ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 312

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
30. listopadu 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1404/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1405/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1406/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 130/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1407/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Třeboňský kapr (CHZO))

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1408/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov platýse velkého v oblasti ICES IV; ve vodách ES oblasti II a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1409/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti ICES Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1410/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa

21

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/69/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difethialon do přílohy I uvedené směrnice ( 1 )

23

 

*

Směrnice Komise 2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy IA uvedené směrnice ( 1 )

26

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/773/Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2007 o jednoročním prodloužení doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii

29

 

 

2007/774/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

32

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

33

 

 

Komise

 

 

2007/775/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny

44

 

 

2007/776/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2007) 5693)

48

 

 

2007/777/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5777)  ( 1 )

49

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2007/778/SZBP ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu

68

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1404/2007

ze dne 26. listopadu 2007,

kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/1996 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, (3), a zejména s ohledem na článek 5 a čl. 8 odst. 3 uvedenéo nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 musí Rada s přihlédnutím k dostupným vědeckým doporučením, a zejména ke zprávě vypracované Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství, přijmout nezbytná opatření, aby zaručila přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností.

(2)

Podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 je Rada povinna stanovit omezení rybolovných práv podle loviště nebo skupin lovišť a rozdělení těchto práv mezi členské státy.

(3)

Za účelem zajištění účinného řízení rybolovných práv by měly být stanoveny zvláštní podmínky, jimiž se rybolovné činnosti řídí.

(4)

Je nutné stanovit zásady a některé postupy řízení rybolovu na úrovni Společenství, aby členské státy mohly zajistit řízení činností plavidel plujících pod jejich vlajkou.

(5)

Článek 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 stanoví definice použitelné pro přidělování rybolovných práv.

(6)

V souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 847/96 je třeba určit populace, na něž se vztahují různá opatření uvedeného článku.

(7)

Rybolovná práva by měla být užívána v souladu s právem Společenství v dané oblasti, a zejména v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 1381/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel (4), nařízením Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (5), nařízením Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (6), nařízením Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel (7), nařízením Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (8), nařízením Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (9), nařízením Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (10) a nařízením (ES) č. 1098/2007.

(8)

Je třeba, aby se v souladu s prohlášením Komise na zasedání Rady ve dnech 11. a 12. června 2007 zohlednilo úsilí vynaložené v posledních letech členskými státy za účelem úpravy kapacit loďstva v oblasti Baltského moře, aniž by bylo ohroženo plnění celkového cíle režimu intenzity v nařízení (ES) č. 1098/2007.

(9)

S cílem přispět k zachování populací ryb by měla být v roce 2008 provedena některá doplňková opatření týkající se technických podmínek rybolovných činností,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví na rok 2008 rybolovná práva a související podmínky pro využívání těchto rybolovných práv pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Společenství (dále jen „plavidla Společenství“) a rybářská plavidla plující pod vlajkou třetích zemí a registrovaná ve třetích zemích, která jsou činná v Baltském moři.

2.   Odchylně od odstavce 1 se toto nařízení nevztahuje na rybářské činnosti, které jsou prováděny výhradně za účelem vědeckého výzkumu a s povolením a pod dohledem dotyčného členského státu, po předchozím oznámení Komisi a členskému státu, v jehož vodách je tento výzkum prováděn.

Článek 3

Definice

Kromě definic stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 se pro účely tohoto nařízení rozumí:

a)

„oblastmi Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES)“ oblasti vymezené v nařízení (EHS) č. 3880/91;

b)

„Baltským mořem“ divize ICES IIIb, IIIc a IIId;

c)

„celkovým přípustným odlovem (TAC)“ množství, které lze každoročně odlovit z každé populace;

d)

„kvótou“ část TAC přidělená Společenství, členskému státu nebo třetí zemi;

e)

„dnem nepřítomnosti v přístavu“ každé nepřetržité období 24 hodin (nebo jeho část), během něhož plavidlo není přítomno v přístavu.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY

Článek 4

Omezení odlovu a rozdělování

Omezení odlovů, rozdělení těchto omezení mezi členské státy a další podmínky v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 847/96 se stanoví v příloze I tohoto nařízení.

Článek 5

Zvláštní ustanovení týkající se rozdělení

1.   Rozdělením omezení odlovů mezi členské státy stanoveným v příloze I nesmějí být dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;

b)

přerozdělení provedená podle čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 1 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93;

c)

dodatečné vykládky podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;

d)

množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;

e)

odpočty provedené na základě článku 5 nařízení (ES) č. 847/96.

2.   Pro účely převedených kvót, které mají být přeneseny do roku 2009, lze použít čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 odchylně od uvedeného nařízení na všechny populace, na které se vztahuje analytický TAC.

Článek 6

Podmínky pro úlovky a vedlejší úlovky

1.   Ryby z populací, pro které jsou stanovena omezení odlovu, mohou být uchovávány na palubě nebo vyloženy pouze v těchto případech:

a)

odlovy byly provedeny plavidly členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo

b)

druhy, kromě sledě obecného a šprota obecného, jsou smíchány s jinými druhy, úlovky byly odloveny pomocí vlečných sítí, dánských nevodů nebo podobných lovných zařízení s oky o velikosti menší než 32 mm a úlovky nejsou tříděny ani na palubě, ani při vykládce.

2.   Všechna vyložená množství se odpočítají od příslušné kvóty nebo od podílu Společenství, s výjimkou odlovů provedených podle odst. 1 písm. b).

3.   Je-li kvóta na sledě obecného přidělená členskému státu vyčerpána, nesmí plavidla plující pod vlajkou tohoto členského státu, registrovaná ve Společenství a činná v lovištích, na která se uplatňuje příslušná kvóta, vykládat neroztříděné úlovky, v nichž je obsažen sleď obecný.

4.   Je-li kvóta na šprota obecného přidělená členskému státu vyčerpána, nesmí plavidla plující pod vlajkou tohoto členského státu, registrovaná ve Společenství a činná v lovištích, na která se uplatňuje příslušná kvóta, vykládat neroztříděné úlovky, v nichž je obsažen šprot obecný.

Článek 7

Omezení intenzity rybolovu

Omezení intenzity rybolovu jsou stanovena v příloze II.

Článek 8

Přechodná technická opatření

Přechodná technická opatření jsou uvedena v příloze III.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Přenos dat

Zasílají-li členské státy Komisi data vztahující se k vykládkám objemů populací odlovených podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93, musejí používat kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 9.

(5)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1804/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

(7)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.

(8)  Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3259/94 (Úř. věst. L 339, 29.12.1994, s. 11).

(9)  Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 448/2005 (Úř. věst. L 74, 19.3.2005, s. 5).

(10)  Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 809/2007 (Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 1).


PŘÍLOHA I

Omezení vykládek a související podmínky pro meziroční řízení omezení odlovů vztahující se na plavidla Společenství v oblastech, ve kterých jsou stanovena omezení odlovů podle druhů a oblastí

Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace, rozdělení mezi členské státy a souvisejících podmínek pro meziroční řízení kvót.

V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu daného druhu. Pro účely těchto tabulek jsou kódy jednotlivých druhů tyto:

Vědecký název

Třímístný abecední kód

Obecný název

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Platichthys flesus

FLE

Platýs bradavičnatý

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs velký

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Salmo salar

SAL

Losos obecný

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánsko

6 245

 

Německo

24 579

 

Finsko

3

 

Polsko

5 797

 

Švédsko

7 926

 

ES

44 550

 

TAC

44 550

Analytický TAC.
Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finsko

71 344

 

Švédsko

15 676

 

ES

87 020

 

TAC

87 020

Analytický TAC.
Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 25-27, 28.2, 29 a 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánsko

3 358

 

Německo

890

 

Estonsko

17 148

 

Finsko

33 472

 

Lotyšsko

4 232

 

Litva

4 456

 

Polsko

38 027

 

Švédsko

51 047

 

ES

152 630

 

TAC

nepoužije se

Analytický TAC.
Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 28,1

HER/03D.RG

Estonsko

16 668

 

Lotyšsko

19 426

 

ES

36 094

 

TAC

36 094

Analytický TAC.
Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Vody ES subdivizí 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánsko

8 905

 

Německo

3 542

 

Estonsko

868

 

Finsko

681

 

Lotyšsko

3 311

 

Litva

2 181

 

Polsko

10 255

 

Švédsko

9 022

 

ES

38 765

 

TAC

nepoužije se

Analytický TAC.
Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Vody ES subdivizí 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánsko

8 390

 

Německo

4 102

 

Estonsko

186

 

Finsko

165

 

Lotyšsko

694

 

Litva

450

 

Polsko

2 245

 

Švédsko

2 989

 

ES

19 221

 

TAC

19 221

Preventivní TAC.
Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast

:

Vody ES v IIIbcd

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánsko

2 293

 

Německo

255

 

Polsko

480

 

Švédsko

173

 

ES

3 201

 

TAC

3 201

Preventivní TAC.
Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast

:

Vody ES v IIIbcd kromě subdivize 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánsko

75 511  (1)

 

Německo

8 401  (1)

 

Estonsko

7 674  (1)

 

Finsko

94 157  (1)

 

Lotyšsko

48 028  (1)

 

Litva

5 646  (1)

 

Polsko

22 907  (1)

 

Švédsko

102 068  (1)

 

ES

364 392  (1)

 

TAC

nepoužije se

Analytický TAC.
Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast

:

Subdivize 32

SAL/3D32.

Estonsko

1 581  (2)

 

Finsko

13 838  (2)

 

ES

15 419  (2)

 

TAC

nepoužije se

Analytický TAC.
Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast

:

Vody ES v IIIbcd

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánsko

44 833

 

Německo

28 403

 

Estonsko

52 060

 

Finsko

23 469

 

Lotyšsko

62 877

 

Litva

22 745

 

Polsko

133 435

 

Švédsko

86 670

 

ES

454 492

 

TAC

nepoužije se

Analytický TAC.
Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.
Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

(1)  Vyjádřeno v počtu kusů jednotlivých ryb.

(2)  Vyjádřeno v počtu kusů jednotlivých ryb.


PŘÍLOHA II

1.   Omezení intenzity rybolovu

1.1

Členské státy zajistí, že v případě plavidel plujících pod jejich vlajkou je rybolov pomocí vlečných sítí, dánských nevodů nebo podobného zařízení s oky o velikosti 90 mm nebo větší, pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí nebo třístěnných tenatových sítí s oky o velikosti 90 mm nebo větší, nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr s výjimkou unášených lovných šňůr, ručních lovných šňůr a namočeného lovného zařízení povolen na nejvýše:

a)

223 dnů strávených mimo přístav v subdivizích 22-24 s výjimkou období od 1. do 30. dubna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 a

b)

178 dnů strávených mimo přístav v subdivizích 25-27 a 28.2 s výjimkou období od 1. července do 31. srpna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1098/2007.

1.2

Maximální počet dnů strávených mimo přístav za rok, v nichž může být plavidlo přítomno ve dvou oblastech vymezených v bodu 1.1 písm. a) a b) a lovit s lovnými zařízeními uvedenými v bodu 1.1, nesmí překročit nejvyšší počet dnů přidělený na jednu z daných dvou oblastí.

1.3

Členským státům smí Komise přidělit až 4 dodatečné dny strávené mimo přístav na základě trvalého ukončení rybolovných činností s kterýmkoli lovným zařízením definovaným v čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, k nimž došlo ode dne 1. ledna 2005 v dotčených oblastech v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (1).

1.4

Členské státy, které chtějí využít příděly popsané v bodě 1.3, podají Komisi žádost spolu se zprávami, které obsahují podrobné údaje o trvalých ukončeních daných rybolovných činností do 30. ledna 2008. Na základě takové žádosti může Komise postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 změnit počet dní nepřítomnosti v přístavu definovaný pro příslušný členský stát v bodě 1.1.


(1)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1198/2006 (Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1).


PŘÍLOHA III

PŘECHODNÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ

1.   Omezení rybolovu pro platýse bradavičnatého a pakambalu velkou

1.1

Tyto druhy ryb ulovené v zeměpisných oblastech a v obdobích uvedených níže se nesmějí uchovávat na palubě:

Druh

Zeměpisná oblast

Období

Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)

Subdivize 26 až 28, 29 jižně od 59°30′ s.š.

Subdivize 32

15. února až 15. května

15. února až 31. května

Pakambala velká (Psetta maxima)

Subdivize 25 až 26, 28 jižně od 56°50′ s.š.

1. června až 31. července

2.   Odchylně od bodu 1 mohou být uchovávány na palubě a vykládány vedlejší úlovky platýse bradavičnatého a pakambaly velké do výše 10 % živé hmotnosti celkového úlovku uchovávaného na palubě a vykládaného během období zákazu uvedeného ve zmíněném odstavci, pokud je rybolovná činnost prováděna pomocí vlečných sítí, dánských nevodů a podobných lovných zařízení s oky o velikosti 105 mm nebo větší nebo pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí nebo třístěnných tenatových sítí s oky o velikosti 100 mm nebo větší.


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1405/2007

ze dne 29. listopadu 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. listopadu 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

114,0

MA

71,3

TR

84,2

ZZ

89,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

85,6

ZZ

111,2

0709 90 70

MA

44,1

TR

98,9

ZZ

71,5

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

64,9

ZZ

64,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,1

HR

26,3

IL

67,3

TR

102,5

UY

82,5

ZZ

68,3

0805 50 10

AR

72,2

EG

78,5

TR

108,6

ZA

59,3

ZZ

79,7

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

86,0

CN

72,1

MK

27,8

US

97,1

ZA

78,3

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

48,8

CN

46,0

TR

145,7

US

109,4

ZZ

87,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1406/2007

ze dne 29. listopadu 2007,

kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 130/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství („základní nařízení“) (1), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST O PŘEZKUM

(1)

Komise obdržela žádost o přezkum pro nového vývozce podle. čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd. (dále jen „žadatel“), která je vyvážejícím výrobcem v Čínské lidové republice (dále jen „dotčená země“).

B.   VÝROBEK

(2)

Přezkoumávaným výrobkem je kyselina vinná pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódu KN 2918 12 00. Tento kód KN je uveden pouze pro informaci.

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(3)

Stávající platná opatření představují konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 130/2006 (2), podle kterého podléhají dovozy dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky do Společenství, včetně dotčeného výrobku vyrobeného žadatelem, konečnému antidumpingovému clu ve výši 34,9 %, s výjimkou několika zvláště uvedených společností, jež podléhají individuálním sazbám cla.

D.   ODŮVODNĚNÍ PŘEZKUMU

(4)

Žadatel tvrdí, že podniká v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, případně že splňuje kritéria individuálního zacházení v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení a že v době trvání šetření, jež vedlo k zavedení antidumpingových opatření, tj. od 1. července 2003 do 30. června 2004 (dále jen „doba trvání původního šetření“), nevyvážel dotčený výrobek do Společenství a že není ve spojení se žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na které se vztahují výše uvedená antidumpingová opatření.

(5)

Žadatel dále tvrdí, že zahájil vývoz dotčeného výrobku do Společenství až po ukončení původního období šetření.

E.   POSTUP

(6)

Známí výrobci ve Společenství, kterých se to týká, byli o výše uvedené žádosti informováni a dostali příležitost k podání připomínek. Žádné připomínky však nebyly obdrženy.

(7)

Po přešetření dostupných důkazů dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení za účelem zjištění, zda žadatel podniká v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení nebo případně zda splňuje kritéria pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, a pokud ano, tak stanovení individuálního dumpingového rozpětí pro žadatele a, v případě zjištění dumpingu, úrovně cla, kterému by měly podléhat jeho dovozy dotčeného výrobku do Společenství.

(8)

Je-li stanoveno, že žadatel splňuje kritéria pro stanovení individuálního cla, může být nezbytné změnit celní sazbu, která se v současnosti uplatňuje na dovozy dotčeného výrobku společnostmi, které nejsou jednotlivě uvedeny v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 130/2006.

a)

Dotazníky

Pro získání informací nezbytných pro šetření zašle Komise žadateli dotazník.

b)

Shromažďování informací a pořádání slyšení

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy.

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a doloží konkrétní důvody pro takové slyšení.

Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se strany přihlásí ve lhůtě stanovené tímto nařízením.

c)

Status tržního hospodářství

V případě, že žadatel poskytne dostatečné důkazy o tom, že působí v podmínkách tržního hospodářství, tj. splňuje kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, určí se běžná hodnota v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení. Za tímto účelem musejí být ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení předloženy odůvodněné žádosti. Komise zašle formuláře žádostí žadateli i orgánům Čínské lidové republiky.

d)

Výběr země s tržním hospodářstvím

V případě, že žadateli není udělen status země s tržním hospodářstvím, ale splňuje požadavky pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, použije se za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení vhodná země s tržním hospodářstvím. Komise hodlá za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím za tímto účelem zvolit opět Argentinu, která již byla použita v průběhu šetření, jež vedlo k uložení opatření na dovozy dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky. Zúčastněné strany se vyzývají, aby ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení vyjádřily své připomínky ke vhodnosti této volby.

Dále v případě, že je žadateli udělen status země s tržním hospodářstvím, může Komise rovněž použít, je-li to nutné, zjištění týkající se běžné hodnoty stanovené ve vhodné zemi s tržním hospodářstvím, např. pro účely nahrazení nespolehlivých údajů o nákladech či cenách v Čínské lidové republice, jež jsou zapotřebí ke stanovení běžné hodnoty, nejsou-li v Čínské lidové republice k dispozici spolehlivé vyžadované údaje. Komise i pro tento účel hodlá použít Argentinu.

F.   ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A EVIDENCE DOVOZŮ

(9)

Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by mělo být zrušeno platné antidumpingové clo, pokud jde o dovozy dotčeného výrobku, který žadatel vyrábí a prodává na vývoz do Společenství. Současně by měly tyto dovozy podléhat celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby se zajistilo, že antidumpingové clo může být uloženo se zpětnou platností od data zahájení přezkumu, pokud bude výsledkem tohoto přezkumu stanovení existence dumpingu u žadatele. Výši možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stadiu šetření odhadnout.

G.   LHŮTY

(10)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

a)

se zúčastněné mohou přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník uvedený v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, nebo poskytnout další informace, které by měly být při šetření vzaty v úvahu;

b)

mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení;

c)

mohou zúčastněné strany vyjádřit své připomínky ke vhodnosti Argentiny, která bude v případě, že žadateli nebude udělen status země s tržním hospodářstvím, zvolena za zemi s tržním hospodářstvím za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou;

d)

by měl žadatel předložit řádně odůvodněnou žádost o status tržního hospodářství.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(11)

Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a v souladu s článkem 18 základního nařízení se bude vycházet z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto zakládají na dostupných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby při šetření spolupracoval.

I.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(12)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

J.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(13)

Domnívají-li se zúčastněné strany, že se při uplatňování svých práv na obhajobu setkávají s obtížemi, mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z GŘ pro obchod. Úředník slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise a v případě nutnosti nabízí zprostředkování při procesních záležitostech ovlivňujících ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo ústně. Další informace a kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod (http://ec.europa.eu/trade),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96 se zahajuje přezkum nařízení (ES) č. 130/2006 s cílem zjistit, zda a do jaké míry by měly dovozy kyseliny vinné kódu KN 2918 12 00, pocházející z Čínské lidové republiky, vyráběné a prodávané na vývoz do Společenství společností Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd. (dodatkový kód TARIC A851), podléhat antidumpingovému clu uloženému nařízením (ES) č. 130/2006.

Článek 2

Antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 130/2006 se zrušuje, pokud jde o dovozy uvedené v článku 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Celní orgány členských států se podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 vyzývají, aby učinily příslušné kroky k zavedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení. Celní evidence končí uplynutím devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

1.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musejí se strany přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi, a musejí písemně předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník uvedený v bodě odůvodnění 10 písm. a) tohoto nařízení nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, není-li stanoveno jinak. Zúčastněné strany rovněž mohou Komisi v téže lhůtě 40 dnů písemně požádat o slyšení.

2.   Strany účastnící se šetření, které chtějí vyjádřit své připomínky ke vhodnosti Argentiny, která bude pravděpodobně použita jako země s tržním hospodářstvím pro účely stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou, musí své připomínky předložit do 10 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Komise musí obdržet řádně odůvodněnou žádost o status tržního hospodářství do 21 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

4.   Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited“ (4) a v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Jakékoli informace související s touto záležitostí a/nebo žádost o slyšení je třeba zaslat na adresu Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 23, 27.1.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1407/2007

ze dne 29. listopadu 2007

o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Třeboňský kapr (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie  (2) zveřejněna žádost České republiky o zapsání názvu „Třeboňský kapr“.

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, může být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 66, 22.3.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.7

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

ČESKÁ REPUBLIKA

Třeboňský kapr (CHZO).


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1408/2007

ze dne 28. listopadu 2007,

kterým se zakazuje rybolov platýse velkého v oblasti ICES IV; ve vodách ES oblasti II a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (3), stanoví kvóty pro rok 2007.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky z populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou pro rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11); opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 898/2007 (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

č.

77

Členský stát

Belgie

Populace

PLE/2AC4.

Druh

Platýs velký (Pleuronectes platesa)

Oblast

IV; vody ES oblasti II a

Datum

15.11.2007


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1409/2007

ze dne 29. listopadu 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti ICES Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (3), stanoví kvóty pro rok 2007.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky z populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou pro rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11); opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 898/2007 (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

č.

76

Členský stát

Francie

Populace

RED/05B-F.

Druh

Okouníci (Sebastes spp.)

Oblast

Vody Faerských ostrovů

Datum

13.11.2007


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1410/2007

ze dne 29. listopadu 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2759/75 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami v rámci Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s vepřovým masem by měly být vývozní náhrady stanoveny v souladu s pravidly a kritérii uvedenými v článku 13 nařízení (EHS) č. 2759/75.

(3)

Ustanovení čl. 13 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2759/75 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady u produktů uvedených v článku 1 nařízení (EHS) č. 2759/75 podle místa určení.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen u produktů, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2). Tyto produkty by měly rovněž splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4).

(5)

Řídící výbor pro vepřové maso nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 13 nařízení (EHS) č. 2759/75 se poskytují u produktů a na množství, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na označení zdravotní nezávadnosti, které jsou stanoveny v příloze I oddílu I kapitole III nařízení (ES) č. 854/2004.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. listopadu 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (EHS) č. 2759/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady v odvětví vepřového masa použitelné od 30. listopadu 2007

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

0203 11 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 21 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 19 55 9310

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 29 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy míst určení řady „A “ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.


SMĚRNICE

30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/23


SMĚRNICE KOMISE 2007/69/ES

ze dne 29. listopadu 2007,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difethialon do přílohy I uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje difethialon.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 2032/2003 byl difethialon v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 14, rodenticidy, podle přílohy V směrnice 98/8/ES.

(3)

Norsko bylo jmenováno zpravodajem a předložilo Komisi dne 11. října 2005 zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 10 odst. 5 a 7 nařízení (ES) č. 2032/2003.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 2032/2003 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky ze dne 21. června 2007 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z přezkumu difethialonu nevyplynuly žádné otevřené otázky ani obavy, kterými by se měl zabývat Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika.

(6)

Z provedených přezkumů vyplynulo, že u biocidních přípravků používaných jako rodenticidy, které obsahují difethialon, lze očekávat, že nepředstavují kromě náhodných nehod u dětí riziko pro lidi. Bylo zjištěno riziko u necílových zvířat a životního prostředí. Difethialon je však v současnosti považován za klíčový pro veřejné zdraví a hygienu. Je tedy odůvodněné zařadit difethialon do přílohy I a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro biocidní přípravky používané jako rodenticidy, které obsahují difethialon, udělována, měněna nebo odnímána v souladu s čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.

(7)

Vzhledem k výsledkům hodnotící zprávy je vhodné požadovat, aby se zvláštní opatření ke zmírnění rizik použila na úrovni povolení přípravku, a to na přípravky obsahující difethialon a používané jako rodenticidy. Tato opatření by měla být určena k omezení rizika prvotní a druhotné expozice člověka a necílových zvířat, jakož i dlouhodobých účinků látky na životní prostředí.

(8)

Vzhledem ke zjištěným rizikům a látce charakterizované jako potenciálně perzistentní, náchylné k bioakumulaci a toxické, nebo velmi perzistentní a velmi náchylné k bioakumulaci by měl být difethialon zařazen do přílohy I pouze na pět let a před obnovením jeho zařazení by se na něj mělo vztahovat srovnávací hodnocení dopadů v souladu s čl. 10 odst. 5 písm. i) druhým pododstavcem směrnice 98/8/ES.

(9)

Je důležité, aby ustanovení této směrnice byla prováděna ve všech členských státech zároveň, aby se zajistilo stejné nakládání s biocidními přípravky s obsahem účinné látky difethialon na trhu a rovněž aby se obecně usnadnily vlastní operace v rámci trhu s biocidními přípravky.

(10)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou, a zajistit, aby žadatelé, kteří vypracovali dokumentaci, mohli plně využívat desetileté lhůty pro ochranu údajů, která v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) bodem ii) směrnice 98/8/ES začíná dnem zařazení účinné látky.

(11)

Po zařazení účinné látky by mělo být členským státům poskytnuto přiměřené období k provedení čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES, a zejména k udělení, změně nebo odnětí povolení biocidních přípravků typu 14 obsahujících difethialon za účelem zajištění souladu se směrnicí 98/8/ES.

(12)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení do vnitrostátních právních předpisů

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 31. října 2008 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

Použijí uvedené předpisy ode dne 1. listopadu 2009.

Uvedené předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/47/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1849/2006 (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 63).


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 98/8/ES se vkládá nová položka „č. 4“, která zní:

Číslo

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledním rozhodnutí o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení (*)

„4

difethialon

3-[3-(4′-brom[1,1′-bifenyl]-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxybenzopyran-2-on/bromadionol

č. ES: Není uvedeno.

č. CAS: 104653-34-1

976  g/kg

1. listopadu 2009

31. října 2011

31. října 2014

14

Vzhledem k účinné látce charakterizované jako potenciálně perzistentní, náchylné k bioakumulaci a toxické, nebo velmi perzistentní a velmi náchylné k bioakumulaci se na ni před obnovením jejího zařazení do přílohy vztahuje srovnávací hodnocení dopadů v souladu s čl. 10 odst. 5 písm. i) druhým pododstavcem směrnice 98/8/ES.

Členské státy zajistí, aby povolení splňovala tyto podmínky:

1)

Jmenovitá koncentrace účinné látky v přípravcích nepřekročí 0,0025 % hmotnostních a povolí se pouze hotová vnadidla.

2)

Přípravky obsahují averzivní přísadu, popř. barvivo.

3)

Přípravky se nepoužijí jako sledovací prášek.

4)

Prvotní, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením, popř. přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Těmi jsou mimo jiné omezení použití přípravku pouze odborníky, stanovení horní hranice velikosti balení a stanovení povinností používat pro návnady bezpečnostní krabice odolné proti násilnému otevření.“


(*)  Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/26


SMĚRNICE KOMISE 2007/70/ES

ze dne 29. listopadu 2007,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy IA uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje oxid uhličitý.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 2032/2003 byl oxid uhličitý v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 14, rodenticidy, podle přílohy V směrnice 98/8/ES.

(3)

Francie byla jmenována členským státem zpravodajem a předložila Komisi dne 15. května 2006 zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 10 odst. 5 a 7 nařízení (ES) č. 2032/2003.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 2032/2003 byly závěry tohoto přezkumu v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky ze dne 21. června 2007 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z přezkumu oxidu uhličitého nevyplynuly žádné otevřené otázky ani obavy, kterými by se měl zabývat Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika.

(6)

Z různých provedených přezkumů vyplynulo, že biocidní přípravky používané jako rodenticidy, které obsahují oxid uhličitý, lze očekávat, že představují pouze malé riziko pro lidi, zvířata a životní prostředí a splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána v hodnotící zprávě. Je tedy vhodné zařadit oxid uhličitý do přílohy IA a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro biocidní přípravky používané jako rodenticidy, které obsahují oxid uhličitý, udělována, měněna nebo odnímána v souladu s čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.

(7)

Je důležité, aby ustanovení této směrnice byla prováděna ve všech členských státech zároveň, aby se zajistilo stejné nakládání s biocidními přípravky s obsahem účinné látky oxidu uhličitého na trhu a rovněž aby se obecně usnadnily vlastní operace v rámci trhu s biocidními přípravky.

(8)

Před zařazením účinné látky do přílohy IA je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou, a zajistit, aby žadatelé, kteří vypracovali dokumentaci, mohli plně využívat desetileté lhůty pro ochranu údajů, která v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) bodem ii) směrnice 98/8/ES začíná dnem zařazení účinné látky.

(9)

Po zařazení účinné látky by mělo být členským státům poskytnuto přiměřené období k provedení čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES, a zejména k udělení, změně nebo odnětí povolení biocidních přípravků typu 14 obsahujících oxid uhličitý za účelem zajištění souladu se směrnicí 98/8/ES.

(10)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha IA směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení do vnitrostátních právních předpisů

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 31. října 2008 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

Použijí uvedené předpisy ode dne 1. listopadu 2009.

Uvedené předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/47/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1849/2006 (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 63).


PŘÍLOHA

V příloze IA směrnice 98/8/ES se vkládá tabulka s novou položkou „č. 1“, která zní:

„Číslo

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3

(s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledním rozhodnutí o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení

1

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý

č. ES: 204-696-9

č. CAS: 124-38-9

990 ml/l

1. listopad 2009

31. říjen 2011

31. říjen 2019

14

Pouze pro použití v hotových plynových kanystrech se záchytným zařízením.

Pozn.: Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/29


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. listopadu 2007

o jednoročním prodloužení doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii

(2007/773/Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 7 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s Výborem pro vědu a techniku,

s ohledem na stanovisko správní rady Společného výzkumného střediska (JRC),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývoj nukleární medicíny v rámci Evropské unie přispívá k cíli zajistit ochranu lidského zdraví. Tento cíl vyžaduje zvýšené využívání zkušebních reaktorů pro lékařské účely.

(2)

Dne 19. února 2004 Rada přijala rozhodnutí o přijetí doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii (1).

(3)

V rámci Evropského výzkumného prostoru je doplňkový program výzkumu zahrnující reaktor s vysokým tokem neutronů v Pettenu (HFR) jedním z hlavních prostředků, kterými může Unie přispívat k podpoře a zkoušení lékařských diagnostických a léčebných metod, k vývoji nauk o materiálech a k řešení problémů v oblasti jaderné energie.

(4)

Reaktor HFR je v takovém stavu, že může být provozován přinejmenším do roku 2015, a v březnu roku 2005 mu bylo uděleno nové povolení k provozu. Doplňkový program výzkumu by měl být prodloužen o další rok, aby bylo možné využívat dostupná technická zařízení. Prodloužení by se mělo uplatňovat retroaktivně ode dne 1. ledna 2007 na doposud prováděné činnosti programu.

(5)

Finanční příspěvky nezbytné pro toto prodloužení doplňkového programu poskytnou přímo Nizozemsko a Francie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Doplňkový program týkající se provozu reaktoru HFR (dále jen „program“), jehož cíle jsou uvedeny v příloze I, se prodlužuje o jeden rok s účinkem ode dne 1. ledna 2007.

Článek 2

Finanční příspěvky potřebné k prodloužení programu se odhadují na 8 500 000 EUR. Rozpis těchto příspěvků je uveden v příloze II.

Článek 3

Za provádění programu je odpovědná Komise a za tímto účelem si vyžádá služby Společného výzkumného střediska. O provádění programu bude soustavně informována správní rada JRC.

Článek 4

Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění tohoto rozhodnutí, a to do dne 15. června 2008.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Rozhodnutí Rady 2004/185/Euratom ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. L 57, 25.2.2004, s. 25).


PŘÍLOHA I

VĚDECKOTECHNICKÉ CÍLE

Cíle programu jsou v prvé řadě tyto:

1.

Bezpečný a spolehlivý provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů v Pettenu (HFR); sem spadá běžný provoz zařízení více než 250 dní v roce, řízení palivového cyklu s kontrolou bezpečnosti a kvality.

2.

Reaktor HFR bude racionálně využíván v celé řadě oborů. Základní témata výzkumu a vývoje za využití reaktoru HFR zahrnují: zvyšování bezpečnosti současných jaderných reaktorů, zdravotnictví, včetně vývoje lékařských izotopů pro účely lékařského výzkumu a zkoušení léčebných postupů, jaderná syntéza, základní výzkum a školení, jakož i zacházení s odpady, včetně možnosti vyvinout jaderné palivo, kterým by se vyloučilo plutonium vhodné pro vojenské účely.


PŘÍLOHA II

ROZPIS PŘÍSPĚVKŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2

Finanční příspěvky pro program budou pocházet z Nizozemska a Francie.

Rozpis těchto příspěvků je následující:

Nizozemsko

:

8 200 000 EUR

Francie

:

300 000 EUR

Celkem

:

8 500 000 EUR


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/32


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. října 2007

o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2007/774/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na akt přistoupení z roku 2005, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 23. října 2006 pověřila Komisi, aby jménem Evropského společenství a jeho členských států sjednala s Egyptem protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „evropsko-středomořská dohoda“) s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Jednání byla ukončena ke spokojenosti Komise.

(3)

Ustanovení čl. 9 odst. 2 protokolu sjednaného s Egyptem stanoví prozatímní uplatňování protokolu do té doby, než vstoupí v platnost.

(4)

Protokol by měl být jménem Evropského společenství a jeho členských států podepsán a prozatímně uplatňován s výhradou jeho možného uzavření k pozdějšímu datu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat jménem Společenství a jeho členských států Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (2).

Článek 2

Protokol se prozatímně uplatňuje ode dne 1. ledna 2007 s výhradou jeho pozdějšího uzavření.

V Lucemburku dne 30. října 2007.

Za Radu

předseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39.

(2)  Viz strana 33 v tomto čísle Úředního věstníku.


PROTOKOL

k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy ES“, zastoupené Radou Evropské unie,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“, zastoupené Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně, a

EGYPTSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Egypt“,

na straně druhé,

S OHLEDEM NA podpis Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (dále jen „evropsko-středomořská dohoda“) v Lucemburku dne 25. června 2001 a její vstup v platnost dne 1. června 2004,

S OHLEDEM NA podpis smlouvy o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii a aktu k této smlouvě v Lucemburku dne 25. dubna 2005 a jejich vstup v platnost dne 1. ledna 2007,

S OHLEDEM NA čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení je nutno schválit přístup nových smluvních stran k evropsko-středomořské dohodě uzavřením protokolu k evropsko-středomořské dohodě,

S OHLEDEM NA článek 21 evropsko-středomořské dohody proběhly konzultace, aby se zajistilo zohlednění zájmů jak Společenství, tak Egypta,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají smluvními stranami evropsko-středomořské dohody a přijmou a vezmou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy Společenství, znění dohody i společných prohlášení, prohlášení a výměn dopisů.

KAPITOLA 1

ZMĚNY VE ZNĚNÍ EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÉ DOHODY VČETNĚ PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

Článek 2

Zemědělské produkty

Protokol 1 se mění v souladu s přílohou tohoto protokolu.

Článek 3

Pravidla původu

Protokol 4 se mění takto:

1.

V čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 se zrušuje odkaz na nové členské státy.

2.

Příloha IVa se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IVA

Bulharské znění

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francouzské znění

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Italské znění

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znění

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znění

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znění

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabské znění

Image

3.

Příloha IVb se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IVB

Bulharské znění

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (όνομα της (των) χώρας (-ών)

no cumulation applied (3).

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Francouzské znění

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Italské znění

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Lotyšské znění

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3).

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (isem il-pajjiż/i)

no cumulation applied (3).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Portugalské znění

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Rumunské znění

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že, okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version arabe

Image

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).“

KAPITOLA 2

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 4

Doklady o původu a správní spolupráce

1.   Doklady o původu řádně vystavené Egyptem nebo novým členským státem v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných mezi nimi jsou v příslušných zemích podle tohoto protokolu přijímány za těchto podmínek:

a)

získání takového původu vede k preferenčnímu celnímu zacházení buď na základě preferenčních celních opatření podle dohody EU-Egypt nebo podle systému všeobecných preferencí Společenství;

b)

doklady o původu a přepravní dokumenty byly vystaveny nejpozději v den přede dnem přistoupení;

c)

doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží deklarováno k dovozu do Egypta nebo nového členského státu před dnem přistoupení podle preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných v té době mezi Egyptem a novým členským státem, může být přijat i doklad o původu vydaný dodatečně v rámci těchto dohod nebo režimů, a to bude-li předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

2.   Egypt a nové členské státy jsou oprávněny zachovat povolení, kterými byl podle preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných mezi nimi udělen status „schváleného vývozce“, za těchto podmínek:

a)

takové ustanovení je rovněž obsaženo ve smlouvě uzavřené mezi Egyptem a Společenstvím přede dnem přistoupení a

b)

schválený vývozce uplatňuje pravidla původu podle této dohody.

Taková povolení budou nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními, vydanými podle této dohody.

3.   Žádosti o následné ověření dokladu o původu vystaveného v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uvedených v odstavci 1 a 2 výše mezi Egyptem a novým členským státem mohou být předkládány resp. přijímány příslušnými celními orgány Egypta nebo celními orgány nových členských států po dobu tří let od vystavení příslušného dokladu o původu.

Článek 5

Zboží na cestě

1.   Ustanovení této dohody mohou být použita na zboží vyvážené z Egypta do jednoho z nových členských států nebo z jednoho z nových členských států do Egypta, které splňuje ustanovení protokolu 4 a které bylo ke dni přistoupení převáženo nebo dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Egyptě nebo v novém členském státu.

2.   V takových případech lze přiznat preferenční zacházení, bude-li celním orgánům dovážejícího státu do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen doklad o původu vystavený dodatečně celními orgány vyvážejícího státu.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Egyptská arabská republika se zavazuje, že v souvislosti s tímto rozšířením Společenství nevznese stížnost, požadavek ani žádost o předložení, nezmění ani neodvolá žádnou koncesi podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII dohody GATT z roku 1994.

Článek 7

Tento protokol je nedílnou součástí evropsko-středomořské dohody.

Příloha k tomuto protokolu tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 8

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Egyptská arabská republika podle svých vlastních postupů.

2.   Strany si vzájemně oznámí dokončení příslušných postupů uvedených v předchozím odstavci. Listiny o schválení se uloží na Generálním sekretariátě Rady Evropské unie.

Článek 9

1.   Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení.

2.   Tento protokol se prozatímně uplatňuje ode dne 1. ledna 2007.

3.   Bez ohledu na odstavce 1 a 2 se zvýšení celních kvót na pomeranče, které je upraveno v příloze tohoto protokolu, uplatňuje ode dne 1. července 2007.

Článek 10

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních ve všech úředních jazycích smluvních stran, přičemž všechna znění jsou stejně závazná.

Článek 11

Znění evropsko-středomořské dohody, včetně příloh a protokolů, které tvoří její nedílnou součást, a závěrečný akt s přiloženými prohlášeními budou sepsány v bulharštině a rumunštině (1) a obě tato znění budou stejně závazná jako původní znění. Uvedená znění schválí Rada přidružení.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého šestého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit sestajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, la douăzecișișase noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne šestindvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte november tjugohundrasju.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image


(1)  Bulharské a rumunské znění dohody bude zveřejněno později ve zvláštním vydání Úředního věstníku.

PŘÍLOHA

ZMĚNY V PROTOKOLU 1 O UJEDNÁNÍCH O DOVOZU ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z EGYPTA DO SPOLEČENSTVÍ

1.

Koncese uvedené v této příloze u výrobků položky 0805 10 a čísla 1006 nahrazují koncese v současnosti uplatňované v rámci dohody o přidružení (protokol 1). Pro všechny výrobky, které nejsou v této příloze uvedeny, se koncese uplatňované v současnosti nemění.

Kód KN (*)

Popis (**)

a

b

c

d

Snížení celní sazby MFN (1) % nebo zvláštního cla

Celní kvóta

(tun čisté hmotnosti)

Snížení celní sazby MFN mimo existujících celních kvót (1) %

Zvláštní ustanovení

0805 10

Pomeranče, čerstvé nebo sušené

100

70 320  (2)

60

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 5

1006

Rýže

25

32 000

 

100

5 605

 

1006 20

Rýže zbavená plev (hnědá)

11 EUR/t

57 600

 

1006 30

Poloomletá nebo celoomletá rýže

33 EUR/t

19 600

 

1006 40 00

Zlomková rýže

13 EUR/t

5 000

 

2.

Množství uvedené v odstavci 5 protokolu 1 (34 000 tun) se nahrazuje množstvím 36 300 tun.


(*)  Kódy KN podle nařízení (ES) č. 1549/2006 (Úř. věst. L 301, 31.10.2006, s. 1).

(**)  Nehledě na pravidla výkladu kombinované nomenklatury se popis produktů uvádí pouze pro informaci, protože preferenční schéma je v rámci této přílohy dáno rozsahem kódů KN. Je-li u kódu KN uvedeno „ex“, je preferenční schéma třeba určit společným použitím kódů KN a příslušného popisu.

(1)  Snížení cla se použije na valorická cla. U produktů spadajících pod kódy 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 a 2302 by se však koncese měly použít i na specifická cla.

(2)  Kvóta použitelná od 1. července do 30. června. Z toho 36 300 tun pro čerstvé pomeranče spadající pod kód KN 0805 10 20 od 1. prosince do 31. května.


Komise

30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. listopadu 2007,

kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny

(2007/775/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ ŠETŘENÍ A STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(1)

V srpnu 1999 uložila Rada nařízením (ES) č. 1796/1999 (2) konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Jihoafrické republiky.

(2)

V listopadu 2005 po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení rozhodla Rada nařízením (ES) č. 1858/2005 (3), že antidumpingová opatření vztahující se na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího mimo jiné z Jihoafrické republiky by měla být zachována.

(3)

Komise rozhodnutím 1999/572/ES ze dne 13. srpna 1999 (4) přijala cenový závazek společnosti Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope z Jihoafrické republiky (dále jen „Haggie“ nebo „společnost“).

(4)

Rozhodnutím 1999/572/ES přijala Komise rovněž cenové závazky těchto společností: Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, Indie; Aceros Camesa SA de CV, Mexiko a Joint Stock Company Silur, Ukrajina. Komise zrušila přijetí závazku nabídnutého společností Joint Stock Company Silur, Ukrajina, nařízením Komise (ES) č. 1678/2003 (5). Antidumpingová opatření na ocelová lana a kabely pocházející z Mexika pozbyla platnosti dne 12. srpna 2004 (6). Komise zrušila přijetí závazku nabídnutého společností Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd rozhodnutím Komise 2006/38/ES ze dne 22. prosince 2005.

(5)

V důsledku toho byl dovoz do Společenství dotčeného výrobku původem z Jihoafrické republiky vyráběného společností, který odpovídá typu, na který se vztahuje závazek (dále jen „výrobek, na který se vztahuje závazek“), osvobozen od konečného antidumpingového cla.

(6)

V této souvislosti je třeba upřesnit, že některé typy ocelových lan a kabelů, jež společnost Haggie v současné době vyrábí, byly ze závazku vyňaty. Tato ocelová lana a kabely proto při propuštění do volného oběhu ve Společenství podléhala platbě antidumpingového cla.

B.   PORUŠENÍ ZÁVAZKU

1.   Povinnosti společnosti se závazkem

(7)

V rámci závazku, který společnost nabídla, je tato společnost povinna mimo jiné vyvážet výrobek, na který se vztahuje závazek, do Evropského společenství za cenu vyšší, než je minimální dovozní cena (MDC) uvedená v závazku.

(8)

Společnost se závazkem rovněž uznala, že podmínkou pro přiznání osvobození od antidumpingového cla v souvislosti se závazkem je, že bude celním orgánům Společenství předložena „závazková faktura“. Společnost se rovněž zavázala, že tuto závazkovou fakturu nebude vystavovat při prodeji dotčených výrobků, na jejichž typ se závazek nevztahuje, a které tudíž podléhají antidumpingovému clu. Společnost dále uznala, že závazkové faktury musí obsahovat informace stanovené nejprve v příloze nařízení (ES) č. 1796/1999 a později v příloze nařízení (ES) č. 1858/2005.

(9)

Ze závazku pro společnost rovněž vyplývá povinnost pravidelně Komisi poskytovat podrobné informace ve formě čtvrtletní zprávy o prodejích dotčeného výrobku, které uskutečnila do Evropského společenství. Do zprávy mají být zahrnuty výrobky, na které se vztahuje závazek a kterým náleží osvobození od platby antidumpingového cla, i typy ocelových lan a kabelů, na které se závazek nevztahuje a které proto platbě antidumpingového cla při dovozu do Evropského společenství podléhají.

(10)

Je zřejmé, že výše uvedené zprávy o prodejích by měly být při předložení ve všech ohledech úplné, vyčerpávající a správné a že transakce jsou plně ve shodě s podmínkami závazku.

(11)

Aby bylo zaručeno dodržování závazku, společnost rovněž slíbila, že umožní inspekce na místě ve svých prostorách za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uváděných ve zmíněných čtvrtletních zprávách a že poskytne veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné.

(12)

Je třeba poznamenat, že společnost již obdržela dne 28. října 2003 od útvarů Komise varovný dopis o porušování závazku z důvodu vystavování závazkových faktur pro výrobky, na které se závazek nevztahuje, ale které jsou jinak předmětem antidumpingových opatření. Varovný dopis uváděl, že vzhledem ke konkrétním okolnostem, za nichž k porušování závazku došlo, není záměrem přijatý závazek zrušit, ale také zdůraznil, že při jakémkoli následném porušení závazku, dokonce i menšího významu, by Komise nadále přijímala závazek společnosti jen obtížně.

(13)

V tomto ohledu byla ve dnech 5. až 6. února 2007 provedena inspekce na místě v prostorách společnosti v Jihoafrické republice. Inspekce se vztahovala na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006.

2.   Výsledky inspekce na místě ve společnosti

(14)

Inspekce na místě zjistila, že při dvou příležitostech vystavila společnost závazkové faktury (čísla závazkových faktur: 935515 a 935516) pro výrobky, které jsou předmětem antidumpingového opatření, ale na něž se nevztahuje závazek. Těmto transakcím tedy nezákonně náleželo osvobození od platby antidumpingového cla při dovozu.

(15)

Inspekce na místě zjistila, že společnost při jedné příležitosti neupravila jednotkovou prodejní cenu podle podmínek platby. Neupravení ceny o finanční náklady spojené se skutečným termínem platby vedlo k jednotkové prodejní ceně, která byla nižší než použitelná MDC.

(16)

Inspekce na místě dále zjistila, že společnost při několika příležitostech vystavila faktury, které nejsou ve shodě s přílohou nařízení (ES) č. 1858/2005, protože obsahují větu „Určeno k prodeji offshore, není určeno k prodeji v Evropské unii“.

(17)

Ze šetření závazkových faktur vystavených v dotčeném časovém období, které provedla inspekce na místě, vyplynulo, že jedna transakce nebyla zahrnuta do čtvrtletní zprávy o prodejích předkládané v rámci závazku Komisi. Dále bylo zjištěno, že společnost uváděla transakce, které nebyly určeny k propuštění do volného oběhu ve Společenství, jako transakce, které k propuštění do volného oběhu ve Společenství určeny byly. Inspekce na místě rovněž identifikovala několik transakcí, které byly uváděny jako tranzitní prodeje, ale ve skutečnosti bylo toto zboží propuštěno do volného oběhu ve Společenství. Navíc byly nalezeny nesrovnalosti mezi čtvrtletními zprávami o prodejích předkládanými v rámci závazku a mezi odpovídajícími fakturami.

3.   Důvody ke zrušení přijatého závazku

(18)

Skutečnost, že společnost vystavila závazkové faktury pro dotčené výrobky, na které se závazek nevztahuje, a skutečnost, že těmto transakcím náleželo osvobození od platby antidumpingového cla, jež se přiznává jen výrobkům, na které se vztahuje závazek, představují porušení závazku.

(19)

Společnost nedodržela povinnost respektovat MDC pro všechny prodeje výrobku, na který se vztahuje závazek.

(20)

Vystavení závazkových faktur, které nejsou ve shodě s přílohou nařízení (ES) č. 1858/2005, pro prodeje výrobku, na který se vztahuje závazek, může být pro celní orgány zavádějící a neumožňuje nadále celním orgánům účinně kontrolovat závazek, a ten tudíž neplní svůj účel.

(21)

Skutečnosti uvedené v 17. bodu odůvodnění vedou k závěru, že čtvrtletní zprávy o prodejích předkládané v rámci závazku společností nebyly ve všech ohledech úplné, vyčerpávající a správné, a proto tyto zprávy nemohly být s dostatečnou spolehlivostí použity ke kontrolování závazku. Nesplnění požadavků týkajících se předkládaných zpráv se také považuje za porušení závazku.

4.   Písemná podání a slyšení

a)   Nedostatečné porozumění závazku

(22)

Společnost písemným podáním uznala, že při vystavování faktur a přípravě zpráv předkládaných v rámci závazku došlo k pochybením z důvodu nedostatečného porozumění technickým ustanovením závazku, nesprávného výkladu textu a/nebo tím, že společnost text nekonzultovala. Ve svém písemném podání a během slyšení dne 26. dubna 2007 společnost rovněž uvedla, že k nedostatečnému porozumění složitým požadavkům závazku přispěly také změny ve vrcholovém vedení a restrukturalizace organizace.

(23)

Společnost též připustila, že dne 28. října 2003 obdržela od útvarů Komise varovný dopis. Společnost však namítla, že nikdy neobdržela zprávu o ověření, která by podle jejího předpokladu vyznačila skutečná pochybení, k nimž došlo. Společnost namítala, že skutečnost, že nebyla o skutečných pochybeních uvědomena, také přispěla k tomu, že své postupy týkající se přípravy zpráv předkládaných v rámci závazku nezměnila ani jim lépe neporozuměla.

(24)

V odpovědi na tyto námitky je nutno poznamenat, že společnost obdržela dne 18. září 2003 od Komise dopis, který zjištěná porušení závazku podrobně uváděl. Varovný dopis ze dne 28. října 2003 již podrobně zjištěná porušení závazku znovu neuváděl, ale odkazoval na předchozí korespondenci mezi Komisí a společností.

(25)

Je třeba také poznamenat, že společnost se možná mýlila, když odkazovala na zprávu o ověření. Komise vykonala inspekci na místě až po zaslání svého dopisu ze dne 28. října 2003, neboť porušování závazku, která vedla k zaslání varovného dopisu, byla zjištěna na základě analýzy dokumentů – zpráv předkládaných v rámci závazku. Komise uskutečnila inspekci na místě v květnu 2004, ale vzhledem k tomu, že tato inspekce nevedla k další akci, nebylo třeba v její souvislosti zasílat společnosti jakýkoli dopis.

(26)

Společnost navíc během slyšení uvedla, že po inspekci na místě znovu provedla inspekci celého svého systému, aby na základě připomínek učiněných na místě zavedla změny nezbytné pro splnění požadavků závazku.

(27)

Námitky, které společnost předložila na svou obranu a které se týkají jejího nedostatečného porozumění závazku, nemění názor Komise, že společnost nesplnila povinnosti plynoucí ze závazku. Je dále třeba poznamenat, že společnost již obdržela jeden varovný dopis o porušování závazku v minulosti a že nepřijala nezbytná opatření, jež by předešla tomu, aby nedocházelo k novým porušením závazku. Nedostatečné porozumění požadavkům závazku představuje vysoké riziko nedostatečného a nespolehlivého kontrolování závazku.

b)   Proporcionalita

(28)

Pokud jde o nedodržení cen, společnost připustila, že k němu při jedné příležitosti došlo, protože společnost neučinila potřebné úpravy prodejní ceny vzhledem k pozdní platbě. Podala však námitku, že prodejní ceny všech ostatních transakcí byly v přísném souladu s MDC. Také uvedla, že k pozdní platbě došlo kvůli nepředvídaným okolnostem, neboť dotčený klient obvykle platí za zboží předem, ještě než je zboží odesláno.

(29)

V reakci na tyto námitky je třeba zdůraznit, že podle závazku společnost slíbila, že zajistí, aby byly čisté prodejní ceny u všech prodejů, na které se vztahuje závazek, rovné nebo vyšší než MDC stanovené v závazku.

(30)

Co se týče proporcionality, základní nařízení rovněž neuvádí žádný přímý nebo nepřímý požadavek, že by se porušení závazku muselo týkat určitého minimálního procenta prodejů nebo určitého minimálního procenta MDC.

(31)

Tento přístup byl také potvrzen judikaturou Soudu prvního stupně, který rozhodl, že jakékoli porušení závazku je dostatečným důvodem k ospravedlnění zrušení přijatých závazků (7).

(32)

Proto námitky předložené společností, pokud jde o proporcionalitu, nemění názor Komise, že došlo k porušení závazku a že přijetí závazku má být zrušeno.

c)   Dobrá víra společnosti

(33)

Společnost namítala, že při předkládání svých pravidelných zpráv Komisi věřila, že tyto zprávy jsou ve všech ohledech úplné, vyčerpávající a správné.

(34)

Společnost se nikdy nepokoušela uvádět ve svých zprávách nesprávné informace ani odmítat jakékoli požadované informace předat.

(35)

Společnost rovněž ve svém písemném podání i během slyšení zdůrazňovala, že z porušování závazku neměla s výjimkou dvou případů žádný prospěch a že k pochybením nedošlo v rámci režimu obcházení opatření.

(36)

S odkazem na výše uvedené body odůvodnění je nutno poznamenat, že společnost nebyla považována za subjekt, který se účelně pokouší získat prospěch nedodržováním požadavků závazku nebo ohrožováním kontrol. Kvůli opakovanému výskytu pochybení však řádná kontrola takového závazku není účelná.

C.   ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ 1999/572/ES

(37)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by mělo být přijetí uvedeného závazku zrušeno a rovněž by mělo být zrušeno rozhodnutí Komise 1999/572/ES. Podle toho by se mělo použít konečné antidumpingové clo uložené čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1858/2005,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 1999/572/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. listopadu 2007.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1674/2003 (Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 121/2006 (Úř. věst. L 22, 26.1.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 63. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/38/ES (Úř. věst. L 22, 26.1.2006, s. 54).

(5)  Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 13.

(6)  Úř. věst. C 203, 11.8.2004, s. 4.

(7)  V této souvislosti viz rozsudek Soudu ve věci Miwon v. Rada, T-51/96, Sb. rozh. 2000, s. II-1841, bod 52; rozsudek Soudu ve věci Arne Mathisen S v. Rada, T-340/99, Sb. rozh. 2002, s. II-2905, bod 80.


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/48


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. listopadu 2007,

kterým se mění směrnice Rady 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí

(oznámeno pod číslem K(2007) 5693)

(2007/776/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise má na základě čl. 16 odst. 1 směrnice 92/34/EHS rozhodnout, zda jsou rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny, které byly vypěstované ve třetí zemi a poskytují stejné záruky, pokud se jedná o povinnosti dodavatele, pravost, vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové prostředí, balení, režim inspekcí, značení a uzavírání, ve všech těchto ohledech rovnocenné rozmnožovacímu materiálu ovocných rostlin a ovocným rostlinám, které byly vypěstované ve Společenství a splňují požadavky a podmínky uvedené směrnice.

(2)

V současnosti dostupné údaje o podmínkách uplatňovaných ve třetích zemích však stále nedostačují k tomu, aby Komisi v této fázi umožnily přijmout takové rozhodnutí ohledně některé třetí země.

(3)

Za účelem zabránění narušení obchodních toků by mělo být členským státům, které dovážejí rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny ze třetích zemí, nadále povoleno, aby na tyto produkty uplatňovaly podmínky rovnocenné podmínkám platným pro obdobné produkty Společenství v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 92/34/EHS. Období použití této odchylky stanovené ve směrnici 92/34/EHS pro tyto dovozy by z toho důvodu mělo být prodlouženo do období po 31. prosinci 2007.

(4)

Směrnice 92/34/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 92/34/EHS se datum „31. prosince 2007“ nahrazuje datem „31. prosince 2010“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. listopadu 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím 2005/54/ES (Úř. věst. L 22, 26.1.2005. s. 16).


30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. listopadu 2007,

kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 5777)

(Text s významem pro EHP)

(2007/777/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 písm. c) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 písm. b) a c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/432/ES ze dne 3. června 2005, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (3), stanoví veterinární a hygienické předpisy a požadavky na osvědčení pro dovoz zásilek některých masných výrobků do Společenství, včetně seznamů třetích zemí a jejich částí, z nichž je povolen dovoz takových výrobků.

(2)

Rozhodnutí 2005/432/ES ve znění rozhodnutí Komise 2006/801/ES (4) bere v úvahu zdravotní požadavky a definice stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (5), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (6), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (7).

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 853/2004 obsahuje zvláštní definice masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev.

(4)

Zvláštní ošetření stanovená pro jednotlivé třetí země rozhodnutím 2005/432/ES jsou zavedena na základě ošetření stanovených ve směrnici 2002/99/ES za účelem vyloučení možných veterinárních rizik spojených s čerstvým masem používaným při výrobě masných výrobků. Z veterinárního hlediska představují opracované žaludky, močové měchýře a střeva stejná veterinární rizika jako masné výrobky. Měly by být proto podrobeny stejnému zvláštnímu ošetření, jak je stanoveno v rozhodnutí 2005/432/ES, a při dovozu do Společenství podléhat harmonizovanému veterinárnímu osvědčení.

(5)

Veterinární podmínky pro dovoz zvířecích střev do EU jsou stanoveny v rozhodnutí 2003/779/ES (8). Proto by výrobky, na něž se vztahuje rozhodnutí 2003/779/ES, měly být na základě definice masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev stanovené v tomto rozhodnutí vyloučeny z oblasti působnosti tohoto rozhodnutí.

(6)

Rozhodnutí Komise 2004/432/ES ze dne 29. dubna 2004 o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (9) obsahuje seznam třetích zemí, které mají povolení k vývozu do Společenství na základě schválených plánů sledování reziduí.

(7)

Směrnice Rady 97/78/ES (10) ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství, stanoví pravidla týkající se veterinárních kontrol živočišných produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí při dovozu produktů živočišného původu do Společenství nebo jejich tranzitu přes Společenství, včetně některých požadavků na osvědčení.

(8)

Je nezbytné stanovit zvláštní podmínky pro tranzit zásilek masných výrobků do Ruska a z Ruska přes Společenství vzhledem k zeměpisné poloze Kaliningradu a s přihlédnutím ke klimatickým problémům bránícím využívání některých přístavů v určitých obdobích roku.

(9)

Rozhodnutí Komise 2001/881/ES (11) ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a aktualizují prováděcí pravidla pro kontroly, jež mají provádět znalci Komise, stanoví stanoviště hraniční kontroly oprávněná kontrolovat tranzit zásilek masných výrobků do Ruska a z Ruska přes Společenství.

(10)

Příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich masa do Společenství (12), zavádí seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz čerstvého masa některých zvířat. Island je v příloze II zmíněného rozhodnutí uveden jako země, která smí vyvážet čerstvé maso některých zvířat. Dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev těchto zvířat z Islandu by proto měl být povolen bez uplatňování zvláštního ošetření.

(11)

Příloha 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (13) stanoví veterinární, hygienická a zootechnická opatření použitelná na obchod se živými zvířaty a živočišnými produkty. Ošetření použitelná na masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva ze Švýcarské konfederace by měla být v souladu s uvedenou dohodou. Není proto nutné stanovit tato ošetření v příloze tohoto rozhodnutí.

(12)

Příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (14) byla pozměněna nařízením Komise (ES) č. 722/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění přílohy II, V, VI, VIII, IX a XI nařízení (ES) č. 999/2001 (15), a nařízením (ES) č. 1275/2007 (16), kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. Do osvědčení by měly být zahrnuty nové požadavky s ohledem na status BSE třetích zemí pro vývoz masných výrobků a opracovaných střev do Společenství.

(13)

Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (17), obsahuje seznamy zemí nebo oblastí ve třech skupinách: zanedbatelné riziko výskytu BSE, kontrolované riziko výskytu BSE a neurčené riziko výskytu BSE. V osvědčení by měl být uveden odkaz na tento seznam.

(14)

V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství je vhodné zrušit rozhodnutí 2005/432/ES a nahradit je tímto rozhodnutím.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí stanoví veterinární a hygienické předpisy pro dovoz do Společenství, tranzit přes Společenství a uskladnění ve Společenství v případě zásilek:

a)

masných výrobků ve smyslu bodu 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a

b)

opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev ve smyslu bodu 7.9 uvedené přílohy, které byly ošetřeny jedním ze způsobů stanovených v části 4 přílohy II tohoto rozhodnutí.

Tyto předpisy zahrnují seznamy třetích zemí a jejich částí, z nichž je takovýto dovoz povolen, a vzory veterinárních osvědčení a pravidla původu a ošetření požadovaná u tohoto dovozu.

2.   Toto rozhodnutí se použije, aniž je dotčeno rozhodnutí 2004/432/ES a rozhodnutí 2003/779/ES.

Článek 2

Podmínky týkající se živočišných druhů a zvířat

Členské státy zajistí, aby byly do Společenství dováženy pouze zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které byly získány z masa nebo masných výrobků z těchto živočišných druhů nebo zvířat:

a)

drůbež včetně slepic, krocanů, perliček, kachen, husí, křepelek, holubů, bažantů a koroptví, chovaná nebo držená v zajetí pro reprodukci, pro produkci masa nebo konzumních vajec nebo pro dodávku k zazvěření;

b)

domácí zvířata těchto živočišných druhů: skot (včetně Bubalus bubali a Bison bison), prasata, ovce, kozy a lichokopytníci;

c)

králíci a zajíci a zvěř ve farmovém chovu ve smyslu bodu 1.6 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

d)

volně žijící zvěř ve smyslu bodu 1.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Veterinární požadavky týkající se původu a ošetření masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev

Členské státy povolí dovoz do Společenství u masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které:

a)

splňují podmínky týkající se původu a ošetření stanovené v bodech 1 a 2 přílohy I a

b)

pocházejí z těchto třetích zemí a jejich částí:

i)

v případě masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev nepodléhajících zvláštnímu ošetření podle bodu 1 písm. b) přílohy I třetí země uvedené v části 2 přílohy II a jejich části uvedené v části 1 zmíněné přílohy;

ii)

v případě masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev podléhajících zvláštnímu ošetření podle bodu 2 písm. a) podbodu ii) přílohy I třetí země uvedené v částech 2 a 3 přílohy II a jejich části uvedené v části 1 zmíněné přílohy.

Článek 4

Hygienické požadavky týkající se čerstvého masa používaného při výrobě masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, jež mají být dovezeny do Společenství, a veterinární osvědčení

Členské státy zajistí, aby:

a)

do Společenství byly dováženy pouze zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které byly získány z čerstvého masa ve smyslu bodu 1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004, jež splňuje hygienické požadavky Společenství;

b)

do Společenství byly dováženy pouze zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které splňují požadavky vzorového veterinárního osvědčení uvedeného v příloze III;

c)

k těmto zásilkám bylo přiloženo osvědčení, které je řádně vyplněno a podepsáno úředním veterinárním lékařem země odeslání.

Článek 5

Zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev přecházející přes Společenství v tranzitním režimu nebo skladované ve Společenství

Členské státy zajistí, aby zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev vstupující do Společenství, které jsou určeny pro třetí zemi, buď po přímém tranzitu, nebo po skladování v souladu s čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES, a které nejsou určeny k dovozu do Společenství, splňovaly tyto požadavky:

a)

zásilky pocházejí z území třetí země nebo z její části uvedené na seznamu v příloze II a byly podrobeny minimálnímu ošetření požadovanému pro dovoz masných výrobků z masa a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev živočišných druhů stanovených v uvedené příloze;

b)

splňují zvláštní veterinární podmínky pro daný živočišný druh uvedené ve vzoru veterinárního osvědčení v příloze III;

c)

doprovází je veterinární osvědčení vypracované podle vzoru stanoveného v příloze IV, řádně podepsané úředním veterinárním lékařem dané třetí země;

d)

jsou na společném veterinárním vstupním dokladu osvědčeny úředním veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Společenství jako přijatelné pro tranzit nebo pro skladování.

Článek 6

Výjimka pro některá místa určení v Rusku

1.   Odchylně od článku 5 povolí členské státy silniční nebo železniční tranzit přes Společenství mezi určenými stanovišti hraniční kontroly Společenství uvedenými v příloze rozhodnutí 2001/881/ES pro zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev pocházejících z Ruska a směřujících do Ruska přímo nebo přes jinou třetí zemi, jsou-li splněny tyto požadavky:

a)

úřední veterinární lékař příslušného orgánu stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Společenství opatřil zásilku pečetí s pořadovým číslem;

b)

každá strana dokladů doprovázejících zásilku a stanovených v článku 7 směrnice 97/78/ES byla úředním veterinárním lékařem příslušného orgánu stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Společenství opatřena razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO RUSKA PŘES ES“;

c)

jsou splněny procedurální požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

úřední veterinární lékař příslušného orgánu stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Společenství osvědčil zásilku na společném veterinárním vstupním dokladu jako přijatelnou pro tranzit.

2.   Členské státy nepovolí vyložení nebo skladování takových zásilek ve Společenství ve smyslu čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES.

3.   Členské státy zajistí, aby příslušný orgán prováděl pravidelné kontroly, které zajistí, aby počty zásilek a množství masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev pocházejících z Ruska nebo směřujících do Ruska a opouštějících Společenství souhlasily s počty a množstvími, které do něj vstupují.

Článek 7

Přechodné ustanovení

Zásilky, pro něž byla veterinární osvědčení vydána před 1. květnem 2008 v souladu se vzory stanovenými v rozhodnutí 2005/432/ES, se přijímají pro dovoz do Společenství do 1. června 2008.

Článek 8

Zrušení

Zrušuje se rozhodnutí 2005/432/ES.

Článek 9

Den použitelnosti

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. prosince 2007

Článek 10

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 445/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 60).

(2)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 151, 14.6.2005, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1; opravené znění Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55; opravené znění Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206; opravené znění Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 83. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006.

(8)  Úř. věst. L 285, 1.11.2003, s. 38. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/414/ES (Úř. věst. L 151, 30.4.2004, s. 56).

(9)  Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/362/ES (Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 18).

(10)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(11)  Úř. věst. L 326, 11.12.2006, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/276/ES (Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 34).

(12)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(14)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 727/2007 (Úř. věst. L 165, 27.6.2007, s. 8).

(15)  Úř. věst. L 164, 26.6.2007, s. 7.

(16)  Úř. věst. L 284, 30.10.2007, s. 8.

(17)  Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84.


PŘÍLOHA I

1.

Masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva pocházející z třetích zemí nebo jejich částí uvedených v čl. 3 písm. b) bodu i) tohoto rozhodnutí musejí:

a)

obsahovat maso způsobilé pro dovoz do Společenství jako čerstvé maso ve smyslu bodu 1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004; a

b)

být získány z jednoho nebo více živočišných druhů nebo zvířat, které byly podrobeny ošetření bez zvláštního režimu podle bodu A části 4 přílohy II tohoto rozhodnutí.

2.

Masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva pocházející z třetích zemí nebo jejich částí uvedených v čl. 3 písm. b) bodu ii) musejí splňovat podmínky stanovené v písmenech a), b) nebo c) tohoto bodu:

a)

masné výrobky a/nebo opracované žaludky, močové měchýře a střeva musejí:

i)

obsahovat maso a/nebo masné výrobky získané z jednoho živočišného druhu nebo zvířete, jak je stanoveno v příslušném sloupci v částech 2 a 3 přílohy II uvádějící dotyčné živočišné druhy nebo zvířata; a

ii)

být podrobeny přinejmenším zvláštnímu ošetření požadovanému pro maso z tohoto živočišného druhu nebo zvířete v souladu s částí 4 přílohy II;

b)

masné výrobky a/nebo opracované žaludky, močové měchýře a střeva musejí:

i)

obsahovat čerstvé, zpracované nebo částečně zpracované maso z více než jednoho živočišného druhu nebo zvířete, jak je stanoveno v příslušném sloupci v částech 2 a 3 přílohy II, které bylo smícháno předtím, než byly tyto masné výrobky podrobeny konečnému ošetření v souladu s částí 4 přílohy II; a

ii)

být podrobeny konečnému ošetření uvedenému v podbodu i), které musí být přinejmenším stejně přísné jako nejpřísnější ošetření podle části 4 přílohy II pro maso dotyčného živočišného druhu nebo zvířete, jak je stanoveno v příslušném sloupci v částech 2 a 3 přílohy II;

c)

hotové masné výrobky a/nebo opracované žaludky, močové měchýře a střeva musejí:

i)

být připraveny smícháním dříve ošetřeného masa nebo opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev z více než jednoho živočišného druhu nebo zvířete; a

ii)

být podrobeny předchozímu ošetření podle podbodu i), které musí být přinejmenším stejně přísné jako příslušné ošetření požadované podle části 4 přílohy II pro dotyčný živočišný druh nebo zvíře, jak je stanoveno v příslušném sloupci v částech 2 a 3 přílohy II, pro každou masnou složku masného výrobku a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev.

3.

Ošetření uvedená v části 4 přílohy II představují z veterinárního hlediska minimální přijatelné podmínky zpracování masných výrobků a žaludků, močových měchýřů a střev příslušných živočišných druhů nebo zvířat pocházejících z třetích zemí nebo jejich částí uvedených v příloze II.

Pokud však podle rozhodnutí 79/542/EHS není z důvodu veterinárních omezení Společenství povolen dovoz drobů, mohou být tyto dovezeny jako masný výrobek nebo opracovaný žaludek, střevo nebo močový měchýř nebo použity v masném výrobku, je-li provedeno příslušné ošetření uvedené v části 2 přílohy II a jsou-li splněny hygienické požadavky Společenství.

Provozovna ze země uvedené v příloze II může získat povolení k výrobě masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které byly podrobeny ošetření B, C nebo D podle části 4 přílohy II, i v případě, že se tato provozovna nachází v třetí zemi nebo její části, která nemá povolení k dovozu čerstvého masa do Společenství, pod podmínkou, že jsou splněny hygienické požadavky Společenství.


PŘÍLOHA II

ČÁST 1

Regionalizovaná území pro země uvedené v částech 2 a 3

Země

Území

Popis území

Kód ISO

Verze

Argentina

AR

01/2004

celé území

AR-1

01/2004

celé území kromě provincií Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego pro živočišné druhy, na něž se vztahuje rozhodnutí 79/542/EHS (ve znění pozdějších předpisů)

AR-2

01/2004

provincie Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego pro živočišné druhy, na něž se vztahuje rozhodnutí 79/542/EHS (ve znění pozdějších předpisů)

Brazílie

BR

01/2004

celé území

BR-1

01/2005

státy Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

část státu Mato Grosso do Sul (kromě samosprávných obcí Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso a Corumbá);

stát Paraná;

stát São Paulo;

část státu Minas Gerais (kromě krajů Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas a Bambuí);

stát Espírito Santo;

stát Rio Grande do Sul;

stát Santa Catarina;

stát Goias;

část státu Mato Grosso zahrnující:

správní jednotku Cuiabá (kromě samosprávných obcí San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone a Barão de Melgaço); správní jednotku Cáceres (kromě samosprávné obce Cáceres); správní jednotku Lucas do Rio Verde; správní jednotku Rondonopolis (kromě samosprávné obce Itiquiora); správní jednotku Barra do Garça a správní jednotku Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

státy Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

Malajsie

MY

01/2004

celé území

MY-1

01/2004

pouze poloostrovní (západní) Malajsie

Namibie

NA

01/2005

celé území

NA-1

01/2005

jižně od bezpečnostní linie, která se rozkládá od Palgrave Point na západě po Gam na východě

Jižní Afrika

ZA

01/2005

celé území

ZA-1

01/2005

celé území kromě:

části oblasti pro tlumení slintavky a kulhavky, která se nachází ve veterinárních oblastech Mpumalanga a v Severních provinciích, v okrese Ingwavuma ve veterinární oblasti Natal a v hraniční oblasti s Botswanou východně od 28. stupně zeměpisné délky a okresu Camperdown v provincii KwaZuluNatal.

ČÁST 2

Třetí země nebo jejich části, ze kterých je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do EU (vysvětlivky ke kódům použitým v tabulce viz část 4 této přílohy).

Kód ISO

Země původu nebo její část

1.

Skot domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu

(kromě prasat)

Ovce/koza domácí

1.

Prase domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu

(prasata)

Domácí lichokopytníci

1.

Drůbež

2.

Pernatá zvěř ve farmovém chovu

(kromě ptáků nadřádu běžci)

Ptáci nadřádu běžci ve farmovém chovu

Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu

Volně žijící spárkatá zvěř

(kromě prasat)

Divoké prase

Volně žijící lichokopytníci

Volně žijící zajícovití

(králíci a zajíci)

Volně žijící pernatá zvěř

Volně žijící suchozemští savci

(kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Austrálie

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrajn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazílie

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazílie BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brazílie BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazílie BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bělorusko

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Švýcarsko (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Čína

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbie

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopie

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grónsko

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Chorvatsko

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Indie

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Keňa

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Jižní Korea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Černá Hora

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie (**)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauricius

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexiko

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malajsie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malajsie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nový Zéland

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Srbsko (***)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Rusko

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazijsko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thajsko

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisko

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turecko

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Spojené státy americké

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Jižní Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

ČÁST 3

Třetí země nebo části třetích zemí, ze kterých není povolen dovoz v rámci režimu „bez zvláštního ošetření“ (A), ze kterých je však povolen dovoz sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků do EU

Kód ISO

Země původu nebo její část

1.

Skot domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu

(kromě prasat)

Ovce/koza domácí

1.

Prase domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu

(prasata)

Domácí lichokopytníci

1.

Drůbež

2.

Pernatá zvěř ve farmovém chovu

Ptáci nadřádu běžci (ratitae)

Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu

Volně žijící spárkatá zvěř

(kromě prasat)

Divoké prase

Volně žijící lichokopytníci

Volně žijící zajícovití

(králíci a zajíci)

Volně žijící pernatá zvěř

Volně žijící suchozemští savci

(kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)

AR

Argentina - AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibie

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibie NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZA

Jižní Afrika

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Jižní Afrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

ČÁST 4

Vysvětlivky ke kódům použitým v tabulkách v částech 2 a 3

OŠETŘENÍ UVEDENÁ V PŘÍLOZE I

Bez zvláštního ošetření:

A

=

Pro masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva nebyla stanovena z veterinárního hlediska žádná konkrétní minimální teplota nebo jiné ošetření. Přesto však musí být maso z takových masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev podrobeno takovému ošetření, aby řezné plochy ukazovaly, že masný výrobek již nemá vlastnosti čerstvého masa, a použité čerstvé maso musí též splňovat veterinární požadavky, které se vztahují na vývoz čerstvého masa do Evropského společenství.

Zvláštní ošetření seřazená sestupně podle účinnosti:

B

=

Ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při hodnotě Fo = 3 nebo vyšší.

C

=

Při zpracování masného výrobku a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev musí být v jádře masa a/nebo žaludků, močových měchýřů a střev dosaženo teploty nejméně 80 °C.

D

=

Při zpracování masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev výrobku musí být v jádře masa a/nebo opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev dosaženo teploty nejméně 70 °C, nebo, jde-li o syrovou šunku, při ošetření sestávajícím z přirozené fermentace a zrání po dobu nejméně devíti měsíců musí být dosaženo následujících hodnot:

hodnota Aw = 0,93 nebo nižší,

hodnota pH = 6,0 nebo nižší.

E

=

V případě výrobků typu sušeného masa „biltong“ musí být při ošetření dosaženo následujících hodnot:

hodnota Aw = 0,93 nebo nižší,

hodnota pH = 6,0 nebo nižší.

F

=

Tepelné ošetření, při kterém je v jádře dosaženo teploty nejméně 65 °C po dobu nezbytnou k dosažení pasterizační hodnoty (pv) 40 nebo vyšší.


(1)  Pokud jde o požadavky na minimální ošetření pro pasterizované masné výrobky a sušené maso „biltong“, viz část 3 této přílohy.

(2)  Masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva připravené z čerstvého masa získaného ze zvířat poražených po 1. březnu 2002.

(*)  V souladu s Dohodou o obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací.

(**)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; prozatímní kód, kterým není nijak dotčeno definitivní označení této země, které bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v OSN.

(***)  Nezahrnuje Kosovo ve smyslu rezoluce 1244 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů ze dne 10. června 1999.

XXX

Není vydáno žádné osvědčení a masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva obsahující maso tohoto živočišného druhu nejsou povoleny.


PŘÍLOHA III

Vzor veterinárního osvědčení pro určité masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva určené k zaslání do Evropské unie ze třetích zemí

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA IV

(Tranzit a/nebo skladování)

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

30.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/68


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2007/778/SZBP

ze dne 29. listopadu 2007,

kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. dubna 2006 přijala Rada společnou akci 2006/304/SZBP (1).

(2)

Dne 16. října 2007 se Politický a bezpečnostní výbor dohodl, že by působení EUPT Kosovo mělo být prodlouženo o čtyři měsíce od uplynutí dosavadního mandátu dne 30. listopadu 2007 do dne 31. března 2008.

(3)

Útvar pro civilní plánování a provádění v rámci sekretariátu Rady a EUPT Kosovo budou pokračovat v technických přípravách budoucí mise EBOP v Kosovu, rovněž pokud jde o neformální a předběžné získávání sil, účast třetích států a pořizování vybavení.

(4)

Hodnocení operačního rizika v souvislosti se zahájením možné budoucí mise EBOP ukázalo, že za účelem zajištění vybavení mise v souladu s plánovaným procesem získávání sil ke dni předání pravomocí je nezbytné pořídit převážnou část vybavení pro misi předem.

(5)

Je známo, že pořizování vybavení předem představuje značné finanční riziko.

(6)

Pořizování vybavení předem není spojeno s žádným následným politickým rozhodnutím o nasazení mise ani na něj nemá žádný vliv.

(7)

Dne 18. června 2007 schválila Rada pokyny pro velitelskou a řídicí strukturu pro civilní operace EU pro řešení krizí. Tyto pokyny zejména stanoví, že velitel civilní operace má vykonávat velení a řízení na strategické úrovni za účelem plánování a vedení všech civilních operací pro řešení krizí v rámci politické kontroly a strategického řízení ze strany Politického a bezpečnostního výboru a obecné pravomoci generálního tajemníka, vysokého představitele pro SZBP. Tyto pokyny dále stanoví, že velitelem civilní operace bude v rámci každé civilní operace pro řešení krize ředitel útvaru pro civilní plánování a provádění, zřízeného při sekretariátu Rady.

(8)

Výše uvedenou velitelskou a řídicí strukturou nejsou dotčeny smluvní závazky vedoucího EUPT Kosovo vůči Komisi, pokud jde o plnění rozpočtu EUPT Kosovo.

(9)

Pro EUPT Kosovo by měla být uvedena v činnost pohotovostní složka zřízená v rámci sekretariátu Rady.

(10)

Společná akce 2006/304/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem prodloužena a změněna,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2006/304/SZBP se mění takto:

1.

V článku 2 se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.   zjistit potřeby budoucí možné operace EU pro řešení krize, pokud jde o požadované podpůrné prostředky, včetně veškerého zařízení, služeb a prostor, a vypracovat příslušné podmínky nebo technické specifikace; navrhnout opatření týkající se nákupu požadovaného zařízení, služeb a prostor, s přihlédnutím k možnosti převzetí vhodného zařízení, prostor a materiálu z dostupných zdrojů, popřípadě včetně UNMIK, které by byly použitelné a nákladově efektivní; zahájit nabídková řízení a zadávat zakázky s cílem umožnit včasnou dodávku zařízení, služeb a prostor, aby bylo zajištěno řádné vybavení mise do dne předání pravomocí. Tento proces proběhne ve dvou fázích. V první fázi, která začne dnem přijetí této společné akce, se zajistí pořízení zejména vozidel, počítačového vybavení, sdělovací techniky, prostor (zařízení a renovace), bezpečnostního zařízení a uniforem, až do výše 75 % rozpočtu určeného na investiční výdaje. Druhá fáze, v níž budou řešeny potřeby mise, pokud jde o pořízení zbývajícího vybavení, začne poté, až Rada dosáhne dohody o zřízení operace EU pro řešení krize.“

2.

Vkládá nový článek, který zní:

„Článek 3a

Velitel civilní operace

1.   Velitelem civilní operace pro EUPT Kosovo je ředitel útvaru pro civilní plánování a provádění.

2.   Velitel civilní operace vykonává velení a řízení EUPT Kosovo na strategické úrovni v rámci politické kontroly a strategického řízení ze strany Politického a bezpečnostního výboru a obecné pravomoci generálního tajemníka, vysokého představitele.

3.   Velitel civilní operace zajišťuje řádné a účinné provádění rozhodnutí Rady i rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru, včetně případného vydávání pokynů vedoucímu EUPT Kosovo na strategické úrovni.

4.   Veškerý vyslaný personál zůstává zcela pod velením vnitrostátních orgánů vysílajícího členského státu nebo orgánu EU. Orgány členských států přenesou operační velení nad svým personálem, týmy a útvary na velitele civilní operace.

5.   Velitel civilní operace má celkovou odpovědnost za zajištění řádného výkonu činností Evropské unie.“

3.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Vedoucí EUPT Kosovo a personál

1.   Vedoucí EUPT Kosovo přebírá odpovědnost a vykonává velení a řízení EUPT Kosovo v místě působení.

2.   Vedoucí EUPT Kosovo vykonává velení a řízení nad personálem, týmy a útvary přispívajících států, jak bylo stanoveno velitelem civilní operace, a zároveň nese administrativní a logistickou odpovědnost, včetně odpovědnosti za majetek, zdroje a informace, které jsou EUPT Kosovo k dispozici.

3.   Vedoucí EUPT Kosovo vydává pokyny pro veškerý personál EUPT Kosovo, v tomto případě včetně podpůrného prvku v Bruselu, v zájmu účinného provádění EUPT Kosovo na místě působení a zajišťuje koordinaci a běžné řízení podle pokynů velitele civilní operace na strategické úrovni.

4.   Vedoucí EUPT Kosovo odpovídá za plnění rozpočtu EUPT Kosovo. Vedoucí EUPT Kosovo podepíše za tímto účelem smlouvu s Komisí.

5.   Vedoucí EUPT Kosovo odpovídá za kázeňský dohled nad personálem. Kázeňská opatření proti vyslaným členům personálu činí příslušný vnitrostátní orgán nebo orgán EU.

6.   Vedoucí EUPT Kosovo zastupuje EUPT Kosovo v místě operace a zajišťuje odpovídající zviditelnění EUPT Kosovo.

7.   Vedoucí EUPT Kosovo koordinuje podle potřeby činnost s dalšími činiteli EU na místě.

8.   EUPT Kosovo tvoří zejména civilní personál vyslaný členskými státy nebo orgány EU. Každý členský stát nebo orgán EU nese náklady na personál, který vyšle, včetně platů, zdravotního pojištění a cestovních výdajů na cestu do Kosova a zpět a dávek jiných než diet.

9.   EUPT Kosovo může na smluvním základě podle potřeby rovněž přijímat mezinárodní a místní personál.

10.   Veškerý personál vykonává své povinnosti a jedná výlučně v zájmu EUPT Kosovo. Veškerý personál dodržuje bezpečnostní zásady a minimální normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (dále jen ‚bezpečnostní předpisy Rady‘)“ (2)

4.

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Linie velení

1.   EUPT Kosovo má jednotnou linii velení.

2.   Politickou kontrolu a strategické řízení EUPT Kosovo vykonává z pověření Rady Politický a bezpečností výbor.

3.   Velitel civilní operace je velitelem EUPT Kosovo na strategické úrovni v rámci politické kontroly a strategického řízení ze strany Politického a bezpečnostního výboru a obecné pravomoci generálního tajemníka, vysokého představitele a jako takový vydává pokyny vedoucímu EUPT Kosovo a poskytuje mu poradenství a technickou podporu. V návaznosti na zřízení operace EU pro řešení krize v Kosovu a před zahájením operační fáze mise vydává velitel civilní operace prostřednictvím vedoucího operace EU pro řešení krize v Kosovu pokyny vedoucímu EUPT Kosovo, jakmile je tento jmenován.

4.   Velitel civilní operace podává zprávy Radě prostřednictvím generálního tajemníka, vysokého představitele.

5.   Vedoucí EUPT Kosovo vykonává velení a řízení EUPT Kosovo v místě působení a je přímo odpovědný veliteli civilní operace. V návaznosti na zřízení operace EU pro řešení krize v Kosovu a před zahájením její operační fáze jedná vedoucí EUPT Kosovo podle pokynů vedoucího operace EU pro řešení krize v Kosovu, jakmile je tento jmenován.

6.   Vedoucí EUPT Kosovo podává zprávy veliteli civilní operace. V návaznosti na zřízení operace EU pro řešení krize v Kosovu a před zahájením její operační fáze podává vedoucí EUPT Kosovo zprávy veliteli civilní operace prostřednictvím vedoucího operace EU pro řešení krize v Kosovu, jakmile je tento jmenován.

7.   Jakmile Politický a bezpečnostní výbor dosáhne v zásadě dohody o jmenování vedoucího operace EU pro řešení krize, zajistí vedoucí EUPT Kosovo náležité propojení a koordinaci.“

5.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politickou kontrolu a strategické řízení EUPT Kosovo vykonává z pověření Rady Politický a bezpečnostní výbor. V souladu s článkem 25 Smlouvy zmocňuje Rada Politický a bezpečnostní výbor za tímto účelem k přijímání odpovídajících rozhodnutí. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc přijímat následná rozhodnutí o jmenování vedoucího EUPT Kosovo. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení EUPT Kosovo, si ponechává Rada.

2.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

3.   Politický a bezpečnostní výbor dostává pravidelně a podle potřeby zprávy od velitele civilní operace a vedoucího EUPT Kosovo týkající se otázek spadajících do oblastí jejich působnosti.“

6.

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Bezpečnost

1.   Velitel civilní operace řídí plánování prováděné vedoucím EUPT Kosovo v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění v rámci EUPT Kosovo v souladu s články 3a a 5 a v koordinaci s bezpečnostní kanceláří Generálního sekretariátu Rady (dále jen ‚bezpečnostní kancelář Rady‘).

2.   Vedoucí EUPT Kosovo odpovídá za bezpečnost EUPT Kosovo a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na EUPT Kosovo v souladu s politikou EU v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo EU při provádění operací podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii a jejích podpůrných dokumentů.

3.   EUPT Kosovo má odpovědného bezpečnostního důstojníka podřízeného vedoucímu EUPT Kosovo.

4.   Personál EUPT projde před nástupem do funkce povinným bezpečnostním výcvikem.“

7.

Vkládá nový článek, který zní:

„Článek 13a

Pohotovostní složka

Pro EUPT Kosovo se uvádí v činnost pohotovostní složka.“

8.

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Přezkum

Do 31. ledna 2008 Rada posoudí, zda by EUPT Kosovo měl po 31. březnu 2008 pokračovat ve své činnosti, s přihlédnutím k nutnosti zajistit hladký přechod k možné operaci EU pro řešení krize v Kosovu.“

9.

V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Použije se do 31. března 2008.“

Článek 2

Finanční referenční částka stanovená v čl. 9 odst. 1 druhém pododstavci společné akce 2006/304/SZBP se zvyšuje o 22 000 000 EUR na celkovou částku ve výši 76 500 000 EUR, aby byly pokryty náklady týkající se mandátu EUPT Kosovo na období od 1. prosince 2007 do 31. března 2008.

Článek 3

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007

Za Radu

předseda

M. LINO


(1)  Úř. věst. L 112, 26.4.2006, s. 19. Společná akce naposledy pozměněná společnou akcí 2007/520/SZBP (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 28),

(2)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/438/ES (Úř. věst. L 164, 26.6.2007, s. 24).