ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 277

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
20. října 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1223/2007 ze dne 19. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1224/2007 ze dne 19. října 2007, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2008 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1225/2007 ze dne 19. října 2007 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosinec 2007 do 29. února 2008

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1226/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1227/2007 ze dne 19. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1228/2007 ze dne 19. října 2007 o zastavení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1229/2007 ze dne 19. října 2007 o zastavení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie

18

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/672/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007 o jmenování rakouského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

22

 

 

2007/673/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007, kterým se mění akt Rady, kterým se přijímají prováděcí pravidla pro pracovní soubory Europolu pro účely analýzy

23

 

 

Komise

 

 

2007/674/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o státní podpoře N 575/04, poskytnuté Francií podniku Ernault, a o opatření C 32/05 (ex N 250/05) vztahujícímu se k řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy (oznámeno pod číslem K(2007) 1405)  ( 1 )

25

 

 

2007/675/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2007, kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi

29

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 (Úř. věst. L 275 ze dne 19.10.2007)

33

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1223/2007

ze dne 19. října 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. října 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 19. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

55,9

MK

27,8

TR

117,9

ZZ

67,2

0707 00 05

JO

151,2

MA

40,3

MK

48,1

TR

164,4

ZZ

101,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

81,4

TR

89,1

UY

73,9

ZA

50,3

ZZ

73,7

0806 10 10

BR

246,8

TR

129,4

US

244,5

ZZ

206,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

80,8

US

96,6

ZA

81,7

ZZ

80,2

0808 20 50

CN

65,4

TR

123,1

ZA

84,6

ZZ

91,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1224/2007

ze dne 19. října 2007,

kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2008 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), a zejména na čl. 25 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1022/2007 (3) se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2008 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT uvedených v článku 23 nařízení (ES) č. 1282/2006.

(2)

V případě některých kvót a skupin produktů přesahují žádosti o licence množství dostupná pro kvótový rok 2008. Proto by měly být stanoveny přídělové koeficienty podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1282/2006.

(3)

Vzhledem ke lhůtě pro provedení řízení pro určení těchto koeficientů, stanovené v článku 4 nařízení (ES) č. 1022/2007, by se toto nařízení mělo použít co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádosti o vývozní licence podané v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1022/2007 se přijmou po použití přídělových koeficientů stanovených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) 532/2007 (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 230, 1.9.2007, s. 6.


PŘÍLOHA

Označení skupiny v souladu s dodatečnými poznámkami v kapitole 4 Harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických (Harmonised Tariff Schedule of the United States of America)

Označení skupiny a kvóty

Množství dostupné pro rok 2008

(t)

Přídělový koeficient podle článku 1

Poznámka č.

Skupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokio

908,877

0,1698184

16-Uruguay

3 446,000

0,1102623

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0833333

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,2830189

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1283547

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0858779

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokio

393,006

0,3294250

22-Uruguay

380,000

0,3877551

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokio

4 003,172

0,4166784

25-Uruguay

2 420,000

0,4801587


20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1225/2007

ze dne 19. října 2007

o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosinec 2007 do 29. února 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (3) otevírá celní kvóty a stanoví jejich správu a zavádí režim dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí.

(2)

Množství, pro něž tradiční a noví dovozci podali žádosti o licenci „A“ během prvních pěti pracovních dní měsíce října roku 2007 překračují podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 341/2007 množství dostupná pro dovoz výrobků pocházejících z Číny, Argentiny a všech třetích zemí kromě Číny a Argentiny.

(3)

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 je proto nyní nezbytné stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licenci „A“ zaslaným Komisi nejpozději do dne 15. října 2007 v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 341/2007,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na základě žádostí o vydání dovozní licence „A“ podaných podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 341/2007 během prvních pěti pracovních dní měsíce října 2007 a zaslaných Komisi do 15. října 2007 budou tyto licence přiděleny na požadovaná množství v procentních sazbách v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.


PŘÍLOHA

Původ

Pořadové číslo

Přídělový koeficient

Argentina

Tradiční dovozci

09.4104

50,233470 %

Noví dovozci

09.4099

1,360814 %

Čína

Tradiční dovozci

09.4105

20,353575 %

Noví dovozci

09.4100

0,658651 %

ostatní třetí země

Tradiční dovozci

09.4106

100 %

Noví dovozci

09.4102

14,405889 %


20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1226/2007

ze dne 17. října 2007,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty (1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1038/2007 (2), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 19 nařízení (ES) č. 2368/2002 stanoví, že Komise vede v příloze III seznam orgánů Společenství.

(2)

Bulharsko jmenovalo orgán Společenství a uvědomilo o tom Komisi. Komise došla k závěru, že byly poskytnuty dostatečné důkazy, že tento orgán je schopen spolehlivě, včas, účinně a náležitě plnit úkoly požadované kapitolami II, III a V nařízení (ES) č. 2368/2002.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 2368/2002.

(4)

Příloha III by se proto měla odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 2368/2002 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2007.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 238, 11.9.2007, s. 23.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

Seznam příslušných orgánů členských států a jejich úkolů uvedených v článcích 2 a 19

BELGIE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel.: (32-3) 206 94 70

Fax: (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

V Belgii kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULHARSKO

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel.: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Fax: (359-2) 98 12 498

E-mail: extfin@minfin.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

V České republice kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax: (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NĚMECKO

V Německu kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání certifikátů Společenství, provádí pouze:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel.: (49-6781) 56 27-0

Fax: (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Pro účely čl. 5 odst. 3, článků 6, 9, 10, čl. 14 odst. 3, článků 15 a 17 uvedeného nařízení, které se týkají zejména závazku informovat Komisi, je příslušným německým orgánem tento subjekt:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tel.: (49-6321) 89 43 49

Fax: (49-6321) 89 48 50

E-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMUNSKO

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Tel.: (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Fax: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel.: (44-207) 008 6903

Fax: (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk“


20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1227/2007

ze dne 19. října 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 712/2007 (2) se zahájila stálá nabídková řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství. Příloha I uvedeného nařízení stanoví ze zásob maďarské intervenční agentury 27 502 tun pšenice obecné.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1539/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (3), mimo jiné stanoví množství každého typu produktu, které má být odebráno ze zásob držených intervenčními agenturami. Mezi těmito množstvími se uvádí v příloze III bodu 9 nařízení (ES) č. 1539/2006 jako povolené převody uvnitř Společenství 96 712 tun pšenice obecné ze zásob maďarských intervenčních agentur určených Rumunsku. Nařízení Komise (ES) č. 3149/92 ze dne 29. října 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (4), stanoví v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci, že množství, která nebyla z intervenčních zásob odebrána do 30. září roku provádění plánu, už nebudou přidělena členskému státu podle daného plánu. Rumunské orgány 5. září 2007 informovaly útvary Komise, že uvedený termín nebude dodržen. Z tohoto důvodu a s ohledem na situaci na trhu s pšenicí obecnou je třeba získat zpět 96 712 tun pšenice obecné a přidat je k množství poskytnutému k prodeji v rámci nabídkového řízení otevřeného nařízením (ES) č. 712/2007.

(3)

Nařízení (ES) č. 712/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 712/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1046/2007 (Úř. věst. L 239, 12.9.2007, s. 65).

(3)  Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 937/2007 (Úř. věst. L 206, 7.8.2007, s. 5).

(4)  Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1127/2007 (Úř. věst. L 255, 29.9.2007, s. 18).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

SEZNAM NABÍDKOVÝCH ŘÍZENÍ

Členský stát

Množství daná k dispozici pro prodej na vnitřním trhu

(v tunách)

Intervenční agentura

Název, adresa a kontaktní údaje

Pšenice obecná

Ječmen

Kukuřice

Žito

Belgie/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel: (32-2) 287 24 78

Fax: (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Internet: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

Internet: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk a pah@dffe.dk

Internet: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel: (49-228) 6845-3704

Fax 1: (49-228) 6845-3985

Fax 2: (49-228) 6845-3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Internet: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tel: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

E-mail: pria@pria.ee

Internet: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel: 353 53 91 63400

Fax: 353 53 91 42843

Internet: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Acharnon str., GR-104 46 Athens

Tel: (30-210) 212 47 87 & 47 54

Fax: (30-210) 212 47 91

E-mail: ax17u073@minagric.gr

Internet: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel: (34-91) 3474765

Fax: (34-91) 3474838

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Internet: www.fega.es

France

0

13 218

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Tel: (33-1) 73 30 20 20

Fax: (33-1) 73 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

Internet: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tel: (39) 0649499558

Fax: (39) 0649499761

E-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

Internet: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV–1981

Tel: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

E-mail: lad@lad.gov.lv

Internet: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tel: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

E-mail: info@litfood.lt

Internet: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Dálnopis: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

124 214

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tel: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Internet: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tel: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318939

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Internet: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-mail: referat10@ama.gv.at

Internet: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Internet: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax:

(351) 21 384 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Internet: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel: + 40 21 3054802, + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

Internet: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tel: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Internet: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel: (421-2) 58 243 271

Fax: (421-2) 53 412 665

E-mail: jvargova@apa.sk

Internet: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: +358 (0)20 772 007

Fax: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

E-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

Internet: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tel: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

E-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Internet: www.rpa.gov.uk

Značka ‚—‘ znamená: pro tuto obilovinu neexistují v tomto členském státě intervenční zásoby.“


20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1228/2007

ze dne 19. října 2007

o zastavení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před subvencovaným dovozem výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“) (1), a zejména na články 14 a 23 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Stávající opatření a předchozí šetření

(1)

V návaznosti na souběžné antidumpingové a antisubvenční řízení uložila Rada nařízením (ES) č. 1628/2004 (2) (dále jen „původní nařízení“) konečná vyrovnávací opatření ve výši 15,7 % společnosti Graphite India Limited, ve výši 7,0 % společnosti HEG Limited a ve výši 15,7 % všem ostatním společnostem na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie.

2.   Žádost

(2)

Dne 15. ledna 2007 obdržela Komise žádost podle čl. 23 odst. 2 základního nařízení, aby prošetřila údajné obcházení vyrovnávacích opatření uložených na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie. Žádost podalo sdružení European Carbon and Graphite Association (ECGA) jménem výrobců některých sad uhlíkových elektrod ve Společenství.

(3)

Žádost obsahovala zřejmé důkazy o tom, že po uložení vyrovnávacích opatření na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie došlo ke změně obchodních toků, jak to ukazuje skutečnost, že došlo k významnému nárůstu dovozu umělého grafitu z Indie (dále jen „prošetřovaný výrobek“), zatímco dovoz některých sad uhlíkových elektrod z Indie (dále jen „dotčený výrobek“) ve stejném období významně poklesl.

(4)

V žádosti o prošetření údajného obcházení stávajících cel se tvrdilo, že jeden vyvážející výrobce dotčeného výrobku pocházejícího z Indie vyvážel po uložení cel prošetřovaný výrobek do své společnosti ve spojení ve Společenství. Tato společnost poté prováděla ve Společenství kompletaci a vyráběla tak z prošetřovaného výrobku dotčený výrobek.

(5)

V žádosti se tvrdilo, že neexistuje žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod pro tyto změny než existence vyrovnávacích cel na některé sady uhlíkových elektrod pocházející z Indie.

(6)

Konečně žadatel tvrdil, že vyrovnávací účinky existujících vyrovnávacích opatření uložených na dotčený výrobek byly mařeny, pokud jde o množství, a že dováženému výrobku nadále plynuly výhody ze subvencí.

3.   Zahájení

(7)

Nařízením (ES) č. 217/2007 (3) (dále jen „zahajovací nařízení“) zahájila Komise šetření údajného obcházení opatření a v souladu s čl. 23 odst. 2 a čl. 24 odst. 5 základního antisubvenčního nařízení vyzvala celní orgány k zavedení evidence dovozu prošetřovaného výrobku, tj. tyčí z umělého grafitu o průměru alespoň 75 mm pocházejících z Indie, kódu KN ex 3801 10 00 (kód TARIC 3801100010), ode dne 2. března 2007.

4.   Šetření

(8)

Komise informovala orgány Indie o zahájení šetření. Vyvážejícím výrobcům v Indii, jakož i dovozcům ve Společenství, jejichž jména byla uvedena v žádosti nebo byla Komisi známa z předchozího šetření, byly rozeslány dotazníky. Zúčastněné strany dostaly příležitost předložit písemně svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení.

(9)

Dva vyvážející výrobci v Indii předložili zcela vyplněné dotazníky. Odpověď poskytl rovněž jeden dovozce ve Společenství.

(10)

Komise provedla šetření v prostorách těchto společností:

Graphite India Limited, Durgapur and Bangalore, Indie (GIL),

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Německo (COVA).

5.   Období šetření

(11)

Období šetření bylo stanoveno ode dne 1. ledna 2006 do dne 31. prosince 2006.

B.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Obecná východiska/míra spolupráce

(12)

Při šetření spolupracovali dva vyvážející výrobci dotčeného výrobku a prošetřovaného výrobku. Informace, které tyto dvě společnosti poskytly, bylo možné porovnat s dostupnými údaji o dovozech prošetřovaného výrobku. Toto srovnání ukázalo, že uvedené dvě společnosti, Graphite India Limited a HEG Limited, byly během období šetření jedinými vývozci prošetřovaného výrobku do Společenství.

2.   Dotčený výrobek a obdobný výrobek

(13)

Výrobkem, jehož se možné obcházení týká, jsou uhlíkové elektrody druhu, který se používá v elektrických pecích, o měrné hmotnosti 1,65 g/cm3 nebo vyšší a o elektrickém odporu 6,0 μΩ.m nebo nižším, kódu KN ex 8545 11 00 (kód TARIC 8545110010), a spojníky používané pro takové elektrody, kódu KN ex 8545 90 90 (kód TARIC 8545909010), dovážené společně nebo odděleně a pocházející z Indie (dále jen „dotčený výrobek“).

(14)

Prošetřovaným výrobkem jsou tyče z umělého grafitu o průměru alespoň 75 mm pocházející z Indie, obvykle kódu KN ex 3801 10 00 (kód TARIC 3801100010) (dále jen „prošetřovaný výrobek“). Prošetřovaný výrobek je polotovarem pro výrobu dotčeného výrobku a již nese jeho základní charakteristiky.

3.   Změna obchodních toků

(15)

Podle údajů Eurostatu poklesl dovoz zboží kódů KN 8545 11 00 a 8545 90 90 z Indie z 11 866 t v roce 2004 na 3 244 t v roce 2006. Za stejné období vzrostl dovoz zboží kódu KN 3801 10 00 z 1 348 t v roce 2004 na 10 289 t v roce 2006.

(16)

Jak je uvedeno ve 3. bodě odůvodnění výše, příčinou změny obchodních toků bylo dle tvrzení žádosti nahrazení dovozů hotových sad uhlíkových elektrod dovozy tyčí z umělého grafitu vyrobenými v Indii.

(17)

Z inspekce ve společnosti ve spojení v Německu, Graphite COVA, nicméně jasně vyplynulo, že část dovozů z Indie deklarovaných jako umělý grafit byly ve skutečnosti dovozy vysušených elektrod ve formě uhlíkových tyčí, které ještě neprošly procesem grafitizace. Tyto vysušené elektrody byly poté před dalším prodejem grafitizovány a obráběny v Německu.

(18)

Dostupné údaje potvrzují změnu obchodních toků popsanou žadatelem, pokud jde o částečné nahrazení dovozů zboží kódů KN 8545 11 00 a 8545 90 90 zvýšením dovozu zboží kódu KN 3801 10 00.

(19)

Tento nárůst v podstatě tvořily dovozy uhlíkových tyčí určených pro výrobu elektrod o průměru alespoň 600 mm a tyčí z umělého grafitu pro výrobu spojníků pro elektrody dovážených společností COVA od společnosti GIL, její mateřské společnosti v Indii.

(20)

Pokud jde o společnost HEG, nebyla zjištěna žádná taková změna obchodních toků.

4.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(21)

Útvary Komise zkoumaly, zda je možné se domnívat, že akvizice společnosti COVA společností GIL v roce 2004 a následná změna obchodních toků může mít jiný hospodářský důvod než clo uložené v roce 2004, jak tvrdí žádost.

(22)

Zkoumaly se zejména tyto aspekty:

povaha výrobní činnosti společnosti COVA před a po akvizici společností GIL,

výše investic společnosti GIL do společnosti COVA a celkový objem obchodu s elektrodami a dalšími výrobky,

technická a historická omezení společnosti COVA, pokud jde o výrobu elektrod a spojníků o velkém průměru,

kapacitní omezení společnosti COVA v různých stupních výroby,

rozdíly v režijních nákladech na pracovní síly, energii a výrobu a podobných nákladech mezi společnostmi COVA a GIL v různých stupních výroby a

technické a marketingové výhody dokončování výroby elektrod a spojníků pro elektrody v Německu v porovnání s Indií.

(23)

Zkoumáním uvedených aspektů jak u německého, tak u indického výrobce bylo zjištěno, že:

Existuje řada důvodů, pokud jde o kapacitní a technická omezení, které vysvětlují skutečnost, že COVA dosud plně nepřevzala výrobu spojníků a elektrod o velkém průměru. Hlavní důvod je ten, že COVA v minulosti nevyráběla elektrody o největších průměrech, ale zadávala výrobu externě dalším výrobcům. Kromě toho byly spojníky pro elektrody vyráběny v závodě, který již uvedené skupině nepatří. Je proto logické, aby si COVA nyní obstarávala tento materiál od své mateřské společnosti GIL.

Rozdíl v celkových nákladech výroby mezi Německem a Indií není příliš významný a drobná výhoda, co se týče nákladů, pokud celá výroba probíhá v Indii, je vyvážena jinými výhodami, jako je dokončování výroby v Německu a prodej výrobku pod značkou COVA a možnost nabídnout zasílání úplné řady prodávaných výrobků z provozovny v Německu.

Žádost tvrdila, že nákup společnosti COVA společností GIL byl motivován pouze uložením opatření. Investice společnosti GIL do společnosti COVA jsou ale takového rozsahu, že je nepravděpodobné, že by potenciální platba cla z uvedených dovozů mohla být hlavním důvodem pro takové investice.

(24)

Byl proto učiněn závěr, že pro změnu obchodních toků zmíněnou ve 3. bodě odůvodnění výše existují rozumné ekonomické důvody jiné než uložení cel na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie.

C.   ZASTAVENÍ ŠETŘENÍ

(25)

Vzhledem k závěrům uvedeným ve 24. bodě odůvodnění se jeví jako vhodné zastavit probíhající šetření namířené proti obcházení stávajících opatření. Evidence dovozu některého umělého grafitu pocházejícího z Indie zavedená zahajovacím nařízením by proto měla být ukončena a uvedené nařízení by mělo být zrušeno.

(26)

Zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a zřetelích, na jejichž základě Komise zamýšlí zastavit šetření, a bylo jim umožněno vyjádřit své připomínky. Nebyly předloženy žádné připomínky, které by změnily výše uvedené závěry.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Šetření zahájené nařízením (ES) č. 217/2007 o možném obcházení vyrovnávacích opatření uložených na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie se zastavuje.

Článek 2

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily evidenci dovozu zavedenou podle článku 2 nařízení (ES) č. 217/2007.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 217/2007 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2007.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 19.


20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1229/2007

ze dne 19. října 2007

o zastavení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 9 a 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Stávající opatření a předchozí šetření

(1)

V návaznosti na souběžné antidumpingové a antisubvenční řízení uložila Rada nařízením (ES) č. 1629/2004 (2) (dále jen „původní nařízení“) konečné antidumpingové clo ve výši 0 % na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie. Zároveň byla na stejné dovozy nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 (3) uložena vyrovnávací cla v rozmezí od 7,0 % do 15,7 %.

2.   Žádost

(2)

Dne 15. ledna 2007 obdržela Komise žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, aby prošetřila údajné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie. Žádost podalo sdružení European Carbon and Graphite Association (ECGA) jménem výrobců některých sad uhlíkových elektrod ve Společenství.

(3)

Žádost obsahovala zřejmé důkazy o tom, že po uložení antidumpingových opatření na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie došlo ke změně obchodních toků, jak to ukazuje skutečnost, že došlo k významnému nárůstu dovozu umělého grafitu z Indie (dále jen „prošetřovaný výrobek“), zatímco dovoz některých sad uhlíkových elektrod z Indie (dále jen „dotčený výrobek“) ve stejném období významně poklesl.

(4)

V žádosti o prošetření údajného obcházení stávajících opatření se tvrdilo, že jeden vyvážející výrobce dotčeného výrobku pocházejícího z Indie vyvážel po uložení opatření prošetřovaný výrobek do své společnosti ve spojení ve Společenství. Tato společnost poté prováděla ve Společenství kompletaci a vyráběla tak z prošetřovaného výrobku dotčený výrobek.

(5)

V žádosti se tvrdilo, že neexistuje žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod pro tyto změny než existence antidumpingového cla na některé sady uhlíkových elektrod pocházející z Indie.

(6)

Konečně žadatel tvrdil, že vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových cel na dotčený výrobek byly mařeny, pokud jde o množství, a že docházelo k dumpingu, pokud jde o dříve stanovené běžné hodnoty pro dotčený výrobek.

3.   Zahájení

(7)

Nařízením (ES) č. 216/2007 (4) (dále jen „zahajovací nařízení“) zahájila Komise šetření údajného obcházení opatření a v souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení vyzvala celní orgány k zavedení evidence dovozu prošetřovaného výrobku, tj. tyčí z umělého grafitu o průměru alespoň 75 mm pocházejících z Indie, kódu KN ex 3801 10 00 (kód TARIC 3801100010), ode dne 2. března 2007.

4.   Šetření

(8)

Komise informovala orgány Indie o zahájení šetření. Vyvážejícím výrobcům v Indii, jakož i dovozcům ve Společenství, jejichž jména byla uvedena v žádosti nebo byla Komisi známa z předchozího šetření, byly rozeslány dotazníky. Zúčastněné strany dostaly příležitost předložit písemně svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení.

(9)

Dva vyvážející výrobci v Indii předložili zcela vyplněné dotazníky. Odpověď poskytl rovněž jeden dovozce ve Společenství.

(10)

Komise provedla šetření v prostorách těchto společností:

Graphite India Limited, Durgapur and Bangalore, Indie (GIL),

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Německo (COVA).

5.   Období šetření

(11)

Období šetření bylo stanoveno ode dne 1. ledna 2006 do dne 31. prosince 2006.

B.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Obecná východiska/míra spolupráce

(12)

Při šetření spolupracovali dva vyvážející výrobci dotčeného výrobku a prošetřovaného výrobku. Informace, které tyto dvě společnosti poskytly, bylo možné porovnat s dostupnými údaji o dovozech prošetřovaného výrobku. Toto srovnání ukázalo, že uvedené dvě společnosti, Graphite India Limited a HEG Limited, byly během období šetření jedinými vývozci prošetřovaného výrobku do Společenství.

2.   Dotčený výrobek a obdobný výrobek

(13)

Výrobkem, jehož se možné obcházení týká, jsou uhlíkové elektrody druhu, který se používá v elektrických pecích, o měrné hmotnosti 1,65 g/cm3 nebo vyšší a o elektrickém odporu 6,0 μΩ.m nebo nižším, kódu KN ex 8545 11 00 (kód TARIC 8545110010), a spojníky používané pro takové elektrody, kódu KN ex 8545 90 90 (kód TARIC 8545909010), dovážené společně nebo odděleně a pocházející z Indie (dále jen „dotčený výrobek“).

(14)

Prošetřovaným výrobkem jsou tyče z umělého grafitu o průměru alespoň 75 mm pocházející z Indie, obvykle kódu KN ex 3801 10 00 (kód TARIC 3801100010) (dále jen „prošetřovaný výrobek“). Prošetřovaný výrobek je polotovarem pro výrobu dotčeného výrobku a již nese jeho základní charakteristiky.

3.   Změna obchodních toků

(15)

Podle údajů Eurostatu poklesl dovoz zboží kódů KN 8545 11 00 a 8545 90 90 z Indie z 11 866 t v roce 2004 na 3 244 t v roce 2006. Za stejné období vzrostl dovoz zboží kódu KN 3801 10 00 z 1 348 t v roce 2004 na 10 289 t v roce 2006.

(16)

Jak je uvedeno ve 3. bodě odůvodnění výše, příčinou změny obchodních toků bylo dle tvrzení žádosti nahrazení dovozů hotových sad uhlíkových elektrod dovozy tyčí z umělého grafitu vyrobených v Indii.

(17)

Z inspekce ve společnosti ve spojení v Německu, Graphite COVA, nicméně jasně vyplynulo, že část dovozů z Indie deklarovaných jako umělý grafit byly ve skutečnosti dovozy vysušených elektrod ve formě uhlíkových tyčí, které ještě neprošly procesem grafitizace. Tyto vysušené elektrody byly poté před dalším prodejem grafitizovány a obráběny v Německu.

(18)

Dostupné údaje potvrzují změnu obchodních toků popsanou žadatelem, pokud jde o částečné nahrazení dovozů zboží kódů KN 8545 11 00 a 8545 90 90 zvýšením dovozu zboží kódu KN 3801 10 00.

(19)

Tento nárůst v podstatě tvořily dovozy uhlíkových tyčí určených pro výrobu elektrod o průměru alespoň 600 mm a tyčí z umělého grafitu pro výrobu spojníků pro elektrody dovážených společností COVA od společnosti GIL, její mateřské společnosti v Indii.

(20)

Pokud jde o společnost HEG, nebyla zjištěna žádná taková změna obchodních toků.

4.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(21)

Útvary Komise zkoumaly, zda je možné se domnívat, že akvizice společnosti COVA společností GIL v roce 2004 a následná změna obchodních toků může mít jiný hospodářský důvod než clo uložené v roce 2004, jak tvrdí žádost.

(22)

Zkoumaly se zejména tyto aspekty:

povaha výrobní činnosti společnosti COVA před a po akvizici společností GIL,

výše investic společnosti GIL do společnosti COVA a celkový objem obchodu s elektrodami a dalšími výrobky,

technická a historická omezení společnosti COVA, pokud jde o výrobu elektrod a spojníků o velkém průměru,

kapacitní omezení společnosti COVA v různých stupních výroby,

rozdíly v režijních nákladech na pracovní síly, energii a výrobu a podobných nákladech mezi společnostmi COVA a GIL v různých stupních výroby a

technické a marketingové výhody dokončování výroby elektrod a spojníků pro elektrody v Německu v porovnání s Indií.

(23)

Zkoumáním uvedených aspektů jak u německého, tak u indického výrobce bylo zjištěno, že:

Existuje řada důvodů, pokud jde o kapacitní a technická omezení, které vysvětlují skutečnost, že COVA dosud plně nepřevzala výrobu spojníků a elektrod o velkém průměru. Hlavní důvod je ten, že COVA v minulosti nevyráběla elektrody o největších průměrech, ale zadávala výrobu externě dalším výrobcům. Kromě toho byly spojníky pro elektrody vyráběny v závodě, který již uvedené skupině nepatří. Je proto logické, aby si COVA nyní obstarávala tento materiál od své mateřské společnosti GIL.

Rozdíl v celkových nákladech výroby mezi Německem a Indií není příliš významný a drobná výhoda, co se týče nákladů, pokud celá výroba probíhá v Indii, je vyvážena jinými výhodami, jako je dokončování výroby v Německu a prodej výrobku pod značkou COVA a možnost nabídnout zasílání úplné řady prodávaných výrobků z provozovny v Německu.

Žádost tvrdila, že nákup společnosti COVA společností GIL byl motivován pouze uložením opatření. Investice společnosti GIL do společnosti COVA jsou ale takového rozsahu, že je nepravděpodobné, že by potenciální platba cla z uvedených dovozů mohla být hlavním důvodem pro takové investice.

(24)

Byl proto učiněn závěr, že pro změnu obchodních toků zmíněnou ve 3. bodě odůvodnění výše existují rozumné ekonomické důvody jiné než uložení cel na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie.

5.   Přidaná hodnota

(25)

Kompletace elektrod a spojníků ve Společenství byla rovněž zkoumána na základě ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. b základního nařízení.

(26)

Šetření ukázalo, že hodnota dílů dovážených z Indie činí více než 60 % celkové hodnoty částí hotového výrobku, ale také to, že hodnota přidaná těmto dílům během kompletace činila více než 25 % výrobních nákladů dotčeného výrobku. Podle čl. 13 odst. 2 písm. b základního nařízení proto nelze mít za to, že dochází k obcházení stávajících opatření.

C.   ZASTAVENÍ ŠETŘENÍ

(27)

Vzhledem k závěrům uvedeným ve 24. a 26. bodě odůvodnění se jeví jako vhodné zastavit probíhající šetření namířené proti obcházení stávajících opatření. Evidence dovozu některého umělého grafitu pocházejícího z Indie zavedená zahajovacím nařízením by proto měla být ukončena a uvedené nařízení by mělo být zrušeno.

(28)

Zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a zřetelích, na jejichž základě Komise zamýšlí zastavit šetření, a bylo jim umožněno vyjádřit své připomínky. Nebyly předloženy žádné připomínky, které by změnily výše uvedené závěry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Šetření zahájené nařízením (ES) č. 216/2007 o možném obcházení antidumpingových opatření uložených na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie se zastavuje.

Článek 2

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily evidenci dovozu zavedenou podle článku 2 nařízení (ES) č. 216/2007.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 216/2007 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2007.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 16.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/22


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 15. října 2007

o jmenování rakouského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

(2007/672/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 259 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 167 této smlouvy,

s ohledem na kandidaturu předloženou rakouskou vládou,

po obdržení stanoviska Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2006/524/ES, Euratom ze dne 11. července 2006 o jmenování českých, německých, estonských, španělských, francouzských, italských, lotyšských, litevských, lucemburských, maďarských, maltských, rakouských, slovinských a slovenských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru (1) Rada jmenovala rakouské členy uvedeného výboru na období od 21. září 2006 do 20. září 2010.

(2)

Po odstoupení pana Hanse KLETZMAYR se uvolnilo místo rakouského člena uvedeného výboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pan Gerfried GRUBER je jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru jako nástupce pana Hanse KLETZMAYRA na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2010.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 15. října 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 207, 28.7.2006, s. 30. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2007/622/ES, Euratom (Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 39).


20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 15. října 2007,

kterým se mění akt Rady, kterým se přijímají prováděcí pravidla pro pracovní soubory Europolu pro účely analýzy

(2007/673/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Úmluvu o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) (1), založenou na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedené úmluvy,

s ohledem na podnět Finské republiky,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

s ohledem na návrh vypracovaný správní radou Europolu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva o Europolu upravuje v hlavě III pracovní soubory Europolu pro účely analýzy; tato úprava byla změněna protokolem vypracovaným na základě čl. 43 odst. 1 Úmluvy o Europolu; zejména byly změněny články 10, 12, 16 a 21 Úmluvy o Europolu, které stanoví rámec pro založení pracovního souboru pro účely analýzy a pro shromažďování, zpracování, používání a vymazávání osobních údajů v tomto souboru obsažených.

(2)

Pro pracovní soubory pro účely analýzy byla přijata prováděcí pravidla formou aktu Rady (1999/C 26/01) ze dne 3. listopadu 1998, kterým se přijímají prováděcí pravidla pro pracovní soubory Europolu pro účely analýzy (3). Tato pravidla je třeba změnit v důsledku změn provedených uvedeným protokolem k Úmluvě o Europolu. Uvedený akt by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(3)

Po konzultaci se společným kontrolním orgánem,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Akt Rady (1999/C 26/01), kterým se přijímají prováděcí pravidla pro pracovní soubory Europolu pro účely analýzy, se mění takto:

1.

V čl. 3 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Po obdržení údajů se co nejdříve určí, v jakém rozsahu se tyto údaje zahrnou do určitého souboru.“

2.

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Příkazy uvedené v tomto článku, včetně pozdějších změn, se vypracovávají postupem stanoveným v článku 12 Úmluvy o Europolu.“

3.

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Potřebnost pracovního souboru pro účely analýzy v souladu s čl. 12 odst. 4 Úmluvy o Europolu posuzují účastníci analýzy. Na základě tohoto posouzení přijme ředitel rozhodnutí o pokračování vedení souboru nebo o jeho uzavření. Ředitel o svém rozhodnutí uvědomí správní radu.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Osobní údaje nelze uchovávat déle než po dobu uvedenou v čl. 12 odst. 4 Úmluvy o Europolu. Pokud jsou v důsledku pokračování souboru pro účely analýzy údaje týkající se osob uvedené v čl. 6 odst. 3 až 6 v souboru uchovávány po dobu delší pěti let, musí být o tom uvědomen společný kontrolní orgán.“

4.

Článek 12 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se zrušuje první pododstavec a před textem druhého pododstavce se uvede číslo „2.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Analytické činnosti a šíření výsledků analýz mohou být v souladu s čl. 12 odst. 1 Úmluvy o Europolu zahájeny bezprostředně po otevření souboru pro účely analýzy. Pokud správní rada nařídí řediteli Europolu změnit příkaz k založení či uzavření souboru, musí být údaje, které nemohou být do souboru zařazeny, nebo v případě uzavírání souboru veškeré údaje v něm obsažené, okamžitě vymazány.“

5.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 12a

Vyhledávat údaje podle čl. 10 odst. 2 Úmluvy o Europolu smějí pouze účastníci projektu analýzy akreditovaní Europolem, kteří absolvovali školení o zvláštních povinnostech vyplývajících z právního rámce Europolu.“

6.

V článku 15 se zrušují odstavce 4 a 5.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 15. října 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 2. Úmluva naposledy pozměněná protokolem, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaným na základě čl. 43 odst. 1 uvedené Úmluvy (Úř. věst. C 2, 6.1.2004, s. 3).

(2)  Stanovisko ze dne 4. září 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. C 26, 30.1.1999, s. 1. Akt naposledy pozměněný aktem Rady ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění služební řád pro zaměstnance Europolu (Úř. věst. C 24, 31.1.2003, s. 1).


Komise

20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. dubna 2007

o státní podpoře N 575/04, poskytnuté Francií podniku Ernault, a o opatření C 32/05 (ex N 250/05) vztahujícímu se k řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy

(oznámeno pod číslem K(2007) 1405)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/674/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s uvedenými články (1) a s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

(1)

Rozhodnutím ze dne 20. ledna 2005 (2) Komise povolila Francii poskytnout podporu na záchranu podniku Ernault. Podpora spočívala v úvěru ve výši 2 milionů EUR s 4,43% úrokovou sazbou na dobu nepřesahující 6 měsíců od prvního vyplacení částek, které byly podniku zapůjčeny. Podle informací ze strany francouzských orgánů byla tato podpora poskytnuta dne 14. února 2005.

(2)

Dopisem ze dne 19. května 2005, zaevidovaným v Evropské komisi dne 23. května 2005, sdělila Francie Komisi svůj záměr poskytnout podniku Ernault podporu na restrukturalizaci ve výši 2 milionů EUR. Případ byl zaevidován pod číslem N 250/2005. Dopisem ze dne 2. června 2005 Komise položila doplňující otázky týkající se oznámení, na něž Francie odpověděla dopisem dne 12. července 2005.

(3)

Komise dopisem ze dne 6. září 2005 informovala Francii o svém rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy v souvislosti s oznámeným opatřením uvedeným ve 2. bodě odůvodnění. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (3). Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se vyjádřily k podpoře, jež je předmětem tohoto řízení.

(4)

Komise obdržela stanoviska francouzských orgánů dne 16. listopadu 2005, 16. května 2006, 29. června 2006, 24. července 2006 a 21. září 2006. Společná zasedání francouzských orgánů a útvarů Komise se konala dne 3. července 2006 a 26. října 2006.

(5)

Sdělením ze dne 13. prosince 2006, jež bylo zaevidováno v Komisi dne 14. prosince 2006, francouzské orgány informovaly Komisi, že je podnik Ernault pod soudní správou a že stahují oznámení o podpoře na restrukturalizaci.

(6)

Sdělením ze dne 2. března 2007, jež bylo zaevidováno v Komisi dne 5. března 2007, francouzské orgány informovaly Komisi, že dne 13. září 2006 oznámily pohledávku týkající se podpory na záchranu správci konkurzní podstaty, který byl pověřen projednáním spisu Ernault.

2.   PODPORA NA ZÁCHRANU

(7)

Výše uvedeným rozhodnutím ze dne 20. ledna 2005 Komise zvážila, že úvěr ve výši 2 milionů EUR je slučitelný se společným trhem jakožto podpora na záchranu v souladu s pravidly Společenství, jež se týkají podpor na záchranu a na restrukturalizaci podniků nacházejících se ve finančních potížích (4) (dále jen „pokyny“). Toto hodnocení bylo založeno na splnění určitých podmínek a zvláště na závazku francouzských orgánů předložit Komisi plán likvidace, plán restrukturalizace nebo důkaz, že úvěr byl kompletně splacen do 6 měsíců od schválení podpory Komisí.

(8)

Je pravdou, že francouzské orgány oznámily Komisi plán restrukturalizace dne 19. května 2005, tedy do šesti měsíců od jejího rozhodnutí. Tytéž orgány toto oznámení nicméně poté stáhly.

(9)

Oznámení Komisi týkající se plánu restrukturalizace je nutnou podmínkou pro prodloužení lhůty splatnosti úvěru podle bodu 26 pokynů. Pokud tudíž dojde ke stažení oznámeného plánu, prodloužení lhůty již nelze aplikovat po datu tohoto stažení a úvěr se stává okamžitě splatným.

(10)

Komise mimo jiné zdůrazňuje, že jí francouzské orgány ani nepředložily důkaz o splacení úvěru, ani neoznámily plán likvidace podniku. Žádná z požadovaných podmínek pro prodloužení lhůty podle bodu 26 pokynů není tedy splněna.

(11)

Za těchto okolností musí Komise konstatovat, že úvěr poskytnutý francouzskými orgány podniku Ernault jakožto podpora na záchranu není slučitelný se společným trhem na základě pokynů, a to od dne 14. prosince 2006, data stažení oznámení návrhu podpory na restrukturalizaci. Komise rovněž konstatuje, že podpora nemůže být považována za slučitelnou se společným trhem na jiném právním základě. Úvěr poskytnutý jakožto podpora na záchranu musí být proto považován za neslučitelnou státní podporu, pokud je tato podpora poskytována i po 14. prosince 2006, a Francii musí být tudíž navrácena příjemcem, podnikem Ernault.

(12)

Komise zdůrazňuje, že francouzské orgány oznámily pohledávku týkající se podpory na záchranu správci konkurzní podstaty, jež byl pověřen spisem o soudním vyrovnání podniku renault.

3.   PODPORA NA RESTRUKTURALIZACI

(13)

Komise zdůrazňuje, že v souladu s článkem 8 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (5), může dotyčný členský stát předtím, než Komise přijme rozhodnutí o dané podpoře, své oznámení stáhnout. Pokud Komise již zahájila formální vyšetřovací řízení, uzavře je.

(14)

Proto je třeba formálně ukončit vyšetřovací řízení zahájené na základě výše uvedeného rozhodnutí ze dne 6. září 2005, jež se vzhledem ke stažení oznámení stalo bezpředmětným, co se týče podpory na restrukturalizaci podniku Renault,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Státní podpora uskutečněná Francií jakožto podpora na záchranu ve prospěch podniku Ernault a na niž se vztahuje rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2005 je neslučitelná se společným trhem, pokud byla nadále poskytována i po 14. prosince 2006.

Článek 2

1.   Francie přijme veškerá nezbytná opatření, aby od příjemce získala zpět podporu uvedenou v článku 1, která mu byla protiprávně dána k dispozici.

2.   K vrácení dojde neprodleně v souladu s postupy vnitrostátního práva, pokud tyto postupy umožňují okamžité a účinné provedení tohoto rozhodnutí. Částky, které bude třeba získat zpět, zahrnují úroky ode dne, kdy byly částky dány k dispozici příjemci, až do dne, kdy byly skutečně příjemcem vráceny. Co se týče období mezi 14. prosince 2006, kdy bylo oznámení plánu na restrukturalizaci staženo, a datem, kdy byla podpora skutečně získána nazpět, jsou úroky vypočítány na základě ustanovení kapitoly V nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (6).

Článek 3

Řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy, které bylo zahájeno na základě rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2006 (opatření C 32/05), bylo ukončeno po stažení oznámení dne 23. května 2005.

Článek 4

Francie do dvou měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí uvědomí Komisi o navrhovaných a již přijatých opatřeních ke splnění článků 1 a 2. Poskytne tyto informace vyplněním dotazníku v příloze.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 4. dubna 2007.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. C 324, 21.12.2005, s. 23.

(2)  Úř. věst. C 16, 21.1.2006, s. 21. Věc N 575/04 – Podpora na záchranu podniku ERNAULT.

(3)  Viz poznámka pod čarou 1.

(4)  Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Informace o provedení rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o státní podpoře N 575/04 poskytnuté Francií podniku Ernault a o opatření C 32/05 (ex N 250/05) vztahující se k řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy

1.   Výpočet částky, která má být navrácena

1.1

Uveďte následující podrobnosti o výši částky protiprávní podpory, která byla příjemci poskytnuta:

Datum platby (1)

Výše podpory (2)

Měna

Totožnost příjemce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínky:

1.2

Podrobně uveďte, jak se vypočítají úroky, které je třeba zaplatit z podpory, jež musí být navrácena.

2.   Plánovaná a již přijatá opatření k navrácení podpory

2.1

Podrobně uveďte, jaká opatření jsou plánovaná a jaká opatření již byla pro neprodlené a účinné navrácení podpor přijata. Uveďte případně právní základ, ze kterého opatření vycházela nebo budou vycházet.

2.2

Uveďte datum, jež je pro úplné navrácení podpory stanoveno.

3.   Podpory již vrácené

3.1

Uveďte následující informace o výši podpor/podpory, které/kterou již příjemce navrátil:

Datum/data (3)

Výše navrácené podpory

Měna

Totožnost příjemce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Přiložte doklady, jež jsou jasným důkazem o navrácení podpor uvedených v tabulce pod bodem 3.1.


(1)  

(°)

Datum/data, kdy byla podpora (nebo jednotlivé splátky podpory) příjemci poskytnuty (pokud sporné opatření sestává z několika samostatných splátek, použijte pro tyto splátky samostatné řádky).

(2)  Výše podpory, která byla příjemci poskytnuta (v hrubém ekvivalentu podpory)

(3)  

(°)

Datum/data navrácení podpory.


20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. října 2007,

kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi

(2007/675/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na posílení boje proti obchodování s lidmi na evropské úrovni a v souladu s Bruselskou deklarací (1) (2002), která vyjádřila potřebu vytvoření odborné skupiny pro otázky obchodování s lidmi, která měla být zřízena Komisí, byla tato skupina rozhodnutím Komise č. 2003/209/ES zřízena. Tato poradní skupina se nazývá „Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi (2).“

(2)

Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi byla pověřena úkolem napomáhat k dalšímu rozvoji v oblasti předcházení obchodování s lidmi a boje proti němu, což má Komisi umožnit shromáždění stanovisek k podnětům Komise v otázce obchodování s lidmi, a přípravou zprávy založené na doporučeních učiněných v Bruselské deklaraci. V prosinci 2004 odborná skupina předložila zprávu a řadu doporučení, která mají pomoci připravovat další konkrétní návrhy na evropské úrovni.

(3)

Sdělení Komise ze dne 18. října 2005„Boj proti obchodu s lidmi – integrovaný přístup a návrhy na akční plán“ (3) ve velké míře vycházelo ze zprávy a z doporučení vypracovaných odbornou skupinou. Rada dne 1. prosince 2005 přijala Plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení (4), v němž se odráží řada návrhů vycházejících z uvedeného sdělení Komise.

(4)

Vzhledem k cenné práci vykonané od roku 2003 Odbornou skupinou pro otázky obchodování s lidmi, která Komisi umožnila dále rozvíjet její politiku v této oblasti, a vzhledem k celosvětově narůstající důležitosti oblasti politik týkající se problematiky obchodování s lidmi, by odborná skupina měla ve své práci pokračovat. Z důvodu rozšíření Evropské unie je třeba vydat nové rozhodnutí. Rovněž působnost odborné skupiny by měla být rozšířena tak, aby mohla využívat širšího rozsahu odborných znalostí, což je zapotřebí z důvodu měnící se povahy obchodování s lidmi.

(5)

Odborná skupina by i nadále měla Komisi informovat a měla by zohledňovat současné dění na evropské, národní i mezinárodní úrovni. Měla by zejména napomáhat Komisi při provádění a rozvoji činností připravovaných na základě Plánu EU týkajícího se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení z prosince 2005, a to se speciálním zaměřením na oblast vykořisťování pracovní síly.

(6)

Odborná skupina by měla být složena z 21 členů, kteří budou rovnoměrně zastupovat veřejné orgány členských států EU, neziskové organizace Evropské unie a Europol. Pro členství jsou způsobilí i odborníci z akademické obce a konzultanti specializující se na neziskový sektor.

(7)

Odborná skupina by měla mít možnost ustanovit podskupiny, které by její práci díky zaměření se na konkrétní problematiku usnadnily a urychlily. Mandát těchto podskupin by měl být odsouhlasen celou odbornou skupinou a měl by být jasně definován.

(8)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací ze strany členů odborné skupiny, aniž přitom budou dotčena bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (5).

(9)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6).

(10)

Funkční období členů by mělo být tříleté a členové by měli mít možnost být opakovaně jmenováni.

(11)

Rozhodnutí 2003/209/ES by mělo být zrušeno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi

Zřizuje se „Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi“, dále jen „skupina“.

Článek 2

Konzultace

1.   Komise může skupinu konzultovat ve všech otázkách týkajících se obchodování s lidmi.

2.   Úkolem skupiny je:

a)

zajišťovat v řadě otázek souvisejících s obchodováním s lidmi spolupráci mezičlenskými státy, dalšími stranami uvedenými v čl. 3 odst. 2 písm. b) a Komisí;

b)

napomáhat Komisi, a to předkládáním stanovisek týkajících se obchodování s lidmi a zajištěním koherentního přístupu k uvedené problematice;

c)

napomáhat Komisi při vyhodnocování vývoje politiky v oblasti obchodování s lidmi na národní, evropské a mezinárodní úrovni;

d)

napomáhat Komisi při určování a definování možných příslušných opatření a činností na evropské i národní úrovni v rámci celého spektra politiky týkající se boje proti obchodování s lidmi;

e)

odborná skupina vydává Komisi na její žádost nebo z vlastního podnětu stanoviska nebo zprávy, přičemž bere na vědomí provádění a další vývoj Plánu EU týkajícího se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení, jakož i s ním spojené druhy vykořisťování. Bude rovněž brát v úvahu problematiku rovnosti žen a mužů.

3.   Předseda skupiny může upozornit Komisi na to, že je vhodné v určité otázce skupinu konzultovat.

Článek 3

Členství – jmenování

1.   Skupina se skládá z 21 členů. Výzva k podání přihlášky na člena skupiny bude zveřejněna v Úředním věstníku a na veřejných internetových stránkách generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

2.   Členové odborné skupiny jsou jmenováni z řad odborníků se způsobilostí a zkušenostmi v oblasti boje proti obchodování s lidmi, a to včetně pracovní problematiky vztahující se k obchodování s lidmi. Pocházejí:

a)

ze správních orgánů členských států (maximálně 11 členů);

b)

z mezivládních, mezinárodních a nevládních organizací činných na evropské úrovni, které mají řádně doloženy zkušenosti a odbornou způsobilost v oblasti obchodování s lidmi (maximálně 5 členů);

c)

z řad sociálních partnerů a organizací zaměstnavatelů fungujících na evropské úrovni (maximálně 4 členové);

d)

z Europolu (1 člen);

e)

členy skupiny se mohou stát také osoby se zkušenostmi získanými z vědeckého výzkumu pro veřejné nebo soukromé vysoké školy nebo instituty v členských státech (maximálně 2 členové).

3.   Členové uvedení v odst. 2 písm. a) jsou na návrh členských států určeni a jmenováni Komisí. Členové uvedení v odst. 2 písm. b), c) a e) budou jmenováni Komisí a vybráni z řad zájemců, kteří odpověděli na výzvu k podání přihlášky. Člen uvedený v odst. 2 písm. d) bude jmenován Europolem.

4.   Na základě výzvy k podání přihlášky jsou zájemci, kteří byli shledáni pro členství ve skupině způsobilými, avšak nebyli jmenováni, zařazeni na seznam úspěšných uchazečů, dají-li k tomu souhlas. Komise tento seznam v případě potřeby použije při jmenování náhradních členů.

5.   Členové skupiny zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni, nebo dokud neskončí jejich funkční období.

6.   Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k práci odborné skupiny, kteří odstoupí nebo kteří již nesplňují podmínky uvedené v odstavci 3 tohoto článku nebo v článku 287 Smlouvy, mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni.

7.   Členové jmenovaní na základě svých odborných znalostí každý rok podepíší závazek, že budou jednat ve veřejném zájmu, a prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl ohrozit jejich objektivitu.

8.   Jména členů jmenovaných na základě jejich odborných znalostí budou zveřejněna na internetové stránce GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost a v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

9.   Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 4

Fungování skupiny

1.   Skupina si z řad svých členů prostou většinou zvolí předsedu a dva místopředsedy.

2.   Po dohodě s Komisí lze podle mandátu stanoveného skupinou v rámci skupiny zřizovat podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek. Podskupiny mají nejvýše 9 členů a jsou rozpuštěny ihned poté, co je jejich mandát splněn.

3.   Informace získané v rámci účasti na práci skupiny nebo podskupiny se nevyzrazují, pokud Komise má za to, že se týkají důvěrných skutečností.

4.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Sekretářské služby pro zasedání skupiny a jejích pracovních podskupin zajišťuje Komise. Zasedání skupiny a jejích podskupin se mohou účastnit zástupci dotčených útvarů Komise.

5.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

6.   Komise může zveřejnit jakékoli shrnutí, závěr, dílčí závěr nebo pracovní dokument připravený skupinou, a to v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 5

Další odborníci

1.   Komise může k práci ve skupině přizvat odborníky nebo pozorovatele se zvláštní odborností týkající se určitého bodu pořadu jednání, kteří běžně ve skupině nepracují.

2.   Komise může k účasti na zasedání odborné skupiny přizvat oficiální zástupce členských států, kandidátských zemí nebo třetích zemí a mezinárodních, mezivládních a nevládních organizací.

Článek 6

Výdaje na zasedání

1.   V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise členům a odborníkům cestovní výlohy a případně též výlohy na pobyt, které souvisejí s činností skupiny.

2.   Členům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za poskytované služby odměna.

3.   Výdaje na zasedání se proplácejí v mezích ročního rozpočtu, který je skupině přidělen příslušnými útvary Komise.

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Rozhodnutí 2003/209/ES se zrušuje.

Článek 8

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije po dobu tří let.

V Bruselu dne 17. října 2007.

Za Komisi

Franco FRATTINI

místopředseda


(1)  Bruselská deklarace byla přijata na Evropské konferenci o předcházení obchodování s lidmi a boji proti němu – Celosvětová výzva pro 21. století pořádané ve dnech 18. až 20. září 2002, Úř. věst. C 137, 12.6.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 79, 26.3.2003, s. 25.

(3)  KOM(2005) 514 v konečném znění.

(4)  Úř. věst. C 311, 9.12.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Tiskové opravy

20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/33


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

( Úřední věstník Evropské unie L 275 ze dne 19. října 2007 )

Strana 31, příloha, tabulka, třetí sloupec „Reprezentativní cena“, kód KN 0207 14 10:

místo:

„214,1“,

má být:

„241,1“.