ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 334

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
19. prosince 2007


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/817/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

1

Výměna dopisů

3

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

7

 

 

2007/818/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

25

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

26

 

 

2007/819/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

45

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

46

 

 

2007/820/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

65

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

66

 

 

2007/821/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o usnadnění udělování víz

84

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o usnadnění udělování víz

85

 

 

2007/822/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o usnadnění udělování víz

96

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o usnadnění udělování víz

97

 

 

2007/823/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz

108

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz

109

 

 

2007/824/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz

120

Výměna dopisů

121

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz

125

 

 

2007/825/ES

 

*

Rozhodnutí rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz

136

Dohoda Mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz

137

 

 

2007/826/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

148

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

149

 

 

2007/827/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz

168

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz

169

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2007/817/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Evropského společenství sjednala s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií dohodu o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

(2)

Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána s výhradou případného pozdějšího uzavření dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený readmisní výbor, který může přijmout svůj jednací řád. V takovém případě je vhodné, aby Společenství zaujalo svůj postoj zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 22 odst. 2 dohody (2).

Článek 3

Komise zastupuje Společenství ve smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství ve smíšeném readmisním výboru k přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 18 odst. 5 dohody zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


VÝMĚNA DOPISŮ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ (dále jen „Společenství“),

a

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE,

odhodlány posilovat svou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nedovolenému přistěhovalectví,

PŘEJÍCE SI zavést prostřednictvím této dohody a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navrácení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států Evropské unie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951,

BEROUCE NA VěDOMÍ, že ustanovení této dohody, která spadají do působnosti hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahují na Dánské království,

S OHLEDEM na čl. 76 odst. 2 dohody o stabilizaci a přidružení (1), jež stranám ukládá povinnost uzavřít na žádost dohodu o zpětném přebírání,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Společenství;

b)

„zpětným převzetím“ předání žádajícím státem a převzetí žádaným státem osoby (vlastních státních příslušníků žádaného státu, třetí země nebo osob bez státní příslušnosti), která neoprávněně vstoupila, zdržovala se nebo pobývala na území žádajícího státu v souladu s ustanoveními této dohody;

c)

„státním příslušníkem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie“ osoba, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy Bývalé jugoslávské republiky Makedonie jejím státním příslušníkem;

d)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu tak, jak je definována pro účely Společenství;

e)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království;

f)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než příslušnost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo některého z členských států;

g)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

h)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií nebo některým členským státem, které opravňuje osobu k pobytu na jeho území. Nezahrnuje povolení k dočasnému pobytu na jeho území v souvislosti s vyřizováním žádosti o udělení azylu nebo žádosti o povolení k pobytu;

i)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií či některým z členských států, které se vyžaduje pro vstup na území daného státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

j)

„žádajícím státem“ stát (Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo jeden z členských států), který podává žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„žádaným státem“ stát (Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo jeden z členských států), kterému je podána žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

l)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo jednoho z členských států, který je pověřen prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

m)

„příhraničním regionem“ oblast do 30 km od společných pozemních hranic mezi členským státem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a území mezinárodních letišť členských států a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

n)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území žádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení.

ODDÍL I

ZÁVAZKY BÝVALÉ JUGOSLÁVSKÉ REPUBLIKY MAKEDONIE TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné převzetí vlastních státních občanů

1.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné právní podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

2.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie zároveň rovněž převezme, pokud je to možné,

nezletilé svobodné děti do věku 18 let osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt na území žádajícího členského státu,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě.

3.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie rovněž převezme osoby, jež se po vstupu na území členského státu vzdaly státní příslušnosti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, pokud jim nebylo alespoň zaručeno udělení státní příslušnosti dotčeného členského státu.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Bývalé jugoslávské republiky Makedonie neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s dobou platnosti 30 dní. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud Bývalá jugoslávská republika Makedonie do 14 kalendářních dní nevydá nový cestovní doklad, má se za to, že souhlasilo s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (2).

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie také státní příslušnost třetí země, zohlední žádající členský stát vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné právní podmínky pro vstup, přétomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k trvalému pobytu vydaného Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií; nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo po pobytu na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo přímo po průjezdu přes území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, nebo

b)

žádající členský stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané žádajícím členským státem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení a dotčená osoba pobývala na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo projížděla přes její území nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem a pobývala na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo projížděla přes její území.

3.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie rovněž převezme, na žádost členského státu, bývalé státní příslušníky Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kteří nezískali jinou státní příslušnost a kteří se narodili a k 8. září 1991 měli trvalé bydliště na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na žádost o zpětné převzetí vydá v případě potřeby žádající členský stát osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, standardní cestovní doklad EU pro účely vyhoštění (2).

ODDÍL II

ZÁVAZKY SPOLEČENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné zákonné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky dotčeného členského státu.

2.   Členský stát zároveň rovněž převezme, pokud je to možné,

nezletilé svobodné děti do věku 18 let osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území žádaného členského státu nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

3.   Členský stát rovněž převezme osoby, jež se po vstupu na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud jim nebylo alespoň zaručeno udělení státní příslušnosti dotčeného členského státu.

4.   Po obdržení kladné odpovědi žádaného členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad žádaného členského státu neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s dobou platnosti 30 dní. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad žádaného členského státu do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti žádaného členského státu také státní příslušnost třetí země, zohlední Bývalá jugoslávská republika Makedonie vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné právní podmínky pro vstup nebo pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, pokud je prokázáno nebo pokud na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že tyto osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem; nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie přímo po pobytu na území žádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území žádaného členského státu.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště žádaného členského státu, nebo

b)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie vydala státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení a dotčená osoba pobývala na území žádaného členského státu nebo projížděla přes území žádaného členského státu nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem a pobývala na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo projížděla přes území žádaného členského státu.

3.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s delší dobou platnosti, nebo pokud doba platnosti jednoho nebo více z nich uplynula, jehož doklad je stále platný. Jestliže doba platnosti všech těchto dokladů již uplynula, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal vízum či povolení k pobytu s nejpozdějším datem skončení platnosti. Pokud žádné takové doklady nelze předložit, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Po obdržení kladné odpovědi členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá Bývalá jugoslávská republika Makedonie osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, v případě potřeby cestovní doklad potřebný k jejímu vrácení.

ODDÍL III

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje každé předání osoby, která má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušného orgánu žádaného státu.

2.   Žádost o zpětné převzetí není nutná, pokud je osoba, která má být převzata, držitelem platného cestovního dokladu případně rovněž platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem.

3.   Byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu (včetně letišť) žádajícího státu po neoprávněném překročení hranic přímo z území žádaného státu, může žádající stát podat žádost o zpětné převzetí ve lhůtě dvou pracovních dní od zadržení této osoby (zrychlené řízení).

Článek 7

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí má v co nejvyšší míře obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje osoby, jež má být převzata zpět, (tj. jména, příjmení, datum a pokud možno místo narození a místo posledního pobytu a osobní údaje jejích rodičů) a případně osobní údaje nezletilých svobodných dětí nebo manžela/manželky;

b)

označení důkazů nebo věrohodných prostředků prokazujících státní příslušnost, průjezd, podmínky zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti a neoprávněný vstup a pobyt;

c)

fotografii dotčené osoby.

2.   Žádost o zpětné převzetí musí v co nejvyšší míře obsahovat také tyto informace:

a)

za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být převzata, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči;

b)

všechna další ochranná a bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu dotčené osoby, které mohou být v konkrétním případě předání nezbytné.

3.   Společný formulář, který je třeba pro žádost o zpětné převzetí použít, je připojen jako příloha 6 této dohody.

Článek 8

Prostředky prokazující státní příslušnost

1.   Aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní právní předpisy, lze státní příslušnost prokázat podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 doklady uvedenými v příloze 1 této dohody. Při předložení těchto dokladů členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření. Státní příslušnost nelze prokazovat padělanými doklady.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující státní příslušnosti podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze předložit zejména doklady uvedené v příloze 2 této dohody, a to i v případě, že jejich doba platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie státní příslušnost uznají předpokládanou státní příslušnost za prokázanou, pokud nemohou prokázat opak. Za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost nelze považovat padělané doklady.

3.   Není-li možné předložit žádný z dokladů uvedených v přílohách 1 nebo 2, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného žádaného státu na požádání a bez odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; nelze je prokazovat padělanými doklady. Členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze předložit zejména důkazní prostředky uvedené v příloze 4 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považují členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokazuje pomocí cestovních dokladů dotčené osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Prohlášení žádajícího státu, že dotčená osoba byla zadržena na jeho území bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu, může rovněž sloužit jako věrohodný prostředek prokazující neoprávněný vstup, přítomnost nebo pobyt.

4.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 lze předložit důkazní prostředky uvedené v příloze 5 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považuje Bývalá jugoslávská republika Makedonie podmínky za splněné, pokud nemůže prokázat opak.

5.   Není-li možné předložit doklady uvedené v příloze 5, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 10

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí se podává příslušnému orgánu žádaného státu do jednoho roku ode dne, kdy se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se lhůta na žádost žádajícího státu, avšak pouze na dobu, než jsou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být podána písemně

do dvou pracovních dní, jestliže byla žádost podána ve zrychleném řízení (čl. 6 odst. 3),

v ostatních případech do čtrnácti kalendářních dní.

Lhůty začínají běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud v těchto lhůtách není dána žádná odpověď, je to považováno za souhlas s předáním.

3.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba zdůvodnit.

4.   Poté, co je dán souhlas s předáním, nebo případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 je dotčená osoba předána bez odkladu a nejpozději do tří měsíců. Na žádost žádajícího státu je možné tuto lhůtu prodloužit o dobu potřebnou k překonání právních nebo faktických překážek předání.

Článek 11

Způsoby předání a přepravy

1.   Před vrácením osoby se příslušné orgány Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a dotčeného členského státu předem písemně dohodnou na dni předání, místě vstupu, případném doprovodu a ostatních informacích důležitých pro předání.

2.   Převoz se uskuteční leteckou nebo pozemní dopravou. Letecká doprava není omezena na použití vnitrostátních dopravců Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo členských států; může se uskutečnit prostřednictvím pravidelných i charterových letů. V případě navrácení s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na pověřené osoby žádajícího státu, pokud se jedná o pověřené osoby Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo některého členského státu.

Článek 12

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát převezme zpět každou osobu převzatou žádaným státem, je-li do tří měsíců po jejím předání zjištěno, že podmínky stanovené v článcích 2 až 5 této dohody nebyly splněny.

V těchto případech se použijí obdobně procesní ustanovení této dohody a budou předány všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět.

ODDÍL IV

PRŮVOZ

Článek 13

Zásady

1.   Členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie by měly omezit průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy takové osoby není možné vrátit do státu určení přímo.

2.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to členský stát požádá, a členský stát povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to požádá Bývalá jugoslávská republika Makedonie, je-li zajištěna další cesta přes případné další státy průvozu a zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo členský stát mohou průvoz odmítnout,

a)

pokud státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti hrozí ve státě určení nebo jiném státě průvozu skutečné nebezpečí mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, trest smrti nebo pronásledování na základě rasy, náboženského vyznání, státní příslušnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či politického přesvědčení nebo

b)

pokud bude státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v žádaném státě nebo jiném státě průvozu uložen trest nebo

c)

z důvodů veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů žádaného státu.

4.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo členský stát může odvolat své povolení, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání uskutečnění průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes případné státy průvozu či zpětné převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 14

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz se podává písemně příslušným orgánům žádaného státu a má obsahovat tyto údaje:

a)

typ průvozu (leteckou nebo pozemní dopravou), případné další státy průvozu a předpokládané místo určení;

b)

osobní údaje dotčené osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, další používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní příslušnost, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládané místu vstupu, čas předání a případné použití doprovodu;

d)

prohlášení, že z hlediska žádajícího státu jsou splněny podmínky podle čl. 13 odst. 2 a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 13 odst. 3.

Společný formulář, který je třeba pro žádost o průvoz použít, je připojen jako příloha 7 této dohody.

2.   Žádaný stát do pěti kalendářních dní písemně vyrozumí žádající stát o souhlasu s průvozem, potvrdí místo vstupu a předpokládaný čas předání nebo jej vyrozumí o tom, že průvoz odmítá, a o důvodech tohoto odmítnutí.

3.   Probíhá-li průvoz letecky, jsou osoba, která má být převzata zpět, a členové případného doprovod osvobozeni od povinnosti získat letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány žádaného státu si poskytují po vzájemných konzultacích pomoc při průvozech, a to zejména dohledem nad dotčenými osobami a poskytnutím přiměřeného vybavení pro tento účel.

ODDÍL V

NÁKLADY

Článek 15

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat náhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata, nebo od třetích stran, hradí žádající stát veškeré náklady na přepravu spojené se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hranici státu určení.

ODDÍL VI

OCHRANA ÚDAJŮ A DOLOŽKA O VZTAHU K JINÝM ZÁVAZKŮM

Článek 16

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou sdělovány pouze v případě, kdy je to nezbytné k provedení této dohody příslušnými orgány Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo členského státu. Zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi se v konkrétním případě řídí vnitrostátním právem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, a je-li správce údajů příslušným orgánem členského státu, ustanoveními směrnice 95/46/ES (3) a vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu přijatými na základě této směrnice. Navíc se použijí i tyto zásady:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivě a zákonným způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány ke konkrétnímu, vymezenému a oprávněnému účelu provádění této dohody a předávající ani přijímající orgán je nesmí dále zpracovávat způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

c)

osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány; sdělované osobní údaje mohou zejména zahrnovat pouze tyto údaje:

údaje o osobě, která má být předána (např. jména, příjmení, jakákoli dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a všechny předcházející státní příslušnosti),

údaje o cestovním pase, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

zastávky a trasu cesty,

jiné informace potřebné k identifikaci osoby, která má být předána, nebo k posouzení požadavků na zpětné převzetí podle této dohody;

d)

osobní údaje musí být přesné a musí být podle potřeby aktualizovány;

e)

osobní údaje musí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci osob na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny nebo pro který jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán učiní všechna přiměřená opatření k zajištění případných oprav, výmazů nebo blokování osobních údajů pro případ, že jejich zpracování není v souladu s tímto článkem, zejména pro případ, kdy nejsou přiměřené, podstatné, přesné nebo kdy přesahují míru s ohledem na účel jejich zpracování. To zahrnuje oznámení jakékoli opravy, výmazu nebo blokování údajů druhé straně;

g)

přijímající orgán sdělí na požádání předávajícímu orgánu, k jakému účelu byly sdělení údaje použity a jakých výsledků bylo dosaženo;

h)

osobní údaje je možné sdělit pouze příslušným orgánům. Další sdělení jiným orgánům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající a přijímající orgány jsou povinny pořídit písemný záznam o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 17

Doložka o vztahu k jiným závazkům

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnosti Společenství, členských států a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie vyplývající z mezinárodního práva, a zejména

z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967,

z mezinárodních úmluv upravujících určení státu, který je odpovědný za posuzování předložených žádostí o udělení azylu,

z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950,

z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

z mezinárodních úmluv o vydávání a průvozu,

z vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků.

2.   Nic v této dohodě nebrání návratu osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání.

ODDÍL VII

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 18

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si navzájem poskytují pomoc při používání a výkladu této dohody. Za tímto účelem zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných k jednotnému používání této dohody;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií podle článku 19;

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro smluvní strany závazná.

3.   Výbor se skládá ze zástupců Společenství a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie; Společenství zastupuje Komise.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Prováděcí protokoly

1.   Na žádost členského státu nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie vypracují členský stát a Bývalá jugoslávská republika Makedonie prováděcí protokol, který bude obsahovat pravidla týkající se

a)

určení příslušných orgánů, míst určených k předávání osob, kontaktních míst a jazyka, ve kterém bude vedeno řízení;

b)

způsobu navracení v rámci zrychleného řízení;

c)

podmínek navracení s doprovodem včetně doprovodu při průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti;

d)

dalších prostředků a dokladů vedle prostředků a dokladů uvedených v přílohách 1 až 5 této dohody.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost po svém oznámení readmisnímu výboru uvedenému v článku 18.

3.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie souhlasí s používáním jakéhokoli ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného s jedním členským státem také ve svých vztazích s kterýmkoli jiným členským státem, který o to požádá.

Článek 20

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním členských států o zpětném přebírání

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jakékoliv jiné dvoustranné dohody nebo ujednání o zpětném přebírání osob neoprávněně pobývajících v dotčeném státě, které byly nebo mohou být uzavřeny podle článku 19 mezi jednotlivými členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, pokud jsou ustanovení těchto dvoustranných dohod a ujednání neslučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 21 se tato dohoda použije na území, na které e vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

2.   Tato dohoda se nepoužije na území Dánského království.

Článek 22

Vstup v platnost, doba trvání a vypovězení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

4.   Každá smluvní strana může, na základě oficiálního oznámení druhé smluvní straně a po předchozí konzultaci výboru uvedeného v článku 18, zcela nebo zčásti dočasně pozastavit provádění této dohody ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti z důvodů bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku nebo veřejného zdraví. Pozastavení vstupuje v platnost druhým dnem po dni tohoto oznámení.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět oficiálním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 23

Přílohy

Přílohy 1 až 7 tvoří nedílnou součást této dohody.


(1)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004.

(2)  Podle vzoru uvedeného v doporučení Rady ES ze dne 30. listopadu 1994.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

PŘÍLOHA 1

Společný seznam dokladů prokazujících státní příslušnost (čl. 2 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 1)

Pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy, hromadné pasy a náhradní pasy),

průkazy totožnosti (včetně dočasných a náhradních),

vojenské knížky,

námořní knížky a kapitánské průkazy,

osvědčení o státním občanství spolu s jiným průkazem totožnosti opatřeným fotografií dotčené osoby.

PŘÍLOHA 2

Společný seznam dokladů, jejichž předložení se považuje za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost (čl. 2 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 2)

Fotokopie některého z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody,

služební knížky nebo jejich fotokopie,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie,

rodné listy nebo jejich fotokopie,

úřední prohlášení důvěryhodných svědků,

prohlášení učiněná dotčenou osobou a jazyk, kterým tato osoba hovoří, včetně výsledku úřední zkoušky. Pro účely této přílohy se „úřední zkouškou“ rozumí zkouška zadaná nebo provedená orgány žádajícího státu a uznaná žádaným státem,

jakýkoliv jiný doklad, jenž může pomoci určit státní příslušnost dotčené osoby,

doklady uvedené v příloze 1, jejichž doba platnosti uplynula.

PŘÍLOHA 3

Společný seznam dokladů, kterými se prokazuje splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 9 odst. 1)

Vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotyčné osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. ve formě fotografie),

platný doklad, např. vízum nebo povolení k pobytu, vydaný žádaným státem pro povolený pobyt na jeho území,

jízdenky nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi na jméno, které dosvědčují přítomnost a cestu dotčené osoby na území žádaného státu,

úřední prohlášení učiněné zaměstnanci pohraniční policie, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici.

PŘÍLOHA 4

Společný seznam dokladů, které se považují za věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 9 odst. 2)

Prohlášení o místě a okolnostech, za kterých byla dotčená osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaná příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti nebo pobytu osoby, které poskytla mezinárodní organizace,

doklady, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu,

informace, z nichž je patrné, že dotčená osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

PŘÍLOHA 5

Seznam dokladů, které se považují za věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie (čl. 3 odst. 3, čl. 9 odst. 4)

Rodné listy vydané bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie nebo jejich fotokopie;

veřejné listiny nebo jejich fotokopie vydané Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií nebo bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 3;

jiné doklady nebo osvědčení nebo jejich fotokopie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

PŘÍLOHA 6

Image

Image

Image

PŘÍLOHA 7

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 2 ODST. 2 A ČL. 4 ODST. 2

Při používání dotyčných ustanovení by měly smluvní strany usilovat o přijetí vhodných opatření, aby v největším rozsahu zachovaly jednotu a integritu rodiny. K tomuto účelu by smluvní strany měly vyvinout veškeré úsilí, aby převzaly rodinné příslušníky v přiměřeném časovém rámci.

Na uplatňování zásady jednoty a integrity rodiny by se měl zejména zaměřit výbor v rámci sledování podle článku 18.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 2 ODST. 3 A ČL. 4 ODST. 3

Smluvní strany berou na vědomí, že podle právních předpisů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a členských států o státní příslušnosti není možné občana Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo Evropské unie zbavit státní příslušnosti.

Strany se dohodly, že se vzájemně včas vyrozumí, pokud by se tato právní situace změnila.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKŮM 3 A 5

Smluvní strany budou usilovat o předání každého státního příslušníka třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na jejich území, do země jeho původu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Dánského království ani na státní příslušníky Dánského království. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Bývalá jugoslávská republika Makedonie uzavřela s Islandem a Norskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že Evropská unie, Evropské společenství a Švýcarsko podepsaly dohodu o přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Je vhodné, aby po vstupu této dohody o přidružení v platnost Bývalá jugoslávská republika Makedonie uzavřela se Švýcarskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy této dohodě.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/25


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2007/818/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Evropského společenství sjednala s Republikou Černá Hora dohodu o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

(2)

Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána s výhradou případného pozdějšího uzavření dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje Smíšený readmisní výbor, který může přijmout svůj jednací řád. V takovém případě je vhodné, aby Společenství zaujalo svůj postoj zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 22 odst. 2 dohody (2).

Článek 3

Komise zastupuje Společenství ve smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství ve smíšeném výboru k přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 18 odst. 5 dohody zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ (dále jen „Společenství“),

a

REPUBLIKA ČERNÁ HORA (dále jen „Černá Hora“),

ODHODLÁNY posilovat svou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nedovolenému přistěhovalectví,

PŘEJÍCE SI zavést prostřednictvím této dohody a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navrácení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Černé Hory nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států Evropské unie a Černé Hory vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že ustanovení této dohody, která spadají do působnosti hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Černá Hora a Společenství;

b)

„státním příslušníkem Černé Hory“ osoba, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy Republiky Černá Hora jejím státním příslušníkem;

c)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu tak, jak je definována pro účely Společenství;

d)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království;

e)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než černohorskou nebo některého z členských států;

f)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

g)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Černou Horou nebo některým členským státem, které opravňuje osobu k pobytu na jeho území. Nezahrnuje povolení k dočasnému pobytu na jeho území v souvislosti s vyřizováním žádosti o udělení azylu nebo žádosti o povolení k pobytu;

h)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Černou Horou či některým z členských států, které se vyžaduje pro vstup na území daného státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

i)

„žádajícím státem“ stát (Černá Hora nebo jeden z členských států), který podává žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

j)

„žádaným státem“ stát (Černá Hora nebo jeden z členských států), kterému je podána žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán Černé Hory nebo jednoho z členských států, který je pověřen prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

l)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území žádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení;

m)

„zpětným převzetím“ předání žádajícím státem a převzetí žádaným státem osoby (vlastního státního příslušníka žádaného státu, třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti), která neoprávněně vstoupila, zdržovala se nebo pobývala na území žádajícího státu, v souladu s ustanoveními této dohody.

ODDÍL I

ZÁVAZKY ČERNÉ HORY TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Černá Hora na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky Černé Hory.

2.   Černá Hora rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území Černé Hory nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě.

3.   Černá Hora rovněž převezme osoby, jež po vstupu na území členského státu byly zbaveny nebo se vzdaly státní příslušnosti Černé Hory, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti jednoho z členských států.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Černé Hory na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Černé Hory neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Černé Hory do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud Černá Hora do 14 kalendářních dní nevydá nový cestovní doklad, má se za to, že souhlasilo s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (1).

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti Černé Hory také státní příslušnost třetí země, zohlední žádající členský stát vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Černá Hora na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k trvalému pobytu vydaného Černou Horou nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo po pobytu na území Černé Hory nebo přímo po průjezdu přes území Černé Hory.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Černé Hory nebo

b)

žádající členský stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného Černou Horou, jehož platnost je delší než platnost víza vydaného žádajícím členským státem, nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané žádajícím členským státem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem.

3.   Černá Hora rovněž převezme, na žádost členského státu, bývalé státní příslušníky bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kteří nezískali jinou státní příslušnost a kteří se narodili a k 27. dubnu 1992 měli trvalé bydliště na území Černé Hory, za předpokladu, že trvalé bydliště mohou příslušné orgány Černé Hory potvrdit ke dni podání žádosti o zpětné převzetí.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Černé Hory na žádost o zpětné převzetí vydá žádající členský stát osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, standardní cestovní doklad EU pro účely vyhoštění (1).

ODDÍL II

ZÁVAZKY SPOLEČENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Černé Hory a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Černé Hory, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky dotčeného členského státu.

2.   Členský stát rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Černé Hoře,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území Černé hory nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Černé Hoře.

3.   Členský stát rovněž převezme osoby, jež po vstupu na území Černé Hory byly zbaveny nebo se vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti Černé Hory.

4.   Po obdržení kladné odpovědi žádaného členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného členského státu neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného členského státu do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti žádaného členského státu také státní příslušnost třetí země, zohlední Černá Hora vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Černé Hory a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území Černé Hory, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území Černé Hory přímo po pobytu na území žádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území žádaného členského státu.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště žádaného členského státu nebo

b)

Černá Hora vydala státnímu občanovi třetí země nebo osobě bez státního občanství vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže by

tato osoba byla držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem, jehož platnost je delší než platnost víza vydaného Černou Horou, nebo

víza nebo povolení k pobytu vydané Černou Horou bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem.

3.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s delší dobou platnosti, nebo pokud doba platnosti jednoho nebo více z nich uplynula, jehož doklad je stále platný. Jestliže doba platnosti všech těchto dokladů již uplynula, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal vízum či povolení k pobytu s nejpozdějším datem skončení platnosti. Pokud žádné takové doklady nelze předložit, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Po obdržení kladné odpovědi členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá Černá Hora osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, cestovní doklad potřebný k jejímu vrácení.

ODDÍL III

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje každé předání osoby, která má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušného orgánu žádaného státu.

2.   Žádost o zpětné převzetí není nutná, pokud je osoba, která má být převzata, držitelem platného cestovního dokladu a případně rovněž platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem.

Článek 7

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí má obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje dotčené osoby (tj. jména, příjmení, datum a případně také místo narození a místo posledního pobytu a případně osobní údaje nezletilých svobodných dětí nebo manžela/manželky;

b)

označení důkazů nebo věrohodných prostředků prokazujících státní příslušnost, průjezd, podmínky zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti a neoprávněný vstup a pobyt;

c)

fotografii osoby, jež má být převzata zpět.

2.   Žádost o zpětné převzetí musí v co nejvyšší míře obsahovat také tyto informace:

a)

za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být převzata, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči;

b)

všechna další ochranná a bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu dotčené osoby, které mohou být v konkrétním případě předání nezbytné.

3.   Společný formulář, který je třeba pro žádost o zpětné převzetí použít, je připojen jako příloha 6 této dohody.

Článek 8

Prostředky prokazující státní příslušnost

1.   Státní příslušnosti lze prokázat podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 této dohody zejména doklady uvedenými v příloze 1 této dohody, a to i v případě, že doba jejich platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů členské státy a Černá Hora státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření. Státní příslušnost nelze prokazovat padělanými doklady.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 této dohody lze předložit zejména doklady uvedené v příloze 2 této dohody, a to i v případě, že doba jejich platnost uplynula. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Černá Hora státní příslušnost za prokázanou, pokud nemohou prokázat opak. Za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost nelze považovat padělané doklady.

3.   Není-li možné předložit žádný z dokladů uvedených v přílohách 1 nebo 2 této dohody, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného žádaného státu na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do pěti pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 této dohody lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; nelze je prokazovat padělanými doklady. Členské státy a Černá Hora tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 této dohody lze předložit zejména důkazní prostředky uvedené v příloze 4 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považují členské státy a Černá Hora podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokazuje pomocí cestovních dokladů dotčené osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Prohlášení žádajícího státu, že dotčená osoba byla zadržena na jeho území bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu, může rovněž sloužit jako věrohodný prostředek prokazující neoprávněný vstup, přítomnost nebo pobyt.

4.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 této dohody lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 5a této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat padělanými doklady. Černá Hora tyto důkazy uzná, aniž by požadovala další šetření, za předpokladu, že trvalé bydliště ke dni 27. dubna 1992 mohou příslušné orgány Černé Hory potvrdit ke dni podání žádosti o zpětné převzetí.

5.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 této dohody lze předložit důkazní prostředky uvedené v příloze 5b této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považuje Černá Hora podmínky za splněné, pokud nemůže prokázat opak.

6.   Není-li možné předložit doklady uvedené v přílohách 5a nebo 5b této dohody, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Černé Hory na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 10

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí se podává příslušnému orgánu žádaného státu do jednoho roku ode dne, kdy se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se lhůta na žádost žádajícího státu, avšak pouze na dobu, než jsou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být ve všech případech podána písemně do dvanácti kalendářních dní. Tato lhůta začíná běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud v této lhůtě není dána žádná odpověď, je to považováno za souhlas s předáním.

3.   Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání odpovědi na žádost do dvanácti kalendářních dní, může být tato lhůta na řádně odůvodněnou žádost prodloužena nejvýše o šest kalendářních dní. Pokud v prodloužené lhůtě není dána žádná odpověď, považuje se to za souhlas s předáním.

4.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba zdůvodnit.

5.   Poté co je dán souhlas s předáním, nebo případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 je dotčená osoba předána do tří měsíců. Na žádost žádajícího státu je možné tuto lhůtu prodloužit o dobu potřebnou k překonání právních nebo faktických překážek předání.

Článek 11

Způsoby předání a přepravy

1.   Před vrácením osoby se příslušné orgány Černé Hory a dotčeného členského státu předem písemně dohodnou na dni předání, místě vstupu, případném doprovodu a ostatních informacích důležitých pro předání.

2.   Převoz se uskuteční leteckou, námořní nebo pozemní dopravou. Letecká doprava není omezena na použití vnitrostátních dopravců Černé Hory nebo členských států; může se uskutečnit prostřednictvím pravidelných i charterových letů. V případě navrácení s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na pověřené osoby žádajícího státu, pokud se jedná o pověřené osoby Černé Hory nebo některého členského státu.

Článek 12

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát převezme zpět každou osobu převzatou žádaným státem, je-li do tří měsíců po jejím předání zjištěno, že podmínky stanovené v článcích 2 až 5 této dohody nebyly splněny.

V těchto případech se použijí obdobně procesní ustanovení této dohody a budou předány všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět.

ODDÍL IV

PRŮVOZ

Článek 13

Zásady

1.   Členské státy a Černá Hora by měly omezit průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy tyto osoby není možné vrátit do státu určení přímo.

2.   Černá Hora povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to členský stát požádá, a členský stát povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez stání příslušnosti, pokud o to požádá Černá Hora, je-li zajištěna další cesta přes případné další státy průvozu a zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Černá Hora nebo členský stát mohou průvoz odmítnout,

a)

pokud státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti hrozí ve státě určení nebo jiném státě průvozu skutečné nebezpečí mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, trest smrti nebo pronásledování na základě rasy, náboženského vyznání, státní příslušnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či politického přesvědčení, nebo

b)

pokud bude státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v žádaném státě nebo jiném státě průvozu uložen trest nebo

c)

z důvodů veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů žádaného státu.

4.   Černá Hora nebo členský stát může odvolat své povolení, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání uskutečnění průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes případné státy průvozu či zpětné převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 14

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz se podává písemně příslušným orgánům žádaného státu a má obsahovat tyto údaje:

a)

typ průvozu (leteckou, námořní nebo pozemní dopravou), případné další státy průvozu a předpokládané místo určení;

b)

osobní údaje dotčené osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, další používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní příslušnost, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládané místu vstupu, čas předání a případné použití doprovodu;

d)

prohlášení, že z hlediska žádajícího státu jsou splněny podmínky podle čl. 13 odst. 2 a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 13 odst. 3.

Společný formulář, který je třeba pro žádost o průvoz použít, je připojen jako příloha 7 této dohody.

2.   Žádaný stát do pěti kalendářních dní písemně vyrozumí žádající stát o souhlasu s průvozem, potvrdí místo vstupu a předpokládaný čas předání nebo jej vyrozumí o tom, že průvoz odmítá, a o důvodech tohoto odmítnutí.

3.   Probíhá-li průvoz letecky, jsou osoba, která má být převzata zpět, a členové případného doprovodu osvobozeni od povinnosti získat letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány žádaného státu si poskytují po vzájemných konzultacích pomoc při průvozech, a to zejména dohledem nad dotčenými osobami a poskytnutím přiměřeného vybavení pro tento účel.

ODDÍL V

NÁKLADY

Článek 15

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat náhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata, nebo od třetích stran, hradí žádající stát veškeré náklady na přepravu spojené se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hranici státu určení.

ODDÍL VI

OCHRANA ÚDAJŮ A DOLOŽKA O VZTAHU K JINÝM ZÁVAZKŮM

Článek 16

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou sdělovány pouze v případě, kdy je to nezbytné k provedení této dohody příslušnými orgány Černé Hory nebo členského státu. Zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi se v konkrétním případě řídí vnitrostátním právem Černé Hory, a je-li správce údajů příslušným orgánem členského státu, ustanoveními směrnice 95/46/ES (2) a vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu přijatými na základě této směrnice. Navíc se použijí i tyto zásady:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivě a zákonným způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány ke konkrétnímu, vymezenému a oprávněnému účelu provádění této dohody a předávající ani přijímající orgán je nesmí dále zpracovávat způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

c)

osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány; sdělované osobní údaje mohou zejména zahrnovat pouze tyto údaje:

údaje o osobě, která má být předána (např. jména, příjmení, jakákoli dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a všechny předcházející státní příslušnosti),

údaje o cestovním pase, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

zastávky a trasu cesty,

jiné informace potřebné k identifikaci osoby, která má být předána, nebo k posouzení požadavků na zpětné převzetí podle této dohody;

d)

osobní údaje musí být přesné a musí být podle potřeby aktualizovány;

e)

osobní údaje musí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci osob na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny nebo pro který jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán učiní všechna přiměřená opatření k zajištění případných oprav, výmazů nebo blokování osobních údajů pro případ, že jejich zpracování není v souladu s tímto článkem, zejména pro případ, kdy nejsou přiměřené, podstatné, přesné nebo kdy přesahují míru s ohledem na účel jejich zpracování. To zahrnuje oznámení jakékoli opravy, výmazu nebo blokování údajů druhé straně;

g)

přijímající orgán sdělí na požádání předávajícímu orgánu, k jakému účelu byly sdělení údaje použity a jakých výsledků bylo dosaženo;

h)

osobní údaje je možné sdělit pouze příslušným orgánům. Další sdělení jiným orgánům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající a přijímající orgány jsou povinny pořídit písemný záznam o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 17

Doložka o vztahu k jiným závazkům

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států a Černé Hory vyplývající z mezinárodního práva, a zejména

z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967,

z mezinárodních úmluv upravujících určení státu, který je odpovědný za posuzování předložených žádostí o udělení azylu,

z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950,

z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

z mezinárodních úmluv o vydávání a průvozu,

z vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků.

2.   Nic v této dohodě nebrání návratu osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání.

ODDÍL VII

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 18

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si navzájem poskytují pomoc při používání a výkladu této dohody. Za tímto účelem zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných k jednotnému používání této dohody;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Černou Horou podle článku 19;

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro smluvní strany závazná.

3.   Výbor se skládá ze zástupců Společenství a Černé Hory; Společenství zastupuje Komise.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Prováděcí protokoly

1.   Na žádost členského státu nebo Černé Hory vypracují členský stát a Černá Hora prováděcí protokol, který bude obsahovat pravidla týkající se

a)

určení příslušných orgánů, míst určených k předávání osob a kontaktních míst;

b)

podmínek navracení s doprovodem včetně doprovodu při průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti;

c)

dalších prostředků a dokladů vedle prostředků a dokladů uvedených v přílohách 1 až 5 této dohody.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost po svém oznámení readmisnímu výboru uvedenému v článku 18.

3.   Černá Hora souhlasí s používáním jakéhokoli ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného s jedním členským státem také ve svých vztazích s kterýmkoli jiným členským státem, který o to požádá, s výhradou jejich praktické použitelnosti.

Článek 20

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním členských států o zpětném přebírání

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jakékoliv jiné dvoustranné dohody nebo ujednání o zpětném přebírání osob neoprávněně pobývajících v dotčeném státě, které byly nebo mohou být podle článku 19 uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Černou Horou, pokud jsou ustanovení těchto dvoustranných dohod a ujednání neslučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 2 tohoto článku se tato dohoda použije na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a na území Černé Hory.

2.   Tato dohoda se nepoužije na území Dánského království.

Článek 22

Vstup v platnost, doba trvání a vypovězení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

4.   Každá smluvní strana může, na základě oficiálního oznámení druhé smluvní straně a po předchozí konzultaci výboru uvedeného v článku 18, zcela nebo zčásti dočasně pozastavit provádění této dohody ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti z důvodů bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku nebo veřejného zdraví. Pozastavení vstupuje v platnost druhým dnem po dni tohoto oznámení.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět oficiálním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 23

Přílohy

Přílohy 1 až 7 tvoří nedílnou součást této dohody.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image


(1)  Podle vzoru uvedeného v doporučení Rady ES ze dne 30. listopadu 1994.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

PŘÍLOHA 1

SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 1)

Jestliže je žádaným státem některý z členských států:

pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy, hromadné pasy a náhradní pasy včetně pasů pro děti),

průkazy totožnosti všech druhů (včetně dočasných a náhradních),

služební knížky a vojenské knížky,

námořní knížky a kapitánské průkazy.

Jestliže je žádaným státem Černá Hora:

cestovní doklady (cestovní pasy a hromadné pasy) vydané Ministerstvem vnitra Republiky Černá Hora po 15. červnu 1997 („modré pasy“) a cestovní doklady (diplomatické pasy a služební pasy) vydané Ministerstvem zahraničních věcí Republiky Černá Hora, jakož i cestovní doklady, jež budou vydány podle nového zákona o cestovních dokladech,

průkazy totožnosti vydané Ministerstvem vnitra Republiky Černá Hora po 1. květnu 1994 a průkazy totožnosti, jež budou vydány podle nového zákona o průkazech totožnosti,

vojenské služební průkazy a vojenské knížky Armády Černé Hory,

námořní knížky a kapitánské průkazy.

PŘÍLOHA 2

SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍ SE POVAŽUJE ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 2)

Jestliže je žádaným státem některý z členských států nebo Černá Hora:

fotokopie některého z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie,

rodné listy nebo jejich fotokopie,

jakýkoliv jiný úřední doklad vydaný příslušnými orgány žádaného státu, jenž může pomoci určit státní příslušnost dotčené osoby,

osvědčení o státním občanství a jiné úřední doklady zmiňující nebo jednoznačně uvádějící státní občanství.

Jestliže je žádaným státem Černá Hora:

pasy vydané Ministerstvem vnitra Republiky Černá Hora před 15. červnem 1997 („červené pasy“) a jejich fotokopie,

průkazy totožnosti vydané Ministerstvem vnitra Republiky Černá Hora před 1. květnem 1994 a jejich fotokopie.

PŘÍLOHA 3

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI SE PROKAZUJE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 1)

Vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotčené osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. ve formě fotografie),

jízdenky nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi na jméno, které dosvědčují přítomnost a cestu dotčené osoby na území žádaného státu,

úřední prohlášení učiněné zejména zaměstnanci pohraniční policie a jinými svědky, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici,

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení, které svědčí o přítomnosti nebo trase dotčené osoby na území žádaného státu.

PŘÍLOHA 4

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, KTERÉ SE POVAŽUJÍ ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 2)

Popis místa a okolností, za kterých byla dotčená osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaný příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti nebo pobytu osoby, které poskytla mezinárodní organizace (např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky),

zprávy nebo potvrzení informací od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

doklady, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu,

informace, z nichž je patrné, že dotčená osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře.

PŘÍLOHA 5

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI SE PROKAZUJE NEBO KTERÉ SE POVAŽUJÍ ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ BÝVALÝCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ BÝVALÉ SOCIALISTICKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE

(ČL. 3 ODST. 3 A ČL. 9 ODST. 4 A 5)

Příloha 5a (Doklady, kterými se prokazuje splnění podmínek)

rodné listy vydané bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie nebo jejich fotokopie,

veřejné listiny nebo jejich fotokopie vydané Černou Horou, bývalou Federativní republikou Jugoslávie, bývalým Státním společenstvím Srbsko a Černá Hora nebo bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 3.

Příloha 5b (Doklady považované za věrohodný prostředek)

jiné doklady nebo osvědčení nebo jejich fotokopie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště na území Černé Hory,

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

PŘÍLOHA 6

Image

Image

Image

PŘÍLOHA 7

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 2 ODST. 4 A ČL. 4 ODST. 4

Do vytvoření diplomatických konzulárních zastoupení na území členských států EU bude cestovní doklady uvedené v čl. 2 odst. 4 vydávat diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Republiky Srbsko v souladu s článkem 6 Memoranda o porozumění mezi Republikou Černá Hora a Republikou Srbsko, nebo diplomatická zastoupení či konzulární úřady jiných států zastupujících Černou Horu.

Jestliže žádaný stát nemá diplomatické zastoupení ani konzulární úřad v Republice Černá Hora, vydá cestovní doklady uvedené v čl. 4 odst. 4 diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad členského státu zastupujícího žádaný členský stát. Cestovní doklad se vydává jménem žádaného členského státu, s výhradou jeho předchozího souhlasu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKŮM 3 A 5

Smluvní strany budou usilovat o předání každého státního příslušníka třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na jejich území, do země jeho původu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 3 ODST. 1

Strany uznávají, že osoba „vstupuje přímo“ z území Republiky Černá Hora ve smyslu těchto ustanovení, pokud vstoupí na území členských států leteckou, pozemní nebo námořní dopravou, aniž by mezitím vstoupila na území jiného státu. Tranzitní pobyt na letišti třetí země se za vstup nepovažuje.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Dánského království, ani na státní příslušníky Dánského království. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Černá Hora a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Černá Hora uzavřela s Islandem a Norskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že Evropská unie, Evropské společenství a Švýcarsko podepsaly dohodu o přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Je vhodné, aby po vstupu této dohody o přidružení v platnost Černá Hora uzavřela se Švýcarskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2007/819/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Evropského společenství sjednala s Republikou Srbsko dohodu o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

(2)

Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána s výhradou případného pozdějšího uzavření dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený readmisní výbor, který může přijmout svůj jednací řád. V takovém případě je vhodné, aby Společenství zaujalo svůj postoj zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímán tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 22 odst. 2 dohody (2).

Článek 3

Komise zastupuje Společenství ve smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství ve smíšeném výboru k přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 18 odst. 5 dohody zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

REPUBLIKA SRBSKO, dále jen „Srbsko“,

ODHODLÁNY posilovat svou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nedovolenému přistěhovalectví;

PŘEJÍCE SI zavést prostřednictvím této dohody a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navrácení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Srbska nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států Evropské unie a Srbska vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že ustanovení této dohody, která spadají do působnosti hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Srbsko a Společenství;

b)

„státním příslušníkem Srbska“ osoba, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy Republiky Srbsko jejím státním příslušníkem;

c)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu tak, jak je definována pro účely Společenství;

d)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království;

e)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než srbskou nebo některého z členských států;

f)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

g)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Srbskem nebo některým členským státem, které opravňuje osobu k pobytu na jeho území. Nezahrnuje povolení k dočasnému pobytu na jeho území v souvislosti s vyřizováním žádosti o udělení azylu nebo žádosti o povolení k pobytu;

h)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Srbskem či některým z členských států, které se vyžaduje pro vstup na území daného státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

i)

„žádajícím státem“ stát (Srbsko nebo jeden z členských států), který podává žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

j)

„žádaným státem“ stát (Srbsko nebo jeden z členských států), kterému je podána žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán Srbska nebo jednoho z členských států, který je pověřen prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

l)

„příhraničním regionem“ oblast do 30 km od společných pozemních hranic mezi členským státem a Srbskem a území mezinárodních letišť členských států a Srbska;

m)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území žádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení.

ODDÍL I

ZÁVAZKY SRBSKA TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Srbsko na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět každou osobu, jež nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčená osoba je státním příslušníkem Srbska.

2.   Srbsko rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území Srbska nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě.

3.   Srbsko rovněž převezme osoby, jež se po vstupu na území členského státu vzdaly státní příslušnosti Srbska, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti dotčeného členského státu.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Srbska na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Srbska neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Srbska do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud Srbsko do 14 kalendářních dní nevydá nový cestovní doklad, má se za to, že souhlasilo s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (1).

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti Srbska také státní příslušnost třetí země, zohlední žádající členský stát vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Srbsko na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné právní podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k trvalému pobytu vydaného Srbskem nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo po pobytu na území Srbska nebo přímo po průjezdu přes území Srbska.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Srbska nebo

b)

žádající členský stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného Srbskem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané žádajícím členským státem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení a dotčená osoba pobývala na území Srbska nebo projížděla přes jeho území nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem a pobývala na území Srbska nebo projížděla přes jeho území.

3.   Srbsko rovněž převezme, na žádost členského státu, bývalé státní příslušníky Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kteří nezískali jinou státní příslušnost a kteří se narodili a k 27. dubnu 1992 měli trvalé bydliště pobyt na území Srbska.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Srbska na žádost o zpětné převzetí vydá žádající členský stát osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, standardní cestovní doklad EU pro účely vyhoštění (1).

ODDÍL II

ZÁVAZKY SPOLEČENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Srbska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět každou osobu, jež nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Srbska, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčená osoba je státním příslušníkem dotčeného členského státu.

2.   Členský stát rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Srbsku,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území žádaného členského státu nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Srbsku.

3.   Členský stát rovněž převezme osoby, jež se po vstupu na území Srbska vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti Srbska.

4.   Po obdržení kladné odpovědi žádaného členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného členského státu neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného členského státu do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti žádaného členského státu také státní příslušnost třetí země, zohlední Srbsko vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Srbska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné právní podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Srbska, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby:

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území Srbska přímo po pobytu na území žádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území žádaného členského státu.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště žádaného členského státu nebo

b)

Srbsko vydalo státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané Srbskem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení a dotčená osoba pobývala na území žádaného členského státu nebo projížděla přes jeho území nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem a dotčená osoba pobývala na území žádaného členského státu nebo projížděla přes jeho území.

3.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s delší dobou platnosti, nebo pokud doba platnosti jednoho nebo více z nich uplynula, jehož doklad je stále platný. Jestliže doba platnosti všech těchto dokladů již uplynula, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal vízum či povolení k pobytu s nejpozdějším datem skončení platnosti. Pokud žádné takové doklady nelze předložit, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Po obdržení kladné odpovědi členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá Srbsko osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, cestovní doklad potřebný k jejímu vrácení.

ODDÍL III

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje každé předání osoby, která má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušného orgánu žádaného státu.

2.   Žádost o zpětné převzetí není nutná, pokud je osoba, která má být převzata, držitelem platného cestovního dokladu, a je-li tato osoba státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti, rovněž držitelem platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem.

3.   Byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu (včetně letišť) žádajícího státu po neoprávněném překročení hranic přímo z území žádaného státu, může žádající stát podat žádost o zpětné převzetí ve lhůtě dvou pracovních dní od zadržení této osoby (zrychlené řízení).

Článek 7

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí má v co nejvyšší míře obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje osoby, která má být převzata zpět, (tj. jména, příjmení, datum a místo narození a místo posledního pobytu) a případně osobní údaje nezletilých svobodných dětí nebo manžela/manželky;

b)

doklady určené k prokázání státní příslušnosti a označení věrohodných prostředků, jejichž prostřednictvím bude prokázána státní příslušnost, průjezd, podmínky zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti a neoprávněný vstup a pobyt;

c)

fotografii osoby, jež má být převzata zpět.

2.   Žádost o zpětné převzetí musí v co nejvyšší míře obsahovat také tyto informace:

a)

za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být převzata, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči;

b)

všechna další ochranná a bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu dotčené osoby, které mohou být v konkrétním případě předání nezbytné.

3.   Společný formulář, který je třeba pro žádost o zpětné převzetí použít, je připojen jako příloha 6 této dohody.

Článek 8

Prostředky prokazující státní příslušnost

1.   Státní příslušnost lze prokázat podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 zejména doklady uvedenými v příloze 1 této dohody, a to i v případě, že doba jejich platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů členské státy a Srbsko státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření. Státní příslušnost nelze prokazovat padělanými doklady.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující státní příslušnosti podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze předložit zejména doklady uvedené v příloze 2 této dohody, a to i v případě, že jejich doba platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Srbsko státní příslušnost za prokázanou, pokud nemohou prokázat opak. Za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost nelze považovat padělané doklady.

3.   Není-li možné předložit žádný z dokladů uvedených v přílohách 1 nebo 2, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného žádaného státu na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; nelze je prokazovat padělanými doklady. Členské státy a Srbsko tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze předložit zejména důkazní prostředky uvedené v příloze 4 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považují členské státy a Srbsko podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokazuje pomocí cestovních dokladů dotčené osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Prohlášení žádajícího státu, že dotčená osoba byla zadržena na jeho území bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu, může rovněž sloužit jako věrohodný prostředek prokazující neoprávněný vstup, přítomnost nebo pobyt.

4.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 5a této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat padělanými doklady. Srbsko tyto důkazy uzná, aniž by požadovalo další šetření.

5.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 lze předložit důkazní prostředky uvedené v příloze 5b této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považuje Srbsko podmínky za splněné, pokud nemůže prokázat opak.

6.   Není-li možné předložit doklady uvedené v přílohách 5a nebo 5b, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Srbska na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 10

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí se podává příslušnému orgánu žádaného státu do jednoho roku ode dne, kdy se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se lhůta na žádost žádajícího státu, avšak pouze na dobu, než jsou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být podána písemně

do dvou pracovních dní, jestliže byla žádost podána ve zrychleném řízení (čl. 6 odst. 3),

v ostatních případech do deseti kalendářních dní.

Lhůty začínají běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud v těchto lhůtách není dána žádná odpověď, je to považováno za souhlas s předáním.

3.   Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání odpovědi na žádost do deseti kalendářních dní, může být tato lhůta na řádně odůvodněnou žádost prodloužena nejvýše o šest kalendářních dní. Pokud v prodloužené lhůtě není dána žádná odpověď, považuje se to za souhlas s předáním.

4.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba zdůvodnit.

5.   Poté, co je dán souhlas s předáním, nebo případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 je dotčená osoba předána do tří měsíců. Na žádost žádajícího státu je možné tuto lhůtu prodloužit o dobu potřebnou k překonání právních nebo faktických překážek předání.

Článek 11

Způsoby předání a přepravy

1.   Před vrácením osoby se příslušné orgány Srbska a dotčeného členského státu předem písemně dohodnou na dni předání, místě vstupu, případném doprovodu a ostatních informacích důležitých pro předání.

2.   Převoz se uskuteční leteckou nebo pozemní dopravou. Letecká doprava není omezena na použití vnitrostátních dopravců Srbska nebo členských států; může se uskutečnit prostřednictvím pravidelných i charterových letů. V případě navrácení s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na pověřené osoby žádajícího státu, pokud se jedná o pověřené osoby Srbska nebo některého členského státu.

Článek 12

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát převezme zpět každou osobu převzatou žádaným státem, je-li do tří měsíců po jejím předání zjištěno, že podmínky stanovené v článcích 2 až 5 této dohody nebyly splněny.

V těchto případech se použijí obdobně procesní ustanovení této dohody a budou předány všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět.

ODDÍL IV

PRŮVOZ

Článek 13

Zásady

1.   Členské státy a Srbsko by měly omezit průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy tyto osoby není možné vrátit do státu určení přímo.

2.   Srbsko povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to členský stát požádá, a členský stát povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to požádá Srbsko, je-li zajištěna další cesta přes případné další státy průvozu a zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Srbsko nebo členský stát mohou průvoz odmítnout,

a)

pokud státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti hrozí ve státě určení nebo jiném státě průvozu skutečné nebezpečí mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, trest smrti nebo pronásledování na základě rasy, náboženského vyznání, státní příslušnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či politického přesvědčení nebo

b)

pokud bude státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v žádaném státě nebo jiném státě průvozu uložen trest nebo

c)

z důvodů veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů žádaného státu.

4.   Srbsko nebo členský stát může odvolat své povolení, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání uskutečnění průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes případné státy průvozu či zpětné převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 14

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz se podává písemně příslušným orgánům žádaného státu a má obsahovat tyto údaje:

a)

typ průvozu (leteckou nebo pozemní dopravou), případné další státy průvozu a předpokládané místo určení;

b)

osobní údaje dotčené osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, další používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní příslušnost, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládané místu vstupu, čas předání a případné použití doprovodu;

d)

prohlášení, že z hlediska žádajícího státu jsou splněny podmínky podle čl. 13 odst. 2 a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 13 odst. 3.

Společný formulář, který je třeba pro žádost o průvoz použít, je připojen jako příloha 7 této dohody.

2.   Žádaný stát do pěti kalendářních dní písemně vyrozumí žádající stát o souhlasu s průvozem, potvrdí místo vstupu a předpokládaný čas předání nebo jej vyrozumí o tom, že průvoz odmítá, a o důvodech tohoto odmítnutí.

3.   Probíhá-li průvoz letecky, jsou osoba, která má být převzata zpět, a členové případného doprovod osvobozeni od povinnosti získat letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány žádaného státu si poskytují po vzájemných konzultacích pomoc při průvozech, a to zejména dohledem nad dotčenými osobami a poskytnutím přiměřeného vybavení pro tento účel.

ODDÍL V

NÁKLADY

Článek 15

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat náhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata, nebo od třetích stran, hradí žádající stát veškeré náklady na přepravu spojené se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hranici státu určení.

ODDÍL VI

OCHRANA ÚDAJŮ A DOLOŽKA O VZTAHU K JINÝM ZÁVAZKŮM

Článek 16

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou sdělovány pouze v případě, kdy je to nezbytné k provedení této dohody příslušnými orgány Srbska nebo členského státu. Zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi se v konkrétním případě řídí vnitrostátním právem Srbska, a je-li správce údajů příslušným orgánem členského státu, ustanoveními směrnice 95/46/ES (2) a vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu přijatými na základě této směrnice. Navíc se použijí i tyto zásady:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivě a zákonným způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány ke konkrétnímu, vymezenému a oprávněnému účelu provádění této dohody a předávající ani přijímající orgán je nesmí dále zpracovávat způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

c)

osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány; sdělované osobní údaje mohou zejména zahrnovat pouze tyto údaje:

údaje o osobě, která má být předána (např. jména, příjmení, jakákoli dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a všechny předcházející státní příslušnosti),

údaje o cestovním pase, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

zastávky a trasu cesty,

jiné informace potřebné k identifikaci osoby, která má být předána, nebo k posouzení požadavků na zpětné převzetí podle této dohody;

d)

osobní údaje musí být přesné a musí být podle potřeby aktualizovány;

e)

osobní údaje musí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci osob na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny nebo pro který jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán učiní všechna přiměřená opatření k zajištění případných oprav, výmazů nebo blokování osobních údajů pro případ, že jejich zpracování není v souladu s tímto článkem, zejména pro případ, kdy nejsou přiměřené, podstatné, přesné nebo kdy přesahují míru s ohledem na účel jejich zpracování. To zahrnuje oznámení jakékoli opravy, výmazu nebo blokování údajů druhé straně;

g)

přijímající orgán sdělí na požádání předávajícímu orgánu, k jakému účelu byly sdělení údaje použity a jakých výsledků bylo dosaženo;

h)

osobní údaje je možné sdělit pouze příslušným orgánům. Další sdělení jiným orgánům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající a přijímající orgány jsou povinny pořídit písemný záznam o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 17

Doložka o vztahu k jiným závazkům

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států a Srbska vyplývající z mezinárodního práva, a zejména

z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967,

z mezinárodních úmluv upravujících určení státu, který je odpovědný za posuzování předložených žádostí o udělení azylu,

z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950,

z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

z mezinárodních úmluv o vydávání,

z vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků.

2.   Nic v této dohodě nebrání návratu osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání.

ODDÍL VII

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 18

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si navzájem poskytují pomoc při používání a výkladu této dohody. Za tímto účelem zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných k jednotnému používání této dohody;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Srbskem podle článku 19;

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro smluvní strany závazná.

3.   Výbor se skládá ze zástupců Společenství a Srbska; Společenství zastupuje Komise.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Prováděcí protokoly

1.   Na žádost členského státu nebo Srbska vypracují členský stát a Srbsko prováděcí protokol, který bude obsahovat pravidla týkající se

a)

určení příslušných orgánů, míst určených pro předávání osob a kontaktních míst;

b)

způsobu navracení v rámci zrychleného řízení;

c)

podmínek navracení s doprovodem včetně doprovodu při průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti;

d)

dalších prostředků a dokladů vedle prostředků a dokladů uvedených v přílohách 1 až 5 této dohody.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost po svém oznámení readmisnímu výboru uvedenému v článku 18.

3.   Srbsko souhlasí s používáním jakéhokoli ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného s jedním členským státem také ve svých vztazích s kterýmkoli jiným členským státem, který o to požádá.

Článek 20

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním členských států o zpětném přebírání

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jakékoliv jiné dvoustranné dohody nebo ujednání o zpětném přebírání osob neoprávněně pobývajících v dotčeném státě, které byly nebo mohou být podle článku 19 uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Srbskem, pokud jsou ustanovení těchto dvoustranných dohod a ujednání neslučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 2 tohoto článku se tato dohoda použije na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a na území Srbska (3).

2.   Tato dohoda se nepoužije na území Dánského království.

Článek 22

Vstup v platnost, doba trvání a vypovězení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

4.   Každá smluvní strana může, na základě oficiálního oznámení druhé smluvní straně a po předchozí konzultaci výboru uvedeného v článku 18, zcela nebo zčásti dočasně pozastavit provádění této dohody ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti z důvodů bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku nebo veřejného zdraví. Pozastavení vstupuje v platnost druhým dnem po dni tohoto oznámení.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět oficiálním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 23

Přílohy

Přílohy 1 až 7 tvoří nedílnou součást této dohody.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, srbském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image


(1)  Podle vzoru uvedeného v doporučení Rady ES ze dne 30. listopadu 1994.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Rozsah územní působnosti ve vztahu k Srbsku bude stanoven v rámci jednání, aniž je dotčeno rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 9. června 1999.

PŘÍLOHA 1

SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 1)

Jestliže je žádaným státem některý z členských států:

pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy a hromadné pasy včetně pasů pro děti),

průkazy totožnosti všech druhů (včetně dočasných a náhradních).

Jestliže je žádaným státem Srbsko:

pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy a hromadné pasy včetně pasů pro děti) vydané po 27. červenci 1996 podle zákona o cestovních dokladech státních příslušníků Jugoslávie z roku 1996 a pozdějších legislativních změn po přijetí nového srbského zákona o cestovních dokladech,

průkazy totožnosti vydané po 1. lednu 2000.

PŘÍLOHA 2

SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍ SE POVAŽUJE ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 2)

Jestliže je žádaným státem některý z členských států nebo Srbsko:

fotokopie některého z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody,

služební knížky a vojenské knížky,

námořní knížky a kapitánské průkazy,

osvědčení o státním občanství a jiné úřední doklady zmiňující nebo jednoznačně uvádějící občanství,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie,

rodné listy nebo jejich fotokopie,

firemní průkazy totožnosti nebo jejich fotokopie,

výpověď svědků,

prohlášení učiněná dotčenou osobou a jazyk, kterým tato osoba hovoří, včetně výsledku úřední zkoušky,

jakýkoliv jiný doklad, jenž může pomoci určit státní příslušnost dotčené osoby.

Jestliže je žádaným státem Srbsko:

pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy a hromadné pasy včetně pasů pro děti) vydané mezi 27. dubnem 1992 a 27. červencem 1996 a jejich fotokopie,

průkazy totožnosti všech druhů vydané mezi 27. dubnem 1992 a 1. lednem 2000 a jejich fotokopie.

PŠÍLOHA 3

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JIMIŽ SE PROKAZUJE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 1)

Vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotčené osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. ve formě fotografie),

doklady, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu označené jménem (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu,

jízdenky nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi na jméno, které dosvědčují přítomnost a cestu dotčené osoby na území žádaného státu,

informace, z nichž je patrné, že dotčená osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

úřední prohlášení učiněné zejména zaměstnanci pohraniční policie, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici.

PŘÍLOHA 4

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEŽ SE POVAŽUJÍ ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 2)

Úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení,

prohlášení svědků, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici,

popis místa a okolností, za kterých byla dotčená osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaný příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti nebo pobytu osoby, které poskytla mezinárodní organizace (např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky),

zprávy nebo potvrzení informací od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

prohlášení dotčené osoby.

PŘÍLOHA 5

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI SE PROKAZUJE NEBO KTERÉ SE POVAŽUJÍ ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ BÝVALÝCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIALISTICKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE

(ČL. 3 ODST. 3, ČL. 9 ODST. 4 A ČL. 9 ODST. 5)

Příloha 5a (doklady, kterými se prokazuje splnění podmínek):

rodné listy vydané bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie nebo jejich fotokopie,

veřejné listiny, včetně průkazů totožnosti, nebo jejich fotokopie vydané Srbskem, bývalou Federativní republikou Jugoslávie, bývalým Státním společenstvím Srbsko a Černá hora nebo bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 3.

Příloha 5b (doklady považované za věrohodný prostředek):

jiné doklady nebo osvědčení nebo jejich fotokopie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště na území Srbska,

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

PŘÍLOHA 6

Image

Image

Image

PŘÍLOHA 7

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O OPĚTOVNÉM ZAČLENĚNÍ

Smluvní strany uznávají potřebu účinného, efektivního a udržitelného socioekonomického začlenění repatriovaných občanů Republiky Srbsko. Potvrzují svůj záměr zvýšit úsilí, a to i finančně, na podporu opětovného začlenění těchto osob, s ohledem na finanční podporu Společenství, která je za tímto účelem poskytována.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 2 ODST. 3 A ČL. 4 ODST. 3

Smluvní strany berou na vědomí, že podle právních předpisů Republiky Srbsko a členských států o státní příslušnosti není možné občana Republiky Srbsko nebo Evropské unie zbavit státní příslušnosti.

Strany se dohodly, že se vzájemně včas vyrozumí, pokud by se tato právní situace změnila.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKŮM 3 A 5

Smluvní strany budou usilovat o předání každého státního příslušníka třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na jejich území, do země jeho původu.

PROHLÁŠENÍ REPUBLIKY SRBSKO K OTÁZCE OBČANSTVÍ

Republika Srbsko prohlašuje, že podle zákona o občanství Republiky Srbsko (Úřední věstník Republiky Srbsko č. 135/04) nelze občanství Republiky Srbsko, které má občan Republiky Srbsko, pozbýt vzdáním se tohoto občanství, pokud dotčená osoba v okamžiku podání žádosti o vzdání se státního občanství Republiky Srbsko neprokáže, že jí bude uděleno občanství jiného státu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Dánského království ani na státní příslušníky Dánského království. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Republika Srbsko a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Republika Srbsko uzavřela s Islandem a Norskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že Evropská unie, Evropské společenství a Švýcarsko podepsaly dohodu o přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Je vhodné, aby po vstupu této dohody o přidružení v platnost Republika Srbsko uzavřela se Švýcarskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/65


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2007/820/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Evropského společenství sjednala s Bosnou a Hercegovinou dohodu o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

(2)

Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána s výhradou případného pozdějšího uzavření dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený readmisní výbor, který může přijmout svůj jednací řád. V takovém případě je vhodné, aby Společenství zaujalo svůj postoj zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímán tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 22 odst. 2 dohody (2).

Článek 3

Komise zastupuje Společenství ve smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství ve smíšeného výboru k přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 18 odst. 5 dohody zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

BOSNA A HERCEGOVINA,

ODHODLÁNY posilovat svou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nedovoleném přistěhovalectví,

PŘEJÍCE SI zavést prostřednictvím této dohody a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navrácení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Bosny a Hercegoviny nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států Evropské unie a Bosny a Hercegoviny vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že ustanovení této dohody, která spadají do působnosti hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Bosna a Hercegovina a Společenství;

b)

„státním příslušníkem Bosny a Hercegoviny“ osoba, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy Bosny a Hercegoviny jejím státním příslušníkem;

c)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu tak, jak je definována pro účely Společenství;

d)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království;

e)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než Bosny a Hercegoviny nebo některého z členských států;

f)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

g)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Bosnou a Hercegovinou nebo některým členským státem, které opravňuje osobu k pobytu na jeho území. Nezahrnuje dočasná povolení k pobytu na jeho území v souvislosti s vyřizováním žádosti o udělení azylu nebo žádosti o povolení k pobytu;

h)

„vízem“ povolení vdané nebo rozhodnutí přijaté Bosnou a Hercegovinou či některým z členských států, které se vyžaduje pro vstup na území daného státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

i)

„žádajícím státem“ stát (Bosna a Hercegovina nebo jeden z členských států), který podává žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

j)

„žádaným státem“ stát (Bosna a Hercegovina nebo jeden z členských států), kterému je podána žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán Bosna a Hercegoviny nebo jednoho z členských států, který je pověřen prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

l)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území žádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení.

ODDÍL I

ZÁVAZKY BOSNY A HERCEGOVINY TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Bosna a Hercegovina na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky Bosny a Hercegoviny.

2.   Bosna a Hercegovina rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území Bosny a Hercegoviny nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě.

3.   Bosna a Hercegovina rovněž převezme osoby, jež po vstupu na území členského státu byly zbaveny nebo se vzdaly státní příslušnosti Bosny a Hercegoviny, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti dotčeného členského státu.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Bosny a Hercegoviny na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Bosny a Hercegoviny neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s dobou platnosti 20 dní. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Bosny a Hercegoviny do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud Bosna a Hercegovina do 14 kalendářních dní nevydá nový cestovní doklad, má se za to, že souhlasila s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (1).

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti Bosny a Hercegoviny také státní příslušnost třetí země, zohlední žádající členský stát vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Bosna a Hercegovina na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k trvalému pobytu vydaného Bosnou a Hercegovinou nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo po pobytu na území Bosny a Hercegoviny nebo přímo po průjezdu přes území Bosny a Hercegoviny.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Bosny a Hercegoviny nebo

b)

žádající členský stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného Bosnou a Hercegovinou s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané žádajícím členským státem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem.

3.   Bosna a Hercegovina rovněž převezme, na žádost členského státu, bývalé státní příslušníky Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kteří nezískali jinou státní příslušnost a kteří se narodili a k 6. dubnu 1992 měli trvalé bydliště na území Bosny a Hercegoviny.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Bosny a Hercegoviny na žádost o zpětné převzetí vydá žádající členský stát osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, standardní cestovní doklad EU pro účely vyhoštění (1).

ODDÍL II

ZÁVAZKY SPOLEČENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Bosny a Hercegoviny a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Bosny a Hercegoviny, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky dotčeného členského státu.

2.   Členský stát rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Bosně a Hercegovině,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území žádaného členského státu nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Bosně a Hercegovině.

3.   Členský stát rovněž převezme osoby, jež po vstupu na území Bosny a Hercegoviny byly zbaveny nebo se vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti Bosny a Hercegoviny.

4.   Po obdržení kladné odpovědi žádaného členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného členského státu neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného členského státu do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti žádaného členského státu také státní příslušnost třetí země, zohlední Bosna a Hercegovina vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Bosny a Hercegoviny a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území Bosny a Hercegoviny, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem nebo

b)

neoprávněně vstoupila na území Bosny a Hercegoviny přímo po pobytu na území žádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území žádaného členského státu.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště žádaného členského státu nebo

b)

Bosna a Hercegovina vydala státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státního občanství vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané Bosnou a Hercegovinou bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem.

3.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s delší dobou platnosti, nebo pokud doba platnosti jednoho nebo více z nich uplynula, jehož doklad je stále platný. Jestliže doba platnosti všech těchto dokladů již uplynula, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal vízum či povolení k pobytu s nejpozdějším datem skončení platnosti. Pokud žádné takové doklad nelze předložit, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Po obdržení kladné odpovědi členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá Bosna a Hercegovina osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, cestovní doklad potřebný k jejímu vrácení.

ODDÍL III

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje každé předání osoby, která má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušného orgánu žádaného státu.

2.   Žádost o zpětné převzetí není nutná, pokud je osoba, která má být převzata, držitelem platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti a případně rovněž platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem.

Článek 7

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí má v co nejvyšší míře obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje osoby, jež má být převzata (tj. jména, příjmení, datum a případně také místo narození a místo posledního pobytu) a případně osobní údaje nezletilých svobodných dětí nebo manžela/manželky;

b)

označení důkazů nebo věrohodných prostředků prokazujících státní příslušnost, průjezd, podmínky zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti a neoprávněný vstup a pobyt;

c)

fotografii osoby, jež má být převzata zpět.

2.   Žádost o zpětné převzetí musí v co nejvyšší míře obsahovat také tyto informace:

a)

za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být převzata, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči;

b)

všechny další ochranná a bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu dotčené osoby, které mohou být v konkrétním případě předání nezbytné.

3.   Společný formulář, který je třeba pro žádost o zpětné převzetí použít, je připojen jako příloha 6 této dohody.

Článek 8

Prostředky prokazující státní příslušnost

1.   Státní příslušnost lze prokázat podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 zejména doklady uvedenými v příloze 1 této dohody, a to i v případě, že doba jejich platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů členské státy a Bosna a Hercegovina státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření. Státní příslušnost nelze prokazovat padělanými doklady.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze předložit zejména doklady uvedené v příloze 2 této dohody, a to i v případě, že jejich doba platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Bosna a Hercegovina státní příslušnost za prokázanou, pokud nemohou prokázat opak. Za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost nelze považovat padělané doklady.

3.   Není-li možné předložit žádný z dokladů uvedených v přílohách 1 nebo 2, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného žádaného státu na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; nelze je prokazovat padělanými doklady. Členské státy a Bosna a Hercegovina tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze předložit zejména důkazní prostředky uvedené v příloze 4 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považují členské státy a Bosna a Hercegovina podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokazuje pomocí cestovních dokladů dotčené osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Prohlášení žádajícího státu, že dotčená osoba byla zadržena na jeho území bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu, může rovněž sloužit jako věrohodný prostředek prokazující neoprávněný vstup, přítomnost nebo pobyt.

4.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 5a této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat padělanými doklady. Bosna a Hercegovina tyto důkazy uzná, aniž by požadovala další šetření.

5.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 lze předložit důkazní prostředky uvedené v příloze 5b této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považuje Bosna a Hercegovina podmínky za splněné, pokud nemůže prokázat opak.

6.   Není-li možné předložit doklady uvedené v přílohách 5a nebo 5b, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Bosny a Hercegoviny na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 10

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí se podává příslušnému orgánu žádaného státu do jednoho roku ode den, kdy se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se lhůta na žádost žádajícího státu, avšak pouze na dobu, než jsou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být ve všech případech podána písemně do deseti kalendářních dní. Lhůta začíná běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud v této lhůtě není dána žádná odpověď, je to považováno za souhlas s předáním.

3.   Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání odpovědi na žádost do deseti kalendářních dní, může být tato lhůta na řádně odůvodněnou žádost prodloužena nejvýše o šest kalendářních dní. Pokud v prodloužené lhůtě není dána žádná odpověď, považuje se to za souhlas s předáním.

4.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba zdůvodnit.

5.   Poté, co je dán souhlas s předáním, nebo případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 je dotčená osoba předána do tří měsíců. Na žádost žádajícího státu je možné tuto lhůtu prodloužit o dobu potřebnou k překonání právních nebo faktických překážek předání.

Článek 11

Způsoby předání a přepravy

1.   Před vrácením osoby se příslušné orgány Bosny a Hercegoviny a dotčeného členského státu předem písemně dohodnou na dni předání, místě vstupu, případném doprovodu a ostatních informacích důležitých pro předání.

2.   Převoz se uskuteční leteckou, námořní nebo pozemní dopravou. Letecká doprava není omezena na použití vnitrostátních dopravců Bosny a Hercegoviny nebo členských států; může se uskutečnit prostřednictvím pravidelných i charterových letů. V případě navrácení s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na pověřené osoby žádajícího státu, pokud se jedná o pověřené osoby Bosny a Hercegoviny nebo některého členského státu.

Článek 12

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát převezme zpět každou osobu převzatou žádaným státem, je-li do tří měsíců po jejím předání zjištěno, že podmínky stanovené v článcích 2 až 5 této dohody nebyly splněny.

V těchto případech se použijí obdobně procesní ustanovení této dohody a žádaný stát také předá všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět.

ODDÍL IV

PRŮVOZ

Článek 13

Zásady

1.   Členské státy a Bosna a Hercegovina by měly omezit průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy tyto osoby není možné vrátit do státu určení přímo.

2.   Bosna a Hercegovina povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to členský stát požádá, a členský stát povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez stání příslušnosti, pokud o to požádá Bosna a Hercegovina, je-li zajištěna další cesta přes případné další státy průvozu a zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Bosna a Hercegovina nebo členský stát mohou průvoz odmítnout

a)

pokud státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti hrozí ve státě určení nebo jiném státě průvozu skutečné nebezpečí mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, trest smrti nebo pronásledování na základě rasy, náboženského vyznání, státní příslušnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či politického přesvědčení nebo

b)

pokud bude státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v žádaném státě nebo jiném státě průvozu uložen trest nebo

c)

z důvodů veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů žádaného státu.

4.   Bosna a Hercegovina nebo členský stát může odvolat své povolení, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání uskutečnění průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes případné státy průvozu či zpětné převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 14

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz se podává písemně příslušným orgánům žádaného státu a má obsahovat tyto údaje:

a)

typ průvozu (leteckou, námořní nebo pozemní dopravou), případné další státy průvozu a předpokládané místo určení;

b)

osobní údaje dotčené osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, další používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní příslušnost, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládané místu vstupu, čas předání a případné použití doprovodu;

d)

prohlášení, že z hlediska žádajícího státu jsou splněny podmínky podle čl. 13 odst. 2 a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 13 odst. 3.

Společný formulář, který je třeba pro žádost o průvoz použít, je připojen jako příloha 7 této dohody.

2.   Žádaný stát do pěti kalendářních dní písemně vyrozumí žádající stát o souhlasu s průvozem, potvrdí místo vstupu a předpokládaný čas předání nebo jej vyrozumí o tom, že průvoz odmítá, o o důvodech tohoto odmítnutí.

3.   Probíhá-li průvoz letecky, jsou osoba, která má být převzata zpět, a členové případného doprovodu osvobozeni od povinnosti získat letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány žádaného státu si poskytují po vzájemných konzultacích pomoc při průvozech, a to zejména dohledem nad dotčenými osobami a poskytnutím přiměřeného vybavení pro tento účel.

ODDÍL V

NÁKLADY

Článek 15

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat náhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata, nebo od třetích stran, hradí žádající stát veškeré náklady na přepravu spojené se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hranici státu konečného určení.

ODDÍL VI

OCHRANA ÚDAJŮ A DOLOŽKA O VZTAHU K JINÝM ZÁVAZKŮM

Článek 16

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou sdělovány pouze v případě, kdy je to nezbytné k provedení této dohody příslušnými orgány Bosny a Hercegoviny nebo členského státu. Zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi se v konkrétním případě řídí vnitrostátním právem Bosny a Hercegoviny, a je-li správce údajů příslušným orgánem členského státu, ustanoveními směrnice 95/46/ES (2) a vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu přijatými na základě této směrnice. Navíc se použijí i tyto zásady:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivě a zákonným způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány ke konkrétnímu, vymezenému a oprávněnému účelu provádění této dohody a předávající ani přijímající orgán je nesmí dále zpracovávat způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

c)

osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány; sdělované osobní údaje mohou zejména zahrnovat pouze tyto údaje:

údaje o osobě, která má být předána (např. jména, příjmení, jakákoli dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a všechny předcházející státní příslušnosti),

údaje o cestovním pase, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

zastávky a trasu cesty,

jiné informace potřebné k identifikaci osoby, která má být předána, nebo k posouzení požadavků na zpětné převzetí podle této dohody.

d)

osobní údaje musí být přesné a musí být podle potřeby aktualizovány;

e)

osobní údaje musí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci osob na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny nebo pro který jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán učiní všechna přiměřená opatření k zajištění případných oprav, výmazů nebo blokování osobních údajů pro případ, že jejich zpracování není v souladu s tímto článkem, zejména pro případ, kdy nejsou přiměřené, podstatné, přesné nebo kdy přesahují míru s ohledem na účel jejich zpracování. To zahrnuje oznámení jakékoli opravy, výmazu nebo blokování údajů druhé straně;

g)

přijímající orgán sdělí na požádání předávajícímu orgánu, k jakému účelu byly sdělení údaje použity a jakých výsledků bylo dosaženo;

h)

osobní údaje je možné sdělit pouze příslušným orgánům. Další sdělení jiným orgánům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající a přijímající orgány jsou povinny pořídit písemný záznam o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 17

Doložka o vztahu k jiným závazkům

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnosti Společenství, členských států a Bosny a Hercegoviny vyplývající z mezinárodního práva, a zejména

z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967,

z mezinárodních úmluv upravujících určení státu, který je odpovědný za posuzování předložených žádostí o udělení azylu,

z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950,

z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

z mezinárodních úmluv o vydávání a průvozu,

z vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků.

2.   Nic v této dohodě nebrání návratu osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání.

ODDÍL VII

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 18

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si navzájem poskytují pomoc při používání a výkladu této dohody. Za tímto účelem zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných k jednotnému používání této dohody;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Bosnou a Hercegovinou podle článku 19;

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro smluvní strany závazná.

3.   Výbor se skládá ze zástupců Společenství a Bosny a Hercegoviny; Společenství zastupuje Komise.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Prováděcí protokoly

1.   Na žádost členského státu nebo Bosny a Hercegoviny vypracují členský stát a Bosna a Hercegovina prováděcí protokol, který bude obsahovat pravidla týkající se

a)

určení příslušných orgánů, míst určených k předávání osob a kontaktních míst;

b)

podmínek navracení s doprovodem včetně doprovodu při průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti;

c)

dalších prostředků a dokladů vedle prostředků a dokladů uvedených v přílohách 1 až 5 této dohody.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost po svém oznámení readmisnímu výboru uvedenému v článku 18.

3.   Bosna a Hercegovina souhlasí s používáním jakéhokoli ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného s jedním členským státem také ve svých vztazích s kterýmkoli jiným členským státem, který o to požádá.

Článek 20

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním členských států o zpětném přebírání

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jakékoliv jiné dvoustranné dohody nebo ujednání o zpětném přebírání osob neoprávněně pobývajících v dotčeném státě, které byly nebo mohou být podle článku 19 uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Bosnou a Hercegovinou, pokud jsou ustanovení těchto dvoustranných dohod a ujednání neslučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 2 tohoto článku se tato dohoda použije na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a na území Bosny a Hercegoviny.

2.   Tato dohoda se nepoužije na území Dánského království.

Článek 22

Vstup v platnost, doba trvání a vypovězení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

4.   Každá smluvní strana může, na základě oficiálního oznámení druhé smluvní straně a po předchozí konzultaci výboru uvedeného v článku 18, zcela nebo zčásti dočasně pozastavit provádění této dohody ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti z důvodů bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku nebo veřejného zdraví. Pozastavení vstupuje v platnost druhým dnem po dni tohoto oznámení.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět oficiálním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 23

Přílohy

Přílohy 1 až 7 tvoří nedílnou součást této dohody.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image


(1)  Podle vzoru uvedeného v doporučení Rady ES ze dne 30. listopadu 1994.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

PŘÍLOHA 1

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 1)

Pasy nebo cestovní doklady všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy, hromadné pasy a náhradní pasy včetně pasů pro děti),

průkazy totožnosti všech druhů (včetně dočasných a náhradních a vojenských knížek),

námořní knížky a kapitánské průkazy,

osvědčení o státním občanství a jiné úřední doklady podložené jiným úředním dokladem opatřeným fotografií, zmiňující nebo jednoznačně uvádějící státní občanství.

PŘÍLOHA 2

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍ SE POVAŽUJE ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 2)

Fotokopie některého z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie,

rodné listy nebo jejich fotokopie,

firemní průkazy totožnosti nebo jejich fotokopie,

výpověď svědků,

prohlášení učiněná dotčenou osobou a jazyk, kterým tato osoba hovoří, včetně výsledku úřední zkoušky,

jakýkoliv jiný doklad, jenž může pomoci určit státní příslušnost dotčené osoby.

PŘÍLOHA 3

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI SE PROKAZUJE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 1)

Vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotčené osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. ve formě fotografie),

doklady, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu,

jízdenky nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi na jméno, které dosvědčují přítomnost a cestu dotčené osoby na území žádaného státu,

informace, z nichž je patrné, že dotčená osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

úřední prohlášení učiněné zejména zaměstnanci pohraniční policie a jinými svědky, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici,

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

PŘÍLOHA 4

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, KTERÉ SE POVAŽUJÍ ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PřEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 2)

Popis místa a okolností, za kterých byla dotčená osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaný příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti nebo pobytu osoby, které poskytla mezinárodní organizace (např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky),

zprávy nebo potvrzení informací od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

prohlášení dotčené osoby.

PŘÍLOHA 5

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI SE PROKAZUJE NEBO KTERÉ SE POVAŽUJÍ ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ BÝVALÝCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIALISTICKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE

(ČL. 3 ODST. 3, ČL. 9 ODST. 4 A ČL. 9 ODST. 5)

Příloha 5a (Doklady, kterými se prokazuje splnění podmínek)

Rodné listy vydané bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie nebo jejich fotokopie,

veřejné listiny nebo jejich fotokopie vydané Bosnou a Hercegovinou nebo bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 3.

Příloha 5b (Doklady považované za věrohodný prostředek)

Jiné doklady nebo osvědčení nebo jejich fotokopie, v nichž je uvedeno místo narození na území Bosny a Hercegoviny,

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

PŘÍLOHA 6

Image

Image

Image

PŘÍLOHA 7

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKŮM 3 A 5

Smluvní strany budou usilovat o předání každého státního příslušníka třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na jejich území, do země jeho původu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Dánského království, ani na státní příslušníky Dánského království. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Bosna a Hercegovina a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Bosna a Hercegovina uzavřela s Islandem a Norskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že Evropská unie, Evropské společenství a Švýcarsko podepsaly dohodu o přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Je vhodné, aby po vstupu této dohody o přidružení v platnost Bosna a Hercegovina uzavřela dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/84


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o usnadnění udělování víz

(2007/821/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) body i) a ii) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství s Albánskou republikou dohodu o usnadnění udělování víz.

(2)

Uvedená dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007 s výhradou případného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena.

(4)

Uvedenou dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který může přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohl být postoj Společenství schválen zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska a Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojenými ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda o usnadnění udělování víz mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 14 odst. 1 dohody (2).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru odborníků zřízeném článkem 12 této dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu tohoto výboru, jak to vyžaduje čl. 12 odst. 4 dohody, schvaluje Komise po konzultaci se zvláštním výborem určeným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o usnadnění udělování víz

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“,

a

ALBÁNSKÁ REPUBLIKA,

dále jen „strany“,

S OHLEDEM NA dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou, která byla podepsána dne 12. června 2006 a v současnosti upravuje vztahy s Albánskou republikou,

POTVRZUJÍCE záměr úzce spolupracovat v rámci stávajících struktur dohody o stabilizaci a přidružení pro liberalizaci vízového režimu mezi Albánskou republikou a Evropskou unií, v souladu se závěry vrcholné schůzky EU a zemí západního Balkánu, konané v Soluni dne 21. června 2003,

PŘEJÍCE SI jako první konkrétní krok k bezvízovému cestovnímu styku usnadnit mezilidské kontakty jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Albánské republiky,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že od 4. srpna 2000 jsou občané EU zproštěni vízové povinnosti při cestách do Albánské republiky ne delších než 90 dní během 180denního období a při průjezdu přes území Albánské republiky,

UZNÁVAJÍCE, že pokud by Albánská republika znovu zavedla pro občany EU vízovou povinnost, vztahovala by se na občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Albánské republiky,

UZNÁVAJÍCE, že toto usnadnění by nemělo vést k nedovolené migraci, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

S OHLEDEM NA vstup v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s nedovoleným pobytem,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Spojeného království a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

1.   Účelem této dohody je usnadnit udělování víz pro občany Albánské republiky k zamýšlenému pobytu, který nepřekročí 90 dní během 180denního období.

2.   Pokud by Albánská republika pro občany EU nebo pro některé kategorie občanů EU znovu zavedla vízovou povinnost, vztahovaly by se na dotyčné občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Albánské republiky.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Zjednodušený vízový režim stanovený touto dohodou se vztahuje na občany Albánské republiky pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti právními předpisy Společenství nebo členských států, touto dohodou či jinými mezinárodními dohodami.

2.   Vnitrostátní právní předpisy Albánské republiky nebo členských států nebo právní předpisy Společenství se použijí na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víza, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a vyhošťovací opatření.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irské republiky a Spojeného království;

b)

„občanem Evropské unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Albánské republiky“ osoba s albánským občanstvím;

d)

„vízem“ povolení udělené nebo rozhodnutí přijaté členským státem, které se vyžaduje pro

vstup do daného členského státu nebo do více členských států za účelem zamýšleného pobytu po dobu nejvýše 90 dní,

vstup za účelem průjezdu přes území daného členského státu nebo více členských států;

e)

„legálně pobývající osobou“ občan Albánské republiky, který je na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů oprávněn pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   Pro níže uvedené kategorie občanů Albánské republiky postačují k doložení účelu cesty na území druhé strany tyto doklady:

a)

u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Albánské republice účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi:

dopis albánského orgánu potvrzující, že žadatel je členem albánské delegace, která cestuje na území členských států za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

b)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo jejich kanceláře či pobočky, orgánu státní správy nebo místní samosprávy členských států nebo organizačních výborů obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympozií pořádaných na území členských států a zaštítěných obchodní komorou Albánské republiky;

c)

u novinářů:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;

d)

u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

e)

u zástupců organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vydané státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

f)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských činností:

písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vydané hostitelskou univerzitou, akademií, institutem, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

g)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost hostitelské organizace: příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;

h)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy:

písemná žádost vedoucího správního úřadu nebo starosty těchto měst;

i)

u blízkých příbuzných – manželů a manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků a vnuček – navštěvujících albánské občany legálně pobývající na území členského státu:

písemná žádost hostitelské osoby;

j)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným;

k)

u osob politicky pronásledovaných za komunistického režimu v Albánské republice:

osvědčení vydané Ústavem pro integraci pronásledovaných osob v souladu s článkem 3 zákona č. 7748 ze dne 29. července 1993, kde je uvedeno, že dané osobě byl přiznán status osoby politicky pronásledované za komunistického režimu v Albánské republice, a zvací dopis příslušného orgánu, vnitrostátní nebo mezinárodní organizace, včetně nevládních organizací v členském státě, nebo evropské instituce, k účasti na příslušných akcích, včetně akcí souvisejících se statusem dané osoby;

l)

u řidičů vozidel registrovaných v Albánské republice provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Albánské republiky a členských států:

písemná žádost národního sdružení (svazu) dopravců Albánské republiky zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

m)

u osob cestujících jako turisté:

potvrzení nebo poukaz od cestovní kanceláře akreditované členským státem v rámci místní konzulární spolupráce, který potvrzuje rezervaci organizovaného zájezdu;

n)

u osob cestujících ze zdravotních důvodů a nutného doprovodu:

úřední doklad zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a nezbytnost doprovodu a doklad dostatečných finančních prostředků na úhradu lékařského ošetření;

o)

u členů profesních organizací účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu:

písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že se dotyčná osoba účastní dané akce;

p)

u posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států:

písemná žádost příslušné železniční společnosti Albánské republiky s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

q)

u osob navštěvujících pohřební obřady:

úřední doklad potvrzující úmrtí, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbívaným;

r)

u představitelů náboženských společností:

písemná žádost příslušné náboženské společnosti registrované v Albánské republice s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a)

v případě pozvané osoby – jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, občanství, číslo dokladu totožnosti, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména spolucestujícího manžela nebo manželky a dětí;

b)

v případě zvoucí osoby – jméno a příjmení a adresa nebo

c)

v případě zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace – plný název a adresa a

vystavila-li žádost organizace, jméno a funkce osoby, která žádost podepsala,

je-li zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo kanceláří či jejich pobočkou usazenou na území členského státu, registrační číslo podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu.

3.   Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku se všechny kategorie víz udělují zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení ohledně účelu cesty, jak je stanoví právní předpisy členských států.

Článek 5

Udělování víz pro více vstupů

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do pěti let těmto kategoriím občanů:

a)

členům rady ministrů, parlamentu, ústavního soudu a nejvyššího soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností, s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

b)

stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Albánské republice pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

manželům nebo manželkám a dětem (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, navštěvujícím albánské občany legálně pobývající na území členského státu, s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu.

2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do jednoho roku následujícím kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum, využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a mají důvody k žádosti o vízum pro více vstupů:

a)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Albánské republice pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

b)

podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;

c)

účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;

d)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu;

e)

novinářům;

f)

účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

g)

řidičům vozidel registrovaných v Albánské republice provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Albánské republiky a členských států;

h)

osobám pravidelně cestujícím ze zdravotních důvodů a nutnému doprovodu;

i)

posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

j)

studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů;

k)

představitelům náboženských společností z Albánské republiky, kteří pravidelně cestují do členských států;

l)

zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do členských států za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů;

m)

příslušníkům svobodných povolání účastnícím se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států.

3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční vízum pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a důvody k žádosti o vízum pro více vstupů nadále platí.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během 180denního období.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádostí o víza

1.   Za vyřízení žádosti o vízum pro albánské občany se stanoví poplatek ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze přezkoumat postupem podle čl. 14 odst. 3.

Pokud by Albánská republika znovu zavedla vízovou povinnost pro občany EU, nebude poplatek za udělení víza účtovaný Albánskou republikou vyšší než 35 EUR nebo než dohodnutá částka, pokud je poplatek přezkoumán postupem podle čl. 14 odst. 3.

2.   Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

blízcí příbuzní – manželé a manželky, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci a vnučky– albánských občanů legálně pobývajících na území členského státu;

b)

členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Albánské republice účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

členové rady ministrů, parlamentu, ústavního soudu a nejvyššího soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti;

d)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů;

e)

děti do šesti let věku;

f)

invalidní osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

g)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

h)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

i)

účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

j)

účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

k)

osoby politicky pronásledované za komunistického režimu;

l)

důchodci;

m)

zástupci organizací občanské společnosti cestující za účelem setkání, seminářů, výměnných programů nebo vzdělávacích kurzů;

n)

novináři;

o)

představitelé náboženských společností registrovaných v Albánské republice;

p)

řidiči vozidel registrovaných v Albánské republice provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Albánské republiky a členských států;

q)

posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

r)

příslušníci svobodných povolání účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu.

Článek 7

Lhůty pro vyřízení žádostí o víza

1.   Diplomatické mise a konzuláty členských států rozhodnou o žádosti o udělení víz do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště když je potřebné další prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum zkrátit na tři pracovní dny i méně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a Albánské republiky, kteří ztratí své doklady totožnosti nebo jimž jsou tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Albánské republiky či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Albánské republiky.

Článek 9

Prodloužení víz za mimořádných okolností

Občanům Albánské republiky, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10

Diplomatické pasy

1.   Občané Albánské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět je bez víz.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí pobývat na území členských států nejdéle 90 dnů během 180denního období.

Článek 11

Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů týkajících se národní bezpečnosti členských států a s výhradou pravidel EU upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Albánské republiky právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Evropské unie.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Strany zřídí Odborný smíšený výbor (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Evropského společenství a Albánské republiky. Společenství zastupuje Komise Evropských společenství, které jsou nápomocni odborníci z členských států.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody.

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé strany, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Albánskou republikou

1.   Po svém vstupu v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohody uzavřené mezi členskými státy a Albánskou republikou, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, které jsou upraveny touto dohodou.

2.   Ustanovení dvoustranných dohod nebo ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Albánskou republikou podepsaných před 1. lednem 2007 upravující osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti budou dále platná po dobu pěti let od vstupu této dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Albánské republiky v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.   Strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení zmíněných postupů.

2.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena v souladu s odstavcem 5 tohoto článku.

3.   Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se strany vzájemně informují o ukončení postupů nezbytných pro tento účel.

4.   Každá strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé straně nejpozději 48 hodin před jeho účinností. Strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

5.   Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni doručení tohoto oznámení.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Ty členské státy, které jsou sice vázány schengenským acquis, ale které dosud až do příslušného rozhodnutí Rady nevydávají schengenská víza, vydávají vnitrostátní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

Tyto členské státy mohou jednostranně uznat schengenská víza a povolení k pobytu za účelem průjezdu přes svá území v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006.

Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006 nevztahuje na Rumunsko a Bulharsko, navrhne Evropská komise ustanovení, aby se těmto zemím umožnilo za účelem průjezdu přes svá území jednostranně uznávat schengenská víza a povolení k pobytu a další obdobné doklady vydané ostatními členskými státy, které ještě nejsou plně začleněny do schengenského prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na postupy pro udělování víz diplomatickými misemi a konzulárními úřady Dánského království.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánského království a Albánské republiky bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA

Strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na Spojené království a Irsko.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Albánské republiky uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování víz.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Norskem a Islandem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu a Albánské republiky bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE A LICHTENŠTEJNSKA

(v případě potřeby)

Jestliže v době, kdy budou uzavřena jednání s Albánskou republikou, bude v platnosti Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokoly k této dohodě týkající se Lichtenštejnska, mělo by se obdobné prohlášení učinit také ve vztahu ke Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘÍSTUPU ŽADATELŮ O VÍZA A O HARMONIZACI INFORMACÍ O POSTUPECH PŘI UDĚLOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A O DOKLADECH, KTERÉ SE PŘEDKLÁDAJÍ PŘI ŽÁDOSTECH O KRÁTKODOBÁ VÍZA

Evropské společenství, uznávajíc důležitost průhlednosti pro žadatele o víza, připomíná, že legislativní návrh na přepracování Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady byl Evropskou komisí přijat dne 19. července 2006 a stanoví vypracování podmínek o přístupu žadatelů o víza do diplomatických misí a konzulárních úřadů členských států.

Co se týče informací, které mají být poskytnuty žadatelům o víza, domnívá se Evropské společenství, že by měla být přijata vhodná opatření:

vedoucí obecně k vypracování základních informací pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o víza a o platnosti udělených víz,

vedoucí k tomu, aby Evropské společenství vypracovalo seznam minimálních požadavků s cílem zajistit, aby albánští žadatelé obdrželi ucelené a jednotné základní informace a aby se od nich vyžadovalo předložení v zásadě stejných podkladů.

Výše uvedené informace, včetně seznamu cestovních kanceláří akreditovaných v rámci místní konzulární spolupráce, je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulárních úřadů, formou letáků, na internetových stránkách atd.).

Diplomatické mise a konzulární úřady členských států poskytují v jednotlivých případech informace o stávajících možnostech usnadnění udělování krátkodobých víz podle schengenského acquis, především u žadatelů v dobré víře.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘEZKUMU VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vzhledem k tomu, že osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti upravené dvoustrannými dohodami nebo ujednáními mezi jednotlivými členskými státy a Albánskou republikou podepsanými před 1. lednem 2007 budou dále platná po dobu pěti let od vstupu dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Albánské republiky v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování, přezkoumá Evropské společenství situaci držitelů služebních pasů do čtyř let po vstupu dohody v platnost s ohledem na její možné změny za tímto účelem postupem podle čl. 14 odst. 3.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O USNADNĚNÍCH PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A ŽADATELE V DOBRÉ VŮLI

Evropské společenství bere na vědomí návrh Albánské republiky na širší definici pojmu rodinného příslušníka, který by měl těžit z usnadnění udělování víz, i důležitost, kterou Albánská republika přikládá usnadnění pohybu této kategorie osob.

S cílem usnadnit mobilitu vyššího počtu osob, které mají rodinné vztahy (především sourozenci a jejich potomci) s albánskými občany legálně pobývajícími na území členských států, vyzývá Evropské společenství konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti acquis communautaire pro usnadnění udělování víz pro tuto kategorii osob, především zjednodušením požadavků na předkládání dokladů žadateli a osvobození od poplatků za vyřízení žádosti, a aby ve vhodných případech udělovaly víza pro více vstupů.

Evropské společenství rovněž vyzývá konzulární úřady členských států, aby tyto možnosti usnadnění udělování víz plně využívaly i u žadatelů v dobré víře.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/96


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o usnadnění udělování víz

(2007/822/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) body i) a ii) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství s Bosnou a Hercegovinou dohodu o usnadnění udělování víz.

(2)

Uvedená dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007 s výhradou případného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena.

(4)

Uvedenou dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který může přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohl být postoj Společenství schválen zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska a Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojenými ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda o usnadnění udělování víz mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 14 odst. 1 dohody (2).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru odborníků zřízeném článkem 12 této dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu tohoto výboru, jak to vyžaduje čl. 12 odst. 4 dohody, schvaluje Komise po konzultaci se zvláštním výborem určeným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o usnadnění udělování víz

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“,

a

BOSNA A HERCEGOVINA,

dále jen „strany“,

PŘEJÍCE SI JAKO PRVNÍ KONKRÉTNÍ KROK K BEZVÍZOVÉMU CESTOVNÍMU STYKU usnadnit mezilidské kontakty jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz státním příslušníkům Bosny a Hercegoviny,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že od 21. července 2005 jsou všichni občané EU zproštěni vízové povinnosti při cestách do Bosny a Hercegoviny ne delších než 90 dní a při průjezdu přes území Bosny a Hercegoviny,

UZNÁVAJÍCE, ŽE pokud by Bosna a Hercegovina znovu zavedla pro občany EU vízovou povinnost, vztahovala by se na občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na státní příslušníky Bosny a Hercegoviny,

UZNÁVAJÍCE, ŽE toto usnadnění by nemělo vést k nedovolené migraci, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Spojeného království a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

1.   Účelem této dohody je usnadnění udělování víz pro státní příslušníky Bosny a Hercegoviny k zamýšlenému pobytu, který nepřekročí 90 dní během 180denního období.

2.   Pokud by Bosna a Hercegovina pro občany EU nebo pro některé kategorie občanů EU znovu zavedla vízovou povinnost, vztahovaly by se na dotyčné občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na státní příslušníky Bosny a Hercegoviny.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Zjednodušený vízový režim stanovený touto dohodou se vztahuje na státní příslušníky Bosny a Hercegoviny pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti právními předpisy Společenství nebo členských států, touto dohodou či jinými mezinárodními dohodami.

2.   Vnitrostátní právní předpisy Bosny a Hercegoviny nebo členských států nebo právní předpisy Společenství se použijí na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víza, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a vyhošťovací opatření.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irské republiky a Spojeného království;

b)

„občanem Evropské unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„státním příslušníkem Bosny a Hercegoviny“ osoba se státní příslušností Bosny a Hercegoviny;

d)

„vízem“ povolení udělené nebo rozhodnutí přijaté členským státem, které se vyžaduje pro

vstup do daného členského státu nebo do více členských států za účelem zamýšleného pobytu po dobu nejvýše 90 dní,

vstup za účelem průjezdu přes území daného členského státu nebo více členských států;

e)

„legálně pobývající osobou“ státní příslušník Bosny a Hercegoviny, který je na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů oprávněn pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   Pro níže uvedené kategorie státních příslušníků Bosny a Hercegoviny postačují k doložení účelu cesty na území druhé strany tyto doklady:

a)

u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Bosně a Hercegovině účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi:

dopis orgánu Bosny a Hercegoviny potvrzující, že žadatel je členem její delegace, která cestuje na území členských států za účelem účasti na výše uvedených akcích s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

b)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo jejich kanceláře či pobočky, orgánu státní správy nebo místní samosprávy členských států nebo organizačních výborů obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympozií pořádaných na území členských států a zaštítěných komorou zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny;

c)

u zástupců organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vydané státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

d)

u řidičů vozidel registrovaných v Bosně a Hercegovině provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Bosny a Hercegoviny a členských států:

písemná žádost komory zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

e)

u posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států:

písemná žádost příslušné železniční společnosti Bosny a Hercegoviny s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

f)

u novinářů:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;

g)

u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

h)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských činností:

písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vydané hostitelskou univerzitou, akademií, institutem, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

i)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost hostitelské organizace: příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;

j)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy:

písemná žádost vedoucího správního úřadu nebo starosty těchto měst;

k)

u blízkých příbuzných – manželů a manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků a vnuček – navštěvujících státní příslušníky Bosny a Hercegoviny legálně pobývající na území členského státu:

písemná žádost hostitelské osoby;

l)

u osob cestujících ze zdravotních důvodů a nutného doprovodu:

úřední doklad zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a nezbytnost doprovodu a doklad dostatečných finančních prostředků na úhradu lékařského ošetření;

m)

u osob navštěvujících pohřební obřady:

úřední doklad potvrzující úmrtí, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbívaným;

n)

u představitelů tradičních náboženských společností v Bosně a Hercegovině navštěvujících diaspory z Bosny a Hercegoviny na území členských států:

písemná žádost hlavy dané náboženské společnosti z Bosny a Hercegoviny s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

o)

u členů profesních organizací účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu:

písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že se dotyčná osoba účastní dané akce;

p)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným;

q)

u osob cestujících jako turisté:

potvrzení nebo poukaz od cestovní kanceláře akreditované členským státem v rámci místní konzulární spolupráce, který potvrzuje rezervaci organizovaného zájezdu.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a)

v případě pozvané osoby – jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, občanství, číslo dokladu totožnosti, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména spolucestujícího manžela nebo manželky a dětí;

b)

v případě zvoucí osoby – jméno a příjmení a adresa nebo

c)

v případě zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace – plný název a adresa a

vystavila-li žádost organizace, jméno a funkce osoby, která žádost podepsala,

je-li zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo kanceláří či jejich pobočkou usazenou na území členského státu, registrační číslo podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu.

3.   Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku se všechny kategorie víz udělují zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení ohledně účelu cesty, jak je stanoví právní předpisy členských států.

Článek 5

Udělování víz pro více vstupů

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do pěti let těmto kategoriím osob:

a)

členům Soudu Bosny a Hercegoviny a Státního zastupitelství Bosny a Hercegoviny, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností, s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

b)

stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Bosně a Hercegovině pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

blízkým příbuzným – manželům nebo manželkám a dětem (včetně osvojených), rodičům (včetně opatrovníků) – navštěvujícím státní příslušníky Bosny a Hercegoviny legálně pobývající na území členského státu, s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu.

2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do jednoho roku následujícím kategoriím osob za podmínky, že v průběhu předchozího roku získaly nejméně jedno vízum, využily ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a mají důvody k žádosti o vízum pro více vstupů:

a)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Bosně a Hercegovině pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

b)

podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;

c)

řidičům vozidel registrovaných v Bosně a Hercegovině provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Bosny a Hercegoviny a členských států;

d)

posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

e)

novinářům;

f)

účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;

g)

studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů;

h)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu;

i)

účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

j)

osobám cestujícím ze zdravotních důvodů a nutnému doprovodu;

k)

představitelům tradičních náboženských společností v Bosně a Hercegovině navštěvujícím diaspory z Bosny a Hercegoviny na území členských států, kteří pravidelně cestují do členských států;

l)

zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do členských států za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů;

m)

příslušníkům svobodných povolání účastnícím se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států.

3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční vízum pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a důvody k žádosti o vízum pro více vstupů nadále platí.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během 180denního období.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádostí o víza

1.   Za vyřízení žádosti o vízum pro státní příslušníky Bosny a Hercegoviny se stanoví poplatek ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze přezkoumat postupem podle čl. 14 odst. 4.

Pokud by Bosna a Hercegovina znovu zavedla vízovou povinnost pro občany EU, nebude poplatek za udělení víza účtovaný Bosnou a Hercegovinou vyšší než 35 EUR nebo než dohodnutá částka, pokud je poplatek přezkoumán postupem podle čl. 14 odst. 4.

2.   Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

blízcí příbuzní – manželé a manželky, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci a vnučky – státních příslušníků Bosny a Hercegoviny legálně pobývajících na území členského státu;

b)

členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Bosně a Hercegovině účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

členové Soudu Bosny a Hercegoviny a Státního zastupitelství Bosny a Hercegoviny, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti;

d)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů;

e)

děti do šesti let věku;

f)

invalidní osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

g)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

h)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

i)

účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

j)

účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

k)

novináři;

l)

představitelé tradičních náboženských společností v Bosně a Hercegovině navštěvující diaspory z Bosny a Hercegoviny na území členských států;

m)

zástupci organizací občanské společnosti cestující za účelem setkání, seminářů, výměnných programů nebo vzdělávacích kurzů;

n)

řidiči vozidel registrovaných v Bosně a Hercegovině provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Bosny a Hercegoviny a členských států;

o)

posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

p)

důchodci;

q)

příslušníci svobodných povolání účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu.

Článek 7

Lhůty pro vyřízení žádostí o víza

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států rozhodnou o žádosti o udělení víza do deseti kalendářních dnů ode dne doručení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zejména je-li třeba další prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum zkrátit na tři pracovní dny i méně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a státní příslušníci Bosny a Hercegoviny, kteří ztratí své doklady totožnosti nebo jimž jsou tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Bosny a Hercegoviny či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Bosny a Hercegoviny.

Článek 9

Prodloužení víz za mimořádných okolností

Státním příslušníkům Bosny a Hercegoviny, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10

Diplomatické pasy

1.   Státní příslušníci Bosny a Hercegoviny, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět je bez víz.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí pobývat na území členských států nejdéle 90 dnů během 180denního období.

Článek 11

Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů týkajících se národní bezpečnosti členských států a s výhradou pravidel EU upravujících víza s omezenou územní platností mají státní příslušníci Bosny a Hercegoviny právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Evropské unie.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Strany zřídí Odborný smíšený výbor (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Evropského společenství a Bosny a Hercegoviny. Společenství zastupuje Komise Evropských společenství, které jsou nápomocni odborníci z členských států.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody.

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé strany, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Bosnou a Hercegovinou

1.   Po svém vstupu v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohody uzavřené mezi členskými státy a Bosnou a Hercegovinou, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, které jsou upraveny touto dohodou.

2.   Ustanovení dvoustranných dohod nebo ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Bosnou a Hercegovinou podepsaných před 1. lednem 2007 upravující osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti budou dále platná po dobu pěti let od vstupu této dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Bosny a Hercegoviny v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.   Strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení zmíněných postupů.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstupuje tato dohoda v platnost až dnem vstupu v platnost dohody mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropským společenstvím o zpětném předávání, nastane-li tento den později než den uvedený v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.

4.   Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se strany vzájemně informují o ukončení postupů nezbytných pro tento účel.

5.   Každá strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé straně nejpozději 48 hodin před jeho účinností. Strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6.   Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni doručení tohoto oznámení.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Ty členské státy, které jsou sice vázány schengenským acquis, ale které až do příslušného rozhodnutí Rady dosud nevydávají schengenská víza, vydávají vnitrostátní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

Tyto členské státy mohou jednostranně uznat schengenská víza a povolení k pobytu za účelem průjezdu přes svá území v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES.

Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES nevztahuje na Rumunsko a Bulharsko, navrhne Evropská komise ustanovení, aby se těmto zemím umožnilo za účelem průjezdu přes svá území jednostranně uznávat schengenská víza a povolení k pobytu a další obdobné doklady vydané ostatními členskými státy, které ještě nejsou plně začleněny do schengenského prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na postupy pro udělování víz diplomatickými misemi a konzulárními úřady Dánského království.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánského království a Bosny a Hercegoviny bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA

Strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na Spojené království a Irsko.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Bosny a Hercegoviny uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování víz.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Norskem a Islandem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu a Bosny a Hercegoviny bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE A LICHTENŠTEJNSKA

(v případě potřeby)

Jestliže v době, kdy budou uzavřena jednání s Bosnou a Hercegovinou, bude v platnosti Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokoly k této dohodě týkající se Lichtenštejnska, mělo by se obdobné prohlášení učinit také ve vztahu ke Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘÍSTUPU ŽADATELŮ O VÍZA A O HARMONIZACI INFORMACÍ O POSTUPECH PŘI UDĚLOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A O DOKLADECH, KTERÉ SE PŘEDKLÁDAJÍ PŘI ŽÁDOSTECH O KRÁTKODOBÁ VÍZA

Evropské společenství, uznávajíc důležitost průhlednosti pro žadatele o víza, připomíná, že legislativní návrh na přepracování Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady byl Evropskou komisí přijat dne 19. července 2006 a stanoví vypracování podmínek o přístupu žadatelů o víza do diplomatických misí a konzulárních úřadů členských států.

Co se týče informací, které mají být poskytnuty žadatelům o víza, domnívá se Evropské společenství, že by měla být přijata vhodná opatření:

vedoucí obecně k vypracování základních informací pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o víza a o platnosti udělených víz,

vedoucí k tomu, aby Evropské společenství vypracovalo seznam minimálních požadavků s cílem zajistit, aby žadatelé z Bosny a Hercegoviny obdrželi ucelené a jednotné základní informace a aby se od nich vyžadovalo předložení v zásadě stejných podkladů.

Výše uvedené informace, včetně seznamu cestovních kanceláří akreditovaných v rámci místní konzulární spolupráce, je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulárních úřadů, formou letáků, na internetových stránkách atd.).

Diplomatické mise a konzulární úřady členských států poskytují v jednotlivých případech informace o stávajících možnostech usnadnění udělování krátkodobých víz podle schengenského acquis.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘEZKUMU VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vzhledem k tomu, že osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti upravené dvoustrannými dohodami nebo ujednáními mezi jednotlivými členskými státy a Bosnou a Hercegovinou podepsanými před 1. lednem 2007 budou dále platná po dobu pěti let od vstupu dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Bosny a Hercegoviny v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování, přezkoumá Evropské společenství situaci držitelů služebních pasů do čtyř let po vstupu dohody v platnost s ohledem na její možné změny za tímto účelem postupem podle čl. 14 odst. 4.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O USNADNĚNÍCH PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A ŽADATELE V DOBRÉ VŮLI

Evropské společenství bere na vědomí návrh Bosny a Hercegoviny na širší definici pojmu rodinného příslušníka, který by měl těžit z usnadnění udělování víz, i důležitost, kterou Bosna a Hercegovina přikládá usnadnění pohybu této kategorie osob.

S cílem usnadnit mobilitu vyššího počtu osob, které mají rodinné vztahy (především sourozenci a jejich potomci) se státními příslušníky Bosny a Hercegoviny oprávněně pobývajícími na území členských států, vyzývá Evropské společenství konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti acquis communautaire pro usnadnění udělování víz pro tuto kategorii osob, především zjednodušením požadavků na předkládání dokladů žadateli a osvobození od poplatků za vyřízení žádosti, a aby ve vhodných případech udělovaly víza pro více vstupů.

Evropské společenství rovněž vyzývá konzulární úřady členských států, aby tyto možnosti usnadnění udělování víz plně využívaly i u žadatelů v dobré víře.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/108


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz

(2007/823/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) body i) a ii) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu s Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz.

(2)

Uvedená dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007 s výhradou případného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena.

(4)

Uvedenou dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který může přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohl být postoj Společenství schválen zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska a Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojenými ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 14 odst. 1 dohody (2).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru odborníků zřízeném článkem 12 této dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu tohoto výboru, jak to vyžaduje čl. 12 odst. 4 dohody, schvaluje Komise po konzultaci se zvláštním výborem určeným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

REPUBLIKA ČERNÁ HORA,

dále jen „strany“,

S OHLEDEM na evropskou perspektivu Republiky Černá Hora, na jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora,

POTVRZUJÍCE záměr úzce spolupracovat v rámci budoucích struktur dohody o stabilizaci a přidružení pro liberalizaci vízového režimu mezi Republikou Černá Hora a Evropskou unií, v souladu se závěry vrcholné schůzky EU a zemí západního Balkánu konané v Soluni dne 21. června 2003,

PŘEJÍCE SI JAKO PRVNÍ KONKRÉTNÍ KROK K BEZVÍZOVÉMU CESTOVNÍMU STYKU usnadnit mezilidské kontakty jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Republiky Černá Hora,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že všichni občané EU jsou zproštěni vízové povinnosti při cestách do Republiky Černá Hora ne delších než 90 dní a při průjezdu přes území Republiky Černá Hora,

UZNÁVAJÍCE, že pokud by Republika Černá Hora znovu zavedla pro občany EU vízovou povinnost, vztahovaly by se na občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Republiky Černá Hora,

UZNÁVAJÍCE, že toto usnadnění by nemělo vést k nedovolené migraci, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Spojeného království a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a působnost

1.   Účelem této dohody je usnadnění udělování víz pro občany Republiky Černá Hora k zamýšlenému pobytu, který nepřekročí 90 dní během 180denního období.

2.   Pokud by Republika Černá Hora pro občany EU nebo pro některé kategorie občanů EU znovu zavedla vízovou povinnost, vztahovala by se na dotyčné občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Republiky Černá Hora.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Zjednodušený vízový režim stanovený touto dohodou se vztahuje na občany Republiky Černá Hora pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti právními předpisy Společenství nebo členských států, touto dohodou či jinými mezinárodními dohodami.

2.   Právní předpisy o státním občanství Republiky Černá Hora nebo členských států nebo právní předpisy Společenství se použijí na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víza, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a vyhoštovací opatření.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irské republiky a Spojeného království;

b)

„občanem Evropské unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Republiky Černá Hora“ rozumí osoba s občanstvím Republiky Černá Hora;

d)

„vízem“ povolení udělené nebo rozhodnutí přijaté členským státem, které se vyžaduje pro

vstup do daného členského státu nebo do více členských států za účelem zamýšleného pobytu po dobu nejvýše 90 dnů,

vstup za účelem průjezdu přes území daného členského státu nebo více členských států;

e)

„legálně pobývající osobou“ občan Republiky Černá Hora, který je na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů oprávněn pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   Pro níže uvedené kategorie občanů Republiky Černá Hora postačují k doložení účelu cesty na území druhé strany tyto dokumenty:

a)

u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Černá Hora účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi:

dopis orgánu Republiky Černá Hora potvrzující, že žadatel je členem její delegace, která cestuje na území druhé strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

b)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti nebo jejich kanceláře či pobočky, orgánu státní správy nebo místní samosprávy členských států nebo organizačních výborů obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympózií pořádaných na území členských států a zaštítěných obchodní komorou, Svazem zaměstnavatelů Republiky Černá Hora nebo Černohorským podnikatelským sdružením;

c)

u řidičů vozidel registrovaných v Republice Černá Hora provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Republiky Černá Hora a členských států:

písemná žádost národního sdružení dopravců Republiky Černá Hora zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

d)

u posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv jedoucích na území členských států:

písemná žádost příslušné železniční společnosti Republiky Černá Hora s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

e)

u novinářů:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;

f)

u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

g)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských činností:

písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vydané hostitelskou univerzitou, akademií, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

h)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost hostitelské organizace: příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;

i)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy:

písemná žádost vedoucího správního úřadu nebo starosty těchto měst;

j)

u blízkých příbuzných – manželů a manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků a vnuček – navštěvujících občany Republiky Černá Hora legálně pobývající na území členského státu:

písemná žádost hostitelské osoby;

k)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným;

l)

u osob cestujících ze zdravotních důvodů a nutného doprovodu:

úřední doklad zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a nezbytnost doprovodu a doklad dostatečných finančních prostředků na úhradu lékařského ošetření;

m)

u osob navštěvujících pohřební obřady:

úřední doklad potvrzující úmrtí, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbívaným;

n)

u zástupců organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotčená osoba zastupuje organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vydané státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

o)

u členů profesních organizací účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu:

písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že se dotyčná osoba účastní dané akce;

p)

u soudců účastnících se mezinárodních výměnných programů, sympozií, seminářů nebo obdobných vzdělávacích akcí pořádaných na území členského státu:

písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

q)

u představitelů náboženských společností v Republice Černá Hora:

písemná žádost příslušné náboženské společnosti registrované v Republice Černá Hora s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

r)

u osob cestujících jako turisté:

potvrzení nebo poukaz od cestovní kanceláře akreditované členským státem v rámci místní konzulární spolupráce, který potvrzuje rezervaci organizovaného zájezdu.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a)

v případě pozvané osoby – jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, občanství, číslo dokladu totožnosti, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména spolucestujícího manžela nebo manželky a dětí;

b)

v případě zvoucí osoby – jméno a příjmení a adresa nebo

c)

v případě zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace – plný název a adresa, a

vystavila-li pozvání organizace, jméno a funkce osoby, která pozvání podepsala,

je-li zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo kanceláří či jejich pobočkou usazenou na území členského státu, registrační číslo podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu.

3.   Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty, které vyžadují právní předpisy členských států.

Článek 5

Vydávání víz pro více vstupů

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do pěti let těmto kategoriím občanů:

a)

členům ústřední vlády, parlamentu, ústavního soudu a nejvyššího soudu, předsedovi odvolacího soudu, předsedovi správního soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností, s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

b)

stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Černá Hora pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

manželům nebo manželkám a dětem (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, navštěvujícím občany Republiky Černá Hora legálně pobývající na území členského státu, s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu.

2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do jednoho roku následujícím kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum, využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a mají důvody k žádosti o vízum pro více vstupů:

a)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Černá Hora pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

b)

podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;

c)

řidičům vozidel registrovaných v Republice Černá Hora provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Republiky Černá Hora a členských států;

d)

posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

e)

příslušníkům svobodných povolání účastnícím se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států;

f)

účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;

g)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu;

h)

novinářům;

i)

účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

j)

studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů;

k)

osobám cestujícím ze zdravotních důvodů a nutnému doprovodu;

l)

představitelům náboženských společností registrovaných v Republice Černá Hora, kteří pravidelně cestují do členských států;

m)

zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do členských států za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů;

n)

soudcům účastnícím se mezinárodních výměnných programů, sympozií, seminářů nebo obdobných vzdělávacích akcí, kteří pravidelně cestují na území členských států.

3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku a dalším osobám za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční vízum pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a důvody k žádosti o víza pro více vstupů nadále platí.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během 180 denního období.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádostí o víza

1.   Za vyřízení žádosti o vízum pro občany Republiky Černá Hora se stanoví poplatek ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze přezkoumat postupem podle čl. 14 odst. 4.

Pokud by Republika Černá Hora znovu zavedla vízovou povinnost pro občany EU, nebude poplatek za udělení víza účtovaný Republikou Černá Hora vyšší než 35 EUR nebo než dohodnutá částka, pokud je poplatek přezkoumán postupem podle čl. 14 odst. 4.

2.   Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

členové ústřední vlády, parlamentu, ústavního soudu a nejvyššího soudu, předseda odvolacího soudu, předseda správního soudu, osoby uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a), jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti;

b)

blízcí příbuzní – manželé a manželky, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci a vnučky – občanů Republiky Černá Hora legálně pobývajících na území členského státu;

c)

členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Černá Hora účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

d)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů;

e)

invalidní osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

f)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

g)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

h)

účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

i)

účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

j)

novináři;

k)

důchodci;

l)

soudci účastnící se mezinárodních výměnných programů, sympozií, seminářů nebo obdobných vzdělávacích akcí;

m)

představitelé náboženských společností registrovaných v Republice Černá Hora;

n)

zástupci organizací občanské společnosti cestující za účelem setkání, seminářů, výměnných programů nebo vzdělávacích kurzů;

o)

příslušníci svobodných povolání účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu;

p)

řidiči vozidel registrovaných v Republice Černá Hora provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Republiky Černá Hora a členských států;

q)

posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

r)

děti do šesti let věku.

Článek 7

Lhůty pro vyřízení žádostí o víza

1.   Diplomatické mise a konzuláty členských států rozhodnou o žádosti o udělení víz do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště když je potřebné další prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza zkrátit na tři pracovní dny i méně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a Republiky Černá Hora, kteří ztratí své doklady totožnosti nebo jimž jsou tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Republiky Černá Hora či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Republiky Černá Hora.

Článek 9

Prodloužení víz za mimořádných okolností

Občanům Republiky Černá Hora, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10

Diplomatické pasy

1.   Občané Republiky Černá Hora, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět je bez víz.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí pobývat na území členských států nejdéle 90 dnů během 180denního období.

Článek 11

Územní platnost víz

S výhradou pravidel a předpisů o občanství týkajících se bezpečnosti občanů členských států a s výhradou pravidel EU upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Republiky Černá Hora právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Evropské unie.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Smluvní strany zřídí Odborný smíšený výbor (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Evropského společenství a Republiky Černá Hora. Společenství zastupuje Komise Evropských společenství, které jsou nápomocni odborníci z členských států.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody.

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé smluvní strany, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Republikou Černá Hora

1.   Po svém vstupu v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohody uzavřené mezi členskými státy a Republikou Černá Hora, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, které jsou upraveny touto dohodou.

2.   Ustanovení dvoustranných dohod nebo ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Republikou Černá Hora podepsaných před 1. lednem 2007 upravující osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti budou dále platná po dobu pěti let od vstupu této dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Republiky Černá Hora v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.   Strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení zmíněných postupů.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstupuje tato dohoda v platnost až dnem vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném předávání, nastane-li tento den později než den uvedený v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.

4.   Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se strany vzájemně informují o ukončení postupů nezbytných pro tento účel.

5.   Každá strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé straně nejpozději 48 hodin před jeho účinností. Strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6.   Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni doručení tohoto oznámení.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image

PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Ty členské státy, které jsou sice vázány schengenským acquis, ale které dosud až do příslušného rozhodnutí Rady nevydávají schengenská víza, vydávají vnitrostátní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

Tyto členské státy mohou jednostranně uznat schengenská víza a povolení k pobytu za účelem průjezdu přes svá území v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES.

Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES nevztahuje na Rumunsko a Bulharsko, navrhne Evropská komise ustanovení, aby se těmto zemím umožnilo za účelem průjezdu přes svá území jednostranně uznávat schengenská víza a povolení k pobytu a další obdobné doklady vydané ostatními členskými státy, které ještě nejsou plně začleněny do schengenského prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na postupy pro udělování víz diplomatickými misemi a konzulárními úřady Dánského království.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánského království a Republiky Černá Hora bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA

Strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na Spojené království a Irsko.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Republiky Černá Hora uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování víz.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Norskem a Islandem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu a Republiky Černá Hora bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE A LICHTENŠTEJNSKA

(v případě potřeby)

Jestliže v době, kdy budou uzavřena jednání s Republikou Černá Hora, bude v platnosti Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokoly k této dohodě týkající se Lichtenštejnska, mělo by se obdobné prohlášení učinit také ve vztahu ke Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘEZKUMU VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vzhledem k tomu, že osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti upravené dvoustrannými dohodami nebo ujednáními mezi jednotlivými členskými státy a Republikou Černá Hora podepsanými před 1. lednem 2007 budou dále platná po dobu pěti let od vstupu dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Republiky Černá Hora v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování, přezkoumá Evropské společenství situaci držitelů služebních pasů do čtyř let po vstupu dohody v platnost s ohledem na její možné změny za tímto účelem postupem podle čl. 14 odst. 4.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘÍSTUPU ŽADATELŮ O VÍZA A O HARMONIZACI INFORMACÍ O POSTUPECH PŘI UDĚLOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A DOKLADŮ, KTERÉ SE PŘEDKLÁDAJÍ PŘI ŽÁDOSTECH O KRÁTKODOBÁ VÍZA

Evropské společenství, uznávajíc důležitost průhlednosti pro žadatele o víza, připomíná, že legislativní návrh na přepracování Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady byl Evropskou komisí přijat dne 19. července 2006 a stanoví vypracování podmínek o přístupu žadatelů o víza do diplomatických misí a konzulárních úřadů členských států.

Co se týče informací, které mají být poskytnuty žadatelům o víza, domnívá se Evropské společenství, že by měla být přijata vhodná opatření:

vedoucí obecně k vypracování základních informací pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o víza a o platnosti udělených víz,

vedoucí k tomu, aby Evropské společenství vypracovalo seznam minimálních požadavků s cílem zajistit, aby žadatelé z Republiky Černá Hora obdrželi ucelené a jednotné základní informace a aby se od nich vyžadovalo předložení v zásadě stejných podkladů.

Výše uvedené informace, včetně seznamu cestovních kanceláří akreditovaných v rámci místní konzulární spolupráce, je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulárních úřadů, formou letáků, na internetových stránkách atd.).

Diplomatické mise a konzulární úřady členských států poskytují v jednotlivých případech informace o stávajících možnostech usnadnění udělování krátkodobých víz podle schengenského acquis.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O USNADNĚNÍCH PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A ŽADATELE V DOBRÉ VŮLI

Evropské společenství bere na vědomí návrh Republiky Černá Hora na širší definici pojmu rodinného příslušníka, který by měl těžit z usnadnění udělování víz, i důležitost, kterou Republika Černá Hora přikládá usnadnění pohybu této kategorie osob.

S cílem usnadnit mobilitu vyššího počtu osob, které mají rodinné vztahy (především sourozenci a jejich potomci) s občany Republiky Černá Hora legálně pobývajícími na území členských států, vyzývá Evropské společenství konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti acquis communautaire pro usnadnění udělování víz pro tuto kategorii osob, především včetně zjednodušení požadavků na předkládání dokladů žadateli a osvobození od poplatků za vyřízení žádosti, a aby ve vhodných případech udělovaly víza pro více vstupů.

Evropské společenství rovněž vyzývá konzulární úřady členských států, aby tyto možnosti usnadnění udělování víz plně využívaly i u žadatelů v dobré víře.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O NÁMOŘNÍCÍCH

V souladu s mezinárodními dohodami o mobilitě posádek civilních lodí vyzývá Evropské společenství konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti acquis communautaire pro usnadnění udělování víz pro námořníky z Republiky Černá Hora. To zahrnuje především zjednodušení dokladů vyžadovaných od žadatelů a vydávání víz pro více vstupů.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/120


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz

(2007/824/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) body i) a ii) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií dohodu o usnadnění udělování víz.

(2)

Uvedená dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007 s výhradou případného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena.

(4)

Uvedenou dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který může přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohl být postoj Společenství schválen zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska a Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojenými ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 14 odst. 1 dohody (2).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru odborníků zřízeném článkem 12 této dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu tohoto výboru, jak to vyžaduje čl. 12 odst. 4 dohody, přijímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem určeným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


VÝMĚNA DOPISŮ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE, dále jen „strany“,

S OHLEDEM na rozhodnutí Evropské rady z prosince 2005 o přiznání statusu kandidátské země Bývalé jugoslávské republice Makedonii,

S OHLEDEM na dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, která byla podepsána v dubnu 2001, vstoupila v platnost dne 1. dubna 2004 a v současnosti upravuje vztahy s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií,

Potvrzujíce záměr úzce spolupracovat v rámci budoucích struktur dohody o stabilizaci a přidružení pro liberalizaci vízového režimu mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií, v souladu se závěry vrcholné schůzky EU a zemí západního Balkánu konané v Soluni (Thessaloniki) dne 21. června 2003,

UZNÁVAJÍCE pokrok, kterého Bývalá jugoslávská republika Makedonie dosáhla v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, a především v oblasti migrace, vízové politiky, správy hranic a bezpečnosti dokladů,

PŘEJÍCE SI jako první konkrétní krok k bezvízovému cestovnímu styku usnadnit mezilidské kontakty jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že všichni občané EU jsou zproštěni vízové povinnosti při cestách do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie ne delších než 90 dní a při průjezdu přes území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,

UZNÁVAJÍCE, že pokud by Bývalá jugoslávská republika Makedonie znovu zavedla pro občany EU vízovou povinnost, vztahovala by se na občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,

UZNÁVAJÍCE, že toto usnadnění by nemělo vést k nedovolené migraci, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Spojeného království a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

1.   Účelem této dohody je usnadnění udělování víz pro občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k zamýšlenému pobytu, který nepřekročí 90 dní během 180denního období.

2.   Pokud by Bývalá jugoslávská republika Makedonie pro občany EU nebo pro některé kategorie občanů EU znovu zavedla vízovou povinnost, vztahovaly by se na dotyčné občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Zjednodušený vízový režim stanovený touto dohodou se vztahuje na občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti právními předpisy Společenství nebo členských států, touto dohodou či jinými mezinárodními dohodami.

2.   Vnitrostátní právní předpisy Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo členských států nebo právní předpisy Společenství se použijí na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víza, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a vyhošťovací opatření.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irské republiky a Spojeného království;

b)

„občanem Evropské unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie“ rozumí osoba s občanstvím Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

d)

„vízem“ povolení udělené nebo rozhodnutí přijaté členským státem, které se vyžaduje pro

vstup do daného členského státu nebo do více členských států za účelem zamýšleného pobytu po dobu nejvýše 90 dní,

vstup za účelem průjezdu přes území daného členského státu nebo více členských států;

e)

„legálně pobývající osobou“ občan Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, který je na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů oprávněn pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   Pro níže uvedené kategorie občanů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie postačují k doložení účelu cesty na území druhé strany tyto doklady:

a)

u žáků, středoškolských a vysokoškolských studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných vzdělávacích nebo školských činností:

písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vydané hostitelskou univerzitou, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

b)

u účastníků vědeckých, výzkumných, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

c)

u zástupců organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vydané státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

d)

u novinářů:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;

e)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost hostitelské organizace: příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;

f)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti nebo jejich kanceláře či pobočky, orgánu státní správy nebo místní samosprávy členských států nebo organizačních výborů obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympózií pořádaných na území členských států;

g)

u členů profesních organizací účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu:

písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že se dotčená osoba účastní dané akce;

h)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy:

písemná žádost vedoucího správního úřadu nebo starosty těchto měst;

i)

u řidičů vozidel registrovaných v Bývalé jugoslávské republice Makedonii provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a členských států:

písemná žádost sdružení dopravců Bývalé jugoslávské republiky Makedonie zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

j)

u posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států:

písemná žádost příslušné železniční společnosti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

k)

u blízkých příbuzných – manželů a manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků a vnuček – navštěvujících občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie legálně pobývající na území členského státu:

písemná žádost hostitelské osoby;

l)

u představitelů náboženských společností:

písemná žádost příslušné náboženské společnosti registrované v Bývalé jugoslávské republice Makedonii s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

m)

u osob cestujících ze zdravotních důvodů a nutného doprovodu:

úřední doklad zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a nezbytnost doprovodu a doklad dostatečných finančních prostředků na úhradu lékařského ošetření;

n)

u osob navštěvujících pohřební obřady:

úřední doklad potvrzující úmrtí, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbívaným;

o)

u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Bývalé jugoslávské republice Makedonii účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi:

dopis orgánu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie potvrzující, že žadatel je členem její delegace, která cestuje na území druhé strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

p)

u osob cestujících jako turisté:

potvrzení nebo poukaz od cestovní kanceláře akreditované členským státem v rámci místní konzulární spolupráce, který potvrzuje rezervaci organizovaného zájezdu;

q)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a)

v případě pozvané osoby – jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, občanství, číslo dokladu totožnosti, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména spolucestujícího manžela nebo manželky a dětí;

b)

v případě zvoucí osoby – jméno a příjmení a adresa; nebo

c)

v případě zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace – plný název a adresa a

vystavila-li žádost organizace, jméno a funkce osoby, která žádost podepsala,

je-li zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo kanceláří či jejich pobočkou usazenou na území členského státu, registrační číslo podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu.

3.   Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty.

Článek 5

Udělování víz pro více vstupů

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do pěti let těmto kategoriím občanů:

a)

členům vlády a parlamentu, ústavního soudu, nejvyššího soudu, soudní rady a rady státních zástupců, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností, s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

b)

stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Bývalé jugoslávské republice Makedonii pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

manželům nebo manželkám a dětem (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, a rodičům (včetně opatrovníků) navštěvujícím občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie legálně pobývající na území členského státu, s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu;

d)

podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;

e)

novinářům;

f)

představitelům náboženských společností registrovaných v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, kteří pravidelně cestují do členských států.

2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do jednoho roku následujícím kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum, využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a mají důvody k žádosti o vízum pro více vstupů:

a)

studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů;

b)

účastníkům vědeckých, výzkumných, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;

c)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu;

d)

příslušníkům svobodných povolání účastnícím se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států;

e)

zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do členských států za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů;

f)

účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

g)

starostům a členům místních zastupitelstev;

h)

řidičům vozidel registrovaných v Bývalé jugoslávské republice Makedonii provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a členských států;

i)

posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv jedoucích na území členských států;

j)

osobám cestujícím ze zdravotních důvodů a nutnému doprovodu;

k)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Bývalé jugoslávské republice Makedonii pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi.

3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku a dalším osobám za podmínky, že v průběhu předchozího roku využily jednoroční vízum pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a důvody k žádosti o víza pro více vstupů nadále platí.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během 180denního období.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádostí o víza

1.   Za vyřízení žádosti o vízum pro občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie se stanoví poplatek ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze přezkoumat postupem podle čl. 14 odst. 4.

Pokud by Bývalá jugoslávská republika Makedonie znovu zavedla vízovou povinnost pro občany EU, nebude poplatek za udělení víza účtovaný Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií vyšší než 35 EUR nebo než dohodnutá částka, pokud bude poplatek přezkoumán postupem podle čl. 14 odst. 4.

2.   Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

blízcí příbuzní – manželé a manželky, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci a vnučky – občanů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie legálně pobývajících na území členského státu;

b)

členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Bývalé jugoslávské republice Makedonii účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

členové vlády a parlamentu, ústavního soudu, nejvyššího soudu, soudní rady a rady státních zástupců, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti;

d)

starostové a členové místních zastupitelstev;

e)

invalidní osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

f)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

g)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

h)

účastníci vědeckých, výzkumných, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

i)

účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

j)

novináři;

k)

důchodci;

l)

řidiči vozidel registrovaných v Bývalé jugoslávské republice Makedonii provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

m)

posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

n)

zástupci organizací občanské společnosti cestující za účelem setkání, seminářů, výměnných programů nebo vzdělávacích kurzů;

o)

představitelé náboženských společností registrovaných v Bývalé jugoslávské republice Makedonii;

p)

členové profesních organizací účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu;

q)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných vzdělávacích nebo školských činností;

r)

děti do šesti let věku.

3.   Odchylně od odstavce 1 výše mohou Bulharsko a Rumunsko, na něž se vztahuje schengenské acquis, ale které dosud nevydávají schengenská víza, upustit u občanů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie od poplatků za vyřízení žádosti o jejich krátkodobé vízum až do dne, který bude stanoven rozhodnutím Rady jako datum pro jejich úplné provedení schengenského acquis v oblasti vízové politiky.

Článek 7

Lhůty pro vyřízení žádostí o víza

1.   Diplomatické mise a konzuláty členských států rozhodnou o žádosti o udělení víz do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště když je potřebné další prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza zkrátit na dva pracovní dny i méně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kteří ztratí své doklady totožnosti nebo jimž jsou tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Článek 9

Prodloužení víz za mimořádných okolností

Občanům Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kteří z důvodů vyšší moci, z humanitárních, závažných pracovních nebo osobních důvodů nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10

Diplomatické pasy

1.   Občané Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět je bez víz.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí pobývat na území členských států nejdéle 90 dnů během 180denního období.

Článek 11

Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů týkajících se národní bezpečnosti členských států a s výhradou pravidel EU upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Bývalé jugoslávské republiky Makedonie právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Evropské unie.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Strany zřídí Odborný smíšený výbor (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Evropského společenství a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Společenství zastupuje Komise Evropských společenství, které jsou nápomocni odborníci z členských států.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody (pravidelná výměna informací, včetně údajů o počtu udělených víz a podaných a zamítnutých žádostí o vízum);

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody.

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé strany, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

5.   Výbor pravidelným poskytováním údajů o provádění této dohody informuje příslušné orgány zřízené podle dohody o stabilizaci a přidružení.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií

1.   Po svém vstupu v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohody uzavřené mezi členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, které jsou upraveny touto dohodou.

2.   Ustanovení dvoustranných dohod nebo ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií podepsaných před 1. lednem 2007 upravující osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti budou dále platná po dobu pěti let od vstupu této dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.   Strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení zmíněných postupů.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstupuje tato dohoda v platnost až dnem vstupu v platnost dohody mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropským společenstvím o zpětném předávání, nastane-li tento den později než den uvedený v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.

4.   Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se strany vzájemně informují o ukončení postupů nezbytných pro tento účel.

5.   Každá strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé straně nejpozději 48 hodin před jeho účinností. Strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6.   Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni doručení tohoto oznámení.

PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Ty členské státy, které jsou sice vázány schengenským acquis, ale které dosud až do příslušného rozhodnutí Rady nevydávají schengenská víza, vydávají vnitrostátní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

Tyto členské státy mohou jednostranně uznat schengenská víza a povolení k pobytu za účelem průjezdu přes svá území v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006.

Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006 nevztahuje na Rumunsko a Bulharsko, navrhne Evropská komise ustanovení, aby se těmto zemím umožnilo za účelem průjezdu přes svá území jednostranně uznávat schengenská víza a povolení k pobytu a další obdobné doklady vydané ostatními členskými státy, které ještě nejsou plně začleněny do schengenského prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝHLEDU OBOUSTRANNĚ BEZVÍZOVÉHO REŽIMU

V souladu se závěry vrcholné schůzky EU a zemí západního Balkánu konané v Soluni (Thessaloniki) dne 21. června 2003 představuje usnadnění udělování víz podle této dohody přechodnou fázi směrem k bezvízovému režimu pro občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Bezvízový režim bude pro občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie zaveden na základě kladného posouzení úspěchů země dosažených při provádění příslušných reforem a v souladu s postupy a kritérii stanovenými nařízením Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na postupy pro udělování víz diplomatickými misemi a konzulárními úřady Dánského království.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánského království a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA

Strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na Spojené království a Irsko.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování víz.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Norskem a Islandem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE A LICHTENŠTEJNSKA

(v případě potřeby)

Jestliže v době, kdy budou uzavřena jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, bude v platnosti Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokoly k této dohodě týkající se Lichtenštejnska, mělo by se obdobné prohlášení učinit také ve vztahu ke Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O POPLATCÍCH ZA VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VÍZA

Evropské společenství bere na vědomí obavy vyjádřené Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií s ohledem na skutečnost, že jejím občanům jsou udělována schengenská víza s územní platností omezenou na jeden nebo několik členských států. Evropské společenství rovněž beze na vědomí žádost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, aby od jejích občanů, již jsou držiteli schengenských víz s územní platností omezenou na jeden nebo několik členských států a kteří v době platnosti tohoto víza potřebují cestovat do členského státu nezahrnutého do jeho územní platnosti, nebyl vybírán poplatek za vyřízení druhé žádosti o vízum.

Strany se domnívají, že by tato otázka měla být znovu přednostně posouzena výborem uvedeným v článku 12 dohody, jakmile Evropský parlament a Rada přijmou vízový kodex Společenství, jehož návrh tuto otázku řeší.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘEZKUMU VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vzhledem k tomu, že osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti upravené dvoustrannými dohodami nebo ujednáními mezi jednotlivými členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií podepsanými před 1. lednem 2007 budou dále platná po dobu pěti let od vstupu dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování, přezkoumá Evropské společenství situaci držitelů služebních pasů do dvou let po vstupu dohody v platnost s ohledem na její možné změny za tímto účelem postupem podle čl. 14 odst. 4.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘÍSTUPU ŽADATELŮ O VÍZA A O HARMONIZACI INFORMACÍ O POSTUPECH PŘI UDĚLOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A DOKLADŮ, KTERÉ SE PŘEDKLÁDAJÍ PŘI ŽÁDOSTECH O KRÁTKODOBÁ VÍZA

Evropské společenství, uznávajíc důležitost průhlednosti pro žadatele o víza, připomíná, že legislativní návrh na přepracování Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady byl Evropskou komisí přijat dne 19. července 2006, v současné době se projednává mezi Evropským parlamentem a Radou a stanoví vypracování podmínek o přístupu žadatelů o víza do diplomatických misí a konzulárních úřadů členských států.

Co se týče informací, které mají být poskytnuty žadatelům o víza, domnívá se Evropské společenství, že by měla být přijata vhodná opatření:

vedoucí obecně k vypracování základních informací pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o víza a o platnosti udělených víz,

vedoucí k tomu, aby Evropské společenství vypracovalo seznam minimálních požadavků s cílem zajistit, aby žadatelé z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie obdrželi ucelené a jednotné základní informace a aby se od nich vyžadovalo předložení v zásadě stejných podkladů.

Výše uvedené informace, včetně seznamu cestovních kanceláří akreditovaných v rámci místní konzulární spolupráce, je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulárních úřadů, formou letáků, na internetových stránkách atd.).

Diplomatické mise a konzulární úřady členských států se zařídí tak, aby schůzky pro podávání žádostí o víza a příslušných podkladů mohly být zajištěny v přiměřené době.

Diplomatické mise a konzulární úřady členských států poskytují v jednotlivých případech informace o stávajících možnostech usnadnění udělování krátkodobých víz, včetně zjednodušení požadavků na předkládání dokladů, podle schengenského acquis, především u žadatelů v dobré víře.

POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ BULHARSKA O MALÉM POHRANIČNÍM STYKU

Bulharská republika vyslovuje ochotu zahájit jednání o dvoustranné dohodě s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií za účelem zavedení malého pohraničního styku zřízeného nařízením (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O USNADNĚNÍCH PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

Evropské společenství bere na vědomí návrh Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na širší definici pojmu rodinného příslušníka, který by měl těžit ze usnadnění udělování víz, i důležitost, kterou Bývalá jugoslávská republika Makedonie přikládá usnadnění pohybu této kategorie osob.

S cílem usnadnit mobilitu vyššího počtu osob, které mají rodinné vztahy (především sourozenci a jejich potomci) s občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie legálně pobývajícími na území členských států, vyzývá Evropské společenství konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti acquis communautaire pro usnadnění udělování víz pro tuto kategorii osob, především včetně zjednodušení požadavků na předkládání dokladů žadateli a osvobození od poplatků za vyřízení žádosti, a aby ve vhodných případech udělovaly víza pro více vstupů.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/136


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz

(2007/825/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) body i) a ii) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu s Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz.

(2)

Uvedená dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007 s výhradou případného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena.

(4)

Uvedenou dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který může přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohl být postoj Společenství schválen zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska a Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojenými ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 14 odst. 1 dohody (2).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru odborníků zřízeném článkem 12 této dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu tohoto výboru, jak to vyžaduje čl. 12 odst. 4 dohody, přijímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem určeným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

Mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

REPUBLIKA SRBSKO, dále jen „strany“,

S OHLEDEM na evropskou perspektivu Republiky Srbsko, na zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropským společenstvím a členskými státy EU a Republikou Srbsko a na evropské partnerství přijaté Radou v lednu 2006;

POTVRZUJÍCE záměr úzce spolupracovat v rámci budoucích struktur dohody o stabilizaci a přidružení pro liberalizaci vízového režimu mezi Republikou Srbsko a Evropskou unií, v souladu se závěry vrcholné schůzky EU a zemí západního Balkánu konané v Soluni dne 21. června 2003,

PŘEJÍCE SI jako první konkrétní krok k bezvízovému cestovnímu styku usnadnit mezilidské kontakty jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Republiky Srbsko,

MAJÍCE NA PAMĚTi, že občané EU jsou zproštěni vízové povinnosti při cestách do Republiky Srbsko ne delších než 90 dní a při průjezdu přes území Republiky Srbsko,

UZNÁVAJÍCE, že pokud by Republika Srbsko znovu zavedla pro občany EU vízovou povinnost, vztahovaly by se na občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Republiky Srbsko,

UZNÁVAJÍCE, že toto usnadnění by nemělo vést k nedovolené migraci, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Spojeného království a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a působnost

1.   Účelem této dohody je usnadnění udělování víz pro občany Republiky Srbsko k zamýšlenému pobytu, který nepřekročí 90 dní během 180denního období.

2.   Pokud by Republika Srbsko pro občany EU nebo pro některé kategorie občanů EU znovu zavedla vízovou povinnost, vztahovaly by se na dotyčné občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Republiky Srbsko.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Zjednodušený vízový režim stanovený touto dohodou se vztahuje na občany Republiky Srbsko pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti právními předpisy Společenství nebo členských států, touto dohodou či jinými mezinárodními dohodami.

2.   Vnitrostátní právní předpisy Republiky Srbsko nebo členských států nebo právní předpisy Společenství se použijí na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víza, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a vyhošťovací opatření.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irské republiky a Spojeného království;

b)

„občanem Evropské unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Republiky Srbsko“ rozumí osoba s občanstvím Republiky Srbsko podle jejích vnitrostátních právních předpisů;

d)

„vízem“ povolení udělené nebo rozhodnutí přijaté členským státem, které se vyžaduje pro

vstup do daného členského státu nebo do více členských států za účelem zamýšleného pobytu po dobu nejvýše 90 dní,

vstup za účelem průjezdu přes území daného členského státu nebo více členských států;

e)

„legálně pobývající osobou“ občan Republiky Srbsko, který je na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů oprávněn pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   Pro níže uvedené kategorie občanů Republiky Srbsko postačují k doložení účelu cesty na území druhé strany tyto dokumenty:

a)

u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Srbsko účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi:

dopis orgánu Republiky Srbsko potvrzující, že žadatel je členem její delegace, která cestuje na území druhé strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

b)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo jejich kanceláře či pobočky, orgánu státní správy nebo místní samosprávy členských států nebo organizačních výborů obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympózií pořádaných na území členských států a zaštítěných obchodní komorou Republiky Srbsko;

c)

u řidičů vozidel registrovaných v Republice Srbsko provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Republiky Srbsko a členských států:

písemná žádost národní společnosti nebo sdružení dopravců Republiky Srbsko zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

d)

u posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv jedoucích na území členských států:

písemná žádost příslušné železniční společnosti Republiky Srbsko s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

e)

u novinářů:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;

f)

u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

g)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských činností:

písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vydané hostitelskou univerzitou, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

h)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost hostitelské organizace: příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;

i)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými obcemi a městy:

písemná žádost vedoucího správního úřadu nebo starosty těchto obcí a měst;

j)

u blízkých příbuzných – manželů a manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků a vnuček – navštěvujících občany Republiky Srbsko legálně pobývající na území členského státu:

písemná žádost hostitelské osoby;

k)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným;

l)

u osob navštěvujících pohřební obřady:

úřední doklad potvrzující úmrtí, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbívaným;

m)

u osob cestujících ze zdravotních důvodů a nutného doprovodu:

úřední doklad zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a nezbytnost doprovodu a doklad dostatečných finančních prostředků na úhradu lékařského ošetření;

n)

u zástupců organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci v rámci výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vydané státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

o)

u představitelů náboženských společností v Republice Srbsko:

písemná žádost příslušné náboženské společnosti registrované v Republice Srbsko s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

p)

u členů profesních organizací účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu:

písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že se dotčená osoba účastní dané akce;

q)

u osob cestujících jako turisté:

potvrzení nebo poukaz od cestovní kanceláře akreditované členským státem v rámci místní konzulární spolupráce, který potvrzuje rezervaci organizovaného zájezdu.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a)

v případě pozvané osoby – jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, občanství, číslo dokladu totožnosti, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména spolucestujícího manžela nebo manželky a dětí;

b)

v případě zvoucí osoby – jméno a příjmení a adresa; nebo

c)

v případě zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace – plný název a adresa a

vystavila-li pozvání organizace, jméno a funkce osoby, která pozvání podepsala,

je-li zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo kanceláří či jejich pobočkou usazenou na území členského státu, registrační číslo podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu.

3.   Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty, které vyžadují právní předpisy členských států.

Článek 5

Udělování víz pro více vstupů

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do pěti let těmto kategoriím občanů:

a)

členům ústřední vlády a parlamentu a provinčních/regionálních vlád a zastupitelských sborů, ústavního soudu a nejvyššího kasačního soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností, s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

b)

stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Srbsko účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

manželům nebo manželkám a dětem (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, a rodičům navštěvujícím občany Republiky Srbsko legálně pobývající na území členského státu, s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu.

2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do jednoho roku následujícím kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum, využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a mají důvody k žádosti o vízum pro více vstupů:

a)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Srbsko pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

b)

podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;

c)

řidičům vozidel registrovaných v Republice Srbsko provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Republiky Srbsko a členských států;

d)

posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

e)

novinářům;

f)

účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;

g)

studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů;

h)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu;

i)

účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými obcemi a městy;

j)

osobám cestujícím ze zdravotních důvodů a nutnému doprovodu;

k)

zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do členských států za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů;

l)

představitelům náboženských společností registrovaných v Republice Srbsko, kteří pravidelně cestují do členských států;

m)

příslušníkům svobodných povolání účastnícím se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států.

3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční vízum pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a důvody k žádosti o víza pro více vstupů nadále platí.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během 180denního období.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádostí o víza

1.   Za vyřízení žádosti o vízum pro občany Republiky Srbsko se stanoví poplatek ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze přezkoumat postupem podle čl. 14 odst. 4.

Pokud by Republika Srbsko znovu zavedla vízovou povinnost pro občany EU, nebude poplatek za udělení víza účtovaný Republikou Srbsko vyšší než 35 EUR nebo než dohodnutá částka, pokud bude poplatek přezkoumán postupem podle čl. 14 odst. 4.

2.   Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Srbsko účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

b)

členové ústřední vlády a parlamentu a provinčních/regionálních vlád a zastupitelských sborů, ústavního soudu a nejvyššího kasačního soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti;

c)

účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

d)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských činností;

e)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

f)

účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými obcemi a městy;

g)

invalidní osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

h)

zástupci organizací občanské společnosti cestující za účelem setkání, seminářů, výměnných programů nebo vzdělávacích kurzů;

i)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

j)

novináři;

k)

řidiči vozidel registrovaných v Republice Srbsko provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Republiky Srbsko a členských států;

l)

posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv jedoucích na území členských států;

m)

blízcí příbuzní – manželé a manželky, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci a vnučky– občanů Republiky Srbsko legálně pobývajících na území členského státu;

n)

představitelé náboženských společností registrovaných v Republice Srbsko, kteří pravidelně cestují do členských států;

o)

členové profesních organizací účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu;

p)

důchodci;

q)

děti do šesti let věku.

3.   Odchylně od odstavce 1 výše mohou Bulharsko a Rumunsko, na něž se vztahuje schengenské acquis, ale které dosud nevydávají schengenská víza, upustit u občanů Republiky Srbsko od poplatků za vyřízení žádosti o jejich krátkodobé vízum až do dne, který bude stanoven rozhodnutím Rady jako datum pro jejich úplné provedení schengenského acquis v oblasti vízové politiky.

Článek 7

Lhůty pro vyřízení žádostí o víza

1.   Diplomatické mise a konzuláty členských států rozhodnou o žádosti o udělení víz do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště když je potřebné další prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza zkrátit na tři pracovní dny i méně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a Republiky Srbsko, kteří ztratí své doklady totožnosti nebo jimž jsou tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Republiky Srbsko či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Republiky Srbsko.

Článek 9

Prodloužení víz za mimořádných okolností

Občanům Republiky Srbsko, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10

Diplomatické pasy

1.   Občané Republiky Srbsko, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět je bez víz.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí pobývat na území členských států nejdéle 90 dnů během 180denního období.

Článek 11

Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů týkajících se národní bezpečnosti členských států a s výhradou pravidel EU upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Republiky Srbsko právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Evropské unie.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Strany zřídí Odborný smíšený výbor (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Evropského společenství a Republiky Srbsko. Společenství zastupuje Komise Evropských společenství, které jsou nápomocni odborníci z členských států.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody.

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé smluvní strany, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Republikou Srbsko

1.   Po svém vstupu v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohody uzavřené mezi členskými státy a Republikou Srbsko, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, které jsou upraveny touto dohodou.

2.   Ustanovení dvoustranných dohod nebo ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Republikou Srbsko podepsaných před 1. lednem 2007 upravující osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti budou dále platná po dobu pěti let od vstupu této dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Republiky Srbsko v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.   Strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení zmíněných postupů.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstupuje tato dohoda v platnost až dnem vstupu v platnost dohody mezi Republikou Srbsko a Evropským společenstvím o zpětném předávání, nastane-li tento den později než den uvedený v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.

4.   Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se strany vzájemně informují o ukončení postupů nezbytných pro tento účel.

5.   Každá strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé straně nejpozději 48 hodin před jeho účinností. Strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6.   Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni doručení tohoto oznámení.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Ty členské státy, které jsou sice vázány schengenským acquis, ale které dosud až do příslušného rozhodnutí Rady nevydávají schengenská víza, vydávají vnitrostátní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

Tyto členské státy mohou jednostranně uznat schengenská víza a povolení k pobytu za účelem průjezdu přes svá území v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006.

Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006 nevztahuje na Rumunsko a Bulharsko, navrhne Evropská komise ustanovení, aby se těmto zemím umožnilo za účelem průjezdu přes svá území jednostranně uznávat schengenská víza a povolení k pobytu a další obdobné doklady vydané ostatními členskými státy, které ještě nejsou plně začleněny do schengenského prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na postupy pro udělování víz diplomatickými misemi a konzulárními úřady Dánského království.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánského království a Republiky Srbsko bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA

Strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na Spojené království a Irsko.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Republiky Srbsko uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování víz.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Norskem a Islandem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu a Republiky Srbsko bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE A LICHTENŠTEJNSKA

(v případě potřeby)

Jestliže v době, kdy budou uzavřena jednání s Republikou Srbsko, bude v platnosti Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokoly k této dohodě týkající se Lichtenštejnska, mělo by se obdobné prohlášení učinit také ve vztahu ke Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘEZKUMU VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vzhledem k tomu, že osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti upravené dvoustrannými dohodami nebo ujednáními mezi jednotlivými členskými státy a Republikou Srbsko podepsanými před 1. lednem 2007 budou dále platná po dobu pěti let od vstupu dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Republiky Srbsko v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování, přezkoumá Evropské společenství situaci držitelů služebních pasů do čtyř let po vstupu dohody v platnost s ohledem na její možné změny za tímto účelem postupem podle čl. 14 odst. 4.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘÍSTUPU ŽADATELŮ O VÍZA A O HARMONIZACI INFORMACÍ O POSTUPECH PŘI UDĚLOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A DOKLADŮ, KTERÉ SE PŘEDKLÁDAJÍ PŘI ŽÁDOSTECH O KRÁTKODOBÁ VÍZA

Evropské společenství, uznávajíc důležitost průhlednosti pro žadatele o víza, připomíná, že legislativní návrh na přepracování Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady byl Evropskou komisí přijat dne 19. července 2006, v současné době se projednává mezi Evropským parlamentem a Radou a stanoví vypracování podmínek o přístupu žadatelů o víza do diplomatických misí a konzulárních úřadů členských států.

Co se týče informací, které mají být poskytnuty žadatelům o víza, domnívá se Evropské společenství, že by měla být přijata vhodná opatření:

Vedoucí obecně k vypracování základních informací pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o víza a o platnosti udělených víz;

Vedoucí k tomu, aby Evropské společenství vypracovalo seznam minimálních požadavků s cílem zajistit, aby srbští žadatelé obdrželi ucelené a jednotné základní informace a aby se od nich vyžadovalo předložení v zásadě stejných podkladů.

Výše uvedené informace, včetně seznamu cestovních kanceláří akreditovaných v rámci místní konzulární spolupráce, je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulárních úřadů, formou letáků, na internetových stránkách atd.).

Diplomatické mise a konzulární úřady členských států poskytují v jednotlivých případech informace o stávajících možnostech usnadnění udělování krátkodobých víz, podle schengenského acquis.

Evropské společenství bere na vědomí, že srbské orgány vyjádřily připravenost být nápomocny při šíření výše uvedených informací.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O USNADNĚNÍCH PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A ŽADATELE V DOBRÉ VŮLI

Evropské společenství bere na vědomí návrh Republiky Srbsko na širší definici pojmu rodinného příslušníka, který by měl těžit ze usnadnění udělování víz, i důležitost, kterou Republika Srbsko přikládá usnadnění pohybu této kategorie osob.

S cílem usnadnit mobilitu vyššího počtu osob, které mají rodinné vztahy (především sourozenci a jejich potomci) se srbskými občany legálně pobývajícími na území členských států, vyzývá Evropské společenství konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti acquis communautaire pro usnadnění udělování víz pro tuto kategorii osob, především včetně zjednodušení požadavků na předkládání dokladů žadateli a osvobození od poplatků za vyřízení žádosti, a aby ve vhodných případech udělovaly víza pro více vstupů.

Evropské společenství rovněž vyzývá konzulární úřady členských států, aby tyto možnosti usnadnění udělování víz plně využívaly i u žadatelů v dobré víře.

POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ BULHARSKA, MAĎARSKA A RUMUNSKA O MALÉM POHRANIČNÍM STYKU

Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko vyslovují ochotu zahájit jednání o dvoustranných dohodách s Republikou Srbsko za účelem zavedení malého pohraničního styku zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/148


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2007/826/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem větou první a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu s Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

(2)

Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 10. října 2007 s výhradou jejího případného pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje Smíšený readmisní výbor, který může přijmout vlastní jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohlo Společenství přijmout své stanovisko zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a uplatňování tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se a Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a není pro něj závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijetí tohoto rozhodnutí a není pro něj závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí (1).

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 22 odst. 2 dohody (2).

Článek 3

Komise zastupuje Společenství ve Smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci Smíšeného readmisního výboru k přijetí jednacího řádu tohoto výboru, jak to vyžaduje čl. 18 odst. 5 dohody, schvaluje Komise po konzultaci se zvláštním výborem určeným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu 22. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

M. PINHO


(1)  Viz strana 149 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Generální sekretariát Rady zajistí zveřejnění dne vstupu dohody v platnost v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Moldavsko“,

ODHODLÁNY posilovat svou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nedovolenému přistěhovalectví,

PŘEJÍCE SI zavést prostřednictvím této dohody a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navracení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Moldavské republiky nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států Evropské unie a Moldavska vyplývající z mezinárodního práva, a zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950, Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že ustanovení této dohody, která spadají do působnosti hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Moldavsko a Společenství;

b)

„státním příslušníkem Moldavské republiky“ osoba, která má státní příslušnost Moldavské republiky;

c)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu tak, jak je definována pro účely Společenství;

d)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království;

e)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než moldavskou nebo některého z členských států;

f)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

g)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Moldavskem nebo některým členským státem, které opravňuje osobu k pobytu na jeho území. Nezahrnuje povolení k dočasnému pobytu na jeho území v souvislosti s vyřizováním žádosti o udělení azylu nebo žádosti o povolení k pobytu;

h)

„hraničním přechodem“ jakýkoliv přechod určený příslušnými orgány Moldavské republiky nebo členských států pro účel překračování jejich hranic, včetně mezinárodních letišť;

i)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Moldavskem či některým z členských států, které se vyžaduje pro vstup na území daného státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

j)

„žádajícím státem“ stát (Moldavsko nebo jeden z členských států), který podává žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„žádaným státem“ stát (Moldavsko nebo jeden z členských států), kterému je podána žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

l)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán Moldavska nebo jednoho z členských států, který je pověřen prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

m)

„příhraničním regionem“ oblast do 30 km od společných pozemních hranic mezi členským státem a Moldavskem a území mezinárodních letišť členských států a Moldavska;

n)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území žádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení.

ODDÍL I

ZÁVAZKY MOLDAVSKA TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Moldavsko na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět každou osobu, jež nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je v souladu s článkem 8 prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčená osoba je státním příslušníkem Moldavska.

2.   Moldavsko rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě,

manžele nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území Moldavska nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě.

3.   Moldavsko rovněž převezme osoby, jež po vstupu na území členského státu byly zbaveny nebo se vzdaly státní příslušnosti Moldavska, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti členského státu.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Moldavska na žádost o zpětné převzetí vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad Moldavska neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo faktických důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad Moldavska do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud Moldavsko do 14 kalendářních dní nevydá nový cestovní doklad, má se za to, že souhlasí s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (1).

5.   Jestliže má osoba, jež má být převzata zpět, vedle moldavské státní příslušnosti státní příslušnost třetí země, zohlední žádající členský stát vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Moldavsko na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je v souladu s článkem 9 prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného Moldavskem; nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo po pobytu na území Moldavska nebo přímo po průjezdu přes území Moldavska.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Moldavska; nebo

b)

žádající stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného Moldavskem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané žádajícím státem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem.

3.   Po obdržení kladné odpovědi Moldavska na žádost o zpětné převzetí vydá žádající členský stát osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, standardní cestovní doklad EU pro účely vyhoštění (1).

ODDÍL II

ZÁVAZKY SPOLEČENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Moldavska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět každou osobu, jež nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Moldavska, pokud je v souladu s článkem 8 prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčená osoba je státním příslušníkem dotčeného členského státu.

2.   Členský stát rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Moldavsku,

manžele nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území žádaného členského státu nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Moldavsku.

3.   Členský stát rovněž převezme osoby, jež po vstupu na území Moldavska byly zbaveny nebo se vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti Moldavska.

4.   Po obdržení kladné odpovědi žádaného členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad dotčeného členského státu neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo faktických důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad dotčeného členského státu do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

5.   Jestliže má osoba, která má být převzata, vedle státní příslušnosti žádaného členského státu státní příslušnost třetí země, zohlední Moldavsko vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Moldavska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Moldavska, pokud je v souladu s článkem 9 prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území Moldavska přímo po pobytu na území žádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území žádaného členského státu.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště žádaného členského státu nebo

b)

Moldavsko vydalo státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané Moldavskem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem.

3.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s delší dobou platnosti, nebo pokud doba platnosti jednoho nebo více z nich uplynula, jehož doklad je stále platný. Jestliže doba platnosti všech dokladů již uplynula, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s nejpozdějším datem skončení platnosti. Pokud žádné takové doklady nelze předložit, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Po obdržení kladné odpovědi členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá Moldavsko osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, cestovní doklad požadovaný k jejímu navrácení.

ODDÍL III

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje každé předání osoby, která má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušného orgánu žádaného státu.

2.   Žádost o zpětné převzetí není nutná, pokud je osoba, která má být převzata, držitelem platného cestovního dokladu, a je-li tato osoba státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti, rovněž držitelem platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem.

3.   Byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu (včetně letišť) žádajícího státu po neoprávněném překročení hranic přímo z území žádaného státu, může žádající stát podat žádost o zpětné převzetí ve lhůtě dvou dnů od zadržení této osoby (zrychlené řízení).

Článek 7

Obsah žádosti o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí má v co nejvyšší míře obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje osoby, která má být převzata zpět (tj. jména, příjmení, datum narození a pokud možno také místo narození a místo posledního pobytu) a případně osobní údaje nezletilých svobodných dětí nebo manžela/manželky;

b)

označení důkazních prostředků nebo jiných věrohodných prostředků, jejichž prostřednictvím bude prokázána státní příslušnost, průjezd, důvody zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemích a osob bez státní příslušnosti a neoprávněný vstup a pobyt.

2.   Žádost o zpětné převzetí musí v co nejvyšší míře obsahovat také tyto informace:

a)

za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být převzata, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči;

b)

všechna další ochranná nebo bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu osoby, které mohou být v konkrétním případě předání nutné.

3.   Společný formulář, který je třeba pro žádost o zpětné převzetí použít, je připojen jako příloha 5 této dohody.

Článek 8

Prostředky prokazující státní příslušnost

1.   Státní příslušnost podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze prokázat doklady uvedenými v příloze 1 této dohody, a to i v případě, že doba jejich platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů členské státy a Moldavsko státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření. Státní příslušnost nelze prokazovat padělanými doklady.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze předložit zejména doklady uvedené v příloze 2 této dohody, a to i v případě, že jejich doba platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Moldavsko státní příslušnost za zjištěnou, pokud nemohou prokázat opak. Za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost nelze považovat padělané doklady.

3.   Není-li možné předložit žádný z dokladů uvedených v přílohách 1 nebo 2, dohodne příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad dotčeného žádaného státu s příslušným orgánem žádajícího státu na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí u státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; nelze je prokazovat padělanými doklady. Členské státy a Moldavsko tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze předložit zejména důkazní prostředky uvedené v příloze 4 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považují členské státy a Moldavsko podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokazuje pomocí cestovních dokladů dotčené osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Prohlášení žádajícího státu, že dotčená osoba byla zadržena na jeho území bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu může rovněž slouži