ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 304

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
22. listopadu 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1354/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ( 1 )

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1355/2007 ze dne 19. listopadu 2007, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celních kvót Společenství na dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska

3

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1356/2007 ze dne 19. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1357/2007 ze dne 21. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1358/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 ( 1 )

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (kodifikované znění)

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1360/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

32

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/751/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii

34

 

 

Komise

 

 

2007/752/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 5457)  ( 1 )

36

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2007/753/SZBP ze dne 19. listopadu 2007 o podpoře dohledu a kontroly MAAE v Korejské lidově demokratické republice v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

38

 

 

IV   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Smíšený výbor EHP

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

43

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

45

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

47

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

49

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

51

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

52

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

53

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

54

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

56

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1354/2007

ze dne 15. listopadu 2007,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2005, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 56 aktu o přistoupení z roku 2005, jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují z důvodu přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny aktem o přistoupení ani jeho přílohami, přijme nezbytné akty Rada, pokud nebyl původní akt přijat Komisí.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (1) bylo přijato před přistoupením Bulharska a Rumunska k Evropské unii, a vyžaduje úpravu z důvodu tohoto přistoupení.

(3)

Je proto vhodné změnit definici „zavedené látky“, aby látky vyráběné nebo uváděné na trh v Bulharsku a Rumunsku před přistoupením k Evropské unii podléhaly stejným podmínkám jako látky vyráběné nebo uváděné na trh v ostatních členských státech,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 3 bodě 20 nařízení (ES) č. 1907/2006 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

byla alespoň jednou během patnácti let před vstupem tohoto nařízení v platnost vyrobena ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, ale nebyla výrobcem nebo dovozcem uvedena na trh, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit;

c)

byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, před vstupem tohoto nařízení v platnost výrobcem nebo dovozcem a byla považována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 první odrážkou směrnice 67/548/EHS, nesplňuje však definici polymeru stanovenou v tomto nařízení, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2007.

Za Radu

předsedkyně

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1355/2007

ze dne 19. listopadu 2007,

kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celních kvót Společenství na dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství a Švýcarsko se dohodly, že obchodní koncese na uzenky a salámy a některé masné výrobky doposud udělované Švýcarskem pouze některým členským státům na základě dřívějších dvoustranných dohod mezi těmito členskými státy a Švýcarskem by měly být konsolidovány v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (1) (dále jen „dohoda“), jež byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (2) a vstoupila v platnost dne 1. června 2002. Konsolidace těchto koncesí proběhne společně se zvýšením preferencí pro uzenky a salámy a některé masné výrobky. To zahrnuje otevření nových celních kvót Společenství pro dovoz různých produktů spadajících pod kódy KN ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 a ex 1602 49 19 a pocházejících ze Švýcarska.

(2)

Dvoustranné postupy pro úpravu koncesí uvedených v přílohách 1 a 2 dohody si vyžádají určitý čas. Aby se zajistila možnost využití kvót do doby, než zmíněná úprava vstoupí v platnost, je vhodné otevřít tyto celní kvóty na autonomním a přechodném základě, a to ode dne 1. ledna 2008 do dne 31. prosince 2009. Tím bude zajištěn dostatečný časový prostor k dokončení oboustranných postupů i následných prováděcích opatření na obou stranách.

(3)

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení, a zejména ustanovení potřebná pro správu kvót, by měla být přijata postupem podle čl. 24 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (3).

(4)

Tyto celní kvóty by mělo být možné využít pouze pro produkty pocházející ze Švýcarska v souladu s pravidly uvedenými v článku 4 dohody,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na období od 1. ledna do 31. prosince se každoročně otevírá na autonomním a přechodném základě celní kvóta Společenství s nulovou celní sazbou pro produkty a množství uvedené v příloze a pocházející ze Švýcarska pod pořadovým číslem 09.4180. Kvóty se otevírají pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009.

2.   Na produkty uvedené v odstavci 1 se vztahují pravidla původu stanovená v článku 4 dohody.

Článek 2

Podrobná prováděcí pravidla k tomuto nařízení se stanoví postupem podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2759/75.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Společného výboru pro zemědělství č. 1/2007 (Úř. věst. L 173, 3.7.2007, s. 31).

(2)  Rozhodnutí Rady a, pokud jde o dohodu o vědeckotechnické spolupráci, Komise ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).


PŘÍLOHA

Kód KN

Popis zboží

Platné clo

Množství v tunách

(čistá hmotnost produktu)

ex 0210 19 50

Kýta, ve slaném nálevu, vykostěná, zabalená v měchýři nebo umělém střevě

0

1 900

ex 0210 19 81

Kotleta, vykostěná, uzená

ex 1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků, ze zvířat pod čísly 0101 až 0104 s výjimkou divokých prasat

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Vepřová krkovička, sušená na vzduchu, kořeněná i nekořeněná, v celku, v kusech nebo jemných plátcích


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/5


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1356/2007

ze dne 19. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/1996 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“),

s ohledem na článek 2 nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 (2),

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

Nařízením (ES) č. 1425/2006 uložila Rada konečné antidumpingové clo z dovozu do Společenství některých plastových pytlů a sáčků kódů KN ex 3923 21 00 (kód TARIC 3923210020), ex 3923 29 10 (kód TARIC 3923291020) a ex 3923 29 90 (kód TARIC 3923299020) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) a Thajska. Vzhledem k velkému počtu spolupracujících stran byl vybrán vzorek čínských a thajských vyvážejících výrobců a společnostem zařazeným do vzorku byly uloženy individuální celní sazby v rozmezí od 4,8 % do 14,3 %, přičemž na ostatní spolupracující společnosti, které do vzorku zařazeny nebyly, byla uvalena celní sazba 8,4 % v případě ČLR a 7,9 % v případě Thajska. Společnostem, které se nepřihlásily nebo nespolupracovaly při šetření, byla uložena celní sazba 28,8 % v případě ČLR a 14,3 % v případě Thajska.

(2)

Článek 2 nařízení (ES) č. 1425/2006 stanoví, že pokud případný nový vyvážející výrobce v ČLR nebo Thajsku předloží Komisi dostatečné důkazy, že

i)

během období šetření (od 1. dubna 2004 do 31. března 2005) nevyvážel do Společenství výrobky popsané v čl. 1 odst. 1 (první kritérium),

ii)

není ve spojení s žádným z vývozců nebo výrobců v ČLR nebo Thajsku, jejichž výrobky podléhají antidumpingovým opatřením uloženým uvedeným nařízením (druhé kritérium), a

iii)

po uvedeném období šetření skutečně vyvážel do Společenství dotčené výrobky, na něž se vztahují opatření, nebo se smluvně neodvolatelně zavázal k vývozu podstatného množství výrobků do Společenství (třetí kritérium),

může být článek 1 uvedeného nařízení změněn tak, že se novému vyvážejícímu výrobci přizná celní sazba použitelná pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku, tj. 8,4 % pro čínské společnosti a 7,9 % pro thajské společnosti.

B.   ŽÁDOSTI NOVÝCH VYVÁŽEJÍCÍCH VÝROBCŮ

(3)

Devět společností (šest čínských a tři thajské) požádalo, aby s nimi bylo zacházeno stejně jako se společnostmi, které spolupracovaly při původním šetření, ale nebyly zařazeny do vzorku (dále jen „status nového vyvážejícího výrobce“).

(4)

Bylo přezkoumáno, zda žadatelé splňují kritéria pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce uvedená v článku 2 nařízení (ES) č. 1425/2006, a to na základě ověření:

že během období šetření (od 1. dubna 2004 do 31. března 2005) nevyváželi do Společenství výrobky popsané v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

že nejsou ve spojení s žádným z vývozců nebo výrobců v ČLR nebo Thajsku, jejichž výrobky podléhají antidumpingovým opatřením uloženým uvedeným nařízením, a

že po uvedeném období šetření skutečně vyváželi do Společenství dotčené výrobky, na něž se vztahují opatření, nebo se smluvně neodvolatelně zavázali k vývozu podstatného množství výrobků do Společenství.

(5)

Formulář žádosti byl zaslán všem devíti žadatelům, kteří byli též požádáni o předložení důkazů svědčících o tom, že splňují tři výše uvedená kritéria.

(6)

Společnostem splňujícím tato tři kritéria lze prostřednictvím změny příloh I a II nařízení (ES) č. 1425/2006 přiznat celní sazbu použitelnou pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku, tj. 8,4 % pro čínské společnosti a 7,9 % pro thajské společnosti.

(7)

Čtyři společnosti (dvě čínské a dvě thajské) žádající o status nového vyvážejícího výrobce neodpověděly na zaslaný formulář žádosti. Nebylo tudíž možné ověřit, zda tyto společnosti splňují kritéria uvedená v článku 2 nařízení (ES) č. 1425/2006, a jejich žádosti bylo nutné zamítnout.

(8)

Dvě společnosti zaslaly informace, o nichž bylo zjištěno, že jsou neúplné. Proto nebylo možné ověřit, zda tyto společnosti splňují kritéria uvedená v článku 2 nařízení (ES) č. 1425/2006, a jejich žádosti bylo nutné zamítnout.

(9)

O jedné čínské společnosti bylo zjištěno, že je ve spojení se společností, na kterou se vztahují antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1425/2006, a její žádost o status nového vyvážejícího výrobce tak byla zamítnuta kvůli nesplnění jednoho z výše vyjmenovaných kritérií.

(10)

Žádost další čínské společnosti byla zamítnuta, protože tato společnost nemá vlastní výrobní zařízení, a nelze ji tedy považovat za vyvážejícího výrobce.

(11)

Důkazy předložené zbývajícím vyvážejícím výrobcem (thajská společnost) se pokládají za dostatečné pro přiznání celní sazby použitelné pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku (tj. 7,9 % pro thajské společnosti), a tedy pro doplnění této společnosti do seznamu vyvážejících výrobců v příloze II (dále jen „příloha“) nařízení (ES) č. 1425/2006.

(12)

Žadatelé, kteří spolupracovali, a výrobní odvětví Společenství byli informováni o výsledcích šetření a měli příležitost předložit připomínky.

(13)

Veškerá tvrzení a podání zúčastněných stran byla analyzována a v odůvodněných případech náležitě zohledněna.

C.   UPŘESNĚNÍ A OPRAVA

(14)

Útvary Komise byly upozorněny, že výraz „tloušťka sáčku“ by mohl vést k obtížím při celním odbavování. Rozhodla proto, že se tohoto nařízení využije k vyjasnění této otázky a rovněž k opravě chybného odkazu v článku 2 nařízení (ES) č. 1425/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1425/2006 se mění takto:

i)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu plastových pytlů a sáčků obsahujících nejméně 20 % hmotnostních polyethylenu a s fólií o tloušťce nejvýše 100 mikrometrů (μm) pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska kódů KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 a ex 3923 29 90 (kódy TARIC 3923210020, 3923291020 a 3923299020).“;

ii)

V článku 2 se slova „změnit čl. 1 odst. 3“

nahrazují slovy „změnit čl. 1 odst. 2“.

iii)

V příloze II se do seznamu výrobců v Thajsku za řádek týkající se K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD vkládá nový řádek, který zní:

Společnost

Město

„POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD

Samutsakorn“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 270, 29.9.2006, s. 4.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1357/2007

ze dne 21. listopadu 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. listopadu 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 21. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

125,5

MA

50,6

MK

46,0

TR

87,1

ZZ

77,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

80,6

ZZ

110,6

0709 90 70

MA

51,5

TR

92,6

ZZ

72,1

0709 90 80

EG

336,4

ZZ

336,4

0805 20 10

MA

68,0

ZZ

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

81,7

TR

76,2

UY

83,0

ZZ

71,8

0805 50 10

AR

63,9

TR

99,6

ZA

54,7

ZZ

72,7

0808 10 80

AR

87,7

BR

82,0

CA

88,9

CL

86,0

CN

86,8

MK

30,6

US

101,3

ZA

81,4

ZZ

80,6

0808 20 50

AR

48,9

CN

46,6

TR

110,8

ZZ

68,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1358/2007

ze dne 21. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1725/2003 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 14. září 2002.

(2)

Dne 30. listopadu 2006 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 Provozní segmenty (dále jen „IFRS 8“). Standard IFRS 8 stanoví požadavky na zveřejnění informací o provozních segmentech účetní jednotky. IFRS 8 nahrazuje mezinárodní účetní standard (IAS) 14 Vykazování podle segmentů.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že standard IFRS 8 splňuje technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nařízení (ES) č. 1725/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1725/2003

„se vkládá mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 Provozní segmenty“, jak je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Podniky začnou standard IFRS 8 uvedený v příloze tohoto nařízení uplatňovat nejpozději prvním dnem účetního období 2009.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 261, 13.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 611/2007 (Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 49).


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

IFRS 8

IFRS 8 — Provozní segmenty

„Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití (‚fair dealing‘). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org“

MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8

Provozní segmenty

HLAVNÍ ZÁSADA

1.

Účetní jednotka zveřejní ve své účetní závěrce informace, které uživatelům umožní posoudit povahu a finanční dopady podnikatelských aktivit, jimiž se daná účetní jednotka zabývá, a ekonomického prostředí, v němž působí.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

2.

Tento IFRS se vztahuje na:

a)

vlastní účetní závěrku účetní jednotky:

i)

jejíž dluhové nástroje nebo nástroje vlastního kapitálu se obchodují na veřejném trhu (tuzemské nebo zahraniční burze nebo na mimoburzovním trhu, včetně místních a regionálních trhů), nebo

ii)

která podává nebo je v procesu podávání účetní závěrky komisi pro cenné papíry nebo jiným regulačním orgánům pro účely vydání jakékoliv třídy nástrojů na veřejném trhu, a

b)

konsolidovanou účetní závěrku skupiny s mateřským podnikem:

i)

jehož dluhové nástroje nebo nástroje vlastního kapitálu se obchodují na veřejném trhu (tuzemské nebo zahraniční burze nebo na mimoburzovním trhu, včetně místních a regionálních trhů), nebo

ii)

který podává nebo je v procesu podávání účetní závěrky komisi pro cenné papíry nebo jiným regulačním orgánům pro účely vydání jakékoliv třídy nástrojů na veřejném trhu.

3.

Pokud se účetní jednotka, která nemusí používat tento IFRS, rozhodne zveřejnit informace o segmentech, jež nejsou v souladu s tímto IFRS, neoznačí takovéto údaje jako informace o segmentech.

4.

Obsahuje-li účetní závěrka konsolidovanou účetní závěrku mateřského podniku, na nějž se vztahuje oblast působnosti tohoto IFRS, jakož i vlastní účetní závěrku mateřského podniku, informace o segmentech se vyžadují pouze v konsolidované účetní závěrce.

PROVOZNÍ SEGMENTY

5.

Provozním segmentem je složka účetní jednotky:

a)

která se zabývá podnikatelskými aktivitami, v souvislosti s nimiž mohou vzniknout výnosy a náklady (včetně výnosů a nákladů spojených s transakcemi s jinou složkou téže účetní jednotky);

b)

jejíž provozní výsledky jsou pravidelně ověřovány hlavní vedoucí osobou účetní jednotky s rozhodovací pravomocí za účelem vydávání rozhodnutí o prostředcích, jež mají být segmentu přiděleny, a posuzování jeho výkonnosti a

c)

pro niž jsou dostupné samostatné finanční údaje.

Provozní segment se může zabývat podnikatelskými aktivitami, v souvislosti s nimiž musel až dosud dosahovat výnosů, provozními segmenty mohou být např. činnosti spojené se zakládáním podniku před dosažením výnosů.

6.

Ne každá část účetní jednotky je nutně provozním segmentem či jeho částí. Např. ústředí společnosti nebo některá provozní oddělení nemusí dosahovat výnosů či mohou dosahovat pouze výnosů spojených s činnostmi účetní jednotky a nejsou provozními segmenty. Pro účely tohoto IFRS se za provozní segmenty nepovažují plány účetní jednotky týkající se požitků po skončení pracovního poměru.

7.

Výraz „hlavní vedoucí osoba s rozhodovací pravomocí“ označuje funkci, ne nutně manažera s určitým označením. Touto funkcí je přidělování prostředků provozním segmentům dané účetní jednotky a posuzování jejich výkonnosti. Často je hlavní vedoucí osobou účetní jednotky s rozhodovací pravomocí její generální ředitel nebo hlavní vedoucí pracovník, může to však být skupina výkonných ředitelů či jiných osob.

8.

U mnoha účetních jednotek provozní segmenty jednoznačně vymezují tři charakteristiky provozních segmentů popsané v odstavci 5. Účetní jednotka však může vypracovávat zprávy, v nichž jsou její podnikatelské aktivity prezentovány mnoha způsoby. Pokud hlavní vedoucí osoba s rozhodovací pravomocí používá více než jeden soubor informací o segmentech, mohou jeden soubor složek vymezovat jako provozní segmenty dané účetní jednotky jiné faktory, včetně povahy podnikatelských aktivit každé složky, existence manažerů, kteří jsou za tyto segmenty odpovědní, a informací předkládaných správní radě.

9.

Obecně má každý provozní segment manažera, který je přímo odpovědný hlavní vedoucí osobě s rozhodovací pravomocí a který s touto osobou udržuje pravidelné styky za účelem projednávání hlavní (provozní) činnosti, finančních výsledků, prognóz nebo plánů pro daný segment. Výraz „manažer segmentu“ označuje funkci, ne nutně manažera s určitým označením. U některých provozních segmentů může být hlavní vedoucí osoba s rozhodovací pravomocí rovněž manažerem segmentu. Jeden manažer může být manažerem segmentu pro více než jeden provozní segment. Pokud se charakteristiky popsané v odstavci 5 vztahují na více než jeden soubor složek organizace, existuje však pouze jeden soubor, za nějž jsou odpovědní manažeři segmentu, představuje tento soubor složek provozní segmenty.

10.

Charakteristiky uvedené v odstavci 5 se mohou vztahovat na dva či více překrývajících se souborů složek, za něž odpovídají manažeři. Na tuto strukturu se někdy odkazuje jako na maticovou formu organizace. V některých účetních jednotkách jsou například určití manažeři odpovědní za různé skupiny výrobků a služeb na celém světě, zatímco ostatní manažeři odpovídají za určité zeměpisné oblasti. Hlavní vedoucí osoba s rozhodovací pravomocí pravidelně ověřuje provozní výsledky obou souborů složek a pro oba soubory jsou k dispozici finanční údaje. V tomto případě účetní jednotka stanoví, který soubor složek představuje provozní segmenty, a to s odkazem na hlavní zásadu.

POVINNĚ VYKAZOVANÉ SEGMENTY

11.

Účetní jednotka vykazuje samostatně informace o každém provozním segmentu, který:

a)

byl vymezen v souladu s odstavci 5–10 nebo vyplývá z agregace dvou či více těchto segmentů v souladu s odstavcem 12 a

b)

překračuje kvantitativní limity uvedené v odstavci 13.

Odstavce 14–19 upřesňují další situace, kdy se informace o jednotlivých provozních segmentech vykazují samostatně.

Kritéria pro agregaci

12.

Provozní segmenty často vykazují obdobnou dlouhodobou finanční výkonnost, mají-li obdobné ekonomické rysy. Například u dvou provozních segmentů se očekávají obdobné dlouhodobé průměrné hrubé marže, jsou-li jejich ekonomické rysy obdobné. Dva nebo více provozních segmentů lze agregovat do jednoho provozního segmentu, pokud je tato agregace v souladu s hlavní zásadou tohoto IFRS, segmenty mají obdobné ekonomické rysy a jsou si podobné v každém z těchto hledisek:

a)

charakter výrobků a služeb;

b)

charakter výrobního procesu;

c)

typy nebo třídy odběratelů výrobků a služeb;

d)

použité metody distribuce výrobků nebo poskytování služeb a

e)

pokud přichází v úvahu, charakter regulačního prostředí, např. bankovnictví, pojišťovnictví nebo veřejně prospěšné společnosti.

Kvantitativní limity

13.

Účetní jednotka vykazuje samostatně informace o provozním segmentu, který splňuje kterýkoliv z těchto kvantitativních limitů:

a)

jeho vykazované výnosy, včetně prodejů externím odběratelům a prodejů nebo převodů mezi jednotlivými segmenty, tvoří 10 procent a více součtu výnosů (vnitřních a externích) všech provozních segmentů;

b)

absolutní částka jeho vykázaného zisku nebo ztráty tvoří 10 procent a více i) součtu vykázaného zisku všech provozních segmentů, jež nevykázaly ztrátu, a ii) součtu vykázaných ztrát všech provozních segmentů, jež vykázaly ztrátu;

c)

jeho aktiva tvoří 10 procent a více součtu aktiv všech provozních segmentů.

Provozní segmenty, které nesplňují kterýkoliv z těchto kvantitativních limitů, je možno považovat za povinně vykazované a údaje o nich lze zveřejňovat samostatně, pokud se vedení domnívá, že by informace o segmentech byly užitečné pro uživatele účetní závěrky.

14.

Účetní jednotka může spojovat informace o provozních segmentech, které nesplňují kvantitativní limity, s informacemi o ostatních provozních segmentech nesplňujících kvantitativní limity za účelem vytvoření povinně vykazovaného segmentu pouze tehdy, mají-li provozní segmenty obdobné ekonomické rysy a shodnou většinu kritérií pro agregaci uvedených v odstavci 12.

15.

Jestliže celkové externí výnosy vykazované provozními segmenty činí méně než 75 procent celkových výnosů účetní jednotky, vymezují se další provozní segmenty jako povinně vykazované segmenty (i když nesplňují kritéria stanovená v odstavci 13), dokud do povinně vykazovaných segmentů není zahrnuto alespoň 75 procent výnosů účetní jednotky.

16.

V odsouhlasení podle odstavce 28 se informace o ostatních podnikatelských aktivitách a provozních segmentech, které nejsou povinně vykazované, sloučí a zveřejní v kategorii „všechny ostatní segmenty“ odděleně od ostatních dorovnávacích položek. Zdroje výnosů zahrnutých do kategorie „všechny ostatní segmenty“ je nutno popsat.

17.

Jestliže vedení usoudí, že provozní segment vymezený jako povinně vykazovaný segment v bezprostředně předcházejícím období bude významný i v budoucnosti, informace o tomto segmentu budou v běžném období i nadále vykazovány samostatně, a to i tehdy, jestliže daný segment již nesplňuje kritéria pro povinné vykazování uvedená v odstavci 13.

18.

Jestliže je segment v souladu s kvantitativními limity nově vymezen jako povinně vykazovaný v běžném období, je třeba údaje o tomto segmentu za předcházející období uváděné pro srovnání přepočíst za účelem zobrazení nového povinně vykazovaného segmentu jako samostatného segmentu, a to i v případě, že tento segment v minulém období nesplňoval kritéria pro povinné vykazování uvedená v odstavci 13, ledaže potřebné informace nejsou dostupné a náklady na jejich vypracování by byly příliš vysoké.

19.

Pro počet povinně vykazovaných segmentů, o nichž účetní jednotka zveřejňuje informace samostatně, může existovat určitý vhodný limit, při jehož překročení mohou být informace o segmentech příliš podrobné. Ačkoliv žádný přesný limit nebyl stanoven, v případě, že počet segmentů, které jsou povinně vykazovanými segmenty podle odstavců 13–18, vzroste nad deset, účetní jednotka by měla zvážit, zda bylo dosaženo vhodného limitu.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

20.

Účetní jednotka zveřejní ve své účetní závěrce informace, které uživatelům umožní posoudit povahu a finanční dopady podnikatelských aktivit, jimiž se daná účetní jednotka zabývá, a ekonomického prostředí, v němž působí.

21.

Za účelem uskutečňování zásady uvedené v odstavci 20 zveřejňuje účetní jednotka níže uvedené informace pro každé období, za něž předkládá výsledovku:

a)

všeobecné informace uvedené v odstavci 22;

b)

informace o vykazovaném zisku nebo ztrátě segmentu, včetně specifikovaných výnosů a nákladů zahrnutých do vykazovaného zisku nebo ztráty segmentu, o aktivech a pasivech segmentu a o způsobu oceňování, jak je uvedeno v odstavcích 23–27, a

c)

odsouhlasení součtů výnosů jednotlivých segmentů, jejich vykazovaného zisku nebo ztráty, aktiv a pasiv a ostatních významných položek segmentů s odpovídajícími částkami účetní jednotky, jak je uvedeno v odstavci 28.

Odsouhlasení částek v rozvaze pro povinně vykazované segmenty s částkami v rozvaze účetní jednotky se vyžaduje ke každému rozvahovému dni. Údaje za minulé období se přepočítají podle odstavců 29 a 30.

Všeobecné informace

22.

Účetní jednotka zveřejní tyto všeobecné informace:

a)

faktory použité k vymezení povinně vykazovaných segmentů účetní jednotky, včetně základu organizace (např. zda se vedení rozhodlo organizovat účetní jednotku na základě rozdílů ve výrobcích a službách, zeměpisných oblastech, regulačním prostředí nebo na základě kombinace faktorů a zda byly provozní segmenty agregovány), a

b)

typy výrobků a služeb, z nichž jednotlivé povinně vykazované segmenty odvozují své příjmy.

Informace o zisku nebo ztrátě, aktivech a pasivech

23.

Účetní jednotka uvádí pro každý povinně vykazovaný segment vyčíslený zisk nebo ztrátu a celková aktiva. Účetní jednotka uvádí pro každý povinně vykazovaný segment oceněná pasiva, je-li tento údaj pravidelně předkládán hlavní vedoucí osobě s rozhodovací pravomocí. Pro každý povinně vykazovaný segment účetní jednotka zveřejňuje rovněž níže uvedené informace, jsou-li specifikované částky zahrnuty do vyčísleného zisku nebo ztráty segmentu ověřovaných hlavní vedoucí osobou nebo jsou-li jinak pravidelně předkládány této osobě, a to i v případě, že nejsou zahrnuty do vyčísleného zisku nebo ztráty segmentu:

a)

výnosy od externích odběratelů;

b)

výnosy z transakcí s ostatními provozními segmenty téže účetní jednotky;

c)

úrokové výnosy;

d)

úrokové náklady;

e)

odpisy a amortizace;

f)

významné položky příjmů a nákladů zveřejňované v souladu s odstavcem 86 IAS 1 Prezentace účetní závěrky;

g)

podíly účetní jednotky na zisku nebo ztrátě přidružených a společných podniků zachycených ekvivalenční metodou;

h)

daňový náklad nebo výnos a

i)

významné nepeněžní položky mimo odpisů a amortizace.

Pro každý povinně vykazovaný segment účetní jednotka vykazuje úrokové výnosy odděleně od úrokových nákladů, nepochází-li většina výnosů segmentu z úroků a pokud se hlavní vedoucí osoba s rozhodovací pravomocí při posuzování výkonnosti segmentu a vydávání rozhodnutí o prostředcích, jež mají být segmentu přiděleny, nespoléhá především na čisté úrokové výnosy. V tomto případě účetní jednotka může vykazovat úrokový výnos segmentu očištěný od úrokových nákladů a informovat o této skutečnosti.

24.

Pro každý povinně vykazovaný segment účetní jednotka zveřejní níže uvedené informace, jsou-li specifikované částky zahrnuty do oceněných aktiv segmentu ověřovaných hlavní vedoucí osobou s rozhodovací pravomocí nebo jinak pravidelně předkládaných této osobě, a to i v případě, že nejsou zahrnuty do oceněných aktiv segmentu:

a)

částka investic do přidružených a společných podniků zachycená ekvivalenční metodou a

b)

částky přírůstků dlouhodobých aktiv (1) jiných než finanční nástroje, odložené daňové pohledávky, aktiva v podobě požitků po skončení pracovního poměru (viz IAS 19 Zaměstnanecké požitky odstavce 54–58) a nároky vzniklé na základě pojistných smluv.

OCEŇOVÁNÍ

25.

Částkou každé vykazované položky segmentu je vyčíslený údaj předložený hlavní vedoucí osobě s rozhodovací pravomocí za účelem vydání rozhodnutí o přidělení prostředků danému segmentu a posouzení jeho výkonnosti. Úpravy a vyloučení provedené při sestavování účetní závěrky účetní jednotky a rozvržení výnosů, nákladů a zisků nebo ztrát jsou zahrnuty do vyčíslení vykazovaného zisku nebo ztráty segmentu pouze tehdy, jsou-li zahrnuty do vyčísleného zisku nebo ztráty segmentu, které používá hlavní vedoucí osoba s rozhodovací pravomocí. Obdobně se pro daný segment vykazují pouze aktiva a pasiva, která jsou zahrnuta do oceněných aktiv a pasiv segmentu, které používá hlavní vedoucí osoba s rozhodovací pravomocí. Jsou-li přiřazeny částky vykazovanému zisku nebo ztrátě segmentu, jeho aktivům nebo pasivům, tyto částky se alokují na segment na přiměřeném základě.

26.

Pokud hlavní vedoucí osoba s rozhodovací pravomocí používá při posuzování výkonnosti segmentu a rozhodování o přidělení prostředků pouze jeden údaj o zisku nebo ztrátě provozního segmentu a o jeho aktivech nebo pasivech, vykazují se zisk nebo ztráta segmentu, jeho aktiva a pasiva u těchto údajů. Pokud hlavní vedoucí osoba s rozhodovací pravomocí používá více než jeden údaj o zisku nebo ztrátě provozního segmentu, jeho aktivech nebo pasivech, jsou vykazovanými údaji ty informace, u nichž má vedení za to, že jsou stanoveny podle zásad oceňování, jež jsou nejvíce v souladu se zásadami použitými při oceňování příslušných částek v účetní závěrce účetní jednotky.

27.

Pro každý povinně vykazovaný segment účetní jednotka vysvětlí vyčíslení zisku nebo ztráty segmentu a ocenění jeho aktiv a pasiv. Účetní jednotka zveřejní alespoň tyto informace:

a)

bázi účetnictví pro veškeré transakce mezi povinně vykazovanými segmenty;

b)

povahu jakýchkoli rozdílů mezi vyčíslením zisku nebo ztráty povinně vykazovaných segmentů a ziskem nebo ztrátou účetní jednotky před daňovým nákladem nebo výnosem a ukončenými činnostmi (nejsou-li zjevné z odsouhlasení podle odstavce 28). Tyto rozdíly mohou zahrnovat účetní pravidla a pravidla alokace nákladů vzniklých na centrální úrovni, která jsou nezbytná pro pochopení informací o vykazovaném segmentu;

c)

povahu jakýchkoli rozdílů mezi oceněním aktiv povinně vykazovaných segmentů a aktiv účetní jednotky (nejsou-li zjevné z odsouhlasení podle odstavce 28). Tyto rozdíly mohou zahrnovat účetní pravidla a pravidla alokace společně používaných aktiv, která jsou nezbytná pro pochopení informací o vykazovaném segmentu;

d)

povahu jakýchkoli rozdílů mezi oceněním pasiv povinně vykazovaných segmentů a pasiv účetní jednotky (nejsou-li zjevné z odsouhlasení podle odstavce 28). Tyto rozdíly mohou zahrnovat účetní pravidla a pravidla alokace společně používaných pasiv, která jsou nezbytná pro pochopení informací o vykazovaném segmentu;

e)

povahu jakýchkoliv změn metod oceňování použitých k určení zisku nebo ztráty vykazovaného segmentu oproti minulému období a případný účinek těchto změn na vyčíslení zisku nebo ztráty segmentu;

f)

povahu a účinek jakékoliv nesymetrické alokace na povinně vykazované segmenty. Účetní jednotka může např. alokovat na segment odpisové náklady, aniž byla tomuto segmentu přiřazena příslušná odepisovatelná aktiva.

Odsouhlasení

28.

Účetní jednotka odsouhlasí veškeré tyto údaje:

a)

součet výnosů povinně vykazovaných segmentů s výnosy účetní jednotky;

b)

součet vyčísleného zisku nebo ztráty povinně vykazovaných segmentů se ziskem nebo ztrátou účetní jednotky před daňovým nákladem (daňovým výnosem) a ukončenými činnostmi. Pokud však účetní jednotka alokuje na povinně vykazované segmenty takové položky jako daňový náklad (daňový výnos), může účetní jednotka odsouhlasit součet vyčísleného zisku nebo ztráty segmentů se ziskem nebo ztrátou účetní jednotky po těchto položkách;

c)

součet aktiv povinně vykazovaných segmentů s aktivy účetní jednotky;

d)

součet pasiv povinně vykazovaných segmentů s pasivy účetní jednotky, jsou-li pasiva segmentu vykazována v souladu s odstavcem 23;

e)

součet částek veškerých dalších významných položek zveřejněných informací pro povinně vykazované segmenty s příslušnou částkou pro účetní jednotku.

Veškeré významné dorovnávací položky jsou vymezeny a popsány samostatně. Je nutno např. samostatně vymezit a popsat částku každé významné úpravy nezbytné k odsouhlasení zisku nebo ztráty povinně vykazovaných segmentů se ziskem nebo ztrátou účetní jednotky vyplývající z různých účetních pravidel.

Přehodnocení dříve vykázaných informací

29.

Pokud účetní jednotka změní strukturu své vnitřní organizace tak, že dojde ke změně složení povinně vykazovaných segmentů, je nutno přepočítat příslušné údaje pro předchozí období, včetně mezitímních období, ledaže tyto informace nejsou dostupné a náklady na jejich vypracování by byly příliš vysoké. Zjištění, zda informace nejsou dostupné a zda by náklady na jejich vypracování byly příliš vysoké, se provede pro každou jednotlivou zveřejňovanou položku. Po změně složení povinně vykazovaných segmentů účetní jednotka zveřejní, zda provedla přepočet příslušných položek informací o jednotlivých segmentech pro předchozí období.

30.

Jestliže účetní jednotka změnila strukturu své vnitřní organizace tak, že došlo ke změně složení povinně vykazovaných segmentů a jestliže informace o jednotlivých segmentech pro předchozí období, včetně mezitímních období, nejsou přepočítány tak, aby odrážely změny, účetní jednotka zveřejní v roce, v němž ke změně dojde, informace o segmentu pro běžné období na starém i novém základě tvorby segmentů, ledaže potřebné informace nejsou dostupné a náklady na jejich vypracování by byly příliš vysoké.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O CELÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE

31.

Odstavce 32–34 se vztahují na všechny účetní jednotky podléhající tomuto IFRS, včetně účetních jednotek, které mají jediný povinně vykazovaný segment. Některé podnikatelské činnosti účetních jednotek nejsou organizovány na základě rozdílů v příslušných výrobcích a službách nebo rozdílů v zeměpisných oblastech činností. Takovéto povinně vykazované segmenty účetní jednotky mohou vykazovat výnosy ze širokého spektra v zásadě odlišných výrobků a služeb nebo v zásadě stejné výrobky a služby může poskytovat více než jeden z jejích povinně vykazovaných segmentů. Obdobně mohou povinně vykazované segmenty účetní jednotky držet aktiva v různých zeměpisných oblastech a vykazovat výnosy od odběratelů z různých zeměpisných oblastí nebo ve stejné zeměpisné oblasti může působit více než jeden z jejích povinně vykazovaných segmentů. Informace vyžadované podle odstavců 32–34 se uvádějí pouze tehdy, nejsou-li poskytnuty jako součást informací o povinně vykazovaných segmentech podle požadavků tohoto IFRS.

Informace o výrobcích a službách

32.

Účetní jednotka vykazuje výnosy od externích odběratelů pro každý výrobek a službu či pro každou skupinu obdobných výrobků a služeb, ledaže potřebné informace nejsou dostupné a náklady na jejich vypracování by byly příliš vysoké, v tomto případě zveřejní informaci o této skutečnosti. Částky vykazovaných výnosů jsou založeny na finančních údajích použitých k sestavení účetní závěrky jednotky.

Informace o zeměpisných oblastech

33.

Účetní jednotka uvede následující zeměpisné informace, ledaže potřebné informace nejsou dostupné a náklady na jejich vypracování by byly příliš vysoké:

a)

výnosy od externích odběratelů i) přiřazené zemi domicilu účetní jednotky a ii) přiřazené všem ostatním cizím zemím celkem, z nichž účetní jednotce plynou výnosy. Jsou-li výnosy od externích odběratelů přiřazené jednotlivé cizí zemi významné, zveřejní se informace o těchto výnosech samostatně. Účetní jednotka zveřejní informace o základu pro alokování výnosů od externích odběratelů na jednotlivé země;

b)

dlouhodobá aktiva (2) jiná než finanční nástroje, odložené daňové pohledávky, aktiva v podobě požitků po skončení pracovního poměru a nároky vzniklé na základě pojistných smluv i) umístěná v zemi domicilu účetní jednotky a ii) umístěná ve všech ostatních cizích zemích celkem, v nichž účetní jednotka drží aktiva. Jsou-li aktiva v jednotlivé cizí zemí významná, informace o těchto aktivech se zveřejní samostatně.

Vykazované částky jsou založeny na finančních údajích použitých k sestavení účetní závěrky účetní jednotky. Nejsou-li potřebné informace dostupné a náklady na jejich vypracování by byly příliš vysoké, zveřejní se informace o této skutečnosti. Kromě informací vyžadovaných podle tohoto odstavce může účetní jednotka uvést dílčí součty zeměpisných informací o skupinách zemí.

Informace o hlavních odběratelích

34.

Účetní jednotka poskytne informace o tom, nakolik je závislá na svých hlavních odběratelích. Jestliže výnosy z transakcí s jedním externím odběratelem činí 10 procent a více výnosů účetní jednotky, účetní jednotka zveřejní informaci o této skutečnosti, celkovou částku výnosů od každého takového odběratele a identifikaci segmentu nebo segmentů vykazujících výnosy. Účetní jednotka nemusí zveřejňovat informace o totožnosti hlavního odběratele nebo o částce výnosů, kterou jednotlivé segmenty u tohoto odběratele vykazují. Pro účely tohoto IFRS se za jednoho odběratele považuje skupina subjektů, o nichž je vykazující účetní jednotce známo, že jsou pod společnou kontrolou, a správní orgány (ústřední, jednotlivých států, provincií, územních celků, místní nebo zahraniční) a subjekty, o nichž je vykazující účetní jednotce známo, že je tyto správní orgány kontrolují.

DATUM PŘECHODU A DATUM ÚČINNOSTI

35.

Účetní jednotka použije tento IFRS v roční účetní závěrce za období počínající 1. lednem 2009 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Jestliže účetní jednotka použije tento IFRS ve své účetní závěrce za období před 1. lednem 2009, zveřejní informaci o této skutečnosti.

36.

Informace o jednotlivých segmentech za předchozí roky, které jsou uvedeny jako srovnávací informace pro první rok používání tohoto standardu, se přepočítají, aby splňovaly požadavky tohoto IFRS, ledaže potřebné informace nejsou dostupné a náklady na jejich vypracování by byly příliš vysoké.

ZRUŠENÍ PLATNOSTI IAS 14

37.

Tento IFRS nahrazuje IAS 14 Vykazování podle segmentů.


(1)  V případě aktiv klasifikovaných na základě jejich likvidnosti jsou dlouhodobými aktivy taková aktiva, která zahrnují částky, jejichž zpětná získatelnost se předpokládá za déle než 12 měsíců po rozvahovém dni.

(2)  V případě aktiv klasifikovaných na základě jejich likvidnosti jsou dlouhodobými aktivy taková aktiva, která zahrnují částky, jejichž zpětná získatelnost se předpokládá za déle než 12 měsíců po rozvahovém dni.

Dodatek A

Definovaný výraz

Tento dodatek je nedílnou součástí IFRS.

Provozní segment

Provozním segmentem je složka účetní jednotky:

a)

která se zabývá podnikatelskými aktivitami, v souvislosti s nimiž mohou vzniknout výnosy a náklady (včetně výnosů a nákladů spojených s transakcemi s jinou složkou téže účetní jednotky);

b)

jejíž provozní výsledky jsou pravidelně ověřovány hlavní vedoucí osobou účetní jednotky s rozhodovací pravomocí za účelem vydávání rozhodnutí o prostředcích, jež mají být segmentu přiděleny, a posuzování jeho výkonnosti a

c)

pro niž jsou dostupné samostatné finanční údaje.

Dodatek B

Změny v jiných IFRS

Změny z tohoto dodatku se použijí pro účetní období počínající 1. lednem 2009 nebo později. Použije-li účetní jednotka tento IFRS pro dřívější období, tyto změny se použijí pro tato dřívější období. V pozměněných odstavcích je nové znění podtrženo a zrušený text je přeškrtnut.

B1

Odkazy na IAS 14 Vykazování podle segmentů jsou pozměněny na IFRS 8 Provozní segmenty v těchto odstavcích:

odstavec 20 IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka,

odst. 130 písm. d) bod i) IAS 36 Snížení hodnoty aktiv.

B2

V IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená za účelem prodeje a ukončené činnosti se odstavec 41 mění takto:

„41.

Účetní jednotka zveřejní následující informace v poznámkách pro období, v němž bylo dlouhodobé aktivum (nebo vyřazovaná skupina) buď klasifikováno jako držené za účelem prodeje nebo prodáno:

d)

bude-li to možné, povinně vykazovaný segment, v němž se dlouhodobé aktivum (nebo vyřazovaná skupina) vykazuje v souladu s IAS 14 Vykazování podle segmentů IFRS 8 Provozní segmenty .“

B3

V IFRS 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů se odstavec 21 mění takto:

21.

Účetní jednotka určí účetní pravidla pro přiřazování aktiv z průzkumu a vyhodnocení k penězotvorným jednotkám nebo skupinám penězotvorných jednotek za účelem posouzení těchto aktiv na snížení hodnoty. Každá penězotvorná jednotka nebo skupina, k níž je aktivum z průzkumu a vyhodnocení přiřazeno, nesmí být větší než segment založený buď na prvotním, nebo druhotném formátu vykazování účetní jednotky provozní segment stanovený v souladu s IAS 14 Vykazování podle segmentů IFRS 8 Provozní segmenty .

B4

V IAS 2 Zásoby se odstavce 26 a 29 mění takto:

„26.

Zásoby používané například v jednom provozním segmentu podnikání mohou mít v účetní jednotce jiné použití než stejný typ zásob používaný v účetní jednotce v jiném provozním segmentu podnikání. Samotný rozdíl v geografickém umístění zásob (nebo v příslušných daňových pravidlech) však neopravňuje k používání rozdílných nákladových vzorců.“

„29.

Zásoby jsou obvykle odepisovány na úroveň čisté realizovatelné hodnoty na bázi individuálního přecenění. Za určitých okolností však může být vhodné seskupovat podobné nebo vzájemně související položky. To může být případ takových položek zásob, které se vztahují ke stejné výrobkové řadě, které mají podobný účel nebo konečné užití a vyrábějí se a prodávají ve stejné geografické oblasti, a které nemohou být prakticky oceněny, aniž by byly oceněny i jiné položky výrobkové řady. Není vhodné snižovat ocenění zásob na základě klasifikace zásob, například hotových výrobků nebo veškerých zásob v určitém odvětvovém nebo územním provozním segmentu. Obyčejně poskytovatelé služeb kumulují pořizovací náklady každé služby, pro kterou samostatně stanovují prodejní cenu. Proto se každá taková služba považuje za samostatnou položku.“

B5

V IAS 7 Výkazy peněžních toků se odstavec 50 mění takto:

„50.

Dodatečné informace mohou být pro uživatele významné pro pochopení finanční pozice a likvidity podniku. Zveřejnění těchto informací spolu s komentářem vedení je doporučeno a může zahrnovat:

d)

částku peněžních toků vzniklých z hlavní (provozní) činnosti, z investiční činnosti či z financování za každý é vykazované odvětví a územní povinně vykazovaný segment (viz IAS 14 Vykazování podle segmentů IFRS 8 Provozní segmenty).“

B6

V IAS 19 Zaměstnanecké požitky se příklad ilustrující odstavec 115 mění takto:

„Příklad ilustrující odstavec 115

Podnik ruší jeden ze provozních segmentů činnosti a zaměstnanci tohoto segmentu nebudou dostávat žádné další požitky …“

B7

V IAS 33 Zisk na akcii se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.

Tento standard se vztahuje na:

a)

vlastní účetní závěrku účetní jednotky:

i)

jejíž kmenové akcie nebo potenciální kmenové akcie se obchodují na veřejném trhu (tuzemské nebo zahraniční burze nebo na mimoburzovním trhu, včetně místních a regionálních trhů), nebo

ii)

která podává nebo je v procesu podávání účetní závěrky komisi pro cenné papíry nebo jiným regulačním orgánům pro účely vydání kmenových akcií na veřejném trhu, a

b)

konsolidovanou účetní závěrku skupiny s mateřským podnikem:

i)

jehož kmenové akcie nebo potenciální kmenové akcie se obchodují na veřejném trhu (tuzemské nebo zahraniční burze nebo na mimoburzovním trhu, včetně místních a regionálních trhů), nebo

ii)

který podává nebo je v procesu podávání účetní závěrky komisi pro cenné papíry nebo jiným regulačním orgánům pro účely vydání kmenových akcií na veřejném trhu.

B8

V IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví se odstavec 16 mění takto:

16.

Jako minimum zahrne účetní jednotka do poznámek ke svým mezitímním účetním výkazům následující informace, pokud jsou významné a nejsou zveřejněny jinde v mezitímní účetní závěrce. Standardně se informace vykazují hodnotově způsobem ‚od počátku roku k datu‘. Nicméně účetní jednotka zveřejní rovněž všechny události a transakce, které jsou významné pro porozumění aktuálnímu mezitímnímu období:

g)

následující výnosy a výsledky oborových nebo územních segmentů, podle toho, co je prvotním východiskem pro vykazování účetní jednotky podle segmentů informace o segmentu (zveřejnění dat informací o segmentu je požadováno v mezitímních závěrkách účetní jednotky pouze v případě, že IAS 14 Vykazování podle segmentů IFRS 8 Provozní segmenty požaduje zveřejnění dat informací o segmentu v roční účetní závěrce); :

i)

výnosy od externích odběratelů, jsou-li zahrnuty ve vyčísleném zisku nebo ztrátě segmentu ověřovaných hlavní vedoucí osobou s rozhodovací pravomocí či jsou jinak pravidelně předkládány hlavní vedoucí osobě s rozhodovací pravomocí,

ii)

mezisegmentové výnosy, jsou-li zahrnuty ve vyčísleném zisku nebo ztrátě segmentu ověřovaných hlavní vedoucí osobou s rozhodovací pravomocí či jsou jinak pravidelně předkládány hlavní vedoucí osobě s rozhodovací pravomocí,

iii)

vyčíslení zisku nebo ztráty segmentu,

iv)

celková aktiva, u nichž došlo k významné změně oproti částce zveřejněné v poslední roční účetní závěrce,

v)

popis rozdílů v základu tvorby segmentů nebo ve způsobu vyčíslování zisku nebo ztráty segmentu oproti poslední účetní závěrce,

vi)

odsouhlasení součtu vyčísleného zisku nebo ztráty jednotlivých povinně vykazovaných segmentů se ziskem nebo ztrátou účetní jednotky před daňovým nákladem (daňovým výnosem) a ukončenými činnostmi. Pokud však účetní jednotka alokuje na povinně vykazované segmenty takové položky jako daňový náklad (daňový výnos), může účetní jednotka odsouhlasit součet vyčísleného zisku nebo ztráty segmentů se ziskem nebo ztrátou účetní jednotky po těchto položkách. Významné dorovnávací položky jsou v tomto odsouhlasení vymezeny a popsány odděleně;

…“

B9

IAS 36 Snížení hodnoty aktiv se mění, jak je uvedeno níže.

Odstavec 80 se mění takto:

80.

Pro účely testování možného snížení hodnoty aktiva bude ke každé penězotvorné jednotce nebo skupině penězotvorných jednotek nabyvatele přiřazen goodwill nabytý při podnikové kombinaci od data akvizice, pokud se očekává, že tyto jednotky budou mít prospěch ze synergií kombinace, bez ohledu na to, zda jsou těmto jednotkám nebo skupinám jednotek přiřazena jiná aktiva nebo závazky nabývaného. Každá jednotka nebo skupina jednotek, ke které je přiřazen goodwill:

b)

nebude větší než provozní segment založený na primárním nebo sekundárním formátu vykazování určený podle IAS 14 Vykazování podle segmentů IFRS 8 Provozní segmenty .

Odstavec 129 se mění takto:

129.

Účetní jednotka, která vykazuje informace o segmentech podle IAS 14 Vykazování podle segmentů IFRS 8 Provozní segmenty , zveřejní o každém vykazovaném segmentu založeném na primárním formátu výkaznictví účetní jednotky následující informace:“.

V odstavci 130 se písm. c) bod ii) a písm. d) bod ii) mění takto:

130.

c) ii)

pokud podnik vykazuje informace o segmentech podle IAS 14 IFRS 8, vykazovaný segment, ke kterému aktivum patří, založený na primárním formátu výkaznictví účetní jednotky; “;

130.

d) ii)

částku ztráty ze snížení hodnoty nebo její zrušení pro třídy aktiv, a pokud podnik vykazuje informace o segmentech podle IAS 14 IFRS 8, pro vykazovaný segment na základě primárního formátu výkaznictví účetní jednotky; a“.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1359/2007

ze dne 21. listopadu 2007,

kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1) a zejména na čl. 33 odst. 12 a článek 41 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 1964/82 ze dne 20. července 1982, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Nařízení (ES) č. 1254/1999 stanovilo podmínky pro poskytování vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso a kritéria pro stanovení jejich výše.

(3)

S ohledem na situaci na trhu, hospodářskou situaci v odvětví hovězího a telecího masa a odbytové možnosti produktů v uvedeném odvětví je nutné stanovit podmínky, za kterých mohou být poskytovány zvláštní vývozní náhrady pro tyto produkty. Je zejména nutné stanovit takovéto podmínky pro některé jakosti masa, které pocházejí z vykostěných čtvrtí skotu samčího pohlaví.

(4)

Za účelem dodržení těchto cílů je nutné zavést zvláštní režim kontrol. Původ produktu může být prokázán předložením osvědčení podle vzoru uvedeného v příloze I nařízení Komise (ES) č. 433/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso (4).

(5)

Za účelem zajištění dodržování podmínek požadovaných pro poskytnutí náhrad je třeba stanovit, že se vývozní formality a popřípadě bourání a vykosťování v každém případě provádějí v tom členském státě, ve kterém byla zvířata poražena.

(6)

Je nutné stanovit, že poskytování zvláštní vývozní náhrady je podmíněno vývozem celkového množství vykostěných kusů ze čtvrtí podrobených kontrole. Avšak pokud jde o zadní čtvrtě, aby bylo dosaženo lepších cen ve Společenství, je vhodné stanovit některé výjimky z obecného pravidla, aniž by tím bylo ohroženo uvolnění trhu Společenství. Je vhodné určit okolnosti, za nichž není plně splněna podmínka vývozu celkového množství vykostěného masa, aniž by došlo ke ztrátě práva na náhradu. Tato možnost by měla být omezena, aby se zabránilo jejímu zneužití.

(7)

Pokud jde o lhůty a důkazy o vývozu, je nutné odkázat na nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (5).

(8)

Uplatnění režimu předzásobovacích skladů podle článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999 je neslučitelné s cílem tohoto nařízení. Tedy není nutné stanovit možnost, kdy se pro příslušné produkty uplatňuje režim stanovený v článku 40 uvedeného nařízení.

(9)

S ohledem na zvláštní povahu této náhrady by neměla být dovolena její náhrada a měla by být stanovena opatření pro identifikaci příslušných produktů.

(10)

Je vhodné stanovit způsob, jakým členské státy sdělí Komisi množství produktů, na které se vztahuje poskytování zvláštních vývozních náhrad.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotlivě balené vykostěné kusy z čerstvých nebo chlazených předních a zadních čtvrtí dospělého skotu samčího pohlaví o průměrném obsahu libového hovězího masa nejméně 55 % mají právo na poskytnutí zvláštních vývozních náhrad, pokud splňují podmínky tohoto nařízení.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„předními čtvrtěmi“ neoddělené nebo oddělené přední čtvrti, tak, jak jsou definované v doplňkových poznámkách 1.A písmen d) a e) kapitoly 2 kombinované nomenklatury, přímého nebo pistolového řezu;

b)

„zadními čtvrtěmi“ neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti, tak, jak jsou definované v doplňkových poznámkách 1.A písmen f) a g) kapitoly 2 kombinované nomenklatury, s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber, přímého nebo pistolového řezu.

Článek 3

1.   Hospodářský subjekt předloží příslušným orgánům určeným členskými státy prohlášení, ve kterém uvede, že vykostí přední nebo zadní čtvrti uvedené v článku 1, a to za podmínek stanovených tímto nařízením, a s výhradou článku 7 vyveze celkové množství vykostěných kusů, přičemž každý kus zabalí jednotlivě.

2.   Prohlášení obsahuje zejména popis a množství masa, které má být vykostěno.

K tomuto prohlášení je přiloženo osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze I nařízení (ES) č. 433/2007, vydané podle podmínek čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení. Poznámky B a C a kolonka 11 uvedeného osvědčení jsou však bezpředmětné. Článek 3 uvedeného nařízení se použije obdobně, dokud nebudou produkty podrobeny kontrole podle odstavce 3 tohoto článku.

3.   Při přijetí prohlášení příslušnými orgány, které do něj uvedou datum tohoto přijetí, jsou čtvrti určené k vykostění podrobeny kontrole těchto orgánů, které zjistí čistou hmotnost produktů a zapíší ji do kolonky 7 osvědčení uvedeného v odstavci 2.

Článek 4

S výjimkou případů vyšší moci je lhůta, během které musí být čtvrti vykostěny, 10 pracovních dnů ode dne přijetí prohlášení uvedeného v článku 3.

Článek 5

1.   Po vykostění předloží hospodářský subjekt příslušnému orgánu jedno nebo více „osvědčení o vykostěném mase“, jehož vzor je uveden v přílohách I a II a jehož kolonka 7 uvádí číslo osvědčení uvedeného v čl. 3 odst. 2.

2.   Čísla „osvědčení o vykostěném mase“ se uvedou v kolonce 9 osvědčení uvedeného v čl. 3 odst. 2. Řádně vyplněné osvědčení uvedené v čl. 3 odst. 2 je úřední cestou zasláno subjektu zodpovědnému za platbu vývozních náhrad poté, co byla „osvědčení o vykostěném mase“, která se vztahují na celkové množství zkontrolovaného vykostěného masa ze čtvrtí, schválena podle odstavce 1 tohoto článku.

3.   „Osvědčení o vykostěném mase“ musí být předložena po splnění celních formalit uvedených v článku 6.

4.   Vykosťování a splnění celních formalit spojených s vývozem se uskuteční v členském státě, ve kterém byla zvířata poražena.

Článek 6

1.   Celní formality spojené s vývozem ze Společenství pro dodávky podle článku 36 nařízení (ES) č. 800/1999 nebo pro uplatňování režimu uskladňování v celním skladu před vývozem podle nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 (6) se splní v členském státě, ve kterém bylo přijato prohlášení uvedené v článku 3.

2.   Celní orgány uvedou v kolonce 11 „osvědčení o vykostěném mase“ referenční číslo a datum prohlášení uvedených v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 800/1999.

3.   Po splnění celních formalit pro množství kusů určených k vývozu je toto „osvědčení o vykostěném mase“ úřední cestou zasláno subjektu zodpovědnému za platbu vývozních náhrad.

Článek 7

1.   Poskytování zvláštní náhrady závisí, s výjimkou případů vyšší moci, na vývozu celkového množství vykostěných kusů podrobených kontrole podle čl. 3 odst. 3 a uvedených v osvědčeních podle čl. 5 odst. 1.

2.   Hospodářský subjekt se však může rozhodnout, že nevyveze celkové množství vykostěných kusů ze zadních čtvrtí.

Pokud množství určené k vývozu představuje alespoň 95 % celkové hmotnosti kusů vykostěných pod kontrolou podle čl. 3 odst. 3, je možné získat zvláštní náhradu.

Pokud množství určené k vývozu nepředstavuje ani 95 % celkové hmotnosti vykostěných kusů, avšak činí alespoň 85 % celkové hmotnosti vykostěných kusů, výše zvláštní náhrady se snižuje.

O hodnotě této úpravy se rozhodne v rámci stanovení nebo změny příslušné náhrady. Částka je stanovena zejména s ohledem na hodnoty různých kusů masa, které pravděpodobně zůstanou na trhu Společenství.

3.   Kosti, silné šlachy, chrupavky, kousky loje a další odřezky po vykostění mohou být uváděny ve Společenství na trh.

4.   Hospodářský subjekt, který by chtěl využít jednu z voleb uvedených v odstavci 2, to musí uvést ve svém prohlášení podle čl. 3 odst. 1.

Kromě toho musí prohlášení uvedená v čl. 5 odst. 1 obsahovat:

a)

v kolonce 4 celkovou čistou hmotnost vykostěných kusů a případně i poznámku:

„použití čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1359/2007 – volba 95 %“ nebo

„použití čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1359/2007 – volba 85 %“;

b)

v kolonce 6 čistou hmotnost kusů určených k vývozu.

5.   Členské státy mohou omezit počet kusů, které se hospodářský subjekt rozhodne nevyvážet, na dva pro jedno vykosťování.

6.   Pokud je vyvážené množství menší než hmotnost uvedená v kolonce 6 osvědčení podle čl. 5 odst. 1, je zvláštní náhrada odpovídajícím způsobem snížena. Poměrné snížení odpovídá:

a)

pětinásobku stanoveného hmotnostního procentního rozdílu, pokud je zjištěný rozdíl mezi vyvezenou hmotností a hmotností uvedenou v kolonce 6 osvědčení podle čl. 5 odst. 1 menší než 10 %;

b)

v ostatních případech 80 % výše náhrady pro výrobky kódu KN 0201 30 00 9100 nebo KN 0201 30 00 9120, která platí ode dne uvedeného v kolonce 21 vývozní licence, na jejímž základě byly podle čl. 5 odst. 1 nebo podle čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999 splněny celní formality.

Sankce stanovené v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 800/1999 se neukládají v případech uvedených v tomto odstavci.

Článek 8

Odchylně od čl. 5 odst. 2 mohou členské státy stanovit:

a)

že jediné „osvědčení o vykostěném mase,“ které se vztahuje na celkové množství vykostěného masa, bude vydáno spolu s osvědčením uvedeným v čl. 3 odst. 2;

b)

že obě osvědčení uvedená v písmenu a) budou předložena současně po splnění celních formalit;

c)

že obě osvědčení uvedená v písmenu a) budou zaslána současně za podmínek stanovených v čl. 6 odst. 3.

Článek 9

1.   Členské státy stanoví podmínky kontroly a sdělí je Komisi. Přijmou nezbytná opatření, aby vyloučily záměnu příslušných produktů, zejména označením každého kusu.

2.   Kromě masa, na které se vztahuje toto nařízení, se může při vykosťování, úpravě a balení příslušného masa v prostorách, kde k vykosťování dochází, nacházet pouze maso vepřové.

3.   Současné vykosťování předních a zadních čtvrtí v jednom prostoru není povoleno.

4.   Sáčky, kartony nebo jiné obaly, do kterých jsou vykostěné kusy baleny, zapečetí příslušné orgány úředně a označí je údaji o vykostěném mase, zejména čistou hmotností, druhem a počtem kusů a sériovým číslem.

Článek 10

Pokud jde o osvědčení uvedená v čl. 5 odst. 1, která schválí příslušné orgány každého čtvrt roku a která obsahují údaje o vykostěných kusech ze zadních čtvrtí, sdělí členské státy během druhého měsíce následujícím po každém čtvrtletí:

a)

celkovou čistou hmotnost uvedenou v osvědčeních pro případ podle čl. 7 odst. 1;

b)

celkovou čistou hmotnost uvedenou v osvědčeních pro případ podle čl. 7 odst. 2 – volba 95 %;

c)

celkovou čistou hmotnost uvedenou v osvědčeních pro případ podle čl. 7 odst. 2 – volba 85 %.

Článek 11

Nařízení (EHS) č. 1964/82 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 212, 21.7.1982, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Viz příloha III.

(4)  Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1001/2007 (Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 9).

(6)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7.


PŘÍLOHA I

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Image

Image


PŘÍLOHA II

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Image

Image


PŘÍLOHA III

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 1964/82

(Úř. věst. L 212, 21.7.1982, s. 48)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3169/87

(Úř. věst. L 301, 24.10.1987, s. 21)

pouze čl. 1 odst. 2

Nařízení Komise (ES) č. 2469/97

(Úř. věst. L 341, 12.12.1997, s. 8)

pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1452/1999

(Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 17)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1470/2000

(Úř. věst. L 165, 6.7.2000, s. 16)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2772/2000

(Úř. věst. L 321, 19.12.2000, s. 35)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1713/2006

(Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11)

pouze článek 2


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 1964/82

Toto nařízení

Čl. 1 první pododstavec

Článek 1

Čl. 1 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 2 písm. a)

Čl. 1 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 2 písm. b)

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Čl. 6 odst. 1, 2 a 3

Čl. 7 odst. 1, 2 a 3

Čl. 6 odst. 4 první pododstavec

Čl. 7 odst. 4 první pododstavec

Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 7 odst. 4 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 7 odst. 4 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 6 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 7 odst. 5

Čl. 6 odst. 5 první pododstavec první odrážka

Čl. 7 odst. 6 první pododstavec písm. a)

Čl. 6 odst. 5 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 7 odst. 6 první pododstavec písm. b)

Čl. 6 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 1 první odrážka

Čl. 8 písm. a)

Čl. 7 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 8 písm. b)

Čl. 7 odst. 1 třetí odrážka

Čl. 8 písm. c)

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 9 odst. 1

Čl. 8 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 2

Čl. 8 třetí pododstavec

Čl. 9 odst. 3

Čl. 8 čtvrtý pododstavec

Čl. 9 odst. 4

Čl. 9 první odrážka

Čl. 10 písm. a)

Čl. 9 druhý odrážka

Čl. 10 písm. b)

Čl. 9 třetí odrážka

Čl. 10 písm. c)

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1360/2007

ze dne 21. listopadu 2007,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008.

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. listopadu 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2031/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 22. listopadu 2007

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

18,58

7,01

1701 11 90 (1)

18,58

12,94

1701 12 10 (1)

18,58

6,82

1701 12 90 (1)

18,58

12,42

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/34


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii

(2007/751/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na smlouvu o přistoupení z roku 2005,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2005 (dále jen „akt o přistoupení“), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného aktu,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (2) (dále jen „úmluva proti korupci úředníků“) byla podepsána v Bruselu dne 26. května 1997 a vstoupila v platnost dne 28. září 2005.

(2)

Po přistoupení Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii uložily tyto země své listiny o přistoupení k úmluvě proti korupci úředníků.

(3)

Podle čl. 3 odst. 3 aktu o přistoupení Bulharsko a Rumunsko přistupují k úmluvám a protokolům uzavřeným mezi členskými státy uvedenými v příloze I k aktu o přistoupení, který mimo jiné zahrnuje úmluvu proti korupci úředníků. Tyto úmluvy a protokoly vstupují pro Bulharsko a Rumunsko v platnost dnem, který určí Rada.

(4)

V souladu s čl. 3 odst. 4 aktu o přistoupení provede Rada všechny úpravy, které jsou z důvodů přistoupení k uvedeným úmluvám a protokolům nezbytné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Úmluva proti korupci úředníků vstupuje pro Bulharsko a Rumunsko v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění úmluvy proti korupci úředníků sepsaná v bulharském a rumunském jazyce (3) jsou stejně závazná jako ostatní znění úmluvy proti korupci úředníků.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 2.

(3)  Znění úmluvy v bulharském a rumunském jazyce budou zveřejněna později ve zvláštním vydání Úředního věstníku.


Komise

22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. listopadu 2007,

kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických

(oznámeno pod číslem K(2007) 5457)

(Text s významem pro EHP)

(2007/752/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 92/452/EHS ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (2), stanoví, že členské státy mohou dovážet embrya ze třetích zemí pouze tehdy, pokud byla odebrána, zpracována a uchována týmy pro odběr embryí a týmy pro produkci embryí uvedenými na seznamu v uvedeném rozhodnutí.

(2)

Nový Zéland požádal o vyškrtnutí jednoho týmu pro odběr embryí ze seznamu položek pro uvedenou zemi.

(3)

Kanada a Spojené státy americké požadují, aby byly učiněny změny v seznamech pro uvedené země, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí.

(4)

Kanada a Spojené státy americké poskytly záruky ohledně souladu s příslušnými pravidly, která stanoví směrnice 89/556/EHS, a dotčené týmy pro odběr a produkci embryí byly úředně schváleny pro vývoz do Společenství veterinárními útvary uvedených zemí.

(5)

Rozhodnutí 92/452/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. prosince 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. listopadu 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/60/ES (Úř. věst. L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Úř. věst. L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/558/ES (Úř. věst. L 212, 14.8.2007, s. 18).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění takto:

1.

Řádek pro tým pro odběr embryí v Kanadě č. E876 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E876

 

22 rue Principale

Plaisance, Québec J0V 1S0

Dr. Pierre Thibaudeau“

2.

Řádek pro tým pro odběr embryí na Novém Zélandu č. NZEB11 se zrušuje.

3.

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 91TX050 E548 se nahrazuje tímto:

„US

 

91TX050

E548

 

Buzzard Hollow Ranch

500 Coates RD

Granbury, TX 67048

Dr. Brad Stroud“

4.

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 91TN006 E538 se nahrazuje tímto:

„US

 

91TN006

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Edwin Robertson“

5.

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 91TN007 E538 se nahrazuje tímto:

„US

 

91TN007

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Sam Edwards“

6.

Doplňuje se nový řádek pro Spojené státy americké, který zní:

„US

 

07NC132

E705

 

PVC Embryo Services

110 Hyman DR

Postville, IA 52162

Dr. Justin Helgerson“


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/38


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2007/753/SZBP

ze dne 19. listopadu 2007

o podpoře dohledu a kontroly MAAE v Korejské lidově demokratické republice v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení; kapitola III této strategie obsahuje výčet opatření k boji proti tomuto šíření, která je třeba přijmout v Evropské unii i ve třetích zemích.

(2)

Evropská unie aktivně provádí tuto strategii a opatření uvedená v její kapitole III, zejména uvolňováním finančních zdrojů na podporu konkrétních projektů řízených mnohostrannými institucemi, jako je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

(3)

Evropská unie opakovaně vyzvala Korejskou lidově demokratickou republiku (KLDR), aby plnila své závazky podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a aby prováděla svou dohodu o komplexních zárukách v plné spolupráci s MAAE.

(4)

Evropská unie trvale podporuje úsilí v rámci šestistranných jednání, jejichž účelem je nalézt diplomatické řešení jaderné situace na Korejském poloostrově, a to i prostřednictvím politické a finanční podpory Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO). Ve stejném duchu uvítala Evropská unie společné prohlášení ze dne 19. září 2005 a počáteční akce ze dne 13. února 2007.

(5)

Rada guvernérů MAAE zmocnila dne 9. července 2007 svého generálního ředitele k provedení ad hoc ujednání o dohledu a kontrole, pokud jde o odstavení jaderných zařízení v KLDR v souladu s doporučeními uvedenými ve zprávě MAAE radě guvernérů.

(6)

V souladu s počátečními akcemi ze dne 13. února 2007 přistoupila KLDR v červenci roku 2007 k odstavení jaderných zařízení a pozvala MAAE, aby nad odstavením dohlížela. Odstavení bylo poté agenturou MAAE potvrzeno.

(7)

Evropská unie uvítala tuto akci KLDR jako velmi významný první krok vedoucí k likvidaci jaderných programů KLDR a k odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

(8)

Jelikož náklady spojené s prováděním ad hoc ujednání nelze v současné době pokrýt z řádného rozpočtu MAAE pro záruky, je zapotřebí poskytovat dostatečné mimorozpočtové příspěvky, které by provádění ad hoc ujednání umožnily, a to do té doby, než nebudou k dispozici prostředky v řádném rozpočtu MAAE,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Pro účely okamžitého a praktického provedení některých prvků strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení podporuje Evropská unie činnosti MAAE v oblasti dohledu a kontroly, jež jsou vykonávány v souladu se stávajícími ujednáními pro dohled a kontrolu, jak bylo dohodnuto mezi KLDR a MAAE v zájmu podpory těchto cílů:

a)

přispět k procesu budování důvěry směřujícímu k likvidaci jaderného programu KLDR pokračováním v dohledu nad uzavřením jaderných zařízení KLDR a v jejich kontrole;

b)

zajistit pokračující aktivní účast Evropské unie v úsilí dosáhnout diplomatického řešení korejské jaderné otázky;

c)

zajistit pro MAAE dostatečné finanční prostředky k výkonu dohledu a kontroly souvisejících s prováděním počátečních akcí ze dne 13. února 2007, jak bylo dohodnuto v rámci šestistranných jednání.

Příspěvek EU bude použit na financování lidských zdrojů a cestovného, vybavení a přepravy, pronájmu prostor v KLDR a souvisejících výdajů, jakož i nákladů na komunikaci a získání informačních technologií.

Podrobný popis těchto činností je uveden v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění společné akce odpovídá předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník Rady, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Komise je plně zapojena.

2.   Za technické provádění opatření uvedených v článku 1 zodpovídá MAAE. Tento úkol vykonává pod dozorem generálního tajemníka, vysokého představitele, který je nápomocen předsednictví. Za tímto účelem uzavře generální tajemník, vysoký představitel s MAAE nezbytná ujednání.

3.   Předsednictví, generální tajemník, vysoký představitel a Komise se o provádění této společné akce pravidelně vzájemně informují v souladu se svými příslušnými pravomocemi.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka pro provádění činností uvedených v článku 1 se stanoví na 1 780 000 EUR, která bude financována ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

2.   Výdaje financované částkou uvedenou v odstavci 1 se spravují v souladu s rozpočtovými postupy a pravidly Společenství použitelnými na souhrnný rozpočet Evropské unie.

3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 2, jež budou mít formu grantu, dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s MAAE finanční dohodu. Tato finanční dohoda stanoví, že MAAE zajistí viditelnost příspěvku EU, úměrnou jeho výši.

4.   Komise se vynasnaží uzavřít finanční dohodu uvedenou v odstavci 3 do tří měsíců od vstupu této společné akce v platnost. Bude informovat Radu o jakýchkoli obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené finanční dohody.

Článek 4

Předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, předloží Radě zprávu o provádění této společné akce na základě pravidelných zpráv, které připravuje sekretariát MAAE pro radu guvernérů MAAE a které budou předloženy předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel. Komise je plně zapojena. Komise předloží zprávu o finančních aspektech provádění této společné akce.

Článek 5

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její použitelnost končí osmnáct měsíců po dni přijetí.

Článek 6

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


PŘÍLOHA

Podpora EU činnostem MAAE v oblasti dohledu a kontroly v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

1.   Popis činností MAAE v oblasti dohledu a kontroly v KLDR

V březnu roku 2007 informoval generální ředitel MAAE radu guvernérů, že dne 13. února 2007 se strany šestistranných jednání konaných v čínském Pekingu dohodly na počátečních akcích k provádění jimi vydaného společného prohlášení ze dne 19. září 2005. Dále radě guvernérů sdělil, že dne 23. února 2007 obdržel od KLDR pozvání k návštěvě tohoto státu za účelem „rozvoje vztahů mezi KLDR a MAAE, jakož i k projednání otázek společného zájmu“. V počátečních akcích se strany mimo jiné dohodly, že KLDR „odstaví a zapečetí, za účelem jeho výsledného opuštění, jaderné zařízení Jongbjon, včetně zařízení na regeneraci, a přizve zpět pracovníky MAAE, aby zajistili veškerý potřebný dohled a kontrolu, jak bylo dohodnuto mezi MAAE a KLDR“. Rada guvernérů uvítala dohodu o počátečních akcích a vyjádřila stanovisko, že úspěšně vyjednané řešení této dlouhodobé otázky, které by zachovalo nezbytnou kontrolní úlohu MAAE, by bylo významným úspěchem pro mezinárodní mír a bezpečnost. V tomto ohledu uvítala rada guvernérů pozvání k návštěvě KLDR zaslané ze strany KLDR generálnímu řediteli.

Generální ředitel navštívil KLDR ve dnech 13. a 14. března 2007 a v červnu 2007 podal radě guvernérů zprávu o výsledcích své návštěvy. Rada guvernérů zdůraznila význam pokračujícího dialogu pro dosažení mírového a komplexního řešení jaderné otázky v KLDR, jakož i brzké odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, a uvítala návštěvu generálního ředitele v KLDR a jeho jednání s úředníky KLDR zaměřená na obnovení vztahu mezi KLDR a MAAE.

Dne 16. června 2007 obdržel generální ředitel od KLDR pozvání, aby vyslal tým MAAE k jednání o procedurálních záležitostech souvisejících s ujednáním o dohledu a kontrole pro odstavení jaderného zařízení Jongbjon. Tento dopis spolu s odpovědí generálního ředitele ze dne 18. června 2007 byl rozeslán radě guvernérů.

Tým MAAE pod vedením náměstka generálního ředitele pro záruky navštívil KLDR ve dnech 26. až 29. června 2007. Tým navštívil zařízení na výrobu jaderného paliva, experimentální jadernou elektrárnu o výkonu 5 MW, radiochemickou laboratoř (regenerační zařízení) a jadernou elektrárnu o výkonu 50 MW (ve výstavbě), které se všechny nacházejí v Jongbjonu. KLDR týmu sdělila, že tato zařízení, jakož i jaderná elektrárna o výkonu 200 MW (ve výstavbě), která se nachází v Taechonu, budou v souladu s počátečními akcemi odstavena a zapečetěna.

Během návštěvy týmu MAAE v KLDR bylo dosaženo shody o tomto ujednání:

a)

MAAE od KLDR obdrží seznam odstavených a zapečetěných zařízení a bude poté pravidelně informována o jejich stavu za účelem dohledu nad odstavením a jeho kontroly nebo zapečetění nahlášených zařízení;

b)

za účelem dohledu a kontroly bude mít MAAE přístup ke všem odstaveným a zapečetěným zařízením a k jejich vybavení;

c)

za účelem dohledu nad stavem odstaveného nebo zapečetěného zařízení a vybavení a jeho kontroly MAAE instaluje a podle potřeby obhospodařuje izolační, monitorovací a jiné přístroje. Nelze-li z praktických důvodů použít opatření v oblasti izolace a kontroly, dohodne se MAAE s KLDR na provádění jiných vhodných kontrolních opatření;

d)

MAAE posoudí a ověří informace o plánech odstavených nebo zapečetěných zařízení a zdokumentuje stav těchto zařízení fotograficky nebo pomocí videozáznamů. Tyto informace se budou pravidelně znovu ověřovat;

e)

MAAE bude předem informována, pokud KLDR zamýšlí změnit plán nebo stav zařízení a vybavení, aby mohly proběhnout konzultace s KLDR o dopadu takovýchto změn na práci MAAE v oblasti dohledu a kontroly;

f)

MAAE bude předem informována, pokud KLDR zamýšlí přemístit nebo odstranit z odstavených jaderných zařízení jaderné nebo jiné zásadní vybavení nebo součásti, nebo některé z těchto zařízení vyřadit z provozu. MAAE bude umožněn potřebný přístup za účelem ověření uvedeného vybavení, součástí nebo činností;

g)

KLDR povede veškeré záznamy významné pro činnosti MAAE v oblasti dohledu a kontroly;

h)

MAAE budou udělena nezbytná víza pro její pracovníky a budou jí poskytnuty stejné výsady a imunity jako výsady a imunity uvedené v příslušných ustanoveních Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii (INFCIRC/9/Rev.2), pokud jde o majetek, finanční prostředky a aktiva MAAE, její pracovníky a jiné úředníky při výkonu jejich funkcí podle tohoto ujednání;

i)

MAAE budou poskytnuty úplné informace o zdravotních a bezpečnostních postupech v příslušných zařízeních;

j)

MAAE a KLDR se budou vzájemně konzultovat o otázkách souvisejících s náklady na provádění;

k)

výše uvedená opatření budou předmětem pravidelného přezkumu ze strany KLDR a MAAE.

MAAE je podle čl. III.A.5. svých stanov oprávněna „… na žádost stran používat záruky pro všechna dvoustranná nebo mnohostranná ujednání, nebo na žádost některého státu pro veškeré činnosti tohoto státu v oblasti atomové energie“. Toto oprávnění nevyžaduje, aby byl stát členem MAAE, a nepředepisuje pro ujednání týkající se záruk žádnou zvláštní podobu nebo obsah. Dohled a kontrola v KLDR budou proto slučitelné se stanovami. V této fázi se dohled a kontrola budou provádět v souladu s ad hoc ujednáním uvedeným výše v 5. bodě odůvodnění této společné akce.

S dohledem a kontrolou v KLDR nebylo počítáno a z tohoto důvodu není provádění takového dohledu a kontroly zahrnuto v současném rozpočtu MAAE ani v navrhovaných rozpočtech pro dvouleté období 2008 až 2009. Odhadované náklady na pokrytí těchto činností činí 2,2 milionu EUR na rok 2007 a stejnou částku na rok 2008, a to na základě stávajících ujednání mezi KLDR a MAAE o dohledu a kontrole. Nicméně s ohledem na pokrok při procesu šestistranných jednání a možnou významnější roli MAAE při dohledu a kontrole dosažených ujednání by v budoucnosti mohla vyvstat potřeba dodatečných finančních prostředků.

2.   Účel

Dohled a kontrola ze strany MAAE zůstává nepostradatelným nástrojem pro budování důvěry mezi státy, pokud jde o akce zaměřené proti šíření jaderných materiálů a na podporu jejich mírového užití.

Obecný cíl a účel projektu:

přispět k provádění dohledu a kontroly v KLDR v souladu s počátečními akcemi ze dne 13. února 2007, jak bylo dohodnuto v rámci šestistranných jednání.

Výsledky projektu:

pokračující dohled a kontrola ze strany MAAE, pokud jde o odstavení výše uvedených jaderných zařízení v KLDR.

3.   Doba trvání

Celkové předpokládané trvání provádění této společné akce je osmnáct měsíců.

4.   Příjemci

Příjemcem této společné akce je MAAE.

5.   Prováděcí subjekty

Prováděním projektu bude pověřena MAAE. Projekt bude prováděn přímo pracovníky MAAE, zejména jejím oddělěním záruk. V případě smluvních partnerů se opatřování veškerého zboží, práce nebo služeb prostřednictvím MAAE v rámci této společné akce provádí v souladu s platnými pravidly a postupy MAAE upřesněnými v dohodě o příspěvcích mezi Evropským společenstvím a MAAE.

Prováděcí subjekt vyhotoví zprávy na základě informací poskytnutých radě guvernérů MAAE. Tyto zprávy budou předloženy předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel pro SZBP.

6.   Třetí účastníci

Nebudou žádní třetí účastníci.


IV Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Smíšený výbor EHP

22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/43


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 63/2007

ze dne 15. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 Dohody byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 98/2006 ze dne 7. července 2006 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby s účinkem od 1. ledna 2007 umožňoval tuto rozšířenou spolupráci,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V článku 1 odst. 5 Protokolu 31 k Dohodě se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32006 D 1982: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 289, 19.10.2006, s. 50.

(2)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/45


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2007

ze dne 15. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 107/2005 ze dne 8. července 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program „Mládež v Akci“ na období 2007 až 2013 (2).

(3)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního vzdělávání (3).

(4)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby s účinkem od 1. ledna 2007 umožňoval tuto rozšířenou spolupráci,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 4 Protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.

Za odstavec 2k se vkládá nový odstavec, který zní:

„2l.   S účinkem ode dne 1. ledna 2007 se státy ESVO účastní těchto programů:

32006 D 1719: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program ‚Mládež v akci‘ na období 2007 až 2013 (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 30),

32006 D 1720: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního vzdělávání (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45).“

2.

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„Státy ESVO finančně přispějí podle čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody na programy a akce uvedené v odstavcích 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k a 21.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/47


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 65/2007

ze dne 15. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 138/2006 ze dne 27. října 2006 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 65, 3.3.2007, s. 12.

(3)

Protokol 31 Dohody by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci s účinností od 1. ledna 2007,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 5 protokolu 31 Dohody se mění takto:

1)

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Státy ESVO se účastní programů a akcí Společenství uvedených v odstavci 8 v prvních dvou odrážkách od 1. ledna 1996, programu uvedeného ve třetí odrážce od 1. ledna 2000, programu uvedeného ve čtvrté odrážce od 1. ledna 2001, programů uvedených v páté a šesté odrážce od 1. ledna 2002, programů uvedených v sedmé a osmé odrážce od 1. ledna 2004 a programů uvedených v deváté a desáté odrážce od 1. ledna 2007.“

2)

V odstavci 8 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32006 D 1672: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress (Úř. věst. L 315, 15.11.2006, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 65, 3.3.2007, s. 12.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 366, 21.12.2006, s. 83.

(2)  Úř. věst. L 315, 15.11.2006, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/49


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 66/2007

ze dne 15. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 90/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013) (2).

(3)

Proto je třeba změnit Protokol 31 Dohody, aby s účinkem od 1. ledna 2007 umožňoval tuto rozšířenou spolupráci,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 6 Protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.

Následující odstavec se vkládá za odstavec 3:

„3a.   S účinností ode dne 1. ledna 2007 se budou státy ESVO účastnit následujícího programu:

32006 D 1926: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013) (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 39).“

2.

Znění odstavce 4 se mění takto:

„Státy ESVO finančně přispívají na činnosti uvedené v odstavcích 3 a 3a v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.“

3.

Znění odstavce 5 se mění takto:

„Státy ESVO se od počátku spolupráce v činnostech uvedených v odstavcích 3 a 3a plně účastní práce výborů ES a ostatních orgánů, které pomáhají Evropské komisi při řízení a rozvoji těchto činností.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 39.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/51


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 67/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 74/2006 ze dne 2. června 2006 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013) (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě je proto třeba změnit tak, aby s účinkem od 1. ledna 2007 umožňoval tuto rozšířenou spolupráci,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V čl. 7 odst. 5 protokolu 31 Dohody se doplňuje tato odrážka:

„—

32006 D 1639: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013) (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/52


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 68/2007

ze dne 15. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 107/2005 ze dne 8. července 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 31, 6.2.2007, s. 10.

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby s účinkem od 1. ledna 2007 umožňoval tuto rozšířenou spolupráci,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V článku 9 odst. 4 protokolu 31 k Dohodě se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32006 D 1718: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12), ve znění opravy v Úř. věst. L 31, 6.2.2007, s. 10.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/53


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 69/2007

ze dne 15. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 107/2005 ze dne 8. července 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby s účinkem od 1. ledna 2007 umožňoval tuto rozšířenou spolupráci,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V článku 13 odst. 4 Protokolu 31 k Dohodě se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32006 D 1855: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 1).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/54


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 70/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 135/2005 ze dne 21. října 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2007.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1382/2003 ze dne 22. července 2003 o poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Program Marco Polo) (3) je v současné době začleněno do článku 3 (Životní prostředí) protokolu 31 k Dohodě.

(5)

Je správnější odkazovat na nařízení (ES) č. 1382/2003 v části „Doprava a mobilita“, a proto by se nařízení (ES) č. 1382/2003 mělo přesunout do článku 12 protokolu 31 k Dohodě,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1.   Článek 12 protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

i)

dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4 a nahrazuje se tímto:

„Státy ESVO finančně přispívají na akce a programy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.“,

ii)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

1.„2.   Státy ESVO se s účinkem od 1. ledna 2004 účastní tohoto programu:

32003 R 1382: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1382/2003 ze dne 22. července 2003 o poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Program Marco Polo) (Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 1), ve znění:

32004 R 0788: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 ze dne 21. dubna 2004 (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 17).

1.3.   Státy ESVO se s účinkem od 1. ledna 2007 účastní tohoto programu:

32006 R 1692: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Marco Polo II) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003 (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 65, 3.3.2007, s. 12.“,

iii)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Státy ESVO se plně účastní práce ve výborech ES, které jsou nápomocny Komisi ES při řízení, rozvoji a provádění programů Společenství uvedených v odstavcích 2 a 3.“

2.   V čl. 3 odst. 7 protokolu 31 k Dohodě se zrušuje písmeno c).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 14, 19.1.2006, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 1.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/56


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 71/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 74/2006 ze dne 2. června 2006 (1).

(2)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody při provádění a rozvoji vnitřního trhu.

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby tato spolupráce mohla pokračovat po 31. prosinci 2006,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 7 Protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.

V odstavci 6 se slova „na rozpočtové roky 2004, 2005 a 2006“ nahrazují slovy „na rozpočtové roky 2004, 2005, 2006 a 2007“.

2.

V odstavci 7 se slova „pro rozpočtový rok 2006“ nahrazují slovy „na rozpočtové roky 2006 a 2007“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bylo Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (2).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.