ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 25

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
30. ledna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 78/2008 ze dne 21. ledna 2008 o opatřeních, která má Komise přijmout pro období 2008–2013 prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu zavedených v rámci společné zemědělské politiky

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 79/2008 ze dne 28. ledna 2008, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 152/2002 o vývozu některých výrobků ESUO a ES z oceli z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství (systém dvojité kontroly)

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 80/2008 ze dne 29. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 81/2008 ze dne 29. ledna 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 82/2008 ze dne 28. ledna 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s cílem zohlednit změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

8

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/82/ES

 

*

Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení ES-Bývalá jugoslávská republika Makedonie č. 1/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění Protokol 2 (o výrobcích z oceli) k dohodě o stabilizaci a přidružení ES-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

10

 

 

2008/83/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 4/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění Protokol č. 3 k Dohodě o partnerství AKT-ES o Jihoafrické republice

11

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava opravy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 12 ze dne 18.1.2007)

12

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

30.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 78/2008

ze dne 21. ledna 2008

o opatřeních, která má Komise přijmout pro období 2008–2013 prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu zavedených v rámci společné zemědělské politiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 33 odst. 2 písm. a) Smlouvy má společná zemědělská politika přihlížet ke zvláštní povaze zemědělské činnosti, vyplývající ze sociální struktury v zemědělství a ze strukturálních a přírodních rozdílů mezi různými zemědělskými oblastmi. V této souvislosti je třeba mít k dispozici informace o půdách a plodinách, zejména pro účely řízení společných organizací trhů. Aplikace dálkového průzkumu umožňují částečně získávat potřebné informace v této oblasti za předpokladu, že mohou pokrývat všechny zeměpisné oblasti významné pro řízení zemědělských trhů.

(2)

Díky zkušenostem získaným během období 2004–2007 v rámci rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1445/2000/ES ze dne 22. května 2000 o používání metod leteckého mapování a dálkového průzkumu země v zemědělské statistice v letech 1999 až 2003 (2) a v rámci předchozích rozhodnutí, zejména rozhodnutí Rady 88/503/EHS ze dne 26. září 1988, kterým se stanoví pilotní projekt dálkového průzkumu aplikovaného na zemědělské statistiky (3), mohl agrometeorologický systém předpovídání úrody a monitorování stavu země a plodin dosáhnout provozuschopnosti a pokročilého stavu vývoje a mohl prokázat svou účinnost.

(3)

Dálkový průzkum tak potvrdil, že je schopen cíleně reagovat na potřeby řízení společné zemědělské politiky a že zjištěné potřeby nebylo možné uspokojit klasickými systémy zemědělské statistiky a prognostiky. Díky dálkovému průzkumu se rovněž zvýšila přesnost, objektivita, rychlost a četnost pozorování a zlepšily se modely zemědělské prognostiky, a to zejména vytvořením regionalizovaných modelů. Dálkový průzkum umožnil dokončit specifické nebo doplňkové aplikace pro sestavování a shromažďování zemědělských statistik a ušetřit výdaje na monitorování a kontrolu zemědělských výdajů. Je proto vhodné počítat pro období 2008–2013 s pokračováním těchto aplikací dálkového průzkumu v rámci financování prostřednictvím Evropského zemědělského záručního fondu podle čl. 3 odst. 2 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (4).

(4)

Je však třeba přizpůsobit a reorganizovat prováděcí pravidla pro opatření, která má Komise uskutečňovat v rámci společné zemědělské politiky prostřednictvím dálkového průzkumu, a oddělit provozní opatření uskutečňovaná v rámci tohoto systému od opatření, která ještě vyžadují výzkum a vývoj. Posledně jmenovaná opatření by tedy měla být upravena jiným způsobem v rámci rámcového programu výzkumu a vývoje.

(5)

Je rovněž vhodné stanovit, že informace a odhady, které vyplývají z přijatých opatření a které má Komise k dispozici, mají být poskytnuty členským státům a že je třeba informovat Evropský parlament a Radu o podmínkách uskutečňování opatření dálkového průzkumu a o využívání finančních zdrojů poskytnutých Komisi, a to prostřednictvím průběžné a konečné zprávy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013 mohou být opatření, která Komise uskutečňuje prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu v rámci společné zemědělské politiky, financována z Evropského zemědělského záručního fondu podle čl. 3 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 1290/2005, je-li jejich cílem poskytnout Komisi prostředky

a)

na řízení zemědělských trhů;

b)

na zajištění agroekonomického monitorování zemědělsky využívaných půd a stavu plodin tak, aby bylo možné provést odhady, zejména pokud jde o úrodu a zemědělskou produkci;

c)

na podporu přístupu k odhadům podle písmene b);

d)

na zajištění technologického monitorování agrometeorologického systému.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 jsou tato:

a)

shromažďování nebo nákup informací nezbytných pro provádění a monitorování společné zemědělské politiky, zejména satelitně získaných údajů a meteorologických údajů;

b)

vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorba internetových stránek;

c)

provádění specifických studií souvisejících s klimatickými podmínkami;

d)

aktualizace agrometeorologických a ekonometrických modelů.

Je-li potřeba, jsou tato opatření uskutečňována za úzké spolupráce s laboratořemi a subjekty členských států.

Článek 2

Komise elektronicky zpřístupní členským státům informace a odhady, které vyplývají z opatření uvedených v čl. 1 odst. 1.

Článek 3

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se přijmou postupem podle čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1290/2005, zejména pokud jde o poskytování informací a odhadů uvedených v článku 2 tohoto nařízení.

Článek 4

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. července 2010 průběžnou zprávu a do 31. července 2013 konečnou zprávu o uskutečňování opatření dálkového průzkumu a o využívání finančních zdrojů poskytnutých v rámci tohoto nařízení.

Ke konečné zprávě případně připojí návrh na pokračování v těchto opatřeních v rámci společné zemědělské politiky.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008 do dne 31. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Stanovisko ze dne 16. ledna 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 163, 4.7.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 273, 5.10.1988, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1437/2007 (Úř. věst. L 322, 7.12.2007, s. 1).


30.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 79/2008

ze dne 28. ledna 2008,

kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 152/2002 o vývozu některých výrobků ESUO a ES z oceli z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství (systém dvojité kontroly)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé stanovila v protokolu 2 o výrobcích z oceli systém dvojí kontroly bez množstevního omezení pro dovoz výrobků z oceli pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství.

(2)

Systém dvojí kontroly byl proveden nařízením Rady (ES) č. 152/2002 ze dne 21. ledna 2002 o vývozu některých výrobků ESUO a ES z oceli z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství (systém dvojité kontroly) (1).

(3)

Rozhodnutím 1/2007 ze dne 20. prosince 2007 (2) změnila Rada stabilizace a přidružení ES-Bývalá jugoslávská republika Makedonie Protokol 2 o výrobcích z oceli tak, že byl systém dvojí kontroly zrušen. Nařízení (ES) č. 152/2002 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 152/2002 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. února 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku.


30.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 80/2008

ze dne 29. ledna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

41,0

TN

129,8

TR

92,7

ZZ

87,8

0707 00 05

EG

190,8

JO

178,8

MA

50,4

TR

102,2

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

72,1

TR

146,1

ZZ

109,1

0709 90 80

EG

121,8

ZZ

121,8

0805 10 20

EG

46,8

IL

54,3

MA

68,8

TN

54,2

TR

66,2

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

104,5

TR

98,8

ZZ

101,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

81,9

IL

75,2

JM

103,1

MA

147,6

PK

48,1

TR

72,7

US

60,1

ZZ

84,1

0805 50 10

EG

74,2

IL

117,2

TR

120,5

ZZ

104,0

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

81,3

MK

42,4

US

110,2

ZA

60,7

ZZ

73,3

0808 20 50

CL

59,3

CN

49,3

TR

159,1

US

109,0

ZA

98,0

ZZ

94,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


30.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 81/2008

ze dne 29. ledna 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 68/2008 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1568/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 15.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 použitelné ode dne 30. ledna 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

23,21

4,69

1701 11 90 (1)

23,21

9,93

1701 12 10 (1)

23,21

4,50

1701 12 90 (1)

23,21

9,50

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


30.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 82/2008

ze dne 28. ledna 2008,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s cílem zohlednit změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení (ES) č. 1808/95 (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V kombinované nomenklatuře pro rok 2008, stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2), ve znění nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 (3), byly změněny kódy kombinované nomenklatury (kódy KN) pro některé produkty. Na některé z těchto kódů KN se odkazuje v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 32/2000. Proto je tyto přílohy třeba upravit.

(2)

Nařízení (ES) č. 32/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1214/2007 vstupuje v platnost dne 1. ledna 2008, mělo by se toto nařízení použít od téhož data.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 32/2000 se mění podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 630/2007 (Úř. věst. L 145, 7.6.2007, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1352/2007 (Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 286, 31.10.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 32/2000 se mění takto:

1.

V příloze III se kódy KN ve druhém sloupci pro pořadové číslo 09.0107 mění takto:

a)

kód KN „ex 5703 90 10“ se nahrazuje kódem KN „ex 5703 90 20“;

b)

kód KN „ex 5703 90 90“ se nahrazuje kódem KN „ex 5703 90 80“.

2.

V první části přílohy IV se kód KN „ex 6204 49 00“ pro pořadové číslo 09.0106 v druhém sloupci nahrazuje kódem KN „6204 49 90“.

3.

V druhé části přílohy IV se kódy pro pořadové číslo 09.0106 mění takto:

a)

v řádku pro kód KN „6204 49 00“ se kód TARIC „91“ ve třetím sloupci nahrazuje kódem TARIC „10“;

b)

kód KN „6204 49 90“ v druhém sloupci se nahrazuje kódem KN „6204 49 00“.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

30.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/10


ROZHODNUTÍ RADY STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ ES-BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE č. 1/2007

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se mění Protokol 2 (o výrobcích z oceli) k dohodě o stabilizaci a přidružení ES-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

(2008/82/ES)

RADA STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 7 protokolu 2 k dohodě o stabilizaci a přidružení zavádí pro dovoz výrobků z oceli pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství systém dvojí kontroly bez množstevního omezení.

(2)

Byl učiněn značný pokrok v nezbytném programu restrukturalizace a přeměny ocelářského průmyslu v Bývalé jugoslávské republice Makedonie.

(3)

Již neexistuje potřeba správního postupu pro rychlé poskytování informací o vývoji obchodních toků, aby se zvýšila transparentnost a předešlo se případnému narušování obchodu.

(4)

Z tohoto důvodu již systém dvojí kontroly bez množstevního omezení pro dovoz výrobků z oceli pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství není nutný.

(5)

Protokol 2 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Článek 7 protokolu 2 k dohodě o stabilizaci a přidružení a příloha I uvedeného protokolu 2 se zrušuje.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 2008.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Radu stabilizace a přidružení

předseda

Antonio MILOŠOSKI


30.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/11


ROZHODNUTÍ RADY MINISTRŮ AKT-ES č. 4/2007

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se mění Protokol č. 3 k Dohodě o partnerství AKT-ES o Jihoafrické republice

(2008/83/ES)

RADA MINISTRŮ AKT-ES,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (dále jen „AKT“) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000 (1), a revidovanou dohodou (2) o změně uvedené dohody o partnerství AKT-ES, podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005, a zejména na Protokol č. 3 o Jihoafrické republice k této dohodě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 5 Protokolu č. 3 k Dohodě o partnerství AKT-ES stanoví, že ustanovení dohody o hospodářské a obchodní spolupráci se nevztahují na Jihoafrickou republiku.

(2)

Dne 7. března 2006 požádaly státy skupiny AKT, které jsou zároveň členskými státy Jihoafrického rozvojového společenství a účastní se jednání o dohodě o hospodářském partnerství s Evropským společenstvím, aby se Jihoafrická republika stala plnoprávným účastníkem těchto jednání. Dne 12. února 2007 schválila Rada ministrů tento požadavek za předpokladu splnění určitých podmínek.

(3)

Základem pro jednání o dohodě o hospodářském partnerství jsou hospodářská a obchodní ustanovení Dohody o partnerství AKT-ES, zejména články 36 a 37 uvedené dohody.

(4)

Z důvodů právní jasnosti je nezbytné změnit protokol č. 3, aby bylo možné zohlednit plné začlenění Jihoafrické republiky do jednání o dohodě o hospodářském partnerství a její možný přístup k této dohodě.

(5)

V souladu s článkem 7 protokolu č. 3 může být tento protokol revidován rozhodnutím Rady ministrů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 5 Protokolu č. 3 Dohody o partnerství AKT-ES se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Tento protokol nebrání Jihoafrické republice, aby jednala o některé z dohod o hospodářském partnerství stanovených v části 3 hlavě II této dohody a podepsala ji, pokud s tím souhlasí ostatní strany dohody o hospodářském partnerství.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Předseda Výboru velvyslanců AKT-ES Za Radu ministrů AKT-ES, na základě pověření

Álvaro MENDONÇA E MOURA


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27. Dohoda prozatímně uplatňovaná na základě rozhodnutí č. 5/2005 (Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 1).


Tiskové opravy

30.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/12


Oprava opravy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

( Úřední věstník Evropské unie L 12 ze dne 18. ledna 2007 )

Strana 3, název nahrazeného nařízení:

místo:

má být: