ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 348

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
31. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1529/2007 ze dne 21. prosince 2007 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států AKT, které jsou součástí oblasti CARIFORUM, a zámořských zemí a území (ZZÚ) pro roky 2008 a 2009

155

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

31.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1528/2007

ze dne 20. prosince 2007

o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 (1) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-ES“) mají dohody o hospodářském partnerství vstoupit v platnost nejpozději 1. ledna 2008.

(2)

Podle dohody o partnerství AKT-ES mají být obchodní dohody obsažené v příloze V uvedené dohody zachovány do 31. prosince 2007.

(3)

Společenství od roku 2002 jedná o dohodách o hospodářském partnerství se státy AKT ve formě šesti regionů zahrnujících státy karibské oblasti, střední Afriky, východní a jižní Afriky, tichomořské ostrovní státy, Jihoafrické společenství pro rozvoj a státy západní Afriky. Tyto dohody o hospodářském partnerství budou v souladu s povinnostmi v rámci Světové obchodní organizace, podpoří regionální integraci a postupné začleňování ekonomik AKT do světového obchodního systému založeného na pravidlech, a tím podpoří jejich udržitelný rozvoj a přispějí k celkovému úsilí o vymýcení chudoby a zlepšování životních podmínek v zemích AKT. V první fázi mohou být jednání uzavřena dohodami vedoucími k přijetí dohod o hospodářském partnerství zahrnujícími alespoň ujednání o zboží slučitelná s pravidly Světové obchodní organizace v souladu s procesy regionální hospodářské a politické integrace, které mají být co nejdříve doplněny úplnými dohodami o hospodářském partnerství.

(4)

Ty dohody zakládající hospodářské partnerství nebo vedoucí k jeho založení, pro něž byla jednání uzavřena, stanoví, že strany mohou učinit kroky k uplatňování dohody před prozatímním vzájemným uplatňováním v proveditelném rozsahu. Je vhodné přijmout opatření k uplatňování dohod na základě těchto ustanovení.

(5)

Režim stanovený v tomto nařízení se má podle potřeby změnit v souladu s dohodami zakládajícími hospodářské partnerství nebo vedoucími k jeho založení, pokud a až budou tyto dohody podepsány a uzavřeny podle článku 300 Smlouvy a začnou být prozatímně uplatňovány nebo vstoupí v platnost. Režim se má ukončit zcela nebo částečně, pokud dotyčné dohody nevstoupí v platnost v přiměřené době, v souladu s Vídeňskou úmluvou o smluvním právu.

(6)

Pro dovoz do Společenství by měl režim v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení stanovit bezcelní přístup a žádné celní kvóty pro všechny produkty s výjimkou zbraní. Na tento režim se vztahují přechodná období a režim pro některé citlivé produkty a zvláštní režim pro francouzské zámořské departementy. S ohledem na zvláštnosti postavení Jihoafrické republiky by měly produkty pocházející z Jihoafrické republiky nadále využívat příslušná ustanovení Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda s JAR“), dokud mezi Společenstvím a Jihoafrickou republikou nevstoupí v platnost dohoda zakládající hospodářské partnerství nebo vedoucí k jeho založení.

(7)

Spíše než se dovolávat zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země, který je stanoven v nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (3), je výhodnější, aby ty nejméně rozvinuté země, které jsou rovněž státy AKT, založily své budoucí obchodní vztahy se Společenstvím na dohodách o hospodářském partnerství. Pro usnadnění takového vývoje je vhodné stanovit, aby země, které uzavřely jednání o dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení a které mohou využívat režim podle tohoto nařízení, mohly na omezenou dobu využívat zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země podle nařízení (ES) č. 980/2005 v případě těch produktů, u nichž jsou přechodná opatření stanovená v tomto nařízení méně příznivá.

(8)

Na dovoz uskutečněný v rámci tohoto nařízení by měla na přechodné období použít pravidla původu stanovená v příloze II. Tato pravidla původu by měla být nahrazena pravidly uvedenými v příloze jakékoli dohody s regiony nebo státy uvedenými v příloze I, jakmile se uvedená dohoda začne prozatímně uplatňovat nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve.

(9)

Je potřebné poskytnout možnost dočasně pozastavit uplatňování režimů stanovených v tomto nařízení v případě neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalostí či podvodu. Pokud členský stát poskytne Komisi informace o možném podvodu nebo neplnění povinnosti poskytovat nezbytnou správní spolupráci, měly by se použít příslušné právní předpisy Společenství, zejména nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (4).

(10)

Toto nařízení by mělo stanovit přechodnou úpravu pro cukr a rýži a zvláštní ochranné a kontrolní mechanismy použitelné po ukončení platnosti přechodné úpravy.

(11)

Protokol 3 o cukru ze států AKT, který je připojen k příloze V dohody o partnerství AKT-ES, pozbývá v rámci přechodné úpravy pro cukr podle rozhodnutí Rady 2007/627/ES (5) platnosti dnem 1. října 2009.

(12)

Po ukončení platnosti protokolu 3 o cukru ze států AKT a vzhledem ke zvláštní citlivosti trhu s cukrem je vhodné přijmout pro tento produkt přechodná opatření. Zároveň je vhodné přijmout zvláštní přechodná kontrolní a ochranná opatření pro určité zpracované zemědělské produkty s potenciálně vysokým obsahem cukru, které by mohly být obchodovány s cílem obejít přechodná zvláštní ochranná opatření pro dovoz cukru do Společenství.

(13)

Je rovněž vhodné přijmout obecná ochranná opatření pro produkty, na které se vztahuje toto nařízení.

(14)

Vzhledem ke zvláštní citlivosti zemědělských produktů je vhodné, aby byla v případě, že dovoz působí nebo hrozí způsobit narušení trhů s takovými produkty nebo narušení mechanismů organizace těchto trhů, přijata dvoustranná ochranná opatření.

(15)

V souladu s čl. 299 odst. 2 Smlouvy je třeba ve všech politikách Společenství náležitě zohlednit zvláštní strukturální sociální a hospodářskou situaci nejvzdálenějších regionů Společenství, především pokud jde o celní a obchodní politiku.

(16)

Při účinném stanovení pravidel o dvoustranných ochranných opatřeních by proto měla být zvláštní pozornost věnována citlivosti zemědělských produktů, zejména cukru, i zvláštní zranitelnosti a zájmům nejvzdálenějších oblastí Společenství.

(17)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6).

(18)

Toto nařízení vyžaduje zrušení stávajícího souboru nařízení přijatých v rámci přílohy V dohody o partnerství AKT-ES, zejména nařízení Rady (ES) č. 2285/2002 ze dne 10. prosince 2002 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě o partnerství AKT-ES (7), nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim pro zemědělské produkty a zboží vyrobené jejich zpracováním pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) (8) a čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o celních sazbách pro banány (9). V důsledku toho pozbývají účinku všechna prováděcí opatření k ustanovením, která se zrušují,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A PŘÍSTUP NA TRH

Článek 1

Předmět

Toto nařízení uplatňuje na produkty pocházející ze států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), režim uvedený v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na produkty pocházející z regionů a států uvedených v příloze I.

2.   Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou změní přílohu I přidáním regionů nebo států ze států AKT, které uzavřely jednání o dohodě mezi Společenstvím a tím regionem nebo státem, který přinejmenším splňuje požadavky článku XXIV GATT 1994.

3.   Tento region nebo stát zůstane na seznamu v příloze I, dokud Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou nezmění přílohu I, aby region nebo stát z přílohy vyřadila, zejména když

a)

region nebo stát dá najevo úmysl neratifikovat dohodu, která mu umožnila, aby byl zařazen do přílohy I;

b)

ratifikace dohody, která umožnila, aby region nebo stát byl zařazen do přílohy I, se neuskutečnila v přiměřené době a vstup dohody v platnost je nepřiměřeně oddalován; nebo

c)

dohoda pozbyla platnosti nebo region nebo dotčený stát ukončil svá práva a povinnosti podle dohody, ale dohoda jinak zůstane v platnosti.

Článek 3

Přístup na trh

1.   S výhradou článků 6, 7 a 8 se dovozní cla odstraňují u všech produktů kapitol 1 až 97, s výjimkou kapitoly 93, harmonizovaného systému pocházejících z regionu nebo státu uvedeného v příloze I. Toto odstranění podléhá přechodným ochranným a kontrolním mechanismům stanoveným v článcích 9 a 10 a obecnému ochrannému mechanismu stanovenému v článcích 11 až 22.

2.   Pro produkty kapitoly 93 harmonizovaného systému pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I zůstává nadále použitelné uplatňování cel s doložkou nejvyšších výhod.

3.   Aniž je dotčen čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 980/2005, vztahují se na produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí uvedených v příloze I uvedeného nařízení i v příloze I tohoto nařízení kromě režimu stanoveného v tomto nařízení nadále i preference stanovené podle nařízení (ES) č. 980/2005 ve vztahu k produktům

a)

čísla 1006 celního sazebníku, kromě podpoložky 1006 10 10, do 31. prosince 2009; a

b)

čísla 1701 celního sazebníku do 30. září 2009.

4.   Odstavec 1 tohoto článku a články 6, 7 a 8 se nevztahují na produkty pocházející z Jihoafrické republiky. Na tyto produkty se vztahují příslušná ustanovení dohody s JAR. Postupem podle čl. 24 odst. 3 se doplní příloha k tomuto nařízení stanovící režim použitelný na výrobky pocházející z Jihoafrické republiky, jakmile budou příslušná obchodní ustanovení dohody s JAR nahrazena odpovídajícími ustanoveními dohody zakládající hospodářské partnerství nebo vedoucí k jeho založení.

5.   Odstavec 1 se nevztahuje na produkty podpoložky 0803 00 19 celního sazebníku pocházející z regionu nebo státu uvedeného v příloze I, které jsou propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších regionech Společenství do 1. ledna 2018. Odstavec 1 tohoto článku a článek 7 se nevztahují na produkty čísla 1701 celního sazebníku pocházející z regionu nebo státu uvedeného v příloze I, které jsou propuštěny do volného oběhu ve francouzských zámořských departementech do 1. ledna 2018. Tato období se prodlouží do 1. ledna 2028, nedohodnou-li se strany příslušných dohod jinak. Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, kterým uvědomí zúčastněné subjekty o ukončení platnosti tohoto ustanovení.

KAPITOLA II

PRAVIDLA PŮVODU A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 4

Pravidla původu

1.   K určení, zda produkty pocházejí z regionů nebo států uvedených v příloze I, se použijí pravidla původu stanovená v příloze II.

2.   Pravidla původu stanovená v příloze II budou nahrazena pravidly uvedenými v příloze jakékoli dohody s regiony nebo státy uvedenými v příloze I, jakmile se uvedená dohoda začne prozatímně uplatňovat nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve. Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, aby informovala hospodářské subjekty. Oznámení uvede den začátku prozatímního uplatňování nebo vstupu v platnost, kterým je den, od něhož se pravidla původu v dohodě uplatňují na produkty pocházející z regionů a států uvedených v příloze I.

3.   Komise, jíž je nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (10), sleduje provádění a uplatňování přílohy II. Technické změny a rozhodnutí o řízení přílohy II mohou být přijaty postupem podle článků 247 a 247a nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 5

Správní spolupráce

1.   Pokud Komise dojde na základě objektivních informací k závěru o nedostatcích v poskytování správní spolupráce nebo nesrovnalostech či podvodu, může dočasně pozastavit odstranění cel v článcích 3, 6 a 7 (dále jen „příslušné zacházení“) v souladu s tímto článkem.

2.   Pro účely tohoto článku se za nedostatky v poskytování správní spolupráce mimo jiné považuje

a)

opakované porušování příslušných povinností, které vyžadují kontrolu původu dotčeného produktu;

b)

opakované odmítnutí nebo nepřípustné zpoždění v provádění nebo ve sdělování výsledků následného ověření dokladu původu;

c)

opakované odmítnutí nebo nepřípustné zpoždění při získávání povolení k provedení misí zaměřených na správní spolupráci, jejichž cílem je prověření pravosti dokumentů nebo přesnosti informací souvisejících s udělením příslušného zacházení.

Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který převyšuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity dotčeného regionu nebo státu.

3.   Pokud Komise na základě informací poskytnutých členským státem nebo z vlastního podnětu zjistí, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, může být příslušné zacházení postupem podle čl. 24 odst. 2 pozastaveno poté, co Komise

a)

vyrozumí výbor uvedený v článku 24;

b)

oznámí to dotčenému regionu nebo státu příslušnými postupy použitelnými mezi Společenstvím a daným státem nebo regionem a

c)

zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie o tom, že bylo zjištěno neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalosti či podvod.

4.   Období pozastavení podle tohoto článku se omezí na nezbytně nutné k ochraně finančních zájmů Společenství. Jeho délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Na konci této doby Komise rozhodne buď ukončit pozastavení poté, co vyrozumí výbor uvedený v článku 24, nebo prodloužit dobu pozastavení postupem podle odstavce 3 tohoto článku.

5.   Postupy dočasného pozastavení stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku budou nahrazeny postupy stanovenými v jakékoli dohodě s regiony nebo státy uvedenými v příloze I, jakmile se uvedená dohoda začne prozatímně uplatňovat nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve. Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, aby informovala hospodářské subjekty. Oznámení určí datum prozatímního uplatňování nebo vstupu v platnost, kterým je den, od něhož se postupy dočasného pozastavení v dohodě uplatňují na produkty, na které se vztahuje toto nařízení.

6.   S cílem provést dočasné pozastavení stanovené v jakékoli dohodě s regiony nebo zeměmi uvedenými v příloze I Komise bez zbytečného prodlení

a)

vyrozumí výbor uvedený v článku 24, že bylo zjištěno neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalostí či podvodu; a

b)

zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie o tom, že bylo zjištěno neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalosti či podvod.

Rozhodnutí o pozastavení příslušného zacházení bude přijato postupem podle čl. 24 odst. 2.

KAPITOLA III

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1

Rýže

Článek 6

Celní kvóty s nulovým clem a případné odstraňování cel

1.   Dovozní cla na produkty čísla 1006 celního sazebníku se odstraňují od 1. ledna 2010, s výjimkou dovozních cel na produkty podpoložky 1006 10 10, která se odstraňují od 1. ledna 2008.

2.   Následující celní kvóty s nulovým clem se otevírají pro produkty čísla 1006 celního sazebníku, s výjimkou podpoložky 1006 10 10, pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I, které jsou součástí regionální integrace CARIFORUM:

a)

187 000 tun vyjádřených ekvivalentem loupané rýže pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008;

b)

250 000 tun vyjádřených ekvivalentem loupané rýže pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

3.   Pravidla pro uplatňování celních kvót uvedených v odstavci 2 budou stanovena postupy podle článku 13 a čl. 26 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (11).

ODDÍL 2

Cukr

Článek 7

Celní kvóty s nulovým clem a případné odstraňování cel

1.   Dovozní cla na produkty čísla 1701 celního sazebníku se odstraňují od 1. října 2009.

2.   Vedle celních kvót otevřených a spravovaných podle článku 28 nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (12) se pro produkty čísla 1701 celního sazebníku na období od 1. října 2008 do 30. září 2009 otevírají tyto celní kvóty:

a)

150 000 tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru při nulovém clu vyhrazeném pro produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 980/2005 i v příloze I tohoto nařízení. Tato celní kvóta se rozdělí mezi regiony podle množství, které se určí v souladu s dohodami, které určují způsobilost regionů nebo států pro zařazení do přílohy I tohoto nařízení; a

b)

80 000 tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru při nulovém clu vyhrazeném pro produkty pocházející z jiných než nejméně rozvinutých zemí uvedených v příloze I tohoto nařízení. Tato celní kvóta se rozdělí mezi regiony podle množství, které se určí v souladu s dohodami, které určují způsobilost regionů nebo států pro zařazení do přílohy I tohoto nařízení.

3.   Na dovoz v rámci celních kvót uvedených v odstavci 2 se použije článek 30 nařízení (ES) č. 318/2006.

4.   Pravidla pro rozdělení podle regionu a uplatňování celních kvót uvedených v tomto článku 2 budou přijata postupem podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 8

Přechodné ustanovení

V období od 1. října 2009 do 30. září 2012 se čl. 7 odst. 1 nevztahuje na dovoz produktů čísla 1701 celního sazebníku, pokud se dovozce nezaváže nakoupit takové produkty za cenu nižší než 90 % referenční ceny (na základě CIF) stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 318/2006 pro příslušný hospodářský rok.

Článek 9

Přechodný ochranný mechanismus pro cukr

1.   V období od 1. října 2009 do 30. září 2015 může být zacházení udělené podle čl. 7 odst. 1 u dovozu produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I, které nejsou nejméně rozvinutými zeměmi uvedenými v příloze I nařízení (ES) č. 980/2005, pozastaveno, pokud

a)

množství dovážených produktů pocházejících z regionů nebo států, které jsou státy AKT a které nejsou nejméně rozvinutými zeměmi uvedenými v příloze I nařízení (ES) č. 980/2005, převyšuje

i)

1,38 milionu tun v hospodářském roce 2009/2010;

ii)

1,45 milionu tun v hospodářském roce 2010/2011;

iii)

1,6 milionu tun v hospodářských rocích 2011/2012 až 2014/2015 a

b)

množství dovážených produktů pocházejících ze všech států AKT převyšuje 3,5 milionu tun.

2.   Množství stanovená v odst. 1 písm. a) se mohou dále rozdělit podle regionů.

3.   V období uvedeném v odstavci 1 se u dovozu produktů čísla 1701 celního sazebníku, které pocházejí z regionů nebo států uvedených v příloze I, vyžaduje dovozní licence.

4.   Pozastavení zacházení uděleného podle čl. 7 odst. 1 se ukončí na konci hospodářského roku, v němž bylo zavedeno.

5.   Pravidla týkající se dalšího rozdělení množství uvedených v odstavci 1 a řízení systému uvedeného v odstavcích 1, 3 a 4 tohoto článku a rozhodnutí o pozastavení se přijímají postupem podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 10

Přechodný mechanismus dohledu

1.   V období od 1. ledna 2008 do 30. září 2015 podléhá dovoz produktů podpoložek 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 a 2106 90 98 celního sazebníku, které pocházejí z regionů nebo států uvedených v příloze I, mechanismu dohledu stanovenému v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (13).

2.   Na základě tohoto dohledu Komise ověří, zda došlo k celkovému nárůstu dovozu jednoho nebo více z produktů uvedených v odstavci 1 pocházejících z určitého regionu o více než 20 % objemu v průběhu období dvanácti po sobě následujících měsíců ve srovnání s průměrem ročních dovozů v průběhu předcházejících tří dvanáctiměsíčních období.

3.   Pokud je dosažena úroveň uvedená v odstavci 2, provede Komise analýzu povahy obchodních vztahů, hospodářského odůvodnění a obsahu cukru v takto dovezených produktech. Jestliže Komise dospěje k závěru, že se tento dovoz používá s cílem obejít celní kvóty, přechodná opatření a zvláštní ochranný mechanismus, které jsou stanoveny v článcích 7, 8 a 9, může až do konce dotčeného hospodářského roku pozastavit používání čl. 3 odst. 1 na dovoz produktů podpoložek 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98 celního sazebníku pocházejících z regionů nebo států uvedených v příloze I, které nejsou nejméně rozvinutými zeměmi uvedenými v příloze I nařízení (ES) č. 980/2005.

4.   Pravidla pro správu daného systému a rozhodnutí o pozastavení se přijímají postupem podle článku 16 nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (14).

KAPITOLA IV

OBECNÁ OCHRANNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a)

„producenty Společenství“ producenti obdobných nebo přímo soutěžících produktů jako celek, kteří působí na území Společenství, nebo ti producenti ve Společenství, jejichž společná produkce obdobných nebo přímo soutěžících produktů tvoří významný podíl celkové produkce těchto produktů ve Společenství;

b)

„vážnou újmou“ jasné obecné poškození postavení producentů Společenství;

c)

„hrozbou vážné újmy“ vážná újma, která jednoznačně a bezprostředně hrozí;

d)

„narušeními“ poruchy ve výrobním odvětví;

e)

„hrozbou narušení“ narušení, která jednoznačně a bezprostředně hrozí.

Článek 12

Zásady

1.   Ochranné opatření podle této kapitoly může být zavedeno, pokud jsou produkty pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I dováženy do Společenství v takových zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí

a)

vážná újma producentům Společenství;

b)

narušení v daném hospodářském odvětví, zejména pokud tato narušení působí velké sociální problémy nebo obtíže, jež by mohly způsobit vážné zhoršení hospodářské situace Společenství; nebo

c)

narušení na trzích se zemědělskými produkty, na které se vztahuje příloha I Dohody Světové obchodní organizace o zemědělství, nebo mechanismů organizace těchto trhů.

2.   Jsou-li produkty pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I dováženy do Společenství v takových zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí narušení v hospodářské situaci v jednom nebo více nejvzdálenějších regionech Společenství, může být uloženo ochranné opatření podle této kapitoly.

Článek 13

Určení podmínek pro uložení ochranných opatření

1.   Určení vážné újmy nebo hrozby vážné újmy se vztahuje mimo jiné na tyto faktory:

a)

objem dovozu, zejména při podstatném zvýšení v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě nebo spotřebě ve Společenství;

b)

cenu dovážených produktů, zejména pokud je významně nižší v porovnání s cenou obdobného produktu ve Společenství;

c)

následný dopad na producenty Společenství, jak jej naznačuje vývoj některých ekonomických ukazatelů, jako například produkce, využití kapacity, skladové zásoby, odbyt, podíl na trhu, pokles cen nebo zamezení růstu cen, který by za běžných okolností nastal, zisky, návratnost vloženého kapitálu, peněžní tok a zaměstnanost;

d)

jiné faktory než vývoj dovozu, jimiž vzniká nebo může vzniknout dotyčným producentům Společenství újma.

2.   Určení narušení nebo hrozby narušení se zakládá na objektivních faktorech, včetně těchto prvků:

a)

zvýšení objemu dovozu v absolutních číslech nebo v poměru k produkci Společenství a dovozu z dalších zdrojů a

b)

vlivu takového dovozu na ceny nebo

c)

vlivu takového dovozu na situaci producentů Společenství nebo dotčeného hospodářského odvětví, včetně mimo jiné na úrovně prodeje, produkce, finanční situace a zaměstnanosti.

3.   Při určování, zda se dovoz uskutečňuje za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí narušení na trzích se zemědělskými produkty nebo mechanismů organizace těchto trhů, včetně nařízení vytvářejících společné organizace trhu, je třeba přihlížet ke všem významným objektivním faktorům, včetně jednoho nebo více z těchto prvků:

a)

objem dovozu ve srovnání s úrovněmi předcházejících kalendářních nebo hospodářských let, domácí produkce a spotřeba a budoucí úrovně plánované podle reformy společných organizací trhu;

b)

úroveň domácích cen ve srovnání s referenčními nebo směrnými cenami, přicházejí-li v úvahu, a pokud ne, ve srovnání s průměrnými cenami na vnitřním trhu ve stejném období předchozích hospodářských let;

c)

od 1. října 2015 na trzích s produkty čísla 1701 celního sazebníku: situace, kdy průměrná tržní cena ve Společenství bílého cukru klesne v průběhu dvou po sobě následujících měsíců pod 80 % průměrné tržní ceny bílého cukru ve Společenství převládající v předchozím hospodářském roce.

4.   Při určování, zda jsou podmínky uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 v případě nejvzdálenějších regionů Společenství splněny, se analýzy omezují na území dotčeného nejvzdálenějšího regionu nebo regionů. Zvláštní pozornost se má věnovat velikosti místního odvětví, jeho finanční situaci a stavu zaměstnanosti.

Článek 14

Zahájení řízení

1.   Šetření se zahajuje na žádost členského státu nebo z podnětu Komise, pokud je zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření.

2.   Pokud by vývoj dovozu z jakýchkoli regionů nebo států uvedených v příloze I vyžadoval zavedení ochranných opatření, sdělí to členské státy Komisi. Toto sdělení musí obsahovat dostupné důkazy podle kritérií článku 13. Komise toto sdělení předá do tří pracovních dnů všem členským státům.

3.   Konzultace s členskými státy se uskuteční do osmi pracovních dnů ode dne, kdy Komise zaslala informaci členským státům podle odstavce 2. Pokud je po konzultaci zřejmé, že existují dostatečné důkazy pro zahájení řízení, zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Řízení se zahájí do jednoho měsíce od obdržení informace od členského státu.

4.   Domnívá-li se Komise po konzultaci s členskými státy, že okolnosti stanovené v článku 12 existují, okamžitě oznámí dotčenému regionu nebo státu uvedenému v příloze I svůj úmysl zahájit šetření. K oznámení může přiložit výzvu ke konzultacím, aby se vyjasnila situace a aby bylo dosaženo oboustranně uspokojivého řešení.

Článek 15

Šetření

1.   Po zahájení řízení započne Komise šetření.

2.   Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy učiní veškerá potřebná opatření, aby každé její žádosti vyhověly. Pokud je předání informací v obecném zájmu nebo pokud bylo jejich předání vyžádáno členským státem, sdělí je Komise členským státům za předpokladu, že nejsou důvěrné; v opačném případě jim Komise předá shrnutí, jež není důvěrné povahy.

3.   V případě šetření omezeného na některé z nejvzdálenějších regionů může Komise požádat příslušné místní orgány, aby poskytly informace uvedené v odstavci 2 prostřednictvím dotčeného členského státu.

4.   Šetření se, kdykoli je to možné, uzavře do šesti měsíců od jeho zahájení. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o další dobu tří měsíců.

Článek 16

Uložení prozatímních ochranných opatření

1.   Prozatímní ochranná opatření se použijí za naléhavých okolností, kdy by odklad způsobil těžko napravitelnou škodu, na základě předchozího určení, že okolnosti uvedené v článku 12 existují. Komise přijme tato prozatímní opatření po konzultaci s členskými státy, nebo v případě mimořádné naléhavosti po informování členských států. Ve druhém případě se konzultace konají do deseti dnů ode dne, kdy jsou členským státům oznámena opatření přijatá Komisí.

2.   Vzhledem ke zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů a jejich zranitelnosti k nárůstu dovozu se v řízení, které se jich dotýká a kde předběžné určení ukázalo, že se dovoz zvýšil, použijí prozatímní ochranná opatření. V tomto případě Komise informuje členské státy o opatřeních a konzultace se uskuteční do deseti dnů ode dne, kdy jsou členským státům oznámena opatření přijatá Komisí.

3.   Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.

4.   Komise uvědomí neprodleně Radu a členské státy o každém rozhodnutí přijatém podle odstavců 1, 2 a 3. Rada může kvalifikovanou většinou přijmout jiné rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy ji Komise uvědomí podle tohoto odstavce.

5.   Prozatímní opatření mohou mít formu zvýšení cla u dotčeného produktu na úroveň, která nepřevýší celní sazbu použitou u ostatních členských států Světové obchodní organizace, anebo celních kvót.

6.   Doba platnosti prozatímních opatření nepřesahuje 180 dnů. Pokud jsou prozatímní opatření omezena na nejvzdálenější regiony, nepřesahuje jejich doba platnosti 200 dnů.

7.   Pokud jsou prozatímní ochranná opatření zrušena, protože šetření prokáže, že nebyly splněny podmínky stanovené v článcích 12 a 13, všechna cla vybraná v důsledku těchto prozatímních opatření se automaticky vracejí.

Článek 17

Zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření

Pokud jsou dvoustranná ochranná opatření považována za zbytečná a v poradním výboru podle článku 21 nejsou vzneseny žádné námitky, rozhodne Komise o zastavení šetření nebo řízení. Ve všech ostatních případech předloží Komise Radě neprodleně zprávu o výsledcích konzultací a návrh na nařízení Rady o zastavení řízení. Řízení se považuje za zastavené, pokud Rada ve lhůtě jednoho měsíce nepřijme kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

Článek 18

Uložení konečných opatření

1.   Pokud se nakonec prokáže, že podmínky stanovené v článku 12 jsou splněny, požádá Komise o konzultace dotčený region nebo stát v rámci vhodného institucionálního uspořádání stanoveného v příslušných dohodách umožňujících regionu nebo státu, aby byl zařazen do přílohy I, s cílem najít vzájemně přijatelné řešení.

2.   Pokud konzultace uvedené v odstavci 1 nevedou ke vzájemně uspokojivému řešení do třiceti dnů ode dne, kdy byla věc dotčenému regionu nebo státu předložena, přijme Komise po konzultaci s členskými státy rozhodnutí o zavedení konečných dvoustranných ochranných opatření do dvaceti pracovních dnů po ukončení konzultační doby.

3.   Rozhodnutí Komise přijatá podle tohoto článku se sdělují Radě a členským státům. Každý členský stát může do deseti pracovních dnů ode dne sdělení předložit rozhodnutí Radě.

4.   Pokud členský stát předloží Radě rozhodnutí Komise, může Rada rozhodnutí Komise kvalifikovanou většinou potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada do jednoho měsíce poté, co jí byla záležitost předložena, nepřijme rozhodnutí, považuje se rozhodnutí Komise za potvrzené.

5.   Konečná opatření mohou mít jednu z těchto forem:

pozastavení dalšího snižování sazby dovozního cla na dotčený produkt pocházející z dotčeného regionu nebo státu,

zvýšení cla na dotčený produkt na úroveň, která nepřevýší celní sazbu použitou u ostatních členů Světové obchodní organizace,

celní kvóty.

6.   Žádné dvoustranné ochranné opatření se nepoužije u téhož produktu z téhož regionu nebo státu, dokud neuplyne alespoň jeden rok poté, co předchozí opatření pozbylo platnosti nebo bylo zrušeno.

Článek 19

Trvání a přezkum ochranných opatření

1.   Ochranné opatření zůstává v platnosti pouze po takovou dobu, která je nezbytná k zabránění nebo nápravě vážné újmy nebo narušení trhu. Tato doba nepřesáhne dva roky, není-li prodloužena podle odstavce 2. Pokud je opatření omezeno na jeden nebo více nejvzdálenějších regionů Společenství, nesmí doba jeho trvání přesáhnout čtyři roky.

2.   Původní doba trvání ochranného opatření může být výjimečně prodloužena, pokud se zjistí, že ochranné opatření je nadále nezbytné k zabránění nebo nápravě vážné újmy nebo narušení trhu.

3.   Rozhodnutí o prodloužení se přijímají postupy podle tohoto nařízení uplatňovanými při šetření a stejnými postupy jako v případě původních opatření.

Celková doba trvání ochranného opatření nesmí přesáhnout čtyři roky, včetně prozatímního opatření. Pokud jde o opatření omezené na nejvzdálenější regiony, činí tato doba osm let.

4.   Pokud trvání ochranného opatření přesáhne jeden rok, toto opatření se postupně v pravidelných odstupech v průběhu doby svého uplatňování, včetně jakéhokoli prodloužení, liberalizuje.

Konzultace s dotčeným regionem nebo státem se konají pravidelně v příslušných orgánech stanovených dohodami, aby se stanovil harmonogram pro jejich zrušení, jakmile to okolnosti dovolí.

Článek 20

Kontrolní opatření

1.   Pokud by vývoj dovozu produktu pocházejícího ze státu AKT mohl způsobit jednu ze situací uvedených v článku 12, může být tento dovoz podroben předchozí kontrole Společenství.

2.   O zavedení kontroly rozhoduje Komise.

Rozhodnutí Komise přijatá podle tohoto článku se sdělují Radě a členským státům. Každý členský stát může do deseti pracovních dnů ode dne sdělení předložit rozhodnutí Radě.

Pokud členský stát předloží Radě rozhodnutí Komise, může Rada rozhodnutí Komise kvalifikovanou většinou potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada do jednoho měsíce poté, co jí byla záležitost předložena, nepřijme rozhodnutí, považuje se rozhodnutí Komise za potvrzené.

3.   Doba platnosti kontrolních opatření je omezená. Pokud není stanoveno jinak, končí jejich platnost na konci druhého šestiměsíčního období, které následuje po prvním šestiměsíčním období poté, co byla opatření zavedena.

4.   Kontrolní opatření mohou být omezena na území jednoho nebo více nejvzdálenějších regionů společenství, pokud je to nezbytné.

5.   Rozhodnutí zavést kontrolní opatření je neprodleně sděleno příslušnému orgánu zřízenému příslušnou dohodou, které umožňují regionu nebo státu, aby byl zařazen do přílohy I.

Článek 21

Konzultace

Příslušným poradním výborem pro účely této kapitoly je poradní výbor řízený článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu (15). V případě produktů čísla 1701 celního sazebníku je příslušnému výboru nápomocen výbor zřízený článkem 39 nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 22

Výjimečná opatření s omezenou územní působností

Pokud se zjistí, že podmínky stanovené pro přijetí dvoustranných ochranných opatření jsou splněny v jednom nebo více členských státech, může Komise po posouzení alternativních řešení výjimečně a v souladu s článkem 134 Smlouvy povolit uplatňování kontrolních nebo ochranných opatření omezených na daný členský stát nebo členské státy, pokud má za to, že uplatňování těchto opatření je vhodnější na této úrovni než na úrovni Společenství. Tato opatření musí být časově přísně omezená a musí co nejméně narušovat fungování vnitřního trhu.

KAPITOLA V

PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 23

Přizpůsobení technickému pokroku

Toto nařízení se změní postupem podle čl. 24 odst. 3, aby se provedly veškeré technické změny potřebné v důsledku rozdílů mezi tímto nařízením a dohodami podepsanými a prozatímně uplatňovanými anebo uzavřenými s regiony nebo státy uvedenými v příloze I v souladu s článkem 300 Smlouvy.

Článek 24

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro provádění dohod o hospodářské spolupráci.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

4.   Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Změny

V článku 1 nařízení (ES) č. 1964/2005 se zrušuje odstavec 2.

Článek 26

Zrušení stávajících aktů

Nařízení (ES) č. 2285/2002 a nařízení (ES) č. 2286/2002 se zrušují.

Článek 27

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Radu

předseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda ve znění dohody ze dne 22. prosince 2005 (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27).

(2)  Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 1. Dohoda ve znění dodatkového protokolu ze dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 33).

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(5)  Rozhodnutí Rady 2007/627/ES ze dne 28. září 2007 o vypovězení jménem Společenství protokolu 3 o cukru ze států AKT, který je uveden v úmluvě mezi AKT a EHS z Lomé a odpovídajících prohlášení připojených k této úmluvě, která jsou obsažena v protokolu 3, který je připojen k příloze V k dohodě o partnerství AKT-ES vůči Barbadosu, Belize, Republice Fidžijské ostrovy, Guyanské republice, Jamajce, Keňské republice, Konžské republice, Madagaskarské republice, Republice Malawi, Mauricijské republice, Mosambické republice, Republice Pobřeží slonoviny, Surinamské republice, Federaci Svatý Kryštof a Nevis, Svazijskému království, Sjednocené republice Tanzanie, Republice Trinidad a Tobago, Ugandské republice, Zambijské republice a Zimbabwské republice (Úř. věst. L 255, 29.9.2007, s. 38).

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(9)  Úř. věst. L 316, 2.12.2005, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(11)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení zrušené s účinkem od 1. září 2008 nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(14)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(15)  Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2200/2004 (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam regionů nebo států, které uzavřely jednání ve smyslu čl. 2 odst. 2

 

ANTIGUA A BARBUDA

 

BAHAMSKÉ SPOLEČENSTVÍ

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

REPUBLIKA BOTSWANA

 

REPUBLIKA BURUNDI

 

DOMINICKÉ SPOLEČENSTVÍ

 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

 

REPUBLIKA FIDŽIJSKÉ OSTROVY

 

GHANSKÁ REPUBLIKA

 

GRENADA

 

GUYANSKÁ KOOPERATIVNÍ REPUBLIKA

 

HAITSKÁ REPUBLIKA

 

JAMAJKA

 

KAMERUNSKÁ REPUBLIKA

 

KEŇSKÁ REPUBLIKA

 

KOMORSKÝ SVAZ

 

KRÁLOVSTVÍ LESOTHO

 

MADAGASKARSKÁ REPUBLIKA

 

MAURICIJSKÁ REPUBLIKA

 

MOSAMBICKÁ REPUBLIKA

 

NAMIBIJSKÁ REPUBLIKA

 

NEZÁVISLÝ STÁT PAPUA-NOVÁ GUINEA

 

REPUBLIKA POBŘEŽÍ SLONOVINY

 

REPUBLIKA RWANDA

 

SEYCHELSKÁ REPUBLIKA

 

SURINAMSKÁ REPUBLIKA

 

SVATÁ LUCIE

 

FEDERACE SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS

 

SVATÝ VINCENC A GRENADINY

 

SVAZIJSKÉ KRÁLOVSTVÍ

 

SJEDNOCENÁ REPUBLIKA TANZANIE

 

REPUBLIKA TRINIDAD A TOBAGO

 

UGANDSKÁ REPUBLIKA

 

ZIMBABWSKÁ REPUBLIKA


PŘÍLOHA II

Pravidla původu

TÝKAJÍCÍ SE DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“ A ZPŮSOBY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

HLAVA I:

Obecná ustanovení

Články

1.

Definice

HLAVA II:

Definice pojmu „původní produkty“

Články

2.

Obecné požadavky

3.

Zcela získané produkty

4.

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

5.

Nedostatečné opracování nebo zpracování

6.

Kumulace původu

7.

Určující jednotka

8.

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

9.

Soupravy

10.

Neutrální prvky

HLAVA III:

Požadavky týkající se území

Články

11.

Zásada teritoriality

12.

Přímá přeprava

13.

Výstavy

HLAVA IV:

Doklad o původu

Články

14.

Obecné požadavky

15.

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

16.

Dodatečně vystavená průvodní osvědčení EUR.1

17.

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

18.

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného dokladu o původu

19.

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

20.

Schválený vývozce

21.

Platnost dokladu o původu

22.

Režim tranzitu

23.

Předkládání dokladu o původu

24.

Dovoz po částech

25.

Osvobození od dokladu o původu

26.

Informační postupy pro účely kumulace

27.

Podpůrné doklady

28.

Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů

29.

Odchylky a formální chyby

30.

Částky vyjádřené v eurech

HLAVA V:

Způsoby správní spolupráce

Články

31.

Vzájemná pomoc

32.

Následná kontrola dokladů o původu

33.

Kontrola prohlášení dodavatelů

34.

Sankce

35.

Svobodná pásma

36.

Odchylky

HLAVA VI:

Ceuta a Melilla

Články

37.

Zvláštní podmínky

HLAVA VII:

Přechodná a závěrečná ustanovení

Články

38.

Přechodná ustanovení pro zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

39.

Dodatky

OBSAH

DODATKY

DODATEK 1:

Úvodní poznámky k seznamu v této příloze

DODATEK 2:

Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu

DODATEK 2A:

Odchylky od seznamu operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu, podle článku 4 této přílohy

DODATEK 3:

Formulář průvodního osvědčení

DODATEK 4:

Prohlášení na faktuře

DODATEK 5A:

Prohlášení dodavatele pro produkty se statusem preferenčního původu

DODATEK 5B:

Prohlášení dodavatele pro produkty bez statusu preferenčního původu

DODATEK 6:

Osvědčení údajů

DODATEK 7:

Produkty, na které se nevztahuje čl. 6 odst. 5 této přílohy

DODATEK 8:

Produkty rybolovu, na něž se dočasně nevztahuje čl. 6 odst. 5 této přílohy

DODATEK 9:

Sousední rozvojové země

DODATEK 10:

Produkty, na které se od 1. října 2015 vztahují ustanovení o kumulaci podle čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 a 2 této přílohy a nevztahuje čl. 6 odst. 5, 9 a 12 této přílohy

DODATEK 11:

Produkty, na které se od 1. ledna 2010 vztahují ustanovení o kumulaci podle čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 a 2 této přílohy a nevztahuje čl. 6 odst. 5, 9 a 12 této přílohy

DODATEK 12:

Zámořské země a území

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely této přílohy se rozumí:

a)

„výrobou“ každé opracování nebo zpracování včetně sestavování nebo specifických procesů;

b)

„materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

c)

„produktem“ vyráběný produkt, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d)

„zbožím“ jak materiály, tak produkty;

e)

„celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě);

f)

„cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu veškerého materiálu použitého při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

g)

„hodnotou materiálů“ celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v okamžiku dovozu, a není-li známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály na dotyčném území;

h)

„hodnotou původních materiálů“ hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g) obdobně;

i)

„přidanou hodnotou“ cena ze závodu snížená o celní hodnotu materiálů dovezených do Společenství nebo států AKT;

j)

„kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (v této příloze dále jen „harmonizovaný systém“ nebo „HS“);

k)

„zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu pod určité číslo;

l)

„zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

m)

„územím“ území včetně teritoriálních vod;

n)

„zámořskými zeměmi a územími“ země a území uvedené v dodatku 12.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

1.   Pro účely tohoto nařízení se za produkty pocházející ze států AKT (pro účely této přílohy dále jen „státy AKT“) uvedených v příloze I považují

a)

produkty, které byly zcela získány ve státech AKT ve smyslu článku 3 této přílohy;

b)

produkty, které byly ve státech AKT vyrobeny s použitím materiálů, které tam nebyly zcela získány, jestliže byly ve státech AKT dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 4 této přílohy.

2.   Pro účely odstavce 1 se území států AKT považují za jedno území.

Původní produkty vyrobené z materiálů zcela získaných nebo dostatečně opracovaných nebo zpracovaných ve dvou nebo více státech AKT se považují za produkty pocházející ze státu AKT, kde došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, za předpokladu, že toto opracování nebo zpracování přesahuje rámec uvedený v článku 5 této přílohy.

3.   Pro produkty uvedené v dodatku 10 se odstavec 2 použije až po 1. říjnu 2015 a pro produkty uvedené v dodatku 11 až po 1. lednu 2010.

Článek 3

Zcela získané produkty

1.   Za produkty zcela získané ve státech AKT nebo ve Společenství se považují

a)

nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo z mořského dna;

b)

rostlinné produkty tam sklizené;

c)

živá zvířata tam narozená či vylíhnutá a odchovaná;

d)

produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e)

i)

produkty tamního lovu a rybolovu;

ii)

produkty akvakultury, včetně mořské akvakultury, pokud jsou ryby tam narozené či vylíhnuté a odchované;

f)

produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané z moře mimo teritoriální vody tamními plavidly;

g)

produkty vyrobené na tamních výrobních plavidlech výlučně z produktů uvedených v písmenu f);

h)

upotřebené předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k použití jako odpad;

i)

odpad a zbytky pocházející z výrobních operací tam provedených;

j)

produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich teritoriální vody, mají-li výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k)

zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2.   Pojmy „tamní plavidla“ a „tamní výrobní plavidla“ v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla,

a)

která jsou registrována v členském státě nebo ve státě AKT;

b)

která plují pod vlajkou členského státu nebo státu AKT;

c)

která splňují jednu z těchto podmínek:

i)

vlastní je alespoň z 50 % státní příslušníci státu AKT nebo některého členského státu;

nebo

ii)

je vlastní společnosti,

které mají sídlo a hlavní provozovnu ve státě AKT a nebo v některém členském státě a

které vlastní alespoň z 50 % stát AKT, veřejné subjekty daného státu, státní příslušníci dané země nebo některý členský stát.

3.   Bez ohledu na odstavec 2 Společenství na žádost státu AKT uzná plavidla pronajatá státem AKT jako „tamní plavidla“ pro provádění rybolovu v jeho výlučné hospodářské zóně za těchto podmínek:

a)

stát AKT nabídl Společenství příležitost sjednat dohodu o rybolovu a Společenství tuto nabídku nepřijalo;

b)

Komise uznala, že smlouva o pronájmu poskytuje přiměřené možnosti rozvoje kapacity státu AKT provádět rybolov na vlastní účet, a zejména že státu AKT uděluje zodpovědnost za námořní a obchodní řízení plavidla, které má k dispozici na významně dlouhou dobu.

Článek 4

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1.   Pro účely této přílohy se produkty, jež nejsou zcela získány ve státech AKT nebo ve Společenství, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky uvedené v seznamu v dodatku 2 nebo případně v dodatku 2A. Tyto podmínky popisují pro všechny produkty, na které se vztahuje toto nařízení, zpracování nebo opracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých k jejich výrobě, a vztahují se výhradně na tyto materiály. Z toho vyplývá, že je-li produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky stanovené pro produkt, ve němž je obsažen, a nepřihlíží se ani k nepůvodním materiálům, jež byly případně použity při jeho výrobě.

2.   Odchylně od odstavce 1 lze však použít nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v seznamu neměly při výrobě daného produktu použít, za předpokladu, že

a)

jejich celková hodnota nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu;

b)

použitím tohoto odstavce není překročen žádný procentní podíl uvedený v seznamu jako nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů.

Tento odstavec se nevztahuje na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3.

a)

Odchylně od odstavce 1 a poté, co určitý tichomořský stát AKT předem uvědomil Komisi, se zpracované produkty rybolovu čísel 1604 a 1605, které byly zpracovány nebo vyrobeny v prostorách na pevnině v daném státě z nepůvodních materiálů čísel 0302 nebo 0303 vyložené v přístavu daného státu, považují za dostatečně opracované nebo zpracované pro účely článku 2. V oznámení Komisi je nutno uvést přínosy pro rozvoj pro odvětví rybolovu v daném státě, potřebné informace o daném živočišném druhu, o produktech, jež mají být vyrobeny, a příslušná množství.

b)

Daný tichomořský stát AKT vypracuje do tří let od oznámení zprávu pro Společenství o provádění písmene a).

c)

Písmenem a) nejsou dotčena hygienická a rostlinolékařská opatření platná v EU, účinná ochrana a udržitelné řízení zdrojů rybolovu ani podpora v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu v daném regionu.

4.   Odstavce 1 až 3 se použijí s výhradou článku 5.

Článek 5

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, považují se za zpracování nebo opracování nedostatečná pro to, aby produktu udělila status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny požadavky článku 4, následující operace:

a)

operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování (větrání, rozložení, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace);

b)

jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání nebo prohazování, třídění, zařazování, sdružování (včetně vytváření souprav (sad) předmětů), mytí, natírání, řezání;

c)

i)

přebalování, rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

ii)

jednoduché plnění do láhví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky nebo desky a veškeré ostatní jednoduché operace obalové úpravy;

d)

připevňování nebo tisk značek, štítků, log nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

e)

jednoduché mísení produktů, též různých druhů; mísení cukru s jiným materiálem;

f)

jednoduché sestavování součástí produktu na úplný produkt;

g)

kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až f);

h)

porážení zvířat;

i)

loupání, částečné nebo úplné mletí, leštění a hlazení obilovin a rýže;

j)

operace barvení cukru nebo tvarování cukru; částečné nebo úplné mletí cukru;

k)

loupání, odpeckovávání ovoce, ořechů a zeleniny a zbavování kůry.

2.   Při určování, zda se provedené zpracování nebo opracování daného produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechna zpracování nebo opracování provedená na tomto produktu ve státech AKT nebo ve Společenství posuzují dohromady.

Článek 6

Kumulace původu

1.   Materiály pocházející ze Společenství nebo zámořských zemí a území se považují za materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány za předpokladu, že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 5.

2.   Opracování a zpracování prováděné ve Společenství nebo zámořských zemích a územích se považuje za provedené ve státech AKT, pokud jsou materiály následně opracovány nebo zpracovány ve státech AKT nad rámec opracování nebo zpracování uvedený v článku 5.

3.   Pro účely určení, zda produkty pocházejí ze zámořských zemí a území, se použije obdobně tato příloha.

4.   Pro produkty uvedené v dodatku 10 se tento článek použije až po 1. říjnu 2015 a pro produkty uvedené v dodatku 11 až po 1. lednu 2010.

5.   S výhradou odstavců 6, 7, 8 a 11 se materiály pocházející z Jihoafrické republiky považují za materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou obsaženy v produktu tam získaném a za předpokladu, že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 5. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány.

6.   Produkty, které získaly status původu podle odstavce 5, se nadále považují za produkty pocházející ze států AKT pouze v případě, že zde přidaná hodnota přesáhne hodnotu použitých původních materiálů z Jihoafrické republiky. Pokud tomu tak není, považují se dotyčné produkty za produkty pocházející z Jihoafrické republiky. Při určování původu se nepřihlíží k materiálům pocházejícím z Jihoafrické republiky, které byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve státech AKT.

7.   Kumulace podle odstavce 5 se nepoužije na produkty uvedené v seznamu v dodatcích 7, 10 a 11.

8.   Kumulace podle odstavce 5 se použije na produkty uvedené v seznamu v dodatku 8 pouze za předpokladu, že byla odstraněna cla na tyto produkty v rámci dohody s JAR. Komise zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie datum, kdy jsou podmínky tohoto odstavce splněny.

9.   Aniž jsou dotčeny odstavce 7 a 8, považuje se opracování a zpracování prováděné v Jihoafrické republice za opracování a zpracování prováděné v jiném členském státě Jihoafrické celní unie, který je státem AKT, pokud byl materiál následně opracován nebo zpracován v daném členském státě Jihoafrické celní unie.

10.   Aniž jsou dotčeny odstavce 7 a 8, na žádost států AKT se opracování a zpracování prováděné v Jihoafrické republice považuje za opracování a zpracování prováděné ve státech AKT, pokud byl materiál následně opracován nebo zpracován ve státě AKT v rámci dohody o regionální hospodářské integraci.

11.   O žádostech států AKT se rozhoduje postupem podle článků 247 a 247a nařízení (EHS) č. 2913/92.

12.   Kumulaci podle odstavce 5 lze použít pouze tehdy, pokud použité jihoafrické materiály získaly status původních produktů podle pravidel původu shodných s pravidly této přílohy. Kumulaci podle odstavců 9 a 10 lze použít pouze použitím pravidel původu shodných s pravidly této přílohy.

13.   Na žádost států AKT se materiály pocházející ze sousední rozvojové země, která není státem AKT a která je součástí souvislého zeměpisného celku, posuzují jako materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Tyto materiály nemusí být dostatečně opracovány nebo zpracovány, pokud

opracování nebo zpracování prováděné ve státě AKT přesahuje operace uvedené v článku 5,

státy AKT, Společenství a jiné zúčastněné země uzavřely dohodu o přiměřených správních postupech, které zajistí správné provádění tohoto odstavce.

Tento odstavec se nepoužije na produkty z tuňáka kapitoly 3 nebo 16 harmonizovaného systému ani na produkty z rýže kódu HS 1006.

Pro účely určení, zda produkty pocházejí ze sousední rozvojové země, se použije tato příloha.

O žádostech států AKT se rozhoduje postupem podle článků 247 a 247a nařízení (EHS) č. 2913/92. V rozhodnutích se rovněž určí produkty, pro něž nelze povolit kumulaci podle tohoto odstavce.

Článek 7

Určující jednotka

1.   Určující jednotkou pro použití této přílohy je produkt, který je považován za základní jednotku při svém zařazení do nomenklatury založené na harmonizovaném systému.

Z toho vyplývá, že

a)

je-li produkt sestávající se sady nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek,

b)

sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tato příloha na každý dotyčný produkt samostatně.

2.   Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro výklad harmonizovaného systému zařazován s produktem i obal, považuje se pro účely určení původu za tvořící jeden celek s produktem.

Článek 8

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem se považují za jeden celek se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem, jestliže jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 9

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původními produkty všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy produktů, které se skládají z původních i nepůvodních součástí, se považují za původní produkt jako celek, jestliže hodnota nepůvodních produktů netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 10

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, se nezjišťuje původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:

a)

energie a palivo;

b)

zařízení a vybavení;

c)

stroje a nástroje;

d)

zboží, které se nestává a nemá se stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMÍ

Článek 11

Zásada teritoriality

1.   Podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II této přílohy musí být ve státech AKT plněny nepřetržitě, s výjimkou článku 6.

2.   Jsou-li původní produkty vyvezené ze států AKT, Společenství nebo zámořských zemí a území do jiné země vráceny, je třeba je s výhradou článku 6 považovat za nepůvodní, nelze-li celním orgánům věrohodně prokázat, že

a)

vrácené produkty jsou totožné s vyvezenými a

b)

byly případně podrobeny pouze operacím nezbytným pro jejich uchování v nezměněném stavu po dobu pobytu v dané zemi nebo při svém vývozu.

Článek 12

Přímá přeprava

1.   Preferenční zacházení podle tohoto nařízení se použije pouze na produkty, které splňují požadavky této přílohy a jsou přepraveny přímo mezi územím států AKT, Společenství, zámořských zemí a území nebo Jihoafrické republiky pro účely článku 6 bez vstupu na jiné území. Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území, též s překládkou nebo dočasným uskladněním na těchto územích, pokud zůstanou v zemi tranzitu nebo uskladnění pod celním dohledem a nejsou tam podrobeny jiným operacím než vykládce, překládce anebo operacím, jejichž účelem je jejich uchování v nezměněném stavu.

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiná území než území státu AKT nebo Společenství.

2.   Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se prokazuje ta, že se příslušným celním orgánům země dovozu předloží

a)

buď jednotný přepravní doklad, na jehož základě se uskutečňuje přeprava ze země vývozu přes zemi tranzitu; nebo

b)

potvrzení celních orgánů země tranzitu obsahující

i)

přesný popis produktů;

ii)

data vykládky nebo překládky produktů a případně jména použitých plavidel nebo označení jiných použitých dopravních prostředků; a

iii)

osvědčení podmínek, v nichž se produkty nacházely v zemi tranzitu;

nebo,

c)

nemohou-li být uvedené výše doklady předloženy, jakékoli jiné průkazní doklady.

Článek 13

Výstavy

1.   Jsou-li původní produkty zaslány ze státu AKT na výstavu do země neuvedené v článku 6 a po skončení výstavy prodány za účelem dovozu do Společenství, uplatní se na ně při dovozu toto nařízení, je-li příslušným celním orgánům věrohodně prokázáno, že

a)

vývozce zaslal tyto produkty ze státu AKT do země konání výstavy a vystavil je tam;

b)

vývozce tyto produkty prodal nebo přenechal příjemci ze Společenství;

c)

produkty byly zaslány během výstavy nebo bezprostředně po ní v stavu, v jakém byly odeslány na výstavu; a

d)

produkty nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2.   Doklad o původu musí být vydán nebo vyhotoven v souladu s hlavou IV a předložen obvyklým způsobem celním orgánům země dovozu. Musí v něm být uveden název a adresa výstavy. V případě potřeby mohou být požadovány dodatečné doklady o okolnostech, za kterých byly produkty vystaveny.

3.   Odstavec 1 se vztahuje na všechny výstavy, veletrhy a podobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních prostorách s úmyslem prodat zahraniční produkty.

HLAVA IV

DOKLAD O PŮVODU

Článek 14

Obecné požadavky

1.   Na produkty pocházející ze států AKT se při dovozu do Společenství toto nařízení použije po předložení

a)

buď průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je obsažen v dodatku 3; nebo

b)

v případech uvedených v čl. 19 odst. 1 prohlášení, jehož znění je obsaženo v dodatku 4, uvedeného vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu, který popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby umožnil jejich ztotožnění (dále jen „prohlášení na faktuře“).

2.   Odchylně od odstavce 1 se toto nařízení vztahuje na původní produkty ve smyslu této přílohy v případech uvedených v článku 25, aniž by bylo nutné předložit kterýkoli z dokladů uvedených výše.

Článek 15

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo jménem vývozce jeho zmocněným zástupcem.

2.   Za tímto účelem vyplní vývozce nebo jeho zmocněný zástupce průvodní osvědčení EUR.1 a formulář žádosti, jejichž vzory jsou obsaženy v dodatku 3. Tyto formuláře se vyplňují v souladu s touto přílohou. Jsou-li vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonce vyhrazené pro tento účel tak, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne.

3.   Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů státu AKT vývozu, v němž se vydává průvodní osvědčení EUR.1, veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v této příloze.

4.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážejícího státu AKT, pokud lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT nebo z některé jiné země uvedené v článku 6 a pokud jsou splněny ostatní podmínky stanovené v této příloze.

5.   Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily status původu produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v této příloze. Za tímto účelem mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakékoli kontroly účtů vývozce nebo jakékoli další kontroly, které považují za vhodné. Celní orgány, které vydávají osvědčení, také zajistí, aby formuláře uvedené v odstavci 2 byly řádně vyplněny. Zejména zkontrolují, zda byl prostor určený pro popis produktů vyplněn tak, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného vpisování.

6.   Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 se uvádí v kolonce 11 osvědčení.

7.   Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 a poskytnou je vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 16

Dodatečně vystavená průvodní osvědčení EUR.1

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 7 může být průvodní osvědčení EUR.1 ve výjimečných případech vystaveno po vývozu produktů, jichž se týká, jestliže

a)

nebylo vystaveno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností nebo

b)

bylo celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vystaveno, ale nebylo při dovozu přijato z technických příčin.

2.   Pro účely odstavce 1 musí vývozce ve své žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, na něž se vztahuje průvodní osvědčení EUR.1, a odůvodnění své žádosti.

3.   Celní orgány mohou vystavit průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze poté, co ověří, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s příslušnými podklady.

4.   Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat tuto poznámku:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

5.   Poznámka uvedená v odstavci 4 se zapíše do kolonky „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 17

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1.   V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které ho vydaly, o vystavení duplikátu na základě vývozních dokladů, které má v držení.

2.   Takto vystavený duplikát musí obsahovat tuto poznámku:

„DUPLICATE“

3.   Poznámka uvedená v odstavci 2 se zapíše do kolonky „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4.   Duplikát nabývá účinku dnem, kdy byl vydán prvopis průvodního osvědčení EUR.1, a tento den v něm musí být uveden.

Článek 18

Vydání průvodních osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného dokladu o původu

Jsou-li původní produkty umístěny pod celní dohled ve státě AKT nebo ve Společenství, je možné nahradit původní doklad o původu jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1 pro účely zaslání všech nebo některých z těchto produktů na jiná místa ve státech AKT nebo ve Společenství. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 vydává celní orgán, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 19

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1.   Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 14 odst. 1) písm. b) může učinit

a)

schválený vývozce ve smyslu článku 20 nebo

b)

kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2.   Prohlášení na faktuře může být učiněno, lze-li dotyčné produkty považovat za pocházející ze států AKT nebo z jiné země uvedené v článku 6 a splňují-li ostatní podmínky stanovené v této příloze.

3.   Vývozce činící prohlášení na faktuře musí připraven kdykoli na žádost celních orgánů země vývozu předložit veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v této příloze.

4.   Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno v dodatku 4, vyhotovuje vývozce v jednom z jazyků stanovených v uvedeném dodatku a v souladu s vnitrostátními právními předpisy země vývozu psacím strojem, razítkem nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu. Je-li prohlášení psáno rukou, musí být napsáno inkoustem a hůlkovým písmem.

5.   Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Vývozce schválený ve smyslu článku 20 však není povinen podepisovat tato prohlášení, jestliže se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.

6.   Prohlášení na faktuře může vývozce učinit při vývozu produktů, k nimž se vztahuj, nebo po vývozu, je-li předloženo v zemi dovozu do dvou let po dovozu produktů, jichž se týká.

Článek 20

Schválený vývozce

1.   Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který často odesílá produkty, na které se vztahuje toto nařízení, aby činil prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů. Vývozce, který žádá o takové povolení, musí celním orgánům poskytnout veškeré záruky potřebné k ověření statusu původu produktů a ke splnění ostatních podmínek stanovených v této příloze.

2.   Celní orgány mohou vázat poskytnutí statusu schváleného vývozce na splnění jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.

3.   Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které musí být uváděno v prohlášení na faktuře.

4.   Celní orgány dohlížejí na využívání povolení schváleným vývozcem.

5.   Celní orgány mohou povolení kdykoli odejmout. Jsou povinny tak učinit, jestliže schválený vývozce již neposkytuje záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2 nebo udělené povolení jinak jakýmkoli způsobem zneužívá.

Článek 21

Platnost dokladu o původu

1.   Doklad o původu platí deset měsíců ode dne vydání v zemi vývozu a v této lhůtě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

2.   Doklady o původu, které jsou celním orgánům země dovozu předloženy po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, mohou být přijaty pro účely poskytnutí preferenčního zacházení, pokud lhůta nemohla být dodržena na základě mimořádných okolností.

3.   V ostatních případech opožděného předložení dokladu o původu jej mohou celní orgány země dovozu přijmout, pokud jim byly produkty předloženy před uplynutím uvedené lhůty.

Článek 22

Režim tranzitu

Při vstupu produktů do státu AKT jiného než země původu začíná další doba platnosti v délce čtyř měsíců ode dne, kdy celní orgány tranzitní země v kolonce 7 osvědčení EUR.1 vyplní tyto údaje:

slovo „tranzit“,

název tranzitní země,

úřední razítko, jehož vzor byl předložen Komisi podle článku 31, a

datum potvrzení.

Článek 23

Předkládání dokladu o původu

Doklady o původu se předkládají celním orgánům země dovozu postupy platnými v této zemi. Tyto orgány mohou požadovat jejich překlad a mohou také požadovat, aby bylo dovozní celní prohlášení doplněno prohlášením dovozce o tom, že produkty splňují podmínky pro použití tohoto nařízení.

Článek 24

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému spadající do tříd oddílů XVI či XVII nebo čísel 7308 či 9406 harmonizovaného systému, prokazuje se jejich původ celním orgánům pouze při dovozu první části.

Článek 25

Osvobození od dokladu o původu

1.   Produkty, které jsou zasílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty bez předložení dokladu o původu, pokud nejsou dováženy obchodně, pokud dovozce prohlásí, že produkty splňují podmínky stanovené v této příloze, a pokud o pravdivosti tohoto prohlášení neexistují žádné pochybnosti. Pokud jsou produkty zasílány poštou, může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru přiloženém k uvedenému dokladu.

2.   Za neobchodní dovoz se považuje příležitostný dovoz výlučně produktů pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, je-li z povahy a množství těchto produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.

3.   Celková hodnota těchto produktů nesmí u drobných zásilek přesáhnout 500 EUR a u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících 1 200 EUR.

Článek 26

Informační postupy pro účely kumulace

1.   Použijí-li se čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1, prokazuje se status původu ve smyslu této přílohy u materiálů pocházejících z jiných států AKT, Společenství nebo zámořských zemí a území průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením dodavatele, jehož vzor je obsažen v dodatku 5A a které podává vývozce ve státě nebo zámořské zemi či území, ze kterého materiály pocházejí.

2.   Použijí-li se čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 a 9, prokazuje se opracování nebo zpracování provedené v jiných státech AKT, Společenství nebo zámořských zemích a územích nebo Jižní Africe prohlášením dodavatele, jehož vzor je obsažen v dodatku 5B a které podává vývozce ve státě nebo zámořských zemích a územích, ze kterého materiály pocházejí.

3.   Dodavatel vyhotoví pro každou zásilku materiálu zvláštní prohlášení dodavatele na obchodní faktuře týkající se této zásilky nebo na příloze k této faktuře nebo na dodacím listu či jiném obchodním dokladu týkajícím se dané zásilky, který popisuje dotyčné materiály dostatečně podrobně, aby umožnil jejich ztotožnění.

4.   Prohlášení dodavatele lze vyhotovit na předtištěném formuláři.

5.   Prohlášení dodavatele se podepisují rukou. Pokud jsou však faktura a prohlášení dodavatele zhotoveny pomocí metod elektronického zpracování údajů, nemusí být prohlášení dodavatele podepsáno rukou za předpokladu, že odpovědný vedoucí pracovník dodavatelské společnosti je určen ke spokojenosti celních orgánů ve státě, kde se prohlášení dodavatele vystavují. Uvedené celní orgány mohou stanovit prováděcí podmínky k tomuto odstavci.

6.   Prohlášení dodavatele se předkládají příslušnému celnímu úřadu ve vývozním státě AKT, který byl požádán o vydání průvodního osvědčení EUR.1.

7.   Prohlášení dodavatele vyhotovená a osvědčení údajů vystavená přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost v souladu s článkem 26 protokolu 1 k příloze V dohody o partnerství AKT-EU zůstávají v platnosti.

Článek 27

Podpůrné doklady

Doklady uvedené v čl. 15 odst. 3 a čl. 19 odst. 3, které prokazují, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře mohou být považovány za produkty pocházející ze státu AKT nebo z jiné země uvedené v článku 6 a že splňují ostatní podmínky stanovené v této příloze, mohou být mimo jiné:

a)

přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání dotyčného zboží, který se nachází například v jeho účtech nebo účetnictví;

b)

doklady prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené ve státě AKT nebo v jiné zemi uvedené v článku 6, jsou-li použity v souladu s vnitrostátním právem;

c)

doklady prokazující zpracování nebo opracování materiálů ve státě AKT, Společenství nebo zámořských zemích a územích, vydané nebo vyhotovené ve státě AKT, Společenství nebo zámořských zemích a územích, jsou-li použity v souladu s vnitrostátním právem;

d)

průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené ve státech AKT nebo v jiné zemi uvedené v článku 6 v souladu s touto přílohou.

Článek 28

Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů

1.   Vývozce, který žádá o vydání průvodního osvědčení EUR.1, uchovává doklady uvedené v čl. 15 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2.   Vývozce, který činí prohlášení na faktuře, uchovává kopii tohoto prohlášení a kopie dokladů uvedených v čl. 19 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

3.   Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, uchovávají žádosti uvedené v čl. 15 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4.   Celní orgány země dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 29

Odchylky a formální chyby

1.   Jsou-li zjištěny drobné rozpory mezi údaji uvedenými v dokladu o původu a údaji v dokladech, které byly celnímu orgánu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů, není tím zapříčiněna neplatnost dokladu o původu, je-li možné nesporně dokázat, že se daný doklad vztahuje na předložené produkty.

2.   Zjevné formální chyby, například překlepy v dokladu o původu, nevedou k jeho odmítnutí, nejsou-li takové povahy, že vyvolávají pochybnost o správnosti údajů uvedených v tomto dokladu.

Článek 30

Částky vyjádřené v eurech

1.   Pro účely čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 25 odst. 3 v případech, kdy jsou produkty fakturovány v jiné měně než v eurech, stanoví každoročně každá dotčená země částky v národních měnách státu AKT, členských států a ostatních zemí nebo území uvedených v článku 6, které odpovídají částkám vyjádřeným v eurech.

2.   Na zásilku se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) nebo čl. 25 odst. 3 na základě měny uvedené na faktuře podle částky stanovené dotčenou zemí.

3.   Částky, které se mají použít v kterékoli dané národní měně, jsou přepočtem na tuto měnu částek vyjádřených v eurech podle kurzu platného k prvnímu pracovnímu dni měsíce října. Částky se sdělují Komisi do 15. října a platí od 1. ledna následujícího roku. Komise tyto částky oznámí všem dotčeným zemím.

4.   Země může částku vzniklou přepočtem částky vyjádřené v eurech na její národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí lišit od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v eurech ve své národní měně nezměněn, pokud při každoroční úpravě stanovené v odstavce 3 přepočet této částky před zaokrouhlením převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může být ponechán nezměněn, pokud by přepočet způsobil pokles jeho hodnoty.

5.   Částky vyjádřené v eurech přezkoumává Komise. Při přezkumu posuzuje potřebu zachovat účinky příslušných limitů v reálných hodnotách. Za tímto účelem může rozhodnout o změně částek vyjádřené v eurech.

HLAVA V

ZPŮSOBY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 31

Vzájemná pomoc

1.   Státy AKT zašlou Komisi vzory otisků používaných razítek a adresy celních orgánů příslušných pro vydávány průvodních osvědčení EUR.1 k následné kontrole průvodních osvědčení EUR.1 a prohlášení na fakturách.

Průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na fakturách se přijímají pro účely používání preferenčního zacházení ode dne, kdy Komise tyto informace obdrží.

Komise tyto informace zašle celním orgánům členských států.

2.   Za účelem zajištění řádného uplatňování této přílohy si Společenství, zámořské země a území a státy AKT poskytují prostřednictvím příslušných celních správ vzájemnou pomoc při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1, prohlášení na faktuře nebo prohlášení dodavatele a při kontrole správnosti údajů uváděných v těchto dokladech.

Konzultované orgány poskytují příslušné informace o podmínkách, za kterých byl produkt vyroben, a zejména uvádějí podmínky, za kterých byla dodržena pravidla původu v dotyčných různých státech AKT, členských státech a zámořských zemích a územích.

Článek 32

Následná kontrola dokladů o původu

1.   Následná kontrola dokladů o původu se provádí namátkou anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladu, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění jiných podmínek stanovených v této příloze.

2.   Pro účely odstavce 1 vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu a případně uvedou důvody pro jeho kontrolu. Spolu s žádostí o kontrolu zašlou rovněž veškeré doklady a získané informace nasvědčující, že údaje uvedené v dokladu o původu nejsou správné.

3.   Kontrolu provádějí celní orgány země vývozu. Za tímto účelem mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jakékoli další kontroly, které považují za vhodné.

4.   Jestliže se celní orgány země dovozu rozhodnou pozastavit preferenční zacházení pro dotyčné produkty až do výsledku kontroly, nabídnou dovozci propuštění produktů, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.

5.   Celní orgány, které požádaly o kontrolu, jsou informovány o jejích výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé a zda lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT nebo z jedné ze zemí uvedených v článku 6 a zda splňují ostatní podmínky stanovené v této příloze.

6.   Jestliže v případech odůvodněných pochybností do deseti měsíců ode dne žádosti o kontrolu není obdržena žádná odpověď nebo pokud odpověď neobsahuje dostatečné informace pro určení pravosti uvedeného dokladu nebo pro určení skutečného původu produktů, zamítnou celní orgány, které požádaly o kontrolu, nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.

7.   Pokud kontrolní postup nebo jiné dostupné údaje naznačují, že dochází k porušování této přílohy, jsou dostatečně rychle provedena příslušná šetření, aby byla tato porušení zjištěna a aby jim bylo zabráněno.

Článek 33

Kontrola prohlášení dodavatelů

1.   Kontrola prohlášení dodavatelů se provádí namátkou anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu odůvodněné pochybnosti o pravosti těchto dokladů nebo o správnosti nebo úplnosti údajů o skutečném původu dotyčných materiálů.

2.   Celní orgány, jimž se prohlášení dodavatele předkládá, mohou požádat celní orgány státu, kde bylo prohlášení vydáno, aby vystavily osvědčení údajů, jehož vzor je obsažen v dodatku 6. Případně mohou celní orgány, jimž se předkládá prohlášení dodavatele, požádat vývozce, aby předložil osvědčení údajů vydané celními orgány státu, kde bylo prohlášení vystaveno.

Úřad, který osvědčení údajů vydal, uchovává jeho kopii po dobu nejméně tří let.

3.   Žádající celní orgány jsou informovány o výsledcích kontroly co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda je prohlášení o statusu materiálů správné.

4.   Pro účely kontroly uchovávají dodavatelé nejméně po dobu tří let kopii dokladu s prohlášením spolu s nezbytnými doklady o skutečném statusu materiálů.

5.   Celní orgány ve státě, kde je vydáno prohlášení dodavatele, mají právo požádat o jakékoli důkazy nebo provést jakoukoli kontrolu, kterou považují za vhodnou, s cílem kontrolovat správnost kteréhokoli prohlášení dodavatele.

6.   Každé průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře vystavené nebo vyhotovené na základě nesprávného prohlášení dodavatele je od počátku neplatné.

Článek 34

Sankce

Každé osobě, která vystaví nebo nechá vystavit doklad obsahující nesprávné údaje s úmyslem získat pro produkty preferenční zacházení, se uloží sankce.

Článek 35

Svobodná pásma

1.   Je třeba učinit veškerá nezbytná opatření nezbytná k zajištění toho, aby produkty provázené dokladem o původu nebo prohlášením dodavatele, které během přepravy využívají svobodné pásmo umístěné na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v nezměněném stavu.

2.   Odchylně od odstavce 1 vydají příslušné orgány na žádost vývozce nové osvědčení EUR.1, pokud jsou původní produkty dovezeny do svobodného pásma s dokladem o původu a jsou zde podrobeny určitému ošetření nebo zpracování, pokud je provedené ošetření nebo zpracování v souladu s touto přílohou.

Článek 36

Odchylky

1.   Komise může z vlastního podnětu nebo na žádost zvýhodněné země přiznat zvýhodněné zemi dočasnou odchylku od této přílohy, pokud

a)

daná země z vnitřních nebo vnějších příčin dočasně nemůže dodržovat pravidla pro získání statusu původu stanovená v této příloze, která předtím dodržovat mohla; nebo

b)

taková země potřebuje čas, aby se mohla připravit na dodržování pravidel pro získání statusu původu stanovených v této příloze.

2.   Tato dočasná odchylka je omezena na trvání vnitřních nebo vnějších příčin, které ji odůvodňují, nebo na dobu, kterou daná zvýhodněná země potřebuje k zajištění dodržování pravidel.

3.   Žádost o odchylku se podává písemně Komisi. Obsahuje odůvodnění odchylky podle odstavce 1 a náležité podklady.

4.   Opatření podle tohoto článku se přijímají postupem podle článků 247 a 247a nařízení (EHS) č. 2913/92.

Společenství odpoví kladně na všechny žádosti států AKT, které jsou řádně odůvodněny v souladu s tímto článkem a které nemohou způsobit vážnou újmu stávajícímu odvětví Společenství.

HLAVA VI

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Zvláštní podmínky

1.   Pojem „Společenství“ užívaný v této příloze nezahrnuje Ceutu a Melillu. Pojem „produkty pocházející ze Společenství“ nezahrnuje produkty pocházející z Ceuty a Melilly.

2.   Tato příloha se použije obdobně při určování, zda lze určité produkty při dovozu do Ceuty a Melilly považovat za produkty pocházející ze států AKT.

3.   Jsou-li produkty zcela získané v Ceutě a Melille nebo Společenství opracovány a zpracovány ve státech AKT, považují se za produkty zcela získané ve státech AKT.

4.   Jsou-li materiály dále opracovány nebo zpracovány ve státech AKT, považuje se opracování nebo zpracování provedené v Ceutě a Melille nebo Společenství za provedené ve státech AKT.

5.   Pro účely odstavců 3 a 4 tohoto článku nejsou nedostatečné operace uvedené v článku 5 považovány za opracování nebo zpracování.

6.   Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

HLAVA VII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

Přechodná ustanovení pro zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

1.   Toto nařízení lze uplatnit na zboží vyvezené do deseti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost z kteréhokoli regionu nebo státu uvedeného v příloze I s průvodním osvědčením EUR.1 vydaným v souladu s článkem 15 protokolu 1 k příloze V dohody o partnerství a spolupráci AKT-EU.

2.   Toto nařízení lze uplatnit na zboží vyvezené z kteréhokoli regionu nebo státu uvedeného v příloze I, které splňuje podmínky této přílohy a které je ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost v režimu tranzitu nebo je ve Společenství dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném pásmu, za předpokladu, že do deseti měsíců od uvedeného dne je celním orgánům země dovozu předloženo průvodní osvědčení EUR.1 vystavené dodatečně celními orgány země vývozu spolu s doklady prokazujícími, že zboží bylo v souladu s článkem 12 tohoto nařízení dopraveno přímo.

Článek 39

Dodatky

Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást.

Dodatek 1

Úvodní poznámky k seznamu v této příloze

Poznámka 1:

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně opracovaný nebo zpracovaný ve smyslu článku 4 této přílohy.

Poznámka 2:

1.   První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému údaji v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li v některých případech před údajem v prvním sloupci uvedeno „ex“, znamená to, že se pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 týká pouze té části čísla, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.   Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly, a popis produktů ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

3.   Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4.

4.   Je-li pro produkt popsaný v prvních dvou sloupcích stanoveno pravidlo ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

1.   Ustanovení článku 4 přílohy, která se týkají produktů, které získaly status původu a které byly použity při výrobě jiných produktů, se použijí bez ohledu na to, zda byl status původu získán v rámci závodu, kde jsou tyto produkty používány, nebo v jiném závodě ve Společenství nebo ve státech AKT.

Příklad:

Motor čísla 8407, pro nějž pravidlo stanoví, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny produktu ze závodu, je vyroben z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním“ čísla ex 7224.

Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, získal již status původu na základě pravidla pro číslo ex 7224 v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní produkt bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

2.   Pravidlo v seznamu stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné, přičemž vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; naopak nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně opracování nebo zpracování, může se použít materiál nižšího stupně opracování nebo zpracování, ne však vyššího.

3.   Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo stanoví, že lze použít „materiály kteréhokoli čísla“, lze použít i materiály stejného čísla jako produkt, avšak s podmínkou všech zvláštních omezení, která mohou být též obsažena v tomto pravidle. Avšak výraz „výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla …“ znamená, že je možné použít materiály kteréhokoli čísla (čísel), s výjimkou materiálů stejného popisu, jako je popis produktu uvedený ve sloupci 2 seznamu.

4.   Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Nevyžaduje se tedy použití všech materiálů.

Příklad:

Pravidlo pro textilie čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými i materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálu; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

5.   Určuje-li pravidlo v seznamu, že výrobek musí být zhotoven z konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat (viz také poznámka 6.3, která se vztahuje k textiliím).

Příklad:

Pravidlo pro připravené potraviny čísla 1904, které vylučuje použití obilovin nebo výrobků z nich, nevylučuje však použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To se však nevztahuje na výrobky, které ačkoliv nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, jsou vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.

Příklad:

V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li pro tento typ zboží povoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie – a to i přesto, že netkané textilie nelze obvykle zhotovit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve stavu před přízí – tj. ve stavu vlákna.

6.   Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby vztahující se na konkrétní materiály nesmějí být překročeny.

Poznámka 4:

1.   Pojmem „přírodní vlákna“ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

2.   Pojem „přírodní vlákna“ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a ostatní rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

3.   Pojmy „textilní vláknina“, „chemické materiály“ a „papírenské materiály“ se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít k výrobě umělých, syntetických nebo papírových vláken a příze.

4.   Pojem „syntetická střižová vlákna“ nebo „umělá střižová vlákna“ se v seznamu používá k označení kabelu ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

1.   Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý produkt odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro žádné použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

2.   Přípustnou odchylku uvedenou v poznámce 5.1 lze však uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilní materiály se rozumí:

hedvábí,

vlna,

hrubé zvířecí chlupy,

jemné zvířecí chlupy,

koňské žíně,

bavlna,

papírenské materiály a papír,

len,

pravé konopí,

juta a jiná textilní lýková vlákna,

sisal a jiná textilní vlákna rodu Agave,

kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna,

syntetická nekonečná vlákna,

umělá nekonečná vlákna,

elektricky vodivá nekonečná vlákna,

syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

syntetická střižová vlákna z polyesteru,

syntetická střižová vlákna z polyamidu,

syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetická střižová vlákna z polyimidu,

syntetická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

jiná syntetická střižová vlákna,

viskózová syntetická střižová vlákna,

jiná umělá střižová vlákna,

polyurethanové nitě s pružnými polyetherovými segmenty, též opředené,

polyurethanové nitě s pružnými polyesterovými segmenty, též opředené,

výrobky čísla 5605 (metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněné průhledným nebo barevným lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie,

ostatní výrobky čísla 5605.

Příklad:

Příze čísla 5205 vyrobená z vláken bavlny čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti příze.

Příklad:

Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509 je směsová textilie. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Všívaná textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je dotyčná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsový výrobek.

3.   V případě vláken zahrnujících „polyurethanové nitě s pružnými polyetherovými segmenty, též opředené“ je uvedená přípustná odchylka pro tuto přízi 20 %.

4.   V případě výrobků „s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněné průhledným nebo barevným lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie“ je uvedená přípustná odchylka pro tento pásek 30 %.

Poznámka 6:

1.   V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou pod čarou odkazující na tuto poznámku, lze použít textilní ozdoby a doplňky, které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci 3 pro dané zhotovené výrobky, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti všech obsažených textilních materiálů.

Textilní ozdoby a doplňky jsou produkty, které jsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Podšívky a výplně se nepovažují za ozdoby a doplňky.

2.   Jakékoliv použité netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné použité materiály, které obsahují jakékoli textilní materiály, nemusí splňovat podmínky stanovené ve sloupci 3, i když spadají mimo působnost poznámky 3.5.

3.   V souladu s poznámkou 3.5 se mohou jakékoliv nepůvodní netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné produkty, které neobsahují žádný textilní materiál, volně používat tam, kde je nelze vyrobit z materiálů uvedených ve sloupci 3.

Například (1) pokud některé pravidlo v seznamu stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například halenku, musí být použita příze, nebrání to použití kovových součást, například knoflíků, protože je nelze zhotovit z textilních materiálů.

4.   Při uplatnění procentního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota ozdob a doplňků.

Poznámka 7:

1.   Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se „specifickými procesy“ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí (2);

c)

krakování (štěpení);

d)

reformování (úprava);

e)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerace;

h)

alkylace;

i)

isomerace.

2.   Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se „specifickými procesy“ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí (2);

c)

krakování (štěpení);

d)

reformování (úprava);

e)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerace;

h)

alkylace;

i)

isomerace;

j)

pouze v případě těžkých olejů čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (podle metody ASTM D 1266–59T);

k)

pouze v případě produktů čísla 2710: odstraňování parafinů jinou metodou než filtrováním;

l)

pouze v případě těžkých olejů čísla ex 2710, zpracování produktů pomocí vodíku (jiné než při odsiřování) při tlaku vyšším než 20 barů a teplotě vyšší než 250 °C s použitím katalyzátoru, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. hydrogenační dočišťování nebo odbarvování) pro zlepšení barvy nebo stálosti není považováno za specifický proces;

m)

pouze v případě topných olejů čísla ex 2710: atmosférická destilace (podle metody ASTM D 86), při níž se při 300 °C předestiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát;

n)

pouze v případě těžkých olejů jiných než plynné oleje a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.

3.   Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, zajišťování určitého obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací operací.


(1)  Tento příklad je uveden pouze pro účely vysvětlení. Není právně závazný.

(2)  Viz doplňková poznámka 4 b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

Dodatek 2

Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu

Na některé produkty uvedené v seznamu se toto nařízení nevztahuje. Je tedy třeba nahlédnout do ostatních částí tohoto nařízení.

Číslo HS

Popis produktu

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

Kapitola 01

Živá zvířata

Veškerá použitá zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

 

Kapitola 02

Maso a poživatelné droby

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitol 1 a 2 musí být zcela získány

 

Ex kapitola 03

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, kromě

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

 

0305

Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

 

ex 0306

Korýši, též bez krunýřů, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

 

ex 0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 04

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

 

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Výroba, ve které:

všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány;

všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 05

Produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány

 

ex 0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat;

Čištění, desinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů

 

Kapitola 06

Živé stromy a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

Výroba, ve které:

všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 07

Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány

 

Kapitola 08

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo slupky melounů

Výroba, ve které:

veškeré použité ovoce a ořechy musí být zcela získány;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 09

Káva, čaj, maté a koření; kromě:

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány

 

0901

Káva, též pražená či bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

0902

Čaj, též aromatizovaný

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex 0910

Kořenící směsi

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

Kapitola 10

Obiloviny

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány

 

ex kapitola 11

Mlýnské produkty; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízky čísla 0714 nebo ovoce zcela získány

 

ex 1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713

Sušení a mletí luštěnin čísla 0708

 

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány

 

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (např. balzámy)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

 

Slizy a zahušťovadla získané z rostlinných produktů, upravené

Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel

 

Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány

 

ex kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a produkty vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:

 

 

Loje z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506

 

Ostatní

Výroba z masa či poživatelných vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo z masa a poživatelných drůbežích drobů čísla 0207

 

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

 

 

Loje z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506

 

Ostatní

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1504

Tuky a oleje a jejich frakce, z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504

 

Ostatní

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex 1505

Rafinovaný lanolin

Výroba ze surového tuku vlny čísla 1505

 

1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506

 

Ostatní

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1507 až

1515

Rostlinné oleje a jejich frakce:

 

 

Sojový, podzemnicový, palmový, kokosový (kopra), palmojádrový, babasový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a olejů pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou spotřebu

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

Pevné frakce, kromě frakce jojobového oleje

 

 

Ostatní

Výroba, ve které jsou všechny použité rostlinné materiály zcela získány.

 

1516

Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Výroba, ve které:

všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány;

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513.

 

1517

Margarin; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Výroba, ve které:

všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získány

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513.

 

ex kapitola 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; kromě:

Výroba ze zvířat kapitoly 1

 

1604 a

1605

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker;

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 17

Cukr a cukrovinky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, s přísadou aromatických látek nebo barviva

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

Chemicky čistá maltosa a fruktosa

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702

 

Ostatní cukry v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, ve které jsou již všechny použité materiály původní

 

ex 1703

Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

Sladový výtažek

Výroba z obilovin kapitoly 10

 

Ostatní

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:

 

 

neobsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, ve které všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) musí být zcela získány

 

obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, ve které:

všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) musí být zcela získány;

všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných tvarech

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108

 

1904

Produkty z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálů nezařazených do čísla 1806;

ve které všechny použité obiloviny a mouka (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů a kukuřice Zea indurata) musí být zcela získány (1);

ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů kapitoly 11

 

ex kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě:

Výroba, ve které jsou veškeré použité ovoce, ořechy nebo zelenina zcela získány

 

ex 2001

Hlízy smldince (jam), brambory sladké a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 2004 a

ex 2005

Brambory ve formě mouky, šrotu nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2008

Ořechy, bez přídavku cukru nebo přísady alkoholu

Výroba, ve které hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu

 

Máslo arašídové; směsi na základě obilovin; palmová jádra; kukuřice

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

Ostatní kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo ve vodě, bez přídavku cukru, zmrazené

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přidaným cukrem nebo jinými sladidly

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 21

Různé jedlé přípravky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

veškerá použitá cikorka musí být zcela získána

 

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít hořčičnou moučku nebo připravenou hořčici

 

Hořčičná moučka a připravená hořčice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005

 

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

všechny použité hrozny nebo jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány

 

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu;

všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, citrónové nebo grapefruitové) již musí být původní

 

2207

Líh nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol. nebo více; líh a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

Výroba:

používající materiály nezařazené do čísel 2207 nebo 2208,

ve které všechny použité hrozny nebo materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do 5 % objemu

 

2208

Líh nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

Výroba:

z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208,

ve které všechny použité hrozny nebo materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do 5 % objemu

 

ex kapitola 23

Zbytky a odpady potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 2301

Velrybí moučka; moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex 2303

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních

Výroba, ve které musí být veškerá použitá kukuřice zcela získána

 

ex 2306

Olivové pokrutiny a jiné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem olivového oleje vyšším než 3 % hmotnostní

Výroba, ve které musí být všechny použité olivy zcela získány

 

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Výroba, ve které:

všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní;

všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex kapitola 24

Tabák a tabákové náhražky; kromě:

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány

 

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

Výroba, ve které nejméně 70 % hmotnostních nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí již být původní

 

ex 2403

Tabák ke kouření

Výroba, ve které nejméně 70 % hmotnostních nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí již být původní

 

ex kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a přírodní kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 2504

Přírodní tuha (grafit), obohacená uhlíkem, čištěná a mletá

Obohacení uhlíkem, čištění a mletí surového krystalického grafitu

 

ex 2515

Mramor a travertin surový nebo zhruba opracovaný, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex 2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované, rozřezané do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex 2518

Dolomit kalcinovaný

Kalcinace nekalcinovaného dolomitu

 

ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených nádobách, a magnézie (oxid hořečnatý), též čistý, jiná než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit).

 

ex 2520

Sádry speciálně upravené pro zubní lékařství

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2524

Přírodní azbestová vlákna

Výroba z koncentrátu azbestu

 

ex 2525

Slídový prach

Mletí slídy nebo slídového odpadu

 

ex 2530

Hlinky, pálené nebo drcené

Pálení nebo drcení hlinek

 

Kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popílky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální parafíny a vosky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 2707

Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek. Tyto oleje jsou podobné minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního černouhelného dehtu, u kterých více než 65 % objemových destiluje při teplotách do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a benzolu), k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

ex 2709

Ropné oleje získané z živičných nerostů

Destruktivní destilace živičných materiálů

 

2710

Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (3)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (3)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné produkty, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (3)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

2713

Ropný koks, petrolejové živice a jiné zbytky ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a živičné písky; asfaltity a asfaltové horniny

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živice, petrolejové (naftové) živice, zemního dehtu nebo smoly ze zemního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné výrobky)

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2805

Smíšené kovy

Výroba elektrolytickou nebo termální cestou, při které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siřičitého

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2840

Perboritan sodíku

Výroba z tetraboritanu disodného pentahydrátu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 29

Organické chemikálie; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2901

Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

ex 2902

Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

ex 2905

Alkoholáty kovů odvozené od alkoholů tohoto čísla a z ethanolu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905. Lze však použít alkoholáty kovů tohoto čísla za předpokladu, že jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2932

Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým heteroatomem (dusíkatými heteroatomy)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 30

Farmaceutické výrobky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

 

3002

Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické produkty, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné produkty:

 

 

Produkty sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných pro terapeutické nebo profylaktické účely, nebo nesmíchané produkty pro tytéž účely, které jsou v odměřených dávkách nebo upravené pro maloobchodní prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

 

Ostatní:

 

 

– –

lidská krev

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

 

– –

zvířecí krev připravená pro terapeutické nebo profylaktické účely

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

 

– –

krevní frakce, jiné než antiséra, hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

 

– –

hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

 

– –

ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

 

3003 a

3004

Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006):

 

 

Získané z amikacinu čísla 2941

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

 

Ostatní

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 31

Hnojiva; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; produkty této kapitoly v tabletách nebo v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím celkovou hmotnost 10 kg, kromě:

dusičnan sodný

kyanamid vápenný

síran draselný

síran hořečnato-draselný

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 32

Tříslící nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; nátěrové hmoty, tmely; inkousty; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3201

Taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty

Výroba z taninových extraktů rostlinného původu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3205

Barevné laky; přípravky na bázi barevných laků specifikované v poznámce 3 k této kapitole (4)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Materiály čísla 3205 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 33

Silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně konkrétních a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, ve ztužených olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky silic

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“ (5) tohoto čísla. Materiály ze stejné skupiny však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní látky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídící přípravky, svíčky a podobné produkty, modelovací pasty, dentální vosky a dentální přípravky na bázi sádry; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3403

Mazací prostředky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů, pokud tvoří méně než 70 % hmotnostních

Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

3404

Umělé vosky a připravené vosky:

 

 

Se základem parafínů, vosků získaných z živičných nerostů, parafínového gáče nebo šupinového parafínu

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě:

hydrogenovaných olejů charakteru vosků čísla 1516

mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo průmyslových mastných alkoholů charakteru vosků čísla 3823

materiálů čísla 3404

Tyto materiály však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

 

 

Estherifikované a etherifikované škroby

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 1108

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3507

Připravené enzymy, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické produkty; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3701

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než papír, kartón, lepenka nebo textilie; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách:

 

 

Film pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702. Materiály čísla 3702 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály čísel 3701 nebo 3702, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3702

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než papír, kartón, lepenka nebo textilie; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3704

Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, ale nevyvolané

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 až 3704

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 38

Různé chemické výrobky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3801

Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnostních grafitu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinace surového tallového oleje

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3805

Sulfátová terpentinová silice, purifikovaná

Čištění destilací nebo rafinací surové silice sulfátového terpentýnu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3806

Estery pryskyřic

Výroba z pryskyřičných kyselin

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3807

Dřevný dehet

Destilace dřevného dehtu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3808

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné produkty, v úpravě nebo v balení pro maloobchodní prodej nebo jako přípravky nebo produkty (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné produkty a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném nebo podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3810

Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané k potažení nebo pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3811

Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva, pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:

 

 

Připravená aditiva pro mazací oleje, obsahující minerální oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3812

Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3813

Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bomby

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3814

Složena organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3818

Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3819

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3820

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3822

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006;

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy

 

 

Technické monokarboxylové mastné kyseliny, kyselé oleje z rafinace

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

Technické mastné alkoholy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823

 

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické produkty a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních produktů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

Následující materiály tohoto čísla:

– –

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktů

– –

Kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

– –

Sorbitol, jiný než čísla 2905

– –

Ropné sulfonáty, s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli

– –

Iontoměniče

– –

Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice

– –

Alkalický oxid železa pro čištění plynu

– –

Čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čištění uhelného plynu

– –

Sulfonaftenové kyseliny, jejich ve nerozpustné vodě soli a jejich estery

– –

Přiboudlina a Dippelův olej

– –

Směsi solí s různými anionty

– –

Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

3901 až

3915

Plasty v primárních formách, odpad, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísel ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jediný monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymerů

Výroba, ve které:

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (6)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (6)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3907

Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styren (ABS)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu (6)

 

Polyester

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu, a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)

 

3912

Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

Výroba, ve které hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

 

3916 až

3921

Polotovary a produkty z plastických hmot; kromě čísel ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro něž jsou pravidla stanovena níže:

 

 

Ploché produkty dále zpracovávané jinak než povrchově nebo řezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtverce); jiné produkty dále zpracovávané jinak než pouze povrchově

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní:

 

 

– –

Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jediný monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymerů

Výroba, ve které:

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (6)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

– –

Ostatní

Výroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (6)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3916 a

ex 3917

Profily a trubky

Výroba, ve které:

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;

hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3920

Ionomerní fólie nebo film

Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metacrylové částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinkem a sodíkem

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

Fólie z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu

Výroba, ve které hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

 

ex 3921

Plastové fólie pokovené

Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce méně než 23 mikronů (7)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

3922 až

3926

Produkty z plastických hmot

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z kaučuku; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 4001

Vrstvené desky přírodního kaučuku pro obuv

Laminování plátů přírodního kaučuku

 

4005

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kromě přírodního kaučuku nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

4012

Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku:

 

 

Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z kaučuku

Protektorování použitých pneumatik

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 4011 nebo 4012

 

ex 4017

Produkty z tvrdé pryže

Výroba z tvrdé pryže

 

ex kapitola 41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí, bez vlny

Odstranění vlny z ovčích či jehněčích kůží, s vlnou

 

4104 až

4107

Kůže, bez chlupů či vlny, kromě kůže čísla 4108 nebo 4109

Přečinění předčiněné kůže

nebo

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

4109

Lakové nebo lakové-laminované usně; metalizované usně

Výroba z kůže čísel 4104 až 4107, pokud její hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské produkty; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; produkty ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; produkty z nich; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 4302

Vyčiněné nebo upravené kožešiny, spojené:

 

 

Pláty, kříže a podobné formy

Bělení nebo barvení jako doplněk ke stříhání a scelování nescelených vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin

 

Ostatní

Výroba z nescelených, vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin

 

4303

Oděvy, oděvní doplňky a jiné produkty z kožešin

Výroba z nescelených, vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin čísla 4302

 

ex kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 4403

Nahrubo hraněné dřevo

Výroba ze surového dřeva, i odkorněného, nebo pouze hrubě opracovaného

 

ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce větší než 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem

Hoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem

 

ex 4408

Dýhové listy a listy na překližky, o tloušťce nejvýše 6 mm, spojené, a jiné dřevo rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce nejvýše 6 mm, hoblované broušené nebo spojované klínovým ozubem

Lepení, hoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem

 

ex 4409

Dřevo souvisle profilované podél jakékoliv z jeho hran nebo ploch, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem:

 

 

broušené nebo spojované klínovým ozubem

Broušení nebo spojování klínovým ozubem

 

Přířezy a latě

Výroba přířezů nebo latí

 

ex 4410 až

ex 4413

Přířezy, latě, včetně lištových soklů a jiných lištových prken

Výroba přířezů nebo latí

 

ex 4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly

Výroba z prken nepřiřezaných do velikosti

 

ex 4416

Sudy, barely, kádě, nádrže a jiné bednářské produkty a jejich části, ze dřeva

Výroba ze štípaných skruží, pouze přiřezaných na dvou hlavních plochách

 

ex 4418

Produkty stavebního truhlářství a tesařství

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít lehčené dřevěné panely, šindele a parketové desky

 

Přířezy a latě

Výroba přířezů nebo latí

 

ex 4421

Štěpiny pro zápalky; dřevěné klíny nebo kolíky pro obuv

Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409

 

ex kapitola 45

Korek a korkové výrobky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

4503

Výrobky z přírodního korku

Výroba z korku čísla 4501

 

Kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

Kapitola 47

Buničina ze dřeva nebo jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (též odpad a výmět)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 48

Papír a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru a lepenky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 4811

Papír a lepenka, v arších, linkované nebo čtverečkované

Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47

 

4816

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové desky, z papíru, též v krabicích

Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47

 

4817

Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 4818

Toaletní papír

Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47

 

ex 4819

Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obalové schránky z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo z pásů zplstěných buničinových vláken

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 4820

Bloky dopisních papírů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 4823

Ostatní papír a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané do určité velikosti nebo tvaru

Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47

 

ex kapitola 49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

4909

Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami

Výroba z materiálů nezařazených do čísel 4909 nebo 4911

 

4910

Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků

 

 

„věčné“ kalendáře nebo s vyměnitelnými bloky na jiném než papírovém nebo kartonovém základě

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z materiálů nezařazených do čísel 4909 nebo 4911

 

ex kapitola 50

Hedvábí; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých k smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný

Mykání nebo česání odpadového hedvábí

 

5004 až

ex 5006

Hedvábné příze a příze spředené z hedvábného odpadu

Výroba z (8):

surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

5007

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:

Výroba z příze (8)

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

ex kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a tkaniny; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

5106 až

5110

Příze z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní

Výroba z (8):

surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

5111 až

5113

Tkaniny z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní:

Výroba z příze (8)

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

ex kapitola 52

Bavlna; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

5204 až

5207

Bavlněná příze a nitě

Výroba z (8):

surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

5208 až 5212

Bavlněné tkaniny:

Výroba z příze (8)

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

ex kapitola 53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

5306 až

5308

Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitě

Výroba z (8):

surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

5309 až

5311

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití:

Výroba z příze (8)

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

5401 až

5406

Příze, nekonečná vlákna (monofilamenty) a nitě z umělých vláken

Výroba z (8):

surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

5407 až

5408

Tkaniny z umělých vláken

Výroba z příze (8)

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

5501 až

5507

Umělá střižová vlákna

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5508 až

5511

Příze a šicí nitě z umělých střižových vláken

Výroba z (8):

surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

5512 až

5516

Tkaniny z umělých střižových vláken:

Výroba z příze (8)

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

ex kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě:

Výroba z (8):

kokosového vlákna,

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

5602

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:

 

 

Vpichovaná plsť

Výroba z (8):

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

Ostatní

Výroba z (8):

přírodních vláken,

umělých střižových vláken nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5604

Pryžové nitě a šňůry, pokryté textilem; textilní nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

 

 

Pryžové nitě a šňůry pokryté textilem

Výroba z pryžových nití nebo šňůry, nepokrytých textilem

 

Ostatní

Výroba z (8):

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

5605

Kovové a metalizované nitě, též ovinuté, s určením jako textilní nitě, pásek nebo podobný tvar čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo pokryté kovem

Výroba z (8):

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

5606

Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); nitě nazývané řetízkové

Výroba z (8):

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na produkci papíru

 

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:

 

 

z vpichované plsti

Výroba z (8):

přírodních vláken nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Jako výztuhu však lze použít jutovou textilii

 

z jiné plsti

Výroba z (8):

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

Ostatní

Výroba z příze (8).

Jako výztuhu však lze použít jutovou textilii

 

ex kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské produkty; výšivky; kromě:

Výroba z příze (8)

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

5805

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nedohotovené

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

5810

Výšivky v metráži, v pásech nebo jako motivy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

5901

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo pro podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

Výroba z příze

 

5902

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových nekonečných vláken:

Výroba z příze

 

5903

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902

Výroba z příze

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

5904

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladě, též přiříznuté do tvaru

Výroba z příze (8)

 

5905

Textilní tapety:

Výroba z příze

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

5906

Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902:

Výroba z příze

 

5907

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné

Výroba z příze

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

5908

Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné produkty; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich produkci, též impregnované:

 

 

Žárové plynové punčošky, impregnované

Výroba z trubicové tkaniny na plynové punčošky

 

Ostatní

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

5909 až

5911

Textilní produkty pro technické účely:

 

 

Lešticí kotouče nebo kruhy, kromě vyrobených z plsti čísla 5911

Výroba z příze nebo odpadních tkanin či hadrů čísla 6310

 

Tkaniny běžně užívané při výrobě papíru nebo pro jiné technické účely, i plstěné, impregnované nebo povrstvené, trubicové nebo nekonečné s jednou nebo více osnovami a/nebo útky, nebo ploché tkaniny s více osnovami a/nebo útky čísla 5911

Výroba z příze (8):

 

Ostatní

Výroba z příze (8):

 

Kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

Výroba z příze (8):

 

Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:

 

 

Získané sešíváním nebo jiným scelováním dvou či více dílů pletené nebo háčkované textilie, přiříznuté do tvaru či přímo tvarované

Výroba z textilie

 

Ostatní

Výroba z příze (8):

 

ex kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; kromě:

Výroba z textilie

 

6213 a

6214

Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje apod.:

 

 

Vyšívané

Výroba z příze (8)  (9),

Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (8)

Ostatní

Výroba z příze (8)  (9),

Výroba, po které následuje tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota použitého nepotištěného materiálu čísel 6213 a 6214 látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

6217

Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212:

 

 

Vyšívané

Výroba z příze (8)

Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (8)

Ohnivzdorné vybavení z látky povrstvené fólií aluminizovaného polyesteru

Výroba z příze (8)

Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (8)

Výztuhy límců a manžet, vystříhané

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 63

Ostatní zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

6301 až

6304

Přikrývky, cestovní pokrývky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie:

 

 

Z plsti nebo netkaných textilií

Výroba z (8):

vláken nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

Ostatní:

 

 

– –

Vyšívané

Výroba z příze (9)  (10),

Výroba z nevyšívaných látek (kromě pletených nebo háčkovaných), pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

– –

Ostatní

Výroba z příze (8)  (9)

 

6305

Pytle a pytlíky k balení zboží

Výroba z příze (8):

 

6306

Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky:

Výroba z textilie

 

6307

Ostatní zcela dokončené produkty, včetně střihových šablon

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

6308

Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních produktů, v balení pro maloobchodní prodej

Každá součást soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesáhne 25 % ceny soupravy ze závodu

 

ex kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě sestav svršků připevněných ke stélkám nebo jiným částem podešví čísla 6406

 

6406

Části a součásti obuvi (včetně svršků též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich součásti

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti, kromě

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

6503

Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů čísla 6501, též s podšívkou nebo obroubené

Výroba z příze nebo textilních vláken (9)

 

6505

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních látek, v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené

Výroba z příze nebo textilních vláken (9)

 

ex kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

6601

Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; produkty z vlasů

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, azbestu, slídy nebo podobných materiálů; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 6803

Výrobky z břidlice nebo aglomerované břidlice

Výroba z opracované břidlice

 

ex 6812

Výrobky z osinku; výrobky ze směsí na bázi osinku nebo ze směsí na bázi osinku a uhličitanu hořečnatého

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex 6814

Výrobky ze slídy, včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, na podložce z papíru, kartonu nebo jiných materiálů

Výroba z opracované slídy (včetně lisované nebo rekonstituované slídy)

 

Kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 7003,

ex 7004 a

ex 7005

Sklo s nereflexní vrstvou

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7006

Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály:

 

 

Sklo ploché, s tenkou dielektrickou vrstvou, polovodičového stupně, podle norem SEMII (11)

Výroba z nepovrstveného skleněného substrátu čísla 7006

 

Ostatní

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7007

Bezpečnostní sklo, vyrobené z tvrzeného nebo vrstveného skla

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7008

Izolační jednotky z několika skleněných tabulí

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7009

Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7010

Demižóny, lahve, baňky, sklenice, kelímky, lékovky, ampule a jiné nádoby ze skla používané pro přepravu nebo balení zboží; zavařovací sklenice ze skla; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

nebo

řezání skla, pokud hodnota neřezaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

7013

Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné produkty, skleněné produkty pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010 nebo 7018)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

nebo

řezání skla, pokud hodnota neřezaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

ruční zdobení (kromě sítotisku) ručně foukaného skla, pokud hodnota nefoukaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 7019

Výrobky ze skleněných vláken (kromě příze)

Výroba z:

nebarvených štěpin, pramenů, příze nebo sekaných pramenů nebo

skleněné vlny

 

ex kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 7101

Perly přírodní nebo uměle pěstované, tříděné a dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 7102,

ex 7103 a

ex 7104

Drahokamy nebo polodrahokamy opracované (přírodní, syntetické nebo rekonstituované)

Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů

 

7106,

7108 a

7110

Drahé kovy:

 

 

netepané

Výroba z materiálů nezařazených do čísel 7106, 7108 nebo 7110

nebo

elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110

nebo

legování drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy

 

ve formě polotovaru nebo ve formě prachu

Výroba z nelegovaných drahých kovů

 

ex 7107,

ex 7109 a

ex 7111

Kovy obecné plátované drahými kovy, opracované pouze do formy polotovarů

Výroba z kovů plátovaných drahými kovy, nelegovaných

 

7116

Produkty z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

7117

Bižuterie

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

nebo

 

 

výroba ze základních kovových součástí, neplátovaných nebo nepotažených drahými kovy, pokud hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 72

Železo a ocel; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

7207

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205

 

7208 až

7216

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206

 

7217

Dráty ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7207

 

ex 7218,

7219 až

7222

Polotovary, ploché válcované produkty, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily, z nerezavějící oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218

 

7223

Dráty z nerezavějící oceli

Výroba z polotovarů čísla 7218

 

ex 7224,

7225 až

7228

Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně vinutých svitcích; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; pruty duté vrtané, z legované nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206, 7218 nebo 7224

 

7229

Dráty z ostatní legované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7224

 

ex kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 7301

Štětovnice

Výroba z materiálů čísla 7206

 

7302

Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnic

Výroba z materiálů čísla 7206

 

7304,

7305 a

7306

Trouby, trubky a duté profily, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli

Výroba z materiálů čísla 7206, 7207, 7218 nebo 7224

 

ex 7307

Příslušenství pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (ISO X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí

Kroužení, vrtání, vystružování, řezání, odjehlování a broušení kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesáhne 35 % ceny produktu ze závodu

 

7308

Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části konstrukcí (např. mosty a jejich části, stavidla, věže, stožáry, sloupy, pilíře, střechy a střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí), ze železa nebo oceli; desky, tyče, pruty, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné produkty připravené pro použití v konstrukcích, ze železa nebo oceli

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze však použít svářené úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301

 

ex 7315

Protismykové řetězy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 74

Měď a výrobky z mědi; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

7401

Měděný kamínek (měděný lech); cementová měď (srážená měď)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

7402

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené:

 

 

Rafinovaná měď

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

Slitiny mědi a rafinovaná měď s obsahem jiných prvků

Výroba z rafinované mědi, surové mědi nebo měděného odpadu či šrotu

 

7404

Měděný odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

7405

Předslitiny mědi

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 75

Nikl a výrobky z niklu; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

7501 až

7503

Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; surový (neopracovaný) nikl; niklový odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 76

Hliník a výrobky z hliníku; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

7601

Netvářený (surový) hliník

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt; a

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba tepelnou nebo elektrolytickou cestou ze surového hliníku nebo hliníkového odpadu či šrotu

 

7602

Hliníkový odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 7616

Výrobky z hliníku jiné než gáza, tkaniny, mřížovina, síťovina, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliník

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít síta, tkaniny, rošty, síťoviny, pletiva, výztuhy a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu hliníkové mřížkoviny

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 77

Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému

 

 

ex kapitola 78

Olovo a výrobky z olova; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

7801

Surové (neopracované) olovo:

 

 

Rafinované olovo

Výroba ze slitiny zlata a stříbra nebo surového olova

 

Ostatní

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7802.

 

7802

Olověný odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 79

Zinek a výrobky ze zinku; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

7901

Surový zinek

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7902.

 

7902

Zinkový odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 80

Cín a výrobky z cínu; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

8001

Surový cín

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 8002.

 

8002 a

8007

Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínu

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

Kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich:

 

 

Ostatní obecné kovy, opracované; výrobky z nich

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů téhož čísla jako použitý produkt nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.

 

Ostatní

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex kapitola 82

Nástroje a nářadí, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

8206

Sady nástrojů obsahující dva nebo několik nástrojů čísel 8202 až 8205, sestavené v soubory pro maloobchod

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 8202 až 8205. Do sady však lze začlenit nástroje čísel 8202 až 8205, pokud jejich hodnota nepřesáhne 15 % ceny sady ze závodu

 

8207

Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž pří zemních pracích

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8208

Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízení

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8211

Nože s hladkou nebo zoubkovanou řeznou čepelí (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208 a jejich čepele

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít střenky a břity z obecných kovů.

 

8214

Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery, kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít střenky z obecných kovů.

 

8215

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní produkty

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít střenky z obecných kovů.

 

ex kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

ex 8302

Úchytky, kování a podobné výrobky pro stavby a zařízení pro automatické zavírání dveří

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

 

ex 8306

Sošky a ostatní dekorační předměty z obecných kovů

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306, pokud jejich hodnota nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu.

 

ex kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8401

Palivové články pro reaktory

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt (12)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8402

Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8403 a

ex 8404

Kotle k ústřednímu topení, kromě kotlů čísla 8402 a pomocná zařízení ke kotlům k ústřednímu topení

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 8403 nebo 8404

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8406

Parní turbíny a ostatní turbíny

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8407

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8408

Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8409

Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísel 8407 nebo 8408

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8411

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8412

Ostatní motory a pohony

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8413

Rotační objemová čerpadla

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 8414

Průmyslové ventilátory a dmychadla apod.

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8415

Klimatizační zařízení skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8418

Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 8419

Stroje pro dřevařský, papírenský průmysl nebo průmysl zpracovávající dřevovinu

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8420

Kalandry nebo jiné válcovací stroje, kromě strojů na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8423

Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (kromě vah o citlivosti nejméně 50 mg), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhů

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8425 až

8428

Zdvihací, manipulační, nakládací či vykládací zařízení

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8431 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8429

Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem:

 

 

Silniční válce

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8431 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8430

Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněžné frézy

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8431 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8431

Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro silniční válce

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8439

Stroje a přístroje pro produkci buničiny (papíroviny) z celulózových vláken nebo pro produkci nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8441

Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8444 až

8447

Stroje těchto čísel pro textilní průmysl

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8448

Pomocná zařízení pro stroje čísel 8444 a 8445

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8452

Šicí stroje, kromě strojů pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů:

 

 

Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavami o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při produkci hlavy (bez motoru) nepřesáhne hodnotu původních použitých materiálů

použité mechanismy pro napětí nitě, křížkový a klikatý steh jsou již původní

 

Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8456 až

8466

Obráběcí stroje a přístroje a jejich části a součásti čísel 8456 až 8466

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8469 až

8472

Kancelářské stroje (například psací stroje, kalkulačky, stroje na automatické zpracování dat, kopírovací, spínací)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8480

Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

8482

Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8484

Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8485

Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8501

Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8503 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8502

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísel 8501 nebo 8503 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8504

Napájecí zdroje k zařízením pro automatické zpracování dat

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8518

Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8519

Gramofonová chassis, gramofony, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8520

Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízením

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8522

Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo zejména s přístroji čísel 8519 až 8521

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8523

Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, kromě produktů kapitoly 37

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8524

Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro produkci desek, avšak kromě produktů kapitoly 37

 

 

Matrice pro výrobu desek

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8523 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8525

Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8526

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8527

Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8528

Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; videomonitory a videoprojektory

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8529

Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména k přístrojům čísel 8525 až 8528:

 

 

Vhodné k použití výhradně nebo zejména s přístroji pro video záznam či reprodukci

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8535 až

8536

Elektrické přístroje k vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů, k zapojování, spojování a připojování v elektrických obvodech

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8538 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické řídící zařízení nebo rozvod elektrického proudu, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, a číslicově řízené přístroje, jiné než spínací přístroje čísla 8517

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8538 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8541

Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení, kromě plátků ještě nerozřezaných na čipy

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8542

Elektronické integrované obvody a mikrosoustavy

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísel 8541 nebo 8542 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8544

Dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované (též lakovým povrchem nebo anodickým okysličením) a ostatní izolované elektrické vodiče, též s přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo s přípojkami

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8545

Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní produkty zhotovené z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8546

Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8547

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, kromě izolátorů čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8548

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a jeho části a součásti; mechanická (též elektromechanická) dopravní signalizační zařízení všeho druhu; kromě:

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8608

Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (též elektromechanické) přístroje návěstní, bezpečnostní, kontrolní, ovládací, pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, pro dopravu silniční nebo říční, pro parkoviště, přístavní nebo letištní zařízení; jejich části

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 87

Vozidla jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství; kromě:

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

8709

Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8710

Tanky a jiná obrněná bojová vozidla, motorová, též se zbraněmi, jejich části a součásti

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s přívěsnými vozíky; přívěsné vozíky:

 

 

s pístovým motorem o obsahu:

 

 

– –

nepřesahujícím 50 cm3

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

– –

přesahujícím 50 cm3

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8712

Jízdní kola bez kuličkových ložisek

Výroba z materiálů nezařazených do čísla 8714

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8715

Dětské kočárky a jejich části a součásti

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8716

Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8804

Rotující padáky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 8804

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8805

Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; zařízení pro přistání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik jejich části a součásti

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 89

Lodě, čluny a technická plavidla

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze použít trupy čísla 8906

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 90

Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství; kromě:

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9001

Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo desek; čočky, též kontaktní, hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9002

Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného skla

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9004

Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné pomůcky

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 9005

Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; kromě astronomických refrakčních teleskopů a jejich podstavců a rámů

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 9006

Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě elektricky zažíhaných bleskových žárovek

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9007

Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9011

Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 9014

Ostatní navigační přístroje a nástroje

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9015

Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9016

Váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější, též se závažími

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9017

Kreslicí, rýsovací, nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9018

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje ke zkoušení zraku:

 

 

Zubolékařská křesla obsahující zubolékařské přístroje nebo plivátka

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 9018

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

9019

Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

9020

Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů

Výroba, ve které:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

9024

Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9025

Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační a navzájem kombinované

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9026

Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a nástrojů čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9027

Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalorimetrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9028

Měřiče dodávky a spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů

 

 

Části a součásti

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9029

Otáčkoměry, počítače produktů, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; rychloměry a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9030

Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu elektrických veličin, kromě měřičů čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9031

Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9032

Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9033

Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti; kromě:

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

9105

Ostatní hodiny

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9109

Hodinové stroje, úplné a smontované

Výroba:

ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9110

Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné, nedokončené hodinové nebo hodinkové strojky

Výroba:

<