ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 274

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
18. října 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1209/2007 ze dne 17. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1210/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1211/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1212/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty v oblasti pěstování květin, některé druhy ovoce a zeleniny a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1213/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v některých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2007/08 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/668/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 o prozatímním výkonu práv a povinností, které jsou obdobné právům a povinnostem vyplývajícím z členství, Evropským společenstvím ve Světové celní organizaci

11

 

 

Komise

 

 

2007/669/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Adoxophyes orana granulovirus, amisulbromu, emamektinu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 4647)  ( 1 )

15

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2007/670/SZBP ze dne 1. října 2007 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o účasti Nového Zélandu na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

17

Dohoda mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o účasti Nového Zélandu na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

18

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

18.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1209/2007

ze dne 17. října 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. října 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 17. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

53,6

MK

28,7

TR

121,8

ZZ

68,0

0707 00 05

EG

151,2

MA

40,3

MK

39,8

TR

143,1

ZZ

93,6

0709 90 70

TR

110,6

ZZ

110,6

0805 50 10

AR

75,7

TR

85,3

UY

81,6

ZA

57,6

ZZ

75,1

0806 10 10

BR

254,1

TR

115,1

US

284,6

ZZ

217,9

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

81,3

US

96,7

ZA

78,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

66,0

TR

123,9

ZA

84,6

ZZ

91,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


18.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1210/2007

ze dne 17. října 2007,

kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny.

(2)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 se může na produkty vyvážené Společenstvím vztahovat vývozní náhrada v míře nezbytné pro umožnění hospodářsky významného vývozu, s ohledem na omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 je třeba zajistit, aby nebyly narušeny obchodní toky vzniklé již dříve na základě režimu náhrad. Z těchto důvodů a kvůli sezónnímu charakteru vývozu ovoce a zeleniny je třeba pro každý produkt stanovit kvóty v souladu s nomenklaturou zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedenou nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Při rozdělování těchto množství je třeba přihlédnout k tomu, jak rychle dotyčné produkty podléhají zkáze.

(4)

Podle čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 se při stanovení náhrad musí brát ohled na stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na jedné straně, a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na druhé straně. Rovněž je třeba brát v úvahu náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu, jakož i hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Situace v mezinárodním obchodě nebo specifické požadavky konkrétních trhů mohou vyžadovat, aby se výše náhrady pro daný produkt lišila podle místa jeho určení.

(7)

Rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka tříd jakosti Extra, I a II stanovených na základě společných norem jakosti mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Za účelem nejlepšího využití dostupných zdrojů a na základě dané struktury vývozů Společenství je třeba přistoupit k otevřenému nabídkovému řízení a stanovit pro dané období směrné výše náhrad a předpokládaná množství.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto se otevírá nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí v režimu A3. Dotčené produkty, lhůty pro podání nabídek, směrné výše náhrad a předpokládaná množství jsou stanoveny v příloze.

2.   Licence vydané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) se nezapočítávají do povolených množství uvedených v příloze.

3.   Licence typu A3 je platná do 31. prosince 2007.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. října 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy poměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 548/2007 (Úř. věst. L 130, 22.5.2007, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 532/2007 (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 7).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

KTEROU SE VYPISUJE VEŘEJNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ NA PŘIDĚLENÍ VÝVOZNÍCH LICENCÍ TYPU A3 PRO OVOCE A ZELENINU (RAJČATA, POMERANČE, CITRÓNY, STOLNÍ HROZNY A JABLKA)

Lhůta pro podání nabídek: od 25. do26. října 2007.

Kód produktů (1)

Místo určení (2)

Směrná výše náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  Kódy produktů jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy míst určení série „A“ jsou stanoveny v příloze II nařízení (EHS) č. 3846/87. Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajsie, Srí Lanka, Indonésie, Thajsko, Tchaj-wan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko, Kostarika.

F09

:

Následující místa určení: Norsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko, Černá hora, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajma a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýrie, Írán, Jordánsko, Bolívie, Brazílie, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbie; africké země a teritoria s výjimkou Jihoafrické republiky; místa určení uvedená v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


18.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1211/2007

ze dne 17. října 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 63 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1057/2007 (2) změnilo sazby náhrad pro některé kódy produktů a seznam oblastí určení, pro které lze poskytnout náhrady podle nařízení Komise (ES) č. 2805/95 ze dne 5. prosince 1995, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2137/93 (3).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 883/2001 (4) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 883/2001 se mění takto:

1.

V článku 9 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Opatření podle odstavců 4 a 5 mohou být přizpůsobena pro jednotlivé kategorie produktů a oblasti určení. Oblasti určení jsou:

oblast 1: Afrika,

oblast 2: Asie a Oceánie a

oblast 3: východní Evropa včetně Společenství nezávislých států (SNS).

Země jednotlivých oblastí určení jsou uvedeny v příloze IV.“

2.

Příloha II se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

3.

V příloze IV se zrušuje část „Oblast 4: západní Evropa“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 241, 14.9.2007, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1057/2007.

(4)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 560/2007 (Úř. věst. L 132, 24.5.2007, s. 31).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Kategorie produktů podle čl. 8 odst. 1

Kód

Kategorie

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

3.1

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3.2

2204 21 79 9100

4.1.1

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1.2

2204 21 80 9100

4.2.1

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2.2

2204 21 79 9200

5.1.1

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1.2

2204 21 80 9200

5.2.1

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2.2

2204 21 84 9100

6.1.1

2204 29 83 9100

6.1.2

2204 21 85 9100

6.2.1

2204 29 84 9100

6.2.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8“


18.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1212/2007

ze dne 17. října 2007,

kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty v oblasti pěstování květin, některé druhy ovoce a zeleniny a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2) stanoví změny kombinované nomenklatury pro některé druhy ovoce a zeleniny a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny.

(2)

Nařízeními, kterými se v uplynulých letech měnila příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 (3), byly rovněž zavedeny změny v kombinované nomenklatuře pro některé druhy ovoce a zeleniny a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny; ne všechny tyto úpravy jsou však zohledněny v těchto nařízeních upravujících společnou organizaci trhu s produkty v oblasti pěstování květin, druhy ovoce a zeleniny a s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny: nařízení Rady (EHS) č. 316/68 ze dne 12. března 1968 o stanovení norem jakosti pro čerstvé řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň (4), nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (5), nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (6) a nařízení Komise (ES) č. 1466/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se stanoví obchodní norma pro artyčoky a kterým se mění nařízení (ES) č. 963/98 (7).

(3)

Nařízení (EHS) č. 316/68, (ES) č. 3223/94, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1466/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Změny stanovené tímto nařízením by měly být použitelné ode dne 1. ledna 2007, který je dnem vstupu nařízení (ES) č. 1549/2006 v platnost.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro živé rostliny, Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu a Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 316/68 se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 1 mění takto:

a)

v první odrážce se údaj „06.03 A“ nahrazuje údajem „KN 0603“;

b)

druhá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

listoví, větve a ostatní části rostlin, čerstvé, položky KN 0604 společného celního sazebníku.“

2.

V příloze I bodu I se údaj „06.03 A“ nahrazuje údajem „KN 0603“.

3.

V příloze II bodu I se údaj „06.04 A II“ nahrazuje údajem „KN 0604“.

Článek 2

V příloze nařízení (ES) č. 3223/94 části A se údaj „ex 0709 10 00“ nahrazuje údajem „ex 0709 90 80“.

Článek 3

V článku 1 nařízení (ES) č. 2201/96 se odstavec 2 mění takto:

1.

V písm. a) oddílu „ex 0812“ se údaj „ex 0812 90 99“ nahrazuje údajem „ex 0812 90 98“;

2.

V písm. b) oddílu „ex 2005“ se údaj „2005 90 10“ nahrazuje údajem „2005 99 10“.

Článek 4

V prvním odstavci článku 1 nařízení (ES) č. 1466/2003 se údaj „0709 10 00“ nahrazuje údajem „0709 90 80“.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 34, 9.2.1979, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).

(2)  Úř. věst. L 301, 31.10.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 733/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 71, 21.3.1968, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 309/79 (Úř. věst. L 42, 17.2.1979, s. 21).

(5)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).

(6)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení Bulharska a Rumunska.

(7)  Úř. věst. L 210, 20.8.2003, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).


18.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1213/2007

ze dne 17. října 2007,

kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v některých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2007/08 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2202/96 se stanoví na úrovni Společenství zpracovatelský práh pro některé citrusové plody, který je mezi členské státy rozdělen podle přílohy II uvedeného nařízení.

(2)

V čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2202/96 se stanoví, že pokud je tento práh překročen, sníží se částky podpory uvedené v příloze I uvedeného nařízení v každém členském státě, kde byl příslušný zpracovatelský práh překročen. Překročení zpracovatelského prahu se ohodnotí na základě průměrného množství plodů zpracovaných v rámci režimu podpor během tří hospodářských let nebo rovnocenných období předcházejících hospodářskému roku, pro který má být podpora stanovena.

(3)

Členské státy sdělily množství pomerančů zpracovaných v rámci režimu podpor v souladu s čl. 39 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 2111/2003 (2), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2202/96. Na základě těchto údajů bylo zjištěno, že zpracovatelský práh ve Společenství byl překročen o 376 023 tun. V rámci tohoto překročení bylo zjištěno, že překročení prahů se týká Itálie, Řecka a Portugalska. Je tudíž nutné snížit částky podpory na pomeranče pro hospodářský rok 2007/08, které jsou uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 2202/96, o 55,91 % v Itálii, o 8,34 % v Řecku a o 52,88 % v Portugalsku.

(4)

V souladu s čl. 39 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 2111/2003 sdělily členské státy množství malých citrusových plodů zpracovaných v rámci režimu podpor. Na základě těchto údajů bylo zjištěno, že zpracovatelský práh ve Společenství byl překročen o 104 734 tun. V rámci tohoto překročení bylo zjištěno, že překročení prahů se týká Itálie, Španělska, Portugalska a Kypru. Je tudíž nutné snížit částky podpory na mandarinky, klementinky a satsumy pro hospodářský rok 2007/08, které jsou uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 2202/96, o 62,30 % v Itálii, o 12 % ve Španělsku v případě malých citrusových plodů určených ke zpracování na šťávu, o 80,66 % v Portugalsku a o 53,27 % na Kypru.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě Itálie, Řecka a Portugalska je výše podpory, která se má udělit podle nařízení (ES) č. 2202/96 na hospodářský rok 2007/08 pro pomeranče dodané ke zpracování, uvedena v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

V případě Itálie, Španělska, Portugalska a Kypru je výše podpory, která se má udělit podle nařízení (ES) č. 2202/96 na hospodářský rok 2007/08 pro mandarinky, klementinky a satsumy dodané ke zpracování, uvedena v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 317, 2.12.2003, s. 5.


PŘÍLOHA I

(EUR/100 kg)

 

Víceleté smlouvy

Smlouvy na jeden hospodářský rok

Samostatní producenti

Itálie

4,97

4,32

3,89

Řecko

10,33

8,98

8,08

Portugalsko

5,31

4,62

4,16


PŘÍLOHA II

(EUR/100 kg)

 

Víceleté smlouvy

Smlouvy na jeden hospodářský rok

Samostatní producenti

Itálie

3,95

3,43

3,09

Španělsko – malé citrusové plody určené ke zpracování na šťávu

9,21

8,01

7,21

Portugalsko

2,03

1,76

1,58

Kypr

4,89

4,25

3,83


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

18.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/11


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. června 2007

o prozatímním výkonu práv a povinností, které jsou obdobné právům a povinnostem vyplývajícím z členství, Evropským společenstvím ve Světové celní organizaci

(2007/668/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 druhým pododstavcem této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 19. března 2001 pověřila Komisi, aby jménem Evropského společenství sjednala přistoupení Evropského společenství ke Světové celní organizaci (1).

(2)

Předpokládá se, že Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci bude pozměněna na 109./110. zasedání Rady Světové celní organizace v červnu 2007 tak, aby umožnila celním a hospodářským uniím, včetně Evropského společenství, získat členství ve Světové celní organizaci.

(3)

Členské státy Evropského společenství by měly podpořit návrh změn, který po svém přijetí Radou Světové celní organizace umožní přistoupení Společenství k takto změněné úmluvě.

(4)

Po informativních rozhovorech se Světovou celní organizací Evropské společenství a Světová celní organizace prozkoumaly možnost, aby Evropské společenství vykonávalo až do ratifikace změněné Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci všemi členy Světové celní organizace práva a povinnosti, které jsou obdobné právům a povinnostem členů Světové celní organizace.

(5)

Očekává se, že Evropské společenství bude moci převzít tato práva a povinnosti v rámci Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci v oblastech spadajících do pravomoci Společenství.

(6)

Členské státy Evropského společenství si zachovávají svůj status ve Světové celní organizaci.

(7)

V oblastech, na něž se vztahuje Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci, mají pravomoci jak Evropské společenství, tak i jeho členské státy.

(8)

V oblastech spadajících do pravomoci Evropského společenství je třeba zaujímat postoj Evropského společenství. V oblastech, které do pravomoci Evropského společenství spadají částečně, by členské státy Evropského společenství měly usilovat o přijetí společného postoje v zájmu zajištění jednoty vnějšího zastupování Evropského společenství a jeho členských států.

(9)

S ohledem na výše uvedené důvody by Rada měla rozhodnout o prozatímním výkonu práv a povinností, které jsou obdobné právům a povinnostem vyplývajícím z členství, Evropským společenstvím ve Světové celní organizaci, včetně platby ročního příspěvku,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

1.   Členské státy Evropského společenství hlasují pro rozhodnutí Rady Světové celní organizace, podle kterého se Evropskému společenství prozatímně udělují práva obdobná právům členů Světové celní organizace, a to za podmínek stanovených uvedeným rozhodnutím.

2.   Evropské společenství přijímá práva a povinnosti, které jsou obdobné právům a povinnostem členů Světové celní organizace a které jsou stanoveny rozhodnutím Rady Světové celní organizace, a to až do doby, kdy vstoupí v platnost změna Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci.

3.   Evropská komise je pověřena, aby Světové celní organizaci sdělila, že Evropské společenství přijímá práva a povinnosti, které jsou obdobné právům a povinnostem členů Světové celní organizace, a aby této organizaci předložila požadované prohlášení o pravomocích uvedené v příloze.

4.   Evropské společenství platí ode dne 1. července 2007 Světové celní organizaci roční příspěvek na podporu práce této organizace a na pokrytí dodatečných administrativních výdajů.

V Lucemburku dne 25. června 2007.

Za Radu

předsedkyně

A. SCHAVAN


(1)  Světová celní organizace byla založena Úmluvou o zřízení Rady pro celní spolupráci, která byla podepsána dne 15. prosince 1950. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1952. V roce 1994 přijala Rada pro celní spolupráci pracovní název „Světová celní organizace“, který lépe vypovídá o záběru jejich činností. Světová celní organizace má v současné době 171 členů.


PŘÍLOHA

Prohlášení Evropského společenství o pravomocích v oblastech, na něž se vztahuje Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci

Toto prohlášení uvádí v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství, ve znění pozdějších změn, pravomoci, které členské státy Evropského společenství převedly na Evropské společenství v oblastech, na něž se vztahuje Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci.

Evropské společenství prohlašuje, že v souladu s články 131 až 134 Smlouvy o založení Evropského společenství má výlučnou pravomoc v oblasti společné obchodní politiky.

Evropské společenství může uzavřít mezinárodní dohody, pokud již dříve uplatnilo svou vnitřní pravomoc za účelem přijetí opatření k provádění společných politik nebo pokud je mezinárodní dohoda nutná k dosažení některého z cílů Evropského společenství. Vnější pravomoc Evropského společenství je výlučná v té míře, v jaké mezinárodní dohoda ovlivňuje vnitřní pravidla Evropského společenství nebo mění rozsah jejich působnosti. V tom případě je na Evropském společenství, a nikoli na jeho členských státech, aby vstupovalo do vnějších závazků s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Seznam opatření přijatých v celní oblasti Evropským společenstvím je uveden jako seznam právních nástrojů v příloze tohoto prohlášení.

Výkon pravomocí, které členské státy Evropského společenství převedly podle Smluv na Evropské společenství, se ze své povahy může nadále měnit. Evropské společenství si proto vyhrazuje právo toto prohlášení upravit.

Příloha

PRÁVNÍ PŘEDPIS ES

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství

Rozhodnutí Rady 2003/231/ES ze dne 17. března 2003 o přistoupení Evropského společenství k Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů (Kjótská úmluva)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich

Rozhodnutí Rady 80/271/EHS ze dne 10. prosince 1979 o uzavření mnohostranných dohod, které jsou výsledkem obchodních jednání od roku 1973 do roku 1979 (Úř. věst. L 71, 17.3.1980, s. 1)

Některá rozhodnutí smíšených výborů s třetími zeměmi, např. 2006/343/ES: rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Island č. 2/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k dohodě

Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Články 26 a 133 Smlouvy o založení Evropského společenství

Nařízení Rady (ES) č. 2505/96 ze dne 20. prosince 1996 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o změně nařízení (ES) č. 3059/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (první série 1996)

Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, v platném znění

Nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, v platném znění

Nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94, v platném znění

Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek

Nařízení Komise (EHS) č. 3769/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se provádí a mění nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Úmluva mezi Evropským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

Rozhodnutí Rady 93/329/EHS ze dne 15. března 1993 o uzavření Úmluvy o dočasném použití a o přijetí jejích příloh


Komise

18.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/15


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. října 2007,

kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Adoxophyes orana granulovirus, amisulbromu, emamektinu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS

(oznámeno pod číslem K(2007) 4647)

(Text s významem pro EHP)

(2007/669/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(2)

Společnost Andermatt Biocontrol GmbH předložila dne 29. listopadu 2004 orgánům Německa dokumentaci týkající se účinné látky Adoxophyes orana granulovirus s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Společnost Nissan Chemical Europe S.A.R.L. předložila dne 24. března 2006 orgánům Spojeného království dokumentaci týkající se účinné látky amisulbrom s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Společnost Syngenta Ltd. předložila dne 23. června 2006 orgánům Nizozemska dokumentaci týkající se účinné látky emamektin s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Společnost Sumitomo Chemical Agro Europe SAS předložila dne 28. března 2006 orgánům Nizozemska dokumentaci týkající se účinné látky pyridalil s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Společnost Andermatt Biocontrol GmbH předložila dne 2. ledna 2007 orgánům Estonska dokumentaci týkající se účinné látky Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(3)

Orgány Německa, Spojeného království, Nizozemska a Estonska sdělily Komisi, že dokumentace týkající se dotyčných účinných látek se po předběžném zkoumání jeví jako vyhovující požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II směrnice 91/414/EHS. Předložené dokumentace se rovněž jeví jako vyhovující požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze III směrnice 91/414/EHS pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS byly dokumentace následně žadatelem zaslány Komisi a ostatním členským státům a postoupeny Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo na úrovni Společenství úředně potvrdit, že uvedené dokumentace se v zásadě považují za vyhovující požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II a – pro alespoň jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku – požadavkům stanoveným v příloze III směrnice 91/414/EHS.

(5)

Tímto rozhodnutím by nemělo být dotčeno právo Komise požádat žadatele, aby předložil další údaje nebo informace pro objasnění určitých bodů v dokumentaci.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace týkající se účinných látek uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, které byly předloženy Komisi a členským státům za účelem zařazení těchto látek do přílohy I uvedené směrnice, v zásadě vyhovují požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II uvedené směrnice.

Dokumentace s ohledem na navržená použití rovněž vyhovují požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze III uvedené směrnice pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku.

Článek 2

Členské státy zpravodajové budou pokračovat v podrobném zkoumání dokumentací uvedených v článku 1 a sdělí Komisi co nejdříve, nejpozději však do jednoho roku ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, závěry tohoto zkoumání, k nimž se připojí doporučení ohledně zařazení nebo nezařazení účinných látek uvedených v článku 1 do přílohy I směrnice 91/414/EHS a všechny podmínky pro uvedená zařazení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. října 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/52/ES (Úř. věst. L 214, 17.8.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

ÚČINNÁ LÁTKA, NA KTEROU SE VZTAHUJE TOTO ROZHODNUTÍ

Obecný název, identifikační číslo CIPAC

Žadatel

Datum žádosti

Členský stát zpravodaj

Adoxophyes orana granulovirus

Číslo CIPAC: nepoužije se

Andermatt Biocontrol GmbH

29. listopadu 2004

DE

Amisulbrom

Číslo CIPAC: 789

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

24. března 2006

UK

Emamektin

Číslo CIPAC: 791

Syngenta Ltd.

23. června 2006

NL

Pyridalil

Číslo CIPAC: 792

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

28. března 2006

NL

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

Číslo CIPAC: nepoužije se

Andermatt Biocontrol GmbH

2. ledna 2007

EE


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

18.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/17


ROZHODNUTÍ RADY 2007/670/SZBP

ze dne 1. října 2007

o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o účasti Nového Zélandu na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. května 2007 přijala Rada společnou akci 2007/369/SZBP o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) (1).

(2)

Podle čl. 12 odst. 5 společné akce 2007/369/SZBP jsou podrobná ujednání ve vztahu k účasti třetích států podmíněna dohodou podle článku 24 Smlouvy o Evropské unii.

(3)

Rada dne 13. září 2004 zmocnila předsednictví, jemuž je případně nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, aby v případě budoucích civilních operací EU pro řešení krizí zahájilo jednání s třetími státy s cílem uzavřít dohodu na základě vzorové dohody mezi Evropskou unií a třetím státem o účasti třetího státu na civilní operaci EU pro řešení krizí. Na tomto základě předsednictví sjednalo dohodu s Novým Zélandem o účasti Nového Zélandu na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN).

(4)

Tato dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o účasti Nového Zélandu na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 1. října 2007.

Za Radu

předseda

M. LINO


(1)  Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 33.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o účasti Nového Zélandu na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

EVROPSKÁ UNIE (EU)

na jedné straně a

Nový Zéland

na straně druhé,

dále jen „strany“,

BEROUCE NA VĚDOMÍ:

přijetí společné akce 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) Radou Evropské unie,

pozvání Nového Zélandu k účasti na EUPOL AFGHANISTAN,

rozhodnutí Nového Zélandu účastnit se EUPOL AFGHANISTAN,

rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru o přijetí příspěvku Nového Zélandu k EUPOL AFGHANISTAN,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Účast na operaci

1.   Nový Zéland se připojuje ke společné akci 2007/369/SZBP a k jakékoli společné akci nebo rozhodnutí, kterými Rada Evropské unie rozhodne o prodloužení EUPOL AFGHANISTAN, v souladu s ustanoveními této dohody a veškerými nezbytnými prováděcími ujednáními.

2.   Příspěvkem Nového Zélandu k EUPOL AFGHANISTAN není dotčena rozhodovací samostatnost Evropské unie.

3.   Nový Zéland zajistí, aby jeho personál účastnící se EUPOL AFGHANISTAN plnil své úkoly v souladu

společnou akcí 2007/369/SZBP a případnými následnými změnami,

s plánem operace,

s prováděcími opatřeními.

4.   Personál vyslaný Novým Zélandem k EUPOL AFGHANISTAN plní své povinnosti a jedná pouze v zájmu EUPOL AFGHANISTAN.

5.   Nový Zéland včas informuje vedoucího mise EUPOL AFGHANISTAN a Generální sekretariát Rady Evropské unie o jakékoli změně svého příspěvku k EUPOL AFGHANISTAN.

6.   Členové personálu vyslaní k EUPOL AFGHANISTAN podstoupí lékařskou prohlídku a očkování a příslušný orgán Nového Zélandu jim vystaví osvědčení o zdravotní způsobilosti. Členové personálu vyslaní k EUPOL AFGHANISTAN předloží kopii tohoto osvědčení.

Článek 2

Postavení personálu

1.   Aniž je dotčena jakákoliv dohoda uzavřená mezi vládou Nového Zélandu a vládou Islámské republiky Afghánistán, řídí se postavení personálu přiděleného Novým Zélandem k EUPOL AFGHANISTAN dohodou o postavení mise uzavřenou mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán.

2.   Aniž je dotčena dohoda podle odstavce 1, má Nový Zéland soudní pravomoc nad svým personálem, který se účastní EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Nový Zéland vyřizuje veškeré nároky, které plynou z účasti jeho personálu na EUPOL AFGHANISTAN, souvisejí s ní nebo se jí týkají. Nový Zéland je příslušný pro zahájení každého řízení, zejména soudního nebo kárného, proti kterémukoliv členu svého personálu, v souladu se svými právními a správními předpisy.

4.   Nový Zéland se zavazuje učinit prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody vůči kterémukoliv státu, který se účastní EUPOL AFGHANISTAN, a učinit tak při podpisu této dohody. Vzor tohoto prohlášení je připojen k této dohodě.

5.   Evropská unie zajistí, že její členské státy učiní prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody v souvislosti s účastí Nového Zélandu na EUPOL AFGHANISTAN, a učiní tak při podpisu této dohody.

Článek 3

Utajované informace

1.   Nový Zéland přijme vhodná opatření k zajištění ochrany utajovaných informací EU v souladu s bezpečnostními předpisy Rady Evropské unie, které jsou obsaženy v rozhodnutí Rady 2001/264/ES (1), jakož i dalšími pokyny vydanými příslušnými orgány, včetně vedoucího mise EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Až Evropská unie a Nový Zéland uzavřou dohodu o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací, použijí se ustanovení této dohody v rámci EUPOL AFGHANISTAN.

Článek 4

Linie velení

1.   Veškerý personál účastnící se EUPOL AFGHANISTAN zůstává zcela pod velením vlastních vnitrostátních orgánů.

2.   Vnitrostátní orgány převedou operační řízení na vedoucího mise EUPOL AFGHANISTAN, který vykonává velení prostřednictvím hierarchické struktury velení a řízení.

3.   Vedoucí mise vede EUPOL AFGHANISTAN a zajišťuje její běžné řízení.

4.   V souladu s právními nástroji podle čl. 1 odst. 1 této dohody má Nový Zéland z hlediska běžného řízení EUPOL AFGHANISTAN stejná práva a povinnosti jako členské státy Evropské unie, které se operace účastní.

5.   Vedoucí mise EUPOL AFGHANISTAN odpovídá za kázeňský dohled nad personálem EUPOL AFGHANISTAN. V případě potřeby vede kárné řízení příslušný vnitrostátní orgán.

6.   Nový Zéland jmenuje styčnou osobu národního kontingentu jako zástupce svého národního kontingentu v EUPOL AFGHANISTAN. Styčná osoba národního kontingentu podává vedoucímu mise EUPOL AFGHANISTAN zprávy o vnitrostátních záležitostech a odpovídá za kázeň při běžné činnosti kontingentu.

7.   Rozhodnutí o ukončení operace přijme Evropská unie po konzultaci s Novým Zélandem, pokud Nový Zéland ke dni ukončení operace stále přispívá k EUPOL AFGHANISTAN.

Článek 5

Finanční hlediska

1.   Nový Zéland nese veškeré náklady spojené se svou účastí na operaci, kromě nákladů, které jsou předmětem společného financování, jak je stanoveno v provozním rozpočtu operace.

2.   S výhradou jakákoliv dohody uzavřené mezi vládou Nového Zélandu a vládou Islámské republiky Afghánistán uhradí Nový Zéland v případě smrti, zranění, ztráty nebo škody způsobené fyzickým nebo právnickým osobám z Afghánistánu, pokud byla zjištěna jeho odpovědnost, náhradu škody za podmínek stanovených v případné dohodě o postavení mise podle čl. 2 odst. 1 této dohody.

Článek 6

Příspěvek do provozního rozpočtu

Vzhledem k tomu, že účast Nového Zélandu představuje významný příspěvek, který je pro operaci zásadní, je Nový Zéland osvobozen od poskytování příspěvků do provozního rozpočtu EUPOL AFGHANISTAN.

Článek 7

Prováděcí ujednání k dohodě

Generální tajemník, vysoký představitel a příslušné orgány Nového Zélandu uzavřou veškerá nezbytná technická a správní ujednání k provedení této dohody.

Článek 8

Neplnění závazků

Pokud jedna ze stran neplní své závazky stanovené v této dohodě, má druhá strana právo vypovědět tuto dohodu oznámením s měsíční výpovědní lhůtou.

Článek 9

Řešení sporů

Spory o výklad nebo použití této dohody se mezi stranami řeší diplomatickou cestou.

Článek 10

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Tato dohoda se prozatímně uplatňuje ode dne podpisu.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu trvání příspěvku Nového Zélandu k operaci.

V Bruselu dne třetího října dva tisíce sedm v anglickém jazyce ve dvou vyhotoveních.

Image

Za Evropskou unii

Image

Za Nový Zéland


(1)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/438/ES (Úř. věst. L 164, 26.6.2007, s. 24).

PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ

podle čl. 2 odst. 4 a 5

Prohlášení členských států EU:

„V případě zranění nebo smrti členů svého personálu, jakož i škod nebo ztrát týkajících se majetku jimi vlastněného a používaného EUPOL AFGHANISTAN budou členské státy EU, které uplatňují společnou akci 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN), usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovolují jejich vnitrostátní právní systémy, a na recipročním základě vzdaly nároků na náhradu škody vůči Novému Zélandu, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem z Nového Zélandu při plnění jeho povinností v souvislosti s EUPOL AFGHANISTAN, kromě případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení,

nebo byly důsledkem používání jakéhokoliv majetku, jenž patří Novému Zélandu, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s operací, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení personálu EUPOL AFGHANISTAN z Nového Zélandu, který tento majetek používá.“

Prohlášení Nového Zélandu:

„V případě zranění nebo smrti členů svého personálu, jakož i škod nebo ztrát týkajících se majetku jimi vlastněného a používaného EUPOL AFGHANISTAN bude Nový Zéland, který je přidružen ke společné akci 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN), usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovoluje jeho vnitrostátní právní systém, a na recipročním základě vzdal nároků na náhradu škody vůči kterémukoli jinému státu účastnícímu se EUPOL AFGHANISTAN, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem při plnění jeho povinností v souvislosti s EUPOL AFGHANISTAN, kromě případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení,

nebo byly důsledkem používání jakéhokoliv majetku, jenž patří státům účastnícím se EUPOL AFGHANISTAN, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s operací, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení personálu EUPOL AFGHNAISTAN, který tento majetek používá.“