ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 3

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
5. ledna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 4/2008 ze dne 4. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 5/2008 ze dne 4. ledna 2008, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud se jedná o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2007/08

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 6/2008 ze dne 4. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (kodifikované znění)

13

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

5.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3/2008

ze dne 17. prosince 2007

o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství může na základě nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 (1) a (ES) č. 2702/1999 (2) uskutečňovat informační a propagační opatření na vnitřním trhu a na trzích třetích zemí pro některé zemědělské produkty. Dosavadní výsledky jsou velmi povzbudivé.

(2)

Na základě získaných zkušeností, předpokládaného vývoje na trzích uvnitř i vně Společenství i nových souvislostí mezinárodního obchodu je třeba na vnitřním trhu a ve třetích zemích vytvořit jednotnou a soudržnou informační a propagační politiku týkající se zemědělských produktů a metod jejich produkce, jakož i potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů, aniž by však byla propagována spotřeba určitého produktu z důvodu jeho původu.

(3)

Za účelem jasnosti je proto nutné zrušit nařízení (ES) č. 2702/1999 a (ES) č. 2826/2000 a nahradit je jediným nařízením, přičemž by měla být zachována zvláštní povaha opatření podle jejich místa provádění.

(4)

Taková politika doplňuje a účelně posiluje opatření členských států a zlepšuje zejména vnímání produktů spotřebiteli ve Společenství a ve třetích zemích, zvláště pokud jde o jakost, výživovou hodnotu, bezpečnost potravin a metody produkce. Vedle podpory otevírání nových odbytišť ve třetích zemích může mít tato činnost zároveň multiplikační vliv na vnitrostátní či soukromé iniciativy.

(5)

Je třeba stanovit kritéria pro výběr dotčených produktů a odvětví, jakož i témat a trhů, kterých se programy Společenství mají týkat.

(6)

Mělo by být možné, aby se informační a propagační opatření ve prospěch zemědělských produktů ve třetích zemích týkala jak produktů, na které se udělují vývozní náhrady, tak produktů, na které se vývozní náhrady neudělují.

(7)

Opatření by měla být uskutečňována v rámci informačních a propagačních programů. Pokud jde o opatření, která se nemají uskutečňovat na vnitřním trhu, a pro zajištění provázanosti a účinnosti programů, je třeba stanovit hlavní směry, podle kterých se pro každý dotčený produkt nebo odvětví vymezí obecné zásady vztahující se na podstatné prvky dotyčných programů Společenství.

(8)

S přihlédnutím k technické povaze prováděných úkolů by měla mít Komise možnost využít pomoci výboru odborníků pro styk s veřejností nebo obrátit se na technické asistenty.

(9)

Měla by být stanovena kritéria pro financování těchto opatření. Společenství by obecně mělo nést pouze část nákladů na opatření, aby se o odpovědnost dělilo s navrhujícími organizacemi a zúčastněnými členskými státy. Ve výjimečných případech se však může ukázat vhodnější nevyžadovat finanční účast dotčeného členského státu. Pokud jde o informace o pravidlech Společenství týkajících se původu produktu, ekologické produkce a s ní souvisejícího loga a etiket, jakož i grafických symbolů stanovených zemědělskými předpisy, zejména pro nejvzdálenější regiony, lze rozdělení financování mezi Společenství a členský stát odůvodnit potřebou dostatečně informovat veřejnost o těchto poměrně nových předpisech.

(10)

Pro zajištění nejvyšší efektivnosti nákladů na zvolená opatření je třeba provádění těchto opatření svěřit vhodným postupem subjektům, které disponují potřebnou strukturou a znalostmi.

(11)

Na základě zkušeností a výsledků, kterých ve své propagační činnosti dosáhla Mezinárodní rada pro olivový olej, je však vhodné stanovit, aby mělo Společenství i nadále možnost svěřovat jí provádění opatření, která spadají do oblasti její působnosti. Rovněž by mělo být umožněno využívat pomoc podobných mezinárodních organizací pro ostatní produkty.

(12)

Ke kontrole náležitého provádění programů a dopadu opatření by měl být zaveden účinný dohled vykonávaný členskými státy a výsledky by měl vyhodnocovat nezávislý subjekt.

(13)

Výdaje na financování opatření stanovených tímto nařízením by měly být považovány za výdaje ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (3).

(14)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Z rozpočtu Společenství mohou být za podmínek stanovených tímto nařízením zcela nebo zčásti financována informační a propagační opatření, která se týkají zemědělských produktů a metod jejich produkce, jakož i potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů, uskutečňovaná na vnitřním trhu a ve třetích zemích a uvedená v článku 2.

Tato opatření jsou prováděna v rámci informačního a propagačního programu.

2.   Opatření podle odstavce 1 nejsou zaměřena na určité obchodní značky ani nenabádají ke spotřebě produktu z důvodu jeho původu. Toto ustanovení však nevylučuje uvádění původu produktu, na který se vztahuje opatření podle článku 2, jestliže jde o označení v rámci pravidel Společenství.

Článek 2

Informační a propagační opatření

1.   Opatření podle čl. 1 odst. 1 jsou

a)

styk s veřejností, propagace a reklama, zejména zdůrazňující podstatné znaky a výhody produktů Společenství, zvláště s ohledem na jakost, bezpečnost potravin, zvláštní metody produkce, výživovou a zdravotní hodnotu, označování etiketou, dobré životní podmínky zvířat a šetrnost k životnímu prostředí;

b)

informační kampaně, zejména o právní úpravě Společenství týkající se chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení, zaručených tradičních specialit a ekologických produktů, jakož i další právní úpravě Společenství týkající se kvality a označování zemědělských produktů a potravin etiketou a grafických symbolů stanovených platnými právními předpisy Společenství;

c)

informační kampaně, zejména o právní úpravě Společenství týkající se jakostních vín stanovených pěstitelských oblastí (jakostní vína s. o.), vín se zeměpisným označením a lihovin se zeměpisným označením nebo vyhrazeným tradičním označením;

d)

studie vyhodnocující výsledky propagačních a informačních opatření.

2.   Na vnitřním trhu mohou mít opatření podle čl. 1 odst. 1 podobu účasti na vnitrostátních a evropských akcích, veletrzích nebo výstavách, prostřednictvím výstavních stánků zaměřených na zlepšení vnímání produktů Společenství.

3.   Ve třetích zemích mohou mít opatření podle čl. 1 odst. 1 rovněž následující podobu:

a)

informační kampaně v rámci systému Společenství pro stolní vína;

b)

účast na mezinárodních akcích, veletrzích a výstavách, zvláště prostřednictvím výstavních stánků zaměřených na zlepšení vnímání produktů Společenství;

c)

studie o nových trzích potřebné pro rozšiřování odbytu;

d)

obchodní návštěvy na vysoké úrovni.

Článek 3

Dotčená odvětví a produkty

1.   Odvětví a produkty, na něž se mohou vztahovat opatření uvedená v čl. 1 odst. 1 a určená k uskutečnění na vnitřním trhu, se stanoví s přihlédnutím k těmto kritériím:

a)

příležitost zdůraznit u příslušného produktu jakost, charakteristické znaky, zvláštní metody produkce, výživovou a zdravotní hodnotu, bezpečnost potravin, ohled na dobré životní podmínky zvířat a šetrnost k životnímu prostředí prostřednictvím tematických kampaní či kampaní zaměřených na určité cílové skupiny;

b)

zavedení systému označování etiketou pro informování spotřebitelů a systému pro zjišťování původu a kontrolu produktů;

c)

potřeba odstranění zvláštních nebo krátkodobých obtíží v určitém odvětví;

d)

příležitost informovat o významu právní úpravy Společenství týkající se chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení, zaručených tradičních specialit a ekologických produktů;

e)

příležitost informovat o významu právní úpravy Společenství týkající se jakostních vín s. o., vín se zeměpisným označením a lihovin se zeměpisným označením nebo s vyhrazeným tradičním označením.

2.   Produkty, na něž se mohou vztahovat opatření uvedená v čl. 1 odst. 1 a určená k uskutečnění ve třetích zemích, jsou především

a)

produkty určené pro přímou spotřebu nebo pro zpracování, pro které existují vývozní možnosti nebo nová odbytiště ve třetích zemích, zejména pokud se nepožadují vývozní náhrady;

b)

typické nebo jakostní produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Článek 4

Seznamy témat, produktů a zemí, které mohou být předmětem opatření

Postupem podle čl. 16 odst. 2 sestaví Komise seznamy témat a produktů uvedených v článku 3, jakož i seznam dotčených třetích zemí. Tyto seznamy jsou revidovány každé dva roky. V případě potřeby však může tyto seznamy stejným postupem v mezidobí měnit.

Při výběru třetích zemích se přihlíží k trhům třetích zemí, kde existuje skutečná nebo potenciální poptávka.

Článek 5

Hlavní směry

1.   Postupem podle čl. 16 odst. 2 stanoví Komise pro každé odvětví nebo produkt hlavní směry podrobně popisující strategie, kterým musí odpovídat návrhy informačních a propagačních programů.

Tyto hlavní směry zahrnují obecné zásady, zejména pro

a)

cíle a cílové skupiny;

b)

jedno téma nebo více témat, na která se mají vztahovat zvolená opatření;

c)

druhy opatření, jež mají být přijata;

d)

dobu trvání programů;

e)

předběžné rozčlenění prostředků dostupných pro finanční příspěvek Společenství na provádění programů, a to podle trhů a druhu navrhovaných opatření.

Pokud jde o propagaci čerstvého ovoce a zeleniny, věnuje se zvláštní pozornost propagaci zaměřené na děti ve vzdělávacích zařízeních.

2.   K propagaci ve třetích zemích může Komise postupem podle čl. 16 odst. 2 stanovit hlavní směry podrobně popisující strategie, kterým musí odpovídat návrhy informačních a propagačních programů pro určité nebo všechny produkty uvedené v čl. 3 odst. 2.

Článek 6

Organizace pověřené uskutečňováním informačních a propagačních opatření

1.   Při uskutečňování opatření podle čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c), odst. 2 a odst. 3 písm. a), b) a c), v souladu s hlavními směry podle čl. 5 odst. 1 a s výhradou odstavce 2 tohoto článku, sestaví jedna nebo více oborových či mezioborových organizací zastupující jedno nebo více odvětví v jednom či více členských státech nebo na úrovni Společenství návrhy na informační a propagační programy, které netrvají déle než tři roky.

2.   Je-li rozhodnuto uskutečnit ve třetích zemích propagační opatření v odvětví olivového oleje či stolních oliv, může je Společenství uskutečňovat prostřednictvím Mezinárodní rady pro olivový olej.

V ostatních odvětvích může Společenství využít pomoci mezinárodních organizací poskytujících podobné záruky.

Článek 7

Sestavení a předání informačních a propagačních programů

1.   Členské státy vypracují specifikace, které stanoví podmínky a kritéria pro hodnocení informačních a propagačních programů.

Dotčený členský stát nebo státy prověří vhodnost navrhovaných programů a ověří jejich soulad s tímto nařízením, hlavními směry přijatými podle článku 5 a souvisejícími specifikacemi. Rovněž ověří, zda jsou dotyčné programy nákladově efektivní.

Po prověření programu nebo programů sestaví členský stát nebo členské státy v rámci dostupných finančních zdrojů seznam vybraných programů a zaváží se přispívat k jejich případnému financování.

2.   Členský stát nebo státy předají Komisi seznam programů uvedený v odst. 1 třetím pododstavci a kopie těchto programů.

Shledá-li Komise, že některý předložený program nebo některá z jeho opatření nejsou v souladu s právními předpisy Společenství, nebo pokud jde o opatření, která mají být uskutečněna na vnitřním trhu, s hlavními směry uvedenými v článku 5, anebo že nejsou nákladově efektivní, uvědomí ve lhůtě stanovené postupem podle čl. 16 odst. 2 daný členský stát nebo státy o nezpůsobilosti celého programu nebo jeho části. Po uplynutí stanovené lhůty se program považuje za způsobilý.

Členský stát nebo státy zohlední případné připomínky Komise a ve lhůtě stanovené postupem podle čl. 16 odst. 2 jí zašlou programy revidované po dohodě s navrhující organizací či organizacemi uvedenými v čl. 6 odst. 1.

Článek 8

Výběr informačních a propagačních programů

1.   Komise rozhodne postupem podle čl. 16 odst. 2 o přijetí programů a jejich rozpočtech. Přednost dává programům předloženým více členskými státy nebo programům činnosti ve více členských státech či třetích zemích.

2.   Postupem podle čl. 16 odst. 2 může Komise stanovit horní a dolní hranici skutečných nákladů pro programy předkládané podle odstavce 1 tohoto článku. Tyto meze nákladů se mohou lišit podle povahy daných programů. Související kritéria mohou být stanovena postupem podle čl. 16 odst. 2.

Článek 9

Postup při neexistenci programů pro informační opatření pro vnitřní trh

1.   Jestliže neexistují informační programy pro vnitřní trh určené pro jedno nebo více opatření podle čl. 2 odst. 1 písm. b) předkládaných podle čl. 6 odst. 1, sestaví dotčený členský stát či státy na základě hlavních směrů stanovených podle čl. 5 odst. 1 odpovídající programu a specifikaci a ve veřejném výběrovém řízení vyberou subjekt, který pověří provedením programu, na jehož financování se zaváží podílet.

2.   Dotčený členský stát nebo státy zašlou Komisi program vybraný v souladu s odstavcem 1 spolu s odůvodněným stanoviskem

a)

ke vhodnosti programu;

b)

k souladu programu a navrženého subjektu s tímto nařízením a popřípadě platnými hlavními směry;

c)

k vyhodnocení nákladové efektivnosti programu.

3.   Na prověření programů Komisí se vztahují čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1.

4.   Postupem podle čl. 16 odst. 2 může Komise stanovit horní a dolní hranici skutečných nákladů pro programy předkládané podle odstavce 2 tohoto článku. Tyto meze nákladů se mohou lišit podle povahy daných programů. Související kritéria mohou být stanovena postupem podle čl. 16 odst. 2.

Článek 10

Informační a propagační opatření prováděná z podnětu Komise

Poté, co byl informován výbor uvedený v čl. 16 odst. 1 nebo případně výbor zřízený čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (5), Stálý výbor pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu, zřízený čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (6), nebo Stálý výbor pro zaručené tradiční speciality, zřízený čl. 18 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (7), může Komise rozhodnout o uskutečnění jednoho nebo více těchto opatření:

a)

u opatření uskutečňovaných na vnitřním trhu či ve třetích zemích:

i)

opatření uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení,

ii)

opatření uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 tohoto nařízení, pokud jsou v zájmu Společenství nebo pokud nebyl předložen žádný vhodný návrh postupem podle článků 6 a 9 tohoto nařízení;

b)

u opatření uskutečňovaných ve třetích zemích:

i)

opatření uvedených v čl. 2 odst. 3 písm. d) tohoto nařízení,

ii)

opatření uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a), b) a c) tohoto nařízení, pokud jsou v zájmu Společenství nebo pokud nebyl předložen žádný vhodný návrh postupem podle článků 6 a 9 tohoto nařízení.

Článek 11

Subjekty pověřené prováděním programů a opatření

1.   Komise v otevřeném nebo omezeném výběrovém řízení vybere

a)

případné technické asistenty potřebné pro hodnocení návrhů programů podle čl. 7 odst. 2, včetně navrhovaných prováděcích subjektů;

b)

subjekt nebo subjekty pověřené uskutečněním opatření uvedených v článku 10.

2.   Po příslušném výběrovém řízení zvolí navrhující organizace subjekty, které provedou programy přijaté podle čl. 7 odst. 1.

Za určitých podmínek, které budou stanoveny podle čl. 16 odst. 2, může navrhující organizace získat povolení provádět sama některé části programu.

3.   Subjekty pověřené uskutečňováním informačních a propagačních opatření musí mít odborné znalosti dotčených produktů a cílových trhů a zdroje zaručující, že jsou opatření prováděna co nejúčinněji s ohledem na evropský rozměr dotyčných programů.

Článek 12

Kontrola programů

1.   Kontrolní skupina složená ze zástupců Komise, dotčených členských států a navrhujících organizací dohlíží na řádné provádění programů přijatých podle článků 8 a 9.

2.   Dotčené členské státy odpovídají za řádné provádění programů přijatých podle článků 8 a 9 a souvisejících plateb. Členské státy zajistí, aby informační a propagační materiály vzniklé na základě uvedených programů byly v souladu s právem Společenství.

Článek 13

Financování

1.   Aniž je dotčen odstavec 4, financuje Společenství zcela opatření uvedená v článku 10. Společenství rovněž zcela financuje náklady na technické asistenty vybrané v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a).

2.   Příspěvek Společenství na programy přijaté podle článků 8 a 9 nepřesahuje 50 % skutečných nákladů programů. V případě informačních a propagačních programů trvajících dva nebo tři roky nepřesahuje příspěvek na jednotlivé roky uvedenou horní hranici.

Procentní podíl uvedený v prvním pododstavci se zvyšuje na 60 % pro opatření na propagaci ovoce a zeleniny zvlášť určených pro děti ve vzdělávacích zařízeních Společenství.

3.   Navrhující organizace financují nejméně 20 % skutečných nákladů programů, které navrhly, přičemž zbytek nákladů nese zúčastněný členský stát nebo státy, případně s ohledem na finanční příspěvek Společenství podle odstavce 2.

Podíly členských států a navrhujících organizací jsou stanoveny při předložení programu Komisi v souladu s čl. 7 odst. 2.

Platby učiněné členskými státy nebo navrhujícími organizacemi mohou pocházet z odvodů nebo povinných příspěvků.

4.   Při použití čl. 6 odst. 2 přidělí Komise po schválení programu dané mezinárodní organizace přiměřený příspěvek.

5.   V případě programů podle článku 9 hradí část, kterou nefinancuje Společenství, zúčastněné členské státy.

Podíl placený členskými státy může být rovněž financován z odvodů.

6.   Články 87, 88 a 89 Smlouvy se nevztahují na finanční příspěvky poskytnuté členskými státy a na finanční příspěvky z odvodů nebo z povinných příspěvků poskytnutých členskými státy nebo navrhujícími organizacemi na programy, na něž je poskytována podpora Společenství v rámci článku 36 Smlouvy a které Komise přijala v souladu s čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 14

Výdaje Společenství

Opatření jsou financována Společenstvím, jak stanoví čl. 1 odst. 1, podle případu v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) nebo čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1290/2005.

Článek 15

Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se stanoví postupem podle čl. 16 odst. 2.

Článek 16

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů, zřízený článkem 195 nařízení (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (8).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

Článek 17

Konzultace

Před sestavením seznamů podle článku 4, stanovením hlavních směrů podle článku 5, přijetím programů podle článků 6 a 9, rozhodnutím o opatřeních podle článku 10 nebo přijetím prováděcích pravidel podle článku 15 může Komise konzultovat

a)

konzultační skupinu pro propagaci zemědělských produktů, zřízenou rozhodnutím Komise 2004/391/ES (9);

b)

technické pracovní skupiny ad hoc složené z členů výboru nebo z odborníků se zvláštní odborností ve věcech propagace a informování veřejnosti.

Článek 18

Zpráva

Komise do 31. prosince 2010 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení případně spolu s vhodnými návrhy.

Článek 19

Zrušení

Zrušují se nařízení (ES) č. 2702/1999 a (ES) č. 2826/2000.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávacími tabulkami obsaženými v příloze.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1182/2007 (Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 ze dne 14. prosince 1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích (Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 7). Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2060/2004 (Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1437/2007 (Úř. věst. L 322, 7.12.2007, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1319/2007 (Úř. věst. L 293, 10.11.2007, s. 3).

(6)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 50.


PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 19

1.   Nařízení (ES) č. 2702/1999

Nařízení (ES) č. 2702/1999

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Čl. 3 odst. 2

Článek 4

Čl. 3 odst. 2 poslední pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Článek 4

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Článek 6

Čl. 5 odst. 3

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec

Článek 6

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec a odst. 2

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 4, 5 a 6

Článek 8

Článek 9

Článek 7a

Článek 10

Čl. 8 odst. 1 a 2

Článek 11

Čl. 8 odst. 3 a 4

Článek 12

Čl. 9 odst. 1 až 4

Čl. 13 odst. 1 až 4

Čl. 13 odst. 5

Čl. 9 odst. 5

Čl. 13 odst. 6

Článek 10

Článek 14

Článek 11

Článek 15

Článek 12

Článek 16

Článek 12a

Článek 17

Článek 13

Článek 18

Článek 14

Článek 19

Článek 15

Článek 20

2.   Nařízení (ES) č. 2826/2000

Nařízení (ES) č. 2826/2000

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Čl. 3 odst. 1

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Čl. 5 odst. 1

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Článek 6

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec a odst. 2

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 odst. 3

Čl. 7 odst. 2

Čl. 6 odst. 4 až 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 7a

Článek 10

Článek 8

Čl. 11 odst. 1

Článek 9

Článek 13

Čl. 10 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Čl. 10 odst. 2 a 3

Článek 12

Článek 11

Článek 14

Článek 12

Článek 15

Článek 13

Článek 16

Článek 13a

Článek 17

Článek 14

Článek 18

Článek 15

Článek 19

Článek 16

Článek 17

Článek 20


5.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 4/2008

ze dne 4. ledna 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 4. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

175,4

MA

49,1

TN

129,8

TR

126,4

ZZ

120,2

0707 00 05

JO

172,9

MA

54,7

TR

154,4

ZZ

127,3

0709 90 70

MA

59,2

TR

124,8

ZZ

92,0

0805 10 20

EG

64,5

IL

47,6

MA

57,6

TR

70,1

ZA

34,0

ZZ

54,8

0805 20 10

MA

78,2

ZZ

78,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,7

IL

64,4

TR

71,9

ZZ

55,3

0805 50 10

EG

129,4

TR

123,5

ZA

134,4

ZZ

129,1

0808 10 80

CN

94,1

MK

32,1

US

106,5

ZZ

77,6

0808 20 50

CN

39,8

US

107,9

ZA

136,8

ZZ

94,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


5.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 5/2008

ze dne 4. ledna 2008,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud se jedná o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2007/08

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na článek 73 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1282/2001 (2) stanoví, že producenti podávají prohlášení o sklizni a o produkci nejpozději do 10. prosince, aby byla včas známa produkce vína ve Společenství.

(2)

V jednom členském státě došlo ke kapacitním problémům v některých počítačových centrech, kde producenti uvedená prohlášení podávají. Tato centra nejsou schopna přijmout všechna prohlášení před konečným termínem.

(3)

Bylo by vhodné poskytnout producentům dodatečnou lhůtu pro podávání prohlášení o sklizni a o produkci, aby byla napravena situace, za niž nejsou producenti odpovědni, a tak vyloučena možnost, že jim budou uděleny neoprávněné sankce.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1282/2001 se pro hospodářský rok 2007/08 mohou podávat prohlášení podle článků 2 a 4 uvedeného nařízení až do 31. ledna 2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 10. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 176, 29.6.2001, s. 14.


5.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 6/2008

ze dne 4. ledna 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 a článek 24 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (2), a zejména na čl. 3 odst. 2 a na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 3446/90 ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (3), bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Ke stávajícím obecným pravidlům stanoveným v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 2529/201 je nezbytné přijmout prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa.

(3)

Ke splnění svého účelu by tato podpora měla být poskytována pouze fyzickým nebo právnickým osobám usazeným ve Společenství, jejichž činnost a zkušenosti v tomto odvětví jsou dostatečnou zárukou, že skladování bude prováděno na uspokojivé úrovni, a které mají ve Společenství dostatečné chladící kapacity.

(4)

Ze stejného důvodu by měla být podpora poskytována pouze na skladování zmrazených produktů zdravé, poctivé a obchodovatelné jakosti původem ze Společenství ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (5), s úrovní radioaktivity nepřesahující nejvyšší hodnoty povolené nařízením Rady (EHS) č. 737/90 ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (6).

(5)

Je nezbytné stanovit, že daná zvířata se musí porážet výlučně na jatkách, která jsou schválena a kontrolována.

(6)

Za účelem zvýšení účinnosti podpor se smlouvy musí uzavírat na určité minimální množství, v případě potřeby diferencované podle produktů, a musí v nich být přesně stanoveny povinnosti smluvní strany, zejména ty, které intervenční agentuře umožňují účinnou kontrolu skladovacích podmínek.

(7)

Výše jistoty, která má zaručit dodržování smluvních závazků, by měla být stanovena v určité procentuální výši částky podpory.

(8)

Podle nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (7), by měly být vymezeny základní požadavky, které je třeba splnit pro uvolnění jistoty. Skladování smluvního množství po sjednanou dobu představuje jednu ze základních podmínek pro poskytnutí podpory soukromého skladování skopového a kozího masa. S ohledem na obchodní praxi a z praktických důvodů by měla být povolena určitá odchylka od uvedeného množství.

(9)

Při nesplnění některých požadavků týkajících se skladovaných množství by uvolňování jistoty a poskytování podpory mělo probíhat na základě jisté proporcionality.

(10)

K zvýšení účinnosti tohoto režimu by mělo být smluvní straně umožněno získat při složení jistoty zálohovou platbu podpory a měla by být stanovena pravidla týkající se podávání žádostí o podporu, podkladů, které musí být předloženy, a platební lhůty.

(11)

Podle nařízení (ES) č. 2799/98 a nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení (8), by měly být stanoveny rozhodné skutečnosti pro stanovení výše směnných kurzů týkajících se jistot a podpory v případě soukromého skladování.

(12)

Na základě dosavadních zkušeností s jinými režimy soukromého skladování zemědělských produktů je nezbytné určit, do jaké míry lze použít nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro data, lhůty a termíny (9), pro stanovení lhůt, dat a termínů v rámci těchto režimů, jakož i přesně určit data, kdy smluvní skladování začíná a kdy končí.

(13)

Zejména čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 stanoví, že pokud je posledním dnem lhůty svátek, neděle nebo sobota, skončí tato lhůta uplynutím poslední hodiny následujícího pracovního dne. Použití tohoto ustanovení na smlouvy o skladování nemusí být v zájmu skladujících subjektů a může naopak vést k nerovnému zacházení vůči těmto subjektům. Proto by měla být stanovena odchylka, pokud jde o určení posledního dne smluvního skladování.

(14)

Je nezbytné stanovit určitou proporcionalitu pro poskytování podpory pro případ, že doba skladování není dodržena v plném rozsahu.

(15)

Podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 2529/2001 se nabídkové řízení použije, je-li situace na trhu v jedné nebo více oblastech kótování obzvlášť složitá. Nabídkové řízení by mělo být zahájeno na základě rozhodnutí Komise přijatých postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2 uvedeného nařízení.

(16)

Účelem nabídkového řízení je stanovit částku podpory. Při výběru uchazečů by se měly brát v úvahu nabídky, které jsou pro Společenství nejvýhodnější. Je proto možné stanovit nejvyšší částku podpory a zvolit pouze ty nabídky, které jsou na stejné nebo nižší úrovni než uvedená částka. Pokud není žádná nabídka výhodná, nemusí být žádná vybrána.

(17)

Měl by být zaveden systém kontroly, který by zabránil neoprávněnému poskytování podpory. Za tímto účelem by členské státy měly provádět kontrolu v různých fázích skladování.

(18)

Je nezbytné zabránit porušování předpisů a podvodům a případně je penalizovat. Za tímto účelem je vhodné, aby smluvní strana, která předloží nepravdivé prohlášení, neměla možnost získat podporu soukromého skladování po dobu šesti měsíců od zjištění, že takové prohlášení předložila.

(19)

Členské státy by měly Komisi poskytovat nezbytné informace, aby získala celkový přehled o účincích režimu podpory soukromého skladování.

(20)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovce a kozy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Podpora soukromého skladování ve smyslu článku 12 nařízení (ES) č. 2529/2001 se poskytuje podle podmínek stanovených v tomto nařízení.

Článek 2

1.   Smlouvy o soukromém skladování skopového a kozího masa uzavírají intervenční agentury členských států a fyzické nebo právnické osoby (dále jen „smluvní strana“):

a)

které působí v odvětvích masa a živočišné výroby po dobu nejméně 12 měsíců a jsou zapsány v některém z veřejných rejstříků určených členskými státy a

b)

které mají na území Společenství k dispozici vhodná skladovací zařízení.

2.   Podpora soukromého skladování může být poskytována pouze na jatečně upravená těla jehňat mladších 12 měsíců a jejich částí řádné a uspokojivé obchodní jakosti, ze zvířat chovaných ve Společenství po dobu nejméně dvou předchozích měsíců a poražených nejvýše 10 dní před jejich uskladněním podle čl. 4 odst. 3.

3.   Předmětem smlouvy o skladování nesmí být žádné maso s obsahem radioaktivity přesahujícím nejvyšší hodnoty povolené na základě příslušných předpisů Společenství. Hodnoty vztahující se na produkty pocházející ze Společenství jsou stanoveny podle článku 3 nařízení (EHS) č. 737/90. Úroveň radioaktivní kontaminace produktu se kontroluje pouze tehdy, pokud to vyžaduje situace, a jen po dobu nezbytně nutnou. V případě potřeby se doba trvání a rozsah kontrol stanoví postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 2529/2001.

4.   Smlouvy se nesmějí vztahovat na menší množství, než jsou minimální množství stanovená pro každý produkt.

5.   Maso musí být uskladněno v čerstvém stavu a skladováno ve zmrazeném stavu.

Článek 3

1.   Návrh na uzavření smlouvy nebo nabídka v rámci nabídkového řízení a smlouva se musí týkat pouze jednoho z produktů, na něž může být poskytnuta podpora.

2.   Návrh na uzavření smlouvy nebo nabídka v rámci nabídkového řízení jsou přijatelné pouze tehdy, pokud obsahují údaje uvedené v odst. 3 písm. a), b), d) a e), a pokud je prokázáno, že byla složena jistota.

3.   Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:

a)

prohlášení, ve kterém se smluvní strana zavazuje uskladnit a skladovat pouze produkty, které splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 a 3;

b)

popis a množství produktu určeného ke skladování;

c)

lhůtu pro uskladnění celkového množství podle písmene b) tohoto odstavce uvedenou v čl. 4 odst. 3;

d)

dobu skladování;

e)

částku podpory na jednotku hmotnosti;

f)

částku jistoty;

g)

ustanovení umožňující zkrátit nebo prodloužit dobu skladování za podmínek stanovených v předpisech Společenství.

4.   Smlouva musí ukládat smluvní straně alespoň tyto povinnosti:

a)

uskladnit dohodnuté množství produktu ve lhůtě stanovené v článku 4 a skladovat jej na vlastní náklady a nebezpečí za podmínek, které zajistí, že jakostní znaky produktů uvedených v čl. 2 odst. 2 budou po smluvní období zachovány a že skladované produkty nebudou pozměněny, nahrazeny nebo převezeny do jiných skladů; ve výjimečných případech a na základě řádně odůvodněných žádostí však může intervenční agentura povolit přemístění skladovaných produktů;

b)

v dostatečné době před uskladněním každé šarže ve smyslu čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce oznámit intervenční agentuře, se kterou má smluvní strana uzavřenu smlouvu, den a místo uskladnění, jakož i druh a množství produktu určeného k uskladnění; intervenční agentura může požadovat, aby jí tyto informace byly poskytnuty nejméně dva pracovní dny před uskladněním každé jednotlivé šarže;

c)

zaslat intervenční agentuře dokumenty týkající se uskladnění, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne uvedeného v čl. 4 odst. 4;

d)

skladovat produkty podle požadavků na rozlišení podle čl. 13 odst. 4;

e)

umožnit agentuře kdykoli zkontrolovat, zda jsou plněny všechny smluvní podmínky.

Článek 4

1.   Uskladnění musí být dokončeno nejpozději do 28 dní ode dne uzavření smlouvy.

Produkty mohou být uskladněny v jednotlivých šaržích, z nichž každá představuje množství uskladněné v určitý den v příslušném skladě a podle příslušné smlouvy.

2.   Během uskladňování mohou smluvní strany pod stálým dohledem intervenční agentury dělit, částečně vykosťovat nebo vykosťovat všechny nebo část produktů za předpokladu, že k tomuto účelu použijí dostatečné množství jatečně upravených těl, aby byl skladován příslušný objem v tunách, na který byla uzavřena smlouva, a že se všechno maso takto upravené uskladní. Smluvní strana musí svůj záměr využít této možnosti oznámit nejpozději v den uskladnění. Intervenční agentura však může požadovat, aby jí tato informace byla poskytnuta nejméně dva pracovní dny před uskladněním každé jednotlivé šarže.

Velké šlachy, chrupavky, kusy tuku a ostatní odřezky vzniklé bouráním jatečně upravených těl nesmějí být skladovány.

3.   Uskladnění každé jednotlivé šarže z celkového smluvního množství začíná dnem, kdy příslušná šarže přechází pod kontrolu intervenční agentury.

Tímto dnem je den, kdy je stanovena čistá hmotnost čerstvého nebo chlazeného produktu:

a)

v místě skladování, pokud se v něm maso zmrazí;

b)

na místě zmrazení masa, pokud je zmrazení provedeno ve vhodném zařízení mimo místo skladování.

V případě, kdy se maso uskladňuje po bourání, částečném vykostění nebo vykostění, může být vážení prováděno v místě, kde dochází k bourání, částečnému vykostění nebo vykostění.

Stanovení hmotnosti produktů určených k uskladnění se neprovádí před uzavřením smlouvy.

4.   Uskladnění končí dnem, kdy je do skladu uložena poslední šarže smluvního množství.

Tímto dnem je den, kdy došlo k uskladnění všech produktů podle smlouvy na definitivní místo skladování, ať již v čerstvém nebo zmrazeném stavu.

Článek 5

1.   Částka jistoty uvedená v čl. 3 odst. 2 nesmí přesáhnout 30 % částky požadované podpory.

2.   Základními požadavky ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85 jsou: neodstoupit od návrhu na uzavření smlouvy nebo od nabídky v rámci nabídkového řízení a skladovat nejméně 90 % smluvního množství po smluvní dobu skladování, na vlastní nebezpečí smluvní strany a za podmínek uvedených v čl. 3 odst. 4 písm. a) tohoto nařízení.

3.   Čl. 27 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2220/85 se nepoužije.

4.   Jistota se neprodleně uvolňuje, pokud návrh na uzavření smlouvy nebo nabídka v rámci nabídkového řízení nejsou akceptovány.

5.   Pokud dojde k překročení lhůty k uskladnění ve smyslu čl. 4 odst. 1, jistota propadá podle článku 23 nařízení (EHS) č. 2220/85.

S výhradou ustanovení čl. 6 odst. 3 se podpora nevyplatí, pokud je lhůta podle čl. 4 odst. 1 překročena o více než deset dní.

Článek 6

1.   Částka podpory se stanoví na jednotku hmotnosti a vztahuje se na hmotnost stanovenou podle čl. 4 odst. 3.

2.   S výhradou odstavce 3 mají smluvní strany nárok na podporu, pokud jsou splněny základní požadavky uvedené v čl. 5 odst. 2.

3.   Podpora se vyplácí maximálně do výše smluvního množství.

Pokud je skutečně skladované množství během smluvní doby skladování menší než smluvní množství a pokud představuje:

a)

90 % nebo více z tohoto množství, podpora se úměrně sníží;

b)

méně než 90 %, avšak alespoň 80 % tohoto množství, podpora na skutečně skladované množství se sníží o polovinu;

c)

méně než 80 % smluvního množství, podpora se nevyplácí.

4.   Po třech měsících smluvního skladování může být na žádost smluvní strany vyplacena jednorázová záloha za předpokladu, že tato strana složí jistotu ve výši zálohy plus 20 %.

Zálohová platba nesmí překročit částku podpory odpovídající době skladování v délce tří měsíců.

Článek 7

1.   S výjimkou případů vyšší moci musí být žádost o vyplacení podpory, včetně příslušných podkladů, předložena příslušnému orgánu do šesti měsíců po skončení maximální smluvní doby skladování. Pokud smluvní strana nemohla příslušné podklady předložit ve stanovené lhůtě, ačkoliv učinila vše pro jejich včasné zajištění, lze pro předložení podkladů poskytnout další lhůty v celkovém trvání šesti měsíců.

2.   S výhradou případů vyšší moci podle článku 10 a případů, kdy bylo zahájeno šetření prověřující oprávněnost nároku na podporu, příslušný orgán vyplácí podporu co nejdříve, nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy smluvní strana předloží žádost o platbu spolu s příslušnými podklady.

Článek 8

Rozhodnými skutečnostmi pro směnný kurz použitelný na podporu a jistoty jsou rozhodné skutečnosti podle čl. 2 odst. 5 a článku 10 nařízení (ES) čl. 1913/2006.

Článek 9

1.   Lhůty, data a termíny uvedené v tomto nařízení se stanoví podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71. Čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení se však nevztahuje na stanovení doby skladování uvedené v čl. 3 odst. 3 písm. d) tohoto nařízení nebo pozměněné podle čl. 3 odst. 3 písm. g) tohoto nařízení.

2.   První den smluvní doby skladování je den následující po dni, kdy bylo dokončeno uskladnění.

3.   Vyskladnění lze zahájit dnem následujícím po posledním dni smluvní doby skladování.

4.   Smluvní strana včas oznámí intervenční agentuře svůj záměr zahájit vyskladnění; intervenční agentura může požadovat, aby jí tato informace byla poskytnuta nejméně dva pracovní dny předem.

Pokud není splněna oznamovací povinnost ve vztahu k intervenční agentuře, avšak pokud jsou do 30 dnů od vyskladnění předloženy ke spokojenosti příslušného orgánu dostatečné důkazy o dni vyskladnění a příslušných množstvích, podpora se poskytne, aniž je dotčen čl. 6 odst. 3 a 15 % jistoty na dotyčné množství se prohlásí za propadlé.

U všech ostatních případů při nesplnění této povinnosti není vyplacena žádná podpora na základě dotyčné smlouvy a celá jistota týkající se dotyčné smlouvy se prohlásí za propadlou.

5.   S výhradou případů vyšší moci podle článku 10, pokud smluvní strana nerespektuje konec smluvní doby skladování, pak každý kalendářní den, o který je doba skladování překročena, znamená snížení částky podpory pro danou smlouvu o 10 %.

Článek 10

Pokud je plnění smluvních závazků smluvní strany nepříznivě ovlivněno vyšší mocí, příslušný orgán členského státu rozhodne o opatřeních, která s ohledem na nastalé okolnosti považuje za nezbytná. Tento orgán informuje Komisi o každém případu vyšší moci a o příslušných opatřeních přijatých v souvislosti s těmito případy.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 11

Pokud se částka podpory stanoví paušální sazbou předem:

a)

musí být návrh na uzavření smlouvy předložen příslušné intervenční agentuře podle čl. 3 odst. 1 a 2;

b)

rozhodnutí o návrzích na uzavření smlouvy oznamuje příslušná intervenční agentura každému žadateli doporučeným dopisem, nebo faxem, nebo elektronicky, nebo jsou doručena proti potvrzení o převzetí, a to pátý pracovní den po dni, kdy byl návrh podán, pokud Komise mezitím nepřijala zvláštní opatření.

Pokud při zjišťování situace vyjde najevo, že režim zavedený tímto nařízením je využíván nadměrně, nebo existuje riziko, že k tomu dojde, mohou být přijata tato opatření:

používání tohoto nařízení může být pozastaveno na dobu maximálně 5 pracovních dní. V takovém případě se návrhy na uzavření smlouvy podané v tomto období nepřijímají,

může být stanovena jednotná procentní sazba, o kterou se množství v návrzích na uzavření smlouvy snižují, při respektování případného minimálního množství stanoveného ve smlouvě,

žádosti podané před dočasným zastavením, o nichž se mělo v době dočasného zastavení rozhodnout, mohou být zamítnuty.

Pokud je návrh přijat, považuje se smlouva za uzavřenou dnem odeslání oznámení podle písmene b) prvního pododstavce. Na základě toho určí intervenční agentura přesné datum podle čl. 3 odst. 3 písm. c).

Článek 12

1.   Pokud je podpora poskytnuta na základě nabídkového řízení:

a)

musí nařízení o nabídkovém řízení podle článku 12 nařízení (ES) č. 2529/2001 stanovit obecné podmínky, produkty určené ke skladování, lhůtu pro podání nabídek (den a hodinu) a minimální množství, na které mohou být nabídky podávány;

b)

nabídky musí být uváděny v eurech a předány příslušné intervenční agentuře podle čl. 3 odst. 1 a 2;

c)

nabídky vyhodnocují na neveřejném zasedání příslušné subjekty členských států; osoby přítomné na vyhodnocování jsou vázány mlčenlivostí;

d)

nabídky předkládají členské státy Komisi anonymně tak, aby je Komise měla k dispozici nejpozději druhý pracovní den po uplynutí lhůty k podávání nabídek, která je stanovena v oznámení o nabídkovém řízení;

e)

pokud nejsou předloženy žádné nabídky, informují o tom členské státy Komisi ve lhůtě stanovené v písmenu d);

f)

na základě obdržených nabídek Komise rozhodne postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 2529/2001, že stanoví maximální částku podpory, nebo že nevybere žádnou nabídku;

g)

pokud je stanovena maximální částka podpory, akceptují se nabídky, které tuto částku nepřekračují.

2.   Do pěti pracovních dní ode dne, kdy bylo členským státům oznámeno rozhodnutí Komise, informuje příslušná intervenční agentura všechny účastníky o přijatém rozhodnutí doporučeným dopisem, elektronicky, faxem nebo dopisem s doručenkou.

Pokud je nabídka přijata, považuje se smlouva za uzavřenou dnem odeslání oznámení intervenční agentury účastníkům podle prvního pododstavce. Intervenční agentura na základě toho určí přesné datum podle čl. 3 odst. 3 písm. c).

KAPITOLA III

KONTROLA A SANKCE

Článek 13

1.   Členské státy musí dbát na to, aby byly plněny podmínky zakládající nárok na podporu. Za tím účelem jmenují vnitrostátní orgán odpovědný za kontrolu skladování.

2.   Smluvní strana dává orgánu odpovědnému za kontrolu skladování k dispozici veškerou dokumentaci ke každé smlouvě, která umožňuje ověřit zejména tyto informace o produktech umístěných v soukromém skladu:

a)

vlastnictví v době uskladnění;

b)

den uskladnění;

c)

hmotnost a počet lepenkových krabic nebo jinak balených kusů;

d)

přítomnost produktů ve skladu;

e)

vypočítané datum posledního dne minimální smluvní doby skladování a v případě použití čl. 9 odst. 5 skutečný den vyskladnění.

3.   Smluvní strana, případně provozovatel skladu, vede skladovou účetní evidenci, která musí být k dispozici ve skladu a která musí pod každým číslem smlouvy obsahovat tyto údaje:

a)

identifikaci produktů uložených v soukromém skladu;

b)

datum uskladnění, vypočítané datum posledního dne minimální smluvní doby skladování a skutečný den vyskladnění;

c)

počet jatečně upravených těl nebo jatečných půlek, lepenkových krabic nebo jiných jednotlivě skladovaných kusů, popis produktů a hmotnost každé palety nebo jiných jednotlivě skladovaných kusů, evidovaných v případě potřeby podle jednotlivých šarží;

d)

umístění produktů ve skladu.

4.   Skladované produkty musí být snadno rozlišitelné a musí být rozděleny podle jednotlivých smluv. Na každé paletě, popřípadě každém samostatně skladovaném kusu, musí být uvedeno číslo smlouvy, popis produktu a jeho hmotnost. Na každé jednotlivé šarži uskladněné v určitý den musí být tento den uveden.

Po uskladnění produktů ověřuje kontrolní orgán údaje uvedené v prvním pododstavci a může produkty umístěné ve skladu zapečetit.

5.   Úkolem orgánu odpovědného za kontrolu je:

a)

provádět u každé smlouvy kontrolu plnění všech podmínek uvedených v čl. 3 odst. 4;

b)

provádět povinnou kontrolu s cílem zjistit, zda se v posledním týdnu smluvní doby skladování produkty nacházejí ve skladu.

Úkolem tohoto orgánu je také:

buď zapečetit všechny produkty skladované na základě smlouvy podle odst. 4 druhého pododstavce, nebo

provést neohlášenou kontrolu na základě odebraných vzorků s cílem zjistit, zda se produkty ve skladě nacházejí. Odebraný vzorek musí být reprezentativní a musí odpovídat minimálně 10 % z celkového množství uskladněného v každém členském státě na základě opatření na podporu soukromého skladování. Tyto kontroly zahrnují, kromě účetní prověrky podle odstavce 3, rovněž fyzickou kontrolu hmotnosti a druhu produktů a jejich označení. Uvedená fyzická kontrola se musí týkat nejméně 5 % množství, které je předmětem neohlášené kontroly.

Náklady na zapečetění nebo manipulaci při kontrole nese smluvní strana.

6.   Ke kontrolám podle odstavce 5 musí být vypracována zpráva s uvedením:

a)

data kontroly;

b)

doby jejího trvání a

c)

provedených úkonů.

Kontrolní zpráva musí být podepsána příslušnou odpovědnou osobou a spolupodepsána smluvní stranou, případně provozovatelem skladu, a musí být součástí platební dokumentace.

7.   V případě vážných nedostatků zjištěných u nejméně 5 % množství kontrolovaných produktů, které jsou předmětem jedné smlouvy, je nutno ověřování rozšířit na větší vzorek, který stanoví kontrolní orgán.

Členské státy oznámí tyto případy Komisi do čtyř týdnů.

Článek 14

V případě, že kontrolní orgán zjistí a ověří, že v prohlášení podle čl. 3 odst. 3 písm. a) jsou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti uvedeny nepravdivé údaje, dotyčná smluvní strana je vyloučena z režimu podpory soukromého skladování na dobu šesti měsíců od měsíce, v němž byly nedostatky zjištěny.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

1.   Členské státy informují Komisi o všech předpisech přijatých k provádění tohoto nařízení.

2.   Členské státy oznámí Komisi faxem nebo elektronicky:

a)

v pondělí a ve čtvrtek každý týden množství produktů, na něž byly podány návrhy na uzavření smlouvy;

b)

před čtvrtkem každého týdne a v členění podle doby skladování produkty a množství, na něž byly uzavřeny smlouvy v průběhu předchozího týdne, spolu s celkovým přehledem produktů a množství, na něž byly smlouvy uzavřeny;

c)

každý měsíc produkty a celková uskladněná množství;

d)

každý měsíc skutečně skladované produkty a skutečně skladovaná celková množství, jakož i produkty a celková množství, u nichž skončila smluvní doba skladování;

e)

každý měsíc, pokud došlo ke zkrácení nebo prodloužení doby skladování podle čl. 3 odst. 3 písmene g) nebo k jejímu zkrácení podle čl. 9 odst. 5, dotyčné produkty a množství, u nichž byla doba skladování změněna, jako i původně a nově stanovené měsíce vyskladnění.

3.   Provádění opatření stanovených v tomto nařízení se pravidelně přezkoumává postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 2529/2001.

Článek 16

Nařízení (EHS) č. 3446/90 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 17

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (ES) č. 2529/2001 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) ode dne 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 39. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Viz příloha I.

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(6)  Úř. věst. L 82, 29.3.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006.

(8)  Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 873/2007 (Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 3).

(9)  Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 3446/90

(Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 39)

 

Nařízení Komise (EHS) č 1258/91

(Úř. věst. L 120, 15.5.1991, s. 15)

Pouze článek 1

Nařízení Komise (EHS) č 3533/93

(Úř. věst. L 321, 23.12.1993, s. 9)

Pouze článek 3

Nařízení Komise (ES) č 1913/2006

(Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52)

Pouze článek 15


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 3446/90

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1 návětí

Čl. 2 odst. 1 návětí

Čl. 2 odst. 1 první odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 2 až 5

Čl. 2 odst. 2 až 5

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec návětí

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec návětí

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 4 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 4 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2 návětí a první a druhá odrážka

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3, 4 a 5

Čl. 5 odst. 3, 4 a 5

Články 6, 7 a 8

Články 6, 7 a 8

Čl. 9 odst. 1, 2 a 3

Čl. 9 odst. 1, 2 a 3

Čl. 9 odst. 4 první pododstavec

Čl. 9 odst. 4 první pododstavec

Čl. 9 odst. 4 druhý pododstavec návětí a první a druhá odrážka

Čl. 9 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 4 třetí pododstavec návětí a první a druhá odrážka

Čl. 9 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 9 odst. 5

Čl. 9 odst. 5

Články 10, 11 a 12

Články 10, 11 a 12

Čl. 13 odst. 1 až 4

Čl. 13 odst. 1 až 4

Čl. 13 odst. 5 první pododstavec návětí a písm. a) a b)

Čl. 13 odst. 5 první pododstavec návětí a písm. a) a b)

Čl. 13 odst. 5 druhý pododstavec návětí

Čl. 13 odst. 5 první pododstavec písm. c) první a druhá odrážka

Čl. 13 odst. 5 druhý pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 13 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 5 třetí pododstavec

Čl. 13 odst. 6 první pododstavec návětí

Čl. 13 odst. 6 první pododstavec návětí

Čl. 13 odst. 6 první pododstavec první odrážka

Čl. 13 odst. 6 první pododstavec písm. a)

Čl. 13 odst. 6 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 13 odst. 6 první pododstavec písm. b)

Čl. 13 odst. 6 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 13 odst. 6 první pododstavec písm. c)

Čl. 13 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 7

Čl. 13 odst. 7

Články 14 a 15

Články 14 a 15

Článek 16

Článek 16

Čl. 17 první pododstavec

Článek 17

Čl. 17 druhý pododstavec

Příloha

Příloha I

Příloha II