ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 15

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
18. ledna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 31/2008 ze dne 15. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 32/2008 ze dne 17. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I ( 1 )

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 34/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 35/2008 ze dne 17. ledna 2008 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 36/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 37/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 38/2008 ze dne 17. ledna 2008 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí ledna 2008 nařízením (ES) č. 1529/2007

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 39/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

25

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/58/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2007, kterým se povoluje přikyselení hroznového moštu a vína vyprodukovaných ve vinařských zónách B Rakouska v hospodářském roce 2007/08 (oznámeno pod číslem K(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. srpna 2006, 1. září 2006, 1. října 2006, 1. listopadu 2006, 1. prosince 2006 a 1. ledna 2007 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců po přistoupení těchto dvou nových členských států

29

 

 

2008/60/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/548/ES, pokud jde o vynětí určitých typů pronajatých okruhů z minimálního souboru pronajatých okruhů (oznámeno pod číslem K(2007) 6635)  ( 1 )

32

 

 

2008/61/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 2008, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého hovězího masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2008) 28)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 31/2008

ze dne 15. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství a Madagaskarská republika sjednaly a parafovaly dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, na základě které se rybářům Společenství udělují rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost Madagaskarské republiky.

(2)

V zájmu Společenství je uvedenou dohodu schválit.

(3)

Je třeba vymezit způsob pro rozdělení rybolovných práv mezi členské státy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto nařízení (1).

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu dohody se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Typ plavidla

Členský stát

Licence nebo kvóty

Lov tuňáka

Mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí

Španělsko

23

Francie

19

Itálie

1

Lov tuňáka

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru s prostorností nad 100 GT

Španělsko

25

Francie

13

Portugalsko

7

Spojené království

5

Lov tuňáka

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru s prostorností 100 GT nebo méně

Francie

26

Rybolov při dně

Experimentální rybolov na vlasec nebo na dlouhou rybolovnou šňůru

Francie

5

Pokud žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zohlednit žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov v rámci této dohody, oznamují Komisi množství každé populace ulovené v rybolovné oblasti Madagaskaru v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (2).

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2007.

Za Radu

předsedkyně

M. L. RODRIGUES


(1)  Znění dohody viz Úř. věst. L 331, 17.12.2007, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 32/2008

ze dne 17. ledna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 17. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 33/2008

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS Komise zahájí pracovní program zaměřený na postupné přezkoumání účinných látek na trhu dva roky po oznámení uvedené směrnice. Tento program byl rozdělen do čtyř etap, z nichž poslední má skončit dne 31. prosince 2008 v souladu s rozhodnutím Komise 2003/565/ES ze dne 25. července 2003 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (2).

(2)

První etapa tohoto programu byla stanovena nařízením Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (3). Druhá a třetí etapa byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 451/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro druhou a třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (4), a nařízením Komise (ES) č. 1490/2002 (5). Čtvrtá etapa byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 2229/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (6).

(3)

K zařazení účinných látek, které byly součástí prvního, druhého, třetího a čtvrtého pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, do přílohy I směrnice 91/414/EHS je nutno stanovit prováděcí pravidla pro opětovné předkládání žádostí, která zamezí duplicitě činností, zachovají vysoké bezpečnostní normy a zajistí rychlé přijetí rozhodnutí. Měl by být stanoven vztah mezi žadateli, členskými státy, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisí a povinnosti každé ze stran při provádění tohoto postupu.

(4)

Pro látky zařazené do první etapy byla dokumentace předložena v roce 1995 a 1996. Úřad neprováděl žádné vzájemné přezkoumání. Vzhledem k stáří původních dokumentací a změnám vědeckých poznatků, které se projevují v pokynech útvarů Komise, by se pro tyto látky měla požadovat úplná a aktualizovaná dokumentace a úřad by v zásadě měl provádět vzájemné přezkoumání. Stejná ustanovení by v zásadě měla platit pro látky druhé, třetí a čtvrté etapy přezkumného programu, avšak v případech, kdy byl vypracován návrh zprávy o posouzení a žádost je podána v přiměřené lhůtě po rozhodnutí, v němž se stanoví, že látka nemá být zařazena do přílohy I směrnice 91/414/EHS, lze použít zkrácený postup.

(5)

Pro látky, na něž se vztahuje druhá etapa, platily přísné lhůty, proto bylo nutno rozhodnout na základě dostupných informací, které prošly vzájemným přezkoumáním v rámci úřadu. V řadě případů byly zjištěny problémy, které vedly k tomu, že látka nebyla do přílohy I směrnice 91/414/EHS zařazena. U těchto látek byla původní dokumentace předložena nejpozději v dubnu 2002. Vzájemná přezkoumání v rámci úřadu proběhla v období mezi roky 2003 a 2006, dokumentace jsou proto aktuální. V některých těchto případech by postačil pouze omezený počet studií k sestavení úplné dokumentace pro opětovné předložení žádostí ohledně možného zařazení do přílohy I na základě týchž nebo omezenějších doporučených použití. Je vhodné stanovit zkrácený postup pro opětovné předkládání žádostí a jejich vzájemné přezkoumání v případech, kdy dokumentace byla sestavena a projednána nedávno. Totéž by se mělo vztahovat na látky třetí a čtvrté etapy přezkumného programu, pro něž byly postupy naposledy pozměněny nařízením (ES) č. 1095/2007.

(6)

Dodatečné údaje by se měly vzít v úvahu pouze tehdy, pokud jsou předloženy ve stanovené lhůtě.

(7)

Mělo by být umožněno předložit kdykoli novou žádost ohledně stejné látky.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro předkládání a hodnocení žádostí o zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS v případě účinných látek, jež byly Komisí vyhodnoceny v rámci přezkumného programu stanoveného v čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, které však nebyly zařazeny do přílohy I zmíněné směrnice ve lhůtách uvedených v písmenech a), b) a c):

a)

pro látky první etapy do 31. prosince 2006, nebo v případě metalaxylu do 30. června 2010;

b)

pro látky druhé etapy do 30. září 2007;

c)

pro látky třetí a čtvrté etapy do 31. prosince 2008.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„žadatelem“ se rozumí osoba, která účinnou látku sama vyrábí nebo která výrobu účinné látky smluvně zadává jiné straně, nebo osoba určená výrobcem jako jeho výhradní zástupce pro účely tohoto nařízení;

b)

„výborem“ se rozumí Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 19 směrnice 91/414/EHS;

c)

„látkami první etapy“ se rozumí účinné látky uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 3600/92;

d)

„látkami druhé etapy“ se rozumí účinné látky uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 451/2000;

e)

„látkami třetí etapy“ se rozumí účinné látky uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1490/2002;

f)

„látkami čtvrté etapy“ se rozumí účinné látky uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 2229/2004.

KAPITOLA II

BĚŽNÝ POSTUP

Článek 3

Žádost

1.   Žadatel, který si přeje zajistit zařazení účinné látky, na kterou se vztahuje článek 1, do přílohy I směrnice 91/414/EHS, předloží žádost pro tuto účinnou látku členskému státu (dále jen „členský stát zpravodaj“) spolu s úplnou dokumentací, včetně souhrnné dokumentace uvedené v článku 4, která prokazuje, že účinná látka splňuje požadavky článku 5 uvedené směrnice. Je na žadateli, aby prokázal splnění těchto požadavků.

2.   Při předkládání žádosti může žadatel podle článku 14 směrnice 91/414/EHS požádat, aby byla zachována důvěrnost určitých částí dokumentace uvedené v odstavci 1 tohoto článku. U každého dokumentu či každé části dokumentu žadatel vysvětlí, proč mají být považovány za důvěrné.

Žadatel současně předloží veškeré žádosti o ochranu údajů podle článku 13 směrnice 91/414/EHS.

Žadatel předloží zvlášť informace, které mají být považovány za důvěrné.

Článek 4

Dokumentace

1.   Souhrnná dokumentace musí obsahovat:

a)

údaje s ohledem na omezený rozsah reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku, které prokazují, že jsou splněny požadavky článku 5 směrnice 91/414/EHS;

b)

u každého bodu požadavků na údaje o účinné látce uvedených v příloze II směrnice 91/414/EHS shrnutí a výsledky zkoušek a studií, jméno jejich majitele a osoby či institutu, které zkoušky a studie provedly;

c)

u každého bodu požadavků na údaje o přípravku na ochranu rostlin uvedených v příloze III směrnice 91/414/EHS shrnutí a výsledky zkoušek a studií, jméno jejich majitele a osoby či institutu, které provedly zkoušky a studie důležité pro posouzení požadavků uvedených v článku 5 uvedené směrnice s přihlédnutím k tomu, že nedostatky v údajích v dokumentaci podle přílohy II nebo III vyplývající z navrhovaného omezeného rozsahu reprezentativních použití mohou vést k omezením, pokud jde o zařazení do přílohy I;

d)

kontrolní seznam, který dokládá, že dokumentace uvedená v odstavci 2 je úplná;

e)

důvody, proč jsou předložené protokoly o zkouškách a studiích nezbytné pro první zařazení účinné látky;

f)

posouzení všech předložených informací.

2.   Úplná dokumentace musí obsahovat plné znění jednotlivých protokolů o zkouškách a studiích týkajících se všech informací podle odst. 1 písm. b) a c).

Článek 5

Kontrola úplnosti dokumentace

1.   Do 30 dnů od obdržení žádosti členský stát zpravodaj ověří, zda dokumentace předložená spolu s žádostí obsahuje všechny body podle článku 4, přičemž použije kontrolní seznam uvedený v čl. 4 odst. 1 písm. d).

2.   Pokud chybí jeden nebo více bodů podle článku 4, členský stát informuje žadatele a stanoví lhůtu pro jejich předložení; uvedená lhůta nesmí být delší než šest měsíců.

3.   Pokud do konce období uvedeného v odstavci 2 žadatel nepředložil chybějící body, členský stát zpravodaj informuje žadatele, Komisi a ostatní členské státy. Jestliže poté, co bylo žadateli umožněno podat připomínky, Komise určí, že žadatel nepředložil chybějící body, přijme rozhodnutí, v němž se stanoví, že dotyčná účinná látka nebude do přílohy I směrnice 91/414/EHS zařazena. Tímto rozhodnutím je ukončeno posuzování dotyčné účinné látky podle tohoto nařízení.

4.   Kdykoli lze předložit novou žádost ohledně stejné látky.

5.   Pokud dokumentace předložená spolu s žádostí obsahuje všechny body podle článku 3, členský stát zpravodaj vyrozumí žadatele, Komisi, ostatní členské státy a úřad o úplnosti žádosti.

Článek 6

Zveřejnění informací

U žádostí, u nichž bylo zjištěno, že jsou úplné, Komise zveřejní tyto informace:

a)

název účinné látky;

b)

datum podání žádosti;

c)

jméno a adresa žadatele;

d)

členský stát zpravodaj.

Článek 7

Předkládání informací třetími stranami

1.   Jakákoliv osoba nebo členský stát, který si přeje předložit členskému státu zpravodaji informace, které by mohly přispět k posouzení, zejména pokud jde o možné nebezpečné účinky účinné látky nebo jejích reziduí na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, tak učiní nejpozději devadesát dnů po zveřejnění informací uvedených v článku 6, aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 91/414/EHS.

2.   Členský stát zpravodaj předloží úřadu a žadateli neprodleně veškeré obdržené informace.

3.   Žadatel může zaslat členskému státu zpravodaji a úřadu připomínky k předloženým informacím nejpozději šedesát dnů po jejich obdržení.

Článek 8

Posouzení prováděné členským státem zpravodajem

1.   Do dvanácti měsíců od data podání žádosti podle čl. 3 odst. 1 členský stát zpravodaj vypracuje a předloží Komisi (s kopií pro úřad) zprávu (dále jen „návrh zprávy o posouzení“), v níž posoudí, zda lze očekávat, že účinná látka splní požadavky článku 5 směrnice 91/414/EHS. Současně žadatele informuje, že byl předložen návrh zprávy o posouzení, a požádá ho, aby úřadu, členským státům a Komisi neprodleně předložil aktualizovanou dokumentaci.

2.   Členský stát zpravodaj může konzultovat úřad.

3.   Pokud členský stát zpravodaj potřebuje dodatečné informace, stanoví lhůtu, ve které je má žadatel předložit. V takovém případě se dvanáctiměsíční lhůta prodlouží o dodatečnou lhůtu stanovenou členským státem zpravodajem. Dodatečná lhůta nesmí být delší než šest měsíců a skončí v okamžiku, kdy členský stát zpravodaj obdrží dodatečné informace. Informuje o tom Komisi a úřad. Při posuzování bere členský stát zpravodaj v úvahu pouze informace, které byly předloženy ve stanovené lhůtě.

4.   Pokud do konce lhůty uvedené v odstavci 3 žadatel nepředloží chybějící body, členský stát zpravodaj informuje žadatele, Komisi a ostatní členské státy. Jestliže poté, co bylo žadateli umožněno podat připomínky, Komise určí, že žadatel nepředložil chybějící body, které jsou nezbytné k rozhodnutí, zda látka splňuje požadavky článku 5 směrnice 91/414/EHS, přijme rozhodnutí, v němž se stanoví, že dotyčná účinná látka nebude do přílohy I uvedené směrnice zařazena a že posuzování dotyčné účinné látky podle tohoto nařízení se ukončí.

5.   Kdykoli lze předložit novou žádost ohledně stejné látky.

Článek 9

Přijetí návrhu zprávy o posouzení a přístup k návrhu zprávy

Úřad předá návrh zprávy o posouzení, který obdrží od členského státu zpravodaje, žadateli, ostatním členským státům a Komisi poté, co obdrží dokumentaci stanovenou v čl. 8 odst. 1.

Zpřístupní jej veřejnosti poté, co dal žadateli dva týdny na to, aby požádal o zachování důvěrnosti určitých částí návrhu zprávy o posouzení.

Na předložení písemných připomínek členských států a žadatele úřad ponechá lhůtu devadesáti dnů.

Je-li to vhodné, úřad zorganizuje vzájemné přezkoumání, do něhož zapojí i odborníky z členských států.

Článek 10

Závěry úřadu

1.   Úřad přijme závěry o tom, zda lze očekávat, že účinná látka splní požadavky článku 5 směrnice 91/414/EHS, do devadesáti dnů po uplynutí lhůty stanovené v čl. 9 třetím odstavci tohoto nařízení a sdělí je žadateli, členským státům a Komisi.

V příslušných případech úřad ve svých závěrech zmíní možnosti zmírnění rizika s ohledem na předpokládaná použití uvedená v návrhu zprávy o posouzení.

2.   Pokud úřad potřebuje dodatečné informace, stanoví po konzultaci s členským státem zpravodajem lhůtu v délce nejvýše devadesáti dnů, ve které je má žadatel předložit úřadu a členskému státu zpravodaji. V takovém případě se devadesátidenní lhůta stanovená v odstavci 1 prodlouží o dodatečnou lhůtu stanovenou úřadem. Informuje o tom Komisi a členské státy. Ve svých závěrech úřad bere v úvahu pouze informace předložené ve stanovené lhůtě.

3.   Členský stát zpravodaj posoudí dodatečné informace a předloží je úřadu neprodleně, nejpozději však do šedesáti dnů po obdržení dodatečných informací.

4.   Komise a úřad se dohodnou na plánu předkládání závěrů s cílem usnadnit plánování prací. Komise a úřad se dohodnou na formátu, v němž budou závěry úřadu předkládány.

Článek 11

Předložení předlohy směrnice nebo předlohy rozhodnutí

1.   Aniž by byl dotčen jakýkoliv návrh, který Komise předloží s cílem změnit přílohu směrnice Rady 79/117/EHS (7), předloží Komise výboru nejpozději šest měsíců po obdržení závěrů úřadu nebo informací, že žadatel nepředložil chybějící body dokumentace, návrh zprávy o přezkoumání, jejíž konečné znění bude vypracováno na zasedání výboru.

Žadateli je umožněno podat připomínky ke zprávě o přezkoumání ve lhůtě stanovené Komisí.

2.   Na základě zprávy o přezkoumání podle odstavce 1 a s přihlédnutím k případným připomínkám, které žadatel předloží ve lhůtě stanovené Komisí podle odstavce 1, se postupem podle čl. 19 odst. 2 směrnice 91/414/EHS přijme směrnice nebo rozhodnutí, které stanoví, že:

a)

účinná látka se zařazuje do přílohy I směrnice 91/414/EHS, popřípadě s výhradou podmínek a omezení;

b)

účinná látka se nezařazuje do přílohy I uvedené směrnice.

3.   Přijetím rozhodnutí podle odst. 2 písm. b) je ukončeno posuzování dotyčné účinné látky podle tohoto nařízení.

Článek 12

Přístup ke zprávě o přezkoumání

Konečná zpráva o přezkoumání, s výjimkou částí, které se týkají důvěrných informací obsažených v dokumentaci určených podle článku 14 směrnice 91/414/EHS, se zpřístupní veřejnosti k nahlédnutí.

KAPITOLA III

ZKRÁCENÝ POSTUP

Článek 13

Podmínky pro použití zkráceného postupu

Pokud se na látku druhé, třetí nebo čtvrté etapy vztahovalo rozhodnutí o nezařazení podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS a byl-li vypracován návrh zprávy o posouzení, může kterákoliv osoba, která se účastnila postupu vedoucího k tomuto rozhodnutí jako oznamovatel, nebo kterákoliv osoba, která pro účely tohoto nařízení původního oznamovatele po vzájemné dohodě nahradila, podat žádost podle zkráceného postupu podle článků 14 až 19 tohoto nařízení. Tato žádost musí být předložena do šesti měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o nezařazení v případě látek třetí a čtvrté etapy, nebo do šesti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost v případě látek druhé etapy.

Článek 14

Žádost

1.   Žádost uvedená v článku 13 se předkládá členskému státu, který působil jako zpravodaj během postupu posuzování, jenž byl ukončen přijetím rozhodnutí o nezařazení, ledaže jiný členský stát Komisi vyrozumí, že je po dohodě s původním členským státem zpravodajem ochoten provést vyhodnocení.

2.   Při předkládání žádosti může žadatel podle článku 14 směrnice 91/414/EHS požádat, aby byla zachována důvěrnost určitých částí dodatečných údajů uvedených v čl. 15 odst. 2. U každého dokumentu či každé části dokumentu vysvětlí, proč mají být považovány za důvěrné.

Žadatel předloží zvlášť informace, které mají být považovány za důvěrné.

Současně předloží veškeré žádosti o ochranu údajů podle článku 13 směrnice 91/414/EHS.

Článek 15

Hmotněprávní a procesní požadavky

1.   Platí tyto hmotněprávní požadavky:

a)

specifikace účinné látky je stejná jako v případě rozhodnutí o nezařazení. Může být změněna pouze tehdy, je-li to nezbytné na základě důvodů, které vedly k rozhodnutí o nezařazení, aby bylo možno povolit zařazení této látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS;

b)

doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí o nezařazení. Mohou být změněna pouze tehdy, je-li to nezbytné na základě důvodů, které vedly k rozhodnutí o nezařazení, aby bylo možno povolit zařazení této látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS;

c)

je na žadateli, aby prokázal, že jsou splněny požadavky článku 5 směrnice 91/414/EHS.

2.   Spolu se žádostí žadatel předloží:

a)

dodatečné údaje potřebné k vyřešení zvláštních záležitostí, které vedly k přijetí dotyčného rozhodnutí o nezařazení;

b)

případné dodatečné údaje, které zohledňují stávající vědecké a technické poznatky, a zejména změny vědeckých a technických poznatků od doby předložení údajů, které vedly k rozhodnutí o nezařazení;

c)

popřípadě doplnění původní dokumentace;

d)

kontrolní seznam, který prokazuje, že dokumentace je úplná, a v němž je uvedeno, které údaje jsou nové.

Článek 16

Zveřejnění informací

U žádostí, u nichž bylo zjištěno, že jsou úplné, Komise zveřejní tyto informace:

a)

název účinné látky;

b)

datum podání žádosti;

c)

jméno a adresa žadatele;

d)

členský stát zpravodaj.

Článek 17

Předkládání informací třetími stranami

1.   Jakákoliv osoba nebo členský stát, který si přeje předložit členskému státu zpravodaji informace, které by mohly přispět k posouzení, zejména pokud jde o možné nebezpečné účinky účinné látky nebo jejích reziduí na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, tak učiní nejpozději devadesát dnů po zveřejnění informací uvedených v článku 16, aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 91/414/EHS.

2.   Členský stát zpravodaj předloží úřadu a žadateli neprodleně veškeré obdržené informace.

3.   Žadatel může zaslat členskému státu zpravodaji a úřadu připomínky k předloženým informacím nejpozději šedesát dnů po jejich obdržení.

Článek 18

Posouzení prováděné členským státem zpravodajem

1.   Údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 vyhodnotí členský stát zpravodaj uvedený v čl. 14 odst. 1, ledaže se tento členský stát dohodne s jiným členským státem, že zpravodajem bude tento jiný členský stát. O této dohodě je informován žadatel, Komise, úřad a ostatní členské státy.

2.   Do šesti měsíců ode dne předložení žádosti členský stát zpravodaj předá úřadu a Komisi vyhodnocení dodatečných údajů ve zprávě (dále jen „dodatečná zpráva“), která zohledňuje stávající vědecké a technické poznatky, a v případě potřeby informace z původní dokumentace s přihlédnutím k dostupným informacím o možných nebezpečných účincích předloženým třetí stranou a případným připomínkám žadatele podle čl. 17 odst. 3. V dodatečné zprávě je posouzeno, zda lze očekávat, že účinná látka splní požadavky podle článku 5 směrnice 91/414/EHS. Členský stát zpravodaj současně informuje žadatele o předložení dodatečné zprávy a o tom, že úřadu, členským státům a Komisi má být neprodleně předána aktualizovaná dokumentace.

Členský stát zpravodaj může konzultovat úřad.

3.   Pokud členský stát zpravodaj potřebuje dodatečné informace, které se netýkají předložení nových studií, stanoví lhůtu, ve které je má žadatel předložit. V takovém případě se šestiměsíční lhůta uvedená v odstavci 2 prodlouží o dodatečnou lhůtu stanovenou členským státem zpravodajem. Dodatečná lhůta nesmí být delší než devadesát dnů a skončí v okamžiku, kdy členský stát zpravodaj obdrží dodatečné informace. Informuje o tom Komisi a úřad. Při posuzování bere členský stát zpravodaj v úvahu pouze informace předložené ve stanovené lhůtě.

Článek 19

Přístup k dodatečné zprávě

1.   Po obdržení dodatečné zprávy ji úřad neprodleně předá ostatním členským státům a žadateli, aby k ní podali připomínky. Tyto připomínky se úřadu zasílají do 30 dnů ode dne přijetí dodatečné zprávy. Úřad připomínky shromáždí a zašle Komisi.

2.   Na požádání úřad dodatečnou zprávu poskytne k dispozici nebo zpřístupní k nahlédnutí jakékoliv osobě, kromě částí zprávy, které byly přijaty jako důvěrné v souladu s článkem 14 směrnice 91/414/EHS.

Článek 20

Hodnocení

1.   Komise vyhodnotí dodatečnou zprávu a popřípadě návrh zprávy o posouzení uvedený v článku 13 a doporučení členského státu zpravodaje a připomínky obdržené do 30 dnů od přijetí shromážděných připomínek od úřadu.

Komise může konzultovat úřad. Tyto konzultace mohou popřípadě zahrnovat žádost o zorganizování vzájemného přezkoumání, do něhož se zapojí i odborníci z členských států.

2.   Pokud Komise konzultuje úřad ohledně látek druhé etapy, úřad poskytne své závěry nejpozději do devadesáti dnů od obdržení žádosti Komise. V případě látek třetí a čtvrté etapy úřad poskytne závěrečnou zprávu nejpozději do šesti měsíců od obdržení žádosti.

Jestliže v případě látek třetí a čtvrté etapy úřad potřebuje dodatečné informace, které se netýkají předložení nových studií, stanoví lhůtu v délce nejvýše devadesáti dnů, ve které je má žadatel předložit úřadu a členskému státu zpravodaji. V takovém případě se šestiměsíční lhůta uvedená v předchozím pododstavci prodlouží o dodatečnou lhůtu stanovenou úřadem.

Členský stát zpravodaj posoudí dodatečné informace a předá je úřadu neprodleně, nejpozději však do šedesáti dnů od obdržení dodatečných informací.

3.   Komise a úřad se dohodnou na plánu předkládání závěrů s cílem usnadnit plánování prací. Komise a úřad se dohodnou na formátu, v němž budou závěry úřadu předkládány.

Článek 21

Předložení předlohy směrnice nebo předlohy rozhodnutí

1.   Aniž by byl dotčen jakýkoliv návrh, který Komise předloží s cílem změnit přílohu směrnice Rady 79/117/EHS, předloží Komise výboru nejpozději šest měsíců po obdržení informací uvedených v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci nebo závěrů úřadu či informací, že žadatel nepředložil chybějící body dokumentace, návrh zprávy o přezkoumání, jejíž konečné znění bude vypracováno na zasedání výboru.

Žadateli je umožněno podat připomínky ke zprávě o přezkoumání ve lhůtě stanovené Komisí.

2.   Na základě zprávy o přezkoumání podle odstavce 1 a s přihlédnutím k případným připomínkám, které žadatel předloží ve lhůtě stanovené Komisí podle odstavce 1, se postupem podle čl. 19 odst. 2 směrnice 91/414/EHS přijme směrnice nebo rozhodnutí, které stanoví, že:

a)

účinná látka se zařazuje do přílohy I směrnice 91/414/EHS, popřípadě s výhradou podmínek a omezení;

b)

účinná látka se nezařazuje do přílohy I uvedené směrnice.

Článek 22

Přístup ke zprávě o přezkoumání

Konečná zpráva o přezkoumání, s výjimkou částí, které se týkají důvěrných informací obsažených v dokumentaci určených podle článku 14 směrnice 91/414/EHS, se zpřístupní veřejnosti k nahlédnutí.

KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Poplatky

1.   Členské státy zavedou režim zavazující žadatele zaplatit poplatek nebo platbu na administrativní zpracování a vyhodnocení dodatečných údajů nebo související dokumentace.

2.   Členské státy stanoví zvláštní poplatek nebo platbu za hodnocení.

3.   Za tímto účelem členské státy:

a)

požadují zaplacení poplatku nebo platby, které co nejvíce odpovídají jejich nákladům vzniklým při provádění různých postupů v souvislosti s hodnocením za každé předložení dodatečných údajů nebo dokumentace;

b)

zajistí, aby výše poplatku nebo platby byla stanovena průhledným způsobem tak, aby odpovídala skutečným nákladům na posouzení a administrativní zpracování dodatečných údajů nebo dokumentace. Členské státy však mohou za účelem výpočtu celkového poplatku stanovit sazebník pevných poplatků na základě průměrných nákladů;

c)

zajistí, aby poplatek nebo platba byly obdrženy v souladu s pokyny vydanými orgánem v každém členském státě a aby příjem z poplatků byl použit výhradně na financování nákladů skutečně vynaložených členským státem zpravodajem na hodnocení a administrativní zpracování dodatečných údajů nebo dokumentace, pro něž je členský stát zpravodajem, nebo na financování obecných opatření k plnění jeho povinností jako členského státu vyplývajících z tohoto nařízení.

Článek 24

Jiné daně, příspěvky nebo poplatky

Článek 23 se použije, aniž jsou dotčena práva členských států podle Smlouvy zachovat nebo zavést daně, příspěvky nebo poplatky týkající se povolení účinných látek a přípravků na ochranu rostlin, jejich uvádění na trh, používání a kontroly, jiné než poplatky stanovené v uvedeném článku.

Článek 25

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/50/ES (Úř. věst. L 202, 3.8.2007, s. 15).

(2)  Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2266/2000 (Úř. věst. L 259, 13.7.2000, s. 27).

(4)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).

(5)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1095/2007 (Úř. věst. L 246, 21.9.2007, s. 19).

(6)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1095/2007.

(7)  Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36.


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 34/2008

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (2), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (3), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (4) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se ověřují dovozní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i dovozní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny těchto produktů.

(3)

Je nezbytné začít používat toto pozměňující nařízení co nejdříve.

(4)

Řídící výbor pro drůbeží maso a vejce nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1). Nařízení (EHS) č. 2771/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1)

(3)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104. Nařízení naposledy pozměněně nařízením Komise (ES) č. 2916/95 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 1468/2007 (Úř. věst. L 329, 14.12.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

k nařízení Komise ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3 odst. 3

(EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 10

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Kuřecí prsa, zmrazená

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Kuřecí stehna, zmrazená

110,8

10

01

0207 14 70

Ostatní dělené maso z kuřat, zmrazené

211,9

22

01

0207 25 10

80 % krůty – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem

151,3

3

01

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Žloutky, sušené

318,9

0

02

0408 91 80

Vejce bez skořápky, sušená

374,2

0

02

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Vaječký albumin, sušený

475,4

0

02


(1)  Země původu dovozu:

01

Brazílie

02

Argentina

03

Chile

04

Thajsko.“


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 35/2008

ze dne 17. ledna 2008

o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady, které se týkají některých druhů másla (2), zavádí trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné neposkytovat jakékoli náhrady po dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 15. ledna 2008.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 581/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 15. ledna 2008, nejsou poskytovány žádné náhrady pro výrobky a místa určení uvedené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3). Nařízení (EHS) č. 1255/1999 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1543/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 62).

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 128/2007 (Úř. věst. L 41, 13.2.2007, s. 6).


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 36/2008

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 1254/1999 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s hovězím a telecím masem by měly být vývozní náhrady stanoveny v souladu s pravidly a kritérii uvedenými v článku 33 nařízení (ES) č. 1254/1999.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1254/1999 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2). Uvedené produkty by měly rovněž splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4).

(5)

Podle čl. 6 odst. 2 třetího pododstavce nařízení Komise (EHS) č. 1964/82 ze dne 20. července 1982, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (5), se výše zvláštní náhrady snižuje, pokud množství vykostěného masa určené na vývoz představuje méně než 95 %, ale nikoli méně než 85 % celkové hmotnosti vykostěných kusů.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 1218/2007 (6) by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 33 nařízení (ES) č. 1254/1999 se poskytují u produktů a na množství, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na označení zdravotní nezávadnosti, které jsou stanoveny v příloze I oddílu I kapitole III nařízení (ES) č. 854/2004.

Článek 2

V případě uvedeném v čl. 6 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (EHS) č. 1964/82 se výše náhrady pro produkty kódu produktu 0201 30 00 9100 snižuje o 7 EUR/100 kg.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 1218/2007 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (EHS) č. 1254/1999 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 212, 21.7.1982, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 275, 19.10.2007, s. 19.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso použitelné ode dne 18. ledna 2008

Kód výrobků

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živé hmotnosti

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živé hmotnosti

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

61,0

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg čisté hmotnosti

84,7

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

49,8

EG

EUR/100 kg čisté hmotnosti

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg čisté hmotnosti

50,8

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

29,9

EG

EUR/100 kg čisté hmotnosti

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

20,7

POZN.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

B00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývoz ze Společenství).

B02

:

B04 a místa určení EG.

B03

:

Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, obchody a zásobovací sklady (místa určení uvedená v článcích 36 a 45 a popřípadě v článku 44 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hongkong, Súdán, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibuti, Somálsko, Uganda, Tanzanie, Seychely a závislá území, Britské indickooceánské území, Mosambik, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.


(1)  Zařazení do této podpoložky je podmíněno předložením osvědčení uvedeného v příloze nařízení Komise (ES) č. 433/2007 (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 3).

(2)  Náhrada je poskytnuta na základě splnění podmínek uvedených v nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21) a případně v nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7).

(3)  Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 7).

(4)  Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 2051/96 (Úř. věst. L 274, 26.10.1996, s. 18).

(5)  Poskytnutí náhrady je podmíněno dodržením podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 (Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 12).

(6)  Obsah libového hovězího masa s vyloučením tuku se určí analýzou popsanou v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „průměrný obsah“ se vztahuje k množství vzorku podle čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 765/2002 (Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorek musí být odebrán z té části zásilky, která představuje nejvyšší riziko.

(7)  Podle čl. 33 odst. 10 nařízení (ES) č. 1254/1999 se neposkytuje žádná vývozní náhrada pro produkty dovezené ze třetích zemí a do třetích zemí zpětně vyvezené.

POZN.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

B00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývoz ze Společenství).

B02

:

B04 a místa určení EG.

B03

:

Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, obchody a zásobovací sklady (místa určení uvedená v článcích 36 a 45 a popřípadě v článku 44 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hongkong, Súdán, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibuti, Somálsko, Uganda, Tanzanie, Seychely a závislá území, Britské indickooceánské území, Mosambik, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 37/2008

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1509/2007 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2031/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 333, 19.12.2007, s. 70.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 použitelné ode dne 18. ledna 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 38/2008

ze dne 17. ledna 2008

o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí ledna 2008 nařízením (ES) č. 1529/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1529/2007 ze dne 21. prosince 2007 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států AKT, které jsou součástí oblasti CARIFORUM a zámořských zemí a území (ZZÚ) (3), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1529/2007 otevřelo pro rok 2008 roční dovozní celní kvótu ve výši 187 000 tun rýže, vyjádřenou v ekvivalentu loupané rýže ze států, které jsou součástí regionu CARIFORUM (pořadové číslo 09.4219), dovozní celní kvótu ve výši 25 000 tun rýže, vyjádřenou v ekvivalentu loupané rýže z Nizozemských Antil a Aruby (pořadové číslo 09.4189), a dovozní celní kvótu ve výši 10 000 tun rýže vyjádřenou v ekvivalentu loupané rýže z nejméně rozvinutých ZZÚ (pořadové číslo 09.4190).

(2)

Pro tyto kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1529/2007 je prvním podobdobím měsíc září.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 1529/2007 vyplývá, že žádosti o kvótu s pořadovým číslem 09.4219 podané během prvních sedni dnů měsíce ledna 2008 podle čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení se týkají množství vyjádřeného ekvivalentem loupané rýže, které přesahuje dostupné množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství u dotčené kvóty.

(4)

Z uvedeného sdělení mimo jiné vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovými čísly 09.4189 – 09.4190 podané během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2008 podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1529/2007 se týkají množství vyjádřeného ekvivalentem loupané rýže, které je nižší než dostupné množství.

(5)

Je také třeba stanovit množství dostupná na následující kvótové podobdobí podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1529/2007,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvóty s pořadovým číslem 09.4219 uvedené v nařízení (ES) č. 1529/2007, které byly podány během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2008, se vydají licence pro požadovaná množství, na něž se použijí koeficienty přidělení stanovené v příloze tohoto nařízení.

2.   Dostupná množství v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4219, 09.4189 a 09.4190 uvedených v nařízení (ES) č. 1529/2007 na následující kvótové podobdobí jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízenīm (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1). Nařízení (ES) č. 1785/2003 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1.9.2008.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 155.


PŘÍLOHA

Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce ledna 2008, a množství dostupná pro následující podobdobí podle nařízení (ES) č. 1529/2007

Původ/Produkt

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce ledna 2008

Množství dostupná pro podobdobí měsíce května 2008

(v kilogramech)

Státy AKT, které jsou součástí oblasti CARIFORUM (čl. 1 odst. 1 písm a) nařízení (ES) č. 1529/2007)

09.4219

80,286290 %

62 334 003

kódy KN 1006 s rýjiímkou kódu KN 1006 10 10

 

 

 

ZZÚ (článek 1 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1529/2007)

 

 

 

kód KN 1006

 

 

 

a)

Nizozemské Antily a Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

méně rozvinuté ZZÚ:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije. Komisi nebyla předána žádná žádost o licenci.

(2)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než dostupná množství nebo se jim rovnají – všechny žádosti jsou tedy přípustné.


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 39/2008

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě produktů uvedených v čl. 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami v rámci Společenství lze pokrýt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

V případě některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, však existuje nebezpečí, že pokud se předem stanoví vysoké sazby náhrad, může to ohrozit závazky přijaté ohledně těchto náhrad. Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by se tím však bránilo uzavírání dlouhodobých smluv. V případě, že jsou sazby náhrad pro tyto produkty stanoveny předem, lze těchto dvou cílů dosáhnout stanovením zvláštních sazeb.

(5)

Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1043/2005 jsou pro stanovení sazby náhrad vzaty v úvahu případně produkční náhrady, podpory nebo jiná opatření s rovnocenným účinkem, která jsou použitelná ve všech členských státech v souladu s nařízením o společné organizaci trhu s daným výrobkem, pokud jde o základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 nebo na roveň postavené produkty.

(6)

Podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se podpora poskytuje na odstředěné mléko vyrobené ve Společenství a zpracované na kasein a kaseináty, pokud toto mléko a kasein nebo kaseináty z něho vyrobené splňují určité podmínky.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (3), stanoví, že máslo a smetanu za snížené ceny je třeba poskytnout k dispozici odvětvím, která vyrábějí určité výrobky.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999 se stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1496/2007 (Úř. věst. L 333, 19.12.2007, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1546/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 68).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 18. ledna 2008 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sazba náhrady

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

ex 0402 10 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

na vývoz zboží s kódem KN 3501

b)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3):

 

 

a)

při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00

ex 0405 10

Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6):

 

 

a)

při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny, vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

na vývoz zboží s kódem KN 2106 90 98 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku

0,00

0,00

c)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na vývozy:

a)

do třetích zemí: Andorry, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, Spojených států amerických, a na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace;

b)

na území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Ceutu, Melillu, do obcí Livigno a Campione d'Italia, na Helgoland, do Grónska, na Faerské ostrovy a do oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

c)

Evropská území, za jejichž vnější vztahy převzal odpovědnost některý členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltar.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. listopadu 2007,

kterým se povoluje přikyselení hroznového moštu a vína vyprodukovaných ve vinařských zónách B Rakouska v hospodářském roce 2007/08

(oznámeno pod číslem K(2007) 5615)

(Pouze německé znění je závazné)

(2008/58/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 46 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mimořádné povětrnostní podmínky v době dozrávání hroznů ve vinařských zónách B Rakouska měly za následek značné a nevratné snížení hladiny kyselin v hroznech a hroznovém moštu. Zvláštní povětrnostní podmínky zaznamenané v létě 2007 na území Rakouska jsou podobné podmínkám obvyklým ve vinařských zónách, které se nacházejí mnohem jižněji.

(2)

Celková hladina kyselin ve zralých hroznech sklizených v dotyčných oblastech je mimořádně nízká a neumožňuje dobrou vinifikaci vína a jeho uspokojivé skladování.

(3)

Z tohoto důvodu by mělo být Rakousku umožněno povolit přikyselení hroznového moštu a vína ze sklizně 2007 v zóně B za podmínek stanovených v příloze V části E bodech 2, 3 a 7 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od přílohy V části E bodu 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1493/1999 Rakousko může povolit přikyselení hroznového moštu a vína ze sklizně 2007 ve vinařské zóně B za podmínek stanovených v uvedené příloze části E bodech 2, 3 a 7.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Rakouské republice.

V Bruselu dne 26. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. prosince 2007,

kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. srpna 2006, 1. září 2006, 1. října 2006, 1. listopadu 2006, 1. prosince 2006 a 1. ledna 2007 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců po přistoupení těchto dvou nových členských států

(2008/59/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na čl. 13 druhý pododstavec přílohy X uvedeného nařízení,

s ohledem na smlouvu o přistoupení dvou členských států, a zejména na čl. 33 odst. 4 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES, Euratom) č. 453/2007 (2) byly stanoveny podle čl. 13 prvního pododstavce přílohy X služebního řádu opravné koeficienty použitelné ode dne 1. července 2006 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců po přistoupení vyplácené v měnách těchto zemí.

(2)

Od 1. srpna 2006, 1. září 2006, 1. října 2006, 1. listopadu 2006, 1. prosince 2006 a 1. ledna 2007 by některé z těchto opravných koeficientů měly být upraveny v souladu s čl. 13 druhým pododstavcem přílohy X služebního řádu, jelikož ze statistických údajů, které má Komise k dispozici, vyplývá, že změna životních nákladů, přepočítaná podle opravného koeficientu a odpovídajícího směnného kurzu, je pro některé třetí země vyšší než 5 % od jejich posledního stanovení nebo úpravy,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

S účinkem od 1. srpna 2006, 1. září 2006, 1. října 2006, 1. listopadu 2006, 1. prosince 2006 a 1. ledna 2007 se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců od přistoupení, vyplácené v měnách těchto zemí tak, jak je stanoveno v příloze.

Směnné kurzy používané pro výpočet těchto odměn se stanoví v souladu s prováděcími pravidly k finančnímu nařízení a odpovídají datu uvedenému v prvním pododstavci.

V Bruselu dne 18. prosince 2007.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 337/2007 (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 109, 26.4.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Místo působení

Opravné koeficienty srpen 2006

Lesotho

68,3

Madagaskar

76,9

Mosambik

76,4

Zimbabwe

60,1


Místo působení

Opravné koeficienty září 2006

Senegal

85,5

Jemen

71,9

Zimbabwe

71,4


Místo působení

Opravné koeficienty říjen 2006

Brazílie

79,3

Guinea

55,8

Nepál

72,4

Konžská demokratická republika

122,8

Zimbabwe

82,6


Místo působení

Opravné koeficienty listopad 2006

Alžírsko

91,4

Arménie

122,5

Indonésie

89,8

Moldavsko

55,8

Konžská demokratická republika

125,6

Súdán

57,6

Zimbabwe

95,1


Místo působení

Opravné koeficienty prosinec 2006

Argentina

50,7

Chile

72,4

Šalamounovy ostrovy

89,1

Konžská demokratická republika

127,1

Rwanda

89,6

Ukrajina

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Místo působení

Opravné koeficienty leden 2007

Bangladéš

47,1

Botswana

63,3

Brazílie

83,9

Burkina Faso

94,9

Džibutsko

96,8

Eritrea

49,5

Etiopie

88,1

Gambie

58,6

Gruzie

99,8

Guinea

52,3

Jamajka

90,2

Malawi

70,8

Maroko

91,1

Mauricius

65,7

Mexiko

73,7

Mosambik

76,1

Pákistán

53,5

Svazijsko

56,8

Tanzanie

59,5

Jemen

74,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2003/548/ES, pokud jde o vynětí určitých typů pronajatých okruhů z minimálního souboru pronajatých okruhů

(oznámeno pod číslem K(2007) 6635)

(Text s významem pro EHP)

(2008/60/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (2), a zejména na čl. 18 odst. 3 uvedené směrnice,

po konzultaci s Komunikačním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přijala dne 24. července 2003 rozhodnutí o minimálním souboru pronajatých okruhů s harmonizovanými vlastnostmi a o souvisejících normách podle článku 18 směrnice o univerzální službě (3). Tento minimální soubor zahrnoval dva typy analogových pronajatých okruhů a tři typy digitálních pronajatých okruhů s rychlostmi dosahujícími až 2 048 kbit/s.

(2)

Kvůli rozsáhlému přechodu na nové síťové architektury nejsou již analogové typy z technického hlediska významné. Rostoucí poptávka po digitálních pronajatých okruzích pro vysokorychlostní připojení nad 2 048 kbit/s je pokrývána trhem. Veřejná konzultace ukázala, že vynětí pěti typů pronajatých okruhů ze stávajícího minimálního souboru má širokou podporu členských států, odvětvových sdružení a zúčastněných stran.

(3)

Ustanovení čl. 18 odst. 3 směrnice o univerzální službě stanoví, že Komise může vyjmout některé typy pronajatých okruhů z minimálního souboru.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam s názvem „Stanovení minimálního souboru pronajatých okruhů s harmonizovanými vlastnostmi a související normy“ se vyjímá z přílohy rozhodnutí 2003/548/ES.

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 717/2007 (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.

(3)  Úř. věst. L 186, 25.7.2003, s. 43.


18.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého hovězího masa z Brazílie

(oznámeno pod číslem K(2008) 28)

(Text s významem pro EHP)

(2008/61/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1979, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich masa do Společenství (2), stanoví, že dovoz takových zvířat a masa z nich musí splňovat požadavky uvedené v příslušných vzorech osvědčení vypracovaných podle uvedeného rozhodnutí.

(2)

Od roku 2003 byly během návštěv Komise uskutečněných v Brazílii zjišťovány nedostatky, pokud jde o požadavky Společenství na dovoz hovězího masa. Některé z těchto nedostatků Brazílie vyřešila, při návštěvách Komise v poslední době však byly zjištěny závažné případy nedodržení požadavků, pokud jde o registraci hospodářství, identifikaci zvířat a kontrolu jejich přesunu a nedodržení jejich předchozích závazků přijmout příslušná nápravná opatření.

(3)

Pokračování dovozů je možné povolit pouze na bezpečném základě posílením kontroly a dohledu nad hospodářstvími, ze kterých pocházejí zvířata způsobilá pro vývoz do Společenství, a vytvořením prozatímního seznamu takových schválených hospodářství ze strany Brazílie, přičemž pro tato hospodářství budou dány záruky, že plně splňují požadavky na dovoz čerstvého vykostěného a vyzrálého hovězího masa do Společenství, budou v nich probíhat audity a inspekce a úplné zprávy o auditech a inspekcích budou dány k dispozici Komisi.

(4)

Útvary Komise provádějí inspekce v rámci operací Potravinového a veterinárního úřadu ve třetích zemích, aby ověřily, že se v hospodářstvích uvedených na seznamu dodržují požadavky Evropské Unie pro dovoz.

(5)

Prozatímní seznam hospodářství může být přezkoumán poté, co je Komise informována na základě výsledku těchto inspekcí. Seznam schválených hospodářství by měl být zveřejněn pro informaci prostřednictvím integrovaného počítačového veterinárního systému TRACES.

(6)

Na seznamu třetích zemí, kterým je povoleno vyvážet čerstvé maso do Společenství, v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS je třeba stanovit, že pro dovoz do Společenství lze přijímat jen čerstvé vykostěné a vyzrálé hovězí maso získané ze zvířat poražených po datu vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, jelikož pouze u takového masa lze zaručit nové požadavky týkající se schválených hospodářství. Zároveň je vhodné v této tabulce opravit chybu.

(7)

Seznam třetích zemí v části 1 přílohy II a vzor osvědčení „BOV“ v části 2 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Aby nedošlo k narušení obchodu, měly by být zásilky čerstvého vykostěného a vyzrálého hovězího masa osvědčené a odeslané před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost po určenou dobu povoleny pro dovoz do Společenství.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznamu třetích zemí uvedeném v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS se řádek týkající se území „BR – Brazílie“ nahrazuje tímto:

BR – Brazílie

„BR-0

Celá země

EQU

 

 

 

 

BR-1

Část státu Minas Gerais (kromě krajů Oliveira, Passos, Săo Gonçalo de Sapucai, Setelagoas a Bambuí);

stát Espírito Santo;

stát Goias;

část státu Mato Grosso, zahrnující správní jednotky:

Cuiabá (mimo katastry obcí San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone a Barão de Melgaço),

Caceres (kromě samosprávné obce Caceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (kromě samosprávné obce Itiquiora),

Barra do Garda,

Barra do Burgres.

stát Rio Grande do Sul

BOV

A a H

1

 

ze dne 31. ledna 2008

BR-2

Stát Santa Catarina

BOV

A a H

1

 

ze dne 31. ledna 2008“

Článek 2

Ve veterinárním osvědčení „BOV“ uvedeném v části 2 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS:

1)

Bod 10.3 se nahrazuje tímto:

„10.3

bylo získáno ze zvířat pocházejících z hospodářství:

a) ve kterých nepobývala žádná zvířata očkovaná proti [slintavce a kulhavce anebo] (12) moru skotu, a

(5) buď [b) v těchto hospodářstvích a v hospodářstvích umístěných v okruhu 10 km okolo těchto hospodářství se v předchozích 30 dnech nevyskytl žádný případ ani ohnisko slintavky a kulhavky nebo moru skotu,]

(5) (13) nebo [b) na která se nevztahuje žádné úřední omezení z nákazových důvodů; v těchto hospodářstvích a v hospodářstvích umístěných v okruhu 25 km okolo těchto hospodářství se v předchozích 60 dnech nevyskytl žádný případ ani ohnisko slintavky a kulhavky nebo moru skotu, a

c) ve kterých pobývala nejméně 40 dní před odesláním přímo na jatky;]

(5) (18) [d) na která nebyla zvířata během předchozích 3 měsíců přivezena z území neschválených ES;

e) ve kterých jsou zvířata označena a registrována ve vnitrostátním systému označování a osvědčování původu skotu;

f) která jsou po kladném výsledku inspekce příslušných orgánů a úřední zprávě uvedena na seznamu v systému TRACES (19) jakožto schválená hospodářství a probíhají v nich pravidelné inspekce příslušných orgánů, aby se zajistilo, že jsou dodržovány příslušné požadavky stanovené tímto rozhodnutím];

(5) (14) nebo [b) na která se nevztahuje žádné úřední omezení z nákazových důvodů; v těchto hospodářstvích a v hospodářstvích umístěných v okruhu 10 km okolo těchto hospodářství se v předchozích 12 měsících nevyskytl žádný případ ani ohnisko slintavky a kulhavky nebo moru skotu, a;

c) ve kterých pobývala nejméně 40 dní před odesláním přímo na jatky;“

2)

Za poznámku pod čarou 18 se doplňuje poznámka pod čarou 19:

„(19)

Seznam schválených hospodářství stanovený příslušným orgánem je příslušným orgánem pravidelně přezkoumáván a aktualizován. Komise zajistí, že tento seznam schválených hospodářství bude zveřejněn pro informaci prostřednictvím integrovaného počítačového veterinárního systému (TRACES).“

Článek 3

Zásilky čerstvého vykostěného a vyzrálého hovězího masa, pro které byla vydána veterinární osvědčení v souladu s rozhodnutím 79/542/EHS před změnami zavedenými tímto rozhodnutím s datem vystavení před 31. lednem 2008 a které byly na cestě do Společenství v tento den, smějí být dováženy do Společenství do 15. března 2008.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 31. ledna 2008.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2002, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2007/736/ES (Úř. věst. L 296, 15.11.2007, s. 29).