylalaninu“

Potraviny obsahující více než 10 % přidaných alkoholických cukrů

„nadměrná spotřeba může vyvolávat průjmy“

Cukrovinky nebo nápoje obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl v důsledku přidání této látky jako takové (těchto látek jako takových) nebo přidání lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) v koncentraci 100 mg/kg nebo 10 mg/l nebo vyšší

Údaj „obsahuje lékořici“ se připojí bezprostředně za seznam složek, pokud není výraz „lékořice“ již uveden v seznamu složek nebo v názvu, pod nímž je výrobek prodáván. Není-li uveden seznam složek, uvede se údaj v blízkosti názvu, pod kterým je výrobek prodáván.

Cukrovinky obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl v důsledku přidání této látky jako takové (těchto látek jako takových) nebo přidání lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) v koncentraci 4 g/kg

Za seznam složek se připojí tento údaj: „Obsahuje lékořici. Osoby trpící vysokým krevním tlakem by se měly vyvarovat nadměrné spotřeby.“ Není-li uveden seznam složek, uvede se údaj v blízkosti názvu, pod kterým je výrobek prodáván.

Nápoje obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl v důsledku přidání této látky jako takové (těchto látek jako takových) nebo přidání lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) v koncentraci 50 mg/l nebo vyšší nebo v koncentraci 300 mg/l nebo vyšší v případě nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu (2).

Za seznam složek se připojí tento údaj: „Obsahuje lékořici. Osoby trpící vysokým krevním tlakem by se měly vyvarovat nadměrné spotřeby.“ Není-li uveden seznam složek, uvede se údaj v blízkosti názvu, pod kterým je výrobek prodáván.


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2)  Tato hodnota se vztahuje na výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po obnovení podle pokynů výrobců.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedený v článku 2)

Směrnice Komise 94/54/ES

(Úř. věst. L 300, 23.11.1994, s. 14)

Směrnice Rady 96/21/ES

(Úř. věst. L 88, 5.4.1996, s. 5)

Směrnice Komise 2004/77/ES

(Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 76)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 2)

Směrnice

Lhůta pro provedení

94/54/ES

30. června 1995 (1)

96/21/ES

30. června 1996 (2)

2004/77/ES

20. května 2005 (3)


(1)  V souladu s čl. 2 prvním pododstavcem směrnice 94/54/ES:

„Členské státy provedou do 30. června 1995 potřebné změny svých právních a správních předpisů tak, aby:

byl nejpozději 1. července 1995 povolen obchod s výrobky, které jsou v souladu s touto směrnicí,

byl s účinkem od 1. ledna 1997 zakázán obchod s výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí. Obchod s výrobky uvedenými na trh nebo označenými před uvedeným dnem, které nejsou v souladu s touto směrnicí, však může pokračovat až do spotřebování zásob.“

(2)  V souladu s čl. 2 prvním pododstavcem směrnice 96/21/ES:

„Členské státy provedou do 1. července 1996 potřebné změny svých právních a správních předpisů tak, aby:

byl nejpozději 1. července 1996 povolen obchod s výrobky, které jsou v souladu s touto směrnicí,

byl s účinkem od 1. července 1997 zakázán obchod s výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí. Obchod s výrobky uvedenými na trh nebo označenými před uvedeným dnem, které nejsou v souladu s touto směrnicí, však může pokračovat až do spotřebování zásob.“

(3)  V souladu s článkem 2 směrnice 2004/77/ES:

„1.   Členské státy povolí obchodování s výrobky, které jsou v souladu s touto směrnicí, nejpozději do 20. května 2005.

2.   Členské státy zakáží obchodování s výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, nejpozději do 20. května 2006.

Výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí a které byly označeny před 20. květnem 2006, jsou však povoleny do vyčerpání zásob.“


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 94/54/ES

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

31.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. ledna 2008,

kterým se Spolkové republice Německo a Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(Pouze německé a polské znění je závazné)

(2008/84/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisy, které generální sekretariát Komise zaevidoval dne 22. října 2007 a 27. července 2007, požádaly Spolková republika Německo a Polská republika o povolení použít zvláštní daňová opatření na výstavbu a údržbu určitých hraničních mostů mezi oběma zeměmi.

(2)

V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES Komise dopisem ze dne 24. října 2007 informovala ostatní členské státy o žádostech předložených Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou. Dopisem ze dne 25. října 2007 oznámila Komise Spolkové republice Německo a Polské republice, že již má k dispozici veškeré informace nezbytné k posouzení žádostí.

(3)

Účelem zvláštního opatření je, pokud jde o dodávky zboží nebo poskytování služeb a pořízení zboží určeného pro výstavbu a údržbu hraničních mostů ve Společenství, považovat mosty a v případě výstavby jejich staveniště za umístěné úplně na území jednoho z uvedených členských států v souladu s dohodou uzavřenou mezi nimi o rozdělení odpovědnosti za výstavbu nebo údržbu těchto přeshraničních mostů.

(4)

Kdyby neexistovalo zvláštní opatření, bylo by třeba pro každou dodávku zboží nebo poskytnutí služeb nebo pořízení zboží ve Společenství zjišťovat, zda místem zdanění byla Spolková republika Německo nebo Polská republika. Práce na hraničním mostě vykonaná na německém území by podléhala dani z přidané hodnoty v Německu, kdežto práce vykonaná na polském území by podléhala polské dani z přidané hodnoty.

(5)

Účelem této odchylky je proto zjednodušit postup vyměřování daně z výstavby a údržby dotyčných mostů.

(6)

Odchylka nebude mít nepříznivý dopad na vlastní zdroje Společenství vycházející z daně z přidané hodnoty,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Spolkové republice Německo a Polské republice se povoluje za podmínek stanovených v článcích 2 a 3 použít opatření odchylující se od směrnice 2006/112/ES ve vztahu k výstavbě a následné údržbě jednoho hraničního mostu přes Odru a jednoho hraničního mostu přes Lužickou Nisu a k údržbě dvou stávajících hraničních mostů přes Odru a devíti stávajících hraničních mostů přes Lužickou Nisu, které jsou všechny částečně na území Spolkové republiky Německo a částečně na území Polské republiky. Podrobné údaje o dotyčných mostech jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí. Toto povolení se rovněž vztahuje na veškeré další mosty, které jsou na základě výměny diplomatických nót zahrnuty do působnosti dohody o výstavbě a údržbě přeshraničních mostů uzavřené mezi Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou.

Článek 2

Pokud jde o hraniční mosty, za jejichž výstavbu a údržbu je odpovědná Spolková republika Německo, a hraniční mosty, za jejichž údržbu je odpovědná výhradně Spolková republika Německo, považují se tyto mosty a případně staveniště, jsou-li na polském území, odchylně od článku 5 směrnice 2006/112/ES za součást území Německa pro účely dodávek zboží a poskytování služeb a pořízení zboží určeného pro výstavbu a údržbu uvedených mostů ve Společenství.

Článek 3

Pokud jde o hraniční mosty, za jejichž výstavbu a údržbu je odpovědná Polská republika, a hraniční mosty, za jejichž údržbu je odpovědná výhradně Polská republika, považují se tyto mosty a případně staveniště, jsou-li na německém území, odchylně od článku 5 směrnice 2006/112/ES za součást území Polska pro účely dodávek zboží a poskytování služeb a pořízení zboží určeného pro výstavbu a údržbu uvedených mostů ve Společenství.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo a Polské republice.

V Bruselu dne 22. ledna 2008.

Za Radu

předseda

A. BAJUK


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/75/ES (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 13).


PŘÍLOHA

Mosty uvedené v článku 1:

1.

Spolková republika Německo odpovídá za výstavbu tohoto hraničního mostu:

a)

hraničního mostu přes Odru mezi Frankfurtem nad Odrou a Kunowicemi na říčním kilometru 580,640.

2.

Polská republika odpovídá za výstavbu tohoto hraničního mostu:

a)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Horkou a Węglincem na říčním kilometru 130,470.

3.

Spolková republika Německo odpovídá za údržbu těchto hraničních mostů:

a)

hraničního mostu přes Odru mezi Neurüdnitzem a Siekierkami na říčním kilometru 653,903;

b)

hraničního mostu přes Odru mezi Küstrinem Kietzem a Kostrzynem na říčním kilometru 615,102;

c)

hraničního mostu přes Odru mezi Frankfurtem nad Odrou a Kunowicemi na říčním kilometru 580,640;

d)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Hagenwerderem a Ręczynem na říčním kilometru 169,611;

e)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Hirschfeldem a Trzciniecem Zgorzeleckým na říčním kilometru 186,281.

4.

Polská republika odpovídá za údržbu těchto hraničních mostů:

a)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Gubenem a Gubinem na říčním kilometru 13,375;

b)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Gubenem a Gubinkem na říčním kilometru 17,625;

c)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Forstem a Tuplicemi na říčním kilometru 51,935;

d)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Bad Muskau a Łęknicou na říčním kilometru 80,530;

e)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Horkou a Węglincem na říčním kilometru 130,470;

f)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Görlitzem a Zgorzelcem na říčním kilometru 153,885;

g)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Krzewinou Zgorzeleckou a Trzcincem Zgorzeleckým na říčním kilometru 184,220;

h)

hraničního mostu přes Lužickou Nisu mezi Krzewinou Zgorzeleckou a Trzcincem Zgorzeleckým na říčním kilometru 184,780.


31.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/20


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2008

o jmenování dvou španělských náhradníků Výboru regionů

(2008/85/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh španělské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 přijala Rada rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po odstoupení pana Josého Maríi MUÑOA GANUZA a pana Javiera MORALES FEBLES se uvolnila dvě místa náhradníků Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010, jmenováni jako náhradníci:

pan Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco

a

pan Julio César FERNÁNDEZ MATO, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komise

31.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/21


ROZHODNUTÍ č. 1/2008 SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

ze dne 15. ledna 2008

o změně dodatků přílohy 4

(2008/86/ES)

SPOLEČNÝ VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, a zejména na článek 11 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Uvedená dohoda vstoupila v platnost dne 1. června 2002.

(2)

Účelem přílohy 4 je zjednodušit mezi stranami obchod s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, na které se vztahují rostlinolékařská opatření. Uvedená příloha 4 má být doplněna několika dodatky, jak je uvedeno ve společném prohlášení o provedení přílohy 4 připojeném k dohodě (s výjimkou dodatku 5, který byl přijat v době uzavření dohody).

(3)

Dodatky přílohy 4 byly nahrazeny rozhodnutím Společného výboru pro zemědělství č. 1/2004 připojeným k rozhodnutí Komise 2004/278/ES (1), respektive rozhodnutím Společného výboru pro zemědělství č. 2/2005 (2).

(4)

Od vstupu výše uvedených rozhodnutí v platnost byly právní předpisy stran v rostlinolékařské oblasti změněny v oblastech, které se týkají dohody.

(5)

V návaznosti na rozšíření Společenství a změny ve stávajícím seznamu orgánů příslušných pro vydávání rostlinolékařského pasu musí být seznam těchto orgánů doplněn.

(6)

Aby bylo možné tyto různé změny zohlednit, je třeba změnit dodatky 1, 2, 3 a 4 přílohy 4,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Dodatky 1 až 4 přílohy 4 dohody se nahrazují zněním připojeným k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. února 2008.

V Bruselu, dne 15. ledna 2008.

Za Společný výbor pro zemědělství

předseda a vedoucí delegace Společenství

Paul van GELDORP

vedoucí delegace Švýcarska

Krisztina BENDE

tajemník Společného výboru pro zemědělství

Hans-Christian BEAUMOND


(1)  Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 78, 24.3.2005, s. 50.


DODATEK 1

ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY

A.   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházející z jedné ze stran, pro které obě strany mají obdobné právní předpisy vedoucí k rovnocenným výsledkům a pro které uznávají rostlinolékařský pas

1.   ROSTLINY A ROSTLINNÉ PRODUKTY

1.1   Rostliny určené k výsadbě, kromě semen

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., kromě Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., kromě Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2   Rostliny kromě plodů a semen, avšak včetně živého pylu k opylování

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3   Rostliny výběžkatých a hlízovitých druhů určené k výsadbě

Solanum L. a hybridy.

1.4   Rostliny, kromě plodů

Vitis L.

1.5   Dřevo, které si zcela nebo částečně zachovalo svůj přirozený oblý povrch, též odkorněné, nebo které se předkládá ve formě štěpků, třísek, pilin, dřevěných zbytků nebo dřevěného odpadu

a)

pokud pochází zcela nebo zčásti z Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch;

a

b)

pokud odpovídá některému z těchto popisů stanovených v příloze I druhé části nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1).

Kód KN

Popis zboží

4401 10 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

ex 4401 30 90

Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

4403 10 00

Surové dřevo natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex 4403 99

Jiné než jehličnaté dřevo surové (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 v kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.) dřeva), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, nenatřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

ex 4404 20 00

Štípané tyče z jiného než jehličnatého dřeva: dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané

ex 4407 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 v kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.) dřeva), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

2.   ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY VYPRODUKOVANÉ PRODUCENTY OPRÁVNĚNÝMI JE PRODÁVAT OSOBÁM, KTERÉ SE PROFESIONÁLNĚ ZABÝVAJÍ ROSTLINNOU VÝROBOU, KROMĚ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ PŘIPRAVENÝCH K PRODEJI KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI, U NICHŽ JE ZARUČENO, ŽE JEJICH PRODUKCE JE PŘÍSNĚ ODDĚLENA OD PRODUKCE OSTATNÍCH PRODUKTŮ

2.1   Rostliny určené k výsadbě, kromě semen

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. a hybridy

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: všechny odrůdy hybridů z Nové Guineje

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

a ostatní rostliny bylinných druhů, jiné než rostliny čeledi Gramineae, cibule, hlízy a oddenky.

2.2   Rostliny určené k výsadbě, kromě semen

Solanaceae, jiné než rostliny uvedené v položce 1.3

2.3   Zakořeněné rostliny nebo rostliny s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4   Semena a cibule určené k výsadbě

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5   Rostliny určené k výsadbě

Allium porrum L.

2.6   Cibule a cibulové oddenky určené k výsadbě

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: zakrslé formy a jejich hybridy, jako G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. a G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pocházející z jiného území než je území stran, u kterých rostlinolékařské předpisy obou stran vztahující se na dovoz vedou k rovnocenným výsledkům a se kterými lze obchodovat mezi stranami s rostlinolékařským pasem, pokud jsou uvedeny v části A tohoto dodatku, nebo volně, pokud v ní uvedeny nejsou

1.   ANIŽ JSOU DOTČENY ROSTLINY V ČÁSTI C TOHOTO DODATKU, VŠECHNY ROSTLINY URČENÉ K VÝSADBĚ, KROMĚ SEMEN

2.   SEMENA

2.1   Semena pocházející z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu nebo Uruguaye

Cruciferae

Gramineae kromě Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2   Semena nepocházející z území stran

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3   Semena pocházející z Afghánistánu, Indie, Íránu, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky nebo Spojených států

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.   ČÁSTI ROSTLIN, KROMĚ PLODŮ A SEMEN

Acer saccharum Marsh., pocházející ze Spojených států amerických a Kanady

Apium graveolens L. (listová zelenina)

Aster Aster spp. pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Camellia sp.

Jehličnany (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Gypsophila L.

Hypericum L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Lisianthus L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Ocimum L. (listová zelenina)

Orchidaceae (řezané květiny)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., pocházející z neevropských zemí

Rhododendron spp., kromě Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Viburnum spp.

4.   OVOCE

Annona L., pocházející z neevropských zemí

Cydonia L., pocházející z neevropských zemí

Diospyros L., pocházející z neevropských zemí

Malus Mill., pocházející z neevropských zemí

Mangifera L., pocházející z neevropských zemí

Momordica L.

Passiflora L., pocházející z neevropských zemí

Prunus L., pocházející z neevropských zemí

Psidium L., pocházející z neevropských zemí

Pyrus L., pocházející z neevropských zemí

Ribes L., pocházející z neevropských zemí

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., pocházející z neevropských zemí

Vaccinium L., pocházející z neevropských zemí

5.   HLÍZY JINÉ NEŽ K VÝSADBĚ

Solanum tuberosum L.

6.   DŘEVO, KTERÉ SI ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ ZACHOVALO SVŮJ PŘIROZENÝ OBLÝ POVRCH, TÉŽ ODKORNĚNÉ, DOVÁŽENÉ VE FORMĚ ŠTĚPKŮ, TŘÍSEK, PILIN, DŘEVĚNÝCH ZBYTKŮ NEBO DŘEVĚNÉHO ODPADU

a)

pokud bylo získáno zcela nebo zčásti z některého z následujících řádů, rodů nebo druhů, kromě dřevěného obalového materiálu v podobě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, používaného pro přepravu předmětů různého druhu, kromě surového dřeva o tloušťce nepřesahující 6 mm, a kromě zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací, původem z jiného území než je území stran:

Quercus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející ze Spojených států amerických, kromě dřeva, které odpovídá popisu zboží uvedenému v písmeni b) kódu KN 4416 00 00, a v případě, že existují doložené důkazy o tom, že dřevo bylo zpracováno či vyrobeno pomocí tepelné úpravy, při které je třeba dosahovat minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut,

Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející ze Spojených států amerických nebo Arménie,

Populus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející ze zemí amerického kontinentu,

Acer saccharum Marsh., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející ze Spojených států amerických a Kanady,

Jehličnany (Coniferales), včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka,

a

b)

pokud odpovídá některému z těchto popisů stanovených v příloze I druhé části nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Kód KN

Popis zboží

4401 10 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než jehličnaté

4401 30 10

Piliny

ex 4401 30 90

Ostatní dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

4403 10 00

Surové dřevo natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

4403 20

Jehličnaté surové dřevo, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

4403 91

Dubové dřevo (Quercus spp.) surové, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex 4403 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 v kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.) dřeva), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

ex 4404

Štípané tyče: dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

4407 10

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 91

Dubové dřevo (Quercus spp.) rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

ex 4407 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 v kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.) dřeva), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva

4416 00 00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

9406 00 20

Montované stavby ze dřeva

c)

Dřevěný obalový materiál v podobě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, používané pro přepravu předmětů různého druhu, kromě surového dřeva o tloušťce nepřesahující 6 mm a zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací,

Dřevo používané pro podkládání nebo podpírání nedřevěného nákladu, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, kromě surového dřeva o tloušťce nepřesahující 6 mm a zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací.

7.   ZEMINA A PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT

a)

Zemina a pěstební substrát jako takový, tvořený zcela nebo zčásti zeminou nebo organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, kromě substrátu, který je tvořený výhradně z rašeliny;

b)

Zemina a pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo připojený k rostlinám, tvořený zcela nebo zčásti z hmoty uvedené v písmeni a) nebo tvořený zcela nebo zčásti z jakékoli pevné anorganické hmoty, určený k udržení životaschopnosti rostlin, pocházející z:

Turecka,

Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska nebo Ukrajiny,

neevropských zemí, jiných než Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko nebo Tunisko.

8.   SAMOSTATNÁ KŮRA:

jehličnanů (Coniferales), pocházející z neevropských zemí

9.   OBILOVINY TĚCHTO DRUHŮ, POCHÁZEJÍCÍ Z AFGHÁNISTÁNU, INDIE, ÍRÁNU, IRÁKU, MEXIKA, NEPÁLU, PÁKISTÁNU, JIŽNÍ AFRIKY NEBO SPOJENÝCH STÁTŮ

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházející z jedné ze stran, pro které strany nemají obdobné právní předpisy a pro které neuznávají rostlinolékařský pas

1.   ROSTLINY A ROSTLINNÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE ŠVÝCARSKA, KTERÉ MUSÍ PŘI DOVOZU ČLENSKÝM STÁTEM SPOLEČENSTVÍ DOPROVÁZET ROSTLINOLÉKAŘSKÉ OSVĚDČENÍ

1.1   Rostliny určené k výsadbě, kromě semen

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, kromě Phoenix spp., pocházející z Alžírska nebo Maroka

1.2   Části rostlin, kromě plodů a semen

Phoenix spp.

1.3   Semena

Oryza spp.

1.4   Ovoce

Citrus L. a hybridy

Fortunella Swingle a hybridy

Poncirus Raf. a hybridy

2.   ROSTLINY A ROSTLINNÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z ČLENSKÉHO STÁTU SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ MUSÍ PŘI DOVOZU DO ŠVÝCARSKA DOPROVÁZET ROSTLINOLÉKAŘSKÉ OSVĚDČENÍ

3.   ROSTLINY A ROSTLINNÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE ŠVÝCARSKA, JEJICHŽ DOVOZ DO ČLENSKÉHO STÁTU SPOLEČENSTVÍ JE ZAKÁZÁN

3.1   Rostliny, kromě plodů a semen

Citrus L. a hybridy

Fortunella Swingle a hybridy

Phoenix spp. pocházející z Alžírska nebo Maroka

Poncirus Raf. a hybridy

4.   ROSTLINY A ROSTLINNÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z ČLENSKÉHO STÁTU SPOLEČENSTVÍ, JEJICHŽ DOVOZ DO ŠVÝCARSKA JE ZAKÁZÁN

4.1   Rostliny

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1352/2007 (Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 3).


DODATEK 2

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Předpisy Evropského společenství

Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru

Směrnice Rady 69/465/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému

Směrnice Rady 74/647/EHS ze dne 9. prosince 1974 o ochraně proti obaleči hvozdíkovému

Rozhodnutí Komise 91/261/EHS ze dne 2. května 1991, kterým se Austrálie uznává za prostou Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství

Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci

Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování, naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/17/ES

Rozhodnutí Komise 93/359/EHS ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L. pocházejícího ze Spojených států amerických

Rozhodnutí Komise 93/360/EHS ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L. pocházejícího z Kanady

Rozhodnutí Komise 93/365/EHS ze dne 2. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně tepelně ošetřeného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro tepelně ošetřené dřevo

Rozhodnutí Komise 93/422/EHS ze dne 22. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně uměle vysušeného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro uměle vysušené dřevo

Rozhodnutí Komise 93/423/EHS ze dne 22. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně uměle vysušeného dřeva jehličnanů pocházejícího ze Spojených států amerických a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro uměle vysušené dřevo

Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru

Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí

Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru, naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/56/ES

Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin

Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat, naposledy pozměněná směrnicí 97/46/ES ze dne 25. července 1997

Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech než jsou místa určení

Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/63/ES

Rozhodnutí Komise 98/109/ES ze dne 2. února 1998, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření třásněnky Thrips palmi Karny vůči Thajsku

Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, naposledy pozměněná směrnicí 2006/35/ES

Rozhodnutí Komise 2002/757/ES ze dne 19. září 2002 o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství, naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/426/ES

Rozhodnutí Komise 2002/499/ES ze dne 26. června 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky, naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/775/ES

Rozhodnutí Komise 2002/887/ES ze dne 8. listopadu 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska, naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/915/ES

Rozhodnutí Komise 2003/766/ES ze dne 24. října 2003 o mimořádných opatřeních proti šíření Diabrotica virgifera Le Conte na území Společenství, naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/564/ES

Rozhodnutí Komise 2004/4/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu, naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/749/ES

Rozhodnutí Komise 2004/200/ES ze dne 27. února 2004 o opatřeních proti zavlékání viru Pepino mosaic do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES

Rozhodnutí Komise 2005/51/ES ze dne 21. ledna 2005, kterým se členským státům povoluje dočasně poskytovat odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES pro dovoz zeminy zamořené pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami za účelem dekontaminace

Rozhodnutí Komise 2005/359/EC ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických, naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2006/750/ES

Rozhodnutí Komise 2005/649/ES ze dne 13. září 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/63/ES, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z některých provincií Kuby, s výjimkou brambor určených k výsadbě

Rozhodnutí Komise 2005/850/ES ze dne 25. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/61/ES, kterým se některým členským státům povoluje stanovit dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o sadbové brambory pocházející z některých provincií Kanady

Rozhodnutí Komise 2006/133/ES ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost

Rozhodnutí Komise 2006/464/ES ze dne 27. června 2006 o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

Rozhodnutí Komise 2006/473/ES ze dne 5. července 2006, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus)

Směrnice Rady 2006/91/ES ze dne 7. listopadu 2006 o ochraně proti štítence zhoubné (kodifikované znění)

Rozhodnutí Komise 2006/916/ES ze dne 11. prosince 2006, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Vitis L., kromě plodů, pocházející z Chorvatska nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Předpisy Švýcarska

Nařízení ze dne 28. února 2001 o ochraně rostlin (RO 2001 1191), naposledy pozměněné dne 16. května 2007 (RO 2007 2369)

Nařízení DFE ze dne 15. dubna 2002 o zakázaných rostlinách (RO 2002 1098)

Nařízení OFAG ze dne 25. února 2004 o dočasných rostlinolékařských opatřeních (RO 2004 1599)


DODATEK 3

ORGÁNY PŘÍSLUŠNÉ PRO VYDÁVÁNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ

Evropské společenství

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel.

(359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter „Gramada“

Tel.

(359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 „Komlushka nizina“ Str.

Тel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 „Sofroni Vrachanski“ Str. № 23

Тel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 „Мagistralna“ Str. № 30

Тel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 „Тargovska“ Str. № 12

Тel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 „Kethudov“ Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 „Kliment Ohridski“ Str. № 27

Тel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 „Demokracia“ Str. № 1, flour. 4

Тel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven

5800 „Vasil Levsky“ Str. № 1, flour 13

Тel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv

4000 „Brezovsko shose“ Str.

Тel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe

7005 „Ivan Vedar“ Str. № 12

Тel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora

6000 „Raina Kandeva“ Str. № 63

Tel. (359) 42 605 388

Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo

6300 „Plovdivska“ Str. № 6

Тel./Fax (359) 38 624 895

CZ

Státní rostlinolékařská správa

Těšnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Außenstelle Stuttgart

Reinsburgstraße 107

70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

— Pflanzenschutzdienst —

D-Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Pflanzenschutzdienst —

D-Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

— Pflanzenschutzdienst —

D-Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

— Pflanzenschutzdienst —

D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

D-Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

D-Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Universität Hamburg

Pflanzenschutzamt

Amtliche Pflanzenbeschau

D-Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

D-Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Rostock

NIEDERSACHSEN

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pflanzenschutzamt

D-Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

D-Bonn

 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

D-Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Neustadt a.d. Weinstraße

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L.

D-Bad-Kreuznach

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzdienst

D-Lebach

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

D-Dresden

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

Dezernat Pflanzenschutz

D-Bernburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

D-Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

D-Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

D-Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku, Harju m/k

Tel. (372) 6712641

Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

EL-176 71 Athens

Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

C Alfonso XII no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 43

Fax (34) 91 347 82 48

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Dirección General de Alimentación

Po María Agustín, 36

E-50004-Zaragoza

Tel. (34-976) 71 46 36

Fax (34-976) 71 46 77

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Desarrollo Rural

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02-04

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Dirección General de Explotaciones Agrarias

Avda. de Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel. (34-924) 00 23 47

Fax (34-924) 00 21 23

10.

GALICIA

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 29

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 99 89

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

F

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Direction Générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

251, Rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tel. (33-1) 49558153

Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

IRL-Maynooth Co. Kildare

Tel. (353-1) 5053354

Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39

Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Lielvardes 36/38

LV-1006 Riga

Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928

Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvariju str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. (352) 457172 218

Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection,

Soil Conservation and Agri-environment

H-1118 Budapest, Budaőrsi út 141-145.

Tel. (36-1) 309-1037

Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36-1) 336-9115

Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,

Rural Affairs and Paying Agency Division

Plant Health Department,

Surveillance and Inspectorate Unit,

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street,

Lija LJA 1915

Malta.

Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22

Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel. (31-317) 496911

Fax (31-317) 421701

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/651

Fax (43 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Mießtaler Straße 1

A-9021 Klagenfurt

Tel. (43) 50 536/31111

Fax (43 50 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 50 6902/1412

Fax (43 50 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43 662 870571/295

STEIERMARK

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Ragnitzstraße 193

A-8047 Graz

Tel. (43) 316 877/6630

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6010 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9

A-6900 Bregenz

Tel. (43) 5574 400/230

Fax (43) 5574 400/602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Johannesgasse 35

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 911 25 55 12

Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service

(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 24 04

Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas

Edificio 1 — Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisboa

Tel. (351) 21 361 32 74

Fax (351) 21 361 32 77

RO

Ústřední orgán:

MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development

National Phytosanitary Agency

Elena Leaota

Tel. (40 21) 3072386/686

Fax (40 21) 3072485

Stanoviště hraniční kontroly (SHK)

ALBIȚA

Tel. (40) 235 482731

Fax (40) 235 482731

IAȘI

Tel. (40) 232 234336

Fax (40) 232 234336

DORNEȘTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434

Fax (40) 230 280434

BUCUREȘTI

Tel. (40) 21 2041557

Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024

Fax (40) 261 773024

TIMIȘOARA

(40) 256 204987

(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630

(40) 236 470630

CONSTANȚA

(40) 241 601943

(40) 241 601943

Oblastní rostlinolékařská oddělení

ALBA

(40) 258 831543

(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108

(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922

(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019

(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405

(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673

(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278

(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728

(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140

(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073

(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222

(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065

(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473

(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703

(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353

(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026

(40) 245 221026

DOLJ

(40) 251 426911

(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411

(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819

(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036

(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435

(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241

(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236

(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009

(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174

(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420

(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752

(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616

(40) 265 253298

NEAMȚ

(40) 233 227889

(40) 233 221397

OLT

(40) 249 416078

(40) 249 415360

PRAHOVA

(40) 244 591332

(40) 244 513464

SATU MARE

(40) 261 715005

(40) 261 711049

SĂLAJ

(40) 260 614413

(40) 260 620491

SIBIU

(40) 269 223719

(40) 269 223309

SUCEAVA

(40) 230 531677

(40) 230 524419

TELEORMAN

(40) 247 312281

(40) 247 326684

TIMIȘOARA

(40) 256 217029

(40) 256 217029

TULCEA

(40) 240 524980

(40) 240 524691

VASLUI

(40) 235 311242

(40) 235 311505

VÂLCEA

(40) 250 741322

(40) 250 748421

VRANCEA

(40) 237 222596

(40) 237 239074

BUCUREȘTI

(40) 21 4131912

(40) 21 4135340

SI

 

Ústřední orgán:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Certifikovaný rozmnožovací materiál:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Chmel:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Dovezené rostliny a rostlinné produkty:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Odbor ochrany rastlín

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6920 4476

Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)

Plant Protection Unit

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Te1. (358 20) 77 2003

Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 155000

Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO I 7PX

Te1. (44-1904) 455161

Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 1TY

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

UK-Edinburgh EH12 7AT

ŠVÝCARSKO

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


DODATEK 4

OBLASTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ SE NA NĚ VZTAHUJÍ

Oblasti uvedené v článku 4 a zvláštní požadavky, které se na ně vztahují a kterým musí vyhovět obě strany, jsou vymezeny v příslušných právních a správních předpisech obou stran uvedených níže.

Předpisy Evropského společenství

Směrnice Komise 2001/32/ES ze dne 8. května 2001, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení a kterou se zrušuje směrnice 92/76/EHS, naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/36/ES

Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, naposledy pozměněná směrnicí 2006/35/ES

Předpisy Švýcarska

Nařízení ze dne 28. února 2001 o ochraně rostlin, příloha 4, část B (RO 2001 1191), naposledy pozměněné dne 16. května 2007 (RO 2007 2369)