ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 289

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
7. listopadu 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1297/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1298/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 za účelem rozlišení třetích zemí a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1299/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (kodifikované znění)

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1300/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Polska

10

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/714/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů

12

 

 

2007/715/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o jmenování německého člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

13

 

 

Komise

 

 

2007/716/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 5238)  ( 1 )

14

 

 

2007/717/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2007, kterým se zřizuje skupina odborníků pro elektronickou fakturaci (e-Invoicing)

38

 

 

2007/718/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 5452)  ( 1 )

45

 

 

2007/719/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2007, kterým se stanoví na hospodářský rok 2007/08 orientační finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2007) 5293)

59

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 (Úř. věst. L 275 ze dne 19.10.2007)

62

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1297/2007

ze dne 6. listopadu 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. listopadu 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 6. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1298/2007

ze dne 6. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 za účelem rozlišení třetích zemí a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 40 odst. 1 písm. g) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 900/2007 ze dne 27. července 2007 o stálém nabídkovém řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru do konce hospodářského roku 2007/08 (2) otevírá stálé nabídkové řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru kódu KN 1701 99 10 pro všechna místa určení kromě Andorry, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovů, území Kypru, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (3), Černé Hory a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

(2)

Aby nedošlo k nesprávnému výkladu statutu těchto míst určení, je vhodné rozlišit třetí země a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství.

(3)

Nařízení (ES) č. 900/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 900/2007 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Otevírá se stálé nabídkové řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru kódu KN 1701 99 10 pro všechna místa určení kromě

a)

třetích zemí: Andorry, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska (4) a Černé Hory;

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovů a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

V době platnosti tohoto stálého nabídkového řízení uvedeného v prvním pododstavci se vypisují dílčí nabídková řízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1182/2007 (Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 26.

(3)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(4)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1299/2007

ze dne 6. listopadu 2007

o uznání seskupení producentů v odvětví chmele

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (1), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 1351/72 ze dne 28. června 1972 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Podmínky pro uznání seskupení producentů chmele podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1952/2005 zahrnují zejména uplatňování společných pravidel produkce a uvádění na trh v první fázi uvádění na trh a potvrzení o dostatečné hospodářské činnosti. Je nutné tyto podmínky upřesnit.

(3)

Za účelem zajištění určité jednotnosti správního postupu je vhodné stanovit určitá pravidla pro podání žádosti, udělení a odebrání uznání.

(4)

Pro informování členských států a příslušných stran je vhodné zveřejnit na začátku každého kalendářního roku seznam těch seskupení, která byla uznána v předcházejícím roce, a těch, kterým bylo uznání ve stejném roce odebráno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro chmel,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Společná pravidla podle čl. 7 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1952/2005 se stanoví písemně. Tato pravidla zahrnují alespoň:

a)

pokud jde o produkci:

i)

použití jedné nebo více určitých odrůd při obnově chmelnic nebo při zakládání nových chmelnic;

ii)

dodržování určitých pěstitelských postupů a opatření na ochranu rostlin;

iii)

sklízení, sušení a případně obalová úprava;

b)

pokud jde o uvádění na trh, zejména pokud jde o koncentraci a podmínky nabídky:

i)

obecná ustanovení o prodeji prostřednictvím seskupení;

ii)

ustanovení o množstvích, která mohou producenti prodat sami, a pravidlech pro tento prodej.

2.   „První fází uvádění na trh“ se rozumí prodej chmele vyprodukovaného samostatným producentem nebo, v případě prodeje prostřednictvím seskupení producentů, prodej chmele vyprodukovaného jeho členy za velkoobchodní ceny nebo zpracovatelskému průmyslu.

Článek 2

1.   Za účelem uznání musí seskupení producentů zahrnovat plochy o výměře nejméně 60 hektarů a nejméně sedm producentů.

V případě Řecka se minimální počet hektarů snižuje na 30.

2.   V souladu s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1952/2005 je však členský stát na základě své žádosti oprávněn uznat seskupení, jehož zaregistrované pěstební plochy jsou menší než 60 hektarů, pokud se tyto pěstební plochy nacházejí v uznané pěstitelské oblasti, jejíž rozloha je menší než 100 hektarů.

Článek 3

K žádosti o uznání se přikládají tyto doklady a údaje:

a)

stanovy;

b)

údaje o osobách oprávněných jednat jménem a na účet seskupení;

c)

údaje o činnostech, které odůvodňují žádost o uznání;

d)

důkaz o dodržování článku 2.

Článek 4

1.   Členské státy rozhodnou o udělení uznání do tří měsíců od podání žádosti.

2.   Uznání je seskupení odebráno, pokud nejsou splněny podmínky stanovené pro toto uznání nebo pokud se udělení tohoto uznání zakládá na nesprávných údajích.

Uznání je odebráno se zpětným účinkem, pokud bylo získáno nebo využíváno podvodným způsobem.

3.   Členské státy stále kontrolují dodržování podmínek pro uznání ze strany uznaných seskupení producentů.

Článek 5

1.   Pokud členský stát udělí, zamítne nebo odebere seskupení producentů uznání, oznámí to Komisi do dvou měsíců po sdělení svého rozhodnutí žadateli a uvede důvody zamítnutí žádosti o uznání nebo odejmutí uznání.

2.   Na začátku každého kalendářního roku Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie seznam uznaných seskupení producentů, která byla uznána v předcházejícím roce nebo kterým bylo v této době uznání odebráno.

Článek 6

Nařízení (EHS) č. 1351/72 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2007.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 314, 30.11.2005, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 317, 3.12.2005, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 148, 30.6.1972, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3858/87 (Úř. věst. L 363, 23.12.1987, s. 27).

(3)  Viz příloha I.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 1351/72

(Úř. věst. L 148, 30.6.1972, s. 13)

Nařízení Komise (EHS) č. 2564/77

(Úř. věst. L 299, 23.11.1977, s. 9)

Článek 21 a příloha I oddíl II.B písm. e) aktu o přistoupení z roku 1979

(Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 77)

Nařízení Komise (EHS) č. 2591/85

(Úř. věst. L 247, 14.9.1985, s. 12)

Nařízení Komise (EHS) č. 1323/86

(Úř. věst. L 117, 6.5.1986, s. 12)

Nařízení Komise (EHS) č. 3858/87

(Úř. věst. L 363, 23.12.1987, s. 27)


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 1351/72

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1 úvodní věta

Čl. 1 odst. 1 úvodní věta

Čl. 1 odst. 1 písm. a) úvodní slova

Čl. 1 odst. 1 písm. a) úvodní slova

Čl. 1 odst. 1 písm. a) bod aa)

Čl. 1 odst. 1 písm. a) bod i)

Čl. 1 odst. 1 písm. a) bod bb)

Čl. 1 odst. 1 písm. a) bod ii)

Čl. 1 odst. 1 písm. a) bod cc)

Čl. 1 odst. 1 písm. a) bod iii)

Čl. 1 odst. 1 písm. b) úvodní slova

Čl. 1 odst. 1 písm. b) úvodní slova

Čl. 1 odst. 1 písm. b) bod aa)

Čl. 1 odst. 1 písm. b) bod i)

Čl. 1 odst. 1 písm. b) bod bb)

Čl. 1 odst. 1 písm. b) bod ii)

Čl. 1 odst. 1 písm. b) bod cc)

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 2 odst. 1 první věta

Čl. 2 odst. 1 první pododstavec

Čl. 2 odst. 1 druhá věta

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 první věta

Čl. 4 odst. 2 první pododstavec

Čl. 4 odst. 2 druhá věta

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

Článek 5

Článek 6

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Příloha I

Příloha II


7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1300/2007

ze dne 6. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 46 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle přílohy V části B bodu 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 mohou být pro některé druhy vína stanoveny odchylky od nejvyšší hodnoty celkového obsahu těkavých kyselin.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 (2) stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999, zejména pokud jde o nejvyšší hodnotu celkového obsahu těkavých kyselin ve víně. Zejména článek 20 stanoví, že vína, u nichž jsou stanoveny odchylky, jsou uvedena v příloze XIII uvedeného nařízení.

(3)

Některá španělská jakostní likérová vína s. o. a italské jakostní víno s. o. Alto Adige, která se vyrábějí zvláštními postupy a mají celkový obsah alkoholu vyšší než 13 % objemových, mají obvykle obsah těkavých kyselin vyšší než mezní hodnoty stanovené v příloze V části B bodu 1 nařízení (ES) č. 1493/1999, avšak nižší než 35 nebo případně 40 miliekvivalentů na litr. Proto by tato vína měla být doplněna do seznamu v příloze XIII nařízení (ES) č. 1622/2000.

(4)

Nařízení (ES) č. 1622/2000 proto musí být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIII nařízení (ES) č. 1622/2000 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 556/2007 (Úř. věst. L 132, 24.5.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

Příloha XIII nařízení (ES) č. 1622/2000 se mění takto:

1)

Písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

pro italské víno:

i)

25 miliekvivalentů na litr pro:

jakostní likérová vína s. o. Marsala,

jakostní vína s. o. Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria a Malvasia delle Lipari,

jakostní vína s. o. Colli orientali del Friuli doprovázená označním ‚Picolit‘,

jakostní vína s. o. a jakostní likérová vína s. o., která splňují podmínky pro označení jedním nebo několika z následujících výrazů: ‚vin santo‘, ‚passito‘, ‚liquoroso‘ a ‚vendemmia tardiva‘, s výjimkou jakostních vín s. o., která mohou používat označení původu Alto Adige, pokud jsou označena jedním nebo oběma výrazy ‚passito‘ a ‚vendemmia tardiva‘,

stolní vína se zeměpisným označením, která splňují podmínky pro označení jedním nebo několika z následujících výrazů: ‚vin santo‘, ‚passito‘, ‚liquoroso‘ a ‚vendemmia tardiva‘,

stolní vína odrůdy ‚Vernaccia di Oristano B‘ z hroznů sklizených na Sardinii, pro jejichž označení může být použito výrazu ‚Vernaccia di Sardegna‘;

ii)

40 miliekvivalentů na litr pro jakostní vína s. o., která mohou užívat označení původu Alto Adige, pokud jsou označena jedním nebo oběma výrazy ‚passito‘ nebo ‚vendemmia tardiva‘,“.

2)

Písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

pro španělské víno:

i)

25 miliekvivalentů na litr jakostního vína s. o., které splňuje podmínky pro označení výrazem ‚vendimia tardía‘;

ii)

35 miliekvivalentů na litr pro:

jakostní vína s. o. z přezrálých hroznů, která mohou používat označení původu Ribeiro,

jakostní likérová vína s. o. označená výrazy ‚generoso‘ nebo ‚generoso de licor‘ a která mohou používat označení původu Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga a Montilla-Moriles;“.


7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1301/2007

ze dne 6. listopadu 2007,

kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Polska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky z populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost v den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11); opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 898/2007 (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

č.

64

Členský stát

Polsko

Populace

COD/1/2B.

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

I a II b

Datum

15.10.2007


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/12


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. října 2007

o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů

(2007/714/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh italské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 Rada přijala rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po skončení mandátu paní Mary SCAGNIOVÉ se uvolnilo místo člena Výboru regionů. Po skončení mandátu pana Raffaelea TECCEHO se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010, jmenováni:

a)

jako členka:

paní Marta VINCENZI, sindaco del comune di Genova, a

b)

jako náhradník:

pan Paolo CARRAZZA, consigliere comunale del comune di Roma.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 30. října 2007.

Za Radu

předseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/13


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. října 2007

o jmenování německého člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

(2007/715/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 259 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 167 této smlouvy,

s ohledem na kandidaturu předloženou německou vládou,

po obdržení stanoviska Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2006/524/ES, Euratom o jmenování českých, německých, estonských, španělských, francouzských, italských, lotyšských, litevských, lucemburských, maďarských, maltských, rakouských, slovinských a slovenských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru (1) Rada jmenovala německé členy Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2006 do 20. září 2010.

(2)

Po odstoupení pana Heika STEFFENSE se uvolnilo místo německého člena uvedeného výboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pan Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, je jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru jako nástupce pana Heika STEFFENSE na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2010.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 30. října 2007.

Za Radu

předseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Úř. věst. L 207, 28.7.2006, s. 30. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2007/622/ES, Euratom (Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 39).


Komise

7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/14


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. října 2007,

kterým se stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004

(oznámeno pod číslem K(2007) 5238)

(Text s významem pro EHP)

(2007/716/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 tohoto aktu,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/31/ES (2) stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (3), z Bulharska do jiných členských států. Tyto produkty se mají z Bulharska odesílat pouze v případě, že byly získány ve zpracovatelském zařízení uvedeném v příloze rozhodnutí 2007/31/ES.

(2)

Potravinový a veterinární úřad uskutečnil v Bulharsku novou misi ve dnech 22. až 27. dubna 2007, aby zhodnotil situaci zpracovatelských zařízení. Bulharské orgány prokázaly, že nyní mají kapacitu a schopnost správně hodnotit zařízení za účelem jejich schválení pro obchod uvnitř Společenství a vyřešily dřívější problémy s kontrolami. Rozhodnutí 2007/31/ES by proto mělo být zrušeno.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (4) a nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví určité strukturální požadavky na zařízení, která spadají do oblasti jejich působnosti.

(4)

V Bulharsku určitá zařízení v odvětví masa a mléka potřebují více času ke splnění příslušných strukturálních požadavků nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004. Z toho důvodu by se strukturální požadavky stanovené v příloze II kapitole II nařízení (ES) č. 852/2004 a v příloze III oddílu I kapitolách II a III, oddílu II kapitolách II a III a oddílu V kapitole I nařízení (ES) č. 853/2004 neměly uplatňovat na zařízení uvedená v příloze tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2009, s výhradou určitých podmínek.

(5)

Dokud jsou uvedená zařízení v přechodné fázi, měly by být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování v bulharských zařízeních, která jsou v přechodné fázi. Za účelem kontroly, že produkty vyráběné v těchto zařízeních jsou uváděny pouze na vnitrostátní trh a je s nimi obchodováno pouze na vnitrostátním trhu, by měly tyto produkty být označeny odlišným označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením, než jsou označení stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 853/2004 a toto označení by mělo být sděleno ostatním členským státům.

(6)

Bulharsko by mělo zajistit postupné splnění příslušných strukturálních požadavků v souladu s plánem modernizace schváleným příslušným vnitrostátním veterinárním orgánem pro každé z těchto zařízení. Plán by měl obsahovat seznam všech nedostatků a předpokládané datum jejich odstranění. Bulharsko by mělo zajistit, aby v provozu směla pokračovat pouze zařízení, která dosáhnou plného souladu s těmito požadavky do 31. prosince 2009.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Strukturální požadavky stanovené v příloze II kapitole II nařízení (ES) č. 852/2004 a v příloze III oddílu I kapitolách II a III, oddílu II kapitolách II a III a oddílu V kapitole I nařízení (ES) č. 853/2004 se do 31. prosince 2009 neuplatní na zařízení uvedená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Následující produkty se uvádějí pouze na vnitrostátní trh nebo se používají k dalšímu zpracování v zařízeních uvedených na seznamu v příloze:

a)

produkty pocházející ze zařízení uvedených na seznamu v příloze;

b)

produkty pocházející z integrovaných zařízení na produkci masa a integrovaných zařízení na zpracování mléka, jejichž část je uvedena na seznamu v příloze.

2.   Produkty uvedené v odstavci 1 se označí odlišným označením zdravotní nezávadnosti nebo odlišným identifikačním označením, než jsou označení stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 853/2004.

3.   Bulharsko sdělí označení zdravotní nezávadnosti nebo identifikační označení používaná pro produkty uvedené v odstavci 1 Komisi, která tuto informaci dále předá ostatním členským státům.

Článek 3

Rozhodnutí 2007/31/ES se zrušuje.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. října 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 61. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/586/ES (Úř. věst. L 220, 25.8.2007, s. 22).

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam zařízení na produkci masa

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Seznam zařízení na zpracování mléka

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/38


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. října 2007,

kterým se zřizuje skupina odborníků pro elektronickou fakturaci (e-Invoicing)

(2007/717/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 3 Smlouvy ukládá Společenství zajistit vytvoření vnitřního trhu charakterizovaného odstraněním překážek volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu mezi členskými státy.

(2)

Podle článku 232 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1) mohou být místo faktur na papíře vystavovány faktury elektronické.

(3)

Přepracovaná Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost (2) poskytuje ucelený program hospodářských reforem. Její mikroekonomický pilíř se soustředí na vytvoření prostředí příznivého pro podnikání. V rámci tohoto cíle je vývoj interoperabilních prostředků elektronické fakturace (e-Invoicingu) jejím zásadním prvkem.

(4)

Ve svém sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ (3) ze dne 1. června 2005 Komise zahájila iniciativu i2010 v podobě rámce, který má do roku 2010 obsáhnout hlavní výzvy a vývoj týkající se informační společnosti a mediálního odvětví. Tato iniciativa podporuje otevřené a konkurenceschopné digitální hospodářství a podtrhuje úlohu informačních a komunikačních technologií jako hnací síly, která podnítí začlenění občanů do informační společnosti a zvýší kvalitu života.

(5)

Evropská rada pro platby (EPC), rozhodovací a koordinační orgán evropského bankovního sektoru, co se týče plateb, se zavázala zřídit do roku 2010 jednotnou oblast pro platby v eurech (SEPA) s integrovanou platební infrastrukturou a platebními produkty.

(6)

Elektronickou fakturací jsou propojeny vnitřní podnikové postupy s platebními systémy. Proto by se SEPA a úspěšná evropská iniciativa pro elektronickou fakturaci navzájem doplňovaly. Předpokládá se, že tyto dvě iniciativy společně přinesou podnikům a poskytovatelům finančních služeb významné výhody, jelikož se díky nim zlepší účinnost a automatizace dodavatelských řetězců.

(7)

Za účelem lepšího využívání digitálního prostředí a využití všech výhod ze systému elektronické fakturace by měla být stávající praxe zjednodušena a přechod na nové podnikové modely by měl být usnadněn pomocí integrovanějšího a jednotného rámce. To by prospělo zejména zájmům evropských malých a středních podniků.

(8)

V prosinci 2006 vytvořila skupina zainteresovaných subjektů pracovní skupinu pro elektronickou fakturaci, které předsedaly útvary Komise a jejímiž členy byly podniky, zástupci bank a jiní poskytovatelé služeb a rovněž normalizační organizace. Cílem pracovní skupiny byla příprava budoucí práce na evropském rámci pro elektronickou fakturaci. Pracovní skupina formulovala návrhy možné řídící struktury a navrhla plán programu pro elektronickou fakturaci. Pracovní skupina odevzdala svou závěrečnou zprávu v červnu 2007.

(9)

Protože zkušenost s pracovní skupinou byla pozitivní a protože je třeba zabývat se dlouhodobými otázkami, měla by být zřízena skupina odborníků pro elektronickou fakturaci (e-Invoicing).

(10)

Jejím úkolem by mělo být zjištění požadavků podniků (4) a určení oblastí odpovědnosti pro provádění konkrétních prací a rovněž řízení tvorby evropského rámce pro elektronickou fakturaci (do konce roku 2009), aby byla stanovena jednotná koncepční struktura pro podporu poskytování služeb elektronické fakturace otevřeným a interoperabilním způsobem v celé Evropě.

(11)

Skupina odborníků by měla být složena z osob, které mají odpovídající odborné znalosti přímo v oblasti činností souvisejících s elektronickou fakturací, včetně klíčových zainteresovaných subjektů z veřejného sektoru, velkých a malých podniků a rovněž poskytovatelů služeb, normalizačních organizací a zástupců spotřebitelů. Navíc by měla být umožněna účast pozorovatelů. Všechny zprávy nebo výsledky, k nimž skupina odborníků dospěje, by měly být prací členů skupiny a neměly by být chápány jako odraz názorů Komise.

(12)

Měla by být stanovena pravidla pro poskytování informací ze strany členů skupiny odborníků, aniž jsou dotčeny bezpečnostní předpisy připojené jako příloha k jednacímu řádu Komise rozhodnutím 2001/844/ES, ESUO, Euratom (5).

(13)

Osobní údaje týkající se členů skupiny odborníků by měly být zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6).

(14)

Je vhodné stanovit období použitelnosti tohoto rozhodnutí. Komise včas zváží účelnost jeho prodloužení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Skupina odborníků pro elektronickou fakturaci (e-Invoicing)

Zřizuje se skupina odborníků pro elektronickou fakturaci (e-Invoicing) (dále jen „skupina“). Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 2

Úkoly

1.   Skupina je obecně nápomocná Komisi při vývoji dohodnuté strategie pro vytvoření evropského rámce pro elektronickou fakturaci a při sledování dosaženého pokroku.

2.   Skupina dokončí své úkoly do 31. prosince 2009.

3.   Skupina splní tyto konkrétní úkoly:

a)

zjistit nedostatky regulačního rámce pro elektronickou fakturaci na úrovni Společenství i členských států, které zabraňují hospodářství Společenství plně využít svůj potenciál;

b)

zjistit požadavky podniků na evropský rámec pro elektronickou fakturaci a ověřit jejich platnost klíčovými zainteresovanými subjekty (7);

c)

zjistit relevantní datové prvky elektronické fakturace, zejména ty, které se týkají propojení mezi fakturou a, přinejmenším, postupem zadávání zakázek a postupem plateb, otázky související s daní z přidané hodnoty, ověřováním a integritou, požadavky na archivaci a uchovávání a rovněž potřebu zajištění ověření platnosti těchto prvků klíčovými zainteresovanými subjekty;

d)

navrhnout oblasti odpovědnosti, které mají být svěřeny normalizačním subjektům, a časový rozvrh pro vývoj společné normy (společných norem) na základě požadavků podniků a požadavků na údaje ze strany zainteresovaných subjektů za účelem podpory evropského rámce pro elektronickou fakturaci;

e)

navrhnout evropský rámec pro elektronickou fakturaci. Evropský rámec pro elektronickou fakturaci má vytvořit jednotnou koncepční strukturu včetně požadavků podniků a normy (norem) a navrhnout řešení na podporu poskytování služeb elektronické fakturace otevřeným a interoperabilním způsobem v celé Evropě.

4.   Při provádění svého úkolu vezme skupina v úvahu již existující výsledky práce a řešení v oblasti elektronické fakturace ve veřejném a soukromém sektoru, zejména v souvislosti s požadavky podniků a technickými normami.

5.   Pokud to bude účelné a nezbytné, skupina může určit oblasti odpovědnosti pro provedení určitých prací podskupinám nebo externím subjektům a organizacím, které jsou způsobilé v oblasti elektronické fakturace.

6.   Skupina vypracuje a předloží Komisi zprávu v polovině období, která shrne pokrok v práci na úkolech a jakákoli doporučení a která by mohla sloužit jako podnět k úvaze a jako základ pro diskuzi mezi Komisí a členskými státy a zainteresovanými subjekty, zejména průmyslovými svazy. Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti.

7.   Skupina vypracuje a předloží Komisi závěrečnou zprávu popisující evropský rámec pro elektronickou fakturaci. Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti.

Článek 3

Konzultace

1.   Komise může skupinu konzultovat ohledně jakýchkoli otázek týkajících se elektronické fakturace.

2.   Předseda skupiny může Komisi upozornit na to, že by bylo vhodné v určité otázce skupinu konzultovat.

Článek 4

Jmenování členů

1.   Skupina má nejvýše 30 členů.

2.   Komise jmenuje členy skupiny z řad odborníků se způsobilostí v oblasti elektronické fakturace na základě přihlášek od průmyslových svazů, subjektů veřejného sektoru a jednotlivců, kteří zastupují zájmy celého veřejného sektoru nebo jeho části, podniků a informačních a komunikačních technologií, spotřebitelů, poskytovatelů finančních služeb a normalizačních organizací v oblasti elektronické fakturace.

Žadatelé, kteří jsou považování za vhodné uchazeče, avšak nebyli jmenováni, mohou být zařazeni na seznam kandidátů, který Komise může použít pro jmenování nových členů.

3.   Členové skupiny budou jmenováni jako zástupci orgánu veřejné moci a občanské společnosti.

4.   Komise přihlášky posoudí na základě těchto kritérií:

a)

členové skupiny musí být zástupci klíčových zainteresovaných subjektů (např. poskytovatelů služeb, poskytovatelů řešení, veřejného sektoru, podniků, včetně malých a středních podniků, a spotřebitelů) a normalizačních organizací;

b)

členové skupiny musí mít aktuální praktické nebo operační odborné znalosti nebo zkušenosti s právními, administrativními, daňovými, normalizačními, obchodními a/nebo technickými problémy týkajícími se elektronické fakturace v přeshraničních souvislostech. Členové by měli mít zejména odpovídající bezprostřední zkušenosti s projekty nebo záležitostmi týkajícími se podniků, díky nimž se orientují v obchodní a technické stránce věci, což je nezbytné pro vypracování řešení otázek stanovených v tomto rozhodnutí;

c)

členové skupiny musí být schopni podílet se na tvorbě nebo formulaci názorů svého úřadu, organizace, průmyslového svazu nebo odvětví průmyslu nebo jiné skupiny zainteresovaných subjektů v záležitostech, jichž se týká mandát skupiny;

d)

členové skupiny musí ovládat angličtinu na takové úrovni, aby byli schopni podílet se na diskuzích a přípravě zpráv.

K přihláškám od zainteresovaných stran by měly být připojeny dokumenty, z nichž vyplývá, že navrhovaný člen splňuje výše uvedené podmínky.

5.   Při jmenování členů skupiny vezme Komise v úvahu tato kritéria:

a)

požadované odborné znalosti v oblasti práva a obchodu a technické odborné znalosti v oblastech, jichž se týká mandát skupiny;

b)

odborné znalosti zahrnující všechny příslušné funkce týkající se elektronické fakturace v oblasti nabídky a poptávky.

Navíc se Komise při výběru z obdržených přihlášek snaží zajistit široké zeměpisné zastoupení a vyvážený poměr žen a mužů ve skupině.

6.   Členové včas informují Komisi o jakémkoliv střetu zájmů, jenž by mohl ohrozit jejich objektivitu.

7.   Jména jednotlivě jmenovaných členů se zveřejní na internetové stránce generálního ředitelství nebo v Úředním věstníku Evropské unie v řadě C nebo na obou místech. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

8.   Členové jsou jmenováni na období dvanácti měsíců, které lze prodloužit, a zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni, nebo do konce svého funkčního období.

9.   Členové mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni v těchto případech:

a)

pokud člen odstoupí;

b)

pokud člen již není schopen účinně přispívat k jednáním skupiny;

c)

pokud člen nesplňuje podmínky stanovené v článku 287 Smlouvy;

d)

pokud člen v rozporu s odstavcem 6 Komisi včas neinformoval o střetu zájmů.

Článek 5

Jmenování předsedy

1.   Komise jmenuje předsedu skupiny odborníků s přihlédnutím k tomu, do jaké míry vybraná osoba zastupuje zájmy klíčových zainteresovaných subjektů, přispívá k formulaci názorů průmyslových odvětví v záležitostech, jichž se týká mandát skupiny, a má požadované odborné znalosti v oblasti práva a obchodu a technické odborné znalosti.

2.   Komise jmenuje předsedu na období dvanácti měsíců, které lze prodloužit.

Článek 6

Pracovní postup

1.   Komise organizuje zasedání skupiny, která řídí předseda.

2.   Po dohodě s Komisí mohou být pro účely zkoumání konkrétních otázek a na základě podmínek činnosti stanovených skupinou zřízeny podskupiny; tyto podskupiny se rozpustí, jakmile splní své úkoly.

3.   Zástupce Komise může k účasti na jednání skupiny nebo jejích podskupin přizvat odborníky nebo pozorovatele se zvláštními odbornými znalostmi v souvislosti s tématem, které je na pořadu jednání.

4.   Informace získané při účasti na jednáních nebo práci skupiny nebo podskupiny nesmí být šířeny, pokud se Komise domnívá, že se uvedené informace týkají důvěrných záležitostí.

5.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, v souladu s postupy a rozvrhem stanoveným Komisí. Komise zabezpečuje služby sekretariátu.

Zasedání skupiny nebo podskupin se mohou účastnit úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

6.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

7.   Komise může zveřejnit nebo umístit na internet jakékoli shrnutí, závěr nebo pracovní dokument skupiny v původním jazyce dotyčného dokumentu.

Článek 7

Náhrada výdajů

1.   V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise předsedovi, členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a případně též náklady na pobyt související s činností skupiny.

2.   Předsedovi, členům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za výkon funkce odměna.

3.   Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů ročního rozpočtu, který skupině přidělil příslušný útvar Komise.

Článek 8

Pozbytí platnosti

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2009.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2006/138/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  KOM(2005) 24.

(3)  KOM(2005) 229 v konečném znění.

(4)  Požadavky podniků na elektronickou fakturaci se rozumí parametry, které by služby elektronické fakturace měly splňovat, aby uspokojily potřeby podniků a cíle zainteresovaných subjektů, a tak umožnily fungování celých finančních a dodavatelských řetězců. Jedná se o vysokou úroveň procesních toků, informace obsažené v elektronických fakturách a standardní strukturu zpráv.

(5)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Jedná se zejména o subjekty z veřejného sektoru, podniky a poskytovatele informačních a komunikačních technologií a finančních služeb.


PŘÍLOHA

PODMÍNKY ČINNOSTI

SKUPINA ODBORNÍKŮ PRO ELEKTRONICKOU FAKTURACI

1.   SOUVISLOSTI

Evropská komise (EK) reaguje na výzvy hospodářské globalizace. Ve své „široké inovační strategii“ zahájené v září 2006 EK poznamenala: „V tomto novém ekonomickém řádu může být Evropa konkurenceschopná pouze tehdy, pokud bude vynalézavější, bude lépe reagovat na potřeby a preference spotřebitelů a více inovovat.“

Ukázalo se, že základem pro zdokonalení evropské konkurenceschopnosti v globálním hospodářství jsou dva aspekty, účinnost a jistota. Zlepšení účinnosti hodnotových řetězců snižuje náklady; učinit prostředí, ve kterém fungují, jistějším zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Proto je docílení účinnosti a jistoty hodnotových řetězců základem pro inovace.

Zjednodušení toku informací v jakémkoli hodnotovém řetězci zlepší účinnost, posílí jistotu a sníží náklady. Jelikož se Evropa chystá přijmout jednotnou oblast pro platby v eurech (SEPA), měla by se zabývat také obchodními postupy, které vedou k velké většině plateb mezi podniky navzájem a mezi podniky a vládou. Očekává se, že SEPA významným způsobem přispěje k lisabonské agendě.

V rámci své oblasti působnosti a svého cíle má evropský rámec pro elektronickou fakturaci (EEI, European Electronic Invoicing) poskytnout základ pro dosažení interoperability řešení pro elektronickou fakturaci ve veřejném i soukromém sektoru. Základem pro interoperabilitu budou jednotná pravidla pro podniky a jednotné technické normy. Tím, že rámec pomůže při posílení pozitivních obchodních podnětů pro přechod z práce s papírovými doklady na elektronický obchod, přispěje k odstranění současných překážek, které brání převzetí a zřízení řešení pro elektronickou fakturaci v rámci Společenství (přes hranice).

2.   MANDÁT SKUPINY ODBORNÍKŮ PRO ELEKTRONICKOU FAKTURACI

Skupina odborníků (dále jen „skupina“) bude Komisi nápomocná při vývoji dohodnuté strategie pro vytvoření evropského rámce pro elektronickou fakturaci a při sledování dosaženého pokroku.

Skupina dokončí své úkoly do 31. prosince 2009.

Skupina splní tyto konkrétní úkoly:

a)

zjistit nedostatky regulačního rámce pro elektronickou fakturaci na úrovni Společenství i členských států, které zabraňují hospodářství Společenství plně využít svůj potenciál;

b)

zjistit požadavky podniků na evropský rámec pro elektronickou fakturaci a ověřit jejich platnost klíčovými zainteresovanými subjekty;

c)

zjistit relevantní datové prvky elektronické fakturace, zejména ty, které se týkají propojení mezi fakturou a, přinejmenším, postupem zadávání zakázek a postupem plateb, otázky související s daní z přidané hodnoty, ověřováním a integritou, požadavky na archivaci a uchovávání a rovněž potřebu zajištění ověření platnosti těchto prvků klíčovými zainteresovanými subjekty;

d)

navrhnout oblasti odpovědnosti, které mají být svěřeny normalizačním subjektům, a časový rozvrh pro vývoj společné normy (společných norem) na základě požadavků podniků a požadavků na údaje ze strany zainteresovaných subjektů za účelem podpory evropského rámce pro elektronickou fakturaci;

e)

navrhnout evropský rámec pro elektronickou fakturaci. Evropský rámec pro elektronickou fakturaci má vytvořit jednotnou koncepční strukturu včetně požadavků podniků a normy (norem) a navrhnout řešení na podporu poskytování služeb elektronické fakturace otevřeným a interoperabilním způsobem v celé Evropě.

Při provádění svého úkolu vezme skupina v úvahu již existující výsledky práce a řešení v oblasti elektronické fakturace ve veřejném a soukromém sektoru, zejména v souvislosti s požadavky podniků a technickými normami.

Pokud to bude účelné a nezbytné, skupina může určit oblasti odpovědnosti pro provedení určitých prací podskupinám nebo externím subjektům a organizacím, které jsou způsobilé v oblasti elektronické fakturace.

Skupina vypracuje a předloží Komisi zprávu v polovině období, která shrne pokrok v práci na úkolech, a jakákoli doporučení a která by mohla sloužit jako podnět k úvaze a jako základ pro diskuzi mezi Komisí a členskými státy a zainteresovanými subjekty, zejména průmyslovými svazy. Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti.

Skupina vypracuje a předloží Komisi závěrečnou zprávu popisující evropský rámec pro elektronickou fakturaci. Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti. Na tyto zprávy nebude nahlíženo jako na dokumenty vyjadřující názory útvarů Komise.

3.   SLOŽENÍ A PRACOVNÍ POSTUP

3.1   Složení

Skupina má nejvýše 30 členů.

Komise jmenuje členy skupiny z řad odborníků se způsobilostí v oblasti elektronické fakturace na základě přihlášek od průmyslových svazů, subjektů veřejného sektoru a jednotlivců, kteří zastupují zájmy celého veřejného sektoru nebo jeho části, podniků a informačních a komunikačních technologií, spotřebitelů, poskytovatelů finančních služeb a normalizačních organizací v oblasti elektronické fakturace.

3.2   Výzva k podání přihlášek

Po přijetí rozhodnutí, kterým se zřizuje skupina, zveřejní Komise výzvu k podání přihlášek od průmyslových svazů, subjektů veřejného sektoru a jednotlivců, kteří zastupují zájmy celého veřejného sektoru nebo jeho části, podniků a informačních technologií, spotřebitelů, poskytovatelů finančních služeb a normalizačních organizací v oblasti elektronické fakturace.

Průmyslové svazy, subjekty veřejného sektoru a jednotlivci, kteří mají zájem o členství ve skupině, mají podat přihlášku v písemné formě, která musí být zaslána Komisi nejpozději do 30. listopadu 2007.

Přihlášky musí obsahovat řádné odůvodnění pro požadované členství ve skupině.

Komise přihlášky posoudí na základě těchto kritérií:

a)

členové skupiny musí být zástupci klíčových zainteresovaných subjektů (např. poskytovatelů služeb, poskytovatelů řešení, veřejného sektoru, podniků, včetně malých a středních podniků, a spotřebitelů) a normalizačních organizací;

b)

členové skupiny musí mít aktuální praktické nebo operační odborné znalosti nebo zkušenosti s právními, administrativními, daňovými, normalizačními, obchodními a/nebo technickými problémy týkajícími se elektronické fakturace v přeshraničních souvislostech. Členové by měli mít zejména odpovídající bezprostřední zkušenosti s projekty nebo záležitostmi týkajícími se podniků, díky nimž se orientují v obchodní a technické stránce věci, což je nezbytné pro vypracování řešení otázek stanovených v tomto rozhodnutí;

c)

členové skupiny musí být schopni podílet se na tvorbě nebo formulaci názorů svého úřadu, organizace, průmyslového svazu nebo odvětví průmyslu nebo jiné skupiny zainteresovaných subjektů v záležitostech, jichž se týká mandát skupiny;

d)

členové musí ovládat angličtinu na takové úrovni, aby byli schopni podílet se na diskuzích a přípravě zpráv.

K přihláškám od zainteresovaných stran by měly být připojeny dokumenty, z nichž vyplývá, že navrhovaný člen splňuje výše uvedené podmínky.

3.3   Konečné rozhodnutí o složení skupiny

O složení skupiny Komise rozhodne na základě návrhů předložených v rámci výzvy k podání přihlášek.

Při jmenování členů skupiny vezme Komise v úvahu tato kritéria:

a)

požadované odborné znalosti v oblasti práva a obchodu a technické odborné znalosti v oblastech, jichž se týká mandát skupiny;

b)

odborné znalosti zahrnující všechny příslušné funkce týkající se elektronické fakturace v oblasti nabídky a poptávky.

Navíc se Komise při výběru z obdržených přihlášek snaží zajistit široké zeměpisné zastoupení a vyvážený poměr žen a mužů ve skupině.

Členové včas informují Komisi o jakémkoliv střetu zájmů, jenž by mohl ohrozit jejich objektivitu.

Jména jednotlivě jmenovaných členů se zveřejní na internetové stránce generálního ředitelství nebo v Úředním věstníku Evropské unie v řadě C nebo na obou místech. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Členové jsou jmenováni na období dvanácti měsíců, které lze prodloužit, a zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni, nebo do konce svého funkčního období.

Členové mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni v těchto případech:

a)

pokud člen odstoupí;

b)

pokud člen již není schopen účinně přispívat k jednáním skupiny;

c)

pokud člen nesplňuje podmínky stanovené v článku 287 Smlouvy;

d)

pokud člen Komisi včas neinformoval o střetu zájmů.

3.4   Předseda

Komise jmenuje předsedu skupiny odborníků s přihlédnutím k tomu, do jaké míry vybraná osoba zastupuje zájmy klíčových zainteresovaných subjektů, přispívá k formulaci názorů průmyslových odvětví v záležitostech, jichž se týká mandát skupiny, a má požadované odborné znalosti v oblasti práva a obchodu a technické odborné znalosti.

Komise jmenuje předsedu na období dvanácti měsíců, které lze prodloužit.

3.5   Pracovní postup

Komise organizuje zasedání skupiny, která řídí předseda.

Po dohodě s Komisí mohou být pro účely zkoumání konkrétních otázek a na základě podmínek činnosti stanovených skupinou zřízeny podskupiny; tyto podskupiny se rozpustí, jakmile splní své úkoly.

Představitel Komise může k účasti na jednání skupiny nebo jejích podskupin přizvat odborníky nebo pozorovatele se zvláštními odbornými znalostmi v souvislosti s tématem, které je na pořadu jednání.

Informace získané při účasti na jednáních skupiny nebo podskupiny nesmí být šířeny, pokud se Komise domnívá, že se uvedené informace týkají důvěrných záležitostí.

Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, v souladu s postupy a rozvrhem stanoveným Komisí. Komise zabezpečuje služby sekretariátu. Zasedání skupin a podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

Komise může zveřejnit nebo umístit na internet Komise jakékoli shrnutí, závěr nebo pracovní dokument skupiny v původním jazyce dotyčného dokumentu.

3.6   Náhrada výdajů

V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise předsedovi, členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a případně též náklady na pobyt související s činností skupiny.

Předsedovi, členům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za výkon funkce odměna.

Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů ročního rozpočtu, který skupině přidělil příslušný útvar Komise.


7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. listopadu 2007

o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru

(oznámeno pod číslem K(2007) 5452)

(Text s významem pro EHP)

(2007/718/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na Kypru byla ohlášena ohniska slintavky a kulhavky.

(2)

Nákazová situace v souvislosti se slintavkou a kulhavkou na Kypru by mohla ohrozit zdravotní stav stád ostatních členských států při obchodování s živými sudokopytníky a při uvádění některých jejich produktů na trh.

(3)

Kypr přijal opatření v rámci směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (3) a zavedl další opatření v postižených oblastech.

(4)

Vzhledem k nákazové situaci na Kypru je nezbytné posílit tlumicí opatření proti slintavce a kulhavce, která Kypr přijal.

(5)

Je vhodné jako trvalé opatření vymezit oblasti s vysokým a nízkým rizikem v postiženém členském státě a zakázat odesílání vnímavých zvířat z oblastí s vysokým a nízkým rizikem a odesílání produktů získaných z vnímavých zvířat z oblasti s vysokým rizikem. Rozhodnutí by rovněž mělo stanovit pravidla pro odesílání bezpečných výrobků a produktů z těchto oblastí, pokud tyto výrobky a produkty byly buď vyprodukovány před zavedením omezení ze surovin, které nepocházely z oblastí s omezením, nebo pokud tyto výrobky a produkty byly ošetřeny osvědčeným účinným způsobem k inaktivaci případného viru slintavky a kulhavky.

(6)

Rozloha vymezených rizikových oblastí vychází bezprostředně z výsledků vysledování možných kontaktů se zamořeným hospodářstvím a je stanovena tak, aby bylo možné provádět dostatečné kontroly pohybu zvířat a výrobků a produktů. V tuto chvíli a na základě informací poskytnutých Kyprem by měl být celý Kypr nadále považován za oblast s vysokým rizikem.

(7)

Zákaz odesílání by se měl vztahovat pouze na výrobky a produkty získané ze zvířat vnímavých druhů a pocházející z oblastí s vysokým rizikem uvedených v příloze I nebo získané ze zvířat pocházejících z těchto oblastí, a neměl by narušit tranzit výrobků a produktů, které pocházejí z jiných oblastí nebo které byly získány ze zvířat pocházejících z jiných oblastí, těmito oblastmi.

(8)

Směrnice Rady 64/432/EHS (4) se týká veterinárních otázek obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.

(9)

Směrnice Rady 91/68/EHS (5) se týká veterinárních podmínek obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství.

(10)

Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (6) se týká mimo jiné obchodu s ostatními sudokopytníky a spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz a embryi prasat.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (7), se týká mimo jiné hygienických podmínek pro produkci čerstvého masa, mletého masa, strojně odděleného masa, masných polotovarů, masa farmové zvěře, masných výrobků, včetně opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, a mléčných výrobků.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (8), se týká mimo jiné označování zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu.

(13)

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (9), stanoví specifický způsob ošetření masných výrobků, který zaručí inaktivaci viru slintavky a kulhavky v produktech živočišného původu.

(14)

Rozhodnutí Komise 2001/304/ES ze dne 11. dubna 2001 o označování a používání některých živočišných produktů v souvislosti s rozhodnutím 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (10) se týká zvláštního označování zdravotní nezávadnosti, které se používá pro některé produkty živočišného původu, jež jsou omezeny na vnitrostátní trh. Podobné označování je třeba ve zvláštní příloze stanovit i pro případ slintavky a kulhavky na Kypru.

(15)

Směrnice Rady 92/118/EHS (11) stanoví veterinární a hygienické předpisy pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

(16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (12), stanoví rozsah ošetření vedlejších produktů živočišného původu vhodného k inaktivaci viru slintavky a kulhavky.

(17)

Směrnice Rady 88/407/EHS (13) stanoví veterinární požadavky na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz.

(18)

Směrnice Rady 89/556/EHS (14) se týká veterinárních otázek obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí.

(19)

Směrnice Rady 90/429/EHS (15) stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz.

(20)

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (16) stanoví mechanismy pro náhrady za ztráty vzniklé v důsledku opatření pro tlumení nákazy určené postiženým hospodářstvím.

(21)

Vzhledem k tomu, že léčivé přípravky definované ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (17), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (18) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků (19) již nespadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1774/2002, měly by být vyloučeny z veterinárních omezení stanovených tímto rozhodnutím.

(22)

Článek 6 rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (20), stanoví odchylku od veterinárních kontrol pro některé výrobky obsahující živočišné produkty. Je vhodné povolit odesílání takových produktů z oblastí s vysokým rizikem v rámci zjednodušeného režimu osvědčování.

(23)

Jiné členské státy než Kypr by měly opatření pro tlumení nákazy prováděná v postižených oblastech podpořit tím, že zajistí, aby do těchto oblastí nebyla odesílána živá vnímavá zvířata.

(24)

S cílem lépe pochopit epizootologickou situaci a usnadnit detekci případné infekce je nutné zajistit prodloužený zákaz přesunů hospodářských zvířat na ostrově a zároveň umožnit porážku a přepravu koňovitých za kontrolovaných podmínek.

(25)

Situace bude přezkoumána na zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat plánovaném na 3. prosince 2007 a v případě potřeby budou přijata opatření.

(26)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Živá zvířata

1.   Aniž jsou dotčena opatření přijatá Kyprem v rámci směrnice 2003/85/ES, zejména zavedení dočasného kontrolního pásma v souladu s čl. 7 odst. 1 a zákaz pohybu uvedený v čl. 7 odst. 3 uvedené směrnice, Kypr zajistí splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 7 tohoto článku.

2.   Živý skot, ovce, kozy, prasata a ostatní sudokopytníci se nesmí pohybovat mezi oblastmi uvedenými v přílohách I a II.

3.   Živý skot, ovce, kozy, prasata a ostatní sudokopytníci nesmí být odesíláni z oblastí uvedených v přílohách I a II, ani přes tyto oblasti přesunováni.

4.   Odchylně od odstavce 3 mohou příslušné orgány Kypru povolit přímý a nepřerušovaný tranzit sudokopytníků přes oblasti uvedené v přílohách I a II na hlavních silnicích a po železničních tratích.

5.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 64/432/EHS pro živý skot a prasata a ve veterinárním osvědčení podle směrnice 91/68/EHS pro živé ovce a kozy, doprovázejícím zvířata odesílaná z částí území Kypru, jež nejsou uvedeny v přílohách I a II, do ostatních členských států, je uvedeno toto:

„Zvířata v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

6.   Ve veterinárních osvědčeních doprovázejících jiné sudokopytníky než ty, na něž se vztahují osvědčení podle odstavce 5, odesílané z částí území Kypru, které nejsou uvedeny v přílohách I a II, do ostatních členských států, je uvedeno toto:

„Živí sudokopytníci v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

7.   Přemístění zvířat s veterinárním osvědčením podle odstavců 5 a 6 do jiných členských států je možné pouze tehdy, informuje-li místní veterinární orgán na Kypru tři dny před přemístěním ústřední a místní veterinární orgány členského státu určení.

8.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány Kypru povolit přepravu zvířat druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce z hospodářství umístěných v oblastech uvedených v příloze II na jatka umístěná v oblastech uvedených v příloze I.

Článek 2

Maso

1.   Pro účely tohoto článku se „masem“ rozumí „čerstvé maso“, „mleté maso“, „strojně oddělené maso“ a „masné polotovary“, definované v bodech 1.10, 1.13, 1.14 a 1.15 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004.

2.   Kypr nesmí odesílat maso skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků pocházející z oblastí uvedených v příloze I či získané ze zvířat pocházejících z těchto oblastí.

3.   Maso, které není určeno k odeslání z Kypru v souladu s tímto rozhodnutím, musí být označeno v souladu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/99/ES nebo v souladu s přílohou IV.

4.   Zákaz podle odstavce 2 se nevztahuje na maso s označením zdravotní nezávadnosti v souladu s kapitolou III oddílu I přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004, pokud:

a)

je maso zřetelně označeno a ode dne produkce je přepravováno a skladováno odděleně od masa, které v souladu s tímto rozhodnutím není určeno k odeslání z oblastí uvedených v příloze I;

b)

je splněna jedna z těchto podmínek:

i)

bylo získáno před 15. zářím 2007, nebo

ii)

bylo získáno ze zvířat chovaných alespoň po dobu 90 dní před dnem porážky nebo od narození, jsou-li zvířata mladší než 90 dní, mimo oblasti uvedené v přílohách I a II a poražených mimo tyto oblasti nebo, v případě masa získaného z volně žijící zvěře druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce (dále jen „volně žijící zvěř“), usmrcených mimo oblasti uvedené v přílohách I a II; nebo

iii)

splňuje podmínky stanovené v písmenech c), d) a e);

c)

maso bylo získáno z domácích kopytníků nebo z farmové zvěře druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce (dále jen „farmová zvěř“), jak je uvedeno pro každou kategorii masa v jednom z příslušných sloupců 4 až 7 v příloze III, a splňuje následující podmínky:

i)

zvířata byla chována alespoň po dobu 90 dní před dnem porážky nebo od narození, jsou-li zvířata mladší než 90 dní, v hospodářstvích nacházejících se v oblastech uvedených ve sloupcích 1, 2 a 3 přílohy III, kde se alespoň během 90 dní před dnem porážky nevyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky;

ii)

během 21 dní před dnem přepravy na jatka nebo v případě farmové zvěře před dnem porážky na farmě se zvířata nacházela pod dohledem příslušných veterinárních orgánů v jediném hospodářství, které se nachází ve středu kruhu okolo hospodářství o poloměru nejméně 10 km, kde se nevyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky alespoň 30 dní před dnem nakládky;

iii)

žádná zvířata druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce nebyla přijata do hospodářství uvedeného v bodě ii) během 21 dnů před dnem nakládky, nebo v případě farmové zvěře před porážkou na farmě, vyjma prasat pocházejících ze zásobujícího hospodářství splňujícího podmínky stanovené v bodě ii); v tomto případě se může doba 21 dnů zkrátit na 7 dní;

Příslušný orgán však může povolit přijmout do hospodářství uvedeného v bodě ii) zvířata druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce, která splňují podmínky stanovené v bodech i) a ii) a která

pocházejí z hospodářství, do kterého nebyla během 21 dní před dnem přepravy do hospodářství uvedeného v bodě ii) přijata žádná zvířata druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce, vyjma prasat pocházejících ze zásobujícího hospodářství; v tomto případě se může doba 21 dnů zkrátit na 7 dní; nebo

byla s negativními výsledky podrobena vyšetření na protilátky proti viru slintavky a kulhavky provedeném na vzorku krve odebraném během 10 dnů před dnem přepravy do hospodářství uvedeného v bodě ii); nebo

pocházejí z hospodářství, které bylo s negativními výsledky podrobeno sérologickému šetření podle protokolu odběru vzorků, na jehož základě lze přinejmenším s 95 % jistotou zjistit 5 % prevalenci;

iv)

zvířata, nebo v případě farmové zvěře poražené na farmě jatečně upravená těla, byla přepravována pod úředním dozorem v dopravních prostředcích, které byly vyčištěny a vydezinfikovány před nakládkou z hospodářství uvedeného v bodě ii) na určená jatka;

v)

zvířata byla poražena v době kratší než 24 hodin po příjezdu na jatka a odděleně od zvířat, jejichž maso není určeno k odeslání z oblasti uvedené v příloze I;

d)

maso, pokud je ve sloupci 8 přílohy III označeno kladným znaménkem, bylo získáno z volně žijící zvěře, která byla usmrcena v oblastech, kde se alespoň po dobu 90 dní před dnem usmrcení nevyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky, a ve vzdálenosti alespoň 20 km od oblastí, které nejsou uvedeny ve sloupcích 1, 2 a 3 přílohy III;

e)

maso uvedené v bodech c) a d) musí kromě toho splňovat následující podmínky:

i)

odeslání takového masa může povolit jen příslušný veterinární orgán Kypru, pokud

zvířata uvedená v písm. c) bodě iv) byla přepravena do zařízení, aniž by byla v kontaktu s hospodářstvími nacházejícími se v oblastech, které nejsou uvedeny ve sloupcích 1, 2 a 3 přílohy III; a

zařízení není umístěno v ochranném pásmu;

ii)

maso je vždy zřetelně označeno, manipulováno, skladováno a přepravováno odděleně od masa, které není určeno k odeslání z oblasti uvedené v příloze I;

iii)

během prohlídky po porážce úředním veterinárním lékařem v zařízení odeslání, nebo v případě porážky na farmě farmové zvěře v hospodářství uvedeném v písm. c) bodě ii), nebo v případě volně žijící zvěře v zařízení na zpracování zvěře nebyly zaznamenány žádné klinické příznaky nebo známky slintavky a kulhavky po porážce;

iv)

maso zůstalo v zařízeních nebo hospodářstvích uvedených v písm. e) bodě iii) alespoň po dobu 24 hodin po prohlídce zvířat po porážce uvedených v písmenech c) a d);

v)

jakákoliv další příprava masa k odeslání mimo oblast uvedenou v příloze I se pozastaví:

pokud byla v zařízeních nebo hospodářstvích uvedených v písm. e) bodě iii) diagnostikována slintavka a kulhavka, až do dokončení porážky všech zvířat, která se v zařízení nebo hospodářství nacházejí, a odstranění veškerého masa a mrtvých zvířat, a po uplynutí alespoň 24 hodin od dokončení celkového vyčištění a dezinfekce těchto zařízení a hospodářství pod dohledem úředního veterinárního lékaře, a

pokud byla ve stejném zařízení poražena zvířata vnímavá ke slintavce a kulhavce, která pocházejí z hospodářství nacházejících se v oblastech uvedených v příloze I, která nesplňují podmínky stanovené v odst. 4 písm. c) nebo d), až do dokončení porážky všech takových zvířat a vyčištění a dezinfekce těchto zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;

vi)

ústřední veterinární orgány ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam těch zařízení a hospodářství, která byla schválena pro účely uplatňování písmen c), d) a e).

5.   Kontrolu splnění podmínek uvedených v odstavcích 3 a 4 provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

6.   Zákaz podle odstavce 2 tohoto článku se nevztahuje na čerstvé maso získané ze zvířat chovaných mimo oblasti uvedené v přílohách I a II a přepravených, odchylně od čl. 1 odst. 2 a 3, přímo a pod úředním dohledem bez kontaktu s hospodářstvími umístěnými v oblastech uvedených v příloze I, k okamžité porážce na jatka, která se nachází v oblastech uvedených v příloze I mimo ochranné pásmo, za předpokladu, že takové čerstvé maso se uvádí na trh pouze v oblastech uvedených v přílohách I a II a je v souladu s těmito podmínkami:

a)

veškeré takové čerstvé maso je označeno v souladu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/99/ES nebo v souladu s přílohou IV tohoto rozhodnutí;

b)

jatka

i)

jsou provozována pod přísnou veterinární kontrolou;

ii)

pozastaví veškeré zpracování masa k odeslání mimo oblasti uvedené v příloze I v případě, že se na stejných jatkách porážejí zvířata vnímavá ke slintavce a kulhavce pocházející z hospodářství umístěných v oblastech uvedených v příloze I, a to až do dokončení porážky takových zvířat a do vyčištění a dezinfekce jatek pod dozorem úředního veterinárního lékaře;

c)

čerstvé maso je zřetelně označeno a přepravováno a skladováno odděleně od masa, které je určeno k odeslání z Kypru.

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgány Komisi a ostatním členským státům sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

7.   Zákaz podle odstavce 2 se nevztahuje na čerstvé maso získané z bouráren umístěných v oblastech uvedených v příloze I za následujících podmínek:

a)

ve stejný den se v takové bourárně zpracovává pouze čerstvé maso podle odst. 4 písm. b); po zpracování masa, které tomuto požadavku nevyhovuje, se provádí očištění a dezinfekce;

b)

veškeré maso má označení zdravotní nezávadnosti v souladu s kapitolou III oddílu I přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004;

c)

bourárna je provozována pod přísnou veterinární kontrolou;

d)

čerstvé maso je zřetelně označeno a přepravováno a skladováno odděleně od masa, které není určeno k odeslání z oblastí uvedených v příloze I.

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgány ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

8.   Maso odesílané z Kypru do ostatních členských států je doprovázeno úředním osvědčením, ve kterém je uvedeno toto:

„Maso v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

Článek 3

Masné výrobky

1.   Kypr nesmí odesílat masné výrobky, včetně opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, skotu, ovcí, koz, prasat a ostatních sudokopytníků (dále jen „masné výrobky“), pocházející z oblastí uvedených v příloze I nebo vyprodukované s použitím masa získaného ze zvířat, která pocházejí z těchto oblastí.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na masné výrobky, včetně opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s označením zdravotní nezávadnosti v souladu s kapitolou III oddílu I přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004, pokud tyto masné výrobky:

a)

jsou zřetelně označeny a ode dne produkce jsou přepravovány a skladovány odděleně od masných výrobků, které v souladu s tímto rozhodnutím nejsou určeny k odeslání z oblastí uvedených v příloze I;

b)

splňují jednu z těchto podmínek:

i)

jsou vyprodukovány z masa podle čl. 2 odst. 4 písm. b), nebo

ii)

byly podrobeny alespoň jednomu odpovídajícímu ošetření stanovenému pro slintavku a kulhavku v části 1 přílohy III směrnice 2002/99/ES.

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgány ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

3.   Masné výrobky odesílané z Kypru do ostatních členských států jsou doprovázeny úředním osvědčením, ve kterém je uvedeno toto:

„Masné výrobky, včetně opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

4.   Odchylně od odstavce 3 je v případě masných výrobků, které odpovídají požadavkům odstavce 2 a byly zpracovány v zařízení provozovaném v souladu se systémem pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) a s kontrolovatelnými standardními pracovními postupy, které zajišťují dodržování a zaznamenávání norem týkajících se ošetření výrobků, dostatečné v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1 uvést, že podmínky ošetření stanovené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) bod ii) jsou splněny.

5.   Odchylně od odstavce 3 je v případě masných výrobků tepelně ošetřených v hermeticky uzavřených nádobách v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem písm. b) bod ii), aby se zajistila jejich skladovatelnost, dostatečné, aby byly doprovázeny obchodním dokladem uvádějícím údaje o tepelném ošetření.

Článek 4

Mléko

1.   Kypr nesmí odesílat mléko určené či neurčené k lidské spotřebě z oblastí uvedených v příloze I.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléko vyprodukované ze zvířat chovaných v oblastech uvedených v příloze I, které bylo ošetřeno v souladu s:

a)

částí A přílohy IX směrnice 2003/85/ES, pokud je mléko určeno k lidské spotřebě; nebo

b)

částí B přílohy IX směrnice 2003/85/ES, pokud mléko není určeno k lidské spotřebě nebo je určeno ke krmení zvířat vnímavých vůči slintavce a kulhavce.

3.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléko vyprodukované v zařízeních umístěných v oblastech uvedených v příloze I za těchto podmínek:

a)

všechno mléko používané v zařízení musí buď odpovídat podmínkám podle odstavce 2, nebo musí být získáno ze zvířat chovaných a dojených mimo oblasti uvedené v příloze I,

b)

zařízení je provozováno pod přísnou veterinární kontrolou;

c)

mléko musí být zřetelně označeno a přepravováno a skladováno odděleně od mléka a mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání z oblastí uvedených v příloze I;

d)

přeprava syrového mléka z hospodářství umístěných mimo oblasti uvedené v příloze I do zařízení umístěných v oblastech uvedených v příloze I se provádí ve vozidlech, která byla před přepravou očištěna a vydezinfikována a neměla následný kontakt s hospodářstvími v oblastech uvedených v příloze I, jež chovají zvířata vnímavá vůči slintavce a kulhavce.

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgány ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

4.   Mléko odesílané z Kypru do ostatních členských států je doprovázeno úředním osvědčením, ve kterém je uvedeno toto:

„Mléko v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“

5.   Odchylně od odstavce 4 v případě mléka, které splňuje požadavky odstavce 2 a které bylo zpracováno v zařízení provozovaném v souladu se systémem pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) a s kontrolovatelnými standardními pracovními postupy, které zajišťují dodržování a zaznamenávání norem týkajících se ošetření výrobků, je dostatečné v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1 uvést, že uvedené požadavky jsou splněny.

6.   Odchylně od odstavce 4 je v případě mléka, které odpovídá požadavkům odst. 2 písm. a) nebo b) a které bylo tepelně ošetřeno v hermeticky uzavřených nádobách, aby se tak zajistila jeho skladovatelnost, dostatečné, aby bylo doprovázeno obchodním dokladem uvádějícím údaje o jeho tepelném ošetření.

Článek 5

Mléčné výrobky

1.   Kypr nesmí odesílat mléčné výrobky určené či neurčené k lidské spotřebě z oblastí uvedených v příloze I.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléčné výrobky:

a)

vyprodukované před 15. zářím 2007; nebo

b)

vyprodukované z mléka, které je v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 2 nebo čl. 4 odst. 3, nebo

c)

pro vývoz do třetí země, jejíž dovozní podmínky umožňují ošetření těchto výrobků jiným způsobem než podle čl. 4 odst. 2, a to tak, aby se zajistila inaktivace viru slintavky a kulhavky.

3.   Aniž je dotčena kapitola II oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, zákaz podle odstavce 1 tohoto článku se nevztahuje na tyto mléčné výrobky určené k lidské spotřebě:

a)

mléčné výrobky vyprodukované z mléka s kontrolovanou hodnotou pH nižší než 7,0 a tepelně ošetřené při teplotě nejméně 72 °C po dobu nejméně 15 sekund za předpokladu, že takové ošetření nebylo pro hotové výrobky, jejichž složky jsou v souladu s příslušnými veterinárními podmínkami stanovenými v článcích 2, 3 a 4 tohoto rozhodnutí, nezbytné;

b)

mléčné výrobky vyprodukované ze syrového mléka skotu, ovcí nebo koz, které byly chovány alespoň 30 dnů v hospodářství umístěném v oblasti uvedené v příloze I, ve středu kruhu o poloměru nejméně 10 km, kde během 30 dnů před dnem produkce syrového mléka nevzniklo žádné ohnisko slintavky a kulhavky, a pokud u těchto mléčných výrobků proběhl proces zrání v délce nejméně 90 dnů a během této doby došlo v celé látce ke snížení pH pod 6,0 a kůra byla ošetřena 0,2 % kyselinou citronovou bezprostředně před prvním nebo dalším balením.

4.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléčné výrobky vyprodukované v zařízeních umístěných v oblastech uvedených v příloze I za těchto podmínek:

a)

všechno mléko používané v zařízení buď splňuje podmínky podle čl. 4 odst. 2, nebo je získáno ze zvířat z jiných oblastí než těch uvedených v příloze I,

b)

všechny mléčné výrobky použité v konečných výrobcích buď splňují podmínky podle odst. 2 písm. a) a b) nebo podle odstavce 3, nebo jsou vyrobeny z mléka, které je získáno ze zvířat z jiných oblastí než těch uvedených v příloze I,

c)

zařízení je provozováno pod přísnou veterinární kontrolou;

d)

mléčné výrobky jsou zřetelně označeny a přepravovány a skladovány odděleně od mléka a mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání mimo oblasti uvedené v příloze I,

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgán ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

5.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléčné výrobky vyprodukované v zařízeních umístěných v oblastech uvedených v příloze I z mléka získaného před 15. zářím 2007 za předpokladu, že mléčné výrobky jsou zřetelně označeny a přepravovány a skladovány odděleně od mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání mimo uvedené oblasti.

6.   Mléčné výrobky odesílané z Kypru do ostatních členských států jsou doprovázeny úředním osvědčením, ve kterém je uvedeno toto:

„Mléčné výrobky v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“

7.   Odchylně od ustanovení odstavce 6 v případě mléčných výrobků, které splňují požadavky odst. 2 písm. a) a b) a odstavců 3 a 4 a které byly zpracovány v zařízení provozovaném v souladu se systémem pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) a s kontrolovatelnými standardními pracovními postupy, které zajišťují dodržování a zaznamenávání norem týkajících se ošetření výrobků, je dostatečné v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1 uvést, že uvedené podmínky jsou splněny.

8.   Odchylně od ustanovení odstavce 6 je v případě mléčných výrobků, které splňují požadavky odst. 2 písm. a) a b) a odstavců 3 a 4 a které byly tepelně ošetřeny v hermeticky uzavřených nádobách, aby se zajistila jejich skladovatelnost, dostatečné, aby byly doprovázeny obchodním dokladem uvádějícím údaje o jejich tepelném ošetření.

Článek 6

Sperma, vajíčka a embrya

1.   Kypr nesmí odesílat sperma, vajíčka a embrya skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků (dále jen „sperma, vajíčka a embrya“) z oblastí uvedených v přílohách I a II.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na:

a)

sperma, vajíčka a embrya vyprodukované před 15. zářím 2007;

b)

zmrazené sperma a embrya skotu, zmrazené sperma prasat a zmrazené sperma a embrya ovcí a koz dovezené na Kypr v souladu s podmínkami směrnic 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS nebo 92/65/EHS, pokud byly po svém dovezení na Kypr skladovány a přepravovány odděleně od spermatu, vajíček a embryí, které v souladu s odstavcem 1 nejsou určeny k odeslání;

c)

zmrazené sperma a embrya skotu, prasat, ovcí a koz držených alespoň po dobu 90 dní před dnem odběru a během odběru v oblastech uvedených v přílohách I a II, které

i)

byly skladovány ve schválených podmínkách po dobu nejméně 30 dnů před dnem odeslání; a

ii)

byly odebrány z dárcovských zvířat držených ve střediscích nebo v hospodářstvích, která jsou prostá slintavky a kulhavky po dobu alespoň tří měsíců před dnem odběru spermatu nebo embryí a 30 dnů po dni odběru a která se nacházejí ve středu oblasti o poloměru 10 km, kde se alespoň 30 dnů před dnem odběru nevyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky.

Před odesláním spermatu či embryí uvedených v písmenech a), b) a c) ústřední veterinární orgán ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam středisek a týmů, které byly schváleny pro účely uplatňování tohoto odstavce.

3.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 88/407/EHS, které doprovází zmrazené sperma skotu odesílané z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Zmrazené sperma skotu v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru“.

4.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 90/429/EHS, které doprovází zmrazené sperma prasat odesílané z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Zmrazené sperma prasat v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru“.

5.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 89/556/EHS, které doprovází embrya skotu odesílaná z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Embrya skotu v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

6.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 92/65/EHS, které doprovází zmrazené sperma ovcí nebo koz odesílané z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Zmrazené sperma ovcí/koz v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

7.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 92/65/EHS, které doprovází zmrazená embrya ovcí nebo koz odesílaná z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Zmrazená embrya ovcí/koz v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru“.

Článek 7

Kůže a kožky

1.   Kypr nesmí odesílat kůže a kožky skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků (dále jen „kůže a kožky“) z oblastí uvedených v příloze I.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na kůže a kožky, které:

a)

byly vyprodukovány na Kypru před 15. zářím 2007, nebo

b)

splňují požadavky podle přílohy VIII kapitoly VI písm. A bodu 2 písm. c) nebo d) nařízení (ES) č. 1774/2002, nebo

c)

byly vyprodukovány v jiných oblastech než těch uvedených v příloze I v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1774/2002, byly od dovezení na Kypr přepravovány a skladovány odděleně od kůží a kožek a nejsou určeny k odeslání v souladu s odstavcem 1.

Ošetřené kůže a kožky musí být odděleny od neošetřených kůží a kožek.

3.   Kypr zajistí, aby byly kůže a kožky, které mají být odeslány do jiných členských států, doprovázeny úředním osvědčením, v němž bude uvedeno toto:

„Kůže a kožky v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“

4.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě kůží a kožek, které splňují požadavky bodu 1 písm. b) až e) části A kapitoly VI přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002, dostatečné, jsou-li doprovázeny obchodním dokladem uvádějícím splnění uvedených požadavků.

5.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě kůží a kožek, které splňují požadavky bodu 2 písm. c) nebo d) části A kapitoly VI přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002, dostatečné, v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1 uvést, že uvedené podmínky jsou splněny.

Článek 8

Ostatní živočišné produkty

1.   Kypr nesmí odesílat živočišné produkty skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků, které nejsou uvedeny v článcích 2 až 7 a které byly vyprodukovány po 15. září 2007, z oblastí uvedených v příloze I, nebo které byly získány ze zvířat z oblastí uvedených v příloze I.

Kypr nesmí odesílat hnůj, kejdu a močůvku od skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků z oblastí uvedených v příloze I.

2.   Zákaz podle prvního pododstavce odstavce 1 se nevztahuje na:

a)

živočišné produkty, které:

i)

byly ošetřeny tepelným zpracováním

v hermeticky uzavřených nádobách s hodnotou Fo 3,00 nebo větší, nebo

při kterém dosahuje středová teplota alespoň 70 °C; nebo

ii)

byly vyprodukovány v jiných oblastech než těch uvedených v příloze I v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1774/2002 a byly od dovezení na Kypr přepravovány a skladovány odděleně od živočišných produktů, které určeny k odeslání v souladu s odstavcem 1.

b)

krev a krevní výrobky podle definice v bodech 4 a 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1774/2002, které byly ošetřeny alespoň jedním ze způsobů stanovených v bodu 3 písm. a) podbodu ii) části A kapitoly IV přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002, doprovázeném následnou kontrolou účinnosti, nebo byly dovezeny v souladu s částí A kapitoly IV přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002.

c)

sádlo a tavené tuky, které byly ošetřeny tepelným zpracováním podle bodu 2 písm. d) podbod iv) části B kapitoly IV přílohy VII nařízení (ES) č. 1774/2002;

d)

živočišná střeva, která jsou v souladu s podmínkami stanovenými v části A kapitoly 2 přílohy I směrnice 92/118/EHS a která byla očištěna, oškrábána a pak buď nasolena, vybělena, nebo vysušena, a poté byla přijata opatření, aby se zabránilo rekontaminaci střev;

e)

ovčí vlnu, srst přežvýkavců a štětiny prasat, které prošly průmyslovým praním nebo byly získány při činění a z nezpracované ovčí vlny, srsti přežvýkavců a štětin prasat, které jsou bezpečně uzavřeny v obalech a jsou suché;

f)

krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, které splňuje požadavky bodů 2, 3 a 4 části B kapitoly II přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002;

g)

složené výrobky, které nejsou dále ošetřeny a které obsahují produkty živočišného původu za předpokladu, že takové ošetření nebylo pro hotové výrobky, jejichž složky jsou v souladu s příslušnými veterinárními podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí, nezbytné;

h)

lovecké trofeje v souladu s body 1, 3 nebo 4 části A kapitoly VII přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002;

i)

balené živočišné produkty určené pro použití jako laboratorní činidla k diagnostice in vitro.

j)

léčivé přípravky ve smyslu směrnice 2001/83/ES, zdravotnické prostředky vyrobené s využitím neživé zvířecí tkáně uvedené v čl. 1 odst. 5 písm. g) směrnice 93/42/EHS, veterinární léčivé přípravky ve smyslu směrnice 2001/82/ES a hodnocené léčivé přípravky ve smyslu směrnice 2001/20/ES.

3.   Kypr zajistí, aby byly živočišné produkty uvedené v odstavci 2, které mají být odeslány do jiných členských států, doprovázeny úředním osvědčením, v němž bude uvedeno toto:

„Živočišné produkty v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

4.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě produktů uvedených v odst. 2 písm. a) až d) a f) tohoto článku dostatečné, aby byly údaje o splnění podmínek ošetření v obchodním dokladu požadovaném v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství potvrzeny podle čl. 9 odst. 1.

5.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě produktů uvedených v odst. 2 písm. e) dostatečné, jsou-li doprovázeny obchodním dokladem, v němž je uvedeno buď průmyslové praní, nebo původ z činění, nebo splnění podmínek podle bodů 1 a 4 části A kapitoly VIII přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002.

6.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě výrobků uvedených v odst. 2 písm. g), které byly vyprodukovány v zařízení provozovaném v souladu se systémem pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) a s kontrolovatelnými standardními pracovními postupy, které zajišťují, že předem zpracované složky splňují příslušné veterinární podmínky stanovené v tomto rozhodnutí, dostatečné tyto skutečnosti uvést v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1.

7.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě produktů uvedených v odst. 2 písm. i) a j) dostatečné, aby byly tyto produkty doprovázeny obchodním dokladem, v němž se uvádí, že produkty jsou určeny pro použití jako laboratorní činidla k diagnostice in vitro, zdravotnické přípravky nebo zdravotnické prostředky, a to za předpokladu, že jsou tyto produkty zřetelně označeny štítkem se slovy „pouze pro použití k diagnostice in vitro“ nebo „pouze pro laboratorní účely“ nebo „zdravotnické přípravky“ nebo „zdravotnické prostředky“.

8.   Odchylně od ustanovení odstavce 3, je v případě složených výrobků, které splňují podmínky stanovené v čl. 6 odst. 1 rozhodnutí Komise 2007/275/ES, dostatečné, jsou-li doprovázeny obchodním dokladem, v němž bude uvedeno toto:

„Tyto složené výrobky jsou skladovatelné při pokojové teplotě nebo v průběhu výroby jasně prošly úplným procesem vaření nebo tepelného ošetření v celé hmotě tak, že všechny syrové produkty byly denaturovány“.

Článek 9

Osvědčování

1.   Při odkazu na tento odstavec příslušné orgány Kypru zajistí, aby byl obchodní doklad požadovaný na základě právních předpisů Společenství pro obchod uvnitř Společenství potvrzen přiloženou kopií úředního osvědčení, v němž se uvádí, že

a)

dotčené produkty byly vyprodukovány

i)

v produkčním procesu, který byl zkontrolován, a bylo zjištěno, že je v souladu s příslušnými požadavky právních veterinárních předpisů Společenství a že je vhodný ke zničení viru slintavky a kulhavky, nebo

ii)

z předem zpracovaných materiálů, které byly náležitě osvědčeny, a

b)

jsou zavedena opatření, aby se zabránilo případné rekontaminaci s virem slintavky a kulhavky po ošetření.

Uvedené osvědčení produkčního procesu uvádí odkaz na toto rozhodnutí, je v platnosti po dobu 30 dní, uvádí datum uplynutí platnosti a je možné ho po provedení inspekce zařízení prodloužit.

2.   V případě výrobků pro maloobchodní prodej konečnému spotřebiteli mohou příslušné orgány Kypru povolit, aby byly sběrné zásilky jiných živočišných produktů než čerstvého masa, mletého masa, strojně odděleného masa a masných polotovarů, z nichž všechny jsou určeny k odeslání v souladu s tímto rozhodnutím, doprovázen obchodním dokladem potvrzeným přiloženou kopií úředního veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že

a)

v místech odeslání je zaveden systém zajišťující, že zboží může být odesláno pouze v případě, že je zpětně vysledovatelné na základě podkladů v souladu s tímto rozhodnutím, a

b)

Systém uvedený v písmenu a) byl zkontrolován a shledán vyhovujícím.

Uvedené osvědčení systému zpětného vysledování uvádí odkaz na toto rozhodnutí, je v platnosti po dobu 30 dní, uvádí datum uplynutí platnosti a je možné ho prodloužit pouze po provedení kontroly zařízení s uspokojivými výsledky.

Příslušné orgány Kypru ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

Článek 10

Čištění a dezinfekce

1.   Kypr zajistí, aby vozidla, která byla použita k přepravě živých zvířat v oblastech uvedených v přílohách I a II, byla po každém použití očištěna a vydezinfikována, a že toto očištění a dezinfekce byly zaznamenány podle čl. 12 odst. 2 písm. d) směrnice 64/432/EHS.

2.   Kypr zajistí, aby provozovatelé vývozních přístavů na Kypru zajistili dezinfekci pneumatik silničních vozidel, která opouštějí Kypr.

Článek 11

Některé vyňaté produkty

Omezení stanovená v článcích 3, 4, 5 a 8 se nevztahují na odesílání živočišných produktů z oblastí uvedených v příloze I, pokud takové produkty:

a)

nebyly vyprodukovány na Kypru a zůstaly ve svém původním obalu, na němž je uvedena země původu výrobků a produktů, nebo

b)

byly vyprodukovány ve schváleném zařízení, které je umístěno v oblastech uvedených v příloze I, z předem zpracovaných produktů, které z těchto oblastí nepocházejí, které

i)

byly od dovozu na území Kypru přepravovány, skladovány a zpracovány odděleně od produktů, které nejsou určeny k odeslání mimo oblasti uvedené v příloze I,

ii)

jsou doprovázeny obchodním dokladem nebo úředním osvědčením podle požadavků tohoto rozhodnutí.

Článek 12

Zákaz přesunů

1.   Aniž jsou dotčena opatření, která Kypr přijme podle čl. 7 odst. 3 směrnice 2003/85/ES, Kypr zavede dočasný zákaz přesunů skotu, prasat, ovcí a koz a koňovitých do 12. listopadu 2007.

2.   Odchylně od zákazu přesunů podle odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit přesun

a)

skotu, prasat, ovcí a koz, pokud:

i)

všechna vnímavá zvířata na hospodářství původu prošla s uspokojivými výsledky klinickým vyšetřením, a

ii)

zvířata se přepravují přímo na jatka k okamžité porážce;

b)

koňovitých, pokud jsou zvířata přepravována v souladu s odstavcem 2 přílohy VI směrnice 2003/85/ES.

Článek 13

Opatření, která mají přijmout jiné členské státy než Kypr

1.   Jiné členské státy než Kypr zajistí, aby živá zvířata vnímavých druhů nebyla odesílána do oblastí uvedených v příloze I.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení článku 6 rozhodnutí Rady 90/424/EHS a opatření již přijatá členskými státy, jiné členské státy než Kypr přijmou vhodná preventivní opatření, pokud jde o vnímavá zvířata odesílaná z Kypru po 15. září 2007, včetně izolace a klinického vyšetření spolu s případným laboratorním vyšetřením k detekci nebo vyloučení nákazy virem slintavky a kulhavky, a případně opatření stanovená v článku 4 směrnice 2003/85/ES.

Článek 14

Spolupráce mezi členskými státy

Členské státy spolupracují při kontrolách osobních zavazadel cestujících, kteří cestují z oblastí uvedených v příloze I, a při provádění informačních kampaní, jejichž cílem je zabránit dovážení produktů živočišného původu na území jiných členských států než Kypr.

Článek 15

Provedení

Členské státy změní svá příslušná opatření týkající se obchodu tak, aby byla v souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 16

Toto rozhodnutí se použije do dne 15. prosince 2007.

Článek 17

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. listopadu 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33; opravené znění Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006. s. 352).

(4)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(5)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(6)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/265/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 17).

(7)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znění Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. Opravené znění v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 83. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006.

(9)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(10)  Úř. věst. L 104, 13.4.2001, s. 6. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/49/ES (Úř. věst. L 21, 24.1.2002. s. 30).

(11)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 445/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 60).

(12)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 829/2007 (Úř. věst. L 191, 21.7.2007, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 194, 22.7.1988. s. 10. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/16/ES (Úř. věst. L 11, 17.1.2006, s. 21).

(14)  Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/60/ES (Úř. věst. L 31, 3.2.2006, s. 24).

(15)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(16)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(17)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).

(18)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 1).

(19)  Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006.

(20)  Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9.


PŘÍLOHA I

Tyto oblasti na Kypru:

Kypr


PŘÍLOHA II

Tyto oblasti na Kypru:

Kypr


PŘÍLOHA III

Tyto oblasti na Kypru:

1

2

3

4

5

6

7

8

SKUPINA

ADNS

Správní jednotka

H

S/K

V

FZ

VŽZ

 

ADNS

=

systém oznamování nákaz zvířat (rozhodnutí 2005/176/ES)

H

=

hovězí maso

S/K

=

skopové a kozí maso

V

=

vepřové maso

FZ

=

farmová zvěř druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce

VŽZ

=

volně žijící zvěř druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce.


PŘÍLOHA IV

Označení zdravotní nezávadnosti uvedené v čl. 2 odst. 3:

Rozměry:

 

CY = 7 mm

 

Číslo zařízení = 10 mm

 

Vnější průměr kruhu = 50 mm

 

Tloušťka linky kruhu = 3 mm

Image


7.11.2007