ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 335

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
20. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1510/2007 ze dne 19. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1511/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1512/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1513/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1514/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1515/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny ( 1 )

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1517/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o odchylku vztahující se na oddělení výrobních linek pro produkci ekologických a neekologických krmiv

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1518/2007 ze dne 19. prosince 2007 o otevření a správě celní kvóty pro vermut

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1519/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek ( 1 )

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2007 ze dne 19. prosince 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech ( 1 )

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1521/2007 ze dne 19. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky ( 1 )

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1522/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003

27

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek ( 1 )

31

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/851/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování nákaz zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/5/ES, pokud jde o srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 6168)  ( 1 )

57

 

 

2007/853/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007 o pokračování v roce 2008 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES, které byly zahájeny v roce 2005 ( 1 )

59

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347 ze dne 11.12.2006)

60

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1510/2007

ze dne 19. prosince 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 19. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,9

TN

157,6

TR

116,2

ZZ

140,7

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

86,3

ZZ

126,8

0709 90 70

MA

74,3

TR

106,5

ZZ

90,4

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

36,7

MA

76,3

TR

81,0

ZA

38,1

ZW

28,6

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

75,2

ZZ

52,4

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

102,7

ZZ

90,6

0808 10 80

CA

86,7

CN

87,6

MK

29,7

US

77,3

ZZ

70,3

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

122,8

ZZ

79,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1511/2007

ze dne 19. prosince 2007

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla směrnice Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů roku 2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydány, a určit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná množství.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů roku 2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 nedosahují pro některé kvóty dostupných množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 podle nařízení (ES) č. 1385/2007 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

2.   Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence a která se přidají k množstvím stanoveným pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1). Nařízení (EHS) č. 2777/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Nepožadovaná množství, která se přičtou k množství stanovenému pro podobdobí od 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4410

1,077885

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

1,095290

4

09.4420

1,474926

5

09.4421

2,293577

6

09.4422

1,644736


(1)  Nepoužije se: Komisi nebyla předána žádná žádost o licenci.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1512/2007

ze dne 19. prosince 2007

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla směrnice Rady (ES) č. 2398/96 o otevření a správě některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství (3), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů roku 2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 se vztahují v případě licencí pro kvóty s číslem 09.4092 na množství větší než jsou dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydány, a určit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná množství.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů roku 2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 se vztahují v případě licencí pro kvóty s číslem 09.4091 na množství menší než jsou dostupná množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 podle nařízení (ES) č. 1384/2007 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

2.   Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence a která se přidají k množstvím stanoveným pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1). Nařízení (EHS) č. 2777/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Nepožadovaná množství, která se přičtou k množství stanovenému pro podobdobí od 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

IL1

09.4092

3,012048

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Nepoužije se: Komisi nebyla předána žádná žádost o licenci.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1513/2007

ze dne 19. prosince 2007

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1383/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla směrnice Rady (ES) č. 779/98 o otevření a správě některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Turecka do Společenství (2), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1383/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů roku 2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 nedosahují pro některé kvóty dostupných množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1383/2007 týkající se kvót s číslem 09.4103 a která se přidají do podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008, činí 250 000 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1). Nařízení (EHS) č. 2777/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 34.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1514/2007

ze dne 19. prosince 2007

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1382/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla směrnice Rady (ES) č. 774/94 o režimu dovozu vepřového masa (2), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 1382/2007 byly otevřeny celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vepřového masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů roku 2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 nedosahují pro některé kvóty dostupných množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1382/2007 týkající se kvót s číslem 09.4046 a která se přidají do podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008, činí 1 750 000 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (EHS) č. 2759/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 28.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1515/2007

ze dne 19. prosince 2007

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1399/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se stanoví otevření a správa celních kvót týkajících se uzenky a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska (2) a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 1399/2007 byly otevřeny celní kvóty pro dovoz některých masných produktů.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů roku 2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 nedosahují pro některé kvóty dostupných množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1399/2007 týkající se kvót s číslem 09.4180 a která se přidají do podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008, činí 475 000 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (EHS) č. 2759/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 311, 29.11.2007, s. 7.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1516/2007

ze dne 19. prosince 2007,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1), a zejména na čl. 3 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 842/2006 obsahují záznamy o chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech určité informace. Za účelem účinného uplatňování nařízení (ES) č. 842/2006 je vhodné stanovit, které další informace mají být v záznamech o zařízeních uváděny.

(2)

V záznamech o zařízeních by měly být uvedeny údaje o náplni fluorovaných skleníkových plynů. Pokud není známo množství náplně fluorovaných skleníkových plynů, provozovatel příslušného zařízení by měl zajistit, aby certifikovaní pracovníci stanovili množství náplně pro účely kontroly těsnosti.

(3)

Před provedením kontroly těsnosti by se certifikovaní pracovníci měli podrobně seznámit se záznamy o zařízení, aby se dozvěděli o případných předchozích problémech a nahlédli do dřívějších zpráv.

(4)

Aby kontrola těsnosti byla co nejúčinnější, měla by být zaměřena na ty části zařízení, u nichž je možnost úniku nejpravděpodobnější.

(5)

Kontroly těsnosti by se měly provádět pomocí metod přímého nebo nepřímého měření. Metody přímého měření zjišťují únik pomocí detekčních zařízení, jež jsou schopna stanovit, zda náplň fluorovaných skleníkových plynů ze systému uniká. Metody nepřímého měření jsou založeny na zjištění neobvyklého chodu systému a na analýze příslušných parametrů.

(6)

Metody nepřímého měření by měly být používány v případě velmi pomalého vývoje úniku a při umístění zařízení v dobře větraném prostoru, což zjištění úniku fluorovaného skleníkového plynu ze systému do vzduchu ztěžuje. Metody přímého měření jsou nezbytné k přesné lokalizaci netěsnosti. O použití metody měření by měli rozhodovat certifikovaní pracovníci, kteří mají potřebnou odbornou průpravu a zkušenosti k určení nejvhodnější metody měření podle konkrétního případu.

(7)

Existuje-li podezření na únik, měla by být provedena kontrola za účelem zjištění místa úniku a provedení opravy.

(8)

V zájmu zajištění bezpečnosti opraveného systému by se měla následná kontrola stanovená nařízením (ES) č. 842/2006 zaměřit na ty části systému, kde byla zjištěna netěsnost, a části v bezprostředním okolí.

(9)

Nesprávná instalace nových systémů vyvolává významné riziko úniku. Proto by měla být na nově instalovaných systémech provedena kontrola těsnosti bezprostředně po jejich uvedení do provozu.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení v souladu s nařízením (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, která jsou v provozu nebo dočasně mimo provoz, obsahujících nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů.

Toto nařízení se nevztahuje na zařízení s hermeticky uzavřenými systémy, které jsou jako takové označeny a obsahují méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů.

Článek 2

Záznamy o zařízení

1.   Provozovatel uvádí v záznamech podle čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 842/2006 (dále jen „záznamy o zařízení“) své jméno, poštovní adresu a telefonní číslo.

2.   V záznamech o zařízení se uvádí náplň fluorovaných skleníkových plynů pro chladicí a klimatizační zařízení nebo tepelná čerpadla.

3.   Pokud náplň fluorovaných skleníkových plynů pro chladicí a klimatizační zařízení nebo tepelná čerpadla není uvedena v technické specifikaci výrobce nebo na štítku daného systému, zajistí provozovatel, aby certifikovaní pracovníci náplň určili.

4.   V záznamech o zařízení se uvádí příčina úniku, byla-li zjištěna.

Článek 3

Kontrola záznamů o zařízení

1.   Před kontrolou těsnosti certifikovaní pracovníci zkontrolují záznamy o zařízení.

2.   Zvláštní pozornost je třeba věnovat relevantním informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.

Článek 4

Systematické kontroly

Provádí se systematické kontroly následujících částí chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel:

1.

spojů;

2.

ventilů včetně vřeten;

3.

těsnění včetně těsnění na vyměnitelných dehydrátorech a filtrech;

4.

částí systému vystavených vibraci;

5.

napojení na bezpečnostní a provozní zařízení.

Článek 5

Volba metody měření

1.   Při provádění kontroly těsnosti na chladicím a klimatizačním zařízení nebo tepelných čerpadlech použijí certifikovaní pracovníci metodu přímého měření uvedenou v článku 6 nebo metodu nepřímého měření uvedenou v článku 7.

2.   Metody přímého měření mohou být použity vždy.

3.   Metody nepřímého měření se použijí, pouze pokud parametry zařízení uvedené v čl. 7 odst. 1, které mají být analyzovány, poskytují spolehlivé informace o náplni fluorovaných skleníkových plynů uvedené v záznamech o zařízení a informace o pravděpodobnosti úniku.

Článek 6

Metody přímého měření

1.   Ke zjištění úniku používají certifikovaní pracovníci jednu nebo více následujících metod přímého měření:

a)

kontrolu okruhů a součástí, u nichž existuje riziko netěsnosti, pomocí zařízení pro detekci plynu upravených pro chladivo použité v systému;

b)

zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do okruhu;

c)

použití speciálního bublinového nebo mýdlového roztoku.

2.   Zařízení pro detekci plynu uvedená v odst. 1 písm. a) jsou kontrolována jedenkrát za 12 měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování. Citlivost přenosných zařízení pro detekci plynu musí být alespoň 5 g/rok.

3.   Zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do chladicího okruhu se provádí, pouze pokud výrobce zařízení schválil takové detekční metody jako technicky možné. Tuto metodu mohou použít pouze pracovníci certifikovaní k provádění činností, které představují zásah do chladicího okruhu obsahujícího fluorované skleníkové plyny.

4.   Jestliže se pomocí metod uvedených v odstavci 1 tohoto článku nezjistí únik a části uvedené v článku 4 nevykazují známky úniku, avšak certifikovaní pracovníci se domnívají, že k úniku dochází, musí zkontrolovat ostatní části zařízení.

5.   Před tlakovou zkouškou pomocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného plynu vhodného pro tlakovou zkoušku těsnosti je třeba, aby pracovníci certifikovaní ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z daného typu zařízení provedli znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů z celého systému.

Článek 7

Metody nepřímého měření

1.   Ke zjištění úniku provádějí certifikovaní pracovníci vizuální a manuální kontrolu zařízení a analýzu jednoho nebo více následujících parametrů:

a)

tlaku;

b)

teploty;

c)

proudu kompresoru;

d)

hladiny kapalin;

e)

množství k doplnění.

2.   Každé podezření na únik fluorovaného skleníkového plynu musí být ověřeno zkouškou těsnosti pomocí metody přímého měření uvedené v článku 6.

3.   Podezření na únik zakládá jedna nebo několik následujících situací:

a)

pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik;

b)

zařízení vydává neobvyklé zvuky, dochází k vibraci či tvorbě námrazy nebo je pozorována nedostatečná chladicí kapacita;

c)

známky koroze, úniku oleje a poškození součástí nebo materiálu u možných míst úniku;

d)

známky úniku na průhledítkách nebo ukazatelích hladiny nebo jiných vizuálních pomůckách;

e)

známky poškození na bezpečnostních spínačích, tlakových spínačích, měřidlech a připojeních čidel;

f)

odchylky od běžného provozního stavu indikované analyzovanými parametry včetně údajů z elektronických systémů pracujících v reálném čase;

g)

jiné známky úbytku náplně chladiva.

Článek 8

Oprava netěsnosti

1.   Provozovatel zajistí, aby opravu provedla osoba, která je k takové činnosti certifikována.

Pokud je to nezbytné, provede se před opravou odčerpání nebo znovuzískání náplně.

2.   Provozovatel zajistí, aby v případě potřeby byla provedena zkouška těsnosti pomocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného suchého plynu vhodného k tlakovým zkouškám, po níž bude následovat vyprázdnění, znovunaplnění a zkouška těsnosti.

V případě potřeby se před tlakovou zkouškou pomocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného vhodného plynu provede znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů z celého zařízení.

3.   Pokud možno, zjistí se příčina úniku, aby se předešlo opakování.

Článek 9

Následná kontrola

Certifikovaní pracovníci se při následné kontrole podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 842/2006 zaměří na ta místa, kde byly zjištěny a opraveny netěsnosti, jakož i na části v bezprostředním okolí, jestliže byly během opravy vystaveny tlaku.

Článek 10

Požadavky na nově instalovaná zařízení

Na nově instalovaných zařízeních se provádí kontrola těsnosti bezprostředně po jejich uvedení do provozu.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Úř. věst. L 198, 31.7.2007, s. 35).


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1517/2007

ze dne 19. prosince 2007,

kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o odchylku vztahující se na oddělení výrobních linek pro produkci ekologických a neekologických krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 13 druhou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Druhý odstavec bodu 3 části E přílohy III nařízení (EHS) č. 2092/91 stanoví odchylku z povinnosti, aby všechna zařízení používaná v jednotkách připravujících krmné směsi, na něž se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, byla úplně oddělena od zařízení používaného pro krmné směsi, na něž se nevztahuje toto nařízení. Tato odchylka platí do 31. prosince 2007.

(2)

Ze zkušeností vyplývá, že hospodářské subjekty uvedenou odchylku široce uplatňují. Používání stejné výrobní linky pro časově oddělenou produkci ekologických a neekologických krmiv vyžaduje uplatňování vhodných čistících opatření, aby byla zajištěna integrita produkce ekologických krmných směsí. Ukázalo se, že taková opatření mohou být účinná, pokud je zajištěna jejich přísná kontrola.

(3)

Článek 18 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (2) stanoví, že je produkce zpracovaných ekologických krmiv časově nebo prostorově oddělena od produkce jiných než zpracovaných ekologických krmiv.

(4)

Je proto vhodné prodloužit odchylku, dokud se od 1. ledna 2009 nepoužije nařízení (ES) č. 834/2007.

(5)

Nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části E přílohy III nařízení (EHS) č. 2092/91 ve druhém odstavci bodu 3 se datum „31. prosince 2007“ nahrazuje datem „31. prosince 2008“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1319/2007 (Úř. věst. L 293, 10.11.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1518/2007

ze dne 19. prosince 2007

o otevření a správě celní kvóty pro vermut

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/1993 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství (2), schválená rozhodnutím Rady 2006/930/ES (3), stanoví otevření celní kvóty erga omnes pro vermut. Tato celní kvóta musí být otevřena.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), stanoví pravidla pro správu celních kvót, které mají být používány chronologicky podle dat přijetí celních prohlášení. Je třeba stanovit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.

(3)

V souladu se závazky Společenství podle dohody ve formě výměny dopisů je třeba stanovit, aby se toto nařízení používalo od 1. ledna 2007.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevírá se roční celní kvóta (pořadové číslo 09.0098) 13 810 hl (erga omnes) pro propuštění do volného oběhu ve Společenství vermutu a jiných vín z čerstvých hroznů připravených pomocí aromatických bylin nebo aromatických látek v nádobách o objemu větším než dva litry a o skutečném obsahu alkoholu nejvýše 18 % objemových, podpoložky 2205 90 10, s celní sazbou 7 EUR/hl.

Článek 2

Roční celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 92.

(3)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 91.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1519/2007

ze dne 19. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změny podmínek povolení doplňkové látky v návaznosti na žádost držitele povolení.

(2)

Používání doplňkové látky diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) náležející do skupiny „kokcidiostatika a jiné léčebné látky“ bylo povoleno na 10 let pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 2430/1999 (2). Povolení bylo vázáno na osobu odpovědnou za uvádění doplňkové látky do oběhu.

(3)

Používání doplňkové látky diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) náležející do skupiny „kokcidiostatika a jiné léčebné látky“ bylo povoleno na 10 let pro výkrm krůt nařízením Komise (ES) č. 418/2001 (3). Povolení bylo vázáno na osobu odpovědnou za uvádění doplňkové látky do oběhu.

(4)

Používání doplňkové látky diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) náležející do skupiny „kokcidiostatika a jiné léčebné látky“ bylo povoleno na 10 let pro kuřice nařízením Komise (ES) č. 162/2003 (4). Povolení bylo vázáno na osobu odpovědnou za uvádění doplňkové látky do oběhu.

(5)

Držitel povolení, Janssen Animal Health BVBA, předložil žádost podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 s návrhem na změnu jména osoby odpovědné za uvádění doplňkových látek uvedených ve 2. a 4. bodu odůvodnění tohoto nařízení do oběhu. Spolu s žádostí uvedený subjekt předložil údaje o tom, že obchodní práva u těchto doplňkových látek byla převedena na Janssen Pharmaceutica NV, jeho belgickou mateřskou společnost, a to s účinností od 2. července 2007.

(6)

Převedení povolení doplňkové látky vázaného na osobu odpovědnou za její uvádění do oběhu na jinou osobu je založeno toliko na administrativním postupu a neobnáší nové hodnocení doplňkových látek. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.

(7)

K tomu, aby mohla společnost Janssen Pharmaceutica NV od 2. července 2007 využívat svých vlastnických práv, je nutno odpovídajícím způsobem změnit jméno osoby odpovědné za uvádění daných doplňkových látek do oběhu, a to s účinností od 2. července 2007. Je proto nezbytné, aby toto nařízení bylo použitelné se zpětnou platností.

(8)

Nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(9)

Je třeba stanovit přechodné období k vypotřebování stávajících zásob.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V příloze I nařízení (ES) č. 2430/1999 ve sloupci 2 záznamu pro E 771 se slova „Janssen Animal Health BVBA“ nahrazují slovy „Janssen Pharmaceutica NV“.

2.   V příloze III nařízení (ES) č. 418/2001 ve sloupci 2 záznamu pro E 771 se slova „Janssen Animal Health BVBA“ nahrazují slovy „Janssen Pharmaceutica NV“.

3.   V příloze nařízení (ES) č. 162/2003 ve sloupci 2 záznamu pro E 771 se slova „Janssen Animal Health BVBA“ nahrazují slovy „Janssen Pharmaceutica NV“.

Článek 2

Stávající zásoby, které jsou v souladu s ustanoveními použitelnými před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do 30. dubna 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 296, 17.11.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 249/2006 (Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 22).

(3)  Úř. věst. L 62, 2.3.2001, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 3.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1520/2007

ze dne 19. prosince 2007

o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (2), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS přede dnem používání nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v přílohách tohoto nařízení byly podány přede dnem používání nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

První připomínky k těmto žádostem předložené podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly předány Komisi přede dnem používání nařízení (ES) č. 1831/2003. Uvedené žádosti se proto budou i nadále posuzovat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5)

Používání přípravku z mikroorganismů Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) bylo poprvé dočasně povoleno pro dojnice nařízením Komise (ES) č. 879/2004 (3). Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku z mikroorganismů pro dojnice bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Proto by se používání uvedeného přípravku z mikroorganismů podle přílohy I tohoto nařízení mělo povolit bez časového omezení.

(6)

Používání přípravku z mikroorganismů Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) bylo poprvé dočasně povoleno pro výkrm krůt nařízením Komise (ES) č. 1801/2003 (4). Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku z mikroorganismů bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Proto by se používání uvedeného přípravku z mikroorganismů podle přílohy II tohoto nařízení mělo povolit bez časového omezení.

(7)

Používání přípravku z mikroorganismů Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) bylo poprvé dočasně povoleno pro psy nařízením Komise (ES) č. 1288/2004 (5). Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku z mikroorganismů bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Proto by se používání uvedeného přípravku z mikroorganismů podle přílohy III tohoto nařízení mělo povolit bez časového omezení.

(8)

Používání přípravku z mikroorganismů Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529) bylo poprvé dočasně povoleno pro nosnice nařízením Komise (ES) č. 2154/2003 (6). Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku z mikroorganismů bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Proto by se používání uvedeného přípravku z mikroorganismů podle přílohy IV tohoto nařízení mělo povolit bez časového omezení.

(9)

Používání přípravku enzymu endo-1,4-beta-glukanázy EC 3.2.1.4 z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) bylo poprvé dočasně povoleno pro selata nařízením Komise (ES) č. 1436/98 (7). Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku enzymu bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Proto by se používání uvedeného přípravku enzymu podle přílohy V tohoto nařízení mělo povolit bez časového omezení.

(10)

Z posouzení uvedených žádostí vyplývá, že je třeba vyžadovat dodržování některých postupů na ochranu pracovníků před vystavením doplňkovým látkám uvedeným v přílohách. Tuto ochranu by mělo zajistit používání směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (8).

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze I, náležející do skupiny „Mikroorganismy“, se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přípravek uvedený v příloze II, náležející do skupiny „Mikroorganismy“, se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Přípravek uvedený v příloze III, náležející do skupiny „Mikroorganismy“, se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 4

Přípravek uvedený v příloze IV, náležející do skupiny „Mikroorganismy“, se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 5

Přípravek uvedený v příloze V, náležející do skupiny „Enzymy“, se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1812/2005 (Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 18).

(6)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 11.

(7)  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.

(8)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES (Úř. věst. L 165, 27.6.2007, s. 21).


PŘÍLOHA I

č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Přípravek Saccharomyces cerevisiae s obsahem nejméně:

prášková, kulová a oválná granulovaná forma:

1 × 109 CFU/g doplňkové látky

Dojnice

1,23 × 109

2,33 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Množství Saccharomyces cerevisiae v denní krmné dávce nesmí překročit 8,4 × 109 CFU na 100 kg ž.hm. do 600 kg. Nad 600 kg se přidá 0,9 × 109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm.

Bez časového omezení


PŘÍLOHA II

č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Přípravek Enterococcus faecium s obsahem nejméně:

 

prášková nebo granulovaná forma:

3,5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

potahovaná forma:

2,0 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

kapalná forma:

1 × 1010 CFU/ml doplňkové látky

Výkrm krůt

1 × 107

1,0 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Může být použito v krmných směsích obsahujících povolená kokcidiostatika: diclazuril, halofuginon, lasalocid sodný, maduramicin amonný, monensinát sodný, robenidin.

Bez časového omezení


PŘÍLOHA III

Č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Přípravek Enterococcus faecium s obsahem nejméně:

 

prášková nebo granulovaná forma:

3,5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

potahovaná forma:

2,0 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

kapalná forma:

1 × 1010 CFU/ml doplňkové látky

Psi

1 × 109

3,5 × 1010

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Bez časového omezení


PŘÍLOHA IV

Č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

E 1715

Lactobacillus acidophilus

D2/CSL

CECT 4529

Přípravek z Lactobacillus acidophilus s obsahem nejméně:

50 × 109 CFU/g doplňkové látky

Nosnice

1 × 109

1 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Bez časového omezení


PŘÍLOHA V

č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva

Enzymy

E 1616

Endo-1,4-beta-glukanáza

EC 3.2.1.4

Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) s minimem aktivity pro:

 

pevnou formu: 2 000 CU (1)/g

 

kapalnou formu: 2 000 CU/ml

Selata po odstavu

350 CU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 350–1 000 CU.

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahujících více než 40 % ječmene.

4.

Pro použití u selat po odstavu do váhy přibližně 35 kg.

Bez časového omezení


(1)  1 CU je množství enzymu, které uvolní 0,128 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30 °C.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1521/2007

ze dne 19. prosince 2007

o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky pro prasnice se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Používání přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 bylo povoleno dočasně pro selata a výkrm prasat nařízením Komise (ES) č. 666/2003 (2), dočasně pro prasnice nařízením Komise (ES) č. 2154/2003 (3), dočasně pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 521/2005 (4) a na období 10 let (Bonvital) pro selata po odstavu a pro výkrm prasat nařízením Komise (ES) č. 538/2007 (5).

(5)

Žádost o povolení pro prasnice byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 10. července 2007 k závěru, že přípravek Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (6). Dále dospěl k závěru, že přípravek nepředstavuje žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné pro tuto další kategorii zvířat povolení udělit. Podle uvedeného stanoviska je používání tohoto přípravku účelné pro zlepšení parametrů užitkovosti prasnic. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Uvedené stanovisko také ověřilo zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1812/2005 (Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 18).

(5)  Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 16.

(6)  Stanovisko Vědecké komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata k bezpečnosti a účinnosti produktu „Bonvital“, přípravku Enterococcus faecium, jako doplňkové látky pro prasnice. Přijato dne 10. července 2007. The EFSA Journal (2007) 521, s. 1–8.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek Enterococcus faecium DSM 7134 s obsahem nejméně:

prášková forma: 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

granulovaná forma (mikrokapsle): 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analytická metoda (1):

Stanovení počtu mikroorganismů kultivací na žluč-eskulin-azidovém agaru a gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Prasnice

0,5 × 109

1 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Přidává se do krmiva pro prasnice od 90. dne březosti až do konce laktace

9.1.2018


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1522/2007

ze dne 19. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 54 odst. 5 a čl. 145 písm. d) a dd) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 (2) zavádí prováděcí pravidla k režimu jednotné platby s platností od roku 2005.

(2)

Nařízení (ES) č. 1782/2003 ve znění nařízení (ES) č. 1182/2007 (3), kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny, definuje pravidla pro oddělení podpory pro ovoce a zeleninu a její začlenění do režimu jednotné platby. Z tohoto důvodu je třeba přijmout související prováděcí pravidla. Tato prováděcí pravidla by měla být založena na stejných zásadách jako pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 795/2004, pokud jde o olivový olej, tabák, bavlnu, chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu, čekanku a banány.

(3)

Článek 2 nařízení (ES) č. 795/2004 by měl být dále rozšířen, pokud jde o definici školek.

(4)

Článek 21 nařízení (ES) č. 795/2004 stanoví prováděcí pravidla pro zemědělce, kteří investovali do výrobní kapacity nebo si dlouhodobě pronajali pozemky. Tato ustanovení je třeba přizpůsobit s ohledem na zvláštní situaci zemědělců v odvětví ovoce a zeleniny, kteří takto investovali nebo uzavřeli takovéto dlouhodobé nájemní smlouvy předtím, než vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1182/2007.

(5)

Členské státy, které přistoupily ke Společenství dne 1. května 2004, vytvořily v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 1782/2003 systém identifikace zemědělských pozemků. Při přechodu ze starého systému identifikace na nový se vlastnosti některých pozemků z roku 2003 nemusely kvůli technickým potížím v novém systému identifikace přesně projevit. Aniž by byl dotčen článek 33 nařízení (ES) č. 795/2004, mělo by být za účelem usnadnění uplatňování definice „hektaru, na který lze poskytnout podporu při vynětí půdy z produkce“ podle čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení v tomto kontextu ve všech zmíněných členských státech těmto státům povoleno uplatnit výjimku z odkazu na den určený pro žádosti o podporu na plochu v roce 2003 v čl. 54 odst. 2 prvním pododstavci za předpokladu, že zajistí, že se celková zemědělská plocha způsobilá pro nároky při vynětí půdy z produkce nezvýší. Článek 32 nařízení (ES) č. 795/2004 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit. Vzhledem k tomu, že všechny uvedené členské státy zavedly od 1. ledna 2007 režim jednotné platby, měla by se výjimka uplatňovat od stejného data.

(6)

V případě, že již byly zemědělcům přiděleny platební nároky nebo pokud je koupili či obdrželi do konečného data pro podávání žádostí o stanovení platebních nároků na rok stanovení částek a hektarů způsobilých pro poskytnutí podpory podle bodu M přílohy VII nařízení (ES) č. 1782/2003, hodnota a počet jejich platebních nároků se opětovně vypočítá v důsledku referenčních částek a hektarů odvozených ze začlenění odvětví ovoce a zeleniny. Nároky při vynětí půdy z produkce a nároky podléhající zvláštním podmínkám by se u tohoto výpočtu neměly brát v úvahu.

(7)

Podle čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 se vnitrostátní rezerva musí doplnit lineárním snížením všech referenčních částek. Je třeba stanovit pravidla upřesňující způsob, jakým mají členské státy postupovat, pokud jde o začlenění referenční částky pro ovoce a zeleninu do doplnění vnitrostátní rezervy.

(8)

Členské státy, které používají regionální model stanovený v čl. 59 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 1782/2003, by měly být zmocněny ke stanovení počtu platebních nároků na zemědělce vyplývajícího ze začlenění hektarů ovoce a zeleniny.

(9)

Je třeba stanovit termín, do něhož budou muset členské státy Komisi sdělit informace týkající se možností uvedených v článku 51 nařízení (ES) č. 1782/2003.

(10)

Nařízení (ES) č. 795/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 795/2004 se mění takto:

1.

Článek 2 se mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

‚trvalými kulturami‘ kultury, jiné než stálé pastviny, které nejsou pěstované systémem střídání plodin, jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět let a poskytují opakované sklizně, včetně školek, a lesní porosty s krátkým střídavým osevním postupem (kód KN ex 0602 90 41), s výjimkou víceletých plodin a školek pro víceleté plodiny;“;

b)

za písmeno k) se vkládá nové písmeno, které zní:

„l)

‚školkami‘‚školky‘ stanovené v bodě G/5 přílohy I rozhodnutí Komise 2000/115/ES (4) o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků.

2.

Článek 21 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro investice v odvětví ovoce a zeleniny se místo data uvedeného v prvním pododstavci použije datum 1. listopadu 2007.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro investice v odvětví ovoce a zeleniny se místo data uvedeného v prvním pododstavci použije datum 1. listopadu 2007.“;

c)

v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro dlouhodobé nájmy v odvětví ovoce a zeleniny se místo data uvedeného v prvním pododstavci použije datum 1. listopadu 2007.“

3.

V čl. 32 odst. 4 se doplňuje pododstavec, který zní:

„Aniž je dotčen článek 33 tohoto nařízení, v případě, že se nové členské státy ve smyslu čl. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 1782/2003 setkaly při určování hranic některých zemědělských pozemků s technickými obtížemi v důsledku přechodu od systému identifikace zemědělských pozemků, který existoval k datu uvedenému v čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení, na systém identifikace zemědělských pozemků podle článku 20 uvedeného nařízení, mohou se odchýlit od čl. 54 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 a stanovit odkaz na den určený pro žádosti o podporu na plochu v roce 2003 na 30. června 2006. Přijmou opatření k zabránění jakéhokoli významného zvýšení celkové zemědělské plochy způsobilé pro nároky při vynětí půdy z produkce. Bulharsko a Rumunsko však mohou tento den stanovit na 30. června 2007.“

4.

Před kapitolu 7 se vkládá nová kapitola 6c, která zní:

„KAPITOLA 6 c

ZAČLENĚNÍ ODVĚTVÍ OVOCE A ZELENINY DO REŽIMU JEDNOTNÉ PLATBY

Článek 48f

Obecná pravidla

1.   Pro účely stanovení částky a platebních nároků v rámci začlenění odvětví ovoce a zeleniny do režimu jednotné platby se použijí články 37 a 43 nařízení (ES) č. 1782/2003, přičemž se uplatní pravidla stanovená v článku 48g tohoto nařízení, a v případě, že členský stát využil možnosti podle článku 59 nařízení (ES) č. 1782/2003, pravidla stanovená v článku 48h tohoto nařízení.

2.   Od 1. ledna 2008 mohou členské státy přistoupit ke zjišťování zemědělců oprávněných pro přiznání platebních nároků odvozených ze začlenění odvětví ovoce a zeleniny do režimu jednotné platby, aniž je dotčen čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 795/2004.

3.   Případně se čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 použije pro hodnotu všech platebních nároků existujících před začleněním podpory pro ovoce a zeleninu a pro referenční částky vypočtené pro podporu pro ovoce a zeleninu.

4.   Procentní podíl snížení stanovený členským státem v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 se použije na referenční částky odpovídající produktům zpracovaným z ovoce a zeleniny začleněné do režimu jednotné platby.

5.   Pětileté období stanovené v čl. 42 odst. 8 nařízení (ES) č. 1782/2003 nebude opětovně zahájeno pro platební nároky pocházející z vnitrostátní rezervy, jejichž částka byla opětovně vypočtena či zvýšena v souladu s články 48g a 48h tohoto nařízení.

6.   Pro účely použití čl. 7 odst. 1, článků 12 až 17, článku 20 a článku 27 tohoto nařízení, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, bude prvním rokem používání režimu jednotné platby rok, kdy členské státy stanoví částky a hektary způsobilé pro poskytnutí podpory podle bodu M přílohy VII nařízení (ES) č. 1782/2003, s ohledem na nepovinné tříleté přechodné období stanovené v třetím odstavci uvedeného bodu.

Článek 48g

Specifická pravidla

1.   Pokud zemědělec do posledního dne termínu pro předložení žádosti o stanovení platebních nároků podle článku 12 tohoto nařízení nevlastní platební nároky nebo pokud vlastní pouze platební nároky za vynětí půdy z produkce nebo nároky podléhající zvláštním podmínkám, obdrží platební nároky vypočítané podle článků 37 a 43 nařízení (ES) č. 1782/2003 pro ovoce a zeleninu.

První pododstavec se rovněž použije, pokud si mezi prvním rokem používání režimu jednotné platby a rokem začlenění odvětví ovoce a zeleniny zemědělec platební nároky pronajal.

2.   Pokud byly zemědělci přiděleny platební nároky nebo pokud je koupil či obdržel do konečného data pro podávání žádostí o stanovení platebních nároků v souladu s článkem 12 tohoto nařízení, hodnota a počet platebních nároků, které vlastní, se opětovně vypočítá následovně:

a)

počet platebních nároků se rovná počtu platebních nároků, které vlastní, zvýšenému o počet hektarů stanovený v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1782/2003 pro ovoce a zeleninu, konzumní brambory pozdní a školky;

b)

hodnota se získá tak, že se souhrnná hodnota platebních nároků, které vlastní, a referenční částky vypočtené v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1782/2003 pro ovoce a zeleninu vydělí počtem stanoveným v souladu s písmenem a) tohoto odstavce.

Platební nároky za vynětí půdy z produkce a nároky podléhající zvláštním podmínkám se při výpočtu uvedeném v tomto odstavci nezohlední.

3.   Platební nároky pronajaté před datem pro podání žádosti v rámci režimu jednotné platby podle článku 12 se při výpočtu uvedeném v odstavci 2 zohlední. Platební nároky pronajaté prostřednictvím smluvní doložky uvedené v článku 27 před 15. květnem 2004 se však při výpočtu uvedeném v odstavci 2 tohoto článku zohlední pouze tehdy, pokud lze nájemní podmínky upravit.

Článek 48h

Regionální provádění

1.   Pokud členský stát využil možnosti uvedené v čl. 59 odst. 1 a nařízení (ES) č. 1782/2003, obdrží zemědělci počet platebních nároků odpovídající počtu nových hektarů způsobilých pro poskytnutí podpory, pokud jde o ovoce a zeleninu, konzumní brambory pozdní a školky podle čl. 59 odst. 4 uvedeného nařízení.

Hodnota platebních nároků se vypočítá podle čl. 59 odst. 2 a 3 a čl. 63 odst. 3 uvedeného nařízení.

Prvním rokem použití podle čl. 59 odst. 4 uvedeného nařízení je rok 2008.

2.   Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce mohou členské státy na základě objektivních kritérií v souladu s bodem M přílohy VII nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovit dodatečný počet nároků na zemědělce, pokud jde o ovoce a zeleninu, konzumní brambory pozdní a školky.“

5.

Před článek 50 se vkládá nový článek 49b, který zní:

„Článek 49b

Začlenění ovoce a zeleniny

Nejpozději do 1. listopadu 2008 členský stát sdělí Komisi rozhodnutí, které přijal ohledně možností stanovených v článku 51 nařízení (ES) č. 1782/2003, rozepsané podle produktu, roku a případně regionů.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008. Ustanovení čl. 1 bodu 3 se však použijí ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1276/2007 (Úř. věst. L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 608/2007 (Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 31).

(3)  Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 38, 12.2.2000, s. 1.“


SMĚRNICE

20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/31


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/66/ES

ze dne 11. prosince 2007,

kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (4) a směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (5) se vztahují na přezkumná řízení týkající se zakázek zadávaných veřejnými zadavateli, jak jsou uvedeni v čl. 1 bodě 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (6), a zadavateli, jak jsou uvedeni v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (7). Účelem směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS je zaručit účinné uplatňování směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES.

(2)

Směrnice 89/665/EHS a 92/13/EHS se proto v souladu s výkladem Soudního dvora Evropských společenství použijí pouze na zakázky, které spadají do oblasti působnosti směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES, a to bez ohledu na druh zadávacího řízení či výzvy k účasti v soutěži, včetně soutěže o návrh, kvalifikačních systémů a dynamických nákupních systémů. V souladu s judikaturou Soudního dvora by měly členské státy zajistit, aby byly k dispozici účinné a rychlé prostředky nápravy vůči rozhodnutím veřejných zadavatelů a zadavatelů o tom, zda konkrétní zakázka spadá do osobní a věcné působnosti směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES.

(3)

Konzultace zúčastněných stran a judikatura Soudního dvora ukázaly jisté nedostatky v přezkumných mechanismech členských států. Ty vedou k tomu, že mechanismy zavedené směrnicemi 89/665/EHS a 92/13/EHS vždy neumožňují zajistit dodržování práva Společenství, zvláště ve stadiu, kdy může být protiprávní jednání ještě napraveno. Aby tedy Společenství jako celek plně využívalo pozitivních účinků modernizace a zjednodušení pravidel zadávání veřejných zakázek, jichž bylo dosaženo díky směrnicím 2004/18/ES a 2004/17/ES, měly by být posíleny záruky průhlednosti a zákazu diskriminace, o něž tyto směrnice usilují. Směrnice 89/665/EHS a 92/13/EHS by proto měly být změněny a měla by být do nich doplněna důležitá vysvětlení, která umožní, aby bylo dosaženo výsledků podle legislativního záměru Společenství.

(4)

Ke zjištěným nedostatkům patří zejména chybějící lhůta mezi rozhodnutím o zadání zakázky a uzavřením příslušné smlouvy, která by umožnila její účinné přezkoumání. To má někdy za následek, že veřejní zadavatelé a zadavatelé usilují o velmi rychlé podepsání smlouvy, aby byly účinky napadeného rozhodnutí o zadání zakázky nezvratné. V zájmu nápravy tohoto nedostatku, jenž představuje závažnou překážku účinné soudní ochrany dotčených uchazečů, tj. těch, kteří ještě nebyli s konečnou platností vyloučeni, je třeba stanovit minimální odkladnou lhůtu, během níž je uzavření příslušné smlouvy pozastaveno, a to nezávisle na tom, zda k uzavření smlouvy dochází v době podpisu dané smlouvy či jindy.

(5)

Délka minimální odkladné lhůty by měla brát v úvahu různé komunikační prostředky. Pokud se použijí rychlé komunikační prostředky, lze stanovit kratší lhůtu než v případě použití jiných komunikačních prostředků. Tato směrnice stanoví pouze minimální odkladné lhůty. Členské státy mohou zavést nebo zachovat lhůty delší. Členské státy mohou rovněž rozhodnout, která lhůta by měla platit, pokud jsou různé komunikační prostředky používány současně.

(6)

Odkladná lhůta by měla dotčeným uchazečům poskytnout dostatek času k prostudování rozhodnutí o zadání zakázky a k posouzení, zda je vhodné zahájit přezkumné řízení. Při oznámení rozhodnutí o zadání zakázky by jim měly být poskytnuty náležité informace, které jsou zásadní pro to, aby dosáhli účinného přezkumu. Totéž obdobně platí i pro zájemce, kterým veřejný zadavatel nebo zadavatel neposkytl ve stanovené lhůtě informace o zamítnutí jejich žádosti.

(7)

K náležitým informacím patří zejména shrnutí příslušných důvodů, jak je uvedeno v článku 41 směrnice 2004/18/ES a článku 49 směrnice 2004/17/ES. Jelikož se délka odkladné lhůty v jednotlivých členských státech liší, je důležité, aby dotčení uchazeči a zájemci byli informováni i o skutečné lhůtě, kterou mají k zahájení přezkumného řízení.

(8)

Takováto minimální odkladná lhůta by se neměla použít, pokud směrnice 2004/18/ES nebo směrnice 2004/17/ES nevyžadují předchozí zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie, zejména v případech krajní naléhavosti uvedených v čl. 31 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/18/ES nebo čl. 40 odst. 3 písm. d) směrnice 2004/17/ES. V těchto případech stačí stanovit účinná přezkumná řízení po uzavření smlouvy. Obdobně není odkladná lhůta nezbytná, pokud je jediným dotčeným uchazečem uchazeč, kterému byla zakázka zadána, a nejsou žádní dotčení zájemci. V tom případě nezůstává ve výběrovém řízení žádná další osoba, která má zájem na tom, aby obdržela oznámení a mohla využít odkladné lhůty k účinnému přezkumu.

(9)

V případech zakázek založených na rámcové dohodě nebo dynamickém nákupním systému by povinná odkladná lhůta mohla mít dopad na zvýšení účinnosti, které je cílem těchto zadávacích řízení. Členské státy by tedy měly mít možnost namísto zavedení povinné odkladné lhůty stanovit neúčinnost jako účinnou sankci v souladu s články 2d obou směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS pro případy porušení čl. 32 odst. 4 druhého pododstavce druhé odrážky a čl. 33 odst. 5 a 6 směrnice 2004/18/ES a čl. 15 odst. 5 a 6 směrnice 2004/17/ES.

(10)

V případech uvedených v čl. 40 odst. 3 písm. i) směrnice 2004/17/ES nevyžadují zakázky na základě rámcové dohody předchozí zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie. V těchto případech by odkladná lhůta neměla být povinná.

(11)

Pokud členský stát požaduje, aby osoba, která má v úmyslu zahájit přezkumné řízení, o tomto záměru informovala veřejného zadavatele nebo zadavatele, je třeba jasně stanovit, že by tím neměla být dotčena odkladná lhůta ani žádná jiná lhůta pro podání návrhu na přezkum. Pokud dále členský stát požaduje, aby dotyčná osoba nejprve požádala o přezkum veřejného zadavatele nebo zadavatele, je rovněž třeba, aby tato osoba měla k dispozici přiměřenou minimální lhůtu, ve které se může obrátit před uzavřením smlouvy na orgán příslušný k přezkumu, jestliže hodlá odpověď veřejného zadavatele nebo zadavatele napadnout nebo si stěžovat, že jeho odpověď neobdržela.

(12)

Podání návrhu na přezkum krátce před uplynutím minimální odkladné lhůty by nemělo mít za následek, že orgán příslušný k přezkumnému řízení nebude mít nezbytný minimální čas, aby mohl jednat, zejména prodloužit odkladnou lhůtu pro uzavření smlouvy. Proto je nezbytné stanovit nezávislou minimální odkladnou lhůtu, která by neměla skončit dříve, než orgán příslušný k přezkumu o žádosti rozhodne. To by nemělo orgánu příslušnému k přezkumu bránit, aby předběžně posoudil, zda je přezkum jako takový přípustný. Členské státy mohou stanovit, že tato lhůta končí v okamžiku, kdy orgán příslušný k přezkumu rozhodne o použití prozatímních opatření, včetně rozhodnutí o dalším pozastavení uzavření smlouvy, nebo pokud orgán příslušný k přezkumu rozhodne ve věci samé, zejména o žádosti o zrušení protiprávního rozhodnutí.

(13)

Za účelem boje proti protiprávnímu přímému zadávání zakázek, které Soudní dvůr označil za nejzávažnější porušení práva Společenství v oblasti zadávání veřejných zakázek ze strany veřejného zadavatele či zadavatele, by měly být stanoveny účinné, přiměřené a odrazující sankce. Smlouva uzavřená na základě protiprávního přímého zadání zakázky by proto měla být v zásadě považována za neúčinnou. Neúčinnost by neměla být automatická, nýbrž by měla být prohlášena nezávislým orgánem příslušným k přezkumu nebo by měla být výsledkem jeho rozhodnutí.

(14)

Neúčinnost je nejúčinnějším způsobem obnovení hospodářské soutěže a vytvoření nových obchodních příležitostí pro hospodářské subjekty, které byly protiprávně zbaveny možnosti zúčastnit se soutěže. Přímé zadávání ve smyslu této směrnice zahrnuje veškeré zakázky zadané bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie ve smyslu směrnice 2004/18/ES. To odpovídá postupu bez předchozí výzvy k účasti v soutěži ve smyslu směrnice 2004/17/ES.

(15)

Možná zdůvodnění pro přímé zadání ve smyslu této směrnice mohou podle výkladu Soudního dvora zahrnovat odchylky uvedené v článcích 10 až 18 směrnice 2004/18/ES, použití článků 31, 61 nebo 68 směrnice 2004/18/ES, zadání zakázky na služby v souladu s článkem 21 směrnice 2004/18/ES nebo oprávněné zadání zakázky „vnitřnímu subjektu“.

(16)

Totéž platí rovněž pro zakázky, které splňují podmínky na vynětí nebo podléhají zvláštní úpravě v souladu s čl. 5 odst. 2, články 18 až 26, články 29 a 30 nebo článkem 62 směrnice 2004/17/ES, pro případy použití čl. 40 odst. 3 směrnice 2004/17/ES a pro případy zadání zakázky na služby v souladu s článkem 32 směrnice 2004/17/ES.

(17)

Přezkumné řízení by mělo být dostupné přinejmenším každé osobě, která má nebo měla zájem určitou zakázku získat a které v důsledku domnělého protiprávního jednání vznikla nebo hrozí škoda.

(18)

S cílem předcházet závažným protiprávním jednáním v souvislosti s povinností odkladné lhůty a automatickým pozastavením, jež jsou předpokladem pro účinný přezkum, by měly být uplatňovány účinné sankce. Smlouvy uzavřené v rozporu s odkladnou lhůtou nebo automatickým pozastavením by měly být proto považovány v zásadě za neúčinné, jedná-li se zároveň o porušení směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES, pokud tato porušení ovlivnila možnosti uchazeče podávajícího návrh na přezkum získat zakázku.

(19)

V případě jiných porušení formálních požadavků mohou členské státy považovat zásadu neúčinnosti za nevhodnou. V těchto případech by členské státy měly mít možnost stanovit alternativní sankce. Alternativní sankce by měly spočívat pouze v uložení pokut, které by měly být zaplaceny orgánu nezávislému na veřejném zadavateli nebo zadavateli, nebo ve zkrácení doby plnění smlouvy. Podrobná úprava alternativních sankcí a stanovení pravidel pro jejich uplatnění náleží členským státům.

(20)

Touto směrnicí by nemělo být vyloučeno použití přísnějších sankcí podle vnitrostátního práva.

(21)

Cílem, kterého má být dosaženo v případech, kdy členské státy stanoví pravidla zajišťující, že smlouva je považována za neúčinnou, je skutečnost, že práva a závazky smluvních stran by neměly být dále uplatňovány a prováděny. Důsledky toho, že smlouva je považována za neúčinnou, by měly stanovit vnitrostátní právní předpisy. Vnitrostátní právní předpisy proto mohou například stanovit zpětné zrušení všech smluvních závazků (ex tunc) nebo naopak omezit rozsah zrušení na ty závazky, které je třeba ještě splnit (ex nunc). To by nemělo vést k neexistenci důrazných sankcí, pokud závazky vyplývající ze smlouvy již byly zcela nebo téměř zcela splněny. V těchto případech by členské státy měly stanovit také alternativní sankce zohledňující rozsah, v jakém zůstává smlouva, v souladu s vnitrostátním právem, v platnosti. Vnitrostátní právní předpisy obdobně stanoví i důsledky, pokud jde o možné zpětné získání všech částek, které již případně byly vyplaceny, jakož i všech ostatních forem možné náhrady – včetně poskytnutí peněžité náhrady, pokud věcná náhrada není možná.

(22)

Aby však byla zajištěna přiměřenost použitých sankcí, mohou členské státy poskytnout orgánu odpovědnému za přezkumná řízení možnost neohrozit smlouvu nebo uznat některé její dočasné účinky, pokud výjimečné okolnosti v daném případě vyžadují, aby byly zohledněny určité naléhavé důvody související s veřejným zájmem. V těchto případech by namísto toho měly být uplatněny alternativní sankce. Orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na veřejném zadavateli nebo na zadavateli, by měl přezkoumat všechny důležité skutečnosti s cílem zjistit, zda naléhavé důvody související s veřejným zájmem vyžadují, aby byly účinky smlouvy zachovány.

(23)

Ve výjimečných případech je ihned po zrušení zakázky povoleno použití vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce ve smyslu článku 31 směrnice 2004/18/ES nebo čl. 40 odst. 3 směrnice 2004/17/ES. Může-li v těchto případech z technických nebo jiných závažných důvodů zbývající smluvní závazky splnit v této fázi pouze hospodářský subjekt, kterému byla zadána zakázka, může být uplatnění těchto naléhavých důvodů opodstatněné.

(24)

Ekonomické zájmy v souvislosti s účinností zakázky mohou být považovány za naléhavé důvody pouze v případě, kdyby neúčinnost za výjimečných okolností vedla k nepřiměřeným důsledkům. Avšak ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou zakázkou by neměly představovat naléhavé důvody.

(25)

Potřeba zajistit v průběhu času právní jistotu rozhodnutí přijatých veřejnými zadavateli a zadavateli navíc vyžaduje stanovení přiměřené minimální promlčecí doby pro podání návrhu na přezkum, jehož cílem je prohlášení smlouvy za neúčinnou.

(26)

Aby se zamezilo právní nejistotě, jež může být důsledkem neúčinnosti, měly by členské státy stanovit výjimku z jakéhokoliv zjištění neúčinnosti v případech, kdy se veřejný zadavatel nebo zadavatel domnívá, že přímé zadání jakékoliv zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie je v souladu se směrnicemi 2004/18/ES a 2004/17/ES přípustné, a kdy uplatnil minimální odkladnou lhůtu umožňující účinná nápravná opatření. Dobrovolné zveřejnění, kterým počíná tato odkladná lhůta, nezakládá rozšíření povinností vyplývajících ze směrnice 2004/18/ES nebo směrnice 2004/17/ES.

(27)

Vzhledem k tomu, že tato směrnice posiluje vnitrostátní přezkumná řízení, zejména v případech protiprávního přímého zadávaní zakázek, měly by být hospodářské subjekty vyzvány k využívání těchto nových systémů. Vymahatelnost neúčinnosti smlouvy je z důvodu právní jistoty omezena určitou lhůtou. Účinnost těchto lhůt by měla být dodržována.

(28)

Posílení účinnosti vnitrostátních přezkumných řízení by mělo přimět dotyčné osoby, aby častěji využívaly možností přezkumu prostřednictvím předběžných postupů před uzavřením smlouvy. Za těchto okolností by se měl systém nápravy znovu zaměřit na závažná porušení práva Společenství v oblasti veřejných zakázek.

(29)

Dobrovolný systém atestací stanovený směrnicí 92/13/EHS, na jehož základě mají zadavatelé možnost nechat při pravidelných přezkumech ověřit, zda jsou jejich postupy při zadávání zakázek v souladu s předpisy, nebyl téměř využíván. Nemůže tedy splnit svůj cíl, kterým je předcházení četným případům porušení práva Společenství v oblasti veřejných zakázek. Naproti tomu povinnost uložená členským státům směrnicí 92/13/EHS týkající se zajištění stálého přístupu k orgánům akreditovaným k tomuto účelu může představovat správní náklady na jejich fungování, které již nejsou vzhledem k chybějící skutečné poptávce ze strany zadavatelů odůvodněné. Z těchto důvodů by se měl systém atestací zrušit.

(30)

Stejně tak nevzbudil u hospodářských subjektů žádný skutečný zájem smírčí mechanismus stanovený směrnicí 92/13/EHS. A to proto, že jednak sám o sobě neumožňuje dospět k závazným předběžným opatřením, která by včas zabránila protiprávnímu uzavření smlouvy, a jednak kvůli své povaze, jež je obtížně slučitelná s dodržováním obzvláště krátkých lhůt pro podání návrhu na přezkum, jehož účelem je přijetí prozatímních opatření a zrušení protiprávních rozhodnutí. Potenciální účinnost smíru byla ještě snížena obtížemi při sestavení úplného a dostatečně obsáhlého seznamu nezávislých smírců z každého členského státu, kteří by byli kdykoli k dispozici a kteří by byli schopni vyřídit žádosti o smír ve velmi krátkých lhůtách. Z těchto důvodů by se měl tento smírčí mechanismus zrušit.

(31)

Komise by měla být oprávněna požádat členské státy o poskytnutí informací o fungování vnitrostátních přezkumných řízení, které jsou přiměřené sledovanému cíli, a zapojit do stanovení rozsahu a povahy těchto informací Poradní výbor pro veřejné zakázky. Pouze poskytnutí těchto informací totiž umožní správně posoudit účinky změn zavedených touto směrnicí po uplynutí delší doby jejího provádění.

(32)

Je třeba, aby Komise přezkoumala pokrok dosažený v členských státech a podala Evropskému parlamentu a Radě zprávu o účinnosti této směrnice do tří let po uplynutí lhůty pro její provedení.

(33)

Opatření nezbytná k provedení směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8).

(34)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zvýšení účinnosti přezkumných řízení týkajících se zadávání zakázek spadajících do oblasti působnosti směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES, nemůže být z výše uvedených důvodů uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle, a uznává zejména zásadu procesní autonomie členských států.

(35)

V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (9) by členské státy měly pro svou potřebu a v zájmu Společenství sestavit vlastní tabulky uvádějící srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními a tyto tabulky zveřejnit.

(36)

Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování práva na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces v souladu s čl. 47 prvním a druhým pododstavcem uvedené listiny.

(37)

Směrnice 89/665/EHS a 92/13/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 89/665/EHS

Směrnice 89/665/EHS se mění takto:

1.

Články 1 a 2 se nahrazují tímto:

„Článek 1

Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení

1.   Tato směrnice se vztahuje na zakázky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (10), nejsou-li v souladu s články 10 až 18 uvedené směrnice z její působnosti vyloučeny.

Zakázky ve smyslu této směrnice zahrnují veřejné zakázky, rámcové dohody, koncese na stavební práce a dynamické nákupní systémy.

Pokud jde o zakázky, které spadají do oblasti působnosti směrnice 2004/18/ES, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění možnosti účinného, a zejména co nejrychlejšího přezkumu rozhodnutí veřejných zadavatelů v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 2 až 2f této směrnice z důvodu, že těmito rozhodnutími bylo porušeno právo Společenství v oblasti zadávání veřejných zakázek nebo vnitrostátní předpisy je provádějící.

2.   Členské státy zajistí, aby nedocházelo k diskriminaci mezi podniky uplatňujícími nárok na náhradu škody, která jim vznikla v řízení o zadávání veřejné zakázky, v důsledku toho, že tato směrnice rozlišuje mezi vnitrostátními předpisy provádějícími právo Společenství a jinými vnitrostátními předpisy.

3.   Členské státy zajistí, aby bylo přezkumné řízení podle prováděcích pravidel, která mohou členské státy samy stanovit, dostupné alespoň každé osobě, která má nebo měla zájem na získání určité zakázky a které v důsledku domnělého protiprávního jednání vznikla nebo hrozí škoda.

4.   Členské státy mohou požadovat, aby osoba, která má v úmyslu zahájit přezkumné řízení, oznámila veřejnému zadavateli domnělé protiprávní jednání a svůj záměr podat návrh na přezkum, za předpokladu, že tím nebude dotčena odkladná lhůta v souladu s čl. 2a odst. 2 ani žádné jiné lhůty pro podání návrhu na přezkum v souladu s článkem 2c.

5.   Členské státy mohou rovněž požadovat, aby dotyčná osoba podala nejprve návrh na přezkum u veřejného zadavatele. V tom případě členské státy zajistí, aby podání uvedeného návrhu na přezkum vedlo k okamžitému pozastavení možnosti uzavřít smlouvu.

Členské státy rozhodnou o vhodných komunikačních prostředcích, včetně faxu nebo elektronických prostředků, které mají být použity k podání návrhu na přezkum podle prvního pododstavce.

Pozastavení uvedené v prvním pododstavci neskončí před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy veřejný zadavatel zaslal odpověď, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy veřejný zadavatel zaslal odpověď, anebo deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení odpovědi.

Článek 2

Náležitosti přezkumného řízení

1.   Členské státy zajistí, aby opatření přijímaná v souvislosti s přezkumným řízením uvedeným v článku 1 stanovila pravomoci

a)

přijímat co nejrychleji prostřednictvím předběžných postupů předběžná opatření směřující k nápravě domnělého protiprávního jednání nebo k zabránění dalšímu poškozování dotčených zájmů, včetně opatření vedoucích k pozastavení nebo zajištění pozastavení daného zadávacího řízení nebo výkonu rozhodnutí učiněného veřejným zadavatelem;

b)

zrušit protiprávní rozhodnutí nebo zajistit jeho zrušení, včetně odstranění diskriminačních technických, hospodářských nebo finančních specifikací ve výzvě k podání nabídek, v zadávací dokumentaci nebo v jakýchkoliv dalších dokumentech souvisejících se zadávacím řízením;

c)

přiznat náhradu škody osobám poškozeným protiprávním jednáním.

2.   Pravomoci uvedené v odstavci 1 a v článcích 2d a 2e mohou být rozděleny mezi různé orgány, které jsou z různých hledisek příslušné k přezkumnému řízení.

3.   Jestliže orgán prvního stupně, který je nezávislý na veřejném zadavateli, přezkoumává rozhodnutí o zadání zakázky, zajistí členské státy, aby veřejný zadavatel nemohl uzavřít smlouvu dříve, než orgán příslušný k přezkumu rozhodne o návrhu na předběžné opatření nebo na přezkum. Pozastavení končí nejdříve uplynutím odkladné lhůty podle čl. 2a odst. 2 a čl. 2d odst. 4 a 5.

4.   S výjimkou případů uvedených v odstavci 3 a v čl. 1 odst. 5 nepozastavují přezkumná řízení nutně automaticky zadávací řízení, kterých se týkají.

5.   Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumnému řízení bere v úvahu pravděpodobné důsledky předběžných opatření pro všechny zájmy, které jím mohou být poškozeny, a veřejný zájem a může rozhodnout, že nepřijme toto opatření, pokud by jeho nevýhody převážily nad výhodami.

Rozhodnutím nevydat předběžné opatření nejsou dotčena jiná práva žadatele.

6.   Členské státy mohou stanovit, že pokud je nárok na náhradu škody uplatňován na základě skutečnosti, že rozhodnutí bylo protiprávní, musí být napadené rozhodnutí nejprve zrušeno orgánem, který je k tomu oprávněn.

7.   S výjimkou případů uvedených v článcích 2d až 2f se účinky výkonu pravomocí uvedených v odstavci 1 tohoto článku na uzavření smlouvy po zadání zakázky řídí vnitrostátním právem.

S výjimkou případu, kdy je třeba rozhodnutí před přiznáním náhrady škody zrušit, může členský stát dále stanovit, že po uzavření smlouvy podle čl. 1 odst. 5, odstavce 3 tohoto článku nebo článků 2a až 2f je pravomoc orgánů příslušných k přezkumnému řízení omezena na přiznání náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním.

8.   Členské státy zajistí, aby rozhodnutí učiněná orgány příslušnými k přezkumnému řízení byla účinně vymáhána.

9.   Pokud orgány příslušné k přezkumnému řízení nejsou soudy, musí své rozhodnutí vždy písemně odůvodnit. Navíc musí být v takovém případě přijaty předpisy zajišťující, že domnělé protiprávní opatření orgánu příslušného k přezkumu nebo domnělé vady při výkonu svěřených pravomocí podléhají soudnímu přezkumu nebo přezkumu orgánem, který je soudem ve smyslu článku 234 Smlouvy a který je nezávislý jak na veřejném zadavateli, tak na orgánu příslušném k přezkumu.

Členové tohoto nezávislého orgánu musí být jmenováni a jejich funkční období končit za stejných podmínek, které platí pro soudce, pokud jde o orgán, který je jmenuje, délku funkčního období a odvolání. Alespoň předseda tohoto nezávislého orgánu musí mít stejnou právní a odbornou kvalifikaci jako soudce. Nezávislý orgán přijímá rozhodnutí po vyslechnutí obou stran a tato rozhodnutí jsou právně závazná způsobem stanoveným jednotlivými členskými státy.

2.

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2a

Odkladná lhůta

1.   Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v čl. 1 odst. 3 měly dostatek času na účinný přezkum rozhodnutí o zadání zakázky přijatých veřejnými zadavateli, a to přijetím nezbytných předpisů, které budou v souladu s minimálními podmínkami stanovenými v odstavci 2 tohoto článku a v článku 2c.

2.   K uzavření smlouvy v návaznosti na rozhodnutí o zadání zakázky spadající do oblasti působnosti směrnice 2004/18/ES nesmí dojít před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům a zájemcům, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům a zájemcům, anebo deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o zadání zakázky.

Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud jim bylo oznámeno a nezávislý orgán příslušný k přezkumu je považoval za oprávněné, nebo pokud již nemůže být předmětem přezkumného řízení.

Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým veřejný zadavatel neposkytl informace o zamítnutí jejich žádosti před oznámením o rozhodnutí o zadání zakázky dotčeným uchazečům.

K rozhodnutí o zadání zakázky zaslanému každému dotčenému uchazeči a zájemci se připojí

shrnutí příslušných důvodů uvedené v čl. 41 odst. 2 směrnice 2004/18/ES, s výhradou čl. 41 odst. 3 uvedené směrnice, a

jasné uvedení přesné odkladné lhůty, která se použije podle vnitrostátních právních předpisů provádějících tento odstavec.

Článek 2b

Výjimky z odkladné lhůty

Členské státy mohou stanovit, že lhůty uvedené v čl. 2a odst. 2 této směrnice se nepoužijí,

a)

nevyžaduje-li směrnice 2004/18/ES předchozí zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie;

b)

je-li jediným dotčeným uchazečem ve smyslu čl. 2a odst. 2 této směrnice ten, komu byla zakázka zadána, a nejsou žádní dotčení zájemci;

c)

v případě zakázky založené na rámcové dohodě podle článku 32 směrnice 2004/18/ES a v případě jednotlivé zakázky na základě dynamického nákupního systému podle článku 33 uvedené směrnice.

Uplatní-li se tato výjimka, zajistí členské státy, že zakázka bude neúčinná v souladu s články 2d a 2f této směrnice, pokud

se jedná o porušení čl. 32 odst. 4 druhého pododstavce druhé odrážky nebo čl. 33 odst. 5 nebo 6 směrnice 2004/18/ES a

odhadovaná hodnota zakázky se rovná prahovým hodnotám uvedeným v článku 7 směrnice 2004/18/ES nebo je přesahuje.

Článek 2c

Lhůty pro podání návrhu na přezkum

Pokud členský stát stanoví, že návrh na přezkum rozhodnutí veřejného zadavatele přijatého v zadávacím řízení, na které se vztahuje směrnice 2004/18/ES, nebo v souvislosti s ním musí být podán před uplynutím stanovené lhůty, činí tato lhůta alespoň deset kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí veřejného zadavatele zasláno uchazeči nebo zájemci, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, alespoň patnáct kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí veřejného zadavatele zasláno uchazeči nebo zájemci, anebo alespoň deset kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí veřejného zadavatele. K rozhodnutí veřejného zadavatele zaslanému každému uchazeči nebo zájemci se připojí shrnutí příslušných důvodů. V případě návrhu na přezkum rozhodnutí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) této směrnice, která nepodléhají zvláštnímu oznámení, činí lhůta alespoň deset kalendářních dnů ode dne zveřejnění daného rozhodnutí.

Článek 2d

Neúčinnost

1.   Členské státy zajistí, aby orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na veřejném zadavateli, považoval smlouvu za neúčinnou nebo aby její neúčinnost byla výsledkem rozhodnutí tohoto orgánu v kterémkoli z těchto případů:

a)

jestliže veřejný zadavatel zadal zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie, aniž by to bylo podle směrnice 2004/18/ES přípustné;

b)

v případě porušení čl. 1 odst. 5, čl. 2 odst. 3 nebo čl. 2a odst. 2 této směrnice, pokud toto porušení zbavilo uchazeče podávajícího návrh na přezkum možnosti využít prostředky nápravy před uzavřením smlouvy, došlo-li k takovému porušení spolu s porušením směrnice 2004/18/ES, pokud uvedené porušení ovlivnilo možnosti uchazeče podávajícího návrh na přezkum získat zakázku;

c)

v případech uvedených v čl. 2b písm. c) druhém pododstavci této směrnice, pokud členské státy uplatnily výjimku z odkladné lhůty pro zakázky na základě rámcové dohody a dynamického nákupního systému.

2.   Důsledky považování zakázky za neúčinnou stanoví vnitrostátní právo.

Vnitrostátní právo může stanovit zpětné zrušení všech smluvních závazků, anebo omezit rozsah zrušení na ty závazky, které by bylo třeba ještě splnit. Ve druhém případě členské státy stanoví použití jiných sankcí ve smyslu čl. 2e odst. 2.

3.   Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na veřejném zadavateli, nesmí považovat smlouvu za neúčinnou, i když byla zakázka zadána protiprávně z důvodů uvedených v odstavci 1, pokud tento orgán po posouzení všech důležitých skutečností shledá, že naléhavé důvody související s veřejným zájmem vyžadují zachování účinků smlouvy. V tom případě stanoví členské státy alternativní sankce ve smyslu čl. 2e odst. 2, které se použijí místo toho.

Ekonomický zájem na účinnosti smlouvy může být považován za naléhavý důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by neúčinnost vedla k nepřiměřeným důsledkům.

Avšak ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou zakázkou by neměly představovat naléhavý důvod související s veřejným zájmem. Ekonomické zájmy přímo spojené se zakázkou zahrnují mimo jiné náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky, náklady spojené se zahájením nového zadávacího řízení, náklady spojené se změnou hospodářského subjektu plnícího zakázku a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími z neúčinnosti.

4.   Členské státy stanoví, že se odst. 1 písm. a) této směrnice nepoužije, pokud

veřejný zadavatel považuje zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie za přípustné v souladu se směrnicí 2004/18/ES,

veřejný zadavatel zveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie oznámení vyjadřující úmysl uzavřít smlouvu, jak je uvedeno v článku 3a této směrnice, a

smlouva nebyla uzavřena před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení.

5.   Členské státy stanoví, že se odst. 1 písm. c) této směrnice nepoužije, pokud

se veřejný zadavatel domnívá, že je zadání zakázky v souladu s čl. 32 odst. 4 druhým pododstavcem druhou odrážkou nebo s čl. 33 odst. 5 a 6 směrnice 2004/18/ES,

veřejný zadavatel zaslal dotčeným uchazečům rozhodnutí o zadání zakázky spolu se shrnutím důvodů uvedeným v čl. 2a odst. 2 čtvrtém pododstavci první odrážce této směrnice a

k uzavření smlouvy nedošlo před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům, anebo alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o zadání zakázky.

Článek 2e

Porušení této směrnice a alternativní sankce

1.   Pro případy porušení čl. 1 odst. 5, čl. 2 odst. 3 nebo čl. 2a odst. 2, na něž se nevztahuje čl. 2d odst. 1 písm. b), stanoví členské státy neúčinnost v souladu s čl. 2d odst. 1 až 3 nebo alternativní sankce. Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na veřejném zadavateli, po posouzení všech důležitých skutečností rozhodne, zda by měla být smlouva považována za neúčinnou nebo zda by měly být uplatněny alternativní sankce.

2.   Alternativní sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Alternativní sankce jsou

uložení pokut veřejnému zadavateli nebo

zkrácení doby plnění smlouvy.

Členské státy mohou svěřit orgánu příslušnému k přezkumu široké pravomoci s cílem zohlednit všechny významné faktory, včetně závažnosti protiprávního jednání, chování veřejného zadavatele a, v případech uvedených v čl. 2d odst. 2, v jakém rozsahu zůstává smlouva v platnosti.

Uložení náhrady škody nepředstavuje vhodnou sankci pro účely tohoto odstavce.

Článek 2f

Lhůty

1.   Členské státy mohou stanovit, že návrh na přezkum podle čl. 2d odst. 1 je nutno podat

a)

před uplynutím nejméně třiceti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy

veřejný zadavatel zveřejnil oznámení o zadání zakázky v souladu s čl. 35 odst. 4 a články 36 a 37 směrnice 2004/18/ES, pokud toto oznámení obsahuje odůvodnění rozhodnutí veřejného zadavatele zadat zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zadání v Úředním věstníku Evropské unie, nebo

veřejný zadavatel informoval dotčené uchazeče a zájemce o uzavření smlouvy za předpokladu, že tyto informace obsahují shrnutí příslušných důvodů uvedené v čl. 41 odst. 2 směrnice 2004/18/ES, s výhradou čl. 41 odst. 3 uvedené směrnice. Tato možnost se použije rovněž na případy uvedené v čl. 2b písm. c) této směrnice;

b)

a v každém případě před uplynutím nejméně šesti měsíců ode dne následujícího po dni zavření smlouvy.

2.   Ve všech ostatních případech, včetně v případě návrhů na přezkum podle čl. 2e odst. 1, určí lhůty pro podání návrhu na přezkum vnitrostátní právo, s výhradou článku 2c.“

3.

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Systém nápravy

1.   Komise může zahájit řízení uvedené v odstavcích 2 až 5, pokud před uzavřením smlouvy dospěje k názoru, že při zadávání veřejných zakázek v oblasti působnosti směrnice 2004/18/ES došlo k závažnému porušení práva Společenství v oblasti zadávání zakázek.

2.   Komise oznámí dotyčnému členskému státu důvody, na základě kterých rozhodla, že došlo k závažnému protiprávnímu jednání, a požádá o nápravu vhodnými prostředky.

3.   Do 21 kalendářních dnů po obdržení oznámení podle odstavce 2 sdělí dotyčný členský stát Komisi

a)

potvrzení, že protiprávní jednání bylo napraveno;

b)

odůvodnění, proč k nápravě nedošlo, nebo

c)

oznámení, že dotyčné zadávací řízení bylo pozastaveno buď samotným veřejným zadavatelem z vlastního podnětu, nebo na základě pravomocí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a).

4.   Odůvodnění podle odst. 3 písm. b) se může opírat zejména o skutečnost, že domnělé protiprávní jednání je již předmětem soudního řízení nebo jiného přezkumného řízení podle čl. 2 odst. 9. V tom případě sdělí členský stát Komisi výsledek tohoto řízení, jakmile je znám.

5.   Pokud členský stát podle odst. 3 písm. c) oznámí, že dotyčné zadávací řízení bylo pozastaveno, oznámí tento členský stát Komisi, je-li toto pozastavení ukončeno nebo je-li zahájeno jiné zadávací řízení, které se zcela nebo zčásti týká stejné věci. Toto oznámení potvrdí, že domnělé protiprávní jednání bylo napraveno, nebo odůvodní, proč k nápravě nedošlo.“

4.

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 3a

Obsah oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante

Oznámení uvedené v čl. 2d odst. 4 druhé odrážce, jehož formu Komise přijme poradním postupem podle čl. 3b odst. 2, obsahuje tyto informace:

a)

název a kontaktní informace veřejného zadavatele;

b)

popis předmětu smlouvy;

c)

odůvodnění rozhodnutí veřejného zadavatele zadat zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zadání zakázky v Úředním věstníku Evropské unie;

d)

název a kontaktní informace hospodářského subjektu, v jehož prospěch bylo přijato rozhodnutí o zadání zakázky, a

e)

případně veškeré další informace, jež veřejný zadavatel považuje za důležité.

Článek 3b

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Poradní výbor pro veřejné zakázky, zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady 71/306/EHS ze dne 26. července 1971 (11) (dále jen ‚výbor‘).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (12) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Provedení

1.   Komise může požádat členské státy, po konzultaci s výborem, aby jí poskytly informace o fungování vnitrostátních přezkumných řízení.

2.   Členské státy na ročním základě sdělují Komisi znění všech rozhodnutí, včetně odůvodnění, přijatých orgány příslušnými k přezkumu podle čl. 2d odst. 3.“

6.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Přezkum

Do 20. prosince 2012 Komise přezkoumá provedení této směrnice a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o její účinnosti, zejména o účinnosti alternativních sankcí a lhůt.“

Článek 2

Změny směrnice 92/13/EHS

Směrnice 92/13/EHS se mění takto:

1.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení

1.   Tato směrnice se vztahuje na zakázky uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (13), nejsou-li v souladu s čl. 5 odst. 2, články 18 až 26, články 29 a 30 nebo článkem 62 uvedené směrnice z její působnosti vyloučeny.

Zakázky podle této směrnice zahrnují zakázky na dodávky, práce a služby, rámcové dohody a dynamické nákupní systémy.

Pokud jde o zakázky, které spadají do oblasti působnosti směrnice 2004/17/ES, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění možnosti účinného, a zejména co nejrychlejšího přezkumu rozhodnutí zadavatelů v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 2 až 2f této směrnice z důvodu, že tato rozhodnutí porušila právo Společenství v oblasti zadávání zakázek nebo vnitrostátní předpisy je provádějící.

2.   Členské státy zajistí, aby nedocházelo k diskriminaci mezi podniky, jež mohou uplatňovat nárok na náhradu škody, která jim vznikla v řízení o zadávání zakázky, v důsledku toho, že tato směrnice rozlišuje mezi vnitrostátními předpisy provádějícími právo Společenství a jinými vnitrostátními předpisy.

3.   Členské státy zajistí, aby bylo přezkumné řízení podle prováděcích pravidel, která mohou členské státy samy stanovit, dostupné alespoň každé osobě, která má nebo měla zájem na získání určité zakázky a které v důsledku domnělého protiprávního jednání vznikla nebo hrozí škoda.

4.   Členské státy mohou požadovat, aby osoba, která má v úmyslu zahájit přezkumné řízení, oznámila zadavateli domnělé protiprávní jednání a svůj záměr podat návrh na přezkum, za předpokladu, že tím nebude dotčena odkladná lhůta podle čl. 2a odst. 2 ani žádné jiné lhůty pro podání návrhu na přezkum v souladu s článkem 2c.

5.   Členské státy mohou požadovat, aby dotyčná osoba podala nejprve návrh na přezkum u zadavatele. V tom případě členské státy zajistí, aby podání uvedeného návrhu na přezkum vedlo k okamžitému pozastavení možnosti uzavřít smlouvu.

Členské státy rozhodnou o vhodných komunikačních prostředcích, včetně faxu nebo elektronických prostředků, které mají být použity k podání návrhu na přezkum podle prvního pododstavce.

Pozastavení uvedené v prvním pododstavci neskončí před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy zadavatel zaslal odpověď, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy zadavatel zaslal odpověď, anebo deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení odpovědi.

2.

Článek 2 se mění takto:

a)

vkládá se název „Náležitosti přezkumného řízení“;

b)

odstavce 2 až 4 se nahrazují tímto:

„2.   Pravomoci uvedené v odstavci 1 a v článcích 2d a 2e mohou být rozděleny mezi různé orgány, které jsou z různých hledisek příslušné k přezkumnému řízení.

3.   Jestliže orgán prvního stupně, který je nezávislý na zadavateli, přezkoumává rozhodnutí o zadání zakázky, zajistí členské státy, aby zadavatel nemohl uzavřít smlouvu dříve, než orgán příslušný k přezkumu rozhodne o návrhu na předběžné opatření nebo na přezkum. Pozastavení končí nejdříve uplynutím odkladné lhůty podle čl. 2a odst. 2 a čl. 2d odst. 4 a 5.

3a.   S výjimkou případů uvedených v odstavci 3 a v čl. 1 odst. 5 nepozastavují přezkumná řízení nutně automaticky zadávací řízení, kterých se týkají.

4.   Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumnému řízení bere v úvahu pravděpodobné důsledky předběžných opatření pro všechny zájmy, které jím mohou být poškozeny, a veřejný zájem a může rozhodnout, že nepřijme toto opatření, pokud by jeho nevýhody převážily nad výhodami.

Rozhodnutím nevydat předběžná opatření nejsou dotčena jiná práva žadatele.“;

c)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   S výjimkou případů uvedených v článcích 2d až 2f se účinky výkonu pravomocí uvedených v odstavci 1 tohoto článku na uzavření smlouvy po zadání zakázky řídí vnitrostátním právem.

S výjimkou případu, kdy je třeba rozhodnutí před přiznáním náhrady škody zrušit, může členský stát dále stanovit, že po uzavření smlouvy podle čl. 1 odst. 5, odstavce 3 tohoto článku nebo článků 2a až 2f je pravomoc orgánů příslušných k přezkumnému řízení omezena na přiznání náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním.“;

d)

v odst. 9 prvním pododstavci se slova „soudem ve smyslu článku 177 Smlouvy“ nahrazují slovy „soudem ve smyslu článku 234 Smlouvy“.

3.

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2a

Odkladná lhůta

1.   Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v čl. 1 odst. 3 měly dostatek času na účinný přezkum rozhodnutí o zadání zakázky přijatých zadavateli, a to přijetím nezbytných předpisů, které budou v souladu s minimálními podmínkami stanovenými v odstavci 2 tohoto článku a v článku 2c.

2.   K uzavření smlouvy v návaznosti na rozhodnutí o zadání zakázky spadající do oblasti působnosti směrnice 2004/17/ES nesmí dojít před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům a zájemcům, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům a zájemcům, anebo deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o zadání zakázky.

Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud jim bylo oznámeno a nezávislý orgán příslušný k přezkumu je považoval za oprávněné, nebo pokud již nemůže být předmětem přezkumného řízení.

Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým zadavatel neposkytl informace o zamítnutí jejich žádosti před oznámením o rozhodnutí o zadání zakázky dotčeným uchazečům.

K rozhodnutí o zadání zakázky zaslanému každému dotčenému uchazeči a zájemci se připojí

shrnutí příslušných důvodů uvedené v čl. 49 odst. 2 směrnice 2004/17/ES a

jasné uvedení přesné odkladné lhůty, která se použije podle ustanovení vnitrostátního práva provádějících tento odstavec.

Článek 2b

Výjimky z odkladné lhůty

Členské státy mohou stanovit, že lhůty uvedené v čl. 2a odst. 2 této směrnice se nepoužijí,

a)

nevyžaduje-li směrnice 2004/17/ES předchozí zveřejnění oznámení v Úředním věstníku Evropské unie;

b)

je-li jediným dotčeným uchazečem ve smyslu čl. 2a odst. 2 této směrnice ten, komu byla zakázka zadána, a nejsou žádní dotčení zájemci;

c)

v případě jednotlivých zakázek založených na dynamickém nákupním systému uvedeném v článku 15 směrnice 2004/17/ES.

Uplatní-li se tato výjimka, zajistí členské státy, že zakázka bude neúčinná v souladu s články 2d a 2f této směrnice, pokud

se jedná o porušení čl. 15 odst. 5 a 6 směrnice 2004/17/ES a

odhadovaná hodnota zakázky se rovná prahovým hodnotám uvedeným v článku 16 směrnice 2004/17/ES nebo je přesahuje.

Článek 2c

Lhůty pro podání návrhu na přezkum

Pokud členský stát stanoví, že návrh na přezkum rozhodnutí zadavatele přijatého v zadávacím řízení, na které se vztahuje směrnice 2004/17/ES, nebo v souvislosti s ním musí být podán před uplynutím stanovené lhůty, činí tato lhůta alespoň deset kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí zadavatele zasláno uchazeči nebo zájemci, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, alespoň patnáct kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí zadavatele zasláno uchazeči nebo zájemci, anebo alespoň deset kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí zadavatele. K rozhodnutí zadavatele zaslanému každému uchazeči nebo zájemci se připojí shrnutí příslušných důvodů. V případě návrhu na přezkum rozhodnutí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) této směrnice, která nepodléhají zvláštnímu oznámení, činí lhůta alespoň deset kalendářních dnů ode dne zveřejnění daného rozhodnutí.

Článek 2d

Neúčinnost

1.   Členské státy zajistí, aby orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na zadavateli, považoval smlouvu za neúčinnou nebo aby její neúčinnost byla výsledkem rozhodnutí tohoto orgánu v kterémkoli z těchto případů:

a)

jestliže zadavatel zadal zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, aniž by to bylo podle směrnice 2004/17/ES přípustné;

b)

v případě porušení čl. 1 odst. 5, čl. 2 odst. 3 nebo čl. 2a odst. 2 této směrnice, pokud toto porušení zbavilo uchazeče podávajícího návrh na přezkum možnosti využít prostředky nápravy před uzavřením smlouvy, došlo-li k takovému porušení spolu s porušením směrnice 2004/17/ES, pokud uvedené porušení ovlivnilo možnosti uchazeče podávajícího návrh na přezkum získat zakázku;

c)

v případech uvedených v čl. 2b písm. c) druhém pododstavci této směrnice, pokud členské státy uplatnily výjimku z odkladné lhůty pro zakázky na základě dynamického nákupního systému.

2.   Důsledky považování zakázky za neúčinnou stanoví vnitrostátní právo.

Vnitrostátní právo může stanovit zpětné zrušení všech smluvních závazků, anebo omezit rozsah zrušení na ty závazky, které by bylo třeba ještě splnit. Ve druhém případě členské státy stanoví použití jiných sankcí ve smyslu čl. 2e odst. 2.

3.   Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na zadavateli, nesmí považovat smlouvu za neúčinnou, i když byla zakázka zadána protiprávně z důvodů uvedených v odstavci 1, pokud tento orgán po posouzení všech důležitých skutečností shledá, že naléhavé důvody související s veřejným zájmem vyžadují zachování účinků smlouvy. V tom případě stanoví členské státy alternativní sankce ve smyslu čl. 2e odst. 2, které se použijí místo toho.

Ekonomický zájem na účinnosti smlouvy může být považován za naléhavý důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by neúčinnost vedla k nepřiměřeným důsledkům.

Avšak ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou zakázkou by neměly představovat naléhavý důvod související s veřejným zájmem. Ekonomické zájmy přímo spojené se zakázkou zahrnují mimo jiné náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky, náklady spojené se zahájením nového zadávacího řízení, náklady spojené se změnou hospodářského subjektu plnícího zakázku a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími z neúčinnosti.

4.   Členské státy stanoví, že se odst. 1 písm. a) této směrnice nepoužije, pokud

zadavatel považuje zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení v Úředním věstníku Evropské unie za přípustné v souladu se směrnicí 2004/17/ES,

zadavatel v Úředním věstníku Evropské unie zveřejnil oznámení vyjadřující úmysl uzavřít smlouvu, jak je uvedeno v článku 3a této směrnice, a

smlouva nebyla uzavřena před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení.

5.   Členské státy stanoví, že se odst. 1 písm. c) této směrnice nepoužije, pokud

se zadavatel domnívá, že zadání zakázky je v souladu s čl. 15 odst. 5 a 6 směrnice 2004/17/ES,

zadavatel zaslal dotčeným uchazečům rozhodnutí o zadání zakázky spolu se shrnutím důvodů uvedeným v čl. 2a odst. 2 čtvrtém pododstavci první odrážce této směrnice a

k uzavření smlouvy nedošlo před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům, anebo alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o zadání zakázky.

Článek 2e

Porušení této směrnice a alternativní sankce

1.   Pro případy porušení čl. 1 odst. 5, čl. 2 odst. 3 nebo čl. 2a odst. 2, na něž se nevztahuje čl. 2d odst. 1 písm. b), stanoví členské státy neúčinnost v souladu s čl. 2d odst. 1 až 3 nebo alternativní sankce. Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na zadavateli, po posouzení všech důležitých skutečností rozhodne, zda by měla být smlouva považována za neúčinnou nebo zda by měly být uplatněny alternativní sankce.

2.   Alternativní sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Alternativní sankce jsou

uložení pokut zadavateli nebo

zkrácení doby plnění smlouvy.

Členské státy mohou svěřit orgánu příslušnému k přezkumu široké pravomoci s cílem zohlednit všechny významné faktory, včetně závažnosti protiprávního jednání, chování zadavatele a, v případech uvedených v čl. 2d odst. 2, v jakém rozsahu zůstává smlouva v platnosti.

Uložení náhrady škody nepředstavuje vhodnou sankci pro účely tohoto odstavce.

Článek 2f

Lhůty

1.   Členské státy mohou stanovit, že návrh na přezkum podle čl. 2d odst. 1 je nutno podat

a)

před uplynutím nejméně třiceti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy

zadavatel zveřejnil oznámení o zadání zakázky v souladu s články 43 a 44 směrnice 2004/17/ES, pokud toto oznámení obsahuje odůvodnění rozhodnutí zadavatele zadat zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zadání zakázky v Úředním věstníku Evropské unie, nebo

zadavatel informoval dotčené uchazeče a zájemce o uzavření smlouvy za předpokladu, že tyto informace obsahují shrnutí příslušných důvodů uvedené v čl. 49 odst. 2 směrnice 2004/17/ES. Tato možnost se použije rovněž na případy uvedené v čl. 2b písm. c) této směrnice;

b)

a v každém případě před uplynutím nejméně šesti měsíců ode dne následujícího po dni zavření smlouvy.

2.   Ve všech ostatních případech, včetně v případě návrhů na přezkum podle čl. 2e odst. 1, určí lhůty pro podání návrhu na přezkum vnitrostátní právo, s výhradou článku 2c.“

4.

Články 3 až 7 se nahrazují tímto:

„Článek 3a

Obsah oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante

Oznámení uvedené v čl. 2d odst. 4 druhé odrážce, jehož formu Komise přijme poradním postupem podle čl. 3b odst. 2, obsahuje tyto informace:

a)

název a kontaktní informace zadavatele;

b)

popis předmětu smlouvy;

c)

odůvodnění rozhodnutí zadavatele zadat zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zadání zakázky v Úředním věstníku Evropské unie;

d)

název a kontaktní informace hospodářského subjektu, v jehož prospěch bylo přijato rozhodnutí o zadání zakázky, a

e)

případně veškeré další informace, jež zadavatel považuje za důležité.

Článek 3b

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Poradní výbor pro veřejné zakázky, zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady 71/306/EHS ze dne 26. července 1971 (14) (dále jen ‚výbor‘).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (15) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5.

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Systém nápravy

1.   Komise může zahájit řízení uvedené v odstavcích 2 až 5, pokud před uzavřením smlouvy dospěje k názoru, že při zadávání zakázek v oblasti působnosti směrnice 2004/17/ES nebo v souvislosti s čl. 27 písm. a) uvedené směrnice v případě zadavatelů, na které se uvedené ustanovení vztahuje, došlo k závažnému porušení práva Společenství v oblasti zadávání zakázek.

2.   Komise oznámí členskému státu a zadavateli důvody, na základě kterých rozhodla, že došlo k závažnému protiprávnímu jednání, a požádá o nápravu vhodnými prostředky.

3.   Do 21 kalendářních dnů po obdržení oznámení podle odstavce 2 sdělí dotyčný členský stát Komisi

a)

potvrzení, že protiprávní jednání bylo napraveno;

b)

odůvodnění, proč k nápravě nedošlo, nebo

c)

oznámení, že dotyčné zadávací řízení bylo pozastaveno buď samotným zadavatelem z vlastního podnětu, nebo na základě pravomocí stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. a).

4.   Odůvodnění podle odst. 3 písm. b) se může opírat zejména o skutečnost, že domnělé protiprávní jednání je již předmětem soudního řízení nebo jiného přezkumného řízení podle čl. 2 odst. 9. V tom případě sdělí členský stát Komisi výsledek tohoto řízení, jakmile je znám.

5.   Pokud členský stát podle odst. 3 písm. c) oznámí, že dotyčné zadávací řízení bylo pozastaveno, oznámí tento členský stát Komisi, je-li toto pozastavení ukončeno nebo je-li zahájeno jiné zadávací řízení, které se zcela nebo zčásti týká stejné věci. Nové oznámení potvrdí, že domnělé protiprávní jednání bylo napraveno, nebo odůvodní, proč k nápravě nedošlo.“

6.

Články 9 až 12 se nahrazují tímto:

„Článek 12

Provedení

1.   Komise může požádat členské státy, po konzultaci s výborem, aby jí poskytly informace o fungování vnitrostátních přezkumných řízení.

2.   Členské státy na ročním základě sdělují Komisi znění všech rozhodnutí, včetně odůvodnění, přijatých orgány příslušnými k přezkumu podle čl. 2d odst. 3.

Článek 12a

Přezkum

Do 20. prosince 2012 Komise přezkoumá provedení této směrnice a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o její účinnosti, zejména o účinnosti alternativních sankcí a lhůt.“

7.

Příloha se zrušuje.

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. prosince 2009. Neprodleně sdělí jejich znění Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku 11. prosince 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Úř. věst. C 93, 27.4.2007, s. 16.

(2)  Úř. věst. C 146, 30.6.2007, s. 69.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2007.

(4)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. Směrnice ve znění směrnice 92/50/EHS (Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/97/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 107).

(6)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/97/ES.

(7)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/97/ES.

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/97/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 107).“

(11)  Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 77/63/EHS (Úř. věst. L 13, 15.1.1977, s. 15).

(12)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).“

(13)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/97/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 107).“

(14)  Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 77/63/EHS (Úř. věst. L 13, 15.1.1977, s. 15).

(15)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. prosince 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování nákaz zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2007

(oznámeno pod číslem K(2007) 5985)

(2007/851/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 5 a 6 a články 29 a 32 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz.

(2)

Rozhodnutí Komise 2006/687/ES ze dne 12. října 2006 o programech eradikace a sledování některých nákaz zvířat, prevence zoonóz, sledování TSE a o programech eradikace BSE a klusavky, které mohou v roce 2007 obdržet finanční příspěvek Společenství (2), stanoví navrženou procentní sazbu a nejvyšší částku finančního příspěvku Společenství pro každý program předložený členskými státy.

(3)

Rozhodnutí Komise 2006/875/ES ze dne 30. listopadu 2006, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat a některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy prevence zoonóz předložené členskými státy pro rok 2007 (3), a rozhodnutí Komise 2006/876/ES ze dne 30. listopadu 2006, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat, některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a prevence zoonóz předložené Bulharskem a Rumunskem pro rok 2007 a kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES, stanoví nejvyšší částku finančního příspěvku Společenství pro každý program předložený členskými státy.

(4)

Komise vyhodnotila zprávy o výdajích na tyto programy předložené členskými státy. Z vyhodnocení těchto zpráv vyplývá, že některé členské státy nevyužijí celý příděl na rok 2007, zatímco jiné utratí víc než přidělenou částku.

(5)

Výši finančního příspěvku Společenství na některé z těchto programů je proto nutné upravit. Je vhodné přesunout finanční prostředky z programů členských států, které nevyužijí celý příděl, na státy, které jej překročí. Přerozdělení by mělo být založeno na nejnovějších informacích o skutečných výdajích v daných členských státech.

(6)

Rozhodnutí 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I až V rozhodnutí č. 2006/687/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí 2006/875/ES se mění takto:

1.

Článek 1 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v písmenu d) se částka „1 200 000 EUR“ nahrazuje částkou „790 000 EUR“,

ii)

v písmenu e) se částka „1 850 000 EUR“ nahrazuje částkou „900 000 EUR“,

iii)

v písmenu g) se částka „4 850 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 100 000 EUR“;

b)

v odstavci 3 se částka „600 000 EUR“ nahrazuje částkou „450 000 EUR“.

2.

V článku 2 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „3 500 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 500 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „1 100 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 950 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „2 000 000 EUR“ nahrazuje částkou „3 000 000 EUR“;

d)

v písmenu d) se částka „95 000 EUR“ nahrazuje částkou „20 000 EUR“;

e)

v písmenu e) se částka „1 600 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 280 000 EUR“.

3.

V článku 3 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „3 000 000 EUR“ nahrazuje částkou „8 000 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „2 500 000 EUR“ nahrazuje částkou „2 950 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „1 100 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 550 000 EUR“.

4.

V článku 4 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu b) se částka „400 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 600 000 EUR“;

b)

v písmenu c) se částka „35 000 EUR“ nahrazuje částkou „85 000 EUR“;

c)

v písmenu e) se částka „2 300 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 800 000 EUR“;

d)

v písmenu f) se částka „225 000 EUR“ nahrazuje částkou „425 000 EUR“.

5.

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v písmenu a) se částka „5 000 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 900 000 EUR“,

ii)

v písmenu b) se částka „200 000 EUR“ nahrazuje částkou „570 000 EUR“,

iii)

v písmenu c) se částka „4 000 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 000 000 EUR“,

iv)

v písmenu e) se částka „1 600 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 220 000 EUR“;

b)

v odstavci 3 se částka „650 000 EUR“ nahrazuje částkou „200 000 EUR“.

6.

V článku 6 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „4 900 000 EUR“ nahrazuje částkou „8 000 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „160 000 EUR“ nahrazuje částkou „360 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „1 300 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 400 000 EUR“;

d)

v písmenu d) se částka „600 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 100 000 EUR“.

7.

V článku 7 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „660 000 EUR“ nahrazuje částkou „550 000 EUR“;

b)

v písmenu c) se částka „250 000 EUR“ nahrazuje částkou „500 000 EUR“;

c)

v písmenu g) se částka „2 000 000 EUR“ nahrazuje částkou „960 000 EUR“;

d)

v písmenu h) se částka „875 000 EUR“ nahrazuje částkou „550 000 EUR“;

e)

v písmenu i) se částka „175 000 EUR“ nahrazuje částkou „0 EUR“;

f)

v písmenu j) se částka „320 000 EUR“ nahrazuje částkou „590 000 EUR“;

g)

v písmenu m) se částka „60 000 EUR“ nahrazuje částkou „110 000 EUR“;

h)

v písmenu q) se částka „450 000 EUR“ nahrazuje částkou „20 000 EUR“;

i)

v písmenu r) se částka „205 000 EUR“ nahrazuje částkou „50 000 EUR“.

8.

V článku 8 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „800 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 100 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „500 000 EUR“ nahrazuje částkou „650 000 EUR“.

9.

V čl. 9 odst. 2 písm. a) se částka „250 000 EUR“ nahrazuje částkou „350 000 EUR“.

10.

V čl. 10 odst. 2 se částka „120 000 EUR“ nahrazuje částkou „350 000 EUR“.

11.

V článku 12 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu c) se částka „160 000 EUR“ nahrazuje částkou „310 000 EUR“;

b)

v písmenu d) se částka „243 000 EUR“ nahrazuje částkou „460 000 EUR“;

c)

v písmenu j) se částka „510 000 EUR“ nahrazuje částkou „900 000 EUR“;

d)

v písmenu n) se částka „10 000 EUR“ nahrazuje částkou „15 000 EUR“;

e)

v písmenu t) se částka „121 000 EUR“ nahrazuje částkou „46 000 EUR“;

f)

v písmenu x) se částka „130 000 EUR“ nahrazuje částkou „200 000 EUR“;

g)

v písmenu y) se částka „275 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 125 000 EUR“.

12.

V článku 13 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu b) se částka „1 059 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 320 000 EUR“;

b)

v písmenu c) se částka „1 680 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 950 000 EUR“;

c)

v písmenu f) se částka „1 827 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 650 000 EUR“;

d)

v písmenu g) se částka „10 237 000 EUR“ nahrazuje částkou „9 100 000 EUR“;

e)

v písmenu i) se částka „6 755 000 EUR“ nahrazuje částkou „6 410 000 EUR“;

f)

v písmenu j) se částka „3 375 000 EUR“ nahrazuje částkou „3 000 000 EUR“;

g)

v písmenu k) se částka „348 000 EUR“ nahrazuje částkou „530 000 EUR“;

h)

v písmenu s) se částka „3 744 000 EUR“ nahrazuje částkou „244 000 EUR“;

i)

v písmenu t) se částka „2 115 000 EUR“ nahrazuje částkou „2 940 000 EUR“;

j)

v písmenu v) se částka „1 088 000 EUR“ nahrazuje částkou „610 000 EUR“.

13.

V článku 14 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu d) se částka „500 000 EUR“ nahrazuje částkou „50 000 EUR“;

b)

v písmenu g) se částka „713 000 EUR“ nahrazuje částkou „413 000 EUR“;

c)

v písmenu i) se částka „800 000 EUR“ nahrazuje částkou „70 000 EUR“;

d)

v písmenu j) se částka „150 000 EUR“ nahrazuje částkou „65 000 EUR“;

e)

v písmenu o) se částka „328 000 EUR“ nahrazuje částkou „530 000 EUR“;

f)

v písmenu p) se částka „305 000 EUR“ nahrazuje částkou „45 000 EUR“.

14.

V článku 15 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu c) se částka „927 000 EUR“ nahrazuje částkou „827 000 EUR“;

b)

v písmenu e) se částka „1 306 000 EUR“ nahrazuje částkou „516 000 EUR“;

c)

v písmenu f) se částka „5 374 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 500 000 EUR“;

d)

v písmenu h) se částka „629 000 EUR“ nahrazuje částkou „279 000 EUR“;

e)

v písmenu i) se částka „3 076 000 EUR“ nahrazuje částkou „620 000 EUR“;

f)

v písmenu j) se částka „2 200 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 280 000 EUR“;

g)

v písmenu l) se částka „332 000 EUR“ nahrazuje částkou „232 000 EUR“;

h)

v písmenu o) se částka „716 000 EUR“ nahrazuje částkou „41 000 EUR“;

i)

v písmenu q) se částka „279 000 EUR“ nahrazuje částkou „179 000 EUR“;

j)

v písmenu t) se částka „9 178 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 178 000 EUR“.

Článek 3

Rozhodnutí 2006/876/ES se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „830 000 EUR“ nahrazuje částkou „0 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „800 000 EUR“ nahrazuje částkou „0 EUR“.

2.

V čl. 2 odst. 2 písm. a) se částka „425 000 EUR“ nahrazuje částkou „275 000 EUR“.

3.

V čl. 3 odst. 2 písm. a) se částka „508 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 000 EUR“.

4.

V článku 4 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „23 000 EUR“ nahrazuje částkou „88 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „105 000 EUR“ nahrazuje částkou „505 000 EUR“.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 282, 13.10.2006, s. 52. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/876/ES (Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 57).

(3)  Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 46. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2007/22/ES (Úř. věst. L 7, 12.1.2007, s. 46).


PŘÍLOHA

Přílohy I až V rozhodnutí 2006/687/ES se nahrazují tímto:

PŘÍLOHA I

Seznam programů eradikace a sledování nákaz zvířat podle čl. 1 odst. 1

Procentní sazba a nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství

Nákaza

Členský stát

Procentní sazba

Nejvyšší částka

(v EUR)

Aujeszkyho choroba

Belgie

50 %

350 000

Španělsko

50 %

350 000

Katarální horečka ovcí

Španělsko

50 %

8 000 000

Francie

50 %

360 000

Itálie

50 %

1 400 000

Portugalsko

50 %

1 100 000

Brucelóza skotu

Irsko

50 %

1 950 000

Španělsko

50 %

5 500 000

Itálie

50 %

3 000 000

Kypr

50 %

20 000

Portugalsko

50 %

1 280 000

Spojené království (1)

50 %

1 100 000

Tuberkulóza skotu

Španělsko

50 %

8 000 000

Itálie

50 %

2 950 000

Polsko

50 %

1 550 000

Portugalsko

50 %

450 000

Klasický mor prasat

Německo

50 %

1 100 000

Francie

50 %

650 000

Lucembursko

50 %

35 000

Slovinsko

50 %

25 000

Slovensko

50 %

400 000

Enzootická leukóza skotu

Estonsko

50 %

20 000

Itálie

50 %

1 600 000

Lotyšsko

50 %

85 000

Litva

50 %

135 000

Polsko

50 %

4 800 000

Portugalsko

50 %

425 000

Brucelóza ovcí a koz (B. melitensis)

Řecko

50 %

200 000

Španělsko

50 %

5 900 000

Francie

50 %

570 000

Itálie

50 %

5 000 000

Kypr

50 %

120 000

Portugalsko

50 %

1 220 000

Poseidom (2)

Francie (3)

50 %

50 000

Vzteklina

Bulharsko

50 %

0

Česká republika

50 %

490 000

Německo

50 %

850 000

Estonsko

50 %

925 000

Lotyšsko

50 %

790 000

Litva

50 % vlastního území, 100 % hraničních oblastí

450 000

Maďarsko

50 %

900 000

Rakousko

50 %

185 000

Polsko

50 %

4 100 000

Rumunsko

50 %

0

Slovinsko

50 %

375 000

Slovensko

50 %

500 000

Finsko

50 %

112 000

Africký mor prasat/klasický mor prasat

Bulharsko

50 %

275 000

Itálie

50 %

140 000

Rumunsko

50 %

5 250 000

Vezikulární choroba prasat

Itálie

50 %

350 000

Influenza ptáků

Belgie

50 %

66 000

Bulharsko

50 %

88 000

Česká republika

50 %

74 000

Dánsko

50 %

310 000

Německo

50 %

460 000

Estonsko

50 %

40 000

Irsko

50 %

59 000

Řecko

50 %

42 000

Španělsko

50 %

82 000

Francie

50 %

280 000

Itálie

50 %

900 000

Kypr

50 %

15 000

Lotyšsko

50 %

15 000

Litva

50 %

12 000

Lucembursko

50 %

15 000

Maďarsko

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Nizozemsko

50 %

126 000

Rakousko

50 %

42 000

Polsko

50 %

87 000

Rumunsko

50 %

505 000

Portugalsko

50 %

46 000

Slovinsko

50 %

32 000

Slovensko

50 %

21 000

Finsko

50 %

27 000

Švédsko

50 %

200 000

Spojené království

50 %

1 125 000

Celkem

80 171 000

PŘÍLOHA II

Seznam programů kontrol zaměřených na prevenci zoonóz podle čl. 2 odst. 1

Procentní sazba a nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství

Zoonóza

Členský stát

Procentní sazba

Nejvyšší částka

(v EUR)

Salmonelóza

Belgie

50 %

550 000

Bulharsko

50 %

5 000

Česká republika

50 %

330 000

Dánsko

50 %

500 000

Německo

50 %

175 000

Estonsko

50 %

27 000

Irsko

50 %

0

Řecko

50 %

60 000

Španělsko

50 %

960 000

Francie

50 %

550 000

Itálie

50 %

590 000

Kypr

50 %

40 000

Lotyšsko

50 %

60 000

Maďarsko

50 %

110 000

Nizozemsko

50 %

1 350 000

Rakousko

50 %

80 000

Polsko

50 %

2 000 000

Portugalsko

50 %

20 000

Rumunsko

50 %

215 000

Slovensko

50 %

50 000

Celkem

7 672 000

PŘÍLOHA III

Seznam programů sledování TSE podle čl. 3 odst. 1

Procentní sazba a nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství

Nákaza

Členský stát

Procentní sazba pro provedené zrychlené testy a rozlišovací testy

Nejvyšší částka

(v EUR)

TSE

Belgie

100 %

2 084 000

Česká republika

100 %

1 320 000

Dánsko

100 %

1 950 000

Německo

100 %

11 307 000

Estonsko

100 %

233 000

Irsko

100 %

6 410 000

Řecko

100 %

1 650 000

Španělsko

100 %

9 100 000

Francie

100 %

24 815 000

Itálie

100 %

3 000 000

Kypr

100 %

530 000

Lotyšsko

100 %

312 000

Litva

100 %

645 000

Lucembursko

100 %

146 000

Maďarsko

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Nizozemsko

100 %

5 112 000

Rakousko

100 %

1 759 000

Polsko

100 %

244 000

Portugalsko

100 %

2 940 000

Rumunsko

100 %

2 370 000

Slovinsko

100 %

308 000

Slovensko

100 %

610 000

Finsko

100 %

839 000

Švédsko

100 %

2 020 000

Spojené království

100 %

6 781 000

Celkem

87 359 000

PŘÍLOHA IV

Seznam programů eradikace BSE podle čl. 4 odst. 1

Procentní sazba a nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství

Nákaza

Členský stát

Procentní sazba

Nejvyšší částka

(v EUR)

BSE

Belgie

50 % utracení

50 000

Česká republika

50 % utracení

750 000

Dánsko

50 % utracení

51 000

Německo

50 % utracení

50 000

Estonsko

50 % utracení

98 000

Irsko

50 % utracení

70 000

Řecko

50 % utracení

750 000

Španělsko

50 % utracení

413 000

Francie

50 % utracení

50 000

Itálie

50 % utracení

65 000

Lucembursko

50 % utracení

100 000

Nizozemsko

50 % utracení

60 000

Rakousko

50 % utracení

48 000

Polsko

50 % utracení

530 000

Portugalsko

50 % utracení

45 000

Slovinsko

50 % utracení

25 000

Slovensko

50 % utracení

250 000

Finsko

50 % utracení

25 000

Spojené království

50 % utracení

347 000

Celkem

3 777 000

PŘÍLOHA V

Seznam programů eradikace klusavky podle čl. 5 odst. 1

Procentní sazba a nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství

Nákaza

Členský stát

Procentní sazba

Nejvyšší částka

(v EUR)

Klusavka

Belgie

50 % utracení; 50 % genotypizace

99 000

Česká republika

50 % utracení; 50 % genotypizace

107 000

Německo

50 % utracení; 50 % genotypizace

827 000

Estonsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

13 000

Irsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

279 000

Řecko

50 % utracení; 50 % genotypizace

516 000

Španělsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

4 500 000

Francie

50 % utracení; 50 % genotypizace

8 862 000

Itálie

50 % utracení; 50 % genotypizace

620 000

Kypr

50 % utracení; 50 % genotypizace

1 280 000

Lucembursko

50 % utracení; 50 % genotypizace

28 000

Maďarsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

232 000

Nizozemsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

543 000

Rakousko

50 % utracení; 50 % genotypizace

14 000

Portugalsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

41 000

Rumunsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

980 000

Slovinsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

83 000

Slovensko

50 % utracení; 50 % genotypizace

179 000

Finsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

11 000

Švédsko

50 % utracení; 50 % genotypizace

6 000

Spojené království

50 % utracení; 50 % genotypizace

5 178 000

Celkem

24 398 000


(1)  Ve Spojeném království se týká pouze Severního Irska.

(2)  Infekční vodnatelnost osrdečníku, babesióza a anaplasmóza přenášené vektorovým hmyzem ve francouzských zámořských departamentech.

(3)  Ve Francii se týká pouze zámořských správních celků Guadeloupe, Martinik a Réunion.


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/57


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2005/5/ES, pokud jde o srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 6168)

(Text s významem pro EHP)

(2007/852/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (1), a zejména na čl. 43 odst. 3 a 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/5/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se na období 2005 až 2009 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (2), stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy, které mají být v letech 2005 až 2009 prováděny podle směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o Asparagus officinalis.

(2)

Subjekt odpovědný za provádění uvedených zkoušek a testů informoval Komisi, že práce pokročily rychleji, než se očekávalo, a že vzhledem ke správnému vývoji rostlin sledovaných v letech 2005 až 2007 nyní předpokládá, že všechna pozorování požadovaná ve výzvě k předkládání projektů, která byla zveřejněna dne 21. června 2004 (3), budou ukončena již do konce roku 2008 místo roku 2009. Upozornil na to, že v důsledku toho by celkové způsobilé výdaje byly nižší, než bylo původně předpokládáno, zatímco výdaje v roce 2008 by byly vyšší.

(3)

Na základě uvedených skutečností podal odpovědný subjekt návrh na přepočet způsobilých výdajů a příspěvku Společenství.

(4)

Proto by se způsobilé výdaje a příspěvek Společenství měly upravit.

(5)

Rozhodnutí 2005/5/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/5/ES se mění takto:

1.

V čl. 1 prvním pododstavci se rok „2009“ nahrazuje rokem „2008“.

2.

V čl. 3 prvním pododstavci se rok „2009“ nahrazuje rokem „2008“.

3.

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/124/ES (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 12.

(3)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2005/5/ES se mění takto:

1.

Tabulka s názvem „Zkoušky a testy, které mají být provedeny v roce 2008“ se nahrazuje touto tabulkou:

„Zkoušky a testy, které mají být provedeny v roce 2008

Druh

Odpovědný subjekt

Hodnocené podmínky

Počet vzorků

Způsobilé výdaje

(EUR)

Maximální finanční příspěvek Společenství (rovnající se 80 % způsobilých výdajů)

(EUR)

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

43 495

34 794

Celkové výdaje

34 794

2.

Tabulka s názvem „Zkoušky a testy, které mají být provedeny v roce 2009“ se zrušuje.


(1)  Zkoušky a testy trvající více než jeden rok.“


20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/59


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2007

o pokračování v roce 2008 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES, které byly zahájeny v roce 2005

(Text s významem pro EHP)

(2007/853/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (1),

s ohledem na rozhodnutí Komise 2005/5/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se na období 2005 až 2009 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2005/5/ES na období 2005 až 2009 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy prováděné podle směrnice Rady 2002/55/ES na Asparagus officinalis.

(2)

Testy a zkoušky prováděné v letech 2005, 2006 a 2007 by měly pokračovat i v roce 2008,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis zahájené v roce 2005 pokračují v souladu s rozhodnutím 2005/5/ES v roce 2008.

V Bruselu dne 13. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/124/ES (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 12.


Tiskové opravy

20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/60


Oprava směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 11. prosince 2006 )

Strana 1, poznámka pod čarou č. 1:

Místo:

Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 221, 12.8.2006, s. 9).“,

má být:

Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).“

Strana 1, poznámka pod čarou č. 2:

Místo:

Úř. věst. L 71, 14.4.1967, s. 1301/67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 69/463/EHS (Úř. věst. L 320, 20.12.1969, s. 34).“,

má být:

Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301/67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 77/388/EHS.“

Strana 7, v obsahu, řádek č. 13 a 38:

Místo:

„Oddíl 1 – Definice 110“,

má být:

„Oddíl 1 – Definice“.

Strana 8, v obsahu:

Místo:

„Příloha I“,

má být:

„Příloha I – SEZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 13 ODST. 1 TŘETÍM PODODSTAVCI“.

Strana 20, čl. 72 druhý pododstavec:

Místo:

„… považují se za „obvyklou cenu““,

má být:

„… považují se za obvyklou cenu“.

Strana 22, článek 83:

Místo:

„… podle kapitoly 1 …“,

má být:

„… podle kapitoly 2 …“.

Strana 28, článek 133 druhý pododstavec:

Místo:

„Členské státy … podle písmene d) prvního odstavce“,

má být:

„Členské státy … podle písmene d) prvního pododstavce tohoto článku“.

Strana 28, čl. 134 první pododstavec písm. a):

Místo:

„… osvobozeného od daně; nebo“,

má být:

„… osvobozeného od daně;“.

Strana 40, čl. 199 odst. 3:

Místo:

„3.   Pro účely odstavce 1 mohou členské státy:“,

má být:

„3.   Pro účely odstavce 1 mohou členské státy přijmout tato opatření:“.

Strana 57, čl. 329 písm. a):

Místo:

„… ve smyslu čl. 312 odst. 2“,

má být:

„… ve smyslu čl. 312 bodu 2“.

Strana 57, čl. 330 druhý pododstavec:

Místo:

„… ve smyslu čl. 312 odst. 1“,

má být:

„… ve smyslu čl. 312 bodu 1“.

Strana 66, čl. 411, odst. 1:

Místo:

„… uvedené v části B přílohy X.“,

má být:

„… uvedené v části B přílohy XI.“

Strana 79, příloha XI, část A, bod 2, poslední řádek:

a)

Místo

:

„Směrnice 2006/98/ES (Úř. věst. L ..., ..., s. ... (*)“,

má být

:

„Směrnice 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129)“;

b)

poznámka pod čarou (*) se vypouští.

Strana 81 a následující, příloha XII, srovnávací tabulka:

a)

Strana 88, sloupec „Směrnice 77/388/EHS“, šestý řádek:

Místo

:

„Čl. 13 část B písm. d) body 1 až 5 první a druhá odrážka“,

má být

:

„Čl. 13 část B písm. d) bod 5 první a druhá odrážka“;

b)

strana 88, sloupec „Tato směrnice“, třináctý řádek:

Místo

:

„Čl. 140 písm. a)“,

má být

:

„Čl. 143 písm. a)“;

c)

strana 92, za čtvrtým řádkem od konce:

Vložte nový řádek mezi čtvrtý a třetí řádek od konce a:

do sloupce „Směrnice 77/388/EHS“ vložte: „Čl. 24a druhý pododstavec“,

do sloupce „Tato směrnice“ vložte pomlčku;

d)

strana 92, sloupec „Tato směrnice“, předposlední řádek:

Místo

:

„Čl. 296 odst. 1 body 1 až 8“,

má být

:

„Čl. 295 odst. 1 body 1 až 8“;

e)

strana 96, sloupec „Tato směrnice“, šestý řádek od konce:

Místo

:

„Čl. 198 odst. 1 a 2“,

má být

:

„Čl. 198 odst. 1 a 3“;

f)

strana 114, sloupec „Směrnice 77/388/EHS“, osmý řádek od konce:

Místo

:

„Příloha G body 1 a 2“,

má být

:

„Příloha G odstavce 1 a 2“;

g)

strana 117, sloupec „Jiné akty“, předposlední řádek:

Místo

:

„Příloha VIII odst. 7 bod 1 třetí pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003“,

má být

:

„Příloha VIII odst. 7 bod 1 písm. b) třetí pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003“.