ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 350

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
31. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

31.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 350/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1580/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nařízení (ES) č. 2202/96 (3), a zejména na článek 42 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 změnilo předchozí režim pro odvětví ovoce a zeleniny stanovený nařízením (ES) č. 2200/96, nařízením (ES) 2201/96 a nařízením Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů (4).

(2)

Stávající prováděcí pravidla týkající se odvětví ovoce a zeleniny jsou obsažena ve velkém počtu nařízení, z nichž mnohá byla často pozměňována. Tato prováděcí pravidla je zapotřebí upravit v důsledku změn provedených v režimu pro ovoce a zeleninu nařízením (ES) č. 1182/2007, jakož i s přihlédnutím k získaným zkušenostem. Vzhledem k rozsahu změn je v zájmu srozumitelnosti nezbytné začlenit všechna prováděcí pravidla do nového samostatného nařízení.

(3)

Proto by měla být zrušena tato nařízení Komise:

Nařízení (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (5),

Nařízení (ES) č. 1555/96 ze dne 30. července 1996 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu (6),

Nařízení (ES) č. 961/1999 ze dne 6. května 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se rozšíření pravidel vydaných organizacemi producentů v odvětví ovoce a zeleniny (7),

Nařízení (ES) č. 544/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkajícímu se dodatečného finančního příspěvku na provozní prostředky (8),

Nařízení (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu (9),

Nařízení (ES) č. 2590/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu, prováděné ve Švýcarsku před vývozem do Evropského společenství (10),

Nařízení (ES) č. 1791/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Maroku před dovozem do Evropského společenství (11),

Nařízení (ES) č. 2103/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Jihoafrické republice před dovozem do Evropského společenství (12),

Nařízení (ES) č. 48/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanoví pravidla použitelná na směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení (13),

Nařízení (ES) č. 606/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Izraeli před dovozem do Společenství (14),

Nařízení (ES) č. 761/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Indii před dovozem do Společenství (15),

Nařízení (ES) č. 1432/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podmínky uznání organizací producentů a předběžného uznání seskupení producentů (16),

Nařízení (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu (17),

Nařízení (ES) č. 1943/2001 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů (18),

Nařízení (ES) č. 103/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim a stažení z trhu v odvětví ovoce a zeleniny (19),

Nařízení (ES) č. 1557/2004 ze dne 1. září 2004, schvalující postupy kontroly shody obchodních norem platných pro určité čerstvé ovoce, které se provádějí na Novém Zélandu před dovozem do Společenství (20),

Nařízení (ES) č. 179/2006 ze dne 1. února 2006 o zavedení režimu dovozních licencí pro jablka dovážená ze třetích zemí (21),

Nařízení (ES) č. 430/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Senegalu před dovozem do Společenství (22),

Nařízení (ES) č. 431/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Keni před dovozem do Společenství (23),

Nařízení (ES) č. 1790/2006 ze dne 5. prosince 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Turecku před dovozem do Společenství (24),

(4)

Měla by být přijata prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1182/2007.

(5)

Pro produkty z ovoce a zeleniny je třeba stanovit hospodářské roky. Vzhledem k tomu, že v odvětví již neexistují režimy podpory, které se řídí cyklem sklízení dotčených produktů, lze všechny hospodářské roky přizpůsobit podle kalendářního roku.

(6)

Nařízení (ES) č. 1182/2007 opravňuje Komisi ke stanovení obchodních norem pro produkty z ovoce a zeleniny a čl. 2 odst. 7 uvedeného nařízení stanoví, že stávající jednotlivá nařízení stanovící tyto normy by se měla nadále používat, dokud nebudou přijaty nové normy.

(7)

V případě některých činností, které jsou velmi okrajové a/nebo velmi specifické, nacházejí se na začátku distribučního řetězce nebo se provádějí u produktů určených ke zpracování, je třeba stanovit výjimky a osvobození z použití obchodních norem.

(8)

Údaje vyžadované obchodními normami by měly být zřetelně uvedeny na obalu nebo na štítku.

(9)

V důsledku poptávky některých spotřebitelů se balení obsahující různé druhy čerstvého ovoce a zeleniny stávají na trhu stále běžnějšími. Poctivé obchodování vyžaduje, aby čerstvé ovoce a zelenina prodávané v jednom balení byly vyrovnané jakosti. U produktů, pro něž nebyly přijaty normy Společenství, to lze zajistit uplatňováním všeobecných ustanovení. Je třeba stanovit požadavky na označování směsí různých druhů ovoce a zeleniny v jednom balení. Tyto požadavky by však měly být méně přísné než požadavky stanovené obchodními normami, aby se zejména zohlednil prostor, který je k dispozici na štítcích.

(10)

Každý členský stát by měl určit kontrolní subjekty odpovědné za provádění kontrol shody ve všech stadiích uvádění na trh. Jeden z těchto subjektů by měl být odpovědný za kontakty a koordinaci mezi všemi ostatními určenými subjekty.

(11)

Vzhledem k tomu, že údaje o obchodnících a jejich hlavní charakteristiky jsou nepostradatelným nástrojem analýzy prováděné členskými státy, je nezbytné v každém členském státě zřídit databáze obchodníků v odvětví čerstvého ovoce a zeleniny.

(12)

Kontroly shody by se měly provádět odebíráním vzorků a měly by se zaměřit na obchodníky, u kterých je největší pravděpodobnost, že jejich zboží není v souladu s normami. S ohledem na podmínky svých vnitrostátních trhů by členské státy měly stanovit pravidla, podle kterých se kontroly zaměří na určité kategorie obchodníků. K zajištění transparentnosti by tato pravidla měla být oznámena Komisi.

(13)

Členské státy by měly zajistit, aby vývoz čerstvého ovoce a zeleniny do třetích zemí odpovídal obchodním normám, a měly by potvrzovat dodržování norem v souladu se Ženevským protokolem o normalizaci čerstvého ovoce a zeleniny a suchého a sušeného ovoce uzavřeným v rámci Evropské hospodářské komise OSN a se systémem OECD pro používání mezinárodních norem pro ovoce a zeleninu.

(14)

Dovoz čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích zemí by měl odpovídat obchodním normám nebo normám jim rovnocenným. Kontroly shody tedy musí být prováděny před vstupem tohoto zboží na celní území Společenství, kromě malých množství, u nichž je podle názoru kontrolního orgánu/subjektu malé riziko, že by nebyly ve shodě. V některých třetích zemích, které poskytují dostatečné záruky dodržování norem, mohou kontroly před vývozem provádět kontrolní útvary těchto třetích zemí. V tomto případě by členské státy měly pravidelně ověřovat účinnost/kvalitu kontrol před vývozem prováděných kontrolními útvary třetích zemí a měly by informovat Komisi o výsledcích těchto ověřování.

(15)

Produkty určené ke zpracování nemusí odpovídat obchodním normám, proto by mělo být zaručeno, aby se neprodávaly na trhu s čerstvými produkty. Tyto produkty by měly být vhodně označeny a v určitých případech pokud možno provázeny osvědčením o průmyslovém užití, které uvádí konečné využití produktu, na jehož základě je možné provedení kontroly.

(16)

Ovoce a zelenina, u kterých se kontroluje shoda s obchodními normami, by měly být ve všech stadiích uvádění na trh podrobeny stejnému typu kontrol. K tomuto účelu by měly být použity směrnice pro kontrolu doporučené Evropskou hospodářskou komisí OSN, které jsou v souladu s příslušnými doporučeními OECD. Pro kontroly na úrovni maloobchodního prodeje by však měla být stanovena zvláštní opatření.

(17)

Mělo by se přijmout ustanovení, aby organizace producentů mohly být uznány pro produkty, které požadují. Pokud se uznání vyžaduje pouze pro produkty určené ke zpracování, je třeba zajistit, aby dané produkty byly skutečně dodávány ke zpracování.

(18)

S cílem napomoci dosažení cílů režimu ovoce a zeleniny a zajistit, aby organizace producentů mohly provádět své činnosti trvale udržitelným a účinným způsobem, je třeba, aby organizace producentů byly co nejstabilnější. Členství producenta v organizaci producentů by proto mělo trvat po určité minimální období. Členské státy by měly mít možnost stanovit lhůty pro vystoupení z organizace a data, k nimž vystoupení nabývá účinku.

(19)

Hlavní a základní činnosti organizace producentů by se měly týkat koncentrace nabídky a uvádění produktů na trh. Organizacím producentů by však mělo být dovoleno zapojit se i do jiných činností, ať už obchodní nebo neobchodní povahy. Spolupráce mezi organizacemi producentů by měla být podporována tím, že bude povoleno, aby ovoce a zelenina nakoupené výhradně od jiné uznané organizace producentů nebyly při uvádění na trh započítávány do kalkulací pro účely hlavní činnosti, ani činností ostatních. Pokud jde o poskytování technických prostředků, je vhodné rozšířit jeho rozsah tak, aby bylo zahrnuto také jejich poskytování členy některé organizace producentů.

(20)

Organizace producentů mohou mít podíl v dceřiných podnicích, které pomáhají zvyšovat přidanou hodnotu produkce jejich členů. Měla by být stanovena pravidla pro výpočet hodnoty takové tržní produkce. Hlavní činnosti takových dceřiných podniků by měly být po uplynutí přechodného období určeného pro přizpůsobení shodné s činnostmi dané organizace producentů.

(21)

Je třeba stanovit prováděcí pravidla pro uznávání a fungování sdružení organizací producentů, nadnárodních organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů podle nařízení (ES) č. 1182/2007. V zájmu soudržnosti by tato pravidla měla v maximální možné míře odrážet pravidla stanovená pro organizace producentů.

(22)

K usnadnění koncentrace nabídky je třeba podporovat spojení stávajících organizací producentů za účelem vzniku nových organizací stanovením pravidel pro spojení operačních programů sloučených organizací.

(23)

Při dodržování zásad, podle kterých musí být organizace producentů založena z vlastní iniciativy producentů a kontrolována producenty, je třeba ponechat na členských státech, aby stanovily podmínky pro přijímání dalších fyzických nebo právnických osob za členy organizace producentů anebo sdružení organizací producentů.

(24)

S cílem zajistit, aby organizace producentů skutečně reprezentovaly minimální počet producentů, by členské státy měly přijmout opatření zajišťující, aby menšina členů, na které může připadat převážný objem produkce dané organizace producentů, neoprávněně neovládala její řízení a činnost.

(25)

V zájmu zohlednění odlišných okolností produkce a uvádění na trh ve Společenství by členské státy měly stanovit určité podmínky pro udělení předběžného uznání seskupením producentů, která předloží plán uznání.

(26)

Ve snaze podpořit zakládání stabilních organizací producentů schopných trvale přispívat k dosažení cílů režimu ovoce a zeleniny by se mělo předběžné uznání udělovat jen těm organizacím producentů, které jsou prokazatelně schopné ve stanovené lhůtě splnit všechny podmínky uznání.

(27)

Měly by být stanoveny informace, které by měla seskupení producentů uvést v plánu uznání. Aby seskupení producentů mohla lépe splnit podmínky uznání, je třeba povolit změny plánů uznání. Za tímto účelem je třeba umožnit členským státům, aby mohly požádat organizaci producentů o přijetí opravných opatření s cílem zajistit provádění svého plánu.

(28)

Seskupení producentů může podmínky uznání splnit ještě před dokončením plánu uznání. Mělo by být přijato ustanovení umožňující těmto seskupením předkládat žádosti o uznání zároveň s návrhy operačních programů. Udělení tohoto uznání seskupení producentů musí v zájmu důslednosti znamenat ukončení jeho plánu uznání, a rovněž je třeba zastavit poskytování podpory. Pro zohlednění víceletého financování investic by však ty investice, které splnily předpoklady pro podporu na investice, měly být schopny převedení na operační programy.

(29)

K usnadnění řádného uplatňování režimu podpor na pokrytí nákladů na vytvoření organizací a na jejich administrativní činnost by tato podpora měla být poskytována v paušální výši. Pro tuto paušální podporu je třeba stanovit strop, aby byla dodržena rozpočtová omezení. Kromě toho by tato podpora měla být přizpůsobena hodnotě produkce seskupení producentů uváděné na trh s cílem zohlednit odlišné finanční potřeby různě velkých seskupení producentů.

(30)

V zájmu důslednosti a bezproblémového přechodu na status uznaného seskupení producentů je třeba, aby se na seskupení producentů vztahovala stejná pravidla pro hlavní činnosti organizací producentů a pro hodnotu produkce jimi uváděné na trh.

(31)

V případě fúzí by mělo být umožněno poskytnutí podpory seskupením producentů vzniklých fúzí, aby byly vzaty v úvahu finanční potřeby nových seskupení producentů a zajistilo se řádné uplatňování režimu podpor.

(32)

Pro usnadnění využívání režimu podpor operačních programů by měla být jasně definována produkce organizací producentů uváděná na trh, včetně specifikace toho, jaké produkty mohou být zohledněny, a stadia uvádění na trh, v nichž se má vypočítávat hodnota produkce. V případě ročních výkyvů nebo nedostatečných údajů by rovněž měly být umožněny doplňkové způsoby výpočtu produkce uváděné na trh. Aby nedocházelo ke zneužívání režimu, nemělo by organizacím producentů být obecně povoleno měnit referenční období během trvání programu.

(33)

K zajištění správného využívání podpor je třeba stanovit pravidla pro řízení provozních fondů a finančních příspěvků členů, přičemž je třeba umožnit co největší míru pružnosti za podmínky, že všichni producenti mohou využívat výhod provozního fondu a mohou se demokraticky podílet na rozhodování o jeho čerpání.

(34)

Je třeba stanovit předpisy stanovující rozsah a strukturu vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy a vnitrostátní rámec pro opatření v oblasti životního prostředí. Jejím cílem je optimalizovat přidělování finančních zdrojů a zlepšovat kvalitu strategie.

(35)

V zájmu řádného řízení by měly být stanoveny postupy pro předkládání a schvalování operačních programů, včetně lhůt, aby příslušné orgány mohly přiměřeně vyhodnotit informace, a dále opatření a činnosti, které by se měly zahrnout do programů, nebo by se z nich měly vyloučit. Vzhledem k tomu, že jsou programy řízeny na ročním základě, mělo by být stanoveno, aby programy, které nejsou schváleny do určitého data, byly o jeden rok odloženy.

(36)

Měl by existovat postup pro každoroční změny operačních programů na následující rok, aby mohly být upraveny s ohledem na jakékoli nové podmínky, které nebylo možné předvídat, když byly programy předkládány. Kromě toho by mělo být možné měnit opatření a částky provozních fondů během každého roku, v němž se program provádí. Všechny tyto změny by měly podléhat určitým omezením a podmínkám, které určí členské státy a které budou zahrnovat povinné oznamování změn příslušným orgánům v zájmu zachování všeobecných cílů schválených programů.

(37)

Z důvodů finančního zabezpečení a právní jistoty by měly být vypracovány seznamy operací a výdajů, které případně nespadají pod operační programy.

(38)

Aby se zabránilo neoprávněnému obohacení soukromého subjektu, který během doby čerpání investice přerušil své svazky s organizací, měla by být pro případy investic do jednotlivých podniků stanovena opatření, která organizaci umožní získat zpět zbytkovou hodnotu investice, bez ohledu na to, zda takovou investici vlastní člen nebo organizace.

(39)

Pro zajištění správného uplatňování režimu je třeba stanovit informace, které mají být zahrnuty do žádostí o podporu, jakož i postupy pro vyplácení podpor. Aby se zamezilo obtížím v peněžním toku, měly by organizace producentů mít k dispozici systém záloh na platby provázený příslušným zajištěním. Z podobných důvodů by měl být k dispozici alternativní systém pro náhradu již vynaložených výdajů.

(40)

Je třeba stanovit prováděcí předpisy pro rozsah a uplatňování opatření pro předcházení krizím a jejich řešení. Tato pravidla by měla v maximální možné míře umožňovat pružnost a rychlé používání v případě krizí, a proto by měla umožňovat přijímání rozhodnutí ze strany samotných členských států a organizací producentů. Tato pravidla by však měla rovněž zabránit zneužívání a měla by stanovit limity pro používání určitých opatření, a to i ve finanční rovině. Měla by také zajišťovat řádné dodržování rostlinolékařských a environmentálních požadavků.

(41)

Pokud jde o stahování produktů z trhu, je třeba přijmout prováděcí pravidla, která zohlední případnou důležitost uvedeného opatření. Zejména je třeba vymezit pravidla týkající se režimu zvýšené podpory u ovoce a zeleniny stahovaných z trhu, jež jsou bezplatně rozdělovány jako humanitární pomoc dobročinnými organizacemi a některými dalšími zařízeními a institucemi. Kromě toho by měla být stanovena maximální míra podpory na stažení z trhu s cílem zajistit, aby se tento postup neujal jako stálá alternativa pro odbyt produktů ve srovnání s jejich uváděním na trh. V této souvislosti je v případě produktů, pro něž byla stanovena maximální míra pro vyrovnávací platby Společenství za stažení v příloze V nařízení (ES) č. 2200/96, vhodné pokračovat v uplatňování této míry, která bude do určité míry zvyšována s ohledem na to, že tato stažení jsou nyní spolufinancována. V případě ostatních produktů, u nichž se doposud neprojevilo riziko nadměrného stahování z trhu, je vhodné umožnit členským státům, aby stanovily maximální míru podpory. Ve všech případech je však z podobných důvodů vhodné stanovit kvantitativní limit pro stahování z trhu na produkt a organizaci producentů.

(42)

Je třeba přijmout prováděcí pravidla týkající se vnitrostátní finanční pomoci, kterou mohou členské státy přiznat v regionech Společenství, kde je stupeň organizovanosti producentů obzvláště nízký, a zároveň takový nízký stupeň organizovanosti organizací definovat. Je třeba upravit postupy schvalování takové vnitrostátní pomoci, jakož i postupy pro schvalování a výši náhrady této pomoci Společenstvím, stejně jako pro část náhrady, která by měla vycházet z existujících úrovní náhrad.

(43)

Je třeba přijmout prováděcí pravidla, a to zejména procesní ustanovení upravující podmínky, za kterých mohou být rozšířena pravidla vydaná organizacemi producentů nebo sdruženími těchto organizací v odvětví ovoce a zeleniny na všechny producenty usazené v určité hospodářské oblasti. Pokud je ovoce prodáváno na stromě, mělo by též být vyjasněno, která pravidla se mají rozšířit na producenty a která na odběratele.

(44)

Producenti jablek ve Společenství se v poslední době ocitli v obtížné situaci způsobené mimo jiné značným zvýšením dovozů jablek z určitých třetích zemí jižní polokoule. Proto by se měl zlepšit dohled nad dovozem jablek. Vhodný nástroj pro dosažení tohoto cíle představuje mechanismus založený na vydávání dovozních licencí, jejichž součástí je složení jistoty zajišťující, že dovozy, pro něž byly tyto dovozní licence vyžádány, se opravdu uskuteční. Mělo by se použít nařízení Komise (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (25), a nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (26).

(45)

Je třeba přijmout prováděcí pravidla týkající se režimu vstupní ceny pro ovoce a zeleninu. Skutečnost, že se většina dotčeného ovoce a zeleniny podléhajícího zkáze dodává formou komisního prodeje, působí zvláštní potíže při stanovení hodnoty těchto produktů. Je třeba stanovit možné metody výpočtu vstupní ceny, na jejímž základě jsou dovážené produkty zařazeny do společného celního sazebníku. Zejména je třeba zavést standardní dovozní hodnoty na základě váženého průměru průměrných cen za produkty a je také třeba přijmout zvláštní ustanovení pro případy, kdy nejsou pro produkty určitého původu k dispozici žádné ceny. Je třeba, aby existovalo ustanovení upravující složení jistoty za jistých okolností, aby bylo zajištěno, že je tento systém uplatňován správně.

(46)

Je třeba přijmout prováděcí pravidla týkající se dovozního cla, které lze ukládat na určité produkty vedle cla stanoveného ve společném celním sazebníku. Toto dodatečné clo lze ukládat tehdy, jestliže dovážené objemy dotyčných produktů převyšují spouštěcí úroveň určenou pro jednotlivý produkt a období uplatnění. Zboží přepravované do Společenství je osvobozeno od dodatečného cla, a proto je pro toto zboží třeba přijmout zvláštní ustanovení.

(47)

Je třeba přijmout ustanovení o přiměřeném monitorování a hodnocení průběžných programů a režimů pro účely posuzování jejich účelnosti a účinnosti ze strany organizací producentů i členských států.

(48)

Je třeba zavést opatření/ustanovení týkající se druhu, formátu a způsobu sdělení, které jsou nezbytné k provedení tohoto nařízení. Tato opatření by měla zahrnovat jak sdělení, která předkládají producenti a organizace producentů členským státům, tak sdělení, která předkládají členské státy Komisi, jakož i důsledky plynoucí z opožděných nebo nesprávných sdělení.

(49)

Je třeba zavést opatření ke kontrolám nezbytným pro zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 1182/2007, jakož i příslušné sankce platné v případě zjištěných nesrovnalostí. Uvedená opatření by měla zahrnovat jak konkrétní kontroly a sankce stanovené na úrovni Společenství, tak i dodatečné vnitrostátní kontroly a sankce. Tyto kontroly a sankce by měly být odrazující, účinné a přiměřené. Je třeba vydat pravidla pro řešení případů zjevných chyb a případů vyšší moci, jakož i o dalších výjimečných okolnostech, aby se zajistilo spravedlivé zacházení s producenty. Měla by být vydána pravidla pro řešení uměle vytvořených situací, aby se vyloučila možnost těžit z nich jakékoli výhody.

(50)

Je třeba přijmout ustanovení k zajištění bezproblémového přechodu z předchozího režimu na nový režim stanovený tímto nařízením a k provedení přechodných ustanovení podle článku 55 nařízení (ES) č. 1182/2007.

(51)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti a používání pojmů

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2200/96, nařízení (ES) č. 2201/96, a nařízení (ES) č. 1182/2007.

2.   Pojmy používané v nařízeních uvedených v odstavci 1 mají shodný význam, jsou-li použity v tomto nařízení, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Hospodářské roky

Hospodářské roky pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 a v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 trvají po období od 1. ledna do 31. prosince.

HLAVA II

TŘÍDĚNÍ PRODUKTŮ

KAPITOLA I

Obecná pravidla

Článek 3

Výjimky a osvobození z použití obchodních norem

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 se dodržení obchodních norem nevyžaduje u:

a)

produktů zasílaných do zpracovatelských podniků, pokud pro ně nejsou v tomto nařízení konkrétně stanovena minimální kritéria jakosti pro produkty určené k průmyslovému zpracování;

b)

produktů přenechaných producentem v místě jeho podniku spotřebiteli pro jeho osobní spotřebu; a

c)

produktů z určité oblasti, které se prodávají v maloobchodním prodeji v této oblasti k uspokojení zavedené tradiční místní spotřeby na základě rozhodnutí Komise přijatého na žádost členského státu postupem podle článku 46 nařízení (ES) č. 2200/96.

2.   Odchylně od čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 se dodržení obchodních norem v rámci dané produkční oblasti nevztahuje na:

a)

produkty prodávané nebo dodávané pěstitelem do obalových úpraven a balíren nebo do skladovacích zařízení nebo zasílané do těchto zařízení z podniku producenta; a

b)

produkty zasílané ze skladovacích zařízení do obalových úpraven a balíren.

3.   Odchylně od čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 smějí členské státy od požadavků na dodržení obchodních norem nebo některých jejich ustanovení osvobodit:

a)

produkty vystavené za účelem prodeje, nabízené k prodeji, prodávané, dodávané nebo jakýmkoli jiným způsobem uváděné pěstitelem na velkoobchodní trhy, a zejména na trhy producentů přímo v pěstitelské oblasti; a

b)

produkty zasílané z těchto velkoobchodních trhů do obalových úpraven a balíren nebo skladovacích zařízení v téže pěstitelské oblasti.

V případě použití prvního pododstavce o tom dotčený členský stát uvědomí Komisi a oznámí jí opatření, která k tomu účelu přijal.

4.   U produktů uvedených v odst. 1 písm. a) a odst. 2 je nutno příslušnému orgánu členského státu prokázat, že dané produkty splňují stanovené podmínky, zejména pokud jde o jejich zamýšlené použití.

Článek 4

Údaje pro označování

1.   Údaje pro označování vyžadované obchodními normami stanovenými v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1182/2007 musí být uvedeny čitelně a viditelně na jedné straně obalu, a to buď tak, že jsou nesmazatelně vytištěny přímo na obalu nebo na štítku, který tvoří nedílnou součást obalu nebo je k obalu připevněn.

2.   U přepravovaného volně loženého zboží nakládaného přímo na dopravní prostředek se údaje stanovené v odstavci 1 uvádí v průvodním dokladu ke zboží nebo na vývěsce viditelně umístěné uvnitř dopravního prostředku.

Článek 5

Údaje pro označování ve fázi maloobchodního prodeje

Pokud jsou produkty ve fázi maloobchodního prodeje nabízeny balené, musí být údaje pro označování vyžadované obchodními normami stanovenými podle článku 2 nařízení (ES) č. 1182/2007 čitelné a viditelné.

U produktů nabízených jako hotově balené zboží podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES (27) musí být kromě údajů stanovených obchodními normami vyznačena i čistá hmotnost. V případě produktů běžně prodávaných na kusy se však uvedení čisté hmotnosti nevyžaduje, pokud je počet kusů jasně viditelný a lehce spočitatelný zvenčí, nebo pokud je tento počet uveden na štítku.

Produkty smějí být nabízeny nebalené, pokud maloobchodní prodejce zboží nabízené k prodeji vystaví se štítkem uvádějícím zřetelně a čitelně údaje, jež jsou stanoveny obchodními normami a v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007 a označují odrůdu, zemi původu produktu a třídu jakosti.

Článek 6

Maloobchodní balení

1.   Maloobchodní balení čerstvého ovoce a zeleniny o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy mohou obsahovat směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny za předpokladu, že:

a)

produkty jsou vyrovnané jakosti a že každý dotyčný druh vyhovuje normám v souladu s odstavcem 2;

b)

balení je náležitě označeno v souladu s odstavcem 3 a

c)

směs není takové povahy, aby uvedla spotřebitele v omyl.

2.   Produkty obsažené v baleních uvedených v odstavci 1 jsou stejné třídy jakosti, jak je uvedeno v příloze I.

Pokud směs obsahuje ovoce a zeleninu, na které se nevztahují obchodní normy Společenství, musí být tyto produkty zařazeny do stejné třídy jakosti v souladu s přílohou I.

3.   Označení maloobchodních balení podle odstavce 1 a/nebo každého balení, které je obsahuje, zahrnuje alespoň tyto údaje:

a)

Jméno a adresu balírny a/nebo odesílatele. Toto označení lze nahradit takto:

i)

u všech balení, s výjimkou hotového baleného zboží, oficiálně vystaveným a uznaným kódovým označením, které představuje balírnu anebo odesilatele, umístěným v těsné návaznosti na vyznačený odkaz „Balírna a/nebo odesilatel“ (nebo odpovídající zkratky);

ii)

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“ nebo ekvivalentním označením. V takovém případě musí značení zahrnovat také kód reprezentující balírnu a/nebo odesilatele. Prodávající je povinen uvést všechny informace, které kontrolní subjekt pokládá za nezbytné, pokud jde o význam tohoto kódu;

b)

název každého produktu/druhu obsaženého v balení;

c)

název odrůdy nebo tržního druhu každého produktu obsaženého ve směsi, pro který to obchodní norma Společenství vyžaduje u produktů neobsažených ve směsi;

d)

zemi původu každého dotyčného produktu vedle názvu dotyčného produktu; a

e)

třídu jakosti.

U ovoce a zeleniny, na které se vztahují obchodní normy Společenství, se tyto údaje nahradí údaji stanovenými těmito normami.

KAPITOLA II

Kontroly dodržování obchodních norem

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 7

Oblast působnosti

Tato kapitola stanoví pravidla pro členské státy týkající se provádění kontrol shody produktů s obchodními normami ve všech stadiích uvádění na trh podle článku 2 nařízení (ES) č. 1182/2007.

Článek 8

Příslušné subjekty

1.   Každý členský stát určí:

a)

jeden příslušný orgán odpovědný za koordinaci a kontakty v oblastech, na které se vztahuje tato kapitola (dále jen „koordinační orgán“);

b)

kontrolní subjekt nebo subjekty odpovědné za uplatňování čl. 2 odst. 6 nařízení (ES) č. 1182/2007 (dále jen „kontrolní subjekty“).

2.   Členské státy sdělí Komisi:

a)

název a poštovní a elektronickou adresu koordinačního orgánu, který určily podle odstavce 1,

b)

název a poštovní a elektronickou adresu kontrolních subjektů, které určily podle odstavce 1,

c)

přesný popis svěřených oblastí činnosti jimi jmenovaných kontrolních subjektů.

3.   Koordinačním orgánem může být kontrolní subjekt nebo jeden z kontrolních subjektů nebo jakýkoli jiný subjekt určený podle odstavce 1.

4.   Komise způsobem, který uzná za vhodný, zpřístupní veřejnosti seznam koordinačních orgánů určených členskými státy.

Článek 9

Databáze obchodníků

1.   Členské státy zřídí databázi obchodníků v odvětví ovoce a zeleniny, v níž jsou za podmínek stanovených v tomto článku uvedeni obchodníci, kteří uvádějí na trh čerstvé ovoce a zeleninu, pro něž byly stanoveny normy podle článku 2 nařízení (ES) č. 1182/2007.

Pro účely této kapitoly se „obchodníkem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, která drží čerstvé ovoce a zeleninu, na něž se vztahují obchodní normy, pro jejich vystavení nebo nabízení k prodeji, prodej, nebo pro jakékoli jejich jiné uvedení na trh svým jménem nebo v zastoupení třetí strany na území Společenství a/nebo pro jejich vývoz do třetích zemí.

2.   Členské státy stanoví podmínky, za nichž jsou následující obchodníci zařazeni či nezařazeni do databáze:

a)

obchodníci, jejichž činnosti jsou vyňaty z povinnosti dodržovat obchodní normy podle článku 3 a

b)

fyzické nebo právnické osoby, jejichž činnosti v odvětví ovoce a zeleniny jsou omezeny buď na přepravu zboží, nebo na prodej malých množství na maloobchodní úrovni.

3.   Je-li databáze složena z několika různých částí, koordinační orgán zajistí, aby databáze, její části a jejich aktualizace byly jednotné. Aktualizaci provádějí zejména kontrolní subjekty na základě údajů získaných při kontrolách prováděných ve všech stadiích uvádění na trh.

4.   Tato databáze u každého obchodníka uvede registrační číslo, název, adresu, údaje potřebné pro zařazení do jedné z kategorií uvedených v článku 10, zejména pozici v tržním řetězci, údaje o významu obchodníka, o zjištěních při předchozích kontrolách provedených u tohoto obchodníka a veškeré další údaje, které jsou považovány za nezbytné pro účely kontroly.

5.   Obchodníci musí poskytovat údaje, které členské státy považují za nezbytné pro zřízení a aktualizaci databáze. Členské státy stanoví podmínky, podle nichž se v databázi uvádějí obchodníci, kteří nejsou usazeni na jejich území, ale provádějí na něm obchodní činnost.

Oddíl 2

Kontroly prováděné na vnitřním trhu

Článek 10

Kontroly shody na vnitřním trhu

1.   Členské státy zavedou systém kontrol na základě vzorků pro soulad produktů, které drží obchodníci ve všech stadiích uvádění na trh, s obchodními normami.

V tomto systému členské státy na základě analýzy rizika, že by obchodník uváděl na trh produkty, jež nejsou v souladu s obchodními normami, stanoví četnost kontrol prováděných kontrolními subjekty. Četnost kontrol musí dostatečným způsobem zajistit dodržování předpisů Společenství ve všech jimi předem vymezených kategoriích obchodníků.

Tato analýza rizik se především týká velikosti podniku obchodníků, jejich pozice v tržním řetězci, zjištění při předchozích kontrolách a dalších případných parametrů, jež budou vymezeny členskými státy.

Kontroly se ve větší míře vztahují na obchodníky, kteří se zabývají obalovou úpravou a balením ovoce a zeleniny zejména v produkčním regionu, nežli na ostatní kategorie obchodníků. Kontroly se rovněž mohou provádět při přepravě.

Zjistí-li kontroly závažné nesrovnalosti, kontrolní subjekty zvýší četnost kontrol dotyčných obchodníků.

2.   Obchodníci musí kontrolním subjektům poskytnout všechny údaje, které tyto subjekty považují za nezbytné pro organizaci a provedení kontrol.

3.   Členské státy mohou oprávnit obchodníky, kteří zaručují trvalý a vysoký stupeň shody odesílaného ovoce a zeleniny, na něž se vztahují obchodní normy, ve fázi odesílání k tomu, aby na každý odeslaný balík umístili štítek, jehož vzor je uveden v příloze II. Schválení se uděluje na dobu tří let a je obnovitelné.

Aby mohli používat vzor, musí obchodníci kromě toho:

a)

zaměstnávat pracovníky kontroly, kteří prošli školením schváleným členským státem,

b)

mít vhodné zařízení pro přípravu a obalovou úpravu produktů,

c)

zavázat se k provádění kontroly shody odesílaného zboží a vést rejstřík záznamů o všech provedených kontrolách.

Nedokáží-li již obchodníci nadále zaručovat vysoký a trvalý stupeň shody nebo nesplňují-li již některou z podmínek uvedených v druhém pododstavci, odejme jim členský stát oprávnění umisťovat na každý odeslaný balík štítek, jehož vzor je uveden v příloze II.

4.   Koordinační orgán sdělí Komisi ustanovení platná pro systém kontrol podle odstavce 1. Toto sdělení obsahuje různé zjištěné kategorie obchodníků a četnost kontrol stanovených pro jednotlivé kategorie a případně podrobné podmínky pro provádění odstavce 3 a podrobné podmínky pro provádění čl. 11 odst. 1, včetně minimálního rozsahu kontrol různých dotčených obchodníků. Koordinační orgán neprodleně sdělí Komisi veškeré následné změny tohoto systému.

5.   Kontrolní subjekty každého členského státu, na jehož území se zjistí, že šarže zboží z jiného členského státu není v souladu s normami z důvodu závad nebo zhoršení jakosti, které mohlo být zjištěno již v okamžiku balení, informují ihned o těchto případech nesouladu s normami, zjištěných až na úrovni velkoobchodního prodeje včetně distribučních center, orgány dalších členských států, kterých by se zjištění mohla týkat.

Článek 11

Kontroly shody při vývozu

1.   Příslušný kontrolní subjekt se při vývozu kontrolou shody ujistí o tom, že produkty určené k vývozu do třetích zemí opustí celní území Společenství pouze za předpokladu, že jsou v souladu s obchodními normami.

Vývozci kontrolním subjektům poskytnou všechny údaje, které tyto subjekty považují za nezbytné pro organizaci a provedení kontrol.

2.   Členské státy mohou u každé kategorie těchto obchodníků a na základě analýzy rizika stanovit minimální podíl dodávek a množství, které při vývozu podléhají kontrolám shody prováděným kontrolním subjektem. Tento podíl musí být dostatečný na to, aby bylo zaručeno dodržování pravidel Společenství. Jestliže kontroly odhalí závažné nesrovnalosti, zvýší kontrolní subjekty podíl dodávek, které se u dotčených obchodníků kontrolují.

Členské státy mohou použít ustanovení uvedená v prvním pododstavci na obchodníky, kteří splňují tyto podmínky:

a)

poskytují dostatečné záruky jednotné a vysoké míry shody u ovoce a zeleniny, které uvádějí na trh;

b)

zaměstnávají pracovníky kontroly, kteří prošli školením schváleným členským státem;

c)

zaváží se provádět kontrolu shody u zboží, které uvádějí na trh; a

d)

zaváží se vést rejstřík záznamů všech kontrol, které provedli.

3.   Po provedení kontrol podle odstavce 1 vystaví kontrolní subjekt pro každou šarži určenou na vývoz, která je podle jeho názoru v souladu s obchodními normami, osvědčení o shodě podle přílohy III. Je-li vyvezená dodávka složena z několika šarží, může se shoda u těchto šarží potvrdit jedním osvědčením, které zřetelně uvádí jednotlivé šarže této dodávky.

Jestliže šarže, na které se vztahuje osvědčení o shodě, nebyly zkontrolovány příslušným kontrolním subjektem při vývozu podle odstavce 2, uvede se v kolonce 13 (Poznámky) osvědčení zápis „vlastní kontrola (čl. 11 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 0000/2007)“.

4.   Příslušný celní orgán přijme vývozní celní prohlášení pouze v případě, že:

a)

ke zboží je přiloženo buď osvědčení podle odstavce 3, nebo osvědčení podle čl. 19 odst. 2, nebo

b)

příslušný kontrolní subjekt vhodným způsobem uvědomil celní orgán, že pro dotyčné šarže bylo vydáno jedno z těchto dvou osvědčení.

Článek 12

Kontroly shody při dovozu

1.   Před propuštěním produktů ze třetích zemí do volného oběhu se u nich provádějí kontroly souladu s obchodními normami.

Dovozci kontrolním subjektům poskytnou všechny údaje, které tyto subjekty považují za nezbytné pro organizaci a provedení kontrol podle odstavce 2 a čl. 16 odst. 1.

2.   Aniž je dotčen oddíl 3, provádí oficiální kontrolní subjekt při dovozu kontrolu shody u všech dovážených šarží a vydává osvědčení o shodě podle přílohy III, pokud tyto produkty jsou v souladu s požadovanými normami. Je-li dovezená zásilka složena z několika šarží, lze shodu u těchto šarží potvrdit jedním osvědčením, které zřetelně uvádí jednotlivé šarže této zásilky.

3.   Celní orgány schválí propuštění do volného oběhu pouze v případě, že:

a)

ke zboží je přiloženo osvědčení podle odstavce 2, osvědčení podle čl. 14 odst. 1 nebo osvědčení podle čl. 19 odst. 2, nebo jestliže

b)

příslušný kontrolní subjekt vhodným způsobem uvědomil celní orgán, že pro dotyčné šarže bylo vydáno jedno z těchto osvědčení.

4.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 může kontrolní subjekt příslušný pro dovoz rozhodnout, že nebude kontrolovat takové šarže, u kterých je podle jeho názoru malé riziko, že by nebyly ve shodě s obchodními normami. Za tímto účelem zašle celnímu orgánu orazítkované prohlášení nebo tento orgán jiným způsobem informuje o tom, že může provést celní odbavení.

Pro účely uplatnění prvního pododstavce může kontrolní subjekt stanovit předem kritéria pro vyhodnocení rizika neshody šarží a na základě analýzy rizika stanovit u každé kategorie dovozu, kterou předtím definoval, minimální podíl dodávek a množství, u nichž kontrolní subjekt příslušný pro dovoz provádí kontroly shody. Každý z podílů určených podle tohoto odstavce musí být vždy podstatně vyšší než ty, které se používají podle čl. 16 odst. 1.

5.   Pro účely zlepšení jednotného uplatňování odstavce 4 v členských státech přijme Komise jednotné pokyny pro jeho používání. Koordinační orgán bezodkladně informuje Komisi o pravidlech používání odstavce 4, včetně kritérií a minimálních podílů podle odst. 4 druhého pododstavce a o veškerých následných změnách těchto pravidel.

6.   Zjistí-li se při dovozu ze třetí země, že šarže zboží není v souladu s normami, koordinační orgán příslušného členského státu informuje ihned Komisi a koordinační orgány ostatních členských států, jež mohou být dotčeny, které poté na svém území zajistí potřebné rozšíření této informace. Oznámení Komisi se zasílá prostřednictvím elektronického systému určeného Komisí.

Oddíl 3

Kontroly prováděné třetími zeměmi

Článek 13

Schválení kontrol prováděných třetími zeměmi před dovozem do Společenství

1.   Na žádost třetí země může Komise postupem podle článku 46 nařízení (ES) č. 2200/96 schválit kontroly shody prováděné touto třetí zemí před dovozem do Společenství.

2.   Schválení podle odstavce 1 mohou získat třetí země, které o ně požádají a na jejichž území jsou pro produkty vyvážené do Společenství dodržovány obchodní normy Společenství, nebo alespoň rovnocenné normy.

V rámci schválení se stanoví úřední zpravodaj třetí země, který je odpovědný za kontrolní činnosti podle odstavce 1. Tento zpravodaj je odpovědný za udržování kontaktů se Společenstvím. V rámci tohoto schválení se rovněž stanoví kontrolní útvary odpovědné za náležité provádění kontrol (dále jen „kontrolní útvary třetí země“).

Schválení může platit pouze pro produkty pocházející z dotyčné třetí země a může být omezeno na některé produkty.

3.   Kontrolní útvary třetí země jsou úředními subjekty nebo subjekty úředně uznanými úředním zpravodajem uvedeným v odstavci 2, které skýtají dostatečné záruky a mají k dispozici potřebné zaměstnance, vybavení a zařízení pro provádění kontrol podle metod uvedených v čl. 20 odst. 1 nebo podle rovnocenných metod.

4.   Seznam zemí, jejichž kontroly shody jsou schváleny podle tohoto článku, a dotčených produktů je uveden v příloze IV části A. Údaje o úředních zpravodajích a kontrolních útvarech těchto zemí jsou uvedeny v části B uvedené přílohy a vzory osvědčení podle článku 14 jsou uvedeny v části C uvedené přílohy.

Článek 14

Osvědčení

1.   Kontrolní útvary třetí země vystaví pro každou šarži kontrolovanou před uvedením na celní území Společenství buď osvědčení o shodě podle přílohy III, nebo jiný doklad, na němž se Komise dohodla s dotyčnou třetí zemí. Je-li dovezená zásilka složena z několika šarží, lze shodu u těchto šarží potvrdit jedním osvědčením, které zřetelně uvádí jednotlivé šarže této zásilky.

V rámci schválení podle čl. 13 odst. 1 se stanoví vzory formulářů určené k vyhotovení osvědčení uvedených v prvním pododstavci.

2.   Osvědčení musí být označeno slovem „originál“. Pokud jsou vyžadovány další kopie, musí být označeny razítkem se slovem „kopie“. Příslušné orgány Společenství uznají za platný pouze originál osvědčení.

Rozměr formuláře je 210 × 297 mm; rozměr formuláře smí být na délku nejvýše o 8 mm větší nebo nejvýše o 5 mm menší. Použije se bílý bezdřevý klížený psací papír o hmotnosti nejméně 40 g/m2.

Formuláře se vytisknou a vyplní v jednom z úředních jazyků Společenství.

Formuláře musí být vyplněny s použitím mechanografického nebo podobného postupu.

Zápisy nesmějí být vymazávány ani přepisovány. Jakékoli změny se provedou škrtnutím nesprávných údajů a podle potřeby doplněním požadovaných údajů. Takovéto změny musí být parafovány osobou, která je provedla, a stvrzeny vydávajícími orgány.

Každé osvědčení je opatřeno pořadovým číslem, na jehož základě je možná jeho identifikace, a je opatřeno razítkem vydávajícího orgánu a podpisem osoby nebo osob k tomu zmocněných.

Vydávající orgán si ponechá kopii každého osvědčení, které vydá.

Článek 15

Pozastavení schválení

Komise může schválení pozastavit, zjistí-li, že zboží významné části šarží a/nebo množství neodpovídá údajům zapsaným v osvědčeních o shodě vydávaných kontrolními útvary třetí země, nebo v případě neuspokojivé odezvy na požadavky provedení následné kontroly podle čl. 16 odst. 2.

Článek 16

Doplňkové kontroly prováděné členskými státy

1.   Členské státy při dovozu provádějí fyzické kontroly dodržování norem u produktů, které se dovážejí za podmínek vymezených v tomto oddílu, a to formou kontrol shody pro všechny dotčené třetí země u významného podílu dodávek a množství dováženého za těchto podmínek. Tento podíl musí být dostatečný k tomu, aby zaručil dodržování pravidel Společenství kontrolními útvary třetí země. Členské státy zaručí, aby se na kontrolované šarže, které nejsou v souladu s obchodními normami, uplatňovala opatření podle čl. 20 odst. 3.

Jestliže kontroly odhalí závažné nesrovnalosti, informují členské státy ihned Komisi a kontrolní subjekty zvýší rozsah dodávek a množství, které se kontrolují v souladu s ustanoveními tohoto článku.

Pokud některý členský stát vybírá poplatek na úhradu nákladů na kontroly podle tohoto odstavce, odpovídá výše takového poplatku nižšímu podílu dodávek a množství zkontrolovaných těmito kontrolami než kontrolami uvedenými v článku 12.

2.   Vzniknou-li jakékoli pochybnosti o pravosti osvědčení podle čl. 14 odst. 1 prvního pododstavce nebo o správnosti údajů v osvědčení uváděných, provede se následná kontrola.

Příslušný orgán Společenství vrátí osvědčení nebo jeho kopii úřednímu zpravodaji třetí země podle čl. 13 odst. 2 druhého pododstavce a podle okolností uvede důvody vyšetřování a veškeré získané informace, ze kterých plyne, že osvědčení není pravé nebo že v něm obsažené údaje nejsou správné. Žádosti o následné kontroly se předkládají na vědomí Komisi v co nejkratší době a připojí se k nim výsledky každé takové žádosti.

Je-li podána žádost o následnou kontrolu, může dovozce dotyčných produktů požádat příslušné kontrolní subjekty o provedení kontroly shody podle článku 12.

Článek 17

Povinnost sdělování

1.   Koordinační orgán sdělí Komisi za každé čtvrtletí nejpozději na konci čtvrtletí následujícího po příslušném čtvrtletí za všechny třetí země a dotyčné produkty počet šarží a celková množství dovezená v souladu s článkem 13, počet šarží a množství, které byly podrobeny kontrole shody podle čl. 16 odst. 1, a takové šarže, které podle kontrolních subjektů neodpovídají údajům v osvědčeních o shodě vydaných kontrolním útvarem třetí země, přičemž uvede množství v každé z těchto šarží a druh zjištěných nedostatků.

2.   Celní orgány úzce spolupracují s koordinačním orgánem a/nebo kontrolními subjekty, zejména pokud jde o uplatňování čl. 16 odst. 1 a 2, a poskytnou jim všechny nezbytné údaje.

Článek 18

Správní spolupráce

1.   Uplatnění tohoto oddílu podléhá stanovení postupu pro správní spolupráci mezi Společenstvím a každou dotčenou třetí zemí.

Aby byly způsobilé pro tento postup, zašlou dotčené třetí země Komisi veškeré příslušné údaje o kontrolních činnostech, zejména vzory otisků razítek používaných kontrolními útvary třetí země, a podle potřeby a bez prodlení veškeré změny v takovýchto údajích. Komise tyto údaje a všechny následné změny oznámí koordinačním orgánům v členských státech, které o nich uvědomí celní orgány a ostatní příslušné orgány.

Po stanovení správní spolupráce a poté, co dotyčná třetí země sdělí všechny podstatné změny údajů jak v rámci této správní spolupráce, tak i pokud jde o jména a adresy úředního zpravodaje a kontrolních útvarů, vydá Komise za tímto účelem veřejně dostupné oznámení, a to způsobem, jenž uzná za vhodný.

2.   Schválení třetích zemí podle čl. 13 odst. 4 se použije ode dne, kdy Komise veřejně zpřístupní oznámení podle odstavce 1 tohoto článku o stanovení správní spolupráce mezi Společenstvím a danou třetí zemí.

Oddíl 4

Produkty určené k průmyslovému zpracování

Článek 19

Produkty určené k průmyslovému zpracování

1.   Pro účely tohoto nařízení znamenají produkty určené k průmyslovému zpracování čerstvé ovoce a zeleninu, na něž se vztahují obchodní normy a které se dopravují do zpracovatelských podniků, kde se zpracovávají na produkty zařazené do jiné položky kombinované nomenklatury než původní čerstvý produkt.

2.   Příslušné kontrolní subjekty vydávají osvědčení o průmyslovém určení podle přílohy V pro produkty určené na vývoz do třetích zemí a produkty dovážené do Společenství, jsou-li tyto produkty určeny k průmyslovému zpracování a nemusí-li tedy v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) odpovídat obchodním normám. Kontrolní subjekty zajistí, aby byla dodržena zvláštní ustanovení o označování štítkem podle odstavce 4 tohoto článku.

3.   Příslušný kontrolní subjekt zašle v případě dovozu po vydání všech osvědčení podle odstavce 2 koordinačnímu orgánu zpracovávajícího členského státu neprodleně kopii osvědčení a všechny další údaje potřebné pro případné provádění kontrol při zpracování. Po zpracování vrátí zpracovatelský podnik osvědčení příslušnému kontrolnímu subjektu, který ověří, zda byly produkty skutečně zpracovány.

4.   Balení produktů určených k průmyslovému zpracování musí být zřetelně označeno na balíku nápisem „určeno k průmyslovému zpracování“ nebo jiným rovnocenným nápisem. U přepravovaného volně loženého zboží přímo nakládaného na dopravní prostředek se toto označení uvádí v průvodním dokladu ke zboží nebo na viditelném místě uvnitř dopravního prostředku.

5.   Členské státy přijmou všechna náležitá opatření, zejména s ohledem na spolupráci s ostatními dotčenými členskými státy, aby zabránily tomu, že by se zboží určené na trh s čerstvým ovocem a zeleninou dopravovalo z produkčního regionu jako zboží určené k průmyslovému zpracování.

Oddíl 5

Kontrolní metody

Článek 20

Kontrolní metody

1.   Kontroly shody podle této kapitoly se s výjimkou kontrol při maloobchodním prodeji konečnému spotřebiteli provádějí v souladu s metodami stanovenými v příloze VI, pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak.

Členské státy stanoví zvláštní opatření pro kontrolu shody v místě maloobchodního prodeje konečnému spotřebiteli.

2.   Zjistí-li se při kontrole, že zboží je v souladu s obchodními normami, může kontrolní subjekt vydat osvědčení o shodě podle přílohy III. Toto osvědčení se v každém případě vydává při dovozu nebo vývozu.

3.   Není-li zboží v souladu s normami, vydá kontrolní subjekt protokol o nedodržení norem, určený obchodníkovi nebo jeho zástupci. Zboží, pro které byl vydán protokol o nedodržení norem, se nemůže převážet bez schválení kontrolního subjektu, který tento protokol vydal. Toto schválení může být podmíněno dodržením podmínek stanovených kontrolním subjektem.

Obchodníci se mohou rozhodnout, že uvedou veškeré zboží nebo jeho část do souladu s normami. Zboží uvedené do souladu s normami se nemůže prodávat dříve, než se příslušný kontrolní subjekt vhodným způsobem nepřesvědčí o tom, že zboží bylo skutečně do souladu s normami uvedeno. Pouze bylo-li zboží uvedeno do souladu s normami, může případně kontrolní subjekt pro příslušnou šarži nebo její část vydat osvědčení o shodě podle přílohy III.

Jestliže kontrolní subjekt vyhoví přání obchodníka uvést zboží do shody v jiném členském státě než ve státě, v němž byla provedena kontrola a zjištěna nedodržení, členské státy učiní všechna nezbytná opatření, která považují za vhodná, zejména s ohledem na vzájemnou spolupráci, aby zkontrolovaly, zda bylo u zboží dosaženo shody.

Pokud u zboží nelze dosáhnout shody, ani je nelze předat k použití jako krmivo či k průmyslovému zpracování, ani k jinému nepotravinářskému využití, může kontrolní subjekt v případě potřeby požádat obchodníky, aby přijali odpovídající opatření a zajistili, aby dotčené produkty nebyly uvedeny na trh.

Obchodníci poskytnou veškeré informace, jež členské státy pokládají za nezbytné pro účely použití tohoto odstavce.

4.   Pro účely uplatňování této kapitoly uvádějí faktury a průvodní doklady třídu jakosti, zemi původu produktů a případně skutečnost, že jsou určeny k průmyslovému zpracování. Tento požadavek se nevztahuje na maloobchodní prodej konečnému spotřebiteli.

HLAVA III

ORGANIZACE PRODUCENTŮ

KAPITOLA I

Požadavky a uznávání

Oddíl 1

Definice

Článek 21

Definice

1.   Pro účely této hlavy:

a)

„producentem“ se rozumí zemědělec podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1182/2007;

b)

„dceřiným podnikem“ se rozumí podnik, v němž má účast jedna nebo více organizací producentů nebo jejich sdružení a který přispívá k dosažení cílů organizace producentů nebo jejich sdružení;

c)

„nadnárodní organizací producentů“ se rozumí každá organizace, v níž se alespoň jeden z podniků producentů nachází v jiném členském státě než v tom, v němž má daná organizace své sídlo;

d)

„nadnárodním sdružením organizací producentů“ se rozumí každé sdružení organizací producentů, v němž alespoň jedna ze sdružených organizací se nachází v jiném členském státě než v tom, v němž má daná organizace své sídlo;

e)

„cílem konvergence“ se rozumí cíl akce nejméně rozvinutých členských států a regionů v souladu s právními předpisy Společenství, jimiž se řídí Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013;

f)

„opatřením“ se rozumí:

i)

opatření zaměřená na plánování produkce, včetně pořízení stálých aktiv,

ii)

opatření zaměřená na zlepšení nebo udržení jakosti produktu, včetně pořízení stálých aktiv,

iii)

opatření zaměřená na zlepšení uvádění na trh, včetně pořízení stálých aktiv, a dále propagační a komunikační činnosti mimo ty propagační a komunikační činnosti, jež spadají pod bod vi),

iv)

výzkum a experimentální produkce, včetně pořízení stálých aktiv,

v)

vzdělávací akce mimo ty, které spadají pod bod vi), a opatření zaměřená na propagaci přístupu k poradenským službám,

vi)

kterýkoli z šesti nástrojů prevence a řízení vyjmenovaných v čl. 9 odst. 2 písm. a) až f) prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1182/2007,

vii)

environmentální opatření uvedená v čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007, včetně pořízení stálých aktiv,

viii)

další opatření, včetně pořízení stálých aktiv mimo ta, která jsou uvedena v bodech i), ii), iii), iv) a vii) a jež plní jeden nebo více cílů podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007;

g)

„akcí“ se rozumí konkrétní činnost nebo nástroj zaměřené na dosažení určitého operativního cíle přispívajícího k jednomu nebo více cílům uvedeným v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007;

h)

„vedlejším produktem“ se rozumí produkt, který je výsledkem přípravy a/nebo zpracování produktu z ovoce a zeleniny, který má pozitivní hospodářskou hodnotu, avšak není hlavním zamýšleným výsledkem;

i)

„prvotním zpracováním“ se rozumí zpracování produktu z ovoce nebo zeleniny na jiný produkt uvedený v příloze I Smlouvy o ES. Čištění, řezání, odkrajování, sušení a balení čerstvých produktů za účelem jejich uvedení na trh se nepovažují za prvotní zpracování;

j)

„meziodvětvovým základem“ podle čl. 10 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007 se rozumí jedna či více činností uvedených v čl. 20 písm. c) nařízení (ES) č. 1182/2007, schválených členským státem a řízených společně s organizací producentů nebo sdružením organizací producentů a nejméně jedním subjektem působícím ve zpracování potravin anebo distribučním řetězci;

k)

„ukazatelem výchozího stavu“ se rozumí libovolný ukazatel vykazující stav nebo trend existující na začátku programovacího období, který může poskytnout tyto užitečné informace:

i)

při analýze výchozí situace pro účely stanovení vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy nebo operační program,

ii)

jako referenční údaj, na jehož základě se poměřují výsledky a dopad vnitrostátní strategie nebo operačního programu, a

iii)

při interpretaci výsledků a dopadu vnitrostátní strategie nebo operačního programu.

2.   Členské státy definují právnické osoby dotčené na jejich území pro účely čl. 3 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007 s ohledem na své vnitrostátní právní a správní struktury. Členské státy také podle potřeby pro účely používání uvedených článků přijmou ustanovení o jednoznačné definici částí právnických osob.

Oddíl 2

Požadavky vztahující se na organizace producentů

Článek 22

Rozsah produktů

1.   Členské státy uznají organizace producentů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1182/2007 pro produkt nebo skupinu produktů uvedené v žádosti o uznání, s výhradou všech rozhodnutí přijatých v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.

2.   Členské státy uznají organizace producentů pro produkty určené výhradně pro průmyslové zpracování pouze tehdy, jsou-li schopny zajistit, že tyto produkty jsou dodávány pro zpracování, a to buď prostřednictvím systému dodavatelských smluv, či jinak.

Článek 23

Minimální počet členů

Při stanovení minimálního počtu členů organizace producentů podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007 mohou členské státy stanovit, že pokud se organizace žádající o uznání skládá zcela či zčásti z členů, kteří jsou sami právnické osoby či jednoznačně definované části právnických osob složených z producentů, lze minimální počet členů vypočítat na základě počtu producentů sdružených v takových právnických osobách nebo jednoznačně definovaných částech právnických osob.

Článek 24

Minimální doba členství

1.   Minimální doba členství producenta není kratší než jeden rok.

2.   Vystoupení člena z organizace se oznámí organizaci písemně. Členské státy stanoví lhůty pro vystoupení, které nesmějí být delší než šest měsíců, a data, ke kterým vystoupení nabývá účinku.

Článek 25

Struktury a činnosti organizací producentů

Členské státy zajistí, že organizace producentů mají k dispozici zaměstnance, infrastrukturu a vybavení nutné ke splnění požadavků uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007 a k zajištění jejich nezbytného fungování, zejména pokud jde o:

a)

znalost produkce jejich členů,

b)

příjem, třídění, skladování a balení produkce jejich členů,

c)

obchodní a rozpočtové řízení a

d)

centralizované účetnictví a fakturační systém.

Článek 26

Hodnota nebo objem tržní produkce

Pro účely čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007 se hodnota nebo objem tržní produkce vypočte na stejném základě jako hodnota produkce uváděné na trh podle článků 52 a 53 tohoto nařízení.

Článek 27

Poskytnutí technických prostředků

Pro účely čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1182/2007 se v případě organizace producentů, která je uznána pro produkt, u kterého je nezbytné poskytnutí technických prostředků, má za to, že organizace producentů splnila svou povinnost, poskytne-li odpovídající úroveň technických prostředků sama, prostřednictvím svých členů, prostřednictvím dceřiného podniku či formou svěření činností vnějším subjektům.

Článek 28

Hlavní činnosti organizací producentů

1.   Hlavní činnost organizace producentů se týká koncentrace nabídky a uvádění produktů jejích členů, pro které je uznána, na trh.

2.   Hodnota na trh uváděné produkce vlastních členů organizace producentů nebo členů jiných organizací producentů, kterou organizace prodává, musí být vyšší než hodnota veškeré ostatní produkce uváděné na trh, kterou prodává.

Výpočet vychází pouze z produktů, pro které je organizace producentů uznána.

3.   V případě uplatnění čl. 52 odst. 7 platí odstavec 2 tohoto článku od 1. ledna 2012 s přiměřenými úpravami pro dotčené dceřiné podniky.

Článek 29

Svěření činností vnějším subjektům

Svěření některé z činností organizace producentů vnějším subjektům (outsourcing) znamená, že organizace producentů uzavře obchodní dohodu s jiným subjektem, včetně některého ze svých členů nebo dceřiných podniků, o zajišťování dotčené činnosti. Organizace producentů však zůstává nadále odpovědná za zajištění provádění takové činnosti i za celkovou řídící kontrolu a dozor nad obchodním ujednáním o zajišťování uvedené činnosti.

Ustanovení prvního odstavce platí s přiměřenými úpravami i tehdy, jestliže činnost prostřednictvím svěření činností vnějším subjektům sjednává sdružení organizací producentů.

Článek 30

Nadnárodní organizace producentů

1.   Sídlo nadnárodní organizace producentů je zřízeno v členském státě, v němž má daná organizace producentů významné podniky nebo významný počet členů a/nebo v němž dosahuje významné úrovně tržní produkce.

2.   Členský stát, v němž se nachází sídlo nadnárodní organizace producentů, odpovídá za:

a)

uznání nadnárodní organizace producentů;

b)

schválení operačního programu nadnárodní organizace producentů;

c)

navázání nezbytné správní spolupráce s ostatními členskými státy, v nichž se nacházejí členové, pokud jde o dodržování podmínek uznání a systém kontrol a sankcí. Tyto ostatní členské státy jsou povinny poskytnout veškerou nezbytnou pomoc členskému státu, ve kterém je umístěno sídlo; a

d)

poskytnutí veškeré příslušné dokumentace na vyžádání jiných členských států, a to včetně všech platných právních předpisů, existujících v ostatních členských státech, kde jsou umístění členové, v překladu do úředního jazyka žádajících členských států.

Článek 31

Spojení organizací producentů

1.   Pokud se organizace producentů s dříve odlišnými operačními programy spojily, mohou pokračovat v provádění těchto operačních programů souběžně a odděleně až do 1. ledna roku následujícího po spojení. V takových případech musí dotčené organizace producentů požádat o sloučení operačních programů jejich pozměněním v souladu s ustanoveními článku 66. V opačném případě musí dotčené organizace producentů okamžitě požádat o sloučení operačních programů jejich pozměněním v souladu s ustanoveními článku 67.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit organizacím producentů, které o to požádají na základě řádně opodstatněných důvodů, aby prováděly oddělené operační programy souběžně až do jejich přirozeného ukončení.

Článek 32

Členové, kteří nejsou producenty

1.   Členské státy mohou stanovit, zda a za jakých podmínek může být přijata jako člen organizace producentů kterákoli fyzická osoba nebo právnická osoba, která není producentem.

2.   Při stanovení podmínek uvedených v odstavci 1 členské státy zajistí především soulad s čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 1182/2007.

3.   Fyzické nebo právnické osoby uvedené v odstavci 1:

a)

nejsou brány v úvahu pro účely kritérií pro uznání;

b)

nemají přímý prospěch z opatření financovaných Společenstvím.

Členské státy mohou omezit nebo zrušit právo těchto subjektů k hlasování o rozhodnutích týkajících se provozních fondů, a to v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 2.

Článek 33

Demokratická kontrola organizací producentů

Členské státy přijmou všechna opatření, která považují za nezbytná k tomu, aby se předešlo jakémukoliv zneužití pravomoci nebo vlivu jedním nebo více členy při řízení a fungování organizace producentů, včetně hlasovacích práv.

Oddíl 3

Sdružení organizací producentů

Článek 34

Uznání sdružení organizací producentů

1.   Členské státy mohou uznat pouze sdružení organizací producentů podle článku 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 pro činnosti týkající se produktu nebo produktů uvedených v žádosti o uznání.

2.   Sdružení organizací producentů může být uznáno podle článku 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 a může provozovat libovolné činnosti organizace producentů i tehdy, jestliže v uvádění produktů na trh pokračují jeho členové.

Článek 35

Hlavní činnosti sdružení organizací producentů

Ustanovení čl. 28 odst. 2 a 3 se použijí s přiměřenými úpravami na sdružení organizací producentů.

Článek 36

Členové sdružení organizací producentů, kteří nejsou organizacemi producentů

1.   Členské státy mohou stanovit, zda a za jakých podmínek může být přijata jako člen sdružení organizací producentů fyzická nebo právnická osoba, která není uznanou organizací producentů.

2.   Členové uznaného sdružení organizací producentů, kteří nejsou uznanými organizacemi producentů:

a)

nejsou bráni v úvahu pro účely kritérií pro uznání,

b)

nehlasují o rozhodnutích týkajících se provozních fondů,

c)

nemají přímý prospěch z opatření financovaných Společenstvím.

Článek 37

Nadnárodní sdružení organizací producentů

1.   Sídlo nadnárodního sdružení organizací producentů se zřizuje v členském státě, v němž má dotyčné sdružení významný počet členských organizací a/nebo v němž členské organizace dosahují významné úrovně tržní produkce.

2.   Členský stát, v němž se nachází sídlo nadnárodního sdružení organizací producentů, zodpovídá za:

a)

uznání sdružení;

b)

případné schválení operačního programu nadnárodního sdružení;

c)

navázání nezbytné správní spolupráce s ostatními členskými státy, v nichž se nacházejí sdružené organizace, pokud jde o dodržování podmínek uznání a systém kontrol a sankcí. Tyto ostatní členské státy jsou povinny poskytnout veškerou nezbytnou pomoc členskému státu, ve kterém je umístěno sídlo; a

d)

poskytnutí veškeré příslušné dokumentace na vyžádání jiných členských států, a to včetně všech platných právních předpisů, existujících v ostatních členských státech, kde jsou umístění členové, v překladu do úředního jazyka žádajících členských států.

Oddíl 4

Seskupení producentů

Článek 38

Předkládání plánů uznání

1.   Právnická osoba nebo jednoznačně definovaná část právnické osoby předloží plán uznání uvedený v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007 příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má právnická osoba své sídlo.

2.   Členské státy stanoví:

a)

minimální kritéria, která musí právnická osoba či jednoznačně definovaná část právnické osoby splnit, aby mohly předložit plán uznání;

b)

pravidla pro vypracování, obsah a provádění plánů uznání;

c)

období, v němž má dřívější člen organizace producentů zakázáno vstoupit do seskupení producentů poté, co opustil tuto organizaci producentů, v souvislosti s produkty, pro něž byla organizace producentů uznána; a

d)

správní postupy schvalování, monitorování a plnění plánů uznání.

Článek 39

Obsah plánů uznání

Návrh plánu uznání obsahuje alespoň:

a)

popis počáteční situace, zejména pokud jde o počet členů producentů, s uvedením všech podrobných údajů o členech, produkci, včetně hodnoty produkce uváděné na trh, uvádění na trh a infrastruktuře, včetně infrastruktury ve vlastnictví jednotlivých členů seskupení producentů, má-li být používána přímo tímto seskupením producentů;

b)

návrh data zahájení provádění plánu a jeho trvání, které nesmí přesáhnout pět let; a

c)

činnosti, které je třeba provést v zájmu dosažení uznání.

Článek 40

Schvalování plánů uznání

1.   Příslušný vnitrostátní orgán rozhodne o návrhu plánu uznání do tří měsíců od obdržení návrhu plánu společně s veškerou podpůrnou dokumentací.

2.   Na základě kontrol uvedených v článku 113 příslušný vnitrostátní orgán v případě potřeby:

a)

přijme předložený plán a udělí předběžné uznání;

b)

vyžádá si změny plánu;

c)

zamítne plán.

Plán může být v případě nutnosti přijat jen tehdy, pokud jsou do něj zapracovány změny požadované podle písmena b).

Vnitrostátní orgán o svém rozhodnutí vyrozumí právnickou osobu nebo jednoznačně definovanou část právnické osoby.

Článek 41

Provádění plánů uznání

1.   Plán uznání se provádí v ročních obdobích počínajících 1. lednem. Členské státy mohou seskupením producentů povolit, aby tato roční období rozčlenila do pololetních období.

Plán uznání začne v souladu s navrhovaným datem podle čl. 39 písm. b):

a)

dnem 1. ledna následujícím po datu schválení plánu příslušným vnitrostátním orgánem, nebo

b)

okamžitě po datu jeho schválení.

2.   Členské státy stanoví podmínky, za nichž mohou seskupení producentů požádat o změny plánů během jejich provádění. K těmto žádostem musí být přiloženy všechny nezbytné podpůrné doklady.

3.   Příslušný vnitrostátní orgán rozhodne o změnách plánů do tří měsíců od obdržení žádosti o změny, po zvážení předložených důvodů. Pokud rozhodnutí o žádosti o změny nebylo přijato v uvedené lhůtě, považuje se dotyčná žádost za zamítnutou.

Článek 42

Žádosti o uznání organizace producentů

Seskupení producentů provádějící plán uznání může kdykoli předložit žádost o uznání podle článku 4 nařízení (ES) č. 1182/2007. Tyto žádosti se v každém případě předkládají před koncem přechodného období podle článku 7 nařízení (ES) č. 1182/2007.

Ode dne podání uvedené žádosti může dotyčné seskupení předložit návrh operačního programu podle článku 64.

Článek 43

Hlavní činnosti seskupení producentů

Článek 28 platí s přiměřenými úpravami pro seskupení producentů.

Článek 44

Hodnota produkce uváděné na trh

1.   Článek 52 platí s přiměřenými úpravami pro seskupení producentů.

2.   Pokud dojde ke snížení hodnoty produkce uváděné na trh z důvodů, které jsou členskému státu náležitě zdůvodněné, za něž seskupení producentů nenese odpovědnost a jimž nemohlo zabránit, nesmí být hodnota produkce uváděné na trh menší než 65 % hodnoty ověřené členským státem a deklarované v předchozí žádosti nebo žádostech o podporu s platností pro poslední předchozí roční období, a pokud neexistuje, pak hodnoty deklarované prvotně ve schváleném plánu uznání.

Článek 45

Financování plánů uznání

1.   Výše podpory podle čl. 7 odst. 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 se sníží o polovinu, pokud jde o produkci uváděnou na trh, jež převyšuje hodnotu 1 000 000 EUR.

2.   Podpora podle čl. 7 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1182/2007 nesmí u žádného seskupení producentů překročit strop ve výši 100 000 EUR na jedno roční období.

3.   Jestliže prováděcí období netrvá celý kalendářní rok, strop uvedený v odstavci 2 se úměrně sníží.

4.   Podpora uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007 se vyplácí:

a)

v ročních nebo půlročních splátkách koncem každého ročního nebo půlročního období provádění plánu uznání, nebo

b)

ve splátkách pokrývajících část ročního období, jestliže dojde k zahájení plánu během ročního období nebo jestliže podle článku 4 nařízení (ES) č. 1182/2007 dojde k uznání před koncem ročního období.

Pokud to vyžadují kontroly, členské státy mohou k výpočtu splátek použít jako základ produkci uváděnou na trh odpovídající jinému období nežli období, za něž je splátka vyplácena. Rozdíl mezi obdobími je kratší než délka skutečného daného období.

5.   Směnným kurzem platným pro částky uvedené v odstavcích 1 a 2 je směnný kurz naposledy zveřejněný Evropskou centrální bankou před prvním dnem období, za něž se předmětná podpora poskytuje.

Článek 46

Podpora na investice vyžadované pro uznání

Pokud jde o investice související s prováděním plánů uznání podle čl. 39 písm. c) tohoto nařízení, na něž se poskytuje podpora podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007:

a)

vyloučeny jsou investice, které mohou narušit hospodářskou soutěž v jiných hospodářských činnostech organizace;

b)

investice, přímo nebo nepřímo určené na podporu takových opatření, se financují poměrným dílem odpovídajícím jejich použití předběžně uznanými sektory nebo produkty.

Článek 47

Žádost o podporu

1.   Podle čl. 45 odst. 4 tohoto nařízení podává seskupení producentů během tří měsíců od konce každého ročního nebo půlročního období jednu žádost o podporu uvedenou v čl. 7 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1182/2007. Žádost obsahuje prohlášení o hodnotě produkce uvedené na trh pro období, na něž se o podporu žádá.

2.   Žádosti o podpory na pololetní období mohou být předkládány pouze tehdy, je-li plán uznání členěn do pololetních období podle čl. 41 odst. 1. Všechny žádosti o podporu musí být provázeny písemným prohlášením seskupení producentů, že seskupení producentů:

a)

dodržuje a bude dodržovat nařízení (ES) č. 1182/2007, jakož i toto nařízení; a

b)

přímo ani nepřímo nevyužívalo, nevyužívá a nebude využívat dvojího financování ze strany Společenství a na vnitrostátní úrovni pro akce prováděné podle tohoto plánu uznání, na které se podle tohoto nařízení poskytuje financování ze zdrojů Společenství.

3.   Členské státy stanoví lhůtu pro vyplacení podpory, která v žádném případě nesmí přesahovat období šesti měsíců od přijetí žádosti.

Článek 48

Způsobilost

Členské státy vyhodnocují způsobilost seskupení producentů pro podporu podle tohoto nařízení, aby zjistily, zda je poskytnutí podpory náležitě odůvodněné, s přihlédnutím k podmínkám a datu všech dřívějších podpor z veřejných prostředků poskytnutých organizacím nebo seskupením producentů, z nichž členové dotyčného seskupení producentů pocházejí, jakož i ke všem pohybům členů mezi organizacemi producentů a seskupeními producentů.

Článek 49

Účast Společenství

1.   Účast Společenství na financování podpory podle čl. 7 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1182/2007 činí:

a)

75 % způsobilých veřejných výdajů v oblastech způsobilých v souladu s cílem konvergence a

b)

50 % způsobilých veřejných výdajů v ostatních oblastech.

2.   Účast Společenství na financování podpory podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007, vyjádřená jako kapitálový příspěvek nebo ekvivalent kapitálového příspěvku, činí nejvýše tento procentní podíl způsobilých nákladů na investice:

a)

50 % v oblastech způsobilých v souladu s cílem konvergence a

b)

30 % v ostatních oblastech.

Dotčené členské státy se zavážou, že se budou podílet nejméně pěti procenty na způsobilých investičních nákladech.

Finanční účast příjemců podpory na způsobilých investičních nákladech činí alespoň:

a)

25 % v oblastech způsobilých v souladu s cílem konvergence a

b)

45 % v ostatních oblastech.

Článek 50

Spojování

1.   Podpora stanovená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007 může být poskytnuta nebo nadále poskytována seskupením producentů, kterým bylo uděleno předběžné uznání a která vznikla spojením seskupení dvou nebo více seskupení producentů, jimž bylo uděleno předběžné uznání.

2.   Pro výpočet výše podpory splatné podle odstavce 1 se organizace, které se spojují, nahrazují seskupením producentů tímto spojením vzniklým.

3.   Jestliže se spojí dvě a více seskupení producentů, převezme nový subjekt práva a povinnosti toho seskupení producentů, kterému byl jako prvnímu přiznán status předběžného uznání.

4.   Jestliže se seskupení producentů, jemuž bylo uděleno předběžné uznání, spojí s uznanou organizací producentů, není výsledný subjekt nadále způsobilý ani pro předběžné uznání jako seskupení producentů, ani pro podporu podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007. Výsledný subjekt je nadále posuzován jako uznaná organizace producentů, pokud splňuje platné požadavky. V nezbytných případech požádá organizace producentů o změnu svého operačního programu a k tomuto účelu se s přiměřenými úpravami použije článek 31.

Akce provedené seskupeními producentů před takovýmto spojením však zůstávají způsobilé podle podmínek uvedených v plánu uznání.

Článek 51

Důsledky uznání

1.   Poskytování podpory stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007 je ukončeno, jakmile je uděleno uznání.

2.   Při předkládání operačního programu podle tohoto nařízení zajistí dotčený členský stát vyloučení dvojího financování opatření stanovených v plánu uznání.

3.   Investice, na které je poskytována podpora na náklady podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007, mohou být přeneseny do operačních programů, pokud jsou v souladu s požadavky tohoto nařízení.

4.   Členské státy stanoví období počínající po provedení plánu uznání, během něhož musí seskupení producentů dosáhnout uznání jakožto organizace producentů. Toto období nepřesáhne čtyři měsíce.

KAPITOLA II

Provozní fondy a operační programy

Oddíl 1

Hodnota produkce uváděné na trh

Článek 52

Základ výpočtu

1.   Pro účely této kapitoly se hodnota produkce uváděné na trh pro organizaci producentů vypočte na základě produkce členů organizací producentů, pro které je organizace producentů uznaná.

2.   Hodnota na trh uváděné produkce zahrnuje produkci členů, kteří z organizace producentů vystupují nebo do ní vstupují. Členské státy stanoví podmínky k zamezení dvojího výpočtu.

3.   Členské státy mohou organizacím producentů povolit, aby do hodnoty produkce uvedené na trh zahrnuly hodnotu vedlejších produktů.

4.   Hodnota produkce uvedené na trh zahrnuje hodnotu produktů stažených z trhu, s nimž se naloží v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 4 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1182/2007, odhadem stanovenou ve výši průměrné ceny těchto produktů uvedených v předchozím roce na trh organizací producentů.

5.   Do hodnoty produkce uvedené na trh se započte pouze produkce členů organizace producentů uvedené na trh organizací producentů samou nebo v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1182/2007.

6.   Produkce uvedená na trh se fakturuje ve fázi „z organizace producentů“:

a)

podle potřeby jako produkt balený, obalově upravený nebo takový, který prošel zpracováním prvního stupně;

b)

bez DPH; a

c)

bez nákladů na vnitřní dopravu, pokud je vzdálenost mezi místem sběrny a balírny organizace producentů a distribučním místem organizace producentů značná. Členské státy stanoví snížení, která se použijí na fakturovanou hodnotu za produkty fakturované v různých fázích zpracování, dodání nebo přepravy.

7.   Hodnotu produkce uvedené na trh je také možno vypočítat ve fázi po opuštění dceřiného podniku na témže základě jako v odstavci 6, pokud alespoň 90 % kapitálu dceřiného podniku vlastní:

a)

organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, nebo

b)

s výhradou schválení ze strany členského státu, členové, kteří jsou družstvy, organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, přispívá-li tato skutečnost k dosažení cílů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1182/2007.

8.   Jestliže dojde ke snížení produkce v důsledku klimatického jevu, chorob rostlin nebo zvířat nebo napadení škůdci, veškerá pojistná plnění obdržená z těchto důvodů v rámci opatření pro pojištění úrody podle kapitoly III oddílu 6 nebo rovnocenných opatření řízených organizací producentů mohou být zahrnuta do hodnoty produkce uvedené na trh.

Článek 53

Referenční období

1.   Roční strop podpory uvedený v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1182/2007 se vypočítává každý rok na základě hodnoty produkce uvedené na trh během referenčního období dvanácti měsíců, které stanoví členské státy.

2.   Rererenční období stanoví členské státy pro každou organizaci producentů jako:

a)

období 12 měsíců, začínající nejdříve 1. ledna tři roky před rokem, v němž se provádí operační program, a končící nejpozději 1. srpna téhož roku, nebo

b)

průměrná hodnota ze tří po sobě následujících období 12 měsíců začínajících nejdříve 1. ledna pět let před rokem, v němž se provádí operační program, a končících nejpozději 1. srpna téhož roku.

3.   Toto dvanáctiměsíční období je účetním obdobím dotyčné organizace producentů.

Referenční období se během operačního programu nemění, vyjma řádně odůvodněných situací.

4.   Pokud dojde ke snížení hodnoty produktu z důvodů, které jsou ke spokojenosti členského státu řádně odůvodněné, za něž organizace producentů nenese odpovědnost a jimž nemohla zabránit, nesmí být hodnota produkce uváděné na trh stanovená v odstavci 1 nižší než 65 % hodnoty dotyčného produktu v předchozím referenčním období.

Důvody uvedené v prvním pododstavci jsou řádně odůvodněné.

5.   Pokud nedávno uznané organizace producentů nemají dostatečné historické údaje o produkci uvedené na trh pro účely odstavce 2, za hodnotu produkce uvedené na trh se může považovat hodnota produkce uvedené na trh poskytnutá organizací producentů za účelem uznání. Výpočet se provede jako průměrná hodnota produkce uvedené na trh za tři předchozí roky, a to za všechny producenty, kteří jsou členy organizace producentů v okamžiku předložení žádosti o uznání.

6.   Členské státy přijmou opatření nezbytná pro shromáždění informací o hodnotě produkce uváděné na trh organizacemi producentů, které operační programy nepředložily.

7.   Odchylně od odstavce 1 a 6 se hodnota produkce uvedené na trh za referenční období vypočte v souladu s právními předpisy platnými pro dané referenční období.

Oddíl 2

Provozní fondy

Článek 54

Řízení

Členské státy zajistí, aby provozní fondy byly řízeny takovým způsobem, aby externí auditoři mohli každoročně zjistit a kontrolovat jejich výdaje a příjmy a udělovat osvědčení o výdajích a příjmech.

Článek 55

Financování provozních fondů

Finanční příspěvky do provozního fondu podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007 určuje organizace producentů.

Všichni producenti mají možnost využívat provozní fond a všichni producenti mají možnost podílet se demokraticky na rozhodnutích o využívání finančních prostředků organizace producentů a o finančních příspěvcích do provozních fondů.

Článek 56

Sdělování odhadované výše příspěvku

Organizace producentů sdělí členským státům nejpozději do 15. září odhadované výše příspěvku Společenství, příspěvku svých členů a samotné organizace producentů do provozních fondů na následující rok spolu s operačními programy nebo žádostmi o schválení jejich změn.

Členské státy mohou stanovit pozdější datum než 15. září.

Výpočet odhadované výše provozního fondu se zakládá na operačních programech a hodnotě produkce uváděné na trh. Výpočet se rozdělí na výdaje na opatření na předcházení krizím a jejich řízení a na ostatní opatření.

Oddíl 3

Operační programy

Článek 57

Vnitrostátní strategie

1.   Celková struktura a obsah vnitrostátní strategie podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1182/2007 se ode dne 1. ledna 2009 stanoví v souladu s pokyny podle přílohy VII. Členské státy před tímto datem stanoví její celkovou strukturu a obsah. Může se skládat z regionálních složek.

Vnitrostátní strategie zahrnuje všechna rozhodnutí přijatá a ustanovení schválená členskými státy podle hlavy III nařízení (ES) č. 1182/2007 a této hlavy.

2.   Vnitrostátní strategie, včetně začlenění vnitrostátního rámce podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007, se stanoví předtím, než se na každý daný rok předloží návrhy operačních programů. Vnitrostátní rámec se začlení po jeho předložení Komisi a po jeho případné změně v souladu s čl. 12 odst.1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1182/2007.

3.   Součástí postupu vypracování vnitrostátní strategie je analýza výchozí situace, za jejíž provedení odpovídá členský stát. Zjišťuje a vyhodnocuje potřeby, jež je nutno splnit, třídí potřeby na stupnici priorit, určuje cíle stanovené operačními programy ke splnění takových prioritních potřeb, očekávané výsledky a kvantifikované cíle, jichž je třeba dosáhnout ve vztahu k výchozí situaci, a stanovuje nejvhodnější opatření pro dosahování těchto cílů.

4.   Členské státy rovněž zajistí sledování a hodnocení vnitrostátní strategie a její provádění prostřednictvím operačních programů.

Vnitrostátní strategii lze pozměňovat, a to zejména s ohledem na sledování a hodnocení. Tyto změny se provádějí před předložením návrhu operačních programů na každý daný rok.

5.   Členské státy ve vnitrostátní strategii stanoví maximální procentní podíly z fondu, které lze vynaložit na jednotlivá opatření a/nebo druh činnosti a/nebo výdaj, aby tak byla zajištěna přiměřená rovnováha mezi různými opatřeními.

Článek 58

Vnitrostátní rámec pro environmentální opatření

1.   Kromě oznámení podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007 oznámí členské státy Komisi rovněž všechny změny vnitrostátního rámce, provedené postupem podle čl. 12 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1182/2007. Komise zpřístupní rámec ostatním členským státům způsobem, jenž uzná za vhodný.

2.   Rámec stanoví neúplný seznam environmentálních opatření a souvisejících podmínek použitelných v daném členském státě pro účely čl. 9 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 a pro každé vybrané environmentální opatření uvede:

a)

konkrétní závazek nebo závazky z opatření plynoucí a

b)

odůvodnění opatření na základě jeho očekávaného environmentálního dopadu ve vztahu k environmentálním potřebám a prioritám.

Článek 59

Doplňková pravidla členských států

Členské státy mohou přijmout pravidla doplňující nařízení (ES) č. 1182/2007 a toto nařízení týkající se způsobilosti opatření, akcí nebo výdajů v rámci operačních programů.

Článek 60

Vztah k programům rozvoje venkova

1.   Akcím, na které se vztahují opatření stanovená tímto nařízením, nelze s výhradou odstavce 2 udělit podporu v rámci programu nebo programů rozvoje venkova členských států schválených podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

2.   Pokud je opatřením potenciálně způsobilým podle tohoto nařízení výjimečně udělena podpora v souladu s čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005, členské státy zajistí, aby příjemce mohl podporu na danou akci obdržet pouze v rámci jednoho režimu.

K tomuto účelu členské státy při začlenění opatření obsahujících takové výjimky do svých programů rozvoje venkova zajistí, aby vnitrostátní strategie podle článku 57 tohoto nařízení stanovila kritéria a správní ustanovení, která budou uplatňovat v programech rozvoje venkova.

Úroveň podpory pro opatření podle tohoto nařízení v případě potřeby a aniž jsou dotčena ustanovení čl. 10 odst. 1 a 3 a článku 11 nařízení (ES) č. 1182/2007 nepřekročí výši použitelnou pro opatření v rámci programu rozvoje venkova.

Podpora pro environmentální opatření, vyjma pořízení stálých aktiv, je omezena na maximální částky stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005 pro agroenvironmentální platby. Tyto částky mohou být ve výjimečných případech zvýšeny, přičemž se zohlední zvláštní okolnosti, které je třeba zdůvodnit v rámci vnitrostátní strategie podle článku 57 tohoto nařízení.

Článek 61

Obsah operačních programů a způsobilé výdaje

1.   Operační programy zahrnují:

a)

popis výchozí situace, založený podle potřeby na ukazatelích výchozího stavu uvedených v příloze XIV;

b)

cíle programu se zřetelem na prognózy produkce a odbytu, a dále objasnění, jak program přispívá k vnitrostátní strategii a potvrzení, že je v souladu s vnitrostátní strategií, včetně jeho vyváženosti z hlediska činností. Charakteristika cílů odkazuje na cíle definované ve vnitrostátní strategii a vyznačuje měřitelné cíle, aby se usnadnilo sledování postupně dosahovaného pokroku při provádění programu;

c)

podrobný popis opatření, včetně opatření pro předcházení krizím a jejich řešení, který obsahuje jednotlivé akce a prostředky k dosažení těchto cílů v každém roce provádění programu. Popis musí vyznačit rozsah, v němž jsou různá opatření navrhována:

i)

doplňkově a v souladu s ostatními opatřeními, včetně opatření financovaných nebo způsobilých pro podporu z jiných prostředků Evropského společenství, zvláště pro podporu rozvoje venkova. V tomto ohledu se podle potřeby rovněž uvede konkrétní odkaz na opatření prováděná v rámci předchozích operačních programů;

ii)

neplyne z nich žádné riziko dvojího financování z prostředků Evropského společenství;

d)

dobu trvání programu; a

e)

finanční hlediska, zejména:

i)

metodu výpočtu a výši finančních příspěvků;

ii)

postup pro financování provozního fondu;

iii)

údaje nezbytné pro odůvodnění různých výší příspěvků a

iv)

rozpočet a časový rozvrh pro provádění činností pro každý rok provádění programu.

2.   Různé environmentální akce lze kombinovat za předpokladu, že se navzájem doplňují a jsou navzájem slučitelné.

V případě této kombinace je při stanovení výše podpory zohledněn konkrétní ušlý příjem a dodatečné náklady vzniklé v důsledku této kombinace.

3.   Investice, včetně investic podle leasingových smluv, jejichž doba splácení překročí délku operačního programu, mohou být v řádně hospodářsky odůvodněných případech převedeny do následného operačního programu, a to zejména v případech, kdy je doba fiskální amortizace delší než pět let.

V případě náhrad za investice je zbytková hodnota nahrazovaných investic:

a)

přičtena k provoznímu fondu organizace producentů nebo

b)

odečtena od nákladů na náhradu.

Investice nebo činnosti mohou být prováděny v jednotlivých zemědělských podnicích členů organizace producentů za podmínky, že přispívají ke splnění cílů operačního programu. Opustí-li člen organizaci producentů, členské státy zajistí, aby byla investice nebo její zbytková hodnota navrácena, pokud členský stát nestanoví jinak.

4   Operační programy nezahrnují akce ani výdaje uvedené na seznamu v příloze VIII.

5.   Výdaje v rámci operačního programu způsobilé pro podporu jsou omezeny výší skutečně vzniklých nákladů. Členské státy však mohou namísto toho předem a řádně odůvodněným způsobem stanovit standardní paušální sazby v těchto případech:

a)

standardní paušální sazby jsou uvedeny v příloze VIII,

b)

dodatečné vnější dopravní náklady na kilometr, srovnané s náklady na kamionovou dopravu, vzniklé při použití železniční a/nebo lodní dopravy jako součást opatření ochrany životního prostředí, a

c)

dodatečných nákladů a ušlého příjmu v důsledku environmentálních akcí, vypočtených v souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení (ES) č. 1974/2006.

Členské státy přezkoumají tyto sazby nejméně jednou za pět let.

6.   Aby akce mohla být způsobilá, musí se u více než 50 % dotčených produktů (podle hodnoty), které pod ní spadají, jednat o produkty, pro něž je organizace producentů uznána. Aby mohly být do těchto 50 % započítány, musí tyto produkty pocházet od členů organizace producentů nebo od členů jiné organizace producentů. Na výpočet hodnoty se použijí příslušná pravidla v článku 52.

Článek 62

Doklady, které je třeba předložit

K operačním programům se přikládá zejména:

a)

doklad o zřízení provozního fondu;

b)

písemný závazek organizace producentů, že bude dodržovat nařízení (ES) č. 1182/2007 a toto nařízení; a

c)

písemný závazek organizace producentů, že nepřijala a nepřijme přímo ani nepřímo financování Společenství nebo vnitrostátní financování s ohledem na akce, z nichž vyplývá nárok na podporu podle tohoto nařízení.

Článek 63

Částečné operační programy

1.   Podle článku 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 mohou členské státy oprávnit sdružení organizací producentů, aby předložilo svůj vlastní částečný operační program, který se skládá z akcí, které dvě nebo více členských organizací producentů vymezily, avšak v rámci svých operačních programů neprovedly.

2.   Na částečné operační programy se použijí stejná pravidla jako na ostatní operační programy a posuzují se společně s operačními programy členských organizací producentů.

3.   Členské státy zajistí, aby:

a)

tyto činnosti byly plně financovány z příspěvků členských organizací producentů, vyplácených z provozních fondů těchto organizací;

b)

tyto činnosti a odpovídající finanční účast byly uvedeny v operačních programech všech zúčastněných organizací producentů; a

c)

neexistovalo riziko dvojí podpory a aby byl přiměřeně použit článek 60.

Článek 64

Lhůta pro podání

Organizace producentů předkládají operační programy ke schválení příslušnému orgánu v členském státě, v němž má organizace producentů své sídlo, nejpozději do 15. září roku, který předchází roku, v němž se mají operační programy provádět. Členské státy však mohou toto datum posunout.

Jestliže právnická osoba nebo jednoznačně definovaná část právnické osoby, včetně seskupení producentů, předloží žádost o uznání jako organizace producentů, může zároveň předložit ke schválení operační program uvedený v prvním odstavci. Schválení programu je podmíněno získáním uznání nejpozději do data stanoveného v čl. 65 odst. 2.

Článek 65

Rozhodnutí

1.   Příslušný vnitrostátní orgán podle potřeby:

a)

schvaluje výši fondů a programy, které splňují požadavky nařízení (ES) č. 1182/2007 a požadavky této kapitoly;

b)

schvaluje programy, pokud organizace producentů souhlasí s určitými změnami; nebo

c)

zamítá programy nebo části programů.

2.   Příslušný vnitrostátní orgán přijme rozhodnutí o programech a fondech nejpozději do 15. prosince roku, v němž byly podány.

Členské státy oznámí tato rozhodnutí organizacím producentů nejpozději do 15. prosince.

V řádně zdůvodněných případech však může příslušný vnitrostátní orgán rozhodnout o operačních programech a fondech nejpozději do 20. ledna následujícího po datu žádosti. Rozhodnutí o schválení může stanovit, že výdaje jsou způsobilé od 1. ledna roku následujícího po žádosti.

Článek 66

Změny operačních programů pro následující roky

1.   Organizace producentů mohou nejpozději do 15. září žádat o změny operačních programů, včetně případného prodloužení jejich trvání na celkovou dobu trvání pěti let, které se použijí od 1. ledna následujícího roku.

Členské státy však mohou datum pro předkládání žádostí posunout.

2.   K žádostem o změny se přikládají podpůrné doklady, v nichž se uvádí důvod, povaha a důsledky navrhovaných změn.

3.   Příslušný orgán přijme rozhodnutí o změnách operačních programů nejpozději do 15. prosince.

V řádně zdůvodněných případech však mohou členské státy rozhodnout o změnách operačních programů nejpozději do 20. ledna následujícího po datu žádosti. Rozhodnutí o schválení může stanovit, že výdaje jsou způsobilé od 1. ledna roku následujícího po žádosti.

Článek 67

Změny operačních programů během roku

1.   Členské státy mohou povolit změny operačních programů během roku za podmínek, které samy určí.

2.   Příslušný vnitrostátní orgán může organizacím producentů povolit, aby během roku:

a)

provedly své operační programy pouze zčásti;

b)

změnily obsah operačního programu, v případě potřeby včetně prodloužení jeho trvání až do celkové doby trvání pěti let;

c)

zvýšily výši provozního fondu maximálně o 25 % původně schválené částky a tuto výši snížily o procentní podíl, jenž určí členské státy, pokud zůstanou zachovány všeobecné cíle operačního programu. Členské státy mohou tento procentní podíl zvýšit v případě spojení organizací producentů podle čl. 31 odst. 1.

3.   Členské státy určí podmínky, za nichž mohou být operační programy během roku změněny bez předchozího schválení příslušným vnitrostátním orgánem. Tyto změny jsou způsobilé pro podporu pouze v případě, že jsou organizací producentů bezodkladně sděleny příslušnému orgánu.

Článek 68

Časový plán operačních programů

1.   Operační programy se provádějí v ročních obdobích od 1. ledna do 31. prosince.

2.   Operační programy schválené nejpozději 15. prosince se provádějí od 1. ledna následujícího roku.

Provádění programů schválených po 15. prosinci se posouvá o jeden rok.

Odchylně od prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce je v případě použití čl. 65 odst. 2 třetího pododstavce nebo čl. 66 odst. 3 druhého pododstavce provádění operačních programů schválených podle uvedených ustanovení zahájeno nejpozději 31. ledna následujícího po jejich schválení.

Oddíl 4

Podpora

Článek 69

Schválená výše podpory

Členské státy oznámí organizacím producentů a sdružením organizací producentů schválenou výši podpory podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007 nejpozději do 15. prosince.

V případě použití čl. 65 odst. 2 třetího pododstavce nebo čl. 66 odst. 3 druhého pododstavce tohoto nařízení oznámí členské státy schválenou výši podpory nejpozději do 20. ledna.

Článek 70

Žádosti

1.   Organizace producentů podávají příslušnému orgánu žádost o podporu nebo o zbývající částku podpory na každý operační program, na který je podpora žádána, nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který je podpora žádána.

2.   K žádostem se přikládají podpůrné dokumenty uvádějící:

a)

požadovanou podporu;

b)

hodnotu produkce uváděné na trh;

c)

finanční příspěvky vybrané od členů organizace producentů a příspěvky samé organizace producentů;

d)

výdaje vynaložené v rámci operačního programu;

e)

výdaje týkající se předcházení krizím a jejich řešení rozdělené podle jednotlivých akcí;

f)

podíl provozního fondu vydaný na opatření pro předcházení krizím a jejich řešení rozdělený podle jednotlivých akcí;

g)

soulad s čl. 9 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 písm. a) nebo b) a článkem 10 nařízení (ES) č. 1182/2007;

h)

písemný závazek, že organizace producentů nepřijala žádné dvojí financování Společenstvím nebo vnitrostátní financování s ohledem na opatření a/nebo akce, z nichž vyplývá nárok na podporu podle tohoto nařízení; a

i)

důkaz o provedení dotyčné akce v případě žádosti o platbu standardní paušální sazby podle čl. 61 odst. 4.

3.   Žádosti se mohou vztahovat na plánované, avšak neuskutečněné výdaje, pokud se prokáže, že:

a)

dotyčné činnosti nemohly být provedeny nejpozději do 31. prosince roku provádění operačního programu z důvodů, které dotyčná organizace producentů nemohla ovlivnit;

b)

tyto činnosti mohou být provedeny nejpozději do 30. dubna následujícího roku; a

c)

ekvivalentní příspěvek organizace producentů zůstává v provozním fondu.

Podpora se vyplatí a jistota složená podle čl. 72 odst. 3 se uvolní pouze pod podmínkou, že se nejpozději do 30. dubna roku následujícího po roce, pro který bylo dotyčné vydání plánováno, prokáže provedení plánovaného vydání uvedeného v prvním pododstavci písm. b), a na základě skutečně vzniklého nároku na podporu.

4.   Pokud jsou žádosti podány po datu stanoveném v odstavci 1, podpora se sníží o 1 % za každý den prodlení.

Ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech může příslušný orgán přijmout žádosti po datu stanoveném v odstavci 1, pokud byly provedeny nezbytné kontroly a je dodržena lhůta pro výplatu stanovená v článku 71.

Článek 71

Vyplácení podpory

Členské státy vyplácejí podporu nejpozději do 15. října roku následujícího po roce provádění programu.

Článek 72

Zálohy

1.   Členské státy mohou organizacím producentů povolit, aby zažádaly o to, aby jim byla jako záloha vyplacena část podpory odpovídající předvídatelným výdajům vznikajícím v rámci operačního programu během tří až čtyřměsíčního období začínajícího v měsíci, v němž byla žádost podána.

2.   Žádosti o vyplacení záloh se podávají podle rozhodnutí členských států buď v režimu tří měsíců v lednu, dubnu, červenci a říjnu, nebo v režimu čtyř měsíců v lednu, květnu a září.

Celková částka záloh vyplacených na daný rok nesmí přesáhnout 80 % výše podpory původně schválené pro daný operační program.

3.   Podle nařízení (EHS) č. 2220/85 se zálohy vyplácejí až po složení jistoty rovnající se 110 % zálohy.

Členské státy stanoví podmínky, které zajistí, že jsou finanční příspěvky do provozního fondu vybírány v souladu s článkem 54 a článkem 55 tohoto nařízení a že jsou dříve vyplacené zálohy skutečně vynaloženy.

4.   Žádosti o uvolnění jistot mohou být předkládány během běžného roku programu a jsou provázeny příslušnými podpůrnými dokumenty.

Jistoty se uvolňují až do 80 % vyplacených záloh.

5.   Hlavním požadavkem ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85 je provedení operací stanovených v operačních programech při dodržení závazků stanovených v čl. 62 písm. b) a c) tohoto nařízení.

Při nedodržení hlavního požadavku nebo závažném porušení závazků stanovených v čl. 62 písm. b) a c) jistota propadne, aniž jsou dotčeny jiné sankce, které je možné použít podle kapitoly V oddílu 3.

V případě nesplnění ostatních požadavků jistota propadá v poměru k závažnosti vzniklého protiprávního jednání.

6.   Členské státy mohou pro zálohy na platby stanovit minimální částku a lhůty.

Článek 73

Částečné platby

Členské státy mohou organizacím producentů povolit, aby žádaly o proplacení části podpory odpovídající výdajům vyplývajícím z operačního programu.

Žádosti lze podávat kdykoli, avšak maximálně třikrát během jednotlivého roku. Musí být provázeny příslušnými podpůrnými dokumenty.

Celková výše plateb na základě žádostí o části podpory nesmí přesáhnout 80 % původně schválené výše podpory na operační program nebo výše skutečných výdajů, podle toho, která částka je menší.

Členské státy mohou pro částečné platby stanovit minimální částku a lhůty.

KAPITOLA III

Opatření pro předcházení krizím a jejich řízení

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 74

Volba opatření pro předcházení krizím a jejich řešení

Členské státy mohou stanovit, že se na jejich území nepoužije jedno nebo více opatření uvedených v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1182/2007.

Článek 75

Úvěry na financování opatření pro předcházení krizím a jejich řešení

Úvěry čerpané na financování opatření pro předcházení krizím a jejich řešení podle čl. 9 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1182/2007, jejichž lhůta splácení přesahuje dobu trvání operačního programu, mohou být z oprávněných hospodářských důvodů převedeny do následujícího operačního programu.

Oddíl 2

Stahování z trhu

Článek 76

Definice

Tento oddíl stanoví pravidla pro stahování z trhu podle čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1182/2007. Pro účely této kapitoly se spojeními „produkty stažené z trhu“, „stažené produkty“ a „produkty nenabízené k prodeji“ rozumějí produkty, které jsou takto staženy z trhu.

Článek 77

Obchodní normy

1.   Jestliže pro daný produkt existuje obchodní norma podle čl. 2 odst. 2 a 7 nařízení (ES) č. 1182/2007, musí produkty stažené z trhu těmto normám odpovídat, s výjimkou ustanovení o obchodní úpravě a označení produktů. Produkty mohou být staženy hromadně bez ohledu na jejich velikost, jsou-li splněny minimální požadavky pro třídu II, zejména pokud jde o jakost a velikost.

Malé produkty popsané v příslušných normách však musí splňovat příslušné obchodní normy, včetně předpisů o obchodní úpravě a označení produktů.

2.   Jestliže pro daný produkt žádné takové obchodní normy neexistují, musí produkty stažené z trhu splňovat minimální požadavky stanovené v příloze IX. Členské státy mohou stanovit dodatečná pravidla doplňující uvedené minimální požadavky.

Článek 78

Tříletý průměr pro stažení z trhu k bezplatnému rozdělení

Limit 5 % z objemu produkce uvedené na trh podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1182/2007 se vypočte na základě aritmetického průměru celkových objemů produktů, pro něž je uznána organizace producentů a které byly prostřednictvím organizace producentů uvedeny na trh během tří předešlých roků.

U nedávno uznaných organizací producentů se použijí tyto údaje pro hospodářské roky před uznáním:

a)

jestliže organizace byla seskupením producentů, pak v příslušných případech ekvivalentní údaje za takové seskupení producentů, nebo

b)

objem platný pro žádost o uznání.

Článek 79

Předběžné oznámení stažení z trhu

1.   Organizace producentů a sdružení organizací producentů oznamují příslušným národním orgánům předem v písemné formě telekomunikačními prostředky nebo elektronickou cestou všechna plánovaná stažení z trhu. V tomto oznámení je zejména uveden seznam produktů, na které se intervence vztahuje, a jejich hlavní vlastnosti s ohledem na příslušné obchodní normy, odhadované množství každého příslušného produktu, jejich předpokládané určení a místo, na kterém mohou být stažené produkty kontrolovány podle článku 110. Oznámení obsahují potvrzení, že stažené produkty splňují platné obchodní normy nebo minimální požadavky uvedené v článku 77.

2.   Členské státy stanoví podrobná pravidla pro organizace producentů s ohledem na oznámení podle odstavce 1, zejména pokud jde o lhůty.

3.   Ve lhůtách podle odstavce 2 členské státy:

a)

buď provádějí kontrolu podle čl. 110 odst. 1, a pokud nejsou zjištěny žádné nesrovnalosti, schválí stažení, jak bylo stanoveno při kontrole; nebo

b)

v případech podle čl. 110 odst. 3 neprovádějí kontrolu podle čl. 110 odst. 1 a v tom případě o tom informují organizace producentů v písemné formě telekomunikačními prostředky nebo elektronickou cestou a schválí stažení, jak bylo oznámeno.

Článek 80

Podpora

1.   Podpora na stažení z trhu, složená z příspěvku Společenství a příspěvku organizace producentů, nesmí činit více než částky stanovené v příloze X pro produkty uvedené v dané příloze. U ostatních produktů členské státy stanoví maximální výši podpory.

2.   Stažení z trhu nesmí překročit 5 % objemu produkce určitého produktu uváděné na trh danou organizací producentů.

Objem produkce uváděné na trh se vypočte jako průměr objemu produkce uváděné na trh v předchozích třech letech. Pokud tento údaj není k dispozici, použije se objem produkce uváděné na trh, za kterou byla organizace producentů uznána.

Procentní podíly uvedené v prvním pododstavci jsou roční průměry za období posledních tří let s ročním intervalem spolehlivosti ve výši 3 %.

Článek 81

Určení stažených produktů

1.   Členské státy stanoví přípustná určení pro produkty, které jsou předmětem stažení z trhu. Přijmou předpisy zajišťující, aby ze stažení produktu z trhu nebo jeho určení nevyplynul nepříznivý dopad na životní prostředí ani žádné nepříznivé rostlinolékařské důsledky. Náklady vzniklé organizacím producentů v důsledku dosažení souladu s těmito ustanoveními jsou způsobilé jako součást podpory na stažení z trhu v rámci operačního programu.

2.   Určení uvedená v odstavci 1 tohoto článku zahrnují bezplatné rozdělení, což znamenají ta určení, na něž se odkazuje v čl. 10 odst. 4 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1182/2007 a jakákoliv další ekvivalentní určení schválená členskými státy.

Členské státy provedou všechna potřebná opatření pro usnadnění kontaktů a spolupráce mezi organizacemi producentů a příjemci, které na základě žádosti schválily jako adresáty bezplatného rozdělení.

3.   Postoupení produktů zpracovatelskému průmyslu je možné pouze za předpokladu, že tím nedojde k narušení hospodářské soutěže v rámci dotyčných průmyslových odvětví uvnitř Společenství, nebo pokud jde o dovážené produkty.

Článek 82

Přepravní náklady

1.   Náklady na přepravu pro bezplatné rozdělení všech produktů stažených z trhu jsou způsobilé v rámci operačních programů na základě paušálních částek stanovených v závislosti na vzdálenosti mezi místem stažení a místem dodávky podle přílohy XI.

V případě námořní přepravy Komise stanoví náklady na přepravu, které mohou být hrazeny na základě skutečných nákladů na přepravu a vzdálenosti. Takto stanovená náhrada nesmí přesahovat náklady na pozemní přepravu po nejkratší trase mezi místem nakládky a teoretickým místem výstupu. Pro částky stanovené v příloze XI se používá opravný koeficient 0,6.

2.   Náklady na přepravu jsou hrazeny straně, která skutečně nese finanční náklady na příslušnou přepravní operaci.

Tuto platbu je možné provést pouze po předložení podpůrných dokladů, které obsahují zejména tyto údaje:

a)

jména přijímajících organizací;

b)

množství dotčených produktů;

c)

převzetí přijímajícími organizacemi a použité dopravní prostředky; a

d)

skutečně vzniklé náklady na přepravu.

Článek 83

Náklady na třídění a balení

1.   Náklady na třídění a balení čerstvého ovoce a zeleniny stažených z trhu pro bezplatné rozdělení jsou způsobilé v rámci operačního programu ve výši paušální částky 132 EUR na tunu čisté hmotnosti v případě produktů v baleních o čisté hmotnosti menší než 25 kilogramů.

2.   Balení produktů pro bezplatné rozdělování jsou opatřena evropským znakem a jedním nebo více z nápisů uvedených v příloze XII.

3.   Náklady na třídění a balení jsou hrazeny organizaci producentů, která prováděla tyto operace.

Tuto platbu je možné provést pouze po předložení podpůrných dokladů, které obsahují zejména tyto údaje:

a)

jména přijímajících organizací;

b)

množství dotčených produktů; a

c)

převzetí přijímajícími organizacemi, s uvedením druhu obchodní úpravy.

Článek 84

Podmínky pro příjemce stažených produktů

1.   Příjemci stažených produktů podle čl. 10 odst. 4 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1182/2007 se zavazují:

a)

dodržovat ustanovení tohoto nařízení;

b)

vést samostatné skladové a finanční výkazy pro příslušná opatření;

c)

podrobit se kontrolám podle předpisů Společenství; a

d)

předložit podkladovou dokumentaci o konečném určení každého příslušného produktu ve formě přejímacího listu (nebo rovnocenného dokladu), který potvrzuje, že stažené produkty byly převzaty třetí stranou pro jejich bezplatné rozdělování.

Členské státy však mohou rozhodnout, že příjemci nemusí vést tyto výkazy ani účetnictví podle písm. b) prvního pododstavce, pokud dostávají pouze malá množství a pokud státy posoudí riziko jako nízké. O tomto rozhodnutí a jeho odůvodnění se provede záznam;

2.   Příjemci stažených produktů pro jiná určení se zavazují:

a)

dodržovat ustanovení tohoto nařízení;

b)

vést samostatné skladové a finanční výkazy pro příslušná opatření, pokud to členské státy posoudí jako vhodné i přes skutečnost, že produkt byl před dodáním denaturován;

c)

podrobit se kontrolám podle předpisů Společenství; a

d)

v případě stažených produktů určených pro destilaci se rovněž zavazují, že nezažádají o dodatečnou podporu pro alkohol vyrobený z příslušných produktů.

Oddíl 3

Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

Článek 85

Definice sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

1.   Sklízení nezralého ovoce a zeleniny znamená úplné sklizení produktů neuváděných na trh v určité oblasti, které se provádí před počátkem obvyklé sklizně. Dotčené produkty nesmějí být poškozeny ještě před sklizní nezralého ovoce a zeleniny, a to ani klimatickými podmínkami, chorobou, ani jiným způsobem.

2.   Nesklízení nastává tam, kde se z dotyčné oblasti nesklidí během normálního produkčního cyklu žádná produkce k obchodním účelům. Zničení produktů v důsledku klimatického jevu nebo napadení chorobou se nepokládá za nesklízení.

3.   Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a nesklízení doplňuje běžné pěstitelské postupy a liší se od nich.

Článek 86

Podmínky sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

1.   Pokud jde o opatření pro sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení, členské státy:

a)

přijmou prováděcí předpisy k provádění opatření, včetně předběžného oznámení o nesklízení nebo sklízení nezralého ovoce a zeleniny, o jejich obsahu a lhůtách a o výši náhrad k výplatě a o používání opatření, a dále stanoví podrobný seznam produktů způsobilých v rámci opatření;

b)

přijmou předpisy zajišťující, aby jejich použití nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí ani žádný nepříznivý rostlinolékařský důsledek;

c)

zajistí, aby bylo možné kontrolovat, zda jsou všechna opatření správně prováděna, a nevydají souhlas k použití opatření, kde tomu tak není.

d)

použijí takové kontroly, aby zajistily, že opatření jsou prováděna správně, a to i s ohledem na ustanovení uvedená v písmenech a) a b).

2.   Organizace producentů a sdružení organizací producentů oznamují příslušným vnitrostátním orgánům předem v písemné formě telekomunikačními prostředky nebo elektronickou cestou všechna plánovaná sklízení nezralého ovoce a zeleniny či jejich nesklízení.

Do prvního oznámení v každém roce za daný produkt zahrnou analýzu založenou na očekávané tržní situaci, která odůvodňuje sklízení nezralého ovoce a zeleniny jako opatření na předcházení krizím.

3.   Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení nesmí být zároveň uplatněno na stejný produkt a stejnou oblast během jednoho daného roku, ani během dvou po sobě následujících let.

4.   Vyrovnávací platby, které zahrnují jak příspěvek Společenství, tak i příspěvek organizace producentů na sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení, jsou členskými státy stanoveny podle odst. 1 písm. a) jako platby na hektar:

a)

na úrovni, která pokrývá pouze dodatečné náklady vzniklé použitím opatření, s ohledem na environmentální a rostlinolékařské řízení nezbytné pro dodržení ustanovení přijatých v souladu s odst. 1 písm. b), nebo

b)

na úrovni, která pokrývá nejvýše 90 % maximální míry podpory na stažení z trhu podle článku 80.

Oddíl 4

Propagace a komunikace

Článek 87

Provádění propagačních a komunikačních opatření

1.   Členské státy přijmou podrobná ustanovení k provádění propagačních a komunikačních opatření. Tato ustanovení musí v případě potřeby umožnit rychlé použití opatření.

2.   Akce v rámci propagačních a komunikačních opatření doplňují veškeré probíhající propagační a komunikační akce dotčené organizace producentů.

Oddíl 5

Vzdělávání

Článek 88

Provádění vzdělávacích opatření

Členské státy přijmou podrobná ustanovení k provádění vzdělávacích opatření.

Oddíl 6

Pojištění úrody

Článek 89

Cíl opatření k pojištění úrody

Opatření k pojištění úrody řídí organizace producentů, která přispívá k ochraně příjmů producentů a k pokrytí tržních ztrát vzniklých organizaci producentů a/nebo jejím členům v případech, kdy dojde k jejich poškození v důsledku přírodních katastrof, klimatických jevů a případně chorob nebo zamoření škůdci.

Článek 90

Provádění opatření k pojištění úrody

1.   Pokud jde o opatření k pojištění úrody, členské státy přijmou podrobná ustanovení k provádění uvedených opatření, mezi nimi opatření nezbytná k zajištění toho, aby opatření k pojištění úrody nenarušila hospodářskou soutěž na pojistném trhu.

2.   Členské státy mohou dodatečným vnitrostátním financováním přispívat k podpoře opatření k pojištění úrody, která využívají prostředky provozního fondu. Celková veřejná podpora na pojištění úrody však nesmí převýšit:

a)

80 % nákladů na pojistné zaplacené producenty za pojištění ztrát v důsledku nepříznivých klimatických jevů, které lze přirovnat k přírodním katastrofám;

b)

50 % nákladů na pojistné zaplacené producenty za pojištění:

i)

ztrát uvedených v písmenu a) a dalších ztrát způsobených nepříznivými klimatickými jevy; a

ii)

ztrát způsobených chorobami zvířat a rostlin nebo zamořením škůdci.

Limit stanovený v prvním pododstavci písm. b) platí i v těch případech, kdy je jinak provozní fond způsobilý krýt 60 % finanční podpory Společenství podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007.

3.   Pojištění úrody nekryje platby pojistného, které nahrazují producentům více než 100 % utrpěné ztráty příjmů, s přihlédnutím k veškerým náhradám obdrženým producenty z jiných režimů podpory souvisejících s pojištěným rizikem.

4.   Pro účely tohoto článku má spojení „nepříznivý klimatický jev, který může být přirovnán k přírodní katastrofě“ stejný význam jako v čl. 2 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 (28).

Oddíl 7

Podpora na správní náklady zřizování vzájemných fondů

Článek 91

Podmínky podpory na správní náklady na zřizování vzájemných fondů

1.   Pokud jde o podporu na správní náklady na zřizování vzájemných fondů, přijmou členské státy podrobná ustanovení k provádění uvedeného opatření.

2.   Podpora na správní náklady na zřizování vzájemných fondů činí v prvním, druhém a třetím roce provozu vzájemného fondu tento podíl z příspěvku organizace producentů do vzájemného fondu za první, druhý a třetí rok jeho provozu:

a)

10 %, 8 % a 4 % v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo později,

b)

5 %, 4 % a 2 % v ostatních členských státech.

3.   Členské státy mohou stanovit stropy pro částky, které může organizace producentů obdržet jako podporu na správní náklady zřizování vzájemných fondů.

Oddíl 8

Státní podpora na předcházení krizím a jejich řešení

Článek 92

Prováděcí předpisy ve vnitrostátních strategiích

Členské státy, které vyplácejí státní podporu v souladu s čl. 43 písm. c) druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1182/2007, stanoví podrobné předpisy pro provádění uvedeného ustanovení ve svých vnitrostátních strategiích.

KAPITOLA IV

Vnitrostátní finanční podpora

Článek 93

Stupeň organizovanosti producentů

Pro účely čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007 se pokládá stupeň organizovanosti producentů v regionu členského státu za obzvlášť nízký, pokud organizace producentů, sdružení organizací producentů a seskupení producentů v každém ze tří posledních let, za něž jsou k dispozici údaje, uvedly na trh méně než 20 % průměrné hodnoty produkce ovoce a zeleniny.

Článek 94

Schvalování výplaty vnitrostátní finanční podpory

1.   Členské státy předkládají Komisi žádost o schválení výplaty vnitrostátní finanční podpory podle čl. 11 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1182/2007 ve kterémkoli příslušném kalendářním roce do 15. ledna daného roku.

Žádost je doprovázena dokladem prokazujícím, že stupeň organizovanosti producentů v regionu je obzvláště nízký podle definice v článku 93 tohoto nařízení, a dále údaje o dotčených organizacích producentů, výši příslušné podpory a podílu finančních příspěvků poskytovaných v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1182/2007.

2.   Komise schválí nebo zamítne žádost do tří měsíců od jejího předložení. Neodpoví-li Komise v této lhůtě, považuje se žádost za schválenou.

Článek 95

Žádost o platbu a platba vnitrostátní finanční podpory

Organizace producentů žádají o vnitrostátní finanční podporu a členské státy tuto podporu vyplácejí podle článků 70 až 73.

Článek 96

Maximální podíl uhrazení vnitrostátní finanční podpory Společenstvím

Podíl uhrazení vnitrostátní finanční podpory Společenstvím činí 60 % vnitrostátní finanční podpory poskytnuté organizaci producentů.

Článek 97

Uhrazení vnitrostátní finanční podpory Společenstvím

1.   Členské státy žádají Společenství o uhrazení schválené vnitrostátní finanční podpory skutečně vyplacené organizacím producentů nejpozději do 1. března roku následujícího po roce provádění operačních programů.

Žádost je doprovázena dokladem prokazujícím, že v předchozích třech letech byly splněny podmínky uvedené v čl. 11 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1182/2007, a dále údaje o dotčených organizacích producentů, výši skutečně vyplacené podpory a podílu finančních příspěvků skutečně poskytnutých v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1182/2007.

2.   Komise přijme rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí této žádosti.

3.   Jestliže bylo uhrazení podpory Společenstvím schváleno, ohlásí se způsobilé výdaje Komisi postupem stanoveným v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (29).

KAPITOLA V

Obecná ustanovení

Oddíl 1

Sdělování

Článek 98

Zprávy organizací producentů

1.   Organizace producentů podávají spolu s žádostmi o podporu výroční zprávy o provádění operačních programů.

Tyto zprávy se týkají:

a)

operačních programů prováděných během předchozího roku,

b)

hlavních změn operačních programů a

c)

rozdílů mezi odhadovanou podporou a požadovanou podporou.

2.   Pro každý prováděný operační program výroční zpráva uvede:

a)

dosažené úspěchy a výsledky plnění operačního programu, založené podle potřeby na společných ukazatelích výstupů a výsledků uvedených v příloze XIV a popřípadě na dodatečných ukazatelích výstupů a výsledků uvedených ve vnitrostátní strategii; a

b)

shrnutí významných problémů, které bylo třeba řešit při řízení programu, a veškerá opatření přijatá pro zajištění kvality a účinnosti provádění programu.

Ve výročních zprávách se případně uvádí, které účinné záruky byly zavedeny v souladu s vnitrostátní strategií a s čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 s cílem chránit životní prostředí před možnými zvýšenými tlaky v důsledku investic podporovaných v rámci operačního programu.

3.   Za poslední rok provádění operačního programu nahrazuje výroční zprávu podle odstavce 1 zpráva závěrečná.

Závěrečné zprávy uvedou, do jaké míry bylo dosaženo sledovaných cílů v programech. Vysvětlí změny akcí a/nebo metod a určí faktory, které přispěly k úspěchu nebo nezdaru provádění programu a o nichž se uvažuje nebo bude uvažovat při vypracování následných operačních programů nebo při změně stávajících operačních programů.

4.   Jestliže organizace producentů nepředloží členském státu sdělení v souladu s požadavky tohoto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1182/2007 nebo pokud se sdělení jeví nesprávným s ohledem na objektivní skutečnosti známé členském státu, pozastaví členský stát, aniž jsou tím dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, schválení příslušného operačního programu na následující rok až do okamžiku, kdy je sdělení provedeno správně.

Členský stát zahrne do své výroční zprávy uvedené v čl. 99 odst. 3 tohoto nařízení údaje o těchto případech.

Článek 99

Sdělení vyžadovaná od členských států

1.   Členské státy určí jeden příslušný orgán odpovědný za sdělování mezi Komisí a členským státem, která se týkají organizací producentů, seskupení producentů a sdružení organizací producentů. Toto jmenování oznámí Komisi a uvedou kontaktní údaje daného orgánu.

2.   Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. ledna celkovou částku provozního fondu schválenou na daný rok pro všechny operační programy. Toto sdělení jednoznačně uvede celkovou částku provozního fondu i celkovou částku financování provozního fondu Společenstvím. Tyto údaje je nutno dále rozdělit na částky pro opatření pro přecházení krizím a jejich řešení a na ostatní opatření.

3.   Členské státy podají Komisi nejpozději do 15. listopadu každého příslušného roku výroční zprávu o organizacích producentů, seskupeních producentů a o provozních fondech, operačních programech a plánech uznání funkčních v předchozím roce. Tato výroční zpráva musí obsahovat zejména údaje uvedené v příloze XIII.

Oddíl 2

Kontroly

Článek 100

Systém jednoznačné identifikace

Členské státy zajistí používání systému jednoznačné identifikace pro veškeré žádosti o podporu, předkládané stejnou organizací producentů nebo seskupením producentů. Tato identifikace musí být slučitelná se systémem evidence totožnosti uvedeným v čl. 18 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (30).

Článek 101

Žádosti o podporu

Aniž jsou dotčena konkrétní ustanovení tohoto nařízení, členské státy stanoví vhodné postupy pro podávání žádostí o podpory, pro žádosti o uznání nebo o schválení operačního programu i o požadované platby.

Článek 102

Odběr vzorků

Tam, kde je vhodné provádět kontroly na základě odebraných vzorků, zajistí členské státy povahou a četností těchto kontrol a na základě analýzy rizika, aby kontroly byly přiměřené dotyčnému opatření.

Článek 103

Správní kontroly

Správní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu nebo o požadované platby a týkají se všech prvků, které je možné a vhodné kontrolovat správními prostředky. Tyto postupy požadují evidenci provedených operací, výsledků ověřování a opatření přijatých ke zjištěným nesrovnalostem.

Článek 104

Kontroly na místě

1.   O každé kontrole na místě se vypracuje kontrolní zpráva, aby bylo možné ověřovat údaje o provedených kontrolách. Tato zpráva uvádí zejména:

a)

režim podpor a kontrolovanou žádost;

b)

přítomné osoby;

c)

kontrolované akce, opatření a dokumenty; a

d)

výsledky kontroly.

2.   Příjemci může být poskytnuta příležitost zprávu podepsat za účelem potvrzení své přítomnosti při kontrole a připojení poznámek. V případě zjištění nesrovnalostí může příjemce obdržet kopii kontrolní zprávy.

3.   Kontroly na místě lze oznámit předem za podmínky, že tím není ohrožen účel kontroly. Takové předběžné oznámení by mělo být omezeno na nezbytnou minimální lhůtu.

4.   Tam, kde je to možné, provádějí se souběžně kontroly na místě podle tohoto nařízení i ostatní kontroly podle pravidel Společenství, které se týkají zemědělských subvencí. V roce 2008 však mohou být kontroly na místě v případě potřeby prováděny různými subjekty v různou dobu.

Článek 105

Schvalování žádostí u uznání a schvalování operačních programů

1.   Členské státy předtím, než uznají organizaci producentů podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1182/2007, provádějí před udělením uznání návštěvy na místě u organizace producentů, aby ověřily splnění podmínek pro uznání.

2.   Před schválením operačního programu podle článku 65 příslušné vnitrostátní orgány ověří všemi vhodnými prostředky, včetně kontrol na místě, operační programy předložené ke schválení a podle okolností také žádosti o úpravy. Tyto kontroly se týkají zejména:

a)

správnosti údajů poskytnutých podle čl. 61 odst. 1 písm. a), b) a e);

b)

souladu programů s článkem 9 nařízení (ES) č. 1182/2007, jakož i s vnitrostátním rámcem a vnitrostátní strategií;

c)

způsobilosti akcí a způsobilosti navrhovaných výdajů;

d)

soudržnosti a technické kvality programů, přiměřenosti odhadů a plánu podpor, jakož i plánování jejich provedení. Na základě kontrol se ověřuje, zda byly stanoveny měřitelné cíle, aby tak bylo možné monitorovat jejich dosahování, a to, zda stanovené cíle jsou dosažitelné provedením navrhovaných akcí; a

e)

soulad operací, na které se žádá o podporu, s platnými vnitrostátními pravidly a s pravidly Společenství zejména případně o veřejných zakázkách, státní podpoře a dalších příslušných závazných normách stanovených vnitrostátními právními předpisy, ve vnitrostátním rámci nebo vnitrostátní strategii.

Článek 106

Kontroly žádostí o podporu na operační programy

Před poskytnutím platby provádějí členské státy správní kontroly všech žádostí o podporu a na základě vzorků také kontroly na místě.

Článek 107

Správní kontroly žádostí o podporu na operační programy

1.   Správní kontroly žádostí o podporu musí zejména, a pokud je to vhodné pro získání požadované odpovědi, zahrnovat ověření:

a)

výroční a popřípadě také závěrečné zprávy, předané společně s žádostí o provedení operačního programu;

b)

hodnoty produkce uvedené na trh, příspěvků do provozního fondu a vynaložených výdajů;

c)

dodávky produktů a služeb a pravosti uplatňovaných výdajů;

d)

souladu provedených akcí s akcemi zařazenými do schváleného operačního programu; a

e)

dodržování nařízených finančních a dalších limitů a stropů.

2.   Platby financované v rámci operačního programu musí být doloženy fakturami a doklady o provedení platby. Pokud to není možné, musí být platby doloženy dokumenty stejné průkazní hodnoty. Použité faktury musí být vyhotoveny jménem organizace producentů, sdružení organizací producentů, seskupení producentů nebo dceřiné společnosti podle čl. 52 odst. 7 nebo, s výhradou souhlasu členského státu, jménem jednoho nebo více jejích členů.

Článek 108

Kontroly na místě u žádostí o podporu na operační programy

1.   V souvislosti s ověřováním žádosti o podporu uvedeném v čl. 70 odst. 1 provádějí členské státy kontroly na místě u organizací producentů, aby zajistily soulad s podmínkami pro poskytnutí podpory nebo zbývající částky podpory pro daný rok.

Tyto kontroly se týkají zejména:

a)

souladu s kritérii uznání pro daný rok;

b)

čerpání provozního fondu v daném roce, včetně výdajů uváděných v požadavcích na zálohy nebo částečné platby; a

c)

kontrol druhého stupně u výdajů na stažení z trhu a sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení.

2.   Kontroly uvedené v odstavci 1 se musí každý rok vztahovat k podstatnému vzorku žádostí. Vzorek v členských státech, které mají více než 10 uznaných organizací producentů, musí představovat nejméně 30 % celkové podpory. V ostatních případech musí být každá organizace producentů navštívena nejméně jednou za tři roky.

Před výplatou podpory nebo zbývající částky podpory, která se vztahuje k poslednímu roku operačního programu organizace producentů, musí být u každé organizace provedena alespoň jedna kontrola.

3.   Výsledky kontrol na místě se vyhodnocují, aby bylo možné stanovit, zda některé ze zjištěných problémů jsou systémového charakteru a zda z nich plyne riziko pro další podobné akce, příjemce nebo subjekty. Toto hodnocení také musí odhalit příčiny takových situací a zjistit, zda je nutný nějaký další přezkum nebo zda jsou nutné nějaké nápravné či preventivní akce.

Pokud kontroly odhalí vážné nesrovnalosti v regionu nebo v části regionu nebo u konkrétní organizace producentů, provede členský stát během dotyčného roku doplňkové kontroly a zvýší procento odpovídajících žádostí, které mají být zkontrolovány v následujícím roce.

4.   Členské státy na základě analýzy rizika určí, které organizace producentů je třeba kontrolovat.

Při analýze rizika je třeba zejména přihlédnout k:

a)

výši podpory,

b)

zjištěním kontrol v předchozích letech;

c)

prvku nahodilosti a

d)

ostatním parametrům, které určí členské státy, zejména zda jsou organizace zapojené do programu zajištění kvality uznaného oficiálně členskými státy nebo nezávislými certifikačními orgány.

Článek 109

Kontroly na místě k opatřením operačních programů

1.   Členské státy prostřednictvím kontrol na místě k opatřením operačních programů ověřují zejména:

a)

provádění akcí zařazených do operačního programu;

b)

zda je provádění nebo zamýšlené provádění akce v souladu s použitím popsaným ve schváleném operačním programu;

c)

u dostatečného počtu výdajových položek, zda jsou povaha a časové zařazení příslušného výdaje v souladu s předpisy Společenství a odpovídají schváleným specifikacím;

d)

zda lze vzniklé výdaje doložit účetními nebo jinými doklady; a

e)

hodnotu produkce uvedené na trh.

2.   Hodnota produkce uvedené na trh se ověřuje na základě údajů z účetního systému požadovaných vnitrostátními předpisy.

Za tímto účelem se členské státy mohou rozhodnout, že prohlášení o hodnotě produkce uvedené na trh je ověřeno stejným způsobem jako účetní údaje požadované vnitrostátními předpisy.

Kontrola prohlášení o hodnotě produkce uvedené na trh může být provedena předtím, než je předána příslušná žádost o podporu.

3.   Až na výjimečné okolnosti zahrnuje kontrola na místě návštěvu akce, nebo jde-li o akci nehmotnou, návštěvu jejího navrhovatele. Zejména akce v jednotlivých podnicích pokryté vzorkem podle čl. 108 odst. 2 musí být podrobeny nejméně jedné návštěvě, aby se ověřilo jejich provádění.

Členské státy se však mohou rozhodnout, že neprovedou tyto návštěvy u malých operací nebo v případech, kdy posoudí riziko, že nejsou splněny podmínky pro obdržení podpory nebo že nebylo dodrženo provedení operace, jako nízké. O tomto rozhodnutí a jeho odůvodnění se provede záznam.

4.   Kontrola na místě zahrnuje všechny závazky a povinnosti organizace producentů nebo jejích členů, které lze v době návštěvy zkontrolovat.

5.   Do plnění četnosti kontrol podle čl. 108 odst. 2 lze započítat pouze kontroly vyhovující všem požadavkům tohoto článku.

Článek 110

Kontroly prvního stupně při stažení z trhu

1.   Členské státy provádějí ve všech organizacích producentů kontroly prvního stupně při stažení z trhu, které zahrnují kontrolu dokladů a totožnosti a rovněž fyzickou kontrolu, případně odběr vzorků, kontrolu hmotnosti produktů stažených z trhu a kontrolu dodržování podmínek podle článku 77 v souladu s postupy stanovenými v hlavě II kapitole II. Kontrola se provádí po přijetí oznámení podle čl. 79 odst. 1 ve lhůtách podle čl. 79 odst. 2.

2.   Kontroly prvního stupně podle odstavce 1 se vztahují na 100 % množství produktů stažených z trhu. Po skončení této kontroly jsou stažené produkty kromě produktů určených k bezplatnému rozdělení denaturovány nebo vyřazovány pro zpracovatelský průmysl pod dohledem příslušných orgánů za podmínek stanovených členským státem podle článku 81.

Jsou-li však produkty určeny k bezplatnému rozdělení, mohou členské státy kontrolovat menší podíl než je stanoveno v odstavci 2, který však není menší než 10 % příslušných množství během hospodářského roku. Kontrola může proběhnout u organizace producentů a/nebo v místě příjemců produktů. V případě, že kontroly odhalí závažné nesrovnalosti, provádějí příslušné orgány dodatečné kontroly.

Článek 111

Kontroly druhého stupně při stažení z trhu

1.   V rámci kontrol uvedených v článku 108 provádějí členské státy kontroly druhého stupně.

Členské státy stanoví kritéria analýzy a posouzení rizika nedodržení předpisů některými organizacemi producentů při stažení z trhu. Tato kritéria mimo jiné berou v úvahu závěry předchozích kontrol prvního a druhého stupně a skutečnost, zda organizace producentů dodržuje určitý postup pro zajištění jakosti. Tato kritéria se používají pro stanovení minimální četnosti kontrol druhého stupně pro každou organizaci producentů.

2.   Kontroly podle odstavce 1 zahrnují kontroly na místě u organizací producentů a u příjemců stažených produktů, aby bylo zaručeno, že byly dodrženy potřebné podmínky pro vyplacení podpory Společenství. Tyto kontroly zahrnují zejména:

a)

ověření skladových a účetních výkazů vedených všemi organizacemi producentů, které provádějí během příslušného hospodářského roku jedno nebo více stažení z trhu;

b)

ověření množství uvedených na trh podle údajů v žádostech o podporu, a zejména skladových a účetních výkazů, faktur a případně jejich věrohodnosti a rovněž shody údajů v prohlášeních s účetními a/nebo daňovými údaji příslušných organizací producentů;

c)

kontrolu správnosti účetnictví, zejména věrohodnosti čistých příjmů organizace producentů podle údajů v jejich žádostech o platbu, úměrnosti všech nákladů na stažení, účetních záznamů organizace producentů o příjmu podpory Společenství a všech jejích částkách dále vyplacených členům a shody těchto záznamů; a

d)

kontrolu určení stažených produktů podle údajů v žádostech o platbu a kontrolu řádné denaturace, která zajišťuje, že organizace producentů a příjemci dodržovali ustanovení tohoto nařízení.

3.   Kontroly uvedené v odstavci 2 se provádějí u dotčené organizace producentů a příjemců s touto organizací spojených. Každá kontrola zahrnuje odběr vzorků, který se týká nejméně 5 % množství stažených během hospodářského roku organizacemi producentů.

4.   Skladové a účetní výkazy podle odst. 2 písm. a) zaznamenávají pro každý stažený produkt tyto operace (vyjádřené v množstvích):

a)

produkci dodanou členy organizace producentů a členy jiných organizací producentů v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1182/2007;

b)

prodej organizace producentů rozdělený na produkty určené pro trh s čerstvými produkty a na ostatní druhy produktů (včetně surovin pro zpracování); a

c)

produkty stažené z trhu.

5.   Kontroly určení produktů podle odst. 4 písm. c) zahrnují zejména:

a)

namátkovou kontrolu samostatného účetnictví příjemců a případně ověření shody těchto údajů s účetnictvím požadovaným vnitrostátními předpisy; a

b)

kontrolu dodržování příslušných environmentálních předpisů.

6.   V případě, že kontroly druhého stupně odhalí závažné nesrovnalosti, příslušné orgány provádějí podrobnější kontroly druhého stupně pro příslušný hospodářský rok a zvýší četnost kontrol druhého stupně u dotyčných organizací producentů nebo jejich sdružení během následujícího hospodářského roku.

Článek 112

Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

1.   Předtím než proběhne sklízení nezralého ovoce a zeleniny, ověří členské státy formou kontroly na místě, že dotčené produkty nejsou poškozené a že pozemek je dobře obhospodařován. Po sklizení nezralého ovoce a zeleniny ověří členské státy, že dotčená plocha byla zcela sklizena a že sklizený produkt byl denaturován.

Po skončení období sklizně ověří členské státy spolehlivost analýzy založené na očekávané situaci na trhu podle čl. 86 odst. 2. Provedou rovněž analýzu všech rozdílů mezi očekávanou a skutečnou situací na trhu.

2.   Dříve než proběhne nesklízení ovoce a zeleniny, ověří členské státy formou kontroly na místě, že daná plocha byla dobře obhospodařována, že nedošlo k žádné částečné sklizni a že produkt je řádně vyvinut a zda je celkově zdravý, přiměřený a splňuje požadavky na prodejní jakost.

Členské státy zajistí, aby produkce byla denaturována. Pokud to není možné, zajistí formou návštěvy nebo návštěv na místě během období sklizně, aby neproběhlo žádné sklízení.

3.   Ustanovení čl. 111 odst. 1, 2, 3 a 6 se použijí v přiměřené úpravě.

Článek 113

Kontroly před schválením plánů uznání seskupení producentů

1.   Členské státy předtím, než schválí plán uznání seskupení producentů podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007, provádějí kontroly na místě u právnické osoby nebo jednoznačně definované součásti právnické osoby.

2.   Členské státy ověří všemi vhodnými prostředky, včetně kontrol na místě:

a)

přesnost údajů uvedených v plánu uznání;

b)

hospodářskou soudržnost a technickou kvalitu plánu, přiměřenost odhadů i plánování jeho provedení;

c)

způsobilost akcí a způsobilost a opodstatněnost navrhovaných výdajů; a

d)

soulad operací, na které se žádá o podporu, s platnými vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, a zejména o veřejných zakázkách, státní podpoře a dalších příslušných závazných normách stanovených vnitrostátními právními předpisy, ve vnitrostátním rámci nebo vnitrostátní strategii.

Článek 114

Kontroly žádostí o podporu seskupení producentů

1.   Před poskytnutím platby provádějí členské státy správní kontroly všech žádostí o podporu předložených seskupeními producentů, a na základě vzorků také kontroly na místě.

2.   Po předložení žádosti o podporu uvedeném v článku 47 provádějí členské státy kontroly na místě u seskupení producentů, aby zajistily soulad s podmínkami pro poskytnutí podpory pro daný rok.

Tyto kontroly se týkají zejména:

a)

souladu s kritérii uznání pro daný rok; a

b)

hodnoty produkce uvedené na trh, jakož i provádění opatření obsažených v plánu uznání a vzniklých nákladů.

3.   Kontroly uvedené v odstavci 2 se každý rok vztahují k podstatnému vzorku žádostí. Vzorek představuje nejméně 30 % celkové částky podpory.

Všechna seskupení producentů se kontrolují alespoň jednou za každých pět let.

4.   Články 107 a 109 se použijí s přiměřenými úpravami.

Článek 115

Nadnárodní organizace producentů a nadnárodní sdružení organizací producentů

1.   Členský stát, v němž má sídlo nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení seskupení producentů, má celkovou odpovědnost za organizování kontrol takové organizace nebo sdružení a podle potřeby uplatňuje sankce.

2.   Ostatní členské státy, od nichž se vyžaduje správní spolupráce podle čl. 30 odst. 2 písm. c) a čl. 37 odst. 2 písm. c) provádějí takové správní kontroly a kontroly na místě, které vyžaduje členský stát uvedený v odstavci 1 tohoto článku, a podávají mu zprávy o jejich výsledcích. Dodržují všechny termíny stanovené členským státem podle odstavce 1.

3.   Pravidla platná v členském státě podle odstavce 1 se použijí pro organizaci producentů, operační program i provozní fond. Pokud však jde o environmentální a rostlinolékařské otázky a dále o vyřazování produktů stažených z trhu, použijí se pravidla členského státu, kde se uskutečňuje produkce.

Oddíl 3

Sankce

Článek 116

Nedodržení kritérií uznání

1.   Členské státy odejmou uznání organizaci producentů, pokud dojde k podstatnému nedodržení kritérií uznání, které je výsledkem úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti organizace producentů.

Členské státy zejména odejmou uznání organizaci producentů tehdy, jestliže se nedodržení kritérií uznání týká:

a)

porušení požadavků článků 23, 25, čl. 28 odst. 1 a 2 nebo článku 33, nebo

b)

situace, kdy hodnota produkce uvedené na trh dva po sobě následující roky klesne pod limit stanovený členským státem podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007.

Odnětí uznání podle tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem, od něhož nebyly plněny podmínky uznání, s výhradou jakýchkoli použitelných horizontálních právních předpisů na vnitrostátní úrovni týkajících se časových hůt.

2.   Jestliže se nepoužije odstavec 1, členské státy pozastaví uznání organizace producentů v případě, kdy je nedodržení kritérií uznání podstatné, avšak pouze dočasné.

Během doby pozastavení se nevyplácí žádná podpora. Uvedené pozastavení nabývá účinnosti dnem, kdy proběhla kontrola a končí dnem kontroly, která prokáže, že dotyčná kritéria jsou splněna.

Toto období pozastavení nepřesáhne 12 měsíců. Pokud dotyčná kritéria nejsou následně splněna po 12 měsících, je uznání odňato.

Členské státy mohou provádět platby po uplynutí lhůty stanovené v článku 71, je-li toho zapotřebí k použití tohoto odstavce.

3.   V jiných případech nedodržení kritérií uznání, v nichž neplatí odstavec 1 a 2, zašlou členské státy výstražný dopis, v němž se uvedou nápravná opatření, jež je třeba přijmout. Členské státy mohou odložit platby podpory do doby přijetí těchto nápravných opatření.

Nejsou-li nápravná opatření přijata během lhůty 12 měsíců, pokládá se to za podstatné nedodržení kritérií a následně se použije odstavec 2.

Článek 117

Podvodné jednání

1.   Aniž jsou dotčeny veškeré další sankce použitelné podle právních předpisů Společenství a vnitrostátních předpisů, odejmou členské státy uznání organizaci producentů, sdružení organizací producentů nebo seskupení producentů, pokud se zjistí, že se tento subjekt dopustil podvodného jednání ve vztahu k podpoře v působnosti nařízení (ES) č. 1182/2007.

2.   Členské státy mohou pozastavit uznání organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo seskupení producentů nebo pozastavit platby tomuto subjektu, pokud existuje podezření, že se tento subjekt dopustil podvodného jednání, pokud jde o podporu v působnosti nařízení (ES) č. 1182/2007.

Článek 118

Seskupení producentů

1.   Členské státy uplatní s ohledem na plány uznání v přiměřené úpravě sankce stanovené v článku 116 a/nebo 119.

2.   Pokud po uplynutí období stanoveného členským státem podle čl. 51 odst. 4 seskupení producentů není uznáno za organizaci producentů, členské státy kromě opatření podle odstavce 1 vyberou nazpět:

a)

100 % podpory vyplacené seskupení producentů, pokud uznání nebylo možné získat v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti seskupení producentů; nebo

b)

50 % podpory vyplacené seskupení producentů ve všech ostatních případech.

Článek 119

Operační program

1.   Platby se vypočtou na základě toho, co je shledáno způsobilým.

2.   Členské státy prozkoumají žádost o podporu zaslanou příjemcem a stanoví částky, které jsou pro podporu způsobilé. Členský stát stanoví:

a)

částku, jež by se vyplácela příjemci jen na základě jeho žádosti;

b)

částku, jež je splatná příjemci po prozkoumání způsobilosti žádosti.

3.   Pokud částka stanovená podle odst. 2 písm. a) převyšuje částku zjištěnou podle odst. 2 písm. b) o více než 3 %, provede se snížení částky skutečně splatné příjemci. Částka snížení se stanoví jako rozdíl mezi částkami vypočtenými v odst. 2 písm. a) a b).

Žádné snížení se však nepoužije tehdy, pokud organizace producentů nebo seskupení producentů mohou doložit, že nenesou odpovědnost za zahrnutí nezpůsobilé částky.

4.   Odstavce 2 a 3 se přiměřeně použijí na nezpůsobilé výdaje zjištěné během kontrol na místě.

5.   Pokud je hodnota produkce uváděné na trh uvedena a zkontrolována před žádostí o podporu, použije se při výpočtu částek snížení hodnoty produkce uváděné na trh v souladu s odstavcem 2 a 3.

6.   Zjistí-li se, že příjemce úmyslně uvedl nepravdivé údaje, vyloučí se dotyčná operace z podpory v rámci operačního plánu nebo plánu uznání a všechny částky doposud vyplacené na tuto operaci se vyberou nazpět. Kromě toho je příjemce v souvislosti s dotyčnou operací vyloučen z příjmu podpory v rámci daného operačního programu na následující rok.

Článek 120

Sankce po kontrolách prvního stupně při stažení z trhu

Jestliže jsou po kontrole uvedené v článku 110 zjištěny nesrovnalosti týkající se obchodních norem nebo minimálních požadavků podle článku 77, je příjemce povinen:

a)

zaplatit penále ve výši vyrovnávací platby, vypočtené na základě množství stažených produktů, které neodpovídají obchodním normám nebo minimálním požadavkům, jsou-li tato množství pro dané stažení menší než 10 % množství oznámených podle článku 79 tohoto nařízení;

b)

zaplatit penále ve výši dvojnásobku vyrovnávací platby, jsou-li tato množství v rozmezí od 10 % do 25 % oznámených množství. nebo

c)

zaplatit penále ve výši vyrovnávací platby za celé oznámené množství podle článku 79, pokud tato množství převyšují 25 % oznámeného množství.

Článek 121

Ostatní sankce použitelné vůči organizacím producentů při stažení z trhu

1.   Sankce uvedené v článku 119 se vztahují na podporu, o niž se žádá v případech stažení z trhu, které jsou začleněny do výdajů operačních programů.

2.   Výdaje na stažení z trhu se pokládají za nezpůsobilé tehdy, pokud produkty nenabídnuté na prodej nebyly vyřazeny způsobem stanoveným členským státem podle čl. 81 odst. 1), nebo má-li stažení z trhu nebo jeho určení nepříznivý dopad na životní prostředí nebo jakékoli nepříznivé rostlinolékařské důsledky v rozporu s ustanoveními přijatými podle čl. 81 odst. 1).

Článek 122

Sankce použitelné vůči příjemcům stažených produktů

Jsou-li při kontrolách prováděných v souladu s články 110 a 111 zjištěny nesrovnalosti způsobené příjemci stažených produktů, použijí se tyto sankce:

a)

příjemci přestanou být způsobilými pro získání stažených produktů a

b)

příjemci produktů stažených z trhu jsou povinni nahradit hodnotu přijatých produktů a související částky přijaté na krytí nákladů na třídění, balení a přepravu v souladu s pravidly stanovenými členskými státy. V tomto případě organizace producentů nahradí příspěvek Společenství.

Sankce stanovená v písm a) je okamžitě účinná, trvá nejméně pro jeden hospodářský rok a může být prodloužena podle závažnosti zjištěné nesrovnalosti.

Článek 123

Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

1.   Jestliže je v případě sklízení nezralého ovoce a zeleniny zjištěno, že organizace producentů nesplnila své povinnosti, je tato organizace producentů povinna zaplatit formou penále částku vyrovnávací platby související s plochami, u nichž nebyla dodržena povinnost. Nesplnění povinností znamená případy, kdy:

a)

členský stát během ověřování podle čl. 112 odst. 1 druhého pododstavce zjistí, že dané opatření sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebylo odůvodněno na základě analýzy očekávané situace na trhu v dané době,

b)

oblast oznámená jako místo sklízení nezralého ovoce a zeleniny není způsobilá pro sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo

c)

oblast není plně sklizena nebo produkce nebyla denaturována.

2.   Jestliže je v případě nesklízení zjištěno, že organizace producentů nesplnila své povinnosti, je tato organizace producentů povinna zaplatit formou penále částku vyrovnávací platby související s plochami, u nichž nebyla dodržena povinnost. Nesplnění povinností znamená případy, kdy:

a)

oblast oznámená jako místo nesklízení není způsobilá pro nesklízení nebo

b)

již došlo ke sklizni nebo částečné sklizni nebo

c)

došlo k nepříznivému dopadu na životní prostředí nebo k jakýmkoli nepříznivým rostlinolékařským důsledkům, za něž je odpovědná organizace producentů.

3.   Penále uvedené v odstavcích 1 a 2 se použijí dodatečně k veškerým snížením plateb podle článku 119.

Článek 124

Bránění kontrole na místě

Žádost o podporu je zamítnuta pro dotčenou část příslušných výdajů, pokud organizace producentů, její člen nebo příslušný zástupce zabrání provedení kontroly na místě.

Článek 125

Vymáhání podpory

Neoprávněně vyplacená podpora se od organizací producentů, sdružení organizací producentů, seskupení producentů nebo jiných dotčených subjektů vymáhá i s úrokem. V přiměřené úpravě se použijí pravidla stanovená v článku 73 nařízení (ES) č. 796/2004 (31).

Prováděním správních sankcí a vymáháním neoprávněně vyplacených částek podle tohoto oddílu není dotčeno sdělování nesrovnalostí Komisi podle nařízení Komise č. 1848/2006 (32).

Oddíl 4

Monitorování a hodnocení operačních programů a vnitrostátních strategií

Článek 126

Společný soubor ukazatelů plnění

1.   Vnitrostátní strategie a operační programy podléhají monitorování a hodnocení za účelem vyhodnocení pokroku dosaženého v plnění cílů stanovených pro operační programy a jejich účelnosti a účinnosti s ohledem na tyto cíle.

2.   Pokrok, účelnost a účinnost se posuzují prostřednictvím společného souboru ukazatelů plnění vztahujících se k výchozí situaci a finančnímu plnění, výstupům, výsledkům a dopadům prováděného operačního programu.

3.   Tento společný soubor ukazatelů plnění je uveden v příloze XIV tohoto nařízení.

4.   Jestliže členský stát uzná za vhodné, vnitrostátní strategie stanoví omezený soubor doplňujících ukazatelů konkrétně pro danou strategii, které odrážejí vnitrostátní a/nebo regionální potřeby, podmínky a cíle specifické pro operační programy prováděné organizacemi producentů. Jsou-li k dispozici, jsou zohledněny rovněž doplňkové ukazatele týkající se environmentálních cílů, které nespadají pod společné ukazatele plnění.

Článek 127

Postupy monitorování a hodnocení pro operační programy

1.   Organizace producentů zajistí monitorování a hodnocení svých operačních programů prostřednictvím příslušných ukazatelů ze společného souboru ukazatelů plnění podle článku 126 a případně doplňujících ukazatelů stanovených ve vnitrostátní strategii.

Za tímto účelem zavedou systém sběru, evidence a uchovávání údajů sloužících k sestavování uvedených ukazatelů.

2.   Cílem monitorování je posouzení pokroku dosaženého při plnění specifických cílů stanovených pro daný operační program. Provádí se prostřednictvím finančních ukazatelů a ukazatelů výstupů a výsledků. Výsledky této činnosti slouží:

a)

k ověřování kvality provádění programu;

b)

k určení všech potřeb úprav nebo přezkumu operačního programu za účelem dosažení cílů stanovených pro tento program a zlepšení řízení programu, včetně jeho finančního řízení;

c)

jako příspěvek k plnění požadavků na předkládání zpráv, které se týkají provádění operačního programu.

Údaje o výsledcích monitorovacích činností se zahrnou do každé výroční zprávy podle čl. 98 odst. 1, kterou je organizace producentů povinna předložit vnitrostátnímu orgánu pověřenému řízením vnitrostátní strategie.

3.   Hodnocení má formu samostatné zprávy o hodnocení v polovině období.

Cílem hodnocení v polovině období, které lze provést s pomocí specializované konzultantské firmy, je prozkoumání stupně využití finančních prostředků, účinnosti a účelnosti operačního programu a posouzení pokroku dosaženého při plnění celkových cílů programu. K tomuto účelu se použijí společné ukazatele týkající se výchozí situace, výsledků a případně dopadů.

Hodnocení v polovině období případně zahrnuje kvalitativní vyhodnocení výsledků a dopadu environmentálních akcí zaměřených na:

a)

zamezení eroze půdy;

b)

omezení používání a/nebo lepší hospodaření s produkty na ochranu rostlin;

c)

ochrana přirozeného prostředí a biodiverzity; nebo

d)

ochrana krajiny.

Výsledky tohoto úkolu se použijí:

a)

ke zlepšení kvality operačních programů řízených organizací producentů;

b)

k určení všech potřeb věcných změn v operačním programu;

c)

jako příspěvek k plnění požadavků na předkládání zpráv, které se týkají provádění operačních programů; a

d)

k poučení sloužícímu ke zlepšení kvality, účinnosti a účelnosti budoucích operačních programů řízených organizací producentů.

Hodnocení v polovině období se vykonává během provádění operačního programu, a to dostatečně včas, aby bylo možné posoudit výsledky hodnocení pro potřeby přípravy následujícího operačního programu.

Zpráva o hodnocení v polovině období se připojí jako příloha k příslušné výroční zprávě uvedené v čl. 98 odst. 1.

Článek 128

Postupy monitorování a hodnocení pro vnitrostátní strategii

1.   Monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie se provádí prostřednictvím příslušných ukazatelů ze společného souboru ukazatelů plnění podle článku 126 a případně doplňujících ukazatelů stanovených ve vnitrostátní strategii.

2.   Členské státy stanoví systém sběru, evidence a elektronickou formu uchovávání údajů sloužících k sestavování ukazatelů uvedených v článku 126. Za tímto účelem vycházejí z údajů předaných organizacemi producentů při monitorování a hodnocení jejich operačních programů.

3.   Monitorování je průběžné a jeho cílem je posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených pro dané operační programy. Provádí se prostřednictvím finančních ukazatelů a ukazatelů výstupů a výsledků. K tomuto účelu se použijí údaje předložené organizacemi producentů v rámci výročních zpráv o pokroku v souvislosti s monitorováním a hodnocením jejich operačních programů. Výsledky monitorování se použijí:

a)

k ověřování kvality provádění operačních programů;

b)

k určení všech potřeb úprav nebo přezkumu vnitrostátní strategie za účelem dosažení cílů stanovených pro tuto strategii a zlepšení řízení provádění strategie, včetně finančního řízení operačních programů; a

c)

jako příspěvek k plnění požadavků na podávání zpráv, které se týkají provádění vnitrostátní strategie.

4.   Cílem hodnocení je posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených pro vnitrostátní strategii. Provádí se prostřednictvím ukazatelů týkajících se výchozí situace, výsledků a případně dopadů. K tomuto účelu se použijí výsledky monitorování operačních programů a jejich hodnocení v polovině období uvedené ve výročních zprávách o pokroku a závěrečných zprávách předaných organizacemi producentů. Výsledky hodnocení se použijí:

a)

ke zlepšení kvality strategie;

b)

k určení všech potřeb věcných změn ve vnitrostátní strategii; a

c)

jako příspěvek k plnění požadavků na podávání zpráv, které se týkají provádění vnitrostátní strategie.

Hodnocení zahrnuje hodnocení, jež má být provedeno v roce 2012, ale musí být provedeno včas, aby bylo možné jeho výsledky zahrnout do samostatné hodnotící zprávy, která bude v tomtéž roce připojena k výroční vnitrostátní zprávě uvedené v čl. 99 odst. 3. Zpráva prozkoumá využití finančních zdrojů, účinnost a účelnost prováděných operačních programů a posoudí účinky a dopad těchto programů ve vztahu k cílům stanoveným strategií, a případně také k dalším cílům stanoveným v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007. Zaměří se na vyvození poučení užitečných pro zlepšení kvality budoucích vnitrostátních strategií, a zejména na odhalování možných nedostatků v definování cílů nebo opatření způsobilých pro podporu nebo na potřeb definování nových nástrojů.

KAPITOLA VI

Rozšíření působnosti pravidel na producenty hospodářského obvodu

Článek 129

Oznámení seznamu hospodářských obvodů

Oznámení seznamu hospodářských obvodů podle čl. 14 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1182/2007 zahrnuje veškeré informace potřebné k posouzení toho, zda byly splněny podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci uvedeného nařízení.

Článek 130

Oznámení závazných pravidel; reprezentativnost

1.   Pokud členský stát oznámí pravidla, která stanovil jako závazná pro daný produkt a hospodářský obvod podle článku 15 nařízení (ES) č. 1182/2007, současně uvědomí Komisi o:

a)

organizaci producentů nebo sdružení organizací, které požadovaly rozšíření pravidel;

b)

počtu producentů, kteří patří k této organizaci nebo sdružení, a celkovém počtu producentů v dotyčném hospodářském obvodu; tyto údaje jsou poskytovány s ohledem na situaci v době podání žádosti o rozšíření;

c)

celkové produkci hospodářském obvodu a produkci uváděné na trh organizací producentů nebo sdružením v posledním hospodářském roce, pro který jsou k dispozici údaje;

d)

datu, od kterého se pravidla, která mají být rozšířena, použijí pro dotyčnou organizaci producentů nebo sdružení; a

e)

datu, od kterého rozšíření nabývá účinku, a době trvání jeho použití.

2.   Členské státy určí pro účely stanovení reprezentativnosti ve smyslu čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007 pravidla, kterými vylučují:

a)

producenty, jejichž produkce je určena zásadně pro přímý prodej spotřebitelům v hospodářství nebo v hospodářské oblasti;

b)

přímé prodeje podle písmene a);

c)

produkty dodané ke zpracování podle čl. 14 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007, kromě případů, kdy příslušná pravidla platí pro tyto produkty zcela nebo částečně.

Článek 131

Finanční příspěvky

Pokud členský stát rozhodne podle článku 17 nařízení (ES) č. 1182/2007, že producenti, kteří nepatří do organizací producentů, podléhají platbě finančního příspěvku, zašle Komisi informace potřebné k posouzení souladu s podmínkami stanovenými v uvedeném článku. Tyto informace obsahují zejména základ, ze kterého se vypočítá příspěvek, a jednotkovou výši tohoto základu, jednoho nebo více příjemců a povahu různých nákladů uvedených v písmenech a) a b) čl. 21.

Článek 132

Rozšíření nad rámec jednoho hospodářského roku

V případě rozhodnutí použít rozšíření na období delší než jeden hospodářský rok členské státy ověří s ohledem na každý hospodářský rok, že podmínky týkající se reprezentativnosti stanovené v čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007 vyhovují po celé období, na které je použito rozšíření. Pokud zjistí, že podmínky již nevyhovují, neprodleně zruší rozšíření s účinností od začátku následujícího hospodářského roku. Neprodleně o každém zrušení uvědomí Komisi, která tyto informace zveřejní prostředky, jež uzná za vhodné.

Článek 133

Ovoce prodané na stromě; odběratelé

1.   V případech, kdy producenti, kteří nejsou členy organizace producentů, prodají ovoce na stromě, je odběratel za účelem dosažení souladu s předpisy uvedenými v bodě 1 písm. e), bodě 1 písm. f) a v bodě 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1182/2007 považován za producenta tohoto ovoce.

2.   Příslušné členské státy mohou rozhodnout, že pravidla uvedená v příloze I nařízení (ES) č. 1182/2007 s výjimkou těch, která jsou uvedena v odstavci 1, mohou být závazná pro odběratele, pokud odpovídají za správu dotyčné produkce.

HLAVA IV

OBCHOD S TŘETÍMI ZEMĚMI

KAPITOLA I

Dovozní licence

Článek 134

Dovozní licence pro jablka

1.   Propuštění jablek kódu KN 0808 10 80 do volného oběhu podléhá předložení dovozní licence.

2.   Pro dovozní licence vydané podle tohoto článku se použije nařízení (ES) č. 1291/2000.

3.   Dovozci mohou předložit žádosti o dovozní licence příslušným orgánům kteréhokoli členského státu.

Do kolonky 8 žádostí o licence doplní zemi původu a křížkem zaškrtnou slovo „ano“.

4.   Při předložení své žádosti složí dovozci jistotu v souladu s hlavou III nařízení (EHS) č. 2220/85, která zaručí dodržení závazku uskutečnit dovoz během doby platnosti dovozní licence. Jistota činí 15 EUR na tunu.

S výjimkou případů vyšší moci propadne jistota zcela nebo zčásti, jestliže se v době platnosti dovozní licence dovoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

5.   Licence se vydávají neprodleně všem žadatelům, bez ohledu na místo jejich usazení ve Společenství.

Do kolonky 8 dovozní licence se doplní země původu a křížkem se zaškrtne slovo „ano“.

6.   Doba platnosti dovozní licence je tři měsíce.

Dovozní licence platí pouze pro dovozy pocházející z uvedené země.

7.   Členské státy předloží Komisi každý týden ve středu – nejpozději do 12.00 hodin (bruselského času) – zprávu o množstvích jablek, pro něž byly během předchozího týdne vydány dovozní licence, rozdělených podle třetí země původu.

Tato množství se sdělují prostřednictvím elektronického systému stanoveného Komisí.

KAPITOLA II

Dovozní cla a režim vstupní ceny

Oddíl 1

Režim vstupní ceny

Článek 135

Oblast působnosti a definice

1.   Tento oddíl stanoví pravidla pro použití článku 34 nařízení (ES) č. 1182/2007.

2.   Pro účely tohoto oddílu:

a)

„šarží“ se rozumí zboží předložené v rámci prohlášení o propuštění do volného oběhu, které má platnost pouze pro zboží téhož původu jednoho kódu kombinované nomenklatury; a

b)

„dovozcem“ se rozumí deklarant ve smyslu čl. 4 odst. 18 nařízení (EHS) č. 2913/92 (33).

Článek 136

Sdělování cen

1.   U každého produktu a období uvedených v příloze XV části A, pro každý tržní den a každý původ členské státy sdělí Komisi nejpozději do 12.00 hod (bruselského času) následujícího pracovního dne:

a)

průměrné reprezentativní ceny produktů dovezených ze třetích zemí, které se prodávají na reprezentativních dovozních trzích uvedených v čl. 137 odst. 1, a významné ceny zjištěné na jiných trzích u velkých množství dovezených produktů, nebo nejsou-li k dispozici žádné ceny na reprezentativních trzích, významné ceny dovezených produktů zjištěné na jiných trzích; a

b)

celková množství, která se vztahují k cenám uvedeným v písmenu a).

Jestliže jsou celková množství uvedená v písmenu b) nižší než jedna tuna, příslušné ceny se Komisi nesdělují.

2.   Ceny uvedené v odst. 1 písm. a) se zaznamenávají:

a)

pro každý z produktů uvedených v příloze XV části A,

b)

pro každou z dostupných odrůd a velikostí, a

c)

ve stadiu dovozce/velkoobchodník nebo velkoobchodník/maloobchodník, nejsou-li k dispozici ceny ve stadiu dovozce/velkoobchodník.

Z těchto cen se odečtou tyto částky:

a)

prodejní zisk 15 % pro obchodní střediska v Londýně, Milánu a Rungis a ve výši 8 % pro ostatní obchodní střediska,

b)

náklady na dopravu a pojištění uvnitř celního území Společenství.

Pro náklady na dopravu a pojištění, které je nutno odečíst podle druhého pododstavce, mohou členské státy stanovit standardní částky odpočtu. Tyto standardní částky a metody jejich výpočtu se neprodleně oznámí Komisi.

3.   Pokud jsou ceny zaznamenané v souladu s odstavcem 2 zjištěny ve stadiu velkoobchodník/maloobchodník, nejprve se sníží o 9 % s ohledem na obchodní marži velkoobchodníka, a poté o částku 0,7245 EUR na 100 kg s ohledem na náklady na manipulaci a daně a poplatky na trhu.

4.   Za reprezentativní se považují:

a)

ceny produktů I. třídy jakosti za předpokladu, že množství v této třídě představují alespoň 50 % z celkových množství na trhu;

b)

ceny produktů I. třídy jakosti doplněné, pokud produkty této třídy představují méně než 50 % z celkových množství, o ceny stanovené pro produkty II. třídy jakosti u množství, které umožňuje zahrnout 50 % z celkových množství na trhu;

c)

ceny stanovené pro produkty II. třídy jakosti, nejsou-li produkty I. třídy jakosti k dispozici, pokud není rozhodnuto, že se na ně použije vyrovnávací koeficient, jestliže tyto produkty nejsou v důsledku produkčních podmínek u produktů dotyčného původu obvykle a tradičně uváděny na trh v I. třídě jakosti v důsledku jejich jakostních znaků.

Vyrovnávací koeficient uvedený v písm. c) prvního pododstavce se použije na ceny, z nichž byly odečteny částky uvedené v odstavci 2.

Článek 137

Reprezentativní trhy

Členské státy uvědomí Komisi o obvyklých tržních dnech na trzích uvedených v příloze XVI, které se považují za reprezentativní trhy.

Článek 138

Paušální dovozní hodnoty

1.   U každého produktu a období uvedených v příloze XV části A, pro každý pracovní den a každý původ Komise stanoví paušální dovozní hodnotu, která se rovná váženému průměru reprezentativních cen uvedených v článku 136, od nichž je odečtena částka 5 EUR na 100 kg a valorická cla.

2.   Pokud je pro produkty a období použití uvedené v příloze XV části A stanovena paušální dovozní hodnota v souladu s tímto oddílem, nepoužije se jednotková cena podle čl. 152 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (34). Nahradí se paušální dovozní hodnotou podle odstavce 1.

3.   Pokud pro produkt určitého původu není v platnosti žádná paušální dovozní hodnota, použije se průměr paušálních dovozních hodnot, který je platný pro daný produkt.

4.   Během období použití stanovených v příloze XV část A jsou paušální dovozní hodnoty použitelné, dokud nejsou změněny. Přestávají však platit, pokud není Komisi po sedm po sobě následujících tržních dnů sdělena žádná průměrná reprezentativní cena.

Jestliže podle prvního pododstavce není pro daný produkt použitelná žádná paušální dovozní hodnota, rovná se paušální dovozní hodnota použitelná pro uvedený produkt jeho poslední průměrné paušální dovozní hodnotě.

5.   Odchylně od odstavce 1 není s účinností od prvního dne období použití uvedených v příloze XV části A použitelná žádná paušální dovozní hodnota, pokud ji není možné vypočítat.

6.   Reprezentativní ceny v eurech se převádějí s pomocí reprezentativního tržního kurzu vypočítaného pro daný den.

7.   Paušální dovozní hodnoty vyjádřené v eurech zveřejní Komise způsobem, jaký uzná za vhodný.

Článek 139

Základ vstupní ceny

1.   Vstupní cena, na jejímž základě jsou produkty uvedené v příloze XV části A zařazeny do celního sazebníku Evropských společenství, je podle volby dovozce rovna:

a)

ceně FOB produktů v jejich zemi původu, k níž se přičtou náklady na pojištění a dopravu na hranice celního území Společenství, pokud jsou tato cena i tyto náklady známy v době prohlášení o propuštění produktů do volného oběhu. Pokud výše uvedené ceny převyšují o více než 8 % paušální dovozní hodnotu použitelnou pro dotčený produkt uvedenou v době prohlášení o propuštění do volného oběhu, dovozce musí složit jistotu podle čl. 248 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Pro tento účel se částka dovozního cla, které mohou nakonec produkty podléhat, rovná částce cla, kterou by dovozce zaplatil, kdyby byl dotčený produkt zařazen na základě dotyčné paušální dovozní hodnoty; nebo

b)

celní hodnotě vypočítané podle čl. 30 odst. 2 písm. c) nařízení (EHS) č. 2913/92 použité pouze na dotyčné dovezené produkty. V takovém případě se clo odečte podle ustanovení čl. 138 odst. 1. V tom případě složí dovozce jistotu uvedenou v čl. 248 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93, která se rovná výši cla, které by zaplatil, kdyby byly produkty zařazeny na základě paušální dovozní hodnoty použitelné na dotyčnou šarži; nebo

c)

paušální dovozní hodnotě vypočítané v souladu s článkem 138 tohoto nařízení.

2.   Vstupní cena, na jejímž základě jsou produkty uvedené v příloze XV části B zařazeny do celního sazebníku Evropských společenství, musí být podle volby dovozce rovna:

a)

ceně FOB produktů v jejich zemi původu, k níž se přičtou náklady na pojištění a dopravu na hranice celního území Společenství, pokud jsou tato cena i tyto náklady známy v době podání celního prohlášení. Mají-li celní orgány za to, že musí být vyžadována jistota podle článku 248 nařízení (EHS) č. 2454/93, musí dovozce složit jistotu, která se rovná maximální výši cla použitelné pro dotyčný produkt; nebo

b)

celní hodnotě vypočítané podle čl. 30 odst. 2 písm. c) nařízení (EHS) č. 2913/92 použité pouze na dotyčné dovezené produkty. V takovém případě se clo odečte podle ustanovení čl. 138 odst. 1. V tom případě musí dovozce složit jistotu uvedenou v článku 248 nařízení (EHS) č. 2454/93, která se rovná maximální výši cla použitelné pro dotyčný produkt.

3.   Jestliže je vstupní cena vypočtena na základě ceny FOB produktů v zemi původu, vypočte se celní hodnota na základě příslušného prodeje v této ceně.

Jestliže je vstupní cena vypočtena v souladu s některým z postupů stanovených v odst. 1 písm. b) nebo c) nebo odst. 2 písm. b), vypočte se celní hodnota na stejném základě jako vstupní cena.

4.   Dovozce má jeden měsíc od data prodeje dotyčných produktů, s výhradou maximální lhůty čtyř měsíců ode dne přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, na to, aby dokázal, že šarže byla prodána za podmínek potvrzujících správnost cen uvedených v odst. 1 písm. a) nebo odst. 2 písm. a), nebo aby určil celní hodnotu uvedenou v odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a). Nedodržení jednoho z těchto konečných termínů má za následek propadnutí jistoty, aniž je dotčeno použití odstavce 5.

Složená jistota se uvolní v tom rozsahu, ve kterém je celním orgánům poskytnut uspokojivý důkaz o podmínkách odbytu.

V opačném případě jistota propadá na zaplacení dovozních cel.

5.   Lhůta čtyř měsíců uvedená v odstavci 4 může být na základě řádně zdůvodněné žádosti dovozce prodloužena příslušnými orgány maximálně o tři měsíce.

6.   Pokud příslušné orgány při ověřování zjistí, že nebyly splněny požadavky tohoto článku, přistoupí k vybrání dlužného cla podle článku 220 nařízení (EHS) č. 2913/92. Do částky cla, které se vybere nebo které zbývá vybrat, se započítává úrok ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do volného oběhu až do dne vybrání cla. Použitou úrokovou sazbou je sazba, která je podle vnitrostátního práva platná pro operace vybírání cel.

Oddíl 2

Dodatečná dovozní cla

Článek 140

Oblast působnosti a definice

1.   Dodatečné dovozní clo podle čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007 (dále jen „dodatečné clo“) může být použito na produkty a období uvedené v příloze XVII za podmínek stanovených v tomto oddílu.

2.   Spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla jsou uvedeny v seznamu v příloze XVII.

Článek 141

Zaznamenávání objemů

1.   U každého produktu uvedeného v příloze XVII a během vyznačených období oznámí členské státy Komisi údaje týkající se objemů propuštěných do volného oběhu, přičemž použijí metodu pro dohled nad preferenčními dovozy uvedenou v článku 308d nařízení (EHS) č. 2454/93.

Toto oznámení o množstvích propuštěných do volného oběhu během předchozího týdne musí být učiněno každý týden ve středu nejpozději do 12.00 hodin (bruselského času).

2.   Prohlášení za účelem propuštění do volného oběhu v případě produktů v působnosti tohoto oddílu, která celní orgány mohou přijmout na žádost deklaranta a která neobsahují některé údaje uvedené v příloze 37 nařízení (EHS) č. 2454/93, musí kromě údajů uvedených v článku 254 uvedeného nařízení obsahovat údaje o čisté hmotnosti (v kg) dotyčných produktů.

Jestliže se pro účely propuštění produktů v působnosti tohoto oddílu do volného oběhu použije zjednodušené celní prohlášení podle článku 260 nařízení (EHS) č. 2454/93, musí zjednodušená celní prohlášení obsahovat kromě ostatních požadavků údaje o čisté hmotnosti (v kg) dotyčných produktů.

Jestliže se pro účely propuštění produktů v působnosti tohoto oddílu do volného oběhu použije místní celní řízení podle článku 263 nařízení (EHS) č. 2454/93, musí oznámení celním orgánům uvedené v čl. 266 odst. 1 uvedeného nařízení obsahovat veškeré nezbytné údaje pro identifikaci zboží a také vyznačení čisté hmotnosti (v kg) dotyčných produktů.

Ustanovení čl. 266 odst. 2 písm. b) se nepoužije pro dovozy produktů v působnosti tohoto oddílu.

Článek 142

Vybírání dodatečného cla

1.   Pokud se zjistí, že u jednoho z produktů v jednom z období uvedených v příloze XVII překračuje množství uvedené do volného oběhu odpovídající spouštěcí objem, uloží Komise dodatečné clo kromě případů, kdy je nepravděpodobné, že by dovozy narušily trh Společenství nebo kdyby účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2.   Dodatečné clo se vybírá z množství uvedených do volného oběhu po datu uložení uvedeného cla za předpokladu, že:

a)

z jejich sazebního zařazení určeného v souladu s článkem 139 vyplývá uložení nejvyšších specifických cel, která se vztahují na dovážené produkty daného původu

b)

produkty jsou dovezeny v době uložení dodatečného cla.

Článek 143

Výše dodatečného cla

Dodatečné clo uložené podle článku 142 se rovná jedné třetině cla, které je pro daný produkt stanoveno v souladu se společným celním sazebníkem.

U dovážených produktů, na něž se vztahují celní preference spojené s valorickým clem, se dodatečné clo rovná jedné třetině specifického cla pro dané produkty, pokud se použije čl. 142 odst. 2.

Článek 144

Výjimky z dodatečného cla

1.   Dodatečné clo se neuloží na:

a)

zboží dovezené v rámci celních kvót uvedených v příloze VII kombinované nomenklatury;

b)

zboží dopravované do Společenství podle odstavce 2.

2.   Za zboží dopravované do Společenství se považuje zboží, které:

a)

opustilo zemi původu před rozhodnutím o uložení dodatečného cla a

b)

převáží se s přepravním dokladem platným pro přepravu z místa nakládky v zemi původu do místa vykládky ve Společenství, který byl vystaven ještě před uložením uvedeného dodatečného cla.

3.   Zúčastněné osoby uspokojivě prokážou celním orgánům, že podmínky uvedené v odstavci 2 byly splněny.

Celní orgány však mohou mít za to, že vyvážené produkty opustily zemi původu přede dnem uložení dodatečného cla, pokud je předložen některý z těchto dokladů:

a)

u lodní přepravy lodní náložný list, z něhož vyplývá, že nakládka byla provedena před tímto dnem,

b)

u železniční přepravy náložný list, který byl orgánem železnice země původu přijat před tímto dnem,

c)

u silniční přepravy přepravní smlouva (CMR) nebo jiný tranzitní dokument vystavený v zemi původu před tímto dnem, pokud jsou dodrženy podmínky stanovené dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami o tranzitu Společenství nebo o společném tranzitu,

d)

u letecké přepravy letecký náložný list, z něhož vyplývá, že letecká společnost přijala produkty před tímto dnem.

HLAVA V

OBECNÁ, ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 145

Kontroly

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení nebo jiné právní předpisy Společenství, zavedou členské státy kontroly a opatření v míře nezbytné pro zajištění řádného používání nařízení (ES) č. 1182/2007 a tohoto nařízení. Kontroly a opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující, aby poskytovaly odpovídající ochranu finančních zájmů Společenství.

Zajistí zejména, aby:

a)

bylo možno kontrolovat veškerá kritéria způsobilosti stanovená právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, vnitrostátním rámcem nebo vnitrostátní strategií;

b)

příslušné orgány odpovědné za provádění kontrol měly k dispozici dostatečný počet pracovníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro účinné provádění kontrol; a

c)

byly stanoveny kontroly k zamezení neoprávněného dvojího financování opatření podle tohoto nařízení a z jiných režimů Společenství nebo vnitrostátních režimů.

Článek 146

Vnitrostátní sankce

Aniž jsou dotčeny sankce uvedené v tomto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1182/2007, zajistí členské státy, pokud jde o nesrovnalosti způsobené ve vztahu k požadavkům uvedeným v tomto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1182/2007, používání sankcí na vnitrostátní úrovni, které musí být účinné, přiměřené a odrazující, aby poskytovaly odpovídající ochranu finančních zájmů Společenství.

Článek 147

Uměle vytvořené situace

Aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní opatření stanovená v tomto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1182/2007, neprovádí se žádná platba ve prospěch osob, u nichž je zjištěno, že uměle vytvořily podmínky požadované pro poskytnutí takových plateb a získaly tak výhodu, která je v rozporu s cíli dotyčného režimu podpor.

Článek 148

Sdělování

1.   Aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní ustanovení tohoto nařízení, provádějí se veškerá sdělení mezi členskými státy a Komisí v rámci tohoto nařízení prostředky a formou, jež stanoví Komise.

Sdělení, které nebyla učiněna stanovenými prostředky a ve stanovené formě, mohou být pokládána za zcela neučiněná, aniž je dotčen odstavec 3.

2.   Aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní ustanovení tohoto nařízení, přijmou členské státy veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly schopny dodržet lhůty pro sdělování stanovené v tomto nařízení.

3.   Jestliže členský stát nepředloží sdělení v souladu s požadavky tohoto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1182/2007 nebo pokud se sdělení zdá být nesprávné s ohledem na objektivní skutečnosti známé Komisi, může Komise částečně nebo zcela pozastavit měsíční platby uvedené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (35), pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a to do až doby, kdy je sdělení učiněno správně.

Článek 149

Zjevné chyby

Veškerá sdělení, žádosti a požadavky předložené členskému státu podle tohoto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1182/2007, včetně žádostí o podpory, mohou být po svém podání kdykoli upraveny v případě, že v nich příslušný orgán zjistí zjevné chyby.

Článek 150

Vyšší moc a mimořádné okolnosti

Jestliže má být v souladu s tímto nařízením nebo nařízením (ES) č. 1182/2007 uložena sankce nebo odňata výhoda nebo uznání, není taková sankce uložena nebo odnětí provedeno v případech vyšší moci nebo mimořádných okolností ve smyslu čl. 40 odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Případ vyšší moci však musí být včetně příslušných důkazů, uspokojivě doložených příslušnému orgánu, oznámen orgánu do deseti pracovních dnů ode dne, kdy je dotčená osoba schopna tak učinit.

Článek 151

Zrušení

Nařízení (ES) č. 3223/94, (ES) č. 1555/96, (ES) č. 961/1999, (ES) č. 544/2001, (ES) č. 1148/2001, (ES) č. 2590/2001, (ES) č. 1791/2002, (ES) č. 2103/2002, (ES) č. 48/2003, (ES) č. 606/2003, (ES) č. 761/2003, (ES) č. 1432/2003, (ES) č. 1433/2003, (ES) č. 1943/2003, (ES) č. 103/2004, (ES) č. 1557/2004, (ES) č. 179/2006, (ES) č. 430/2006, (ES) č. 431/2006 a (ES) č. 1790/2006 se zrušují.

Zrušená nařízení však případně zůstanou v platnosti pro účely čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007.

Článek 152

Přechodná ustanovení

1.   Aniž je dotčen článek 2 tohoto nařízení, platí výhradně pro účely použití čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 1182/2007 definice hospodářských roků pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96, platné před okamžikem vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Pravidla pro schvalování všech operačních programů předložených v roce 2007 jsou pravidla platná bezprostředně před datem použití tohoto nařízení.

Operační programy, na které se vztahují výhody podle čl. 55 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1182/2007, mohou pokračovat až do konce za předpokladu, že jsou v souladu s pravidly platnými bezprostředně před datem použití tohoto nařízení.

Odchylně od článků 66 a 67 tohoto nařízení mohou členské státy přijmout veškeré nezbytné předpisy umožňující organizacím producentů změnit jejich operační programy co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost za účelem použití čl. 55 odst. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1182/2007.

3.   Pravidla týkající se minimálních znaků přírodních surovin dodaných ke zpracování a minimálních požadavků na jakost hotových produktů, která zůstávají v platnosti pro suroviny sklízené na území členských států, jež využívají přechodného opatření podle článku 68b nebo článku 143bc nařízení (ES) č. 1782/2003, jsou pro účely čl. 55 odst. 6 nařízení (ES) č. 1182/2007, kromě příslušných obchodních norem uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 1182/2007, pravidla obsažená v nařízeních Komise uvedených v příloze XVIII.

Článek 153

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 6/2005 (Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(5)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).

(6)  Úř. věst. L 193, 3.8.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 977/2007 (Úř. věst. L 217, 22.8.2007, s. 9).

(7)  Úř. věst. L 119, 7.5.1999, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 20.

(9)  Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 408/2003 (Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 8).

(10)  Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 20.

(11)  Úř. věst. L 272, 10.10.2002, s. 7.

(12)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 11.

(13)  Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.

(14)  Úř. věst. L 86, 3.4.2003, s. 15.

(15)  Úř. věst. L 109, 1.5.2003, s. 7.

(16)  Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 18.

(17)  Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 576/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 4).

(18)  Úř. věst. L 286, 4.11.2003, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 222/2005 (Úř. věst. L 39, 11.2.2005, s. 17).

(19)  Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 3.

(20)  Úř. věst. L 283, 2.9.2004, s. 3.

(21)  Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 26.

(22)  Úř. věst. L 79, 16.3.2006, s. 7.

(23)  Úř. věst. L 79, 16.3.2006, s. 9.

(24)  Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 8.

(25)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(26)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(27)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy změněná směrnicí 2006/142/ES (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 110).

(28)  Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3.

(29)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.

(30)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

(31)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(32)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 56.

(33)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(34)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(35)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


PŘÍLOHA I

PODMÍNKY JAKOSTI, KTERÉ MUSÍ SPLŇOVAT KAŽDÝ PRODUKT, PRO KTERÝ NEEXISTUJE OBCHODNÍ NORMA SPOLEČENSTVÍ, POKUD JDE O MALOOBCHODNÍ BALENÍ ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY PODLE ČLÁNKU 6

Minimální požadavky na jakost

Ve všech třídách a s přihlédnutím k dovoleným odchylkám (viz dále) produkty musejí být:

celé,

zdravé; produkty postižené hnilobou nebo jinými nedostatky, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě, jsou vyloučeny,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě nepoškozené škůdci,

prosté nadměrné vnější vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

„ Výběrová“ jakost

Produkty této třídy musejí být vynikající jakosti. Musejí vykazovat znaky typické pro odrůdu a/nebo tržní druh.

Nesmějí být poškozené s výjimkou velmi lehkých povrchových vad, pokud tyto vady neovlivňují vnější vzhled produktu, jeho jakost, uchovatelnost a obchodní úpravu.

I. jakost

Produkty této třídy musejí být dobré jakosti. Musejí vykazovat znaky typické pro odrůdu a/nebo tržní druh.

Dovolují se lehké vady, pokud tyto vady neovlivňují celkový vzhled produktu, jeho jakost, uchovatelnost a obchodní úpravu.

II. jakost

Do této třídy se zařazují produkty, které nemohou být zařazeny do I. jakosti, ale které odpovídají minimálním požadavkům uvedeným výše.

Mohou vykazovat vady, pokud zůstanou zachovány jejich základní znaky jakosti, uchovatelnosti a obchodní úpravy.

Dovolené odchylky jakosti

Pro produkty neodpovídající požadavkům dané třídy jakosti jsou v každém balení dovoleny odchylky jakosti.

„Výběrová“ jakost

5 % počtu nebo hmotnosti produktů neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídajících požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně dovoleným odchylkám I. jakosti.

I. jakost

10 % počtu nebo hmotnosti produktů neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídajících požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně dovoleným odchylkám II. jakosti.

II. jakost

10 % počtu nebo hmotnosti produktů neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ani minimálním požadavkům, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo se všemi jinými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu.

Vyrovnanost

Všechny produkty v balení musejí být stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu a třídy jakosti.


PŘÍLOHA II

VZOR UVEDENÝ V ČL. 10 ODST. 3

Image

Obchodní norma Společenství

Č.

(Členský stát)


PŘÍLOHA III

OSVĚDČENÍ O SHODĚ S OBCHODNÍMI NORMAMI SPOLEČENSTVÍ PRO ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINU PODLE ČLÁNKU 11 A 12

Image


PŘÍLOHA IV

ZEMĚ, JEJICHŽ KONTROLY SHODY BYLY SCHVÁLENY PODLE ČLÁNKU 13

ČÁST A:   SEZNAM DOTČENÝCH ZEMÍ A PRODUKTŮ

Země

Produkty

Švýcarsko

Čerstvé ovoce a zelenina kromě citrusových plodů

Maroko

Čerstvé ovoce a zelenina

Jihoafrická republika

Čerstvé ovoce a zelenina

Izrael

Čerstvé ovoce a zelenina

Indie

Čerstvé ovoce a zelenina

Nový Zéland

Jablka, hrušky a kiwi

Senegal

Čerstvé ovoce a zelenina

Keňa

Čerstvé ovoce a zelenina

Turecko

Čerstvé ovoce a zelenina

ČÁST B:   ÚDAJE O ÚŘEDNÍCH ORGÁNECH A KONTROLNÍCH SUBJEKTECH

Země

Úřední orgán

Kontrolní subjekty

Švýcarsko

Office fédéral de l'agriculture

Département fédéral de l'économie

Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berne

Tel. (41-31) 324 84 21

Fax (41-31) 323 05 55

Qualiservice Sàrl

Kapellenstrasse 5 Case postale 7960

CH-3001 Berne

Tel. (41-31) 385 36 90

Fax (41-31) 385 36 99

Maroko

Minister for Agriculture, Rural Development, Water and Forests

Quartier Administratif Place Abdallah Chefchouani BP 607 Rabat Maroko

Tel. (212-37) 76 36 57/76 05 29

Fax (212-37) 76 33 78

E-mail: webmaster@madprm.gov.ma

Éablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE)

Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El Baâmrani

Casablanca Maroko

Tel. (212-22) 30 51 04/30 51 73/30 50 91/30 51 95

Fax (212-22) 30 51 68

E-mail: eacce@eacce.org.ma

Jihoafrická republika

National Department of Agriculture DPHQ

Private Bag X258

Pretoria 0001 Jihoafrická republika

Tel.: (27-12) 3196502

Fax: (27-12) 3265606

Email: smph@nda.agric.za

PPECB (Perishable Products Export Control Board)

PO Box 15289 7500 Panorama, Parow Jihoafrická republika

Tel.: (27-21) 9301134

Fax: (27-21) 9306046

Email: ho@ppecb.com

Izrael

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

PO box 78 Bet-Dagan 50250 Izrael

Tel. (972-3) 968 15 00

Fax (972-3) 368 15 07

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

Fresh produce quality control service

PO box 78 Bet-Dagan 50250 Izrael

Tel. (972-3) 968 15 20

Fax (972-3) 368 15 07

Indie

Agricultural Marketing Adviser Ministry of Agriculture,

Govt. of India NH-IV, Faridabad Indie

Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10; (91-11) 23 01 34 45

Fax (91-129) 241 65 68;

(91-11) 23 01 34 45

E-mail: pkagarwall123@hotmail.com

Directorate of Marketing and Inspection (DMI)

Department of Agriculture and Cooperation

Ministry of Agriculture, Govt. of India NH-IV, Faridabad Indie

Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10

Fax (91-129) 241 65 68

E-mail: dmifbd@agmark.nic.in

Nový Zéland

Ministry of Agriculture and Forestry

New Zealand Food Safety Authority

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

Nový Zéland

Tel. (64-4) 463 2500

Fax (64-4) 463 2675

E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

New Zealand Food Safety Authority

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

Nový Zéland

Tel. (64-4) 463 2500

Fax (64-4) 463 2675

E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

Senegal

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

bp 20054 Thiaroye Dakar, Senegal

Tel. (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54/834 42 90

Email: almhanne@hotmail.com

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

Tel. (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54

Email:

dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr

Keňa

Kenya Plant Health Inspectorate Service

Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel: (254-20) 88 25 84

Fax: (254-20) 88 22 65

e-mail: kephis@nbnet.co.ke

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel: (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Fax: (254-20) 88 22 45

e-mail: kephis@nbnet.co.ke

Turecko

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

General Director: Mr. Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Head of the Department for Agriculture: Mrs. Çiğdem KILIÇKAYA

Address: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118

06510 Emek/Ankara

Tel. (90-312) 212 58 99

Fax (90-312) 212 68 64,

(90-312) 205 09 18

E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Western Anatolia

Regional Director: Mr. Muzaffer ERTÜRK

Adresa: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tel. (90-232) 483 40 26

Fax (90-232) 48 37 72

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southern Anatolia

Regional Director: Mr. Șükrü ÇALIȘKAN

Adresa: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tel. (90-324) 237 97 18

Fax (90-324) 237 19 59

E-mail: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southeastern Anatolia

Regional Director: Mr. M. Zihni DOĞAN

Adresa: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tel. (90-342) 230 78 52

Fax (90-342) 221 21 44

E-mail: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Marmara

Regional Director: Mr. Çağatay ÖZTÜRK

Adresa: Dıș Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeșme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel. (90-212) 454 08 20

Fax (90-212) 454 08 22

E-mail: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Eastern Black Sea

Regional Director: Mr. Ö. Naci GENÇTÜRK

Adresa: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel. (90-462) 230 19 82

Fax (90-462) 229 73 09

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Central Anatolia

Regional Director: Mr. Caner SOLMAZ

Adresa: Mithatpașa Cad. No: 18/4

Kızılay/Ankara

Tel. (90-312) 430 61 08

Fax (90-312) 430 61 09

E-mail: ankarabolge@dtm.gov.tr

ČÁST C:   VZORY OSVĚDČENÍ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA V

OSVĚDČENÍ O PRŮMYSLOVÉM UŽITÍ PODLE ČL. 19 ODST. 2 PRO ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINU PODLÉHAJÍCÍ OBCHODNÍM NORMÁM SPOLEČENSTVÍ

Image


PŘÍLOHA VI

KONTROLNÍ METODY UVEDENÉ V ČL. 20 ODST. 1

Poznámka: následující kontrolní metody jsou založeny na ustanoveních návodu pro provádění kontroly jakosti čerstvého ovoce a zeleniny přijatého pracovní skupinou pro normalizaci zboží podléhajícího zkáze a zlepšení jakosti EHK/OSN (Evropské hospodářské komise OSN).

1.   DEFINICE

a)   Kontrola shody

Kontrola provedená inspektorem v souladu s tímto nařízením ke kontrole shody ovoce a zeleniny s obchodními normami podle článku 2 nařízení (ES) č. 1182/2007.

Tato kontrola zahrnuje:

podle potřeby kontrolu dokladů a totožnosti: kontrolu dokumentů nebo osvědčení doprovázejících šarži a/nebo registrů, uvedených ve třetí odrážce druhého pododstavce čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 2 písm. d) tohoto nařízení, a dále kontrolu zboží a údajů v daných dokumentech k ověření toho, zda souhlasí,

fyzickou kontrolu zboží v šarži na základě odebraných vzorků k ověření toho, že splňuje všechny podmínky stanovené obchodní normou, včetně ustanovení o obchodní úpravě a označení balení a obalů.

b)   Inspektor

Osoba oprávněná příslušným kontrolním subjektem, která má odpovídající a pravidelnou odbornou přípravu pro provádění kontrol shody.

c)   Zásilka

Množství produktů prodávaných daným obchodníkem v okamžiku kontroly a definovaných v dokladu. Zásilka může být složena z jednoho nebo několika druhů produktů: může obsahovat jednu nebo více šarží čerstvého ovoce a zeleniny.

d)   Šarže

Množství produktů, které mají v okamžiku kontroly na jednom místě stejné vlastnosti s ohledem na:

balírnu a/nebo expedici,

zemi původu,

povahu produktů,

třídu produktů,

velikost (rozdělují-li se produkty podle velikosti),

odrůdu nebo obchodní druh (podle příslušných ustanovení normy),

druh balení a obalové úpravy.

Není-li však při kontrole zásilek možné rozlišovat různé šarže a/nebo není-li možné kontrolovat jednotlivé šarže, mohou být všechny šarže ve zvláštní zásilce považovány za jedinou šarži, pokud jsou podobné z hlediska druhu produktů, odesilatele, země původu, zatřídění a odrůdy nebo obchodního druhu, stanoví-li to normy.

e)   Odběr vzorků

Dočasné odebrání určitého množství produktu (vzorku) za účelem provedení kontroly shody.

f)   Samostatný vzorek

Balení odebrané ze šarže nebo u volně ložených produktů množství odebrané z určitého místa v šarži.

g)   Souborný vzorek

Několik reprezentativních samostatných vzorků odebraných ze šarže, jejichž množství je dostatečné pro vyhodnocení šarže podle všech kritérií.

h)   Druhotný vzorek

V případě ořechů představuje druhotný vzorek reprezentativní množství produktu odebrané z každého samostatného vzorku v souborném vzorku o hmotnosti od 300 g do 1 kg. Pokud je samostatný vzorek tvořen balenými potravinami, odebere se jako druhotný vzorek jedno balení.

i)   Složený vzorek

V případě ořechů představuje složený vzorek směs o hmotnosti nejméně 3 kg ze všech druhotných vzorků v souborném vzorku. Ořechy ve složeném vzorku musejí být rovnoměrně smíšeny.

j)   Omezený vzorek

Reprezentativní množství produktů odebraných ze souborného vzorku, jehož rozsah je dostatečný pro vyhodnocení některých dílčích kritérií.

V případě ořechů obsahuje omezený vzorek nejméně 100 ořechů odebraných ze složeného vzorku. Ze souborného vzorku může být odebráno několik omezených vzorků.

k)   Balení

Samostatně zabalená část šarže včetně obsahu. Účelem balení je usnadnit manipulaci a dopravu množství prodejních jednotek nebo volných či upravených produktů, aby se tak předešlo jejich poškození fyzickou manipulací a dopravou. Kontejnery pro silniční, lodní a leteckou přepravu se nepokládají za balení. V některých případech je balení shodné s maloobchodním balením.

l)   Maloobchodní balení

Samostatně zabalená část šarže včetně obsahu. Účelem maloobchodních balení je vytvořit prodejní jednotku pro konečného uživatele nebo spotřebitele v místě nákupu. V rámci maloobchodních balení jsou hotová balení zboží taková, která zcela nebo částečně uzavírají zboží, avšak způsobem, kdy obsah nelze změnit bez otevření nebo změny obalu.

2.   PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODRŽOVÁNÍ SHODY

a)   Obecné poznámky

Fyzická kontrola se provádí vyhodnocením souborných vzorků náhodně odebraných z různých míst v kontrolované šarži. Je založena na předpokladu, že souborný vzorek je pro šarži reprezentativní.

b)   Identifikace šarží a/nebo celkový dojem ze zásilky

Identifikace šarží se provádí na základě jejich označení nebo jiných kritérií, jako označení podle směrnice Rady 89/396/EHS (1). U zásilek, které jsou složeny z několika šarží, je nutné, aby inspektor získal celkový dojem o zásilce na základě průvodních dokladů nebo prohlášení k zásilkám. Poté stanoví, nakolik předvedené šarže odpovídají údajům v těchto dokladech.

Nakládají-li se produkty nebo jsou-li již naloženy na dopravní prostředek, používá se při identifikaci zásilky registrační číslo tohoto prostředku.

c)   Předvedení produktů

Inspektor rozhodne, která balení se budou kontrolovat. Předvedení provádí hospodářský subjekt nebo jeho zástupce. Postup zahrnuje předvedení souborného vzorku.

Požadují-li se druhotné vzorky, určuje je sám inspektor ze souborného vzorku.

d)   Fyzická kontrola

Vyhodnocení obalové a obchodní úpravy na základě samostatných vzorků:

Obalová úprava, včetně materiálu používaného uvnitř balení, se testuje, zda je vhodná a čistá podle ustanovení obchodních norem. Jsou-li povoleny pouze některé druhy obalové úpravy, inspektor kontroluje, zda jsou použity.

Ověření označení na základě samostatných vzorků: nejprve se zjišťuje, zda jsou produkty označeny podle obchodních norem. Při kontrole se ověřuje přesnost označení a/nebo rozsah nutných změn.

Ovoce a zelenina balené jednotlivě v plastu se nepokládají ze hotově balené potraviny ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES a není je nutno označovat v souladu s obchodními normami. V takových případech lze plastový obal pokládat za jednoduchou ochranu křehkých produktů.

Ověření shody produktů na základě odběru souborného, složeného a/nebo omezeného vzorku: Inspektor určí rozsah souborného vzorku takovým způsobem, který umožní vyhodnotit šarže. Náhodně vybere balení určená ke kontrole nebo u volně ložených produktů místa, na kterých se odebírají jednotlivé vzorky.

Poškozená balení se jako součást souborného vzorku nepoužívají. Odkládají se stranou a mohou být případně předmětem zvláštního šetření a zprávy. Má-li být oznámeno rozhodnutí o nesouladu zásilky s normami, musí souborný vzorek obsahovat tato množství:

Balené produkty

Počet balení v šarži

Počet balení k odběru (samostatné vzorky)

Do 100

5

101 až 300

7

301 až 500

9

501 až 1 000

10

Více než 1 000

15 (minimum)


Volně ložené produkty

Množství šarže v kg nebo počet svazků v šarži

Množství samostatných vzorků v kg nebo počet svazků

Do 200

10

201 až 500

20

501 až 1 000

30

1 001 až 5 000

60

Více než 5 000

100 (minimum)

U volně loženého ovoce a zeleniny (přes 2 kg na jednotku) jsou samostatné vzorky složeny minimálně z pěti jednotek. V případě šarží složených z méně než 5 balení nebo hmotnosti nižší než 10 kg se provede kontrola celé šarže.

Zjistí-li inspektor po kontrole, že není možné učinit konečný závěr, může provést další kontrolu a uvést celkový výsledek jako průměr obou kontrol.

Některá kritéria, jako míra vyvinutí a/nebo zralosti nebo přítomnost či nepřítomnost vnitřních závad, se mohou kontrolovat na základě omezených vzorků; to platí zejména u kontroly, při níž se ničí obchodní hodnota produktů. Rozsah omezeného vzorku se sníží na nejmenší množství nezbytně nutné pro vyhodnocení šarže. Zjistí-li se však závady nebo na ně vznikne podezření, nesmí rozsah omezeného vzorku překračovat 10 % rozsahu pro kontrolu původně odebraného souborného vzorku.

e)   Kontrola produktů

Produkty musejí být při kontrole zcela zbaveny obalů; inspektor tak nemusí učinit pouze v případě ořechů nebo umožňuje-li povaha a druh obalové úpravy provést kontrolu bez rozbalení produktů. Kontrola stejnoměrnosti, minimálních požadavků, tříd jakosti a velikosti se provádí na základě souborného vzorku, nebo v případě ořechů na základě složeného vzorku. Při zjištění závad určí inspektor příslušné početní nebo hmotnostní procento produktů, které nejsou v souladu s normou.

Kritéria, jako je míra vyvinutí nebo zralosti, se mohou kontrolovat za použití nástrojů a metod stanovených k tomuto účelu v obchodních normách nebo v souladu s uznávanou praxí.

f)   Zpráva o výsledcích kontroly

V případě potřeby se vydávají doklady podle článku 20.

Při zjištění vad musí být obchodník nebo jeho zástupce písemně informován o důvodech vedoucích k reklamaci. Je-li možné uvést produkt do souladu s normou změnou označení produktů, musí o tom být obchodník nebo jeho zástupce informován.

Při zjištění závad na produktech se musí uvést procentní podíl produktu, který není v souladu s normou.

g)   Snížení hodnoty zboží v důsledku kontroly shody

Po provedení kontroly se souborný vzorek poskytne hospodářskému subjektu nebo jeho zástupci.

Kontrolní subjekt není povinen vrátit části souborného vzorku zlikvidované při kontrole.


(1)  Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21.


PŘÍLOHA VII

STRUKTURA A OBSAH VNITROSTÁTNÍ STRATEGIE PRO UDRŽITELNÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PODLE ČL. 57 ODST. 1

1.   Doba trvání vnitrostátní strategie

Stanoví členské státy.

2.   Analýza situace z hlediska silných a slabých stránek a potenciálu rozvoje, strategie zvolené k dosažení cílů a odůvodnění zvolených priorit.

(čl. 12 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1182/2007)

2.1.   Analýza situace

Popište současnou situaci v odvětví ovoce a zeleniny s využitím kvantifikovaných údajů, zdůrazněte silné a slabé stránky, rozdíly, potřeby a mezery a potenciál rozvoje na základě příslušných ukazatelů výchozího stavu podle definice v příloze XIV a dalších příslušných dodatečných ukazatelů. Popis se musí přinejmenším týkat:

výkonnosti odvětví ovoce a zeleniny, včetně klíčových trendů: silných a slabých stránek odvětví, včetně podmínek konkurenceschopnosti a potenciálu rozvoje organizací producentů;

vlivů na životní prostředí (dopady/tlaky a přínosy) vyvolávaných produkcí ovoce a zeleniny, včetně klíčových trendů.

2.2.   Strategie zvolená k rozvoji silných stránek a k řešení slabých stránek

Popište klíčové oblasti, ve kterých má intervence přinést maximální přidanou hodnotu:

relevance cílů stanovených pro operační programy a související očekávané výsledky, cíle pro identifikované (prioritní) potřeby a míra, v níž jich lze reálně dosáhnout;

vnitřní soudržnost strategie a existence vzájemně posilujících interakcí, neexistence možných střetů a rozporů mezi provozními cíli a různými zvolenými akcemi;

provázanost a doplňkovost zvolených akcí vzájemně a s dalšími vnitrostátními/regionálními akcemi, a zejména s činnostmi podporovanými z prostředků Evropského společenství, obzvláště s opatřeními pro rozvoj venkova;

očekávané výsledky a dopad ve srovnání s výchozí situací a jejich příspěvek k cílům Společenství.

2.3.   Dopad předchozích operačních programů (pokud je k dispozici)

Popište podle potřeby dopad operačních programů prováděných v nedávné době. Uveďte souhrn dostupných výsledků.

3.   Cíle operačních programů a nástrojů, ukazatele plnění.

(čl. 12 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1182/2007)

Popište druhy akcí zvolených jako způsobilé k podpoře (neúplný seznam) a uveďte sledované cíle, ověřitelné cíle a ukazatele, jež umožňují posoudit pokrok směrem k dosahování cílů, účinnosti a účelnosti.

3.1.   Požadavky týkající se všech nebo více druhů akcí

Kritéria a správní předpisy přijaté k zajištění toho, aby určité akce způsobilé pro podporu nebyly zároveň podporovány dalšími příslušnými nástroji společné zemědělské politiky, zejména opatřeními na podporu rozvoje venkova.

Účinné prostředky podle čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 s cílem chránit životní prostředí před možným zvýšeným zatížením v důsledku investic podporovaných v rámci operačních programů a kritéria přijatá podle čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení s cílem zajistit, aby investice do jednotlivých podniků podporovaných v rámci operačních programů dodržovaly cíle stanovené v článku 174 Smlouvy a v šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí.

3.2.   Zvláštní údaje vyžadované k jednotlivým druhům akcí (vyplní se pouze pro zvolené druhy akcí)

Vyžaduje se uvedení těchto zvláštních údajů k předpokládaným akcím:

3.2.1.   Akce zaměřené na plánování produkce (neúplný seznam)

3.2.1.1.   Pořízení stálých aktiv

druhy investic způsobilých k podpoře (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

ostatní formy investic způsobilých k podpoře (např. pronájmy, leasing) (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.1.2.   Jiné akce

popis druhů akcí způsobilých k podpoře,

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.2.   Akce zaměřené na zvyšování a udržování jakosti produktů (neúplný seznam)

3.2.2.1.   Pořízení stálých aktiv

druhy investic způsobilých k podpoře (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

ostatní formy investic způsobilých k podpoře (např. pronájmy, leasing) (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.2.2.   Jiné akce

popis druhů akcí způsobilých k podpoře,

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.3.   Akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh (neúplný seznam)

3.2.3.1.   Pořízení stálých aktiv

druhy investic způsobilých k podpoře (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

ostatní formy investic způsobilých k podpoře (např. pronájmy, leasing) (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.3.2.   Jiné druhy akcí zahrnující propagační a komunikační činnosti, kromě akcí souvisejících s předcházením krizím a jejich řízením

popis druhů akcí způsobilých k podpoře,

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.4.   Výzkum a experimentální produkce (neúplný seznam)

3.2.4.1.   Pořízení stálých aktiv

druhy investic způsobilých k podpoře (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

ostatní formy investic způsobilých k podpoře (např. pronájmy, leasing) (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.4.2.   Jiné druhy akcí

popis druhů akcí způsobilých k podpoře,

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.5.   Druhy vzdělávacích akcí (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řízení) a akce zaměřené na propagaci přístupu k poradenským službám (neúplný seznam)

popis druhů akcí způsobilých k podpoře (včetně druhů vzdělávání a/nebo témat pokrývaných poradenskými službami),

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.6.   Opatření pro předcházení krizím a jejich řízení

popis druhů akcí způsobilých k podpoře,

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.7.   Druhy environmentálních akcí (neúplný seznam)

potvrzení, že environmentální akce zvolené jako způsobilé k podpoře splňují požadavky stanovené v čl. 9 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1182/2007,

potvrzení, že podpora na způsobilé environmentální akce splňují požadavky stanovené ve čtyřech pododstavcích čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1182/2007.

3.2.7.1.   Pořízení stálých aktiv

druhy investic způsobilých k podpoře (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

ostatní formy investic způsobilých k podpoře (např. pronájmy, leasing) (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.7.2.   Jiné druhy akcí

seznam environmentálních akcí způsobilých k podpoře;

popis druhů akcí způsobilých k podpoře včetně konkrétního závazku nebo závazků, které z nich plynou, jejich odůvodnění na základě jejich očekávaného environmentálního dopadu v souvislosti s environmentálními potřebami a prioritami;

případná výše podpory;

kritéria pro výpočet výší podpory.

3.2.8.   Jiné druhy akcí (neúplný seznam)

3.2.8.1.   Pořízení stálých aktiv

druhy investic způsobilých k podpoře (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

ostatní formy investic způsobilých k podpoře (např. pronájmy, leasing) (včetně druhu dotyčných stálých aktiv),

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.8.2.   Jiné akce

popis druhů akcí způsobilých k podpoře,

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

4.   Určení příslušných orgánů a odpovědných subjektů

Určení vnitrostátního orgánu odpovědného za řízení, monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie členským státem.

5.   Popis monitorovacích a hodnotících systémů

Jsou vytvořeny na základě společného seznamu ukazatelů plnění uvedených v příloze XIV. Tam, kde je to považováno za vhodné, specifikuje vnitrostátní strategie dodatečné ukazatele, které odrážejí vnitrostátní anebo regionální potřeby, podmínky a cíle specifické pro vnitrostátní operační programy.

5.1.   Vyhodnocování operačních programů a oznamovacích povinností organizací producentů

(čl. 12 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (ES) č. 1182/2007)

Popište monitorovací a hodnotící požadavky a postupy týkající se operačních programů, včetně oznamovacích povinností organizací producentů.

5.2.   Monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie

Popište požadavky a postupy monitorování a hodnocení pro vnitrostátní strategii.


PŘÍLOHA VIII

SEZNAM OPERACÍ A VÝDAJŮ NEZPŮSOBILÝCH V RÁMCI OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PODLE ČLÁNKU 61

1.

Všeobecné výrobní náklady, a zejména produkty na ochranu rostlin, včetně integrovaných kontrolních materiálů, hnojiv a jiných vstupů; náklady na balení, skladování, obalovou úpravu, a to i jako součást nového zpracování; náklady na obaly; náklady na sběr nebo přepravu (vnitřní či vnější); provozní náklady (zejména elektrická energie, pohonné hmoty a údržba), vyjma:

zvláštních nákladů na opatření pro zlepšení jakosti. Náklady na mycelium (ani certifikované), osivo a rostliny, které nejsou víceleté, nejsou způsobilé v žádném případě;

zvláštních nákladů na prostředky na biologickou ochranu rostlin (jako např. feromony a predátory) používané v ekologické, integrované nebo tradiční produkci;

zvláštních nákladů na environmentální akce, včetně nákladů vzniklých nakládáním s obaly šetrným k životnímu prostředí. Nakládání s obaly šetrné k životnímu prostředí musí být řádně odůvodněno a musí dodržovat kritéria uvedená v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10);

zvláštních nákladů na ekologickou, integrovanou nebo experimentální produkci. Příslušný vnitrostátní úřad stanoví kritéria způsobilosti pro experimentální produkci s přihlédnutím k novosti postupu nebo konceptu a k obsaženému riziku;

zvláštních nákladů na zajištění monitorování dodržování norem uvedených v hlavě II tohoto nařízení, rostlinolékařských předpisů a nejvyšších přípustných hodnot reziduí.

Zvláštní náklady znamenají dodatečné náklady vypočtené jako rozdíl mezi tradičními náklady a skutečně vzniklými náklady.

Pro každou kategorii způsobilých zvláštních nákladů uvedených výše mohou členské státy za účelem vypočtení dodatečných nákladů ve srovnání s náklady tradičními stanovit řádně odůvodněným způsobem standardní paušální sazby.

2.

Správní a osobní náklady s výjimkou výdajů týkajících se provádění provozních fondů a operačních programů, které zahrnují:

a)

režijní náklady zejména ve vztahu k provoznímu fondu nebo operačnímu programu, včetně nákladů na řízení a osobních nákladů, zpráv a hodnotících studií, a náklady na vedení účtů a spravovaní účtů, a to vyplácením standardní paušální částky ve výši 2 % schváleného provozního fondu, avšak maximálně 180 000 EUR. Podíl 2 % sestává z 1 % podpory Společenství a 1 % podílu z organizace producentů.

V případě uznaného sdružení organizací producentů může být standardní paušální sazba vynásobena počtem členů organizací producentů sdružení do maximální výše 1 250 000 EUR.

Členské státy mohou financování omezit na skutečné náklady, přičemž v takovém případě by měly vymezit způsobilé náklady;

b)

osobní náklady (včetně poplatků spojených se mzdami a platy, pokud se tyto týkají organizace producentů) vyplývající z opatření:

i)

ke zlepšení či udržení vysoké úrovně jakosti nebo ochrany životního prostředí;

ii)

ke zlepšení úrovně uvádění na trh.

K provádění těchto opatření je nutně zapotřebí kvalifikovaný personál. Pokud v takových případech organizace producentů využívá svých vlastních zaměstnanců nebo členských producentů, musí být dokumentována odpracovaná doba.

Pokud členský stát chce poskytnout alternativu k omezení financování na skutečné náklady, stanoví pro všechny výše uvedené způsobilé osobní náklady předem a řádně odůvodněným způsobem standardní paušální sazby do maximální výše 20 % schváleného provozního fondu. Tento procentní podíl může být v řádně odůvodněných případech zvýšen.

S cílem zažádat o tyto standardní paušální sazby předloží organizace producentů důkaz o provedení akce ke spokojenosti členského státu.

c)

právní a správní náklady na sloučení organizací producentů nebo jejich nabytí; jakož i právní a správní náklady týkající se vytváření nadnárodních organizací producentů či nadnárodních sdružení organizací producentů; realizační studie a návrhy zadané v tomto ohledu organizacemi producentů.

3.

Příplatky k příjmům a cenám mimo oblast předcházení krizím a jejich řízení.

4.

Náklady na pojištění mimo oblast předcházení krizím a jejich řízení.

5.

Úhrada úvěrů čerpaných pro operaci provedenou před začátkem operačního programu, kromě těch, jež jsou uvedeny v článku 75.

6.

Nákup nezastavěného pozemku (za cenu převyšující o více než 10 % veškeré způsobilé výdaje na dotyčnou operaci. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze stanovit vyšší procentní podíl na operace týkající se ochrany životního prostředí), pokud je nákup nezbytný k provedení investice zahrnuté v operačním programu.

7.

Náklady na zasedání a vzdělávací programy, kromě těch, které se týkají operačního programu, včetně denních příspěvků, nákladů na dopravu a ubytování (případně na základě paušální sazby).

8.

Operace nebo náklady vztahující se k množstvím vyprodukovaným členy organizace producentů, kteří jsou mimo Společenství.

9.

Operace, jež by mohly narušovat hospodářskou soutěž v ostatních hospodářských činnostech organizace producentů.

10.

Zařízení z druhé ruky, nakoupené s podporou Společenství nebo s vnitrostátní podporou během předchozích sedmi let.

11.

Investice do dopravních prostředků, které má organizace producentů používat pro uvádění na trh nebo distribuci, kromě dodatečné nástavby nákladních vozů vybavené chladícími boxy nebo regulovatelnou atmosférou.

12.

Pronájem kromě případů, kdy je pro členský stát hospodářsky odůvodněn jako alternativa nákupu.

13.

Provozní náklady pronajatého zboží.

14.

Výdaje spojené s leasingovými smlouvami (daně, úroky, náklady na pojištění atd.) a provozní náklady, kromě nákladů na leasing jako takových v mezích čisté tržní hodnoty položky a za podmínek stanovených v čl. 55 odst. 1 písm. b) prvním pododstavci nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (1).

15.

Podpora jednotlivých obchodních značek nebo značek obsahujících zeměpisné údaje, kromě:

organizací producentů, sdružení organizací producentů a dceřiných podniků podle čl. 52 odst. 7 značek/ochranných známek;

generické reklamy a propagace značek jakosti. Zeměpisné údaje jsou povoleny pouze:

a)

pokud jde o chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (2), nebo

b)

ve všech případech, kde se ustanovení písmene a) nepoužije a tyto zeměpisné údaje jsou vzhledem k hlavnímu sdělení druhotné.

Propagační materiál musí nést symbol Evropského společenství (pouze v případě vizuálních médií) a musí obsahovat tento údaj: „Kampaň financovaná s podporou Evropského společenství“.

16.

Subdodavatelské smlouvy a smlouvy o externím zajišťování (outsourcingu) týkající se operací nebo výdajů uvedených v tomto seznamu jako nezpůsobilé.

17.

DPH s výjimkou nevratné DPH podle čl. 71 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005.

18.

Úroky z dluhu, kromě případů, kdy se poskytuje příspěvek v jiné formě než nevratné přímé pomoci.

19.

Nákup nemovitosti zakoupené s podporou Společenství nebo s vnitrostátní podporou během předchozích deseti let.

20.

Investice do akcií společností, pokud investice představuje finanční investici kromě investic přispívajících přímo k dosažení cílů operačního programu.

21.

Náklady vzniklé jiným stranám než organizaci producentů nebo jejím členům.

22.

Investice nebo podobné druhy akcí mimo podniky organizací producentů, sdružení organizací producentů a dceřiné podniky podle čl. 52 odst. 7.

23.

Opatření zajištěná organizací producentů externě mimo Společenství.


(1)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 434/2007 (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


PŘÍLOHA IX

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA STAŽENÉ PRODUKTY PODLE ČL. 77 ODST. 2

1.

Produkty musejí být:

celé,

zdravé; produkty postižené hnilobou nebo jinými nedostatky, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě, jsou vyloučeny,

čisté, prakticky prosté všech viditelných cizích látek,

prakticky prosté škůdců a poškození způsobených škůdci,

prosté nadměrné vnější vlhkosti,

prosté všech cizích příchutí a/nebo zápachů.

2.

Produkty musejí být s ohledem na svůj druh dostatečně vyvinuté a zralé.

3.

Produkty musejí mít typické vlastnosti odrůdy a/nebo obchodního druhu.


PŘÍLOHA X

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY NA STAŽENÍ Z TRHU PODLE ČL. 80 ODST. 1

Produkt

Maximální míra podpory (EUR/100 kg)

Květák

10,52

Rajčata

7,25

Jablka

13,22

Hrozny

12,03

Meruňky

21,26

Nektarinky

19,56

Broskve

16,49

Hrušky

12,59

Lilek

5,96

Melouny

6,00

Vodní melouny

6,00

Pomeranče

21,00

Mandarinky

19,50

Klementinky

19,50

Satsumy

19,50

Citrony

19,50


PŘÍLOHA XI

DOPRAVNÍ NÁKLADY PŘI BEZPLATNÉM ROZDĚLENÍ PODLE ČL. 82 ODST. 1

Vzdálenost mezi místem stažení z trhu a místem dodávky:

Dopravní náklady

(EUR/tun)

Méně než 25 km

15,5

Od 25 km do 200 km

32,3

Od 200 km do 350 km

45,2

Od 350 km do 500 km

64,5

Od 500 km do 750 km

83,9

750 km a více

102

Příplatek za chladírenskou dopravu: 7,7 EUR/tunu.


PŘÍLOHA XII

PROHLÁŠENÍ NA OBALECH PRODUKTŮ URČENÝCH K BEZPLATNÉMU ROZDĚLENÍ PODLE ČL. 83 ODST. 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № 1580/2007)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]

Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]

Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]

Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]

Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]

Térítésmentes terjesztésre szánt termék (1580/2007. sz. EK rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) nru. 1580/2007]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporzadzenie (WE) nr 1580/2007]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]

Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)

Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)


PŘÍLOHA XIII

ÚDAJE, KTERÉ JE TŘEBA ZAHRNOUT DO VÝROČNÍ ZPRÁVY ČLENSKÝCH STÁTŮ PODLE ČL. 99 ODST. 3

Všechny údaje se vztahují k tomu roku, za nějž se podává zpráva. Zpráva zahrnuje údaje o výdajích uskutečněných po skončení roku, za nějž se podává zpráva. Obsahuje informace o kontrolách a sankcích uplatněných s ohledem na daný rok, včetně takových, které byly provedeny nebo uplatněny po daném roce. Údaje (které se v průběhu roku mění) jsou platné k 31. prosinci roku, za nějž se podává zpráva.

ČÁST A –   ÚDAJE PRO ŘÍZENÍ TRHU

1.

Správní údaje

a)

Vnitrostátní právní předpisy přijaté k provádění hlavy III a IV nařízení (ES) č. 1182/2007.

b)

Kontaktní místa členských států pro sdělování.

c)

Údaje o organizacích producentů, sdruženích organizací producentů a seskupeních producentů:

číslo kódu;

jméno a kontaktní údaje;

datum schválení žádostí o uznání (předběžné uznání v případě seskupení producentů);

všechny zapojené právnické osoby nebo jednoznačně definované části právnických osob a všechny dceřiné společnosti;

počet členů (rozdělený na producenty a členy, kteří nejsou producenty). Změny v členské základně během roku;

krytí produktu a popis prodávaných konečných produktů;

změny ve strukturách během roku; zejména: nově uznané nebo vzniklé subjekty, odnětí a pozastavení uznání, spojení s daty těchto událostí.

d)

Údaje o meziodvětvových organizacích:

název organizace a kontaktní údaje;

datum uznání;

krytí produktu.

2.

Informace o výdajích

a)

Organizace producentů. Finanční údaje podle příjemců (organizace producentů nebo sdružení organizací producentů):

Provozní fond. Celková výše, příspěvky od Společenství, členského státu (vnitrostátní podpora) a organizací producentů a členů;

popis rozsahu finanční podpory poskytované Společenstvím podle článku 10 nařízení (ES) č. 1182/2007;

finanční údaje o operačních programech, rozdělené mezi organizace producentů a sdružení organizací producentů;

hodnota produkce uvedené na trh. Celková výše a rozdělení na různé právnické osoby, z nichž se skládá organizace producentů nebo sdružení organizací producentů;

výdaje na operační program, rozdělené podle opatření a druhů akcí vybraných jakožto způsobilé k podpoře;

údaje o objemu produktů stažených z trhu rozdělené podle produktů a měsíců;

seznam schválených subjektů pro účely čl. 10 odst. 4 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1182/2007.

b)

Seskupení producentů. Finanční údaje podle příjemců:

celková výše, příspěvky od Společenství, členského státu a seskupení producentů a členů;

popis finanční podpory poskytované Společenstvím podle čl. 7 odst. 5 nařízení (ES) č. 1182/2007 a příspěvku členského státu, s vykázáním mezisoučtů za seskupení producentů za první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý rok přechodného období;

výdaje na investice nutné k získání uznání podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1182/2007, s výčtem členěným podle příspěvku Společenství, členského státu a seskupení producentů;

hodnota produkce uvedené na trh, s vykázáním mezisoučtů za seskupení producentů za první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý rok přechodného období.

3.

Údaje o provádění vnitrostátní strategie:

popis pokroku dosaženého při provádění operačních programů, rozdělený podle jednotlivých druhů opatření podle čl. 21 odst. 1 písm. f). Popis vychází z finančních a společných ukazatelů výstupů a výsledků a shrnuje údaje poskytnuté ve výročních zprávách o pokroku předkládaných organizacemi producentů v souvislosti s operačními programy;

jestliže členský stát použije čl. 43 písm. c) druhý pododstavec nařízení (ES) č. 1182/2007, musí být popsána dotyčná státní podpora;

přehled výsledků hodnocení operačních programů v polovině období, jak byly předány organizacemi producentů, případně včetně kvalitativních posouzení výsledků a dopadu environmentálních akcí zaměřených na zamezení eroze půdy, omezování používání a/nebo lepší hospodaření s produkty na ochranu rostlin, ochranu přirozeného prostředí a biodiverzity nebo zachování krajiny;

přehled všech závažných obtíží, které se vyskytly při provádění a řízení vnitrostátní strategie, a veškerá přijatá opatření, případně včetně uvedení toho, zda byla vnitrostátní strategie aktualizována a důvod této aktualizace. K výroční zprávě je nutno přiložit kopii aktualizované strategie;

shrnutí analýz provedených v souladu s čl. 112 odst. 1 druhým pododstavcem.

Výroční zpráva musí v roce 2012 obsahovat také hodnotící zprávu za rok 2012 podle čl. 128 odst. 4.

4.

Seznam schválených prvních zpracovatelů a provozovatelů sběru rozdělených podle produktů, členské státy, jež využívají přechodného opatření podle článku 68b nebo článku 143bc nařízení (ES) č. 1782/2003.

ČÁST B –   ÚDAJE PRO ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

5.

Údaje o kontrolách a sankcích:

kontroly provedené členským státem: údaje o navštívených subjektech a data návštěv;

četnost kontrol;

výsledky kontrol;

uplatněné sankce.


PŘÍLOHA XIV

SEZNAM SPOLEČNÝCH UKAZATELŮ PLNĚNÍ PODLE ČL. 126 ODST. 3

Systém společných ukazatelů plnění pro akce prováděné organizacemi producentů, sdruženími organizací producentů a jejich členy v rámci operačního programu nezohledňuje nutně všechny faktory, které se mohou objevit a mohou ovlivnit výsledky a dopad operačního programu. V této souvislosti by měly být informace poskytnuté na základě ukazatelů plnění vykládány s ohledem na kvantitativní a kvalitativní informace týkající se jiných klíčových faktorů přispívajících k úspěchu či neúspěchu provedení programu.

1.   SPOLEČNÉ UKAZATELE TÝKAJÍCÍ SE FINANČNÍHO PROVÁDĚNÍ (UKAZATELE VSTUPŮ) (ROČNÍ)

Opatření

Druh akce

Ukazatele vstupů (roční)

Akce zaměřené na plánování produkce

a)

Nákup stálých aktiv

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)

Jiné akce

Výdaje (EUR)

Akce zaměřené na zlepšování a udržování jakosti produktů

a)

Nákup stálých aktiv

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)

Jiné akce

Výdaje (EUR)

Akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh

a)

Nákup stálých aktiv

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)

Propagační a komunikační činnosti (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řízení)

d)

Jiné akce

Výdaje (EUR)

Výzkum a experimentální produkce

a)

Nákup stálých aktiv

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)

Jiné akce

Výdaje (EUR)

Vzdělávací akce (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řízení) a/nebo akce zaměřené na propagaci přístupu k poradenským službám

Podle hlavního řešeného tématu:

a)

Ekologická produkce

b)

Integrovaná produkce a integrovaná kontrola škůdců

c)

Jiná environmentální témata

d)

Jakost produktu, včetně reziduí pesticidů a dohledatelnosti

e)

Jiná témata

Výdaje (EUR)

Opatření pro předcházení krizím a jejich řízení

a)

stažení z trhu;

b)

sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení;

c)

propagační a komunikační činnosti;

d)

vzdělávací akce;

e)

pojištění úrody;

f)

podpora na správní náklady zřizování vzájemných fondů.

Výdaje (EUR)

Environmentální akce

a)

Nákup stálých aktiv

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)

Jiné akce

1)

Produkce

i)

Ekologická produkce

ii)

Integrovaná produkce

iii)

Zlepšené využívání vody a/nebo hospodaření s vodou, včetně šetření vodou a odvodňování

iv)

Akce na ochranu půdy (např. techniky práce bránící/omezující erozi půdy, pokryv zelení, udržitelné zemědělství, mulčování)

v)

Akce k vytvoření či udržení přirozeného prostředí příznivého pro biodiverzitu (např. mokřady) nebo zachování krajiny, včetně ochrany historických rysů (např. kamenné hráze, terasy, hájky)

vi)

Akce upřednostňující úspory energie

vii)

Akce související s omezováním tvorby odpadů a zlepšováním hospodaření s odpady

viii)

Jiné akce

2)

Doprava

3)

Uvádění na trh

Výdaje (EUR)

Jiné akce

a)

Nákup stálých aktiv

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)

Jiné akce

Výdaje (EUR)


2.   SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPU (ROČNÍ)

Opatření

Druh akce

Ukazatele výstupů (roční)

Akce zaměřené na plánování produkce

a)

Nákup stálých aktiv

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

Celková hodnota investic (EUR) (2)

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

c)

Jiné akce

Počet podniků zúčastněných na akcích

Počet provedených akcí

Akce zaměřené na zlepšování a udržování jakosti produktů

a)

Nákup stálých aktiv

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

Celková hodnota investic (EUR)  (2)

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

c)

Jiné akce

Počet podniků zúčastněných na akcích

Počet provedených akcí

Akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh

a)

Nákup stálých aktiv

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

Celková hodnota investic (EUR)  (2)

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

c)

Propagační a komunikační činnosti (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řízení)

Počet provedených akcí (3)

d)

Jiné akce

Počet podniků zúčastněných na akcích

Počet provedených akcí

Výzkum a experimentální produkce

a)

Nákup stálých aktiv

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

Celková hodnota investic (EUR)

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

c)

Jiné akce

Počet provedených akcí

Počet podniků zúčastněných na akcích (4)

Počet dotyčných hektarů (5)

Vzdělávací akce (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řízení) a/nebo akce zaměřené na propagaci přístupu k poradenským službám

Podle hlavního řešeného tématu:

a)

Ekologická produkce

b)

Integrovaná produkce a integrovaná kontrola škůdců

c)

Jiná environmentální témata

d)

Dohledatelnost

e)

Jakost produktu, včetně reziduí pesticidů

f)

Jiná témata

Počet provedených akcí (6)  (7)

Počet dní vzdělávacích akcí, které účastníci absolvovali

Opatření pro předcházení krizím a jejich řízení

a)

stažení z trhu;

b)

sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení;

c)

propagační a komunikační činnosti;

d)

vzdělávací akce;

e)

pojištění úrody;

f)

podpora na správní náklady zřizování vzájemných fondů.

Počet provedených akcí (3)  (6)  (8)  (9)

Environmentální akce

a)

Nákup stálých aktiv (10)

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

Celková hodnota investic (EUR)

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu (11)

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

c)

Jiné akce

1)

Produkce

i)

Ekologická produkce

ii)

Integrovaná produkce

iii)

Zlepšené využívání vody a/nebo hospodaření s vodou, včetně šetření vodou a odvodňování

iv)

Akce na ochranu půdy (např. techniky práce bránící/omezující erozi půdy, pokryv zelení, udržitelné zemědělství, mulčování)

v)

Akce k vytvoření či udržení přirozeného prostředí příznivého pro biodiverzitu (např. mokřady) nebo údržba krajiny, včetně ochrany historických rysů (např. kamenné hráze, terasy, hájky)

vi)

Akce upřednostňující úspory energie

vii)

Akce související s omezováním tvorby odpadů a zlepšováním hospodaření s odpady

viii)

Jiné akce

Počet podniků zúčastněných na akcích

Počet provedených akcí

Počet dotyčných hektarů

2)

Doprava

3)

Uvádění na trh

Počet provedených akcí

Jiné akce

a)

Nákup stálých aktiv

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

Celková hodnota investic (EUR)  (2)

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

Počet podniků zúčastněných na akcích (1)

Počet provedených akcí

c)

Jiné akce

Počet provedených akcí


3.   SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSLEDKŮ

Poznámka: Ukazatele výsledků se sdělují až po vyhodnocení výsledků.


Opatření

Ukazatele týkající se výsledků (Měření)

Akce zaměřené na plánování produkce

Změna objemu produkce uváděné na trh (tuny)

Změna hodnoty celkové produkce uváděné na trh (EUR/kg)

Akce zaměřené na zlepšování a udržování jakosti produktů

Změna objemu produkce uváděné na trh, která splňuje požadavky v rámci určitého „režimu kvality“(tuny)  (12)

Změna hodnoty celkové produkce uváděné na trh (EUR/kg)

Odhadovaný dopad na výrobní náklady (EUR/kg)

Akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh

Změna objemu produkce uváděné na trh (tuny)

Změna hodnoty celkové produkce uváděné na trh (EUR/kg)

Výzkum a experimentální produkce

Počet nových technologií, postupů a/nebo produktů přijatých od doby zahájení operačního programu

Vzdělávací akce (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řízení) a/nebo akce zaměřené na propagaci přístupu k poradenským službám

Počet osob, které absolvovaly celou vzdělávací činnost/celý program

Počet podniků využívajících poradenské služby

Opatření pro předcházení krizím a jejich řízení

 

a)

stažení z trhu

Celkový objem produkce, která je předmětem stažení z trhu (tuny)

b)

sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo nesklízení

Celková plocha, na kterou se vztahuje sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo nesklízení (ha)

c)

propagace a komunikace

Odhadovaná změna objemu produkce uváděné na trh u produktů, jež jsou předmětem propagačních/komunikačních činností (tuny)

d)

vzdělávací akce

Počet osob, které absolvovaly celou vzdělávací činnost/celý program

e)

pojištění úrody

Celková hodnota pojištěného rizika (EUR)

f)

podpora na správní náklady zřizování vzájemných fondů

Celková hodnota zřízeného vzájemného fondu (EUR)

Environmentální akce

 

a)

Nákup stálých aktiv (13)

Odhadovaná změna roční spotřeby minerálních hnojiv na hektar, podle druhu hnojiva (N a P2O3) (tuny)

Odhadovaná změna roční spotřeby vody na hektar (m3/ha)

Odhadovaná změna roční spotřeby energie podle druhu zdroje energie a druhu paliva (litry/m3/Kwh na tunu produkce uváděné na trh)

b)

Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu (14)

c)

Jiné akce

1)

Produkce

Odhadovaná změna ročního objemu vyprodukovaných odpadů (tuny na tunu produkce uváděné na trh)

Odhadovaná změna roční spotřeby obalů (tuny na tunu produkce uváděné na trh)

2)

Doprava

Odhadovaná změna roční spotřeby energie podle druhu zdroje energie a druhu paliva (litry/m3/Kwh na tunu produkce uváděné na trh)

3)

Uvádění na trh

Odhadovaná změna ročního objemu vyprodukovaných odpadů (tuny na tunu produkce uváděné na trh)

Odhadovaná změna roční spotřeby obalů (tuny na tunu produkce uváděné na trh)

Jiné akce

Změna objemu produkce uváděné na trh (tuny)

Změna hodnoty celkové produkce uváděné na trh (EUR/kg)

Odhadovaný dopad na výrobní náklady (EUR/kg)

Poznámky: Ukazatelem pro změny je situace v době zahájení programu.


4.   SPOLEČNÉ UKAZATELE DOPADU

Poznámka: Ukazatele týkající se dopadu se sdělují až po vyhodnocení dopadu.


Opatření

Celkové cíle

Ukazatele týkající se dopadu (Měření)

Akce zaměřené na plánování produkce

Zlepšování konkurenceschopnosti

Zlepšování přitažlivosti členství v organizacích producentů

Odhadovaná změna hodnoty produkce uváděné na trh (EUR)

Změna celkového počtu producentů ovoce a zeleniny, kteří jsou aktivními členy (15) dotčené OP/SOP (počet)

Změna celkové plochy sloužící k produkci ovoce a zeleniny, obdělávané členy dotčené OP/SOP (ha)

Akce zaměřené na zlepšování a udržování jakosti produktů

Akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh

Výzkum a experimentální produkce

Vzdělávací akce (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řízení) a/nebo akce zaměřené na propagaci přístupu k poradenským službám

Opatření pro předcházení krizím a jejich řízení

Environmentální akce

Uchovávání a ochrana životního prostředí:

 

Půda

neurčeno

Kvalita vody

Odhadovaná změna celkové spotřeby minerálních hnojiv, podle druhu hnojiva (N a P2O3) (tuny)

Udržitelné využívání vodních zdrojů

Odhadovaná změna celkové spotřeby vody (m 3)

Přirozené prostředí a biodiverzita

neurčeno

Krajina

neurčeno

Zmírňování klimatických změn

Odhadovaná změna celkové spotřeby energie, podle druhu zdroje energie a druhu paliva (litry/m3/Kwh)

Snižování objemu odpadů

Odhadovaná změna celkového objemu vyprodukovaných odpadů (tuny)

Odhadovaná změna spotřeby obalů (tuny)

Jiné akce

Zlepšování konkurenceschopnosti

Zlepšování přitažlivosti členství v organizacích producentů

Odhadovaná změna hodnoty produkce uváděné na trh (EUR)

Změna celkového počtu producentů ovoce a zeleniny, kteří jsou aktivními členy (15) dotčené OP/SOP (počet)

Změna celkové plochy sloužící k produkci ovoce a zeleniny, obdělávané členy dotčené OP/SOP (ha)

Poznámky: Ukazatelem pro změny je situace v době zahájení programu.


5.   SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝCHOZÍHO STAVU

Poznámka: Ukazatele výchozího stavu jsou potřebné pro analýzu situace v době zahájení programového období. Některé společné ukazatele výchozího stavu jsou relevantní pouze pro jednotlivé operační programy na úrovni organizací producentů (např. objem produkce uváděné na trh ve výši méně než 80 % průměrné ceny obdržené OP/SOP). Jiné společné ukazatele výchozího stavu jsou rovněž relevantní pro vnitrostátní strategie na úrovni členských států (např. hodnota produkce uváděné na trh).

Ukazatele výchozího stavu se zpravidla vypočtou jako průměr za tři roky. Pokud nejsou k dispozici žádné údaje, mohly by se vypočítat alespoň s pomocí údajů týkajících se jednoho roku.


Cíle

Ukazatele výchozího stavu související s cíli

Ukazatel

Definice (a měření)

Celkové cíle

Zlepšování konkurenceschopnosti

Hodnota produkce uváděné na trh

Hodnota produkce uvedené na trh organizací producentů (OP)/sdružením OP (SOP) (EUR)

Zlepšování přitažlivosti členství v organizacích producentů

Počet producentů ovoce a zeleniny, kteří jsou aktivními členy dotyčné OP/SOP

Počet producentů ovoce a zeleniny, kteří jsou aktivními členy (16) OP/SOP

Celková plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny, obdělávaná členy dotyčné OP/SOP

Celková plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny, obdělávaná členy OP/SOP (ha)

Uchovávání a ochrana životního prostředí

neurčeno

 

Konkrétní cíle

Propagace koncentrace nabídky

Objem produkce uváděné na trh

Celkový objem produkce uváděné na trh (tuny)

Propagace umisťování produktů vyprodukovaných členy na trhu

Zajišťování, aby se produkce kvalitou a kvantitou přizpůsobovala poptávce

Objem produkce uváděné na trh, která splňuje požadavky v rámci určitého „režimu kvality“ (17) podle hlavních druhů dotčených „režimů kvality“(tuny)

Optimalizace výrobních nákladů

neurčeno

 

Posilování komerční hodnoty produktů

Průměrná jednotková hodnota produkce uváděné na trh

Hodnota produkce uváděné na trh/Objem produkce uváděné na trh (EUR/kg)

Stabilizace cen producentů

Kolísání tržních cen

Objem produkce uváděné na trh za méně než 80 % průměrné ceny obdržené OP/SOP (tuny)  (18)

Propagování znalostí a zdokonalování lidského potenciálu

Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích akcí

Počet osob, které absolvovaly vzdělávací akci během uplynulých tří let (počet).

Počet podniků využívajících poradenské služby

Počet podniků, členů OP/SOP využívajících poradenské služby (počet)

Rozvíjení technické a hospodářské výkonnosti a podpora inovací

neurčeno

 

Konkrétní cíle v oblasti životního prostředí

Přispívání k ochraně půdy

Plocha ohrožená erozí půdy, na níž se provádějí opatření proti erozi

Plocha složící k produkci ovoce a zeleniny, vystavená riziku eroze půdy (19) v případech, kdy se provádějí opatření proti erozi (ha)

Přispívání k uchovávání a zlepšování kvality vody

Plocha, na níž se provádí omezování používání/lepší hospodaření s hnojivy

Plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny podléhající omezování používání nebo lepšímu hospodaření s hnojivy (ha)

Přispívání k udržitelnému využívání vodních zdrojů

Plocha, na níž se provádějí opatření na šetření vodou

Plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny, na níž se provádí opatření na šetření vodou (ha)

Přispívání k ochraně přirozeného prostředí a biodiverzity

Ekologická produkce

Oblast využívaná k organické produkci ovoce nebo zeleniny (ha)

Integrovaná produkce

Oblast využívaná k integrované produkci ovoce nebo zeleniny (ha)

Jiné akce přispívající k ochraně přirozeného prostředí a biodiverzity

Plocha, na kterou se vztahují jiné akce přispívající k ochraně přirozeného prostředí a biodiverzity (ha)

Přispívání k ochraně krajiny

neurčeno

 

Přispívání ke zmírňování klimatických změn – Produkce

Vytápění skleníků – energetická účinnost

Odhadovaná roční spotřeba energie pro účely vytápění skleníků podle druhu zdroje energie (tuny/litry/m 3/kWh na tunu produkce uváděné na trh)

Přispívání ke zmírňování klimatických změn – Doprava

Přispívání k uchovávání a zlepšování kvality ovzduší – Doprava

Doprava – energetická účinnost

Odhadovaná roční spotřeba energie pro účely interní přepravy podle druhu paliva (20) (tuny/litry/m 3/kWh na tunu produkce uváděné na trh)

Snižování objemu vyprodukovaných odpadů

neurčeno

 

Poznámky: OP je organizace producentů; SOP je sdružení organizací producentů; UAA je využívaná zemědělská plocha.


(1)  Pouze v případě, že je pořízení stálých aktiv provedeno v jednotlivých zemědělských podnicích členů organizace producentů.

(2)  Vyplní se pouze pro rok, kdy se provádí investice.

(3)  Každý den propagační kampaně se považuje za jednu akci.

(4)  Pouze v případě akcí týkajících se experimentální produkce na pozemcích patřících k podnikům členů.

(5)  Pouze v případě akcí týkajících se experimentální produkce na pozemcích patřících k podnikům členů a/nebo organizaci producentů.

(6)  Každá vzdělávací akce se považuje za jednu akci nezávisle na jejím konkrétním obsahu a počtu dní vzdělávacích akcí, které účastníci absolvovali.

(7)  Každá činnost zaměřená na propagaci přístupu členů organizace producentů k poradenským službám se považuje za jednu akci nezávisle na zdroji poradenských služeb (tj. prostřednictvím poradenské služby prováděné organizací producentů nebo externí služby), tématu řešeném v rámci poradenství a počtu podniků využívajících poskytované služby.

(8)  Stažení téhož produktu z trhu během různých období roku a stažení různých produktů z trhu se považují za rozdílné akce. Každá operace stažení z trhu pro daný produkt se považuje za jednu akci.

(9)  Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení se považují za rozdílné akce.

(10)  Včetně investic nesouvisejících s výrobou, které souvisejí s dosažením závazků přijatých v rámci jiných environmentálních akcí.

(11)  Včetně jiných forem pořizování stálých aktiv, které souvisejí s dosažením závazků přijatých v rámci jiných environmentálních akcí.

(12)  „Kvalitativní“ požadavky mají v této souvislosti zahrnovat soubor podrobných povinností týkajících se produkčních metod, a) jejichž dodržování podléhá nezávislé kontrole a b) jejichž výsledkem je hotový produkt, jehož kvalita i) významně převyšuje běžné komerční normy, jako jsou normy pro zdraví lidí, rostlin nebo environmentální normy a ii) reaguje na aktuální i předvídatelné tržní příležitosti. Navrhuje se, aby hlavní druhy „režimů kvality“ pokrývaly: a) certifikovanou ekologickou produkci; b) chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu, c) certifikovanou integrovanou produkci, d) soukromé certifikované režimy kvality produktů.

(13)  Včetně investic nesouvisejících s výrobou, které souvisejí s dosažením závazků přijatých v rámci jiných environmentálních akcí.

(14)  Včetně jiných forem pořizování stálých aktiv, které souvisejí s dosažením závazků přijatých v rámci jiných environmentálních akcí.

(15)  Aktivními členy jsou členové, kteří dodávají produkty do OP/SOP.

(16)  Aktivními členy jsou členové, kteří dodávají produkty do OP/SOP.

(17)  „Kvalitativní“ požadavky mají v této souvislosti představovat soubor podrobných povinností týkajících se produkčních metod, a) jejichž dodržování podléhá nezávislé kontrole a b) jejichž výsledkem je hotový produkt, jehož kvalita i) významně převyšuje běžné komerční normy, jako jsou normy pro zdraví lidí, rostlin nebo environmentální normy a ii) reaguje na aktuální i předvídatelné tržní příležitosti. Hlavní druhy „režimů kvality“ zahrnují: a) certifikovanou ekologickou produkci; b) chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu, c) certifikovanou integrovanou produkci, d) soukromé certifikované režimy kvality produktů.

(18)  Vypočte se na základě údajů za jeden rok a podle hlavních produktů (s ohledem na hodnotu produkce uváděné na trh).

(19)  „Vystavený riziku eroze půdy“ znamená každý svažitý pozemek se sklonem větším než 10 %, bez ohledu na to, zda na něm byla uplatněna opatření proti erozi (např. půdní pokryv, střídaní plodin apod.).

Nejsou-li k dispozici příslušné údaje, může členský stát použít tuto definici: „Vystavený riziku eroze půdy“ znamená každý pozemek s předpokládanou ztrátou půdy přesahující přirozenou tvorbu půdy bez ohledu na to, zda na něm byla uplatněna opatření proti erozi (např. půdní pokryv, střídaní plodin apod.).

(20)  Interní doprava odkazuje na přepravu produktů z podniků členů za účelem dodání do OP/SOP.


PŘÍLOHA XV

SYSTÉM VSTUPNÍCH CEN UVEDENÝ V HLAVĚ IV KAPITOLE II ODDÍLU 1

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, rozumí se popis produktů pouze jako orientační. Působnost opatření stanovených touto hlavou IV kapitolou II oddílem 1 je pro účely této přílohy vymezena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí posledního pozměnění tohoto nařízení. Tam kde se před kódem KN uvádí „ex“, je působnost dodatečných cel určena jednak působností kódu KN, tak i působností názvů produktů a odpovídající dobou platnosti.

ČÁST A

Kódy KN

Popis

Lhůta uplatňování

ex 0702 00 00

Rajčata

Od 1. ledna do 31. prosince

ex 0707 00 05

Okurky (1)

Od 1. ledna do 31. prosince

ex 0709 90 80

Artyčoky

Od 1. listopadu do 30. června

0709 90 70

Cukety

Od 1. ledna do 31. prosince

ex 0805 10 20

Sladké pomeranče, čerstvé

Od 1. prosince do 31. května

ex 0805 20 10

Klementinky

Od 1. listopadu do konce února

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); wilkingy a podobné citrusové hybridy

Od 1. listopadu do konce února

ex 0805 50 10

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)

Od 1. června do 31. května

ex 0806 10 10

Hrozny stolní

Od 21. července do 20. listopadu

ex 0808 10 80

Jablka

Od 1. července do 30. června

ex 0808 20 50

Hrušky

Od 1. července do 30. dubna

ex 0809 10 00

Meruňky

Od 1. června do 31. července

ex 0809 20 95

Třešně, kromě višní

Od 21. května do 10. srpna

ex 0809 30 10

ex 0809 30 90

Broskve, včetně nektarinek

Od 11. června do 30. září

ex 0809 40 05

Švestky

Od 11. června do 30. září


ČÁST B

Kódy KN

Popis

Lhůta uplatňování

ex 0707 00 05

Okurky určené ke zpracování

Od 1. května to 31. října

ex 0809 20 05

Višně (Prunus cerasus)

Od 21. května do 10. srpna


(1)  Jiné než okurky uváděné v části B této přílohy.


PŘÍLOHA XVI

REPREZENTATIVNÍ TRHY PODLE ČLÁNKU 137

Členský stát (členské státy)

Reprezentativní trhy

Belgie a Lucembursko

Brusel

Bulharsko

Sofie

Česká republika

Praha

Dánsko

Kodaň

Německo

Hamburk, Mnichov, Frankfurt, Kolín, Berlín

Estonsko

Tallinn

Irsko

Dublin

Řecko

Atény, Soluň

Španělsko

Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencie

Francie

Paříž-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse

Itálie

Milán

Kypr

Nikósie

Lotyšsko

Riga

Litva

Vilnius

Maďarsko

Budapešť

Malta

Attard

Nizozemsko

Rotterdam

Rakousko

Vídeň-Inzersdorf

Polsko

Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznaň

Portugalsko

Lisabon, Porto

Rumunsko

Bukurešť, Konstanta

Slovinsko

Lublaň

Slovensko

Bratislava

Finsko

Helsinky

Švédsko

Helsingborg, Stockholm

Spojené království

Londýn


PŘÍLOHA XVII

DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA II ODDÍL 2

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, rozumí se popis produktů pouze jako orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN, tak jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové č.

Kód KN

Popis

Období uplatnění

Spouštěcí objem

(tuny)

78.0015

0702 00 00

Rajčata

Od 1. října do 31. května

325 606

78.0020

Od 1. června do 30. září

25 103

78.0065

0707 00 05

Okurky

Od 1. května do 31. října

101 736

78.0075

Od 1. listopadu do 30. dubna

61 547

78.0085

0709 90 80

Artyčoky

Od 1. listopadu do 30. června

19 799

78.0100

0709 90 70

Cukety

Od 1. ledna do 31. prosince

117 360

78.0110

0805 10 20

Pomeranče

Od 1. prosince do 31. května

454 253

78.0120

0805 20 10

Klementinky

Od 1. listopadu do konce února

606 155

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); wilkingy a podobné citrusové hybridy

Od 1. listopadu do konce února

104 626

78.0155

0805 50 10

Citrony

Od 1. června do 31. prosince

326 861

78.0160

Od 1. ledna do 31. května

53 842

78.0170

0806 10 10

Hrozny stolní

Od 21. července do 20. listopadu

70 731

78.0175

0808 10 80

Jablka

Od 1. ledna do 31. srpna

886 383

78.0180

Od 1. září do 31. prosince

81 237

78.0220

0808 20 50

Hrušky

Od 1. ledna do 30. dubna

241 637

78.0235

Od 1. července do 31. prosince

35 748

78.0250

0809 10 00

Meruňky

Od 1. června do 31. července

14 163

78.0265

0809 20 95

Třešně, kromě višní

Od 21. května do 10. srpna

114 530

78.0270

0809 30

Broskve, včetně nektarinek

Od 11. června do 30. září

11 980

78.0280

0809 40 05

Švestky

Od 11. června do 30. září

5 806


PŘÍLOHA XVIII

NAŘÍZENÍ PODLE ČL. 152 ODST. 3

Nařízení Komise (EHS) č. 1764/86 ze dne 27. května 1986 o minimálních požadavcích na jakost produktů zpracovaných z rajčat, na které se vztahuje režim podpory produkce (1);

Nařízení Komise (EHS) č. 2320/89 ze dne 28. července 1989 o minimálních požadavcích na jakost broskví v sirupu a broskví ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce (2)

Článek 2 a příloha I část A a B nařízení Komise (ES) č. 464/1999 ze dne 3. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro sušené švestky (3)

Ustanovení čl. 1 odst. 1 a 2 a přílohy II a III nařízení Komise (ES) č. 1573/1999 ze dne 19. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o vlastnosti sušených fíků, na které se vztahuje režim podpory produkce (4)

Příloha I a II nařízení Komise (ES) č. 1621/1999 ze dne 22. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o podporu pro pěstování vinných hroznů k produkci některých druhů sušených vinných hroznů (5)

Nařízení Komise (ES) č. 1666/1999 ze dne 28. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o minimální požadavky na jakost určitých odrůd sušených vinných hroznů uváděných na trh (6)

Nařízení Komise (ES) č. 1010/2001 ze dne 23. května 2001 o minimálních požadavcích na jakost pro ovocné směsi, na které se vztahuje režim podpory produkce (7)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 217/2002 ze dne 5. února 2002, kterým se stanoví kritéria pro zařazení surovin do režimu podpory produkce podle nařízení (ES) č. 2201/96 (8)

Článek 2 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny (9)

Článek 16 a příloha I nařízení Komise (ES) č. 2111/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů (10)

Nařízení Komise (ES) č. 1559/2006 ze dne 18. října 2006 o minimálních požadavcích na jakost hrušek odrůdy Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce (11).


(1)  Úř. věst. L 153, 7.6.1986, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 220, 29.7.1989, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 27.

(5)  Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 21.

(6)  Úř. věst. L 197, 29.7.1999, s. 32.

(7)  Úř. věst. L 140, 24.5.2001, s. 31.

(8)  Úř. věst. L 35, 6.2.2002, s. 11.

(9)  Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14.

(10)  Úř. věst. L 317, 2.12.2003, s. 5.

(11)  Úř. věst. L 288, 19.10.2006, s. 22.