ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 340

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
22. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1558/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se s účinkem od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1559/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se stanoví víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a kterým se mění nařízení (ES) č. 520/2007

8

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1560/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1561/2007 ze dne 21. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1562/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. ledna 2008

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1563/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 otevírají dovozní celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1564/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 979/2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1565/2007 ze dne 21. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

37

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1566/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1567/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2007/08

58

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1568/2007 ze dne 21 prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2006 s ohledem na vývozní náhrady pro některé cukry používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny

62

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES

66

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1570/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

69

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1571/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

77

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1572/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2008 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

79

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1573/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

83

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1574/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

85

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1575/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2008

86

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1576/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu ( 1 )

89

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/866/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění část 1 schengenské konzultační sítě (technické podmínky)

92

 

 

2007/867/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu dohody GATT z roku 1994

95

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu Dohody GATT z roku 1994

96

 

 

2007/868/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/445/ES

100

 

 

Komise

 

 

2007/869/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 6693)  ( 1 )

104

 

 

2007/870/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku na rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2007) 6699)

105

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2007/871/SZBP

 

*

Společný postoj Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2007/448/SZBP

109

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 1558/2007

ze dne 17. prosince 2007,

kterým se s účinkem od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na články 63, 64, 65, 82 a přílohy VII, XI a XIII uvedeného služebního řádu a čl. 20 první pododstavec a články 64 a 92 uvedeného pracovního řádu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že s cílem zaručit úředníkům a ostatním zaměstnancům Evropských společenství stejný vývoj kupní síly jako osobám ve veřejné službě členských států je nutné upravit odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Společenství v rámci přezkoumání v roce 2007,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S účinkem ode dne 1. července 2007 se v čl. 63 druhém pododstavci služebního řádu datum „1. července 2006“ nahrazuje datem „1. července 2007“.

Článek 2

S účinkem ode dne 1. července 2007 se v článku 66 služebního řádu tabulka základních měsíčních platů použitelná pro účely vyměření odměn a důchodů nahrazuje tímto:

1.7.2007

Stupeň

Platová třída

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Článek 3

S účinkem ode dne 1. července 2007 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 2 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1. ledna 2008 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu na převody úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 3 následující tabulky.

S účinkem od 1. července 2007 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 4 následující tabulky.

S účinkem od 1. května 2008 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 5 následující tabulky.

1

2

3

4

5

Země/Místo

Odměna

1.7.2007

Převod

1.1.2008

Důchod

1.7.2007

Důchod

1.5.2008

Bulharsko

65,8

58,0

100,0

100,0

Česká republika

81,2

74,7

100,0

100,0

Dánsko

139,4

135,3

136,1

135,3

Německo

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

Mnichov

106,6

 

 

 

Estonsko

79,6

77,7

100,0

100,0

Řecko

95,3

93,3

100,0

100,0

Španělsko

100,4

96,4

100,0

100,0

Francie

117,4

107,3

109,3

107,3

Irsko

121,8

118,0

118,8

118,0

Itálie

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Kypr

89,9

92,0

100,0

100,0

Lotyšsko

79,3

75,2

100,0

100,0

Litva

71,3

67,8

100,0

100,0

Maďarsko

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Nizozemsko

111,5

103,0

104,7

103,0

Rakousko

107,8

107,2

107,3

107,2

Polsko

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalsko

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumunsko

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovinsko

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovensko

81,3

74,8

100,0

100,0

Finsko

117,8

114,6

115,2

114,6

Švédsko

117,0

113,7

114,4

113,7

Spojené království

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Článek 4

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na rodičovskou dovolenou stanovený v čl. 42a druhém a třetím pododstavci služebního řádu 849,38 EUR a 1 132,49 EUR pro osamělé rodiče.

Článek 5

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí základní příspěvek na domácnost stanovený v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 158,86 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 347,13 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 235,53 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu 84,80 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí minimální částka pro příspěvek za práci v zahraničí stanovená v článku 69 služebního řádu a v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu 470,83 EUR.

Článek 6

S účinkem ode dne 1. ledna 2008 se příspěvek na cestovné za kilometr stanovený v čl. 8 odst. 2 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu upravuje takto:

 

0 EUR za každý kilometr od 0 do 200 km

 

0,3531 EUR za každý kilometr od 201 do 1 000 km

 

0,5884 EUR za každý kilometr od 1 001 do 2 000 km

 

0,3531 EUR za každý kilometr od 2 001 do 3 000 km

 

0,1177 EUR za každý kilometr od 3 001 do 4 000 km

 

0,0567 EUR za každý kilometr od 4 001 do 10 000 km

 

0 EUR za každý kilometr nad 10 000 km.

K uvedenému příspěvku na cestovné za kilometr se připočítá doplňkový paušální příspěvek:

176,52 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu od 725 km do 1 450 km,

353,02 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu rovna nebo větší než 1 450 km.

Článek 7

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí denní příspěvek stanovený v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu:

36,48 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost,

29,41 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 8

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

1 038,73 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

617,64 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 9

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 28a odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 1 245,73 EUR a horní hranice 2 491,48 EUR a paušální srážka činí 1 132,49 EUR.

Článek 10

S účinkem ode dne 1. července 2007 se tabulka základních měsíčních platů v článku 63 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:

1.7.2007

Stupeň

Kategorie

Skupina

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Článek 11

S účinkem ode dne 1. července 2007 se tabulka základních měsíčních platů v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:

Funkční skupina

1.7.2007

Stupeň

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Článek 12

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

781,31 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

463,22 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 13

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 96 odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 934,31 EUR a horní hranice 1 868,61 EUR a paušální srážka činí 849,38 EUR.

Článek 14

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvky za práci na směny stanovené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR a 801,03 EUR.

Článek 15

S účinkem ode dne 1. července 2007 se na částky uvedené v článku 4 nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije opravný koeficient 5,139465.

Článek 16

S účinkem ode dne 1. července 2007 se tabulka v čl. 8 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu nahrazuje tímto:

1.7.2007

Stupeň

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Článek 17

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 14 prvním pododstavci přílohy XIII služebního řádu:

1.7.2007–31.12.2007

319,27

1.1.2008–31.12.2008

333,19

Článek 18

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 15 prvním pododstavci přílohy XIII služebního řádu:

1.7.2007–31.8.2007

50,86

1.9.2007–31.8.2008

67,83

Článek 19

S účinkem ode dne 1. července 2007 pro účely uplatňování čl. 18 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu činí částka paušálního příspěvku uvedená v článku 4a přílohy VII služebního řádu platného do 1. května 2004:

122,83 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,

188,31 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 337/2007 (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, p. 1).

(2)  Nařízení Rady (ESUO, ES, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií úředníků, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1). Nařízení doplněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Úř. věst. L 124, 13.5.1987, s. 6) a naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1873/2006 (Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 61).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1750/2002 (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 15).


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/8


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1559/2007

ze dne 17. prosince 2007,

kterým se stanoví víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a kterým se mění nařízení (ES) č. 520/2007

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství je ode dne 14. listopadu 1997 smluvní stranou Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (2).

(2)

Na svém výročním zasedání v listopadu roku 2006 přijala Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) doporučení 2006[05] za účelem vytvoření patnáctiletého plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři.

(3)

Za účelem obnovy populace stanoví plán obnovy ICCAT postupné snížení úrovně celkových přípustných odlovů (TAC) od roku 2007 do roku 2010, omezení rybolovu v některých oblastech a obdobích, novou minimální velikost tuňáka obecného, opatření týkající se sportovního a rekreačního rybolovu i kontrolní opatření a provádění programu společné mezinárodní inspekce ICCAT, aby se zajistila účinnost plánu obnovy.

(4)

Aby byly splněny mezinárodní požadavky vyplývající z doporučení ICCAT, byl plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři přijatý ICCAT proveden na přechodnou dobu nařízením Rady (ES) č. 643/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 41/2007, pokud jde o plán obnovy tuňáka obecného doporučený Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku (3), dokud nebude přijato nařízení, kterým se provádí víceletá opatření na obnovu populace tuňáka obecného v roce 2007.

(5)

Je proto nutné provádět plán obnovy ICCAT trvale prostřednictvím nařízení, kterým se stanoví plán obnovy, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (4), který se použije od 1. ledna 2008.

(6)

Některá technická opatření přijatá ICCAT pro populace tuňáka obecného jsou nyní zahrnuta do práva Společenství jako nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů (5).

(7)

Za výhradním účelem jejich financování do dne 31. prosince 2014 by opatření k provádění plánu obnovy ICCAT přijatého podle tohoto nařízení, jakož i opatření přijatá dočasně podle nařízení (ES) č. 643/2007, měla být považována za plán obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 s účinkem ode dne vstupu nařízení (ES) č. 643/2007 v platnost.

(8)

Přijetí nových technických opatření přijatých ICCAT pro populace tuňáka obecného a aktualizace technických opatření platných od přijetí výše uvedeného nařízení vyžadují zrušení některých ustanovení nařízení (ES) č. 520/2007 a jejich nahrazení tímto nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví obecná pravidla, podle nichž Společenství použije víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného (Thunnus thynnus), který doporučila Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Toto nařízení se vztahuje na populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři.

Cílem tohoto plánu obnovy je dosáhnout biomasy odpovídající maximálním udržitelným výnosům (Bmsy) s pravděpodobností vyšší než 50 %.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„smluvními stranami úmluvy“ smluvní strany Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a spolupracující nesmluvní strany, subjekty nebo rybářské subjekty;

b)

„rybářským plavidlem“ každé plavidlo používané nebo určené k použití pro účely obchodního využívání zdrojů tuňáka, včetně zpracovatelských plavidel, přepravních plavidel, vlečných člunů a lodí provádějících překládku;

c)

„společnou rybolovnou operací“ operace mezi dvěma nebo více plavidly plujícími pod vlajkami různých smluvních stran úmluvy nebo různých členských států, při níž se úlovek jednoho plavidla připisuje zcela nebo zčásti jednomu nebo více dalším plavidlům;

d)

„přemístěním“ jakékoliv přemístění tuňáka obecného

i)

z rybářského plavidla do koncové výkrmny tuňáka obecného, včetně ryb mrtvých nebo uniklých během přepravy,

ii)

z chovného hospodářství pro tuňáka obecného nebo z pasti na tuňáky na zpracovatelské plavidlo, přepravní plavidlo nebo na pevninu;

e)

„pastí na tuňáky“ upevněné zařízení zakotvené ke dnu, obvykle obsahující naváděcí síť, která navede ryby do uzavřeného prostoru;

f)

„umístěním do klecí“ skutečnost, že živý tuňák obecný se nevytahuje na palubu; zahrnuje jak výkrm, tak chov;

g)

„výkrmem“ umístění tuňáka obecného na krátkou dobu (zpravidla dvou až šesti měsíců) do klece s cílem zejména zvýšit obsah tuku v rybě;

h)

„chovem“ umístění tuňáka obecného do klece na období delší než jeden rok s cílem zvýšit celkovou biomasu;

i)

„překládkou“ vykládka všech nebo jen některých tuňáků obecných, kteří se nacházejí na palubě jednoho rybářského plavidla, na jiné rybářské plavidlo;

j)

„zpracovatelským plavidlem“ plavidlo, na jehož palubě rybářské produkty procházejí před balením jednou nebo více z těchto operací: filetování nebo plátkování, mražení nebo zpracování;

k)

„sportovním rybolovem“ neobchodní rybolov, jehož účastníci jsou členy vnitrostátní sportovní organizace nebo jsou držiteli vnitrostátního sportovního průkazu;

l)

„rekreačním rybolovem“ neobchodní rybolov, jehož účastníci nejsou členy vnitrostátní sportovní organizace ani nejsou držiteli vnitrostátního sportovního průkazu;

m)

„úkolem II“ úkol II, jak je definován ICCAT v „Terénní příručce pro statistiku a odebírání vzorků tuňáka obecného a tuňákovitých v Atlantiku“ (třetí vydání, ICCAT, 1990);

n)

„přepravním plavidlem“ plavidlo, které přijímá volně žijící jedince a přepravuje je do výkrmen nebo chovných hospodářství.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 3

Celkové přípustné odlovy (TAC)

Celkové přípustné odlovy, které ICCAT stanoví pro smluvní strany pro tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, jsou tyto:

v roce 2008: 28 500 tun,

v roce 2009: 27 500 tun,

v roce 2010: 25 500 tun.

Pokud jsou však v rámci ICCAT dohodnuty nové úrovně TAC, upraví Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise příslušným způsobem TAC uvedené v prvním pododstavci.

Článek 4

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že intenzita rybolovu jeho plavidel a pastí odpovídá rybolovným právům na tuňáka obecného, která má daný členský stát ve východním Atlantiku a Středozemním moři.

2.   Každý členský stát sestaví roční plán rybolovu pro plavidla a pasti lovící tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Členské státy, jejichž kvóta pro lov tuňáka obecného je nižší než 5 % kvóty Společenství, mohou přijmout v rámci svých plánů rybolovu konkrétní metody pro řízení své kvóty, přičemž v tomto případě se nepoužije odstavec 3.

3.   Roční plán rybolovu musí uvádět

a)

mimo jiné plavidla o délce větší než 24 metrů uvedená na seznamu, na který odkazuje článek 12, a individuální kvótu přidělenou těmto plavidlům;

b)

pro plavidla o délce menší než 24 metrů a pasti alespoň kvótu přidělenou organizacím producentů nebo skupinám plavidel, které provádějí rybolov s podobným lovným zařízením.

4.   Roční plán rybolovu se předává Komisi každoročně do 31. ledna. Veškeré následné úpravy ročního plánu rybolovu nebo konkrétních metod řízení kvót členských států se předávají Komisi nejméně deset dnů před prováděním činnosti odpovídající takové úpravě.

5.   Členský stát vlajky přijme opatření podle tohoto odstavce, pokud plavidlo plující pod jeho vlajkou

a)

nesplnilo svou povinnost podat zprávu podle čl. 17 odst. 3;

b)

dopustilo se přestupku podle článku 26.

Členský stát vlajky zajistí, aby fyzická inspekce proběhla pod jeho vedením v jeho přístavech nebo byla provedena jinou osobou, kterou určí členský stát vlajky, pokud plavidlo není v přístavu Společenství.

Pokud je individuální kvóta považována za vyčerpanou, může členský stát vlajky požádat plavidlo, aby neprodleně odplulo do jím určeného přístavu.

6.   Do 31. ledna předloží členské státy Komisi zprávu o provádění svých ročních plánů rybolovu za předchozí rok. Tyto zprávy uvedou

a)

počet plavidel skutečně lovících tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři;

b)

úlovky každého plavidla a

c)

celkový počet dnů, které každé plavidlo strávilo rybolovem ve východním Atlantiku a Středozemním moři.

7.   Soukromé obchodní dohody mezi státními příslušníky členského státu a smluvní stranou úmluvy za účelem použití rybářského plavidla plujícího pod vlajkou uvedeného členského státu pro rybolov v rámci kvóty smluvní strany úmluvy pro tuňáka obecného mohou být uzavřeny pouze se schválením dotčeného členského státu, který informuje Komisi, a se schválením Komise ICCAT.

8.   Do 1. března každého roku zašlou členské státy Komisi informace o veškerých soukromých obchodních dohodách uzavřených mezi svými státními příslušníky a smluvní stranou úmluvy.

9.   Informace uvedené v odstavci 8 musí obsahovat tyto údaje:

a)

seznam všech rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu, která jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného podle soukromé obchodní dohody;

b)

vnitřní číslo plavidla, jak je stanoveno v příloze I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (6);

c)

délku trvání soukromých obchodních dohod;

d)

souhlas členského státu se soukromou dohodou;

e)

název dotčené smluvní strany úmluvy.

10.   Komise zašle neprodleně informace uvedené v odstavci 9 výkonnému sekretariátu ICCAT.

11.   Komise zajistí, aby podíl z kvóty smluvní strany úmluvy na tuňáka obecného, který lze použít pro pronájem rybářských plavidel Společenství podle článku 8b nařízení Rady (ES) č. 1936/2001 (7), nepřesahoval 60 %, 40 % a 20 % celkové kvóty v odpovídajícím období let 2007, 2008 a 2009.

12.   Pronájem rybářských plavidel Společenství pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři je v roce 2010 a v následujících letech zakázán.

13.   Každý členský stát zajistí, aby počet jeho pronajatých rybářských plavidel lovících tuňáka obecného a trvání daného pronájmu byly přiměřené kvótě přidělené pronajímající zemi.

KAPITOLA III

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Článek 5

Období zákazu rybolovu

1.   Zakazuje se rybolov tuňáka obecného velkými plavidly pro pelagický rybolov lovícími na dlouhou lovnou šňůru delší než 24 metrů ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři, s výjimkou oblasti západně od 10° z. d. a severně od 42° s. š., od 1. června do 31. prosince.

2.   Zakazuje se rybolov tuňáka obecného košelkovými nevody ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři od 1. července do 31. prosince.

3.   Zakazuje se rybolov tuňáka obecného plavidly s návnadou ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři od 15. listopadu do 15. května.

4.   Zakazuje se rybolov tuňáka obecného prostřednictvím trawlerů pro pelagický rybolov ve východním Atlantiku od 15. listopadu do 15. května.

Článek 6

Použití letadel

V oblasti úmluvy je zakázáno používat při vyhledávání tuňáka obecného letadla nebo vrtulníky.

Článek 7

Minimální velikost

1.   Minimální velikost tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je 30 kg nebo 115 cm.

2.   Odchylně od odstavce 1, a aniž je dotčen článek 9, se použije minimální velikost 8 kg nebo 75 cm pro tuňáka obecného (Thunnus thynnus) uloveného

a)

ve východním Atlantiku plavidly s návnadou, plavidly lovícími na vlečnou šňůru a trawlery pro pelagický rybolov;

b)

v Jaderském moři za účelem chovu.

3.   Pro účely odst. 2 písm. a) stanoví Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou maximální počet plavidel s návnadou, plavidel lovících na vlečnou šňůru oprávněných lovit tuňáka obecného a trawlerů pro pelagický rybolov oprávněných lovit tuňáka obecného jako vedlejší úlovek. Počet plavidel s návnadou a plavidel lovících na vlečnou šňůru se stanoví jako počet plavidel Společenství účastnících se v roce 2006 řízeného rybolovu tuňáka obecného. Počet trawlerů pro pelagický rybolov se stanoví jako počet plavidel Společenství oprávněných lovit v roce 2006 tuňáka obecného jako vedlejší úlovek.

4.   Pro účely odst. 2 písm. a) Rada na návrh Komise rozdělí kvalifikovanou většinou mezi příslušné členské státy počet plavidel stanovený podle odstavce 3.

5.   Pro účely odst. 2 písm. a) se mezi oprávněná plavidla uvedená v odstavcích 3 a 4 rozdělí nejvýše 10 % kvóty Společenství pro tuňáka obecného o hmotnosti 8 až 30 kg a délce 75 až 115 cm, přičemž plavidla o celkové délce menší než 17 m lovící na návnadu odloví maximálně 200 tun tuňáka obecného o hmotnosti nejméně 6,4 kg nebo o délce nejméně 70 cm. Rada rozhodne na návrh Komise kvalifikovanou většinou o rozdělení kvóty Společenství mezi členské státy.

6.   Pro drobný pobřežní rybolov zabývající se lovem čerstvých ryb ve východním Atlantiku mohou být přidělena maximálně 2 % kvóty Společenství pro tuňáka obecného o hmotnosti od 8 do 30 kg. Rada rozhodne na návrh Komise kvalifikovanou většinou o rozdělení kvót Společenství mezi členské státy.

7.   Další zvláštní podmínky pro tuňáka obecného uloveného ve východním Atlantiku plavidly s návnadou, plavidly lovícími na vlečnou šňůru a trawlery pro pelagický rybolov jsou stanoveny v příloze I.

Článek 8

Plán odebírání vzorků tuňáka obecného

1.   Každý členský stát zavede program odběru vzorků pro odhad počtu uloveného tuňáka obecného podle velikosti.

2.   Odběr vzorků podle velikosti v klecích se provádí na vzorku 100 kusů na 100 tun živých ryb nebo na vzorku 10 % celkového počtu ryb umístěných v kleci. Velikostní vzorek, na základě délky nebo hmotnosti, se odebírá během výlovu farmy a z ryb uhynulých během přepravy v souladu s metodou přijatou ICCAT pro oznamování údajů v rámci úkolu II.

3.   Pro ryby chované déle než jeden rok se vypracují doplňkové metody a postupy odběru vzorků.

4.   Odběr vzorků se provádí namátkově během odlovu a týká se všech klecí. Údaje o odběru vzorků provedeném každým rokem se oznámí Komisi do 31. května následujícího roku.

Článek 9

Vedlejší úlovky

1.   Aniž je dotčen čl. 7 odst. 2, pro veškerá rybářská plavidla, která aktivně nebo neaktivně loví tuňáka obecného, se povolují vedlejší úlovky ve výši maximálně 8 % tuňáka obecného o hmotnosti od 10 do 30 kg.

2.   Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se počítá buď na základě celkových vedlejších úlovků na počtu ryb z celkového odlovu tuňáka obecného při vykládce těchto plavidel, nebo na základě jeho hmotnostního ekvivalentu v procentech.

3.   Vedlejší úlovky se odečítají od kvóty členského státu vlajky. Výměty mrtvých ryb z vedlejších úlovků podle odstavce 1 se zakazují v době, kdy je otevřen rybolov tuňáka obecného, a odečítají se od kvóty členského státu vlajky.

4.   Na vykládku vedlejších úlovků tuňáka obecného se použije článek 14 a čl. 18 odst. 1.

Článek 10

Rekreační rybolov

1.   V rámci rekreačního rybolovu se zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat více než jeden kus tuňáka obecného při každém vyplutí na moře.

2.   Uvádění na trh tuňáka obecného uloveného při rekreačním rybolovu se zakazuje, vyjma pro charitativní účely.

3.   Každý členský stát zaznamenává údaje o odlovu z rekreačního rybolovu a sděluje tyto údaje Komisi. Komise předává tyto informace Stálému výboru ICCAT pro výzkum a statistiku.

4.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby v rámci rekreačního rybolovu zajistil v co největším rozsahu vypouštění tuňáka obecného chyceného živého, zejména mladých jedinců.

Článek 11

Sportovní rybolov

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření s cílem regulovat sportovní rybolov, zejména prostřednictvím povolení k rybolovu.

2.   Uvádění na trh tuňáka obecného uloveného při soutěži ve sportovním rybolovu se zakazuje, vyjma pro charitativní účely.

3.   Každý členský stát zaznamenává údaje o odlovu ze sportovního rybolovu a předává tyto údaje Komisi. Komise předává tyto informace Stálému výboru ICCAT pro výzkum a statistiku.

4.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby v rámci sportovního rybolovu zajistil v co největším rozsahu vypouštění tuňáka obecného chyceného živého, zejména mladých jedinců.

KAPITOLA IV

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 12

Rejstřík plavidel oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného

1.   Do 31. ledna 2008 sdělí každý členský stát Komisi elektronickou cestou seznam všech rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou, kterým udělil oprávnění aktivně lovit tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři vydáním zvláštní licence k rybolovu.

2.   Komise zašle tyto informace výkonnému sekretariátu ICCAT, aby tato plavidla mohla být zanesena do záznamů ICCAT o plavidlech oprávněných lovit tuňáka obecného.

3.   Rybářská plavidla Společenství, na něž se vztahuje tento článek a která nejsou zanesena v záznamech ICCAT, nesmějí lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat, přemísťovat ani vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři.

4.   Pravidla o licencích k rybolovu uvedená v čl. 8a odst. 2, 4, 6, 7 a 8 nařízení (ES) č.1936/2001 se použijí obdobně.

Článek 13

Rejstřík pastí na tuňáky oprávněných lovit tuňáka obecného

1.   Do 31. ledna 2008 zašle každý členský stát Komisi elektronickou cestou seznam všech svých povolených pastí na tuňáky, které jsou na základě zvláštní licence k rybolovu oprávněny lovit tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Seznam obsahuje názvy pastí a registrační číslo.

2.   Komise zašle tento seznam výkonnému sekretariátu ICCAT, aby tyto pasti na tuňáky mohly být zaneseny do záznamů ICCAT o pastech na tuňáky oprávněných lovit tuňáka obecného.

3.   Pasti Společenství na tuňáky, které nejsou zaneseny v záznamech ICCAT, nesmějí lovit, uchovávat, překládat ani vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři.

4.   Ustanovení čl. 8a odst. 2, 4, 6, 7 a 8 nařízení (ES) č. 1936/2001 se použijí obdobně.

Článek 14

Určené přístavy

1.   Členské státy určí místo, které má sloužit pro vykládku, nebo místo blízko pobřeží (určené přístavy), kde je povolena vykládka a překládka tuňáka obecného.

2.   Členské státy předloží Komisi seznam určených přístavů každoročně do 1. dubna. Komise zašle tyto informace výkonnému sekretariátu ICCAT každoročně do 15. dubna. Veškeré pozdější změny seznamu se oznamují Komisi za účelem předání výkonnému sekretariátu ICCAT nejméně patnáct dní před vstupem změny v platnost.

3.   Zakazuje se vykládat a nebo překládat z plavidel uvedených v článku 12 jakékoli množství tuňáka obecného uloveného ve východním Atlantiku a Středozemním moři jinde než v přístavech určených smluvními stranami úmluvy a členskými státy v souladu s odstavci 1 a 2.

4.   Toto ustanovení se použije na vykládky nebo překládky prováděné plavidly s návnadou, plavidly lovícími na vlečnou šňůru nebo trawlery pro pelagický rybolov, které ulovily tuňáka obecného ve východním Atlantiku v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v příloze I.

Článek 15

Požadavky na vedení záznamů

1.   Kromě dodržování článků 6 a 8 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (8) zaznamenává velitel plavidla Společenství uvedeného v článku 12 do lodního deníku případně informace uvedené v příloze II.

2.   Velitel plavidla Společenství uvedeného v článku 12, které provádí společné rybolovné operace, zaznamenává do lodního deníku tyto doplňující informace:

a)

pokud se úlovek vytahuje na palubu nebo překládá do klecí:

datum a čas odlovu provedeného v rámci společné rybolovné operace,

místo (zeměpisná délka/šířka) odlovu provedeného v rámci společné rybolovné operace,

množství úlovku tuňáka obecného vytaženého na palubu nebo přeloženého do klece,

název a rádiovou volací značku rybářského plavidla;

b)

u plavidel, která provádějí společné rybolovné operace, avšak nejsou zapojena do překládky ryb:

datum a čas společné rybolovné operace,

místo (zeměpisná délka/šířka) společné rybolovné operace,

prohlášení, že toto plavidlo žádné úlovky nevytáhlo na palubu ani nepřeložilo do klece,

název a rádiovou volací značku nebo rádiové volací značky rybářského plavidla nebo rybářských plavidel provádějících odlov.

3.   Pokud plavidlo provádějící odlov, které se účastní společné rybolovné operace, vykazuje množství tuňáka obecného odlovené svými lovnými zařízeními, uvede velitel pro každý odlov plavidlo nebo plavidla a stát nebo státy vlajky, od jejichž kvót se mají odlovy odpočítat.

Článek 16

Společné rybolovné operace

1.   Všechny společné rybolovné operace při lovu tuňáka obecného, které se týkají plavidel plujících pod vlajkou jednoho nebo více členských států, se povolují pouze se souhlasem dotčeného členského státu vlajky nebo členských států vlajky.

2.   V okamžiku podání žádosti o povolení přijme každý členský stát nezbytná opatření k tomu, aby od svých rybářských plavidel účastnících se společné rybolovné operace získal podrobné informace týkající se doby trvání společné operace, totožnosti účastnících se subjektů a klíče pro rozdělení daných odlovů mezi plavidla.

3.   Každý členský stát předá Komisi informace uvedené v odstavci 2. Komise zašle tyto informace neprodleně sekretariátu ICCAT.

Článek 17

Zprávy o úlovcích

1.   Velitel rybářského plavidla provádějícího odlov uvedeného v článku 12 zašle příslušným orgánům svého členského státu vlajky zprávu o úlovcích s uvedením množství tuňáka obecného uloveného svým plavidlem, včetně návratů s nulovým úlovkem.

2.   Zpráva o úlovcích se poprvé předá do deseti dnů od vplutí do východního Atlantiku a Středozemního moře nebo po začátku rybářského výjezdu. V případě společných rybolovných operací uvede velitel plavidla provádějícího odlov pro každý odlov plavidlo nebo plavidla, pro která se úlovky odpočítávají z kvóty státu nebo států vlajky.

3.   Každoročně od 1. června podává velitel rybářského plavidla jednou za pět dnů zprávu o množství úlovků tuňáka obecného, včetně návratů s nulovým úlovkem.

4.   Každý členský stát zasílá obdržené zprávy o úlovcích elektronickou cestou nebo jiným způsobem Komisi. Komise zašle tyto informace neprodleně sekretariátu ICCAT.

5.   Členské státy uvědomí Komisi, v podobě snímatelné počítačem, do patnáctého dne každého měsíce o množstvích tuňáka obecného uloveného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, která byla vyložena, přeložena, ulovena do pasti nebo umístěna do klece plavidlem plujícím pod jejich vlajkou během předcházejícího měsíce. Komise zašle tyto informace neprodleně sekretariátu ICCAT.

Článek 18

Vykládky

1.   Odchylně od článku 7 nařízení (EHS) č. 2847/93 oznámí velitel plavidla Společenství uvedeného v článku 12 tohoto nařízení nebo jeho zástupce příslušnému orgánu členského státu (včetně členského státu vlajky) nebo smluvní straně úmluvy, jejichž přístavy nebo vykládkové zařízení hodlá využít, nejméně čtyři hodiny před předpokládaným časem připlutí do přístavu:

a)

předpokládaný čas připlutí;

b)

odhadované množství tuňáka obecného na palubě;

c)

oblast, ve které byl odlov proveden.

2.   V případě vykládky v určeném přístavu členského státu jiného než členského státu vlajky zašle příslušný orgán tohoto členského státu záznam o vykládce orgánu vlajky plavidla, a to do 48 hodin po ukončení vykládky.

3.   Toto ustanovení se nepoužije na vykládky prováděné plavidly s návnadou, plavidly lovícími na vlečnou šňůru nebo trawlery pro pelagický rybolov, které ulovily tuňáka obecného ve východním Atlantiku.

Článek 19

Překládka

1.   Odchylně od článku 11 nařízení (EHS) č. 2847/93 je překládka tuňáka obecného na moři ve východním Atlantiku a Středozemním moři zakázána, s výjimkou překládky prováděné velkými rybářskými plavidly lovícími tuňáka obecného na dlouhou lovnou šňůru vykonávajícími činnost v souladu s doporučením ICCAT 2005[06], které stanoví program překládky pro velká rybářská plavidla lovící tuňáky na dlouhou lovnou šňůru, v platném znění.

2.   Před vplutím do přístavu velitel přijímajícího plavidla (plavidlo provádějící odlov nebo plavidlo pro zpracování) nebo jeho zástupce poskytne příslušným orgánům členského státu, jehož přístav chce použít, nejméně 48 hodin před očekávaným časem připlutí tyto informace:

a)

předpokládaný čas připlutí;

b)

odhadované množství tuňáka obecného na palubě;

c)

informace o zeměpisných oblastech, ve kterých byl uloven tuňák obecný, který má být přeložen;

d)

název plavidla provádějícího odlov, které dodává tuňáka obecného, a jeho číslo v záznamech ICCAT o rybářských plavidlech oprávněných lovit tuňáka obecného;

e)

název přijímajícího plavidla a jeho číslo v záznamech ICCAT o rybářských plavidlech oprávněných lovit tuňáka obecného;

f)

množství tuňáka obecného v tunách, které má být přeloženo.

3.   Rybářským plavidlům provádějícím odlov není dovoleno provádět překládku, pokud neobdržela předchozí oprávnění od svého státu vlajky.

4.   Velitel plavidla provádějícího odlov uvědomí před zahájením překládky svůj stát vlajky

a)

o množství tuňáka obecného, které má být přeloženo;

b)

o datu a přístavu překládky;

c)

o názvu přijímajícího plavidla, jeho registračním čísle a vlajce a jeho čísle v záznamech ICCAT o rybářských plavidlech oprávněných lovit tuňáka obecného;

d)

o zeměpisné oblasti, ve které byl tuňák obecný uloven.

5.   Příslušný orgán členského státu, v jehož přístavu se překládka uskutečňuje,

a)

provádí inspekci přijímajícího plavidla v okamžiku připlutí a kontroluje náklad a dokumentaci související s činností překládky;

b)

zasílá záznam o překládce orgánu státu vlajky plavidla provádějícího odlov do 48 hodin po ukončení překládky.

6.   Velitel plavidla Společenství uvedeného v článku 12 vyplní a předá prohlášení o překládce ICCAT příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou plavidlo pluje. Prohlášení se předá do patnácti dní po dni překládky v přístavu v souladu se vzorem uvedeným v příloze III.

Článek 20

Umístění do klece

1.   Členský stát, v jehož jurisdikci se nachází výkrmna nebo chovné hospodářství pro tuňáka obecného, zašle do jednoho týdne po ukončení daného umístění do klece zprávu o umístění do klece potvrzenou pozorovatelem členskému státu nebo smluvní straně úmluvy, pod jejichž vlajkou provedla rybářská plavidla odlov tuňáka, a Komisi. Komise zasílá tyto informace neprodleně sekretariátu ICCAT. Tato zpráva obsahuje informace uvedené v prohlášení o umístění do klece podle článku 4b nařízení (ES) č. 1936/2001.

2.   Pokud se výkrmna nebo chovné hospodářství nachází na volném moři, použije se odstavec 1 obdobně na členské státy, v nichž jsou usazeny fyzické nebo právnické osoby odpovědné za výkrmnu nebo chovné hospodářství.

3.   Před každým přemístěním do klece uvědomí příslušný orgán členského státu výkrmny nebo chovného hospodářství členský stát nebo smluvní stranu úmluvy, pod jejichž vlajkou pluje plavidlo provádějící odlov, o přemístění množství ulovených rybářskými plavidly plujícími pod jeho vlajkou do klece.

Členský stát vlajky plavidla provádějícího odlov požádá příslušný orgán členského státu výkrmny nebo chovného hospodářství, aby zabavil úlovek a vypustil ryby do moře, pokud se po obdržení této informace domnívá, že

a)

rybářské plavidlo, které podle prohlášení ryby ulovilo, nemá dostatečnou individuální kvótu pro tuňáka obecného umístěného v klecích;

b)

množství ryb nebylo řádně oznámeno a nebylo zohledněno pro výpočet případné použitelné kvóty nebo

c)

rybářské plavidlo, které podle prohlášení ryby ulovilo, není oprávněno lovit tuňáka obecného.

4.   Velitel rybářského plavidla Společenství vyplní a zašle členskému státu vlajky nebo smluvní straně úmluvy, pod jejichž vlajkou pluje, prohlášení ICCAT o přemístění do patnácti dnů ode dne přemístění na vlečná plavidla nebo do klece v souladu se vzorem uvedeným v příloze III. Prohlášení o přemístění doprovází přepravované ryby během přepravy do klece.

Článek 21

Činnosti týkající se pastí

1.   Po ukončení každé rybolovné operace pomocí pastí na tuňáky se zaznamenají úlovky a tyto záznamy o úlovcích se elektronickou cestou nebo jiným způsobem předají do 48 hodin od ukončení každé rybolovné operace příslušnému orgánu členského státu, v němž se past na tuňáky nachází.

2.   Každý členský stát zašle obdrženou zprávu o úlovcích elektronickou cestou Komisi. Komise zasílá tyto informace neprodleně sekretariátu ICCAT.

Článek 22

Kontrola v přístavu nebo v hospodářství

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že všechna plavidla uvedená v rejstříku ICCAT plavidel oprávněných lovit tuňáka obecného, která vplouvají do určeného přístavu za účelem vykládky nebo překládky tuňáka obecného uloveného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, jsou v přístavu podrobena inspekci.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření ke kontrole umísťování tuňáka obecného do klece ve výkrmnách nebo v chovných hospodářstvích podléhajících jejich jurisdikci.

3.   Pokud se výkrmny nebo chovná hospodářství nacházejí na volném moři, použije se odstavec 2 obdobně na členské státy, v nichž jsou usazeny fyzické nebo právnické osoby odpovědné za výkrmnu nebo chovné hospodářství.

Článek 23

Křížové kontroly

1.   Členské státy ověřují, včetně použití systému sledování plavidel (VMS), údaje, předávání lodních deníků a patřičné informace zaznamenané v lodních denících svých plavidel, v dokumentech o přemístění nebo překládce a v dokumentech o úlovcích.

2.   Členské státy provádějí správní křížové kontroly všech vykládek, všech překládek nebo umístění do klece porovnáním množství podle druhu uvedených v lodních denících plavidel nebo množství podle druhu uvedených v prohlášení o překládce a množství uvedeného v prohlášení o vykládce nebo v prohlášení o umístění do klece a jakéhokoli jiného patřičného dokumentu, jako je faktura nebo dokumenty o prodeji.

Článek 24

Program společné mezinárodní inspekce ICCAT

1.   Ve Společenství se uplatňuje program ICCAT pro společné mezinárodní inspekce přijatý na čtvrtém pravidelném zasedání ICCAT (Madrid, listopad 1975), uvedený v příloze IV tohoto nařízení.

2.   Členské státy, jejichž rybářská plavidla jsou oprávněna lovit tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, přidělí inspektory a budou provádět inspekce na moři.

3.   Komise nebo jí určený subjekt může pro program přidělit inspektory Společenství.

4.   Komise nebo jí určený subjekt koordinuje činnosti týkající se dohledu a inspekce jménem Společenství. Ve shodě s dotčenými členskými státy může za tím účelem vypracovat společné inspekční programy, které Společenství umožní plnit závazky přijaté v rámci programu. Členské státy, jejichž plavidla loví tuňáka obecného, přijmou opatření nezbytná k usnadnění provádění těchto programů, zejména pokud jde o požadované lidské a materiální zdroje a o období a oblasti, v nichž mají být rozmístěny.

5.   Členské státy sdělí Komisi každoročně do 1. dubna jména inspektorů a názvy inspekčních plavidel, které hodlají přidělit programu v následujícím roce. S využitím těchto informací vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy každoročně plán účasti Společenství na programu, který zašle sekretariátu ICCAT a členským státům.

Článek 25

Program pozorovatelů

1.   Každý členský stát zajistí na svých rybářských plavidlech delších než 15 metrů přítomnost pozorovatele na nejméně

a)

20 % svých aktivních plavidel s košelkovými nevody. V případě společných rybolovných operací je pozorovatel přítomen během rybolovné operace;

b)

20 % svých aktivních trawlerů pro pelagický rybolov;

c)

20 % svých aktivních plavidel lovících na dlouhou lovnou šňůru;

d)

20 % svých aktivních plavidel s návnadou;

e)

100 % během odlovu z pastí na tuňáky.

Úkolem pozorovatele je zejména

a)

sledovat, zda plavidlo dodržuje toto nařízení;

b)

zaznamenávat a podávat zprávy o rybářské činnosti;

c)

pozorovat a odhadovat úlovky a ověřovat záznamy v lodním deníku;

d)

pozorovat a zaznamenávat plavidla, která mohou lovit ryby v rozporu s ochrannými opatřeními ICCAT.

Pozorovatel dále provádí vědeckou práci, jako např. shromažďování údajů v rámci úkolu II podle definice ICCAT, pokud to ICCAT požaduje, na základě pokynů Stálého výboru ICCAT pro výzkum a statistiku.

2.   Každý členský stát, jehož jurisdikci podléhá výkrmna nebo chovné hospodářství pro tuňáka obecného, zajistí přítomnost pozorovatele během celého přemísťování tuňáka obecného do klece a celého odlovu ryb z hospodářství.

Úkolem pozorovatele je zejména

a)

pozorovat a sledovat soulad operací výkrmen s články 4a, 4b a 4c nařízení (ES) č. 1936/2001;

b)

ověřovat zprávu o umísťování do klece uvedenou v článku 20 tohoto nařízení;

c)

provádět vědeckou práci, jako například shromažďování vzorků, které požaduje ICCAT, na základě pokynů Stálého výboru ICCAT pro výzkum a statistiku.

Článek 26

Donucovací opatření

1.   Členské státy přijmou donucovací opatření vůči plavidlu plujícímu pod jejich vlajkou, bylo-li v souladu s jejich právem prokázáno, že plavidlo porušuje článek 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 nebo 19. Opatření mohou v závislosti na závažnosti přestupku a v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátního práva zahrnovat zejména

a)

pokuty;

b)

zabavení nelegálního lovného zařízení a úlovků;

c)

konfiskaci plavidla;

d)

pozastavení nebo odejmutí oprávnění k rybolovu;

e)

případně snížení nebo odejmutí rybolovné kvóty.

2.   Každý členský stát, v jehož jurisdikci se nachází chovné hospodářství tuňáka obecného, přijme donucovací opatření vůči tomuto hospodářství, bylo-li v souladu s jeho právem prokázáno, že toto hospodářství porušuje článek 20 nebo čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení nebo článek 4a, 4b nebo 4c nařízení (ES) č. 1936/2001. Opatření mohou v závislosti na závažnosti přestupku a v souladu s příslušným vnitrostátním právem zahrnovat zejména

a)

pokuty;

b)

pozastavení nebo vyjmutí z rejstříku výkrmen;

c)

zákaz umísťování do klece nebo uvádění množství tuňáka obecného na trh.

Článek 27

Tržní opatření

1.   V rámci Společenství se zakazují obchod, vykládka, dovoz, vývoz, umísťování do klece pro účely výkrmu nebo chovu, zpětný vývoz a překládka východoatlantického a středomořského tuňáka obecného (Thunnus thynnus), které nejsou doprovázeny přesnými, úplnými a ověřenými dokumenty v souladu s požadavky tohoto nařízení.

2.   V rámci Společenství se zakazují obchod, dovoz, vykládka, umísťování do klece pro účely výkrmu nebo chovu, zpracování, vývoz, opětovný vývoz a překládka východoatlantického a středomořského tuňáka obecného (Thunnus thynnus) odloveného rybářskými plavidly, jejichž stát vlajky nemá kvótu, limit odlovu nebo příděl intenzity rybolovu pro východoatlantického a středomořského tuňáka obecného podle podmínek řídících a ochranných opatření ICCAT, nebo pokud jsou rybolovné možnosti státu vlajky vyčerpány. Na základě informací obdržených prostřednictvím sekretariátu ICCAT informuje Komise všechny členské státy, že kvóta některé smluvní strany úmluvy je vyčerpána.

3.   V rámci Společenství se zakazují obchod, dovoz, vykládka, zpracování, vývoz z výkrmen nebo chovných hospodářství, které nejsou v souladu s doporučením ICCAT 2006[07] pro chov tuňáka obecného.

Článek 28

Vyrovnávací koeficienty

K výpočtu ekvivalentu zaokrouhlené hmotnosti zpracovaného tuňáka obecného se použijí vyrovnávací koeficienty přijaté Stálým výborem ICCAT pro výzkum a statistiku.

Článek 29

Financování

Pro účely čl. 21 písm. a) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (9) a do 31. prosince 2014 se víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři považuje za plán obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Změny nařízení (ES) č. 520/2007

Nařízení (ES) č. 520/2007 se mění takto:

1.

Články 6 a 11 se zrušují.

2.

V příloze IV se zrušuje položka týkající se tuňáka obecného.

Článek 31

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Článek 29 se však použije ode dne 13. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Stanovisko ze dne 15. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1799/2006 (Úř. věst. L 341, 7.12.2006, s. 26).

(7)  Úř. věst. L 263, 3.10.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 869/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 8).

(8)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Zvláštní podmínky vztahující se na rybolov plavidly s návnadou, plavidly lovícími na vlečnou šňůru a trawlery pro pelagický rybolov ve východním Atlantiku

1.

a)

Každý členský stát zajistí, aby plavidla, jimž bylo vydáno zvláštní povolení k rybolovu, byla zahrnuta v seznamu, který obsahuje jejich název a číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství (identifikační číslo CFR), jak je uvedeno v příloze I nařízení (ES) č. 26/2004. Členské státy vydají zvláštní povolení k rybolovu pouze v případě, že plavidlo bylo zaneseno do rejstříku ICCAT o plavidlech oprávněných lovit tuňáka obecného.

b)

Do 1. dubna 2008 zašle každý členský stát Komisi seznam podle písmene a) a všechny následné změny v podobě snímatelné počítačem.

c)

Změny v seznamu podle písmene a) se předávají Komisi nejméně pět dní přede dnem, kdy plavidlo nově uvedené na seznamu vpluje do vod východního Atlantiku. Komise zasílá tyto změny neprodleně sekretariátu ICCAT.

2.

a)

Zakazuje se vykládat nebo překládat z plavidel uvedených v bodu 1 této přílohy jakékoli množství tuňáka obecného uloveného ve východním Atlantiku jinde než v přístavech určených členskými státy nebo smluvními stranami úmluvy.

b)

Členské státy určí místo, které slouží pro vykládku, nebo místo blízko pobřeží (určené přístavy), kde je povolena vykládka a překládka tuňáka obecného.

c)

Členské státy předloží Komisi každoročně do 1. dubna seznam určených přístavů. Komise tyto informace předá výkonnému sekretariátu ICCAT každoročně do 15. dubna. Veškeré pozdější změny seznamu se oznamují Komisi za účelem předání výkonnému sekretariátu ICCAT nejméně patnáct dní před vstupem změny v platnost.

3.

Odchylně od článku 7 nařízení (EHS) č. 2847/93 oznámí velitel plavidla Společenství uvedeného v odstavci 1 a 2 uvedeného článku nebo jeho zástupce příslušnému orgánu členského státu (včetně příslušného orgánu členského státu vlajky) nebo smluvní strany úmluvy, jejichž přístavy nebo vykládkové zařízení hodlá využít, nejméně čtyři hodiny před předpokládaným časem připlutí do přístavu:

a)

předpokládaný čas připlutí;

b)

odhadované množství tuňáka obecného na palubě;

c)

oblast, ve které byl odlov proveden.

4.

Každý členský stát zavede režim podávání zpráv o odlovu, který zajistí účinné sledování využívání kvóty každého plavidla.

5.

Úlovky tuňáka obecného nelze nabízet k maloobchodnímu prodeji konečnému zákazníkovi, nezávisle na způsobu prodeje, pokud vhodné označení nebo štítek neuvádí:

a)

druh, použité lovné zařízení;

b)

oblast a datum odlovu.

6.

Členské státy, jejichž plavidla s návnadou jsou oprávněna lovit tuňáka obecného ve východním Atlantiku, zavedou tyto požadavky na ocasní štítek:

a)

ocasní štítky musí být upevněny na každého tuňáka obecného bezprostředně po vykládce;

b)

každý ocasní štítek nese jedinečné identifikační číslo a je uveden ve statistických dokumentech týkajících se tuňáka obecného a vyznačen na vnější straně každého balení obsahujícího tuňáka.


PŘÍLOHA II

Specifikace pro lodní deníky

Minimální specifikace pro lodní deníky:

1.

Stránky lodního deníku musí být očíslovány.

2.

Lodní deník musí být vyplňován denně (do půlnoci) nebo před příjezdem do přístavu.

3.

Lodní deník musí být doplněn v případě inspekcí na moři.

4.

V lodním deníku je třeba nechat jednu kopii každé stránky.

5.

Lodní deníky musí být uchovány na palubě s cílem pokrýt dobu jednoho roku činnosti.

Minimální standardní informace pro lodní deníky:

1.

Jméno a adresa velitele.

2.

Data a přístavy vyplutí, data a přístavy připlutí.

3.

Název plavidla, registrační číslo, číslo ICCAT a číslo Mezinárodní námořní organizace (pokud je přiděleno). V případě společných rybolovných operací názvy plavidel, registrační čísla, čísla ICCAT a čísla Mezinárodní námořní organizace (pokud jsou přidělena) všech plavidel zapojených do operace.

4.

Lovné zařízení:

a)

typ kódu FAO;

b)

rozměry (délka, velikost ok sítě, počet háčků …).

5.

Operace na moři, (nejméně) jeden řádek na každý den plavby, uvádějící:

a)

činnosti (rybolov, plavba …);

b)

poloha: přesné denní polohy (ve stupních a minutách), zaznamenané pro každou rybolovnou operaci nebo v poledne, pokud daný den rybolov neprobíhal;

c)

záznamy o úlovcích.

6.

Identifikace druhu:

a)

podle kódu FAO;

b)

zaokrouhlená hmotnost (RWT) v kilogramech za den.

7.

Podpis velitele.

8.

Podpis pozorovatele (je-li přítomen).

9.

Prostředky měření hmotnosti: odhad, vážení na palubě.

10.

Lodní deník se vede v ekvivalentu živé hmotnosti ryb a uvádí vyrovnávací koeficienty používané při hodnocení.

Minimální informace pro případ vykládky, překládky nebo přemístění:

1.

Data a přístav vykládky/překládky/přemístění.

2.

Produkty:

a)

obchodní úprava;

b)

počet ryb nebo krabic a množství v kilogramech.

3.

Podpis velitele nebo zástupce plavidla.


PŘÍLOHA III

Prohlášení ICCAT o překládce/přemístění

Image

V případě přemístění živých ryb uveďte počet ryb a živou hmotnost.

Image

Povinnosti v případě překládky/přemístění:

1.

Originál prohlášení o přemístění/překládce musí být předán přijímajícímu vlečnému/zpracovatelskému/přepravnímu plavidlu.

2.

Opis prohlášení o přemístění/překládce musí uchovávat příslušné rybářské plavidlo provádějící odlov.

3.

Další operace přemístění/překládky povoluje smluvní strana, která povolila činnost plavidla.

4.

Originál prohlášení o přemístění/překládce musí uchovávat přijímající plavidlo, které převzalo ryby, do okamžiku připlutí k hospodářství nebo místu vykládky.

5.

Operace překládky nebo přemístění se zaznamená v lodním deníku každého plavidla, které se účastní operace.


PŘÍLOHA IV

Program společné mezinárodní inspekce ICCAT

Komise se na svém čtvrtém pravidelném zasedání (Madrid, listopad 1975) dohodla:

že podle odstavce 3 článku IX úmluvy doporučuje komise ICCAT stanovit následující pravidla pro mezinárodní kontrolu mimo vody podléhající vnitrostátní jurisdikci, aby bylo zajištěno uplatnění úmluvy a opatření platných v rámci úmluvy:

1.

Kontrolu provádějí inspektoři rybářských kontrolních služeb podléhajících vládám smluvních stran. Jména inspektorů určených za tím účelem jejich vládami se oznamují komisi ICCAT.

2.

Plavidla s inspektory na palubě vyvěšují zvláštní vlajku nebo praporek schválený komisí ICCAT s cílem signalizovat, že inspektor plní služební povinnosti v rámci mezinárodní inspekce. Názvy takto používaných plavidel, která mohou být zvláštními inspekčními plavidly nebo rybářskými plavidly, se oznamují komisi ICCAT, jakmile to je možné.

3.

Každý inspektor musí mít u sebe průkaz vystavený orgány státu vlajky v podobě schválené komisí ICCAT, vydaný inspektorovi při jeho jmenování a potvrzující, že inspektor je oprávněn jednat podle pravidel schválených komisí ICCAT.

4.

S výhradou pravidel dohodnutých podle bodu 9 zastaví plavidlo lovící tuňáka obecného nebo tuňákovité v oblasti úmluvy mimo vody podléhající vnitrostátní jurisdikci po obdržení příslušného signálu v souladu s mezinárodním signálním kódem od lodi s inspektorem na palubě, pokud právě neprovádí rybářské operace; pokud je právě provádí, zastaví ihned po jejich ukončení. Velitel (1) plavidla povolí inspektorovi, který může být v doprovodu svědka, aby vstoupil na palubu. Velitel umožní inspektorovi zkontrolovat úlovek nebo zařízení a všechny příslušné dokumenty, které inspektor považuje za nutné, s cílem ověřit, zda jsou plněna platná doporučení komise ICCAT týkající se státu vlajky dotčeného plavidla, a inspektor může požadovat veškerá vysvětlení, která považuje za nezbytná.

5.

Při vstupu na palubu plavidla se inspektor prokazuje průkazem popsaným v bodu 3 výše. Inspekce plavidla se provádějí způsobem omezujícím na minimum zásahy a obtíže a zabraňujícím snížení jakosti ryb. Inspektor omezí své šetření na zjištění, zda jsou dodržována doporučení komise ICCAT platná pro stát vlajky dotčeného plavidla. Během provádění kontroly může požádat velitele o veškerou nezbytnou pomoc. O své inspekci vypracuje zprávu ve formě schválené komisí ICCAT. Inspektor podepisuje zprávu v přítomnosti velitele plavidla, který má právo doplnit do zprávy jakékoli připomínky, které považuje za vhodné a které musí podepsat. Kopie zprávy se předají veliteli plavidla a vládě, které podléhá inspektor, jenž předá kopie příslušným orgánům státu vlajky plavidla a komisi ICCAT. Pokud je zjištěno jakékoli porušení doporučení, měl by inspektor, je-li to možné, informovat rovněž příslušné orgány státu vlajky oznámené komisi ICCAT a každé inspekční plavidlo státu vlajky, o němž ví, že se nachází poblíž.

6.

Odporování inspektorovi nebo neplnění jeho pokynů posuzuje stát vlajky plavidla stejně, jako by se jednalo o odporování inspektorovi vlastního státu a neplnění jeho pokynů.

7.

Inspektoři plní své úkoly podle těchto pravidel v souladu s pravidly stanovenými v tomto doporučení, avšak nadále podléhají operativní kontrole svých vnitrostátních orgánů a jsou vůči nim odpovědni.

8.

Vlády smluvních stran berou v úvahu zprávy zahraničních inspektorů a jednají na jejich základě v rámci těchto pravidel stejným způsobem, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, jako na základě zpráv vnitrostátních inspektorů. Tento bod neukládá vládě smluvní strany povinnost přikládat zprávě zahraničního inspektora vyšší důkazní hodnotu, než jakou by tato zpráva měla v zemi inspektora. Vlády smluvních stran spolupracují, aby usnadnily soudní a jiná řízení, která jsou důsledkem zprávy inspektora v rámci těchto pravidel.

9.

a)

Do 1. března každého roku vlády smluvních stran informují komisi ICCAT o svých předběžných plánech účasti na těchto pravidlech v následujícím roce a komise ICCAT může vládám smluvních stran navrhnout koordinaci vnitrostátních operací v této oblasti, včetně počtu inspektorů a plavidel s inspektory.

b)

Pravidla stanovená v tomto doporučení a plány účasti se použijí mezi vládami smluvních stran, pokud se navzájem nedohodnou jinak; každá taková dohoda se oznámí komisi ICCAT:

Podmínkou však je, že provádění programu mezi jakýmikoli dvěma vládami smluvních stran se pozastaví, pokud jedna z nich zašle komisi ICCAT oznámení za tím účelem, a to až do dosažení dohody.

10.

a)

Lovné zařízení se kontroluje v souladu s platnými předpisy pro podoblast, v níž se inspekce koná. Inspektor uvede ve své zprávě povahu tohoto porušení.

b)

Inspektoři mají právo prověřit veškeré používané lovné zařízení nebo lovné zařízení nacházející se palubě, které je připraveno k použití.

11.

Inspektor připevní ke každému kontrolovanému lovnému zařízení, které se jeví být v rozporu s doporučeními komise ICCAT platnými pro stát vlajky dotčeného plavidla, identifikační značku schválenou komisí ICCAT a zaznamená tuto skutečnost do své zprávy.

12.

Inspektor může pořizovat fotografie lovného zařízení, aby dokumentoval znaky, které podle jeho názoru nejsou v souladu s platnými předpisy; v takovém případě by fotografované objekty měly být uvedeny ve zprávě a kopie fotografií by měly být připojeny ke kopii zprávy určené pro stát vlajky.

13.

Inspektor je oprávněn, s výhradou určitých omezení stanovených komisí ICCAT, zkontrolovat vlastnosti úlovků, aby určil, zda jsou dodržována doporučení komise ICCAT. Svá zjištění sdělí co nejdříve orgánům státu vlajky kontrolovaného plavidla. (Dvouletá zpráva 1974–75, část II).

Praporek ICCAT:

Image


(1)  Velitelem se rozumí osoba odpovědná za plavidlo.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/25


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1560/2007

ze dne 17. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz (2) uvádí, že každý členský stát má zavést režim identifikace a evidence ovcí a koz v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení.

(2)

Uvedené nařízení rovněž stanoví, že od 1. ledna 2008 je elektronická identifikace povinná pro všechna zvířata narozená po uvedeném dni.

(3)

Kromě toho uvedené nařízení stanoví, že do 30. června 2006 předloží Komise Radě zprávu o používání elektronického identifikačního systému, spolu s vhodnými návrhy, o nichž Rada rozhodne a potvrdí, případně pozmění datum zavedení povinného používání uvedeného systému a případně aktualizuje některá technická hlediska týkající se provádění elektronické identifikace.

(4)

Ze zprávy Komise vyplývá, že není možné odůvodnit datum 1. ledna 2008 jako datum pro zavedení povinné elektronické identifikace. Toto datum by tedy mělo být změněno, tedy posunuto na 31. prosinec 2009, aby členské státy mohly přijmout opatření nezbytná k řádnému provádění systému s ohledem na jeho současný a potenciální hospodářský dopad.

(5)

Několik členských států již vyvinulo technologii nezbytnou pro zavedení elektronické identifikace a získalo s jejím používáním značné zkušenosti. Nemělo by jim být bráněno zavést ji na vnitrostátní úrovni, považují-li to za vhodné. Jejich zkušenosti by poskytly Komisi a ostatním členským státům další cenné informace o technických důsledcích elektronické identifikace a o jejím dopadu.

(6)

S ohledem na hospodářský význam tohoto nařízení je třeba se opřít o naléhavé důvody podle bodu I.3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o založení Evropského společenství a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(7)

Jelikož má být toto nařízení použitelné ode dne 1. ledna 2008, mělo by v platnost vstoupit okamžitě.

(8)

Nařízení (ES) č. 21/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 21/2004 se mění takto:

1.

V čl. 9 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   Od 31. prosince 2009 je elektronická identifikace v souladu s hlavními směry uvedenými v odstavci 1 a v souladu s příslušnými ustanoveními oddílu A přílohy povinná pro všechna zvířata.“

2.

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Před 31. prosincem 2009 mohou členské státy zavést povinné používání elektronické identifikace pro zvířata narozená na jejich území.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Stanovisko ze dne 13. prosince 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1561/2007

ze dne 21. prosince 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 21. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

AL

72,5

IL

171,5

MA

92,0

TN

148,3

TR

147,6

ZZ

126,4

0707 00 05

JO

189,0

MA

57,0

TR

82,0

ZZ

109,3

0709 90 70

MA

90,5

TR

115,7

ZZ

103,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

74,3

ZA

34,0

ZW

28,6

ZZ

51,2

0805 20 10

MA

67,2

ZZ

67,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

74,2

ZZ

57,1

0805 50 10

EG

62,8

MA

121,9

TR

121,5

ZA

65,9

ZZ

93,0

0808 10 80

CA

100,6

CN

90,8

MK

29,7

US

80,7

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

112,5

ZZ

76,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1562/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. ledna 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. ledna 2008 až do vstupu v platnost nového stanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. ledna 2008 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6). Nařízení (ES) č. 1784/2003 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 1. ledna 2008

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

14.12.2007-20.12.2007

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

288,59

119,18

Cena FOB USA

462,80

452,80

432,80

171,31

Prémie – Záliv

15,66

Prémie – Velká jezera

15,87

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

55,72 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

49,48 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1563/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se pro rok 2008 otevírají dovozní celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba pro rok 2008 otevřít celní kvóty Společenství pro skopové a kozí maso. Cla a množství uvedená v nařízení (ES) č. 2529/2001 by měla být stanovena v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami platnými pro rok 2008.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 312/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se pro Společenství provádějí ustanovení o celních sazbách stanovených v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (2), stanovilo doplňkovou dvoustrannou celní kvótu ve výši 2 000 tun s 10 % ročním nárůstem původního množství, která se otevírá od 1. února 2003 pro kód produktu 0204. Ke kvótě GATT/WTO pro Chile se proto připočte dalších 200 tun a obě kvóty je třeba v roce 2008 i nadále spravovat stejným způsobem.

(3)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, uzavřená na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (3), jež byla schválena rozhodnutím Rady 2007/138/ES (4), poskytuje v rámci roční celní kvóty pro Island dodatečné množství 500 tun (hmotnosti jatečně upraveného těla) čerstvého, chlazeného, zmrazeného nebo uzeného skopového masa. Je proto třeba odpovídajícím způsobem upravit množství určené pro Island.

(4)

Některé kvóty jsou stanoveny pro období od 1. července daného roku do 30. června následujícího roku. Protože dovozy by podle tohoto nařízení měly být spravovány na základě kalendářního roku, jsou odpovídající množství, jež mají být stanovena pro kalendářní rok 2008 s ohledem na dané kvóty, stanovena jako součet polovičního množství pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 a polovičního množství pro období od 1. července 2008 do 30. června 2009.

(5)

Je třeba stanovit hmotnostní ekvivalent jatečně upraveného těla, aby bylo zajištěno řádné fungování celních kvót Společenství. Dále, jelikož některé celní kvóty předpokládají možnost volby mezi dovozem živých zvířat a dovozem jejich masa, je třeba stanovit převodní koeficient.

(6)

Kvóty produktů ze skopového a kozího masa by měly být odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1439/95 ze dne 26. června 1995, kterým stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa (5), spravovány ve shodě s čl. 16 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2529/2001. To by se mělo provést v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6).

(7)

Celní kvóty podle tohoto nařízení je třeba považovat zpočátku za nekritické ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud se spravují podle systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Dále je třeba oprávnit celní orgány, aby netrvaly na složení jistoty pro zboží původně dovážené v rámci uvedených kvót v souladu s čl. 308c odst. 1 a čl. 248 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93. Vzhledem ke zvláštnostem přechodu z jednoho systému správy na jiný by se neměl použít čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení.

(8)

Je třeba specifikovat, jaké doklady osvědčující původ produktů musí hospodářské subjekty předložit, aby mohly využívat celní kvóty systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

(9)

Při dovozu produktů ze skopového masa je pro celní orgány obtížné stanovit, zda pocházejí z tuzemských ovcí nebo jiných ovcí, pro které platí jiné celní sazby. Proto je vhodné stanovit, že důkaz původu musí v tomto smyslu obsahovat náležité objasnění.

(10)

V souladu s kapitolou II směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (7), a směrnicí Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (8), mohou být povoleny pouze dovozy pro produkty, které splňují požadavky postupů potravinového řetězce a pravidla a kontroly platné ve Společenství.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovce a kozy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení otevírá dovozní celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso pro období od 1. ledna do 31. prosince 2008.

Článek 2

Cla platná pro produkty v rámci kvót uvedených v článku 1, kódy KN, země původu, uvedené podle skupin, a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze.

Článek 3

1.   Množství vyjádřená ekvivalentem hmotnosti jatečně upravených těl pro dovoz produktů v rámci kvót uvedených v článku 1 jsou stanovena v příloze.

2.   Za účelem výpočtu množství „ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl“ uvedeného v odstavci 1 se čistá hmotnost produktů ze skopového a kozího masa vynásobí těmito koeficienty:

a)

u živých zvířat: 0,47;

b)

u vykostěného masa jehňat a kůzlat: 1,67;

c)

u vykostěného skopového a kozího masa jiného než jehněčího a kůzlečího a jejich směsí: 1,81;

d)

u nevykostěných produktů: 1,00.

„Kůzletem“ se rozumí koza do stáří jednoho roku.

Článek 4

Odchylně od hlavy II A a B nařízení (ES) č. 1439/95 se celní kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení spravují podle systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 od 1. ledna do 31. prosince 2008. Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužijí. Nepožadují se žádné dovozní licence.

Článek 5

1.   Za účelem využívání celních kvót stanovených v příloze musí být celním orgánům Společenství předložen platný doklad o původu vydaný příslušnými orgány dotyčné třetí země a celní prohlášení o propuštění do volného oběhu pro dotyčné zboží.

Původ produktů podléhajících jiným celním kvótám než těm, jež vyplývají z preferenčních celních dohod, se stanoví v souladu s platnými předpisy Společenství.

2.   Důkazem původu uvedeným v odstavci 1 je:

a)

v případě celní kvóty, která je součástí preferenční celní dohody, důkaz stanovený v uvedené dohodě;

b)

v případě ostatních celních kvót je to doklad stanovený v souladu s článkem 47 nařízení (EHS) č. 2454/93 a kromě bodů uvedených ve zmíněném článku ještě tyto údaje:

kód KN (přinejmenším čtyři první číslice),

pořadové číslo nebo pořadová čísla dotyčné celní kvóty,

celková čistá hmotnost na kategorii koeficientu, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení;

c)

v případě země, jejíž kvóty patří pod písmena a) a b) a byly seskupeny, důkaz uvedený v písmenu a).

Pokud se důkaz původu uvedený v písmenu b) předkládá jako podklad k jedinému prohlášení o propuštění do volného oběhu, může obsahovat několik pořadových čísel. Ve všech ostatních případech může obsahovat pouze jedno pořadové číslo.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 305/2005 (Úř. věst. L 52, 25.2.2005, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 28.

(5)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 272/2001 (Úř. věst. L 41, 10.2.2001, s. 3).

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(7)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(8)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).


PŘÍLOHA

Skopové a kozí maso (v tunách ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl)

Celní kvóty společenství pro rok 2008

Skupina zemí č.

Kódy KN

Valorické clo

%

Specifické clo

EUR/100 kg

Pořadové číslo v systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

Původ

Roční objem v tunách ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla

Živá zvířata

(koeficient = 0,47)

Vykostěné jehněčí (1)

(koeficient = 1,67)

Vykostěné skopové maso (2)

(koeficient = 1,81)

Nevykostěné maso a jatečně upravená těla

(koeficient = 1,00)

1

0204

nula

nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrálie

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile

6 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

Ostatní (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

nula

nula

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  A kůzlečí maso.

(2)  A kozí maso kromě kůzlečího masa.

(3)  „Ostatní“ se vztahuje na všechny původy, mimo země uvedené v této tabulce.

(4)  „Erga omnes“ se vztahuje na všechny původy, včetně zemí uvedených v této tabulce.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1564/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 979/2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 979/2007 (2) stanoví, že při předložení první žádosti týkající se daného celního kvótového podobdobí předkládají žadatelé důkaz, že v každém z období uvedených v uvedeném článku dovezli či vyvezli nejméně 50 tun produktů, které jsou uvedeny v seznamu v článku 1 nařízení (EHS) č. 2759/75.

(2)

Je nezbytné upřesnit, aby provozovatel předložil důkaz svých předchozích zkušeností společně s první žádostí pro dané roční kvótové období. První žádost lze předložit na kterékoli podobdobí daného kvótového roku, a pokud provozovatel požádá o několik podobdobí, stačí důkaz předložit pouze jednou.

(3)

Nařízení (ES) č. 979/2007 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 4 nařízení (ES) č. 979/2007 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pro účely uplatňování článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládají žadatelé o dovozní licenci při předložení své první žádosti týkající se daného ročního kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období podle uvedeného článku dovezli či vyvezli nejméně 50 tun produktů, na něž se vztahuje článek 1 nařízení (EHS) č. 2759/75.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 217, 22.8.2007, s. 12.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1565/2007

ze dne 21. prosince 2007

o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 písm. a) a čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací (2), schválená rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (3), stanoví úplnou liberalizaci dvojstranného obchodu se sýry od 1. června 2007 po pětiletém procesu přechodu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (4), ve znění nařízení (ES) č. 487/2007 (5), proto nadále nestanoví dovozní kvóty a dovozní cla na sýr pocházející ze Švýcarska. V této souvislosti a vzhledem k pružnosti požadavku na dovozní licenci zavedeného v čl. 26 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1255/1999 ve znění nařízení (ES) č. 1152/20076 (6) je třeba zrušit předkládání dovozní licence pro všechny sýry dovážené ze Švýcarska.

(3)

Článek 19a nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že dovozy mléčných výrobků jsou spravovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a až 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7). Díky tomuto systému správy a jeho postupům se stávají dovozní licence nadbytečnými, a jejich předkládání by proto mělo být zrušeno.

(4)

Některé licence na sýry pocházející ze Švýcarska a na dovozy mléčných výrobků v rámci kvót spravovaných podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ uvedené v kapitole Ia nařízení (ES) č. 2535/2001 budou nadále platné po 1. lednu 2008. Závazky vzniklé v souvislosti s těmito licencemi musí být dodrženy, jinak propadne složená jistota. Vzhledem k tomu, že od uvedeného data se mohou tyto dovozy uskutečňovat bez licence a bez finančních poplatků s ní spojených, by měli mít dovozci, kteří jsou držiteli takové licence, která nebyla k uvedenému datu zcela využita, možnost požádat o uvolnění složené jistoty a dosáhnout tohoto požadavku.

(5)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT 1994 (8), schválená rozhodnutím Rady 2007/867/ES ze dne 20. prosince 2007 (9), stanoví změnu celní kvóty na máslo uvedené v seznamu koncesí CXL/Evropská společenství sestaveném na základě uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. Příloha III.A nařízení (ES) č. 2535/2001 by měla být odpovídajícím způsobem přizpůsobena.

(6)

Přílohy IV a V nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví velmi složitý mechanismus a komplikovaný postup pro kontrolu dodržení obsahu tuku ze strany Nového Zélandu i Společenství. Nově přijatý popis kvóty, v němž se zvyšuje rozsah obsahu tuku z 80–82 % na 80–85 %, umožňuje zjednodušit kontrolní postupy, zejména vypuštěním interpretace výsledků kontroly u obsahu tuku na základě směrodatné odchylky v běžných výrobních podmínkách. Zjednodušení navíc přináší značné snížení administrativní zátěže a nákladů pro obě smluvní strany a usnadňuje přístup ke kvótě jak pro vývozce, tak pro dovozce.

(7)

Ustanovení čl. 33 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že vydávající subjekt na Novém Zélandu bude vydávat osvědčení IMA 1 dříve, než uvedený produkt opustí území vydávajícího státu. Máslo spadající do kvótového roku 2008 může být z Nového Zélandu odesíláno od listopadu 2007. Vzhledem k tomu, že na tyto zásilky není možno použít nová ustanovení nařízení (ES) č. 2535/2001 ve znění tohoto nařízení, a protože řádné provedení nových ustanovení vyžaduje určitý čas, neměl by se čl. 33 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2535/2001 použít pro období od 1. listopadu 2007 do 31. ledna 2008.

(8)

Současně je třeba v příloze XII nařízení (ES) č. 2535/2001 aktualizovat některé údaje vztahující se k novozélandskému vydávajícímu subjektu.

(9)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Pro usnadnění kontrol podle přílohy IV nařízení (ES) č. 2535/2001 zavedlo rozhodnutí Komise 2001/651/ES (10) směrodatnou odchylku obsahu tuku v běžných výrobních podmínkách pro máslo dovážené z Nového Zélandu. Podle nové úpravy, která umožňuje rozšířit popis kvóty na nesolené máslo, je možno zrušit interpretaci výsledků kontroly a následně složitý postup stanovení směrodatné odchylky v běžných výrobních podmínkách. Proto se rozhodnutí 2001/651/ES stalo bezpředmětným a mělo by být zrušeno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Aniž je dotčena hlava II nařízení (ES) č. 1291/2000 a pokud toto nařízení nestanoví jinak, požaduje se k dovozu mléčných výrobků předložení dovozní licence.“

2.

Článek 19a se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Dovoz v rámci kvót uvedených v odstavci 1 není podmíněn předložením dovozní licence.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

3.

Článek 20 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

v příloze 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

4.

Za článek 22 se vkládá kapitola, která zní:

„KAPITOLA IIa

DOVOZ MIMO RÁMEC KVÓT BEZ PŘEDLOŽENÍ DOVOZNÍ LICENCE

Článek 22a

1.   Tento článek se použije na preferenční dovozy uvedené v článku 3 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty.

2.   Všechny produkty kódu KN 0406 pocházející ze Švýcarska jsou osvobozeny od dovozního cla a od předložení dovozní licence.

3.   Osvobození od cla se použije pouze při předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu doprovázeného dokladem o původu vydaným podle protokolu 3 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací podepsané v Bruselu dne 22. července 1972.“

5.

Článek 38 se zrušuje.

6.

V čl. 40 odst. 1 se druhý, třetí a čtvrtý pododstavec zrušují.

7.

Část D přílohy II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

8.

Příloha III.A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

9.

Příloha IV se mění podle přílohy III tohoto nařízení.

10.

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

11.

V příloze VIII se první pododstavec bodu 2 nahrazuje tímto:

„Subjekt vydávající osvědčení IMA 1 může zrušit určité osvědčení IMA 1 nebo jeho část pro množství, na které se toto osvědčení vztahuje a které bylo zničeno nebo se stalo nevhodným k prodeji za okolností, které nastaly nezávisle na vůli vývozce. Pokud byla zničena nebo se stala nevhodnou k prodeji část množství, na něž se vztahuje osvědčení IMA 1, může být pro zbývající množství vydáno náhradní osvědčení IMA 1. V případě novozélandského másla uvedeného v příloze III.A se pro tento účel použije původní identifikační list produktu. Náhradní osvědčení má stejnou dobu platnosti jako původní osvědčení. V takovém případě se do kolonky 17 náhradního osvědčení IMA 1 zapíšou slova „platné do 00.00.0000““.

12.

Příloha X se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

13.

V příloze XII se údaje týkající se Nového Zélandu nahrazují tímto:

„Nový Zéland

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Máslo

Máslo

Máslo

Sýr k dalšímu zpracování

Čedar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 894 2500

Fax (64-4) 894 2501“

Článek 2

Na žádost zúčastněných stran se jistoty složené na vydání dovozních licencí uvolňují za těchto podmínek:

a)

licence jsou vydávány na dovoz v rámci kvót uvedených v kapitole Ia nebo jsou vydávány na dovoz produktů kódu KN 0406 pocházejících ze Švýcarska;

b)

platnost licencí neskončila do 1. ledna 2008;

c)

licence byly do 1. ledna 2008 využity pouze částečně nebo nebyly využity vůbec.

Článek 3

Odchylně od čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 se čl. 33 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení nepoužije od 1. listopadu 2007 do 31. ledna 2008 na dovozy související s kvótovým rokem 2008.

Článek 4

Rozhodnutí 2001/651/ES se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008. Článek 3 se však použije od 1. listopadu 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (ES) č. 1255/1999 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1324/2007 (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 14).

(5)  Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 8.

(6)  Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  Viz strana 95 v tomto čísle Úředního věstníku.

(9)  Viz strana 95 v tomto čísle Úředního věstníku.

(10)  Úř. věst. L 229, 25.8.2001, s. 24. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/584/ES (Úř. věst. L 255, 31.7.2004, s. 41).


PŘÍLOHA I

„II.D

Snížené clo podle přílohy 2 dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty

Kód KN

Popis

Clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

od 1. června 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Speciální mléko pro kojence (1), v hermeticky uzavřených přepravních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 500 g, o obsahu tuku vyšším než 10 % hmotnostních

43,80


(1)  ‚Speciálním mlékem pro kojence‘ se rozumí produkty prosté patogenních zárodků a obsahující v jednom gramu méně než 10 000 životaschopných aerobních bakterií a méně než 2 koliformní bakterie.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III.A

Celní kvóty podle dohod GATT/WTO specifikované podle zemí původu: novozélandské máslo

Kód KN

Popis

Země původu

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

Maximální půlroční kvóta

(množství v tunách)

Kvóta

Část A

Číslo kvóty

09,4195

Kvóta

Část B

Číslo kvóty

09,4182

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu

Nový Zéland

74 693 tun

Půlroční kvóta od ledna 2008

37 346,5 tun

20 540,5 tun

16 806 tun

70,00

viz příloha IV“

ex 0405 10 30

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané ‚Ammix‘ a ‚Roztíratelný‘)


PŘÍLOHA III

Příloha IV nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

„KONTROLA HMOTNOSTI A OBSAHU TUKU V MÁSLE POCHÁZEJÍCÍM Z NOVÉHO ZÉLANDU, DOVÁŽENÉM PODLE ODDÍLU 2 KAPITOLY 3 NAŘÍZENÍ (ES) č. 2535/2001“.

2)

V části 1 se zrušuje písmeno e).

3)

Část 2 se mění takto:

a)

bod 2.2 se mění takto:

i)

v písmenu e) se zrušuje třetí odrážka,

ii)

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

v kolonce 13: nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních tuku“;

b)

bod 2.3 se zrušuje.

4)

Část 4 se mění takto:

a)

do bodu 4.1 se doplňují tyto odstavce:

„Příslušné orgány odeberou duplicitní vzorky, z nichž jeden bude bezpečně uschován pro případ sporu.

Laboratoř provádějící zkoušky musí být schválena členským státem k provádění úředních analýz a daný členský stát ji musí uznat jako způsobilou k použití výše uvedené metody; tuto způsobilost dokazuje plnění kritérií opakovatelnosti při analýze slepých duplikátů a úspěšné absolvování zkoušek způsobilosti.“;

b)

bod 4.2 se zrušuje;

c)

bod 4.3 se nahrazuje tímto:

„4.3.   Interpretace výsledků kontroly – aritmetický průměr

a)

Požadavky týkající se obsahu tuku se považují za splněné, pokud aritmetický průměr výsledků vzorku nepřekračuje 84,4 %.

Příslušné orgány Komisi neprodleně oznámí všechny případy nesplnění tohoto požadavku.

b)

Pokud není splněn požadavek uvedený v písmenu a), doveze se v souladu s článkem 36 šarže, k níž se vztahuje příslušná dovozní licence a osvědčení IMA 1, kromě případu, kdy tyto požadavky splňují výsledky analýzy duplicitních vzorků uvedené v bodě 4.5“;

d)

bod 4.4 se zrušuje;

e)

bod 4.5 se nahrazuje tímto:

„4.5.   Sporné výsledky

Dotyčný dovozce může vznést námitky proti výsledkům analýzy, které získala laboratoř příslušných orgánů, a to do sedmi pracovních dní po obdržení těchto výsledků, a musí se zavázat, že uhradí náklady na analýzu duplicitních vzorků. V takovém případě příslušné orgány zašlou zapečetěné duplikáty vzorků analyzovaných v jejich laboratoři do jiné laboratoře. Tato druhá laboratoř musí být schválena členským státem k provádění úředních analýz a daný členský stát ji musí uznat jako způsobilou k použití metody uvedené v bodě 4.1; tuto způsobilost dokazuje plnění kritérií opakovatelnosti při analýze slepých duplikátů a úspěšné absolvování zkoušek způsobilosti.

Uvedená druhá laboratoř neprodleně sdělí výsledky své analýzy příslušným orgánům.

Závěry druhé laboratoře jsou konečné.“;

f)

bod 4.6 se zrušuje.


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA V

Image


PŘÍLOHA V

Příloha X nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

a)

Kolonka 7 se nahrazuje tímto:

7.   Značky, čísla, počet a druh balení; podrobný popis KN a osmimístný kód KN produktu, před nímž je uvedeno slovo „ex“, a údaje o jeho obchodní úpravě.

Viz připojený identifikační list produktu, odkaz:

Kód KN ex 0405 10 – Máslo, minimálně šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak nejvýše 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany

Registrační číslo továrny

Datum výroby

Aritmetický průměr hmotnosti prázdných plastových obalů

b)

Kolonka 13 se nahrazuje tímto:

13.   Obsah tuku v procentech hmotnostních


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1566/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání (1), a zejména na článek 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (2) stanoví, že činnosti prováděné v rámci působnosti společné rybářské politiky se zakazují, pokud velitel bez zbytečného prodlení nezaznamenává a nepředává údaje o rybolovných činnostech včetně vykládek a překládek a pokud kopie záznamů nejsou zpřístupněny příslušným orgánům.

(2)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1966/2006 se povinnost elektronicky zaznamenávat a předávat údaje z lodního deníku, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce použije na velitele rybářských plavidel Společenství o celkové délce přesahující 24 metrů do 24 měsíců od vstupu prováděcích pravidel v platnost a na velitele rybářských plavidel Společenství o celkové délce přesahující 15 metrů do 42 měsíců od vstupu těchto prováděcích plavidel v platnost.

(3)

Každodenní hlášení rybolovných činností umožňuje výrazně zvýšit účinnost sledování, kontroly a dohledu na moři i na zemi.

(4)

Článek 6 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (3) stanoví, že velitelé rybářských plavidel Společenství vedou o svých operacích lodní deník.

(5)

Článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 stanoví, že velitel nebo zástupce velitele každého rybářského plavidla Společenství, jehož celková délka je 10 metrů nebo vyšší, předá, po každém vyplutí a do 48 hodin po vykládce, příslušným orgánům členských států vykládky prohlášení.

(6)

Článek 9 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 stanoví, že dražební střediska nebo jiné organizace nebo osoby schválené členskými státy, které zajišťují první prodej produktů rybolovu, předloží při prvním prodeji příslušným orgánům členského státu, na jehož území jsou produkty poprvé uvedeny na trh, doklad o prodeji.

(7)

Článek 9 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 rovněž stanoví, že pokud se první uvedení produktů rybolovu na trh neuskuteční v členském státě, kde byly produkty vyloženy, členský stát odpovědný za kontrolu prvního uvedení na trh zajistí, aby byla kopie dokladu o prodeji co nejrychleji předložena příslušným orgánům odpovědným za kontrolu vykládky těchto produktů.

(8)

Článek 19 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 požaduje, aby členské státy vytvořily elektronickou databázi a vypracovaly validační systém sestávající zejména z prověřování pomocí křížových kontrol a kontroly dat.

(9)

Články 19b a 19e nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 požadují, aby velitelé rybářských plavidel Společenství podávali hlášení o intenzitě rybolovu a zaznamenávali je do lodního deníku.

(10)

Článek 5 nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (4) požaduje, aby velitel rybářského plavidla Společenství, které je držitelem povolení k hlubinnému rybolovu, zaznamenával do lodního deníku nebo do formuláře dodaného členským státem vlajky informace o vlastnostech rybolovných zařízení a rybolovných činností.

(11)

Nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (5), stanoví provádění plánů společného nasazení.

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na:

a)

rybářská plavidla Společenství o celkové délce přesahující 24 metrů od 1. ledna 2010;

b)

rybářská plavidla Společenství o celkové délce přesahující 15 metrů od 1. července 2011;

c)

registrované odběratele, registrované dražby nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy, které odpovídají za první prodej produktů rybolovu, s ročním finančním obratem z prvního prodeje produktů rybolovu převyšujícím 400 000 EUR od 1. ledna 2009.

2.   Aniž je dotčen odst. 1 písm. a), použije se toto nařízení na rybářská plavidla Společenství plující pod vlajkou daného členského státu o celkové délce přesahující 24 metrů od dřívějšího data než 1. ledna 2010, pokud tak daný stát stanoví.

3.   Aniž je dotčen odst. 1 písm. b), použije se toto nařízení na rybářská plavidla Společenství plující pod vlajkou daného členského státu o celkové délce přesahující 15 metrů od dřívějšího data než 1. července 2011, pokud tak daný stát stanoví.

4.   Bez ohledu na data stanovená v odstavci 1 písm. a) a b) se může členský stát rozhodnout, že použije toto nařízení na plavidla o maximální délce 15 metrů plující pod jeho vlajkou před těmito daty v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1966/2006.

5.   Členské státy mohou uzavřít dvoustranné dohody o užívání elektronických systémů podávání zpráv na plavidlech plujících pod jejich vlajkou ve vodách spadajících pod jejich svrchovanost nebo jurisdikci pod podmínkou, že plavidla splňují všechny podmínky stanovené v tomto nařízení.

6.   Toto nařízení platí pro rybářská plavidla Společenství bez ohledu na vody nebo přístavy, v nichž provádí své rybolovné činnosti.

7.   Toto nařízení neplatí pro rybářská plavidla Společenství používaná výhradně pro účely akvakultury.

Článek 2

Seznam provozovatelů a plavidel

1.   Každý členský stát vypracuje seznam registrovaných odběratelů, registrovaných dražeb nebo jiných subjektů či osob, které schválil a které odpovídají za první prodej produktů rybolovu s ročním finančním obratem produktů rybolovu převyšujícím 400 000 EUR. Prvním referenčním rokem je rok 2007 a seznam je pravidelně aktualizován od 1. ledna stávajícího roku (roku n) na základě ročního finančního obratu produktů rybolovu převyšujícího 400 000 EUR v roce n–2. Tento seznam se zveřejní na úřední internetové stránce členského státu.

2.   Každý členský stát vypracuje a pravidelně aktualizuje seznamy rybářských plavidel Společenství plujících pod jeho vlajkou, na která se vztahují ustanovení tohoto nařízení v souladu s čl. 1 odst. 2, 3, 4 a 5. Tyto seznamy se zveřejní na úřední internetové stránce členského státu, a to ve formátu stanoveném v rámci konzultací mezi členskými státy a Komisí.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„rybolovnou činností“ se rozumí všechny činnosti související s vyhledáváním ryb, ponořováním, kladením a vytahováním lovného zařízení a vybíráním úlovku z tohoto zařízení;

b)

„plánem společného nasazení“ se rozumí plán, kterým se stanoví operační režimy pronasazování dostupných kontrolních a inspekčních prostředků.

KAPITOLA II

ELEKTRONICKÝ PŘENOS

Článek 4

Informace předávané velitelům plavidel nebo jejich zástupcům

1.   Velitelé rybářských plavidel Společenství předávají údaje z lodního deníku a údaje o překládce elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu vlajky.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství nebo jejich zástupci předávají údaje o vykládce elektronickou cestou příslušným orgánům státu vlajky.

3.   Jestliže rybářské plavidlo Společenství vykládá úlovky v jiném členském státě než v členském státě vlajky, zasílají příslušné orgány členských států vlajky údaje z prohlášení o vykládce elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu, v kterém byly úlovky vyloženy, ihned po obdržení těchto údajů.

4.   Velitelé rybářských plavidel Společenství předávají v případech, kdy to požadují pravidla Společenství, elektronickou cestou příslušnému orgánu členského státu vlajky předběžné oznámení o vplutí do přístavu v době, kdy je jeho předání požadováno.

5.   Jestliže plavidlo hodlá vplout do přístavu v jiném členském státě než v členském státě vlajky, zasílají příslušné orgány členského státu vlajky předběžné oznámení uvedené v odstavci 4 elektronickou cestou příslušným orgánům pobřežního členského státu ihned po jeho obdržení.

Článek 5

Informace předávané subjekty nebo osobami odpovědnými za první prodej nebo převzetí

1.   Registrovaní odběratelé, registrované dražby nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy odpovídající za první prodej produktů rybolovu předávají informace, které je třeba zaznamenat do dokladu o prodeji, elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu, na jehož území dojde k prvnímu uvedení na trh.

2.   Jestliže se první uvedení na trh uskuteční v jiném členském státě než v členském státě vlajky, příslušné orgány členského státu, kde dojde k prvnímu uvedení na trh, zajistí, aby kopie údajů uvedených v dokladech o prodeji byla předložena elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu vlajky po obdržení příslušných informací.

3.   Pokud se první uvedení produktů rybolovu na trh neuskuteční v členském státě, ve kterém byly produkty vyloženy, členský stát, ve kterém se uskuteční první uvedení na trh, zajistí, aby kopie údajů uvedených v dokladu prodeji byla předložena elektronickou cestou ihned po obdržení příslušných informací těmto orgánům:

a)

příslušným orgánům členského státu, ve kterém byly produkty rybolovu vyloženy, a

b)

příslušným orgánům členského státu vlajky plavidla, ze kterého byly produkty rybolovu vyloženy.

4.   Držitel dokladu o převzetí předává elektronickou cestou informace, které je nutno zaznamenat v dokladu o převzetí, příslušným orgánům členského státu, na jehož území se převzetí fyzicky uskuteční.

Článek 6

Periodicita přenosů

1.   Velitel předává údaje z elektronického lodního deníku příslušným orgánům členského státu vlajky nejméně jednou denně nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Tyto údaje rovněž zasílá:

a)

na žádost příslušného orgánu členského státu vlajky;

b)

okamžitě po dokončení poslední rybolovné činnosti;

c)

před vplutím do přístavu;

d)

při každé inspekci na moři;

e)

při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo státem vlajky.

2.   Velitel může předávat opravy elektronického lodního deníku a opravy prohlášení o překládce až do posledního předání na konci rybářského výjezdu a před vplutím do přístavu. Opravy musí být snadno rozpoznatelné. Všechny původní údaje elektronického lodního deníku a jejich opravy uchovávají příslušné orgány členského státu vlajky.

3.   Velitel nebo jeho zástupci předávají prohlášení o vykládce elektronickou cestou ihned poté, co bylo vyplněno prohlášení o vykládce.

4.   Velitel předávajícího plavidla a velitel přijímajícího plavidla předávají údaje o překládce elektronickou cestou ihned po překládce.

5.   Velitel plavidla uchovává kopii údajů uvedených v odstavci 1 na palubě rybářského plavidla po dobu trvání každého rybářského výjezdu až do okamžiku, kdy bylo podáno prohlášení o vykládce.

Článek 7

Formát pro předávání údajů z plavidla příslušnému orgánu jeho státu vlajky

Každý členský stát stanoví formát pro předávání údajů z plavidel plujících pod jeho vlajkou svým příslušným orgánům.

Článek 8

Odpovědní zprávy

Členské státy zajistí, aby plavidlům plujícím pod jejich vlajkou byly vydány odpovědní zprávy při každém předání údajů z lodního deníku, údajů o překládce a vykládce. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

KAPITOLA III

VÝJIMKY

Článek 9

Výjimky

1.   Členský stát může zprostit velitele plavidel plujících pod jeho vlajkou povinností uvedených v čl. 4 odst. 1, jestliže provádějí rybářské výjezdy ve vodách spadajících pod jeho svrchovanost nebo jurisdikci po dobu nejvýše 24 hodin za podmínky, že své úlovky nevyloží mimo území členského státu vlajky.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství jsou zproštěni povinnosti vyplňovat lodní deník, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v tištěné podobě.

3.   Velitelé plavidel Společenství nebo jejich zástupci, kteří vykládají úlovky v jiném členském státě než v členském státě vlajky, jsou osvobozeni od povinnosti předkládat pobřežnímu členskému státu prohlášení o vykládce v tištěné podobě.

4.   Členské státy mohou uzavřít dvoustranné dohody o užívání elektronických systémů podávání zpráv na plavidlech plujících pod jejich vlajkou ve vodách spadajících pod jejich svrchovanost nebo jurisdikci. Plavidla spadající do oblasti působnosti takových dohod jsou zproštěna povinnosti vyplňovat v těchto vodách lodní deník v tištěné podobě.

5.   Velitelé plavidel Společenství, kteří zaznamenávají do svých elektronických lodních deníků údaje o intenzitě rybolovu požadované článkem 19b nařízení (EHS) č. 2847/93, jsou zproštěni povinnosti podávat hlášení o intenzitě rybolovu dálnopisem, prostřednictvím systému sledování plavidel (VMS), faxem, telefonem či radiovým spojením.

KAPITOLA IV

FUNGOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMOVÝCH SYSTÉMŮ A SYSTÉMŮ PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Článek 10

Ustanovení pro případ technického selhání nebo nefunkčnosti elektronických záznamových systémů a systémů podávání zpráv

1.   V případě technického selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému podávání zpráv sděluje velitel nebo vlastník plavidla či jejich zástupci údaje z lodního deníku, prohlášení o vykládce a překládce příslušným orgánům členského státu vlajky způsobem stanoveným členským státem vlajky každý den nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky, a to:

a)

na žádost příslušného orgánu státu vlajky;

b)

okamžitě po dokončení poslední rybolovné činnosti;

c)

před vplutím do přístavu;

d)

při každé inspekci na moři;

e)

při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo státem vlajky.

2.   Příslušné orgány členského státu vlajky aktualizují elektronický lodní deník ihned po obdržení údajů uvedených v odstavci 1.

3.   Rybářské plavidlo Společenství nesmí při technickém selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému podávání zpráv opustit přístav, dokud není plavidlo funkční ke spokojenosti příslušných orgánů členského státu vlajky, nebo dokud příslušné orgány členského státu vlajky nepovolí vyplutí. V okamžiku, kdy členský stát plavidlu plujícímu pod jeho vlajkou povolil vyplout z přístavu v pobřežním členském státu, oznámí tuto skutečnost okamžitě pobřežnímu členskému státu.

Článek 11

Neobdržení údajů

1.   Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle čl. 4 odst. 1 a 2, informují o tom co nejdříve velitele nebo vlastníka plavidla nebo jejich zástupce. Nastane-li tato situace u určitého plavidla více než třikrát během jednoho roku, členský stát vlajky zajistí, aby byl dotčený elektronický systém podávání zpráv zkontrolován. Příslušný členský stát záležitost prošetří, aby zjistil, proč nebyly údaje obdrženy.

2.   Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle čl. 4 odst. 1 a 2 a byla-li poslední poloha přijatá prostřednictvím systému sledování plavidel ve vodách pobřežního členského státu, informují o tom co nejdříve příslušné orgány tohoto pobřežního členského státu.

3.   Velitel či vlastník plavidla nebo jejich zástupce zašlou všechny údaje, které byly oznámeny v souladu s odstavcem 1, příslušným orgánům členského státu vlajky okamžitě po přijetí oznámení.

Článek 12

Selhání přístupu k údajům

1.   Pozorují-li příslušné orgány pobřežního členského státu plavidlo plující pod vlajkou jiného členského státu ve svých vodách a nemají přístup k údajům podle článku 15, požádají příslušné orgány členského státu vlajky o zajištění přístupu.

2.   Není-li přístup uvedený v odstavci 1 zajištěn do čtyř hodin od žádosti, pobřežní členský stát o tom uvědomí členský stát vlajky. Členský stát vlajky zašle po obdržení oznámení bezodkladně údaje pobřežnímu členskému státu jakýmikoli dostupnými elektronickými prostředky.

3.   Pokud pobřežní členský stát neobdrží údaje uvedené v odstavci 2, zašle velitel či vlastník plavidla nebo jejich zástupce údaje a kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 8 příslušným orgánům pobřežního členského státu, a to na vyžádání a dostupnými elektronickými prostředky.

4.   Pokud velitel či vlastník plavidla nebo jejich zástupce nemůže příslušným orgánům pobřežního členského státu poskytnout kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 8, jsou rybolovné činnosti ve vodách pobřežního členského státu vykonávané dotyčným plavidlem zakázány až do té doby, kdy velitel či jeho zástupce mohou uvedeným orgánům poskytnout kopii odpovědní zprávy či údajů uvedených v čl. 6 odst. 1.

Článek 13

Údaje o fungování elektronického systému podávání zpráv

1.   Členské státy udržují databáze o fungování svého elektronického systému podávání zpráv. Databáze obsahují alespoň tyto údaje:

a)

seznam rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, jejichž elektronické systémy podávání zpráv technicky selhaly nebo byly nefunkční;

b)

počet předání elektronického lodního deníku za den a průměrný počet předání obdržených na plavidlo, rozdělených podle členského státu vlajky;

c)

počet obdržených předání prohlášení o vykládce, prohlášení o překládce, dokladu o převzetí a dokladu o prodeji, rozdělených podle státu vlajky.

2.   Souhrny informací o fungování elektronických systémů podávání zpráv členských států se zasílají Komisi na její žádost ve formátu a v časových intervalech, o kterých se rozhodne po konzultaci členských států a Komise.

KAPITOLA V

VÝMĚNA ÚDAJŮ A PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Článek 14

Formát pro výměnu informací mezi členskými státy

1.   Členské státy si vyměňují informace pomocí formátu stanoveného v příloze a založeného na formátu XML (extensible mark-up language).

2.   Opravy údajů uvedených v odstavci 1 jsou jasně označeny.

3.   Když členský stát obdrží elektronické údaje od jiného členského státu, zajistí, aby příslušným orgánům takového členského státu byla vydána odpovědní zpráva. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

4.   Údaje v příloze, které velitelé musí zaznamenávat do svých lodních deníků v souladu s pravidly Společenství, musí být rovněž uvedeny ve výměnách údajů mezi členskými státy.

Článek 15

Přístup k údajům

1.   Členský stát vlajky zajistí, aby pobřežní členský stát měl v reálném čase přístup on-line k údajům z elektronického lodního deníku a z prohlášení o vykládce plavidel plujících pod jeho vlajkou, když provádějí rybolovné činnosti ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci pobřežního členského státu.

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň údaje od posledního vyplutí z přístavu do okamžiku, kdy je dokončena vykládka. Údaje z rybářských výjezdů za předchozích dvanáct měsíců se poskytují na vyžádání.

3.   Velitel rybářského plavidla Společenství má bezpečný přístup ke svým vlastním údajům elektronického lodního deníku uloženým v databázi členského státu vlajky dvacet čtyři hodin denně po sedm dní v týdnu.

4.   Pobřežní členský stát umožní přístup on-line do databáze lodního deníku rybářskému hlídkovému plavidlu jiného členského státu v souvislosti s plánem společného nasazení.

Článek 16

Výměna údajů mezi členskými státy

1.   Přístup k údajům podle čl. 15 odst. 1 je zajištěn prostřednictvím bezpečného internetového připojení dvacet čtyři hodin denně po sedm dní v týdnu.

2.   Členské státy si vyměňují příslušné technické informace pro zajištění vzájemného přístupu k elektronickým lodním deníkům.

3.   Členské státy:

a)

zajistí, aby údaje obdržené v souladu s tímto nařízením byly bezpečně uloženy v počítačových databázích, a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zaručily, že s nimi bude nakládáno jako s důvěrnými;

b)

přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, distribucí nebo neoprávněným použitím.

Článek 17

Jediný orgán

1.   V každém členském státě je za přenášení, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje toto nařízení, odpovědný jediný orgán.

2.   Členské státy si vyměňují seznamy a kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 1 a informují o tom Komisi.

3.   Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 1 a 2 se sdělí Komisi a ostatním členským státům neprodleně.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 1; ve znění opravy v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11; ve znění opravy v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2269/2004 (Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

FORMÁT ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY ÚDAJŮ

Prvky údajů obálky

Prvky údajů

Kód Kódování

Popis a obsah

Začátek/konec záznamu

Začátek záznamu

SR

Pole označující začátek záznamu lodního deníku, dokladu o prodeji nebo odpovědní zprávy

Dílčí prvky

Adresa

AD

Určení: kód země ISO ALFA 3

Odesílatel

FR

Země předávající údaje (kód země ISO ALFA 3)

Druh hlášení

TM

Písmenný kód druhu hlášení (LOG, SAL, RET nebo COR)

Status odpovědi

RS

Označuje status obdrženého hlášení/obdržené zprávy, buď „potvrzený“ (ACK – acknowledged) nebo „nepotvrzený“ (NAK – not acknowledged)

Kód chybné odpovědi

RE

Číselné kódy označující chyby v obdržených hlášeních/zprávách

(101 – zpráva nečitelná, 102 – hodnota či objem údajů mimo rozsah, 104 – povinné údaje chybí, 106 – údaje z neoprávněného zdroje, 150 – chyba pořadí, 151 – budoucí datum / časový údaj, 250 – pokus o opětné oznámení plavidla, 251 – plavidlo neoznámeno, 302 – překládka před úlovkem při vplutí, 303 – úlovek při vyplutí před úlovkem při odplutí, 304 – nebyly získány údaje o poloze, 350 – poloha bez údajů o úlovku při vplutí)

Číslo záznamu

RN

Pořadové číslo opakovaného přenosu hlášení udělené střediskem pro kontrolu rybolovu (roční počet)

Datum záznamu

RD

Datum opakovaného přenosu hlášení/zprávy (RRRRMMDD)

Čas záznamu

RT

Čas opakovaného přenosu hlášení/zprávy (HHMM v univerzálním koordinovaném čase UTC)


Prvky údajů z lodního deníku

Prvky údajů

Kód Kódování

Popis a obsah

Začátek/konec prvku údajů z lodního deníku

Začátek hlášení z lodního deníku

LOG

Pole označující začátek hlášení z lodního deníku (obsahuje atribut RC, XR, IR, NA, VO, MA nebo TN a prvek DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN nebo RTP)

Hlavní prvky

Prohlášení o vyplutí

DEP

Pole označující vyplutí z přístavu na začátku rybářského výjezdu (obsahuje atributy DA, TI a PO)

Prohlášení o návratu do přístavu

RTP

Pole označující návrat do přístavu na konci rybářského výjezdu (obsahuje atributy DA, TI a PO)

Výkaz úlovků

CAT

Pole označující začátek hlášení o úlovcích (atributy DA, TI, FO a DU a dílčí prvky POS, GEA nebo SPE)

Prohlášení o překládce

TRA

Pole označující začátek hlášení o překládce (obsahuje atributy DA, TI, TT, TF, TC a FC a dílčí prvky SPE)

Prohlášení o vykládce

LAN

Pole označující začátek hlášení o vykládce (obsahuje atributy DA, TI a PO a dílčí prvky POS a SPE)

Prohlášení o intenzitě rybolovu: vplutí do oblasti

ENT

Pole označující začátek hlášení o vplutí do oblasti intenzity rybolovu (obsahuje atributy DA, TI a dílčí prvky POS, SPE)

Prohlášení o intenzitě rybolovu: vyplutí z oblasti

EXI

Pole označující začátek hlášení o vyplutí z oblasti intenzity rybolovu (obsahuje atributy DA, TI a dílčí prvky POS, SPE)

Prohlášení o intenzitě rybolovu: křižování oblasti

CRO

Pole označující začátek hlášení o křižování oblasti intenzity rybolovu (obsahuje prvky ENT a EXI)

Prohlášení o intenzitě rybolovu: rybolov napříč oblastmi

TRZ

Pole označující začátek hlášení o rybolovu napříč oblastmi v rámci oblasti intenzity rybolovu (obsahuje prvky ENT a EXI)

Dílčí prvky

Dílčí hlášení o druzích

SPE

Pole obsahující údaje o druzích ryb (obsahuje atributy SN, WT nebo WL nebo WS, NF a dílčí prvky PRO)

Dílčí hlášení o zpracování

PRO

Pole obsahují údaje o zpracování (obsahuje atributy PR, CF a TY nebo DIS (výměty))

Dílčí hlášení o poloze

POS

Pole obsahující podrobné informace o poloze rybářského plavidla (obsahuje atribut ZO a u intenzity rybolovu atributy LA a LO)

Dílčí hlášení o lovných zařízeních

GEA

Pole obsahující podrobné informace o lovných zařízeních užívaných při rybolovné činnosti (obsahuje atributy GE, ME, GD a GL vyžadované v prohlášení o intenzitě rybolovu). U položky DSS obsahuje atributy NH, IT, FO a FD

Atributy

Číslo výjezdu

TN

Číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce (001–999)

Datum

DA

Datum přenosu (RRRRMMDD)

Hodina

TI

Čas přenosu (HHMM UTC)

Hlavní identifikace plavidla

RC

Mezinárodní radiová volací značka

Vnější identifikace plavidla

XR

Registrační číslo plavidla vyznačené na boku (trupu)

Identifikace plavidla (CFR)

IR

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství

Název plavidla

NA

Jméno plavidla

Jméno vlastníka plavidla

VO

Jméno vlastníka plavidla

Jméno velitele

MA

Jméno velitele

Název přístavu

PO

Kód přístavu (dvoupísmenný kód země (kód země ISO ALFA 3) + třípísmenný kód přístavu, např. pro Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL či Vigo – ESVGO)

Rybolovné činnosti

FO

Počet rybolovných činností (výlovů) během 24 hodin

Doba trvání rybolovu

DU

Doba rybolovné činnosti v minutách

Funkce: Zeměpisná šířka

LA

Zeměpisná šířka vyjádřená ve stupních a minutách (S/J SSMM)

Funkce: Zeměpisná délka

LO

Zeměpisná délka vyjádřená ve stupních a minutách (V/S SSMM)

Rybolovná oblast

ZO

Nejmenší statistická oblast (podoblast, divize, subdivize atd.) spadající do klasifikace FAO hlavních rybolovných oblasti (a klasifikace ICES) (tj. 27.3.24 (nebo III24) pro subdivizi 24 v Baltském moři, 21.1F (nebo 1F) pro divizi NAFO 21.1F atd.)

Název lovného zařízení

GE

Písmenný kód podle „Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení“ FAO

Velikost ok lovného zařízení

ME

Velikost ok (v milimetrech)

Výška lovného zařízení

GD

Výška lovného zařízení (v metrech)

Délka lovného zařízení

GL

Délka lovného zařízení (v metrech)

Název druhu

SN

Název uloveného druhu (FAO kód ALFA 3)

Hmotnost ryb

WT

Hmotnost živých ryb (v kilogramech)

Počet ryb

NF

Počet ulovených ryb (je-li kvóta přidělena v počtech ryb, tj. u lososa)

Vyrovnávací koeficient

CF

Koeficienty pro přepočet hmotnosti ryb a produktů z ryb při vykládce na ekvivalenty živé hmotnosti

Hmotnost ryb při vykládce

WL

Hmotnost produktu v prohlášení o vykládce

Obchodní úprava ryb

PR

Písmenný kód obchodní úpravy produktů (způsob zpracování ryb):

(WHL celé ryby, GUT – kuchané, GUH kuchané + bez hlavy, GUG – kuchané a bez žaber, GUL – kuchané (s játry), GTF – kuchané, s ocasem a zbavené ploutví, GUS – kuchané, bez hlavy, bez kůže, FIL – filetované, FIS – filetované + bez kůže, FSB – filetované s kůží + kostmi, FSP – filetované, bez kůže s příčnými kostmi, HEA – bez hlavy, WNG – boční ploutve, WNG + SKI – boční ploutve + bez kůže, SKI – bez kůže, DIS – vyřazené)

Druh balení po zpracování

TY

Třípísmenný kód (CRT = lepenkové krabice, BOX = bedny, BGS = pytle, BLC = bloky)

Překládka: přijímající plavidlo

TT

Mezinárodní radiová volací značka přijímajícího plavidla

Překládka: (předávající) plavidlo

TF

Mezinárodní radiová volací značka předávajícího plavidla

Překládka: stát vlajky přijímajícího plavidla

TC

Stát vlajky plavidla přijímajícího překládku (kód země ISO ALFA 3)

Překládka: stát vlajky předávajícího plavidla

FC

Stát vlajky předávajícího plavidla (kód země ISO ALFA 3)

Doplňkové kódy týkající se hlubinného rybolovu

Průměrný počet háčků použitých u dlouhých lovných šňůr

NH

Průměrný počet háčků na dlouhou lovnou šňůru

Doba ponoření

IT

Celková doba, po kterou bylo lovné zařízení ve vodě (při rybolovu) během 24 hodin

Rybolovné činnosti

FO

Počet rybolovných činností (výlovů u sítí a vlečných zařízení nebo nahazování dlouhých lovných šňůr) během 24 hodin

Hloubky výlovu

FD

Vzdálenost mezi mořským dnem a hladinou moře


Prvky údajů z dokladu o prodeji

Prvek údajů

Kód Kódování

Popis a obsah

Začátek/konec prvku dokladu o prodeji

Začátek hlášení z dokladu o prodeji

SAL

Pole označující začátek hlášení z dokladu o prodeji (obsahuje atributy XR, (RC, IR), NA, VO a MA a dílčí prvky SIF nebo TOV)

Hlavní prvky

Údaje z dokladu o prodeji

SIF

Pole obsahující údaje o prodeji (obsahuje atributy DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN a TD a dílčí prvky SIT)

Údaje o převzetí

TOV

Pole obsahující údaje z prohlášení o převzetí (obsahuje atributy DA, TI, SL, NS, NB, CN a TD a dílčí prvky SIT)

Dílčí prvky

Prodejní položka

SIT

Pole obsahující údaje o položce v rámci prodeje (obsahuje atributy FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD a ZO a dílčí prvky SPE, POS a PRO)

Dílčí hlášení o druzích

SPE

Pole obsahující údaje o druzích ryb (obsahuje atributy SN, WT nebo WL nebo WS a MZ a dílčí prvky PRO)

Dílčí hlášení o zpracování

PRO

Pole obsahující údaje o zpracování ryb (obsahuje atributy PR, CF a TY)

Atributy

Datum

DA

Datum prodeje (RRRRMMDD)

Hodina

TI

Doba prodeje (HHMM UTC)

Místo prodeje

SL

Kód přístavu nebo název místa (není-li v přístavu), kde se prodej uskutečnil

Země prodeje

SC

Země, kde se prodej uskutečnil (kód země ISO ALFA 3)

Hlavní identifikace plavidla

RC

Mezinárodní radiová volací značka

Vnější identifikace plavidla

XR

Číslo registrace plavidla vyznačené na boku (trupu), ze kterého byly ryby vyloženy

Identifikace plavidla (CFR)

IR

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství

Název plavidla

NA

Název plavidla, ze kterého byly ryby vyloženy

Jméno vlastníka nebo velitele plavidla

VO

Jméno vlastníka nebo velitele plavidla

Jméno prodávajícího

NS

Název dražebního střediska, jiného subjektu nebo osoby prodávající ryby

Jméno kupujícího

NB

Název dražebního střediska, jiného subjektu nebo osoby kupující ryby

Referenční číslo kupní smlouvy

CN

Referenční číslo kupní smlouvy

Odkaz na přepravní doklad

TD

Odkaz na přepravní doklad nebo doklad T 2 M (čl. 13 nařízení (EHS) č. 2847/93)

Datum vykládky

DL

Datum vykládky (RRRRMMDD).

Název přístavu

PO

Kód přístavu (přístav vykládky) (dvoupísmenný kód země (kód země ISO ALFA 3) + třípísmenný kód přístavu, např. pro Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL či Vigo – ESVGO)

Název druhu

SN

Název uloveného druhu (FAO kód ALFA 3)

Zeměpisná oblast původu

ZO

Podle klasifikace FAO hlavních rybolovných oblastí, tj. 27.3.24 (nebo III24) pro subdivizi 24 v Baltském moři, 21.1F (nebo 1F) pro divizi NAFO 21.1F atd.

Země s přidělenou kvótou

QC

Kód země ISO ALFA 3 plavidla, které vykládá ryby získané překládkou v případě, že stát vlajky předávajícího plavidla je jiný než přijímajícího plavidla

Hmotnost prodaných ryb

WS

Hmotnost prodaných ryb (v kilogramech)

Kategorie velikosti ryb

SF

Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm nebo popřípadě počet ryb na kg)

Kategorie čerstvosti ryb

FF

Kategorie čerstvosti ryb (Extra, A, B, E)

Minimální velikost ryb

MZ

Minimální velikost ryb (v milimetrech)

Vyrovnávací koeficient

CF

Koeficienty pro přepočet hmotnosti ryb a produktů z ryb při vykládce na ekvivalenty živé hmotnosti

Obchodní úprava ryb

PR

Písmenný kód obchodní úpravy produktů (způsob zpracování ryb):

(WHL – celé ryby, GUT – kuchané, GUH kuchané + bez hlavy, GUG – kuchané a bez žaber, GUL – kuchané (s játry), GTF – kuchané, s ocasem a zbavené ploutví, GUS – kuchané, bez hlavy, bez kůže, FIL – filetované, FIS – filetované + bez kůže, FSB – filetované, s kůží + kostmi, FSP – filetované, bez kůže, s příčnými kostmi, HEA – bez hlavy, WNG – boční ploutve, WNG + SKI – boční ploutve + bez kůže, SKI – bez kůže)

Druh balení po zpracování

TY

Třípísmenný kód (CRT = lepenkové krabice, BOX = bedny, BGS = pytle, BLC = bloky)

Cena ryb

FP

Cena za kg (měna transakce/kg)

Místo určení produktu

PD

Kódy pro lidskou spotřebu, převod, průmyslové účely


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/58


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1567/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2007/08

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 12 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví pravidla pro společnou organizaci trhů v odvětví cukru. Podle čl. 12 písm. d) nařízení (ES) č. 318/2006 se může isoglukóza vyprodukovaná nad rámec kvóty podle článku 7 uvedeného nařízení vyvážet pouze v rámci množstevních omezení, jež je třeba stanovit.

(2)

Pro některé producenty isoglukózy ve Společenství znamenají vývozy ze Společenství důležitou součást hospodářské činnosti a mimo Společenství si vytvořili tradiční trhy. Vývozy isoglukózy na tyto trhy by mohly být hospodářsky životaschopné i bez poskytování vývozních náhrad. Proto je třeba stanovit množstevní omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám, aby producenti ze Společenství mohli nadále zásobovat své tradiční trhy.

(3)

Odhaduje se, že u vývozů isoglukózy nepodléhající kvótám na dobu do konce hospodářského roku 2007/08, tj. do 30. září 2008 odpovídá poptávce na trhu množstevní omezení ve výši 40 000 tun sušiny.

(4)

Za účelem zajištění řádného řízení, zabránění spekulacím a stanovení účinné kontroly by měla být stanovena prováděcí pravidla pro podávání žádostí o licence. Tato pravidla by měla využít postupů stanovených ve stávajících právních předpisech a upravit je tak, aby odrážela zvláštní potřeby tohoto odvětví.

(5)

V zájmu minimalizace rizika podvodu a aby se zabránilo jakémukoliv zpětnému dovozu isoglukózy do Společenství, měly by být některé ze zemí západního Balkánu vyloučeny z míst určení způsobilých pro vývozy isoglukózy nepodléhající kvótám. Země v uvedené oblasti, jejichž orgány musí vydat vývozní osvědčení jako potvrzení o původu cukru nebo výrobků z isoglukózy, které se mají vyvézt do Společenství, by však měly být z vyloučení vyňaty, protože riziko podvodu je menší.

(6)

Za účelem zajištění soudržnosti s ustanoveními o vývozech v odvětví cukru stanovenými nařízením Komise (ES) č. 900/2007 ze dne 27. července 2007 o stálém nabídkovém řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru do konce hospodářského roku 2007/08 (2) a nařízením Komise (ES) č. 1060/2007 ze dne 14. září 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska na vývoz (3), by vývozy isoglukózy nepodléhající kvótám neměly být povoleny ani do některých blízkých míst určení.

(7)

Aby se předešlo riziku zpětného dovozu do Společenství a aby se především zajistilo, že se dodržují zvláštní pravidla pro vrácené zboží uvedené v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), a v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (5), by členské státy měly přijmout nezbytná kontrolní opatření.

(8)

Za účelem správy množstevních omezení, jež se mají stanovit tímto nařízením, zejména pokud jde o podmínky podávání žádostí o vývozní licence, je třeba k ustanovením nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod se třetími zeměmi v odvětví cukru (6), stanovit dodatečná prováděcí pravidla.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovení množstevních omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám

1.   Na dobu do konce hospodářského roku 2007/08, tj. do 30. září 2008 množstevní omezení uvedené v čl. 12 písm. d) nařízení (ES) č. 318/2006 činí 40 000 tun sušiny u vývozů bez náhrady isoglukózy nepodléhající kvótám kódů KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30.

2.   Vývozy v rámci množstevního omezení stanoveného v odstavci 1 se povolují pro všechna místa určení kromě následujících:

a)

třetích zemí: Andorry, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, Černé Hory a San Marina;

b)

území členských států, která nejsou součástí celního území Společenství: Ceuty a Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia, Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu a území Kypru, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltar.

3.   Vývoz produktů uvedených v odstavci 1 se povoluje, pouze pokud splňují tyto podmínky:

a)

jsou získávány izomerizací glukózy;

b)

mají obsah fruktózy v sušině nejméně 41 % hmotnostních;

c)

mají celkový obsah polysacharidů a oligosacharidů, včetně di- a trisacharidů, v sušině nejvýše 8,5 % hmotnostních.

Obsah isoglukózy v sušině se stanoví na základě hustoty roztoku zředěného v hmotnostním poměru jedna k jedné nebo, v případě produktů s velmi vysokou konzistencí, sušením.

Článek 2

Vývozní licence

1.   Vývoz s množstevním omezením stanoveným v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení podléhá předložení vývozní licence v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (7), nařízení (ES) č. 951/2006 a článku 19 nařízení Komise (ES) č. 967/2006 (8), nestanoví-li toto nařízení jinak.

2.   Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou práva vyplývající z vývozních licencí nepřenosná.

Článek 3

Žádost o vývozní licenci

1.   Žádosti o vývozní licenci týkající se množstevního omezení stanoveného v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení mohou podávat pouze producenti isoglukózy schválení v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 318/2006, kterým byla přidělena kvóta na isoglukózu na hospodářský rok 2007/08 podle článku 7 uvedeného nařízení.

2.   Žádosti o vývozní licence se předkládají příslušným orgánům členského státu, v němž byla žadateli přidělena kvóta na isoglukózu.

3.   Žádosti o vývozní licenci se předkládají každý týden od pondělí do pátku počínaje dnem vstupu v platnost tohoto nařízení až do ukončení vydávání licencí podle článku 8.

4.   Žadatelé mohou předložit pouze jednu žádost během jednoho týdne uvedeného v odstavci 3.

5.   Množství, o které se žádá na jednu vývozní licenci, nesmí překročit 5 000 tun.

6.   K žádostem je přiložen doklad o složení jistoty uvedené v článku 4.

7.   V kolonce 20 žádosti o vývozní licenci i v licenci musí být uveden tento údaj:

„isoglukóza nepodléhající kvótám na vývoz bez náhrady“.

Článek 4

Jistota na vývozní licence

1.   Odchylně od čl. 12 odst. 1) písm. b) čtvrté odrážky nařízení (ES) č. 951/2006 složí žadatel jistotu ve výši 110 EUR na tunu čisté hmotnosti sušiny isoglukózy.

2.   Jistotu uvedenou v odstavci 1 složí žadatel podle vlastního uvážení v hotovosti nebo formou bankovní záruky od instituce, která splňuje podmínky stanovené členským státem, v němž byla žádost o licenci předložena.

3.   Jistota uvedená v odstavci 1 tohoto článku se uvolní v souladu s článkem 35 nařízení (ES) č. 1291/2000:

a)

na množství, na něž žadatel splnil závazek vyvážet ve smyslu čl. 31 písm. b) a čl. 32 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení (ES) č. 1291/2000, vyplývající z licencí vydaných v souladu s článkem 6 tohoto nařízení, a

b)

na množství, u nichž žadatel uspokojivě prokázal příslušným orgánům členského státu, v němž byla vývozní licence vydána, že u příslušného množství isoglukózy jsou celní formality pro dovoz splněny ve smyslu článku 16 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (9).

4.   Žadatel předloží doklady uvedené v odstavci 3 během dvanácti měsíců ode dne, kdy bylo přijato vývozní prohlášení.

Článek 5

Sdělení členských států

1.   Členské státy oznamují Komisi nejpozději první pracovní den každého týdne množství isoglukózy, na něž byly podány žádosti o vývozní licence během uplynulého týdne.

Požadovaná množství se rozepíší podle osmimístných kódů KN. Pokud není podána žádná žádost o vývozní licence, členské státy o tom také Komisi uvědomí.

Tento odstavec se vztahuje pouze na členské státy, jimž byla v příloze III a/nebo bodu II přílohy IV nařízení (ES) č. 318/2006 na hospodářský rok 2007/08 přidělena kvóta na isoglukózu.

2.   Komise vypracuje týdenní souhrn množství, pro která byly podány žádosti o vývozní licence.

Článek 6

Vydávání a platnost licencí

1.   Licence se vydávají třetí pracovní den po oznámení uvedeném v čl. 5 odst. 1, přičemž se může zohlednit procento přijetí stanovené Komisí v souladu s článkem 8.

2.   Členské státy oznamují Komisi první pracovní den každého týdne množství isoglukózy, na něž byly vydány vývozní licence během uplynulého týdne.

3.   Vývozní licence vydané v rámci množstevních omezení stanovených v čl. 1 odst. 1 jsou platné ode dne vydání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vydání, nejpozději však do 30. září 2008.

4.   Členské státy vedou záznamy o množství isoglukózy skutečně vyvezeném s vývozními licencemi.

5.   Členské státy sdělují Komisi před koncem každého měsíce množství isoglukózy skutečně vyvezené během uplynulého měsíce.

6.   Odstavce 2, 4 a 5 tohoto článku se vztahují pouze na členské státy, jimž byla v příloze III a/nebo bodu II přílohy IV nařízení (ES) č. 318/2006 přidělena kvóta na isoglukózu na hospodářský rok 2007/08.

Článek 7

Způsoby sdělování

Sdělení uvedená v čl. 5 odst. 1 a v čl. 6 odst. 2 a 5 se předávají elektronicky v souladu s formuláři, které Komise poskytne členským státům.

Článek 8

Pozastavení vydávání vývozních licencí

Pokud množství, na něž se podávají žádosti o licence, přesáhnou v daném období množstevní omezení stanovená v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, použijí se obdobně ustanovení článku 9 nařízení (ES) č. 951/2006.

Článek 9

Kontroly

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zavedení přiměřených kontrol, aby se zajistilo dodržování zvláštních pravidel pro vrácené zboží uvedené v hlavě VI kapitole 2 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v hlavě I části III nařízení (EHS) č. 2454/93 a aby se předcházelo obcházení preferenčních dohod s třetími zeměmi.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 242, 15.9.2007, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(6)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2031/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 43).

(7)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22.

(9)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/62


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1568/2007

ze dne 21 prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2006 s ohledem na vývozní náhrady pro některé cukry používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 40 odst. 1 písm. g) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96 (2), zavedlo v odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny reformu. V důsledku této reformy nelze nadále poskytovat vývozní náhrady podle nařízení (ES) č. 1182/2007 ani nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (3) na cukr použitý při výrobě některých produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny. Ustanovením článku 53 nařízení (ES) č. 1182/2007 se proto mění nařízení (ES) č. 318/2006 tak, aby některé produkty z cukru obsažené v ovoci a zelenině, uvedené dříve v nařízení (ES) č. 2201/96, byly způsobilé pro náhrady podle uvedeného nařízení.

(2)

Referenční ceny bílého cukru jsou stanoveny v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006. V souladu s tímto ustanovením se referenční cena bílého cukru snižuje počínaje hospodářským rokem 2008/2009. Producenti ve Společenství, vyrábějící některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny s významným obsahem přidaného cukru, by proto na svých vývozních trzích čelili znevýhodnění v hospodářské soutěži, neboť musí i nadále platit cenu za cukr vyšší než je cena světová, a přitom nejsou způsobilí pro poskytnutí vývozních náhrad. Aby si tito producenti ve Společenství udrželi konkurenceschopnost na vývozních trzích, mělo by být povoleno poskytování vývozní náhrady na cukr, který používají při produkci.

(3)

Podrobná pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro dané produkty z cukru obsažené v některém zpracovaném ovoci a zelenině spadající do působnosti čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 2201/96 jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 2315/95 ze dne 29. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro některé cukry, na něž se vztahuje společná organizace trhů v odvětví cukru, používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny (4). V důsledku změn provedených v rámci reformy odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny je vhodné převést uvedená ustanovení do nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (5).

(4)

Na základě ustanovení dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 a s cílem nezpůsobit hospodářským subjektům zbytečné náklady stanovilo nařízení Komise (ES) č. 389/2005 (6) odchylky od čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 2201/96 a článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 (7), pokud se jedná o vývoz některých produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny do jiných třetích zemí než do Švýcarska a Lichtenštejnska. Ustanovení čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 2201/96 bylo zrušeno čl. 48 odst. 2 nařízení (ES) č. 1182/2007. Odchylka od článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 by však měla zůstat v platnosti, jestliže se v případě rozlišených náhrad požaduje důkaz o dovozu. Pokud pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko nebyly stanoveny vývozní náhrady, je při stanovování nejnižší sazby náhrady rovněž vhodné tuto skutečnost nezohlednit. V zájmu právní jasnosti je vhodné převést uvedenou odchylku do nařízení (ES) č. 951/2006.

(5)

Nařízení (ES) č. 951/2006 je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit a nařízení (ES) č. 2315/95 a (ES) č. 389/2005 zrušit.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 951/2006 se mění takto:

1.

V kapitole II se doplňují články 4a a 4b, které znějí:

„Článek 4a

Vývozní náhrady pro některé cukry používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny

1.   V souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 318/2006 lze vývozní náhradu poskytnout na bílý a surový cukr kódu KN 1701, isoglukózu kódů KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 a řepný a třtinový sirup kódu KN 1702 90 95, používané na výrobu produktů odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.

2.   Výše náhrady se rovná výši pravidelných vývozních náhrad stanovených pro produkty z cukru uvedené v odstavci 1, vyvážené bez dalšího zpracování.

3.   Aby bylo možno náhradu získat, musí být zpracované produkty při vývozu provázeny prohlášením žadatele, které obsahuje údaje o množství surového a bílého cukru, řepného a třtinového sirupu a isoglukózy, které bylo použito při výrobě.

Členské státy zkontrolují přesnost prohlášení na vzorku alespoň 5 % vybraného na základě analýzy rizik. Uvedené kontroly se provádějí u skladní evidence vedené výrobcem.

4.   Náhrada je vyplacena, jestliže se prokáže, že:

a)

produkty byly vyvezeny ze Společenství a

b)

v případě rozlišené náhrady produkty dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena.

Článek 4b

Odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999

1.   Odchylně od článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 není důkaz o splnění dovozních celních formalit podmínkou pro vyplacení náhrady za produkty z cukru uvedené v čl. 4a odst. 1, jež se používají na výrobu produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006 a v tabulkách I a II protokolu 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud je rozlišení náhrady dáno pouze tím, že pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko nebyla náhrada stanovena.

2.   Skutečnost, že nebyly stanoveny vývozní náhrady, pokud jde o vývoz produktů z cukru uvedených v čl. 4a odst. 1, jež se používají při výrobě produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006 a v tabulkách I a II protokolu 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, do Švýcarska a Lichtenštejnska, se při určení nejnižší sazby náhrady ve smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999 nezohlední.“

2.

Ustanovení čl. 5 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006, s výjimkou produktů uvedených v písmenu h) uvedeného článku, jakož i pro vývoz produktů uvedených v příloze VIII uvedeného nařízení s náhradou se vyžaduje vydání vývozní licence.“

3.

V článku 6 se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

„2a.   Pokud se jedná o náhradu, která má být poskytnuta podle článku 4a, kolonka 20 žádosti o licenci a licence obsahuje jeden z údajů uvedených v části E přílohy.“

4.

V článku 8 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Vývozní licence na vývoz produktů uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006 s náhradou jsou platné ode dne skutečného vydání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vydání.“

5.

V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Jistota, kterou je třeba složit u licencí na vývoz produktů uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006s náhradou, se vypočte podle odstavců 1 a 2 tohoto článku na základě čistého obsahu produktů z cukru uvedených v článku 4a tohoto nařízení, jež se používají na výrobu produktů uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.“

6.

V příloze se doplňuje znění uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2315/95 a (ES) č. 389/2005 se zrušují.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je použitelné ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1212/2007 (Úř. věst. L 274, 18.10.2007, s. 7).

(4)  Úř. věst. L 233, 30.9.1995, s. 70. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 548/2007.

(5)  Úř. věst. L 178, 17.7.2006, s. 24. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2031/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 43).

(6)  Úř. věst. L 62, 9.3.1995, s. 12.

(7)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1001/2007 (Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 9).


PŘÍLOHA

„E.

Údaje uvedené v čl. 6 odst. 2a:

:

v bulharštině

:

Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

:

ve španělštině

:

Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006.

:

v češtině

:

Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.

:

v dánštině

:

Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006.

:

v němčině

:

Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt.

:

v estonštině

:

Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes.

:

v řečtině

:

Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

:

v angličtině

:

Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006.

:

in French

:

Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.

:

v italštině

:

Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

:

v lotyštině

:

Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā.

:

v litevštině

:

Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams.

:

v maďarštině

:

A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor.

:

v maltštině

:

Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

:

v nizozemštině

:

Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten.

:

v polštině

:

Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

:

v portugalštině

:

Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006.

:

v rumunštině

:

Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

:

ve slovenštině

:

Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

:

ve slovinštině

:

Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

:

ve finštině

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri.

:

ve švédštině

:

Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.’


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/66


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1569/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (2), a zejména na čl. 23 odst. 4 písm. i) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 23 odst. 4 směrnice 2004/109/ES vyžaduje, aby Komise stanovila mechanismus zajišťující určení rovnocennosti informací vyžadovaných podle této směrnice, včetně účetní závěrky a požadavků podle právních a správních předpisů třetí země. Tento článek rovněž vyžaduje, aby Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti účetních standardů, které používají emitenti ze třetích zemí, a umožňuje Komisi povolit dotčeným emitentům, aby po vhodné přechodné období tyto účetní standardy nadále používali. Je vhodné, aby se s ohledem na to, že informace vyžadované podle směrnice 2004/109/ES úzce souvisejí s informacemi vyžadovanými směrnicí 2003/71/ES, použila v rámci obou směrnic stejná kritéria pro určení rovnocennosti.

(2)

Vzhledem k cíli směrnice 2003/71/ES zajistit, aby investoři mohli vyhodnotit stav aktiv a pasiv, finanční situaci a zisk, ztráty a výhledy emitenta, a k cíli směrnice 2004/109/ES umožnit investorům na základě tohoto vyhodnocení posoudit finanční situaci emitenta cenných papírů, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, je vhodné určit rovnocennost na základě schopnosti investorů posoudit finanční situaci a výhledy emitenta bez ohledu na účetní závěrky vypracované v souladu s účetními standardy třetí země nebo s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“).

(3)

Komisi by mělo být umožněno posoudit rovnocennost účetních standardů třetí země na žádost příslušného orgánu členského státu nebo na žádost orgánu třetí země odpovědného za účetní standardy a tržní dozor či z vlastní iniciativy, aby se zajistilo posouzení rovnocennosti účetních standardů třetí země ve všech případech podstatných pro trhy Společenství. Komise se nejprve obrací na Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry v souvislosti s prohlášením o rovnocennosti příslušných účetních standardů. Kromě toho bude Komise aktivně sledovat, jak probíhá činnost příslušných orgánů třetích zemí v otázce odstraňování veškerých požadavků kladených na emitenty Společenství vstupující na finanční trhy třetí země, aby sladili účetní závěrky připravené pomocí standardů IFRS přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (3). Komise musí přijmout takové rozhodnutí, aby emitenti ve Společenství měli povoleno používat standardy IFRS přijaté podle nařízení (ES) č. 1606/2002 v dotčené třetí zemi.

(4)

Předseda Evropské rady, předseda Komise a prezident Spojených států se v dubnu 2007 shodli na tom, že podpoří a zajistí podmínky pro uznávání GAAP USA a standardů IFRS v rámci obou jurisdikcí bez potřeby dosažení souladu nejpozději do roku 2009. Evropská Komise a Komise USA pro burzu a cenné papíry (SEC) pokračovaly v dialogu směřujícím k uznání standardů IFRS přijatých podle nařízení (ES) č. 1606/2002 ve Spojených státech, kterým by se emitenti používající IFRS osvobodili od nákladných požadavků na dosažení souladu. Měla by se podniknout opatření k tomu, aby se do konce roku 2008 dosáhlo podobných úprav i s ostatními zeměmi, na jejichž burzách společnosti EU obchodují se svými cennými papíry. Japonská Rada pro účetní standardy (ASBJ) s Mezinárodní radou pro účetní standardy (IASB) pokračují v realizaci společného pracovního programu pro sbližování japonských GAAP a IFRS. Rada pro účetní standardy Kanady (AcSB) zveřejnila prováděcí plán na zapracování standardů IFRS do kanadských GAAP od 1. ledna 2011.

(5)

S cílem podpořit cíle nařízení (ES) č. 1606/2002 a podnítit používání standardů IFRS na všech světových trzích a minimalizovat narušení trhů ve Společenství je vhodné zohlednit všechny programy sbližování se standardy IFRS či závazky orgánu třetí země příslušného pro přijetí standardů IFRS. Je nezbytné proto dále určit, za jakých podmínek lze konvergenční programy považovat za dostatečný základ pro to, aby bylo emitentům ze třetích zemí povoleno přechodně používat své vnitrostátní účetní standardy Komise se nejprve obrátí na Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry v otázce programu sbližování nebo přijetí standardů IFRS.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět nařízení

Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž je možné obecně uznávané účetní zásady třetí země považovat za rovnocenné s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“), a zavede mechanismus pro určení této rovnocennosti.

Článek 2

Rovnocennost

Obecně uznávané účetní zásady třetí země je možné považovat za rovnocenné standardům IFRS přijatým podle nařízení (ES) č. 1606/2002, pokud investoři mohou na základě účetní závěrky vypracované v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami třetí země zhodnotit aktiva a pasiva, finanční situaci, zisky a ztráty a finanční výhledy emitenta podobně jako na základě účetní závěrky vypracované podle standardů IFRS s tím, že je pravděpodobné, že tito investoři učiní stejná rozhodnutí o koupi, ponechání si či prodeji cenných papírů emitenta.

Článek 3

Mechanismus rovnocennosti

Rozhodnutí o určení rovnocennosti s obecně uznávanými účetními zásadami třetí země je možné učinit z iniciativy Komise, na základě žádosti předložené příslušným orgánem členského státu nebo na žádost orgánu třetí země odpovědného za účetní standardy a tržní dozor.

Komise zveřejňuje každé rozhodnutí o rovnocennosti, které přijme, ať už na žádost či z vlastního podnětu.

Článek 4

Podmínky přijetí účetních standardů třetí země na omezenou dobu

1.   Emitentům ze třetích zemí může být povoleno užívat účetní závěrky vypracované v souladu s účetními standardy třetí země s cílem vyhovět závazkům podle směrnice 2004/109/ES a odchylně od čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 809/2004 předložit historické finanční údaje na základě uvedeného nařízení pro období kdykoli od 31. prosince 2008 a nejpozději do 31. prosince 2011 v těchto případech:

1.

orgán třetí země odpovědný za příslušné vnitrostátní účetní standardy se veřejně zavázal do 30. června 2008, že tyto standardy uvede do souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví do 31. prosince 2011, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a)

orgán třetí země odpovědný za příslušné vnitrostátní účetní standardy stanovil do 31. prosince 2008 obsáhlý program sbližování, který může být dokončen do 31. prosince 2011;

b)

program sbližování se účinně a bez odkladu provádí a na jeho plnění a dokončení jsou přidělené nezbytné zdroje,

2.

orgán třetí země odpovědný za příslušné vnitrostátní účetní standardy se veřejně zavázal do 30. června 2008, že přijme Mezinárodní standardy účetního výkaznictví do 31. prosince 2011, a v dané třetí zemi se přijímají účinná opatření, aby se do uvedeného data zajistil včasný a úplný přechod na standardy IFRS, anebo aby se do 31. prosince 2008 dosáhlo dohody s EU o vzájemném uznávání.

2.   Všechna rozhodnutí podle odstavce 1 povolit další přijímání účetních závěrek vypracovaných v souladu s účetními standardy třetí země se provedou v souladu s postupem uvedeným v článku 24 směrnice 2003/71/ES a v čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/109/ES.

3.   Komise v případech, kdy povolí další příjímání účetních závěrek vypracovaných v souladu s účetními standardy třetí země v souladu s odstavcem 1, pravidelně přezkoumá, zda jsou podmínky uvedené v písm. a) a případně b) splněny, a vyrozumí o tom Evropský výbor pro cenné papíry a Evropský parlament.

4.   Pokud nejsou podmínky písm. a) nebo b) odst. 1 splněny, Komise přijme rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v článku 24 směrnice 2003/71/ES a v čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/109/ES, kterým se mění rozhodnutí o těchto účetních standardech přijaté podle odstavce 1.

5.   Za účelem plnění tohoto článku se Komise nejprve obrací na Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) v souvislosti s programem sbližování, nebo případně v otázce pokroku při přijímání standardů IFRS

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/69


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1570/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 20 odst. 3 a článek 22 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro každý produkt uvedený v příloze I uvedeného nařízení se stanoví v závislosti na čerstvosti, velikosti nebo hmotnosti a způsobu úpravy produktu tak, že se použije přepočítávací koeficient pro každou dotčenou kategorii produktu na částku, která není vyšší než 90 % příslušné orientační ceny.

(2)

Ceny za stažení mohou být násobeny vyrovnávacími koeficienty v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelských center Společenství. Orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2008 byly stanoveny pro všechny dotčené produkty nařízením Rady (ES) č. 1447/2007 (2).

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přepočítávací koeficienty, které se použijí pro výpočet cen Společenství za stažení a prodejních cen Společenství uvedených v článcích 20 a 22 nařízení (ES) č. 104/2000 v rybářském hospodářském roce 2008 pro produkty uvedené v příloze I uvedeného nařízení, se stanoví v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství platné v rybářském hospodářském roce 2008 a produkty, ke kterým se vztahují, se stanoví v příloze II.

Článek 3

Ceny za stažení, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2008 v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelských center Společenství, a produkty, ke kterým se tyto ceny vztahují, se stanoví v příloze III.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 323, 8.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA I

Přepočítávací koeficienty pro produkty uvedené v příloze I písmenech A, B a C nařízení (ES) č. 104/2000

Druh

Velikost (1)

Přepočítávací koeficienty

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď obecný

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardinka obecná

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Ostroun obecný

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Máčka (rod)

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Okouník (rod)

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Treska obecná

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Treska tmavá

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Mník (rod)

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrela obecná

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Makrela japonská

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardel (rod)

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Platýs velký

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Pakambala (rod)

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Platýs limanda

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Platýs bradavičnatý

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sépie obecná a sepiola

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Druh

Velikost (1)

Přepočítávací koeficient

 

Ryba vcelku

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba bez hlavy (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ďas (rod)

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Všechny způsoby úpravy

 

Extra, A (1)

Garnát obecný

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Vařený ve vodě

Čerstvý nebo chlazený

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Krevetka severní

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Vcelku (1)

 

Krab německý

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

Vcelku (1)

Zadečky (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Humr severský

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Jazyk (rod)

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


PŘÍLOHA II

Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty uvedené v příloze I písmenech A, B a C nařízení (ES) č. 104/2000

Druh

Velikost (1)

Cena za stažení (EUR/t)

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď obecný

Clupea harengus

1

0

130

2

0

199

3

0

188

4a

0

119

4b

0

119

4c

0

249

5

0

222

6

0

111

7a

0

111

7b

0

100

8

0

83

Sardinka obecná

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Ostroun obecný

Squalus acanthias

1

667

667

2

567

567

3

311

311

Máčka (rod)

Scyliorhinus spp.

1

464

435

2

464

406

3

319

261

Okouník (rod)

Sebastes spp.

1

0

953

2

0

953

3

0

800

Treska obecná

Gadus morhua

1

1 186

856

2

1 186

856

3

1 120

659

4

889

494

5

626

362

Treska tmavá

Pollachius virens

1

564

439

2

564

439

3

557

431

4

478

235

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

747

581

2

747

581

3

644

446

4

540

374

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

1

637

483

2

618

463

3

579

425

4

396

290

Mník (rod)

Molva spp.

1

826

680

2

801

656

3

728

583

Makrela obecná

Scomber scombrus

1

0

235

2

0

231

3

0

225

Makrela japonská

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Sardel (rod)

Engraulis spp.

1

0

880

2

0

932

3

0

776

4

0

324

Platýs velký

Pleuronectes platessa

od 1. ledna do 30. dubna 2008

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

od 1. května do 31. prosince 2008

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

1

3 274

2 583

2

2 474

1 928

3

2 474

1 892

4

2 037

1 564

5

1 892

1 492

Pakambala (rod)

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Platýs limanda

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362

Platýs bradavičnatý

Platichtys flesus

1

348

306

2

264

221

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

1

2 152

1 754

2

2 152

1 667

Sépie obecná a sepiola

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0

1 080

2

0

1 080

3

0

675

 

 

Ryba vcelku

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba bez hlavy (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ďas (rod)

Lophius spp.

1

1 810

4 702

2

2 315

4 397

3

2 315

4 153

4

1 929

3 664

5

1 068

2 626

 

 

Všechny způsoby úpravy

Extra, A (1)

Garnát obecný

Crangon crangon

1

1 431

2

655

 

 

Vařený ve vodě

Čerstvý nebo chlazený

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Krevetka severní

Pandalus borealis

1

5 010

1 092

2

1 757


 

 

Prodejní ceny (EUR/tuna)

 

Vcelku (1)

 

Krab německý

Cancer pagurus

1

1 297

 

 

2

973

 

 

 

 

Vcelku (1)

 

Zadečky (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Humr severský

Nephrops norvegicus

1

4 727

4 727

3 553

2

4 727

3 243

2 982

3

4 233

3 243

2 193

4

2 749

2 254

1 798

 

 

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Jazyk (rod)

Solea spp.

1

5 212

4 030

 

2

5 212

4 030

 

3

4 934

3 752

 

4

4 030

2 919

 

5

3 475

2 293

 


(1)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


PŘÍLOHA III

Ceny za stažení v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelských center

Druh

Oblast vykládky

Vyrovnávací koeficient

Velikost (1)

Cena za stažení

(EUR/tuna)

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď obecný

Clupea harengus

Pobřežní regiony a ostrovy Irska

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Pobřežní regiony východní Anglie od Berwicku k Doveru Pobřežní regiony Skotska od Portpatricku k Eyemouthu a

ostrovy ležící západně a severně od těchto regionů

Pobřežní regiony hrabství Down (Severní Irsko)

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Makrela obecná

Scomber scombrus

Pobřežní regiony a ostrovy Irska

0,96

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Pobřežní regiony a ostrovy Cornwallu a Devonu ve Spojeném království

0,95

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Pobřežní regiony od Troon (v jihozápadním Skotsku) k Wick (v severovýchodním Skotsku) a ostrovy ležící západně a severně od těchto regionů

0,75

1

2 456

1 937

2

1 855

1 446

3

1 855

1 419

4

1 528

1 173

5

1 419

1 119

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

Azorské ostrovy a Madeira

0,48

1

1 033

842

2

1 033

800

Sardinka obecná

Sardina pilchardus

Kanárské ostrovy

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Pobřežní regiony a ostrovy Cornwallu a Devonu ve Spojeném království

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Regiony na pobřeží Atlantiku v Portugalsku

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/77


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1571/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 25 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prodejní cena Společenství se stanoví před začátkem rybářského hospodářského roku pro každý z produktů uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 na úrovni, která je alespoň rovna 70 % orientační ceny a není vyšší než 90 % orientační ceny.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 1447/2007 (2) stanoví orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2008 pro všechny dotčené produkty.

(3)

Tržní ceny výrazně kolísají v závislosti na druhu a způsobu úpravy produktů, zejména v případě olihní a štikozubců.

(4)

Přepočítávací koeficienty se proto stanoví pro různé druhy a způsoby úpravy zmrazených produktů vyložených ve Společenství s cílem určit cenovou hladinu, od níž se začínají uplatňovat intervenční ceny stanovené v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prodejní ceny Společenství podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2008 pro produkty uvedené v příloze II uvedeného nařízení, obchodní úpravy a přepočítávací koeficienty, které se k nim vztahují, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 323, 8.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Prodejní ceny a přepočítávací koeficienty

Druh

Způsob úpravy

Přepočítávací koeficient

Intervenční hladina

Prodejní cena

(EUR/tuna)

Platýs černý

(Reinhardtius hippoglossoides)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 679

Štikozubec (rod)

(Merluccius spp.)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 032

Jednotlivé filety

 

 

 

s kůží

1,0

0,85

1 280

bez kůže

1,1

0,85

1 408

Zubatec obecný a ružicha (rod)

(Dentex dentex a Pagellus spp.)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 355

Mečoun obecný

(Xiphias gladius)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

3 432

Krevetovití Penaeidae

Zmrazení

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

b)

Ostatní Penaeidae

1,0

0,85

6 646

Sépie obecná, sepiola a sepiola malá

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti)

Zmrazené

1,0

0,85

1 629

Oliheň (rod) (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

vcelku, neočištěné

1,00

0,85

993

očištěné

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

vcelku, neočištěné

2,50

0,85

2 482

očištěné

2,90

0,85

2 879

Chobotnice (rod)

(Octopus spp.)

Zmrazené

1,00

0,85

1 801

Illex argentinus

vcelku, neočištěné

1,00

0,80

695

trup

1,70

0,80

1 182

Typy obchodní úpravy:

:

vcelku, neočištěný

:

produkt, který neprošel žádným zpracováním

:

očištěný

:

produkt, který je alespoň vykuchaný

:

trup

:

tělo olihně, které je alespoň vykuchané a bez hlavy.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/79


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1572/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2008 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že referenční ceny platné ve Společenství se mohou stanovovat každý rok po skupinách produktů pro produkty, na které se vztahuje pozastavení cel podle čl. 28 odst. 1. To také platí pro produkty, které musejí dodržovat referenční cenu, protože se na ně vztahuje závazné snížení cel v rámci WTO nebo jiný preferenční režim.

(2)

V případě produktů uvedených v příloze I písm. A) a B) nařízení (ES) č. 104/2000 je referenční cena shodná s cenou za stažení stanovenou podle čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3)

Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro dotčené produkty jsou na rybářský hospodářský rok 2008 stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1570/2007 (2).

(4)

Referenční cena pro produkty, které nejsou uvedeny v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000, se stanoví na základě váženého průměru celních hodnot zjištěných na dovozních trzích nebo v dovozních přístavech během tří let bezprostředně předcházejících datu, ke kterému se referenční cena stanoví.

(5)

Není nutné stanovit referenční ceny pro všechny druhy, na které se vztahují kritéria nařízení (ES) č. 104/2000, a zejména ne pro produkty, které jsou dováženy ze třetích zemí v malých objemech.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Referenční ceny na rybářský hospodářský rok 2008 pro produkty rybolovu uvedené v článku 29 nařízení (ES) č. 104/2000 se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Viz strana 69 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA (1)

1.   Referenční ceny pro produkty podle čl. 29 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 104/2000:

Druh

Velikost (2)

Referenční cena (EUR/tuna)

Vykuchaný s hlavou (2)

Ryba vcelku (2)

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Sleď obecný

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

130

2

 

F012

199

3

 

F013

188

4a

 

F016

119

4b

 

F017

119

4c

 

F018

249

5

 

F015

222

6

 

F019

111

7a

 

F025

111

7b

 

F026

100

8

 

F027

83

Okouník (rod)

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 a ex 0302 69 33

1

 

F067

953

2

 

F068

953

3

 

F069

800

Treska obecná

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 186

F083

856

2

F074

1 186

F084

856

3

F075

1 120

F085

659

4

F076

889

F086

494

5

F077

626

F087

362

 

 

Vařená ve vodě

Čerstvá nebo chlazená

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Krevetka severní

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 010

F321

1 092

2

F318

1 757

2.   Referenční ceny pro produkty rybolovu podle čl. 29 odst. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 104/2000:

Produkt

Doplňkový kód TARIC

Způsob úpravy

Referenční cena

(EUR/tuna)

1.   

Okouník (rod)

 

 

Vcelku:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

s hlavou nebo bez hlavy

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filety:

 

F412

nevykostěné („standardní“)

1 953

F413

vykostěné

2 159

F414

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nižší než 4 kg

2 285

2.   

Treska obecná, treska grónská a treska aljašská

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Vcelku, s hlavou nebo bez hlavy

1 084

ex 0304 29 29

 

Filety:

 

F417

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

2 452

F418

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

2 717

F419

jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží

2 550

F420

jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže

2 943

F421

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nižší než 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Kusy a ostatní maso, kromě bloků mletého masa

1 463

3.   

Treska tmavá

ex 0304 29 31

 

Filety:

 

F424

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

1 518

F425

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

1 705

F426

jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží

1 476

F427

jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže

1 680

F428

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nižší než 4 kg

1 768

ex 0304 99 41

F429

Kusy a ostatní maso, kromě bloků mletého masa

986

4.   

Treska jednoskvrnná

ex 0304 29 33

 

Filety:

 

F431

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

2 264

F432

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

2 606

F433

jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží

2 537

F434

jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže

2 710

F435

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nižší než 4 kg

2 960

5.   

Treska pestrá

 

 

Filety:

 

ex 0304 29 85

F441

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

1 147

F442

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

1 324

6.   

Sleď obecný, sleď druhu pallasi

 

 

Řezy ze sleďů

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

o hmotnosti vyšší než 80 g/kus

510

F450

o hmotnosti vyšší než 80 g/kus

464


(1)  Doplňkový kód, jež se uvede u všech kategorií, které nejsou výslovně zmíněny v bodech 1 a 2 přílohy, je „F499: Ostatní“.

(2)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou definovány podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/83


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1573/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2814/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování překlenovací podpory pro některé produkty rybolovu (2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 939/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování paušální podpory pro některé produkty rybolovu (3), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že podpora může být poskytnuta na množství některých čerstvých produktů, které byly staženy z trhu a byly buď zpracovány s cílem prodloužit jejich trvanlivost a uskladnit je, nebo konzervovány.

(2)

Účelem této podpory je vhodně povzbudit organizace producentů, aby zpracovávaly, nebo konzervovaly produkty stažené z trhu, a zabránit tím ničení těchto produktů.

(3)

Úroveň podpory nesmí porušit rovnováhu trhu s dotčenými produkty nebo narušit hospodářskou soutěž.

(4)

Úroveň podpory nesmí být vyšší než technické a finanční náklady, které jsou spojené s úkony nutnými ke zpracování produktů s cílem prodloužit jejich trvanlivost a uskladnit je a které byly zaznamenány ve Společenství v rybářském hospodářském roce, jenž předcházel dotčenému hospodářskému roku.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rybářském hospodářském roce 2008 se výše překlenovací podpory podle článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 a výše paušální podpory podle čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 132, 15.5.2001, s. 10.


PŘÍLOHA

1.

Výše překlenovací podpory pro produkty uvedené v příloze I písm. A) a B) a pro jazyk (rod) (Solea spp.) uvedený v příloze I písm. C) nařízení (ES) č. 104/2000

Zpracovatelské postupy uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000

Podpora

(EUR/tuna)

1

2

I.

Zmrazení a skladování produktů vcelku, vykuchaných s hlavou, nebo sekaných produktů

 

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

345

Ostatní druhy

280

II.

Filetování, zmrazení a skladování

375

III.

Solení a/nebo sušení a skladování produktů vcelku, vykuchaných s hlavou nebo sekaných nebo filetovaných produktů

270

IV.

Nakládání a skladování

250

2.

Výše překlenovací podpory pro ostatní produkty uvedené v příloze I písm. C) nařízení (ES) č. 104/2000

Zpracovatelské a konzervovací postupy uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000

Produkty

Podpora

(EUR/tuna)

1

2

3

I.

Zmrazení a skladování

Humr severský

(Nephrops norvegicus)

310

Zadečky humra severského

(Nephrops norvegicus)

235

II.

Odstranění hlavy, zmrazení a skladování

Humr severský

(Nephrops norvegicus)

285

III.

Vaření, zmrazení a skladování

Humr severský

(Nephrops norvegicus)

310

Krab německý

(Cancer pagurus)

235

IV.

Pasterace a skladování

Krab německý

(Cancer pagurus)

375

V.

Skladování živých produktů ve stabilních nádržích nebo klecích

Krab německý

(Cancer pagurus)

210

3.

Výše paušální podpory pro produkty uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 104/2000

Zpracovatelské postupy

Podpora

(EUR/tuna)

I.

Zmrazení a skladování produktů vcelku, vykuchaných a s hlavou nebo sekaných produktů

280

II.

Filetování, zmrazení a skladování

375


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/85


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1574/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2813/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování podpory soukromého skladování některých produktů rybolovu (2), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podpora nesmí být vyšší než souhrn technických a finančních nákladů, které byly zaznamenány ve Společenství v rybářském hospodářském roce, jež předcházel dotčenému hospodářskému roku.

(2)

Podpora soukromého skladování by měla být vyplacena v jedné splátce, aby nebylo podporováno dlouhodobé skladování, byla zkrácena doba výplaty a snížena kontrolní zátěž.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na rybářský hospodářský rok 2008 se výše podpory soukromého skladování uvedené v článku 25 nařízení (ES) č. 104/2000 pro produkty vyjmenované v příloze II uvedeného nařízení stanoví takto:

první měsíc: 210 EUR na tunu,

druhý měsíc: 0 EUR na tunu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 30.


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/86


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1575/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 21 odst. 5 a 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví finanční vyrovnání, jež se vyplatí organizacím producentů, které za určitých podmínek stahují z trhu produkty uvedené v příloze I písm. A) a B) uvedeného nařízení. Výše tohoto finančního vyrovnání by měla být snížena o paušální hodnoty v případě produktů, které jsou určeny k jinému účelu než k lidské spotřebě.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o odbytu některých produktů rybolovu stažených z trhu (2) stanoví způsoby odbytu produktů stažených z trhu. Hodnota takovýchto produktů se stanoví na úrovni běžné pro každý z těchto způsobů odbytu s ohledem na průměrné příjmy, které lze při takovém odbytu získat v různých členských státech.

(3)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 2509/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytovaní finančního vyrovnání za stažení některých produktů rybolovu (3), zvláštní pravidla stanoví, že pokud organizace producentů nebo jeden z jejích členů uvedou do prodeje své produkty v jiném členském státě, než ve kterém byla organizace uznána, musí být o tom informován orgán, který je zodpovědný za poskytování finančního vyrovnání. Tímto orgánem se rozumí orgán v členském státě, ve kterém je organizace producentů uznána. Odpočitatelná paušální hodnota se proto rovná hodnotě, která se používá v tomto členském státě.

(4)

Stejný způsob výpočtu se použije na zálohy na finanční vyrovnání podle článku 6 nařízení (ES) č. 2509/2000.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rybářském hospodářském roce 2008 se paušální hodnoty, které se použijí při výpočtu finančního vyrovnání a příslušných záloh na produkty rybolovu stažené z trhu organizací producentů a určené k jinému účelu než k lidské spotřebě podle čl. 21 odst. 5 nařízení (ES) č. 104/2000, stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Paušální hodnota, která se odpočítá od finančního vyrovnání a příslušných záloh, se rovná hodnotě, jenž se používá ve členském státě, ve kterém je organizace producentů uznaná.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 289, 16.11.2000, s. 11.


PŘÍLOHA

Paušální hodnoty

Použití produktů stažených z trhu

EUR/tuna

1.

Použití po zpracování na moučku (krmivo):

 

a)

Sleď obecný Clupea harengus, makrela obecná Scomber scombrus a makrela japonská Scomber japonicus:

 

Dánsko a Švédsko

55

Spojené království

50

ostatní členské státy

17

Francie

2

b)

Garnát obecný Crangon crangon a krevetka severní Pandalus borealis:

 

Dánsko a Švédsko

0

ostatní členské státy

10

c)

Ostatní produkty:

 

Dánsko

40

Švédsko, Portugalsko a Irsko

20

Spojené království

28

ostatní členské státy

1

2.

Použití v čerstvém nebo konzervovaném stavu (krmivo)

 

a)

Sardinka obecná Sardina pilchardus a sardel (rod) Engraulis spp.:

 

ostatní členské státy

8

b)

Ostatní produkty:

 

Švédsko

0

Francie

50

ostatní členské státy

30

3.

Použití jako návnada

 

Francie

60

ostatní členské státy

20

4.

Použití pro jiné účely než pro krmiva

0


22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/89


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1576/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. e), čl. 5 odst. 2 písm. g) a čl. 6 odst. 2 písm. i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 92/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu, a mění příloha VI uvedeného nařízení, pokud jde o přeměnu na bioplyn a zpracování tavených/škvařených tuků (2), stanoví prováděcí pravidla k určitým alternativním metodám zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu (dále jen „alternativní metody“).

(2)

Zejména článek 4 nařízení (ES) č. 92/2005 vyžaduje označování určitého materiálu získaného použitím alternativních metod a určuje povolená konečná využití takového materiálu. Nařízení (ES) č. 1774/2002 ve znění nařízení Komise (ES) č. 1432/2007 (3) stanoví harmonizovaná pravidla pro označování vedlejších produktů živočišného původu, která přispívají k řádné identifikaci těchto vedlejších produktů živočišného původu a k jejich zpětné vysledovatelnosti. Odkaz na přílohu VI nařízení (ES) č. 1774/2002 v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 92/2005 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(3)

Na základě stanoviska Vědecké komise pro biologická nebezpečí zřízené při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin týkajícího se „procesu přeměny na bionaftu jakožto metody bezpečného zneškodňování vedlejších produktů živočišného původu kategorie 1“ přijatého dne 2. června 2004 (4) je vhodné v souladu s obecnými zásadami stanovenými nařízením (ES) č. 1774/2002 povolit dodatečná konečná využití materiálů kategorie 1, kategorie 2 a kategorie 3. Mělo by být rovněž povoleno spalování bionafty vyrobené v souladu s přílohou IV nařízení (ES) č. 92/2005 ve stacionárních či mobilních motorech.