ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 343

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
27. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže  ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni

5

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1525/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

9

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

27.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1523/2007

ze dne 11. prosince 2007,

kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 95 a 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k tomu, že:

(1)

Občané EU považují kočky a psy za zvířata chovaná v zájmovém chovu, a proto je nepřijatelné používat jejich kůže nebo výrobky obsahující tyto kůže. Existují důkazy o přítomnosti neoznačených kůží z koček a psů a výrobků obsahujících tyto kůže ve Společenství. V důsledku toho jsou spotřebitelé znepokojeni možností, že by si mohli koupit kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže. Dne 18. prosince 2003 přijal Evropský parlament prohlášení (3), v němž vyjádřil své znepokojení nad obchodem s těmito kůžemi a výrobky a vyzval k jeho ukončení, aby byla obnovena důvěra spotřebitelů a maloobchodníků v EU. Rada ve složení pro zemědělství a rybolov během svých zasedání dne 17. listopadu 2003 a 30. května 2005 také zdůraznila, že je potřeba přijmout co nejdříve pravidla upravující obchod s kočičími a psími kůžemi a výrobky obsahujícími tyto kůže.

(2)

Je vhodné upřesnit, že do působnosti tohoto nařízení by měly spadat pouze kůže z druhů domácích koček a psů. Jelikož však není vědecky možné rozlišit kůži kočky domácí od kůže jiných poddruhů kočky divoké, měla by být v tomto nařízení stanovena definice kočky jako „felis silvestris“ zahrnující také poddruhy kočky divoké.

(3)

V reakci na znepokojení spotřebitelů již několik členských států přijalo právní předpisy, které mají zabránit produkci kůží z koček a psů a obchodování s nimi.

(4)

Ustanovení členských států upravující obchod, dovoz, výrobu a označování kožešin a kožešinových výrobků sloužící k zamezení uvádění kočičích a psích kůží na trh nebo jejich jiného používání pro komerční účely se liší. Zatímco některé členské státy přijaly úplný zákaz výroby kůží z koček a psů prostřednictvím zákazu chovu nebo porážení těchto zvířat pro účely produkce kůží, jiné členské státy přijaly omezení výroby a nebo dovozů těchto kůží a výrobků obsahujících tyto kůže. V některých členských státech byly zavedeny požadavky na označování. Rostoucí informovanost veřejnosti o této problematice pravděpodobně povede další členské státy k přijetí dalších restriktivních opatření na vnitrostátní úrovni.

(5)

Následkem toho zavedli někteří obchodníci s kožešinami v EU dobrovolný kodex chování s cílem zamezit obchodování s kočičími a psími kůžemi a výrobky obsahujícími tyto kůže. Ukázalo se však, že tento kodex nestačí k zabránění dovozu a prodeje kočičích a psích kůží, zejména v případech, kdy obchodníci s kožešinami prodávají kožešiny, u nichž není uveden živočišný druh, z něhož kožešina pochází, nebo které nejsou snadno rozpoznatelné, nebo nakupují výrobky obsahující takové kožešiny a čelí nebezpečí, že nebudou moci dotčené výrobky v jednom nebo více členských státech zákonně prodávat nebo že je jejich obchodování v jednom nebo více členských státech předmětem dalších požadavků usilujících o zamezení používání kočičích a psích kůží.

(6)

Rozdíly mezi vnitrostátními opatřeními týkajícími se kočičích a psích kůží představují překážku obchodu s kožešinami obecně. Tato opatření brání hladkému fungování vnitřního trhu, neboť existence odlišných právních požadavků narušuje výrobu kožešiny obecně a znesnadňuje volný oběh kožešiny, která byla zákonně dovezena do Společenství nebo v něm vyrobena, na území Společenství. Odlišné právní požadavky v jednotlivých členských státech navíc přinášejí další zatížení a náklady pro obchodníky s kožešinami.

(7)

Veřejnost je navíc zmatena rozdílnými právními požadavky v členských státech, což samo o sobě představuje překážku obchodu.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení by proto měla harmonizovat pravidla v členských státech, pokud jde o zákaz prodeje, nabídky a distribuce kočičí a psí kůže a výrobků obsahujících tyto kůže, a předejít tak narušení vnitřního trhu se všemi podobnými výrobky.

(9)

Pro odstranění současné roztříštěnosti vnitřního trhu je zapotřebí provést sladění, přičemž nejúčinnějším a nejpřiměřenějším nástrojem k odstranění překážek obchodu pramenících z odlišných vnitrostátních požadavků by byl zákaz uvádět na trh ve Společenství, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.

(10)

Požadavek označování by nebyl pro dosažení stejného výsledku vhodný, neboť by neúměrně zatěžoval oděvnický průmysl včetně obchodníků specializujících se na umělou kožešinu a byl by též nepřiměřeně nákladný v případech, kdy kožešina tvoří pouze malou část výrobku.

(11)

Ve Společenství není zvykem chovat kočky a psy pro účely produkce kůží, přestože byly zaznamenány případy zpracování kočičích a psích kůží. Ve skutečnosti se zdá, že převážná většina výrobků z kočičích a psích kůží vyskytujících se ve Společenství pochází ze třetích zemí. Zákaz obchodu ve Společenství by proto měl být v zájmu zvýšení účinnosti doprovázen zákazem dovozu těchto výrobků do Společenství. Tento zákaz dovozu by byl zároveň odpovědí na obavy spotřebitelů z možného zavádění kůží z koček a psů do Společenství, zejména proto, že existují známky toho, že tato zvířata mohou být chována a porážena nehumánním způsobem.

(12)

Zákaz vývozu by měl dále zajistit, aby se kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže nevyráběly ve Společenství na vývoz.

(13)

Je nicméně vhodné poskytnout možnost omezených výjimek ze všeobecného zákazu uvádět na trh ve Společenství, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže. To je případ kočičích a psích kůží dovážených a uváděných na trh ke vzdělávacím a k taxidermickým účelům.

(14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (4) stanoví veterinární a hygienická pravidla pro uvádění na trh, dovoz a vývoz vedlejších produktů živočišného původu včetně kočičí a psí kůže. Je tedy vhodné vyjasnit oblast působnosti tohoto nařízení, které by mělo být jediným aktem, který se vztahuje na uvádění na trh a dovoz nebo vývoz kočičí a psí kůže ve všech fázích výroby, a to včetně surových kožešin. Toto nařízení by však nemělo mít vliv na povinnosti podle nařízení (ES) č. 1774/2002 v oblasti odstraňování kočičích a psích kůží z hygienických důvodů.

(15)

Opatření k zákazu používání koček a psů pro účely produkce kůží by měla být prosazována jednotně v celém Společenství. V jednotlivých členských státech se nicméně k identifikaci kočičích a psích kůží v současné době používají různé techniky, např. testování DNA, mikroskopie a hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Je vhodné, aby informace o těchto technikách byly poskytovány Komisi, aby tak donucovací orgány měly vždy aktuální informace o inovacích v této oblasti a bylo možno posoudit možnost nařízení jednotné techniky.

(16)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(17)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke stanovení analytických metod k identifikaci živočišného druhu, z něhož kožešina pochází, a výjimečně k přijetí opatření, jež se budou odchylovat od zákazů stanovených v tomto nařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplnění o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(18)

Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a zajistit, aby tato pravidla byla prováděna v praxi. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Zejména by členské státy, které při uplatňování tohoto nařízení zachytí zásilky kočičích a psích kůží, měly přijmout zákony, které umožní tyto zásilky zabavit a zničit a pozastavit nebo zrušit vývozní či dovozní licence udělené příslušným obchodníkům. Členské státy by měly být vybízeny k uplatňování trestních sankcí, pokud tato možnost existuje v rámci jejich vnitrostátních právních předpisů.

(19)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž odstranění překážek fungování vnitřního trhu prostřednictvím sladění, na úrovni Společenství, vnitrostátních zákazů týkajících se obchodu s kočičími a psími kůžemi a výrobky obsahujícími tyto kůže, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto ho může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

Cílem tohoto nařízení je zakázat uvádění na trh ve Společenství, dovoz do Společenství nebo vývoz z něj kočičích a psích kůží a výrobků obsahující tyto kůže, aby se odstranily překážky narušující fungování vnitřního trhu a byla obnovena důvěra spotřebitelů v to, že kožešinové výrobky, které kupují, neobsahují kočičí ani psí kůži.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„kočkou“ živočich druhu felis silvestris;

2)

„psem“ živočich poddruhu canis lupus familiaris;

3)

„uváděním na trh“ držení kočičí nebo psí kůže nebo výrobku obsahujícího tyto kůže za účelem prodeje, včetně nabídky k prodeji, prodeje a distribuce;

4)

„dovozem“ propuštění do volného oběhu ve smyslu článku 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (6), s výjimkou dovozů neobchodní povahy ve smyslu čl. 45 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (7);

5)

„vývozem“ režim vývozu, který umožňuje, aby zboží Společenství opustilo celní území Společenství ve smyslu článku 161 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Zákaz

Zakazuje se uvádět na trh ve Společenství, dovážet do Společenství nebo z něj vyvážet kůže z koček a psů a výrobky obsahující tyto kůže.

Článek 4

Výjimka

Odchylně od článku 3 může Komise výjimečně přijmout opatření, která umožní uvádění na trh, dovoz nebo vývoz kočičích a psích kůží nebo výrobků obsahujících tyto kůže ke vzdělávacím nebo k taxidermickým účelům.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a kterými se stanoví podmínky, za nichž se tato výjimka použije, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 2.

Článek 5

Metody identifikace živočišného druhu, z něhož pochází kožešina

Členské státy oznámí Komisi analytické metody používané k identifikaci živočišného druhu, z něhož kožešina pochází, do 31. prosince 2008 a poté vždy, když to bude z důvodu nových skutečností nezbytné.

Komise může přijmout opatření, jimiž se stanoví analytické metody, které se užívají k identifikaci živočišného druhu, z něhož kožešina pochází. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním o prvky nové, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 2 a doplní se do přílohy tohoto nařízení.

Článek 6

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (8).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 7

Zprávy

Členské státy předkládají Komisi zprávy o svých snahách při prosazování tohoto nařízení.

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, jakož i o celních činnostech, které se k němu vztahují, do 31. prosince 2010.

Zpráva Komise se zpřístupní veřejnosti.

Článek 8

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi do 31. prosince 2008 a neprodleně oznámí i všechny následné změny, kterými budou tato ustanovení dotčena.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 31. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. prosince 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Úř. věst. C 168, 20.7.2007, s. 42.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. června 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2007.

(3)  Úř. věst. C 91 E, 15.4.2004, s. 695.

(4)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 829/2007 (Úř. věst. L 191, 21.7.2007, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(8)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).


27.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/5


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1524/2007

ze dne 18. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 191 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 (2) stanoví, že Evropský parlament zveřejní zprávu o uplatňování uvedeného nařízení, která může obsahovat případné návrhy změn systému financování.

(2)

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 23. března 2006 o evropských politických stranách (3) shledal, že by nařízení (ES) č. 2004/2003 mělo být na základě zkušeností získaných od jeho vstupu v platnost v roce 2004 v řadě ohledů zdokonaleno, přičemž hlavním cílem těchto změn by mělo být zlepšení finanční situace těchto politických stran a nadací k nim přidružených.

(3)

Měla být přijata ustanovení o poskytování finanční podpory pro politické nadace na evropské úrovni, neboť politické nadace na evropské úrovni přidružené k politickým stranám na evropské úrovni mohou prostřednictvím svých aktivit podporovat a napomáhat plnění cílů politických stran na evropské úrovni, zejména pokud jde o jejich příspěvek k diskusi o problematice evropské veřejné politiky a evropské integrace, kupříkladu poskytováním prostoru pro nové myšlenky, analýzu a politické možnosti. Finanční podpora by měla být zajištěna v rámci oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie nadepsaného „Parlament“, jak je tomu také v případě politických stran na evropské úrovni.

(4)

I nadále zůstává důležitým cílem zajistit co nejširší zapojení občanů do demokratického života Evropské unie. V této souvislosti mohou sehrát zvláštní úlohu stranicko-politické mládežnické organizace, které mohou přispět k posílení zájmu o politický systém Evropské unie a konkrétních znalostí o něm mezi mladými lidmi a aktivně podporovat jejich zapojení do demokratických aktivit na evropské úrovni.

(5)

Za účelem zlepšení podmínek pro financování politických stran na evropské úrovni a jejich současné motivace k zajištění vhodného dlouhodobého finančního plánování by měl být upraven požadavek na minimální podíl výdajů hrazených z vlastních finančních prostředků. Stejný podíl výdajů hrazených z vlastních finančních prostředků by měl být stanoven pro politické nadace na evropské úrovni.

(6)

Pro další rozšíření a posílení evropského charakteru voleb do Evropského parlamentu by mělo být jasně stanoveno, že prostředky obdržené ze souhrnného rozpočtu Evropské unie mohou být rovněž použity na financování kampaní politických stran na evropské úrovni, pokud jde o volby do Evropského parlamentu, a to za podmínky, že se nejedná o přímé ani nepřímé financování vnitrostátních politických stran nebo kandidátů. Politické strany na evropské úrovni vystupují v kontextu voleb do Evropského parlamentu zejména proto, aby zdůraznily evropský charakter těchto voleb. Podle článku 8 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, přiloženého k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (4), se financování a omezení volebních nákladů ve volbách do Evropského parlamentu řídí vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států. Vnitrostátní právo členských států se vztahuje rovněž na prostředky vynaložené v souvislosti s vnitrostátními volbami a referendy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 2004/2003

Nařízení (ES) č. 2004/2003 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nové body, které znějí:

„4)

‚politickou nadací na evropské úrovni‛ subjekt nebo síť subjektů, který(á) má právní subjektivitu v některém členském státě, je přidružená k některé politické straně na evropské úrovni a svými činnostmi v rámci cílů a základních hodnot Evropské unie podporuje a doplňuje cíle této politické strany na evropské úrovni plněním zejména těchto úkolů:

sledování diskuse o problematice evropské veřejné politiky a procesu evropské integrace, její analýza a přispívání do ní,

vyvíjení činností souvisejících s otázkami evropské veřejné politiky, jako je pořádání a podpora evropských seminářů, školení, konferencí a studií této problematiky mezi klíčovými zúčastněnými stranami, včetně organizací mládeže a dalších zástupců občanské společnosti,

rozvíjení spolupráce s podobnými subjekty za účelem podpory demokracie,

poskytnutí rámce, v němž mohou na evropské úrovni společně pracovat vnitrostátní politické nadace, členové akademické obce a další subjekty;

5)

‚finančními prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie‛ grant ve smyslu čl. 108 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (5) (dále jen ‚finanční nařízení‛).

2)

V článku 3 se dosavadní jediný odstavec označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce, které znějí:

„2.   Politická nadace na evropské úrovni musí splňovat tyto podmínky:

a)

je přidružená k jedné z politických stran na evropské úrovni uznaných podle odstavce 1, která toto přidružení potvrdí;

b)

musí mít právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo. Tato právní subjektivita je oddělena od právní subjektivity politické strany na evropské úrovni, k níž je nadace přidružená;

c)

musí dodržovat zejména ve svém programu a při svých činnostech zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásadu právního státu;

d)

nepodporuje ziskové cíle;

e)

její řídící orgán má geograficky vyvážené složení.

3.   V rámci tohoto nařízení má každá politická strana a nadace na evropské úrovni právo vymezit konkrétní podobu jejich vztahu v souladu s vnitrostátním právem členského státu, včetně příslušné míry oddělení každodenního řízení a řídících struktur politické nadace na evropské úrovni na jedné straně a politické strany na evropské úrovni, k níž je tato nadace přidružena, na straně druhé.“

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se nahrazuje písmeno a) tímto:

„a)

doklady o tom, že žadatel splňuje podmínky stanovené v článcích 2 a 3;“.

b)

Doplňují se nové odstavce, které znějí:

„4.   Politická nadace na evropské úrovni může požádat o finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie pouze prostřednictvím politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružena.

5.   Finanční prostředky pro politickou nadaci na evropské úrovni se přidělují na základě přidružení této nadace k politické straně na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 1. Na takto přidělené prostředky se použijí články 9 a 9a.

6.   Finanční prostředky přidělené politické nadaci na evropské úrovni se použijí pouze pro účely financování jejích činností v souladu s čl. 2 odst. 4. V žádném případě nesmějí být použity na financování předvolebních kampaní nebo kampaní k referendům.

7.   Při posuzování žádostí o finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie se na politické nadace na evropské úrovni obdobně použijí odstavce 1 a 3.“

4)

V článku 5 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.   Odstavec 2 se obdobně použije na politické nadace na evropské úrovni.

5.   Pozbude-li politická strana na evropské úrovni tohoto postavení, je dotyčná politická nadace na evropské úrovni vyloučena z financování podle tohoto nařízení.

6.   Jestliže Evropský parlament zjistí, že některá z podmínek podle čl. 3 odst. 2 písm. c) již není splněna, je dotyčná politická nadace na evropské úrovni vyloučena z financování podle tohoto nařízení.“

5)

Články 6, 7 a 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Povinnosti spojené s financováním

1.   Politická strana na evropské úrovni a politická nadace na evropské úrovni:

a)

zveřejňuje každý rok své příjmy a výdaje a rozvahu;

b)

zveřejňuje své zdroje financování tím, že poskytuje seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela, s výjimkou darů nepřesahujících částku 500 EUR ročně na dárce.

2.   Politická strana na evropské úrovni a politická nadace na evropské úrovni nepřijímá:

a)

anonymní dary;

b)

dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu;

c)

dary od podniků, v nichž mohou na základě vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro podnik uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv orgány veřejné moci;

d)

dary, které přesahují 12 000 EUR ročně na dárce od jakékoli fyzické či právnické osoby, jež není podnikem ve smyslu písmene c), a aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4;

e)

dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci třetí země včetně jakýchkoli podniků, v nichž mohou orgány veřejné moci uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv na základě vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro podnik.

3.   Příspěvky politické straně na evropské úrovni od vnitrostátních politických stran, které jsou členy politické strany na evropské úrovni, nebo od fyzické osoby, která je členem politické strany na evropské úrovni, jsou přípustné. Příspěvky politické straně na evropské úrovni, které pocházejí od vnitrostátních politických stran nebo od fyzických osob, nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu této strany na evropské úrovni.

4.   Příspěvky politické nadaci na evropské úrovni od vnitrostátních politických nadací, které jsou členy politické nadace na evropské úrovni, a od politických stran na evropské úrovni jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu této nadace na evropské úrovni a nesmějí pocházet z prostředků získaných politickou stranou na evropské úrovni podle tohoto nařízení ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

Článek 7

Zákaz financování

1.   Financování politických stran na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování jiných politických stran, a zejména vnitrostátních politických stran či kandidátů. Vnitrostátní politické strany a kandidáti se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

2.   Financování politických nadací na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie či z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování politických stran nebo kandidátů na vnitrostátní ani evropské úrovni nebo nadací na vnitrostátní úrovni.

Článek 8

Povaha výdajů

Aniž je dotčeno financování politických nadací, rozpočtové prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v souladu s tímto nařízením lze použít pouze na výdaje, které jsou přímo spojené s cíli vytyčenými v politickém programu podle čl. 4 odst. 2 písm. b).

Tyto výdaje zahrnují správní výdaje a výdaje spojené s technickou pomocí, jednáními, výzkumem, přeshraničními akcemi, studiemi, informacemi a zveřejňováním.

Výdaje politických stran na evropské úrovni mohou zahrnovat i financování volebních kampaní prováděných politickými stranami na evropské úrovni, pokud se tyto kampaně týkají voleb do Evropského parlamentu, jichž se politické strany účastní v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d). V souladu s článkem 7 nesmí být tyto rozpočtové prostředky přímo ani nepřímo na financování vnitrostátní politické strany nebo kandidátů.

Tyto výdaje nesmějí být použity na financování kampaní k referendům.

Avšak v souladu s článkem 8 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách se financování a omezení volebních nákladů pro všechny politické strany a kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu řídí vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států.“

6)

V článku 9 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:

„1.   Rozpočtové prostředky pro financování politických stran na evropské úrovni a politických nadací na evropské úrovni se stanoví v rámci ročního rozpočtového procesu a provádějí se v souladu s finančním nařízením a jeho prováděcími předpisy.

Prováděcí postupy k tomuto nařízení stanoví schvalující osoba.

2.   Ocenění movitého a nemovitého majetku a jeho odpisy se provádějí v souladu s ustanoveními platnými pro orgány, jak jsou stanoveny v článku 133 finančního nařízení.

3.   Kontrola finančních prostředků poskytnutých podle tohoto nařízení se provádí v souladu s finančním nařízením a jeho prováděcími předpisy.

Kontrola se provádí na základě ročního auditu, který provádí externí a nezávislý auditor. Auditorský nález je do šesti měsíců od konce daného účetního období předložen Evropskému parlamentu.“

7)

Vkládá se nový článek, který zní

„Článek 9a

Průhlednost

Evropský parlament zveřejní společně, ve zvlášť k tomu účelu vytvořeném oddílu svých internetových stránek, následující dokumenty:

výroční zprávu s tabulkou uvádějící výši částek vyplacených každé politické straně a každé politické nadaci na evropské úrovni za každý rozpočtový rok, kdy byly granty vypláceny,

zprávu Evropského parlamentu o uplatňování tohoto nařízení a financovaných činnostech v souladu s článkem 12,

prováděcí předpisy k tomuto nařízení.“

8)

V článku 10 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„2.   Finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 85 % nákladů politické strany nebo politické nadace na evropské úrovni, které jsou způsobilé pro poskytnutí těchto prostředků. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.“

9)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Hodnocení

Evropský parlament zveřejní do 15. února 2011 zprávu o uplatňování tohoto nařízení a financovaných činnostech. Tato zpráva může obsahovat případné návrhy změn systému financování.“

Článek 2

Přechodná ustanovení

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na granty poskytnuté politickým stranám na evropské úrovni počínaje od rozpočtového roku 2008.

Pro rozpočtový rok 2008 se všechny žádosti o finanční prostředky politických nadací na evropské úrovni podle čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 2004/2003 musejí týkat výhradně způsobilých nákladů vzniklých po 1. září 2008.

Politické strany na evropské úrovni, které řádně podaly žádost o grant na rok 2008, mohou do 28. března 2008 podat dodatečnou žádost o finanční prostředky, ve které budou zapracovány změny zavedené tímto nařízením, a popřípadě i žádost o grant pro politickou nadaci na evropské úrovni přidruženou k této politické straně. Evropský parlament přijme příslušná prováděcí opatření.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2007.

(2)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(4)  Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s.9).“


27.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/9


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1525/2007

ze dne 17. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 279 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (1) stanoví mimo jiné pravidla pro financování politických stran na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(2)

Článek 12 nařízení (ES) č. 2004/2003 stanoví, že Evropský parlament zveřejní zprávu o uplatňování nařízení, která může obsahovat případné návrhy změn systému financování.

(3)

Evropský parlament v usnesení ze dne 23. března 2006 o evropských politických stranách (2) shledal, že by nařízení (ES) č. 2004/2003 mělo být na základě zkušeností získaných od jeho vstupu v platnost v roce 2004 v řadě ohledů zdokonaleno.

(4)

Pravidla financování politických stran na evropské úrovni by měla být přizpůsobena, aby lépe odpovídala zvláštním podmínkám, v nichž tyto politické strany působí, včetně měnících se politických výzev a programů s rozpočtovými důsledky, které politické strany nemohou v době přípravy ročních pracovních programů a rozpočtů předvídat. Proto by měla být zavedena omezená možnost přenést finanční prostředky z jednoho roku do prvního čtvrtletí roku následujícího.

(5)

Za účelem zvýšení jistoty nezbytné pro dlouhodobé finanční plánování stran, zohlednění potřeb finančních prostředků, které se rok od roku liší, a posílení motivace stran, aby nespoléhaly jen na veřejné financování, by mělo být politickým stranám na evropské úrovni umožněno vytvářet omezené finanční rezervy z vlastních zdrojů nepocházejících ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Výše uvedené odchylky od pravidla neziskovosti jsou výjimečné a neměly by být precedentem.

(6)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3) by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 109 nařízení (ES) č. 1605/2002 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Dosáhne-li politická strana na evropské úrovni na konci rozpočtového roku, na který obdržela grant na provozní náklady, přebytku příjmů nad výdaji, může být část tohoto přebytku až do výše 25 % celkových příjmů za daný rok přenesena odchylně od pravidla neziskovosti stanoveného v odstavci 2 do následujícího roku, pokud se použije před koncem prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku.

Pro účely ověření souladu s pravidlem neziskovosti se nezapočítávají vlastní zdroje, zejména dary a členské poplatky, získané během roční činnosti politické strany na evropské úrovni, které převyšují 15 % způsobilých nákladů, jež má nést příjemce.

Ustanovení druhého pododstavce se nepoužijí, pokud finanční rezervy politické strany na evropské úrovni překročí 100 % průměrných ročních příjmů této politické strany.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1524/2007 (viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).