ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 297

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
15. listopadu 2007


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/713/ES

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU-Alžírsko č. 2/2007 ze dne 16. října 2007, kterým se mění protokol č. 6 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě

1

Protokol č. 6 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce

3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

15.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/1


ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-ALŽÍRSKO č. 2/2007

ze dne 16. října 2007,

kterým se mění protokol č. 6 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě

(2007/713/ES)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Alžírskou lidově demokratickou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), podepsanou ve Valencii dne 22. dubna 2002, a zejména na článek 40 protokolu č. 6 k uvedené dohodě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol č. 6 k dohodě stanoví dvoustrannou kumulaci původu mezi Společenstvím a Alžírskem a plnou kumulaci původu mezi Společenstvím a Alžírskem, Marokem a Tuniskem.

(2)

V souladu se společným prohlášením o kumulaci původu, připojeným k protokolu č. 6, je vhodné rozšířit systém kumulace, neboť umožňuje využít materiály pocházející ze Společenství, Bulharska, Rumunska, Islandu, Norska, Švýcarska (včetně Lichtenštejnska), Faerských ostrovů, Turecka nebo z jakékoli jiné země, která je účastníkem Evropsko-středomořského partnerství na základě Barcelonského prohlášení přijatého na Evropsko-středomořské konferenci konané ve dnech 27. a 28. listopadu 1995 za účelem rozvoje obchodu a posílení regionální integrace.

(3)

Pro účely zavedení rozšířeného systému kumulace výhradně mezi zeměmi, které splňují nezbytné podmínky, a s cílem zamezit obcházení cel je nezbytné zavést nová ustanovení týkající se osvědčování původu.

(4)

Pro účely zavedení rozšířeného systému kumulace a s cílem zamezit obcházení cel je nezbytné harmonizovat ustanovení týkající se zákazu navracení cel nebo osvobození od cla a požadavky na zpracování stanovené v protokolu č. 6, na jejichž základě nepůvodní materiály získají status původu.

(5)

Rozšířený systém kumulace původu vyžaduje, aby se v souvislostech preferenčních dohod uzavřených s dotčenými zeměmi použila táž ustanovení o pravidlech původu.

(6)

Na zboží nacházející se ke dni začátku použitelnosti tohoto rozhodnutí v režimu tranzitu nebo uskladnění by se měla vztahovat přechodná ustanovení, aby se na toto zboží mohl uplatnit rozšířený systém kumulace.

(7)

Aby se usnadnil obchod a zjednodušily správní úkony, je vhodné hospodářským subjektům umožnit používání dlouhodobých prohlášení dodavatele.

(8)

Je třeba provést určité technické změny, aby se napravily nesrovnalosti mezi různými jazykovými zněními daného textu a v těchto zněních.

(9)

Pro řádné fungování dohody a s cílem usnadnit práci uživatelům a celním správám je proto vhodné, aby se do nového znění protokolu č. 6 zapracovala veškerá uvedená ustanovení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol č. 6 k dohodě, o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce, se nahrazuje přiloženým zněním, spolu se souvisejícími společnými prohlášeními.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se od prvního dne měsíce následujícího po dni přijetí.

Ve Bruselu dne 16. října 2007.

Za Radu přidružení

předseda

M. MEDELCI


(1)  Úř. věst. L 265, 10.10.2005, s. 2.


PROTOKOL č. 6

o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

OBSAH

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

Článek 3

Kumulace ve Společenství

Článek 4

Kumulace v Alžírsku

Článek 5

Zcela získané produkty

Článek 6

Dostatečně zpracované nebo opracované produkty

Článek 7

Nedostatečné zpracování nebo opracování

Článek 8

Určující jednotka

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 10

Soupravy

Článek 11

Neutrální prvky

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní zásada

Článek 13

Přímá doprava

Článek 14

Výstavy

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

HLAVA V

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vystavená dodatečně

Článek 19

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve

Článek 21

Účetní rozlišování

Článek 22

Podmínky pro vyhotovení prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED

Článek 23

Schválený vývozce

Článek 24

Platnost dokladu o původu zboží

Článek 25

Předkládání dokladu o původu zboží

Článek 26

Dovoz po částech

Článek 27

Osvobození od dokladu o původu zboží

Článek 27a

Prohlášení dodavatele

Článek 28

Podpůrné doklady

Článek 29

Uchovávání dokladu o původu zboží, prohlášení dodavatele a podpůrných dokladů

Článek 30

Rozpory a formální chyby

Článek 31

Částky vyjádřené v eurech

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 32

Vzájemná pomoc

Článek 33

Ověřování dokladů o původu zboží

Článek 33a

Ověřování prohlášení dodavatele

Článek 34

Řešení sporů

Článek 35

Sankce

Článek 36

Svobodná pásma

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Uplatňování protokolu

Článek 38

Zvláštní podmínky

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Změny protokolu

Článek 40

Přechodné ustanovení pro zboží v režimu tranzitu nebo uskladňování

Seznam příloh

PŘÍLOHA I

Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

PŘÍLOHA II

Seznam zpracování nebo opracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu

PŘÍLOHA IIIa

Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1

PŘÍLOHA IIIb

Vzory průvodního osvědčení EUR-MED a žádosti o průvodní osvědčení EUR-MED

PŘÍLOHA IVa

Text prohlášení na faktuře

PŘÍLOHA IVb

Text prohlášení na faktuře EUR-MED

PŘÍLOHA V

Vzor prohlášení dodavatele

PŘÍLOHA VI

Vzor dlouhodobého prohlášení dodavatele

Společná prohlášení

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ o Andorrském knížectví

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ o Republice San Marino

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a)

„výrobou“ každé zpracování nebo opracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

b)

„materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

c)

„produktem“ nebo „výrobkem“ získaný produkt nebo výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d)

„zbožím“ jak materiál, tak produkty nebo výrobky;

e)

„celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě);

f)

„cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci ve Společenství nebo v Alžírsku, v jehož podniku došlo k poslednímu zpracování nebo opracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všeho materiálu použitého při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

g)

„hodnotou materiálů“ celní hodnota v okamžiku dovozu použitých nepůvodních materiálů, nebo není-li známa a nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Alžírsku;

h)

„hodnotou původních materiálů“ hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g) obdobně;

ij)

„přidanou hodnotou“ cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů, které pocházejí z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, nebo není-li celní hodnota známa a nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Alžírsku;

k)

„kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, dále v tomto protokolu nazývaný „harmonizovaný systém“ nebo „HS“;

l)

„zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu do určitého čísla;

m)

„zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

n)

„územím“ území včetně pobřežních vod.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

1.   Pro účely provádění dohody se za produkty pocházející ze Společenství považují

a)

produkty, které byly ve Společenství zcela získány ve smyslu článku 5;

b)

produkty, které byly získány ve Společenství a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály ve Společenství dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6;

c)

zboží pocházející z Evropského hospodářského prostoru (EHP) ve smyslu protokolu 4 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

2.   Pro účely provádění dohody se za produkty pocházející z Alžírska považují

a)

produkty, které byly v Alžírsku zcela získány ve smyslu článku 5;

b)

produkty, které byly získány v Alžírsku a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály v Alžírsku dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6.

3.   Ustanovení odst. 1 písm. c) se použije, pouze pokud se uplatňuje dohoda o volném obchodu mezi Alžírskem na jedné straně a státy EHP, které jsou členy ESVO, (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) na straně druhé.

Článek 3

Kumulace ve Společenství

1.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, považují se produkty za pocházející ze Společenství, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházející z Bulharska, Švýcarska (včetně Lichtenštejnska) (1), Islandu, Norska, Rumunska, Turecka nebo Společenství, za předpokladu, že zpracování nebo opracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému zpracování nebo opracování.

2.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, považují se produkty za pocházející ze Společenství, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházejících z Faerských ostrovů nebo z jedné ze zemí, která je na základě Barcelonského prohlášení, přijatého na Evropsko-středomořské konferenci konané ve dnech 27. a 28. listopadu 1995, účastníkem Evropsko-středomořského partnerství, kromě Turecka, za předpokladu, že zpracování nebo opracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému zpracování nebo opracování.

3.   Jestliže zpracování nebo opracování provedené ve Společenství nepřesahuje operace uvedené v článku 7, považuje se získaný produkt za pocházející ze Společenství, pouze je-li hodnota zde přidaná vyšší než hodnota použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí uvedených v odstavcích 1 a 2. Pokud tomu tak není, považuje se získaný produkt za pocházející ze země, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě ve Společenství.

4.   Produkty pocházející z jedné ze zemí uvedených v odstavcích 1 a 2, které nejsou podrobeny žádnému zpracování nebo opracování ve Společenství, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4a.   Pro účely čl. 2 odst. 1 písm. b) se zpracování nebo opracování provedené v Alžírsku, Maroku nebo Tunisku považuje za provedené ve Společenství, jsou-li získané produkty podrobeny následnému zpracování nebo opracování ve Společenství. Pokud jsou na základě tohoto ustanovení původní produkty získány ve dvou nebo více dotčených zemích, jsou považovány za pocházející ze Společenství, pouze pokud byly podrobeny zpracování nebo opracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7.

5.   Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze za předpokladu, že

a)

mezi zeměmi zapojenými do procesu získání statusu původu a zemí určení se uplatňuje preferenční obchodní dohoda v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT);

b)

materiály a produkty získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu

a

c)

oznámení o splnění nezbytných podmínek pro uplatňování kumulace byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (řada C) a v Alžírsku v souladu s jeho vlastními postupy.

Kumulace stanovená v tomto článku se uplatňuje ode dne uvedeného v oznámení zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie (řada C).

Společenství sdělí Alžírsku prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách, včetně dat jejich vstupu v platnost a jejich odpovídajících pravidel původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavcích 1 a 2.

Článek 4

Kumulace v Alžírsku

1.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, považují se produkty za pocházející z Alžírska, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházejících z Bulharska, Švýcarska (včetně Lichtenštejnska) (1), Islandu, Norska, Rumunska, Turecka nebo Společenství, za předpokladu, že zpracování nebo opracování provedené v Alžírsku přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému zpracování nebo opracování.

2.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, považují se produkty za pocházející z Alžírska, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházejících z Faerských ostrovů nebo z jedné ze zemí, která je na základě Barcelonského prohlášení, přijatého na Evropsko-středomořské konferenci konané ve dnech 27. a 28. listopadu 1995, účastníkem Evropsko-středomořského partnerství, kromě Turecka, za předpokladu, že zpracování nebo opracování provedené v Alžírsku přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému zpracování nebo opracování.

3.   Jestliže zpracování nebo opracování provedené v Alžírsku nepřesahuje operace uvedené v článku 7, považuje se získaný produkt za pocházející z Alžírska, pouze je-li hodnota zde přidaná vyšší než hodnota použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí uvedených v odstavcích 1 a 2. Pokud tomu tak není, považuje se získaný produkt za pocházející ze země, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v Alžírsku.

4.   Produkty pocházející z jedné ze zemí uvedených v odstavcích 1 a 2, které nejsou podrobeny žádnému zpracování nebo opracování v Alžírsku, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4a.   Pro účely čl. 2 odst. 1 písm. b) se zpracování nebo opracování provedené ve Společenství, Maroku nebo Tunisku považuje za provedené v Alžírsku, jsou-li získané produkty podrobeny následnému zpracování nebo opracování v Alžírsku. Pokud jsou na základě tohoto ustanovení původní produkty získány ve dvou nebo více dotčených zemích, jsou považován za pocházející z Alžírska, pouze pokud byly podrobeny zpracování nebo opracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7.

5.   Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze za předpokladu, že

a)

mezi zeměmi zapojenými do procesu získání statusu původu a zemí určení se uplatňuje preferenční obchodní dohoda v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT);

b)

materiály a produkty získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu

a

c)

oznámení o splnění nezbytných podmínek pro uplatňování kumulace byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (řada C) a v Alžírsku v souladu s jeho vlastními postupy.

Kumulace stanovená v tomto článku se uplatňuje ode dne uvedeného v oznámení zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie (řada C).

Alžírsko sdělí Společenství prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách, včetně dat jejich vstupu v platnost a jejich odpovídajících pravidel původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavcích 1 a 2.

Článek 5

Zcela získané produkty

1.   Produkty zcela získanými ve Společenství nebo v Alžírsku se rozumějí

a)

nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo mořského dna;

b)

rostlinné produkty tam sklizené;

c)

živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a chovaná;

d)

produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e)

produkty tamního lovu a rybolovu;

f)

produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo pobřežní vody Společenství nebo Alžírska jejich plavidly;

g)

produkty vyrobené na palubě jejich výrobních plavidel výlučně z produktů uvedených v písmenu f);

h)

použité předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k použití jako odpad;

ij)

odpad a zbytky pocházející z výrobních operacích tam provedených;

k)

produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich pobřežní vody, mají-li výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

l)

zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2.   Pojmy „jejich plavidla“ a „jejich výrobní plavidla“ uvedené v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla,

a)

která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě Společenství nebo v Alžírsku;

b)

která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Alžírska;

c)

která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci členského státu Společenství nebo Alžírska nebo společnost, jejíž ústředí se nachází v jednom z těchto států a jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky členského státu Společenství nebo Alžírska, a v případě obchodních společností navíc alespoň polovinu základního kapitálu vlastní tyto státy nebo veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci těchto států;

d)

jejichž důstojnický sbor tvoří státní příslušníci členského státu Společenství nebo Alžírska;

a

e)

jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci členského státu Společenství nebo Alžírska.

Článek 6

Dostatečně zpracované nebo opracované produkty

1.   Pro účely článku 2 se produkty, jež nejsou zcela získány, považují za dostatečně zpracované nebo opracované, jsou-li splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze II.

Tyto podmínky popisují pro všechny produkty, na které se vztahuje dohoda, zpracování nebo opracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých k jejich výrobě, a vztahují se výhradně na tyto materiály. Z toho vyplývá, že je-li produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky stanovené pro produkt, v němž je obsažen, a nepřihlíží se ani k nepůvodním materiálům, jež byly případně použity při jeho výrobě.

2.   Odchylně od odstavce 1 lze však nepůvodní materiály, které se podle podmínek uvedených v seznamu v příloze II nepoužijí při výrobě daného produktu, použít, pokud

a)

jejich celková hodnota nepřesáhne 10 % ceny produktu ze závodu;

b)

použitím tohoto odstavce není překročen žádný procentní podíl uvedený v seznamu jako nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů.

Tento odstavec se nevztahuje na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou článku 7.

Článek 7

Nedostatečné zpracování nebo opracování

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, považují se za zpracování nebo opracování nedostatečná pro to, aby produktu udělila status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 6, následující operace:

a)

operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování;

b)

rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

c)

mytí, praní, čištění, odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

d)

žehlení nebo mandlování textilií;

e)

prosté natírání, malování nebo leštění;

f)

loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a hlazení obilovin a rýže;

g)

operace spočívající v barvení cukru nebo tvarování cukru;

h)

loupání, vypeckovávání nebo louskání zeleniny, ovoce a ořechů;

ij)

broušení, ostření; prosté mletí nebo drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání nebo štípání;

k)

prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů);

l)

prosté plnění do lahví, konzerv, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a veškeré ostatní prosté balicí operace;

m)

připojování nebo tisk značek, štítků, log a jiných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

n)

prosté mísení produktů, též různých druhů;

o)

prosté sestavování částí produktu na úplný produkt nebo rozebírání produktů na části;

p)

kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až n);

q)

porážení zvířat.

2.   Při určování, zda se zpracování nebo opracování provedené na produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechna zpracování a opracování provedená na tomto produktu ve Společenství nebo v Alžírsku posuzují dohromady.

Článek 8

Určující jednotka

1.   Určující jednotkou pro použití tohoto protokolu je produkt, který je považován za základní jednotku při jeho zařazení do nomenklatury harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že

a)

je-li produkt sestávající ze sady nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;

b)

sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tento protokol na každý dotyčný produkt samostatně.

2.   Je-li podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazován s produktem i jeho obal, považuje se pro účely určení původu za jeden celek s produktem.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem se považují za jeden celek se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem, jestliže jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 10

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původní všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy produktů, které se skládají z původních i nepůvodních součástí, se považují za původní produkt jako celek, jestliže hodnota nepůvodních součástí netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, se nezjišťuje původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:

a)

energie a palivo;

b)

zařízení a vybavení;

c)

stroje a nástroje;

d)

zboží, které se nestává ani nemá stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní zásada

1.   S výjimkou čl. 2 odst. 1 písm. c), článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku musí být podmínky pro nabytí statusu původu stanovené v hlavě II plněny ve Společenství nebo v Alžírsku nepřetržitě.

2.   S výjimkou článků 3 a 4, je-li původní zboží vyvezené ze Společenství nebo Alžírska do jiné země vráceno, je třeba je považovat za nepůvodní, nelze-li celním orgánům věrohodně prokázat, že

a)

vrácené zboží je totožné s vyvezeným

a

b)

bylo případně podrobeno pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu po doby pobytu v dané zemi nebo při jeho vývozu.

3.   Získání statusu původu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II není dotčeno zpracováním nebo opracováním materiálů vyvezených ze Společenství nebo Alžírska a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo Společenství nebo Alžírsko, za předpokladu, že

a)

uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo Alžírsku nebo byly před vyvezením podrobeny zpracování nebo opracování nad rámec operací uvedených v článku 7

a

b)

celním orgánům může být věrohodně prokázáno, že

i)

zpět dovážené zboží bylo získáno zpracováním nebo opracováním vyvezených materiálů

a

ii)

celková hodnota přidaná mimo Společenství nebo Alžírsko uplatněním tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného produktu, jehož status původu je požadován.

4.   Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na zpracování nebo opracování provedené mimo Společenství nebo Alžírsko. Nicméně stanoví-li pravidlo v seznamu v příloze II, které je použito k určení původu výsledného produktu, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území dotyčné strany a celkové hodnoty přidané podle tohoto článku mimo Společenství nebo Alžírsko uplatněním tohoto článku přesáhnout stanovený procentní podíl.

5.   Pro účely odstavců 3 a 4 se „celkovou přidanou hodnotou“ rozumějí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Alžírsko, včetně hodnoty tam použitých materiálů.

6.   Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty, které nesplňují podmínky stanovené v seznamu v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně zpracované nebo opracované pouze uplatněním všeobecné hodnotové tolerance stanovené v čl. 6 odst. 2.

7.   Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

8.   Jakékoli zpracování nebo opracování, na něž se vztahuje tento článek a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Alžírsko, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13

Přímá doprava

1.   Preferenční zacházení stanovené dohodou se týká pouze produktů splňujících podmínky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Alžírskem nebo přes území jiných zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace. Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území s případnou překládkou nebo dočasným uskladněním na těchto územích, jestliže zůstanou pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a nejsou tam podrobeny jiným operacím než případné vykládce, překládce nebo operacím, jejímž účelem je jejich uchování v nezměněném stavu.

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes území jiné než území Společenství nebo Alžírska.

2.   Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se prokazuje tak, že se celním orgánům země dovozu předloží

a)

buď jediný přepravní doklad, na jehož základě se uskutečňuje přeprava ze země vývozu přes zemi tranzitu;

b)

nebo potvrzení celních orgánů země tranzitu obsahující

i)

přesný popis produktů,

ii)

data vykládky nebo překládky produktů a případně jména použitých plavidel nebo jiných dopravních prostředků

a

iii)

potvrzení podmínek, v nichž se produkty nacházely v zemi tranzitu;

c)

nebo nemohou-li být předloženy, jakékoliv jiné průkazní doklady.

Článek 14

Výstavy

1.   Jsou-li původní produkty zaslány na výstavu do jiné země, než jsou země uvedené v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, a po ukončení výstavy prodány za účelem dovozu do Společenství nebo Alžírska, uplatní se na ně při dovozu dohoda, je-li celním orgánům věrohodně prokázáno, že

a)

vývozce zaslal tyto produkty ze Společenství nebo Alžírska do země konání výstavy a vystavil je tam;

b)

vývozce tyto produkty prodal příjemci ze Společenství nebo Alžírska nebo je na něj jinak převedl;

c)

produkty byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v jakém byly odeslány na výstavu;

a

d)

produkty nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2.   V souladu s hlavou V se vydá nebo vyhotoví doklad o původu zboží, který se předloží celním orgánům země dovozu obvyklým způsobem. Uvede se v něm název a adresa výstavy. V případě potřeby mohou být požadovány další doklady o podmínkách, za kterých byly produkty vystavovány.

3.   Odstavec 1 se vztahuje na všechny výstavy, veletrhy a obdobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních prostorách s úmyslem prodat zahraniční produkty.

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

1.

a)

Nepůvodní materiály použité při výrobě produktů pocházejících ze Společenství, Alžírska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, pro které je vydáván nebo vyhotovován doklad o původu zboží v souladu s hlavou V, nepodléhají ve Společenství nebo Alžírsku navracení cla nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

b)

Produkty kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 harmonizovaného systému pocházející ze Společenství ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c), pro které je vydáván nebo vyhotovován doklad o původu zboží v souladu s hlavou V, nepodléhají ve Společenství navracení cla nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, prominutí nebo neplacení, částečného nebo úplného, cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem, uplatňovaných ve Společenství nebo v Alžírsku na materiály použité k výrobě a na produkty, na které se vztahuje odst. 1 písm. b), pokud se toto vracení, prominutí nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo fakticky tehdy, pokud jsou produkty získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli, jsou-li určeny pro domácí použití.

3.   Vývozce produktů uvedených v dokladu o původu zboží musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů veškeré související doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla pro nepůvodní materiály použité k jejich výrobě a že veškerá cla a poplatky s rovnocenným účinkem, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4.   Odstavce 1 až 3 se vztahují rovněž na obaly ve smyslu čl. 8 odst. 2, na příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a na soupravy produktů ve smyslu článku 10, nejsou-li původní.

5.   Odstavce 1 až 4 se vztahují pouze na materiály, na něž se vztahuje dohoda. Tato ustanovení rovněž předem nevylučují použití režimu vývozních náhrad u zemědělských produktů, jsou-li uplatňovány při vývozu v souladu s dohodou.

6.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije, pokud jsou produkty považovány za pocházející ze Společenství nebo Alžírska bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4.

7.   Bez ohledu na odstavec 1 může Alžírsko, s výjimkou produktů kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému, použít opatření týkající se navracení cla nebo osvobození od cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem, která se vztahují se na nepůvodní materiály použité k výrobě původních produktů, podle těchto ustanovení:

a)

u produktů kapitol 25 až 49 a 64 až 97 harmonizovaného systému zůstane zachováno clo ve výši 5 % nebo clo s nižší sazbou platnou v Alžírsku;

b)

u produktů kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému se zadrží clo ve výši 10 % nebo clo s nižší sazbou platnou v Alžírsku.

Tento odstavec se použije do 31. prosince 2009 a může být přezkoumán na základě společné dohody.

HLAVA V

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

1.   Dohoda se vztahuje na produkty pocházející ze Společenství při dovozu do Alžírska a na produkty pocházející z Alžírska při dovozu do Společenství po předložení jednoho z těchto dokladů o původu zboží:

a)

průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze IIIa;

b)

průvodního osvědčení EUR-MED, jehož vzor je uveden v příloze IIIb;

c)

v případech uvedených v čl. 22 odst. 1 prohlášení (dále jen „prohlášení na faktuře“ nebo „prohlášení na faktuře EUR-MED“), uvedeného vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu a které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby umožnilo jejich ztotožnění. Znění prohlášení na faktuře jsou uvedena v přílohách IVa a IVb.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se dohoda vztahuje na původní produkty ve smyslu tohoto protokolu v případech stanovených v článku 27, aniž by bylo nutné předložit některý z dokladů o původu zboží uvedených v odstavci 1.

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

1.   Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo, na odpovědnost vývozce, jeho zmocněným zástupcem.

2.   Pro tyto účely vyplní vývozce nebo jeho zmocněný zástupce průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED a formulář žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách IIIa a IIIb. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků, ve kterých je sepsána dohoda, a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu. Jsou-li formuláře vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonce vyhrazené pro tento účel tak, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne.

3.   Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země vývozu, ve které je průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydáváno, veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

4.   Aniž je dotčen odstavec 5, vydávají průvodní osvědčení EUR.1 celní orgány členského státu Společenství nebo Alžírska v těchto případech:

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo z Alžírska, bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu;

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu, za předpokladu, že v zemi původu bylo vydáno osvědčení EUR-MED nebo prohlášení na faktuře EUR-MED;

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo z Alžírska, s uplatněním kumulace uvedené v čl. 3 odst. 4a a v čl. 4 odst. 4a, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

5.   Průvodní osvědčení EUR-MED vydávají celní orgány členského státu Společenství nebo Alžírska, jestliže lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, Alžírska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, splňují podmínky tohoto protokolu a

byla uplatněna kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, nebo

produkty mohou být použity v souvislosti s kumulací jako materiály pro zhotovení produktů určených pro vývoz do jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, nebo

produkty mohou být zpětně vyvezeny ze země určení do jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4.

6.   Průvodní osvědčení EUR-MED musí v kolonce 7 obsahovat jedno z těchto prohlášení v anglickém jazyce:

pokud byl původ získán uplatněním kumulace s materiály pocházejícími z jedné nebo více zemí uvedených v článcích 3 a 4:

„CUMULATION APPLIED WITH …“ (název země/zemí);

pokud byl původ získán bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné nebo více zemí uvedených v článcích 3 a 4:

„NO CUMULATION APPLIED“.

7.   Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED přijmou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jakoukoli jinou kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zajistí, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádné vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis produktů vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.

8.   Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED se uvádí v kolonce 11 osvědčení.

9.   Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED a poskytnou je vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vystavená dodatečně

1.   Odchylně od čl. 17 odst. 9 může být průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED ve výjimečných případech vydáno po vývozu produktů, jichž se týká, jestliže

a)

nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností;

nebo

b)

bylo celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 9 může být průvodní osvědčení EUR-MED vydáno po vývozu produktů, jichž se týká a pro které bylo při vývozu vydáno průvodní osvědčení EUR.1, jestliže je celním orgánům věrohodně prokázáno splnění podmínek uvedených v čl. 17 odst. 5.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED týká, a odůvodnění této žádosti.

4.   Celní orgány mohou vystavit průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED dodatečně pouze po ověření, zda jsou informace uvedené v žádosti vývozce v souladu s údaji v odpovídající evidenci.

5.   Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vystavená dodatečně musí obsahovat tuto poznámku v anglickém jazyce:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

Průvodní osvědčení EUR-MED vystavená dodatečně podle odstavce 2 musí obsahovat tuto poznámku v anglickém jazyce:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [datum a místo vydání])“

6.   Poznámka uvedená v odstavci 5 se uvádí v kolonce 7 průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED.

Článek 19

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

1.   V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED může vývozce požádat celní orgány, které jej vydaly, o vystavení duplikátu na základě dokladů o vývozu, které mají tyto orgány v držení.

2.   Takto vystavený duplikát musí obsahovat toto slovo v anglickém jazyce:

„DUPLICATE“

3.   Poznámka uvedená v odstavci 2 se uvádí v kolonce 7 duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED.

4.   Duplikát, na kterém se uvede datum vystavení prvopisu průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, nabývá účinku uvedeným dnem.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve

Jsou-li původní produkty umístěny pod dohled celního úřadu ve Společenství nebo v Alžírsku, je možné nahradit původní doklad o původu zboží jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1 nebo EUR-MED pro účely zaslání všech nebo některých z těchto produktů na jiné místo ve Společenství nebo v Alžírsku. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydává celní úřad, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 21

Účetní rozlišování

1.   Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, působí značné náklady nebo obtíže, mohou celní orgány na písemnou žádost dotčených osob povolit pro vedení těchto zásob použití tzv. metody „účetního rozlišování“ (dále jen „metoda“).

2.   Metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných produktů, které mohou být považovány za „původní“, stejné jako množství, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3.   Celní orgány mohou pro udělení povolení uvedeného v odstavci 1 stanovit jakékoli podmínky, které považují za vhodné.

4.   Metoda se uplatňuje a její uplatňování se zaznamenává podle všeobecných účetních zásad platných v zemi, kde byl produkt vyroben.

5.   Držitel této metody může podle konkrétního případu vydávat doklady o původu zboží nebo o ně žádat pro množství produktů, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství spravováno.

6.   Celní orgány sledují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel udělené povolení jakýmkoli způsobem zneužije nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených v tomto protokolu.

Článek 22

Podmínky pro vyhotovení prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED

1.   Prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. c) může učinit

a)

schválený vývozce ve smyslu článku 23;

nebo

b)

kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku se stávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2.   Aniž je dotčen odstavec 3, může být prohlášení na faktuře učiněno v těchto případech:

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo z Alžírska, bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu;

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu, za předpokladu, že v zemi původu bylo vydáno osvědčení EUR-MED nebo prohlášení na faktuře EUR-MED;

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo z Alžírska, s uplatněním kumulace uvedené v čl. 3 odst. 4a a v čl. 4 odst. 4a, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

3.   Prohlášení na faktuře EUR-MED může být učiněno, lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, Alžírska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, splňují-li podmínky stanovené v tomto protokolu a

byla uplatněna kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, nebo

produkty mohou být použity v souvislosti s kumulací jako materiály pro zhotovení produktů určených pro vývoz do jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, nebo

produkty mohou být zpětně vyvezeny ze země určení do jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4.

4.   Prohlášení na faktuře EUR-MED musí obsahovat jedno z těchto prohlášení v anglickém jazyce:

pokud byl původu získán uplatněním kumulace s materiály pocházejícími z jedné nebo více zemí uvedených v článcích 3 a 4:

„CUMULATION APPLIED WITH …“ (název země/zemí);

pokud byl původ získán bez použití kumulace s materiály pocházejícími z jedné nebo více zemí uvedených v článcích 3 a 4:

„NO CUMULATION APPLIED“.

5.   Vývozce činící prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země vývozu veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

6.   Prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED, jehož znění jsou uvedena v přílohách IVa a IVb, vyhotovuje vývozce v některém z jazykových znění uvedených v příslušné příloze a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu psacím strojem, razítkem nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu. Je-li prohlášení psáno rukou, musí být psáno inkoustem a hůlkovým písmem.

7.   Prohlášení na faktuře a prohlášení na faktuře EUR-MED podepisuje vlastnoručně vývozce. Vývozce schválený ve smyslu článku 23 však není povinen podepisovat tato prohlášení, jestliže se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.

8.   Prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se prohlášení týká, nebo po vývozu, je-li předloženo v zemi dovozu do dvou let po dovozu produktů, jichž se týká.

Článek 23

Schválený vývozce

1.   Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci (dále jen „schválený vývozce“), který často odesílá produkty podle dohody, aby činil prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů. Vývozce, který o takové povolení žádá, musí k uspokojení celních orgánů skýtat veškeré záruky potřebné k ověření statusu původu produktů a ke splnění všech ostatních požadavků tohoto protokolu.

2.   Celní orgány mohou vázat poskytnutí statusu schváleného vývozce na splnění jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.

3.   Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které musí být uváděno v prohlášení na faktuře nebo v prohlášení na faktuře EUR-MED.

4.   Celní orgány dohlížejí na používání povolení schváleným vývozcem.

5.   Celní orgány mohou povolení kdykoli odejmout. Jsou povinny tak učinit, jestliže schválený vývozce již neskýtá záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo udělené povolení jinak jakýmkoli způsobem zneužívá.

Článek 24

Platnost dokladu o původu zboží

1.   Doklad o původu zboží platí čtyři měsíce ode dne vydání v zemi vývozu a v této lhůtě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

2.   Doklady o původu zboží, které jsou celním orgánům země dovozu předloženy po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, mohou být přijaty pro účely uplatnění preferenčního zacházení pouze v případě, že nemohly být předloženy ve stanovené lhůtě v důsledku mimořádných okolností.

3.   V ostatních případech opožděného předložení dokladů o původu zboží je mohou celní orgány země dovozu přijmout, pokud jim byly dotyčné produkty předloženy před uplynutím uvedené lhůty.

Článek 25

Předkládání dokladu o původu zboží

Doklady o původu zboží se předkládají celním orgánům země dovozu postupy platnými v dané zemi. Tyto orgány mohou požadovat překlad dokladu o původu zboží a mohou rovněž požadovat, aby bylo dovozní prohlášení doplněno prohlášením dovozce o tom, že produkty splňují podmínky pro použití dohody.

Článek 26

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, spadající do tříd XVI a XVII nebo čísel 7308 a 9406 harmonizovaného systému, předkládá se celním orgánům jediný doklad o původu zboží pro tyto produkty při dovozu první části.

Článek 27

Osvobození od dokladu o původu zboží

1.   Produkty, které jsou posílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty, aniž by bylo třeba předložit doklad o původu zboží, pokud nejsou dováženy obchodně, pokud dovozce prohlásí, že produkty splňují všechny podmínky pro použití tohoto protokolu, a pokud o pravdivosti tohoto prohlášení neexistují žádné pochybnosti. V případě produktů zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který je k tomuto dokladu přiložen.

2.   Za neobchodní dovoz se považuje příležitostný dovoz, který se týká výlučně produktů pro osobní použití příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, je-li z povahy a množství těchto produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.

3.   Dále celková hodnota těchto produktů nesmí u drobných zásilek překročit 500 EUR a u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících 1 200 EUR.

Článek 27a

Prohlášení dodavatele

1.   V případech, kdy se ve Společenství nebo v Alžírsku vydá průvodní osvědčení EUR.1 nebo vyhotoví prohlášení na faktuře pro původní produkty, při jejichž výrobě bylo použito zboží z Alžírska, Maroka, Tuniska nebo Společenství, které bylo v těchto zemích zpracováno nebo opracováno, aniž by získalo status preferenčního původu, se bere v úvahu prohlášení dodavatele učiněné pro toto zboží v souladu s tímto článkem.

2.   Prohlášení dodavatele uvedené v odstavci 1 slouží jako důkaz zpracování nebo opracování, kterému bylo zboží podrobeno v Alžírsku, Maroku, Tunisku nebo Společenství, pro účely stanovení, zda lze produkty, při jejichž výrobě bylo zboží použito, považovat za pocházející ze Společenství nebo Alžírska a zda splňují ostatní požadavky tohoto protokolu.

3.   Dodavatel vyhotoví samostatné prohlášení dodavatele, s výjimkou případů uvedených v odstavci 4, pro každou zásilku zboží, a to způsobem stanoveným v příloze V, na listu papíru, který se přikládá k faktuře, dodacímu listu nebo jinému obchodnímu dokladu, v němž je dotyčné zboží popsáno dostatečně podrobně tak, aby bylo možné jeho ztotožnění.

4.   Dodává-li dodavatel určitému odběrateli pravidelně zboží, u kterého se předpokládá, že zpracování nebo opracování provedené v Alžírsku, Maroku, Tunisku nebo Společenství se po delší dobu nezmění, může poskytnout jednorázové prohlášení dodavatele, které se vztahuje i na následné zásilky tohoto zboží (dále jen „dlouhodobé prohlášení dodavatele“).

Dlouhodobé prohlášení dodavatele platí zpravidla po dobu nejvýše jednoho roku ode dne vyhotovení. Celní orgány země, kde je prohlášení vyhotoveno, stanoví podmínky, za kterých může být používáno i po delší dobu.

Dodavatel vyhotoví dlouhodobé prohlášení dodavatele způsobem stanoveným v příloze VI a dotyčné zboží popíše dostatečně podrobně tak, aby bylo možné jeho ztotožnění. Prohlášení poskytne odběrateli před dodáním první zásilky zboží, ke které se prohlášení vztahuje, nebo společně s první zásilkou.

Přestane-li dlouhodobé prohlášení dodavatele týkající se dodávaného zboží platit, vyrozumí o tom dodavatel neprodleně odběratele.

5.   Prohlášení dodavatele uvedené v odstavcích 3 a 4 je napsáno na stroji nebo vytištěno v jednom z jazyků, ve kterých je sepsána dohoda, v souladu s vnitrostátním právem země, kde je vyhotoveno, a opatří se vlastnoručním podpisem dodavatele. Je-li prohlášení psáno rukou, musí být psáno inkoustem a hůlkovým písmem.

6.   Dodavatel činící prohlášení musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země, kde je vyhotoveno, veškeré související doklady prokazující, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné.

Článek 28

Podpůrné doklady

Doklady uvedené v čl. 17 odst. 3, čl. 22 odst. 5 a čl. 27a odst. 6, které prokazují, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED nebo v prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED mohou být považovány za produkty pocházející ze Společenství, Alžírska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu a že údaje uvedené v prohlášení dodavatele jsou správné, mohou být mimo jiné

a)

přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání dotyčného zboží, který je obsažen například v jeho účtech nebo vnitřním účetnictví;

b)

doklady prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo Tunisku, pokud jsou takové doklady používány v souladu s vnitrostátním právem;

c)

doklady prokazující zpracování nebo opracování materiálů ve Společenství nebo Alžírsku, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo Alžírsku, pokud jsou takové doklady používány v souladu s vnitrostátním právem;

d)

průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED nebo prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED prokazující původ použitých materiálů, vydaná nebo vyhotovená ve Společenství nebo Alžírsku v souladu s tímto protokolem nebo v jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly stanovenými v tomto protokolu;

e)

vhodné doklady týkající se zpracování nebo opracování provedeného mimo Společenství nebo Alžírsko uplatněním článku 12 prokazující, že požadavky uvedeného článku byly splněny;

f)

prohlášení dodavatele, které dokládá zpracování nebo opracování použitých materiálů ve Společenství, Alžírsku, Maroku nebo Tunisku a které bylo vyhotoveno v jedné z těchto zemí.

Článek 29

Uchovávání dokladu o původu zboží, prohlášení dodavatele a podpůrných dokladů

1.   Vývozce žádající o vystavení průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED uchovává dokumenty uvedené v čl. 17 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2.   Vývozce vyhotovující prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED uchovává kopii tohoto prohlášení na faktuře a doklady uvedené v čl. 22 odst. 5 po dobu nejméně tří let.

2a.   Dodavatel vyhotovující prohlášení dodavatele uchovává kopii tohoto prohlášení a kopie faktury, dodacích listů a dalších obchodních dokladů, k nimž je toto prohlášení přiloženo, a kopie dokladů uvedených v čl. 27a odst. 6 po dobu nejméně tří let.

Dodavatel vyhotovující dlouhodobé prohlášení dodavatele uchovává kopii tohoto prohlášení a kopie veškerých faktur, dodacích listů a dalších obchodních dokladů týkajících se zboží, ke kterému se prohlášení vztahuje a které bylo zasláno dotčenému odběrateli, a dokladů uvedených v čl. 27a odst. 6 po dobu nejméně tří let. Uvedená lhůta se počítá ode dne uplynutí platnosti dlouhodobého prohlášení dodavatele.

3.   Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, uchovávají formulář žádosti uvedený v čl. 17 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4.   Celní orgány země dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.1 a EUR-MED, prohlášení na faktuře a prohlášení na faktuře EUR-MED, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 30

Rozpory a formální chyby

1.   Jsou-li zjištěny drobné rozpory mezi údaji uvedenými v dokladu o původu zboží a údaji v podkladech, které byly celnímu úřadu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů, není tím zapříčiněna neplatnost dokladu o původu zboží, je-li řádně prokázáno, že se tento doklad vztahuje na předložené produkty.

2.   Zřejmé formální chyby, například překlepy, v dokladu o původu zboží nevedou k odmítnutí dokladu, nejsou-li takové povahy, že vyvolávají pochybnosti o správnosti údajů v něm obsažených.

Článek 31

Částky vyjádřené v eurech

1.   Pro uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. b) a čl. 27 odst. 3 v případech, kdy jsou produkty fakturovány v jiné měně než v eurech, stanoví každá dotčená země každoročně částky v národních měnách členských států Společenství, Alžírska a ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4.

2.   Na zásilku se vztahuje čl. 22 odst. 1 písm. b) nebo čl. 27 odst. 3, je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovené dotčenou zemí.

3.   Částky, které se mají použít v jakékoli dané národní měně, jsou přepočtem na tuto měnu částek vyjádřených v eurech podle kursu platného první pracovní den měsíce října každého roku. Částky se sdělují Komisi Evropských společenství do 15. října a uplatňují se od 1. ledna následujícího roku. Komise Evropských společenství oznamuje tyto částky všem dotčeným zemím.

4.   Země může částku vyplývající z přepočtu částky vyjádřené v eurech na její národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v eurech ve své národní měně nezměněn, jestliže v okamžiku každoroční úpravy stanovené v odstavci 3 přepočet této částky před zaokrouhlením převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles jeho hodnoty.

5.   Částky vyjádřené v eurech přezkoumává Výbor pro přidružení na žádost Společenství nebo Alžírska. Při přezkumu posuzuje Výbor pro přidružení potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout o úpravě částek vyjádřených v eurech.

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 32

Vzájemná pomoc

1.   Celní orgány členských států Společenství a Alžírska si navzájem předají prostřednictvím Komise Evropských společenství vzory otisků razítek, která jejich celní úřady používají pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a EUR-MED, a adresy celních orgánů příslušných k ověřování těchto osvědčení, prohlášení na faktuře a prohlášení na faktuře EUR-MED nebo prohlášení dodavatele.

2.   Za účelem správného uplatňování tohoto protokolu si Společenství a Alžírsko poskytují prostřednictvím příslušných celních správ vzájemnou pomoc při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 a EUR-MED, prohlášení na faktuře a prohlášení na faktuře EUR-MED nebo prohlášení dodavatele a při kontrole správnosti údajů obsažených v těchto dokladech.

Článek 33

Ověřování dokladů o původu zboží

1.   Dodatečné ověření dokladů o původu zboží se provádí nahodile anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu odůvodněné pochybnosti o pravosti těchto dokladů, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění jiných povinností stanovených v tomto protokolu.

2.   Pro účely odstavce 1 vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu, a případně uvedou důvody pro jejich žádost o ověření. Spolu se žádostí o ověření zašlou rovněž veškeré získané informace nebo doklady nasvědčující, že údaje uvedené v dokladu o původu zboží nejsou správné.

3.   Ověřování provádějí celní orgány země vývozu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4.   Jestliže se celní orgány země dovozu rozhodnou pozastavit uplatňování preferenčního zacházení s dotyčnými produkty až do výsledku ověření, nabídnou dovozci propuštění produktů, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.

5.   Celní orgány žádající o ověření jsou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé, zda lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, Alžírska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 a zda tyto produkty splňují ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

6.   Jestliže v případě odůvodněných pochybností neobdrží žádající celní orgány žádnou odpověď ve lhůtě deseti měsíců ode dne podání žádosti o ověření nebo jestliže odpověď neobsahuje údaje, které postačují k rozhodnutí o pravosti daného dokladu nebo o skutečném původu produktů, nepřiznají nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.

Článek 33a

Ověřování prohlášení dodavatele

1.   Dodatečné ověření prohlášení dodavatele nebo dlouhodobých prohlášení dodavatele se provádí nahodile anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země, kde byla tato prohlášení vzata v úvahu pro vystavení průvodního osvědčení EUR.1 nebo pro vyhotovení prohlášení na faktuře, odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladu nebo o správnosti údajů v něm obsažených.

2.   Pro účely odstavce 1 vrátí celní orgány země uvedené v odstavci 1 prohlášení dodavatele, fakturu nebo faktury, dodací list nebo listy nebo další obchodní doklady týkající se zboží, ke kterému se prohlášení vztahuje, celním orgánům země, kde bylo prohlášení vyhotoveno, a případně uvedou věcné nebo formální důvody pro žádost o ověření.

Spolu se žádostí o dodatečné ověření zašlou rovněž veškeré získané informace nebo doklady nasvědčující, že údaje uvedené v prohlášení dodavatele nejsou správné.

3.   Ověřování provádějí celní orgány země, kde bylo vyhotoveno prohlášení dodavatele. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů dodavatele nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4.   Celní orgány žádající o ověření jsou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou informace uvedené v prohlášení dodavatele správné, a musí celním orgánům umožnit určit, zda a do jaké míry může být prohlášení dodavatele vzato v úvahu pro vystavení průvodního osvědčení EUR.1 nebo pro vyhotovení prohlášení na faktuře.

Článek 34

Řešení sporů

Spory, které vyvstanou při ověřování podle článků 33 a 33a a které není možné vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány příslušnými k tomuto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu se předkládají Výboru pro přidružení.

Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu řídí právními předpisy této země.

Článek 35

Sankce

Každé osobě, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokladu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro produkty, se uloží sankce.

Článek 36

Svobodná pásma

1.   Společenství a Alžírsko přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby obchodované produkty provázené dokladem o původu zboží, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném pásmu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich uchování v nezměněném stavu.

2.   Odchylně od odstavce 1 vydají dotčené orgány nové průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED na žádost vývozce, pokud jsou produkty pocházející ze Společenství nebo Alžírska dováženy do svobodného pásma s dokladem o původu zboží a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, za předpokladu, že je toto zacházení nebo zpracování v souladu s tímto protokolem.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Uplatňování protokolu

1.   Pojem „Společenství“ použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.

2.   Produkty pocházející z Alžírska podléhají při dovozu do Ceuty a Melilly ve všech ohledech stejnému celnímu zacházení jako produkty pocházející z celního území Společenství podle protokolu č. 2 k Aktu o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Alžírsko poskytuje při dovozu produktů, na něž se vztahuje dohoda a jež pocházejí z Ceuty a Melilly, stejné celní zacházení jako produktům dováženým a pocházejícím ze Společenství.

3.   Pro účely odstavce 2, který se týká produktů pocházejících z Ceuty a Melilly, se tento protokol použije obdobně s výhradou zvláštních podmínek stanovených v článku 38.

Článek 38

Zvláštní podmínky

1.   Za podmínky přímé dopravy v souladu s článkem 13 se dále uvedené považuje za

1)

pocházející z Ceuty a Melilly:

a)

produkty zcela získané v Ceutě a Melille;

b)

produkty získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě jsou použity produkty jiné než uvedené v písmenu a), za předpokladu, že

i)

tyto produkty byly dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6,

nebo

ii)

tyto produkty pocházejí z Alžírska nebo Společenství, za předpokladu, že byly podrobeny zpracování nebo opracování, které přesahuje operace uvedené v článku 7;

2)

pocházející z Alžírska:

a)

produkty zcela získané v Alžírsku;

b)

produkty získané v Alžírsku, při jejichž výrobě jsou použity produkty jiné než uvedené v písmenu a), za předpokladu, že

i)

tyto produkty byly dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6;

nebo

ii)

tyto produkty pocházejí z Ceuty a Melilly nebo ze Společenství, za předpokladu, že byly podrobeny zpracování nebo opracování, které přesahuje operace uvedené v článku 7.

2.   Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

3.   Vývozce nebo jeho zmocněný zástupce uvede v kolonce 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED nebo v prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED „Alžírsko“ a „Ceuta a Melilla“. V případě produktů pocházejících z Ceuty a Melilly se tento údaj uvede rovněž v kolonce 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED nebo v prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED.

4.   Španělské celní orgány zajistí použití tohoto protokolu v Ceutě a Melille.

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Změny protokolu

Rada přidružení může rozhodnout o změnách tohoto protokolu.

Článek 40

Přechodné ustanovení pro zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

Dohodu lze uplatnit na zboží, které splňuje podmínky tohoto protokolu a které je ke dni vstupu tohoto protokolu v platnost v režimu tranzitu nebo je ve Společenství nebo Alžírsku dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném pásmu, za předpokladu, že do čtyř měsíců od uvedeného dne je celním orgánům země dovozu předloženo průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vystavené dodatečně celními orgány země vývozu spolu s doklady prokazujícími, že zboží bylo v souladu s článkem 13 dopraveno přímo.


(1)  Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

PŘÍLOHA I

Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

Poznámka 1:

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1   První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému údaji v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li v některých případech před údajem v prvním sloupci uvedeno „ex“, znamená to, že pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 se týká pouze té části čísla, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2   Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis produktů ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3   Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 a 4.

2.4   Je-li pro produkt popsaný v prvních dvou sloupcích stanoveno pravidlo ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1   Ustanovení článku 6, která se týkají produktů, které získaly status původu a které byly použity při výrobě jiných produktů, se použijí bez ohledu na to, zda byl status původu získán v rámci závodu, kde jsou tyto produkty používány, nebo v jiném závodě ve smluvní straně.

Příklad:

Motor čísla 8407, pro nějž pravidlo stanoví, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny produktu ze závodu, je vyroben z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním“ čísla ex 7224.

Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal status původu na základě pravidla pro číslo ex 7224 v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2   Pravidlo v seznamu stanoví minimální zpracování nebo opracování, které je nezbytné, přičemž vyšším stupněm zpracování nebo opracování se rovněž získá status původu; naopak, nižší stupeň zpracování nebo opracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3.3   Aniž je dotčena poznámka 3.2., pokud pravidlo používá výraz „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla“, lze použít materiály kteréhokoli čísla (čísel) (i materiály stejného popisu a čísla jako u produktu), avšak s podmínkou splnění všech zvláštních omezení, která mohou být též obsažena v tomto pravidle.

Výraz „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla …“ nebo „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů stejného čísla jako produkt“ znamená, že je možné použít materiály kteréhokoli čísla (čísel), s výjimkou materiálů stejného popisu, jako je popis produktu uvedený ve sloupci 2 seznamu.

3.4   Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby byly použity všechny.

Příklad:

Pravidlo pro tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálu; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5   Určuje-li pravidlo v seznamu, že výrobek musí být zhotoven z konkrétního materiálu, pak tato podmínka nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat (viz též poznámku 6.2, která se vztahuje k textiliím).

Příklad:

Pravidlo pro připravené potraviny čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin nebo výrobků z nich, nevylučuje však možnost použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To se však nevztahuje na výrobky, které ačkoliv nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, jsou vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.

Příklad:

V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li pro tento typ zboží dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie – a to i přesto, že netkané textilie nelze obvykle zhotovit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve stavu před přízí – tj. ve stavu vlákna.

3.6   Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby vztahující se na konkrétní materiály nesmějí být překročeny.

Poznámka 4:

4.1   Pojmem „přírodní vlákna“ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická a tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2   Pojem „přírodní vlákna“ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3   Pojmy „textilní vláknina“, „chemické materiály“ a „papírenské materiály“ se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4   Pojem „syntetická nebo umělá střižová vlákna“ se v seznamu používá k označení kabelu ze syntetických nebo umělých filamentů, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1   Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý produkt odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro žádné použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4).

5.2   Přípustnou odchylku uvedenou v poznámce 5.1 lze však uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilními materiály se rozumějí:

hedvábí,

vlna,

hrubé zvířecí chlupy,

jemné zvířecí chlupy,

žíně,

bavlna,

papírenské materiály a papír,

len,

konopí,

juta a jiná textilní lýková vlákna,

sisal a jiná textilní vlákna rodu Agave,

kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna,

syntetická nekonečná vlákna,

umělá nekonečná vlákna,

elektricky vodivá vlákna

syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

syntetická střižová vlákna z polyesteru,

syntetická střižová vlákna z polyamidu,

syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetická střižová vlákna z polyimidu,

syntetická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

jiná syntetická střižová vlákna,

viskózová umělá střižová vlákna,

jiná umělá střižová vlákna,

polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

výrobky čísla 5605 (kovové a metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

ostatní výrobky čísla 5605.

Příklad:

Příze čísla 5205 vyrobená z vláken bavlny čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti příze.

Příklad:

Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509 je směsová textilie. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Všívaná textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je dotyčná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsový výrobek.

5.3   V případě vláken zahrnujících „polyurethanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou“ je uvedená přípustná odchylka pro tuto přízi 20 %.

5.4   V případě výrobků „s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,“ je uvedená přípustná odchylka pro tento pás 30 %.

Poznámka 6:

6.1   V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou pod čarou odkazující na tuto poznámku, lze použít textilní materiály s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci 3 pro dané zhotovené výrobky, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny pod číslem jiným, než je číslo produktu, a že jich hodnota nepřesahuje 8 % ceny produktu ze závodu.

6.2   Aniž je dotčena poznámka 6.3, mohou být materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 volně používány při výrobě textilních výrobků bez ohledu na to, zda obsahují textilie.

Příklad:

Pokud některé pravidlo v seznamu stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například kalhoty, musí být použita příze, nebrání to použití kovových součástí, například knoflíků, protože knoflíky nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Z téhož důvodu to nebrání používání zdrhovadel, přestože zdrhovadla obvykle obsahují textilie.

6.3   Při uplatnění procentního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1   Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se „specifickými procesy“ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

c)

krakování;

d)

reformování;

e)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerace;

h)

alkylace;

i)

isomerace.

7.2   Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se „specifickými procesy“ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

c)

krakování;

d)

reformování;

e)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerace;

h)

alkylace;

ij)

isomerace;

k)

pouze v případě těžkých frakcí čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (podle metody ASTM D 1266–59 T);

l)

pouze v případě produktů čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

m)

pouze v případě těžkých frakcí čísla ex 2710: zpracování produktů hydrogenací (jiné než při odsiřování) při tlaku vyšším než 20 barů a teplotě vyšší než 250 °C s použitím katalyzátoru, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další úprava mazacích olejů čísla ex 2710 hydrogenační rafinací (např. hydrogenační derafinace nebo odbarvení) pro zlepšení barvy nebo stálosti není považována za specifický proces;

n)

pouze v případě topných olejů čísla ex 2710: atmosférická destilace, při níž se při 300 °C předestiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát (podle metody ASTM D 86);

o)

pouze v případě těžkých frakcí, jiných než plynových a topných olejů čísla ex 2710: úprava pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.

p)

pouze v případě produktů čísla ex 2712, jiných než ropná vazelína, ozokerit, montánní vosk, rašelinný vosk nebo parafín obsahujících méně než 0,75 % hmotnostních oleje: odolejování frakční krystalizací.

7.3   Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získáváni určitého obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací.

PŘÍLOHA II

Seznam zpracování nebo opracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu

Dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem dohody.

Číslo HS

Popis výrobku

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statusu původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

kapitola 1

Živá zvířata

Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

 

kapitola 2

Maso a jedlé droby

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 1 a 2 musí být zcela získány

 

kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex kapitola 4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce;přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

 

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Výroba, v níž

všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány;

všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní,

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 5

Produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány

 

ex 0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat

Čištění, dezinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů

 

kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

Výroba, v níž

všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány,

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány

 

kapitola 8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů a melounů

Výroba, v níž

veškeré použité ovoce a ořechy musí být zcela získány,

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány

 

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

0902

Čaj, též aromatizovaný

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex 0910

Směsi koření

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

kapitola 10

Obiloviny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány

 

ex kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě:

Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány

 

ex 1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených, vyluštěných luštěnin čísla 0713

Sušení a mletí luštěnin čísla 0708

 

kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány

 

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

 

Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené

Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány

 

ex kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:

 

 

Tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506

 

Ostatní

Výroba z vepřového masa nebo poživatelných vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a poživatelných drůbežích drobů čísla 0207

 

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:

 

 

Tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex 1505

Rafinovaný lanolin

Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505

 

1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1507 až 1515

Rostlinné oleje a jejich frakce:

 

 

Sójový, podzemnicový, palmový a kokosový ojel, olej z palmových jader, babassuový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určenou pro lidskou výživu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Pevné frakce, kromě frakce jojobového oleje

Výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1515

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány

 

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Výroba, v níž

všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány a

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použit materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

 

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Výroba, v níž

všechny použité materiály kapitoly 2 a 4 musí být zcela získány a

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použit materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

 

kapitola 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Výroba,

z živočichů kapitoly 1 a/nebo

v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex kapitola 17

Cukr a cukrovinky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

Chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702

 

Jiné cukry v pevné formě, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní

 

ex 1703

Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

Sladový výtažek

Výroba z obilovin kapitoly 10

 

Ostatní

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:

 

 

Obsahující nejvýše 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě tvrdé pšenice a výrobků z ní) musí být zcela získány

 

Obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba

v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě tvrdé pšenice a výrobků z ní) musí být zcela získány a

všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108

 

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla 1806,

v níž všechny použité obiloviny a mouka (kromě tvrdé pšenice a kukuřice Zea indurata a výrobků z ní) musí být zcela získány a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě kapitoly 11

 

ex kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě:

Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány

 

ex 2001

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 2004 a ex 2005

Brambory ve formě mouky, krupise nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2008

Ořechy bez přídavku cukru nebo alkoholu

Výroba, v níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu

 

Arašídové máslo; směsi založené na obilovinách; palmová jádra; kukuřice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Ostatní, kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo vodě, bez přídavku cukru, zmrazené

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 21

Různé jedlé přípravky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž veškerá použitá čekanka musí být zcela získána

 

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice:

 

 

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít hořčičnou mouku nebo připravenou hořčici

 

Hořčičná mouka a připravená hořčice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě upravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005

 

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány

 

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu a

v níž všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové a grapefruitové) již musí být původní

 

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 2207 nebo 2208, a

v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány, nebo pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

 

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 2207 nebo 2208, a

v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány, nebo pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

 

ex kapitola 23

Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo; kromě

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 2301

Velrybí moučka; moučka, šroty a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex 2303

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních

Výroba, v níž všechna použitá kukuřice musí být zcela získána

 

ex 2306

Pokrutiny z oliv a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem převyšujícím 3 % hmotnostní olivového oleje

Výroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány

 

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Výroba, v níž

všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní a

všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány

 

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí být původní

 

ex 2403

Tabák ke kouření

Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí být původní

 

ex kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 2504

Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý

Obohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu

 

ex 2515

Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex 2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, rozřezané pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex 2518

Dolomit kalcinovaný

Kalcinace nekalcinovaného dolomitu

 

ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

 

ex 2520

Sádry speciálně připravené pro zubní lékařství

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2524

Přírodní osinková (azbestová) vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

 

ex 2525

Slídový prach

Mletí slídy nebo slídového odpadu

 

ex 2530

Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku

Kalcinace nebo mletí barevných hlinek

 

kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popely

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 2707

Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, z nichž více než 65 % objemu předestiluje při teplotě do 250 °C (včetně směsí lakového benzínu a surového benzenu), k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických proces (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2709

Oleje ze živičných nerostů, surové

Destruktivní destilace živičných nerostů

 

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických proces (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafin, parafinový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2805

Smíšený kov („Mischmetall“)

Výroba elektrolytickým nebo tepelným zpracováním, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2811

Oxid sírový (anhydrid kyseliny sírové)

Výroba z oxidu siřičitého

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2840

Perboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 29

Organické chemikálie; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2901

Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2902

Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2905

Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu nebo glycerolu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905. Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2932

Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2939

Koncentráty makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 30

Farmaceutické výrobky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3002

Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky:

 

 

Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíchány k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, nebo nesmíchané výrobky pro tato použití, v odměřených dávkách nebo v balení pro drobný prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní:

 

 

– –

Lidská krev

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Zvířecí krev připravená k terapeutickým nebo profylaktickým účelům

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Krevní složky jiné než antiséra, hemoglobin a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3003 a 3004

Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006):

 

 

Získané z amikacinu čísla 2941

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 3006

Farmaceutický odpad specifikovaný v poznámce 4 k) k této kapitole

Původ výrobku v jeho původním zařazení se zachovává

 

ex kapitola 31

Hnojiva; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; výrobky této kapitoly, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, kromě:

dusičnan sodný

kyanamid vápenatý

síran draselný

síran hořečnatodraselný

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3201

Taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty

Výroba z tříselných výtažků rostlinného původu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3205

Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole 3 (3)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3205 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“ (4) tohoto čísla. Lze však použít materiály stejné skupiny za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací přípravky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3403

Mazací přípravky obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3404

Umělé vosky a připravené vosky:

 

 

Na bázi parafinu, minerálních vosků, vosků ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě

hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516,

mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 3823, a

materiálů čísla 3404

Tyto materiály však lze použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

 

 

Škrobové ethery a estery

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla 1108

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3507

Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3701

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách:

 

 

Filmy pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3702 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v číslech 3701 a 3702 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3702

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 nebo 3702

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3704

Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, avšak nevyvolané

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 nebo 3704

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 38

Různé chemické výrobky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3801

Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnosti grafitu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinace surového tallového oleje

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3805

Sulfátové terpentýnové silice, čištěné

Čištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3806

Estery pryskyřic

Výroba z pryskyřičných kyselin

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3807

Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)

Destilace dřevného dehtu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3808

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3810

Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky užívané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3811

Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:

 

 

Připravená aditiva pro mazací oleje obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3812

Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3813

Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3814

Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3818

Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3819

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3820

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3822

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

 

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Technické mastné alkoholy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823

 

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

Následující výrobky tohoto čísla:

– –

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktů

– –

Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

– –

Sorbitol, jiný než čísla 2905

– –

Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů ze živičných nerostů a jejich soli

– –

Iontoměniče

– –

Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice

– –

Alkalický oxid železa pro čištění plynu

– –

Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čistění uhelného plynu

– –

Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery

– –

Přiboudlina a Dippelův olej

– –

Směsi solí, které mají různé anionty

– –

Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3901 až 3915

Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísla ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer tvoří více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu;

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3907

Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu (5)

 

Polyester

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)

 

3912

Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3916 až 3921

Polotovary a výrobky z plastů; kromě čísla ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

Ploché výrobky, opracované jinak než povrchovou úpravou nebo řezané do jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových) tvarů; ostatní výrobky opracované jinak než povrchovou úpravou

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní:

 

 

– –

Produkty adiční homopolymerizace, ve kterých jeden monomer tvoří více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu;

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

– –

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3916 a ex 3917

Profily a trubky

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu;

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3920

Ionomerní listy nebo fólie

Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metakrylové, částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíku

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

ex 3921

Plastové fólie, pokovené

Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce nepřesahující 23 mikronů (6)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

3922 až 3926

Výrobky z plastů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4001

Vrstvené pláty nebo krepy pro boty

Vrstvení listů přírodního kaučuku

 

4005

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

4012

Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku:

 

 

Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, pryžové

Protektorování použitých pneumatik

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 4011 nebo 4012

 

ex 4017

Výrobky z tvrdé pryže

Výroba z tvrdé pryže

 

ex kapitola 41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené

Odstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou

 

4104 až 4106

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené

Činění předčiněné kůže

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

4107, 4112 a 4113

Usně, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 4104 až 4113

 

ex 4114

Lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně

Výroba z materiálů čísel 4104 až 4106, 4107, 4112 nebo 4113 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku za závodu

 

kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4302

Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:

 

 

Díly, kříže a podobné formy

Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

 

Ostatní

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

 

4303

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302

 

ex kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4403

Dřevo nahrubo opracované

Výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně ohrubovaného

 

ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce přesahující 6 mm

Hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích

 

ex 4408

Listy k dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na jiné podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm

Podélné řezání, hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích

 

ex 4409

Dřevo souvisle profilované podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované:

 

 

Broušené pískem nebo na koncích spojované

Broušení pískem nebo spojování na koncích

 

Lišty a tvarované lišty

Lištování nebo tvarování

 

ex 4410 až ex 4413

Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének

Lištování nebo tvarování

 

ex 4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly

Výroba z prken neřezaných na míru

 

ex 4416

Sudy, džběry, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva

Výroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy

 

ex 4418

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít voštinové desky, parketové desky a šindele

 

Lišty a tvarované lišty

Lištování nebo tvarování

 

ex 4421

Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuvi

Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409

 

ex kapitola 45

Korek a korkové výrobky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

4503

Výrobky z přírodního korku

Výroba z korku čísla 4501

 

kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

kapitola 47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4811

Papír, kartón a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkované

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

4816

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

4817

Obálky, zálepkty, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba,

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 4818

Toaletní papír

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

ex 4819

Kartony, bedny, krabice, pytle a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken

Výroba,

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 4820

Složky dopisních papírů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

ex kapitola 49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

4909

Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 4909 nebo 4911

 

4910

Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:

 

 

Kalendáře „věčného“ typu nebo s výměnnými bloky na základně jiné než z papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba,

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 4909 nebo 4911

 

ex kapitola 50

Hedvábí; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný

Mykání nebo česání hedvábného odpadu

 

5004 až ex 5006

Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu

Výroba z (7)

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

5007

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

Ostatní

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papíru

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5106 až 5110

Vlněná příze, příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíně

Výroba z (7)

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní:

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

Ostatní

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papíru

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 52

Bavlna; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5204 až 5207

Bavlněná příze a nitě

Výroba z (7)

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

5208 až 5212

Bavlněné tkaniny:

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

Ostatní

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papíru

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5306 až 5308

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě

Výroba z (7)

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

5309 až 5311

Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití:

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

Ostatní

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

jutové příze,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papíru

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5401 až 5406

Nitě, nekonečné vlákno a šicí nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

Výroba z (7)

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

5407 a 5408

Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken:

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

Ostatní

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papíru

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5501 až 5507

Syntetická nebo umělá střižová vlákna

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5508 až 5511

Nitě ze syntetických nebo umělých střižových vláken

Výroba z (7)

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

5512 až 5516

Tkaniny ze syntetických nebo umělých střižových vláken:

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

Ostatní

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papíru

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě:

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

5602

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:

 

 

Vpichované plsti

Výroba z (7)

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny.

Lze však použít

polypropylenové nekonečné vlákno čísla 5402,

polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo

kabel z polypropylenového nekonečného vlákna čísla 5501,

jejichž délková hmotnost je pro každé vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z (7)

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken vyrobených z kaseinu, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5604

Kaučukové nitě a šňůry pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

 

 

Kaučukové nitě a šňůry potažené textilem

Výroba z kaučukových nití nebo šňůr, nepotažených textilem

 

Ostatní

Výroba z (7)

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

5605

Kovové a metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo potažené kovem

Výroba z (7)

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

5606

Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); řetízkové nitě

Výroba z (7)

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

papírenských materiálů

 

kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:

 

 

Z vpichované plsti

Výroba z (7)

přírodních vláken, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Lze však použít

polypropylenové nekonečné vlákno čísla 5402,

polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo

kabel z polypropylenového nekonečného vlákna čísla 5501,

jejichž délková hmotnost je pro každé vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Jutovou tkaninu lze použít jako podložku

 

Z jiné plsti

Výroba z (7)

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

Ostatní

Výroba (7)

příze z kokosových nebo jutových vláken,

syntetické nebo umělé příze,

přírodních vláken, nebo

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání

Jutovou tkaninu lze použít jako podložku

 

ex kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; kromě:

 

 

Kombinované s pryžovou nití

Výroba z jednoduché příze (7)

 

Ostatní

Výroba z (7)

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5805

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5810

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

5901

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

Výroba z příze

 

5902

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:

 

 

S obsahem textilních materiálů nepřesahujícím 90 % hmotnostních

Výroba z příze

 

Ostatní

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5903

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902

Výroba z příze

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5904

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvění nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

Výroba z příze (7)

 

5905

Textilní tapety:

 

 

Impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiály

Výroba z příze

 

Ostatní

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5906

Pogumované textilie, jiné než čísla 5902:

 

 

Pletené nebo háčkované textilie

Výroba z (7)

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

Jiné textilie vyrobené ze syntetické nekonečné příze, s obsahem textilních materiálů přesahujícím 90 % hmotnostních

Výroba z chemických materiálů

 

Ostatní

Výroba z příze

 

5907

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie

Výroba z příze

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5908

Textilní knoty tkané, spletené nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované:

 

 

Žárové punčošky, impregnované

Výroba z trubkovité pletené textilie pro žárové punčošky

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5909 až 5911

Textilní výrobky a zboží pro technické účely:

 

 

Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911

Výroba z příze nebo z odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310

 

Tkaniny používané obvykle pro papírenské nebo jiné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, jednoduše nebo násobně tkané nebo násobně tkané na plocho na osnově nebo na útku čísla 5911

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

těchto materiálů:

polytetrafluorethylenové příze (8),

násobné polyamidové příze, povrstvené, impregnované nebo povlečené fenolickou pryskyřicí,

příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací m-fenylenediaminu a kyseliny isoftalové,

polytetrafluorethylenového monofilu (8),

příze ze syntetických textilních vláken z poly-(p-fenylen tereftalamidu),

příze ze skleněných vláken povrstvené fenolovou pryskyřicí a opředené akrylovou přízí (8),

kopolyesterového monofilu z polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny a 1,4 cyklohexandimethanolu a kyseliny isoftalové,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

Ostatní

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

Výroba z (7)

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:

 

 

Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejich tvar byl získán přímo

Výroba z příze (7)  (9),

 

Ostatní

Výroba z (7)

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

ex kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; kromě:

Výroba z příze (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211

Dámské, dívčí a kojenecké oděvy a kojenecké oděvní doplňky, vyšívané

Výroba z příze (9)

nebo

výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (9)

 

ex 6210 a ex 6216

Ohnivzdorné vybavení z textilií potažených fólií z hliníkovaného polyesteru

Výroba z příze (9)

nebo

výroba z nepotažené textilie za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (9)

 

6213 a 6214

Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

 

 

Vyšívané

Výroba z nebělené jednoduché příze (7)  (9)

nebo

výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (9)

 

Ostatní

Výroba z nebělené jednoduché příze (7)  (9)

nebo

zhotovení, po němž následuje potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie čísel 6213 a 6214 nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

6217

Ostatní zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212:

 

 

Vyšívané

Výroba z příze (9)

nebo

výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (9)

 

Ohnivzdorné vybavení z textilií potažených fólií z hliníkovaného polyesteru

Výroba z příze (9)

nebo

výroba z nepotažené textilie za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (9)

 

Podšívky pro límce a manžety, vystřižené

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z příze (9)

 

ex kapitola 63

Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

6301 až 6304

Přikrývky a plédy, ložní prádlo atd.; záclony atd.; ostatní bytové textilie:

 

 

Plstěné, netkané

Výroba z (7)

přírodních vláken, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

Ostatní:

 

 

– –

Vyšívané

Výroba z nebělené jednoduché příze (9)  (10)

nebo

výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Ostatní

Výroba z nebělené jednoduché příze (9)  (10)

 

6305

Pytle a pytlíky k balení zboží

Výroba z (7)

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

6306

Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky:

 

 

Z netkaných textilií

Výroba z (7)  (9)

přírodních vláken, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

Ostatní

Výroba z nebělené jednoduché příze (7)  (9)

 

6307

Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

6308

Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servitků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej

Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu

 

ex kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě sestav svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406

 

6406

Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než zevními); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

6503

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů (plateaux) čísla 6501, též podšívané nebo zdobené

Výroba z příze nebo textilních vláken (9)

 

6505

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních materiálů, v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

Výroba z příze nebo textilních vláken (9)

 

ex kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

6601

Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních deštníků a podobných deštníků)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 6803

Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice

Výroba z opracované břidlice

 

ex 6812

Výrobky z osinku (azbestu) nebo směsí na bázi osinku nebo na bázi osinku a uhličitanu hořečnatého

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex 6814

Výrobky ze slídy; včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů

Výroba z opracované slídy (včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy)

 

kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 7003, ex 7004 a ex 7005

Sklo s nereflexní vrstvou

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7006

Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály:

 

 

Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII (11)

Výroba z nepotažených skleněných podložek čísla 7006

 

Ostatní

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7007

Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7008

Izolační jednotky z několika skleněných tabulí

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7009

Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7010

Demižóny, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

nebo

broušení skleněných výrobků za předpokladu, že celková hodnota použitých nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

7013

Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010 nebo 7018)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

nebo

broušení skleněných výrobků za předpokladu, že celková hodnota použitých nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

ruční dekorování (kromě zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků za předpokladu, že celková hodnota použitých ručně foukaných skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 7019

Výrobky (jiné než příze) ze skleněných vláken

Výroba z

nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů, nebo

skleněné vlny

 

ex kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 7101

Perly, přírodní nebo uměle pěstované, tříděné a dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 7102, ex 7103 a ex 7104

Opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované)

Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů

 

7106, 7108 a 7110

Drahé kovy:

 

 

Netepané

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 7106, 7108 a 7110

nebo

elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106, 7108 a 7110

nebo

slévání drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy

 

Ve formě polotovarů nebo prachu

Výroba z netvářených drahých kovů

 

ex 7107, ex 7109 a ex 7111

Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů

Výroba z netvářených kovů plátovaných drahými kovy

 

7116

Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

7117

Bižuterie

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

nebo

výroba z částí z obecných kovů, neplátovaných ani nepovlečených drahými kovy, za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 72

Železo a ocel; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

7207

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205

 

7208 až 7216

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206

 

7217

Dráty ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7207

 

ex 7218, 7219 až 7222

Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218

 

7223

Dráty z nerezavějící oceli

Výroba z polotovarů čísla 7218

 

ex 7224, 7225 až 7228

Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206, 7218 nebo 7224

 

7229

Dráty z ostatní legované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7224

 

ex kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 7301

Štětovnice

Výroba z materiálů čísla 7206

 

7302

Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic

Výroba z materiálů čísla 7206

 

7304, 7305 a 7306

Trouby, trubky a duté profily ze železa (jiného než litiny) nebo oceli

Výroba z materiálů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224

 

ex 7307

Příslušenství pro trouby a trubky z nerezavějící oceli (ISO X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí

Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování) kovaných polotovarů za předpokladu, že celková hodnota kovaných polotovarů nepřesahuje 35 % ceny produktu ze závodu

 

7308

Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Avšak nelze použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301

 

ex 7315

Protismykové řetězy

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 74

Měď a výrobky z ní; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

7401

Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

7402

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové):

 

 

Rafinovaná měď

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvky

Výroba z netvářené rafinované mědi nebo z měděného odpadu a šrotu

 

7404

Měděný odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

7405

Předslitiny mědi

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 75

Nikl a výrobky z něho; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

7501 až 7503

Niklový kamínek (lech), slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty metalurgie niklu; netvářený (surový) nikl; niklový odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 76

Hliník a výrobky z něho; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

7601

Netvářený (surový) hliník

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu

 

7602

Hliníkový odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 7616

Výrobky z hliníku jiné než gáza, látky, mřížoviny, síťovina, pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliník

Výroba, v níž

všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít gázu, látku, mřížovinu, síťovinu, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, nebo lze použít lehčený hliník; a

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 77

Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému

 

 

ex kapitola 78

Olovo a výrobky z něho; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

7801

Netvářené (surové) olovo:

 

 

Rafinované olovo

Výroba z prutů („bullion“) nebo ze surového olova

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7802

 

7802

Olověný odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 79

Zinek a výrobky z něho; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

7901

Netvářený (surový) zinek

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7902

 

7902

Zinkový odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 80

Cín a výrobky z něho; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

8001

Netvářený (surový) cín

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 8002

 

8002 a 8007

Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich:

 

 

Ostatní obecné kovy, tvářené; výrobky z nich

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

8206

Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až 8205, v soupravách (sadách) pro drobný prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 8202 až 8205. Sada však může obsahovat nástroje čísel 8202 až 8205 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny sady ze závodu

 

8207

Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též poháněné motorem, nebo pro obráběcí stroje (například na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo šroubování), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8208

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8211

Nože s řeznou čepelí, též zoubkovanou (včetně zahradnických žabek), jiné než čísla 8208

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů

 

8214

Ostatní nožířské výrobky (například strojky na stříhání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít rukojeti z obecných kovů

 

8215

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít rukojeti z obecných kovů

 

ex kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 8302

Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky, pro stavby, a zařízení pro automatické zavírání dveří

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8306

Sošky a jiné ozdobné předměty, z obecných kovů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8401

Palivové články pro jaderné reaktory

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt (12)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8402

Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou vodu tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8403 a ex 8404

Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než kotle čísla 8402, a pomocná zařízení pro použití s kotli k ústřednímu vytápění

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 8403 a 8404

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

8406

Parní turbíny

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8407

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8408

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8409

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísla 8407 nebo 8408

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8411

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8412

Ostatní motory a pohony

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8413

Objemová rotační čerpadla

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 8414

Průmyslové ventilátory, fukary a podobné výrobky

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8415

Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8418

Chladničky; mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

v níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 8419

Stroje pro zpracování dřeva a výrobu buničiny, papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8420

Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8423

Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (s výjimkou vah o citlivosti 50 mg nebo citlivější), včetně váhových počítacích nebo kontrolních strojů; závaží pro váhy všech druhů

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8425 až 8428

Zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8429

Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce:

 

 

Silniční válce

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8430

Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8431

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se silničními válci

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8439

Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8441

Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8444 až 8447

Stroje těchto čísel pro použití v textilním průmyslu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8448

Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444 a 8445

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8452

Šicí stroje, jiné než stroje na sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty speciálně konstruované pro šicí stroje; jehly do šicích strojů:

 

 

Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavami o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,

hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při montáži hlavy (bez motoru) nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů a

použitá zařízení pro napínání nitě, háčkování a klikatý steh jsou původní

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8456 až 8466

Obráběcí stroje a jejich části, součásti a příslušenství čísel 8456 až 8466

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8469 až 8472

Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, zařízení pro automatizované zpracování dat, rozmnožovací stroje, drátové šičky)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8480

Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než kokily na ingoty), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

8482

Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8484

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory (sady) nebo sestavy těsnění a podobných výrobků, různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8485

Části a součásti strojů a přístrojů, neobsahující elektrické konektory, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8501

Elektrické motory a generátory (s výjimkou generátorových soustrojí)

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísla 8503 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8502

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísel 8501 a 8503 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8504

Napájecí zdroje k zařízením pro automatizované zpracování dat

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8518

Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8519

Gramofonová chassis, gramofony, kazetové přehrávače a ostatní zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8520

Magnetofony a ostatní přístroje pro záznam zvuku, též se zvukovým reprodukčním zařízením

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8522

Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8519 až 8521

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8523

Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, jiná než výrobky kapitoly 37

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8524

Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro jiný podobný záznam, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu gramofonových desek, avšak s výjimkou výrobků kapitoly 37:

 

 

Matrice a galvanické otisky pro výrobu gramofonových desek

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísla 8523 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8525

Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; videokamery pro statické snímky a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry); digitální kamery

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8526

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8527

Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8528

Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; videomonitory a videoprojektory

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528:

 

 

Vhodné výhradně nebo hlavně pro použití s přístroji pro záznam nebo reprodukci obrazu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8535 a 8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísla 8538 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísla 8535 nebo 8536, pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu, včetně těch, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje kapitoly 90, číslicově řízené přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla 8517

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísla 8538 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8541

Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení, kromě destiček ještě nerozřezaných na čipy

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8542

Elektronické integrované obvody a mikrosestavy:

 

 

Monolitické integrované obvody

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísel 8541 a 8542 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

nebo

difusní operace (při níž jsou integrované obvody vytvářeny na polovodičové podložce selektivní introdukcí příslušné legovací látky), též sestavené a/nebo testované v jiné zemi, než jsou země uvedené v článcích 3 a 4

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů čísel 8541 a 8542 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8545

Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8546

Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8547

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (například s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8548

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu; kromě:

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8608

Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (včetně elektromechanických) přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zřízení a pro vybavení přístavů nebo letišť; jejich části a součásti

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství; kromě:

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8709

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8710

Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi; a části a součásti těchto vozidel

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky:

 

 

S vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců:

 

 

– –

Nepřesahujícím 50 cm3

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

– –

Přesahujícím 50 cm3

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, v níž

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8712

Jízdní kola bez kuličkových ložisek

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 8714

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8715

Dětské kočárky a jejich části a součásti

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8716

Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8804

Rotující padáky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 8804

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

8805

Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít trupy čísla 8906

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství; kromě:

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a