ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 22

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
25. ledna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 57/2008 ze dne 24. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 58/2008 ze dne 24. ledna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej obilovin na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur členských států

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 59/2008 ze dne 24. ledna 2008, kterým se po devadesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 60/2008 ze dne 24. ledna 2008, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 327/98, pokud jde o rozdělení celní kvóty na dovoz celoomleté a poloomleté rýže do podobdobí na rok 2008

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 61/2008 ze dne 24. ledna 2008, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dinoproston ( 1 )

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 62/2008 ze dne 24. ledna 2008 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

10

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/74/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

11

Dodatkový protokol k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

13

 

 

2008/75/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. ledna 2008 o postoji, který má Společenství zaujmout v Mezinárodní radě pro kávu k určení depozitáře Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007

20

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (Úř. věst. L 226 ze dne 30.8.2007)

21

 

*

Oprava směrnice Komise 2008/4/ES ze dne 9. ledna 2008, kterou se mění směrnice 94/39/ES, pokud jde o krmiva určená pro snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 6 ze dne 10.1.2008)

21

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 57/2008

ze dne 24. ledna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 24. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 58/2008

ze dne 24. ledna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej obilovin na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur členských států

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 712/2007 (2) se zahájila stálá nabídková řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství. Ustanovení článku 2 uvedeného nařízení stanoví, že odchylně od čl. 13 odst. 4 druhého pododstavce nařízení Komise (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky uvedení na trh obilovin ze zásob intervenčních agentur (3), se k podání žádostí hospodářskými subjekty připojuje jistota ve výši 10 EUR na tunu.

(2)

Ceny obilovin na trhu Společenství doznaly od začátku hospodářského roku 2007/08 všeobecně prudkého zvýšení. Toto zvýšení není však trvalé a dochází k značným výkyvům těchto cen na trhu, čímž se vytváří v určitých případech velký rozdíl mezi klesajícími cenami na trhu Společenství a roční cenou, za kterou jsou produkty prodávány nabídkovým řízením z intervenčních zásob. Vzhledem k těmto rozdílům se ukazuje, že vydražené jednotky nejsou přejímány hospodářskými subjekty, jež uspěly v nabídkovém řízení. Aktuálně stanovená jistota 10 EUR na tunu se tedy ukazuje jako nedostatečná pro zajištění převzetí těchto jednotek. Aby se zabránilo vzniku takovýchto situací a umožnilo účinné fungování nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 712/2007, je třeba zmíněnou jistotu zvýšit.

(3)

Nařízení (ES) č. 712/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (ES) č. 712/2007 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Prodej uvedený v článku 1 se provádí za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93. Odchylně od čl. 13 odst. 4 druhého pododstavce uvedeného nařízení je však jistota stanovena na 25 EUR za tunu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1227/2007 (Úř. věst. L 277, 20.10.2007, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 367/2007 (Úř. věst. L 91, 31.3.2007, s. 14).


25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 59/2008

ze dne 24. ledna 2008,

kterým se po devadesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 16. ledna 2008 rozhodl pozměnit seznam osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby byla opatření stanovená tímto nařízením účinná, musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost v den vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2008.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 46/2008 (Úř. věst. L 16, 19.1.2008, s. 11).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

V oddíle „Fyzické osoby“ se doplňují tyto záznamy:

(1)

Hamid Al-Ali (také znám jako a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Abu Salim). Datum narození: 20.1.1960. Státní příslušnost: kuvajtská.

(2)

Jaber Al-Jalamah (také znám jako a) Jaber Al-Jalahmah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Datum narození: 24.9.1959. Státní příslušnost: kuvajtská. Cestovní pas č.: 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (také znám jako a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Datum narození: 1.10.1961. Státní příslušnost: kuvajtská. Cestovní pas č: 101856740 (kuvajtský pas).


25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 60/2008

ze dne 24. ledna 2008,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 327/98, pokud jde o rozdělení celní kvóty na dovoz celoomleté a poloomleté rýže do podobdobí na rok 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení úlev stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě určitých celních kvót na dovoz rýže a zlomkové rýže (3) stanovuje rozdělení kvót uvedených v článku 1 uvedeného nařízení do podobdobí tak, aby se dovoz rýže rozložil na celý rok.

(2)

Vzhledem k dovozním tokům do Společenství týkajícím se rýže ze Spojených států amerických, které se v roce 2006 a 2007 narušily, neboť se na americkém trhu vyskytla rýže kontaminovaná geneticky modifikovanou rýží, nazývanou „LL RICE 601“, se kvóta 38 721 tun celoomleté nebo poloomleté rýže z této země, která je součástí dovozní kvóty 63 000 tun celoomleté nebo poloomleté rýže stanovené v nařízení (ES) č. 327/98, nemohla v roce 2007 použít na dovoz rýže z USA celá.

(3)

Spojené státy americké tradičně zásobují Společenství rýží, proto je třeba umožnit v co nejkratší lhůtě obnovení normálních dovozních toků rýže z této země. Pro tento účel je na rok 2008 třeba změnit rozdělení celkové dovozní kvóty 63 000 tun celoomleté a poloomleté rýže do podobdobí a stanovit doplňující podobdobí pro kvótu na rýži ze Spojených států amerických na měsíc únor, přičemž je v rámci této kvóty vhodné přesunout z podobdobí dubna a července 2008 do podobdobí února 2008 dostatečné množství tak, aby byl dosažen uvedený cíl, aniž by se narušila situace na trhu Společenství nebo dovoz z jiných zemí, a to v rámci celkového ročního množství 38 721 tun stanoveného pro tuto kvótu.

(4)

Z důvodu uvedeného narušení dovozu se některé vývozní licence v roce 2007 nedaly použít. Bylo by tedy vhodné nebránit jejich případnému použití v roce 2008.

(5)

Od nařízení (ES) č. 327/98 by proto měla být na rok 2008 odpovídajícím způsobem povolena odchylka.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na rok 2008 se množství 38 721 tun celoomleté nebo poloomleté rýže kódu KN 1006 30 spadající pod kvótu s pořadovým číslem 09.4127, pocházející ze Spojených států amerických a uvedené v písm. a) přílohy IX nařízení (ES) č. 327/98, rozdělí v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Vývozní licence uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 327/98, které v roce 2007 vystavily třetí země uvedené v zmíněném článku, se mohou použít na žádosti o dovozní licence předložené pro kvótový rok 2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1538/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 49).


PŘÍLOHA

Rozdělení kvóty na 63 000 tun celoomleté nebo poloomleté rýže stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 na podobdobí roku 2008:

Země původu

Množství v tunách

Pořadové číslo

Podobdobí (množství v tunách)

Leden

Únor

Duben

Červenec

Září

Říjen

Spojené státy americké

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Thajsko

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Austrálie

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Ostatní

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Všechny země

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Celkem

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Zůstatek nevyužitých množství z předchozích podobdobí, který byl zveřejněn nařízením Komise.

Množství změněná na rok 2008 se týkají jen Spojených států amerických a celkových množství za každé podobdobí.


25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 61/2008

ze dne 24. ledna 2008,

kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dinoproston

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanoviska Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků vyjádřená Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Všechny farmakologicky účinné látky používané ve Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích, které jsou určeny k podávání zvířatům určeným k produkci potravin, by měly být hodnoceny v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látky dinoprosttrometamol a dinoprost jsou zařazeny do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 do kategorie organické látky pro všechny druhy savců. Výbor pro veterinární léčivé přípravky byl požádán o posouzení, zda provedená hodnocení a dosažené závěry, pokud jde o dinoprosttrometamol a dinoprost, platí také pro dinoproston. Výbor pro veterinární léčivé přípravky usoudil, že vzhledem k podobnému složení dinoprostonu a dinoprostu a vzhledem ke skutečnosti, že je dinoproston rychle metabolizován na dinoprost, platí hodnocení bezpečnosti provedená pro dinoprosttrometamol a dinoprost také pro dinoproston. Výbor pro veterinární léčivé přípravky tudíž došel k závěru, že není nezbytné stanovit maximální limity reziduí pro tuto látku. Na základě závěrů Výboru pro veterinární léčivé přípravky se považuje za vhodné zařadit do přílohy II do kategorie organických látek novou položku dinoproston pro všechny druhy savců.

(3)

Nařízení (EHS) č. 2377/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Před použitím tohoto nařízení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta, aby mohly s ohledem na toto nařízení učinit veškeré potřebné úpravy registrací dotčených veterinárních léčivých přípravků, které byly uděleny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 25. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1353/2007 (Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).


PŘÍLOHA

Do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 (Seznam látek, na které se nevztahují maximální limity reziduí) se vkládá tato látka:

2.   Organické látky

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)

Druh zvířat

dinoproston

všechny druhy savců


25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 62/2008

ze dne 24. ledna 2008

o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína (1), a zejména na článek 7 a čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 63 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2) omezuje poskytování vývozních náhrad pro produkty v odvětví vína na objemy a výdaje, které jsou obsaženy v dohodě o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

(2)

Článek 9 nařízení (ES) č. 883/2001 stanoví podmínky, za nichž může Komise přijmout zvláštní opatření, která zamezí překročení množství stanovených v uvedené dohodě nebo rozpočtu, který je podle ní k dispozici.

(3)

Na základě informací o žádostech o vývozní licence, které měla Komise k dispozici dne 23. ledna 2008, by množství, jež jsou ještě dostupná pro období do dne 15. března 2008 pro místa určení oblasti 1. Afrika podle čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/2001, mohla být překročena, pokud nebude omezeno vydávání vývozních licencí se stanovením náhrady předem. Proto by měla být pro množství oznámená od 16. do 22. ledna 2008 stanovena jednotná procentní sazba přijetí a pro tuto oblast pozastaveno do 16. března 2008 podávání žádostí a vydávání licencí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní licence se stanovením náhrady předem pro produkty v odvětví vína, o něž bylo požádáno od 16. do 22. ledna 2008 podle nařízení (ES) č. 883/2001, se vydají ve výši 73,49 % množství požadovaných pro oblast 1. Afrika.

2.   Vydávání vývozních licencí pro produkty v odvětví vína uvedených v odstavci 1, o něž bylo požádáno ode dne 23. ledna 2008, a podávání žádostí o vývozní licence ode dne 25. ledna 2008 pro oblasti určení 1. Afrika se pozastavuje do dne 16. března 2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1211/2007 (Úř. věst. L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/11


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. října 2007

o podpisu a prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2008/74/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2005, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (dále jen „dohoda“) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé byla podepsána dne 11. října 1999 v Pretorii. Uzavřena byla dne 26. dubna 2004 (1).

(2)

Smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii byla podepsána dne 25. dubna 2005 v Lucemburku.

(3)

Rada dne 23. října 2006 pověřila Komisi, aby za Evropské společenství a jeho členské státy projednala s Jihoafrickou republikou dodatkový protokol k dohodě s ohledem na přistoupení dvou nových členských států k Evropské unii.

(4)

Jednání byla uzavřena ke spokojenosti Komise.

(5)

Dodatkový protokol by měl být podepsán jménem Společenství a jeho členských států s výhradou jeho případného pozdějšího uzavření. Dodatkový protokol by měl být prováděn prozatímně až do dokončení příslušných postupů vedoucích k jeho formálnímu uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedeného dodatkového protokolu.

Znění dodatkového protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady se tímto zmocňuje určit osobu nebo osoby oprávněné podepsat jménem Evropského společenství a jeho členských států Dodatkový protokol k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, s výhradou uzavření.

Článek 3

Evropské společenství a jeho členské státy prozatímně uplatňují podmínky dodatkového protokolu od 1. ledna 2007 s výhradou jeho případného pozdějšího uzavření.

V Lucemburku dne 9. října 2007.

Za Radu

předseda

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 109.


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“, zastoupené Radou Evropské unie,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“

a

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

společně dále jen „smluvní strany“,

S OHLEDEM NA Dohodu o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“), která byla podepsána dne 11. října 1999 v Pretorii a vstoupila v platnost dne 1. května 2004;

S OHLEDEM NA Smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, která byla podepsána dne 25. dubna 2005 v Lucemburku a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2007;

S OHLEDEM NA TO, ŽE podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 má být přistoupení nových smluvních stran k dohodě schváleno uzavřením protokolu k dohodě,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko (dále jen „nové členské státy“) se stávají smluvními stranami dohody a stejně jako ostatní členské státy Společenství přijímají a berou na vědomí znění dohody a k ní připojených příloh, protokolů a prohlášení.

KAPITOLA I

ZMĚNY VE ZNĚNÍ DOHODY, VČETNĚ JEJÍCH PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

Článek 2

Jazyky a počet vyhotovení

Článek 108 dohody se nahrazuje tímto:

„Článek 108

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazycích anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském a v úředních jazycích Jižní Afriky jiných než angličtina, tj. v jazycích sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikánština, isiNdebele, isiXhosa a isiZulu, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.“

Článek 3

Pravidla původu

Protokol 1 k dohodě se mění takto:

1.

V článku 16 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Průvodní osvědčení EUR.1 vystavené dodatečně musí obsahovat jednu z těchto poznámek:

BG

‚ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ‘

ES

‚EXPEDIDO A POSTERIORI‘

CS

‚VYSTAVENO DODATEČNĚ‘

DA

‚UDSTEDT EFTERFØLGENDE‘

DE

‚NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT‘

ET

‚TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD‘

EL

‚ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ‘

EN

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘

FR

‚DÉLIVRÉ A POSTERIORI‘

IT

‚RILASCIATO A POSTERIORI‘

LV

‚IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI‘

LT

‚RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS‘

HU

‚KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL‘

MT

‚MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT‘

NL

‚AFGEGEVEN A POSTERIORI‘

PL

‚WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE‘

PT

‚EMITIDO A POSTERIORI‘

RO

‚EMIS A POSTERIORI‘

SL

‚IZDANO NAKNADNO‘

SK

‚VYDANÉ DODATOČNE‘

FI

‚ANNETTU JÄLKIKÄTEEN‘

SV

‚UTFÄRDAT I EFTERHAND‘;“

2.

V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Takto vydaný duplikát musí obsahovat jednu z těchto poznámek:

BG

‚ДУБЛИКАТ‘

ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

RO

‚DUPLICAT‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘;“

3.

Příloha IV se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

PROHLÁŠENÍ NA FAKTUŘE

Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

Bulharské znění

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francouzské znění

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Italské znění

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znění

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znění

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znění

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Jihoafrická znění

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(místo a datum)

 (4)

(Podpis vývozce; jméno podepisující osoby musí být zapsáno též čitelně)

KAPITOLA II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 4

Zboží na cestě nebo zboží dočasně uskladněné

1.   Ustanovení dohody je možno použít na zboží vyvážené z Jižní Afriky do některého nového členského státu nebo z některého nového členského státu do Jižní Afriky, které splňuje podmínky protokolu č. 1 k dohodě a je ke dni přistoupení na cestě nebo je dočasně uskladněno, uloženo v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Jižní Africe nebo v tomto novém členském státě.

2.   V těchto případech bude přiznáno preferenční zacházení, je-li celním orgánům země dovozu do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen doklad o původu vystavený dodatečně celními orgány země vývozu.

KAPITOLA III

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 5

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 6

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Jihoafrická republika v souladu se svými postupy.

2.   Smluvní strany si vzájemně oznámí dokončení odpovídajících postupů uvedených v odstavci 1. Listiny o schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 7

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po uložení poslední listiny o schválení.

2.   Tento protokol se prozatímně provádí ode dne 1. ledna 2007.

Článek 8

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazycích anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském a v úředních jazycích Jižní Afriky jiných než angličtina, tj. v jazycích sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikánština, isiNdebele, isiXhosa a isiZulu, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Činí-li prohlášení na faktuře schválený vývozce ve smyslu článku 20 protokolu, uvede se na tomto místě číslo povolení schváleného vývozce. Nečiní-li prohlášení na faktuře schválený vývozce, slova v závorkách se vynechají nebo se místo ponechá prázdné.

(2)  Uvede se původ produktů. Týká-li se prohlášení na faktuře zcela či zčásti produktů pocházející z Ceuty a Melilly ve smyslu článku 36 protokolu, musí je vývozce zřetelně vyznačit v dokladu, na němž je prohlášení činěno, pomocí zkratky ‚CM‘.

(3)  Tyto údaje lze vypustit, je-li tato informace uvedena v samotném dokladu.

(4)  Viz čl. 19 odst. 5 protokolu. Není-li vývozce povinen prohlášení podepisovat, vztahuje se toto osvobození i na jméno podepisující osoby.“


25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/20


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. ledna 2008

o postoji, který má Společenství zaujmout v Mezinárodní radě pro kávu k určení depozitáře Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007

(2008/75/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 133 odst. 1 až 4 ve spojení s čl. 300 odst. 2 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mezinárodní rada pro kávu na svém 98. zasedání přijala rezolucí 431 ze dne 28. září 2007 znění nové Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007.

(2)

Mezinárodní dohoda o kávě z roku 2001 byla rezolucí 432 ze dne 28. září 2007 prodloužena o jeden rok, a to na období od 1. října 2007 do 30. září 2008.

(3)

Podle ustanovení čl. 2 odst. 10 Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 bude příští depozitář dohody, v souladu se stávající Mezinárodní dohodou o kávě z roku 2001, určen na základě rozhodnutí Mezinárodní rady pro kávu. Toto rozhodnutí bude přijato konsensem do 31. ledna 2008.

(4)

Stanovení depozitáře je v zájmu Evropského společenství.

(5)

Je třeba stanovit postoj, který má Evropské společenství v Mezinárodní radě pro kávu zaujmout,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Postojem Evropského společenství v Mezinárodní radě pro kávu je hlasovat, aby se depozitářem Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 stala Mezinárodní organizace pro kávu.

V Bruselu dne 21. ledna 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


Tiskové opravy

25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/21


Oprava směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku

( Úřední věstník Evropské unie L 226 ze dne 30. srpna 2007 )

Strana 19, text čl. 2 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 19. června 2008. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními zmíněných předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 19. března 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.“


25.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/21


Oprava směrnice Komise 2008/4/ES ze dne 9. ledna 2008, kterou se mění směrnice 94/39/ES, pokud jde o krmiva určená pro snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí (Text s významem pro EHP)

( Úřední věstník Evropské unie L 6 ze dne 10. ledna 2008 )

Strana 4, článek 2 zní:

„Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. července 2008.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.“