ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 13

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
16. ledna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 26/2008 ze dne 15. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 27/2008 ze dne 15. ledna 2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 07141091, 07141099, 07149011 a 07149019 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska (kodifikované znění)

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 28/2008 ze dne 15. ledna 2008, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. ledna 2008

15

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/49/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2007 týkající se provádění systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů (oznámeno pod číslem K(2007) 6306)  ( 1 )

18

 

 

2008/50/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o Aarhuské úmluvě, pokud jde o žádosti o vnitřní přezkum správních aktů

24

 

 

2008/51/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007, kterým se Belgii přidělují dodatečné dny na moři v oblastech ICES IIa (vody ES), IV a VIId (oznámeno pod číslem K(2007) 6541)

27

 

 

2008/52/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 6554)  ( 1 )

29

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

16.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 26/2008

ze dne 15. ledna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 15. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

142,5

MA

51,6

TN

129,8

TR

106,9

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

187,5

MA

61,3

TR

104,9

ZZ

117,9

0709 90 70

MA

95,0

TR

128,6

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

158,5

ZZ

158,5

0805 10 20

EG

52,6

IL

49,6

MA

65,6

TN

53,8

TR

83,3

ZA

52,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

109,7

TR

101,8

ZZ

105,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,7

IL

106,1

JM

110,1

PK

42,8

TR

80,2

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

86,2

IL

139,9

TR

120,5

ZA

54,7

ZZ

100,3

0808 10 80

CA

96,2

CN

80,7

MK

37,5

TR

118,1

US

111,8

ZA

59,7

ZZ

84,0

0808 20 50

CN

79,0

US

109,2

ZZ

94,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


16.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 27/2008

ze dne 15. ledna 2008

o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2449/96 ze dne 18. prosince 1996 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Společenství se v rámci vícestranných obchodních jednání Světové obchodní organizace (WTO) zavázalo, že otevře roční celní kvóty pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z Indonésie, Čínské lidové republiky (Číny), ostatních smluvních stran WTO kromě Thajska a některých třetích zemí, jež nejsou členy WTO. V rámci těchto kvót činí valorické clo 6 %. Tyto kvóty by měly být otevřeny na víceletém základě a mají být spravovány Komisí.

(3)

Je nezbytné, aby byl zachován systém správy zaručující, že na základě kvót přidělených Indonésii a Číně mohou být dováženy pouze produkty pocházejí z těchto zemí. V důsledku toho musí být vydání dovozní licence nadále podmíněno předložením vývozních licencí, které vydaly orgány těchto dvou zemí a jejichž vzory byly zaslány Komisi. Pokud jde o produkty pocházející z Vietnamu, je podání žádostí o dovozní licence v souladu s několikaletou praxí podmíněno, kromě jiných ustanovení, též předložením osvědčení vydaného z podnětu vyvážející země.

(4)

Dovoz dotyčných produktů na trh Společenství je tradičně spravován na základě kalendářního roku, tento systém je vhodné zachovat.

(5)

Dovoz produktů kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 je podmíněn předložením dovozní licence, pro níž byla společná prováděcí pravidla přijata nařízením Komise (ES) č. 1291/2000 (4). Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (5) stanovilo zvláštní prováděcí pravidla k režimu licencí pro obiloviny a rýži.

(6)

Měla by být použita běžná doplňková pravidla pro správu takových kvót, týkající se zejména podávání žádostí, vydávání licencí a sledování dovozu.

(7)

Zejména původ produktů by měl být zajištěn tak, že se vydávání licencí podmíní předložením osvědčení o původu, které vydaly dotyčné země. Pro produkty pocházející z Číny by však osvědčení o původu nemělo být požadováno.

(8)

S cílem zajistit řádnou správu dotyčných režimů se žádosti o dovozní licence nesmějí podávat pro množství vyšší, než které je uvedeno v dokladu potvrzujícím, že zboží bylo skutečně naloženo a přepraveno námořní dopravou do Společenství. Je rovněž třeba určit v některých případech maximální množství pro jednu žádost a stanovit, že v žádném případě žádost nesmí být podána pro množství vyšší, než pro které jsou výše uvedené důkazy předkládány.

(9)

V případech, kdy skutečně naložené množství mírně převyšuje množství uvedené v dovozních licencích, je třeba přijmout nezbytná opatření pro propuštění přebytkových množství do volného oběhu, je-li stát, z něhož produkty pocházejí, schopen zajistit vyřízení formalit, jež jsou za tímto účelem požadovány. Zdá se, že Indonésie a Čína jsou schopny tuto podmínku splnit.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

KVÓTY

Článek 1

Od 1. ledna 1997 se pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 otevírají tyto roční celní kvóty s valorickou celní sazbou ve výši 6 %:

a)

kvóta 825 000 tun pro dotyčné produkty pocházející z Indonésie;

b)

kvóta 350 000 tun pro dotyčné produkty pocházející z Čínské lidové republiky (Číny);

c)

kvóta 145 590 tun pro dotyčné produkty pocházející z ostatních členských států Světové obchodní organizace (WTO) kromě Thajska;

d)

kvóta 32 000 tun pro dotyčné produkty pocházející z ostatních zemí, které nejsou členy WTO, přičemž 2 000 tun je z této kvóty vyhrazeno pro dovoz produktů k lidské spotřebě, v bezprostředních obalech o čistém obsahu nejvýše 28 kilogramů, buď čerstvých a celých, nebo zmrazených bez slupky, též rozřezaných na kousky.

Kvótě v písmenu a) je přiřazeno číslo 09.4009, kvótě v písmenu b) číslo 09.4010 a kvótě v písmenu c) číslo 09.4011.

U kvóty uvedené v písmenu d) je části kvóty vyhrazené pro dovoz druhů produktů používaných k lidské spotřebě (2 000 tun) přiřazeno pořadové číslo 09.4021 a druhé nevyhrazené části (30 000 tun) je přiřazeno pořadové číslo 09.4012.

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000, nařízení (ES) č. 1342/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (6).

Článek 2

Žádosti o dovozní licence za účelem propuštění produktů, jež jsou uvedeny v článku 1, do volného oběhu se podávají v kterémkoli členském státě a vydané licence jsou platné v celém Společenství.

Článek 3

1.   Žádosti o dovozní licence jsou přípustné:

a)

je-li k nim přiložen prvopis licence vydané příslušnými orgány dotyčné země, která osvědčuje původ zboží a která je v souladu se vzorem uvedeným v příloze I. Tato licence však není nutná pro dovoz produktů pocházejících z Číny, jež jsou uvedeny v čl. 1 prvním pododstavci písm. b);

b)

je-li k nim ve formě kopie nákladního listu přiložen doklad o tom, že zboží bylo naloženo ve třetí zemi, z níž toto zboží pochází, a je přepravováno do Společenství lodí uvedenou v žádosti a, v případě, že by tato třetí země neměla přímý přístup k moři, též mezinárodní přepravní doklad osvědčující, že zboží bylo přepraveno ze země původu do přístavu nalodění, je-li tento doklad vystaven;

c)

v případě produktů pocházejících z Indonésie a Číny, jsou-li k nim přiloženy vývozní licence uvedené v kapitole II, které vydaly orgány těchto zemí, které jsou řádně vyplněny a v souladu se vzory uvedenými v přílohách II a III. Prvopis těchto licenci si ponechá subjekt, který dovozní licencí vydal. Avšak v případě, že se žádost o dovozní licenci vztahuje pouze na část množství uvedeného ve vývozní licenci, uvede vydávající subjekt na prvopisu množství, které bylo z prvopisu využito a poté, co jej opatří svým razítkem, předá prvopis dotyčné osobě. Pro vydání licence se berou v úvahu pouze množství uvedená v kolonce 7 indonéské vývozní licence a v kolonce 9 čínské vývozní licence;

d)

jsou-li podány pro množství, které nepřesahuje množství uvedené v dokladech uvedených v písmenech a), b) a c).

2.   Žádosti o dovozní licence podané za účelem propuštění produktů k lidské spotřebě kódů KN 0714 10 91 a 0714 90 11 do volného oběhu nemohou být podány pro množství vyšší než 150 tun na zúčastněnou osobu jednající na svůj účet.

KAPITOLA II

VÝVOZNÍ LICENCE

Článek 4

1.   Vývozní licence, které vydaly orgány Indonésie a Číny, se tisknou v anglickém jazyce.

2.   Prvopis a jeho kopie se vyplňují buď na psacím stroji, nebo rukou. Vyplňují-li se rukou, použije se inkoust a hůlkové písmo.

3.   Každá vývozní licence je opatřena předtištěným sériovým číslem. V horní kolonce je též uvedeno číslo licence. Kopie mají stejné číslo jako prvopis.

Článek 5

1.   Vývozní licence jsou platné 120 dní ode dne vydání. Den vydání se do doby platnosti licence započítává.

Licence jsou platné pouze tehdy, jsou-li řádně vyplněny a potvrzeny v souladu s pokyny na nich uvedenými. Množství musí být vyjádřena v číslech a slovy.

2.   Vývozní licence jsou řádně potvrzeny, jsou-li opatřeny datem vydání a razítkem vydávajícího subjektu a podpisem osoby zmocněné je podepsat.

KAPITOLA III

DOVOZNÍ LICENCE

Článek 6

Žádosti o licence a licence obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 8 třetí zemi, z níž dotyčný produkt pochází.

Licence zavazuje k dovozu z uvedené země;

b)

v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze IV;

c)

v kolonce 20 jméno lodi, na které zboží je přepravováno nebo bylo přepraveno do Společenství, a číslo předloženého osvědčení o původu, v případě produktů pocházejících z Indonésie nebo Číny též číslo indonéské nebo čínské vývozní licence.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003 činí jistota za dovozní licenci 20 EUR za tunu.

V případě produktů pocházejících z Číny však jistota činí 5 EUR za tunu.

2.   Pokud je v důsledku použití čl. 8 odst. 4 množství, pro něž se licence vydává, nižší než požadované množství, jistota odpovídající tomuto rozdílu se uvolní.

3.   Ustanovení čl. 5 odst. 1 čtvrté odrážky nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepoužijí.

Článek 8

1.   Žádosti o licence se podávají u příslušných orgánů členských států každý týden od pondělí do středy do 13:00 hod.

Prvním dnem v roce pro podání žádostí je však první pracovní den v lednu.

2.   V případě produktů pocházejících z Indonésie nebo Číny se žádosti o licence mohou týkat dovozů, jež mají být uskutečněny v následujícím roce, pokud byly tyto žádosti podány v prosinci na základě vývozní licence, kterou v daném roce vydaly indonéské nebo čínské orgány.

3.   Následující den po podání žádosti uvedené v odst. 1 prvním pododstavci a nejpozději do čtvrtka do 13:00 hodin po podání této žádosti oznámí členské státy Komisi tyto údaje:

a)

celková množství, na která se vztahují žádosti o licence, a to podle zemí původu a kódu produktů;

b)

číslo předloženého osvědčení o původu a celkové množství uvedené na prvopise osvědčení nebo ve výpisu;

c)

údaje o vývozních licencích vydaných indonéskými nebo čínskými orgány a odpovídající množství, jakož i název plavidla.

4.   Dovozní licence se vydá čtvrtý pracovní den následující po dni, kdy bylo provedeno oznámení uvedené v odstavci 3.

5.   Licence pro dovoz produktů pocházejících z Indonésie a Číny, pro něž byly žádosti podány v prosinci pro následující rok, se však nevydávají dříve než první pracovní den v lednu daného roku.

Článek 9

S výhradou použití čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení a odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nemůže být množství propuštěné do volného oběhu vyšší než množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozních licencí; za tímto účelem se do kolonky 19 licence uvede číslo 0.

Článek 10

1.   Je-li u produktů pocházejících z Indonésie zjištěno, že množství skutečně vyložené pro dotyčnou dodávku je vyšší než množství uvedené v dovozní licenci nebo licencích vydaných pro účely této dodávky, sdělí příslušné orgány, které dotyčnou licenci nebo licence vydaly, na žádost dovozce elektronicky co nejrychleji případ od případu Komisi číslo nebo čísla indonéských vývozních licencí, přebytkové množství a jméno lodi.

Komise požádá indonéské úřady, aby vystavily nové vývozní licence. Do doby, než budou vystaveny, nemůže být přebytkové množství propuštěno do volného oběhu, pokud nemohou být předloženy nové dovozní licence pro dotyčné množství. Nové dovozní licence se vydají za podmínek stanovených v článku 8.

2.   Avšak odchylně od odstavce 1, je-li zjištěno, že přebytkové vyložené množství nečiní více než 2 % množství, na které se vztahují dovozní licence vydané v souladu s vývozními licencemi, jež byly poskytnuty dotyčné lodi, povolí příslušné orgány členského státu, kde má být zboží propuštěno do volného oběhu, na žádost členského státu propuštění těchto přebytkových množství do oběhu, pokud dovozce zaplatí valorické clo v maximální výši 6 % a složí jistotu ve výši rovnající se rozdílu mezi plným a skutečně zaplaceným clem.

Jakmile Komise obdrží informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci, obrátí se na indonéské úřady a požádá je, aby vystavily nové vývozní licence.

Jistota se uvolní poté, co je příslušným orgánům členského státu, kde bylo zboží propuštěno do volného oběhu, předložena doplňková dovozní licence pro dotyčné přebytkové množství. Podání žádosti o tuto licenci není podmíněno složením jistoty za licenci uvedené v čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 a v článku 7 tohoto nařízení. Tato licence se vydá za podmínek vymezených v článku 8 tohoto nařízení a po předložení jedné nebo více nových vývozních licencí, které indonéské orgány vydaly pro přebytkové množství. Kolonka 20 dodatečné vývozní licence obsahuje jednu z poznámek uvedených v příloze V.

Jistota propadne pro množství, pro která nebyla doplňková dovozní licence předložena, kromě případu vyšší moci, ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu podle prvního pododstavce.

Jakmile je po zpracování a ověření doplňkové dovozní licence příslušným orgánem jistota uvolněna, zašle se tato licence co nejrychleji vydávajícímu subjektu.

3.   Použití odstavců 1 a 2 nesmí způsobit, že by bylo dovezeno množství vyšší než celkové množství povolené pro rok na základě celní kvóty. Je-li při vydání doplňkové dovozní licence zjištěno, že tento celkový objem byl překročen, dotyčné množství, které je předmětem doplňkové dovozní licence, se odečte od celkové kvóty povolené pro následující rok.

Článek 11

Množství produktů, na které se vztahuje každá vydaná dovozní licence, se odečítá od celkové kvóty povolené pro rok, v němž byly tyto licence vydány.

Licence vydané podle tohoto nařízení platí v celém Společenství po dobu šedesáti dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Licence vydané pro produkty pocházející z Indonésie nebo Číny jsou však platné do posledního dne platnosti licence plus 30 dní.

Platnosti dovozních licencí však vyprší nejpozději do 31. prosince roku, v němž byly vydány.

Článek 12

Nařízení (ES) č. 2449/96 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 13

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 333, 21.12.1996, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1884/2006 (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 44).

(3)  Viz příloha VI.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

Image


PŘÍLOHA II

Image


PŘÍLOHA III

Image


PŘÍLOHA IV

Poznámky uvedené v čl. 6 písm. b)

:

v bulharštině

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem (Регламент (ЕО) № 27/2008),

:

ve španělštině

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 27/2008],

:

v češtině

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 27/2008),

:

v dánštině

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 27/2008),

:

v němčině

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 27/2008),

:

v estonštině

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 27/2008),

:

v řečtině

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008],

:

v angličtině

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 27/2008),

:

ve francouzštině

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 27/2008],

:

v italštině

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 27/2008],

:

v lotyštině

:

Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 27/2008),

:

v litevštině

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 27/2008),

:

v maďarštině

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (27/2008/EK rendelet),

:

v maltštině

:

Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem (Regolament (KE) Nru 27/2008),

:

v nizozemštině

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 27/2008),

:

v polštině

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 27/2008),

:

v portugalštině

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 27/2008],

:

v rumunštině

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem [Regulamentul (CE) nr. 27/2008],

:

ve slovenštině

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem [nariadenie (ES) č. 27/2008],

:

ve slovinštině

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 27/2008),

:

ve finštině

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 27/2008),

:

ve švédštině

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 27/2008).


PŘÍLOHA V

Poznámky uvedené v čl. 10 odst. 2 třetím pododstavci

:

v bulharštině

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2008,

:

ve španělštině

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 27/2008,

:

v češtině

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 27/2008,

:

v dánštině

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 27/2008, artikel 10, stk. 2,

:

v němčině

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 27/2008,

:

v estonštině

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 10 lõige 2,

:

v řečtině

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008,

:

v angličtině

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 27/2008,

:

ve francouzštině

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 27/2008, article 10, paragraphe 2,

:

v italštině

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 27/2008, articolo 10, paragrafo 2,

:

v lotyštině

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 27/2008 10. panta 2. punkts,

:

v litevštině

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 27/2008 10 straipsnio 2 dalis,

:

v maďarštině

:

Kiegészítő engedély, 27/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés,

:

v maltštině

:

Liċenzja għal kwantità addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 27/2008,

:

v nizozemštině

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2008,

:

v polštině

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 27/2008 art. 10 ust. 2,

:

v portugalštině

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 27/2008,

:

v rumunštině

:

Licență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008,

:

ve slovenštině

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 27/2008,

:

ve slovinštině

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 27/2008,

:

ve finštině

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 27/2008 10 artiklan 2 kohta,

:

ve švédštině

:

Kompletterande licens, artikel 10,2 i förordning (EG) nr 27/2008.


PŘÍLOHA VI

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 2449/96

(Úř. věst. L 333, 21.12.1996, s. 14).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2780/1999

(Úř. věst. L 334, 28.12.1999, s. 20).

 

Nařízení Komise (ES) č. 777/2004

(Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

pouze článek 8

Nařízení Komise (ES) č. 1884/2006

(Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 44).

pouze článek 2


PŘÍLOHA VII

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2449/96

Toto nařízení

Čl. 1 první pododstavec uvozovací věta

Čl. 1 první pododstavec uvozovací věta

Čl. 1 první pododstavec bod 1

Čl. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 1 první pododstavec bod 2

Čl. 1 první pododstavec písm. c)

Čl. 1 první pododstavec bod 3

Čl. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 1 první pododstavec bod 4

Čl. 1 první pododstavec písm. d)

Čl. 1 první, druhý, třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 1 první, druhý, třetí a čtvrtý pododstavec

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 2 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 10 odst. 2 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 10 odst. 2 odrážky

Čl. 10 odst. 2 čtvrtý a pátý pododstavec

Čl. 10 odst. 2 čtvrtý a pátý pododstavec

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI

Příloha VII


16.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 28/2008

ze dne 15. ledna 2008,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. ledna 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. ledna 2008 až do vstupu v platnost nového stanovení.

(5)

Avšak v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1/2008 ze dne 20. prosince 2007 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2007/08 (3) se pozastavuje použití určitých práv stanovených v tomto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. ledna 2008 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6). Nařízení (ES) č. 1784/2003 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 1, 4.1.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 16. ledna 2008

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00 (3)

střední jakosti

0,00 (3)

nízké jakosti

0,00 (3)

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00 (3)

1002 00 00

ŽITO

0,00 (3)

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00 (3)

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00 (3)


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.

(3)  V souladu s nařízením (ES) č. 1/2008 se použití tohoto práva pozastavuje.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

2.1.2008-14.1.2008

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

278,42

127,62

Cena FOB USA

466,64

456,64

436,64

187,87

Prémie – Záliv

32,55

14,25

Prémie – Velká jezera

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

51,89 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

47,07 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

16.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. prosince 2007

týkající se provádění systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů

(oznámeno pod číslem K(2007) 6306)

(Text s významem pro EHP)

(2008/49/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/387/ES ze dne 21. dubna 2004 o interoperabilním poskytování celoevropských služeb elektronické správy (eGovernment) orgánům veřejné správy, podnikům a občanům (IDABC) (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2006 schválili zástupci členských států v Poradním výboru pro vnitřní trh (2) obecný prováděcí plán pro systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, dále jen „systém IMI“, a jeho vývoj zaměřený na zlepšení komunikace mezi správními orgány členských států.

(2)

Komise ve svém rozhodnutí KOM/2006/3606 ze dne 14. srpna 2006 o třetí revizi pracovního programu IDABC na období 2005–2009 rozhodla o financování a zavedení systému pro výměnu informací o vnitřním trhu jako projektu společného zájmu.

(3)

Další financování bylo poskytnuto na základě rozhodnutí Komise KOM/2007/3514 ze dne 25. července 2007 o čtvrté revizi pracovního programu IDABC.

(4)

Systém IMI má poskytovat podporu legislativním aktům v oblasti vnitřního trhu, u kterých je požadována výměna informací mezi správními orgány členských států, tj. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (3) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (4).

(5)

Vzhledem k tomu, že v rámci systému IMI musí být zajištěna ochrana osobních údajů, je nutno v tomto smyslu doplnit rozhodnutí, kterým se systém IMI zavádí. Vzhledem k tomu, že různé úkoly a funkce Komise a členských států ve vztahu k systému IMI s sebou nesou různé povinnosti a závazky ve vztahu k pravidlům pro ochranu údajů, je nutno definovat jejich příslušné funkce, povinnosti a přístupová práva.

(6)

Stanovisko Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 ve vztahu k systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) (5) výslovně požaduje, aby Komise přijala rozhodnutí, které stanoví práva a závazky zúčastněných stran v systému IMI.

(7)

Výměna informací mezi členskými státy elektronickými prostředky by měla být v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (6) a nařízení (ES) č. 45/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (7).

(8)

Za účelem umožnění následných dotazů mezi příslušnými orgány a pro řešení situací, kdy se subjekt údajů chce odvolat proti zápornému správnímu rozhodnutí přijatému na základě výměny informací, by měly být všechny osobní údaje vyměněné mezi příslušnými orgány a zpracované v systému IMI uchovávány po dobu šesti měsíců po formálním ukončení výměny informací. Po uplynutí tohoto šestiměsíčního období by všechny osobní údaje měly být vymazány. Šestiměsíční období uchování údajů je považováno za přiměřené, protože odpovídá délce trvání správních postupů stanovených právními předpisy Společenství, na jejichž základě se výměna informací provádí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví funkce, práva a povinnosti zúčastněných stran v systému IMI a uživatelů systému IMI uvedených v článku 6 v souvislosti s požadavky na ochranu údajů s ohledem na provoz systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, dále jen „systém IMI“.

Článek 2

Kvalita údajů

Příslušné orgány členských států si vyměňují a dále zpracovávají osobní údaje pouze pro účely vymezené v příslušných aktech Společenství uvedených v příloze, na jejichž základě se výměna informací uskutečňuje, dále jen „příslušné akty Společenství“.

Žádosti příslušných orgánů jednoho členského státu o informace příslušných orgánů jiného členského státu a odpovědi na ně jsou založeny na mnohojazyčných otázkách a datových polích definovaných pro účely systému IMI, které vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy.

Článek 3

Správci

Povinnosti správce podle čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES a čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 jsou společně vykonávány zúčastněnými stranami systému IMI podle článku 6 v souladu s jejich odpovídajícími povinnostmi v rámci systému IMI.

Správci zajistí, aby subjekt údajů mohl účinně uplatňovat svá práva na informace, na přístup, na opravu a na námitku podle příslušných právních předpisů na ochranu údajů. Zúčastněné strany systému IMI poskytnou prohlášení o ochraně osobních údajů ve vhodné formě.

Článek 4

Uchovávání osobních údajů subjektů údajů při výměnách informací

Veškeré osobní údaje vztahující se k subjektům údajů při výměnách informací, které se vyměňují mezi příslušnými orgány a jsou zpracovávány v systému IMI, jsou vymazány šest měsíců po formálním ukončení výměny informací, jestliže není příslušným orgánem u Komise výslovně požadováno vymazání před uplynutím tohoto období.

V případě podání takové žádosti a za předpokladu souhlasu dalšího zúčastněného příslušného orgánu Komise na tuto žádost zareaguje do deseti pracovních dnů.

Článek 5

Uchovávání osobních údajů uživatelů systému IMI

Osobní údaje týkající se uživatelů systému IMI, uvedených v článku 6, budou uloženy v systému IMI tak dlouho, dokud tyto osoby zůstanou uživateli systému IMI. Jakmile přestanou být uživateli, budou tyto údaje příslušným orgánem vymazány.

Osobní údaje uvedené v prvním odstavci obsahují celé jméno, služební adresu elektronické pošty a služební telefonní a faxové číslo uživatelů systému IMI.

KAPITOLA 2

FUNKCE A POVINNOSTI VE VZTAHU K SYSTÉMU IMI

Článek 6

Zúčastněné strany a uživatelé systému IMI

1.   Zúčastněné strany systému IMI jsou:

a)

příslušné orgány členských států podle článku 7;

b)

koordinátoři podle článku 8;

c)

Komise.

2.   Pouze fyzické osoby pracující pod kontrolou příslušného orgánu nebo koordinátora, dále jen „uživatelé systému IMI“, smějí používat systém IMI podle článku 9.

Článek 7

Příslušné orgány

Příslušné orgány zajišťují pro účely vymezené v příslušném aktu Společenství, na jehož základě má k výměně informací docházet, výměnu příslušných informací v rámci systému IMI.

Článek 8

Koordinátoři systému IMI

1.   Každý členský stát jmenuje jednoho národního koordinátora systému IMI, aby bylo zajištěno zavedení systému IMI na vnitrostátní úrovni.

Kromě toho může každý členský stát jmenovat jednoho nebo více pověřených koordinátorů systému IMI podle své vnitřní správní struktury za účelem výkonu těchto koordinačních povinností pro určitou legislativní, správní či zeměpisnou oblast.

2.   Komise provádí registraci národních koordinátorů systému IMI v systému IMI a uděluje jim přístup k systému IMI.

3.   V případě, že členský stát jmenuje pověřeného koordinátora systému IMI podle odstavce 1, národní koordinátor systému IMI provede jeho registraci v systému IMI a udělí mu přístup k systému IMI.

4.   Koordinátoři provádějí registraci nebo ověřování registrace příslušných orgánů, u kterých je požadován přístup k systému IMI, a zajišťují účinné fungování systému. Udělují příslušným orgánům přístup k těm legislativním oblastem, pro které jsou příslušné.

5.   Všichni koordinátoři mohou působit jako příslušné orgány. V takových případech bude koordinátor mít stejná přístupová práva jako příslušný orgán.

Článek 9

Úlohy uživatelů systému IMI

1.   Uživatelé systému IMI mohou vykonávat jednu nebo více z těchto úloh: osoby zpracující žádost, osoby přidělující žádosti, schvalující osoby a správci místních údajů.

2.   Každý uživatel systému IMI bude mít přidělen vymezený soubor přístupových práv souvisejících s jeho uživatelskou úlohou a stanovených v článku 12.

3.   Všichni uživatelé systému IMI mohou hledat konkrétní příslušný orgán.

4.   Uživatelé systému IMI jmenovaní jako osoby zpracující žádost se mohou zúčastnit výměn informací jménem svého příslušného orgánu.

5.   Uživatelé systému IMI jmenovaní jako osoby přidělující žádosti v příslušném orgánu mohou v rámci tohoto orgánu přidělit žádost o informace jedné či více osobám zpracujícím žádost.

Uživatelé systému IMI jmenovaní jako osoby přidělující žádosti u koordinátora mohou v rámci tohoto orgánu přidělit žádost o informace jedné či více schvalujícím osobám.

6.   Uživatelé systému IMI u koordinátora mohou být jmenováni jako schvalující osoby.

Mohou schvalovat zasílání žádostí či odpovědí ze strany příslušného orgánu v případech, kdy byl takový postup schvalování požadován koordinátorem, a mohou uvést souhlas či nesouhlas v případech, kdy žádající příslušný orgán není spokojen s obdrženou odpovědí.

7.   Uživatelé systému IMI jmenovaní jako správci místních údajů mohou provádět všechny následující činnosti:

a)

aktualizovat osobní údaje o uživatelích systému IMI v rámci svého vlastního orgánu;

b)

registrovat další uživatele v rámci svého vlastního orgánu;

c)

měnit profily uživatelů v rámci svého vlastního orgánu.

Článek 10

Komise

1.   Komise zajistí dostupnost a údržbu infrastruktury informačních technologií, na kterých je systém IMI provozován. Poskytne mnohojazyčný systém s funkcemi ve všech úředních jazycích a rovněž ústřední asistenční službu na pomoc členským státům při využívání systému IMI.

2.   Komise zpřístupní veřejnosti soubory otázek a datových polí uvedených v čl. 2 odst. 2.

3.   Komise se může zúčastnit výměny informací pouze ve zvláštních případech, ve kterých se podle příslušného aktu Společenství má uskutečnit výměna informací mezi členskými státy a Komisí.

4.   V případech uvedených ve třetím odstavci má Komise stejná přístupová práva jako příslušný orgán podle článku 12.

KAPITOLA 3

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Článek 11

Subjekt údajů

Pro účely této kapitoly „datový subjekt“ znamená pouze datový subjekt zvláštní výměny informací a nezahrnuje uživatele systému IMI.

Článek 12

Přístupová práva uživatelů systému IMI

1.   Osoby příslušného orgánu zpracující žádost mají během výměny informací přístup pouze k osobním údajům

a)

ostatních osob zpracujících žádost ve stejném příslušném orgánu, které se podílejí na dané výměně informací;

b)

osoby zpracující žádost z druhého příslušného orgánu, která se podílí na dané výměně informací;

c)

schvalujících osob koordinátorů, které zajišťují danou výměnu informací;

d)

subjektů údajů dané výměny informací. Osoby zpracující žádost v odpovídajícím příslušném orgánu mají přístup k osobním údajům subjektů údajů až poté, co byla žádost jejich příslušným orgánem přijata.

2.   Osoby příslušného orgánu přidělující žádosti mají pouze přístup k osobním údajům

a)

všech osob stejného příslušného orgánu zpracujících žádost;

b)

osoby zpracující žádost z druhého příslušného orgánu, která se podílí na dané výměně informací;

c)

schvalujících osob koordinátorů, které zajišťují danou výměnu informací.

Nemají přístup k osobním údajům subjektů údajů.

3.   Osoby koordinátora přidělující žádosti mají přístup pouze k osobním údajům

a)

všech schvalujících osob stejného koordinátora;

b)

osob zpracujících žádost v příslušných orgánech, které se podílejí na dané výměně informací;

c)

schvalující osoby druhého koordinátora, která zajišťuje danou výměnu informací.

Nemají přístup k osobním údajům subjektů údajů.

4.   Schvalující osoby mají přístup pouze k osobním údajům

a)

schvalujících osob koordinátorů, které se podílejí na dané výměně informací;

b)

osob zpracujících žádost v příslušných orgánech, které se podílejí na dané výměně informací.

Nemají přístup k osobním údajům subjektů údajů.

5.   Správci místních údajů příslušného orgánu mají přístup pouze k osobním údajům všech uživatelů systému IMI stejného příslušného orgánu.

Nemají přístup k osobním údajům subjektů údajů.

6.   Správci místních údajů koordinátora mají přístup pouze k osobním údajům

a)

všech uživatelů systému IMI stejného koordinátora;

b)

všech správců místních údajů příslušných orgánů a koordinátorů, pro které jsou koordinátorem.

Nemají přístup k osobním údajům subjektů údajů.

7.   Správci místních údajů Komise mají přístup pouze k osobním údajům

a)

všech ostatních správců místních údajů Komise;

b)

všech správců místních údajů národních koordinátorů systému IMI.

Správci místních údajů Komise mohou vymazat osobní údaje subjektu údajů v souladu s článkem 4, ale nemohou do nich nahlížet.

KAPITOLA 4

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 13

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. prosince 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 144, 30.4.2004, s. 62.

(2)  Zřízený rozhodnutím Komise 93/72/EHS (Úř. věst. L 26, 3.2.1993, s. 18).

(3)  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1430/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3).

(5)  Stanovisko 01911/07/EN, WP 140.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

Příslušné akty Společenství uvedené v článku 2

Příslušné akty Společenství uvedené v čl. 2 odst. 1 jsou:

1.

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (1);

2.

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (2).


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. Směrnice ve znění směrnice Rady 2006/100/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 141).

(2)  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.


16.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/24


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o Aarhuské úmluvě, pokud jde o žádosti o vnitřní přezkum správních aktů

(2008/50/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1367/2006 stanoví použití Aarhuské úmluvy na orgány a subjekty Společenství.

(2)

Hlava IV uvedeného nařízení obsahuje ustanovení o vnitřním přezkumu správních aktů a nečinnosti, jejichž používání si vyžaduje prováděcí pravidla týkající se obsahu a způsobů podávání žádostí.

(3)

V čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1367/2006 se stanoví kritéria oprávněnosti na úrovni Společenství, podle nichž jsou nevládní organizace oprávněny podat žádost o vnitřní přezkum podle článku 10 uvedeného nařízení; transparentní a jednotné používání těchto kritérií si vyžaduje prováděcí pravidla týkající se dokumentace, která má být předložena se žádostmi, výpočtu časových lhůt na zodpovězení žádostí a spolupráce mezi orgány a subjekty Společenství.

(4)

Aby bylo zajištěno jednotné používání článku 11 nařízení (ES) č. 1367/2006, mělo by se toto rozhodnutí použít od 28. června 2007,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA I

Článek 1

Obsah žádosti o vnitřní přezkum

Všechny nevládní organizace, které podají žádost o vnitřní přezkum správního aktu či nečinnosti podle článku 10 nařízení (ES) č. 1367/2006:

1)

uvedou správní akt či údajnou nečinnost, o jejichž přezkum žádají, a ustanovení práva životního prostředí, o kterých se domnívají, že nejsou dodržována;

2)

uvedou důvody žádosti;

3)

poskytnou příslušné informace a podklady odůvodňující žádost;

4)

uvedou jméno a kontaktní údaje osoby zmocněné zastupovat nevládní organizaci ve vztahu ke třetím stranám za účelem podání žádosti o vnitřní přezkum příslušného případu;

5)

prokáží svou oprávněnost podat žádost v souladu s článkem 3.

Článek 2

Předložení žádostí

Žádosti o vnitřní přezkum správního aktu či o přezkum týkající se nečinnosti se zasílají poštou, faxem nebo elektronickou poštou osobě (osobám) či oddělení (oddělením), které orgán či subjekt Společenství za tímto účelem určí.

Kontaktní údaje této osoby (těchto osob) či oddělení se zveřejní všemi vhodnými prostředky.

KAPITOLA II

Článek 3

Kritéria, podle nichž jsou nevládních organizace oprávněny požádat o vnitřní přezkum

1.   Všechny nevládní organizace, které podají žádost o vnitřní přezkum správního aktu či nečinnosti podle článku 10 nařízení (ES) č. 1367/2006, prokáží, že splňují kritéria stanovená v čl. 11 odst. 1 daného nařízení, a to formou dokumentů uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.

Pokud jakýkoliv z těchto dokumentů nelze poskytnout z důvodů, které nelze přičíst nevládní organizaci, může organizace předložit důkazy v podobě jiné rovnocenné dokumentace.

2.   Pokud z dokumentů uvedených v bodech 1, 2 nebo 3 přílohy jasně nevyplývá, že cíle a činnosti nevládní organizace se týkají záležitosti, která je předmětem žádosti o vnitřní přezkum, předloží organizace jakoukoliv jinou dokumentaci, která dokazuje, že toto kritérium je splněno.

3.   Pokud z dokumentů uvedených v bodech 1, 2 nebo 3 přílohy jasně nevyplývá, že nevládní organizace je nezávislá a nezisková, předloží organizace za tímto účelem prohlášení podepsané osobou, která je k tomu v rámci nevládní organizace zmocněna.

Článek 4

Hodnocení oprávněnosti nevládních organizací požádat o vnitřní přezkum

1.   Dotčený orgán či subjekt Společenství se vyhodnocením informací poskytnutých v souladu s články 1 a 3 tohoto rozhodnutí přesvědčí, že nevládní organizace splňuje kritéria stanovená v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1367/2006.

2.   Pokud nemůže dotčený orgán či subjekt Společenství na základě uvedených informací plně zhodnotit, zda nevládní organizace kritéria stanovená v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1367/2006 splňuje, vyžádá si dodatečnou dokumentaci či dodatečné informace, které organizace poskytne v přiměřené lhůtě stanovené dotčeným orgánem či subjektem Společenství. Během této lhůty se pozastaví časové lhůty stanovené v článku 10 nařízení.

3.   Dotčený orgán či subjekt Společenství může případně konzultovat vnitrostátní orgány země, ve které je nevládní organizace zaregistrována, či země původu nevládní organizace, aby si informace poskytnuté touto organizací ověřil a zhodnotil je.

Článek 5

Správní spolupráce

Orgány a subjekty Společenství navzájem spolupracují s cílem zajistit transparentní a jednotné používání tohoto rozhodnutí.

Vyměňují si informace o tom, které nevládní organizace byly uznány jako oprávněné k podání žádosti o vnitřní přezkum.

Článek 6

Datum účinku

Toto rozhodnutí se použije ode dne 28. června 2007.

V Bruselu dne 13. prosince 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA

Seznam dokumentů, které je třeba poskytnout podle čl. 3 odst. 1

1.

Stanovy či jednací řád nevládní organizace, nebo – u zemí, jejichž vnitrostátní právní předpisy nevyžadují či nestanoví, aby nevládní organizace přijala stanovy či jednací řád – jakékoliv jiné dokumenty, které podle vnitrostátních postupů splňují stejný účel.

2.

Výroční zprávy o činnosti nevládní organizace za poslední dva roky.

3.

S ohledem na nevládní organizace usazené v zemích, kde splnění takových postupů je předpokladem, aby nevládní organizace získala právní subjektivitu, kopii úřední registrace u vnitrostátních orgánů (veřejný rejstřík, úřední zveřejnění nebo jakýkoliv jiný příslušný dokument).

4.

Případná dokumentace prokazující, že nevládní organizace byla orgánem či subjektem Společenství dříve uznána jako oprávněná k podání žádosti o vnitřní přezkum.


16.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se Belgii přidělují dodatečné dny na moři v oblastech ICES IIa (vody ES), IV a VIId

(oznámeno pod číslem K(2007) 6541)

(Pouze francouzské a nizozemské znění je závazné)

(2008/51/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (1), a zejména na bod 10 přílohy IIA uvedeného nařízení,

s ohledem na žádost Belgie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bod 8 přílohy IIA nařízení (ES) č. 41/2007 stanoví maximální počet dní, po které mohou plavidla Společenství, jejichž celková délka je deset metrů nebo větší, která mají na palubě vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení (kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla) o velikosti ok ≥ 70 mm, nebo tenatové sítě na chytání ryb za žábry a tenatové sítě kromě třístěnných tenatových sítí, být přítomna v období od 1. února 2007 do 31. ledna 2008 v oblastech Skagerraku, oblastech ICES IV a VIId a vodách ES oblasti ICES IIa.

(2)

Bod 10 přílohy IIA nařízení (ES) č. 41/2007 dovoluje Komisi, aby na základě požadavku členského státu přidělila dodatečný počet dní na moři, během nichž může být plavidlo přítomno v zeměpisné oblasti a mít na palubě uvedená lovná zařízení, na základě trvalých ukončení rybolovné činnosti, k nimž došlo od 1. ledna 2002.

(3)

Belgie předložila 29. června 2007 a 2. října 2007 údaje prokazující, že plavidla, která ukončila činnost od 1. ledna 2002, vynaložila 2,15 % intenzity rybolovu vynaložené v roce 2001 belgickými plavidly přítomnými v zeměpisné oblasti a majícími na palubě tenatové sítě na chytání ryb za žábry a tenatové sítě (kromě třístěnných tenatových sítí) a 41,96 % intenzity rybolovu vynaložené v roce 2001 belgickými plavidly přítomnými v zeměpisné oblasti a majícími na palubě vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení (kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla) o velikosti ok ≥ 70 mm.

(4)

S ohledem na předložené údaje by mělo být po dobu používání článku 7 nařízení (ES) č. 41/2007, tj. od 1. února 2007 do 31. ledna 2008 Belgii přiděleny tři dodatečné dny na moři pro plavidla mající na palubě tenatové sítě na chytání ryb za žábry a tenatové sítě (kromě třístěnných tenatových sítí), 86 dodatečných dní na moři pro plavidla mající na palubě vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení (kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla) o velikosti ok ≥ 70 mm a < 90 mm, 88 dodatečných dní na moři pro plavidla mající na palubě vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení (kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla) o velikosti ok ≥ 90 mm a < 100 mm a 40 dodatečných dní na moři pro plavidla mající na palubě vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení (kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla) o velikosti ok ≥ 100 mm.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Maximální počet dní, během nichž může být rybářské plavidlo plující pod vlajkou Belgie, které má na palubě lovná zařízení uvedená v bodu 4.1 písm. c) podbodu i), bodu 4.1 písm. c) podbodu ii), bodu 4.1 písm. c) podbodu iii) a bodu 4.1 písm. c) podbodu iv) přílohy IIA nařízení (ES) č. 41/2007 a na které se nevztahují žádné zvláštní podmínky uvedené v bodu 8.1 uvedené přílohy, přítomno v oblastech Skagerraku a ICES IIa (vody ES), IV a VIId, jak je uvedeno v tabulce I uvedené přílohy, se zvyšuje o tři dny na moři.

2.   Maximální počet dní, během nichž může být rybářské plavidlo plující pod vlajkou Belgie, které má na palubě lovná zařízení uvedená v bodu 4.1 písm. a) podbodu ii) přílohy IIA nařízení (ES) č. 41/2007 a na které se nevztahují žádné zvláštní podmínky uvedené v bodu 8.1 uvedené přílohy, přítomno v oblastech ICES IIa (vody ES) a IV, jak je uvedeno v tabulce I uvedené přílohy, se zvyšuje o 86 dní na moři.

3.   Maximální počet dní, během nichž může být rybářské plavidlo plující pod vlajkou Belgie, které má na palubě lovná zařízení uvedená v bodu 4.1 písm. a) podbodu iii) přílohy IIA nařízení (ES) č. 41/2007 a na které se nevztahují žádné zvláštní podmínky uvedené v bodu 8.1 uvedené přílohy, přítomno v oblastech ICES IIa (vody ES), IV a VIId, jak je uvedeno v tabulce I uvedené přílohy, se zvyšuje o 88 dní na moři.

4.   Maximální počet dní, během nichž může být rybářské plavidlo plující pod vlajkou Belgie, které má na palubě lovná zařízení uvedená v bodu 4.1 písm. a) podbodu iv) a bodu 4.1 písm. a) podbodu v) přílohy IIA nařízení (ES) č. 41/2007 a na které se nevztahují žádné zvláštní podmínky uvedené v bodu 8.1 uvedené přílohy, přítomno v oblastech ICES IIa (vody ES), IV a VIId a v oblasti Skagerraku, jak je uvedeno v tabulce I uvedené přílohy, se zvyšuje o 40 dní na moři.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 898/2007 (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 22).


16.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely

(oznámeno pod číslem K(2007) 6554)

(Text s významem pro EHP)

(2008/52/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (2), stanoví podmínky, za kterých je možný přístup k důvěrným údajům sdělovaným orgánu Společenství za účelem získání statistických závěrů pro vědecké účely, a podmínky spolupráce orgánu Společenství a vnitrostátních orgánů pro usnadnění tohoto přístupu.

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/452/ES (3) stanovilo seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely.

(3)

Rady School of Management at the University of California, San Diego, Spojené státy americké, je třeba považovat za subjekt, který splňuje požadované podmínky, a měla by být proto přidána do seznamu subjektů, organizací a institucí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 831/2002.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistickou důvěrnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2004/452/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 133, 18.5.2002, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1000/2007 (Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/678/ES (Úř. věst. L 280, 24.10.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

SUBJEKTY, JEJICHŽ VÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI MOHOU MÍT PŘÍSTUP K DŮVĚRNÝM ÚDAJŮM PRO VĚDECKÉ ÚČELY

Evropská centrální banka

Španělská centrální banka

Italská centrální banka

University of Cornell (stát New York, Spojené státy americké)

Department of Political Science, Baruch College, New York City University (stát New York, Spojené státy americké)

Německá centrální banka

Oddělení analýzy zaměstnanosti, generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise

Univerzita v Tel Avivu (Izrael)

Světová banka

Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, New Jersey, Spojené státy americké

The University of Chicago (UofC), Illinois, Spojené státy americké

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada

Oddělení ekonometrie a statistické podpory v boji proti podvodům (ESAF), generální ředitelství Společného výzkumného střediska Evropské komise

Oddělení podpory Evropského výzkumného prostoru (SERA), generální ředitelství Společného výzkumného střediska Evropské komise

Canada Research Chair of the School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Kanada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, Spojené státy americké

Rady School of Management at the University of California, San Diego, Spojené státy americké“