ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 257

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
3. října 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1145/2007 ze dne 2. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1146/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1147/2007 ze dne 1. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3 LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1148/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

11

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/51/ES ze dne 25. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť ( 1 )

13

 

 

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1149/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Civilní soudnictví jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost

16

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program Drogová prevence a informovanost o drogách jako součást obecného programu Základní práva a spravedlnost

23

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2007/636/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2007 o finančním příspěvku Společenství na průzkum prevalence bakterií rodu Salmonella ve stádech chovných prasat, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 4434)

30

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

3.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1145/2007

ze dne 2. října 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. října 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. října 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 2. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MK

42,1

TR

97,2

XS

28,3

ZZ

55,9

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

110,0

ZZ

132,2

0709 90 70

JO

139,2

TR

115,1

ZZ

127,2

0805 50 10

AR

83,7

TR

91,9

UY

82,6

ZA

70,8

ZZ

82,3

0806 10 10

BR

275,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

104,7

US

230,0

ZZ

181,3

0808 10 80

AR

87,7

AU

173,8

BR

45,1

CL

83,4

NZ

91,9

US

96,7

ZA

79,6

ZZ

94,0

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,2

ZA

78,1

ZZ

90,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


3.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1146/2007

ze dne 2. října 2007,

kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (2), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 2 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 ze dne 29. října 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (3), musí Komise přijmout distribuční plán, který se má financovat z částek dostupných v rozpočtovém roce 2008. Tento plán musí pro každý členský stát, který opatření používá, zejména stanovit maximální dostupné finanční zdroje k uskutečnění jeho části plánu, jakož i množství každého typu produktu, které má být odebráno ze zásob držených intervenčními agenturami.

(2)

Členské státy dotčené plánem na rozpočtový rok 2008 sdělily informace požadované v souladu s článkem 1 nařízení (EHS) č. 3149/92.

(3)

Za účelem rozdělení zdrojů musí být vzaty v úvahu zejména zkušenosti a rozsah, v jakém členské státy využily zdroje jim přidělené v předchozích rozpočtových letech.

(4)

Ustanovení čl. 2 odst. 3 bodu 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 3149/92 stanoví přidělení grantů určených k nákupu produktů, které jsou v intervenčních zásobách dočasně nedostupné, na trhu. Vzhledem k tomu, že objem zásob obilovin, sušeného odstředěného mléka a rýže v současné době držených intervenčními agenturami je velmi nízký a byla již učiněna ujednání směřující k prodeji těchto produktů na trhu a jejich distribuci na základě nařízení (EHS) č. 3149/92, a protože se v roce 2007 nepředpokládají žádné nákupy tohoto produktu, je nezbytné stanovit výši uvedených grantů, aby bylo možné obiloviny, sušené odstředěné mléko a rýži nezbytné k provádění plánu na rozpočtový rok 2008 nakoupit na trhu.

(5)

Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3149/92 stanoví mezi členskými státy přepravu produktů nedostupných v intervenčních zásobách členského státu, kde se takové produkty požadují pro provádění ročního plánu. Za podmínek stanovených v článku 7 nařízení (EHS) č. 3149/92 je proto třeba povolit přepravu uvnitř Společenství nezbytnou k provádění plánu na rok 2008.

(6)

Pro provádění plánu je vhodné stanovit jako rozhodnou skutečnost ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98 datum začátku rozpočtového roku pro správu zásob ve veřejných skladech.

(7)

Komise při vypracování tohoto plánu konzultovala v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3149/92 hlavní organizace, které mají zkušenosti s problémy nejchudších osob ve Společenství.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V roce 2008 se dodávky potravin určených nejchudším osobám ve Společenství v souladu s nařízením (EHS) č. 3730/87 uskutečňují podle ročního distribučního plánu stanoveného v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Výše grantů pro členské státy určených k nákupu obilovin, sušeného odstředěného mléka a rýže na trhu, které jsou třeba v rámci plánu uvedeného v článku 1, je stanovena v příloze II.

Článek 3

Za podmínek stanovených v článku 7 nařízení (EHS) č. 3149/92 se povoluje přeprava produktů uvedených v příloze III tohoto nařízení uvnitř Společenství.

Článek 4

Pro provádění plánu uvedeného v článku 1 tohoto nařízení je datem rozhodné skutečnosti podle článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98 1. října 2007.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. října 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 352, 15.12.1987, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2535/95 (Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 758/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 47).


PŘÍLOHA I

ROČNÍ DISTRIBUČNÍ PLÁN NA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

a)

Finanční prostředky dostupné pro účely provedení plánu v každém členském státě:

(v EUR)

Členský stát

Rozdělení

Belgique/België

8 461 690

България

6 883 712

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

48 605 224

Italia

66 367 975

Latvija

153 910

Lietuva

4 249 149

Luxembourg

81 090

Magyarország

7 788 270

Malta

360 603

Polska

47 640 750

Portugal

12 568 188

România

23 126 824

Slovenija

1 429 303

Suomi/Finland

2 631 603

Celkem

294 500 000

b)

Množství každého typu produktu, které se odebírají z intervenčních zásob Společenství k distribuci v každém členském státě v rámci částek stanovených v písmenu a):

(tuny)

Členský stát

Cukr

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 544

Malta

397

Polska

14 826

Portugal

1 627

România

15 157

Slovenija

769

Celkem

65 034


PŘÍLOHA II

Výše grantů pro členské státy určených k nákupu produktů na trhu Společenství v rámci částek stanovených v příloze I písmenu a):

(v EUR)

Členský stát

Obiloviny

Rýže

Odstředěné sušené mléko

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

1 990 461

1 768 251

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

30 516 427

Italia

10 637 550

2 800 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 463 223

606 607

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 000 000

Malta

62 275

25 078

82 327

Polska

16 569 956

 

22 164 340

Portugal

1 208 732

1 423 588

8 575 856

România

15 355 270

 

 

Slovenija

173 087

102 509

746 140

Suomi/Finland

1 620 960

 

873 450

Celkem

81 678 645

14 551 214

154 744 304


PŘÍLOHA III

Převody cukru uvnitř Společenství povolené v souladu s plánem na rozpočtový rok 2008

 

Množství

(v tunách)

Majitel

Příjemce

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

14 826

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 157

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

769

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 627

FEGA, España

INGA, Portugal


3.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1147/2007

ze dne 1. října 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3 LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11); opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 898/2007 (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

21

Členský stát

Portugalsko

Populace

GHL/N3LMNO

Druh

Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

Oblast

NAFO 3LMNO

Datum

28.8.2007


3.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1148/2007

ze dne 2. října 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství (3), stanoví kvóty pro roky 2007 a 2008.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou pro rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení prováděný plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se rovněž zakazuje uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. října 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11); opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 898/2007 (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

38

Členský stát

Španělsko

Populace

ALF/1X14-

Druh

Pilonoši (Beryx spp.)

Oblast

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Datum

10.8.2007


SMĚRNICE

3.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/13


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/51/ES

ze dne 25. září 2007,

kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve sdělení Komise ze dne 28. ledna 2005 o strategii Společenství týkající se rtuti, které vzalo v úvahu veškeré způsoby využití rtuti, se uvádí závěr, že na úrovni Společenství by bylo vhodné zavést omezení ohledně uvádění na trh některých neelektrických nebo neelektronických měřicích a kontrolních přístrojů obsahujících rtuť. Tyto přístroje představují hlavní skupinu výrobků obsahujících rtuť, kterých se dosud netýká žádné z opatření Společenství.

(2)

Tento postup by představoval přínos pro životní prostředí a z dlouhodobého hlediska též pro lidské zdraví tím, že by zamezil vstupu rtuti do toku odpadů, pokud by byla zavedena omezení týkající se uvádění na trh měřicích zařízení obsahujících rtuť.

(3)

S ohledem na technickou a ekonomickou proveditelnost vyplývá z dostupných poznatků týkajících se měřicích a kontrolních zařízení, že okamžitá omezující opatření by se měla týkat pouze měřicích zařízení určených k prodeji široké veřejnosti a zejména všech lékařských teploměrů.

(4)

Dovoz měřicích zařízení obsahujících rtuť starších více než padesát let se týká buď starožitností nebo kulturních statků, jak jsou definovány v nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 ze dne 9. prosince 1992 o vývozu kulturních statků (3). Rozsah takového obchodu je omezen a pravděpodobně nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, a proto by neměl být omezen.

(5)

Barometry obsahující rtuť v současné době vyrábí pouze několik malých specializovaných podniků a široké veřejnosti jsou prodávány především pro dekorativní účely. Měla by být stanovena dodatečná lhůta pro ukončení uvádění barometrů na trh s cílem umožnit výrobcům přizpůsobit své podnikání danému omezení a přejít na výrobu barometrů neobsahujících rtuť.

(6)

V zájmu minimalizování uvolňování rtuti do životního prostředí a zajištění postupného ukončení využívání zbývajících měřicích zařízení obsahujících rtuť v profesionálním a průmyslovém použití, zejména přístrojů na měření krevního tlaku (dále jen „sfygmomanometrů“) v oblasti zdravotní péče, by Komise měla provést vyhodnocení dostupnosti spolehlivých bezpečnějších alternativ, které jsou technicky a ekonomicky proveditelné. Pokud jde o sfygmomanometry v oblasti zdravotní péče, je třeba konzultovat lékařské odborníky, aby bylo zajištěno, že veškeré potřeby související s diagnózou a léčbou specifického zdravotního stavu jsou náležitě splněny.

(7)

V souladu s touto směrnicí by mělo být omezeno pouze uvádění nových měřicích zařízení na trh. Toto omezení by se proto nemělo použít na již používaná zařízení, ani na zařízení prodávaná jako použitá.

(8)

Rozdíly mezi právními nebo správními opatřeními přijatými členskými státy ohledně omezení rtuti v různých měřicích a kontrolních zařízeních by mohly vytvořit překážky pro obchod, narušovat hospodářskou soutěž ve Společenství, a mohly by tak mít přímý vliv na vytváření a fungování vnitřního trhu. Zdá se proto být nezbytné sbližovat právní předpisy členských států v oblasti měřicích a kontrolních zařízení zaváděním harmonizovaných ustanovení s ohledem na takové výrobky obsahující rtuť, a chránit tak vnitřní trh a současně zajišťovat vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

(9)

Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (4) by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Směrnice by se měla použít, aniž by byly dotčeny právní předpisy Společenství, které stanoví minimální požadavky na ochranu zaměstnanců, obsažené ve směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (5) a v samostatných směrnicích, které z ní vycházejí, zejména ve směrnici Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (6).

(11)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (7) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 76/769/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní do 3. října 2008 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy budou tyto předpisy používat od 3. dubna 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 25. září 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Úř. věst. C 318, 23.12.2006, s. 115.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2006 (Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 111), společný postoj Rady ze dne 19. dubna 2007 (Úř. věst. C 109 E, 15.5.2007, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 395, 31.12.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/139/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 94).

(5)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES (Úř. věst. L 165, 27.6.2007, s. 21).

(6)  Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11. Směrnice ve znění směrnice 2007/30/ES.

(7)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 76/769/EHS se vkládá nový bod, který zní:

„19a.

Rtuť

CAS č. 7439-97-6

1.

Nesmí se uvádět na trh:

a)

v teploměrech na určování tělesné teploty;

b)

v dalších měřicích zařízeních určených k prodeji široké veřejnosti (např. tlakoměry, barometry, sfygmomanometry, teploměry jiné než teploměry na určování tělesné teploty).

2.

Omezení v odst. 1 písm. b) se nevztahují na:

a)

měřicí zařízení, jejichž stáří dne 3. října 2007 překračuje padesát let; nebo

b)

barometry (s výjimkou barometrů podle písmene a)) do 3. října 2009.

3.

Do 3. října 2009 Komise provede přezkum týkající se dostupnosti spolehlivých bezpečnějších alternativ, jež jsou technicky a ekonomicky proveditelné, pro sfygmomanometry obsahující rtuť a jiná měřicí zařízení v oblasti zdravotní péče a v ostatních profesionálních a průmyslových použitích.

Na základě tohoto přezkumu nebo jakmile budou k dispozici nové informace týkající se spolehlivých bezpečnějších alternativ pro sfygmomanometry a další měřicí zařízení obsahující rtuť Komise případně předloží legislativní návrh na rozšíření omezení uvedených v odstavci 1 na sfygmomanometry a jiná měřicí zařízení v oblasti zdravotní péče a na další profesionální a průmyslová použití, aby bylo používání rtuti v měřicích zařízeních postupně ukončeno, jakmile to bude technicky a ekonomicky proveditelné.“


ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

3.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/16


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1149/2007/ES

ze dne 25. září 2007,

kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství si stanovilo za cíl udržovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zajištěn volný pohyb osob. Za tímto účelem by Společenství mělo mimo jiné přijmout opatření v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech, která jsou nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu.

(2)

V návaznosti na předchozí programy, jako byl Grotius (2) a projekt Robert Schuman (3), zavedlo nařízení Rady (ES) č. 743/2002 (4) obecný rámec Společenství pro činnosti za účelem usnadnění soudní spolupráce v občanských věcech na období 2002 až 2006.

(3)

Evropská rada na zasedání v Bruselu ve dnech 4. a 5. listopadu 2004 přijala Haagský program: Posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii (5) (dále jen „Haagský program“).

(4)

V červnu roku 2005 Rada a Komise přijaly akční plán, kterým se provádí Haagský program (6).

(5)

Náročných cílů vytyčených Smlouvou a Haagským programem by se mělo dosáhnout prostřednictvím zavedení pružného a účinného programu, který usnadní plánování a plnění úkolů.

(6)

Program „Civilní soudnictví“ by měl v souladu se zásadou subsidiarity poskytnout rámec pro iniciativy Komise, pro činnosti na podporu organizací prosazujících a usnadňujících soudní spolupráci v občanských věcech a pro činnosti na podporu konkrétních projektů.

(7)

Obecný program v oblasti civilního soudnictví zaměřený na zlepšení vzájemného porozumění právním a soudním systémům členských států přispěje ke snižování překážek, které brání soudní spolupráci v občanských věcech, což povede k lepšímu fungování vnitřního trhu.

(8)

Posilování vzájemné důvěry podle Haagského programu vyžaduje výrazné úsilí o zlepšení vzájemného porozumění mezi soudními orgány a různými právními systémy. V této souvislosti by se mělo dostat zvláštní pozornosti a podpory evropským sítím vnitrostátních orgánů veřejné moci.

(9)

Toto rozhodnutí by mělo stanovit možnost spolufinancovat činnosti některých evropských sítí, pokud výdaje vznikají v rámci plnění cíle obecného evropského zájmu. Z takového spolufinancování by však nemělo plynout, že uvedené sítě budou spadat pod nějaký budoucí program, a ani by to nemělo bránit podpoře činnosti ostatních evropských sítí v souladu s tímto rozhodnutím.

(10)

Jakákoli instituce, asociace nebo síť čerpající granty z tohoto programu by měla přiznat přijetí pomoci Společenství v souladu s pokyny pro viditelnost této pomoci, jež stanoví Komisí.

(11)

Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční krytí, které je pro rozpočtový orgán hlavní referenční hodnotou při ročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (7).

(12)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a lze jich vzhledem k rozsahu a dopadům tohoto programu lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

(13)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (8), (dále jen „finanční nařízení“) a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (9), která chrání finanční zájmy Společenství, musí být použita s přihlédnutím k zásadám jednoduchosti a jednotnosti při výběru rozpočtových nástrojů, k omezení počtu případů, kdy si Komise ponechává přímou odpovědnost za jejich provádění a řízení, a k požadované proporcionalitě mezi objemem prostředků a administrativní zátěží související s jejich použitím.

(14)

Měla by být rovněž přijata vhodná opatření, jimiž by se předešlo nesrovnalostem a podvodům, a měly by být učiněny nezbytné kroky k získání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků zpět v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (10), s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (11) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (12).

(15)

Pro granty na provozní náklady vyžaduje finanční nařízení přijetí základního právního aktu.

(16)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (13). U těchto opatření by se mělo rozlišovat mezi opatřeními, u nichž se použije řídící postup, a těmi, u nichž se použije poradní postup, který je v určitých případech a vzhledem k větší účinnosti vhodnější.

(17)

V souladu s čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES by měla Komise pravidelně informovat Evropský parlament o činnosti výborů týkající se provádění tohoto programu. Evropský parlament by měl zejména obdržet návrh ročního programu, když je předložen řídícímu výboru. Evropský parlament by měl dále obdržet výsledky hlasování a souhrnné zápisy ze schůzí uvedeného výboru.

(18)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(19)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a není proto pro něj závazné ani použitelné.

(20)

Evropský hospodářský a sociální výbor zaujal k tomuto rozhodnutí stanovisko (14).

(21)

Za účelem účinného a včasného provádění programu by toto rozhodnutí mělo být použitelné od 1. ledna 2007,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Zavedení programu

1.   Tímto rozhodnutím se jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ (dále jen „program“), jehož účelem je přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

2.   Program zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

3.   Pro účely tohoto rozhodnutí se „členským státem“ rozumějí členské státy s výjimkou Dánska.

Článek 2

Obecné cíle

1.   Program má tyto obecné cíle:

a)

podporovat soudní spolupráci, a tak přispět k vytvoření autentického evropského prostoru práva v občanských věcech, založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře;

b)

podporovat odstraňování překážek, které brání v členských státech řádnému fungování přeshraničních občanských řízení;

c)

zlepšit každodenní život jednotlivců a podniků tím, že jim bude umožněno prosazovat svá práva v celé Evropské unii, zejména podporou přístupu ke spravedlnosti;

d)

zlepšit kontakty, výměnu informací a tvorbu sítí mezi právními, soudními a správními orgány a právnickými profesemi, a to i formou podpory odborné přípravy v oblasti soudnictví s cílem lepšího vzájemného porozumění mezi těmito orgány a odborníky.

2.   Aniž by byly dotčeny cíle a pravomoci Společenství, přispívají obecné cíle tohoto programu k rozvoji politik Společenství, konkrétněji pak k vytvoření soudního prostoru.

Článek 3

Konkrétní cíle

Program má tyto konkrétní cíle:

a)

podporovat soudní spolupráci v občanských věcech zaměřenou na

i)

zajištění právní jistoty a zlepšení přístupu ke spravedlnosti;

ii)

podporu vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech;

iii)

odstraňování překážek při vedení přeshraničních soudních sporů vyplývajících z rozdílností občanského práva a občanského práva procesního a nezbytnou podporu slučitelnosti právních předpisů;

iv)

zajištění řádného výkonu práva předcházením sporům mezi soudy o příslušnost;

b)

zlepšit vzájemnou znalost právních a soudních systémů členských států v občanských věcech a podporovat a posilovat tvorbu sítí, vzájemnou spolupráci, výměnu a šíření informací, zkušeností a osvědčených postupů;

c)

zajistit řádné provádění, správné a konkrétní používání a hodnocení nástrojů Společenství v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech;

d)

zlepšit informovanost o právních systémech v členských státech a přístup ke spravedlnosti;

e)

podpořit vzdělávání právníků v oblasti práva Unie a Společenství;

f)

vyhodnotit obecné podmínky nutné k posílení vzájemné důvěry při plném respektování nezávislosti soudnictví;

g)

usnadnit provoz Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, zřízené rozhodnutím Rady 2001/470/ES (15).

Článek 4

Akce

Za účelem sledování obecných a konkrétních cílů uvedených v článcích 2 a 3 tento program podpoří za podmínek stanovených v ročních pracovních programech uvedených v čl. 9 odst. 2 tyto druhy akcí:

a)

konkrétní akce navržené Komisí, jako jsou studie a výzkum, průzkumy veřejného mínění, tvorba ukazatelů a společných metodik, shromažďování, zpracování a šíření údajů a statistik, semináře, konference a setkání odborníků, organizace veřejných kampaní a událostí, tvorba a udržování internetových stránek, příprava a šíření informačních materiálů, podpora a řízení sítí národních odborníků, analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, nebo

b)

konkrétní nadnárodní projekty v zájmu Společenství předložené orgánem nebo jakýmkoliv jiným subjektem členského státu, mezinárodní organizací nebo nevládní organizací, v každém případě za účasti alespoň dvou členských států nebo alespoň jednoho členského státu a jednoho státu, kterým může být buď přistupující nebo kandidátská země, nebo

c)

podporu činností nevládních organizací nebo jiných subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v souladu s obecnými cíli programu, za podmínek stanovených v ročních pracovních programech, nebo

d)

granty na provozní náklady, kterými se spolufinancují výdaje spojené se stálými pracovními programy Evropské sítě soudních rad a Sdružení předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie, pokud tyto výdaje vznikají v rámci plnění cíle obecného evropského zájmu prostřednictvím podpory výměn názorů a zkušeností ohledně otázek judikatury, organizace a činnosti členů této sítě či sdružení při výkonu soudních nebo poradenských úkolů spojených s právem Společenství.

Článek 5

Účast

1.   Akcí v rámci programu se mohou účastnit tyto země: přistupující země, kandidátské země a země západního Balkánu zahrnuté do procesu stabilizace a přidružení v souladu s podmínkami stanovenými v dohodách o přidružení nebo dodatkových protokolech k nim týkajících se účasti v programech Společenství, které byly nebo budou s těmito zeměmi uzavřeny.

2.   K projektům se mohou přidružit právníci z Dánska, z kandidátských zemí, které se tohoto programu neúčastní, pokud by to přispělo k přípravě těchto zemí ke vstupu, nebo z jiných třetích zemí, které se tohoto programu neúčastní, pokud to poslouží cílům projektů.

Článek 6

Cílové skupiny

1.   Program je zaměřen mimo jiné na právníky, vnitrostátní orgány a občany Unie obecně.

2.   Pro účely tohoto rozhodnutí se „právníky“ rozumějí soudci, státní zástupci, advokáti, právní poradci, notáři, akademičtí a vědečtí pracovníci, ministerští a soudní úředníci, soudní vykonavatelé, soudní tlumočníci a další pracovníci spojení se soudnictvím v oblasti občanského práva.

Článek 7

Přístup k programu

K tomuto programu mají přístup instituce a veřejné nebo soukromé organizace, včetně profesních organizací, univerzit, výzkumných ústavů, ústavů pro odbornou přípravu právníků a soudců, mezinárodních organizací a nevládních organizací členských států.

Článek 8

Typy podpor

1.   Financování Společenství může mít tyto právní formy:

a)

granty;

b)

veřejné zakázky.

2.   Granty Společenství se udělují na základě výzev k předkládání návrhů a poskytují se prostřednictvím grantů na provozní náklady a grantů na akce. Maximální podíl spolufinancování se upřesní v ročních pracovních programech.

3.   Dále se předpokládají výdaje na doprovodná opatření ve formě veřejných zakázek, v jejichž rámci se z prostředků Společenství hradí náklady na nákup zboží a služeb. Mezi takové výdaje patří mimo jiné výdaje na informace a komunikaci, přípravu, provádění, sledování, kontrolu a hodnocení projektů, politik, programů a právních předpisů.

Článek 9

Prováděcí opatření

1.   Komise provádí finanční pomoc Společenství v souladu s finančním nařízením.

2.   Pro plnění programu přijímá Komise v mezích obecných cílů uvedených v článku 2 roční pracovní programy obsahující konkrétní cíle, tematické priority, doprovodná opatření uvedená v čl. 8 odst. 3 a v případě potřeby i seznam jiných akcí.

3.   Roční pracovní programy se přijímají postupem podle čl. 10 odst. 2.

4.   Při postupech hodnocení a udělování grantů na akce se zohlední mimo jiné tato kritéria:

a)

soulad navrhované akce s ročním pracovním programem, cíli stanovenými v článcích 2 a 3 a s druhy akcí stanovenými v článku 4;

b)

kvalita navrhované akce z hlediska její koncepce, uspořádání, prezentace a očekávaných výsledků;

c)

požadovaná částka, která má být financována Společenstvím, a její přiměřenost vzhledem k očekávaným výsledkům;

d)

dopad očekávaných výsledků na cíle stanovené v článcích 2 a 3 a na akce uvedené v článku 4.

5.   Žádosti o granty na provozní výdaje uvedené v čl. 4 písm. d) se posuzují s přihlédnutím k

a)

souladu s cíli programu;

b)

jakosti plánovaných činností;

c)

pravděpodobnému multiplikačnímu účinku těchto činností na veřejnost;

d)

územnímu dopadu prováděných činností;

e)

zapojení občanů do organizační struktury daných subjektů;

f)

poměru mezi náklady a přínosy navrhované činnosti.

6.   Komise posoudí každou z navrhovaných akcí, která jí bude předložena podle čl. 4 písm. b) a c). Rozhodnutí o těchto akcích se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 10

Řídící výbor

1.   Komisi je nápomocen řídící výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 11

Poradní výbor

1.   Komisi je nápomocen poradní výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 12

Vzájemné doplňování

1.   Bude se usilovat o součinnost a vzájemné doplňování tohoto programu s ostatními nástroji Společenství, zejména se zvláštním programem „Trestní soudnictví“ jakožto součástí obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ a s obecnými programy „Bezpečnost a ochrana svobod“ a „Solidarita a řízení migračních toků“. Statistická složka informací o civilním soudnictví bude rozvíjena ve spolupráci s členskými státy, v případě potřeby s využitím statistického programu Společenství.

2.   Program může výjimečně sdílet zdroje s jinými nástroji Společenství, zejména se zvláštním programem „Trestní soudnictví“ jakožto součástí obecného programu „Základní práva a spravedlnost“, aby mohly být prováděny akce, které splňují cíle obou programů.

3.   Na činnosti financované podle tohoto rozhodnutí nelze získat pomoc pro stejný účel finanční podporu z jiných nástrojů Unie nebo Společenství. Příjemci prostředků z programu poskytnou Komisi informace týkající se prostředků, které obdrželi ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a z dalších zdrojů, jakož i informace o podaných žádostech o financování.

Článek 13

Rozpočtové zdroje

1.   Finanční krytí pro provádění tohoto rozhodnutí v období uvedeném v článku 1 se stanoví na 109 300 000 EUR.

2.   Rozpočtové zdroje určené na akce v rámci tohoto programu se zaznamenávají do ročních prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie. Dostupné roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 14

Sledování

1.   Komise zajistí, aby u každé akce financované tímto programem příjemce předložil technické a finanční zprávy o postupu prací a aby byla závěrečná zpráva předložena do tří měsíců od dokončení akce. Formu a obsah uvedených zpráv určí Komise. Komise zprávy zpřístupní členským státům.

2.   Aniž jsou dotčeny audity prováděné Účetním dvorem ve spolupráci s příslušnými kontrolními orgány nebo útvary členských států na základě článku 248 Smlouvy nebo jakékoli inspekce prováděné na základě čl. 279 odst. 1 písm. b) Smlouvy, mohou úředníci a další zaměstnanci Komise provádět u akcí financovaných tímto programem kontroly na místě, včetně namátkových kontrol.

3.   Komise zajistí, aby byly ve smlouvách a dohodách vyplývajících z provádění programu stanoveny zejména dohled a finanční kontrola ze strany Komise (nebo jakéhokoliv zástupce pověřeného Komisí), které budou v případě potřeby prováděny přímo na místě, včetně namátkových kontrol, a audity Účetního dvora.

4.   Komise zajistí, aby příjemce finanční pomoci uchovával po dobu pěti let od uskutečnění poslední platby veškeré doklady o výdajích na danou akci a zpřístupnil je Komisi.

5.   Na základě výsledků zpráv a namátkových kontrol uvedených v odstavcích 1 a 2 Komise v případě potřeby zajistí, aby byly upraveny rozsah původně schválené finanční podpory nebo podmínky jejího přidělení a případně také časový rozvrh plateb.

6.   Komise zajistí, aby byly podniknuty veškeré další kroky nezbytné pro ověření, zda jsou financované akce prováděny řádně a v souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí a finančního nařízení.

Článek 15

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Komise zajistí, aby při provádění akcí financovaných na základě tohoto rozhodnutí byly chráněny finanční zájmy Společenství uplatněním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným nedovoleným činnostem, a to pomocí účinných kontrol a vymáháním neoprávněně vyplacených částek zpět, a v případě zjištění nesrovnalostí pomocí účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s nařízeními (ES, Euratom) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 2185/96 a (ES) č. 1073/1999.

2.   Pokud jde o akce Společenství financované na základě tohoto rozhodnutí, použijí se nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a (Euratom, ES) č. 2185/96 při jakémkoli porušení právních předpisů Společenství nebo jakémkoli nesplnění smluvní povinnosti stanovené na základě tohoto programu, vyplývajícím z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být z důvodu neoprávněného výdaje poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie nebo rozpočty spravované Evropskými společenstvími.

3.   Komise zajistí, aby byla snížena, pozastavena nebo získána zpět částka finanční podpory udělená na určitou akci, pokud shledá nesrovnalosti, včetně nesouladu s tímto rozhodnutím nebo individuálním rozhodnutím nebo smlouvou či dohodou, na základě kterých byla daná finanční podpora udělena, nebo pokud vyjde najevo, že akce doznala bez souhlasu Komise změny, která je v rozporu s podstatou nebo prováděcími podmínkami daného projektu.

4.   Pokud nebyly dodrženy lhůty nebo pokud pokrok učiněný při provádění akce opravňuje k udělení pouze části finanční podpory, předloží příjemce své vyjádření Komisi ve stanovené lhůtě. Pokud příjemce nepodá uspokojivé vysvětlení, Komise zajistí, aby byla zbývající část finanční podpory zrušena a aby bylo požadováno vrácení již vyplacené částky.

5.   Komise zajistí, aby jakákoli neoprávněně vyplacená částka byla Komisi vrácena. K částkám, které nejsou vráceny včas a v souladu s podmínkami stanovenými ve finančním nařízení, se přičte úrok.

Článek 16

Hodnocení

1.   Program se pravidelně monitoruje, aby bylo možné sledovat provádění činností probíhajících v jeho rámci.

2.   Komise zajistí pravidelné, nezávislé a vnější hodnocení programu.

3.   Evropskému parlamentu a Radě Komise předloží:

a)

výroční prezentaci o provádění programu;

b)

do 31. března 2011 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto programu, zahrnující činnosti provedené příjemci grantů na provozní náklady podle čl. 4 písm. d);

c)

do 30. srpna 2012 sdělení o pokračování tohoto programu;

d)

do 31. prosince 2014 zprávu o následném hodnocení.

Článek 17

Zveřejnění akcí

Komise každoročně zveřejní seznam akcí financovaných v rámci tohoto programu a krátký popis každého projektu.

Článek 18

Zviditelnění

Komise stanoví pokyny pro zajištění viditelnosti finanční pomoci poskytnuté podle tohoto rozhodnutí.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Ve Štrasburku dne 25. září 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 13. června 2007 (Úř. věst. C 171 E, 24.7.2007, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2007.

(2)  Společná akce 96/636/SVV ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu na podporu a výměnu právníků („Grotius“) (Úř. věst. L 287, 8.11.1996, s. 3); nařízení Rady (ES) č. 290/2001 ze dne 12. února 2001, kterým se prodlužuje program na podporu a výměnu právníků působících v oblasti občanského práva (Grotius – občanské právo) (Úř. věst. L 43, 14.2.2001, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1496/98/ES ze dne 22. června 1998, kterým se zavádí akční program na zvýšení povědomí o právu Společenství mezi právníky (projekt Robert Schuman) (Úř. věst. L 196, 14.7.1998, s. 24).

(4)  Úř. věst. L 115, 1.5.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 53, 3.3.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. C 198, 12.8.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).

(10)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(12)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(14)  Úř. věst. C 69, 21.3.2006, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 25.


3.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/23


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1150/2007/ES

ze dne 25. září 2007,

kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 152 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva stanoví, že při vymezování a provádění všech politik a činností Společenství by měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví. Jsou vyžadovány činnosti Společenství, aby zahrnuly přínos k dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví.

(2)

Činnost Společenství by měla doplňovat politiky členských států ke zlepšování veřejného zdraví, odstraňování příčin ohrožení lidského zdraví a omezování škod na zdraví spojených se závislostí na drogách, včetně politik pro informovanost a prevenci.

(3)

Vzhledem k tomu, že nemocnost a úmrtnost spojená s drogovou závislostí postihuje podle výzkumů značný počet evropských občanů, představují škody na zdraví související s drogovou závislostí významný problém z hlediska veřejného zdraví.

(4)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o výsledcích konečného vyhodnocení protidrogové strategie a protidrogového akčního plánu EU (2000–2004) upozornilo na potřebu pravidelné účasti občanské společnosti na vytváření politik EU v oblasti drog.

(5)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) (4), zahrnuje vývoj strategií a opatření proti drogové závislosti, což je jedním z důležitých zdravotních faktorů souvisejících s životním stylem.

(6)

V doporučení 2003/488/ES ze dne 18. června 2003 o prevenci a omezení škod na zdraví spojených s drogovou závislostí (5) Rada doporučila členským státům, aby prevenci drogové závislosti a omezování souvisejících rizik zařadily mezi své cíle v oblasti veřejného zdraví a aby v souladu s tím vypracovaly a prováděly komplexní strategie.

(7)

V prosinci roku 2004 schválila Evropská rada protidrogovou strategii EU na období 2005–2012, která zahrnuje všechny činnosti Evropské unie související s drogami a stanoví hlavní cíle. K těmto cílům patří dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a duševní pohody a sociální soudržnosti prostřednictvím prevence a omezování užívání drog, závislosti a škodlivých účinků drog na zdraví a společnost.

(8)

Rada přijala protidrogový akční plán EU na období 2005–2008 (6) jako rozhodující nástroj k převedení protidrogové strategie EU na období 2005–2012 do konkrétních akcí. Konečným cílem akčního plánu je výrazně snížit výskyt užívání drog mezi obyvatelstvem a omezit společenské a zdravotní škody způsobované užíváním nedovolených drog a obchodem s nimi.

(9)

Zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ zavedený tímto rozhodnutím (dále jen „program“) je zaměřen na provádění cílů stanovených v protidrogové strategii EU na období 2005–2012 a v protidrogovém akčním plánu EU na období 2005–2008 a 2009–2012 podporou projektů zaměřených na prevenci užívání drog, a to též zaměřením se na omezování škodlivých účinků drog a metody léčby podle nejnovějších vědeckých poznatků.

(10)

Je důležité a nezbytné uvědomit si závažné bezprostřední i dlouhodobé důsledky drog pro zdraví, duševní a sociální vývoj včetně rovných příležitostí dotyčných osob, pro jednotlivce, rodiny a společenství lidí, a také je třeba si uvědomit vysoké sociální a hospodářské náklady pro společnost jako celek.

(11)

Zvláštní pozornost by se měla věnovat prevenci užívání drog mezi mladými lidmi, kteří jsou nejzranitelnější skupinou obyvatelstva. Hlavním úkolem prevence je podpora mladých lidí zaměřená na osvojení zdravého životního stylu.

(12)

Evropské společenství může přinést přidanou hodnotu k akcím, které budou členské státy provádět v oblasti drogové prevence a informovanosti o drogách, včetně léčby a omezování škodlivých účinků drog, a to doplňováním těchto akcí a podporou součinnosti.

(13)

V souladu s čl. 7 odst. 3 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7) by měla Komise pravidelně informovat Evropský parlament o činnosti výboru týkající se provádění tohoto programu. Evropský parlament by měl zejména obdržet návrh ročního programu, když je předložen řídícímu výboru. Evropský parlament by měl dále obdržet výsledky hlasování a stručné zápisy ze schůzí uvedeného výboru.

(14)

Měla by být zajištěna doplňkovost s odbornými znalostmi Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) využitím metodiky a osvědčených postupů vyvinutých centrem a jeho zapojením do přípravy ročního pracovního programu.

(15)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států z důvodu potřeby vyměňovat si informace na úrovni Společenství a šířit v rámci celého Společenství osvědčené postupy, a může jich být proto vzhledem k potřebě koordinovaného a víceoborového přístupu a z důvodu rozsahu a účinků programu lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(16)

Komise by měla s ohledem na význam viditelnosti financování Společenství vypracovat pokyny, které orgánům, nevládním organizacím, mezinárodním organizacím nebo jiným subjektům, které budou příjemcem grantu v rámci programu, umožní řádně potvrdit obdržení této podpory.

(17)

Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční krytí, které je pro rozpočtový orgán hlavní referenční hodnotou při ročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (8).

(18)

Je třeba použít nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (9), (dále jen „finanční nařízení“) a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (10), která chrání finanční zájmy Společenství, s přihlédnutím k zásadám jednoduchosti a jednotnosti ve výběru rozpočtových nástrojů, k omezení počtu případů, kdy si Komise ponechává přímou odpovědnost za jejich provádění a řízení, a k požadované proporcionalitě mezi objemem prostředků a administrativní zátěží související s jejich využíváním.

(19)

Měla by být rovněž přijata vhodná opatření k předcházení nesrovnalostem a podvodům a měly by být učiněny nezbytné kroky k vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (11), s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (12) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (13).

(20)

Pro granty na provozní výdaje vyžaduje finanční nařízení přijetí základního právního aktu.

(21)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES a u těchto opatření by se mělo rozlišovat mezi opatřeními, u kterých se použije řídící postup, a těmi, u kterých se použije poradní postup, přičemž v některých případech je v zájmu zvýšené účinnosti vhodnější použít poradní postup.

(22)

V zájmu zajištění účinného a včasného provádění programu by se toto rozhodnutí mělo použít od 1. ledna 2007,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Zavedení a oblast působnosti programu

1.   Tímto rozhodnutím se zavádí program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ (dále jen „program“) jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“, jehož účelem je přispět k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a omezování škodlivých účinků drog na zdraví.

2.   Program zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Článek 2

Obecné cíle

Program má tyto obecné cíle:

a)

předcházet užívání drog, závislosti na drogách a škodlivým účinkům drog a omezovat je,

b)

přispívat k zlepšení informovanosti o užívání drog a

c)

podporovat provádění protidrogové strategie EU.

Článek 3

Konkrétní cíle

Program má tyto konkrétní cíle:

a)

podporovat akce na nadnárodní úrovni zaměřené na

i)

vytváření víceoborových sítí,

ii)

rozšiřování základny poznatků, výměnu informací a určování a šíření osvědčených postupů, mimo jiné prostřednictvím odborné přípravy, studijních pobytů a výměny zaměstnanců,

iii)

zvýšení informovanosti o zdravotních a sociálních problémech způsobených užíváním drog a na podporu otevřeného dialogu za účelem lepšího porozumění drogové problematice a

iv)

podpůrná opatření zaměřená na předcházení užívání drog, včetně řešení otázky omezování škodlivých účinků drog a způsobů léčby podle nejnovějších vědeckých poznatků;

b)

zapojit občanskou společnost do provádění a rozvoje protidrogové strategie EU a akčních plánů EU a

c)

monitorovat a provádět konkrétní akce v rámci protidrogových akčních plánů na období 2005–2008 a 2009–2012 a vyhodnocovat jejich provádění. Evropský parlament je zapojen do procesu hodnocení účastí v řídící skupině Komise pro hodnocení.

Článek 4

Druhy akcí

Za účelem sledování obecných a konkrétních cílů uvedených v článcích 2 a 3 podporuje program za podmínek stanovených v ročním pracovním programu uvedeném v čl. 9 odst. 2 tyto druhy akcí:

a)

konkrétní akce prováděné Komisí, například studie a výzkum, průzkumy veřejného mínění a šetření, tvorbu ukazatelů a společných metodik, shromažďování, zpracování a šíření údajů a statistik, semináře, konference a setkání odborníků, organizace veřejných kampaní a akcí, tvorbu a provoz internetových stránek, přípravu a šíření informačních materiálů, podporu a řízení sítí národních odborníků a analytické, monitorovací a hodnotící činnosti;

b)

specifické nadnárodní projekty v zájmu Společenství, předložené alespoň dvěma členskými státy nebo alespoň jedním členským státem a dalším státem, který je přistupující nebo kandidátskou zemí, za podmínek stanovených v ročním pracovním programu, nebo

c)

činnosti nevládních organizací nebo jiných subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu týkající se obecných cílů programu, a to za podmínek stanovených v ročním pracovním programu.

Článek 5

Účast

Akcí programu se mohou účastnit tyto země:

a)

státy ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP, a to v souladu s ustanoveními této dohody a

b)

kandidátské země a země západního Balkánu zapojené do procesu stabilizace a přidružení, a to v souladu s podmínkami pro účast těchto zemí na programech Společenství stanovenými v dohodách o přidružení nebo dodatkových protokolech k nim, které s těmito zeměmi byly nebo budou uzavřeny.

K projektům se mohou přidružit kandidátské země, které se programu neúčastní, pokud to přispěje k jejich přípravě na přistoupení, nebo jiné třetí země nebo mezinárodní organizace neúčastnící se programu, pokud to poslouží cílům projektů.

Článek 6

Cílové skupiny

1.   Program je zaměřen na všechny skupiny, které se přímo či nepřímo zabývají problematikou drog.

2.   Pokud jde o drogy, ohroženými skupinami označenými za cílové jsou mládež, ženy, zranitelné skupiny a lidé žijící v sociálně znevýhodněných oblastech. K dalším cílovým skupinám patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí pracovníci, rodiče, sociální pracovníci, místní a vnitrostátní orgány, lékaři a ostatní zdravotníci, pracovníci v soudnictví, donucovací a vězeňské orgány, nevládní organizace, odbory a náboženské obce.

Článek 7

Přístup k programu

Program je otevřen veřejným či soukromým organizacím a institucím (příslušným místním orgánům na vhodné úrovni, univerzitním katedrám a výzkumným střediskům) působícím v oblasti informování o užívání drog a drogové prevence, včetně omezování a způsobů léčby škodlivých účinků drog.

Subjekty a organizace zaměřené na zisk mají přístup ke grantům poskytovaným v rámci programu pouze ve spojení s neziskovými nebo státními organizacemi.

Článek 8

Druhy opatření

1.   Financování Společenstvím může mít tyto právní formy:

a)

granty nebo

b)

veřejné zakázky.

2.   Granty Společenství se udělují na základě výzev k předkládání návrhů, s výjimkou řádně odůvodněných výjimečných případů, které jsou uvedeny ve finančním nařízení, a poskytují se prostřednictvím grantů na provozní náklady a grantů na akce.

Roční pracovní program upřesní minimální podíl ročních výdajů, které mají být přiděleny na granty, a maximální míru spolufinancování.

3.   Kromě toho jsou zpřístupněny výdaje na doprovodná opatření prostřednictvím veřejných zakázek, v jejichž rámci se z prostředků Společenství hradí nákup zboží a služeb. To se týká mimo jiné výdajů na informace a komunikaci, na přípravu, provádění, sledování, kontrolu a hodnocení projektů, politik, programů a právních předpisů.

Článek 9

Prováděcí opatření

1.   Komise provádí finanční pomoc Společenství v souladu s finančním nařízením.

2.   Pro plnění programu přijímá Komise v mezích obecných cílů uvedených v článku 2 roční pracovní programy, přičemž zohlední odborný posudek centra. Programy stanoví konkrétní cíle, tematické priority, popis doprovodných opatření uvedených v článku 8 a v případě potřeby i seznam jiných akcí.

První roční pracovní program se přijme do 23. ledna 2008.

3.   Roční pracovní programy se přijímají řídícím postupem podle čl. 10 odst. 3.

4.   Při postupech vyhodnocování a udělování grantů na akce se zohlední mimo jiné tato kritéria:

a)

soulad navrhované akce s ročním pracovním programem, cíli stanovenými v článcích 2 a 3 a s druhy akcí stanovenými v článku 4;

b)

kvalita navrhované akce z hlediska její koncepce, uspořádání, prezentace a očekávaných výsledků;

c)

požadovaná částka, která má být financována Společenstvím, a její přiměřenost vzhledem k očekávaným výsledkům a

d)

dopad očekávaných výsledků na cíle stanovené v článcích 2 a 3 a na akce uvedené v článku 4.

5.   Žádosti o granty na provozní náklady uvedené v čl. 4 písm. c) se hodnotí na základě

a)

souladu s cíli programu;

b)

kvality plánovaných činností;

c)

pravděpodobného multiplikačního účinku těchto činností na veřejnost;

d)

zeměpisného a sociálního dopadu prováděných činností;

e)

zapojení občanů do organizační struktury dotčených subjektů;

f)

poměru mezi náklady a přínosy navrhované činnosti.

6.   Rozhodnutí týkající se navrhovaných akcí podle čl. 4 písm. a) přijímá Komise řídícím postupem podle čl. 10 odst. 3. Rozhodnutí týkající se projektů a činností podle čl. 4 písm. b) a c) přijímá Komise poradním postupem podle čl. 10 odst. 2.

Rozhodnutí o žádostech o granty zahrnujících subjekty nebo organizace zaměřené na zisk přijímá Komise řídícím postupem podle čl. 10 odst. 3.

Článek 10

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 11

Doplňkovost

1.   Usiluje se o součinnost a doplňkovost s dalšími nástroji Společenství, zejména s obecným programem „Bezpečnost a ochrana svobod“, se sedmým rámcovým programem pro výzkum a rozvoj a s programem Společenství v oblasti veřejného zdraví. Bude zajištěna doplňkovost s metodikou a osvědčenými postupy vyvinutými centrem, zejména pokud jde o statistická hlediska informování o drogách.

2.   Program může sdílet zdroje s jinými nástroji Společenství, zejména s obecnými programy „Bezpečnost a ochrana svobod“ a „Solidarita a řízení migračních toků“ a se sedmým rámcovým programem pro výzkumu a rozvoj, za účelem provádění akcí splňujících cíle všech uvedených programů.

3.   Na akce financované podle tohoto rozhodnutí nelze získat finanční pomoc pro stejný účel z jiných finančních nástrojů Společenství. Komise vyžaduje, aby jí příjemci programu poskytli informace o finančních prostředcích obdržených ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a z jiných zdrojů, jakož i o podaných žádostech o financování.

Článek 12

Rozpočtové zdroje

1.   Finanční krytí na provádění tohoto rozhodnutí v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 se stanoví na 21 350 000 EUR.

2.   Rozpočtové zdroje vyčleněné na akce uvedené v programu se zanesou do ročních prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie. Dostupné roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 13

Sledování

1.   U každé akce financované programem Komise zajistí, aby příjemce podpory předložil technické a finanční zprávy o postupu prací a aby do tří měsíců od dokončení akce byla předložena také závěrečná zpráva. Formu a obsah těchto zpráv stanoví Komise.

2.   Komise zajistí, aby byl ve smlouvách a dohodách vyplývajících z provádění programu stanoven zejména dohled a finanční kontrola ze strany Komise (nebo jakéhokoliv zástupce pověřeného Komisí), které jsou v případě potřeby prováděny přímo na místě, včetně namátkových kontrol, a audity Účetního dvora.

3.   Komise od příjemce finanční pomoci vyžaduje, aby uchovával veškerou podkladovou dokumentaci o výdajích na danou akci k dispozici Komisi po dobu pěti let po provedení poslední platby na danou akci.

4.   Na základě výsledků zpráv a kontrol na místě uvedených v odstavcích 1 a 2 Komise v případě potřeby upraví rozsah původně schválené finanční pomoci nebo podmínky jejího přidělení a případně také časový rozvrh plateb.

5.   Komise podnikne veškeré další kroky potřebné k ověření, zda jsou financované akce prováděny řádně a v souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí a finančního nařízení.

Článek 14

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Komise zajistí, aby při provádění akcí financovaných na základě tohoto rozhodnutí byly chráněny finanční zájmy Společenství uplatněním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným nedovoleným činnostem, a to pomocí účinných kontrol a vymáháním neoprávněně vyplacených částek, a v případě zjištění nesrovnalostí pomocí účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 2988/95, nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízením (ES) č. 1073/1999.

2.   Pokud jde o akce Společenství financované na základě tohoto rozhodnutí, použije se nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 při jakémkoli porušení právního předpisu Společenství nebo jakémkoli nesplnění smluvní povinnosti stanovené na základě programu, vyplývajícím z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být z důvodu neoprávněného výdaje poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie nebo rozpočty spravované Společenstvími.

3.   Komise sníží, pozastaví nebo získá zpět částku finanční pomoci udělenou na akci, pokud shledá nesrovnalosti, včetně nesouladu s tímto rozhodnutím nebo individuálním rozhodnutím nebo smlouvou či dohodou, na základě kterých byla daná finanční pomoc udělena, nebo pokud vyjde najevo, že akce doznala bez souhlasu Komise změny, která je v rozporu s podstatou nebo prováděcími podmínkami daného projektu.

4.   Pokud nebyly dodrženy lhůty nebo pokud pokrok učiněný při provádění akce opravňuje k udělení pouze části z přidělené finanční pomoci, požádá Komise příjemce této pomoci o předložení vyjádření ve stanovené lhůtě. Pokud příjemce neposkytne uspokojivou odpověď, Komise může zbývající část finanční pomoci zrušit a požadovat vrácení již vyplacených částek.

5.   Komise zajistí, aby jakákoli neoprávněná platba byla Komisi vrácena. K částkám, které nejsou vráceny včas a v souladu s podmínkami stanovenými ve finančním nařízení, se přičte úrok.

Článek 15

Hodnocení

1.   Program bude pravidelně monitorován tak, aby bylo možné sledovat provádění činností v jeho rámci.

2.   Komise zajistí pravidelné a nezávislé externí hodnocení programu.

3.   Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě

a)

výroční prezentaci o provádění programu;

b)

do 31. března 2011 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu;

c)

do 30. srpna 2012 sdělení o pokračování programu a

d)

do 31. prosince 2014 zprávu s hodnocením ex post.

Článek 16

Zveřejňování projektů

Komise každoročně zveřejní seznam projektů financovaných v rámci programu spolu se stručným popisem každého projektu.

Článek 17

Viditelnost

Komise stanoví pokyny pro zajištění viditelnosti financování uděleného podle tohoto rozhodnutí.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007, s výjimkou čl. 9 odst. 2 a 3 a čl. 10 odst. 3, které se použijí ode dne vstupu toto rozhodnutí v platnost.

Ve Štrasburku dne 25. září 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Úř. věst. C 69, 21.3.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 192, 16.8.2006, s. 25.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 23. července 2007 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)  Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).

(5)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 31.

(6)  Úř. věst. C 168, 8.7.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).

(11)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

3.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. září 2007

o finančním příspěvku Společenství na průzkum prevalence bakterií rodu Salmonella ve stádech chovných prasat, který má být proveden v členských státech

(oznámeno pod číslem K(2007) 4434)

(2007/636/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 20 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na zvláštní veterinární opatření, včetně technických a vědeckých opatření. Stanoví, že Společenství provádí technická a vědecká opatření nutná pro další rozvoj veterinárního práva Společenství, jakož i pro další rozvoj veterinárního vzdělávání nebo odborné přípravy, nebo členské státy při provádění těchto opatření podporuje.

(2)

Podle článku 4 a přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (2) je třeba stanovit cíl Společenství zaměřený na snížení prevalence bakterií rodu Salmonella v populacích stád chovných prasat.

(3)

Pracovní skupina pro sběr údajů o zoonózách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijala dne 30. dubna 2007 zprávu o návrhu technických specifikací pro základní studii o prevalenci bakterií rodu Salmonella u chovných prasat (3) (dále jen „zpráva EFSA“).

(4)

Ke stanovení tohoto cíle Společenství je nutné, aby byly k dispozici srovnatelné údaje o procentech hospodářství chovných prasat v členských státech, která jsou infikována bakteriemi Salmonella. Tyto informace k dispozici nejsou, a proto je třeba provést speciální průzkum za účelem sledování prevalence bakterií Salmonella u chovných prasat během vhodného období, aby se vzaly v úvahu možné sezónní výkyvy. Průzkum by měl být založen na zprávě EFSA.

(5)

Zpráva EFSA doporučuje také dodatečné vzorkování kvůli odhadu prevalence v rámci hospodářství. Toto vzorkování by mělo být provedeno takovým počtem členských států, který z geografického hlediska vystihuje rozdílnou situaci uvnitř Společenství.

(6)

Průzkum by měl poskytnout technické informace potřebné pro vypracování veterinárních právních předpisů Společenství. Vzhledem k významu shromažďování srovnatelných údajů o prevalenci bakterií rodu Salmonella u chovných prasat v členských státech by mělo Společenství poskytnout členským státům finanční příspěvek na provádění specifických požadavků průzkumu. Je vhodné uhradit vzniklé náklady na laboratorní vyšetření do výše 100 %, s určitým limitem. Všechny ostatní vynaložené náklady, jako jsou náklady na odběr vzorků, cestovné, správní náklady atd., by neměly být způsobilé pro žádný finanční příspěvek Společenství.

(7)

Finanční příspěvek by mělo Společenství poskytnout za předpokladu, že průzkum bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Společenství a že budou dodrženy některé další podmínky.

(8)

Finanční příspěvek by mělo Společenství poskytnout, pokud budou stanovená opatření provedena efektivně, a za předpokladu, že příslušné orgány dodají všechny nezbytné údaje ve stanovené lhůtě.

(9)

Z důvodů správní účinnosti by veškeré výdaje předložené za účelem získání finančního příspěvku Společenství měly být vyjádřeny v eurech. V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (4) je přepočítacím kurzem pro výdaje v jiné měně než v euru poslední kurz stanovený Evropskou centrální bankou před prvním dnem měsíce, ve kterém daný členský stát podal žádost.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro poskytování finančního příspěvku Společenství na základní průzkum, který má být proveden v členských státech za účelem posouzení prevalence bakterií rodu Salmonella v celém Společenství u chovných prasat ze vzorků na úrovni zemědělského podniku (dále jen „průzkum“).

Výsledky průzkumu se podle článku 4 nařízení (ES) č. 2160/2003 použijí ke stanovení cíle Společenství a ke zvážení nejlepšího postupu pro budoucí hodnocení, zda bylo cíle dosaženo.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se pojmem „příslušný orgán“ rozumí orgán nebo orgány členského státu podle článku 3 nařízení (ES) č. 2160/2003.

Článek 3

Rozsah průzkumu

1.   Členské státy provedou průzkum za účelem posouzení prevalence bakterií rodu Salmonella u chovných prasat ze vzorků na úrovni zemědělského podniku podle přílohy I.

2.   Průzkum se bude provádět po dobu jednoho roku ode dne 1. ledna 2008.

Článek 4

Provádění vzorkování a vyšetření

Vzorkování a vyšetření provádí příslušný orgán nebo jsou prováděny pod jeho dohledem v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze I.

Článek 5

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku Společenství

1.   Finanční příspěvek Společenství na náklady vyšetření bude vyplácen členským státům do výše maximální celkové částky pro spolufinancování stanovené v příloze II po dobu trvání průzkumu.

2.   Finanční příspěvek Společenství stanovený v odstavci 1 se vyplatí členským státům za předpokladu, že je průzkum prováděn v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Společenství, včetně pravidel hospodářské soutěže a pravidel zadávání veřejných zakázek, a dále v souladu s těmito podmínkami:

a)

vnitrostátní právní a správní předpisy požadované pro provádění průzkumu musí vstoupit v platnost nejpozději do 1. ledna 2008;

b)

zpráva o pokroku obsahující informace uvedené v bodě 5.1 přílohy I a zahrnující období od 1. ledna 2008 do 31. března 2008 musí být Komisi předložena nejpozději do 31. května 2008;

c)

závěrečná zpráva o provedení průzkumu spolu s doklady prokazujícími náklady na vyšetření vynaložené členskými státy a s výsledky dosaženými během období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 musí být předložena Komisi nejpozději do 28. února 2009;

d)

průzkum musí být prováděn efektivně.

Doklady prokazující vynaložené náklady, jak je uvedeno v odst. 2 písm. c), musí obsahovat minimálně informace stanovené v příloze III.

3.   Nepředložení závěrečné zprávy uvedené v odst. 2 písm. c) má za následek postupné snižování finančního příspěvku, který má být vyplacen Společenstvím, a to do 31. března 2009 o 25 %, do 30. dubna 2009 o 50 % a do 31. května 2009 o 100 % celkové částky.

Článek 6

Maximální částky, které budou uhrazeny

Maximální výše finančního příspěvku Společenství na náklady, které budou členským státům uhrazeny na vyšetření v rámci průzkumu, nepřesáhne tyto částky:

a)

20 EUR na jedno vyšetření na bakteriologickou detekci bakterií rodu Salmonella;

b)

30 EUR na jednu sérotypizaci příslušných izolátů.

Článek 7

Sběr údajů, hodnocení a podávání zpráv

1.   Příslušný orgán, který je odpovědný za vypracování roční národní zprávy podle čl. 9 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES (5), shromáždí a vyhodnotí výsledky průzkumu.

2.   Komise předá vnitrostátní údaje a hodnocení uvedené v odstavci 1 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin, který je prozkoumá.

3.   Vnitrostátní údaje a výsledky se zveřejní ve formě, která zajistí zachování důvěrnosti.

Článek 8

Přepočítací kurs pro výdaje

Jsou-li výdaje členského státu vyjádřeny v jiné měně než euru, přepočte je členský stát na eura na základě posledního směnného kursu stanoveného Evropskou centrální bankou před prvním dnem měsíce, ve kterém dotyčný členský stát podal žádost o finanční příspěvek Společenství.

Článek 9

Použití

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2008.

Článek 10

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. září 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006.

(3)  The EFSA Journal (2007) 99, s. 1–28.

(4)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 378/2007 (Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31.


PŘÍLOHA I

Technické specifikace podle čl. 3 odst. 1, článku 4 a čl. 5 odst. 2 písm. b)

1.   PŘEHLED PRŮZKUMU

Průzkum má být proveden podle přehledu na obrázku 1.

Obrázek 1:   Přehled průzkumu.

Image

2.   RÁMEC ODBĚRU VZORKŮ

2.1.   Vymezení populace

Průzkum se provede v hospodářstvích, která chovají nejméně 80 % populace chovných prasat v členském státě. Přednostně budou odebrány vzorky z hospodářství, která mají 50 a více chovných prasat. Ovšem pokud hospodářství, která mají 50 a více chovných prasat, nezahrnují 80 % národního stáda chovných prasat, budou odebrány vzorky i z menších hospodářství, která mají méně než 50 chovných prasat.

Hospodářství s chovnými prasaty budou klasifikována buď jako „chovná hospodářství“, nebo jako „produkční hospodářství“. Chovná hospodářství prodávají prasničky a/nebo kance pro účely plemenitby. Znamená to, že prodávají 40 % nebo více prasniček, které chovají, pro plemenitbu a zbytek je prodán na porážku. Naopak produkční hospodářství prodávají prasata převážně na výkrm nebo na porážku.

Prevalence bakterií rodu Salmonella musí být měřena zvlášť v chovných hospodářstvích (1. část průzkumu) a zvlášť v produkčních hospodářstvích (2. část průzkumu), která zahrnují stáda podle obrázku 2 vyjma stád od odstávčat po výkrm.

Obrázek 2:   Přehled hospodářství

Image

2.2.   Vzorek a strategie vzorkování

V obou částech průzkumu bude vzorkování probíhat podobně ve dvou etapách. V první etapě bude v každém členském státě vybrán namátkový vzorek ze skupiny chovných hospodářství a druhý namátkový vzorek bude vybrán ze skupiny produkčních hospodářství. Počet požadovaných hospodářství je uveden v odstavci 2.3. Ve druhé etapě bude vybrán počet kotců pro vzorkování v rámci každého vybraného hospodářství (viz odstavec 2.2.2).

2.2.1.   První etapa: výběr hospodářství

Každý členský stát musí vytvořit dva rámce odběru vzorků. První z nich bude obsahovat seznam všech vhodných chovných hospodářství (obvykle hospodářství s nejméně 50 chovnými prasaty – viz odstavec 2.1) a druhý bude obsahovat seznam všech vhodných produkčních hospodářství. Poté bude z každého seznamu namátkově vybrán požadovaný počet hospodářství pro každou část průzkumu. Namátkový vzorek má zajistit, že průzkum bude zahrnovat hospodářství s různou velikostí stád a ze všech regionů členského státu, kde se chovají prasata. Je zřejmé, že v některých členských státech může být několik hospodářství (např. méně než 10 % všech vhodných hospodářství) s velmi velkými stády. Může se stát, že do namátkového vzorku nebude vybráno žádné z těchto velkých stád. Členský stát může před provedením výběru hospodářství použít kritérium stratifikace, například určit množinu zahrnující 10 % největších stád a vymezit 10 % požadované velikosti vzorku na tuto množinu. Členský stát může podobně rozvrstvit vzorek napříč správními regiony podle podílu vhodných stád v rámci každého regionu. Každá zvažovaná stratifikace by měla být popsána ve zprávě, kterou členský stát předkládá Komisi podle odstavce 5.1.

Jestliže z vybraného hospodářství nelze odebrat vzorek (např. pokud v době provádění vzorkování již neexistuje), bude namátkově vybráno jiné hospodářství ze stejného rámce odběru vzorků. Pokud se uskutečnila jakákoliv stratifikace (např. na základě velikosti stáda nebo na základě regionu), mělo by být nové hospodářství vybráno ze stejné množiny.

Rozsah primárního odběru vzorků (počet hospodářství, ve kterých se vzorkování provede) bude rozložen přibližně rovnoměrně po dobu celého roku, aby pokud možno pokryl různá roční období. Vzorky budou odebírány přibližně z jedné dvanáctiny celkového počtu hospodářství každý měsíc.

Venkovní chovy musejí být do průzkumu zahrnuty, ale pro tento způsob produkce není žádná povinná stratifikace.

2.2.2.   Druhá etapa: odběr vzorků v hospodářství

V každém vybraném šlechtitelském i produkčním stádě budou namátkově vybrány kotce, výběhy nebo skupiny chovných prasat starších 6 měsíců, u nichž se vzorkování provede.

Počet kotců, výběhů nebo skupin, u nichž se vzorkování provede, musí být rozvržen poměrně podle počtu chovných prasat v různých stupních produkce (březí, nebřezí a jiné kategorie chovných prasat). Nejsou stanoveny přesné věkové kategorie, ale tyto informace budou během vzorkování shromážděny.

Chovná prasata, která přibyla do stáda nedávno a jsou držena v karanténě, nebudou do průzkumu zahrnuta.

2.3.   Výpočet rozsahu odběru vzorků

2.3.1.   Rozsah primárního odběru vzorků (rozsah odběru vzorků v první etapě)

Jeden řádný výpočet primárního rozsahu odběru vzorků bude proveden pro chovná hospodářství a druhý řádný výpočet primárního rozsahu odběru vzorků bude proveden pro produkční hospodářství. Rozsah primárního odběru vzorků bude počet chovných hospodářství, u kterých se vzorkování provede, a počet produkčních hospodářství, u kterých se vzorkování provede, v každém členském státě a bude určen s přihlédnutím k následujícím kritériím za předpokladu jednoduchého namátkového vzorkování:

a)

celkový počet chovných hospodářství (chovná hospodářství, 1. část průzkumu);

b)

celkový počet produkčních hospodářství (produkční hospodářství, 2. část průzkumu);

c)

předpokládaná roční prevalence (p): 50 %;

d)

požadovaná úroveň spolehlivosti (Z): 95 %, odpovídající hodnotě Zα 1,96;

e)

přesnost (L): 7,5 %;

f)

použití těchto hodnot a vzorce:

Formula

Výpočet bude proveden za prvé pro chovná hospodářství a za druhé pro produkční hospodářství. Pro oba případy jsou hodnoty uvedené v bodech c) až e) stejné.

Pro praktické účely, pokud existuje 100 000 nebo více hospodářství buď v rámci odběru vzorků ze šlechtitelských stád, nebo v rámci odběru vzorků z produkčních stád, pak může být tato populace považována za nekonečnou a počet hospodářství, která budou z onoho rámce odběru vzorků namátkově vybrána, bude 171 (viz tabulka 1). Pokud je počet šlechtitelských stád nebo produkčních stád nižší než 100 000, použije se opravný koeficient pro konečnou populaci a vzorkování může být provedeno u nižšího počtu hospodářství, než je uvedeno v tabulce 1.

Například pokud je v členském státě 1 000 hospodářství patřících do skupiny produkčních hospodářství a 250 hospodářství patřících do skupiny chovných hospodářství, musí být provedeno vzorkování u 147 hospodářství ve skupině produkčních hospodářství a u 102 hospodářství ve skupině chovných hospodářství.

Tabulka 1

Počet hospodářství s chovnými prasaty, u kterých bude provedeno vzorkování v obou částech průzkumu, v závislosti na konečné velikosti populace (celkový počet hospodářství s chovnými prasaty v členských státech)

Počet hospodářství s chovnými prasaty (N)

Rozsah vzorku (n) pro konečnou velikost populace s přesností 7,5 %

100 000

171

10 000

169

5 000

166

2 000

158

1 000

147

500

128

250

102

150

80

125

73

100

64

90

59

80

55

70

50

60

45

50

39

40

33

30

26

20

18

10

10

Z důvodu očekávané míry nepoužitelnosti vzorků se může např. rozsah odběru vzorků zvýšit o 10 % v každé skupině. Jakékoliv nevyhovující hospodářství bude v průběhu průzkumu nahrazeno (viz odstavec 2.2.1).

V případě, že není před začátkem průzkumu možné odhadnout počet „chovných hospodářství“, bude pro vzorkování vybrán počet hospodářství podle tabulky 1 vypočtený z celkového počtu hospodářství s prasnicemi (X hospodářství). Počet hospodářství, u kterých se vzorkování provede, bude navýšen nejméně o 30 % ((X + 30 %) hospodářství). Před začátkem průzkumu určí příslušný orgán počet chovných hospodářství, jenž se bude rovnat nejméně těmto dodatečným 30 procentům. V průběhu návštěv zemědělských podniků bude každé hospodářství označeno za chovné nebo produkční podle definic stanovených výše.

2.3.2.   Rozsah sekundárního odběru vzorků (rozsah odběru vzorků v druhé etapě)

V každém vybraném hospodářství budou odebrány běžné vzorky trusu (viz odstavec 3.1) z 10 namátkově vybraných kotců, výběhů nebo skupin chovných prasat. V případě nutnosti (např. v porodních kotcích nebo pokud jsou prasnice chovány ve skupinách menších než 10 jedinců) může skupina obsahovat více než jeden kotec. Každý běžný vzorek by měl pocházet od nejméně 10 jedinců chovných prasat.

Pokud je ovšem v malých hospodářstvích nebo v hospodářstvích s velkým počtem chovných prasat držených ve venkovních výbězích počet kotců, výběhů nebo skupin nižší než 10, vyžaduje se provést vzorkování téhož kotce, výběhu nebo skupiny tak, aby bylo předloženo 10 běžných vzorků.

3.   ODBĚR VZORKŮ VE STÁDECH

3.1.   Typ a provádění odběru běžného vzorku

Materiálem odebraným pro bakteriologické vyšetření bude čerstvě vyloučený trus, který představuje vzorek z celého hospodářství, což je požadovaná jednotka. Jelikož každé hospodářství je jedinečné, bude před zahájením vzorkování rozhodnuto, z kterých kotců, výběhů nebo skupin v rámci hospodářství bude vzorek odebrán. Odebraný vzorek bude uložen do zvláštní nádoby zabraňující křížové kontaminaci a bude odeslán do laboratoře.

Každý směsný vzorek bude mít celkem nejméně 25 g a pro shromáždění těchto směsných vzorků trusu mohou být použity dva postupy:

1)

pokud je uvnitř kotce nebo výběhu nahromaděn smíšený trus, lze použít velký tampon (např. 20 cm × 20 cm), který projde hmotou trusu a zajistí sebrání nejméně 25 g smíšeného materiálu. To může být provedeno například tak, že tamponem bude pohybováno klikatě po dráze dvou metrů tak, aby byl dostatečně pokryt trusovým materiálem. V případě nutnosti, např. v horkém počasí nebo na roštových podlahách, může být tampon zvlhčen vhodnou tekutinou, např. pitnou vodou,

2)

pokud není trus takto nahromaděn, např. na poli, ve velkém výběhu, v porodním přístřešku nebo v kotcích nebo v jiných zařízeních s malým počtem prasat ve skupině, pak může být odebráno malé množství z čerstvého trusu nebo míst pokrytých čerstvým trusem jednotlivě tak, aby celkový vzorek o objemu nejméně 25 g pocházel nejméně od 10 jedinců. Místa, ze kterých jsou tato malá množství odebírána, by měla být rozmístěna reprezentativním způsobem po celé ploše.

Pokud je to možné, měl by se použít raději první postup. Při tomto postupu musí odebíraný vzorek pocházet od nejméně 10 jednotlivých prasat, jinak bude použit druhý postup.

3.2.   Dodatečné vzorkování pro zkoumání prevalence v rámci hospodářství

Celkem u 10 hospodářství vybraných namátkově z celkového vzorku chovných hospodářství a produkčních hospodářství bude provedeno intenzivnější vzorkování. V těchto hospodářstvích bude odebráno 10 běžných vzorků způsobem popsaným výše (odstavec 3.1). Navíc bude odebráno 10 individuálních vzorků o hmotnosti nejméně 30 g v každém vybraném kotci a budou označeny tak, že těchto 10 individuálních vzorků lze připojit k běžnému vzorku z tohoto kotce. Celkem tedy bude odebráno 10 běžných vzorků a 100 (10 × 10) individuálních vzorků v každém z těchto 10 hospodářství. Zpracování těchto vzorků je popsáno v odstavci 4.3.1.

Toto vzorkování bude provedeno v České republice, Dánsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a ve Spojeném království.

3.3.   Informace o vzorku

Veškeré dostupné příslušné informace o vzorku musejí být zaznamenány do formuláře pro vzorkování, který vypracuje příslušný orgán za účelem splnění požadavků na údaje v části 5.

Každý vzorek s příslušným formulářem pro vzorkování musí být označen jedinečným číslem, které se musí použít v celém období od odběru vzorku až po vyšetření, a kódem kotce. Příslušný orgán musí zajistit vydání a používání systému jedinečného číslování.

3.4.   Přeprava vzorků

Vzorky se pokud možno udržují při teplotě + 2 až + 8 °C a během přepravy nesmí dojít k vnější kontaminaci. Vzorky se pošlou do laboratoře co nejrychleji do 36 hodin jako expresní zásilka poštou nebo kurýrem a do laboratoře se dostanou nejpozději do 72 hodin po odběru vzorku.

4.   LABORATOŘ A ANALYTICKÉ METODY

4.1.   Laboratoře

Vyšetření vzorků a sérotypizace se provádí v národní referenční laboratoři (NRL). V případě, že národní referenční laboratoř nemá kapacitu k provedení všech vyšetření nebo není laboratoří, která provádí detekci rutinně, mohou příslušné orgány rozhodnout o určení omezeného počtu jiných laboratoří, které se účastní úřední kontroly výskytu Salmonella, aby vyšetření provedly. Tyto laboratoře by měly mít prokázané zkušenosti s používáním požadované metody detekce, systém zajištění kvality v souladu s normou ISO 17025 a měly by být pod dohledem národní referenční laboratoře.

4.2.   Přijetí vzorků

V laboratoři budou vzorky uchovány v chladu až do bakteriologického vyšetření, které bude provedeno pokud možno do 24 hodin po jejich obdržení, avšak v každém případě nejpozději do 96 hodin od odběru vzorku.

4.3.   Vyšetření vzorku

Členské státy zaručí, že všechny zúčastněné strany byly dostatečně vyškoleny pro provedení vyšetření.

4.3.1.   Příprava

V laboratoři jsou běžné vzorky pečlivě a důkladně promíchány a pak se odebere 25 g na vyšetření.

Pro vyhodnocení prevalence v rámci hospodářství podle odstavce 3.2 musí být každý z individuálně odebraných vzorků (30 g) rozdělen na dvě části. Jedna část o hmotnosti nejméně 25 g je pečlivě a důkladně promíchána a následně kultivována samostatně. Zbývající druhá část bude použita k přípravě umělého směsného vzorku z 10 individuálních vzorků z vybraného kotce, skupiny nebo výběhu. Tato část bude provedena tak, že smísením desetkrát 2,5 g z individuálních vzorků vznikne jeden umělý směsný vzorek o hmotnosti 25 g. Umělé směsné vzorky jsou před vyšetřením pečlivě a důkladně promíchány. Celkem bude vyšetřeno 10 běžných vzorků, 10 umělých směsných vzorků a 100 individuálních vzorků z každého z 10 hospodářství vybraných pro odhad prevalence v rámci hospodářství.

4.3.2.   Detekční a identifikační metody

4.3.2.1.   Detekce bakterií Salmonella

Použije se metoda doporučená referenční laboratoří Společenství pro Salmonella v Bilthovenu, v Nizozemsku. Tato metoda je popsána v příloze D normy ISO 6579: „Průkaz bakterií rodu Salmonella v trusu zvířat a ve vzorcích ve stadiu prvovýroby“. Bude použita nejnovější verze přílohy D.

4.3.2.2.   Sérotypizace Salmonella

U všech izolovaných kmenů potvrzených jako pozitivní na bakterie rodu Salmonella se provede sérotypizace podle systému Kaufmann-White v národní referenční laboratoři pro Salmonella.

Pro zajištění kvality se 16 kmenů, u kterých lze stanovit sérotyp, a 16 izolátů, u kterých nelze stanovit sérotyp, zašle do referenční laboratoře Společenství pro Salmonella. Část těchto izolátů bude referenční laboratoři Společenství zasílána čtvrtletně. Pokud se izolovalo méně kmenů, odešlou se všechny.

4.3.2.3.   Fagotypizace Salmonella

V případě, že jsou izoláty Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium podrobeny fagotypizaci (nepovinné), použijí se metody popsané referenčním centrem WHO pro fagotypizaci Salmonella Agentury pro ochranu zdraví (HPA), Colindale, Londýn.

5.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV ČLENSKÝCH STÁTŮ

5.1.   Celkový popis provádění průzkumu

Zpráva v textovém formátu bude obsahovat přinejmenším:

a)

členský stát

b)

popis populace hospodářství s chovnými prasaty

1)

chovná hospodářství

i)

celkový počet reprodukčních hospodářství

ii)

celkový počet nukleových hospodářství

iii)

celkový počet rozmnožovacích hospodářství

iv)

počet reprodukčních hospodářství, u kterých se vzorkování plánovalo a počet reprodukčních hospodářství, u kterých bylo vzorkování opravdu provedeno; počet hospodářství, u kterých se vzorkování plánovalo, ale nebylo provedeno, a odůvodnění

v)

připomínky k celkové reprezentativnosti programu vzorkování chovných hospodářství

2)

produkční hospodářství

i)

celkový počet produkčních hospodářství

ii)

celkový počet hospodářství se stády selat po odstávčata/běhouny

iii)

celkový počet hospodářství se stády od selat po výkrm

iv)

počet produkčních hospodářství, u kterých se vzorkování plánovalo a počet produkčních hospodářství, u kterých bylo vzorkování opravdu provedeno; počet hospodářství, u kterých se vzorkování plánovalo, ale nebylo provedeno, a odůvodnění

v)

případné připomínky k celkové reprezentativnosti programu vzorkování produkčních hospodářství

c)

počet přijatých a vyšetřených vzorků

i)

z chovných hospodářství

ii)

z produkčních hospodářství

iii)

z hospodářství, která byla vzorkována pro průzkum prevalence v rámci hospodářství

d)

celkové výsledky

i)

prevalence chovných hospodářství a produkčních hospodářství infikovaných bakteriemi rodu Salmonella a sérovary Salmonella

ii)

výsledek průzkumu prevalence v rámci hospodářství

e)

seznam laboratoří odpovědných za základní průzkum Salmonella

i)

detekce

ii)

sérotypizace

iii)

fagotypizace (pokud byla provedena).

5.2.   Kompletní údaje o každém hospodářství, ze kterého byl odebrán vzorek, a odpovídající výsledky vyšetření

Členské státy předloží výsledky šetření elektronickou cestou ve formě hrubých údajů za použití datového slovníku a formulářů pro sběr údajů, které poskytne Komise. Tento slovník a formuláře určí Komise.

5.2.1.   Pro každé hospodářství vybrané pro vzorkování budou v členském státě shromážděny tyto údaje:

a)

kód hospodářství

b)

produkční typ hospodářství

i)

zvířata chována uvnitř oproti „všechna stadia produkce chována venku“

ii)

stáda nukleová, rozmnožovací, od selat po odstávčata, od selat po výkrm a od selat po běhouny

c)

velikost hospodářství: počet chovných prasat přítomných v době vzorkování (soupis dospělých jedinců)

d)

postup při výměně: všechna vyměněná chovná prasata byla koupena; některá vyměněná chovná prasata byla vypěstována v tomtéž hospodářství nebo všechna vyměněná chovná prasata byla vypěstována v tomtéž hospodářství

e)

(dobrovolně:) klinické příznaky průjmu: Vyskytly se příznaky průjmu během 3 měsíců před odběrem vzorků?

5.2.2.   Pro každý vzorek odeslaný do laboratoře budou v členském státě shromážděny tyto údaje:

a)

kód vzorku

b)

kód laboratoře, která se účastní prvního vyšetření

c)

datum odebrání vzorku

d)

datum zahájení laboratorního vyšetření

e)

detekce bakterií rodu Salmonella: kvalitativní výsledek (pozitivní/negativní)

f)

sérotypizace Salmonella: zjištěný sérovar/sérovary (i více než jeden)

g)

stáří prasat: všechny prasničky oproti chovným prasatům různého věku

h)

pohlaví: pouze prasnice; prasnice a kanci nebo pouze kanci

i)

produkční stadium: prasnice se selaty; páření, březost (jiné?)

j)

ustájení: roštová podlaha (úplně/částečně); pevná podlaha; hluboká podestýlka ze slámy nebo jiné

k)

krmivo: Jsou prasata v tomto kotci, výběhu nebo skupině krmena výhradně krmnou směsí?

l)

doplňková výživa: Je do krmiva přidávána nějaká látka redukující bakterie Salmonella (např. organická kyselina nebo probiotická látka)?

m)

systematické používání antibiotik: Jsou antibiotika používána u všech zvířat v této skupině jakoukoliv cestou podání?

n)

datum posledního podání antimikrobiálních látek zvířatům (v průběhu posledních čtyř týdnů).

5.2.3.   Pro každý individuální vzorek odeslaný do laboratoře v rámci vzorkování pro prevalenci v rámci hospodářství budou v členském státě shromážděny tyto doplňující informace:

a)

kód směsného vzorku

b)

detekce bakterií rodu Salmonella v každém individuálním vzorku: kvalitativní výsledek (pozitivní/negativní)

c)

sérotypizace Salmonella v každém individuálním vzorku: zjištěný sérovar/sérovary (i více než jeden).


PŘÍLOHA II

Maximální finanční příspěvek Společenství členským státům podle článku 5

Členský stát

Maximální celková částka pro spolufinancování vyšetření (EUR)

Belgie – BE

59 800

Bulharsko – BG

52 260

Česká republika – CZ

102 960

Dánsko – DK

98 280

Německo – DE

57 980

Estonsko – EE

9 360

Irsko – IE

43 420

Řecko – EL

39 260

Španělsko – ES

82 680

Francie – FR

82 680

Itálie – IT

79 300

Kypr – CY

20 020

Lotyšsko – LV

3 380

Litva – LT

13 780

Lucembursko – LU

11 960

Maďarsko – HU

74 360

Malta – MT

0

Nizozemsko – NL

87 100

Rakousko – AT

59 020

Polsko – PL

85 020

Portugalsko – PT

54 860

Rumunsko – RO

107 900

Slovinsko – SI

81 120

Slovensko – SK

54 080

Finsko – FI

64 740

Švédsko – SE

81 120

Spojené království – UK

102 960

Celkem

1 609 400


PŘÍLOHA III

Image